Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Byggnadsnämnden."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960 en särställning bland förvaltningarna, i och med att Kungl. Maj:t hade rätt att ge instruktion till byggnadsnämnden. Nämnden hade bland annat i uppgift att se till att stadsfullmäktige inte fattade beslut i strid med kungliga förordningar. Kungl. Maj:ts byggnadsordning för Örebro stad från den 1 juli 1857 sa att en av de fem ledamöterna skulle vara stadsarkitekten. Både byggnadsnämnden och stadsarkitekten lydde under magistraten. Den 15 november 1864 godkände stadsfullmäktige en ny byggnadsordning. Den överlämnades till konungens befallningshavare för stadfästelse, men då magistraten hade en del anmärkningar, insändes ett nytt förslag den 17 mars Konungens befallningshavare fastställde inte förslaget, utan ett nytt förslag fick utarbetas. Slutligen godkändes den nya byggnadsordning den 16 februari Den 16 maj 1867 upplöstes den gamla byggnadsnämnden och ersattes av en ny. Den 8 maj 1874 kom en kunglig byggnadsstadga för rikets städer. Byggnadsordning för Örebro stad fastställdes av konungens befallningshavare den 30 juni Byggnadsnämnden skulle bestå av fem ledamöter: "Av ledamöterna skall en vara lagfaren person, vilken Magistraten utser inom sig; en person väljes av Magistraten inom eller utom sig; tre utses av Stadsfullmäktige." Under 1875 pågick arbetet med att ändra stadsplanen i överensstämmelse med den nya byggnadsordningen. Under år 1878 pågick arbete med att utforma en ny stadsplan för Örebro stad kom en ny stadsplanelag och byggnadsstadga. Även i 1947 års byggnadsstadga betonades att byggnadsnämnden var ett organ för specialreglerad förvaltning och hade till främsta uppgift att bevaka efterlevnaden av bestämmelserna i byggnadslagstiftningen. Stadsfullmäktige beslutade den 15 maj 1957 att en generalplanekommitté skulle tillsättas. Dessförinnan hade byggnadsnämndens stadsplanekontor framställt förslag till generalplaner. Generalplanekommittén skulle utses av stadsfullmäktige med ett par representanter för byggnadsnämnden. Generalplanekommittén hade sitt första sammanträde den 27 september Den 1 juli 1960 trädde en ny byggnadsstadga i kraft, där byggnadsnämndens särställning upphörde påbörjades en organisationsutredning för byggnadsnämnden. En trafikingenjör anställdes för att bland annat ta hand om den trafikplanemässiga delen av stadsplanen. Stadsarkitektkontoret Efter stadsarkitekt Wijnblads död 1872 blev tjänsten vakant under ett flertal år beslutades att den nytillsatte stadsingenjören även skulle fullgöra stadsarkitektens arbetsuppgifter. Inte förrän 1899 tillsattes tjänsten som stadsarkitekt igen, då Magnus Dahlander tillträdde tjänsten omorganiserades Stadsarkitektkontoret (se bilaga). Sida 1 av 2

