Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum, finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A). Befolkningsstatistik och dess föregångare Tabellkommissionens berättelser. För perioden finns årliga uppgifter i Folkmängden inom administrativa områden den 31 december. Uppgifter för har publicerats i serien Statistiska meddelanden (SM), (B 1963:8, B 1964:4, B 1965:3, Be 1966:3, Be 1967:5). Mellan åren 1967 och 1979 ingår uppgifterna i Folkmängd 31 dec, del 1, mellan 1980 och 1990 i Folkmängd 31 dec, del 1-2 och mellan 1991 och 1996 finns uppgifterna i Befolkningsstatistik del 1. Folkmängden länsvis från 1749, samt i städerna från 1800, finns även publicerad i Historisk statistik för Sverige , Del 1 Befolkning, 2. uppl. Folkmängden i kommuner och församlingar från 31 december 1950 till 31 december 1975 enligt indelningen i kommuner 1 januari 1976 finns utgiven i Folkmängd 31 december i län, kommuner och församlingar. Befolkningsförändringar De äldsta publicerade uppgifterna om födda och döda i kommuner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik, där uppgifter lämnas för femårsperioderna och samt därefter för tioårsperioder till och med För den därefter följande tioårsperioden finns motsvarande uppgifter i publikationen Befolkningsrörelsen, översikt för åren För de tre årtiondena mellan 1881 och 1910 är uppgifterna om födda och döda utökade med uppgifter om utrikes flyttning. För åren finns inga församlingsuppgifter och inga andra kommunuppgifter än för städerna. De publicerades i Befolkningsrörelsen och avsåg födda, döda och flyttningar. Från och med 1958 publiceras uppgifter för alla kommuner och även dessa uppgifter avser födda, döda och flyttningar och återfinns för åren i Folkmängden inom administrativa områden. För åren finns motsvarande uppgifter i serien Statistiska meddelanden (SM), nämligen i B 1963:6, B 1964:9, B 1965:5, och i Be 1967:7. För församlingar, kommunblock och A-regioner finns uppgifter endast för 1966 och dessa redovisas för församlingar i Be 1967:7 samt för kommunblock och A-regioner i Be 1967:12. Från och med 1967 till och med 1972 har uppgifterna sammanförts i Befolkningsförändringar del 1. Dessa uppgifter baseras på de summariska folkmängdsredogörelserna. Från och med 1973 grundas uppgifterna i Befolkningsförändringar del 1 på aviseringar till RTB. Mellan 1991 och 1996 publiceras uppgifterna i Befolkningsstatistik del 1 och från 1997 i Befolkningsstatistik del 1-2. Folkmängden inom administrativa områden den 31 december Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-befadm-1926

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR FOLKMÄNGDEN INOM ADMINISTRATIVA OMRÅDEN DEN 31 DECEMBER 1926 AV STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1927 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4

5 TILL KONUNGEN. Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin redogörelse för folkmängden inom administrativa områden den 31 december Stockholm den 18 maj E. AROSENIUS. Underdånigst RICKARD SANDLER.

6 Innehållsförteckning. Sid. Text 1 Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 1926, enligt indelningen den 1 januari Tab. 2. Folkmängden, länsvis, år Bihang. Folkmängdens förändringar, länsvis, år Index. Pages Texte 1 Tabl. 1. Population des communes, cantons, juridictions, villes et départements, le 31 décembre 1926 (selon la division administrative en vigueur dès le 1 janvier 1927) 9 Tabl. 2. Population par département, en , 38 Col. 1: Départements et les villes les plus grandes, Lb. = campagne, St. = villes. Col. 2 4: Population à la fin de l'année selon la division administrative en vigueur à cette date. Col. 5 7: Population à la fin de l'année selon la division administrative en vigueur dès le 1 janvier de l'année prochaine. Col. 8 10: Population moyenne pour l'année. Mankön = sexe masculin, Kv.-kön = sexe féminin, Summa = Total. Appendice. Mouvement de la population par département, en Col. 1: Départements. Col. 2 4: Mariages. Col. 5 7: Nés vivants. Col. 8 10: Décès. Col : Émigrés. Col : Immigrés. Col : Accroissement ( + ) ou diminution ( ) de la population. Lb. = campagne, St. = villes, S:a = Total. Résumé. La population de la Suède à la fin de 1926 a été de habitants. L'augmentation pendant l'année, à savoir personnes, ou 3'44 /oo de la population au début de l'année, est, tant au point de vue absolu que par rapport au nombre des habitants, un peu supérieure à celle de l'année précédente. C'est seulement la population des villes qui a augmenté; à cause de certaines incorporations, la population de la campagne a diminué un peu. D'après les calculs préliminaires, le nombre des mariages contractés en 1926 a été de , soit 6-32 pour 1000 de la population moyenne. La nuptialité, toujours assez faible en comparaison avec celle de plusieurs autres pays, a été, pourtant, un peu plus forte que pendant l'année précédente. Le nombre des nés vivants, d'après les calculs préliminaires, a été de Pendant les dernières années, le nombre des nés vivants n'a pas cessé de diminuer. La proportion des nés vivants pour de la population moyenne en 1926 est de 16'88. Ce taux-ci de natalité est inférieur à tout autre qui a été observé pendant les 177 années sur lesquelles nous avons des statistiques de la population en Suède. Le nombre total des décès, toujours d'après les calculs préliminaires, était de 71315, ce qui correspond à un coefficient de mortalité de 1T76 sur 1000 habitants. Ce taux-ci de mortalité est parmi les plus bas constatés dans notre pays, mais pourtant un peu plus fort que celui de L'excédent des naissances ne monte qu' à , ou 5'12 pour mille de la population moyenne. Le nombre des emigrants peut être provisoirement fixé à et celui des immigrants à De plus, on a rayé des registres de population individus comme >introuvables», c.-à-d. personnes ayant abandonné leur paroisse sans notification due. Le nombre de ces radiations-ci est, par conséquence d'un nouvel amendement à la loi, plus grand encore qu'il était d'ordinaire il y a quelques années.

7 Folkmängden och dess förändringar. Till den föreliggande redogörelsen för folkmängden inom administrativa områden den 31 december 1926 har i likhet med de föregående åren såsom bihang fogats en preliminär översikt länsvis oyer folkmängdens förändringar under redogörelseåret. Såväl den egentliga redogörelsen som bihangets siffror angående födelser, dödsfall, emigration och immigration grunda sig på av respektive pastorsämbeten för Stockholms stad även av mantalskontoret upprättade summariska redogörelser. Siffrorna angående ingångna äktenskap hava erhållits genom i centralbyrån företagen preliminär sammanräkning ur de från pastorsämbetena inkomna lysnings- och vigselboksutdragen. De definitiva siffrorna för befolkningsrörelsen komma såsom vanligt att senare publiceras. Ur det föreliggande tabellmaterialet må framhållas följande. Rikets folkmängd vid 1926 åra slut utgjorde personer, vilket vid jämförelse med näst föregående års folkmängdssiffra ( ) visar en tillväxt under år 1926 av personer eller 3-44 promille. Denna ökning är något större än under året förut, men eljest utpräglat låg. Till jämförelse meddelas här nedan motsvarande siffror för de senaste åren: Folkmängden har ökats inom 17 län, däri inräknad Stockholms stad, men minskats inom 8 län, nämligen Södermanlands, Kronobergs, Gotlands, Blekinge, Skaraborgs, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs. Den ojämförligt största absoluta tillväxten kommer på Stockholms stad med personer; därnäst följer Malmöhus län med Folkökningen länsvis på invånare vid 1925 års slut angives i omstående tablå, i vilken till jämförelse införts siffror jämväl för de närmast föregående två åren. Tillväxten är beräknad från den 31 december ett föregående år till den 31 december under året.

8 2 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. Den relativa tillväxten har varit störst i Stockholms stad med promille; närmast därintill kommer Västerbottens län med / 00 > varefter följa Norrbottens, Malmöhus, Västernorrlands och Älvsborgs län. När hänsyn tages till fördelningen mellan landsbygd och städer, befinnes landsbygdens folkmängd hava minskats från vid 1925 års slut till , alltså med personer eller promille, och städernas okats från till , alltså med personer eller promille. Landsbygdsbefolkningens minskning beror emellertid helt och hållet på de administrativa förändringar, som ägde rum med 1926 års ingång. Då tillkom nämligen en ny stad, Lidingö (förut köping, med inv.); och samtidigt införlivades med Kungsbacka stad en liten del (med 16 inv.) av Tölö socken och med Ängelholms stad en liten del (med 99 inv.) av Höja socken. Räknas dessa områden med i allt inv. till städerna vid årsskiftet, så befinnes landsbygdens befolkning under år 1926 hava ökats med personer eller promille och städernas med personer eller 8. 8i promille. Hittills anförda tal avse folkmängdens fördelning den 31 december Vid 1927 års ingång tillkom emellertid en ny stad, Sundbyberg (förut köping, med inv.); och samtidigt införlivades med Ronneby stad en del (med inv.) av Ronneby socken, med Alingsås stad en del (med inv.) av Alingsås landsförsamling jämte ett för tillfället obebott mindre område av Bälinge samt med Kristinehamns stad en mindre del (med 286 inv.) av Varnums socken. Folkmängden vid 1927 års början bör alltså upptagas till å landsbygden och i städerna. Rörande dessa och övriga under året skedda förändringar ävensom en del oregelbundenheter i den administrativa indelningen se anmärkningarna till tab. 1. Sagda tabell med anmärkningar hänför sig till indelningen den 1 januari

9 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. 3 ') Vid 1922 års ingång blev Fässbergs landskommun stad under namn av Mölndal (folkmängden 1 Fässberg utgjorde d. Vi pers.). 2 ) Vid 1926 års ingång blev förutvarande Lidingö köping stad. Folkmängden i Lidingö köping utgjorde d. Vi pers. 3 ) Häri Ingå 286 pers., utgörande folkmängden à det område av Varnums s:n, som den 1 januari 1927 införlivades med Kristinehamns stad.

10 4 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. Tab. A. Folkmängdens förändringar, åren Till senare inträdda förändringar tages i denna berättelse ingen hänsyn; dylika förändringar hava eljest innevarande år varit ganska talrika, i det att de flesta militärförsamlingar upphört den 1 maj Då folkmängden och dess tillväxt i de större städerna torde erbjuda särskilt intresse, meddelas i omstående tabell för städer med över invånare folkmängdssiffrorna vid början av åren 1917, 1926 och 1927 ävensom tillväxten under det sista året och de sista tio åren. I sammanhang med ovanstående kan nämnas, att vid 1927 års ingång sammanlagda folkmängden i de köpingar, som bilda egen kommun, utgjorde , i andra köpingar samt i de i tab. 1 redovisade municipalsamhällena tillsammans Vid eventuell sammanslagning av dessa båda summor bör frånräknas folkmängden i Åhus köping (1261 pers.), som jämte en mindre del av Åhus landskommun bildar ett municipalsamhälle. Beträffande municipalsamhällena är emellertid att märka, att för ett par av dem har statistiska centralbyrån nödgats uppgiva den mantalsskrivna folkmängden, då

11 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. upplysning om den kyrkoskrivna folkmängden icke stått att erhålla, samt för ett nytillkommet municipalsamhälle endast en approximativ siffra. Köpingskommunerna ökades vid 1927 års ingång med två, Hultsfred och Sandviken; å andra sidan avgår Sundbyberg, som blivit stad. Folkmängden i de städer, som hade egen jurisdiktion, utgjorde vid ovannämnda tidpunkt sammanlagt och i rikets domsagor sammanlagt Rikets folkmängd av mankön har under år 1926 ökats från till och folkmängden av kvinnkön från 3 08KI08 till Mot Tab. B. Ingångna äktenskap, levande födda, döda samt födelseöverskott på 1000 av medelfolkmängden, åren

12 6 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. varje tusental män svarade således vid årets början 1036 kvinnor, vid dess slut Sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har kvinnkönets relativa övertalighet aldrig varit så ringa som under de, senaste åren. A landsbygden råder sedan några år tillbaka överskott av män. Beträffande folkmängdens förändringar meddelas i tab. A å föregående sida en översikt med absoluta och relativa tal för de senaste tio åren. Siffrorna för de fyra sista åren äro preliminära med undantag dock för emigration och immigration t. o. m. år Antalet under år 1926 ingångna äktenskap uppgives till , motsvarande 6-32 på 1000 av medelfolkmängden. Giftermålstalet är högre än under de närmast föregående åren. Antalet levande födda beräknas till eller på 1000 invånare, mot eller /oo år Det relativa talet för år 1926 är det lägsta, som någonsin iakttagits i Sverige; så vitt tillgängliga uppgifter giva vid handen, är talet tillika lägre än något samtidigt födelsetal i Europa, kanske i världen. Beträffande födelserna lämnar för övrigt en preliminär sammanräkning följande data för år 1926: Antalet avlidna uppgives preliminärt till 71315, motsvarande 11" 16 promille. Både det relativa och det absoluta talet äro något högre än året förut. Det relativa dödstalet måste dock anses mycket gynnsamt och överträffas i detta hänseende endast av 1923 och 1925 års. På grund av den ytterligt svaga nativiteten blir emellertid födelseöverskottet ganska litet, personer eller 5\2 /oo. Antalet emigranter har utgjort och antalet immigranter 5 397, motsvarande resp. 2-i5 och promille. Utvandrarnas antal är högre än året förut och, med undantag för år 1923, det högsta, som förekommit under de senaste tio åren. Invandringen är något större än under 1925, men eljest mindre än vanligt; nettoförlusten ge^iom den utrikes omflyttningen blir alltså något större än den plägat vara under senaste tider. Ur kyrkoböckerna har avförts ett stort antal s. k. obefintliga, ej färre än I följd av de nu gällande lagbestämmelserna, som medgiva avförande av»obefintliga» efter två på varandra följande mantalsskrivningar (förut tre), är antalet ännu större än vad som för några få år sedan var vanligt. Den låga såväl nativitet som dödlighet, vilken kännetecknar Sveriges befolkningsrörelse år 1926, finner sin motsvarighet flerstädes, om också icke

13 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR. genomgående, i utlandet. För några främmande länder hava erhållits preliminära uppgifter om giftermåls-, födelse- och dödstal under sagda år och meddelas desamma här nedan: 7 Av de i Sverige under år 1926 ingångna äktenskapen komma på landsbygden, motsvarande på 1000 av medelfolkmängden, och på städerna, motsvarande 7-61 /oo. Antalet levande födda har på landsbygden uppgått till eller %o och i städerna till eller /oo, och antalet döda å landsbygden till eller 12 - i2 /oo och i städerna till eller /oo, vadan sålunda nativitetsöverskottet utgjort å landsbygden eller 5-95 A>o och i städerna eller 3-2S /W Antalet ingångna äktenskap, levande födda och döda samt födelseöverskott på av medelfolkmängden inom varje län meddelas i ovanstående tab. B, vilken för jämförelse innehåller jämväl motsvarande tal för åren 1924 och Samtliga dessa siffror äro preliminära. Äktenskapstalet har som vanligt varit högst i Stockholms stad; därnäst kommer Malmöhus län. Det lägsta äktenskapstalet är att anteckna för Skaraborgs län. De högsta promilletalen för levande födda komma efter vanligheten på de två nordligaste länen, medan Stockholms stad uppvisar det avgjort lägsta talet, på avstånd följt av Örebro län. Dödstalet har, i likhet med de närmast föregående åren, varit högst i Gotlands län; lägst åter i Göteborgs och Bohus län. Det högsta födelseöverskottet är att anteckna för Norrbottens län och därnäst för Västerbottens; det lägsta åter för Stockholms stad och därnäst för Gotlands län. Emellertid äro skillnaderna mellan de olika länen vad angår här behandlade tal understundom så obetydliga, att länens ordningsföljd med avseende på dessa tal lätt kan undergå en del smärre förändringar, då befolkningsrörelsens siffror bliva definitiva.

14

15 Tab. 1. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 1926, enligt indelningen den 1 januari [Förs. = föraamlidg, h:d = härad, kap. = kapell, kbfd. = kyrkobokföringsdistrikt, k:g = köping, m:e = municipauamhiille, t:g = tingslag.] 9

16 10 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) STOCKHOLMS L. (forts.). 3) UPPSALA LÄN.

17 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) UPPSALA L. (forts.). 4) SÖDERMANL. LÄN. 11

18 12 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) SÖDERM. L. (forts.). 5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

19 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 13

20 14 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) JÖNKÖPINGS LÄN.

21 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) JÖNK. L. (forts.). - 7) KRONOB. L. - 8) KALMAR L. 15

22 16 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) KALMAR LÄN (forts.).

23 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) KALM. L. (forts.). 9) GOTL. L. -10) BLEK. L. 17

24 18 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) BLEK. L. (forts.). 11 ) KRISTIANSTADS LÄN.

25 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) KRISTIANST. L. (forts.). 12) MALMÖHUS LÄN. 19

26 20 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) MALMÖHUS LÄN (forts.).

27 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) MALMÖHUS L. (torts.). 13)HALLANDS LÄN. 21

28 22 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) HALL. L. (forts.). - 14) GÖTEB. O. BOHUS LÄN.

29 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) GÖTEB. O. BOH.L.. (forts.). 15) ÄLVSB. L. 23

30 24 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) ÄLVSBORGS LÄN (forts.).

31 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) ÄLVSB. L. (forts.). 16) SKARAB. LÄN. 25

32 26 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) SKARABORGS LÄN (forts.).

33 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) SKARAB. LÄN (forts.). 17) VÄRMLANDS LÄN. 27

34 28 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) VÄRML. LÄN (forts.). 18) ÖREBRO LÄN.

35 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) ÖREBRO L. (forts.). 19) VÄSTMANL. L. 29

36 30 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) VÄSTMANL. L. (forts.). 20) KOPPARB. L.

37 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) KOPPARB. LÄN (forts.). 21) GÄVLEBORGS LÄN. 31

38 32 TAB. 1 (forts.). FOLKM ) GÄVLEB. L. (forts.).-22) VÄSTERN. L.-23) JÄMTL. L.

39 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) JÄMTLANDS LÄN (forts.). 24) VÄSTERB. LÄN. 33

40 34 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ) VÄSTERB. L. (forts.). 25) NORRB. L.

41 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ANMÄRKNINGAR. 35 Anm. till Stockholms stad. ') Siffrorna avse den mantalsskrivna folkmängden. Den kyrkoskrivna folkmängden vid 1926 års ilat beräknas till , fördelad a nedannämnda församlingar sålunda: Storkyrkoförsamlingen Klara fors Kungsholms > S:t Görans» Adolf Fredriks» Gustav Vasa > Matteus > Jakobs > Johannes > Hedvig Eleonora > Engelbrekts» Oskars» Katarina» Sofia» Maria Magdalena > Högalids Brännkyrka» Bromma» K. Hovförsamlingen K. Svea livgardes förs K. Livgardets t. bäst >. 446 K. Göta livgardes >. 602 K. Svea artillerireg:s». 865 K. Svea ingeniörkårs >.del av K. Fälttelegrafkarens förs. 340 Skeppsholms» Tyska > Finska» K. Svea ingenjörkårs församling är delad å Stockholms stad och Solna kommun i Stockholms län. Anm. till Stockholms län. 1) Städerna Östhammar och Öregrund lyda i judiciellt hänseende under landsrätt, Norra Roslags domsaga, Frösakers tingslag. s ) Danderyds församling Anmärkningar. omfattar Danderyds kommun, Stocksunds köping och Djursholms stad. s ) Staden Djursholm lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Södra Roslags domsagas tingslag. 4) Optertälje och Västertälje kommuner bilda Södertälje landsförsamling. 6 ) Ösmo församling omfattar Osmo kommun och Nynäshamns köping. 6 ) Vaxholms församling är delad pä Vaxholms stad och Värmdö landskommun. ') Se anm. 1 under Stockholms stad. 8 ) Staden Lidingö lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Södra Roslags domsagas tingslag. 9 ) Staden Sundbyberg (förut köping), som den 1 januari 1927 inträdde i åtnjutande av stadsrättigheter, lyder i judiciellt hänseende fortfarande under landsrätt, Sollentuna och Färentuna härads domsaga och tingslag. 10 ) Spånga församling omfattar Spånga kommun och Hässelby villastads köping. Anm. till Uppsala län. ') Vänge och Läby församling omfattar Vänge kommun och Läby kommun. 2 ) Jumkils koramun är delad på Bälinge h:d och UUer&kers h:d. 3 ) Tierps församling omfattar Tierps kommun och Tierps köping. 4) Söderfors församling har en mindre del i Gävleborgs län (260 pers.), vilken i kommunalt hänseende ej räknas till Söderfors kommun utan till Bedesunda kommun; jfr anm. 2 under Gävleborgs län. 6 ) De förutvarande Uppsala läns södra och mellersta domsagor äro den 1 januari 1927 förenade till en domsaga, benämnd Uppsala läns södra domsaga. Den består av två tingslag, omfattande det ena Tiunda tingslag och det andra, benämnt Trågds tingslag, förutvarande Uppsala läns södra domsagas tingslag och Lagunda härad. Anm. till Södermanlands län. 1) I Gåsinge kommun äro inräknade 14 i Dillnäs kyrkoskrivna personer. ') Lilla Malma församling omfattar Lilla Malma kommun och Malmköpings kommun. ') Stora Malms församling omfattar Stora Malms kommun och Katrineholms stad. 4) Staden Katrineholm lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Oppunda och Villåttinge härads domsaga, Oppunda tingslag. Anm. till Östergötlands län. ') Staden Mjölby lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Mjölby domsaga och tingslag. s ) Av Västra Ny församling, som är delad å Aska h:d och Aska, Dals och Bobergs h:ds t:g i Östergötlands län samt Sundbo h:d o. t:g i Örebro län, utgör Östergötlands länsdel Västra Ny kommun, varemot Örebro länsdel (ön Stora Kökneö, 11 pers.) hör till Hammars kommun; jfr anm. 2 under Örebro län. a ) Varvs och Styra församling omfattar Varvs kommun och Styra kommun. 4) I folkmängden för Ekeby ingå 742 personer, utgörande folkmängden å ett område, som den 1 januari 1927 överflyttades från Åsbo till Ekeby. Boxholms municipatsamhälle har varit delat å båda Socknarna, men den forna Åsbodelen (med 209 inv. vid 1926 års slut) ingår i det nu överflyttade området. Endast inom en mindre del av samhället (426 inv.) gälla samtliga stadsstadgar. 6 ) Motala församling omfattar Motala landskommun och Motala stad... 6 ) De förutvarande Björkekinds, Östkinds, Losings, Bråbo och Memmings härads samt Finspånga läns härads domsagor äro den 1 januari 1927 förenade till en domsaga, benämnd Bråbygdens och Finspånga läns domsaga. Den består av två tingslag, varav det ena, benämnt Bråbygdens tingslag, omfattar förutvarande Björkekinds m. fl. härads tingslag och det andra Finspånga läns härad. Anm. till Jönköping» län. ') Säby församling omfattar Säby kommun och Tranås stad. Den senare lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Norra och Södra Vedbo domsaga, Norra Vedbo tingslag. 2) Nässjö församling omfattar Nässjö landskommun och Nässjö stad. 3) Städerna Huskvarna och Nässjö lyda i judiciellt hänseende under landsrätt, Tveta, Vista och Mo domsaga och tingslag. ' 4) Värnamo församling omfattar Värnamo landskommun och Värnamo stad. I judiciellt hänseende lyder Värnamo stad under landsrätt, Östbo och Västbo domsaga, Östbo tingslag. ') Sävsjö municipalsamhälle är delat på Vallsjö och Norra Ljunga socknar. 6 ) Vetlanda fårsamling omfattar Vetlanda landskommun och Vetlanda stad. I judiciellt hänseende lyder.vetlanda stad under landsrätt, Östra härads domsaga och tingslag. 7 ) Aneby municipalsamhälle är delat på Bredestads och Bälaryds socknar. Anm. till Kronobergs län. ') Församlingen Hemmesjö med Tegnaby omfattar Hemmesjö kommun och Tegnaby kommun. 2 ) Tingsås församling omfattar Tingsås kommun och Tingsryds köping. s ) Skatelövs kommun är delad pä Allbo h:d o. t:g samt Kinnevalds h:d o. Mellersta Värends t:g. 4) Markaryds församling omfattar Markaryds kommun och Markaryds köping.

42 36 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGD ANMÄRKNINGAR (forts.). Anm. till Kalmar lån. l ) Vena församling omfattar Vena kommun och Hultsfreds köping, vilken den 1 januari 1927 inträdde i åtnj ntande ar köpingsrättigheter. 2) Misterhults församling omfattar Misterhults kommun och Figeholms köping. a ) Församlingen Målilla med Gårdveda omfattar Målilla kommun och Gårdveda kommun. 4 ) Mönsterås församling omfattar Mönsterås kommun och Mönsterås köping. 6 ) Madesjö församling omfattar Madesjö kommun och Nybro köping. 8 ) I Köpings kommun äro inräknade en del av Alböke kyrkoskrivna folkmängd (22 pers.) och en del av Löt» församling (30 pers.), vilken senare del även tillhör Slättbo härad. 7 ) Mörbylånga församling omfattar Mörbylånga kommun och Mörbylånga köping. I köpingens folkmängd ingå 19 personer, utgörande folkmängden å ett område, som den 1 januari 1927 införlivades med köpingen. 8 ) Staden Borgholm lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Ölands domsaga, Ölands norra mots tingslag. Anm. till Blekinge län. 1 ) Ronneby församling omfattar Ronneby landskommun och Ronneby stad. I stadens folkmängd ingå personer, utgörande folkmängden å ett område, som den 1 januari 1927 överflyttades från landskommunen till staden. Anm. till Kristianstads län» ') Branteviks municipalsamhälle är delat på Simris och Östra Nöbbelövs socknar. 2 ) I folkmängden för Fagerhult ingå 52 personer, utgörande folkmängden å ett område, som den 1 januari 1927 överflyttades från Hishult till Fagerhult. 8 ) Kiviks municipalsamhälle är delat på Södra Mellby och Vitaby socknar. 0 4) Alius församling omfattar Alius kommun och Ahus köping. Ahus municipalsamhälle omfattar Ahu^s köping och en mindre del av Ahus kommun. 6 ) K. Skånska trängkårens förs. (227 pers.) är fördelad å Vankiva kommun (144 pers.), Hässleholms stad (75 pers.), och Stoby kommun (.8 pers.). e ) Staden Hässleholm lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Västra Göinge domsaga och tingslag. ") Hishults kommun är delad på Höks h:d o. t:g [i Hallands län] samt Norra Åsbo h:d o. t:g [i Kristianstads län]. Anm. till Malmöhus län. ') Följande kommuner äro delade på härad eller tingslag, nämligen : Gårdstånga: Frosta h:d o. t:g Torna h:d o. Torna och Bara h:ds t:g. Norrvidinge: Onsjö h:d Harjagers h:d. Stehag: Onsjö h:d Harjagers h:d. Kvistofta kommun har ock varit delad på llönnebergs h:d ooh Rönnebergs, Onsjö och Harjagers h:da t:g Luggude h:d o. t:g; men fr. o. m. den 1 januari 1927 är Rönnebergs häradsdel av kommunen överflyttad till Luggude härad. s ) Vikens municipalsamhälle har varit delat på ej färre än 6 sooknar, Viken, Väsby, Allerum, Flenninge, Välinge och Kattarp. Emellertid voro endast Vikens och Allerums sockendalar bebodda. Vid 1927 års ingång blev Allerums sockendel (med 39 inv.) överflyttad till Vikens kommun. Samtidigt överflyttades dit smärre områden av Brunnby (138 inv.), Jonstorp (61 inv.) och Farhult (44 inv.); folkmängden å dessa områden är inräknad i Vikens folkmängd. 3) Norra Vrams församling omfattar Norra Vrams kommun och Södra Vrams kommun. 4) Västra Sallerups församling omfattar Västra Sallerups kommun och Eslövs stad. e ) I Lunds landskommun har av ålder inräknats en mindre del av Hardeberga församling, men har denna del fr. o. m. år 1922 räknats till Hardeberga kommun. Rätta förhållandet härmed synes dock ej fullt utrett. 6 ) Svedala församling omfattar Svedalakommun ooh Svedala köping. 7 ) Skurups församling omfattar Skurups kommun och Skurups köping. ) Hörby församling omfattar Hörby = kommun och Hörby köping. ) Akarps municipalsamhälle är delat på Tottarps och Burlövs socknar. 10 ) Löberöds municipalsamhälle är delat på Högseröds och Hammarlunda socknar. u ) Staden Eslöv lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Frosta och Eslövs domsaga samt bildar eget tingslag. 12 ) Hälsingborgs gamla stadsförsamling är fr. o. m. den 1 januari 1927 delad i två, Maria förs. och Gustav Adolfs förs. Uppgift å folkmängdens fördelning â de båda nya församlingarna har emellertid ej kunnat erhållas. Anm. till Hallands län. l ) 8 ) Följande kommuner äro fördelade på härad, tingslag eller län, nämligen: 1) Uishv.lt: Höks h:d o. t:2 [i Hallands län] Norra Äsbo h:d o. t:g [i Kristianstads län], ') Enslöv: Tönnersjö h:d Halmstads h:d. ') Torupt Halmstads h:d Tönnersjö h:d. 4) Oskarsströms municipalsamhälle är delat på Slättåkra och Enslövs socknar samt på sistnämnda sockens båda häradsdelar. Anm. till Göteborgs och Bohus län. 1 ) Skaftö församling omfattar Skaftö, Fiskebäckskils och Grundsunds kommuner. 2 ) Blekets municipalsamhälle är delat på Stenkyrka och Rönnängs kommuner. ) Staden Mölndal lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Askims, Hisings ooh Sävedals domsaga och tingslag. 4 ) Norrvikens domsaga har varit delad å Kville, Tanums och och Bullarens härads tingslag samt Vette härad och tingslag, men den 1 januari 1927 äro de båda tingslagen förenade till ett. 6 ) Den förut i Uddevalla befintliga K. Bohusläns regementes församling' (503 pers. vid slutet av år 1926) införlivades den 1 januari 1927 med Uddevalla stadsförsamling. Anm. till Alvsborgs lån. ') Församlingen Tåsse med Tydje omfattar Tösse kommun och Tydje kommun. 2 ) ArJemarks församling omfattar Artemarks kommun och Bengtsfois köping. s ) Holms församling omfattar Holms kommun och Melleruds köping. ') Staden Trollhättan lyder i judiciellt hänseende under landsrätt, Flandre, Väno och Bjärke domsaga och tingslag. 6 ) Till Bråttensby och Landa kommun, som atgöres av Bråttensby församling och Landa församling, hava tidigare räknats vissa (vid 1926 års slut 26) i Bråttensby mantals- och skattskrivna personer, som voro kyrkoskrivna i Hällestad, vilken kyrkosoeken sålunda var delad å Gäsene h:d o. t:g och Kullings h:d o. t:g. Med 1927 års ingång äro emellertid de lägenheter, där dessa personer voro bosatta, överflyttade till Hällestad. ) Kålingareds kommun är delad på Redvägs h:d o. t:g [i Älvsborgs län] samt Vartofta h:d o. Vartofta och Frökinds h:ds t:g [i Skaraborgs län]. ') 1 folkmängden för Alingsås

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års

Läs mer

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års

Läs mer

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR (enligt den administrativa indelningen )

FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR (enligt den administrativa indelningen ) Fröken B. Norman 08/63 05 60/204 10.3.1965 B 1965:3 1(40) FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR 31.12.1964 (enligt den administrativa indelningen 1.1.1965) Population of communities and parishes 31.12.1964

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum,

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar

Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar INLEDNING TILL Befolkningsstatistiken folkmängden och dess förändringar Folkmängd De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års

Läs mer

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder Om Din Rätts enkät Enkäten sändes ut till den högst ansvariga tjänstemannen vid socialkontoret på Sveriges 290 kommuner. 196 kommuner har svarat på hela, eller delar av, enkäten en svarsfrekvens på 66

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 25.2.1963 B 1963:8 Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Dessa meddelanden ges ut intermittent. Prenumeration görs hos postanstalt, genom bokhandeln

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer