Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Byggnadsnämnden."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960 en särställning bland förvaltningarna, i och med att Kungl. Maj:t hade rätt att ge instruktion till byggnadsnämnden. Nämnden hade bland annat i uppgift att se till att stadsfullmäktige inte fattade beslut i strid med kungliga förordningar. Kungl. Maj:ts byggnadsordning för Örebro stad från den 1 juli 1857 sa att en av de fem ledamöterna skulle vara stadsarkitekten. Både byggnadsnämnden och stadsarkitekten lydde under magistraten. Den 15 november 1864 godkände stadsfullmäktige en ny byggnadsordning. Den överlämnades till konungens befallningshavare för stadfästelse, men då magistraten hade en del anmärkningar, insändes ett nytt förslag den 17 mars Konungens befallningshavare fastställde inte förslaget, utan ett nytt förslag fick utarbetas. Slutligen godkändes den nya byggnadsordning den 16 februari Den 16 maj 1867 upplöstes den gamla byggnadsnämnden och ersattes av en ny. Den 8 maj 1874 kom en kunglig byggnadsstadga för rikets städer. Byggnadsordning för Örebro stad fastställdes av konungens befallningshavare den 30 juni Byggnadsnämnden skulle bestå av fem ledamöter: "Av ledamöterna skall en vara lagfaren person, vilken Magistraten utser inom sig; en person väljes av Magistraten inom eller utom sig; tre utses av Stadsfullmäktige." Under 1875 pågick arbetet med att ändra stadsplanen i överensstämmelse med den nya byggnadsordningen. Under år 1878 pågick arbete med att utforma en ny stadsplan för Örebro stad kom en ny stadsplanelag och byggnadsstadga. Även i 1947 års byggnadsstadga betonades att byggnadsnämnden var ett organ för specialreglerad förvaltning och hade till främsta uppgift att bevaka efterlevnaden av bestämmelserna i byggnadslagstiftningen. Stadsfullmäktige beslutade den 15 maj 1957 att en generalplanekommitté skulle tillsättas. Dessförinnan hade byggnadsnämndens stadsplanekontor framställt förslag till generalplaner. Generalplanekommittén skulle utses av stadsfullmäktige med ett par representanter för byggnadsnämnden. Generalplanekommittén hade sitt första sammanträde den 27 september Den 1 juli 1960 trädde en ny byggnadsstadga i kraft, där byggnadsnämndens särställning upphörde påbörjades en organisationsutredning för byggnadsnämnden. En trafikingenjör anställdes för att bland annat ta hand om den trafikplanemässiga delen av stadsplanen. Stadsarkitektkontoret Efter stadsarkitekt Wijnblads död 1872 blev tjänsten vakant under ett flertal år beslutades att den nytillsatte stadsingenjören även skulle fullgöra stadsarkitektens arbetsuppgifter. Inte förrän 1899 tillsattes tjänsten som stadsarkitekt igen, då Magnus Dahlander tillträdde tjänsten omorganiserades Stadsarkitektkontoret (se bilaga). Sida 1 av 2

3 Historik Stadsingenjörkontoret Den äldsta kända kartan över Örebro upprättades 1652 av Johan Thoring. Den låg som underlag till den första fastställda stadsplanen för Örebro Den 7 januari 1875 godkändes en ny instruktion och lönebestämmelser för en stadsingenjör. Stadsingenjören skulle även fullgöra stadsarkitektens arbetsuppgifter. Stadsingenjören tillsattes av drätselkammaren och byggnadsnämnden gemensamt. Stadsingenjörskontoret inrättades år 1909 som ett organ underställt drätselkammaren och byggnadsnämnden. Den 11 juli 1942 inrättades ett fastighetskontor direkt under drätselkammaren och en del av stadsingenjörskontorets arbetsuppgifter överfördes till fastighetskontoret. I och med detta blev stadsingenjörskontoret ett renodlat mätnings- och fastighetsregisterkontor efter att ha handlagt även en hel del fastighetsförvaltningsärenden. Från 1942 blev byggnadsnämnden ensam förvaltningsmyndighet för stadsingenjörskontoret och fick därmed också i uppgift att tillsätta stadsingenjörsbefattningen. Stadsingenjörskontorets arbetsuppgifter Stadsingenjörskontorets uppgifter var att i samråd med stadsarkitekten och fastighetsdirektören upprätta förslag till tomtindelningar, att fullgöra vad i lag ålägges mätningsman i stad, att omhänderha arbetet med stadens fastighetsregister, att underhålla och i erforderlig utsträckning utvidga de över staden upprättade triangel-, polygon- och avvägningsnäten, att omhänderha stadens kartverk och utföra alla de mätningar, beräkningar och karteringar som ligger till grund för upprättandet av kartor för stadsplaneändamål eller är avsedda att användas vid jorddelning och andra rättsliga förhållanden rörande mark, att tillgodose stadens behov av nivå- och översiktskartor, att på begäran lämna kopior av på kontoret förvarade kartor, ritningar och andra handlingar samt meddela tjänsten berörande upplysningar, att på begäran utfärda karta för nybyggnad, att uppgöra erforderliga förslag till adressnummer samt en del andra administrativa uppgifter (se vidare bilaga till stadsfullmäktiges protokoll 20/ ). Stadsingenjörskontoret förberedde även ärenden rörande förvärv och försäljning av fastigheter samt upprättade tillsammans med stadsarkitekten och byggnadschefen förslag till trafik- stads- och andra planer. Stadsingenjörskontoret hade också hand om de förberedande och kontrollerande åtgärderna för stadens bostadspolitik. Stadsplanekontoret Stadsplanerna utarbetades av stadslantmätaren. Därefter tog stadsarkitekten över arbetuppgiften flyttades stadsplanearbetet till ett särskilt stadsplanekontor beslutade byggnadsnämnden att en trafikbyrå skulle inrättas under stadsplanechefen. Arkivet har ordnats och förtecknats av Karin Jirénius Källor: Örebro stadsfullmäktige 50 år, Örebro stadsfullmäktige 100 år, sid 191 ff och Örebro stadsfullmäktiges protokoll Sida 2 av 2

4 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D7a Protokoll Protokoll med bilagor Handlingar till protokoll Kallelser och föredragningslistor Övriga protokoll Utgående handlingar Årsredogörelser Byggnadsbestämmelser och föreskrifter Broschyrer och tryckta handlingar Föreskrifter och utlåtanden Tomtbevis, koncept Brevkoncept, Stadsingenjörens allmänna ärenden Brevkoncept, Stadsingenjörens fastighetsärenden Brevkoncept, Stadsplaneingenjören Brevkoncept, Stadsarkitekten Rapporter om nybyggnation Diarier Byggnadsnämndens diarium Allmänna diariet, AD Registerförarens diarium Fastighetsregisterförarens diarium Stadsingenjörens diarium Stadslantmätarens förrättningsdiarium Övriga diarier Register och liggare Register till BNs protokoll Register över byggnadsärenden Register över bygglov Stadsplaneliggare och register Jordeboksregister Register över utfärdade tomtbevis Register över kartor och ritningar Register över byggnadsritningar

5 Innehållsförteckning D7b D7c D7d D7e D7f D8 D9 D10 D11 E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 G Register över tomtkartor Register över byggnadsritningar och tomtkartor Register över BNs kartor och ritningar Register över Stadslantmätarens kartor Förteckningar över mikrofilmade byggnadsritningar Fastighetsförteckningar Fastighetsförteckning per valdistrikt Förteckningar över förelägganden Övriga förteckningar Inkomna handlingar Byggnadsnämndens korrespondens Byggnadsnämndens diarieförda handlingar Stadsingenjörens inkommande handlingar Stadsarkitektens korrepondens Stadsplaneingenjörens korrespondens Inkomna resolutioner Övriga inkomna handlingar Ämnesordnade handlingar Handlingar rörande organisation och personal Personalakter Generalplaner Stadsplaner Handlingar rörande fastigheter Besiktningsprotokoll Besiktningsbevis Handlingar rörande besiktningar Husblanketter Beskrivningar till kartor Handlingar rörande tävlingar och utställningar Handlingar rörande projekt och utredningar Inventering av grundläggning Förvärsvstillstånd Stadsingenjör Nils Glimstedts handlingar Stadsplanearkitektens handlingar Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper

6 Innehållsförteckning G1 J J1 J2 J3 J4 J5 J6 K K1 K2 K3 Räkenskapshandlingar Kartor och ritningar Stadsplaner Tomtkartor Stadsplanekontorets F-skisser Kartor och ritningar över skyddsrum Höjduppgifter på gator och avloppsledningar Övriga kartor och ritningar Fotografier Stadsplanekontorets fotografier Stadsplanekontorets negativ Handlingar rörande fotografier

7 Protokoll med bilagor A1 Serien inbunden om inte annat anges. Innehåller enstaka ritningar, skisser, kartor och fotografier Arkivkartong. Med förteckningar på av Magistraten meddelade och till Byggnadsnämnden i Örebro avlämnade tillståndsresolutioner för byggnad Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong

8 Protokoll med bilagor A Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni.

9 Protokoll med bilagor A Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - maj Del II. Juni - december Del I. Januari - maj Del II. Juni - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december.

10 Protokoll med bilagor A Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - mars Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - mars Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - mars Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - maj Del II. Juni - december Del I. Januari - april Del II. April - juli.

11 Protokoll med bilagor A Del III. Augusti - december Del I. Januari - mars Del II. Mars - augusti Del III. Augusti - december Del I. Januari - mars Del II. April - juni Del III. Juli - september Del IV. Oktober - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. Maj - augusti Del III. September - december Del I. Januari - maj. Med register över slutförda ärenden Del II. Maj - augusti Del III. September - december Del I. Januari - maj. Med register över slutförda ärenden 1945.

12 Protokoll med bilagor A Del II. Maj - september Del III. September - december Del I. Januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni.

13 Protokoll med bilagor A Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juni - oktober Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - maj Del III. Bilagor juni - augusti Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - juni Del III. Bilagor juni - oktober Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden 1959.

14 Protokoll med bilagor A Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden 1964.

15 Protokoll med bilagor A Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor maj - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - juni Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor Del III. Bilagor Del IV. Bilagor Del V. Bilagor

16 Protokoll med bilagor A Del VI. Bilagor Del I. Protokoll. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor Del III. Bilagor Del IV. Bilagor Del V. Bilagor Del VI. Bilagor Del I. Protokoll Del II. Bilagor Del III. Bilagor Del IV. Bilagor Del V. Bilagor Del VI. Bilagor Del VII. Bilagor

17 Handlingar till protokoll A2 Serien i arkivkartong om inte annat anges. Storformatsmappar förvaras i kart- och ritningsdepån. Innehåller ansökan om tillstånd för skyltar med mera samt tillståndsbevis. Se även serie A1 Protokoll med bilagor januari - 5 augusti augusti - 12 december januari mars april - 11 december januari mars mars - 8 december

18 Handlingar till protokoll A Storformatsmapp. 23 januari - 14 maj Storformatsmapp. 28 maj - 10 december Storformatsmapp januari - 18 augusti september - 15 december januari - 25 maj juni - 14 december januari - 13 juli juli - 12 december januari - 7 maj juli - 10 december januari - 9 september oktober juni juli - 14 december

19 Handlingar till protokoll A januari - 28 mars april - 12 december januari - 14 augusti september - 11 december januari - 22 maj juli.

20 Kallelser och föredragningslistor A3 Serien i arkivkartong , , 1914, , 1923 och utan år. Häri även: - Serie A4 Övriga protokoll Med föredragningslistor för byggnadsnämndens delegerade Med beredningens förslag till beslut, samt tjänsteutlåtanden 1970.

21 Övriga protokoll A Protokoll hållet vid gemensamt sammanträde av Byggnadsnämnden och Drätselkammarens andra avdelning Företagsnämndens protokoll, Ingår i A 3:1.

22 Årsredogörelser B1 Redogörelser för byggnadsverksamheten i Örebro stad. Storformatsmapp förvaras i kart- och ritningsdepån Storformatsmapp , 1917, 1926 och utan år Redogörelser för åren och utan år.

23 Byggnadsbestämmelser och föreskrifter B2 Serien i arkivkartong. Förvaras i Kliszow Förslag till ändringar av byggnadsordningen, utan år. - Förslag till instruktion för stadsingenjörskontoret, utan år. - Föreskrifter rörande statliga bostadslån, utan år. - Förslag till stadgar rörande hissar Förslag till byggnadsbestämmelser 1910, 1921, 1924 och utan år. - Bestämmelser rörande garage Förslag till stadsbyggnadslag Förslag till byggnadsordning och provisoriska byggnadsföreskrifter och utan år Byggnadsordning för Örebro stad 1896, 1905, Instruktioner för Stadsarkitekten 1898, 1904, Stadslandtmätaren Stadsingenjörskontoret 1922, Byggnadschefen 1908, Bestämmelser för konstruktion av armerad betong Arbets- och löneförhållanden Byggnadsbestämmelser för vissa kvarter i Örebro Särskilda föreskrifter angående hissar Byggnadsverksamhetens ordnande inom Örebro Stads icke planlagda område Tillägg till byggnadsordningen rörande garage Taxa å avgifter för ritningsgranskning och för besiktning 1935, 1951.

24 Broschyrer och tryckta handlingar B3 Serien i arkivkartong om inte annat anges. Förvaras i Kliszow Byggnadsnämndens utlåtande och förslag angående dränering och vattenledning i Örebro Instruktion för Örebro stads stadsingenjörskontor Stadsingenjörskontorets Örebro-karta Byggnadsordning för Örebro stad, utan år. Häri även - Serie B4 Föreskrifter och utlåtanden PM angående reviderad trafikledsplan för Örebro Tysklandsresa Västerleden Trafikledsplan för Örebro PM angående västersanering IDÉ 65, jubileumsutställningen 1965, engelsk text Västermalm trafiksanering Program för tävling om bostadsområde vid Karlslund i Örebro Resultat av allmän arkitekttävling om bostadsområde vid Karlslund Prisnämndens utlåtande om allmän idétävling om prydande av platsen framför Medborgarhuset Trafikutredning Örebroregionen Bilplatsnormer för Örebro centrum Planprinciper, bilaga till Ide- och strukturskisser, utan år Storformat. Förvaras i mapp. - Detaljhandeln i Örebro.

25 Föreskrifter och utlåtanden B Stadsarkitektens utlåtanden , 1918, 1921 och utan år. - Meddelanden från stadsingenjören angående uppmätningar inför nybyggnad Koncept till skrivelser, PM, statförslag med mera 1914, , 1923, , 1956 och utan år. - Koncept rörande brandfarliga varor och skyddsrum, samt tjänsteutlåtanden, granskningsutlåtanden, avsyningsprotokoll och beslut, checklistor Stadsarkitektkontorets utgående remissvar 1967, Historik rörande Örebros byggnadsbestämmelser, utan år. - Koncept till broschyr eller skrift om stadsplanering och bostadsbyggande i Örebro och utan år. Ingår i B 3:1

26 Tomtbevis, koncept B5 Serien i arkivkartong. Äldre seriebeteckning på Byggnadsnämnden "K". Förvaras i Kliszow

27 Tomtbevis, koncept B

28 Brevkoncept, Stadsingenjörens allmänna ärenden B6 Serien i arkivkartong. Innehåller utgående brev i allmänna ärenden från Stadsingenjören, STING. Förvaras i Kliszow

29 Brevkoncept, Stadsingenjörens fastighetsärenden B7 Serien i arkivkartong. Innehåller utgående brev gällande fastighetsärenden från Stadsingenjören, STING. Äldre seriebeteckningar på Byggnadsnämnden "L" och "La". Med alfabetiskt register över mottagare. Förvaras i Kliszow Nummer Nummer

30 Brevkoncept, Stadsingenjörens fastighetsärenden B Nummer Nummer

31 Brevkoncept, Stadsplaneingenjören B8 Serien i arkivkartong. Volym 1-6 kronologiskt ordnade, volym 7-11 alfabetiskt ordnade och volym i diarienummerordning. Förvaras i Kliszow , , , , och utan år , Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Januari - mars Februari - juli.

32 Brevkoncept, Stadsarkitekten B9 Serien i arkivkartong. Brevkoncept från Stadsarkitekten, STARK. Serien alfabetiskt ordnad. Förvaras i Kliszow Januari - augusti September - december

33 Rapporter om nybyggnation B10 Serien i arkivkartong. Innehåller månadsrapporter från Förmedlingsorganet till Byggnadsstyrelsen angående bostadsbyggandet. Förvaras i Kliszow

34 Byggnadsnämndens diarium C1 Serien i arkivkartong om inte annat anges. Diarier över inkomna skrivelser om inte annat anges. Förvaras i Kliszow Med hänvisningar till protokoll Med hänvisningar till protokoll Med hänvisningar till protokoll Inbunden. Med hänvisningar till protokoll Inbunden. Byggnadsärenden inom stadsplanen. Med hänvisningar till protokoll, samt alfabetiskt avsändarregister och kvartersvis ordnat register över fastigheter Inbunden. Byggnadsärenden utanför stadsplanen. Med hänvisningar till protokoll, samt alfabetiska avsändarregister och register över fastigheter Inbunden. Tjänsteärenden och stadsplanefrågor med alfabetiskt personregister.

35 Allmänna diariet, AD C2 Serien i arkivkartong. Innehåller register över inkommande handlingar till fastighetsregisterföraren. Handlingarna finns i Byggnadsnämndens diarieförda handlingar, serie E2. Förvaras i Kliszow , ,

36 Registerförarens diarium C3 Serien i arkivkartong. Innehåller inkommande handlingar till registerföraren, registrator. Förvaras i Kliszow

37 Fastighetsregisterförarens diarium C4 Serien inbunden. Innehåller inkommande handlingar till fastighetsregisterföraren. Förvaras i Kliszow

38 Stadsingenjörens diarium C5 Serien i arkivkartong. Stadsingenjören, STINGS diarium. Volym 1-2 innehåller diarium för inlösen av utgående expeditioner. Volym 3-4 innehåller diarium över utstakningar, kontroller med mera. Förvaras i Kliszow

39 Stadslantmätarens förrättningsdiarium C6 Serien i arkivkartong. Innehåller statdsläntmätarens förrättnings- eller mätningsdiarium. Kan anges datum, sökande, förrättningsmannens namn, förrättningens sak och tidsåtgång för olika åtgärder samt kostnader. Förvaras i Kliszow. Från 1965 se Örebro kommun. Byggnadsnämndens arkiv Trasig rygg

40 Övriga diarier C7 Serien i arkivkartong. Förvaras i Kliszow Inkommande handlingar : , omslag , häfte , inbunden , inbunden , inbunden , omslag Utgående handlingar : , omslag , häfte , häfte , häfte.

41 Register till BNs protokoll D1 Serien i arkivkartong. Alfabetiskt ordnat namnregister

42 Register över byggnadsärenden D2 Serien i arkivkartong. Alfabetiskt ordnade i kvarter per församling Nikolai: - kvarter A - Ö provisoriska byggnadslov förelägganden avslagna ärenden Olaus Petri: - kvarter utan namn, A - Lärkträdet Olaus Petri: - kvarter Mandelriskan - Översten Nikolai: - kvarter Gelbgjutaren - Neptunus Almby: - kvarter A - Sk Almby: - stadsägor avslagna ärenden 1956, , förelägganden 1954, provisoriska byggnadslov Längbro: - kvarter A - Ö provisoriska byggnadslov avslagna ärenden förelägganden Längbro: - kvarter utan namn, A - Indalsälven Längbro: - kvarter Juvelen - Nätrabyån Längbro: - kvarter Oket - Säveån Längbro: - kvarter Sävälven - Örsundaån.

43 Register över byggnadsärenden D Längbro: - stadsägor Nikolai: - kvarter utan namn, A - Gasugnen Nikolai: - kvarter Norasjön - Tärnan Olaus Petri: - stadsägor Almby: - kvarter Sk - Ö kvarter Almby A - Ö 1954, Nikolai: - kvarter Ugglan - Ärlan. - stadsäga x Olaus Petri: - kvarter A - G provisoriska byggnadslov förelägganden avslagna ärenden Nikolai: - stadsäga Mosjö: - kvarter A - Ö förelägganden Tysslinge Vintrosa

44 Register över bygglov D3 Serien i arkivkartong Bygglov , , 1925, Förteckningar över provisoriska byggnadslov

45 Stadsplaneliggare och register D4 Serien inbunden om inget annat anges. Volym 1-2 innehåller adresslängd, kvarter, planteringar, järnvägsområden och vatten. Både äldre och nyare beteckning. Volym 3-4 är namnförteckning över lägenheterna, jordägor och sjättedelsjorden. Förvaras i Kliszow Stadsplanen del 1: - Södra staden eller stadsdelarna Söder, Södermalm, Västå och Öster Stadsplanen del 1: - Norra staden eller stadsdelarna Norr, Väster, Längbrostaden och Västra Mark Stadsplanen del 2: - Södra stadsägorna Stadsplanen del 1: - Norra stadsägorna Arkivkartong. - Register över stadsägor i Nikolai församling Registerkopior över stadsägor i Nikolai församling, utan år. - Registerkopior över stadsägor i Olaus Petri församling, utan år.

46 Jordeboksregister D5 Serien i arkivkartong. Jordebokutdrag som anger fastigheternas ägovidd, lantmäteriförrättning samt ändringar. I varje arkivkartong finns ett flertal lösa blad. Förvaras i Kliszow Ånsta socken Almby socken Ekers socken Mosjö socken. 5 - Täby socken, utan år.

47 Register över utfärdade tomtbevis D6 Serien i arkivkartong om inget annat anges. Förvaras i Kliszow Nr 1, Alfabetisk efter gårdsnamn, informationen överförd till nr 2. - Nr 3, Inbunden. Nr 2 Alfabetisk efter gårdsnamn. Trasig rygg.

48 Register över byggnadsritningar D7a Serien inbunden om inte annat anges. Registret ligger i ritningsnummerordning. Register över byggnadsritningar inom stadsplanen om inte annat anges. Registerkorten i volym finns digitaliserade i stadsarkivets dokumentarkiv på webben Arkivkartong. - Register över byggnadsritningar inom stadsplanen Register över byggnadsritningar utanför stadsplanen, Register över tomtkartor nr , utan år Del I: - Litt A - V från Nr från Del II: - Nr från 1884, 1895, Del III: - Nr Del IV: - Nr Nr Kallas besiktningsjournal. Trasig rygg Del XI: - Nr Nr Kallas besiktningsjournal. Trasig rygg Ritningar utanför stadsplanen: - Nr från Med förteckning över byggnadslov med endast lämnade kartor , , 1927, 1929, , 1939, 1942, Del VI: - Nr

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1983, handlingar omfattar tiden 1955-1983 När Örebro kommun bildades 1971 övertogs stadens hälsovårdsnämnds

Läs mer

EXAMENSARBETE. Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887. Den nya staden som reste sig ur askan. Linda Jakobsson

EXAMENSARBETE. Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887. Den nya staden som reste sig ur askan. Linda Jakobsson EXAMENSARBETE Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887 Den nya staden som reste sig ur askan Linda Jakobsson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Luleå stadshus marmorpalatset av Lise-Lott Larsson

Luleå stadshus marmorpalatset av Lise-Lott Larsson 1 Luleå stadshus marmorpalatset av Lise-Lott Larsson Invigning Ett par hundra inbjudna gäster samlades i stadsfullmäktiges sessionssal klockan två på eftermiddagen torsdagen 30 januari 1958. Det var dags

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954 Sammanträdesdatum 1884 02 23 1 Förslag till ändring av brandstadga 2 Utlysande av möte ang förslag till förändrad brandstadga Sammanträdesdatum 1884 07 20 1 Val av ledamot och suppleant i byggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 1 (128) TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Revidering Teknisk handbok Datum: 2013-02-04 Nytt höjdsystem 4 feb 2013 Från och med den 4 februari används höjdsystemet RH2000 i Upplands Väsby (tidigare

Läs mer

Koloniföreningen Måsen Östra stranden, Halmstad. Inledning

Koloniföreningen Måsen Östra stranden, Halmstad. Inledning Inledning Någon klok man har vid något tillfälle sagt att för att kunna bilda sig en uppfattning om framtiden så måste man känna till historien. Detta är säkert riktigt och kanske är det en av flera anledningar

Läs mer

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län)

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) av arkivarie Anna Christina Meurling Sommaren 1967 avled godsägare Johan Berg von Linde på Dufeke (Malmöhus län). Det bibliotek och de arkivalier som

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

"De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun

De kom, och de försvann  Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun "De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun De kom, och de försvann... Skriftens huvudtitel har många bottnar men syftar främst

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Norra Ängby. Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Sofia Bard

Norra Ängby. Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Sofia Bard Norra Ängby Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria Sofia Bard Växjö Universitet C-uppsats i Konst och bildvetenskap Vid institutionen för pedagogik Avdelningen för bild, musik och kulturpedagogik

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913.

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Protokoll december 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL I

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL I Detta kapitel är ett utdrag ur KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL I Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria

Läs mer

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tekniska nämnden 2013-12-06 Kallelse/Föredragningslista Sid 1/2 Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tid: Måndagen den 16 december 2013 klockan 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Hall- och manufakturrätten

Hall- och manufakturrätten Särtryck ur Berättelse över Arkivnämndens förvaltning och verksamhet under år 1967 Hall- och manufakturrätten i Stockholm Anteckningar om dess bakgrund, historia och arkiv Av Lars O. Berg K L BECKMANS

Läs mer