3 Historik Stadsingenjörkontoret Den äldsta kända kartan över Örebro upprättades 1652 av Johan Thoring. Den låg som underlag till den första fastställda stadsplanen för Örebro Den 7 januari 1875 godkändes en ny instruktion och lönebestämmelser för en stadsingenjör. Stadsingenjören skulle även fullgöra stadsarkitektens arbetsuppgifter. Stadsingenjören tillsattes av drätselkammaren och byggnadsnämnden gemensamt. Stadsingenjörskontoret inrättades år 1909 som ett organ underställt drätselkammaren och byggnadsnämnden. Den 11 juli 1942 inrättades ett fastighetskontor direkt under drätselkammaren och en del av stadsingenjörskontorets arbetsuppgifter överfördes till fastighetskontoret. I och med detta blev stadsingenjörskontoret ett renodlat mätnings- och fastighetsregisterkontor efter att ha handlagt även en hel del fastighetsförvaltningsärenden. Från 1942 blev byggnadsnämnden ensam förvaltningsmyndighet för stadsingenjörskontoret och fick därmed också i uppgift att tillsätta stadsingenjörsbefattningen. Stadsingenjörskontorets arbetsuppgifter Stadsingenjörskontorets uppgifter var att i samråd med stadsarkitekten och fastighetsdirektören upprätta förslag till tomtindelningar, att fullgöra vad i lag ålägges mätningsman i stad, att omhänderha arbetet med stadens fastighetsregister, att underhålla och i erforderlig utsträckning utvidga de över staden upprättade triangel-, polygon- och avvägningsnäten, att omhänderha stadens kartverk och utföra alla de mätningar, beräkningar och karteringar som ligger till grund för upprättandet av kartor för stadsplaneändamål eller är avsedda att användas vid jorddelning och andra rättsliga förhållanden rörande mark, att tillgodose stadens behov av nivå- och översiktskartor, att på begäran lämna kopior av på kontoret förvarade kartor, ritningar och andra handlingar samt meddela tjänsten berörande upplysningar, att på begäran utfärda karta för nybyggnad, att uppgöra erforderliga förslag till adressnummer samt en del andra administrativa uppgifter (se vidare bilaga till stadsfullmäktiges protokoll 20/ ). Stadsingenjörskontoret förberedde även ärenden rörande förvärv och försäljning av fastigheter samt upprättade tillsammans med stadsarkitekten och byggnadschefen förslag till trafik- stads- och andra planer. Stadsingenjörskontoret hade också hand om de förberedande och kontrollerande åtgärderna för stadens bostadspolitik. Stadsplanekontoret Stadsplanerna utarbetades av stadslantmätaren. Därefter tog stadsarkitekten över arbetuppgiften flyttades stadsplanearbetet till ett särskilt stadsplanekontor beslutade byggnadsnämnden att en trafikbyrå skulle inrättas under stadsplanechefen. Arkivet har ordnats och förtecknats av Karin Jirénius Källor: Örebro stadsfullmäktige 50 år, Örebro stadsfullmäktige 100 år, sid 191 ff och Örebro stadsfullmäktiges protokoll Sida 2 av 2

4 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D7a Protokoll Protokoll med bilagor Handlingar till protokoll Kallelser och föredragningslistor Övriga protokoll Utgående handlingar Årsredogörelser Byggnadsbestämmelser och föreskrifter Broschyrer och tryckta handlingar Föreskrifter och utlåtanden Tomtbevis, koncept Brevkoncept, Stadsingenjörens allmänna ärenden Brevkoncept, Stadsingenjörens fastighetsärenden Brevkoncept, Stadsplaneingenjören Brevkoncept, Stadsarkitekten Rapporter om nybyggnation Diarier Byggnadsnämndens diarium Allmänna diariet, AD Registerförarens diarium Fastighetsregisterförarens diarium Stadsingenjörens diarium Stadslantmätarens förrättningsdiarium Övriga diarier Register och liggare Register till BNs protokoll Register över byggnadsärenden Register över bygglov Stadsplaneliggare och register Jordeboksregister Register över utfärdade tomtbevis Register över kartor och ritningar Register över byggnadsritningar

5 Innehållsförteckning D7b D7c D7d D7e D7f D8 D9 D10 D11 E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 G Register över tomtkartor Register över byggnadsritningar och tomtkartor Register över BNs kartor och ritningar Register över Stadslantmätarens kartor Förteckningar över mikrofilmade byggnadsritningar Fastighetsförteckningar Fastighetsförteckning per valdistrikt Förteckningar över förelägganden Övriga förteckningar Inkomna handlingar Byggnadsnämndens korrespondens Byggnadsnämndens diarieförda handlingar Stadsingenjörens inkommande handlingar Stadsarkitektens korrepondens Stadsplaneingenjörens korrespondens Inkomna resolutioner Övriga inkomna handlingar Ämnesordnade handlingar Handlingar rörande organisation och personal Personalakter Generalplaner Stadsplaner Handlingar rörande fastigheter Besiktningsprotokoll Besiktningsbevis Handlingar rörande besiktningar Husblanketter Beskrivningar till kartor Handlingar rörande tävlingar och utställningar Handlingar rörande projekt och utredningar Inventering av grundläggning Förvärsvstillstånd Stadsingenjör Nils Glimstedts handlingar Stadsplanearkitektens handlingar Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper

6 Innehållsförteckning G1 J J1 J2 J3 J4 J5 J6 K K1 K2 K3 Räkenskapshandlingar Kartor och ritningar Stadsplaner Tomtkartor Stadsplanekontorets F-skisser Kartor och ritningar över skyddsrum Höjduppgifter på gator och avloppsledningar Övriga kartor och ritningar Fotografier Stadsplanekontorets fotografier Stadsplanekontorets negativ Handlingar rörande fotografier

7 Protokoll med bilagor A1 Serien inbunden om inte annat anges. Innehåller enstaka ritningar, skisser, kartor och fotografier Arkivkartong. Med förteckningar på av Magistraten meddelade och till Byggnadsnämnden i Örebro avlämnade tillståndsresolutioner för byggnad Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong

8 Protokoll med bilagor A Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni.

9 Protokoll med bilagor A Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - maj Del II. Juni - december Del I. Januari - maj Del II. Juni - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december.

10 Protokoll med bilagor A Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - mars Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - mars Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - mars Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - maj Del II. Juni - december Del I. Januari - april Del II. April - juli.

11 Protokoll med bilagor A Del III. Augusti - december Del I. Januari - mars Del II. Mars - augusti Del III. Augusti - december Del I. Januari - mars Del II. April - juni Del III. Juli - september Del IV. Oktober - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - juni Del II. Juli - december Del I. Januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. Maj - augusti Del III. September - december Del I. Januari - maj. Med register över slutförda ärenden Del II. Maj - augusti Del III. September - december Del I. Januari - maj. Med register över slutförda ärenden 1945.

12 Protokoll med bilagor A Del II. Maj - september Del III. September - december Del I. Januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. April - augusti Del III. September - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Januari - juni. Med register över slutförda ärenden Del II. Juli - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni.

13 Protokoll med bilagor A Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juni - oktober Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - maj Del III. Bilagor juni - augusti Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - april. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - juni Del III. Bilagor juni - oktober Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden 1959.

14 Protokoll med bilagor A Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor april - juni Del III. Bilagor juli - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden 1964.

15 Protokoll med bilagor A Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor maj - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - mars. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - juni Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor september - december Del I. Protokoll. Bilagor januari - februari. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor mars - maj Del III. Bilagor juni - september Del IV. Bilagor oktober - december Del I. Protokoll. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor Del III. Bilagor Del IV. Bilagor Del V. Bilagor

16 Protokoll med bilagor A Del VI. Bilagor Del I. Protokoll. Med register över slutförda ärenden Del II. Bilagor Del III. Bilagor Del IV. Bilagor Del V. Bilagor Del VI. Bilagor Del I. Protokoll Del II. Bilagor Del III. Bilagor Del IV. Bilagor Del V. Bilagor Del VI. Bilagor Del VII. Bilagor

17 Handlingar till protokoll A2 Serien i arkivkartong om inte annat anges. Storformatsmappar förvaras i kart- och ritningsdepån. Innehåller ansökan om tillstånd för skyltar med mera samt tillståndsbevis. Se även serie A1 Protokoll med bilagor januari - 5 augusti augusti - 12 december januari mars april - 11 december januari mars mars - 8 december

18 Handlingar till protokoll A Storformatsmapp. 23 januari - 14 maj Storformatsmapp. 28 maj - 10 december Storformatsmapp januari - 18 augusti september - 15 december januari - 25 maj juni - 14 december januari - 13 juli juli - 12 december januari - 7 maj juli - 10 december januari - 9 september oktober juni juli - 14 december

19 Handlingar till protokoll A januari - 28 mars april - 12 december januari - 14 augusti september - 11 december januari - 22 maj juli.

20 Kallelser och föredragningslistor A3 Serien i arkivkartong , , 1914, , 1923 och utan år. Häri även: - Serie A4 Övriga protokoll Med föredragningslistor för byggnadsnämndens delegerade Med beredningens förslag till beslut, samt tjänsteutlåtanden 1970.

21 Övriga protokoll A Protokoll hållet vid gemensamt sammanträde av Byggnadsnämnden och Drätselkammarens andra avdelning Företagsnämndens protokoll, Ingår i A 3:1.

22 Årsredogörelser B1 Redogörelser för byggnadsverksamheten i Örebro stad. Storformatsmapp förvaras i kart- och ritningsdepån Storformatsmapp , 1917, 1926 och utan år Redogörelser för åren och utan år.

23 Byggnadsbestämmelser och föreskrifter B2 Serien i arkivkartong. Förvaras i Kliszow Förslag till ändringar av byggnadsordningen, utan år. - Förslag till instruktion för stadsingenjörskontoret, utan år. - Föreskrifter rörande statliga bostadslån, utan år. - Förslag till stadgar rörande hissar Förslag till byggnadsbestämmelser 1910, 1921, 1924 och utan år. - Bestämmelser rörande garage Förslag till stadsbyggnadslag Förslag till byggnadsordning och provisoriska byggnadsföreskrifter och utan år Byggnadsordning för Örebro stad 1896, 1905, Instruktioner för Stadsarkitekten 1898, 1904, Stadslandtmätaren Stadsingenjörskontoret 1922, Byggnadschefen 1908, Bestämmelser för konstruktion av armerad betong Arbets- och löneförhållanden Byggnadsbestämmelser för vissa kvarter i Örebro Särskilda föreskrifter angående hissar Byggnadsverksamhetens ordnande inom Örebro Stads icke planlagda område Tillägg till byggnadsordningen rörande garage Taxa å avgifter för ritningsgranskning och för besiktning 1935, 1951.

24 Broschyrer och tryckta handlingar B3 Serien i arkivkartong om inte annat anges. Förvaras i Kliszow Byggnadsnämndens utlåtande och förslag angående dränering och vattenledning i Örebro Instruktion för Örebro stads stadsingenjörskontor Stadsingenjörskontorets Örebro-karta Byggnadsordning för Örebro stad, utan år. Häri även - Serie B4 Föreskrifter och utlåtanden PM angående reviderad trafikledsplan för Örebro Tysklandsresa Västerleden Trafikledsplan för Örebro PM angående västersanering IDÉ 65, jubileumsutställningen 1965, engelsk text Västermalm trafiksanering Program för tävling om bostadsområde vid Karlslund i Örebro Resultat av allmän arkitekttävling om bostadsområde vid Karlslund Prisnämndens utlåtande om allmän idétävling om prydande av platsen framför Medborgarhuset Trafikutredning Örebroregionen Bilplatsnormer för Örebro centrum Planprinciper, bilaga till Ide- och strukturskisser, utan år Storformat. Förvaras i mapp. - Detaljhandeln i Örebro.

25 Föreskrifter och utlåtanden B Stadsarkitektens utlåtanden , 1918, 1921 och utan år. - Meddelanden från stadsingenjören angående uppmätningar inför nybyggnad Koncept till skrivelser, PM, statförslag med mera 1914, , 1923, , 1956 och utan år. - Koncept rörande brandfarliga varor och skyddsrum, samt tjänsteutlåtanden, granskningsutlåtanden, avsyningsprotokoll och beslut, checklistor Stadsarkitektkontorets utgående remissvar 1967, Historik rörande Örebros byggnadsbestämmelser, utan år. - Koncept till broschyr eller skrift om stadsplanering och bostadsbyggande i Örebro och utan år. Ingår i B 3:1

26 Tomtbevis, koncept B5 Serien i arkivkartong. Äldre seriebeteckning på Byggnadsnämnden "K". Förvaras i Kliszow

27 Tomtbevis, koncept B

28 Brevkoncept, Stadsingenjörens allmänna ärenden B6 Serien i arkivkartong. Innehåller utgående brev i allmänna ärenden från Stadsingenjören, STING. Förvaras i Kliszow

29 Brevkoncept, Stadsingenjörens fastighetsärenden B7 Serien i arkivkartong. Innehåller utgående brev gällande fastighetsärenden från Stadsingenjören, STING. Äldre seriebeteckningar på Byggnadsnämnden "L" och "La". Med alfabetiskt register över mottagare. Förvaras i Kliszow Nummer Nummer

30 Brevkoncept, Stadsingenjörens fastighetsärenden B Nummer Nummer

31 Brevkoncept, Stadsplaneingenjören B8 Serien i arkivkartong. Volym 1-6 kronologiskt ordnade, volym 7-11 alfabetiskt ordnade och volym i diarienummerordning. Förvaras i Kliszow , , , , och utan år , Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Januari - mars Februari - juli.

32 Brevkoncept, Stadsarkitekten B9 Serien i arkivkartong. Brevkoncept från Stadsarkitekten, STARK. Serien alfabetiskt ordnad. Förvaras i Kliszow Januari - augusti September - december

33 Rapporter om nybyggnation B10 Serien i arkivkartong. Innehåller månadsrapporter från Förmedlingsorganet till Byggnadsstyrelsen angående bostadsbyggandet. Förvaras i Kliszow

34 Byggnadsnämndens diarium C1 Serien i arkivkartong om inte annat anges. Diarier över inkomna skrivelser om inte annat anges. Förvaras i Kliszow Med hänvisningar till protokoll Med hänvisningar till protokoll Med hänvisningar till protokoll Inbunden. Med hänvisningar till protokoll Inbunden. Byggnadsärenden inom stadsplanen. Med hänvisningar till protokoll, samt alfabetiskt avsändarregister och kvartersvis ordnat register över fastigheter Inbunden. Byggnadsärenden utanför stadsplanen. Med hänvisningar till protokoll, samt alfabetiska avsändarregister och register över fastigheter Inbunden. Tjänsteärenden och stadsplanefrågor med alfabetiskt personregister.

35 Allmänna diariet, AD C2 Serien i arkivkartong. Innehåller register över inkommande handlingar till fastighetsregisterföraren. Handlingarna finns i Byggnadsnämndens diarieförda handlingar, serie E2. Förvaras i Kliszow , ,

36 Registerförarens diarium C3 Serien i arkivkartong. Innehåller inkommande handlingar till registerföraren, registrator. Förvaras i Kliszow

37 Fastighetsregisterförarens diarium C4 Serien inbunden. Innehåller inkommande handlingar till fastighetsregisterföraren. Förvaras i Kliszow

38 Stadsingenjörens diarium C5 Serien i arkivkartong. Stadsingenjören, STINGS diarium. Volym 1-2 innehåller diarium för inlösen av utgående expeditioner. Volym 3-4 innehåller diarium över utstakningar, kontroller med mera. Förvaras i Kliszow

39 Stadslantmätarens förrättningsdiarium C6 Serien i arkivkartong. Innehåller statdsläntmätarens förrättnings- eller mätningsdiarium. Kan anges datum, sökande, förrättningsmannens namn, förrättningens sak och tidsåtgång för olika åtgärder samt kostnader. Förvaras i Kliszow. Från 1965 se Örebro kommun. Byggnadsnämndens arkiv Trasig rygg

40 Övriga diarier C7 Serien i arkivkartong. Förvaras i Kliszow Inkommande handlingar : , omslag , häfte , inbunden , inbunden , inbunden , omslag Utgående handlingar : , omslag , häfte , häfte , häfte.

41 Register till BNs protokoll D1 Serien i arkivkartong. Alfabetiskt ordnat namnregister

42 Register över byggnadsärenden D2 Serien i arkivkartong. Alfabetiskt ordnade i kvarter per församling Nikolai: - kvarter A - Ö provisoriska byggnadslov förelägganden avslagna ärenden Olaus Petri: - kvarter utan namn, A - Lärkträdet Olaus Petri: - kvarter Mandelriskan - Översten Nikolai: - kvarter Gelbgjutaren - Neptunus Almby: - kvarter A - Sk Almby: - stadsägor avslagna ärenden 1956, , förelägganden 1954, provisoriska byggnadslov Längbro: - kvarter A - Ö provisoriska byggnadslov avslagna ärenden förelägganden Längbro: - kvarter utan namn, A - Indalsälven Längbro: - kvarter Juvelen - Nätrabyån Längbro: - kvarter Oket - Säveån Längbro: - kvarter Sävälven - Örsundaån.

43 Register över byggnadsärenden D Längbro: - stadsägor Nikolai: - kvarter utan namn, A - Gasugnen Nikolai: - kvarter Norasjön - Tärnan Olaus Petri: - stadsägor Almby: - kvarter Sk - Ö kvarter Almby A - Ö 1954, Nikolai: - kvarter Ugglan - Ärlan. - stadsäga x Olaus Petri: - kvarter A - G provisoriska byggnadslov förelägganden avslagna ärenden Nikolai: - stadsäga Mosjö: - kvarter A - Ö förelägganden Tysslinge Vintrosa

44 Register över bygglov D3 Serien i arkivkartong Bygglov , , 1925, Förteckningar över provisoriska byggnadslov

45 Stadsplaneliggare och register D4 Serien inbunden om inget annat anges. Volym 1-2 innehåller adresslängd, kvarter, planteringar, järnvägsområden och vatten. Både äldre och nyare beteckning. Volym 3-4 är namnförteckning över lägenheterna, jordägor och sjättedelsjorden. Förvaras i Kliszow Stadsplanen del 1: - Södra staden eller stadsdelarna Söder, Södermalm, Västå och Öster Stadsplanen del 1: - Norra staden eller stadsdelarna Norr, Väster, Längbrostaden och Västra Mark Stadsplanen del 2: - Södra stadsägorna Stadsplanen del 1: - Norra stadsägorna Arkivkartong. - Register över stadsägor i Nikolai församling Registerkopior över stadsägor i Nikolai församling, utan år. - Registerkopior över stadsägor i Olaus Petri församling, utan år.

46 Jordeboksregister D5 Serien i arkivkartong. Jordebokutdrag som anger fastigheternas ägovidd, lantmäteriförrättning samt ändringar. I varje arkivkartong finns ett flertal lösa blad. Förvaras i Kliszow Ånsta socken Almby socken Ekers socken Mosjö socken. 5 - Täby socken, utan år.

47 Register över utfärdade tomtbevis D6 Serien i arkivkartong om inget annat anges. Förvaras i Kliszow Nr 1, Alfabetisk efter gårdsnamn, informationen överförd till nr 2. - Nr 3, Inbunden. Nr 2 Alfabetisk efter gårdsnamn. Trasig rygg.

48 Register över byggnadsritningar D7a Serien inbunden om inte annat anges. Registret ligger i ritningsnummerordning. Register över byggnadsritningar inom stadsplanen om inte annat anges. Registerkorten i volym finns digitaliserade i stadsarkivets dokumentarkiv på webben Arkivkartong. - Register över byggnadsritningar inom stadsplanen Register över byggnadsritningar utanför stadsplanen, Register över tomtkartor nr , utan år Del I: - Litt A - V från Nr från Del II: - Nr från 1884, 1895, Del III: - Nr Del IV: - Nr Nr Kallas besiktningsjournal. Trasig rygg Del XI: - Nr Nr Kallas besiktningsjournal. Trasig rygg Ritningar utanför stadsplanen: - Nr från Med förteckning över byggnadslov med endast lämnade kartor , , 1927, 1929, , 1939, 1942, Del VI: - Nr

Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret.

Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret. 2010-06-22 Historik Verksamhetstid 1942-1970 Stadsfullmäktige beslutade den 20 maj 1942 att ett Fastighetskontor skulle

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1954-1970. Husbyggnadsavdelningen Drätselkammarens husbyggnadsavdelning bildades

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1.

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 1 Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. 1920 1925 Dikter, prosa, kupletter med

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Vad är en karta? Geografisk Information

Vad är en karta? Geografisk Information Vad är en karta? En karta beskriver "verkligheten" för ett större eller mindre område. Den kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till utförande. Den kan t ex vara en enkel skiss, en skolatlas,

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080220 Dokumenthanteringsplan för Byggnadsnämndskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 66 Handlingsnummer KS 2008/134 Fastställd av byggnads och miljöskyddsnämnden den 20

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Avdelning: Kommunens finanser; Aktiebrev Arkiv 80 Låsbart skåp i Ägarbevis över kommunens bostadsrätter Lista över ägarposter i kommunala bolag Lista över banklån Avräkningsnota, kopia Arkiv 80 Låsbart

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Galgabacken 4 Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Galgabacken 4 Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt skal att börja med för den som vill bygga något eget! -- Petra, säljare www.hemverket.se

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

ATT FÖRTECKNA ARKIV I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT FÖRTECKNA ARKIV I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT FÖRTECKNA ARKIV I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Stockholms stadsarkiv K UNGSKLIPPAN 6, BOX 22063, 104 22 STOCKHOLM www.ssa.stockholm.se ATT FÖRTECKNA ARKIV I STOCKHOLMS

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Vårviks Backa Bräcke By

Vårviks Backa Bräcke By Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 64 m² Område Bräcke By Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 15 naturtomter

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Yxskaftkälen 510

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Yxskaftkälen 510 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 5 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Kök Helrenoverat kök från Ballingslöv (2006). Ny kyl/frys,

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING

ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING FASTSTÄLLD DEN 27 FEBRUARI 1959 UPPHÄVANDE AV TOMTINDELNINGAR/FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER FÖR KV ALSIKEKLÖVERN

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Ängsvägen 17. Län. Västra Gatuadress Ängsvägen 17. Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast

Ängsvägen 17. Län. Västra Gatuadress Ängsvägen 17. Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen och sjönära

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30 Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 9 www.hemverket.se - Sida 2 av 9 Tomt Trädgård samt

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Län Götaland Kommun Falköping Storlek 8.0 rum (6 sovrum) / 252 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. www.hemverket.

Län Götaland Kommun Falköping Storlek 8.0 rum (6 sovrum) / 252 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. www.hemverket. Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Falköping Storlek 8.0 rum (6 sovrum) / 252 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning I en vacker dalgång ligger denna

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Landsvägen 29. Län Jönköping Gatuadress Landsvägen 29 Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult

Landsvägen 29. Län Jönköping Gatuadress Landsvägen 29 Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult Län Jönköping Gatuadress Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkomen

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Län Västerbotten Gatuadress Skog 21 Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västerbotten Gatuadress Skog 21 Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västerbotten Gatuadress Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med stora möjligheter till naturupplevelser. -- Dan Anders Nilsson,

Läs mer

Buxabygd Lövhöjden. Buxabygd Lövhöjden. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Buxabygd Lövhöjden. Buxabygd Lövhöjden. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 4 rum (2 sovrum) / 135 m² Område Ljungby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har passat oss perfekt med stora biutrymmen med bla riktig verkstad

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Rådjursvägen 22 Kommun Vellinge Storlek 1329 m² Område Ljunghusen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Rådjursvägen 22 Kommun Vellinge Storlek 1329 m² Område Ljunghusen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Vellinge Storlek 1329 m² Område Ljunghusen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är ett fantastiskt läge med kombinationen av susande sandskog och havet ett stenkast

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är ett perfekt läge, bekvämt köravstånd till Ljungby och E6:an men ändå lugnt och

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer