Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m Antagen i bun Redaktionella ändringar

2 Dokumenthanteringsplan 1/43 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MED GALLRINGSFÖRESKRIFTER FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ANSVARS- OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Enligt det kommunala arkivreglementet (KFS 2005:452) 5 ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter. En dokumenthanteringsplan beskiver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten och hur dessa hanteras. Planen ska ses över och revideras kontinuerligt. En tydlig dokumenthanteringsplan skapar kontinuitet i ärendehanteringen. För digitalt bevarande pågår utformande av strategier i dagsläget, varför flertalet handlingstyper anges förekomma i både analog och digital form. För att garantera en fungerande långtidsbevaring rekommenderas i dagsläget att informationen lagras på papper. Inledningsvis ges förklaringar på begrepp som förekommer i dokumenthanteringsplanen samt en instruktion kring gallring av handlingar med tillfällig eller ringa betydelse, rensning i samband med att ett ärende avslutas samt brandklassad förvaring. Handling Media Bevaras Gallras Vid inaktualitet dokument som inkommit eller upprättats hos myndigheten betyder medel eller metoder för framställning, överföring och lagring av handlingar. Exempelvis i pappersform eller digitalt. innebär att handlingen skall arkiveras för all framtid. Handlingar som skall bevaras levereras till kommunarkivet. innebär att handlingen förstörs och därmed inte kan återsökas eller återskapas. Sekretessbelagd handling strimlas. När det exempelvis anges att en handling kan gallras efter tio, så betyder det att gallring utförs på det elfte året. innebär att handlingen gallras när den inte längre behövs i verksamheten. Närarkiv kan vara tjänsterum eller tillgång till arkiv inom arbetsplatsen. Centralarkiv Anmärkning kommunens gemensamma arkiv innehåller kompletterande uppgifter, såsom innehåll, uppkomst, hänvisningar och specifika gallringsbestämmelser

3 Dokumenthanteringsplan 2/43 Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 1. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig eller rutinmässig karaktär 2. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse 3. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller om de är meningslösa och obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd 4. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att underlätta myndighetens arbete och som saknar betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet 5. Mottagnings- och delgivningsbevis under förutsättning att de inte har påförts anteckning som tillfört ärendet sakuppgift 6. Loggar för e-post och fax under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av överföringen och att de inte heller behövs för återsökning av de handlingar som inkommit till eller utgått från myndigheten och som skall bevaras 7. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion Rensning i samband med att ärenden avslutas Senast i samband med att ärendet avslutas, ska man ta ställning till om minnesanteckningar, utkast eller andra motsvarande handlingar ska arkiveras och därmed bli allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 2 kap 9 i tryckfrihetsför - ordningen. Att förstöra sådana handlingar som inte ska arkiveras, kallas rensning och är en åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Normalt är att handläggaren utför rensningen.

4 Dokumenthanteringsplan 3/43 Leverans av handlingar till kommunarkivet Handlingarna ska vara rensade från arbets- och informationsmaterial av tillfällig betydelse (t ex reklam, utkast, kopior). Handlingar som har kortare bevarandetid än 10 år, ska vara gallrade före leverans. Gem, plastregister, plastfickor och postit-lappar ska vara borttagna. Olika typer av handlingar ska vara åtskilda. Handlingarna ska vara ordnade i diarienummerordning, kronologisk ordning eller annan liknande ordning. Handlingarna kan läggas i godkända arkivboxar eller annan typ av box/låda. Skriv med blyerts utanpå boxen varifrån handlingarna kommer (förvaltning/enhet). Arkivboxarna beställs från aktuell leverantör. Kontakta arkivet för information. Leveranskvitto ska medfölja med uppgifter om förvaltning/myndighet/enhet, vilka handlingar som levereras, samt namn och kontaktuppgifter till den som är ansvarig för överlämnandet. Om leveranskvitto saknas, returneras handlingarna. Brandklassad förvaring För att ett skåp skall kunna ge ett skydd vid brand skall de vara brandklassade. När ett skåp är godkänt för att skydda papper mot brand så skall det vara klassat enligt 60P, 90P eller 120P och om det är godkänt för att skydda datamedia heter Klassningarna istället 60D/Diskette eller 120D/Diskette.

5 Dokumenthanteringsplan 4/43 Innehållsförteckning Avsnitten Allmän administrativ verksamhet, Ekonomi, Personaladministration och Upphandla, köpa in och avtala är kommunövergripande med tillägg av specifika handlingar som finns inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Allmän administrativ verksamhet...5 Antagning...9 Ekonomi...10 Elevhälsa...14 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg...15 Förskoleklass och grundskola...17 Gymnasiet...20 IT...23 Personaladministration...24 Skolbibliotek...31 Skolmåltid...32 Grundsärskola; Gymnasiesärskola;Särskild utbildning för vuxna...33 Transport...33 Upphandla, köpa in och avtala...35 Vuxenutbildningen och kvalificerad yrkesutbildning (KY)...41

6 Dokumenthanteringsplan 5/43 Allmän administrativ verksamhet Under denna rubrik hittar du även handlingar som förekommer inom samtliga skolformer Adresslistor Vid inaktualitet Krisgrupp Posom medlemmar jämte Instruktioner för ledningsgrupp och stödpersoner Anmälan av behandling av personuppgifter till Datainspektionen PuL Anmälan av behandling av personuppgifter till Papper Vid inaktualitet PuL personuppgiftsombudet Anmälan av personuppgiftsombud till Datainspektionen PuL. Nämndsbeslut Arkivbeskrivning / beskrivning av en Upprättas enligt arkivlagen 6, samt offentlighets- och myndighets allmänna handlingar sekretesslagen kap 4 2 Anonyma skrivelser Papper Vid inaktualitet Diarieförs då ärendet är av vikt för verksamheten Avslag på begäran om utlämnade av allmän handling Avtal och handlingar rörande entreprenader respektive uppdragsutbildning Avtal/kontrakt Avtal/kontrakt av rutinmässig karaktär Papper 2 år T ex hyresavtal - efter kontraktets upphörande. Balanserat styrkort, Barn- och utbildningsnämndens arvodesunderlag för förtroendevalda Papper 10 år Begäran om utlämnande av allmän handling Vid inaktualitet Broschyrer egna verksamheter 1 ex sparas Cirkulär och meddelanden av kortvarig betydelse, handlingar överlämnade för Papper Vid inaktualitet kännedom samt övrig allmän information Delegeringsbeslut Förrättningsrapporter, inkomstuppgifter, reseräkningar o.d. T ex från Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, kurs- inbjudningar

7 Dokumenthanteringsplan 6/43 Delegationsförteckningar/ originallistor över anmälda delegationsbeslut Delegeringsordning Detaljplaner Papper 2 år Dokumenthanteringsplan Enkäter Papper Vid inaktualitet Enkätsammanställningar Entledigande av tidigare anmält personuppgiftsombud Fax: sändningskvitton, försättsblad, körjournal Fotografier, multimedia Fotografier, multimedia Papper / Papper / Papper Vid inaktualitet Ett exemplar av enkäten bevaras tillsammans med sammanställningen PuL. Ingår i Anmälan av personuppgiftsombud till Datainspektionen. Nämndsbeslut Bevaras Samlade för att belysa den egna verksamheten Vid inaktualitet För t ex intern information och utbildning Föredragningslistor, dagordningar och De som används som register eller kallelser till sammanträden innehållsförteckningar till protokollen bör bevaras Förteckning larmnummer och kontaktpersoner Papper Vid inaktualitet Handböcker Papper Bevaras Framtagna för den egna verksamheten Handlingsplaner Ej elevadministrativa ärenden Handlingar rörande samtycke PuL Papper Vid inaktualitet För t ex publicering av bilder på hemsidor. Informationsbroschyrer/skrifter, egna Papper Bevaras Intern kontroll, rapporter Klagomål, förslag och beröm via synpunktshanteringen Bevaras Korrespondens av tillfällig betydelse Papper Vid inaktualitet Korrespondens, av vikt för verksamheten Cirkulär, rutin korrespondens, kursinbjudningar, interna meddelanden m.m.

8 Dokumenthanteringsplan 7/43 Kurser, seminarier och andra utbildningar i egen regi Bevaras/ Vid inaktualitet Körjournaler Papper 2 år Leveranskvitto Papper Vid inaktualitet Likabehandlingsplaner Manualer och lathundar Vid inaktualitet Medborgarförslag Miljöcertifiering/diplomering, Miljöpolicy/styrdokument Mobiltelefoner, handlingar Papper Vid inaktualitet Nyckelkvittenser, förteckning Papper Vid inaktualitet Nyckeltal Papper Bevaras Ordningsföreskrifter, handlingar rörande ordningen vid skolenheterna samt tillsyn Papper Bevaras och vård av lokaler, inventarier och Program, deltagarlistor, unikt studiematerial samt kopior av kursintyg bevaras. Övriga handlingar (som inte ingår i ekonomisk eller personalredovisning) kan gallras Vid inaktualitet. Bevaras Endast centrala förvaltningen När nyckeln återlämnats eller när den ej längre behövs för kontroller utbildningsmaterial. Organisations planer/scheman Parkerings-/garageplatser Papper Vid inaktualitet Kontrakts förteckning. Efter kontraktets upphörande Planer för att förhindra och förebygga kränkande behandling Papper Bevaras Postöppning fullmakter Papper Vid inaktualitet Projekt Slutrapport, dokumentation, protokoll och dylikt som kan behövas för att förstå projektet.

9 Dokumenthanteringsplan 8/43 Protokoll Protokoll eller minnesanteckningar Papper Bevaras Vid inaktualitet Registerförteckning PuL Papper Vid inaktualitet Registerutdrag (begäran om) samt svar Papper 1 år Reglementen Remisser Riktlinjer Risk- och krishantering, rutinbeskrivningar Papper Vid inaktualitet Samtalsguide för personer med skyddad Papper Vid inaktualitet Klassråd, ämneskonferenser, samverkansmöten, programråd, ämnesråd, lokala styrelser, klasskonferenser, samråd med elever personalkonferenser, sammanträden i planeringsfrågor eller administrativa frågor styrelse/nämnd, arbetsutskott, kommittéer m.m, arbetsplatsträffar och MBL-protokoll. samarbetsorgan och samrådsgrupper m fl protokoll Avdelningsmöte, personalmöte, informationsmöte och andra interna verksamhetsmöte. Om de inte innehåller beslut eller unik information av direkt betydelse för verksamheten. identitet Sammanträdestider BUN Inlämning till kansli och ledning Sekretessbevis för förtroendevalda Skolkataloger med uppgifter om lärare och elever SMS/Röstmeddelanden Papper Bevaras Bevaras/vid inaktualitet Statistikuppgifter Papper Vid inaktualitet Styrkort Centralt Synpunktshantering, beröm, klagomål och Bevaras förslag Systematiskt kvalitetsarbete Hanteras som övriga inkommande/upprättade handlingar Beställda återkommande från SCB, Skolverket m fl. Observera dock vad som sägs om sammanställningar över resultat från nationella prov

10 Dokumenthanteringsplan 9/43 Tjänsteutlåtande och andra handlingar Papper Bevaras som ligger till grund för beslut Uppdragshandlingar Papper Bevaras För t ex konsulter, projekt Årsberättelser med bokslut Antagning Ansökan från andra kommuner, beslut Papper Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång Ansökan till andra kommuner, yttrande Papper Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång. Underlag/kontroll för interkommunal ersättning. Ansökningshandlingar antagna elever (skickas till skolan) Papper Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång Ansökningshandlingar ej antagna elever Papper 1 år Efter avslutad reservintagning Antagning, personnummerlista Papper Bevaras Antagningslistor Vid inaktualitet Efter avslutad reservantagning Antagningsstatistik Papper Bevaras Uppgifter som ger en sammanfattning av antagningen. T.ex. antal intagna per utbildning och behörighet, kvoter etc. Fri kvots bedömningar, underlag Papper Vid inaktualitet Inackorderingstillägg, ansökningar, beslut Papper 2 år Informationsmaterial Papper Bevaras Korrespondens Vid inaktualitet Rutinmässig korrespondens av ringa betydelse rörande antagning, ansökningar etc Protokoll med beslut om antagning Register och listor som används för Papper Vid inaktualitet Efter avslutad reservintagning sortering och kontroll

11 Dokumenthanteringsplan 10/43 Svarskort på antagning till gymnasieskolan 1 år Efter avslutad reservintagning Tidplan med instruktioner Papper 1 år Överklagande, handlingar rörande (görs till skolväsendets överklagandenämnd). Ekonomi Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Ansökningar och beslut från Skolverket eller Myndigheten för yrkeshögskolan Arvoden, sammanställning över utbetalda arvoden 4 år Politiker. Följer mandatperioden. Attest- och utanordningsbehörigheter Bevaras Attestregister/behörighetslistor 2 år 2 år efter inaktualitetsåret Beställningar Papper 10 år Innan IoF. Bilägges fakturan Beställningar Digital 3 år Bilägges fakturan Betalningsförslag/betalning av Ingår i dagrapporter Papper 10 år leverantörsfakturor (datalistor) Bilagor till inkomstverifikationer Papper 10 år Bevaras tillsammans med verifikationer Bokföringsorder Papper 10 år Grundbokföring Bokslutsunderlag Papper Vid inaktualitet Budgetfördelning - internt / Papper 2 år Budget / Papper Bevaras Med flerårsplan (tas i BUN) Budgetförslag / Papper Bevaras

12 Dokumenthanteringsplan 11/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Dagrapporter Papper 10 år Debiteringsorder Papper 10 år Debiteringsunderlag Papper 2 år Delårsbokslut/rapport Papper Bevaras Diverse redovisningsmaterial Papper Vid inaktualitet Driftprojektsammanställningar och underlag Papper Vid inaktualitet Fakturajournaler Papper 10 år Fakturakontroll Papper 2 år Faktureringsunderlag Papper 2 år Även internfakturor Fakturor - ej inscannade Papper 10 år Fakturor - inscannade 3 år Följesedlar Papper Vid inaktualitet Förskott, kvittenser vid resor och kurser Förteckningar eller register över elever som går i skolan i en annan kommun. Papper 2 år Efter avstämning mot fakturan om fakturan är specificerad och inte en samlingsfaktura Uppgift om skolkommun bör finnas i registret eftersom uppgifter rörande eleven kan behöva sökas även efter mycket lång tid. Förteckningar över fördelning av premier och stipendier, t ex urkunder. Handkassa Papper 10 år Redovisning och förbindelse Handlingar rörande bidrag till Bedriver förskoleverksamhet och skolbarnomsorg samt fristående verksamhet friskolor Handlingar rörande fördelning och redovisning av premier och stipendier Papper 3 år Under förutsättning att ansvarsfrihet för året beviljats Handlingar rörande nedsättning av avgifter Papper 3 år Hyreskontrakt Papper 2 år Vid inaktualitet Internhyror, sammanställningar Papper 10 år Intern kontroll Inventarieförteckningar Papper 10 år Investeringssammanställningar och underlag Papper Vid inaktualitet

13 Dokumenthanteringsplan 12/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Kassakontroll Papper 2 år Kassarapporter/ avstämningar Papper 10 år Med kvitton Kontoavstämningar / Papper 2 år Kopieringsmaskin, rapportkort Papper 2 år Kundfakturor, underlag för makulering och nedskrivning av Papper 2 år Kundfordringar, avskrivningar av, med beslut/specifikation Papper 10 år Kundreskontra Papper Bevaras Kvittenser mat-/lunchkuponger Papper 3 år Kvittenslistor Papper 3 år Körjournaler, grund för bilersättning Papper 2 år Leasingbilar, handlingar Papper 2 år 2 år efter upphörande Leverantörsbetalningar, girolista Papper 10 år Leverantörsreskontra Papper Bevaras Likviditetsplanering, prognoser Papper 2 år Logglistor, ajourhållningslistor samt länkar (datalistor) Papper 2 år Läkarvårdskvitton Papper 2 år Läkemedelskvitton Papper 2 år Momsredovisning Papper 10 år Månadsuppföljning Benämns även budgetuppföljning Ordererkännanden Papper 2 år Postkvitton, inte värdepost Papper 2 år Rapporter till CSN kring behöriga elever/deltagare Papper 3 år Behöriga elever: Studietid, frånvaro, resultat Rapporter, indata Papper 2 år Underlag för kontroll till löneutbetalningar och Redovisningshandlingar rörande statsbidragsansökningar lämnade av lärare med Papper Vid inaktualitet undervisningen uppgifter om undervisningstimmar och genomgångna kursmoment. Reklamationer Papper 2 år Rekvisitioner Papper 2 år

14 Dokumenthanteringsplan 13/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Rese- och traktamentsräkningar Papper 2 år Räkningsunderlag för debitering Papper 2 år Rättelser, bokföringsunderlag Papper 2 år Sjukvårdskvitton Papper 2 år Specifikation av kostnader/ intäkter Papper 2 år Statistik / Papper Statistiskt underlag till årsberättelser Papper 2 år Statsbidragsansökningar och Papper 10 år Under förutsättning att betalning skett via löneutbetalningssystemet 10 år Räkenskapssammandrag rekvisitioner Säkerhets- och värdehandlingar Papper Vid inaktualitet 2 år efter att de upphört att gälla Telefonersättningar Papper 2 år Uppgifter om bidragskriterier Utbetalningslista plusgiro/ bankgiro Papper 2 år Utbetalnings order och uppdrag Papper 10 år Verifikationer, ej inskannade Papper 10 år Verifikationer, inscannade 3 år Yttranden från elevers hemkommuner kring vårdnadshavares/elevs önskemål om utbildningsplats i annan kommun samt beslut att ta emot elev från annan kommun. Årsbokslut med bokslutsbilagor Papper Bevaras Årsförbrukning Papper Bevaras Årsredovisning rörande utbetalning av fondmedel om uppgifterna inte finns bevarade i den kommungemensamma redovisningen Papper Vid inaktualitet Årsredovisningar, årsrapporter Papper Bevaras Överenskommelse om interkommunal ersättning Förteckningar eller register över elever som är folkbokförda i andra kommuner Årlig statistik över förbrukning av varor och tjänster Finns i huvudbok All bokföring gällande fonderna finns hos Nordea som sköter detta för kommunen.

15 Dokumenthanteringsplan 14/43 Handlingar Övriga handlingar rörande debitering och kontroll av interkommunal ersättning Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Papper 2 år Handlingar rörande tvisteärenden gallras 2 år efter det att ärendet avgjorts. Elevhälsa Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Anmälningar och utredningar Papper Bevaras Om kränkande behandling eller diskriminering Arbetsskada, elev Flexite Bevaras Exempelvis prao Barnhälsovårdsjournaler Bevaras Tillhör normalt Landstinget Handlingar som rör skolkurators Exempel kuratorskort, korrespondens med elever och Papper Bevaras verksamhet föräldrar Olycksfalls-/incidentrapporter Flexite Bevaras Föräldrar ansvarar för rapportering till försäkringsbolag. Psykologiska Bevaras undersökningar/skolpsykologjournaler Register/förteckningar över journaler/journaluppgifter som överlämnas till annan huvudman. Papper Bevaras Skolhälsovårdsjournaler Bevaras Verksamhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats Centrala förvaltningen Åtgärdsprogram Bevaras Registreras i edwise Övriga utredningskartläggningsdokumentation avseende enskilda elever Papper Bevaras Om original överlämnats skall beslut om avhändande (arkivlagen, SFS 1990:782, 15) fattas av fullmäktige. Se vidare SKL cirkulär 2009:44 Sammanfattning av BHV journal ingår i skolhälsovårdsjournalen. Ingår bla remisser, kostintyg, läkarintyg, vaccinationstillstånd. Se även bevara gallra 6 T.ex. pedagogiska, sensomotoriska, talutredningar eller basutredningar kring psykisk ohälsa.

16 Dokumenthanteringsplan 15/43 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg En del blanketter under förskolerubrik kan även förekomma i förskoleklass Allmän förskola, år 3-5, utskick 1 gång/år Papper Vid inaktualitet Avser förfrågan till de barn som ej har fsk-placering. Allmänna uppgifter till förskolan Kontaktuppgifter, hälsotillstånd m m. Vårdnadshavarnas Vid inaktualitet kontaktuppgifter finns i Procapita och edwise. Anmälan behov av förskola/fritidshem/ped omsorg Vid inaktualitet E-tjänst integreras till Procapitas inkorg Anmälan enligt socialtjänstlagen Anmälan studiehandledning Papper Vid inaktualitet Ansökan om placering vid särskilda behov Ansökan om reducerad avgift Papper 3 år Ansökan/utredningar om att få bedriva verksamhet inom pedagogisk omsorg Avstängningsbrev Vid verkställande tillägg på aktuellt diarienummer Avtal med enskild regi Beslut om förskolplacering vid särskilda behov Enligt skollagen 8 kap 7,9, 14 Beslut om utbildning i fritidshem vid särskilda behov Enligt skollagen 14 kap 5-7. Efterfrågan barnomsorg (köstatistik) Redovisar sammanställning till bun, 3 ggr per år Framåtsyftande planering Bevaras Registreras i edwise Förteckningar över barn inom respektive verksamhet Föräldraenkät Handlingar rörande kommunens tillsyn över enskild verksamhet Handlingar rörande skador och/eller tillbud Inkomst avseende förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Klagomål på verksamheten 5 år Bevara Enkätfrågor och sammanställning. Gallra enkätsvaren Papper Bevara Tillsynsprotokoll, årsberättelser etc. Flexite/ Bevara 3 år E-tjänst integreras till Procapitas inkorg Bevaras Via synpunktshanteringen.

17 Dokumenthanteringsplan 16/43 Kontaktuppgifter förskola Vid inaktualitet Vårdnadshavarnas kontaktuppgifter finns i Procapita och edwise. Korrespondens med vårdnadshavare / väsentliga för barn/förskola Papper Bevara Kölista Vid inaktualitet Likabehandlingsplaner och plan mot kränkande behandling Papper Bevara Meddelande om modersmålsundervisningens upphörande Papper Vid inaktualitet Medicinering som egenvård inom förskola/skola Papper Vid inaktualitet Nyckel till fortsatt utveckling Papper Vid inaktualitet Dokumentet följer med till förskoleklass Närvarolista (dagjournaler) Papper 3 år Pedagogisk omsorg handlingar Papper Bevaras Vid anställning Dagbarnvårdare Personuppgifter - PUL Papper Vid inaktualitet Exempel samtycken från vårdnadshavare Placeringserbjudande Papper Vid inaktualitet När svar inkommit och placering registrerat Protokoll Riskbedömning befintlig verksamhet Riskbedömning förändrad verksamhet Schema avseende förskola, fritidshem och Se Allmän administrativ verksamhet Inkomstjämförelse mot Skatteverket. Scheman finns i 3 år pedagogisk omsorg edwise och Procapita Studiehandledning avseende modersmålsundervisning Papper Vid inaktualitet Systematiskt kvalitetsredovisning Tidrapport dagbarnvårdare 2 år Pedagogisk omsorg. Underlag omkostnadsersättning Tillfällig placering Papper 3 år Underlag för debitering. Trivselregler Papper Bevaras Uppsägning avseende E-tjänst integreras till Procapitas inkorg. Kan reg av 3 år förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg förälder i edwise Utredning av omständigheter kring anmäld kränkning Bevaras Registreras i edwise Utvecklingssamtal Vid inaktualitet Avslutar förskolan. edwise Verksamhetsmöte Papper Bevara Protokoll med bilagor eller motsvarande

18 Dokumenthanteringsplan 17/43 Verksamhetsplan Papper Bevara Lokala arbetsplaner, systematiskt kvalitetsarbete,, verksamhetsberättelser och årsberättelser. Inkl pedagogisk inriktning. Foto belysa verksamheten. Åtgärdsprogram Bevaras Registreras i edwise Ändrade familjeförhållanden Papper Vid inaktualitet E-tjänst integreras till Procapitas inkorg. Förskoleklass och grundskola Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Anhållan om ledighet för elev 1-10 dagar Vid inaktualitet Avslutad grundskola. Reg i edwise. Anhållan om ledighet för elev mer än 10 dagar Bevaras Reg i edwise Anmälan enligt socialtjänstlagen Anmälan modersmålsundervisning Papper Vid inaktualitet Avslutad grundskola Anpassad studiegång - beslut Ansökan till särskola eller annan särskild undervisning Ansökan om studiehandledning för elev i Modersmålsundervisning, gallras vid avslutad förberedelseklass och första året i ordinarie Papper Vid inaktualitet grundskola klass Ansökan om studiehandledning för elev som avslutat förberedelseklass och första året i ordinarie klass. Papper Vid inaktualitet Arbetsplan Modersmålsundervisning, gallras vid avslutad grundskola Arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, hälsoplan, lokalt utarbetade Beslut om särskilda utbildningsinsatser Betyg Papper Bevaras Avgångsbetyg Betygskataloger Papper Bevaras Förklaring förkortningar och sifferkoder. Byte av årskurs Rektors beslut Disciplinära åtgärder Handlingar rörande avstängning/förvisning, varning etc. Elevkort Bevaras Fotokatalog Papper Bevaras

19 Dokumenthanteringsplan 18/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Förteckning prao Bevaras Elevernas placering vid prao. Förteckning över elever som fått modersmålsundervisning/ Bevaras studiehandledning Handlingar rörande studie-/skol- lägerresor särskild undervisning Papper Bevaras Ingår även överklagande anpassad studiegång undervisningsprojekt Handlingar rörande Prao Papper Vid inaktualitet Arbetsplatskontakter, praktikbesked, omdömen. In- och utflyttning Papper Vid inaktualitet Intyg om anpassad studiegång Intyg ska utfärdas för elev med ofullständigt slutbetyg och åtföljer detta. Intyg om avgång Utfärdas om elev avgår utan slutbetyg. Förvaras med betygskatalog. Framåtsyftande planering Bevaras Registreras i edwise Klagomål på verksamheten Via synpunktshanteringen Klasslistor gruppförteckningar Bevaras Kodplan betyg/ämne Papper Bevaras SCB Korrespondens av kortvarig betydelse Vid inaktualitet Kulturella aktiviteter Papper Vid inaktualitet Konsert eller teaterbesök Kunskapsprofiler Papper Vid inaktualitet Gäller samtliga ämne. Underlag till IUP Lokala kursplaner, arbets-, jämställdhetsoch timplaner Läromedel egenproducerat Bevaras Bevara ett exemplar av varje egen producerat Läsårstider Meddelande och information av tillfällig betydelse Vid inaktualitet Meddelande om modersmålsundervisningens upphörande Papper Vid inaktualitet Avslutad grundskola Medicinering som egenvård Papper Vid inaktualitet

20 Dokumenthanteringsplan 19/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Nationella prov i alla ämnen förutom svenska Papper Efter fem år Nationella prov i svenska och dess elevlösningar Papper Bevaras Kan ej arkiveras på Centralarkivet förrän tidigast 2016 Närvaro- och frånvarouppgifter Vid inaktualitet Avslutad grundskola. Reg i edwise. Omprövning Betyg beslut och handlingar Ordningsregler Papper Bevaras Organisationsplaner Papper Bevaras Utredning särskilt stöd Reg i edwise. Projektarbeten Papper Vid inaktualitet Protokoll Prov/provsvar Papper Vid inaktualitet Se allmän administrativ verksamhet Då betyg är registrerat och då tiden för omprövning av betyg löpt ut. Om handlingen återlämnats och följaktligen inte förvaras på skolan uppfylls inte kriterierna för allmän handling. Prövning av skolpliktens förlängning Resultat av prövningar Papper Bevaras Särskild prövning Schema klass/lärare Bevaras Slutligt för varje läsår och skolenhet. EdWise. Skolbyte Papper Vid inaktualitet Skolvalsblanketter Papper 1 år Sommarskola/anmälan Papper Vid inaktualitet Språkval Vid inaktualitet Statistik Scb/Skolverket 2 år Elevstatistik bevaras i Procapita. Statistik, egen upprättad Papper Bevaras Verksamhetsmått 2 ggr/år BUN. Studiehandledning avseende modersmålsundervisning Systematisk kvalitetsarbete Tillvals förteckning (elevval) Papper Bevaras Vilka ämne kan eleven välja. Utredning av omständigheter kring anmäld kränkning Åtgärdsprogram Digital Bevaras Registreras i edwise

21 Dokumenthanteringsplan 20/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Överenskommelser kring användning av datorer Vid inaktualitet Avslutad grundskola. Elevpolicy. Överlämnande av handlingar Gymnasiet Originalet på ursprungsskolan kopia följer eleven. Annan kommun, original kvar i Kristianstad och kopia skickas Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Anmälan till prövning Papper Vid inaktualitet När prövningen är genomförd Anmälan och beslut om modersmålsundervisning Papper Vid inaktualitet Ansökan om byte av skola Papper 1 år 1 år efter ansökan Ansökningar, studieavbrott, ändrat kursval, flyttning etc. Papper Vid inaktualitet Kan gallras då notering gjorts i individuell studieplan. Ansökningar om studiehandledning Papper Vid inaktualitet Modersmålsundervisning Arbetsplaner, arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, hälsoplan, lokalt Papper Bevaras utarbetade APL-platser placering Papper Vid inaktuellitet x Avtal/överenskommelse om tex Då eleven slutat skolan Papper Vid inaktualitet datoranvändning Betygskatalog Bevaras Betygskopior av slutbetyg Papper Bevaras. Byte av program, anmälan och beslut Papper Vid inaktualitet Diagnostiska prov, elevlösningar Papper Vid inaktualitet Ej standardprov Disciplinära åtgärder. Papper Bevara Handlingar rörande avstängning /förvisning, varning etc Individuellt val Vid inaktualitet Individuell studieplan Bevaras

22 Dokumenthanteringsplan 21/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Förteckning och sammanställning över samtliga elever som omfattas av Vid inaktualitet kommunala informationsansvaret Enkäter, egenupprättade/inkomna / Papper Vid inaktualitet Enkäter, sammanställning / Papper Bevaras Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten Fotokatalog Papper Bevaras 1 ex bevaras på skolan Förteckningar över fördelning av premier och stipendier Papper Bevaras Grupplistor/kurslistor. Vid inaktualitet Procapita Handlingar av rutinkaraktär rörande elever Papper Vid inaktualitet Handlingar / beslut rörande individuellt anpassat och reducerat program Papper Bevaras Individuell studieplan Handlingar rörande aktivitet utanför skolan Papper Vid inaktualitet Handlingar rörande utbytesstipendiater Papper Vid inaktualitet Individuella studieplaner Vid inaktualitet Informationsmaterial Papper Bevaras Information om t ex kurser, ämnen och tillval Klagomål på verksamheten En kopia skickas alltid in till registrator/centrala förv. Skollagen kap 4 8 Klass/ lärar schema Bevaras EdWise Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan Papper Bevaras Med uppgifter väsentliga för elev eller skolan Kursutvärderingar Papper Vid inaktualitet Ledighet för elev, ansökningar Papper Vid inaktualitet Då eleven slutar skolan Läromedel egenproducerat di T ex kompendier, foton, diabilder, video- och Bevaras gitalt multimediapresentationer Läsårstider Meddelande om genomförd prövning Papper Vid inaktualitet När uppgiften är dokumenterad

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi Innehåll 1 Inledning... 4 2 Begreppsförklaring... 4 3 Överföring av handlingar till centralarkivet... 5 4 Förvaltningsövergripande... 6 5 Ekonomi... 7 6 Personal...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Central administration. Papper/digitalt Nej Vid inaktualitet Hos respektive anställd Nej

Central administration. Papper/digitalt Nej Vid inaktualitet Hos respektive anställd Nej Central administration Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer mm Papper/digitalt Vid inaktualitet Hos respektive anställd Inkommande och utgående (diarieförda) skrivelser Papper/ digitalt

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, )

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, ) TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, 20070321) TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTPLAN ALLMÄN FÖRVALTNING Centralt närarkiv Nämndens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för barnomsorg och utbildning

Dokumenthanteringsplan för barnomsorg och utbildning Dokumenthanteringsplan för barnomsorg och utbildning Fastställd 2015-03-27, dnr HN 2015/31 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för barnomsorg och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Gäller från 2007-10-03 Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Dokumenthanteringsplan BUN 2016, BUN 3/2016

Dokumenthanteringsplan BUN 2016, BUN 3/2016 Bevaras kommunarkivet Gallras När Exempel Diarieförs Hålls ordnade Centralt Enheten Ansvarig Anmärkning Anbud, protokoll X 5 år Skolskjuts X X Verksamhetschef Anbud, protokoll X 5 år Datorer Anhållan särskild

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal på byggentreprenadtjänster Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-09 GSN-2012/498.116 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan Utbildningsnämnden av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Innehållsförteckning Arkivbeskrivning Organisationsplan Styrelse/nämnd för utbildning... 1 Styrning och

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SKN 875/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.2.3 Följa elevens lärande och utveckling Antagen av skolnämnden 2015-12-09 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 7.2. Grundskola

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/58 Kommunstyrelsen Revidering 2015-04-01 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-03 AN-2013/288.116 1 (2) HANDLÄGGARE Keyo Sedenrej Äldreomsorgsnämnden Keyo.Sedenrej@huddinge.se Översyn av s dokumenthanteringsplan

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7)

Innehållsförteckning 2 (7) 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Arkivbeskrivning för barn och utbildningsnämnden... 3 1. Barn och utbildningsnämndens organisation och verksamhet... 3 2. Arkivansvar inom barn och

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Jarborn Tjänsteutlåtande 2014-01-20 Dnr: KS 2012/0314 1(2) Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen Ärendet Enligt kommunens arkivreglemente 4

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSE I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSE I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/58 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSE I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet (KFS 2005:452) 5 ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 015-01-01 Dnr: 51/15 IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN *) P=papper, AP=arkivpapper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva, MF=mikrofilm/-fiche Sida 16 av Handlingar som upprättas inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet som ska bevaras tas ut på arkivpapper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.5 Personalhälsa Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen avser Version

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Folkhälsonämnden Antagen av folkhälsonämnden 2015-12-09 156 Ersätter dokumenthanteringsplan dnr 2014.0076, 2014-12-10 159 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt

Läs mer