JORDBRUKS - KONFERENSEN 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JORDBRUKS - KONFERENSEN 2004"

Transkript

1 LTJ-fakulteten NL-fakulteten VH-fakulteten Stiftelsen Lantbruksforskning JORDBRUKS - KONFERENSEN 2004 samverkan & svenska mervärden råvaror med specialkvaliteter jordbearbetning & gödsling hemmaodlat foder nötköttsproduktion, mjölkkor & svin växtskydd, djurskydd & vattenskydd bönder, rådgivare & konsumenter SLU, Uppsala november 2004

2 Innehållsförteckning PROGRAM 6 GEMENSAMMA FÖREDRAG Vad SLU kan göra för svenskt jordbruk 10 Lars-Erik Edqvist, SLU:s styrelseordförande Lärdomar från forskningsprogrammet Mat Rune Andersson, programchef, SLU Vatten som resurs i jordbruket 14 Malin Falkenmark, professor, Stockholm International Water Institute Vad kan vi lära av fjäderfäbranschen? 17 Per Lindahl, ordförande, Svensk Fågel Rådgivningsbehov i förändring 18 Magnus Ljung, statskonsulent, SLU Hur mår bonden? bönders hälsa och ohälsa 19 Anders Thelin, Med.D., Uppsala universitet Hur väljer vi mat? 21 Lena Ekelund Axelson, docent, SLU Att sätta pris på svenska mervärden 24 Carl-Johan Lagerqvist, universitetslektor, SLU Hur profilerar vi svenska mervärden? 25 Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, LRF Hur saluför IKEA svensk mat utomlands? 26 Christoffer Rinman, ansvarig exportbefrämjande, LRF Mat för livet 2025 visioner för framtidens livsmedelsförsörjning 27 Peter Sylwan, adj. professor, projektsekreterare Mat för livet 2025 Hur bidrar SLU:s forskning till att sälja svenskt jordbruk? 28 Roland von Bothmer, Lars Rask & Arvid Uggla, dekaner vid SLU FÖREDRAG FRÅN PARALLELLA SESSIONER 1. Gödsling med precision och bränslesnål jordbearbetning Inomfältsvariation en nyckelfaktor vid markkartering 30 Mats Söderström, Svenska Lantmännen Fosforgödsling vid precisionsodling 33 Börje Lindén Hög lerhalt ingen garanti för gott kaliumtillstånd 36 Ingrid Öborn Energiåtgång i olika bearbetningssystem 38 Johan Arvidsson 2. Samverkan Mår den moderna bonden bra och tror han/hon på framtiden? 41 Leder samverkan mellan bönder till en bättre social situation? Helena Nordström Källström Ekonomiska vinster vid samverkan mellan lantbruksföretag 42 Hans Andersson Nötköttsproducenter i Hedemora samverkar för miljöns skull 46 Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Falun Maskinsamverkan en fallstudie i Uppsala 47 Alfredo de Toro 1

3 3. Hemmaodlat foder Ensilering av vall och spannmål i plastslang 51 Hans Arvidsson Grödans, skördetidpunktens och tillsatsmedlets inverkan på helsädens foderkvalitet 53 Elisabet Nadeau Konsumtion av olika helsädesgrödor hos växande ungnöt 57 Birgit Frank Kornhelsäd i blandning med baljväxtensilage till mjölkkor utfodring och kväveutnyttjande 61 Jan Bertilsson 4. En mångfald av kvaliteter Spannmålskvalitet för olika användningsområden pasta, bröd och plast 63 Eva Johansson Odlingsstrategi för jämn proteinhalt i maltkorn 67 C-G Pettersson Vete, havre och korn med bra näringskvalitet skillnader mellan konventionell & ekologisk vara 70 Charlotte Gissén Mjölk för olika ändamål 73 Anders Andrén Nya kvaliteter i potatis genom genmodifiering 75 Per Hofvander, Plant Science Sweden AB 5. Bekämpningsmedelsrester i vatten: Är en nollvision rimlig? Bekämpningsmedelsrester i grundvatten och vattendrag miljöövervakning visar trenderna 78 Jenny Kreuger Modell för vattenskyddsområden visar när risken för läckage av bekämpningsmedel är stor 82 Nick Jarvis Ekologiska effekter av bekämpningsmedelsrester i vatten vad vi vet och vad vi borde veta 83 Nina Åkerblom Riskvärderingsindex erfarenheter från gårdar Lars Törner, Odling i Balans Rådgivning hjälper lantbrukare att minska riskerna på gårdsnivå 89 Lennart Hedén, Länsstyrelsen, Skara 6. Nötköttsproduktion Djuren blir vad de äter om Ω3-fettsyror i kött 90 Jana Pickova Kvigor på naturbetesmark produktionsegenskaper, slutgödning och köttkvalitet 92 Maria Lundesjö-Ahnström Utedrift med nötkreatur produktion, hälsa och inverkan på omgivande miljö 96 Bengt-Ove Rustas Produktionssystem för nötkött 100 Sölve Johnsson 7. Nya vägar i växtskyddet Feromoner för prognos och kontroll av gallmyggor 103 Ylva Hillbur Signalämnen och bladlöss 106 Jan Pettersson Vaccinering av växter inducerad resistens 108 Erland Liljeroth Blindharvning effektiv mot korsblomstriga ogräs 110 Anneli Lundkvist Nattskatta och bägarnattskatta ökande problem eller minskat bekämpningsbehov? 113 Lars Andersson 8. Djurskydd och miljö i grisproduktionen PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) hos gris ny sjukdom i Sverige 116 Frida Hasslung Kan dolda infektioner hos suggan upptäckas vid förlossningen? 118 Ulf Magnusson 2

4 Grisars ätbeteende vid avvänjningen och studier av olika utfodringsmetodik för avvanda grisar 120 Dan Rantzer Klarar vi att sluta kastrera grisar? 123 Kerstin Lundström Arbetstidsstudie i svensk grisproduktion vart tog tiden vägen? 127 Barbro Mattson, PIG, Skara 9. Mjölkkor i lösdrift Hygien, halka och hårda golv påverkar klövhälsan i nya och gamla stallar 131 Christer Bergsten, Svensk Mjölk/SLU Lösdrift och klövhälsa utformning av golv och liggbås till kor 135 Christer Nilsson Framtida produktionssystem vid automatisk mjölkning 139 Gunnar Pettersson Fjärdedelsmjölkning en väg till bättre mjölkkvalitet och juverhälsa 140 Kerstin Svennersten-Sjaunja Kostallplan -04. Planeringsråd för mjölkkor i lösdrift 143 Krister Sällvik POSTERSAMMANFATTNINGAR Växtodling/ogräs Reducerad glyfosatanvändning vid ogräsbekämpning på träda med fånggröda 146 David van Alphen de Veer SLU:s Ekoforsk Ullalena Boström Missfärgad havre. Faktorer som påverkar förekomsten och orsaker till problemen 148 Thomas Börjesson Multifunktionell Industrihampa för Norra Sverige 149 Michael Finell, Rolf Olsson & Shaojun Xiong Friskt potatisutsäde 150 Jannie Hagman-Lundin, Ulla Bång & Anders Nilsson Ångning i smala band för kontroll av ogräs i radodlade ekologiska grödor 151 David Hansson & Sven-Erik Svensson Detektering av grödrader med bildanalys 152 Anders Larsolle Platsspecifik ogräsbekämpning med spektrala sensorer 153 Anders Larsolle Etablering av höstoljeväxter genom trösksådd 154 Gunnar Lundin Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling 155 Per Ståhl Framtidsscenarier för hållbar svensk odling av potatis 156 Maria Wivstad, Kjell Ivarsson & Ingrid Öborn Robust och kostnadseffektiv automatisering av mekanisk ogräsrensning för ekologisk odling av socker 157 Björn Åstrand Växtskydd Användning av feromoner för varning och bekämpning av vinbärsskottmal i svarta vinbär 158 Sven Hellqvist & Christer Löfstedt Ärtraps gör vintern svår för rapsbaggen? 159 Anna Lehrman Jord- och plantburna svampsjukdomar i svenska jordgubbsodlingar 160 Ulf Nilsson & Ulrika Carlson-Nilsson Modellering av tillväxt, skörd och kvalitet hos havre infekterad med rödsotvirus 161 Tomas Persson Odlingsmetodik mot rotdödarskador i vårvete på mulljord 162 Ann-Charlotte Wallenhammar NorPhyt ett nordiskt samarbetsprojekt rörande bladmögel på potatis 163 Jonathan Yuen & Björn Andersson 3

5 Växt övrigt Småskalig UAV-teknik för skogs och jordbrukstillämpningar 164 Olle Hagner Mobilt fiberberedningsverk 165 Bengt Svennerstedt & Torbjörn Jilar Växtnäring/mark Gödslingseffekter på markens bakterier - konsekvenser för kväveavgång 166 Sara Hallin & Karin Enwall Inomfältsvariation av kvävemineralisering - samband och prognos 167 Thord Karlsson, Sofia Delin, Thomas Kätterer & Kerstin Berglund Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling 168 Gunnar Lundin & Helena Åkerhielm Varierad stallgödselspridning - påverkan på P-AL-talet 169 Anna Nyberg, Börje Lindén, Ulf Axelsson & Sofia Larsson Öppen och täckt ytmyllning av flytgödsel i vall teknik, gödselns placering och ammoniakavgång 170 Lena Rodhe, Ararso Etana, Girma Gebresenbet & Tomas Rydberg Utvärdering av tre åtgärder för att minska ammoniakemission från fastgödsellager 171 Gustav Rogstrand, Marianne Tersmeden & Lena Rodhe Spridningsbilder för konstgödsel bestäms med bildanalys 172 Anna Rydberg Organiska föroreningar i rötrester 173 Anna Schnürer, Lotta Léven, Karin Nyberg & Sara Hallin Förenklad karaktärisering av växtmaterial för förutsägelse av nedbrytning och kvävemineralisering i åkermark 174 Bo Stenberg, Trond M. Henriksen, Lars S. Jensen, Erik Nordkvist, Audun Korsaeth, Tor Arvid Breland, Sander Bruun, Fridrik Palmason, Tapio Salo, Jon Gudmundsson & Martti Esala Utveckling av hållbar och produktiv växtodling på lerjord 175 Maria Stenberg, Karl Delin, Björn Roland, Mats Söderström & Carl-Anders Helander Tidig eller sen bearbetning på hösten i ett långliggande försök på styv lera 176 avkastning och risk för kväveutlakning Maria Stenberg, Åsa Myrbeck, Börje Lindén & Tomas Rydberg Klosettvatten i kretslopp 177 Sven-Erik Svensson & Angelika Blom Metod för kvalitetsbedömning av kalkprodukter och organiska gödselmedel 178 Sven-Erik Svensson & Fredrik Hallefält Riskbedömning för kväveutlakning på lerjord till följd av tidig och sen höstplöjning 179 Johanna Wetterlind, Bo Stenberg, Maria Stenberg & Börje Lindén Foder Fettsyrasammansättningen i grovfoder och dess effekter på kött och mjölkprodukter 180 Katarina Arvidsson, Anne-Maj Gustavsson & Kjell Martinsson Vomnedbrytning av fiber i helsäd inverkan av gröda, skördetidpunkt och metodik 181 Susanne Bååth Jacobsson & Elisabet Nadeau Innehållet av kalium och balansen mellan kalium och andra mineraler samt protein i vallfodret 182 kan ha en stor inverkan på mjölkornas hälsa Harry Eriksson Mögel och jästsvampar i livs- och fodermedel forskning, utbildning och uppdragsverksamhet 183 Elisabeth Fredlund, Inger Ohlsson, Volkmar Passoth & Johan Schnürer Innehåll av essentiella spårelement i vallgrödor från olika odlingssystem 184 Lars Johnsson Foderförbättring med mikroorganismer 185 Matilda N. Olstorpe, Volkmar Passoth, Anders Jonsson, Sven Lindgren & Johan Schnürer Daglig ensilageanalys för bästa grovfoderutnyttjande görs möjligt med sensorer 186 Bo Stenberg, Martin Sundberg, Mårten Hetta & Mikael Gilbertsson Helsäd i mjölkproduktion 187 Johanna Wallsten, Lars Ericson & Kjell Martinsson Jästsvampar stoppar mögelväxt i lufttätt lagrad spannmål 188 Ulrika Ädel Druvefors & Johan Schnürer 4

6 Mjölk/nöt Klövhälsoarbete i Sverige genom klövhälsoregistrering i samband med verkning 189 Christer Bergsten Framtidsscenarier för uthållig svensk nötköttsproduktion 190 Karl-Ivar Kumm, Susanne Stern, Stefan Gunnarsson, Thomas Nybrant, Ulf Sonesson & Ingrid Öborn Utvärdering av alternativa kontrollåtgärder mot betesburna parasiter hos förstagångsbetande nötkreatur 191 A. Larsson, J. Höglund, P.J Waller, S-O Dimander & A. Uggla Målbildsscenarier för framtida svensk mjölkproduktion 192 Ulf Sonesson, Stefan Gunnarsson, Karl-Ivar Kumm, Susanne Stern, Ingrid Öborn & Thomas Nybrant Träckdiagnostik hos mjölkkor 193 Katarina Steen, Torsten Eriksson & Margareta Emanuelson Mjölkkors preferens för att stå och gå på olika golvunderlag 194 Evgenij Telezhenko, Lena Lidfors & Christer Bergsten Svin/höns Utslagning av svenska korsningssuggor 195 Linda Engblom, Nils Lundeheim, Kjell Andersson & Anne-Marie Dalin Släktskap och resistensmönster hos rödsjukebakterier från fjäderfä och gris 196 Helena Eriksson, Désirée S. Jansson, Viveca Båverud, Jan Chirico & Anna Aspán Brachyspira- och Lawsonia-infektioner hos svin och fjäderfä, pågående projekt vid SLU/SVA 197 Claes Fellström (a), Karl-Erik Johansson (b, c), Magdalena Jacobson (a), Märit Pringle (d), Therese Råsbäck, Märit Andersson, Robert Jonasson, Marianne Jensen-Waern, Anders Gunnarsson & Désirée Jansson Möss som reservoar för dysenterismitta i en slaktsvinsbesättning 198 Claes Fellström, Annica Landen, Märit Pringle, Anders Gunnarsson & Nils Holmgren (d) Kan stor mängd soja i fodret öka mottagligheten för svindysenteri? 199 Magdalena Jacobson, Claes Fellström, Ronny Lindberg, Per Wallgren & Marianne Jensen-Waern Atypiskt svindysenteriutbrott - möjlig spridning från vilda fåglar 200 Désirée Jansson, Therese Råsbäck, Viveca Båverud, Märit Pringle, Lars-Gösta Larsson, Anders Gunnarsson, Karl-Erik Johansson & Claes Fellström Grisar vikt bestäms med kamera 201 Anna Rydberg & Mikael Gilbertsson Uthållig svinproduktion, vilken väg leder framåt? Tre framtidsscenarier för svinproduktion 202 Susanne Stern, Stefan Gunnarsson, Karl-Ivar Kumm, Thomas Nybrant, Ulf Sonesson & Ingrid Öborn Djur övrigt Djurkydd hos utegångsdjur en inventering av besättningar i Västra Götalands län 203 Stefan Gunnarsson, Folke Cerenius & Torsten Jakobsson Påverkar val av strömedel hästens beteende? 204 Isabel Westman, Jeanette Svensson, Mia Lundberg & Margareta Rundgren Hippocampus forskningens länk till omvärlden 205 Carin Wrange Renskötselforskning vid SLU 206 Öje Danell & Birgitta Åhman Beslutsfattande inom rennäringen 207 Ann-Marie Karlsson Renens rörelse över fjället sommartid 208 Anna Skarin, Öje Danell, Roger Bergström & Jon Moen Ekonomi och samhälle MAT för LIVET Barbro Gunnarsdotter Beck-Friis Mat, hälsa och ekonomi 2025 en framtidsbild 210 Cecilia Mark-Herbert 5

7 JORDBRUKS- KONFERENSEN 2004 LTJ-, NL- och VH-fakulteterna* vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) samt Jordbruksverket (SJV) inbjuder härmed till Jordbrukskonferensen Syftet med konferensen är att redovisa och diskutera forskning som kan vara till nytta för svenskt lantbruk. Konferensen riktar sig till lantbrukare, rådgivare, lärare, företrädare för industri, myndigheter och organisationer samt andra som är intresserade av praktiskt jordbruk och forskning. Varmt välkommen! Tisdag 23 november Kaffe och registrering NYA KRAV PÅ JORDBRUKS- FORSKNINGEN Moderator: Göran Dalin, docent, SLU Vad SLU kan göra för svenskt jordbruk Lars-Erik Edqvist, SLU:s styrelseordförande Lärdomar från forskningsprogrammet Mat 21 Rune Andersson, programchef, SLU Vatten som resurs i jordbruket Malin Falkenmark, professor, Stockholm International Water Institute Kaffe & smörgås Parallella sessioner 1 3 Gödsling med precision och bränslesnål jordbearbetning Samverkan Hemmaodlat foder Lunch Kaffe & postervandring Parallella sessioner En mångfald av kvaliteter Bekämpningsmedelsrester i vatten: Är en nollvision rimlig? Nötköttsproduktion Middag med dans Onsdag 24 november Registrering LÄRDOMAR FÖR FRAMTIDEN Moderator: Eva Pettersson, forskningschef, SLF Vad kan vi lära av fjäderfäbranschen? Per Lindahl, ordförande, Svensk Fågel Rådgivningsbehov i förändring Magnus Ljung, statskonsulent, SLU Hur mår bonden? bönders hälsa och ohälsa Anders Thelin, Med.D., Uppsala universitet Hur väljer vi mat? Lena Ekelund Axelson, docent, SLU Kaffe & smörgås Parallella sessioner 7 9 Nya vägar i växtskyddet Djurskydd och miljö i grisproduktionen Mjölkkor i lösdrift Lunch VI SÄLJER SVENSKT LANTBRUK Moderator: Johan Carlsten, vicerektor, Chalmers Att sätta pris på svenska mervärden Carl-Johan Lagerqvist, universitetslektor, SLU Hur profilerar vi svenska mervärden? Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, LRF Hur saluför IKEA svensk mat utomlands? Christoffer Rinman, ansvarig exportbefrämjande, LRF Mat för livet 2025 visioner för framtidens livsmedelsförsörjning Peter Sylwan, adj. professor, projektsekreterare Mat för livet 2025 Hur bidrar SLU:s forskning till att sälja svenskt jordbruk? Roland von Bothmer, Lars Rask & Arvid Uggla, dekaner vid SLU Avslutning Kaffe Med reservation för programändringar * Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap samt Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. 6

8 Parallella sessioner tisdag Gödsling med precision och bränslesnål jordbearbetning I ett ekonomiskt pressat jordbruk är det av yttersta vikt att hushålla med resurserna. Gödseln ska läggas där den verkligen behövs, och bränsleförbrukningen är en viktig utgift vid all maskinanvändning. Moderator: Kjell Gustafson, Svenska Lantmännen (Aulan) Inomfältsvariation en nyckelfaktor vid markkartering Mats Söderström, Svenska Lantmännen Fosforgödsling vid precisionsodling Börje Lindén Hög lerhalt ingen garanti för gott kaliumtillstånd Ingrid Öborn Energiåtgång i olika bearbetningssystem Johan Arvidsson 2. Samverkan Dagens lantbrukare sätts under allt hårdare press, både ekonomisk och psykisk. Samverkan mellan gårdar och bönder kan vara ett sätt att förbättra lönsamheten samtidigt som lantbrukarna får mer sociala kontakter och därmed mår bättre. Samverkan har också visat sig vara positivt för miljön. Moderator: Karin Hakelius (Sal K) Mår den moderna bonden bra och tror han/hon på framtiden? Helena Nordström Källström Leder samverkan mellan bönder till en bättre social situation? Ekonomiska vinster vid samverkan mellan lantbruksföretag Hans Andersson Nötköttsproducenter i Hedemora samverkar för miljöns skull Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Falun Maskinsamverkan en fallstudie i Uppsala Alfredo de Toro 3. Hemmaodlat foder Den nya jordbrukspolitiken ger företagen en fast betalning för den mark de har. Det är fördelaktigt att en stor andel av foderstaten består av foder som odlats på den egna marken. Ett maximalt utnyttjande av vall- och spannmålsgrödor vad gäller foderkonservering, fodervärdering och kombinationseffekter i foderstaten får förnyat intresse. Moderator: Margareta Emanuelson, Svensk Mjölk (Sal L) Ensilering av vall och spannmål i plastslang Hans Arvidsson Grödans, skördetidpunktens och tillsatsmedlets inverkan Elisabet Nadeau på helsädens foderkvalitet Konsumtion av olika helsädesgrödor hos växande ungnöt Birgit Frank Kornhelsäd i blandning med baljväxtensilage till mjölkkor Jan Bertilsson utfodring och kväveutnyttjande OBS! Där inget annat anges är föredragshållarna i de parallella sessionerna från SLU. Ofta står även andra forskare bakom de resultat som redovisas. 7

9 Parallella sessioner tisdag En mångfald av kvaliteter Genom satsning på en mångfald av kvaliteter på råvaror från svensk livsmedelsproduktion kan mervärden skapas. Moderator: Anders Jonsson, Svenska Lantmännen FoU (Sal K) Spannmålskvalitet för olika användningsområden Eva Johansson pasta, bröd och plast Odlingsstrategi för jämn proteinhalt i maltkorn C-G Pettersson Vete, havre och korn med bra näringskvalitet Charlotte Gissén skillnader mellan konventionell & ekologisk vara Mjölk för olika ändamål Anders Andrén Nya kvaliteter i potatis genom genmodifiering Per Hofvander, Plant Science Sweden AB 5. Bekämpningsmedelsrester i vatten: Är en nollvision rimlig? Rester av jordbrukets bekämpningsmedel hittas idag i både vattendrag och grundvatten. Rätt hantering och användning minskar riskerna, men även vid normal användning hittar vi rester av bekämpningsmedel i våra vatten. Hur ser då problembilden ut, vilka är de ekologiska effekterna och vad kan vi göra för att minska riskerna? Moderator: Jan Eksvärd, LRF (Aulan) Bekämpningsmedelsrester i grundvatten och vattendrag Jenny Kreuger miljöövervakning visar trenderna Modell för vattenskyddsområden visar när risken för läckage Nick Jarvis av bekämpningsmedel är stor Ekologiska effekter av bekämpningsmedelsrester i vatten Nina Åkerblom vad vi vet och vad vi borde veta Riskvärderingsindex erfarenheter från gårdar 2004 Lars Törner, Odling i Balans Rådgivning hjälper lantbrukare att minska riskerna på gårdsnivå Lennart Hedén, Länsstyrelsen,Skara 6. Nötköttsproduktion Vi behöver nya produktionsmodeller för vår nötköttsuppfödning modeller som tar hänsyn till hur djuren mår, hur bonden mår, att det blir ekonomiskt lönsamt och att köttet blir gott att äta. Hur ska vi egentligen föda upp våra köttdjur i framtiden? Moderator: Thomas Johansson, HagmarksMistra (Sal L) Djuren blir vad de äter om Ω3-fettsyror i kött Jana Pickova Kvigor på naturbetesmark Maria Lundesjö-Ahnström produktionsegenskaper, slutgödning och köttkvalitet Utedrift med nötkreatur produktion, hälsa Bengt-Ove Rustas och inverkan på omgivande miljö Produktionssystem för nötkött Sölve Johnsson 8

10 Parallella sessioner onsdag Nya vägar i växtskyddet Av flera skäl söks alternativ till traditionell kemisk bekämpning. Resistenta skadegörare, sjukdomar och ogräs, restriktioner i vattenskyddsområden och ekologisk odling är exempel på faktorer som driver på utvecklingen. Moderator: Bill Hansson (Aulan) Feromoner för prognos och kontroll av gallmyggor Ylva Hillbur Signalämnen och bladlöss Jan Pettersson Vaccinering av växter inducerad resistens Erland Liljeroth Blindharvning effektiv mot korsblomstriga ogräs Anneli Lundkvist Nattskatta och bägarnattskatta Lars Andersson ökande problem eller minskat bekämpningsbehov? 8. Djurskydd och miljö i grisproduktionen Medlemskapet i EU har öppnat både för konkurrens och smittsamma sjukdomar. Vilka krav på smittskydd och effektivitet behöver den svenska grisproduktionen? Har vi råd att vara ett föregångsland beträffande djurskydd och miljö för både djur och skötare? Moderator: Kjell Andersson (Sal K)) PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) hos gris Frida Hasslung ny sjukdom i Sverige Kan dolda infektioner hos suggan upptäckas vid förlossningen? Ulf Magnusson Grisars ätbeteende vid avvänjningen och studier av olika Dan Rantzer utfodringsmetodik för avvanda grisar Klarar vi att sluta kastrera grisar? Kerstin Lundström Arbetstidsstudie i svensk grisproduktion vart tog tiden vägen? Barbro Mattson, PIG, Skara 9. Mjölkkor i lösdrift Alltfler mjölkkor hanteras idag i lösdrift, ofta med automatiska mjölkningssystem. Hur förbättrar vi förutsättningarna för djur och människor samtidigt som livsmedelskvaliteten bibehålls eller förbättras? Moderator: Rolf Spörndly (Sal L) Hygien, halka och hårda golv påverkar klövhälsan i nya och gamla stallar Christer Bergsten, Svensk Mjölk/SLU Lösdrift och klövhälsa utformning av golv och liggbås till kor Christer Nilsson Framtida produktionssystem vid automatisk mjölkning Gunnar Pettersson Fjärdedelsmjölkning en väg till bättre mjölkkvalitet och juverhälsa Kerstin Svennersten-Sjaunja Kostallplan -04. Planeringsråd för mjölkkor i lösdrift Krister Sällvik 9

11 Vad SLU kan göra för svenskt jordbruk Lars-Erik Edqvist 10

12 Lärdomar från forskningsprogrammet MAT 21 Rune Andersson Inst för livsmedelsvetenskap, SLU, Box 7051, Uppsala, tel , e-post Starten och upplägget Forskningsprogrammet MAT 21 har i huvudsak finansierats av den miljöstrategiska forskningsstiftelsen (MISTRA), med visst tillskott till enskilda projekt från bl a stiftelsen lantbruksforskning. Forskningen inleddes 1997 och är nu inne på sitt åttonde och sista år. Planeringen av programmets innehåll pågick i mer än ett år. En lång tid där vi trevade oss fram vad gällde vilka frågor och personer som borde komma med. Alla inblandade, med verksamhet i vitt skilda forskningsfält inom såväl natur- som samhällsvetenskap och som verkade i olika forskningskulturer, behövde jämkas samman. Alla hade dessutom, liksom alla andra forskare vid den tiden, i stort sett inga erfarenheter av tvärvetenskaplig forskning och dess planering. I MISTRAs anda inriktades programmet på att ta ett helhetsgrepp på hela den jordbruksbaserade livsmedelskedjan indelat i fem delområden med primärproduktionen som den tyngsta delen. Förutom odlings- och djurhållningsaspekterna har produktionsmetodernas avtryck i produkternas kvalitet ägnats omfattande studier. I mångt och mycket har de ekologiska produkterna då jämförts med kvalitén hos den motsvarande konventionella produkten. Vidare har omfattande studier gjorts när det gäller konsumenternas matinköp och intresset för att köpa och betala för mat med olika typer av mervärden. Utan en motiverad lantbrukare kan inte förhållandena på gården förväntas bli bättre konstaterade vi också tidigt. Lantbrukarens situation liksom hur man på bästa sätt åstadkommer förändring kom således också att bli en viktig del av programmet. För att verksamheten inte skulle bli ett antal fristående forskningsprojekt med en gemensam administration satsades intensivt på att utveckla ändamålsenliga arbetsmetoder och verktyg. Ett systemanalytiskt angreppssätt kom att genomsyra programmet liksom mer tematiskt orienterade syntesarbeten i delfrågor. Organisatoriskt har programmet haft en styrelse representerad av alla viktiga delar av livsmedelskedjan liksom från SLU. För det vardagliga arbetet har en särskilt tillsatt programchef och ledningsgrupp svarat. Framtidsvisioner om hållbarhet Eftersom hela programmets verksamhet syftat till att göra livsmedelskedjan mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar ägnade vi i programstarten stor möda åt att försöka formulera visioner för ett sådant framtida tillstånd. Vi hade höga ambitioner till att försöka bli väldigt tydliga i att precisera det uthålliga tillståndet. Detta visade sig vara svårt. Vi blev mer och mer övertygade om att detta kanske inte ens var önskvärt. En alltför långtgående målangivelse kunde till och med hämma kreativiteten och riskerade dessutom att styra fel. Det finns rimligen förutsättningar för att vitt skilda produktions-, förädlings- och distributionssystem kan vara hållbara vart och ett på sitt vis. Vi konstaterade att det ofta var betydligt enklare att peka ut vad som icke var hållbart i det sätt vi nu producerar, förädlar och distribuerar livsmedlen. Vi valde då istället att formulera ett antal s k hållbarhetskriterier som skulle känneteckna den framtida hållbara livsmedelskedjan att användas som en kompass. Kriterierna handlar om naturresursernas förvaltning och om påverkan på den yttre miljön. De anger även kriterier för hur djuren bör hållas och skötas, om produktkvalitén, om vad konsumenterna har rätt att kräva och om lantbrukarnas framtida situation med hänsyn till lönsamhet och sociala förhållanden. Vi har funnit dessa riktlinjer alltjämt högst relevanta och ändamålsenliga efter nu snart åtta år. Särskilt i scenarioarbetet har de varit en viktig utgångspunkt och en grund för de analyser som där genomförts. På vår hemsida kan dessa hållbarhetskriterier närmare beskådas. Delaktighet och kommunikation MAT 21 har liksom alla andra MISTRA program till uppgift att bidra med förhållandevis praktiskt användbar kunskap. Det betyder att programledningens och till del även forskarnas umgänge med livsmedelskedjans olika aktörer har varit viktig under hela resan. Av flera skäl, bl a beroende på att MISTRA vid den tiden inte hunnit utveckla en tydlig vägledning för programutveckling och genomförande, blev dock näringens delaktighet måttlig när det gällde att påverka MAT 21s ursprungliga forskningsplan. Vid ingången i programmets andra fas var inflytandet större och de nya doktorandprojekt som då startades initierades alla av praktikens företrädare. Programmet har hela tiden avsatt betydande resurser för kommunikationen mellan forskarvärlden och användarvärlden. Flera personer med i huvudsak kommunikationen som sin arbetsuppgift, först Gunilla Ramberg och sedan Mona Nordberg med hjälp av Anna Blomberg, har hela tiden funnits i programmet. Publikationerna har vi ofta gjort extra tilltalande och lättlästa genom att anlita professionell hjälp med layout. För att underlätta kommunikationen med omvärlden har dessutom en externt sammansatt referensgrupp (Kollegium MAT 21) varit 11

13 knuten till programmet. Vår uppfattning är att denna del av programmet har fungerat väl och kraftigt bidragit till att krympa avståndet mellan forskningen och praktiken. Det nätverk och de erfarenheter vi nu har av arbetssättet anser jag bör fortsatt förvaltas och vidareutvecklas i ett samarbete mellan SLU och omvärlden. Min personliga uppfattning är att dialogen och delaktigheten tillhör framtidens sätt att arbeta för att skapa snabba och väl underbyggda förändringar i samhället. Delaktighet och kommunikation är också centralt för den interna kommunikationen inom programmet, mellan forskarna och mellan forskarna och programledningen. Detta gäller också för doktorandutbildningen. Här kan konstateras att de gemensamma kurser och studiebesök som anordnades för doktoranderna fungerade väl i den första delen av deras utbildning men dåligt i den andra. Ju närmare disputationsdagen man kommer ju mindre tid har man över för sådant som inte direkt rör avhandlingens färdigställande. Den akademiska världens spelregler tar över. Det finns en genuin konflikt mellan doktorerandet och att aktivt delta i gemensamt arbete som syntesarbete och extern kommunikation. Samtidigt kan hävdas att programbunden forskning av MAT 21s typ rimligen också bör producera kompetens, och att det kan behöva ske på bekostnad av att andra programmål uppfylls sämre. Totalt har t o m 2003 hållits 60 seminarier och ca 400 föreläsningar, producerats 130 faktablad och MAT 21 rapporter på svenska allt riktat mot den svenska livsmedelskedjan. Dessutom har 21 avhandlingar och drygt 200 artiklar i vetenskapliga tidskrifter producerats. En tvärvetenskapligt angreppssätt All ekosystemforskning är till sin natur tvärvetenskaplig. I breda MISTRAprogram som MAT 21, Lustra, Sufor m fl ges särskilda förutsättningar för att forska tvärvetenskapligt eller kanske snarare mångvetenskapligt. Möjlighet ges att samlas kring en gemensam frågeställning där flera vetenskapliga discipliner berörs. Denna möjlighet har tillvaratagits så till vida att etologer och genetiker samlats i gemensamma studier för att klarlägga hur och var djurens tillväxt respektive beteende styrs i kromosomerna. I ett annat projekt har forskare från kemisk teknologi i Lund och markforskare från SLU gemensamt kvantifierat olika åkerjordars vittringskapacitet; alltså markens naturgivna förmåga att förse växten med näringsämnen som t ex kalium och fosfor. Andra har utnyttjat samma fältförsök för olika studier. Sådana tvärvetenskapliga studier kan förvisso åstadkommas med stöd från mer traditionella forskningsråd, och inte minst inom ramen för de nya EU projekten, men MISTRAs forskningsfilosofi har förbättrat denna möjlighet. MISTRA har i det närmaste som krav att även i huvudsak naturvetenskapliga program skall inkludera också samhällsvetenskaplig forskning. Detta sammanhänger med att forskningen förväntas leda till praktisk nytta av framkomna resultat. Man skulle i MAT 21s fall kunna säga att den naturvetenskapliga forskningen genererar kunskap om hur hållbarheten i livsmedelskedjan kan förbättras. Den samhällsvetenskapliga forskningen ger kunskap om hur det samhälle ser ut där förändringen skall implementeras liksom om hur en framgångsrik implementeringsprocess genomförs. Exempel härpå är vår konsument och producentforskning liksom studierna av gemensamt lärande i aktörsgrupper med en gemensam frågeställning. Det kan t ex handla om att genomföra vattenskyddsåtgärder inom ett avrinningsområde med näringsbidrag från såväl industrier som utsläpp från jordbruk och kommunalt spillvatten. Systemanalys och scenarioarbete I inledningen av programmets andra fyraårs period tillskapades en särskild syntesgrupp. Uppgiften var att analysera hållbarheten i livsmedelskedjans olika delar för att så småningom kunna greppa hela kedjan från jord till bord. I gruppen finns en bred forskarkompetens inom områdena växtodling, djurhållning, ekonomi och systemanalys. Arbetet inleddes med att utveckla arbetsmetoden som sådan för att göra det möjligt att sedan ta ett helhetsgrepp på större utsnitt av livsmedelskedjan. Scenarier med fokus på skilda målbilder har hittills utformats för framtida svin-, nötkött- och mjölkproduktion liksom för rena växtodlingsföretag. I detta scenarioarbete har även praktiska erfarenheter från näringen inarbetats förutom resultat från egen och andras forskning. Såväl de ekonomiska som de miljömässiga konsekvenserna av införda produktionsförändringar har analyserats. Genom detta arbetssätt har de målkonflikter framträtt som följer av att varje enskilt scenario utformats för att i möjligaste mån uppfylla en specifik målbild; t ex bästa djuromsorg, bästa miljöskydd eller bästa naturvård. I ett andra steg finns möjlighet att välja en sådan mix av förändringar i produktionsgrenen ifråga att den samlade måluppfyllelsen blir bästa möjliga. På ett liknande sätt har även den del av livsmedelskedjan som följer efter gårdsgrinden analyserats med avseende på miljöpåverkan relativt olika produktslag och dieter. Avslutande reflektioner MAT 21s forskning har avkastat mycket ny kunskap inom livsmedelskedjans hela vidd. Det visar bl a programmets omfattande publicering. Man skulle dock kunna hävda, med undantag för programmets betydelse för att bättre problemorientera och integrera forskningen, att denna forskning skulle ha kunnat genomföras också som fristående forskningsprojekt. Det som varit verkligt nytt är just det systemanalytiska helhetsgreppet. Det har gjort det möjligt att tolka delarnas funktion i ett större sammanhang och förbättrat möjligheterna att bedöma den praktiska tillämpningens styrkor och svagheter. 12

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning PROGRAM 7 GEMENSAMMA FÖREDRAG SLU och sektorsansvaret 10 Torbjörn Fagerström, prorektor SLU Bondens nya uppdrag 11 Janken Myrdal, professor SLU Från jordbruksproduktion till landsbygdsutveckling

Läs mer

Ekologiskt lantbruk Konferens 22 23 november 2005 Ultuna, Uppsala

Ekologiskt lantbruk Konferens 22 23 november 2005 Ultuna, Uppsala Ekologiskt lantbruk Konferens 22 23 november 2005 Ultuna, Uppsala Sammanfattningar av föredrag och postrar Centrum för uthålligt lantbruk Semin ger oss tillgång till gröna tjurar Mats Eriksson, Svista

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

KSLA. Nytt & Noterat. Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under. George Olah: direkt oxidering av metan till metanol genom

KSLA. Nytt & Noterat. Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under. George Olah: direkt oxidering av metan till metanol genom KSLA NR 3 2013 Nytt & Noterat 1813 2013 FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Blandskogen har framtiden för sig 1813 2013 Jubileumskonferens i juni Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under

Läs mer

Ekologiskt lantbruk. Ultuna 18 19 november 2003 Sammanfattningar av föredrag och postrar. Centrum för uthålligt lantbruk

Ekologiskt lantbruk. Ultuna 18 19 november 2003 Sammanfattningar av föredrag och postrar. Centrum för uthålligt lantbruk Ekologiskt lantbruk Ultuna 18 19 november 2003 Sammanfattningar av föredrag och postrar Centrum för uthålligt lantbruk Vägar, val, visioner... Ekologisk produktion och konsumtion har många ansikten. Produkterna

Läs mer

Ekologiskt lantbruk. Ultuna 18 19 november 2003 Sammanfattningar av föredrag och postrar. Centrum för uthålligt lantbruk

Ekologiskt lantbruk. Ultuna 18 19 november 2003 Sammanfattningar av föredrag och postrar. Centrum för uthålligt lantbruk Ekologiskt lantbruk Ultuna 18 19 november 2003 Sammanfattningar av föredrag och postrar Centrum för uthålligt lantbruk Vägar, val, visioner... Ekologisk produktion och konsumtion har många ansikten. Produkterna

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

BIbDIVERSE. tema:vad är naturvård?

BIbDIVERSE. tema:vad är naturvård? FRÅN CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD Årg 16 NR 4 2011 Expertis på export 4 Mångvetenskapligt 6 Biologi är inte nog 8 Internationellt engagemang 14 Forskningens gränsland 16 tema:vad är naturvård? BIbDIVERSE

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Strategier för konkurrenskraft

Strategier för konkurrenskraft Strategier för konkurrenskraft Spelar strategierna någon roll för jordbruks- och trädgårdsföretag? Företagens strategier påverkar konkurrenskraften. Strategin måste anpassas till företagets förutsättningar,

Läs mer

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion 1(98) REMISSAMMANSTÄLLNING 2014-06-12 Dnr SJV 4.7.1335/14 Dnr SLV 1281-2014 Växt- och miljöavdelningen Ingrid Karlsson Göran Ekbladh Regelutvecklingsavdelningen Viveka Larsson Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet

Läs mer

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch DRIV ETT MAGASIN FRÅN JTI INSTITUTET FÖR JORDBRUKS- OCH MILJÖTEKNIK #2.2013 KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch nyheter Glass från svensk

Läs mer

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 414 Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion Martin Melin 1, Anna Rydberg 2, Barbro Sundström 3, Karin Östergren 3, Maria

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Tankar om hållbar utveckling och lärande Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Innehåll Introduktion 5 Ekologiska fotavtryck 7 Olika perspektiv på hållbar utveckling 7 Hur utbildar vi för

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Kandidatuppsats 15 hp Restaurangmanagerprogrammet 180 hp Handledare: Kerstin Bergström Examinator: Monica Petersson

Läs mer

Mat för Livet - om framtidens livsmedel

Mat för Livet - om framtidens livsmedel Mat för Livet - om framtidens livsmedel Ansvarig utgivare Bruno Nilsson, KSLA Grafisk produktion KSLA Layout & grafik Kerstin Hideborn Alm Tryckeri Eskilstuna Offset AB Tryckår/månad 2005/04 Upplaga 3000

Läs mer

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder?

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? - En jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation Fredrik Nilsson SLU, Institutionen för

Läs mer

Hästen i centrum. hästens roll och möjligheter som samhällsresurs. tidskrif t. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 5 2012 Årgång 151

Hästen i centrum. hästens roll och möjligheter som samhällsresurs. tidskrif t. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 5 2012 Årgång 151 Hästen i centrum hästens roll och möjligheter som samhällsresurs kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrif t Nummer 5 2012 Årgång 151 Ansvarig utgivare Åke Barklund, sekreterare och VD, KSLA Idé KSLA:s

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Maria Wivstad Centrum för uthålligt lantbruk Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU, Box 7047, 750 07

Läs mer

Framtida forskning inom den gröna sektorn

Framtida forskning inom den gröna sektorn Framtida forskning inom den gröna sektorn Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 143 Nr 6 År 2004 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson Redaktör: Gunilla Agerlid

Läs mer