Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2003."

Transkript

1 9(5.6$0+(76%(5b77(/6()g563(&,$/./8%%(1)g5%($5'(' &2//,(9(5.6$0+(76c5(7 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret <5(/6(1 Styrelsen har från förgående årsmöte haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Carina Stääv Moa Persson Jeanette Langen Hedman Ulf Svanström Marie Hellander Kristina Bengtsson Lisa Löfvenberg Kenneth Eriksson Marie Långsved Styrelsen har under året avhållit sex protokollförda sammanträden. Styrelsen har som tidigare bedrivit verksamheten genom olika sektioner som ansvarat för direkta genomförandet. Sektionerna redovisar sin verksamhet längre fram i verksamhetsberättelsen. 5(9,625(5 Ordinarie revisorer har varit Sven Åfeldt och auktoriserad revisor Jonas Ekman. Revisorsuppleanter har varit Mats Gjertz och Ingela Sandström. 9$/%(5('1,1*(1 Valberedningen har bestått av Eva Sederholm sammankallande, Karin Borg samt Inger Dahl. 0('/(06$17$/ Medlemsantal per den 31/ uppgick till cirka 1200 medlemmar. (.2120,6(.7,21(1 Medlemsantalet har varit stabilt och ökat något under Överprövning av vårt ärende när det gäller misstänkt förskingring har begärts. Klubben har anlitat juridisk hjälp. Åklagaren har skickat alla handlingar tillbaka till EKO-myndigheten. Vårt bingolottoombud har även detta år arbetat med att distribuera bingolotter till våra medlemmar ute i landet. Hon har även sålt färgfemman-lotter och sänkaskepp-lotter. SBC har tecknat ett ettårigt sponsoravtal med ett djurfoderföretag. SBC har även ett sponsoravtal med försäkringsbolaget Agria som dels annonserar i Skocken dels skänker pengar till våra huvudutställningar samt även sponsrar ett årligt mästerskap. Prylshopen genererar ej stor vinst men det är värdefullt för medlemmarna att prylshopen exponeras. Postens portohöjningar bidrar också till prylshopens lägre vinst. %,1*2/2772 Ansvarig för Bingolotto har varit Susanne Martinsson. Det har i medeltal sålts cirka 20 lotter per vecka. Under året har också sålts cirka 200 färgfemman lotter och sänkaskepp-lotter av Susanne Martinsson intresset för lottförsäljningen har inte varit så stort bland våra medlemmar runt om i landet. Det är önskvärt att vi försöker öka både Bingolotto och övrig

