Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2003.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2003."

Transkript

1 9(5.6$0+(76%(5b77(/6()g563(&,$/./8%%(1)g5%($5'(' &2//,(9(5.6$0+(76c5(7 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret <5(/6(1 Styrelsen har från förgående årsmöte haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Carina Stääv Moa Persson Jeanette Langen Hedman Ulf Svanström Marie Hellander Kristina Bengtsson Lisa Löfvenberg Kenneth Eriksson Marie Långsved Styrelsen har under året avhållit sex protokollförda sammanträden. Styrelsen har som tidigare bedrivit verksamheten genom olika sektioner som ansvarat för direkta genomförandet. Sektionerna redovisar sin verksamhet längre fram i verksamhetsberättelsen. 5(9,625(5 Ordinarie revisorer har varit Sven Åfeldt och auktoriserad revisor Jonas Ekman. Revisorsuppleanter har varit Mats Gjertz och Ingela Sandström. 9$/%(5('1,1*(1 Valberedningen har bestått av Eva Sederholm sammankallande, Karin Borg samt Inger Dahl. 0('/(06$17$/ Medlemsantal per den 31/ uppgick till cirka 1200 medlemmar. (.2120,6(.7,21(1 Medlemsantalet har varit stabilt och ökat något under Överprövning av vårt ärende när det gäller misstänkt förskingring har begärts. Klubben har anlitat juridisk hjälp. Åklagaren har skickat alla handlingar tillbaka till EKO-myndigheten. Vårt bingolottoombud har även detta år arbetat med att distribuera bingolotter till våra medlemmar ute i landet. Hon har även sålt färgfemman-lotter och sänkaskepp-lotter. SBC har tecknat ett ettårigt sponsoravtal med ett djurfoderföretag. SBC har även ett sponsoravtal med försäkringsbolaget Agria som dels annonserar i Skocken dels skänker pengar till våra huvudutställningar samt även sponsrar ett årligt mästerskap. Prylshopen genererar ej stor vinst men det är värdefullt för medlemmarna att prylshopen exponeras. Postens portohöjningar bidrar också till prylshopens lägre vinst. %,1*2/2772 Ansvarig för Bingolotto har varit Susanne Martinsson. Det har i medeltal sålts cirka 20 lotter per vecka. Under året har också sålts cirka 200 färgfemman lotter och sänkaskepp-lotter av Susanne Martinsson intresset för lottförsäljningen har inte varit så stort bland våra medlemmar runt om i landet. Det är önskvärt att vi försöker öka både Bingolotto och övrig

2 lottförsäljning då det ger klubben ett välkommet tillskott till kassan. Nedgången i år kan tillskrivas att Bingolotto själva tog över alla abonnemang. ',675,.766(.7,21(1 Kristina Bengtsson har varit ansvarig för sektionen under det gångna året. Antalet distrikt har varit 21 stycken och verksamhet har bedrivits mer eller mindre i 19 av dessa, 2 distrikt har varit vakanta. Information och nytt material till distriktsombudens pärmar har skickats 3 ggr under året via snigelpost. Ansvarig har också kontaktat alla DO per telefon med anledning av en intresseanmälan till årets DO-konferens. Ansvarig har haft kontakt med medlemsregistret för önskemål om utskick av medlemslistor till alla distrikt vilket också skett. DO-konferens hölls i Ånnaboda i Örebrotrakten sista helgen i september och det blev en mycket trevlig och uppskattad sammankomst för de distriktsombud som hade möjlighet att närvara. Sektionsansvarig kunde erbjuda ett späckat program med praktiska och teoretiska övningar bl.a. uppdaterades distriktspärmarna och dess innehåll diskuterades. Vi talade om DOs roll, förhållningssätt, klubbens organisation och stadgar, rasstandard och vi tipsade varandra om aktiviteter mm. Deltagande distrikt på konferensen var Skåne, Stockholm, Närke, Värmland, Östergötland, Västergötland/Västra, Jämtland, Södermanland. Tyvärr fick Gotland och Västmanland lämna återbud p.g.a. sjukdom. Samtidigt med konferensen höll Aktivitetsektionen ett lydnadsläger och SBC:s lydnadsmästerskap. Samarbetet mellan sektionerna var mycket givande och trevligt. Vi hade också ett bra samarbete under SM-tävlingen i vallning på Ekerö i oktober. Aktiviteterna i våra distrikt varierar stort. Ett distrikt har kontaktpersoner i stället för ombud, då har i alla fall beardisintresserade någon att vända sig till och det är bättre än ingen person alls. I de distrikt som det är mycket sparsamt med aktiviteter har DO på alla möjliga sätt försökt få med sig medlemmar men inte lyckats. Exempel på aktiviteter som har skett under året är promenader, grillträffar, pälsvård, studiebesök, föreläsning, tipspromenader, social träning, hundbad, lydnadskurser, Klickerkurser m.m. Skånedistriktet har haft en beardismonter på valputställning i Malmö och Stockholmsdistriktet har haft en monter på Stora Stockholm. Ansvarig har uppmanat alla DO att inkomma med distriktsutvärdering till sektionen i slutet av år 2003, endast tre distrikt har hört av sig så aktiviteterna kan vara betydligt fler än de ovan nämnda. Våra DO kämpar hårt för att försöka få med medlemmar, men i tidens anda med stressiga, överbelastade hussar o mattar förstår vi att hunden många gånger kommer långt bak i prioritet. Det behöver inte betyda att hunden har det dåligt på något sätt utan att vi som försöker få fart på beardisägarna inte ger upp vårt engagemang. Flera av våra DO arbetar hårt med eget arbete, familj och gör ett otroligt bra arbete ändå för SBC. Ämnet med att få fler medlemmar till våra aktiviteter togs upp till diskussion på DO-konferensen och vi var eniga om att vi upplever situationen lika över hela landet. Distrikt som var besatta vid årets slut: %OHNLQJH, Sussi o Calle Borgström. 'DODUQD, Agneta Nyman. 'DOVODQG%RKXVOlQ, Anders Pettersson. *RWODQG, Elisabeth Strindberg. *lyoheruj, Carina Steen. +DOODQG, kontaktpersoner Jörgen Carlsson och Robert Winroth. -lpwodqg, Eva Toresson.1RUUERWWHQ, Anna Lakso. 1lUNH, Ruth Ellgren. 6NnQH, Ulla Waldt. 6PnODQG, Anna Lycksäter. 6WRFNKROP, Tina Bengtsson. 6 GHUPDQODQG, Lee Ekström. 8SSODQG, Chrissie Johannesson. 9lUPODQG, Ann-Marie Öhqvist. 9lVWHUJ WODQG6NDUDERUJ, Ulrika

3 Jonsson. 9lVWHUJ WODQG9lVWUD, Anita Svensson. 9lVWPDQODQG, Ulla Linderborg. gvwhuj WODQG, Gun Hellbom. 9lVWHUERWWHQ och9lvwhuqruuodqg förblev vakanta $9(/62&+833)g'$56(.7,21(1 Sektionsansvarig har varit Marie Långsved och sektionsmedlemmar har varit Kenneth Eriksson, Inger Dahl och Gertie Björklund. Den mars 2003 ordnades en Uppfödarkonferens. På lördagen den 29 mars hade Jahn Stääv en diskussion om anatomi relaterat till rasstandarden. Anne-Marie Hammarlund höll en föreläsning om Genetik och avelsarbete. På söndagen den 30 mars hade deltagande uppfödare grupparbete och De Etiska Reglerna arbetades fram tillsammans. En etisk stämpel, som ska placeras på hemsidan i anslutning till kennelnamnet i uppfödarregistret, togs fram. Detta för att valpköpare ska kunna se vilka som anslutit sig till de etiska reglerna. Vi har påbörjat arbetet med RAS (Rasspecifika avelsstrategier) som Svenska kennelklubben har ålagt klubben att genomföra. Kommittén består av Marie Långsved, Inger Dahl, Kenneth Eriksson, Gertie Björklund, Ingela Sandström och Karin Borg. Vi har skickat ut 400 enkäter till slumpmässigt valda registreringsnummer under en 10 års period. Det är 61 % som har svarat. Den april var Marie Långsved och Kenneth Eriksson på avelsråds-konferens. Det mesta kretsade kring arbetet med RAS. Den oktober var Marie Långsved på avelsråds-kurs steg 1. Även där kretsade det mesta kring RAS och hur avelsråd arbetade i olika klubbar. Sektionen har även uppmanat utställare att mäta sina hundar på våra specialer, där Gertie Björklund och Jesper Andersson har stått till förfogande. Det har varit väldigt dålig uppslutning kring detta. Vi köpte även in en mätsticka. Sektionen försöker liksom tidigare att bidra med material till Skocken. Gertie Björklund är behjälplig med olika statistiker. Inger Dahl har arbetat fram ett avelshaneregister som finns att beställa. Det är tre personer som beställt detta under året, varav en boende i Tyskland. Svenska kennelklubbens valphänvisning togs bort den , med anledning av detta översändes en remiss till specialklubbarna angående valphänvisningsregler, styrelsen valde att lägga ut remissen på SBC:s hemsida för att få in så många svar som möjligt, sex uppfödare besvarade remissen. $9(/65c'(7 Avelssektionen har under året bestått av Marie Långsved (sammankallande), Inger Dahl, Kennet Eriksson och Gertie Björklund. Inga förfrågningar om avelskombinationer har inkommit. En ökning har skett av förfrågningar angående inavelskoefficienter, där Gertie Björklund varit behjälplig med uträkningarna. Sektionen har haft en avelsspalt i varje nummer av Skocken. 9$/3+b19,61,1*(1 Yvonne Johansson har varit valphänvisare under året. 24 kullar har varit aktuella för hänvisning.

4 Det har varit in del bekymmer med skänkta medlemskap under året främst den låga betalningsfrekvensen men även att få in namn på de personer som enligt uppfödarna fått de skänkta medlemskapen. Under året har man gjort ett nytt försök med att ha valpkullarna stå på nätet under riktnummer, dock ej med kullarna specificerade 2PSODFHULQJ Omplaceringen har under första delen av året skötts av Lena Lindvall och den senare delen av året av Katja Börjesson. 7 stycken hundar, 4 hanar och 3 tikar i åldern 1-7 år har varit aktuella för omplacering. Orsaken till omplacering har varit allt från sjukdom, tidsbrist. annat jobb, jobbig hund, skilsmässa, allergier. $.7,9,7(766(.7,21(1 Under Lindesbergshelgen den 14 juni anordnades SBC:s agilitymästerskap. Deltagarna hade möjlighet att tävla i officiella klasser tillika inofficiella års agilitymästare blev Cathrine Norgren med Tre s Florence. Domare var Sven Åfeldt. SBC hade också god hjälp av Bertil Richter och Susanne Martinsson gällande organisationen runt mästerskapet. I samverkan med DO sektionen och konferensen i Ånnaboda september arrangerades lydnadsträning och SBC:s lydnadsmästerskap. Antalet starter var 14 stycken fördelat på alla klasser. Vår fodersponsor Eukanuba ställde upp med ett fantastiskt prisbord. Domare var Leif Hedberg års lydnadsmästare blev Lee Ekström med sin LpI Xandio s Edition Of Love. I Höganäs tävlade 13 ekipage i officiell lydnad den 5 oktober. Liksom i Ånnaboda var det anmält till alla klasser. Initiativtagare till denna tävling var Linda Jönsson och Inger Dahl. Domare var Jan-Erik Olsson. $OOURXQG%HDUGHG&ROOLH %URQV Boomtown Tiny-Discovery, äg Barbro Paakkinen 6LOYHU SUCh SLCh LpI LpIII Alistair s Have Mercy, äg Anna Eneqvist. %URQV LpI Highflying Just For You, äg Helene Wikander. LpI Alistair s Watch Out. äg Anna Eneqvist. SUCh Slch LpI LpIII Alistair s Have Mercy, äg Anna Eneqvist. Boomtown Smashing Venus, äg Lena Karlén Alistair s Wild Wild West, äg Lena Stenman DkUCh SUCh LpI Shorlines Aquanaut, äg Jonny Andersson och Marie Wastegren. Beastly s Highland Emperor, äg Bengt och Marie Lönnerblad 9DOOQLQJVVHNWLRQHQ Vallningssektionens ansvariga medarbetare utses av SBC:s aktivitetssektion och har 2003 bestått av Sussie Paakkinen Borgström och Calle Borgström års grupp har, förutom vallningssektionens ansvariga bestått av Jan Olofsson, Camilla Wallin och Tina Jämthagen. Bearded collie som vallhund har under året figurerat i tidningssammanhang både i Hundsport (reportage från SvaK:s SM i nötvallning) och i Blekinge läns tidning (i samband med vallningslägerverksamhet)

5 Följande aktiviteter har genomförts: Prova på dag i april på Ekebergs gård ställdes in p.g.a. för få anmälda. Helgläger och prova på arrangerades under maj månad på Ekebergs gård, även vallanlagstest anordnades. Planerat var att ha ett vallanlagstest på familjehelgen men tyvärr var familjehelgen tvungen att ställas in på grund av för få anmälningar. Två veckoläger anordnades på Ekeberg under julimånad. Vid båda dessa tillfällen anordnades vallanlagstest. Helgkurs i fårvallning anordnades hos Rita Canert på Ekerö den 17 och 18 oktober. Svenska Mästerskap i fårvallning för Bearded Collie genomfördes den 19 oktober hos Rita Canert på Ekerö. Under SM-helgen anordnades det även ett vallanlagstest med 22 deltagande hundar. På grund av låga anmälningssiffror arrangerades endast novisklass. Novisklassen där 15 ekipage deltog. Klassen vanns av Anna Kristiansson med Lp Sassibells Indira års vallningsmästare blev Anna Kristiansson med Lp Sassibells Indra. Domare var B- Jay Longyard. Under året har cirka 32 bearded collies godkänts i vallanlagstest. Testledare har varit Calle Borgström och Jan Olofsson.,1)250$7,2166(.7,21(1 Ansvarig för sektionen under året har varit Marie Hellander. Medarbetare i sektionen har varit Gertie Björklund och Tina Bengtsson. Informationssektionen har under verksamhetsåret 2003 fortsatt arbetet med SBC:s hemsida. Domännamnet har förnyats för en tvåårsperiod. Webbmaster för hemsidan har varit Gertie Björklund. Under utställningen HUND-2003 fanns SBC på plats med en monter där rasen och klubben presenterades. Ansvarig för montern var Tina Bengtsson. För information om rasklubben har SBC haft en stående radannons i tidningen Hundsport. 7LGQLQJHQ6NRFNHQ Medlemstidningen har utkommit med 4 nummer under Redaktör för Skocken har varit Marie Hellander. Medarbetare har varit Gertie Björklund, Calle Borgström, Yvonne Johansson, Linda Jönsson, Jessica Kangro, samt Lisa Löfvenberg. cuvern Årsboken för 2002 färdigställdes i början av året. Under ledning av Marie Hellander har arbetet med årsboken för 2003 påbörjats. 8767b//1,1*66(.7,21(1 Ansvarig för sektionen under året har varit Carina Stääv. Sektionsmedlemmar har varit Marie Långsved och Eva Sederholm samt distriktsombud för de distrikt där specialutställningar arrangerades. Utställningen i Valskog tillsammans med Västmanlandsdistriktet. Utställningen i Höganäs Trofén tillsammans Skånedistriktet. Utställningen i Lindesberg tillsammans med Kumladistriktet, Västmanland och Södermanland. Utställningen i Linköping tillsammans med Östergötlandsdistriktet. Utställningen i Hofors tillsammans med Gävledistriktet. Utställningen i Nyköping Kannan tillsammans med Södermanlandsdistriktet. Många medlemmar har varit

6 med och skänkt priser till utställningarna detta år och styrelsen vill rikta ett tack till alla som ställt upp. 7URIpQ Anordnades i Höganäs i Skåne den 17 maj. Domare för valparna var Ingela Sandström och för de officiella klasserna Johan Andersson. Det var 13 valpar och 90 vuxna hundar anmälda. BIR blev Ch Hillbacka Queen Of Harts äg Ann-Charlott Boman, Hammarö. BIM Ch Rivermeadow s Wild Card, äg Rosie Nilsson, Sala. Hanhundscertifikatet erhöll Midnight s X- Pensive Con Man, äg Rosie Nilsson, Sala. Tikcertifikatet erhöll Farmarens Real Dimond, äg Maine Lundell, Ulrika Göransson, Charlotte Sandberg Gävle. BIR-valp blev Hillbacka Smokey Business, äg Lena Persson, Mariestad. BIM-valp blev Heathervalley s Pocahontas, äg Annelie Evysdotter-Svensson, Gemla. BIR-veteran blev Ch Rivermeadow s Highway Star, äg Liz Rundberg, Ängelholm. BIM-veteran blev Ch Quarry s Caramia, äg Ann-Catherine Lyckerud, Gunnarskog..DQQDQ Anordnades i Nyköping 17 augusti. Domare var Mr Felix Cosme. Det var 11 valpar och 72 vuxna anmälda. BIR blev Movitz Philosophical Poet, äg Ulrika Pettersson, Ronneby. BIM blev Ch Farmarens Polly Pumpkin, äg Maine Lundell, Ulrika Göransson, Charlotte Sandberg, Carola Roos, Gävle. Hanhundcertifikatet erhöll Movitz Philosophical Poet, äg Ulrika Pettersson, Ronneby. Tikcertifikatet erhöll Nickelbys Oh She s Mine äg Carina, Jahn och Linda Stääv, Strängnäs. BIR-valp blev Hillbacka Smokey Business äg Lena Persson, Mariestad. BIM-valp blev Heathervalley s Pocahontas äg Annelie Evysdotter-Svensson, Gemla. BIR-veteran blev Ch Taildown s Once Upon A Time, äg Gun och Mia Jansson, Skoghall. BIM-veteran blev Ch Certified Decoy, äg Elisabeth Strindberg, Visby. cuhwvylqvwulndvwhkxqgdu 2003 års vinstrikaste utställningshane heter Ch Heather Mist Everybody s Business, äg Marie Långsved, Gävle års vinstrikaste tik heter Ch Farmarens Polly Pumpkin, äg Maine Lundell, Ulrika Göransson, Charlotte Sandberg, Carola Roos, Gävle års vinstrikaste veteran heter Ch Quarry s Caramia, äg Ann-Catherine Lyckerud, Gunnarskog års vinstrikaste utställningsuppfödare blev Nina Lönner Andersson och Johan Andersson, kennel Alistair s, Hammarö års vinstrikaste utställningsavelshane heter Ch Potterdale Exellence, äg Carina Jansson, Ätran års vinstrikaste utställningsavelstik heter Ch Binbusy Serenade, äg Marie Wastegren, Åhus. 8WVWlOOQLQJVNDWDORJHU Yvonne Johansson har under året skrivit samtliga utställningskataloger och rapporterat samtliga resultat till SKK. 35</6+23(1 Ansvarig för prylshopen har varit Mats Hedman. Prylshopen har under det gångna året varit närvarande på samtliga specialutställningar runt om i landet. Utbudet ökas hela tiden vilket också är en bidragande orsak till att prylshopen är uppskattad på våra utställningar. När det gäller försäljningen per post så har orderingången minskat något på grund av de skyhöga portopriserna. g95,*7 Under året har styrelsen anlitat advokat för att få en överprövning utförd. Denna överprövning bifölls inte, men åklagaren skickade vårt fall till EKO-myndigheten för prövning. Ulf Svanström och Carina Stääv har varit polisen behjälplig med information även detta år.

7 6/8725' Styrelsen vill härmed tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande. Styrelsen framför också sitt tack för det gångna årets förtroende. Carina Stääv Moa Persson Ulf Svanström Jeanette Langen Hedman Lisa Löfvenberg Marie Hellander Kristina Bengtsson Marie Långsved Kenneth Eriksson