Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde kl på Kommungården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården"

Transkript

1 -2, KST :00 Kallelse till s sammanträde kl på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn , i god tid

2 347, KST :00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET s ordförande konstaterar sammanträdets laglighet och beslutförhet. KST 347

3 348, KST :00 PROTOKOLLJUSTERARE, val utser två protokolljusterare och bestämmer tidpunkten för justeringen. Justeringen föreslås ske direkt efter sammanträdet. KST 348

4 349, KST :00 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande gör nödvändiga ändringar eller tillägg till föredragningslistan, varefter den godkänns. KST 349

5 350, KST :00 KST: 309/2011 Dnr:KST 309/2011 EKONOMI, Budget 2012 och ekonomiplan KST 345, Förvaltningsdirektörens beredning: Budgetförslaget 2012 för Vörå kommun har sektorvis behandlats i alla nämnder. Efter nämndsbehandling har avdelningscheferna gått genom budgeten och gjort vissa förändringar för att budgeten skulle hålla sig i budgetramarna. Rambudgeten är beräknat enligt följande principer: 1. Driftsintäkterna beräknas öka med 3 % 2. Personalkostnaderna beräknas öka med 3 % 3. Övriga verksamhetskostnader beräknas öka med 2 % Skatteinkomsterna beräknas minska med -2,5 % jämfört med skatteprognos men beräknas stiga med 6,4 % jämfört med den ursprungliga budgeten för Beräkningen bygger på kommunförbundets prognosram där följande antagande gjorts: kommunalskatten beräknas med 19 % lönesumman ökar med 4,4 % 2011 och 3,3 % 2012 vilket är litet lägre än landets medeltal (2011 = 5,0 % och 2012 = 3,8 %) fastighetsskatten beräknas med ett uttag om 0,60 % på allmänna fastighetsskatten, 0,40 % på fastighetsskatten för bostäder och 1 % skatteuttag på fritidsbostäder kommunernas andel på samfundsskatt är 27,87 % (en minskning på 4,12 %- enhet från 2011) Skatteintäkterna utgör totalt euro i budgeten för år I statsandelskalkylen beräknas social- och hälsovårdens kostnader stiga med 9,8 %, kostnader på grundläggande utbildning beräknas stiga med 6,34 %. Samtidigt stiger kommunens egen finansieringsandel med 13,8 % (statens inbesparningsåtgärd på 635 miljoner euro). Skatteavdrag som minskar kommunalskatt eftersom de inte kan beviljas på statsbeskattning, kompenseras med drygt euro år 2012 (kompensationen totalt från åren 2010 till 2012 = 1,2 milj. euro). Kommunens kalkylerade statsandelar beräknas därmed öka med 4,4 % och statsandelarna utgör totalt euro i budgeten för år Samgångsstödet uppgår till euro ( euro 2011). Planerade nettoinvesteringar uppgår till 3,713 miljoner vilket betyder att kommunen måste uppta lån om 2,4 miljoner för att finansiera amorteringar på budgetlån och investeringar på det beloppet som överskrider årsbidraget. Med dessa faktorer balanserar kommunens driftsekonomi 2012 med ett årsbidrag om 1,487 miljoner euro och ett överskott om ca euro. Driftsbudgeten

6 350, KST :00 KST: 309/2011 Dnr:KST 309/2011 Verksamhetens intäkter beräknas öka med 4,2 %. Personalkostnader beräknas öka med 5,0 %, köp av tjänster ökar med 1,7 % medan material och förnödenheter ökar med 3,7 %. De totala verksamhetskostnaderna beräknas öka med 3,3 % och verksamhetsbidragen stiger med 2,8 %. Kostnaderna på specialsjukvården per sista oktober 2011 har stigit med 12,8 % jämfört med den motsvarande tidpunkten i fjol. Budgeten har dock inte överskridits lika drastiskt, men prognosen visar i alla fall att det kommer att behövas ca euro mera än budgeterat. På Vörås betalningsandelar har Vasa sjukvårdsdistrikt budgeterat en ökning på 12,3 % eller knappt euro. Kommunens egen uppskattning jämfört med årets budget är 2,6 % eller euro ( euro mindre). Primärhälsovårdens betalningsandelar per sista september har förverkligats upp till 77 % och hittills överskridits budgeten med ca euro. Kommunens egen uppskattning av kostnadsökningen på 2012 är 6,7 % eller euro vilket är euro mindre än vad vårdnämnden har förslagit. Årsbidraget Årsbidraget uppgår till euro i budgetförslaget och täcker därmed avskrivningarna. Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterat som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till 1,345 milj. euro i budgeten för 2012 där även årets slutförda investeringar är beaktade. Räkenskapsperiodens resultat I budgeten visar resultatet för 2012 ett överskott på euro. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för år 2012 uppgår till 4,359 miljoner euro och till 2,281 miljoner euro för år Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och hur amorteringar skall finansieras under året. Nettoinvesteringarna uppgår till 3,713 miljoner euro år Amorteringarna av gamla lån beräknas till euro och nyupplåningsbehovet kommer att vara 2,44 miljoner euro för att täcka investeringsutgifterna och amorteringarna år Investeringar på 2011 har finansierats hittills med kassamedel och kortfristigt lån (kommuncertifikat). Nyupplåningsbehovet på 2011:s investeringar och delvis på 2012:s investeringar ska täckas med ett lån på 3,0 miljoner euro och som lyfts på två rater i slutet av 2011 (1,7 milj. euro enligt budgeten) och på vintern De långfristiga lånen beräknas vara 5,15 milj. euro Skuldbördan per invånare för år 2012 beräknas vara 770 euro.

7 350, KST :00 KST: 309/2011 Dnr:KST 309/2011 gör nödiga ändringar i budgetförslaget. för budget och ekonomiplan till gemensamma samarbetskommissionen för behandling. föreslår för fullmäktige att budget och ekonomiplan godkänns. KST 345 godkände budgetsförslaget med följande ändringar: Kommundirektörens översikt behöver vissa korrigeringar i text. Näringslivets befrämjande: lite text om företagsträffarna; industriområdets utvecklande även med i målen för år Omsorgsnämnden: lagstadgade uppgifter i åtgärdsrutorna, nyckeltal och RAVA-index med i budgeten. Hemservice: Anskaffning av bilar (ta bort tre på leasing). Svenska bildningsnämndens budgetförslag återremitterades för korrigeringar i text och siffror samt en balanseringslista, vilket behandlas vid nästa sammanträde. Sammanträdet ajournerades kl Helena Emaus, Mats Hägglund och Esko Kuoppala avlägsnade sig från sammanträdet kl Sammanträdet återupptogs kl Ann-Britt Björkström avlägsnade sig från sammanträdet kl Investeringar: o Fiberkabelns kostnader minskas till och inkomster år 2012; o Nyåkerns planområdets investeringar ökas med (vägarna , kommunalteknik ); år 2013 minskas med ; o affärsverkets inkomster för åren tas bort; o ta in ett anslag för helhetsplanering och utbyggnad av barndagvårdens utrymmer om år 2012 samt Tottebo daghems och Tallkottens renoveringsanslag om stryks; o anslag per år för gymnasiet åren samt planeringsanslag år ; o meningen ett egnahemshus till varje kommundel stryks; o köp av bilar till hemservicen ; o pistmaskinens anskaffning sänks till Personaldelen behandlas vid nästa sammanträde. Budgeten återremitterades till nästa sammanträde.

8 350, KST :00 KST: 309/2011 Dnr:KST 309/2011 Kommundirektörens beredning: De ändringar som diskuterades på föregående möte finns nu i den nya budgetboken. Liten uppdaterad layout med mera nyckeltal har även bifogats som första sida till respektive nämnd. Svenska och finska bildningsnämndens budget har granskats och för svenska bildningsnämndens del har lönekostnaderna ökats på med euro för 2012 jämfört med den version som bifogades till mötet den gör nödiga ändringar i budgetförslaget. för budget och ekonomiplan till gemensamma samarbetskommissionen för behandling. föreslår för fullmäktige att budget och ekonomiplan godkänns. KST 350

9 351, KST :00 KST: 207/2011 Dnr:KST 207/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Delgeneralplan för Maxmo centrum och Tottesund KST 161, KST 232, KST 219, Delgeneralplanen för Maxmo kyrkoby och Tottesund har nu framskridit så långt att det finns ett första förslag till delgeneralplan. Detta skall läggas fram till påseende under 30 dagar och utlåtanden skall inbegäras från myndigheter och markägare skall ges tillfälle att lämna in anmärkningar. Delgeneralplanen kommer att presenteras för markägare och intressenter på Tottesunds Herrgård den kl Förslaget till delgeneralplan omfattar en areal om 133,78 ha och 156 befintliga byggplatser. I samband med denna generalplan uppstår 71 nya byggplatser varav 6 stycken inte går att placera och 65 stycken är utplacerade på kartan. Enligt MBF 19 skall planeförslaget framläggas offentligt under minst 30 dagar, om kommunkansliet är stängt under framläggningstiden framflyttas tiden för påseende med motsvarande antal dagar. Enligt MBF 20 skall utlåtanden inbegäras av förbundet på landskapsnivå, kommuner som angränsar till planen och enligt behov även andra myndigheter. Jävssituation uppstår om nära anhörig kan väntas få synnerlig nytta eller skada av ärendet som behandlas. I planeringsavseende uppstår synnerlig nytta om ledamot eller nära anhörig får utökad byggrätt i planen. Om inga nya byggrättar har anvisats så uppstår ingen jävssituation. KS:S FÖRSLAG: beslutar att framlägga planeförslaget offentligt under tiden , samt inbegär utlåtanden från Österbottens Förbund, Närings, trafik- och miljöcentralen, tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden. KST 161 Godkändes. Christina Öling och Kjell Heir anmälde jäv och var utstigna under ärendets behandling. Under tiden för påseendet har inkommit 11 anmärkningar från enskilda markägare samt två utlåtanden från myndigheter. Gällandes utlåtandet från Österbottens Förbund så uppdateras PDB med landskapsplanen och tidtabell och en utredning bifogas handlingarna gällande byggnadstryck och befolkningsökning fram till målåret.

10 351, KST :00 KST: 207/2011 Dnr:KST 207/2011 Gällandes anmärkningarna från markägare så har planeraren genomgått dessa och ger i bifogad bilaga förslag till ändringar och kompletteringar. KD:S FÖRSLAG: godkänner de förslag till ändringar och justeringar som föreslås av planeraren i enlighet med bifogad bilaga. KST 232 Godkändes. Kjell Heir anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling. Förvaltningsdirektörens beredning: Ändringar med anledning av markägarnas åsikter och myndigheternas utlåtanden gällande utkastet har planförslaget ändrats i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Dessutom har följande tekniska ändringar utförts: - Finnholmens detaljplaneområde har ändrats till svartvitt område, så att detaljplanens områdesreserveringar framgår (området tidigare med AP-1 beteckning). - på område där det krävs planeringsbehovsbeslut, anges inte symboler som utvisar antal byggplatser. Symbolerna anges i stället på en bilaga till beskrivningen (bilaga 18). Bilagan kan fungera som underlag för beslut om planeringsbehov. - kommunens namn har i handlingarna ändrats till Vörå kommun (tidigare Vörå- Maxmo kommun). - en ny bilaga, nr 19 utvisar huvudavloppsledningen. (det finns inte ännu noggrannare kartor över andra ledningar enligt avloppsplaneraren). - planens datum har ändrats till bullerbestämmelse har kompletterats: kommunen eller ELY-centralen ansvarsområdet för trafik och infrastruktur kommer inte att deltaga i kostnaderna för eventuellt bullerskydd som krävs på byggplatser inom vägens bullerområde. - allmän bestämmelse punkt 9 har kompletterats enligt följande: För att ansluta en enskild väg till allmän väg eller ändra användningsändamålet för en befintlig anslutning krävs anslutningstillstånd. - ur beskrivningen framgår att 53 st. byggplatser kan bebyggas genom direkt bygglovsförfarande. - allmänna vägar har angetts med linjebeteckning på planen. - ur beskrivningen framgår att en värdering har utförts att någon förlängning av lätta trafikleden inte anges i planen med hänsyn till kulturmiljön. Museimyndigheterna, som hörts senare, har meddelat att de inte har några invändningar mot förslaget till delgeneralplan. Förslaget till generalplan ska hållas offentligt framlagt i kommunen under minst 30 dagar. Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att göra anmärkning

11 351, KST :00 KST: 207/2011 Dnr:KST 207/2011 mot planförslaget. Anmärkningen ska ges in till kommunen före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt. Om generalplanen utarbetas så att den styr byggandet, ska framläggandet av förslaget till generalplan skriftligen meddelas sådana ägare och av kommunen kända innehavare av mark inom generalplaneområdet som har sin hemkommun på en annan, i befolkningsdatasystemet antecknad ort eller vars adress kommunen i övrigt har kännedom om. Meddelandet får sändas som vanligt brev. Personen anses ha fått del av meddelandet om det har postats senast en vecka före framläggandet. FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG: besluter att hålla förslaget till Maxmo centrum och Tottesund delgeneralplan framlagd till påseende under minst 30 dagar enligt 19 i markanvändnings- och byggnadsförordningen. Framläggandet meddelas med ett vanligt brev till sådana ägare som har sin hemkommun på en annan ort. Utlåtande begärs av: - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: ansvarsområde för miljö och naturresurser; samt ansvarsområde för trafik och infrastruktur - Österbottens förbund; och - byggnads och miljönämnden i Vörå - tekniska nämnden i Vörå. KST 219 Beslutsförslaget godkändes. Sven Mattas avlägsnade sig från sammanträdet efter ärendets behandling. Kjell Heir och Christina Öling anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling. Förvaltningsdirektörens beredning: Österbottens förbund, ELY-centralen och kommunens nämnder har gett sina utlåtanden. Fyra stycken anmärkningar har inlämnats och planläggaren har gjort en sammandragning över de anmärkningar och utlåtande som har inkommit. I bilaga xx finns planläggarens förslag till bemötande samt åtgärder som föreslås att ska vidtas på grund av anmärkningar och utlåtanden. FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG: omfattar de korrigeringar som gjorts enligt planläggarens förslag och föreslår att fullmäktige fastställer delgeneralplanen gällande Maxmo centrum och Tottesund i enlighet med bifogade förslag. KST 351

12 351, KST :00 KST: 207/2011 Dnr:KST 207/2011

13 352, KST :00 KST: 121/2011 Dnr:KST 121/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Nyåkern detaljplan Vörå-Maxmo KST 186, Vörå-Maxmo KST 233, Beskrivning av detaljplanen Detaljplanens målsättningar Målsättningar utgående från grunddata. Utvidgningen av detaljplaneområdet i Vörå centrum på Krooksbacken blev aktuell efter att kommun hade köpt det ca 14 ha stort sammanhängande markområde väster om det befintliga småhusområdet. Målsättning med detaljplaneringen är att skapa förutsättningar för ett landsortsbetonat högklassigt småhusdominerat bostadsområde samt att förstärka attraktionskraft för Vörå centrum. Utvidgningen av detaljplanen förstärker områdets identitet som ett högklassigt bostadsområde. I planeringen strävar man att anpassa markanvändningen till landskapet och naturvärden. I detaljplanen ingår kvarteren väster om Botniavägen och kvartersreserveringarna justeras för två enskilda byggnadsplatser (tomt 2 i kv. 132 och tomt 1 i kv 154) och de obebyggda kvarteren i den branta sluttningen. Planens struktur Dimensionering I utvidgningen av detaljplanen ingår totalt 30 obebyggda (alt B, i alt. A 28) byggnadsplatser för egnahemshus, av dessa finns två i kvarteren 154 och 155 enligt den befintliga detaljplanen. I de två kvarteren för radhus finns det möjlighet att förverkliga ca 20 bostäder. Områdets invånarantal kan öka genom utvidgningen med ca 140 personer (3/bost.), (alt. A ca 130). Områdesreserveringar Kvartersområden I detaljplanen ingår endast bostadskvarter som i huvudsak är placerade på skogsområdet eller i kanten av åkerområden. Vid placeringar har man beaktat landskappsbilden och markbeskaffenheten samt övriga terrängförhållanden med tanke på teknisk service. Övriga områden I detaljplaneutvidgningen ingår väg- och rekreationsområden (VL). Inom rekreationsområden finns instruktiva reserveringar för lekplan (le) och bollplan. El-linjen (20kV), går i nord-syd riktning över de större åkerområden, har inverkat på placeringen av områdesreserveringar. Detaljplanens konsekvenser Konsekvenser för samhällsstrukturen Bosättningen ökar med ca 140 invånare i västra delen av Vörå centrum vilket också förstärker den befintliga byastrukturen. Detaljplanevägar ökar i området med ca 950 m (alt. A och B), också Nyåkersvägen bör förbättras till den del den ingår i detaljplanen (finns det behov att göra förbättringar mot centrum genom det befintliga planeområdet?).

14 352, KST :00 KST: 121/2011 Dnr:KST 121/2011 Konsekvenser för trafiken Trafiken på Västerängsvägen från Krooksbacken mot centrum ökar. Trafiken kommer sannolikt också att öka på den enskilda vägen till Vasavägen (närmaste förbindelse). Konsekvenser för naturmiljön Skogsområdet har blivit avverkat för några år sedan, i kanten har vuxit upp björkar. Åkerområden har odlats och är öppna. Största delen av skogsområdet blir bebyggt. De största fria områdena finns på de gamla åkrar och i norra delen av skogsområdet. Konsekvenser för landskapet och den byggda miljön Landskappsbilden kommer att förändras genom att det avverkade skogsområdet och kanterna av åkerområden byggs med egnahemshus. I utkastet finns instruktiva reserveringar för lek- och bollplan vilket ger möjligheten till olika fritidsaktiviteter, i östra delen vid den branta slutningen finns goda möjligheter att förvekliga fritidsverksamhet för barnen. Störande faktorer i miljön Utvidgningen gränsar i sydväst till ett detaljplaneområde för industrin som finns på södra sidan av Nyåkersvägen. Områdets verksamhet försvårar inte förverkligandet av bostadsområde. KD:S FÖRSLAG: Planerare Pertti Malinen kommer och presenterar två olika utkast till detaljplan för området och kommunstyrelsen ger anvisningar för det fortsatta arbetet. KST 186 Mötet ajournerades under Malinens presentation valde alternativ B för den fortsatta planeringen, men så att hela området planeras som egnahemshusområde och att tomterna bör vara ca m 2. Efter styrelsens beslut om alternativ har planeraren arbetat vidare i enlighet med direktiven och nu finns ett första utkast till plan. Utkastet omfattar nu totalt 43 byggplatser, varav 36 är nya obebyggda byggplatser för egnahemshus. Utkastet till detaljplan framläggs till påseende så att markägare och intressenter kan inkomma med anmärkningar innan planeringen går vidare. KD:S FÖRSLAG: beslutar att framlägga utkastet till detaljplan till påseende under tiden , i detta skede inbegärs utlåtanden endast från kommunens egna organ tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden. KST 233

15 352, KST :00 KST: 121/2011 Dnr:KST 121/2011 Förslaget godkändes, med tillägget att Tekniska nämnden bör ge planeområdet ett annat namn. Förvaltningsdirektörens beredning: Planområdet kallas för Nyåkern i enlighet med tekniska nämndens beslut Nämnden vill tillägga att bollplanen bör flyttas österut samt att Lissbackbäcken antingen rörläggas eller förflyttas. Nämnden hade inget annat att anmärka emot planen. Planområdets vägar har likaså fått namn som dels baserar sig på lokala ortsnamn och bl.a. Vörås vänkommun Mora. Planområdet har utvidgats genom att ta med Tågsalvägens vägområde i planen. De inlämnade anmärkningar har beaktats i planförslaget i mån av möjlighet. Lättrafikled och en tomt i planområdets västra del har tagits bort med tanke på att förhindra onödig trafik runt området. I kvarteret 165 har tre egnahemstomt ändrats och förstorats till en AP-tomt samt till en YS-tomt som möjliggör byggandet av ett daghem vilket visar områdets framtida användning till alla tomtköpare. Två egnahemstomter i kvarter 166 har ändrats till en AR-tomt (radhus). Vägområdet längs Tågsalvägen kommer att komma till kommunens ägo via en lantmäteriförrättning som utförs efter att planen har trätt i kraft. Ersättningar gällande de markområden som överlåts till kommunen ska förhandlas med markägare under planprocessen med syfte på att markpriset överenskoms och alla markägare ska ge sitt samtycke om överlåtelse. besluter att hålla förslaget till Nyåkerns detaljplan framlagd till påseende under minst 30 dagar enligt 27 i markanvändnings- och byggnadsförordningen. Utlåtande begärs av: - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: - ansvarsområde för miljö och naturresurser - ansvarsområde för trafik och infrastruktur - Österbottens förbund; - Österbottens räddningsverk och - byggnads- och miljönämnden samt tekniska nämnden i Vörå. KST 352

16 353, KST :00 KST: 76/2011 Dnr:KST 76/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Detaljplan för Bockberget utvidgning 2 KST Förvaltningsdirektörens beredning: Detaljplaneområdet är beläget i Oravais by, ca 1,5 km nordväst om kommundelscentrumet i Oravais, strax söder om Tacksamviksvägen/Öjvägen. Området gränsar till områden där det finns fastställd detaljplan och ett område där utvidgning av detaljplan för Bockberget är under uppgörande (Bockberget utvidgning 1). Uppgörandet av detaljplan sker på initiativ av markägarna som har uppgjort konsultkontrakt med planläggaren HN-Consult Ab i maj Planeringen omfattar hela lägenheten Sandgroparna RNr 5:350 vars areal uppgår till 2,455 ha. Området är obebyggt. Kommunalteknisk försörjning så som vatten och avloppsledning löper i nord-sydlig riktning på området och tangerar planområdets östra del. Målsättningen med att uppgöra en detaljplan för området är att förbättra områdets markanvändning samt skapa nya utvecklingsmöjligheter på området. Genom planeringen vill man skapa nya bostadstomter för fast boende i närheten till havet. I landskapsplanen finns följande reserveringar: at-2 Havsnära by mv Område med turistattraktioner /utveckling för turism och rekreation Området ingår i Oravais stranddelgeneralplan med följande reserveringar: M Jord- och skogbruksområde RA/AO Fritidsbostadsområde som kan ändras till permanent boende 1. Godkänner HN-Consult Ab som planläggare 2. Konstaterar att frågan om planläggning har väckts och framlägger programmet för deltagande och bedömning till allmänt påseende i 30 dagar. KST 74 Beslutsförslaget godkändes. Förvaltningsdirektörens beredning: Det uppgjorda detaljplanförslaget innehåller två kvartersområden, med sammanlagt sju tomter för fristående småhus (AO), samt två mindre områden för närkreation (VL). Trafiken till området sker längs körförbindelse eller vägar som är bebyggda eller kommer att byggas av markägare.

17 353, KST :00 KST: 76/2011 Dnr:KST 76/2011 besluter att hålla förslaget till detaljplan gällande Bockberget utvidgning 2 framlagd till påseende under minst 30 dagar enligt 27 i markanvändnings- och byggnadsförordningen. Utlåtande begärs av: - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: - ansvarsområde för miljö och naturresurser - ansvarsområde för trafik och infrastruktur - Österbottens förbund; - Österbottens räddningsverk och - Byggnads- och miljönämnden samt Tekniska nämnden i Vörå. KST 353

18 354, KST :00 KST: 95/2011 Dnr:KST 95/2011 EKONOMI, Betalning av borgensförbindelse, Ab Kulla Boats Oy Förvaltningsdirektörens beredning: Aktia Bank Abp har med det inkomna brevet meddelat att Kulla Boats Ab har satts i konkurs Banken påminde om uppsägning av lånet som kommunen hade gått i borgen för och fodran på ,87 skall betalas senast har antecknat meddelandet till kännedom på sitt möte Eftersom kommunen (Oravais kommun) hade beviljat proprieborgen har borgensförbindelsen betalats och bokförts som Övriga finansieringskostnader i driften. Kommunens fodringar har meddelats till bouppteckning men man avvaktar om det finns tillräckligt med medel för att konkursförfarandet kan fortgå. antecknar förfarandet till kännedom och anhåller om budgetändring om tilläggskostnader om euro på kontot övriga finansieringskostnader. KST 354

19 355, KST :00 KST: 110/2011 Dnr:KST 110/2011 MILJÖÄRENDEN, Utlåtande om förslag till utnämning av betydande översvämningsriskområden i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten KST 152, Förvaltningsdirektörens beredning: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har bedömt de översvämningsrisker i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten som kan följa av förhöjt vattenstånd i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd. Utgående från bedömningen har närings-, trafik- och miljöcentralen berett ett förslag till områden där översvämningsrisken kan vara betydande. På basis av förslaget anger jord- och skogsbruksministeriet områdena med betydande översvämningsrisk. För områden med betydande översvämningsrisk utarbetas senare kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker samt planer för att förhindra och minska översvämningsrisker. Förslaget gäller översvämningar i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd. Utöver denna bedömning bedömer kommunerna i området översvämningsriskerna i tätorter som orsakas av dagvatten, dvs. regn- och smältvatten. Vid bedömningen granskas följande ogynnsamma översvämningsföljder: - ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet; - långvariga avbrott i nödvändighetstjänster såsom vattentjänster, energiförsörjning, datakommunikation, vägtrafik eller annan motsvarande verksamhet; - långvariga avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner; - långvariga eller omfattande ogynnsamma följder för miljön; eller - oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet. Förslag till områden med betydande översvämningsrisk är följande: Kyro älv Ilmajoki Munakka Seinäjoki Ylistaro Veikars Laihela å Laihela tätort Runsor Lappo å Lappo tätort Andra identifierade översvämningsområden (i Vörå kommun): Kimo å Kimo tätort Vörå å Vörå tätort Föreslås översvämningskartering, har tidigare inträffat översvämningar med följder som har varit ogynnsamma ur allmän synpunkt. Ely-centralen i Södra Österbotten har bett om utlåtande om utkastet senast omfattar förslaget till betydande översvämningsriskområden. KST 152

20 355, KST :00 KST: 110/2011 Dnr:KST 110/2011 Godkändes med följande förtydligande: Kimo å omfattar Kimo tätort och Kimo ås mynning. Kommundirektörens beredning: Närings- trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten har skickat sitt svar på de olika utlåtandena angående utkastet till utnämning av betydande översvämningsriskområden. antecknar responsen till kännedom. KST 355

21 356, KST :00 KST: 252/2011 Svenska bildningsnämnden Dnr:SVBN 116/2011 SOCIALVÅRD, Barnomsorgen, Eftermiddagsverksamhet i Vörå centrum SVBN , 187 SVBN , 224 KST , 269 FGE , 114 Barnomsorgsledarens beredning: Eftermiddagsverksamheten för Koskeby skolas, Rejpelt skolas och Rökiö skolas elever har fram till maj 2011 ordnats med köptjänst av Vörå Frikyrka. Eftersom kommunen är ansvarig för verksamheten föreslås köptjänsten avslutas så att man kan kontrollera verksamheten. Fr.o.m. skolstarten, , föreslås kommunen ordna eftermiddagsverksamheten. Det finns inga lediga lokaler i Vörå centrum varför eftermiddagsverksamheten ordnas i Koskeby skola. Eftis har öppet kl barn har anmält sig till eftis för verksamhetsåret En avgift betalas för de avtalade dagarna. Avgiftsintäkterna skulle vara 1510 euro/månad. Två eftisledare behöver anställas. En person med ansvar med en arbetstid mellan kl och en med arbetstiden kl En eftisledare 65 % av fulltid och med ansvar lediganslås för tiden En andra eftisledare 52% av fulltid lediganslås för tiden Lön enligt Akta, 05KOU010. Prövotiden är fyra månader och straffregistersutdrag och läkarintyg bör uppvisas före tillträde. BILDNINGSCHEFENS FÖRSLAG: Eftersom representanter för Vörå Frikyrka har meddelat att de önskar upphöra med eftisverksamheten fr.o.m. höstterminen 2011 och det finns budgeterade medel så ordnar kommunen eftis i egen regi. Nämnden väljer att inte lediganslå eftisledare eftersom det finns befintlig personal inom kommunen som bör erbjudas jobben. SVBN 187 Enligt förslag Barnomsorgsledarens beredning: Eftisbudgeten är förbrukad till över 200 %. Detta beror främst på för högt budgeterade avgiftsintäkter och på att köptjänsten från Frikyrkan inte hållits inom ramarna. En tilläggsbudget kommer att behövas för resten av året.

22 356, KST :00 KST: 252/2011 Svenska bildningsnämnden Dnr:SVBN 116/2011 Eftisverksamheten fungerar nu i Koskeby skola. Barnomsorgsledaren har undersökt andra alternativ eftersom Koskeby skolas personal och eftisledarna anser det svårt att få en ändamålsenlig verksamhet på skolan. I läkargården hyrs utrymmen för gruppfamiljedaghemmet Myran. Ett rum används inte och skulle ha varit ett alternativ, men på grund av väldigt stor grupp, i medeltal 20 elever per dag är detta inget alternativ. För att kunna använda utrymmet borde dessutom en del inventarier införskaffas. Frikyrkan önskar få hyra ut sina utrymmen även i fortsättningen. Hyran har diskuterats och Frikyrkan har gått med på en sänkning från 850 euro per månad till 700 euro per månad. För att hyra in sig i Frikyrkan behövs för resten av året en tilläggsbudget på euro för hyreskostnader. Dessutom behövs euro för löner, mellanmål, hobbymaterial och ledarnas fortbildning. Budgetförslag 1 som bilaga. Uträkningen är gjord på ett halvt verksamhetsår, 5 månader. Ifall verksamheten fortsätter i Koskeby skola behövs i tilläggsbudget euro för löner, mellanmål, hobbymaterial och ledarnas fortbildning. Ett materialskåp med lås bör också införskaffas, som skulle betyda 300 euro i tilläggsbudget. Budgetförslag 2 som bilaga. Uträkningen är gjord på ett halvt verksamhetsår, 5 månader. Barnomsorgsledaren föreslår för nämnden att eftisverksamheten ordnas på daghemmet Liljekonvaljen fr.o.m BILDNINGSCHEFENS FÖRSLAG: Nämnden beslutar att placera eftisverksamheten på daghemmet Liljekonvaljen fr.o.m Anhållan om budgetändring för resten av år 2011 behövs eftersom anslaget för eftermiddagsverksamheten är överskriden med euro. Verksamheten för resterande hösttermin beräknas kosta 4000 euro netto. Nämnden anhåller hos fullmäktige om euro i budgetändring för eftisverksamheten. SVBN 224 Enligt förslag Kommundirektörens beredning: Ett nytt budgetförslag för eftisverksamheten på Liljekonvaljen har uppgjorts av barnomsorgsledaren för tiden För fortsättningen intas medel i budgeten för föreslår för fullmäktige att euro beviljas i tilläggsbudget för förskoleverksamheten i enlighet med bifogade budgetförslaget. KST 269

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 11.07.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 11.07.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande -2, KST 2011-07-11 18:00 Tid 11.07.2011 kl. 18.00 19.40 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Kallelse till Fullmäktiges sammanträde 16.02.2012 kl. 19.00 i Gymnasiets auditorium

Kallelse till Fullmäktiges sammanträde 16.02.2012 kl. 19.00 i Gymnasiets auditorium -2, FGE 2012-02-16 19:00 Kallelse till Fullmäktiges sammanträde 16.02.2012 kl. 19.00 i Gymnasiets auditorium Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid -1, FGE 2012-02-16 19:00

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 8.10.2015

KALLELSESIDA Utfärdat 8.10.2015 KALLELSESIDA Utfärdat 8.10.2015 8/96 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Ärendets nummer Ärende 69. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 70. PROTOKOLLJUSTERING 71. BUDGET

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 10.10.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande. Ralf Grägg protokolljusterare

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 10.10.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande. Ralf Grägg protokolljusterare -2, KST 2011-10-10 18:00 Tid 10.10.2011 kl. 18.00 20.34 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.06.2011 6/11 Sammanträdestid Måndagen kl 18.00-19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Torbjörn Björkman,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 27.4.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 21 april 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 april 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 11 Laglighet och beslutförhet 12 Protokolljusterare 13 Godkännande,

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 6 september 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Eckerö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 29 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

kommungården i Vörå Holtti Tom, kommunsekr. Strand Johan, fastighetschef Niskala Markku, förvaltn.dir. Vörå 09.05.2011 Tom Holtti sekreterare

kommungården i Vörå Holtti Tom, kommunsekr. Strand Johan, fastighetschef Niskala Markku, förvaltn.dir. Vörå 09.05.2011 Tom Holtti sekreterare -2, KST 2011-05-09 18:00 Tid 09.05.2011 kl. 18.00 20.35 Plats kommungården i Vörå Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N NÄRINGS- OCH SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 18 april 2012 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 1 Kallelse och beslutsförhet 2.

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015. Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79

VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015. Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79 VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015 Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79 INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 5 Vörå kommuns ekonomi under åren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun

www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun Innehåll Tomtanskaffning 5 Kommunens tomter 5 Privatägda tomter 5 Bygglov 7 Undantagslov 8 Område i behov av planering 8 Tolk- och översättningsservice

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer