Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län"

Transkript

1 1 (5) Naturvårdsenheten Björn Carlberg Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Stockholm Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län I regleringsbrevet för 2004 fick Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne i uppdrag att påbörja genomförandet av de program för skydd, förvaltning och utveckling av de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård, som redovisats till regeringen Senast den 30 januari 2006 skall länsstyrelserna lämna en lägesredovisning av genomförandet. Denna redovisning överlämnas härmed. Programmet för skydd av tätortsnära natur Länsstyrelsen i Stockholms län fick sommaren 2002 regeringens uppdrag att ta fram ett program för varaktigt skydd av de mest värdefulla tätortsnära naturområdena. Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Skåne län fick motsvarande uppdrag. Länsstyrelsen tog fram programmet i samverkan med Landstingets regionplane- och trafikkontor, 23 av länets kommuner samt berörda intresseorganisationer. Programmet Aldrig långt till naturen överlämnades till regeringen i slutet av Programmet innehåller 71 nya reservat (antingen natur- eller kulturreservat) som föreslås bildas under en tioårsperiod. Staten ansvarar för att inrätta cirka 20 och kommunerna cirka 50 av reservaten. De föreslagna reservaten fördubblar landarean skyddad natur i Stockholmsregionen i området inom 30 kilometer från centrum. I programmet fanns också 24 utredningsområden, värdefulla naturområden där ställningstagande till reservatsbildning inte gjordes. Genomförande av programmet Arbetet med att genomföra programmet Aldrig långt till naturen påbörjades efter att programmet hade rapporterats. Programmets tidsplan är åren Länsstyrelsen har, som nämnts, för sin del fått ett tydligt uppdrag att arbeta med genomförandet i och med regleringsbrevet för budgetåret Länsstyrelsens uppfattning efter två år med programmet är att det har en god förankring i kommunerna och i regionen i övrigt och att genomförandet har inletts på ett bra sätt. Programmet är ett gemensamt underlag för regionen. Länsstyrelsen, Landstinget och berörda kommuner står bakom det. Genomförandet av programmet innebär Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post/webbplats Länsstyrelsen Naturvårdsenheten Box STOCKHOLM Hantverkargatan (vxl) (exp) (exp)

2 2 (5) ett gemensamt arbete där berörda kommuner respektive Länsstyrelsen självständigt genomför sina åtaganden. När det gäller kommunernas arbete har Länsstyrelsen främst en roll att vara samordnande, pådrivande och att vara behjälplig med vägledning i reservatsbildningsprocessen. Programmet för skydd av tätortsnära natur är också ett viktigt underlag i Länsstyrelsens bevakning av kommunala planer, väg- och järnvägsplaner samt i handläggningen av andra ärenden som kan påverka naturmiljön. Länsstyrelsen och Landstingets regionplane- och trafikkontor har sedan programmet togs fram arrangerat en årlig konferens med namnet Storstadsnatur. På denna konferens tas bland annat frågor om genomförandet av programmet upp vid sidan av andra aktuella naturvårdsfrågor. År 2006 års konferens äger rum den 24 februari. Läget för genomförande av skydd enligt programmet Länsstyrelsen har sammanställt uppgifter om beslutade naturreservat från det att programmets tidsplan inleddes i januari 2004 fram till januari Uppgifter om arbetsläget för övriga områden har också sammanställts. Vid behov har kontakt tagits med berörd kommun. Lägesredovisningen avser januari Den redovisas utförligare i bilaga 1. Ej påbörjade reservat 28 st Beslutade reservat 11 st Påbörjade reservat 32 st Lägesredovisning för genomförande av reservat enligt programmet Aldrig långt till naturen. Av programmets 71 områden är 43 beslutade eller påbörjade i januari 2006, 2 år in i programmets 10-åriga tidsplan.

