VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2013 Innehåll 1 Styrelsen 1 2 Medlemsanslutning 2 3 Sammanträden och möten 2 4 Ekonomi 3 5 Bidrag 3 6 Simskoleverksamhet 4 7 Personal / Anställda 4 8 Kioskverksamhet 5 9 Aktiviteter 6 10 Fastigheten; underhåll och investeringar 6 11 Maskinrum och Pool Drift och underhåll Poolrengöring Sponsorer och marknad Sponsorer Marknad Avslutningsord från ordföranden 12 1 Styrelsen Styrelsen för Föreningen Valkebobadet lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013: Styrelsen har haft följande sammansättning: Namn Styrelseroll Vald from Vald på Fredrik Engvall Ordförande år Jonas Lindebring Vice ordförande år Curt Tillman Kassör år Per Edman Sekreterare år Anette Salomonsson Personalansvarig år Petra Lundström Ledamot och kioskansvarig år Malin Götmalm Ledamot år Lars Häger Ledamot år Revisorer: Revisorsuppleant: Valberedning: Sven Milton Vakant Vakant Valkebobadets hemsida:

2 2 Medlemsanslutning Föreningen har under året haft 1095 medlemmar De flesta medlemmar har köpt familjekort (1095 medlemmar fördelade på 262 kort, plus sponsor- och styrelsekort). Dessutom utfärdades 8 enskilda medlemskap. Så här har de olika medlemskapen fördelat sig de tio senaste säsongerna (inklusive sponsorkort): Familjekort ? Medlemmar Enskilda Stöd 30 15? Summa Sammanträden och möten Under verksamhetsåret 2013 har 14 protokollförda styrelsesammanträden hållits, samt höst- och årsmöte plus ett konstitueringsmöte. Alla protokoll finns i arkivet. Politikerbesök Den 12 juni hade vi ett möte med Geografiska utskottet, väst. Vi hade en rundvandring och visade vad som hade renoverats under året. Styrelse Valberedning Revison Kiosk Personal Pool Simskola Poolstäd Pooldrift Fastighet Gräsmattor Smågrönt Marknad Sponsor Websida Organisation inom Valkebobadet

3 4 Ekonomi Vid infarterna till Linköping utefter E 4 har man på stora skyltar kunnat läsa LINKÖPING, där idéer blir verklighet var året då denna slogan verkligen blev verklighet för både Himnabadet och Valkebobadet, då kommunen beslutade att ge ett anläggningsbidrag på 6 miljoner kr. till de båda baden. Detta bidrag var något som under flera år diskuterats i styrelsen och som alltså nu blev verklighet. Pengarna innebar en direktsatsning på att se till att vatten från fjärrvärmesystemet skulle kopplas till våra bassänger och lagom till säsongsöppningen var installationen genomförd. Detta med tempererat vatten och dessutom en gynnsam sommar har gjort årets säsong till en stor framgång. Många besökare och många nya medlemmar till föreningen gör att föreningen får ett överskott på c.a kr. Till det positiva hör också att vi för första gången har erbjudit våra gäster att kunna betala med kort. Även om det i början skapade en del problem för personalen så är det definitivt en sak som kommit för att stanna. Allt har dock inte varit positivt. När nu bankerna har slutat med sin kontanthantering så är det problem att få tag i växelmynt. Många ungdomar besöker ju badet och handlar flitigt i kiosken och av naturliga skäl har de inte kort. Därför behövs en hel del växelmynt och svårigheten att få tag i detta ger problem i framtiden. Styrelsen ser fram mot en solig och varm badsäsong 2014, då förhoppningsvis ytterligare satsningar kan kan skapa god stämning på vårt fina bad. 5 Bidrag Under 2013 har Valkebobadet sökt och fått följande bidrag: Investeringsbidrag (Kommunen) :- (1.6 MSEK återstår att ta ut) Särskilt anläggningsbidrag (Kommunen) :- Driftbidrag (Kommunen) :- Särskilt bidrag 4 965:- (avser simskolan) ================================================================== Totalt :- Kommunen beviljade äntligen renoveringsbidrag på 3 MSEK vardera till Valkebobadet och Himnabadet. Paul Lindvall, Muharem Demirok och Johan Lundgren anordnade en pressrelease på badet i februari där de presenterade kommunens bidrag. TV och tidningar var närvarande. Johan Lundgren, Muharem Demirok och Paul Lindvall

4 6 Simskoleverksamhet I år har vi haft 21 simskolegrupper indelade i tre perioder. Totalt har ca 169 barn deltagit i simskolan. Trenden är att grupperna för yngre barn är mest poulära, de blev snabbt uppbokade. 2 kurser i Crawl genomfördes också. Rekommenderat till nästa år är att ordna fler av denna typ, och att ha mindre grupper. Att ha 12 barn på 2 personer fungerar inte riktigt bra, grupper om max 8 (9) är att föredra. Även en justering av prisnivån bör göras. Vi har i år haft följande simgrupper: 4 Plask & lek 5 Baddaren 4 Grodan 3 Fisken 3 märkestagning 2 crawlkurs Även i år erbjöd vi privatlektioner. Lördagen den 18 augusti ordnades simskoleavslutning med promoveringshögtid. Alla simskoleelever bjöds på glass. Simlärare var välbekanta Marianne Staaf, Johanna var även i år simskoleassistent. Målen för grupperna revideras under våran och finns på hemsidan. 7 Personal / Anställda På badet har, under säsongen 2013, ett 15-tal personer arbetat i varierande omfattning. Av dessa var 5 personer anställda som badvakter, 4,5 personer var anställda kioskansvariga och 6 har varit anställda via Linköpings Kommuns ferieförmedling. En person har varit anställd som simskoleassistent, och en har varit anställd som simlärare. Vi har även haft någon enstaka person som hoppat in extra vid akuta lägen. Många av personalen har varit nyanställda för året,men trots det har arbetet fungerat bra. På grund av det relativt bra vädret har trycket på personalen vissa dagar varit väldigt högt. För att kunna få bättre personlaledning och kontinuitet i driften är det önskvärt med en platschef till nästa säsong. Badet har, förutom våra anställda, ca. 25 personer som arbetar ideellt i flera olika arbetsgrupper med ansvar för t.ex. poolskötsel, maskinunderhåll, skötsel av området, gräsklippning, simskoleverksamhet, marknadsföring och drift av kiosken. De som arbetat ideellt är värda en eloge för sitt engagemang. Viss verksamhet har även utförts av frivårdare.

5 8 Kioskverksamhet Under badsäsongen har Valkebobadet haft egen anställd personal som så kallade kioskansvariga. Vi har dessutom haft ungdomar från kommunens ferieförmedling. Från styrelsen har en person haft huvudansvaret för kiosken. I det uppdraget ingår bl a iordningställande inför öppnandet och efter säsongen, inköp under sommaren samt introduktion av anställd personal. De löpande inköpen under sommaren har till största delen skötts av kioskansvarig från styrelsen. En del inköp har dock delegerats ut till våra anställda kioskansvariga. Det har dock varit i samarbete/rådfrågan med kioskansvarig i styrelsen. De flesta inköpen av mat, dricka, godis, snacks och fikabröd har gjorts via Axfood Närlivs. Men även inköp hos Ica i Vikingstad samt Axfood Snabbgross i Linköping har gjorts under sommaren. Vi har försökt hålla ett varierat utbud av artiklar och då det varit en bra sommar har vi kunnat göra ganska så rejäla beställningar samt även haft ett ordentligt lager. Glassinköpen gjordes även i år från Varsegod GB-glass. Städmaterial och största delen av engångsartiklar har inhandlats hos Procurator. Även i år har vi haft en del priser förprogrammerade och därmed kunnat scanna direkt i kassaapparaten. Detta för att underlätta för våra medarbetare. Nytt för året var att vi börjat använda I-zettle, ett betalkortsystem, dvs våra kunder/badgäster har kunnat betala med kort. Uteserveringen Valkebobadet kan nu erbjuda kunder/badgäster att betala med kort

6 9 Aktiviteter Vikingstadskolan anordnade skolavslutningen på badet i år. Tidigare år har skolavslutningarna alltid hållits i kyrkan. Vi hade tur med vädret vilket var bra eftersom många hade med sig fika och dukade upp efter avslutningsfirandet. Skolavslutning på Valkebobadet Under 2013 anordnades bakluckeloppis vid 2 st tillfällen. Som vanligt i samband med badets öppnade och stängning för säsongen. Vi hade i år max antal säljare vid loppisen i samband med stängningen. Bakluckeloppis på Valkebobadet Hinderbanan är alltid populär 10 Fastigheten; underhåll och investeringar Fastighet Det investeringsbidrag som beviljats är knutet till fastighetsrenovering. Under tidig vår påbörjades därför arbetet med att sanera maskinrummet från gamla installationer avseende såväl gammal elpanna som gamla rör. Fastighetens elservis uppgraderades och en ny elserviscentral installerades i maskinrummet. En nyinstallation av fjärrvärmeanläggning gjordes- fjärrvärmeservisen anslöts till fjärrvärmenätet på Mistelgatan.

7 Fjärrvärmeledning Fjärrvärmeväxlaren i maskinrummet värmer poolvattnet Under den gångna säsongen har badtemperaturen dagtid aldrig varit lägre än 23 grader tack vare detta! Under säsongen har konstaterats att bassängerna tappat stora mängder vatten. Därför påbörjades läckagesökning omedelbart efter att badet stängt. Flera ställen med läckage är kartlagda och vissa åtgärdade. Sprickor i bassängbotten har tätats. En spricka i återledningsröret hittades och är nu åtgärdad. I vår skall även otätheter I skvalprännor och I grovfilterkassunen tätas. Under senhösten påbörjades också utbyte av den gamla elanläggningen i omklädningsrumsbyggnaden.

8 Renoveringen av omklädningsrummen påbörjades under hösten 2013 Elcentralen är uppfräschad och automatsäkringar är installerade Till öppnandet 2014 kommer omklädningsrummen vara ytskiktrenoverade och fräscha i sin helhet. 11 Maskinrum och Pool För att minska algtillväxt i stora poolen genom bättre cirkulation på vattnet i framförallt den djupa delen, har vi kompletterat vattenflödet med ett separat cirkulationssystem på den djupa delen. En cirkulationspump trycker ut vatten i 6 dysor monterade djupt ner på kortväggen i poolen. Det nya cirkulationssystemet kan även kloreras separat. Efter att vi bytte klorslang våren 2013, har det tyvärr blivit problem med klortransporten från garaget ner i maskinrummet. Vi har fått stopp i flödet vid ett antal tillfällen. Orsaken är att den nya slangen inte fick ett rakt och jämnt fall vilket gör att luft faller ut i slangen och försämrar flödet. Vi planerar att flytta upp mätutrustning och dosering av klor till garaget för att förenkla underhåll och minska risken vid klorhantering.

9 11.1 Drift och underhåll Områden att nämna för 2013: Solvärmeslingorna är urkopplade Varmvattenberedaren skrotad, nu duschvatten via fjärrvärmen. Automatisk nivåreglering av vattennivån i poolerna insttallerat, vilket kraftigt har minskat sjunkande smuts från ytvattnet samt flytande skräp i poolerna. Innertaket i klorrummet är nytt. Maskinrummet är elsanerat, all gamla el-klenoder från tiden då Kommunens ägde anläggningen är nu borta, och Maskinrummet ser nu helt annorlunda ut efter installationen av Fjärrvärmen. Kalibrering av ProReg Reglerutrustningen utfördes av Processinggruppen En infärgning av badvattnet i alla poolerna utfördes för att se hur vattnet flödar Ny flockmedelstank installerad Frekvent tagit prover med Handmätningsutrustning för Fritt och Bundet klor samt PH av badvattnets kvalitet, och bokfört enligt krav och riktlinjer från Linköpings kommuns Miljökontor, samt enligt Socialstyrelsens författningssamling för poolanläggningars vattenkvalitet, SOSFS 2004:7. Vattenprover är inlämnade per månad till ALkontroll i Mjärdevi, för de analyser som Socialstyrelsen kräver. Inga anmärkningar på badvattnet har funnits. Den manuella chock-kloreringen med högkoncentrerat hypokloritpulver har endast utförts vid ytterst få tillfällen då badvattentemperaturen varit extremt hög, då den reglerade hypokloriten dunstat för fort i värmen. Under 2013 har algblomning i stora poolen minskat genom bruk av den nya extra cirkulationspumpen. Vi jobbar vidare med att försöka hitta fler förbättringsåtgärder. Miljökontorets uppföljning av deras Miljökrav mot Badanläggningar gav glädjande direkta inga anmärkningar under 2013, den enda var ( som vanligt) önskan om ännu fler mätningar per dag och för varje pool med Handmätningsutrustning

10 11.2 Poolrengöring Säsongen började med att vi fick låna en poolrengöringsmaskin från Gamiva. Denna maskin provkördes under ett par veckor av medlemmarna i gruppen för poolrengöring. Efter ett möte i gruppen ansåg vi att denna maskin inte var tillräckligt robust och effektiv för våra behov. De två poolmaskiner vi använder idag har stora behov av underhåll, den ena maskinen gick sönder i somras och reparerades akut under semestern. Den andra maskinen behöver renoveras under vintern. Vi undersöker möjligheten att investera i nya maskiner, alternativt att renovera befintliga maskiner. Gruppen för poolrengöring har 8 aktiva medlemmar. Vi har ett bra samarbete med Räddningstjänsten i Vikingstad som under 4 veckor i juli skötte poolrengöringen. Poolrengöring som är tidskrävande har även i år haft förstärkning av ett antal frivårdare under sommaren. Lars-Gunnar Petersson har haft kontakt med Kriminalvården och handlett frivårdarna på ett suveränt sätt. Tack alla ni som gör en viktig insats med poolrengöringen av bassängerna. Poolerna har rengjorts från vecka 20, då bassängerna fyllts med vatten efter vårstädningen, till och med vecka 36. Poolerna har rengjorts 2 till 3 gånger i veckan. Poolmaskin som används vid rengöring av bassängerna.

11 12 Sponsorer och marknad 12.1 Sponsorer Vi har under året haft flera sponsorer som på ett eller annat sätt sponsrat Valkebobadet. Flera av sponsorerna har varit med flera år nu och många är dessutom lokala företag. Under 2013 fick vi flera nya sponsorer bland annat Tekniska Verken och Corren. Tekniska Verken kom in som sponsor i och med fjärrvärmeuppvärmningen av bassängerna Marknad Den stora marknadsföringen vi gör förs via Valkebobladet som kommer ut på våren varje år. Valkebobladet trycks i 1800 exemplar och delas ut i Vikingstad med omnejd samt finns på andra strategiska platser som affären och turistbyrån. Valkebobladet är en bra informationskanal till invånarna i Vikingstad om vad som händer på badet kommande sommar, där finns allt från simskola, öppettider och aktuella händelser. Löpande under året skickas även medlemsutskick ut via mail. Dessa kommer när vi vill förmedla någon information till medlemmarna. Det kan handla om höst- eller årsmöte, eller något som sker på badet så till exempel bakluckeloppis och skolavslutning. Aktuell information läggs även ut på Valkebobadets hemsida, under Aktuellt. Sedan sommaren 2011 har Valkebobadet även en facebooksida, där det hela tiden tillkommer nya följare. Det är en snabb och bra kanal för oss att få ut information till de som besöker badet. https://www.facebook.com/valkebobadet

12 13 Avslutningsord från ordföranden Vilken sommar! Varmt i vattnet och solsken nästan varje dag., i varje fall vad man minns såhär i december! Badet fick ju en positiv start på året med beviljade bidrag på totalt 3,1 miljoner över åren Detta ihop med en solig sommar! I år har det varit skönt att bada! Såväl barn som vuxna har varit i bassängerna. Första investeringarna i anläggningen är gjorda och fler planerar genomföras under våren, med finansieringen klar. Till skillnad från tidigare år känns det som om de beslut som föreningen skall ta handlar om vad vi ska göra, snarare än har vi verkligen råd. Således skulle allt vara frid och fröjd, men...utan medlemsengagemang så spelar det ingen roll hur fin badanläggningen är. Poolerna skall rengöras, simskolan skall funka, personal som sköter entré och kiosk skall anställas, glass och varor skall finnas att sälja, lön skall betalas ut, kontakt med medlemmar och sponsorer skall skötas, webb och reklamutskick skall fixas och mycket mycket annat.! Mycket arbete är det, därför är det viktigt att vi hjälps åt! Kom och bidra Du också! Ha en skön badsäsong 2014 Fredrik Engvall Vikingstad Fredrik Engvall Jonas Lindebring Curt Tillman Per Edman Anette Salomonsson Petra Lundström Lars Häger Malin Götmalm

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Datatekniksektionen 1995

Datatekniksektionen 1995 Verksamhetsberättelse Datatekniksektionen Lunds Tekniska Högskola Resumé D-sektionen Om du funderar på att gå miste om verksamhetsberättelsen för att den är för lång vill jag här kort sammanfatta året:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Bävernytt. Ordförande. Kackerlackor. Balkongbesiktningen. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Juni 2011

Bävernytt. Ordförande. Kackerlackor. Balkongbesiktningen. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Juni 2011 Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Juni 2011 Ordförande h a r o r d e t Så har ännu ett år passerat med allt vad det innebär för föreningens förvaltning. Årsstämman hölls den 28 april där det som

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014 Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalen Information för oss som bor i Ramsdalen Nr 2:2014 Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet Ramsdalens Byalag 2013 Styrelse: Ordförande Hans Carlsson

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 7 FÖRETAGETS EKONOMI 9 FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer