Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde kl på Kommungården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården"

Transkript

1 -2, KST :00 Kallelse till s sammanträde kl på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn , i god tid

2 347, KST :00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET s ordförande konstaterar sammanträdets laglighet och beslutförhet. KST 347

3 348, KST :00 PROTOKOLLJUSTERARE, val utser två protokolljusterare och bestämmer tidpunkten för justeringen. Justeringen föreslås ske direkt efter sammanträdet. KST 348

4 349, KST :00 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande gör nödvändiga ändringar eller tillägg till föredragningslistan, varefter den godkänns. KST 349

5 350, KST :00 KST: 309/2011 Dnr:KST 309/2011 EKONOMI, Budget 2012 och ekonomiplan KST 345, Förvaltningsdirektörens beredning: Budgetförslaget 2012 för Vörå kommun har sektorvis behandlats i alla nämnder. Efter nämndsbehandling har avdelningscheferna gått genom budgeten och gjort vissa förändringar för att budgeten skulle hålla sig i budgetramarna. Rambudgeten är beräknat enligt följande principer: 1. Driftsintäkterna beräknas öka med 3 % 2. Personalkostnaderna beräknas öka med 3 % 3. Övriga verksamhetskostnader beräknas öka med 2 % Skatteinkomsterna beräknas minska med -2,5 % jämfört med skatteprognos men beräknas stiga med 6,4 % jämfört med den ursprungliga budgeten för Beräkningen bygger på kommunförbundets prognosram där följande antagande gjorts: kommunalskatten beräknas med 19 % lönesumman ökar med 4,4 % 2011 och 3,3 % 2012 vilket är litet lägre än landets medeltal (2011 = 5,0 % och 2012 = 3,8 %) fastighetsskatten beräknas med ett uttag om 0,60 % på allmänna fastighetsskatten, 0,40 % på fastighetsskatten för bostäder och 1 % skatteuttag på fritidsbostäder kommunernas andel på samfundsskatt är 27,87 % (en minskning på 4,12 %- enhet från 2011) Skatteintäkterna utgör totalt euro i budgeten för år I statsandelskalkylen beräknas social- och hälsovårdens kostnader stiga med 9,8 %, kostnader på grundläggande utbildning beräknas stiga med 6,34 %. Samtidigt stiger kommunens egen finansieringsandel med 13,8 % (statens inbesparningsåtgärd på 635 miljoner euro). Skatteavdrag som minskar kommunalskatt eftersom de inte kan beviljas på statsbeskattning, kompenseras med drygt euro år 2012 (kompensationen totalt från åren 2010 till 2012 = 1,2 milj. euro). Kommunens kalkylerade statsandelar beräknas därmed öka med 4,4 % och statsandelarna utgör totalt euro i budgeten för år Samgångsstödet uppgår till euro ( euro 2011). Planerade nettoinvesteringar uppgår till 3,713 miljoner vilket betyder att kommunen måste uppta lån om 2,4 miljoner för att finansiera amorteringar på budgetlån och investeringar på det beloppet som överskrider årsbidraget. Med dessa faktorer balanserar kommunens driftsekonomi 2012 med ett årsbidrag om 1,487 miljoner euro och ett överskott om ca euro. Driftsbudgeten

6 350, KST :00 KST: 309/2011 Dnr:KST 309/2011 Verksamhetens intäkter beräknas öka med 4,2 %. Personalkostnader beräknas öka med 5,0 %, köp av tjänster ökar med 1,7 % medan material och förnödenheter ökar med 3,7 %. De totala verksamhetskostnaderna beräknas öka med 3,3 % och verksamhetsbidragen stiger med 2,8 %. Kostnaderna på specialsjukvården per sista oktober 2011 har stigit med 12,8 % jämfört med den motsvarande tidpunkten i fjol. Budgeten har dock inte överskridits lika drastiskt, men prognosen visar i alla fall att det kommer att behövas ca euro mera än budgeterat. På Vörås betalningsandelar har Vasa sjukvårdsdistrikt budgeterat en ökning på 12,3 % eller knappt euro. Kommunens egen uppskattning jämfört med årets budget är 2,6 % eller euro ( euro mindre). Primärhälsovårdens betalningsandelar per sista september har förverkligats upp till 77 % och hittills överskridits budgeten med ca euro. Kommunens egen uppskattning av kostnadsökningen på 2012 är 6,7 % eller euro vilket är euro mindre än vad vårdnämnden har förslagit. Årsbidraget Årsbidraget uppgår till euro i budgetförslaget och täcker därmed avskrivningarna. Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterat som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till 1,345 milj. euro i budgeten för 2012 där även årets slutförda investeringar är beaktade. Räkenskapsperiodens resultat I budgeten visar resultatet för 2012 ett överskott på euro. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för år 2012 uppgår till 4,359 miljoner euro och till 2,281 miljoner euro för år Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och hur amorteringar skall finansieras under året. Nettoinvesteringarna uppgår till 3,713 miljoner euro år Amorteringarna av gamla lån beräknas till euro och nyupplåningsbehovet kommer att vara 2,44 miljoner euro för att täcka investeringsutgifterna och amorteringarna år Investeringar på 2011 har finansierats hittills med kassamedel och kortfristigt lån (kommuncertifikat). Nyupplåningsbehovet på 2011:s investeringar och delvis på 2012:s investeringar ska täckas med ett lån på 3,0 miljoner euro och som lyfts på två rater i slutet av 2011 (1,7 milj. euro enligt budgeten) och på vintern De långfristiga lånen beräknas vara 5,15 milj. euro Skuldbördan per invånare för år 2012 beräknas vara 770 euro.

7 350, KST :00 KST: 309/2011 Dnr:KST 309/2011 gör nödiga ändringar i budgetförslaget. för budget och ekonomiplan till gemensamma samarbetskommissionen för behandling. föreslår för fullmäktige att budget och ekonomiplan godkänns. KST 345 godkände budgetsförslaget med följande ändringar: Kommundirektörens översikt behöver vissa korrigeringar i text. Näringslivets befrämjande: lite text om företagsträffarna; industriområdets utvecklande även med i målen för år Omsorgsnämnden: lagstadgade uppgifter i åtgärdsrutorna, nyckeltal och RAVA-index med i budgeten. Hemservice: Anskaffning av bilar (ta bort tre på leasing). Svenska bildningsnämndens budgetförslag återremitterades för korrigeringar i text och siffror samt en balanseringslista, vilket behandlas vid nästa sammanträde. Sammanträdet ajournerades kl Helena Emaus, Mats Hägglund och Esko Kuoppala avlägsnade sig från sammanträdet kl Sammanträdet återupptogs kl Ann-Britt Björkström avlägsnade sig från sammanträdet kl Investeringar: o Fiberkabelns kostnader minskas till och inkomster år 2012; o Nyåkerns planområdets investeringar ökas med (vägarna , kommunalteknik ); år 2013 minskas med ; o affärsverkets inkomster för åren tas bort; o ta in ett anslag för helhetsplanering och utbyggnad av barndagvårdens utrymmer om år 2012 samt Tottebo daghems och Tallkottens renoveringsanslag om stryks; o anslag per år för gymnasiet åren samt planeringsanslag år ; o meningen ett egnahemshus till varje kommundel stryks; o köp av bilar till hemservicen ; o pistmaskinens anskaffning sänks till Personaldelen behandlas vid nästa sammanträde. Budgeten återremitterades till nästa sammanträde.

8 350, KST :00 KST: 309/2011 Dnr:KST 309/2011 Kommundirektörens beredning: De ändringar som diskuterades på föregående möte finns nu i den nya budgetboken. Liten uppdaterad layout med mera nyckeltal har även bifogats som första sida till respektive nämnd. Svenska och finska bildningsnämndens budget har granskats och för svenska bildningsnämndens del har lönekostnaderna ökats på med euro för 2012 jämfört med den version som bifogades till mötet den gör nödiga ändringar i budgetförslaget. för budget och ekonomiplan till gemensamma samarbetskommissionen för behandling. föreslår för fullmäktige att budget och ekonomiplan godkänns. KST 350

9 351, KST :00 KST: 207/2011 Dnr:KST 207/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Delgeneralplan för Maxmo centrum och Tottesund KST 161, KST 232, KST 219, Delgeneralplanen för Maxmo kyrkoby och Tottesund har nu framskridit så långt att det finns ett första förslag till delgeneralplan. Detta skall läggas fram till påseende under 30 dagar och utlåtanden skall inbegäras från myndigheter och markägare skall ges tillfälle att lämna in anmärkningar. Delgeneralplanen kommer att presenteras för markägare och intressenter på Tottesunds Herrgård den kl Förslaget till delgeneralplan omfattar en areal om 133,78 ha och 156 befintliga byggplatser. I samband med denna generalplan uppstår 71 nya byggplatser varav 6 stycken inte går att placera och 65 stycken är utplacerade på kartan. Enligt MBF 19 skall planeförslaget framläggas offentligt under minst 30 dagar, om kommunkansliet är stängt under framläggningstiden framflyttas tiden för påseende med motsvarande antal dagar. Enligt MBF 20 skall utlåtanden inbegäras av förbundet på landskapsnivå, kommuner som angränsar till planen och enligt behov även andra myndigheter. Jävssituation uppstår om nära anhörig kan väntas få synnerlig nytta eller skada av ärendet som behandlas. I planeringsavseende uppstår synnerlig nytta om ledamot eller nära anhörig får utökad byggrätt i planen. Om inga nya byggrättar har anvisats så uppstår ingen jävssituation. KS:S FÖRSLAG: beslutar att framlägga planeförslaget offentligt under tiden , samt inbegär utlåtanden från Österbottens Förbund, Närings, trafik- och miljöcentralen, tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden. KST 161 Godkändes. Christina Öling och Kjell Heir anmälde jäv och var utstigna under ärendets behandling. Under tiden för påseendet har inkommit 11 anmärkningar från enskilda markägare samt två utlåtanden från myndigheter. Gällandes utlåtandet från Österbottens Förbund så uppdateras PDB med landskapsplanen och tidtabell och en utredning bifogas handlingarna gällande byggnadstryck och befolkningsökning fram till målåret.

10 351, KST :00 KST: 207/2011 Dnr:KST 207/2011 Gällandes anmärkningarna från markägare så har planeraren genomgått dessa och ger i bifogad bilaga förslag till ändringar och kompletteringar. KD:S FÖRSLAG: godkänner de förslag till ändringar och justeringar som föreslås av planeraren i enlighet med bifogad bilaga. KST 232 Godkändes. Kjell Heir anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling. Förvaltningsdirektörens beredning: Ändringar med anledning av markägarnas åsikter och myndigheternas utlåtanden gällande utkastet har planförslaget ändrats i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Dessutom har följande tekniska ändringar utförts: - Finnholmens detaljplaneområde har ändrats till svartvitt område, så att detaljplanens områdesreserveringar framgår (området tidigare med AP-1 beteckning). - på område där det krävs planeringsbehovsbeslut, anges inte symboler som utvisar antal byggplatser. Symbolerna anges i stället på en bilaga till beskrivningen (bilaga 18). Bilagan kan fungera som underlag för beslut om planeringsbehov. - kommunens namn har i handlingarna ändrats till Vörå kommun (tidigare Vörå- Maxmo kommun). - en ny bilaga, nr 19 utvisar huvudavloppsledningen. (det finns inte ännu noggrannare kartor över andra ledningar enligt avloppsplaneraren). - planens datum har ändrats till bullerbestämmelse har kompletterats: kommunen eller ELY-centralen ansvarsområdet för trafik och infrastruktur kommer inte att deltaga i kostnaderna för eventuellt bullerskydd som krävs på byggplatser inom vägens bullerområde. - allmän bestämmelse punkt 9 har kompletterats enligt följande: För att ansluta en enskild väg till allmän väg eller ändra användningsändamålet för en befintlig anslutning krävs anslutningstillstånd. - ur beskrivningen framgår att 53 st. byggplatser kan bebyggas genom direkt bygglovsförfarande. - allmänna vägar har angetts med linjebeteckning på planen. - ur beskrivningen framgår att en värdering har utförts att någon förlängning av lätta trafikleden inte anges i planen med hänsyn till kulturmiljön. Museimyndigheterna, som hörts senare, har meddelat att de inte har några invändningar mot förslaget till delgeneralplan. Förslaget till generalplan ska hållas offentligt framlagt i kommunen under minst 30 dagar. Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att göra anmärkning

11 351, KST :00 KST: 207/2011 Dnr:KST 207/2011 mot planförslaget. Anmärkningen ska ges in till kommunen före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt. Om generalplanen utarbetas så att den styr byggandet, ska framläggandet av förslaget till generalplan skriftligen meddelas sådana ägare och av kommunen kända innehavare av mark inom generalplaneområdet som har sin hemkommun på en annan, i befolkningsdatasystemet antecknad ort eller vars adress kommunen i övrigt har kännedom om. Meddelandet får sändas som vanligt brev. Personen anses ha fått del av meddelandet om det har postats senast en vecka före framläggandet. FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG: besluter att hålla förslaget till Maxmo centrum och Tottesund delgeneralplan framlagd till påseende under minst 30 dagar enligt 19 i markanvändnings- och byggnadsförordningen. Framläggandet meddelas med ett vanligt brev till sådana ägare som har sin hemkommun på en annan ort. Utlåtande begärs av: - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: ansvarsområde för miljö och naturresurser; samt ansvarsområde för trafik och infrastruktur - Österbottens förbund; och - byggnads och miljönämnden i Vörå - tekniska nämnden i Vörå. KST 219 Beslutsförslaget godkändes. Sven Mattas avlägsnade sig från sammanträdet efter ärendets behandling. Kjell Heir och Christina Öling anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling. Förvaltningsdirektörens beredning: Österbottens förbund, ELY-centralen och kommunens nämnder har gett sina utlåtanden. Fyra stycken anmärkningar har inlämnats och planläggaren har gjort en sammandragning över de anmärkningar och utlåtande som har inkommit. I bilaga xx finns planläggarens förslag till bemötande samt åtgärder som föreslås att ska vidtas på grund av anmärkningar och utlåtanden. FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG: omfattar de korrigeringar som gjorts enligt planläggarens förslag och föreslår att fullmäktige fastställer delgeneralplanen gällande Maxmo centrum och Tottesund i enlighet med bifogade förslag. KST 351

12 351, KST :00 KST: 207/2011 Dnr:KST 207/2011

13 352, KST :00 KST: 121/2011 Dnr:KST 121/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Nyåkern detaljplan Vörå-Maxmo KST 186, Vörå-Maxmo KST 233, Beskrivning av detaljplanen Detaljplanens målsättningar Målsättningar utgående från grunddata. Utvidgningen av detaljplaneområdet i Vörå centrum på Krooksbacken blev aktuell efter att kommun hade köpt det ca 14 ha stort sammanhängande markområde väster om det befintliga småhusområdet. Målsättning med detaljplaneringen är att skapa förutsättningar för ett landsortsbetonat högklassigt småhusdominerat bostadsområde samt att förstärka attraktionskraft för Vörå centrum. Utvidgningen av detaljplanen förstärker områdets identitet som ett högklassigt bostadsområde. I planeringen strävar man att anpassa markanvändningen till landskapet och naturvärden. I detaljplanen ingår kvarteren väster om Botniavägen och kvartersreserveringarna justeras för två enskilda byggnadsplatser (tomt 2 i kv. 132 och tomt 1 i kv 154) och de obebyggda kvarteren i den branta sluttningen. Planens struktur Dimensionering I utvidgningen av detaljplanen ingår totalt 30 obebyggda (alt B, i alt. A 28) byggnadsplatser för egnahemshus, av dessa finns två i kvarteren 154 och 155 enligt den befintliga detaljplanen. I de två kvarteren för radhus finns det möjlighet att förverkliga ca 20 bostäder. Områdets invånarantal kan öka genom utvidgningen med ca 140 personer (3/bost.), (alt. A ca 130). Områdesreserveringar Kvartersområden I detaljplanen ingår endast bostadskvarter som i huvudsak är placerade på skogsområdet eller i kanten av åkerområden. Vid placeringar har man beaktat landskappsbilden och markbeskaffenheten samt övriga terrängförhållanden med tanke på teknisk service. Övriga områden I detaljplaneutvidgningen ingår väg- och rekreationsområden (VL). Inom rekreationsområden finns instruktiva reserveringar för lekplan (le) och bollplan. El-linjen (20kV), går i nord-syd riktning över de större åkerområden, har inverkat på placeringen av områdesreserveringar. Detaljplanens konsekvenser Konsekvenser för samhällsstrukturen Bosättningen ökar med ca 140 invånare i västra delen av Vörå centrum vilket också förstärker den befintliga byastrukturen. Detaljplanevägar ökar i området med ca 950 m (alt. A och B), också Nyåkersvägen bör förbättras till den del den ingår i detaljplanen (finns det behov att göra förbättringar mot centrum genom det befintliga planeområdet?).

14 352, KST :00 KST: 121/2011 Dnr:KST 121/2011 Konsekvenser för trafiken Trafiken på Västerängsvägen från Krooksbacken mot centrum ökar. Trafiken kommer sannolikt också att öka på den enskilda vägen till Vasavägen (närmaste förbindelse). Konsekvenser för naturmiljön Skogsområdet har blivit avverkat för några år sedan, i kanten har vuxit upp björkar. Åkerområden har odlats och är öppna. Största delen av skogsområdet blir bebyggt. De största fria områdena finns på de gamla åkrar och i norra delen av skogsområdet. Konsekvenser för landskapet och den byggda miljön Landskappsbilden kommer att förändras genom att det avverkade skogsområdet och kanterna av åkerområden byggs med egnahemshus. I utkastet finns instruktiva reserveringar för lek- och bollplan vilket ger möjligheten till olika fritidsaktiviteter, i östra delen vid den branta slutningen finns goda möjligheter att förvekliga fritidsverksamhet för barnen. Störande faktorer i miljön Utvidgningen gränsar i sydväst till ett detaljplaneområde för industrin som finns på södra sidan av Nyåkersvägen. Områdets verksamhet försvårar inte förverkligandet av bostadsområde. KD:S FÖRSLAG: Planerare Pertti Malinen kommer och presenterar två olika utkast till detaljplan för området och kommunstyrelsen ger anvisningar för det fortsatta arbetet. KST 186 Mötet ajournerades under Malinens presentation valde alternativ B för den fortsatta planeringen, men så att hela området planeras som egnahemshusområde och att tomterna bör vara ca m 2. Efter styrelsens beslut om alternativ har planeraren arbetat vidare i enlighet med direktiven och nu finns ett första utkast till plan. Utkastet omfattar nu totalt 43 byggplatser, varav 36 är nya obebyggda byggplatser för egnahemshus. Utkastet till detaljplan framläggs till påseende så att markägare och intressenter kan inkomma med anmärkningar innan planeringen går vidare. KD:S FÖRSLAG: beslutar att framlägga utkastet till detaljplan till påseende under tiden , i detta skede inbegärs utlåtanden endast från kommunens egna organ tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden. KST 233

15 352, KST :00 KST: 121/2011 Dnr:KST 121/2011 Förslaget godkändes, med tillägget att Tekniska nämnden bör ge planeområdet ett annat namn. Förvaltningsdirektörens beredning: Planområdet kallas för Nyåkern i enlighet med tekniska nämndens beslut Nämnden vill tillägga att bollplanen bör flyttas österut samt att Lissbackbäcken antingen rörläggas eller förflyttas. Nämnden hade inget annat att anmärka emot planen. Planområdets vägar har likaså fått namn som dels baserar sig på lokala ortsnamn och bl.a. Vörås vänkommun Mora. Planområdet har utvidgats genom att ta med Tågsalvägens vägområde i planen. De inlämnade anmärkningar har beaktats i planförslaget i mån av möjlighet. Lättrafikled och en tomt i planområdets västra del har tagits bort med tanke på att förhindra onödig trafik runt området. I kvarteret 165 har tre egnahemstomt ändrats och förstorats till en AP-tomt samt till en YS-tomt som möjliggör byggandet av ett daghem vilket visar områdets framtida användning till alla tomtköpare. Två egnahemstomter i kvarter 166 har ändrats till en AR-tomt (radhus). Vägområdet längs Tågsalvägen kommer att komma till kommunens ägo via en lantmäteriförrättning som utförs efter att planen har trätt i kraft. Ersättningar gällande de markområden som överlåts till kommunen ska förhandlas med markägare under planprocessen med syfte på att markpriset överenskoms och alla markägare ska ge sitt samtycke om överlåtelse. besluter att hålla förslaget till Nyåkerns detaljplan framlagd till påseende under minst 30 dagar enligt 27 i markanvändnings- och byggnadsförordningen. Utlåtande begärs av: - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: - ansvarsområde för miljö och naturresurser - ansvarsområde för trafik och infrastruktur - Österbottens förbund; - Österbottens räddningsverk och - byggnads- och miljönämnden samt tekniska nämnden i Vörå. KST 352

16 353, KST :00 KST: 76/2011 Dnr:KST 76/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Detaljplan för Bockberget utvidgning 2 KST Förvaltningsdirektörens beredning: Detaljplaneområdet är beläget i Oravais by, ca 1,5 km nordväst om kommundelscentrumet i Oravais, strax söder om Tacksamviksvägen/Öjvägen. Området gränsar till områden där det finns fastställd detaljplan och ett område där utvidgning av detaljplan för Bockberget är under uppgörande (Bockberget utvidgning 1). Uppgörandet av detaljplan sker på initiativ av markägarna som har uppgjort konsultkontrakt med planläggaren HN-Consult Ab i maj Planeringen omfattar hela lägenheten Sandgroparna RNr 5:350 vars areal uppgår till 2,455 ha. Området är obebyggt. Kommunalteknisk försörjning så som vatten och avloppsledning löper i nord-sydlig riktning på området och tangerar planområdets östra del. Målsättningen med att uppgöra en detaljplan för området är att förbättra områdets markanvändning samt skapa nya utvecklingsmöjligheter på området. Genom planeringen vill man skapa nya bostadstomter för fast boende i närheten till havet. I landskapsplanen finns följande reserveringar: at-2 Havsnära by mv Område med turistattraktioner /utveckling för turism och rekreation Området ingår i Oravais stranddelgeneralplan med följande reserveringar: M Jord- och skogbruksområde RA/AO Fritidsbostadsområde som kan ändras till permanent boende 1. Godkänner HN-Consult Ab som planläggare 2. Konstaterar att frågan om planläggning har väckts och framlägger programmet för deltagande och bedömning till allmänt påseende i 30 dagar. KST 74 Beslutsförslaget godkändes. Förvaltningsdirektörens beredning: Det uppgjorda detaljplanförslaget innehåller två kvartersområden, med sammanlagt sju tomter för fristående småhus (AO), samt två mindre områden för närkreation (VL). Trafiken till området sker längs körförbindelse eller vägar som är bebyggda eller kommer att byggas av markägare.

17 353, KST :00 KST: 76/2011 Dnr:KST 76/2011 besluter att hålla förslaget till detaljplan gällande Bockberget utvidgning 2 framlagd till påseende under minst 30 dagar enligt 27 i markanvändnings- och byggnadsförordningen. Utlåtande begärs av: - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: - ansvarsområde för miljö och naturresurser - ansvarsområde för trafik och infrastruktur - Österbottens förbund; - Österbottens räddningsverk och - Byggnads- och miljönämnden samt Tekniska nämnden i Vörå. KST 353

18 354, KST :00 KST: 95/2011 Dnr:KST 95/2011 EKONOMI, Betalning av borgensförbindelse, Ab Kulla Boats Oy Förvaltningsdirektörens beredning: Aktia Bank Abp har med det inkomna brevet meddelat att Kulla Boats Ab har satts i konkurs Banken påminde om uppsägning av lånet som kommunen hade gått i borgen för och fodran på ,87 skall betalas senast har antecknat meddelandet till kännedom på sitt möte Eftersom kommunen (Oravais kommun) hade beviljat proprieborgen har borgensförbindelsen betalats och bokförts som Övriga finansieringskostnader i driften. Kommunens fodringar har meddelats till bouppteckning men man avvaktar om det finns tillräckligt med medel för att konkursförfarandet kan fortgå. antecknar förfarandet till kännedom och anhåller om budgetändring om tilläggskostnader om euro på kontot övriga finansieringskostnader. KST 354

19 355, KST :00 KST: 110/2011 Dnr:KST 110/2011 MILJÖÄRENDEN, Utlåtande om förslag till utnämning av betydande översvämningsriskområden i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten KST 152, Förvaltningsdirektörens beredning: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har bedömt de översvämningsrisker i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten som kan följa av förhöjt vattenstånd i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd. Utgående från bedömningen har närings-, trafik- och miljöcentralen berett ett förslag till områden där översvämningsrisken kan vara betydande. På basis av förslaget anger jord- och skogsbruksministeriet områdena med betydande översvämningsrisk. För områden med betydande översvämningsrisk utarbetas senare kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker samt planer för att förhindra och minska översvämningsrisker. Förslaget gäller översvämningar i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd. Utöver denna bedömning bedömer kommunerna i området översvämningsriskerna i tätorter som orsakas av dagvatten, dvs. regn- och smältvatten. Vid bedömningen granskas följande ogynnsamma översvämningsföljder: - ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet; - långvariga avbrott i nödvändighetstjänster såsom vattentjänster, energiförsörjning, datakommunikation, vägtrafik eller annan motsvarande verksamhet; - långvariga avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner; - långvariga eller omfattande ogynnsamma följder för miljön; eller - oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet. Förslag till områden med betydande översvämningsrisk är följande: Kyro älv Ilmajoki Munakka Seinäjoki Ylistaro Veikars Laihela å Laihela tätort Runsor Lappo å Lappo tätort Andra identifierade översvämningsområden (i Vörå kommun): Kimo å Kimo tätort Vörå å Vörå tätort Föreslås översvämningskartering, har tidigare inträffat översvämningar med följder som har varit ogynnsamma ur allmän synpunkt. Ely-centralen i Södra Österbotten har bett om utlåtande om utkastet senast omfattar förslaget till betydande översvämningsriskområden. KST 152

20 355, KST :00 KST: 110/2011 Dnr:KST 110/2011 Godkändes med följande förtydligande: Kimo å omfattar Kimo tätort och Kimo ås mynning. Kommundirektörens beredning: Närings- trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten har skickat sitt svar på de olika utlåtandena angående utkastet till utnämning av betydande översvämningsriskområden. antecknar responsen till kännedom. KST 355

21 356, KST :00 KST: 252/2011 Svenska bildningsnämnden Dnr:SVBN 116/2011 SOCIALVÅRD, Barnomsorgen, Eftermiddagsverksamhet i Vörå centrum SVBN , 187 SVBN , 224 KST , 269 FGE , 114 Barnomsorgsledarens beredning: Eftermiddagsverksamheten för Koskeby skolas, Rejpelt skolas och Rökiö skolas elever har fram till maj 2011 ordnats med köptjänst av Vörå Frikyrka. Eftersom kommunen är ansvarig för verksamheten föreslås köptjänsten avslutas så att man kan kontrollera verksamheten. Fr.o.m. skolstarten, , föreslås kommunen ordna eftermiddagsverksamheten. Det finns inga lediga lokaler i Vörå centrum varför eftermiddagsverksamheten ordnas i Koskeby skola. Eftis har öppet kl barn har anmält sig till eftis för verksamhetsåret En avgift betalas för de avtalade dagarna. Avgiftsintäkterna skulle vara 1510 euro/månad. Två eftisledare behöver anställas. En person med ansvar med en arbetstid mellan kl och en med arbetstiden kl En eftisledare 65 % av fulltid och med ansvar lediganslås för tiden En andra eftisledare 52% av fulltid lediganslås för tiden Lön enligt Akta, 05KOU010. Prövotiden är fyra månader och straffregistersutdrag och läkarintyg bör uppvisas före tillträde. BILDNINGSCHEFENS FÖRSLAG: Eftersom representanter för Vörå Frikyrka har meddelat att de önskar upphöra med eftisverksamheten fr.o.m. höstterminen 2011 och det finns budgeterade medel så ordnar kommunen eftis i egen regi. Nämnden väljer att inte lediganslå eftisledare eftersom det finns befintlig personal inom kommunen som bör erbjudas jobben. SVBN 187 Enligt förslag Barnomsorgsledarens beredning: Eftisbudgeten är förbrukad till över 200 %. Detta beror främst på för högt budgeterade avgiftsintäkter och på att köptjänsten från Frikyrkan inte hållits inom ramarna. En tilläggsbudget kommer att behövas för resten av året.

22 356, KST :00 KST: 252/2011 Svenska bildningsnämnden Dnr:SVBN 116/2011 Eftisverksamheten fungerar nu i Koskeby skola. Barnomsorgsledaren har undersökt andra alternativ eftersom Koskeby skolas personal och eftisledarna anser det svårt att få en ändamålsenlig verksamhet på skolan. I läkargården hyrs utrymmen för gruppfamiljedaghemmet Myran. Ett rum används inte och skulle ha varit ett alternativ, men på grund av väldigt stor grupp, i medeltal 20 elever per dag är detta inget alternativ. För att kunna använda utrymmet borde dessutom en del inventarier införskaffas. Frikyrkan önskar få hyra ut sina utrymmen även i fortsättningen. Hyran har diskuterats och Frikyrkan har gått med på en sänkning från 850 euro per månad till 700 euro per månad. För att hyra in sig i Frikyrkan behövs för resten av året en tilläggsbudget på euro för hyreskostnader. Dessutom behövs euro för löner, mellanmål, hobbymaterial och ledarnas fortbildning. Budgetförslag 1 som bilaga. Uträkningen är gjord på ett halvt verksamhetsår, 5 månader. Ifall verksamheten fortsätter i Koskeby skola behövs i tilläggsbudget euro för löner, mellanmål, hobbymaterial och ledarnas fortbildning. Ett materialskåp med lås bör också införskaffas, som skulle betyda 300 euro i tilläggsbudget. Budgetförslag 2 som bilaga. Uträkningen är gjord på ett halvt verksamhetsår, 5 månader. Barnomsorgsledaren föreslår för nämnden att eftisverksamheten ordnas på daghemmet Liljekonvaljen fr.o.m BILDNINGSCHEFENS FÖRSLAG: Nämnden beslutar att placera eftisverksamheten på daghemmet Liljekonvaljen fr.o.m Anhållan om budgetändring för resten av år 2011 behövs eftersom anslaget för eftermiddagsverksamheten är överskriden med euro. Verksamheten för resterande hösttermin beräknas kosta 4000 euro netto. Nämnden anhåller hos fullmäktige om euro i budgetändring för eftisverksamheten. SVBN 224 Enligt förslag Kommundirektörens beredning: Ett nytt budgetförslag för eftisverksamheten på Liljekonvaljen har uppgjorts av barnomsorgsledaren för tiden För fortsättningen intas medel i budgeten för föreslår för fullmäktige att euro beviljas i tilläggsbudget för förskoleverksamheten i enlighet med bifogade budgetförslaget. KST 269

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare

kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare -2, KST 2012-02-06 18:00 Tid 06.02.2012 kl. 18.00 19.40 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare -2, KST 2011-10-31 18:00 Tid 31.10.2011 kl. 18.00 20.40 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Pedersöre inför år 2014

Pedersöre inför år 2014 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi...

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 3 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN... 4 2.1 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer