Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m Antagen i bun Redaktionella ändringar

2 Dokumenthanteringsplan 1/43 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MED GALLRINGSFÖRESKRIFTER FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ANSVARS- OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Enligt det kommunala arkivreglementet (KFS 2005:452) 5 ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter. En dokumenthanteringsplan beskiver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten och hur dessa hanteras. Planen ska ses över och revideras kontinuerligt. En tydlig dokumenthanteringsplan skapar kontinuitet i ärendehanteringen. För digitalt bevarande pågår utformande av strategier i dagsläget, varför flertalet handlingstyper anges förekomma i både analog och digital form. För att garantera en fungerande långtidsbevaring rekommenderas i dagsläget att informationen lagras på papper. Inledningsvis ges förklaringar på begrepp som förekommer i dokumenthanteringsplanen samt en instruktion kring gallring av handlingar med tillfällig eller ringa betydelse, rensning i samband med att ett ärende avslutas samt brandklassad förvaring. Handling Media Bevaras Gallras Vid inaktualitet dokument som inkommit eller upprättats hos myndigheten betyder medel eller metoder för framställning, överföring och lagring av handlingar. Exempelvis i pappersform eller digitalt. innebär att handlingen skall arkiveras för all framtid. Handlingar som skall bevaras levereras till kommunarkivet. innebär att handlingen förstörs och därmed inte kan återsökas eller återskapas. Sekretessbelagd handling strimlas. När det exempelvis anges att en handling kan gallras efter tio, så betyder det att gallring utförs på det elfte året. innebär att handlingen gallras när den inte längre behövs i verksamheten. Närarkiv kan vara tjänsterum eller tillgång till arkiv inom arbetsplatsen. Centralarkiv Anmärkning kommunens gemensamma arkiv innehåller kompletterande uppgifter, såsom innehåll, uppkomst, hänvisningar och specifika gallringsbestämmelser

3 Dokumenthanteringsplan 2/43 Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 1. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig eller rutinmässig karaktär 2. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse 3. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller om de är meningslösa och obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd 4. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att underlätta myndighetens arbete och som saknar betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet 5. Mottagnings- och delgivningsbevis under förutsättning att de inte har påförts anteckning som tillfört ärendet sakuppgift 6. Loggar för e-post och fax under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av överföringen och att de inte heller behövs för återsökning av de handlingar som inkommit till eller utgått från myndigheten och som skall bevaras 7. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion Rensning i samband med att ärenden avslutas Senast i samband med att ärendet avslutas, ska man ta ställning till om minnesanteckningar, utkast eller andra motsvarande handlingar ska arkiveras och därmed bli allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 2 kap 9 i tryckfrihetsför - ordningen. Att förstöra sådana handlingar som inte ska arkiveras, kallas rensning och är en åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Normalt är att handläggaren utför rensningen.

4 Dokumenthanteringsplan 3/43 Leverans av handlingar till kommunarkivet Handlingarna ska vara rensade från arbets- och informationsmaterial av tillfällig betydelse (t ex reklam, utkast, kopior). Handlingar som har kortare bevarandetid än 10 år, ska vara gallrade före leverans. Gem, plastregister, plastfickor och postit-lappar ska vara borttagna. Olika typer av handlingar ska vara åtskilda. Handlingarna ska vara ordnade i diarienummerordning, kronologisk ordning eller annan liknande ordning. Handlingarna kan läggas i godkända arkivboxar eller annan typ av box/låda. Skriv med blyerts utanpå boxen varifrån handlingarna kommer (förvaltning/enhet). Arkivboxarna beställs från aktuell leverantör. Kontakta arkivet för information. Leveranskvitto ska medfölja med uppgifter om förvaltning/myndighet/enhet, vilka handlingar som levereras, samt namn och kontaktuppgifter till den som är ansvarig för överlämnandet. Om leveranskvitto saknas, returneras handlingarna. Brandklassad förvaring För att ett skåp skall kunna ge ett skydd vid brand skall de vara brandklassade. När ett skåp är godkänt för att skydda papper mot brand så skall det vara klassat enligt 60P, 90P eller 120P och om det är godkänt för att skydda datamedia heter Klassningarna istället 60D/Diskette eller 120D/Diskette.

5 Dokumenthanteringsplan 4/43 Innehållsförteckning Avsnitten Allmän administrativ verksamhet, Ekonomi, Personaladministration och Upphandla, köpa in och avtala är kommunövergripande med tillägg av specifika handlingar som finns inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Allmän administrativ verksamhet...5 Antagning...9 Ekonomi...10 Elevhälsa...14 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg...15 Förskoleklass och grundskola...17 Gymnasiet...20 IT...23 Personaladministration...24 Skolbibliotek...31 Skolmåltid...32 Grundsärskola; Gymnasiesärskola;Särskild utbildning för vuxna...33 Transport...33 Upphandla, köpa in och avtala...35 Vuxenutbildningen och kvalificerad yrkesutbildning (KY)...41

6 Dokumenthanteringsplan 5/43 Allmän administrativ verksamhet Under denna rubrik hittar du även handlingar som förekommer inom samtliga skolformer Adresslistor Vid inaktualitet Krisgrupp Posom medlemmar jämte Instruktioner för ledningsgrupp och stödpersoner Anmälan av behandling av personuppgifter till Datainspektionen PuL Anmälan av behandling av personuppgifter till Papper Vid inaktualitet PuL personuppgiftsombudet Anmälan av personuppgiftsombud till Datainspektionen PuL. Nämndsbeslut Arkivbeskrivning / beskrivning av en Upprättas enligt arkivlagen 6, samt offentlighets- och myndighets allmänna handlingar sekretesslagen kap 4 2 Anonyma skrivelser Papper Vid inaktualitet Diarieförs då ärendet är av vikt för verksamheten Avslag på begäran om utlämnade av allmän handling Avtal och handlingar rörande entreprenader respektive uppdragsutbildning Avtal/kontrakt Avtal/kontrakt av rutinmässig karaktär Papper 2 år T ex hyresavtal - efter kontraktets upphörande. Balanserat styrkort, Barn- och utbildningsnämndens arvodesunderlag för förtroendevalda Papper 10 år Begäran om utlämnande av allmän handling Vid inaktualitet Broschyrer egna verksamheter 1 ex sparas Cirkulär och meddelanden av kortvarig betydelse, handlingar överlämnade för Papper Vid inaktualitet kännedom samt övrig allmän information Delegeringsbeslut Förrättningsrapporter, inkomstuppgifter, reseräkningar o.d. T ex från Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, kurs- inbjudningar

7 Dokumenthanteringsplan 6/43 Delegationsförteckningar/ originallistor över anmälda delegationsbeslut Delegeringsordning Detaljplaner Papper 2 år Dokumenthanteringsplan Enkäter Papper Vid inaktualitet Enkätsammanställningar Entledigande av tidigare anmält personuppgiftsombud Fax: sändningskvitton, försättsblad, körjournal Fotografier, multimedia Fotografier, multimedia Papper / Papper / Papper Vid inaktualitet Ett exemplar av enkäten bevaras tillsammans med sammanställningen PuL. Ingår i Anmälan av personuppgiftsombud till Datainspektionen. Nämndsbeslut Bevaras Samlade för att belysa den egna verksamheten Vid inaktualitet För t ex intern information och utbildning Föredragningslistor, dagordningar och De som används som register eller kallelser till sammanträden innehållsförteckningar till protokollen bör bevaras Förteckning larmnummer och kontaktpersoner Papper Vid inaktualitet Handböcker Papper Bevaras Framtagna för den egna verksamheten Handlingsplaner Ej elevadministrativa ärenden Handlingar rörande samtycke PuL Papper Vid inaktualitet För t ex publicering av bilder på hemsidor. Informationsbroschyrer/skrifter, egna Papper Bevaras Intern kontroll, rapporter Klagomål, förslag och beröm via synpunktshanteringen Bevaras Korrespondens av tillfällig betydelse Papper Vid inaktualitet Korrespondens, av vikt för verksamheten Cirkulär, rutin korrespondens, kursinbjudningar, interna meddelanden m.m.

8 Dokumenthanteringsplan 7/43 Kurser, seminarier och andra utbildningar i egen regi Bevaras/ Vid inaktualitet Körjournaler Papper 2 år Leveranskvitto Papper Vid inaktualitet Likabehandlingsplaner Manualer och lathundar Vid inaktualitet Medborgarförslag Miljöcertifiering/diplomering, Miljöpolicy/styrdokument Mobiltelefoner, handlingar Papper Vid inaktualitet Nyckelkvittenser, förteckning Papper Vid inaktualitet Nyckeltal Papper Bevaras Ordningsföreskrifter, handlingar rörande ordningen vid skolenheterna samt tillsyn Papper Bevaras och vård av lokaler, inventarier och Program, deltagarlistor, unikt studiematerial samt kopior av kursintyg bevaras. Övriga handlingar (som inte ingår i ekonomisk eller personalredovisning) kan gallras Vid inaktualitet. Bevaras Endast centrala förvaltningen När nyckeln återlämnats eller när den ej längre behövs för kontroller utbildningsmaterial. Organisations planer/scheman Parkerings-/garageplatser Papper Vid inaktualitet Kontrakts förteckning. Efter kontraktets upphörande Planer för att förhindra och förebygga kränkande behandling Papper Bevaras Postöppning fullmakter Papper Vid inaktualitet Projekt Slutrapport, dokumentation, protokoll och dylikt som kan behövas för att förstå projektet.

9 Dokumenthanteringsplan 8/43 Protokoll Protokoll eller minnesanteckningar Papper Bevaras Vid inaktualitet Registerförteckning PuL Papper Vid inaktualitet Registerutdrag (begäran om) samt svar Papper 1 år Reglementen Remisser Riktlinjer Risk- och krishantering, rutinbeskrivningar Papper Vid inaktualitet Samtalsguide för personer med skyddad Papper Vid inaktualitet Klassråd, ämneskonferenser, samverkansmöten, programråd, ämnesråd, lokala styrelser, klasskonferenser, samråd med elever personalkonferenser, sammanträden i planeringsfrågor eller administrativa frågor styrelse/nämnd, arbetsutskott, kommittéer m.m, arbetsplatsträffar och MBL-protokoll. samarbetsorgan och samrådsgrupper m fl protokoll Avdelningsmöte, personalmöte, informationsmöte och andra interna verksamhetsmöte. Om de inte innehåller beslut eller unik information av direkt betydelse för verksamheten. identitet Sammanträdestider BUN Inlämning till kansli och ledning Sekretessbevis för förtroendevalda Skolkataloger med uppgifter om lärare och elever SMS/Röstmeddelanden Papper Bevaras Bevaras/vid inaktualitet Statistikuppgifter Papper Vid inaktualitet Styrkort Centralt Synpunktshantering, beröm, klagomål och Bevaras förslag Systematiskt kvalitetsarbete Hanteras som övriga inkommande/upprättade handlingar Beställda återkommande från SCB, Skolverket m fl. Observera dock vad som sägs om sammanställningar över resultat från nationella prov

10 Dokumenthanteringsplan 9/43 Tjänsteutlåtande och andra handlingar Papper Bevaras som ligger till grund för beslut Uppdragshandlingar Papper Bevaras För t ex konsulter, projekt Årsberättelser med bokslut Antagning Ansökan från andra kommuner, beslut Papper Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång Ansökan till andra kommuner, yttrande Papper Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång. Underlag/kontroll för interkommunal ersättning. Ansökningshandlingar antagna elever (skickas till skolan) Papper Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång Ansökningshandlingar ej antagna elever Papper 1 år Efter avslutad reservintagning Antagning, personnummerlista Papper Bevaras Antagningslistor Vid inaktualitet Efter avslutad reservantagning Antagningsstatistik Papper Bevaras Uppgifter som ger en sammanfattning av antagningen. T.ex. antal intagna per utbildning och behörighet, kvoter etc. Fri kvots bedömningar, underlag Papper Vid inaktualitet Inackorderingstillägg, ansökningar, beslut Papper 2 år Informationsmaterial Papper Bevaras Korrespondens Vid inaktualitet Rutinmässig korrespondens av ringa betydelse rörande antagning, ansökningar etc Protokoll med beslut om antagning Register och listor som används för Papper Vid inaktualitet Efter avslutad reservintagning sortering och kontroll

11 Dokumenthanteringsplan 10/43 Svarskort på antagning till gymnasieskolan 1 år Efter avslutad reservintagning Tidplan med instruktioner Papper 1 år Överklagande, handlingar rörande (görs till skolväsendets överklagandenämnd). Ekonomi Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Ansökningar och beslut från Skolverket eller Myndigheten för yrkeshögskolan Arvoden, sammanställning över utbetalda arvoden 4 år Politiker. Följer mandatperioden. Attest- och utanordningsbehörigheter Bevaras Attestregister/behörighetslistor 2 år 2 år efter inaktualitetsåret Beställningar Papper 10 år Innan IoF. Bilägges fakturan Beställningar Digital 3 år Bilägges fakturan Betalningsförslag/betalning av Ingår i dagrapporter Papper 10 år leverantörsfakturor (datalistor) Bilagor till inkomstverifikationer Papper 10 år Bevaras tillsammans med verifikationer Bokföringsorder Papper 10 år Grundbokföring Bokslutsunderlag Papper Vid inaktualitet Budgetfördelning - internt / Papper 2 år Budget / Papper Bevaras Med flerårsplan (tas i BUN) Budgetförslag / Papper Bevaras

12 Dokumenthanteringsplan 11/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Dagrapporter Papper 10 år Debiteringsorder Papper 10 år Debiteringsunderlag Papper 2 år Delårsbokslut/rapport Papper Bevaras Diverse redovisningsmaterial Papper Vid inaktualitet Driftprojektsammanställningar och underlag Papper Vid inaktualitet Fakturajournaler Papper 10 år Fakturakontroll Papper 2 år Faktureringsunderlag Papper 2 år Även internfakturor Fakturor - ej inscannade Papper 10 år Fakturor - inscannade 3 år Följesedlar Papper Vid inaktualitet Förskott, kvittenser vid resor och kurser Förteckningar eller register över elever som går i skolan i en annan kommun. Papper 2 år Efter avstämning mot fakturan om fakturan är specificerad och inte en samlingsfaktura Uppgift om skolkommun bör finnas i registret eftersom uppgifter rörande eleven kan behöva sökas även efter mycket lång tid. Förteckningar över fördelning av premier och stipendier, t ex urkunder. Handkassa Papper 10 år Redovisning och förbindelse Handlingar rörande bidrag till Bedriver förskoleverksamhet och skolbarnomsorg samt fristående verksamhet friskolor Handlingar rörande fördelning och redovisning av premier och stipendier Papper 3 år Under förutsättning att ansvarsfrihet för året beviljats Handlingar rörande nedsättning av avgifter Papper 3 år Hyreskontrakt Papper 2 år Vid inaktualitet Internhyror, sammanställningar Papper 10 år Intern kontroll Inventarieförteckningar Papper 10 år Investeringssammanställningar och underlag Papper Vid inaktualitet

13 Dokumenthanteringsplan 12/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Kassakontroll Papper 2 år Kassarapporter/ avstämningar Papper 10 år Med kvitton Kontoavstämningar / Papper 2 år Kopieringsmaskin, rapportkort Papper 2 år Kundfakturor, underlag för makulering och nedskrivning av Papper 2 år Kundfordringar, avskrivningar av, med beslut/specifikation Papper 10 år Kundreskontra Papper Bevaras Kvittenser mat-/lunchkuponger Papper 3 år Kvittenslistor Papper 3 år Körjournaler, grund för bilersättning Papper 2 år Leasingbilar, handlingar Papper 2 år 2 år efter upphörande Leverantörsbetalningar, girolista Papper 10 år Leverantörsreskontra Papper Bevaras Likviditetsplanering, prognoser Papper 2 år Logglistor, ajourhållningslistor samt länkar (datalistor) Papper 2 år Läkarvårdskvitton Papper 2 år Läkemedelskvitton Papper 2 år Momsredovisning Papper 10 år Månadsuppföljning Benämns även budgetuppföljning Ordererkännanden Papper 2 år Postkvitton, inte värdepost Papper 2 år Rapporter till CSN kring behöriga elever/deltagare Papper 3 år Behöriga elever: Studietid, frånvaro, resultat Rapporter, indata Papper 2 år Underlag för kontroll till löneutbetalningar och Redovisningshandlingar rörande statsbidragsansökningar lämnade av lärare med Papper Vid inaktualitet undervisningen uppgifter om undervisningstimmar och genomgångna kursmoment. Reklamationer Papper 2 år Rekvisitioner Papper 2 år

14 Dokumenthanteringsplan 13/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Rese- och traktamentsräkningar Papper 2 år Räkningsunderlag för debitering Papper 2 år Rättelser, bokföringsunderlag Papper 2 år Sjukvårdskvitton Papper 2 år Specifikation av kostnader/ intäkter Papper 2 år Statistik / Papper Statistiskt underlag till årsberättelser Papper 2 år Statsbidragsansökningar och Papper 10 år Under förutsättning att betalning skett via löneutbetalningssystemet 10 år Räkenskapssammandrag rekvisitioner Säkerhets- och värdehandlingar Papper Vid inaktualitet 2 år efter att de upphört att gälla Telefonersättningar Papper 2 år Uppgifter om bidragskriterier Utbetalningslista plusgiro/ bankgiro Papper 2 år Utbetalnings order och uppdrag Papper 10 år Verifikationer, ej inskannade Papper 10 år Verifikationer, inscannade 3 år Yttranden från elevers hemkommuner kring vårdnadshavares/elevs önskemål om utbildningsplats i annan kommun samt beslut att ta emot elev från annan kommun. Årsbokslut med bokslutsbilagor Papper Bevaras Årsförbrukning Papper Bevaras Årsredovisning rörande utbetalning av fondmedel om uppgifterna inte finns bevarade i den kommungemensamma redovisningen Papper Vid inaktualitet Årsredovisningar, årsrapporter Papper Bevaras Överenskommelse om interkommunal ersättning Förteckningar eller register över elever som är folkbokförda i andra kommuner Årlig statistik över förbrukning av varor och tjänster Finns i huvudbok All bokföring gällande fonderna finns hos Nordea som sköter detta för kommunen.

15 Dokumenthanteringsplan 14/43 Handlingar Övriga handlingar rörande debitering och kontroll av interkommunal ersättning Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Papper 2 år Handlingar rörande tvisteärenden gallras 2 år efter det att ärendet avgjorts. Elevhälsa Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Anmälningar och utredningar Papper Bevaras Om kränkande behandling eller diskriminering Arbetsskada, elev Flexite Bevaras Exempelvis prao Barnhälsovårdsjournaler Bevaras Tillhör normalt Landstinget Handlingar som rör skolkurators Exempel kuratorskort, korrespondens med elever och Papper Bevaras verksamhet föräldrar Olycksfalls-/incidentrapporter Flexite Bevaras Föräldrar ansvarar för rapportering till försäkringsbolag. Psykologiska Bevaras undersökningar/skolpsykologjournaler Register/förteckningar över journaler/journaluppgifter som överlämnas till annan huvudman. Papper Bevaras Skolhälsovårdsjournaler Bevaras Verksamhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats Centrala förvaltningen Åtgärdsprogram Bevaras Registreras i edwise Övriga utredningskartläggningsdokumentation avseende enskilda elever Papper Bevaras Om original överlämnats skall beslut om avhändande (arkivlagen, SFS 1990:782, 15) fattas av fullmäktige. Se vidare SKL cirkulär 2009:44 Sammanfattning av BHV journal ingår i skolhälsovårdsjournalen. Ingår bla remisser, kostintyg, läkarintyg, vaccinationstillstånd. Se även bevara gallra 6 T.ex. pedagogiska, sensomotoriska, talutredningar eller basutredningar kring psykisk ohälsa.

16 Dokumenthanteringsplan 15/43 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg En del blanketter under förskolerubrik kan även förekomma i förskoleklass Allmän förskola, år 3-5, utskick 1 gång/år Papper Vid inaktualitet Avser förfrågan till de barn som ej har fsk-placering. Allmänna uppgifter till förskolan Kontaktuppgifter, hälsotillstånd m m. Vårdnadshavarnas Vid inaktualitet kontaktuppgifter finns i Procapita och edwise. Anmälan behov av förskola/fritidshem/ped omsorg Vid inaktualitet E-tjänst integreras till Procapitas inkorg Anmälan enligt socialtjänstlagen Anmälan studiehandledning Papper Vid inaktualitet Ansökan om placering vid särskilda behov Ansökan om reducerad avgift Papper 3 år Ansökan/utredningar om att få bedriva verksamhet inom pedagogisk omsorg Avstängningsbrev Vid verkställande tillägg på aktuellt diarienummer Avtal med enskild regi Beslut om förskolplacering vid särskilda behov Enligt skollagen 8 kap 7,9, 14 Beslut om utbildning i fritidshem vid särskilda behov Enligt skollagen 14 kap 5-7. Efterfrågan barnomsorg (köstatistik) Redovisar sammanställning till bun, 3 ggr per år Framåtsyftande planering Bevaras Registreras i edwise Förteckningar över barn inom respektive verksamhet Föräldraenkät Handlingar rörande kommunens tillsyn över enskild verksamhet Handlingar rörande skador och/eller tillbud Inkomst avseende förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Klagomål på verksamheten 5 år Bevara Enkätfrågor och sammanställning. Gallra enkätsvaren Papper Bevara Tillsynsprotokoll, årsberättelser etc. Flexite/ Bevara 3 år E-tjänst integreras till Procapitas inkorg Bevaras Via synpunktshanteringen.

17 Dokumenthanteringsplan 16/43 Kontaktuppgifter förskola Vid inaktualitet Vårdnadshavarnas kontaktuppgifter finns i Procapita och edwise. Korrespondens med vårdnadshavare / väsentliga för barn/förskola Papper Bevara Kölista Vid inaktualitet Likabehandlingsplaner och plan mot kränkande behandling Papper Bevara Meddelande om modersmålsundervisningens upphörande Papper Vid inaktualitet Medicinering som egenvård inom förskola/skola Papper Vid inaktualitet Nyckel till fortsatt utveckling Papper Vid inaktualitet Dokumentet följer med till förskoleklass Närvarolista (dagjournaler) Papper 3 år Pedagogisk omsorg handlingar Papper Bevaras Vid anställning Dagbarnvårdare Personuppgifter - PUL Papper Vid inaktualitet Exempel samtycken från vårdnadshavare Placeringserbjudande Papper Vid inaktualitet När svar inkommit och placering registrerat Protokoll Riskbedömning befintlig verksamhet Riskbedömning förändrad verksamhet Schema avseende förskola, fritidshem och Se Allmän administrativ verksamhet Inkomstjämförelse mot Skatteverket. Scheman finns i 3 år pedagogisk omsorg edwise och Procapita Studiehandledning avseende modersmålsundervisning Papper Vid inaktualitet Systematiskt kvalitetsredovisning Tidrapport dagbarnvårdare 2 år Pedagogisk omsorg. Underlag omkostnadsersättning Tillfällig placering Papper 3 år Underlag för debitering. Trivselregler Papper Bevaras Uppsägning avseende E-tjänst integreras till Procapitas inkorg. Kan reg av 3 år förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg förälder i edwise Utredning av omständigheter kring anmäld kränkning Bevaras Registreras i edwise Utvecklingssamtal Vid inaktualitet Avslutar förskolan. edwise Verksamhetsmöte Papper Bevara Protokoll med bilagor eller motsvarande

18 Dokumenthanteringsplan 17/43 Verksamhetsplan Papper Bevara Lokala arbetsplaner, systematiskt kvalitetsarbete,, verksamhetsberättelser och årsberättelser. Inkl pedagogisk inriktning. Foto belysa verksamheten. Åtgärdsprogram Bevaras Registreras i edwise Ändrade familjeförhållanden Papper Vid inaktualitet E-tjänst integreras till Procapitas inkorg. Förskoleklass och grundskola Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Anhållan om ledighet för elev 1-10 dagar Vid inaktualitet Avslutad grundskola. Reg i edwise. Anhållan om ledighet för elev mer än 10 dagar Bevaras Reg i edwise Anmälan enligt socialtjänstlagen Anmälan modersmålsundervisning Papper Vid inaktualitet Avslutad grundskola Anpassad studiegång - beslut Ansökan till särskola eller annan särskild undervisning Ansökan om studiehandledning för elev i Modersmålsundervisning, gallras vid avslutad förberedelseklass och första året i ordinarie Papper Vid inaktualitet grundskola klass Ansökan om studiehandledning för elev som avslutat förberedelseklass och första året i ordinarie klass. Papper Vid inaktualitet Arbetsplan Modersmålsundervisning, gallras vid avslutad grundskola Arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, hälsoplan, lokalt utarbetade Beslut om särskilda utbildningsinsatser Betyg Papper Bevaras Avgångsbetyg Betygskataloger Papper Bevaras Förklaring förkortningar och sifferkoder. Byte av årskurs Rektors beslut Disciplinära åtgärder Handlingar rörande avstängning/förvisning, varning etc. Elevkort Bevaras Fotokatalog Papper Bevaras

19 Dokumenthanteringsplan 18/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Förteckning prao Bevaras Elevernas placering vid prao. Förteckning över elever som fått modersmålsundervisning/ Bevaras studiehandledning Handlingar rörande studie-/skol- lägerresor särskild undervisning Papper Bevaras Ingår även överklagande anpassad studiegång undervisningsprojekt Handlingar rörande Prao Papper Vid inaktualitet Arbetsplatskontakter, praktikbesked, omdömen. In- och utflyttning Papper Vid inaktualitet Intyg om anpassad studiegång Intyg ska utfärdas för elev med ofullständigt slutbetyg och åtföljer detta. Intyg om avgång Utfärdas om elev avgår utan slutbetyg. Förvaras med betygskatalog. Framåtsyftande planering Bevaras Registreras i edwise Klagomål på verksamheten Via synpunktshanteringen Klasslistor gruppförteckningar Bevaras Kodplan betyg/ämne Papper Bevaras SCB Korrespondens av kortvarig betydelse Vid inaktualitet Kulturella aktiviteter Papper Vid inaktualitet Konsert eller teaterbesök Kunskapsprofiler Papper Vid inaktualitet Gäller samtliga ämne. Underlag till IUP Lokala kursplaner, arbets-, jämställdhetsoch timplaner Läromedel egenproducerat Bevaras Bevara ett exemplar av varje egen producerat Läsårstider Meddelande och information av tillfällig betydelse Vid inaktualitet Meddelande om modersmålsundervisningens upphörande Papper Vid inaktualitet Avslutad grundskola Medicinering som egenvård Papper Vid inaktualitet

20 Dokumenthanteringsplan 19/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Nationella prov i alla ämnen förutom svenska Papper Efter fem år Nationella prov i svenska och dess elevlösningar Papper Bevaras Kan ej arkiveras på Centralarkivet förrän tidigast 2016 Närvaro- och frånvarouppgifter Vid inaktualitet Avslutad grundskola. Reg i edwise. Omprövning Betyg beslut och handlingar Ordningsregler Papper Bevaras Organisationsplaner Papper Bevaras Utredning särskilt stöd Reg i edwise. Projektarbeten Papper Vid inaktualitet Protokoll Prov/provsvar Papper Vid inaktualitet Se allmän administrativ verksamhet Då betyg är registrerat och då tiden för omprövning av betyg löpt ut. Om handlingen återlämnats och följaktligen inte förvaras på skolan uppfylls inte kriterierna för allmän handling. Prövning av skolpliktens förlängning Resultat av prövningar Papper Bevaras Särskild prövning Schema klass/lärare Bevaras Slutligt för varje läsår och skolenhet. EdWise. Skolbyte Papper Vid inaktualitet Skolvalsblanketter Papper 1 år Sommarskola/anmälan Papper Vid inaktualitet Språkval Vid inaktualitet Statistik Scb/Skolverket 2 år Elevstatistik bevaras i Procapita. Statistik, egen upprättad Papper Bevaras Verksamhetsmått 2 ggr/år BUN. Studiehandledning avseende modersmålsundervisning Systematisk kvalitetsarbete Tillvals förteckning (elevval) Papper Bevaras Vilka ämne kan eleven välja. Utredning av omständigheter kring anmäld kränkning Åtgärdsprogram Digital Bevaras Registreras i edwise

21 Dokumenthanteringsplan 20/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Överenskommelser kring användning av datorer Vid inaktualitet Avslutad grundskola. Elevpolicy. Överlämnande av handlingar Gymnasiet Originalet på ursprungsskolan kopia följer eleven. Annan kommun, original kvar i Kristianstad och kopia skickas Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Anmälan till prövning Papper Vid inaktualitet När prövningen är genomförd Anmälan och beslut om modersmålsundervisning Papper Vid inaktualitet Ansökan om byte av skola Papper 1 år 1 år efter ansökan Ansökningar, studieavbrott, ändrat kursval, flyttning etc. Papper Vid inaktualitet Kan gallras då notering gjorts i individuell studieplan. Ansökningar om studiehandledning Papper Vid inaktualitet Modersmålsundervisning Arbetsplaner, arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, hälsoplan, lokalt Papper Bevaras utarbetade APL-platser placering Papper Vid inaktuellitet x Avtal/överenskommelse om tex Då eleven slutat skolan Papper Vid inaktualitet datoranvändning Betygskatalog Bevaras Betygskopior av slutbetyg Papper Bevaras. Byte av program, anmälan och beslut Papper Vid inaktualitet Diagnostiska prov, elevlösningar Papper Vid inaktualitet Ej standardprov Disciplinära åtgärder. Papper Bevara Handlingar rörande avstängning /förvisning, varning etc Individuellt val Vid inaktualitet Individuell studieplan Bevaras

22 Dokumenthanteringsplan 21/43 Handlingar Media Gallring Närarkiv Centralarkiv Diarieförs Anmärkning Förteckning och sammanställning över samtliga elever som omfattas av Vid inaktualitet kommunala informationsansvaret Enkäter, egenupprättade/inkomna / Papper Vid inaktualitet Enkäter, sammanställning / Papper Bevaras Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten Fotokatalog Papper Bevaras 1 ex bevaras på skolan Förteckningar över fördelning av premier och stipendier Papper Bevaras Grupplistor/kurslistor. Vid inaktualitet Procapita Handlingar av rutinkaraktär rörande elever Papper Vid inaktualitet Handlingar / beslut rörande individuellt anpassat och reducerat program Papper Bevaras Individuell studieplan Handlingar rörande aktivitet utanför skolan Papper Vid inaktualitet Handlingar rörande utbytesstipendiater Papper Vid inaktualitet Individuella studieplaner Vid inaktualitet Informationsmaterial Papper Bevaras Information om t ex kurser, ämnen och tillval Klagomål på verksamheten En kopia skickas alltid in till registrator/centrala förv. Skollagen kap 4 8 Klass/ lärar schema Bevaras EdWise Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan Papper Bevaras Med uppgifter väsentliga för elev eller skolan Kursutvärderingar Papper Vid inaktualitet Ledighet för elev, ansökningar Papper Vid inaktualitet Då eleven slutar skolan Läromedel egenproducerat di T ex kompendier, foton, diabilder, video- och Bevaras gitalt multimediapresentationer Läsårstider Meddelande om genomförd prövning Papper Vid inaktualitet När uppgiften är dokumenterad

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Bevara eller gallra. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet

Bevara eller gallra. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra : 2 Gallringsråd för kommuners, landstings

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

5 år Bevaras. 2 år. / rektor

5 år Bevaras. 2 år. / rektor 1 (44) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Originalprotokoll (t.ex. personalkonferens, brukarråd, nätverksträff, Kronologisk ordning Enhetschef / rektor lokal samverkansgrupp, minnesanteckningar) Kallelser

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret

Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret Dokumenthanteringsplanen 2012 ligger till grund för vår interna arkivering och gallring av olika dokument för så väl fil som papperskopior. Kontakt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-14 Dnr KS/2014:186

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-14 Dnr KS/2014:186 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställd av kommunstyrelsen 20140414 Dnr KS/2014:186 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunstyrelsens organisation... 3 2.1 Kommunstyrelsens förvaltning...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen (2011-09-26, 54) Reviderad (2012-05-28, 33 ) Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar ska behandlas

Läs mer

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Sidan 3 Sidan 5 Sidan 7 Innehållsförteckning Inledning: Dokumenthantering inom förvaltningen Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Protokoll, kallelser, minnesanteckningar Sidan 10 Kontrakt, avtal,

Läs mer