Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län"

Transkript

1 1 (5) Naturvårdsenheten Björn Carlberg Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Stockholm Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län I regleringsbrevet för 2004 fick Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne i uppdrag att påbörja genomförandet av de program för skydd, förvaltning och utveckling av de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård, som redovisats till regeringen Senast den 30 januari 2006 skall länsstyrelserna lämna en lägesredovisning av genomförandet. Denna redovisning överlämnas härmed. Programmet för skydd av tätortsnära natur Länsstyrelsen i Stockholms län fick sommaren 2002 regeringens uppdrag att ta fram ett program för varaktigt skydd av de mest värdefulla tätortsnära naturområdena. Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Skåne län fick motsvarande uppdrag. Länsstyrelsen tog fram programmet i samverkan med Landstingets regionplane- och trafikkontor, 23 av länets kommuner samt berörda intresseorganisationer. Programmet Aldrig långt till naturen överlämnades till regeringen i slutet av Programmet innehåller 71 nya reservat (antingen natur- eller kulturreservat) som föreslås bildas under en tioårsperiod. Staten ansvarar för att inrätta cirka 20 och kommunerna cirka 50 av reservaten. De föreslagna reservaten fördubblar landarean skyddad natur i Stockholmsregionen i området inom 30 kilometer från centrum. I programmet fanns också 24 utredningsområden, värdefulla naturområden där ställningstagande till reservatsbildning inte gjordes. Genomförande av programmet Arbetet med att genomföra programmet Aldrig långt till naturen påbörjades efter att programmet hade rapporterats. Programmets tidsplan är åren Länsstyrelsen har, som nämnts, för sin del fått ett tydligt uppdrag att arbeta med genomförandet i och med regleringsbrevet för budgetåret Länsstyrelsens uppfattning efter två år med programmet är att det har en god förankring i kommunerna och i regionen i övrigt och att genomförandet har inletts på ett bra sätt. Programmet är ett gemensamt underlag för regionen. Länsstyrelsen, Landstinget och berörda kommuner står bakom det. Genomförandet av programmet innebär Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post/webbplats Länsstyrelsen Naturvårdsenheten Box STOCKHOLM Hantverkargatan (vxl) (exp) (exp)

2 2 (5) ett gemensamt arbete där berörda kommuner respektive Länsstyrelsen självständigt genomför sina åtaganden. När det gäller kommunernas arbete har Länsstyrelsen främst en roll att vara samordnande, pådrivande och att vara behjälplig med vägledning i reservatsbildningsprocessen. Programmet för skydd av tätortsnära natur är också ett viktigt underlag i Länsstyrelsens bevakning av kommunala planer, väg- och järnvägsplaner samt i handläggningen av andra ärenden som kan påverka naturmiljön. Länsstyrelsen och Landstingets regionplane- och trafikkontor har sedan programmet togs fram arrangerat en årlig konferens med namnet Storstadsnatur. På denna konferens tas bland annat frågor om genomförandet av programmet upp vid sidan av andra aktuella naturvårdsfrågor. År 2006 års konferens äger rum den 24 februari. Läget för genomförande av skydd enligt programmet Länsstyrelsen har sammanställt uppgifter om beslutade naturreservat från det att programmets tidsplan inleddes i januari 2004 fram till januari Uppgifter om arbetsläget för övriga områden har också sammanställts. Vid behov har kontakt tagits med berörd kommun. Lägesredovisningen avser januari Den redovisas utförligare i bilaga 1. Ej påbörjade reservat 28 st Beslutade reservat 11 st Påbörjade reservat 32 st Lägesredovisning för genomförande av reservat enligt programmet Aldrig långt till naturen. Av programmets 71 områden är 43 beslutade eller påbörjade i januari 2006, 2 år in i programmets 10-åriga tidsplan.

3 3 (5) Beslut har fattats för 11 av programmets 71 föreslagna reservat. Av de 11 beslutade reservaten är dock 2 beslut överklagade. 1 utredningsområde har också blivit reservat se nedan. Därutöver har arbete med reservatsbildning påbörjats i 32 områden. Arbetsläget varierar mellan områdena. Vissa ärenden har varit på remiss och är färdiga för beslut, i andra områden har utredningsarbete inletts. Alltså har beslut fattats eller reservatsgenomförande påbörjats i 43 av de 71 områdena. I 28 områden har arbete ännu inte påbörjats, men det har å andra sidan endast gått 2 år av programmets 10-åriga genomförandetid. Av programmets 24 utredningsområden har 1 blivit reservat. För 3 utredningsområden finns ställningstagande till reservatsbildning och arbete med genomförandet har påbörjats. I det geografiska området programmet omfattar har dessutom reservatsbildning påbörjats i 3 helt nya områden som inte var med i programmet. Bidrag till lokal och kommunal naturvård Länsstyrelsen har genom bidraget till lokal och kommunal naturvård haft en möjlighet att stötta kommunerna i sitt arbete med reservatsprocessen eller andra projekt som rör områdena i Aldrig långt till naturen. Bidrag har under 2004 och 2005 lämnats för 30 projekt i 18 kommuner som berör något av programmets områden. Projekten har en stor bredd: allt från reservatsbildning till olika former av utredningar, naturvårdsåtgärder och information. Bidrag har i 10 fall lämnats för den direkta reservatsbildningsprocessen. En sammanställning över bidrag som berör programmets områden finns i bilaga 3. Länsstyrelsen vill peka på att bidraget för lokal och kommunal naturvård har haft stor betydelse för att genomförandet av programmet har fått en så god start i kommunerna. Bidraget är nu inne på sitt sista år. En förlängning av bidraget vore av stor betydelse för det fortsatta naturvårdsarbetet i kommunerna och inte minst genomförandet av programmen för skydd av tätortsnära natur. Statsbidrag till kommunala reservat Möjligheten att lämna statsbidrag via Naturvårdsverkets anslag för biologisk mångfald till inköp eller inlösen av mark i samband med kommunal reservatsbildning har utnyttjats i några av programmets områden. Bidragen har i dessa fall varit avgörande för tillkomsten av dessa reservat. Statsbidrag har lämnats till Exerman-Hersby i Vallentuna och Österåkers kommuner, Talbyskogen i Södertälje samt Flemingsbergsskogen i Huddinge kommun.

4 4 (5) Bedömning av genomförande av resterande del av programmet Som framgår av redovisningen ovan har reservatsbeslut tagits i 10 områden och arbete med reservatsbildning påbörjats i ytterligare ca 30 områden. Det innebär att ca 40 av programmets 71 områden antingen är beslutade eller under arbete 2 år in i programmets tidsplan. Länsstyrelsen bedömer möjligheterna att programmet i huvudsak genomförs enligt tidsplanen som goda. Det är ett stort antal reservat som ska bildas och den genomförandetid på 10 år som satts i programmet bedöms i stort sett vara rimlig. Ett så långsiktigt program med så många parter, kan dock naturligen inte väntas genomföras helt enligt planerna. Det kommer säkerligen att bli avvikelser både när det gäller tidsplanen och urvalet av områden. Länsstyrelsens kan för egen del konstatera att genomförandet av programmet innebär att ett antal stora, relativt komplicerade reservatsärenden skall drivas av Länsstyrelsen under de närmaste åren. Detta i en situation när arbetsbelastningen redan är hög i arbetet med att nå uppsatta miljömål på naturvårdens område. Det gäller bl.a. arbetet med Natura 2000, skydd av skogar och våtmarker, marina miljöer och sjöar och vattendrag, vilka är prioriterade vid sidan av de tätortsnära områdena. Beslut om denna skrivelse har fattats av landshövding Mats Hellström. Vid ärendets slutliga handläggning har deltagit miljö- och planeringsdirektör Lars Nyberg, naturvårdschef Anders Nylén samt miljöhandläggare Björn Carlberg, den sistnämnde föredragande. Mats Hellström Björn Carlberg Bilagor 1. Lägesredovisning, objektvis sammanställning 2. Karta 3. Projekt inom lokal och kommunal naturvård

5 5 (5) Sändlista Samtliga kommuner i länet Regionplane- och trafikkontoret Kommunförbundet Stockholms län Skogstyrelsen Region Svea Skogsstyrelsen, Östra Mälardalens distrikt Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Boverket Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Skåne län Stockholms läns museum Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Nätverket skydda Storstockholms gröna kilar c/o Naturskyddsföreningen i Stockholms län Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen Naturskyddsföreningen i Stockholms län Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund Stockholms läns hembygdsförbund

6 BILAGA 1. LÄGESREDOVISNING, PROGRAMMET FÖR SKYDD AV TÄTORTSNÄRA NATUR Länsstyrelsen i Stockholms län, januari 2005 nr=nummer i programmet, myndigh.=myndighet ansvarig för genomförandet Beslutade reservat av programmets förslag Gålö 11 Haninge lst Nacka friluftsområde 19 Nacka kn beslutet överklagat Tattby (utvidgning) 27 Nacka kn Långsjön 62 Nacka kn Igelbäcken 35 Solna kn Grimstaskogen 37 Stockholm kn Flatenområdet 45 Stockholm kn beslutet överklagat Igelbäcken 49 Sundbyberg kn Talby 50 Södertälje kn Exerman-Hersby 59 Vallentuna kn Även i Österåker, dock enbart 1 omr. i progr. Västra Kullön 64 Vaxholm kn Områden i programmet där reservatsbildning har påbörjats Svartkällsskogen 3 Botkyrka kn utredning Rinkebyskogen-Sättra ängar 5 Danderyd kn remissbehandlad - men lagd på is tills vidare Ekebysjön 6 Danderyd kn reservatsförslag håller på att utarbetas Asknäsviken 7 Ekerö lst utredning Jungfrusundsåsen 9 Ekerö kn utredning Kolartorp 70 Haninge lst reservatsförslag håller på att utarbetas Trångsunds herrgård 12 Huddinge kn på remiss Flemingsbergsskogen 13 Huddinge kn på remiss Igelbäcken 15 Järfälla kn remissbehandlad Kottlasjön 16 Lidingö kn remissbehandlad (ihop med Elfvik) Elfvik 17 Lidingö kn remissbehandlad (ihop med Kottlasjön) Skarpnäs 21 Nacka kn remissbehandlad, avvaktar planarbete Abborrträsk 23 Nacka kn remissbehandlad Lindängen 28 Salem lst reservatsförslag håller på att utarbetas Sköndalsskogen 34 Sigtuna kn reservatsförslag håller på att utarbetas Rösjöskogen 68 Sollentuna kn reservatsförslag håller på att utarbetas Törnskogen 69 Sollentuna kn reservatsförslag håller på att utarbetas Järva friområde 38 Stockholm kn remissbehandlad Sätraskogen 41 Stockholm kn reservatsförslag håller på att utarbetas Årstaskogen-Årsta holmar 42 Stockholm kn på remiss Nacka friluftsområde 44 Stockholm kn remissbehandlad Rågsveds friluftsområde 46 Stockholm kn utredning Fagersjöskogen 47 Stockholm kn utredning Dyviks lövängar 53 Tyresö kn reservatsförslag håller på att utarbetas Täby prästgård-skogberga 54 Täby lst utredning Vallensjö 55 Upplands Väsby lst markägarförhandling pågår Törnskogen 56 Upplands Väsby kn reservatsförslag håller på att utarbetas Frölunda 71 Upplands-Bro kn reservatsförslag håller på att utarbetas Bogesundslandet 63 Vaxholm lst reservatsförslag håller på att utarbetas Långviksträsk 65 Värmdö lst markägarförhandling pågår Stickligsberg 66 Värmdö lst utredning Näsudden 67 Österåker kn utredning

7 Områden i programmet där reservatsbildning inte har påbörjats Lida-Getaren 1 Botkyrka lst Hacksjön 2 Botkyrka lst Brosjöarna 4 Botkyrka kn Lovön-Kärsön 8 Ekerö lst Ekebyhovs slott 10 Ekerö kn Hanveden 48 Haninge lst Kynäsberget 14 Huddinge kn Erstavik 18 Nacka lst Nyckelviken (utvidgning) 20 Nacka kn Gärdesudden 22 Nacka kn Svärdsö 24 Nacka kn Tollare 25 Nacka kn Trollsjön 26 Nacka kn Ersboda 29 Salem kn Garnudden 30 Salem kn Nedre Söderby 31 Salem kn Rävsta (utvidgn) 32 Sigtuna kn Fysingen 33 Sigt, Uppl Väsby lst Kyrkhamn-Lövsta 36 Stockholm kn Norra Djurgården 39 Stockholm kn el lst Södra Djurgården 40 Stockholm kn el lst Älvsjöskogen 43 Stockholm kn Moraåns dalgång 51 Södertälje kn Klövberget 52 Tyresö kn Runsa 57 Upplands Väsby lst Rösaringsåsen 58 Upplands-Bro lst Vadadalen 60 Vallentuna lst Lindholmens gård 61 Vallentuna lst Utredningsområden där reservatsbildning har genomförts eller påbörjats Broängarna-Brovikarna U19 Upplands-Bro kn Naturreservat bildat Flottsbro U3 Huddinge kn reservatsförslag håller på att utarbetas Steningedalen U13 Sigtuna kn reservatsförslag håller på att utarbetas Sköndalsskogen U18 Sigtuna kn reservatsförslag håller på att utarbetas Helt nya reservatsförslag inom programmets geografiska område (ej med i programmet) Skeppnan Haninge lst markägarförhandlingar pågår Svartsjön Haninge lst markägarförhandlingar pågår Ösby träsk Värmdö kn remissbehandlad

8 ^_ ^ ^ ` ^ ^! ++, -. * ++, - / * ' # * ( &)$ 2340' 3 & % # $ *%* & % & # #"%$ "$ 0 ' &1 ' &2& * #$ $ X Y Z0X\[0] 5687:9%;87:< <%;%C <D7:=%A#=87:E#<%> F8='?0G C%>,B G ;%<D7:=%A#=87:E#<%>IHIC%<%>,G 9%C%<-B 6%<87:J F8=%A'B V%>I< P%=D7:=%A#=87:E#<%>>a 9ba ano<%c'qr%s%s%tdc NO< P%=D7:=%A#=87:E#<%>1GNO< C'QR%S%S%T U89 V%C ;87:W%C%A efhg3i gof(j!k3lomnoipqofhl,i:r ng3shg3thl

9 Bilaga 3. Bidrag till kommunala naturvårdsprojekt i tätortnära grönområden Nummer i rapporten "Tätorsnära natur" (2003:20) Kommun Område Bidrag till kommunala naturvårdsprojekt Bidrag år Kommentar 3 Botkyrka Svartkällskogen inrättande av naturreservat U9 Botkyrka Flottsbro / Alby-Tullinge anläggande av naturstigar, 2005 skyltning 1 Botkyrka Lida-Getaren restaurering av våtmark 6 Danderyd Ekebysjön inrättande av naturreservat 9 Ekerö Jungfrusundsåsen upprustning av området 48 Huddinge, Botkyrka, Haninge, Stockholm Hanveden utredning 16 och 17 Lidingö Kottlasjön och Elfsvikslandet inrättande av naturreservat 18 Nacka Erstavik utredning 34 och U18 Sigtuna Sköndalsskogen inrättande av naturreservat U13 Sigtuna Steningedalen utredning U13 Sigtuna Steningedalen inrättande av naturreservat 33 Sigtuna Fysingen biotopkarakterisering 68 och 69 Sollentuna Törnskogen och Rösjöskogen inrättande av naturreservat 46 och 47 Stockholm Rågsved-Högdalen-Fagersjö inrättande av naturreservat 37 Stockholm Grimsta upprustning av området 39 Stockholm Laduviken anläggande av trappa för 2005 fiskvandring 40 Stockholm Isbladskärret restaurering 41 Stockholm Sätraskogen naturskola startas 49 Sundbyberg Igelbäcken skyltning av NR Sundbyberg, restaurering, återskapande av 49 och 35 Solna Igelbäcken meandring U19 Upplands- Bro Broängarna upprustning av området 33 Upplands Väsby Fysingen restaurering U24 Vallentuna Björkby-Kyrkviken utredning av våtmarkspark U24 Vallentuna Björkby-Kyrkviken upprustning av området 63 Vaxholm Bogesund upprustning av området 64 Vaxholm Kullön inrättande av naturreservat U11 och U12 Värmdö Farstalandet och Storskogen utredning 67 och U15 Österåker Täljöviken / Näsudden inrättande av naturreservat U16 Österåker Träskmossen inrättande av naturreservat U17 Österåker Hackstaberget / Röllingby upprustning av området

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Handbok UEDB Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län Eva Rehnberg 2015-10-05 Information för kommuner utanför Stockholms län med elever folkbokförda i Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen En regions attraktionskraft kan definieras som dess förmåga att locka till sig människor och företag. Genom företagen skapas en arbetsmarknad

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se. 12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen KSL KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMSLIV STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli -12-16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Bilaga Dnr2008/0057 *ba#ml*m*wqk%a& #-mw*^*w»w"wawk^#^w»w&awkmwm«* För kännedom: Utbildningsnämnd

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Tabell över provtagningslokaler

Tabell över provtagningslokaler Farstanäs Södertälje 1. Luft 1.1 Perm. obs.ytor - Deposition till skog / Krondroppsmätn. 6554150 1604700 Lämshaga Värmdö 1. Luft 1.1 Perm. obs.ytor - Deposition till skog / Krondroppsmätn. 6578300 1648450

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2012:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2010 SLB-ANALYS, APRIL ÅR 2012 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Totala utsläpp

Läs mer

Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län

Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Sid 1(7) Naturavdelningen Jennifer Hood Regeringen Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Uppdraget

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

"Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Svenskt Näringsliv 12 000 medlemsföretag i Stockholms län "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta

Läs mer

Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16

Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16 Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16 Div 1 Div 2 AIK IF GötaTraneberg IK Almtuna IS Järfälla HC Boo HC 1 Järna SK Djurgårdens IF Mälarh/Bre Hockey Hanvikens SK Spånga IS IK Huddinge IK Trångsunds

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst 2014:4 Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms län är känt för sin höga utbildningsnivå. Samtidigt ligger länet under riksgenomsnittet på flera av gymnasieskolans resultatmått. För att möta

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer