Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Byggnadsnämnden."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960 en särställning bland förvaltningarna, i och med att Kungl. Maj:t hade rätt att ge instruktion till byggnadsnämnden. Nämnden hade bland annat i uppgift att se till att stadsfullmäktige inte fattade beslut i strid med kungliga förordningar. Kungl. Maj:ts byggnadsordning för Örebro stad från den 1 juli 1857 sa att en av de fem ledamöterna skulle vara stadsarkitekten. Både byggnadsnämnden och stadsarkitekten lydde under magistraten. Den 15 november 1864 godkände stadsfullmäktige en ny byggnadsordning. Den överlämnades till konungens befallningshavare för stadfästelse, men då magistraten hade en del anmärkningar, insändes ett nytt förslag den 17 mars Konungens befallningshavare fastställde inte förslaget, utan ett nytt förslag fick utarbetas. Slutligen godkändes den nya byggnadsordning den 16 februari Den 16 maj 1867 upplöstes den gamla byggnadsnämnden och ersattes av en ny. Den 8 maj 1874 kom en kunglig byggnadsstadga för rikets städer. Byggnadsordning för Örebro stad fastställdes av konungens befallningshavare den 30 juni Byggnadsnämnden skulle bestå av fem ledamöter: "Av ledamöterna skall en vara lagfaren person, vilken Magistraten utser inom sig; en person väljes av Magistraten inom eller utom sig; tre utses av Stadsfullmäktige." Under 1875 pågick arbetet med att ändra stadsplanen i överensstämmelse med den nya byggnadsordningen. Under år 1878 pågick arbete med att utforma en ny stadsplan för Örebro stad kom en ny stadsplanelag och byggnadsstadga. Även i 1947 års byggnadsstadga betonades att byggnadsnämnden var ett organ för specialreglerad förvaltning och hade till främsta uppgift att bevaka efterlevnaden av bestämmelserna i byggnadslagstiftningen. Stadsfullmäktige beslutade den 15 maj 1957 att en generalplanekommitté skulle tillsättas. Dessförinnan hade byggnadsnämndens stadsplanekontor framställt förslag till generalplaner. Generalplanekommittén skulle utses av stadsfullmäktige med ett par representanter för byggnadsnämnden. Generalplanekommittén hade sitt första sammanträde den 27 september Den 1 juli 1960 trädde en ny byggnadsstadga i kraft, där byggnadsnämndens särställning upphörde påbörjades en organisationsutredning för byggnadsnämnden. En trafikingenjör anställdes för att bland annat ta hand om den trafikplanemässiga delen av stadsplanen. Stadsarkitektkontoret Efter stadsarkitekt Wijnblads död 1872 blev tjänsten vakant under ett flertal år beslutades att den nytillsatte stadsingenjören även skulle fullgöra stadsarkitektens arbetsuppgifter. Inte förrän 1899 tillsattes tjänsten som stadsarkitekt igen, då Magnus Dahlander tillträdde tjänsten omorganiserades Stadsarkitektkontoret (se bilaga). Sida 1 av 2

3 Historik Stadsingenjörkontoret Den äldsta kända kartan över Örebro upprättades 1652 av Johan Thoring. Den låg som underlag till den första fastställda stadsplanen för Örebro Den 7 januari 1875 godkändes en ny instruktion och lönebestämmelser för en stadsingenjör. Stadsingenjören skulle även fullgöra stadsarkitektens arbetsuppgifter. Stadsingenjören tillsattes av drätselkammaren och byggnadsnämnden gemensamt. Stadsingenjörskontoret inrättades år 1909 som ett organ underställt drätselkammaren och byggnadsnämnden. Den 11 juli 1942 inrättades ett fastighetskontor direkt under drätselkammaren och en del av stadsingenjörskontorets arbetsuppgifter överfördes till fastighetskontoret. I och med detta blev stadsingenjörskontoret ett renodlat mätnings- och fastighetsregisterkontor efter att ha handlagt även en hel del fastighetsförvaltningsärenden. Från 1942 blev byggnadsnämnden ensam förvaltningsmyndighet för stadsingenjörskontoret och fick därmed också i uppgift att tillsätta stadsingenjörsbefattningen. Stadsingenjörskontorets arbetsuppgifter Stadsingenjörskontorets uppgifter var att i samråd med stadsarkitekten och fastighetsdirektören upprätta förslag till tomtindelningar, att fullgöra vad i lag ålägges mätningsman i stad, att omhänderha arbetet med stadens fastighetsregister, att underhålla och i erforderlig utsträckning utvidga de över staden upprättade triangel-, polygon- och avvägningsnäten, att omhänderha stadens kartverk och utföra alla de mätningar, beräkningar och karteringar som ligger till grund för upprättandet av kartor för stadsplaneändamål eller är avsedda att användas vid jorddelning och andra rättsliga förhållanden rörande mark, att tillgodose stadens behov av nivå- och översiktskartor, att på begäran lämna kopior av på kontoret förvarade kartor, ritningar och andra handlingar samt meddela tjänsten berörande upplysningar, att på begäran utfärda karta för nybyggnad, att uppgöra erforderliga förslag till adressnummer samt en del andra administrativa uppgifter (se vidare bilaga till stadsfullmäktiges protokoll 20/ ). Stadsingenjörskontoret förberedde även ärenden rörande förvärv och försäljning av fastigheter samt upprättade tillsammans med stadsarkitekten och byggnadschefen förslag till trafik- stads- och andra planer. Stadsingenjörskontoret hade också hand om de förberedande och kontrollerande åtgärderna för stadens bostadspolitik. Stadsplanekontoret Stadsplanerna utarbetades av stadslantmätaren. Därefter tog stadsarkitekten över arbetuppgiften flyttades stadsplanearbetet till ett särskilt stadsplanekontor beslutade byggnadsnämnden att en trafikbyrå skulle inrättas under stadsplanechefen. Arkivet har ordnats och förtecknats av Karin Jirénius Källor: Örebro stadsfullmäktige 50 år, Örebro stadsfullmäktige 100 år, sid 191 ff och Örebro stadsfullmäktiges protokoll Sida 2 av 2

4 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D7a Protokoll Protokoll med bilagor Handlingar till protokoll Kallelser och föredragningslistor Övriga protokoll Utgående handlingar Årsredogörelser Byggnadsbestämmelser och föreskrifter Broschyrer och tryckta handlingar Föreskrifter och utlåtanden Tomtbevis, koncept Brevkoncept, Stadsingenjörens allmänna ärenden Brevkoncept, Stadsingenjörens fastighetsärenden Brevkoncept, Stadsplaneingenjören Brevkoncept, Stadsarkitekten Rapporter om nybyggnation Diarier Byggnadsnämndens diarium Allmänna diariet, AD Registerförarens diarium Fastighetsregisterförarens diarium Stadsingenjörens diarium Stadslantmätarens förrättningsdiarium Övriga diarier Register och liggare Register till BNs protokoll Register över byggnadsärenden Register över bygglov Stadsplaneliggare och register Jordeboksregister Register över utfärdade tomtbevis Register över kartor och ritningar Register över byggnadsritningar

5 Innehållsförteckning D7b D7c D7d D7e D7f D8 D9 D10 D11 E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 G Register över tomtkartor Register över byggnadsritningar och tomtkartor Register över BNs kartor och ritningar Register över Stadslantmätarens kartor Förteckningar över mikrofilmade byggnadsritningar Fastighetsförteckningar Fastighetsförteckning per valdistrikt Förteckningar över förelägganden Övriga förteckningar Inkomna handlingar Byggnadsnämndens korrespondens Byggnadsnämndens diarieförda handlingar Stadsingenjörens inkommande handlingar Stadsarkitektens korrepondens Stadsplaneingenjörens korrespondens Inkomna resolutioner Övriga inkomna handlingar Ämnesordnade handlingar Handlingar rörande organisation och personal Personalakter Generalplaner Stadsplaner Handlingar rörande fastigheter Besiktningsprotokoll Besiktningsbevis Handlingar rörande besiktningar Husblanketter Beskrivningar till kartor Handlingar rörande tävlingar och utställningar Handlingar rörande projekt och utredningar Inventering av grundläggning Förvärsvstillstånd Stadsingenjör Nils Glimstedts handlingar Stadsplanearkitektens handlingar Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper

6 Innehållsförteckning G1 J J1 J2 J3 J4 J5 J6 K K1 K2 K3 Räkenskapshandlingar Kartor och ritningar Stadsplaner Tomtkartor Stadsplanekontorets F-skisser Kartor och ritningar över skyddsrum Höjduppgifter på gator och avloppsledningar Övriga kartor och ritningar Fotografier Stadsplanekontorets fotografier Stadsplanekontorets negativ Handlingar rörande fotografier

7 Protokoll med bilagor A1 Serien inbunden om inte annat anges. Innehåller enstaka ritningar, skisser, kartor och fotografier Arkivkartong. Med förteckningar på av Magistraten meddelade och till Byggnadsnämnden i Örebro avlämnade tillståndsresolutioner för byggnad Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong

8 Protokoll med bilagor A Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni.

9 Protokoll med bilagor A Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - maj Del II. Juni - december Del I. Januari - maj Del II. Juni - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december.

10 Protokoll med bilagor A Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - mars Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - mars Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - mars Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - maj Del II. Juni - december Del I. Januari - april Del II. April - juli.

11 Protokoll med bilagor A Del III. Augusti - december Del I. Januari - mars Del II. Mars - augusti Del III. Augusti - december Del I. Januari - mars Del II. April - juni Del III. Juli - september Del IV. Oktober - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. Maj - augusti Del III. September - december Del I. Januari - maj. Med register över slutförda ärenden Del II. Maj - augusti Del III. September - december Del I. Januari - maj. Med register över slutförda ärenden 1945.

12 Protokoll med bilagor A Del II. Maj - september Del III. September - december Del I. Januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni.

13 Protokoll med bilagor A Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juni - oktober Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - maj Del III. Bilagor juni - augusti Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - juni Del III. Bilagor juni - oktober Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden 1959.

14 Protokoll med bilagor A Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden 1964.

15 Protokoll med bilagor A Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor maj - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - juni Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor Del III. Bilagor Del IV. Bilagor Del V. Bilagor

16 Protokoll med bilagor A Del VI. Bilagor Del I. Protokoll. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor Del III. Bilagor Del IV. Bilagor Del V. Bilagor Del VI. Bilagor Del I. Protokoll Del II. Bilagor Del III. Bilagor Del IV. Bilagor Del V. Bilagor Del VI. Bilagor Del VII. Bilagor

17 Handlingar till protokoll A2 Serien i arkivkartong om inte annat anges. Storformatsmappar förvaras i kart- och ritningsdepån. Innehåller ansökan om tillstånd för skyltar med mera samt tillståndsbevis. Se även serie A1 Protokoll med bilagor januari - 5 augusti augusti - 12 december januari mars april - 11 december januari mars mars - 8 december

18 Handlingar till protokoll A Storformatsmapp. 23 januari - 14 maj Storformatsmapp. 28 maj - 10 december Storformatsmapp januari - 18 augusti september - 15 december januari - 25 maj juni - 14 december januari - 13 juli juli - 12 december januari - 7 maj juli - 10 december januari - 9 september oktober juni juli - 14 december

19 Handlingar till protokoll A januari - 28 mars april - 12 december januari - 14 augusti september - 11 december januari - 22 maj juli.

20 Kallelser och föredragningslistor A3 Serien i arkivkartong , , 1914, , 1923 och utan år. Häri även: - Serie A4 Övriga protokoll Med föredragningslistor för byggnadsnämndens delegerade Med beredningens förslag till beslut, samt tjänsteutlåtanden 1970.

21 Övriga protokoll A Protokoll hållet vid gemensamt sammanträde av Byggnadsnämnden och Drätselkammarens andra avdelning Företagsnämndens protokoll, Ingår i A 3:1.

22 Årsredogörelser B1 Redogörelser för byggnadsverksamheten i Örebro stad. Storformatsmapp förvaras i kart- och ritningsdepån Storformatsmapp , 1917, 1926 och utan år Redogörelser för åren och utan år.

23 Byggnadsbestämmelser och föreskrifter B2 Serien i arkivkartong. Förvaras i Kliszow Förslag till ändringar av byggnadsordningen, utan år. - Förslag till instruktion för stadsingenjörskontoret, utan år. - Föreskrifter rörande statliga bostadslån, utan år. - Förslag till stadgar rörande hissar Förslag till byggnadsbestämmelser 1910, 1921, 1924 och utan år. - Bestämmelser rörande garage Förslag till stadsbyggnadslag Förslag till byggnadsordning och provisoriska byggnadsföreskrifter och utan år Byggnadsordning för Örebro stad 1896, 1905, Instruktioner för Stadsarkitekten 1898, 1904, Stadslandtmätaren Stadsingenjörskontoret 1922, Byggnadschefen 1908, Bestämmelser för konstruktion av armerad betong Arbets- och löneförhållanden Byggnadsbestämmelser för vissa kvarter i Örebro Särskilda föreskrifter angående hissar Byggnadsverksamhetens ordnande inom Örebro Stads icke planlagda område Tillägg till byggnadsordningen rörande garage Taxa å avgifter för ritningsgranskning och för besiktning 1935, 1951.

24 Broschyrer och tryckta handlingar B3 Serien i arkivkartong om inte annat anges. Förvaras i Kliszow Byggnadsnämndens utlåtande och förslag angående dränering och vattenledning i Örebro Instruktion för Örebro stads stadsingenjörskontor Stadsingenjörskontorets Örebro-karta Byggnadsordning för Örebro stad, utan år. Häri även - Serie B4 Föreskrifter och utlåtanden PM angående reviderad trafikledsplan för Örebro Tysklandsresa Västerleden Trafikledsplan för Örebro PM angående västersanering IDÉ 65, jubileumsutställningen 1965, engelsk text Västermalm trafiksanering Program för tävling om bostadsområde vid Karlslund i Örebro Resultat av allmän arkitekttävling om bostadsområde vid Karlslund Prisnämndens utlåtande om allmän idétävling om prydande av platsen framför Medborgarhuset Trafikutredning Örebroregionen Bilplatsnormer för Örebro centrum Planprinciper, bilaga till Ide- och strukturskisser, utan år Storformat. Förvaras i mapp. - Detaljhandeln i Örebro.

25 Föreskrifter och utlåtanden B Stadsarkitektens utlåtanden , 1918, 1921 och utan år. - Meddelanden från stadsingenjören angående uppmätningar inför nybyggnad Koncept till skrivelser, PM, statförslag med mera 1914, , 1923, , 1956 och utan år. - Koncept rörande brandfarliga varor och skyddsrum, samt tjänsteutlåtanden, granskningsutlåtanden, avsyningsprotokoll och beslut, checklistor Stadsarkitektkontorets utgående remissvar 1967, Historik rörande Örebros byggnadsbestämmelser, utan år. - Koncept till broschyr eller skrift om stadsplanering och bostadsbyggande i Örebro och utan år. Ingår i B 3:1

26 Tomtbevis, koncept B5 Serien i arkivkartong. Äldre seriebeteckning på Byggnadsnämnden "K". Förvaras i Kliszow

27 Tomtbevis, koncept B

28 Brevkoncept, Stadsingenjörens allmänna ärenden B6 Serien i arkivkartong. Innehåller utgående brev i allmänna ärenden från Stadsingenjören, STING. Förvaras i Kliszow

29 Brevkoncept, Stadsingenjörens fastighetsärenden B7 Serien i arkivkartong. Innehåller utgående brev gällande fastighetsärenden från Stadsingenjören, STING. Äldre seriebeteckningar på Byggnadsnämnden "L" och "La". Med alfabetiskt register över mottagare. Förvaras i Kliszow Nummer Nummer

30 Brevkoncept, Stadsingenjörens fastighetsärenden B Nummer Nummer

31 Brevkoncept, Stadsplaneingenjören B8 Serien i arkivkartong. Volym 1-6 kronologiskt ordnade, volym 7-11 alfabetiskt ordnade och volym i diarienummerordning. Förvaras i Kliszow , , , , och utan år , Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Januari - mars Februari - juli.

32 Brevkoncept, Stadsarkitekten B9 Serien i arkivkartong. Brevkoncept från Stadsarkitekten, STARK. Serien alfabetiskt ordnad. Förvaras i Kliszow Januari - augusti September - december

33 Rapporter om nybyggnation B10 Serien i arkivkartong. Innehåller månadsrapporter från Förmedlingsorganet till Byggnadsstyrelsen angående bostadsbyggandet. Förvaras i Kliszow

34 Byggnadsnämndens diarium C1 Serien i arkivkartong om inte annat anges. Diarier över inkomna skrivelser om inte annat anges. Förvaras i Kliszow Med hänvisningar till protokoll Med hänvisningar till protokoll Med hänvisningar till protokoll Inbunden. Med hänvisningar till protokoll Inbunden. Byggnadsärenden inom stadsplanen. Med hänvisningar till protokoll, samt alfabetiskt avsändarregister och kvartersvis ordnat register över fastigheter Inbunden. Byggnadsärenden utanför stadsplanen. Med hänvisningar till protokoll, samt alfabetiska avsändarregister och register över fastigheter Inbunden. Tjänsteärenden och stadsplanefrågor med alfabetiskt personregister.

35 Allmänna diariet, AD C2 Serien i arkivkartong. Innehåller register över inkommande handlingar till fastighetsregisterföraren. Handlingarna finns i Byggnadsnämndens diarieförda handlingar, serie E2. Förvaras i Kliszow , ,

36 Registerförarens diarium C3 Serien i arkivkartong. Innehåller inkommande handlingar till registerföraren, registrator. Förvaras i Kliszow

37 Fastighetsregisterförarens diarium C4 Serien inbunden. Innehåller inkommande handlingar till fastighetsregisterföraren. Förvaras i Kliszow

38 Stadsingenjörens diarium C5 Serien i arkivkartong. Stadsingenjören, STINGS diarium. Volym 1-2 innehåller diarium för inlösen av utgående expeditioner. Volym 3-4 innehåller diarium över utstakningar, kontroller med mera. Förvaras i Kliszow

39 Stadslantmätarens förrättningsdiarium C6 Serien i arkivkartong. Innehåller statdsläntmätarens förrättnings- eller mätningsdiarium. Kan anges datum, sökande, förrättningsmannens namn, förrättningens sak och tidsåtgång för olika åtgärder samt kostnader. Förvaras i Kliszow. Från 1965 se Örebro kommun. Byggnadsnämndens arkiv Trasig rygg

40 Övriga diarier C7 Serien i arkivkartong. Förvaras i Kliszow Inkommande handlingar : , omslag , häfte , inbunden , inbunden , inbunden , omslag Utgående handlingar : , omslag , häfte , häfte , häfte.

41 Register till BNs protokoll D1 Serien i arkivkartong. Alfabetiskt ordnat namnregister

42 Register över byggnadsärenden D2 Serien i arkivkartong. Alfabetiskt ordnade i kvarter per församling Nikolai: - kvarter A - Ö provisoriska byggnadslov förelägganden avslagna ärenden Olaus Petri: - kvarter utan namn, A - Lärkträdet Olaus Petri: - kvarter Mandelriskan - Översten Nikolai: - kvarter Gelbgjutaren - Neptunus Almby: - kvarter A - Sk Almby: - stadsägor avslagna ärenden 1956, , förelägganden 1954, provisoriska byggnadslov Längbro: - kvarter A - Ö provisoriska byggnadslov avslagna ärenden förelägganden Längbro: - kvarter utan namn, A - Indalsälven Längbro: - kvarter Juvelen - Nätrabyån Längbro: - kvarter Oket - Säveån Längbro: - kvarter Sävälven - Örsundaån.

43 Register över byggnadsärenden D Längbro: - stadsägor Nikolai: - kvarter utan namn, A - Gasugnen Nikolai: - kvarter Norasjön - Tärnan Olaus Petri: - stadsägor Almby: - kvarter Sk - Ö kvarter Almby A - Ö 1954, Nikolai: - kvarter Ugglan - Ärlan. - stadsäga x Olaus Petri: - kvarter A - G provisoriska byggnadslov förelägganden avslagna ärenden Nikolai: - stadsäga Mosjö: - kvarter A - Ö förelägganden Tysslinge Vintrosa

44 Register över bygglov D3 Serien i arkivkartong Bygglov , , 1925, Förteckningar över provisoriska byggnadslov

45 Stadsplaneliggare och register D4 Serien inbunden om inget annat anges. Volym 1-2 innehåller adresslängd, kvarter, planteringar, järnvägsområden och vatten. Både äldre och nyare beteckning. Volym 3-4 är namnförteckning över lägenheterna, jordägor och sjättedelsjorden. Förvaras i Kliszow Stadsplanen del 1: - Södra staden eller stadsdelarna Söder, Södermalm, Västå och Öster Stadsplanen del 1: - Norra staden eller stadsdelarna Norr, Väster, Längbrostaden och Västra Mark Stadsplanen del 2: - Södra stadsägorna Stadsplanen del 1: - Norra stadsägorna Arkivkartong. - Register över stadsägor i Nikolai församling Registerkopior över stadsägor i Nikolai församling, utan år. - Registerkopior över stadsägor i Olaus Petri församling, utan år.

46 Jordeboksregister D5 Serien i arkivkartong. Jordebokutdrag som anger fastigheternas ägovidd, lantmäteriförrättning samt ändringar. I varje arkivkartong finns ett flertal lösa blad. Förvaras i Kliszow Ånsta socken Almby socken Ekers socken Mosjö socken. 5 - Täby socken, utan år.

47 Register över utfärdade tomtbevis D6 Serien i arkivkartong om inget annat anges. Förvaras i Kliszow Nr 1, Alfabetisk efter gårdsnamn, informationen överförd till nr 2. - Nr 3, Inbunden. Nr 2 Alfabetisk efter gårdsnamn. Trasig rygg.

48 Register över byggnadsritningar D7a Serien inbunden om inte annat anges. Registret ligger i ritningsnummerordning. Register över byggnadsritningar inom stadsplanen om inte annat anges. Registerkorten i volym finns digitaliserade i stadsarkivets dokumentarkiv på webben Arkivkartong. - Register över byggnadsritningar inom stadsplanen Register över byggnadsritningar utanför stadsplanen, Register över tomtkartor nr , utan år Del I: - Litt A - V från Nr från Del II: - Nr från 1884, 1895, Del III: - Nr Del IV: - Nr Nr Kallas besiktningsjournal. Trasig rygg Del XI: - Nr Nr Kallas besiktningsjournal. Trasig rygg Ritningar utanför stadsplanen: - Nr från Med förteckning över byggnadslov med endast lämnade kartor , , 1927, 1929, , 1939, 1942, Del VI: - Nr

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret.

Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret. 2010-06-22 Historik Verksamhetstid 1942-1970 Stadsfullmäktige beslutade den 20 maj 1942 att ett Fastighetskontor skulle

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. 2010-06-22 Historik Verksamhetstid 1954-1970. Husbyggnadsavdelningen Drätselkammarens husbyggnadsavdelning bildades

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Magnus Dahlanders personarkiv.

Magnus Dahlanders personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Magnus Dahlanders personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1899-1914, handlingarna omfattar åren 1844-1934. Magnus Dahlander (1862-1951) var stadsarkitekt i Örebro

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 http://www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv Örebro Allmänna rådstugan Röstlängder 1817-1888 Arbetshuset för barn (Stiftelsen

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1954-1970. Husbyggnadsavdelningen Drätselkammarens husbyggnadsavdelning bildades

Läs mer

Örebro kommun. Örebro Flygplats.

Örebro kommun. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro Flygplats. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1984, handlingarna omfattar åren 1969-1986 Flygfältskommittén som tillsattes 1970 framlägger

Läs mer

Askers storkommun. Byggnadsnämnden.

Askers storkommun. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Byggnadsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1951-1971, verksamhetstid 19552-1970. Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

Örebro stad. Idrottsstyrelsen.

Örebro stad. Idrottsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Idrottsstyrelsen. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1962-1971 Idrottsstyrelsen bildades 1962 efter beslut i Stadsfullmäktige

Läs mer

Örebro kommun. Parknämnden.

Örebro kommun. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Parknämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1985, handlingarna omfattar åren 1970-1989 Parknämndens arkiv är en fortsättning på Örebro stad Parknämndens

Läs mer

Stiftelsen Lekebergshus.

Stiftelsen Lekebergshus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Lekebergshus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1962-1970. Stiftelsen bildas När Stiftelsen lekebergshus bildas stod de under överinseende

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll 1 1942-1952 Elverksstyrelsen 2 1943-1951 Drätselkammarens III:e avdelning 3 1952-1954 Styrelsen för tekniska verken 4 1955-1960 5 1961-1964 6 1965-1966 signum A2 Protokollsbilagor -

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige.

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1950-1970 Kommunalfullmäktige i Askers storkommun sammanträdde

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER 1. LINKÖPINGS STAD Arkivbildare A. AV STADSFULLMÄKTIGE TILLSATTA KOMMITTÉER Verksamhetstid Kommittén för utredning av frågan om ny avlöningsstat för stadens ämbets- och tjänstemän

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad signum A1 Protokoll med bilagor 1 1951-1954 2 1955-1958 3 1959 4 1960 5 1961 6 1962 7 1963 8 1964 9 1965 10 1966 signum B1 Koncept 1 1961-1966 Koncept av skrivelser till fullmäktige m fl signum C Diarier

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län

ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län datum 2015-02-19 diarienummer 2014-S520 Dp HA 111 ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län Bild 1: Illustration

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1950 1963 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även D:4 och G:1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 1 1944 1949 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, B:3,

Läs mer

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Verkstyrelsens huvudsakliga ansvarsområden var, renhållning, vatten och avlopp, reningsverk och gatuförvaltning. Vid en omorganisation 1983 uppgick

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

Stiftelsen Johanna Nilssons minne.

Stiftelsen Johanna Nilssons minne. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Johanna Nilssons minne. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1904-1980, handlingarna omfattar tiden 1911-1984 Tillkomst Den 1 mars 1904 föredrogs ett donationsbrev

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB.

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar åren 1973-2003. Organisationsnummer 556167-8276 Bolagets registreras

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

SVENSK FÖRFl T T NIN GSSlMLIN G.

SVENSK FÖRFl T T NIN GSSlMLIN G. SVENSK FÖRFl T T NIN GSSlMLIN G. 1947 utkom från tl:ycket Nr 390.. den H juli 1947. Nr 390. KUNGL: MAJ:TS '.Byggnadsstadga; given Stockholms slott den. 30 juni 1947. Kungl. Maj:t har, efter riksdagens

Läs mer

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS.

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1966-1973, handlingar omfattar tiden 1963-1974 Organisationsnummer Nytt kommunalt bolag Stiftelsen

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Örebro kommun. Besvärsnämnden.

Örebro kommun. Besvärsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Besvärsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingarna omfattar åren 1971-1975 Efter beslut av stadsfullmäktige upprättades besvärsnämnden

Läs mer

Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten.

Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1919-1921, verksamhetstid 1870-1921 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län

GRANSKNINGSHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län datum 2014-12-03 diarienummer 2014-S520 Dp xxxx GRANSKNINGSHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län Bild 1: Illustration

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Lillevi Richardtsons personarkiv.

Lillevi Richardtsons personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillevi Richardtsons personarkiv. 2017-01-04 Historik Lillevi Richardtson (1919-2006) föddes i Åbo. Efter studenten utbildade hon sig till arkitekt på Tekniska Högskolan

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Henning Elmqvists personarkiv.

Henning Elmqvists personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Henning Elmqvists personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1925-1928, handlingarna omfattar tiden 1859-1931. Henning Elmqvist (1871-1933) var landshövding i Örebro

Läs mer

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen.

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1986-1997, handlingar omfattar tiden 1985-1997 Organisationsnummer 875001-4907 Bolagets

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2014-09-23 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2013. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1(5) Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1. Sammanfattning Även databaser och andra elektroniska handlingar ingår i Statens historiska museers (SHMM) arkiv och ska redovisas med detta.

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Örebro Läns Utställning 1928.

Örebro Läns Utställning 1928. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Utställning 1928. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1928, handlingarna omfattar åren 1926-1928. Den 21 juni till den 12 augusti 1928 hölls en stor länsutställning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv.

Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar tiden 1920-tal till 1960-tal. Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv inkom i två leveranser 2011 och

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Örebro Varmbad. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1897-1977 Organisationsnummer: 556002-3342 Bolaget bildas Bolaget bildades i februari

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

ATT ARKIVERA ANALOGA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT ARKIVERA ANALOGA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT ARKIVERA ANALOGA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att upprätta arkivbeskrivning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Kallelse- och föredragningslista

Kallelse- och föredragningslista 2009-02-12 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag av Fastighetsnämnden Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum Torsdagen den 19 februari 2009 Plats och tid Sammanträdesrum

Läs mer