3 3 (5) Beslut har fattats för 11 av programmets 71 föreslagna reservat. Av de 11 beslutade reservaten är dock 2 beslut överklagade. 1 utredningsområde har också blivit reservat se nedan. Därutöver har arbete med reservatsbildning påbörjats i 32 områden. Arbetsläget varierar mellan områdena. Vissa ärenden har varit på remiss och är färdiga för beslut, i andra områden har utredningsarbete inletts. Alltså har beslut fattats eller reservatsgenomförande påbörjats i 43 av de 71 områdena. I 28 områden har arbete ännu inte påbörjats, men det har å andra sidan endast gått 2 år av programmets 10-åriga genomförandetid. Av programmets 24 utredningsområden har 1 blivit reservat. För 3 utredningsområden finns ställningstagande till reservatsbildning och arbete med genomförandet har påbörjats. I det geografiska området programmet omfattar har dessutom reservatsbildning påbörjats i 3 helt nya områden som inte var med i programmet. Bidrag till lokal och kommunal naturvård Länsstyrelsen har genom bidraget till lokal och kommunal naturvård haft en möjlighet att stötta kommunerna i sitt arbete med reservatsprocessen eller andra projekt som rör områdena i Aldrig långt till naturen. Bidrag har under 2004 och 2005 lämnats för 30 projekt i 18 kommuner som berör något av programmets områden. Projekten har en stor bredd: allt från reservatsbildning till olika former av utredningar, naturvårdsåtgärder och information. Bidrag har i 10 fall lämnats för den direkta reservatsbildningsprocessen. En sammanställning över bidrag som berör programmets områden finns i bilaga 3. Länsstyrelsen vill peka på att bidraget för lokal och kommunal naturvård har haft stor betydelse för att genomförandet av programmet har fått en så god start i kommunerna. Bidraget är nu inne på sitt sista år. En förlängning av bidraget vore av stor betydelse för det fortsatta naturvårdsarbetet i kommunerna och inte minst genomförandet av programmen för skydd av tätortsnära natur. Statsbidrag till kommunala reservat Möjligheten att lämna statsbidrag via Naturvårdsverkets anslag för biologisk mångfald till inköp eller inlösen av mark i samband med kommunal reservatsbildning har utnyttjats i några av programmets områden. Bidragen har i dessa fall varit avgörande för tillkomsten av dessa reservat. Statsbidrag har lämnats till Exerman-Hersby i Vallentuna och Österåkers kommuner, Talbyskogen i Södertälje samt Flemingsbergsskogen i Huddinge kommun.

4 4 (5) Bedömning av genomförande av resterande del av programmet Som framgår av redovisningen ovan har reservatsbeslut tagits i 10 områden och arbete med reservatsbildning påbörjats i ytterligare ca 30 områden. Det innebär att ca 40 av programmets 71 områden antingen är beslutade eller under arbete 2 år in i programmets tidsplan. Länsstyrelsen bedömer möjligheterna att programmet i huvudsak genomförs enligt tidsplanen som goda. Det är ett stort antal reservat som ska bildas och den genomförandetid på 10 år som satts i programmet bedöms i stort sett vara rimlig. Ett så långsiktigt program med så många parter, kan dock naturligen inte väntas genomföras helt enligt planerna. Det kommer säkerligen att bli avvikelser både när det gäller tidsplanen och urvalet av områden. Länsstyrelsens kan för egen del konstatera att genomförandet av programmet innebär att ett antal stora, relativt komplicerade reservatsärenden skall drivas av Länsstyrelsen under de närmaste åren. Detta i en situation när arbetsbelastningen redan är hög i arbetet med att nå uppsatta miljömål på naturvårdens område. Det gäller bl.a. arbetet med Natura 2000, skydd av skogar och våtmarker, marina miljöer och sjöar och vattendrag, vilka är prioriterade vid sidan av de tätortsnära områdena. Beslut om denna skrivelse har fattats av landshövding Mats Hellström. Vid ärendets slutliga handläggning har deltagit miljö- och planeringsdirektör Lars Nyberg, naturvårdschef Anders Nylén samt miljöhandläggare Björn Carlberg, den sistnämnde föredragande. Mats Hellström Björn Carlberg Bilagor 1. Lägesredovisning, objektvis sammanställning 2. Karta 3. Projekt inom lokal och kommunal naturvård

5 5 (5) Sändlista Samtliga kommuner i länet Regionplane- och trafikkontoret Kommunförbundet Stockholms län Skogstyrelsen Region Svea Skogsstyrelsen, Östra Mälardalens distrikt Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Boverket Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Skåne län Stockholms läns museum Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Nätverket skydda Storstockholms gröna kilar c/o Naturskyddsföreningen i Stockholms län Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen Naturskyddsföreningen i Stockholms län Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund Stockholms läns hembygdsförbund

6 BILAGA 1. LÄGESREDOVISNING, PROGRAMMET FÖR SKYDD AV TÄTORTSNÄRA NATUR Länsstyrelsen i Stockholms län, januari 2005 nr=nummer i programmet, myndigh.=myndighet ansvarig för genomförandet Beslutade reservat av programmets förslag Gålö 11 Haninge lst Nacka friluftsområde 19 Nacka kn beslutet överklagat Tattby (utvidgning) 27 Nacka kn Långsjön 62 Nacka kn Igelbäcken 35 Solna kn Grimstaskogen 37 Stockholm kn Flatenområdet 45 Stockholm kn beslutet överklagat Igelbäcken 49 Sundbyberg kn Talby 50 Södertälje kn Exerman-Hersby 59 Vallentuna kn Även i Österåker, dock enbart 1 omr. i progr. Västra Kullön 64 Vaxholm kn Områden i programmet där reservatsbildning har påbörjats Svartkällsskogen 3 Botkyrka kn utredning Rinkebyskogen-Sättra ängar 5 Danderyd kn remissbehandlad - men lagd på is tills vidare Ekebysjön 6 Danderyd kn reservatsförslag håller på att utarbetas Asknäsviken 7 Ekerö lst utredning Jungfrusundsåsen 9 Ekerö kn utredning Kolartorp 70 Haninge lst reservatsförslag håller på att utarbetas Trångsunds herrgård 12 Huddinge kn på remiss Flemingsbergsskogen 13 Huddinge kn på remiss Igelbäcken 15 Järfälla kn remissbehandlad Kottlasjön 16 Lidingö kn remissbehandlad (ihop med Elfvik) Elfvik 17 Lidingö kn remissbehandlad (ihop med Kottlasjön) Skarpnäs 21 Nacka kn remissbehandlad, avvaktar planarbete Abborrträsk 23 Nacka kn remissbehandlad Lindängen 28 Salem lst reservatsförslag håller på att utarbetas Sköndalsskogen 34 Sigtuna kn reservatsförslag håller på att utarbetas Rösjöskogen 68 Sollentuna kn reservatsförslag håller på att utarbetas Törnskogen 69 Sollentuna kn reservatsförslag håller på att utarbetas Järva friområde 38 Stockholm kn remissbehandlad Sätraskogen 41 Stockholm kn reservatsförslag håller på att utarbetas Årstaskogen-Årsta holmar 42 Stockholm kn på remiss Nacka friluftsområde 44 Stockholm kn remissbehandlad Rågsveds friluftsområde 46 Stockholm kn utredning Fagersjöskogen 47 Stockholm kn utredning Dyviks lövängar 53 Tyresö kn reservatsförslag håller på att utarbetas Täby prästgård-skogberga 54 Täby lst utredning Vallensjö 55 Upplands Väsby lst markägarförhandling pågår Törnskogen 56 Upplands Väsby kn reservatsförslag håller på att utarbetas Frölunda 71 Upplands-Bro kn reservatsförslag håller på att utarbetas Bogesundslandet 63 Vaxholm lst reservatsförslag håller på att utarbetas Långviksträsk 65 Värmdö lst markägarförhandling pågår Stickligsberg 66 Värmdö lst utredning Näsudden 67 Österåker kn utredning

7 Områden i programmet där reservatsbildning inte har påbörjats Lida-Getaren 1 Botkyrka lst Hacksjön 2 Botkyrka lst Brosjöarna 4 Botkyrka kn Lovön-Kärsön 8 Ekerö lst Ekebyhovs slott 10 Ekerö kn Hanveden 48 Haninge lst Kynäsberget 14 Huddinge kn Erstavik 18 Nacka lst Nyckelviken (utvidgning) 20 Nacka kn Gärdesudden 22 Nacka kn Svärdsö 24 Nacka kn Tollare 25 Nacka kn Trollsjön 26 Nacka kn Ersboda 29 Salem kn Garnudden 30 Salem kn Nedre Söderby 31 Salem kn Rävsta (utvidgn) 32 Sigtuna kn Fysingen 33 Sigt, Uppl Väsby lst Kyrkhamn-Lövsta 36 Stockholm kn Norra Djurgården 39 Stockholm kn el lst Södra Djurgården 40 Stockholm kn el lst Älvsjöskogen 43 Stockholm kn Moraåns dalgång 51 Södertälje kn Klövberget 52 Tyresö kn Runsa 57 Upplands Väsby lst Rösaringsåsen 58 Upplands-Bro lst Vadadalen 60 Vallentuna lst Lindholmens gård 61 Vallentuna lst Utredningsområden där reservatsbildning har genomförts eller påbörjats Broängarna-Brovikarna U19 Upplands-Bro kn Naturreservat bildat Flottsbro U3 Huddinge kn reservatsförslag håller på att utarbetas Steningedalen U13 Sigtuna kn reservatsförslag håller på att utarbetas Sköndalsskogen U18 Sigtuna kn reservatsförslag håller på att utarbetas Helt nya reservatsförslag inom programmets geografiska område (ej med i programmet) Skeppnan Haninge lst markägarförhandlingar pågår Svartsjön Haninge lst markägarförhandlingar pågår Ösby träsk Värmdö kn remissbehandlad

8 ^_ ^ ^ ` ^ ^! ++, -. * ++, - / * ' # * ( &)$ 2340' 3 & % # $ *%* & % & # #"%$ "$ 0 ' &1 ' &2& * #$ $ X Y Z0X\[0] 5687:9%;87:< <%;%C <D7:=%A#=87:E#<%> F8='?0G C%>,B G ;%<D7:=%A#=87:E#<%>IHIC%<%>,G 9%C%<-B 6%<87:J F8=%A'B V%>I< P%=D7:=%A#=87:E#<%>>a 9ba ano<%c'qr%s%s%tdc NO< P%=D7:=%A#=87:E#<%>1GNO< C'QR%S%S%T U89 V%C ;87:W%C%A efhg3i gof(j!k3lomnoipqofhl,i:r ng3shg3thl

9 Bilaga 3. Bidrag till kommunala naturvårdsprojekt i tätortnära grönområden Nummer i rapporten "Tätorsnära natur" (2003:20) Kommun Område Bidrag till kommunala naturvårdsprojekt Bidrag år Kommentar 3 Botkyrka Svartkällskogen inrättande av naturreservat U9 Botkyrka Flottsbro / Alby-Tullinge anläggande av naturstigar, 2005 skyltning 1 Botkyrka Lida-Getaren restaurering av våtmark 6 Danderyd Ekebysjön inrättande av naturreservat 9 Ekerö Jungfrusundsåsen upprustning av området 48 Huddinge, Botkyrka, Haninge, Stockholm Hanveden utredning 16 och 17 Lidingö Kottlasjön och Elfsvikslandet inrättande av naturreservat 18 Nacka Erstavik utredning 34 och U18 Sigtuna Sköndalsskogen inrättande av naturreservat U13 Sigtuna Steningedalen utredning U13 Sigtuna Steningedalen inrättande av naturreservat 33 Sigtuna Fysingen biotopkarakterisering 68 och 69 Sollentuna Törnskogen och Rösjöskogen inrättande av naturreservat 46 och 47 Stockholm Rågsved-Högdalen-Fagersjö inrättande av naturreservat 37 Stockholm Grimsta upprustning av området 39 Stockholm Laduviken anläggande av trappa för 2005 fiskvandring 40 Stockholm Isbladskärret restaurering 41 Stockholm Sätraskogen naturskola startas 49 Sundbyberg Igelbäcken skyltning av NR Sundbyberg, restaurering, återskapande av 49 och 35 Solna Igelbäcken meandring U19 Upplands- Bro Broängarna upprustning av området 33 Upplands Väsby Fysingen restaurering U24 Vallentuna Björkby-Kyrkviken utredning av våtmarkspark U24 Vallentuna Björkby-Kyrkviken upprustning av området 63 Vaxholm Bogesund upprustning av området 64 Vaxholm Kullön inrättande av naturreservat U11 och U12 Värmdö Farstalandet och Storskogen utredning 67 och U15 Österåker Täljöviken / Näsudden inrättande av naturreservat U16 Österåker Träskmossen inrättande av naturreservat U17 Österåker Hackstaberget / Röllingby upprustning av området