2 lottförsäljning då det ger klubben ett välkommet tillskott till kassan. Nedgången i år kan tillskrivas att Bingolotto själva tog över alla abonnemang. ',675,.766(.7,21(1 Kristina Bengtsson har varit ansvarig för sektionen under det gångna året. Antalet distrikt har varit 21 stycken och verksamhet har bedrivits mer eller mindre i 19 av dessa, 2 distrikt har varit vakanta. Information och nytt material till distriktsombudens pärmar har skickats 3 ggr under året via snigelpost. Ansvarig har också kontaktat alla DO per telefon med anledning av en intresseanmälan till årets DO-konferens. Ansvarig har haft kontakt med medlemsregistret för önskemål om utskick av medlemslistor till alla distrikt vilket också skett. DO-konferens hölls i Ånnaboda i Örebrotrakten sista helgen i september och det blev en mycket trevlig och uppskattad sammankomst för de distriktsombud som hade möjlighet att närvara. Sektionsansvarig kunde erbjuda ett späckat program med praktiska och teoretiska övningar bl.a. uppdaterades distriktspärmarna och dess innehåll diskuterades. Vi talade om DOs roll, förhållningssätt, klubbens organisation och stadgar, rasstandard och vi tipsade varandra om aktiviteter mm. Deltagande distrikt på konferensen var Skåne, Stockholm, Närke, Värmland, Östergötland, Västergötland/Västra, Jämtland, Södermanland. Tyvärr fick Gotland och Västmanland lämna återbud p.g.a. sjukdom. Samtidigt med konferensen höll Aktivitetsektionen ett lydnadsläger och SBC:s lydnadsmästerskap. Samarbetet mellan sektionerna var mycket givande och trevligt. Vi hade också ett bra samarbete under SM-tävlingen i vallning på Ekerö i oktober. Aktiviteterna i våra distrikt varierar stort. Ett distrikt har kontaktpersoner i stället för ombud, då har i alla fall beardisintresserade någon att vända sig till och det är bättre än ingen person alls. I de distrikt som det är mycket sparsamt med aktiviteter har DO på alla möjliga sätt försökt få med sig medlemmar men inte lyckats. Exempel på aktiviteter som har skett under året är promenader, grillträffar, pälsvård, studiebesök, föreläsning, tipspromenader, social träning, hundbad, lydnadskurser, Klickerkurser m.m. Skånedistriktet har haft en beardismonter på valputställning i Malmö och Stockholmsdistriktet har haft en monter på Stora Stockholm. Ansvarig har uppmanat alla DO att inkomma med distriktsutvärdering till sektionen i slutet av år 2003, endast tre distrikt har hört av sig så aktiviteterna kan vara betydligt fler än de ovan nämnda. Våra DO kämpar hårt för att försöka få med medlemmar, men i tidens anda med stressiga, överbelastade hussar o mattar förstår vi att hunden många gånger kommer långt bak i prioritet. Det behöver inte betyda att hunden har det dåligt på något sätt utan att vi som försöker få fart på beardisägarna inte ger upp vårt engagemang. Flera av våra DO arbetar hårt med eget arbete, familj och gör ett otroligt bra arbete ändå för SBC. Ämnet med att få fler medlemmar till våra aktiviteter togs upp till diskussion på DO-konferensen och vi var eniga om att vi upplever situationen lika över hela landet. Distrikt som var besatta vid årets slut: %OHNLQJH, Sussi o Calle Borgström. 'DODUQD, Agneta Nyman. 'DOVODQG%RKXVOlQ, Anders Pettersson. *RWODQG, Elisabeth Strindberg. *lyoheruj, Carina Steen. +DOODQG, kontaktpersoner Jörgen Carlsson och Robert Winroth. -lpwodqg, Eva Toresson.1RUUERWWHQ, Anna Lakso. 1lUNH, Ruth Ellgren. 6NnQH, Ulla Waldt. 6PnODQG, Anna Lycksäter. 6WRFNKROP, Tina Bengtsson. 6 GHUPDQODQG, Lee Ekström. 8SSODQG, Chrissie Johannesson. 9lUPODQG, Ann-Marie Öhqvist. 9lVWHUJ WODQG6NDUDERUJ, Ulrika

3 Jonsson. 9lVWHUJ WODQG9lVWUD, Anita Svensson. 9lVWPDQODQG, Ulla Linderborg. gvwhuj WODQG, Gun Hellbom. 9lVWHUERWWHQ och9lvwhuqruuodqg förblev vakanta $9(/62&+833)g'$56(.7,21(1 Sektionsansvarig har varit Marie Långsved och sektionsmedlemmar har varit Kenneth Eriksson, Inger Dahl och Gertie Björklund. Den mars 2003 ordnades en Uppfödarkonferens. På lördagen den 29 mars hade Jahn Stääv en diskussion om anatomi relaterat till rasstandarden. Anne-Marie Hammarlund höll en föreläsning om Genetik och avelsarbete. På söndagen den 30 mars hade deltagande uppfödare grupparbete och De Etiska Reglerna arbetades fram tillsammans. En etisk stämpel, som ska placeras på hemsidan i anslutning till kennelnamnet i uppfödarregistret, togs fram. Detta för att valpköpare ska kunna se vilka som anslutit sig till de etiska reglerna. Vi har påbörjat arbetet med RAS (Rasspecifika avelsstrategier) som Svenska kennelklubben har ålagt klubben att genomföra. Kommittén består av Marie Långsved, Inger Dahl, Kenneth Eriksson, Gertie Björklund, Ingela Sandström och Karin Borg. Vi har skickat ut 400 enkäter till slumpmässigt valda registreringsnummer under en 10 års period. Det är 61 % som har svarat. Den april var Marie Långsved och Kenneth Eriksson på avelsråds-konferens. Det mesta kretsade kring arbetet med RAS. Den oktober var Marie Långsved på avelsråds-kurs steg 1. Även där kretsade det mesta kring RAS och hur avelsråd arbetade i olika klubbar. Sektionen har även uppmanat utställare att mäta sina hundar på våra specialer, där Gertie Björklund och Jesper Andersson har stått till förfogande. Det har varit väldigt dålig uppslutning kring detta. Vi köpte även in en mätsticka. Sektionen försöker liksom tidigare att bidra med material till Skocken. Gertie Björklund är behjälplig med olika statistiker. Inger Dahl har arbetat fram ett avelshaneregister som finns att beställa. Det är tre personer som beställt detta under året, varav en boende i Tyskland. Svenska kennelklubbens valphänvisning togs bort den , med anledning av detta översändes en remiss till specialklubbarna angående valphänvisningsregler, styrelsen valde att lägga ut remissen på SBC:s hemsida för att få in så många svar som möjligt, sex uppfödare besvarade remissen. $9(/65c'(7 Avelssektionen har under året bestått av Marie Långsved (sammankallande), Inger Dahl, Kennet Eriksson och Gertie Björklund. Inga förfrågningar om avelskombinationer har inkommit. En ökning har skett av förfrågningar angående inavelskoefficienter, där Gertie Björklund varit behjälplig med uträkningarna. Sektionen har haft en avelsspalt i varje nummer av Skocken. 9$/3+b19,61,1*(1 Yvonne Johansson har varit valphänvisare under året. 24 kullar har varit aktuella för hänvisning.

4 Det har varit in del bekymmer med skänkta medlemskap under året främst den låga betalningsfrekvensen men även att få in namn på de personer som enligt uppfödarna fått de skänkta medlemskapen. Under året har man gjort ett nytt försök med att ha valpkullarna stå på nätet under riktnummer, dock ej med kullarna specificerade 2PSODFHULQJ Omplaceringen har under första delen av året skötts av Lena Lindvall och den senare delen av året av Katja Börjesson. 7 stycken hundar, 4 hanar och 3 tikar i åldern 1-7 år har varit aktuella för omplacering. Orsaken till omplacering har varit allt från sjukdom, tidsbrist. annat jobb, jobbig hund, skilsmässa, allergier. $.7,9,7(766(.7,21(1 Under Lindesbergshelgen den 14 juni anordnades SBC:s agilitymästerskap. Deltagarna hade möjlighet att tävla i officiella klasser tillika inofficiella års agilitymästare blev Cathrine Norgren med Tre s Florence. Domare var Sven Åfeldt. SBC hade också god hjälp av Bertil Richter och Susanne Martinsson gällande organisationen runt mästerskapet. I samverkan med DO sektionen och konferensen i Ånnaboda september arrangerades lydnadsträning och SBC:s lydnadsmästerskap. Antalet starter var 14 stycken fördelat på alla klasser. Vår fodersponsor Eukanuba ställde upp med ett fantastiskt prisbord. Domare var Leif Hedberg års lydnadsmästare blev Lee Ekström med sin LpI Xandio s Edition Of Love. I Höganäs tävlade 13 ekipage i officiell lydnad den 5 oktober. Liksom i Ånnaboda var det anmält till alla klasser. Initiativtagare till denna tävling var Linda Jönsson och Inger Dahl. Domare var Jan-Erik Olsson. $OOURXQG%HDUGHG&ROOLH %URQV Boomtown Tiny-Discovery, äg Barbro Paakkinen 6LOYHU SUCh SLCh LpI LpIII Alistair s Have Mercy, äg Anna Eneqvist. %URQV LpI Highflying Just For You, äg Helene Wikander. LpI Alistair s Watch Out. äg Anna Eneqvist. SUCh Slch LpI LpIII Alistair s Have Mercy, äg Anna Eneqvist. Boomtown Smashing Venus, äg Lena Karlén Alistair s Wild Wild West, äg Lena Stenman DkUCh SUCh LpI Shorlines Aquanaut, äg Jonny Andersson och Marie Wastegren. Beastly s Highland Emperor, äg Bengt och Marie Lönnerblad 9DOOQLQJVVHNWLRQHQ Vallningssektionens ansvariga medarbetare utses av SBC:s aktivitetssektion och har 2003 bestått av Sussie Paakkinen Borgström och Calle Borgström års grupp har, förutom vallningssektionens ansvariga bestått av Jan Olofsson, Camilla Wallin och Tina Jämthagen. Bearded collie som vallhund har under året figurerat i tidningssammanhang både i Hundsport (reportage från SvaK:s SM i nötvallning) och i Blekinge läns tidning (i samband med vallningslägerverksamhet)

5 Följande aktiviteter har genomförts: Prova på dag i april på Ekebergs gård ställdes in p.g.a. för få anmälda. Helgläger och prova på arrangerades under maj månad på Ekebergs gård, även vallanlagstest anordnades. Planerat var att ha ett vallanlagstest på familjehelgen men tyvärr var familjehelgen tvungen att ställas in på grund av för få anmälningar. Två veckoläger anordnades på Ekeberg under julimånad. Vid båda dessa tillfällen anordnades vallanlagstest. Helgkurs i fårvallning anordnades hos Rita Canert på Ekerö den 17 och 18 oktober. Svenska Mästerskap i fårvallning för Bearded Collie genomfördes den 19 oktober hos Rita Canert på Ekerö. Under SM-helgen anordnades det även ett vallanlagstest med 22 deltagande hundar. På grund av låga anmälningssiffror arrangerades endast novisklass. Novisklassen där 15 ekipage deltog. Klassen vanns av Anna Kristiansson med Lp Sassibells Indira års vallningsmästare blev Anna Kristiansson med Lp Sassibells Indra. Domare var B- Jay Longyard. Under året har cirka 32 bearded collies godkänts i vallanlagstest. Testledare har varit Calle Borgström och Jan Olofsson.,1)250$7,2166(.7,21(1 Ansvarig för sektionen under året har varit Marie Hellander. Medarbetare i sektionen har varit Gertie Björklund och Tina Bengtsson. Informationssektionen har under verksamhetsåret 2003 fortsatt arbetet med SBC:s hemsida. Domännamnet har förnyats för en tvåårsperiod. Webbmaster för hemsidan har varit Gertie Björklund. Under utställningen HUND-2003 fanns SBC på plats med en monter där rasen och klubben presenterades. Ansvarig för montern var Tina Bengtsson. För information om rasklubben har SBC haft en stående radannons i tidningen Hundsport. 7LGQLQJHQ6NRFNHQ Medlemstidningen har utkommit med 4 nummer under Redaktör för Skocken har varit Marie Hellander. Medarbetare har varit Gertie Björklund, Calle Borgström, Yvonne Johansson, Linda Jönsson, Jessica Kangro, samt Lisa Löfvenberg. cuvern Årsboken för 2002 färdigställdes i början av året. Under ledning av Marie Hellander har arbetet med årsboken för 2003 påbörjats. 8767b//1,1*66(.7,21(1 Ansvarig för sektionen under året har varit Carina Stääv. Sektionsmedlemmar har varit Marie Långsved och Eva Sederholm samt distriktsombud för de distrikt där specialutställningar arrangerades. Utställningen i Valskog tillsammans med Västmanlandsdistriktet. Utställningen i Höganäs Trofén tillsammans Skånedistriktet. Utställningen i Lindesberg tillsammans med Kumladistriktet, Västmanland och Södermanland. Utställningen i Linköping tillsammans med Östergötlandsdistriktet. Utställningen i Hofors tillsammans med Gävledistriktet. Utställningen i Nyköping Kannan tillsammans med Södermanlandsdistriktet. Många medlemmar har varit

6 med och skänkt priser till utställningarna detta år och styrelsen vill rikta ett tack till alla som ställt upp. 7URIpQ Anordnades i Höganäs i Skåne den 17 maj. Domare för valparna var Ingela Sandström och för de officiella klasserna Johan Andersson. Det var 13 valpar och 90 vuxna hundar anmälda. BIR blev Ch Hillbacka Queen Of Harts äg Ann-Charlott Boman, Hammarö. BIM Ch Rivermeadow s Wild Card, äg Rosie Nilsson, Sala. Hanhundscertifikatet erhöll Midnight s X- Pensive Con Man, äg Rosie Nilsson, Sala. Tikcertifikatet erhöll Farmarens Real Dimond, äg Maine Lundell, Ulrika Göransson, Charlotte Sandberg Gävle. BIR-valp blev Hillbacka Smokey Business, äg Lena Persson, Mariestad. BIM-valp blev Heathervalley s Pocahontas, äg Annelie Evysdotter-Svensson, Gemla. BIR-veteran blev Ch Rivermeadow s Highway Star, äg Liz Rundberg, Ängelholm. BIM-veteran blev Ch Quarry s Caramia, äg Ann-Catherine Lyckerud, Gunnarskog..DQQDQ Anordnades i Nyköping 17 augusti. Domare var Mr Felix Cosme. Det var 11 valpar och 72 vuxna anmälda. BIR blev Movitz Philosophical Poet, äg Ulrika Pettersson, Ronneby. BIM blev Ch Farmarens Polly Pumpkin, äg Maine Lundell, Ulrika Göransson, Charlotte Sandberg, Carola Roos, Gävle. Hanhundcertifikatet erhöll Movitz Philosophical Poet, äg Ulrika Pettersson, Ronneby. Tikcertifikatet erhöll Nickelbys Oh She s Mine äg Carina, Jahn och Linda Stääv, Strängnäs. BIR-valp blev Hillbacka Smokey Business äg Lena Persson, Mariestad. BIM-valp blev Heathervalley s Pocahontas äg Annelie Evysdotter-Svensson, Gemla. BIR-veteran blev Ch Taildown s Once Upon A Time, äg Gun och Mia Jansson, Skoghall. BIM-veteran blev Ch Certified Decoy, äg Elisabeth Strindberg, Visby. cuhwvylqvwulndvwhkxqgdu 2003 års vinstrikaste utställningshane heter Ch Heather Mist Everybody s Business, äg Marie Långsved, Gävle års vinstrikaste tik heter Ch Farmarens Polly Pumpkin, äg Maine Lundell, Ulrika Göransson, Charlotte Sandberg, Carola Roos, Gävle års vinstrikaste veteran heter Ch Quarry s Caramia, äg Ann-Catherine Lyckerud, Gunnarskog års vinstrikaste utställningsuppfödare blev Nina Lönner Andersson och Johan Andersson, kennel Alistair s, Hammarö års vinstrikaste utställningsavelshane heter Ch Potterdale Exellence, äg Carina Jansson, Ätran års vinstrikaste utställningsavelstik heter Ch Binbusy Serenade, äg Marie Wastegren, Åhus. 8WVWlOOQLQJVNDWDORJHU Yvonne Johansson har under året skrivit samtliga utställningskataloger och rapporterat samtliga resultat till SKK. 35</6+23(1 Ansvarig för prylshopen har varit Mats Hedman. Prylshopen har under det gångna året varit närvarande på samtliga specialutställningar runt om i landet. Utbudet ökas hela tiden vilket också är en bidragande orsak till att prylshopen är uppskattad på våra utställningar. När det gäller försäljningen per post så har orderingången minskat något på grund av de skyhöga portopriserna. g95,*7 Under året har styrelsen anlitat advokat för att få en överprövning utförd. Denna överprövning bifölls inte, men åklagaren skickade vårt fall till EKO-myndigheten för prövning. Ulf Svanström och Carina Stääv har varit polisen behjälplig med information även detta år.

7 6/8725' Styrelsen vill härmed tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande. Styrelsen framför också sitt tack för det gångna årets förtroende. Carina Stääv Moa Persson Ulf Svanström Jeanette Langen Hedman Lisa Löfvenberg Marie Hellander Kristina Bengtsson Marie Långsved Kenneth Eriksson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBE FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBE FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBE FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2008 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14.

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. Närvarande: Carina Stääv, Tina Bengtsson, Lisa Löfvenberg, Marie Hellander, Ulf Svanström, Inger Dahl, Liz Rundberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE. VERKSAMHETSÅRET 2005.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE. VERKSAMHETSÅRET 2005. Sid 1 (7) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE. VERKSAMHETSÅRET 2005. Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sid 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2005-11-12 I SVENSHÖGEN. Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Ullatti,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2010 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2014 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-06-09 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2007 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2007 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben lämnar härmed berättelse över verksamheten under perioden 2014-01-01 2014-12-31. Ändamål Verksamheten har under året utgått från stadgarnas ändamåls paragraf vilken

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE. VERKSAMHETSÅRET 2006.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE. VERKSAMHETSÅRET 2006. Sid 1 (7) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE. VERKSAMHETSÅRET 2006. Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano. kallar till ÅRSMÖTE. Datum: 8 MARS 2014 TID: 13:00 PLATS ASKERSUND

Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano. kallar till ÅRSMÖTE. Datum: 8 MARS 2014 TID: 13:00 PLATS ASKERSUND Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano kallar till ÅRSMÖTE Datum: 8 MARS 2014 TID: 13:00 PLATS ASKERSUND Verksamhetsberättelse 2013 Rasklubben har under året haft 7st protokollförda

Läs mer

Anmält förhinder: Lennart Eriksson, Marie Långsved och adjungerad Marie Kindstedt.

Anmält förhinder: Lennart Eriksson, Marie Långsved och adjungerad Marie Kindstedt. Sida 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2006-08-05 I SVENSHÖGEN Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Ingela Sandström, Marie Ullatti, Eva Toresson, Anne-Marie

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping ~ 1 ~ DAGORDNING vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning.

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Sid 1/5 Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Ordförande Göran Åkesson. Vice Ordförande Maj Flodin/Sekretare funktion

Läs mer

WSSK Verksamhetsberättelse 2011

WSSK Verksamhetsberättelse 2011 WSSK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har från 05 mars 2011 haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Bo Olofsson (BO) Marianne Welander (MW) Dan Axelsson (DA) Torbjörn Håkansson (TH) Eva

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 Årliga medlemsmötet Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 1 Dagordning på Södra Aktivitetsgruppen årliga medlemsmöte 2015.03.15 1. Justering av röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Ledningsgruppens anmälan

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande : Vice Ordförande : Sekreterare : Kassör : Ordinarie Ledamöter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl.

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl. Verksamhetsberättelse för Svenska Hamiltonstövarföreningen 2011 Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av Ordförande Sekreterare

Läs mer

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren.

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren. Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. Styrelse

Läs mer

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2014. 119-133, 6 oktober. Mötets plats: Telefonmöte Närvarande: Lisa

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-03-13 Plats: Studiefrämjandets lokal i Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-03-13 Plats: Studiefrämjandets lokal i Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-03-13 Plats: Studiefrämjandets lokal i Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson AJ Catarina Hultgren CH Carina Arvidsson CA Lena Fäldt LF Lena Nilsson LN Karin Hellström

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård Närvarande: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Carola Knudsen, Camilla Appelgren, Kia Axelsson och Karin Fries. Delvis närvarande: Lilian Holmer (medverkan

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 6 mars 2016 i Jönköping SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 6 MARS 2016 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Avelsansvarig Pia Axelsson 2008 05 Informationsansvarig Kerstin Nilsson tom 2008 06 därefter avelsansvarig

Avelsansvarig Pia Axelsson 2008 05 Informationsansvarig Kerstin Nilsson tom 2008 06 därefter avelsansvarig Springerklubbens Verksamhetsberättelse År 2008 Funktionärer Huvudstyrelsen Ordinarie ledamöter: Ordförande Tina Kauppinen Vice Ordförande Veronica Östman Sekreterare Barbro Collin Kassör Olle Carlson Avelsansvarig

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion

Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion 1 Under detta verksamhetsår har styrelsen lagt stor vikt vid att stärka ekonomin och har av den anledningen inte haft möjlighet att

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Working Kelpie Klubben verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Working Kelpie Klubben verksamhetsåret 2014 Sid 1(7) Verksamhetsberättelse för Svenska Working Kelpie Klubben verksamhetsåret 2014 Svenska Working Kelpie Klubben, rasklubb för Australian Stock Dog/Working Kelpie, är en ideell förening med org.nr:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: Styrelseprotokoll-

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: Styrelseprotokoll- : 2014-08- 24 Möte nr 7/2014 143-169 Plats och tid: Scandic Hotel Star, Sollentuna Centrum 12:00 Beslutande: Suppleanter: Maria Pettersson, Jonas Bygdén, PiaMaria Pim Wenklo- Westlund, Sussie Signell,

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Sidan 1 av 4 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Utskriftsdatum 040714 Protokoll As-möte 040529 på SBK's Stockholms-avdelning: Närvarande: Kerstin Hjelm Birgit

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Årsmöte Whippetrace Sverige.

Årsmöte Whippetrace Sverige. Habo 2009-03-07 Årsmöte Whippetrace Sverige. 1. Mötet öppnades av Bengt Held. 2. Röstlängden justerades till 30 st närvarande. 3. Bengt Held valdes till ordförande och Marie Lundqvist valdes till sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Man får således inga poäng om man inte rapporterar in resultat på ovanstående sätt. Gäller från och med

Man får således inga poäng om man inte rapporterar in resultat på ovanstående sätt. Gäller från och med Årets Kategori Gos Syfte, regler och poäng Denna tävling är till för att sporra våra medlemmar att aktivera sina Gos, eftersom detta är en arbetande ras läggs vikten på aktiviteter som innebär att Gosen

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 11/13 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-06-20 38. Mötets öppnande 39. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Robin Neumann, Kristina Truedsson Mikaela

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Årets Kategori Gos syfte, regler & poäng

Årets Kategori Gos syfte, regler & poäng Årets Kategori Gos syfte, regler & poäng Denna tävling är till för att sporra & uppmuntra våra medlemmar att aktivera sina Gos på olika sätt. Endast svenska resultat räknas. Endast de fem bästa resultaten/gren

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF

Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF 2015-01-01-2015-12-31 Mälardalens distansryttarförening Enköping Uppland Organisationsnummer 802462-5397 1(5) Verksamhetsberättelse för

Läs mer