Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum, finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A). Befolkningsstatistik och dess föregångare Tabellkommissionens berättelser. För perioden finns årliga uppgifter i Folkmängden inom administrativa områden den 31 december. Uppgifter för har publicerats i serien Statistiska meddelanden (SM), (B 1963:8, B 1964:4, B 1965:3, Be 1966:3, Be 1967:5). Mellan åren 1967 och 1979 ingår uppgifterna i Folkmängd 31 dec, del 1, mellan 1980 och 1990 i Folkmängd 31 dec, del 1-2 och mellan 1991 och 1996 finns uppgifterna i Befolkningsstatistik del 1. Folkmängden länsvis från 1749, samt i städerna från 1800, finns även publicerad i Historisk statistik för Sverige , Del 1 Befolkning, 2. uppl. Folkmängden i kommuner och församlingar från 31 december 1950 till 31 december 1975 enligt indelningen i kommuner 1 januari 1976 finns utgiven i Folkmängd 31 december i län, kommuner och församlingar. Befolkningsförändringar De äldsta publicerade uppgifterna om födda och döda i kommuner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik, där uppgifter lämnas för femårsperioderna och samt därefter för tioårsperioder till och med För den därefter följande tioårsperioden finns motsvarande uppgifter i publikationen Befolkningsrörelsen, översikt för åren För de tre årtiondena mellan 1881 och 1910 är uppgifterna om födda och döda utökade med uppgifter om utrikes flyttning. För åren finns inga församlingsuppgifter och inga andra kommunuppgifter än för städerna. De publicerades i Befolkningsrörelsen och avsåg födda, döda och flyttningar. Från och med 1958 publiceras uppgifter för alla kommuner och även dessa uppgifter avser födda, döda och flyttningar och återfinns för åren i Folkmängden inom administrativa områden. För åren finns motsvarande uppgifter i serien Statistiska meddelanden (SM), nämligen i B 1963:6, B 1964:9, B 1965:5, och i Be 1967:7. För församlingar, kommunblock och A-regioner finns uppgifter endast för 1966 och dessa redovisas för församlingar i Be 1967:7 samt för kommunblock och A-regioner i Be 1967:12. Från och med 1967 till och med 1972 har uppgifterna sammanförts i Befolkningsförändringar del 1. Dessa uppgifter baseras på de summariska folkmängdsredogörelserna. Från och med 1973 grundas uppgifterna i Befolkningsförändringar del 1 på aviseringar till RTB. Mellan 1991 och 1996 publiceras uppgifterna i Befolkningsstatistik del 1 och från 1997 i Befolkningsstatistik del 1-2. Folkmängden inom administrativa områden den 31 december Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-befadm-1926

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR FOLKMÄNGDEN INOM ADMINISTRATIVA OMRÅDEN DEN 31 DECEMBER 1926 AV STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1927 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4

5 TILL KONUNGEN. Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin redogörelse för folkmängden inom administrativa områden den 31 december Stockholm den 18 maj E. AROSENIUS. Underdånigst RICKARD SANDLER.

6 Innehållsförteckning. Sid. Text 1 Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 1926, enligt indelningen den 1 januari Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år Bihang. Folkmängdens förändringar, länsvis, år Index. Pages Texte 1 Tabl. 1. Population des communes, cantons, juridictions, villes et départements, le 31 décembre 1926 (selon la division administrative en vigueur dès le 1 janvier 1927) 9 Tabl. 2. Population par département, en , 38 Col. 1: Départements et les villes les plus grandes, Lb. = campagne, St. = villes. Col. 2 4: Population à la fin de l'année selon la division administrative en vigueur à cette date. Col. 5 7: Population à la fin de l'année selon la division administrative en vigueur dès le 1 janvier de l'année prochaine. Col. 8 10: Population moyenne pour l'année. Mankön = sexe masculin, Kv.-kön = sexe féminin, Summa = Total. Appendice. Mouvement de la population par département, en Col. 1: Départements. Col. 2 4: Mariages. Col. 5 7: Nés vivants. Col. 8 10: Décès. Col : Émigrés. Col : Immigrés. Col : Accroissement ( + ) ou diminution ( ) de la population. Lb. = campagne, St. = villes, S:a = Total. Résumé. La population de la Suède à la fin de 1926 a été de habitants. L'augmentation pendant l'année, à savoir personnes, ou 3'44 /oo de la population au début de l'année, est, tant au point de vue absolu que par rapport au nombre des habitants, un peu supérieure à celle de l'année précédente. C'est seulement la population des villes qui a augmenté; à cause de certaines incorporations, la population de la campagne a diminué un peu. D'après les calculs préliminaires, le nombre des mariages contractés en 1926 a été de , soit 6-32 pour 1000 de la population moyenne. La nuptialité, toujours assez faible en comparaison avec celle de plusieurs autres pays, a été, pourtant, un peu plus forte que pendant l'année précédente. Le nombre des nés vivants, d'après les calculs préliminaires, a été de Pendant les dernières années, le nombre des nés vivants n'a pas cessé de diminuer. La proportion des nés vivants pour de la population moyenne en 1926 est de 16'88. Ce taux-ci de natalité est inférieur à tout autre qui a été observé pendant les 177 années sur lesquelles nous avons des statistiques de la population en Suède. Le nombre total des décès, toujours d'après les calculs préliminaires, était de 71315, ce qui correspond à un coefficient de mortalité de 1T76 sur 1000 habitants. Ce taux-ci de mortalité est parmi les plus bas constatés dans notre pays, mais pourtant un peu plus fort que celui de L'excédent des naissances ne monte qu' à , ou 5'12 pour mille de la population moyenne. Le nombre des emigrants peut être provisoirement fixé à et celui des immigrants à De plus, on a rayé des registres de population individus comme >introuvables», c.-à-d. personnes ayant abandonné leur paroisse sans notification due. Le nombre de ces radiations-ci est, par conséquence d'un nouvel amendement à la loi, plus grand encore qu'il était d'ordinaire il y a quelques années.

7 Folkmängden och dess förändringar. Till den föreliggande redogörelsen för folkmängden inom administrativa områden den 31 december 1926 har i likhet med de föregående åren såsom bihang fogats en preliminär översikt länsvis oyer folkmängdens förändringar under redogörelseåret. Såväl den egentliga redogörelsen som bihangets siffror angående födelser, dödsfall, emigration och immigration grunda sig på av respektive pastorsämbeten för Stockholms stad även av mantalskontoret upprättade summariska redogörelser. Siffrorna angående ingångna äktenskap hava erhållits genom i centralbyrån företagen preliminär sammanräkning ur de från pastorsämbetena inkomna lysnings- och vigselboksutdragen. De definitiva siffrorna för befolkningsrörelsen komma såsom vanligt att senare publiceras. Ur det föreliggande tabellmaterialet må framhållas följande. Rikets folkmängd vid 1926 åra slut utgjorde personer, vilket vid jämförelse med näst föregående års folkmängdssiffra ( ) visar en tillväxt under år 1926 av personer eller 3-44 promille. Denna ökning är något större än under året förut, men eljest utpräglat låg. Till jämförelse meddelas här nedan motsvarande siffror för de senaste åren: Folkmängden har ökats inom 17 län, däri inräknad Stockholms stad, men minskats inom 8 län, nämligen Södermanlands, Kronobergs, Gotlands, Blekinge, Skaraborgs, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs. Den ojämförligt största absoluta tillväxten kommer på Stockholms stad med personer; därnäst följer Malmöhus län med Folkökningen länsvis på invånare vid 1925 års slut angives i omstående tablå, i vilken till jämförelse införts siffror jämväl för de närmast föregående två åren. Tillväxten är beräknad från den 31 december ett föregående år till den 31 december under året.

8 2 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. Den relativa tillväxten har varit störst i Stockholms stad med promille; närmast därintill kommer Västerbottens län med / 00 > varefter följa Norrbottens, Malmöhus, Västernorrlands och Älvsborgs län. När hänsyn tages till fördelningen mellan landsbygd och städer, befinnes landsbygdens folkmängd hava minskats från vid 1925 års slut till , alltså med personer eller promille, och städernas okats från till , alltså med personer eller promille. Landsbygdsbefolkningens minskning beror emellertid helt och hållet på de administrativa förändringar, som ägde rum med 1926 års ingång. Då tillkom nämligen en ny stad, Lidingö (förut köping, med inv.); och samtidigt införlivades med Kungsbacka stad en liten del (med 16 inv.) av Tölö socken och med Ängelholms stad en liten del (med 99 inv.) av Höja socken. Räknas dessa områden med i allt inv. till städerna vid årsskiftet, så befinnes landsbygdens befolkning under år 1926 hava ökats med personer eller promille och städernas med personer eller 8. 8i promille. Hittills anförda tal avse folkmängdens fördelning den 31 december Vid 1927 års ingång tillkom emellertid en ny stad, Sundbyberg (förut köping, med inv.); och samtidigt införlivades med Ronneby stad en del (med inv.) av Ronneby socken, med Alingsås stad en del (med inv.) av Alingsås landsförsamling jämte ett för tillfället obebott mindre område av Bälinge samt med Kristinehamns stad en mindre del (med 286 inv.) av Varnums socken. Folkmängden vid 1927 års början bör alltså upptagas till å landsbygden och i städerna. Rörande dessa och övriga under året skedda förändringar ävensom en del oregelbundenheter i den administrativa indelningen se anmärkningarna till tab. 1. Sagda tabell med anmärkningar hänför sig till indelningen den 1 januari

9 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. 3 ') Vid 1922 års ingång blev Fässbergs landskommun stad under namn av Mölndal (folkmängden 1 Fässberg utgjorde d. Vi pers.). 2 ) Vid 1926 års ingång blev förutvarande Lidingö köping stad. Folkmängden i Lidingö köping utgjorde d. Vi pers. 3 ) Häri Ingå 286 pers., utgörande folkmängden à det område av Varnums s:n, som den 1 januari 1927 införlivades med Kristinehamns stad.

10 4 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. Tab. A. Folkmängdens förändringar, åren Till senare inträdda förändringar tages i denna berättelse ingen hänsyn; dylika förändringar hava eljest innevarande år varit ganska talrika, i det att de flesta militärförsamlingar upphört den 1 maj Då folkmängden och dess tillväxt i de större städerna torde erbjuda särskilt intresse, meddelas i omstående tabell för städer med över invånare folkmängdssiffrorna vid början av åren 1917, 1926 och 1927 ävensom tillväxten under det sista året och de sista tio åren. I sammanhang med ovanstående kan nämnas, att vid 1927 års ingång sammanlagda folkmängden i de köpingar, som bilda egen kommun, utgjorde , i andra köpingar samt i de i tab. 1 redovisade municipalsamhällena tillsammans Vid eventuell sammanslagning av dessa båda summor bör frånräknas folkmängden i Åhus köping (1261 pers.), som jämte en mindre del av Åhus landskommun bildar ett municipalsamhälle. Beträffande municipalsamhällena är emellertid att märka, att för ett par av dem har statistiska centralbyrån nödgats uppgiva den mantalsskrivna folkmängden, då

11 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. upplysning om den kyrkoskrivna folkmängden icke stått att erhålla, samt för ett nytillkommet municipalsamhälle endast en approximativ siffra. Köpingskommunerna ökades vid 1927 års ingång med två, Hultsfred och Sandviken; å andra sidan avgår Sundbyberg, som blivit stad. Folkmängden i de städer, som hade egen jurisdiktion, utgjorde vid ovannämnda tidpunkt sammanlagt och i rikets domsagor sammanlagt Rikets folkmängd av mankön har under år 1926 ökats från till och folkmängden av kvinnkön från 3 08KI08 till Mot Tab. B. Ingångna äktenskap, levande födda, döda samt födelseöverskott på 1000 av medelfolkmängden, åren

12 6 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. varje tusental män svarade således vid årets början 1036 kvinnor, vid dess slut Sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har kvinnkönets relativa övertalighet aldrig varit så ringa som under de, senaste åren. A landsbygden råder sedan några år tillbaka överskott av män. Beträffande folkmängdens förändringar meddelas i tab. A å föregående sida en översikt med absoluta och relativa tal för de senaste tio åren. Siffrorna för de fyra sista åren äro preliminära med undantag dock för emigration och immigration t. o. m. år Antalet under år 1926 ingångna äktenskap uppgives till , motsvarande 6-32 på 1000 av medelfolkmängden. Giftermålstalet är högre än under de närmast föregående åren. Antalet levande födda beräknas till eller på 1000 invånare, mot eller /oo år Det relativa talet för år 1926 är det lägsta, som någonsin iakttagits i Sverige; så vitt tillgängliga uppgifter giva vid handen, är talet tillika lägre än något samtidigt födelsetal i Europa, kanske i världen. Beträffande födelserna lämnar för övrigt en preliminär sammanräkning följande data för år 1926: Antalet avlidna uppgives preliminärt till 71315, motsvarande 11" 16 promille. Både det relativa och det absoluta talet äro något högre än året förut. Det relativa dödstalet måste dock anses mycket gynnsamt och överträffas i detta hänseende endast av 1923 och 1925 års. På grund av den ytterligt svaga nativiteten blir emellertid födelseöverskottet ganska litet, personer eller 5\2 /oo. Antalet emigranter har utgjort och antalet immigranter 5 397, motsvarande resp. 2-i5 och promille. Utvandrarnas antal är högre än året förut och, med undantag för år 1923, det högsta, som förekommit under de senaste tio åren. Invandringen är något större än under 1925, men eljest mindre än vanligt; nettoförlusten ge^iom den utrikes omflyttningen blir alltså något större än den plägat vara under senaste tider. Ur kyrkoböckerna har avförts ett stort antal s. k. obefintliga, ej färre än I följd av de nu gällande lagbestämmelserna, som medgiva avförande av»obefintliga» efter två på varandra följande mantalsskrivningar (förut tre), är antalet ännu större än vad som för några få år sedan var vanligt. Den låga såväl nativitet som dödlighet, vilken kännetecknar Sveriges befolkningsrörelse år 1926, finner sin motsvarighet flerstädes, om också icke

13 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. genomgående, i utlandet. För några främmande länder hava erhållits preliminära uppgifter om giftermåls-, födelse- och dödstal under sagda år och meddelas desamma här nedan: 7 Av de i Sverige under år 1926 ingångna äktenskapen komma på landsbygden, motsvarande på 1000 av medelfolkmängden, och på städerna, motsvarande 7-61 /oo. Antalet levande födda har på landsbygden uppgått till eller %o och i städerna till eller /oo, och antalet döda å landsbygden till eller 12 - i2 /oo och i städerna till eller /oo, vadan sålunda nativitetsöverskottet utgjort å landsbygden eller 5-95 A>o och i städerna eller 3-2S /W Antalet ingångna äktenskap, levande födda och döda samt födelseöverskott på av medelfolkmängden inom varje län meddelas i ovanstående tab. B, vilken för jämförelse innehåller jämväl motsvarande tal för åren 1924 och Samtliga dessa siffror äro preliminära. Äktenskapstalet har som vanligt varit högst i Stockholms stad; därnäst kommer Malmöhus län. Det lägsta äktenskapstalet är att anteckna för Skaraborgs län. De högsta promilletalen för levande födda komma efter vanligheten på de två nordligaste länen, medan Stockholms stad uppvisar det avgjort lägsta talet, på avstånd följt av Örebro län. Dödstalet har, i likhet med de närmast föregående åren, varit högst i Gotlands län; lägst åter i Göteborgs och Bohus län. Det högsta födelseöverskottet är att anteckna för Norrbottens län och därnäst för Västerbottens; det lägsta åter för Stockholms stad och därnäst för Gotlands län. Emellertid äro skillnaderna mellan de olika länen vad angår här behandlade tal understundom så obetydliga, att länens ordningsföljd med avseende på dessa tal lätt kan undergå en del smärre förändringar, då befolkningsrörelsens siffror bliva definitiva.

14

15 Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 1926, enligt indelningen den 1 januari [Förs. = föraamlidg, h:d = härad, kap. = kapell, kbfd. = kyrkobokföringsdistrikt, k:g = köping, m:e = municipauamhiille, t:g = tingslag.] 9

16 10 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) STOCKHOLMS L. (forts.). 3) UPPSALA LÄN.

17 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) UPPSALA L. (forts.). 4) SÖDERMANL. LÄN. 11

18 12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) SÖDERM. L. (forts.). 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

19 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 13

20 14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) JÖNKÖPINGS LÄN.

21 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) JÖNK. L. (forts.). - 7) KRONOB. L. - 8) KALMAR L. 15

22 16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) KALMAR LÄN (forts.).

23 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) KALM. L. (forts.). 9) GOTL. L. -10) BLEK. L. 17

24 18 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) BLEK. L. (forts.). 11 ) KRISTIANSTADS LÄN.

25 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) KRISTIANST. L. (forts.). 12) MALMÖHUS LÄN. 19

26 20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) MALMÖHUS LÄN (forts.).

27 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) MALMÖHUS L. (torts.). 13)HALLANDS LÄN. 21

28 22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) HALL. L. (forts.). - 14) GÖTEB. O. BOHUS LÄN.

29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) GÖTEB. O. BOH.L.. (forts.). 15) ÄLVSB. L. 23

30 24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) ÄLVSBORGS LÄN (forts.).

31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) ÄLVSB. L. (forts.). 16) SKARAB. LÄN. 25

32 26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) SKARABORGS LÄN (forts.).

33 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) SKARAB. LÄN (forts.). 17) VÄRMLANDS LÄN. 27

34 28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) VÄRML. LÄN (forts.). 18) ÖREBRO LÄN.

35 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) ÖREBRO L. (forts.). 19) VÄSTMANL. L. 29

36 30 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) VÄSTMANL. L. (forts.). 20) KOPPARB. L.

37 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) KOPPARB. LÄN (forts.). 21) GÄVLEBORGS LÄN. 31

38 32 TAB. 1 (forts.). FOLKM ) GÄVLEB. L. (forts.).-22) VÄSTERN. L.-23) JÄMTL. L.

39 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) JÄMTLANDS LÄN (forts.). 24) VÄSTERB. LÄN. 33

40 34 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) VÄSTERB. L. (forts.). 25) NORRB. L.

41 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ANMÄRKNINGAR. 35 Anm. till Stockholms stad. ') Siffrorna avse den mantalsskrivna folkmängden. Den kyrkoskrivna folkmängden vid 1926 års ilat beräknas till , fördelad a nedannämnda församlingar sålunda: Storkyrkoförsamlingen Klara fors Kungsholms > S:t Görans» Adolf Fredriks» Gustav Vasa > Matteus > Jakobs > Johannes > Hedvig Eleonora > Engelbrekts» Oskars» Katarina» Sofia» Maria Magdalena > Högalids Brännkyrka» Bromma» K. Hovförsamlingen K. Svea livgardes förs K. Livgardets t. bäst >. 446 K. Göta livgardes >. 602 K. Svea artillerireg:s». 865 K. Svea ingeniörkårs >.del av K. Fälttelegrafkarens förs. 340 Skeppsholms» Tyska > Finska» K. Svea ingenjörkårs församling är delad å Stockholms stad och Solna kommun i Stockholms län. Anm. till Stockholms län. 1) Städerna Östhammar och Öregrund lyda i judiciellt hänseende under landsrätt, Norra Roslags domsaga, Frösakers tingslag. s ) Danderyds församling Anmärkningar. omfattar Danderyds kommun, Stocksunds köping och Djursholms stad. s ) Staden Djursholm lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Södra Roslags domsagas tingslag. 4) Optertälje och Västertälje kommuner bilda Södertälje landsförsamling. 6 ) Ösmo församling omfattar Osmo kommun och Nynäshamns köping. 6 ) Vaxholms församling är delad pä Vaxholms stad och Värmdö landskommun. ') Se anm. 1 under Stockholms stad. 8 ) Staden Lidingö lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Södra Roslags domsagas tingslag. 9 ) Staden Sundbyberg (förut köping), som den 1 januari 1927 inträdde i åtnjutande av stadsrättigheter, lyder i judiciellt hänseende fortfarande under landsrätt, Sollentuna och Färentuna härads domsaga och tingslag. 10 ) Spånga församling omfattar Spånga kommun och Hässelby villastads köping. Anm. till Uppsala län. ') Vänge och Läby församling omfattar Vänge kommun och Läby kommun. 2 ) Jumkils koramun är delad på Bälinge h:d och UUer&kers h:d. 3 ) Tierps församling omfattar Tierps kommun och Tierps köping. 4) Söderfors församling har en mindre del i Gävleborgs län (260 pers.), vilken i kommunalt hänseende ej räknas till Söderfors kommun utan till Bedesunda kommun; jfr anm. 2 under Gävleborgs län. 6 ) De förutvarande Uppsala läns södra och mellersta domsagor äro den 1 januari 1927 förenade till en domsaga, benämnd Uppsala läns södra domsaga. Den består av två tingslag, omfattande det ena Tiunda tingslag och det andra, benämnt Trågds tingslag, förutvarande Uppsala läns södra domsagas tingslag och Lagunda härad. Anm. till Södermanlands län. 1) I Gåsinge kommun äro inräknade 14 i Dillnäs kyrkoskrivna personer. ') Lilla Malma församling omfattar Lilla Malma kommun och Malmköpings kommun. ') Stora Malms församling omfattar Stora Malms kommun och Katrineholms stad. 4) Staden Katrineholm lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Oppunda och Villåttinge härads domsaga, Oppunda tingslag. Anm. till Östergötlands län. ') Staden Mjölby lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Mjölby domsaga och tingslag. s ) Av Västra Ny församling, som är delad å Aska h:d och Aska, Dals och Bobergs h:ds t:g i Östergötlands län samt Sundbo h:d o. t:g i Örebro län, utgör Östergötlands länsdel Västra Ny kommun, varemot Örebro länsdel (ön Stora Kökneö, 11 pers.) hör till Hammars kommun; jfr anm. 2 under Örebro län. a ) Varvs och Styra församling omfattar Varvs kommun och Styra kommun. 4) I folkmängden för Ekeby ingå 742 personer, utgörande folkmängden å ett område, som den 1 januari 1927 överflyttades från Åsbo till Ekeby. Boxholms municipatsamhälle har varit delat å båda Socknarna, men den forna Åsbodelen (med 209 inv. vid 1926 års slut) ingår i det nu överflyttade området. Endast inom en mindre del av samhället (426 inv.) gälla samtliga stadsstadgar. 6 ) Motala församling omfattar Motala landskommun och Motala stad... 6 ) De förutvarande Björkekinds, Östkinds, Losings, Bråbo och Memmings härads samt Finspånga läns härads domsagor äro den 1 januari 1927 förenade till en domsaga, benämnd Bråbygdens och Finspånga läns domsaga. Den består av två tingslag, varav det ena, benämnt Bråbygdens tingslag, omfattar förutvarande Björkekinds m. fl. härads tingslag och det andra Finspånga läns härad. Anm. till Jönköping» län. ') Säby församling omfattar Säby kommun och Tranås stad. Den senare lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Norra och Södra Vedbo domsaga, Norra Vedbo tingslag. 2) Nässjö församling omfattar Nässjö landskommun och Nässjö stad. 3) Städerna Huskvarna och Nässjö lyda i judiciellt hänseende under landsrätt, Tveta, Vista och Mo domsaga och tingslag. ' 4) Värnamo församling omfattar Värnamo landskommun och Värnamo stad. I judiciellt hänseende lyder Värnamo stad under landsrätt, Östbo och Västbo domsaga, Östbo tingslag. ') Sävsjö municipalsamhälle är delat på Vallsjö och Norra Ljunga socknar. 6 ) Vetlanda fårsamling omfattar Vetlanda landskommun och Vetlanda stad. I judiciellt hänseende lyder.vetlanda stad under landsrätt, Östra härads domsaga och tingslag. 7 ) Aneby municipalsamhälle är delat på Bredestads och Bälaryds socknar. Anm. till Kronobergs län. ') Församlingen Hemmesjö med Tegnaby omfattar Hemmesjö kommun och Tegnaby kommun. 2 ) Tingsås församling omfattar Tingsås kommun och Tingsryds köping. s ) Skatelövs kommun är delad pä Allbo h:d o. t:g samt Kinnevalds h:d o. Mellersta Värends t:g. 4) Markaryds församling omfattar Markaryds kommun och Markaryds köping.

42 36 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ANMÄRKNINGAR (forts.). Anm. till Kalmar lån. l ) Vena församling omfattar Vena kommun och Hultsfreds köping, vilken den 1 januari 1927 inträdde i åtnj ntande ar köpingsrättigheter. 2) Misterhults församling omfattar Misterhults kommun och Figeholms köping. a ) Församlingen Målilla med Gårdveda omfattar Målilla kommun och Gårdveda kommun. 4 ) Mönsterås församling omfattar Mönsterås kommun och Mönsterås köping. 6 ) Madesjö församling omfattar Madesjö kommun och Nybro köping. 8 ) I Köpings kommun äro inräknade en del av Alböke kyrkoskrivna folkmängd (22 pers.) och en del av Löt» församling (30 pers.), vilken senare del även tillhör Slättbo härad. 7 ) Mörbylånga församling omfattar Mörbylånga kommun och Mörbylånga köping. I köpingens folkmängd ingå 19 personer, utgörande folkmängden å ett område, som den 1 januari 1927 införlivades med köpingen. 8 ) Staden Borgholm lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Ölands domsaga, Ölands norra mots tingslag. Anm. till Blekinge län. 1 ) Ronneby församling omfattar Ronneby landskommun och Ronneby stad. I stadens folkmängd ingå personer, utgörande folkmängden å ett område, som den 1 januari 1927 överflyttades från landskommunen till staden. Anm. till Kristianstads län» ') Branteviks municipalsamhälle är delat på Simris och Östra Nöbbelövs socknar. 2 ) I folkmängden för Fagerhult ingå 52 personer, utgörande folkmängden å ett område, som den 1 januari 1927 överflyttades från Hishult till Fagerhult. 8 ) Kiviks municipalsamhälle är delat på Södra Mellby och Vitaby socknar. 0 4) Alius församling omfattar Alius kommun och Ahus köping. Ahus municipalsamhälle omfattar Ahu^s köping och en mindre del av Ahus kommun. 6 ) K. Skånska trängkårens förs. (227 pers.) är fördelad å Vankiva kommun (144 pers.), Hässleholms stad (75 pers.), och Stoby kommun (.8 pers.). e ) Staden Hässleholm lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Västra Göinge domsaga och tingslag. ") Hishults kommun är delad på Höks h:d o. t:g [i Hallands län] samt Norra Åsbo h:d o. t:g [i Kristianstads län]. Anm. till Malmöhus län. ') Följande kommuner äro delade på härad eller tingslag, nämligen : Gårdstånga: Frosta h:d o. t:g Torna h:d o. Torna och Bara h:ds t:g. Norrvidinge: Onsjö h:d Harjagers h:d. Stehag: Onsjö h:d Harjagers h:d. Kvistofta kommun har ock varit delad på llönnebergs h:d ooh Rönnebergs, Onsjö och Harjagers h:da t:g Luggude h:d o. t:g; men fr. o. m. den 1 januari 1927 är Rönnebergs häradsdel av kommunen överflyttad till Luggude härad. s ) Vikens municipalsamhälle har varit delat på ej färre än 6 sooknar, Viken, Väsby, Allerum, Flenninge, Välinge och Kattarp. Emellertid voro endast Vikens och Allerums sockendalar bebodda. Vid 1927 års ingång blev Allerums sockendel (med 39 inv.) överflyttad till Vikens kommun. Samtidigt överflyttades dit smärre områden av Brunnby (138 inv.), Jonstorp (61 inv.) och Farhult (44 inv.); folkmängden å dessa områden är inräknad i Vikens folkmängd. 3) Norra Vrams församling omfattar Norra Vrams kommun och Södra Vrams kommun. 4) Västra Sallerups församling omfattar Västra Sallerups kommun och Eslövs stad. e ) I Lunds landskommun har av ålder inräknats en mindre del av Hardeberga församling, men har denna del fr. o. m. år 1922 räknats till Hardeberga kommun. Rätta förhållandet härmed synes dock ej fullt utrett. 6 ) Svedala församling omfattar Svedalakommun ooh Svedala köping. 7 ) Skurups församling omfattar Skurups kommun och Skurups köping. ) Hörby församling omfattar Hörby = kommun och Hörby köping. ) Akarps municipalsamhälle är delat på Tottarps och Burlövs socknar. 10 ) Löberöds municipalsamhälle är delat på Högseröds och Hammarlunda socknar. u ) Staden Eslöv lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Frosta och Eslövs domsaga samt bildar eget tingslag. 12 ) Hälsingborgs gamla stadsförsamling är fr. o. m. den 1 januari 1927 delad i två, Maria förs. och Gustav Adolfs förs. Uppgift å folkmängdens fördelning â de båda nya församlingarna har emellertid ej kunnat erhållas. Anm. till Hallands län. l ) 8 ) Följande kommuner äro fördelade på härad, tingslag eller län, nämligen: 1) Uishv.lt: Höks h:d o. t:2 [i Hallands län] Norra Äsbo h:d o. t:g [i Kristianstads län], ') Enslöv: Tönnersjö h:d Halmstads h:d. ') Torupt Halmstads h:d Tönnersjö h:d. 4) Oskarsströms municipalsamhälle är delat på Slättåkra och Enslövs socknar samt på sistnämnda sockens båda häradsdelar. Anm. till Göteborgs och Bohus län. 1 ) Skaftö församling omfattar Skaftö, Fiskebäckskils och Grundsunds kommuner. 2 ) Blekets municipalsamhälle är delat på Stenkyrka och Rönnängs kommuner. ) Staden Mölndal lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Askims, Hisings ooh Sävedals domsaga och tingslag. 4 ) Norrvikens domsaga har varit delad å Kville, Tanums och och Bullarens härads tingslag samt Vette härad och tingslag, men den 1 januari 1927 äro de båda tingslagen förenade till ett. 6 ) Den förut i Uddevalla befintliga K. Bohusläns regementes församling' (503 pers. vid slutet av år 1926) införlivades den 1 januari 1927 med Uddevalla stadsförsamling. Anm. till Alvsborgs lån. ') Församlingen Tåsse med Tydje omfattar Tösse kommun och Tydje kommun. 2 ) ArJemarks församling omfattar Artemarks kommun och Bengtsfois köping. s ) Holms församling omfattar Holms kommun och Melleruds köping. ') Staden Trollhättan lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Flandre, Väno och Bjärke domsaga och tingslag. 6 ) Till Bråttensby och Landa kommun, som atgöres av Bråttensby församling och Landa församling, hava tidigare räknats vissa (vid 1926 års slut 26) i Bråttensby mantals- och skattskrivna personer, som voro kyrkoskrivna i Hällestad, vilken kyrkosoeken sålunda var delad å Gäsene h:d o. t:g och Kullings h:d o. t:g. Med 1927 års ingång äro emellertid de lägenheter, där dessa personer voro bosatta, överflyttade till Hällestad. ) Kålingareds kommun är delad på Redvägs h:d o. t:g [i Älvsborgs län] samt Vartofta h:d o. Vartofta och Frökinds h:ds t:g [i Skaraborgs län]. ') 1 folkmängden för Alingsås

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Befolkningsstatistiken

Befolkningsstatistiken INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken Folkmängden Äldre befolkningsstatistik utgavs för åren 1816-1850 i Tabellkommissionens berättelser för varje femårsperiod och för åren 1851-1910 i Bidrag till Sveriges

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer