Delrapport Ungas Entreprenörskap på Landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport Ungas Entreprenörskap på Landsbygden"

Transkript

1 Delrapport Ungas Entreprenörskap på Landsbygden Sidan 1 av 17

2 Inledning Denna rapport sammanställer det arbete vi har gjort under sommaren och hösten 2011 för att förbereda satsningen ungas entreprenörskap på landsbygden. Vi har under hösten omvärderat projektplanen och modifierat i syfte att projektet ska bli så framgångsrikt som möjligt. Vi har valt att byta arbetsnamnet till Rethink Landsbygd där grundtanken är att vi genom våra tävlingar får ungdomar att tänka om kring möjligheter på landsbygden. Syftet under förarbetet har varit att bygga relationer med andra organisationer och kommuner och att lära sig mer om landsbygdens utmaningar. Tack vare ett beslut för projektets start innan sommaren kunde vi använda Almedalsveckan för att knyta kontakt med många organisationer och kommuner, vilket gjorde att arbetet under hösten blev mycket smidigare än beräknat. En stor del av tiden gick även till att identifiera en möjlig medfinansiär. Vi träffade en hel del kommuner och myndigheter (Ungdomsstyrelsen, Vinnova, Tillväxtverket med flera) för att tillslut få kontakt med programmet för lokala servicelösningar på Tillväxtverket som beviljade en medfinansiering på kr. Efter beslutet från Tillväxtverket har vi kunnat lägga mer kraft på den konkreta planeringen för projektet. Under förberedelserna gång har vi försökt hitta en bra definition på landsbygd och glesbygd. Olika organisationer, myndigheter och kommuner har olika definitioner. Vi har kommit fram till att glesbebyggda områden ett bra begrepp för oss då vi inte uteslutande arbetar med traditionella gröna näringar så som skogs- och jordbruk utan alla möjliga affärsidéer. Då syftet främst är att väcka ungas intresse för att driva företag på landet och se möjligheter med att flytta från exempelvis miljonprogramsområden. Förutom en egen stor undersökningen bland Sveriges kommuner har vi också under hösten studerat rapporter och undersökningar som har gjorts av kommuner, myndigheter och akademiker. Syftet har varit att få en bättre bild av de möjligheter och utmaningar som finns på landsbygden. Avslutningsvis har vi efter samtal med organisationer som verkar på landsbygden eller med landsbygdsutveckling kommit fram till att det är otroligt viktigt att vi är väldigt tydliga med att målgruppen för projektet inte är landsbygden utan ungdomar och unga entreprenörer som är nyfikna på landsbygden. Sidan 2 av 17

3 Innehållsförteckning INLEDNING 2 JUSTERINGAR AV URSPRUNGLIGA PROJEKTPLANEN 4 UTVECKLING AV WORKSHOPS 5 REGIONALA WORKSHOPS MED UNGA, POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN 5 TEMATISKA AFFÄRSUTVECKLINGS-WORKSHOPS FÖR UNGA ENTREPRENÖRER 9 KOPPLINGEN LANDSBYGD OCH MILJONPROGRAM 10 RESULTAT FRÅN FRÅN VÅR UNDERSÖKNING 13 AKTIVITETSPLAN 16 PROJEKTORGANISATION 17 PROJEKTLEDNING 17 REFERENSGRUPP 17 Sidan 3 av 17

4 Justeringar av ursprungliga projektplanen De justeringar vi har gjort bygger på nya kunskaper som mobiliseringsfasen har gett oss. Orsaken till justeringarna kan variera men syftet är att vi ska nå höga kvalitativa mål i projektet. 10 regionala workshops blir Istället för att arrangera 10 regionala workshops har vi valt att ha fem regionala workshops och tre tematiska workshops. Syftet är inspirera unga entreprenörer som är nyfikna på att driva sina företag på landsbygden och vill etablera sig där. Anledningen till ett minskat antal workshops med två är att vi under förberedelsearbetet insett att våra resurser (tid, personal) inte räcker till fler aktiviteter. Mer fokus på affärsmodeller hos unga entreprenörer I ursprungsplanen utgick vi endast från nya affärsidéer. Vi har nu även valt att titta på utvecklingen av nya affärsmodeller alltså hur man bedriver sin verksamhet i form av betalning, distribution, kundvård, försäljning med mera. Syftet är att titta på hur existerande unga entreprenörer kan flytta sina verksamheter och företag till landsbygden. Utställning på andras konferenser istället för att arrangera en egen Istället för att arrangera en egen konferens och försöka dra folk dit har vi kommit fram till att det är mycket mer framgångsrikt att delta på alla andra konferenser som arrangeras på detta tema och bl.a. ställa ut och prata med folk. Bl.a. konferenser arrangerade av Ungdomsstyrelsen och Jordbruksverket men även seminarier hos Tillväxtverket och på Almedalsveckan. Sammanslagning av regionala och nationell referensgrupp Vi beslutade att den nationella referensgruppen ska bestå av personer och organisationer som har verksamhet på lokal och som kan vara ambassadörer och dörröppnare. Under mobiliseringsfasens start insåg vi hur överambitiöst och omöjligt det var att etablera 10 olika referensgruppen. Inspirationsfilmer istället för metodhandbok För att sprida resultat från projektet hade vi planerat att producera en handbok. Vår research har visat att korta inspirationsfilmer med unga entreprenörer som lyckats etablera en framgångsrik verksamhet är mycket mer effektfullt och tilltalande. Sannolikheten att de tar till sig budskapet är mycket större. Därför kommer vi filma våra workshops och de unga vi träffar för att på ett för målgruppen anpassad sätt sprida budskapet. Sidan 4 av 17

5 Utveckling av workshops Här sammanställer vi det arbete vi har gjort under hösten för att bygga en bra kunskapsbas och genomförandestrategi i projektet. Under arbetets gång intervjuade vi unga entreprenörer från olika sektorer som är intresserade och nyfikna på landsbygden. Vissa hade sitt ursprung från landet och andra ett intresse av lantligt leverne. Gemensamma nämnaren var att de inte trodde det var möjligt att driva sitt företag från landsbygden. Olika skäl/problemområden framkom, alltifrån närheten till forskning och akademi till avsaknaden av innerstadspulsen och kulturlivet men också konkreta utmaningar med att hitta en hållbar affärsmodell. Samtalet med unga entreprenörer gav oss idén om att vi under projektets gång inte bara ska jobba med att utveckla nya affärsidéer via vår tävling, utan att vi även ska titta på nya affärsmodeller för existerande unga entreprenörer. Och att möjligheten att inspirera dem till att flytta till landsbygden. Därför har valt att dela upp våra workshops i regionala och tematiska områden. Syftet är att både utforska regionernas utmaningar och möjligheter som skulle kunna attrahera entreprenörer och nå ungdomar entreprenörer som redan nu är intresserade av att etablera sin verksamhet på landsbygden. Vi har även gjort ett omfattande arbete för att få en bra bild av var på landet det finns bäst förutsättningar för oss att verka med projektet. Vi tittade på existerande rapporter och analyser, gjorde vår egen undersökning och förde dialog med kommuner, tjänstemän, ideella föreningar och näringslivsorganisationer. Regionala workshops med unga, politiker och tjänstemän Utifrån vårt arbete har vi kommit fram till att vi ska satsa på dessa fem kommuner/regioner: Skara/Skaraborgsområden I kommunen bor ca invånare och beskriver sig som en plats som ger kraft till utveckling och som lägger fokus på generationer i nutid och framtid. Skaraborgsområdet inkluderas av kommuner i öst, väst och norr. Samtliga av dessa kommuner agerar Leader Skaraborg i, bortsett från Lidköping centralort, Skövde centrum, Skultorp och delar av Mariestad. I Skara agerar Rådhuset som det organ som sammanlänkar näringslivet i kommunen och Sidan 5 av 17

6 här har vi identifierat lokala representanter för vår workshop. Vårt engagemang inom Skaraborg kommer att behöva i beaktande den centralisering som finns inom lantbruket befolkningens positiva inställning till utveckling och entreprenörskap. Möjligheter framförd av kommunens representanter 1) Goda expansionsmöjligheter (mark, fastigheter, arbetskraft etc.) 2) Bra möjligheter till ett prisvärt och bra boende 3) Liten ort där det är lätt att etablera viktiga kontaktnät, inte minst genom goda entreprenörsförebilder (t.ex Jula-koncernen, Bert Karlsson) Hot framför av kommunens representanter 1) Hög brottslighet 2) Begränsad marknad 3) Få arbetsplatser som kräver kvalificerad arbetskraft Kontaktpersoner Lovisa Biarth, Vi Unga Jill Ericsson, Ung Företagsamhet Karlstad/Värmland Inom Karlstads kommun lever idag ca människor. Länets mest företagstäta orter är Kil, Årjäng, Sunne, Eda och Forshaga. En av bristerna i länet är kvalificerad utbildning, vilket bildar svaghet för landsbygden och dess utveckling. För att bidra till en utveckling på landsbygden finns flera initiativ verksamma runtomkring i Värmland, särskild inom kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Karlstad, dock inte innerstaden Karlstad som inte räknas som landsbygd/glesbygd. Landsbygden i regionen präglas av tjänste- och produktionsföretag och jordbruket är förhållandevis en liten del, vilket präglat landsbygdens utveckling. Centralisering av flera viktiga samhällsfunktioner till Karlstads beskrivs av länsstyrelsen som ett hot för landsbygdens utveckling. Idag är företagande och verksamhet på landsbygden relaterad till låg inkomst för regionens befolkning detta är vi ska fokusera på i vår workshop; att utnyttja lokala resurser på ett smart sätt för framtiden. Möjligheter framförd av kommunens representanter 1) Tillgången till Karlstads universitet 2) Företagskluster som finns (It, papper, verkstad) 3) Utbud av kultur och fritidsaktiviteter Sidan 6 av 17

7 Hot framför av kommunens representanter 1) Attityder till entreprenörskap 2) Låg utbildningsnivå 3) Avståndet till Stockholm är för långt, många vill bo i storstad Kontaktpersoner Ulf Johansson, näringslivsdirektör Jennie Jonsson, Ung Företagsamhet Östersund/Jämtlands län I Östersunds kommun lever ca människor varav cirka på landsbygden. Kommunen har tolv stadsdelar och hembygdsområden och runtomkring kommunen är elva småsamhällen belägna på glesbygden. Östersund använder sig av en företagslots, som kan vara behjälplig för oss för att komma i kontakt med aktuella aktörer för våra workshops. Projekt inom landsbygdsutveckling har genomförts inom Åre, Berg, Krokom och Östersunds kommuner, bortsett från landsbygdsområdena Härke-Frösö, Stocke-Västerhus, Tanne-Berge-Lövsta. Lokalt i Östersund finns Navigationscentrum som är anpassat till unga mellan åldrarna år. Verksamheten ingår i kommunens arbete att sysselsätta och engagera unga på sin fritid. Jämtlands region menar att många unga väljer att flytta från landsbygden. Därför behövs idag en satsning på den yngre generationen i syfte att skapa arbetstillfällen och på så vis även möjliggöra en befolkningsutveckling. Länet ser goda förutsättningar för produktion med fokus på miljö och hållbarhet. Genom våra workshop kan vi tillsammans möta en utmaning såsom denna och samtala med unga kring på vilket sätt detta kan motverkas. Möjligheter framförd av kommunens representanter 1) Stor tillgång på skogsråvara och ett öppet och levande odlingslandskap 2) Efterfrågan på förnyelsebar energi, bland annat från skogs- och jordbruk 3) Rika naturresurser fisk, vilt, bär, mineraler, sötvatten, energi mm Hot framför av kommunens representanter 1) Svårigheter att rekrytera kompetent arbetskraft och entreprenörer 2) Avsaknad av kunskapsöverföring mellan generationer och olika aktörer 3) Stor utflyttning av ungdomar från landsbygden Kontaktpersoner Maja Persson, Vi Unga Sidan 7 av 17

8 Sara Larsson, Ung Företagsamhet Gävle/Gävleborg I Gävle lever ca inom kommunen. Inom Gävle kommun finns flera aktiva företagsföreningar samt att Vi Unga, Ung Företagsamhet och Leader i Gästrikland är involverade i olika satsningar för att stärka ungas engagemang och utveckla landsbygdsorterna omkring kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle, Sandviken. Bland dessa finns glesbygdsområdena Högbo, Valbo, Årsunda, Älvkarleby och Storby. I Gävleborg efterfrågas miljöanpassade produktionsmetoder, produkter och ny kompentens/input för att driva nya företagsformer och utveckla landsbygden. En förhoppning är även att öka andelen tjänsteföretag och få in fler kvinnor och invandrare in i arbetslivet/näringslivet. Skogsbruket är idag bland de största potentiella utvecklingsområdena enligt länet. Ser vi på Gävleborgs svagheter är entreprenörsandan låg. I och med våra workshop kan vi vara med och identifiera vilka möjligheter som finns för att förändra detta. Tillsammans med bland annat områdets utvecklingsgrupper inom samhälle och kultur finns god potential att bidra till. Möjligheter framförd av kommunens representanter 1) Stort intresse för utveckling och förnyelse 2) Tillgången till högskolan 3) Närhet till Stockholm och mälardalen Hot framför av kommunens representanter 1) Tröghet i beslutsprocesser 2) Lågt positivt tänkande 3) Utebliven generationsväxling i företagen Kontaktpersoner Lena Hisved, Näribgslivsutvecklare Elin Larsson, Vi Unga Helene Åkerlind, Ung Företagsamhet Falun/Borlänge & Dalarna Borlänge har ca invånare och identifierar sig som en kommun med dynamisk entreprenörskapsanda och ett gott företagsklimat. Kommunen för ett nära samarbete med Falun som har ca invånare. Falun och Borlänge samarbetar med många av de andra närliggande kommunerna och glesbygderna Enviken, Svärdsjö, Bjurås, Grycksbo, Tuna, Torsång och Vika. Tillsammans arbetar de ur ett hållbarhetsperspektiv med inriktning på Sidan 8 av 17

9 innovation, miljö och entreprenörskap. Falun-Borlänge området tydliggör att de båda kommunerna är i behov av varandra för att göra sin region attraktiv och mer kraftfull. De identifierar en utmaning i att vidhålla möjligheterna att ta del av regionens entreprenörer och att de bidrar till bygdens hållbarhetsutmaningar. De ser ett stort behov av att stimulera levande landsbygd och öka områdets attraktivitet. Inom Falun-Borlänge traktens utmaningar existerar förekomsten av en svag företagstradition inom flera bygder, avstånd mellan aktiva orter och bristfälliga kommunikationer. Genom vårt arbete kan nya affärsmöjligheter bildas i och med att vi stödjer processen i att kartlägga vad unga vill arbeta med och på vilka sätt områdena kan möta deras behov. Möjligheter framförd av kommunens representanter 1) Närhet till allt; skolor, fritidssysselsättningar, uteliv, kulturliv, etc. 2) Många turister 3) Gott om stränder Hot framför av kommunens representanter 1) Svårt att slå sig in på marknaden pga. traditionellt handlande 2) Få turistföretag 3) Brist på attraktivt boende på landsbygden Kontaktpersoner Klara Kåks, Vi Unga Elin Holst Granlund, Ung Företagsamhet Tematiska affärsutvecklings-workshops för unga entreprenörer Affärsutvecklingsworkshop på temat grön omsorg Intresset för, och kunskapen om, grön omsorg (sysselsättning för människor med särskilda behov i lantlig miljö) ökar allt mer. Vi har upptäckt att det finns ett stort intresse bland unga entreprenörer att utveckla företagsidéer inom koncept grön omsorg. Detta har ökat på senare tid då allt fler kommuner börjat förstå området och efterfråga tjänster och vårdplatser inom ramen för det. På denna workshop kommer vi att samla unga som är intresserade av att driva företag inom vård och hälsa och som är nyfikna på att bo och verka på landsbygden. Vi exemplifierar med goda exempel från gårdar och lantbruk som satsat på denna form av vårdverksamhet för att inspirerar dem och vänder och vrider på eventuella affärsmässiga hinder och utmaningar som de Sidan 9 av 17

10 kan möta. Affärsutvecklingsworkshop på temat IT och e-handel IT och E-handel är redan ett stort affärsområde för både nystartade och etablerade företag på landsbygden. Det finns mycket statistik på området som visar att inte bara allt fler entreprenörer ser möjligheterna med att etablera sig men också att landsbygden är den snabbast växande kundgruppen för e-handlare. Vår workshop på detta område handlar mer om att öppna upp sinnet hos unga IT-entreprenörer och visa på vilka möjligheter det finns att driva sitt bolag från landsbygden. Intresset hos unga har ökat något i och med nyheterna om bl.a. Facebooks server-lansering i Luleå. Vi kommer exemplifiera genom framgångsexempel och utforska vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas i att flytta sin verksamhet till landsbygden. Affärsutvecklingsworkshop på temat mat och livsmedel Både Jordbruksverket och LRF gör stora insatser för att främja måltidsutveckling och intresset för mat på landsbygden. Vi har också kunnat se en trend hos ungdomar med allt större intresse för måltid, livsmedelsproduktion och främst hållbar och ekologiskt produktion. Detta område hänger också tätt samman med turismen. Under förstudien har vi träffat unga entreprenörer och innovatörer med nya idéer kring produktion och distribution av mat. Syftet med workshopen är att utforska de nya idéerna som unga entreprenörer har och se vilken bärkraft dessa har och i så fall hur det skulle kunna implementeras på landsbygden. Vi knyter dessa innovatörer med experter som hjälper till och utvecklas deras idéer. Kopplingen landsbygd och miljonprogram Bakgrund till hela detta projekt grundar sig på Jordbruksverkets dialoger under våren 2010 om hur man kan locka miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden. I den avslutande workshopen visade sig att det fanns ett stort intresse för en affärsidétävling som en metod för att inspirera unga entreprenörer till landsbygden. Vi har dock från start utvidgat projektet från en enkel idétävling till en process som vaskar fram innovativa och spännande idéer och som inspirerar ungdomar från hela landet. Så fokus är inte bara unga som bor i miljonprogram, utan ungdomar från hela landet. Dock har vi under förstudien tittat närmare på kopplingen mellan landsbygd och miljonprogram, i syfte att inte tappa sikte i projektet. Vi har fått stor hjälp av Carlos Rojas i detta arbete som även kommer sitta med i projektets referensgrupp. Här kommer sammanfattningen av vår analys av landsbygdens utmaningar. Ett Sidan 10 av 17

11 antal punkter som vi tror att det är viktigt att ha i beaktande för att lyckas med kopplingen landsbygd och miljonprogram: 1) Skaffa flerkulturell kompetens och andra generationen I princip varenda kommun skulle ha ett negativt befolkningsnetto utan utrikes inflyttning, som det heter i befolkningsstatistiken. De flesta balanserar på slak lina med bara några personer på plussidan eller till och med några tiotal på minussidan. Ett område som Alby som har lika mycket invånare som exempelvis Hedemora tar emot dubbelt så mycket inflyttning från andra länder, och då är också sex gånger så många av invånarna redan invandrade eller barn till invandrade. Många av de glesbefolkade kommunerna har tagit emot inflyttare från andra länder (och då ofta en stor del ensamkommande flyktingbarn) för att de mer eller mindre varit tvungna. I många fall handlar det om att de börjat ta emot personer per år sedan några år tillbaka, och att hälften eller en fjärdedel av dessa kanske varit ensamkommande. Problemet och utmaningen är att det blir gäng av unga somalier eller unga afghaner som av medborgarna uppfattas som problem och ibland blir de även påhoppade och negativt behandlade. Här finns det eventuellt dubbla vinster för kommunerna att marknadsföra sig just mot miljonprogramsområden eftersom det med största sannolikhet skulle tillföra ett segment invånare som är barn till invandrade. De påverkar demografin och samhällets synliga yta men är lättintegrerade och tillför dessutom erfarenhet från flerkulturella samhällen och kan i bästa fall verka avdramatiserande och nyanserande också, även om de inte innehar någon särskild kompetens på området mer än sin egen erfarenhet. 2) Öka kontakten med nationella och rikstäckande medier De flesta mindre orter har lokaltidningar och lokalnyheter på radio och teve som huvudsaklig mediekonsumtion. De nationella medierna märks mycket mindre än i storstäderna. Det finns en tendens där lokaltidningar skriver mer positiva nyheter om landsbygden än de nationella tidningarna gör. Vissa invånare ser det, men de flesta märker inte det eftersom de inte konsumerar dem. Samtidigt är det de nationella medierna som ger bilderna av landsbygdsområden till de som inte är därifrån. I vissa bygder med stora centralorter och större lokaltidningar kan de uppleva sig drabbade även av detta, som i Gävleborg eller Norra Västerbotten. Få identifierar dock att de nationella medierna grånar bilden av landsbygden, förutom när det vid något enstaka tillfälle är just deras bygd som är i rapporteringens fokus. Sidan 11 av 17

12 Den större konsumtionen av lokala medier jämfört med nationella påverkar också vilka medier man väljer att påverka när invånare upplever missnöje eller behöver bedriva lobbying. Det begränsar också upplevelsen av var de tror att det är möjligt att få uppmärksamhet för händelser och förändringar i bygden. Till och med kommunernas kommunikationsavdelningar och andra organ som ska kommunicera en bild av området verkar ha svårt att se vad av det som händer i deras bygd som de stora nyhetsmedierna skulle vilja uppmärksamma. Få verkar också bearbeta de nationella medierna för att få dem att skriva positivt eller reagerar mot dem när de skriver orättvist. 3) Synliggöra landsbygdens alla organisationer Organisationer som finns för och på landsbygden är en fantastisk möjlighet för den som vill jobba med dess utveckling och utmaningar. Förutom att Jordbruksverket finns, som mer och mer går från att tänka jordbruk till att tänka landsbygd, så finns det lokala Leader-avdelningar, Hela Sverige Ska Leva ett rikstäckande nätverk och Hushållningssällskapen. Vi Unga har en stor täckning, tidningen U Land finns för ungdomar, naturbruksgymnasierna har nätverk över hela landet osv. Så otroligt många och breda organisationer som samtidigt har en smal plattform. Tyvärr används dessa nätverk ineffektivt och är osynligt för ungdomar och unga entreprenörer utanför landsbygden. 4) Bilden av entreprenörskapet måste breddas Landsbygdens organisationer och ibland även invånare är generellt fast i att du antingen blir entreprenör som bonde, eller med gårdsförsäljning med ev. restaurangservering av något slag, eller med turism. Det börjar komma bra exempel att använda sig av för att bredda den här bilden allt från att Facebook sätter sina servrar i Norrland till exportörer som etablerar sig nära random flygplatser för att underlätta sina globala affärer, till designers och programmerare som bara väljer landsbygden för att de gillar miljön och de märkt att det går lika bra för deras verksamhet om de åker till Stockholm en gång varannan vecka. Tidigare pratade alla om att invandrade svenskar kunde bli entreprenörer på landsbygden eftersom det är så många som har erfarenhet från jordbruk i sina hemländer. Detta är dock för begränsande. Begränsar man sig till en smal skara entreprenörsmöjligheter som dessutom redan är konkurrensutsatta missar man potentiella hål och behov som finns kvar att tillfredsställa. Sidan 12 av 17

13 Resultat från vår undersökning Vi genomförde en riksomfattande undersökning hos tjänstemän och politiker i Sveriges kommuner i syfte att veta var vi ska satsa våra resurser på i projektet. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att arrangera workshops och driva projektet i de kommuner och regioner där det finns bäst förutsättningar. Med bäst förutsättningar menar vi främst ett intresse från möjliggörare i kommunen, behov av satsning på förnyelse och entreprenörskap hos ungdomar samt även möjligheter inom entreprenörskap på landsbygd och glesbygd. Vi tittade närmare på resultatet från de kommuner som hade landsbygd- och glesbygdsområden och jämförde med utvecklingsprogram och kartläggningar som kommunerna, länsstyrelserna och regionerna själva hade tagit fram. Analysen från undersökningen samt övriga rapporter som vi tog till oss under mobiliseringsfasen resulterade att i vi valde arrangera workshops i Skaraborg, Jämtland, Värmland, Dalarna och Gävleborg. Tack vare undersökningen fick vi också kontakt med många tjänstemän och politiker ute på landet som blev nyfikna på vårt projekt. Dessa är viktiga nyckelpersoner i lanseringen av våra workshops och vår idétävling då dessa kommer kunna sprida information om aktiviteterna lokalt i deras kommuner. Sammanlagt fick vi in 350 svar från i princip varje kommun i Sverige. Det var en tjänsteman eller/och en kommunstyrelseledamot/kommunalråd som deltog i undersökningen. Tillvägagångssätt: 1) Framtagning av frågeformulär 2) Test av frågeformulär på målgruppen 3) Insamling av kontaktuppgifter och data 4) Utskick av formulär via e-post 5) Påminnelser och svar på inkomna frågor 6) Sammanställning av resultat 7) Analys Här nedan framgår resultatet från undersökningen. Sidan 13 av 17

14 Sidan 14 av 17

15 Sidan 15 av 17

16 Aktivitetsplan Våren 2012 (februari till maj) 3 tematiska affärsutvecklings-workshops 5 workshops ute i landet Träff med referensgruppen Rapport från workshops som lägger grund för idétävlingen Produktion av webbsida och marknadsförings för idétävlingen Sommaren 2012 (juni till september) Idétävling Mediekampanj med budskap om tävlingen & resultat från workshops Träff med referensgruppen Hösten 2012 (oktober till november) Coachning av idéer från tävlingen Dialogmöten med unga och deltagande kommuner Produktion och distribution av inspirationsfilmer Hela 2013 Deltagande på seminarier och konferenser för att sprida budskapet om projektet Sidan 16 av 17

17 Projektorganisation Projektledning Förstudien har i stora delar genomförts av Amir Sajadi då den tilltänkte projektledaren Mathias Mellgren hoppade av för att jobba på annat håll. I slutet av projektet har Manel Rodrick knutits till projektet för att ta sedan ta över implementeringen av projektet. Hon tar nu över rollen som projektledare och Amir jobbar i projektet med att stötta Manel och sköta kommunikationen och marknadsföringen. Alexandra Berggren med erfarenhet av landsbygdsföretag och stort nätverk har knutits till projekt som koordinator. Manel Rodrick Projektledare Alexandra Berggren Projektkoordinator Amir Sajadi Kommunikatör Referensgrupp Vi har knutit till oss en referensgrupp som vi tror kan på ett bra sätt bistå med kunskap och erfarenhet om landsbygd, entreprenörskap och unga: Caroline Wigren, forskare och lektor på Lunds universitet/malmö högskola Carlos Rojas, entreprenör med fokus på miljonprogram Jakob Sjöström, ordförande för Vi Unga Sverige Thomas Jöngren, LRF-Ungdom och entreprenör på landsbygden Olle Bjerkås, tjänstedesigner och affärsutvecklare Sidan 17 av 17

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Cash, kollo eller kompisar. Så lockar vi miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden

Cash, kollo eller kompisar. Så lockar vi miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden Cash, kollo eller kompisar INNEHÅLL 2 Byt, gör, snacka mindre 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Fem experter tittade på möjligheterna 7 Invånarna på landsbygden: Vill ha inflyttning men inget Disneyland 8

Läs mer

Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess

Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess Bakgrund Leader Skånes Ess ska under hösten 2014 skriva en utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med leadermetoden. Strategin ska användas för att styra LAG:s

Läs mer

Bilaga 3. Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess. Bakgrund. Metod. Innehåll

Bilaga 3. Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess. Bakgrund. Metod. Innehåll Bilaga 3 Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess Bakgrund Leader Skånes Ess ska under hösten 2014 skriva en utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med leadermetoden. Strategin ska användas för att

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Senast uppdaterad: 2008-09-24 Fotografer: Bengt Bengtsson, Marie Carlberg, Fredrik Ekblad, Peggy Eklöf, Elinor Engman, Björn Gran och

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN CLAES BOMAN OCH PETER ENGLÉN SAMHÄLLSNYTTA AB 1(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Impact report 2011-2012

Impact report 2011-2012 1 Impact report 2011-2012 Sammanfattning Jag, Ida Östensson driver Crossing Boarders (CB) vars vision är att genom inkluderande metoder öppna upp olika fritidsaktiviteter för ett jämställt deltagande.

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer