Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning."

Transkript

1 Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning. Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna Mars, 2013

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Högskolan Dalarnas uppdrag... 5 Metod... 5 Resultat... 6 Sammanställning av Nationella Cannabisnätverkets utvärderingenkät... 6 Aktiviteternas syfte och mål samt synpunkter på upplägg och innehåll... 6 Effekter på lokal och regional nivå... 6 Kontakter och samarbetspartners... 7 Sammanställning av högskolan Dalarnas utvärderingsenkät... 8 Effekter på lokal och regional nivå... 8 Kontakter och samarbetspartners... 8 Telefonintervjuer med ett strategiskt urval av kontaktpersoner... 9 Bakgrund till aktiviteterna... 9 Effekter på lokal och regional nivå... 9 Kontakter och samarbetspartners Slutsats Bilaga 1. Nationella Cannabisnätverkets egen utvärderingsenkät Bilaga 2. Högskolan Dalarnas utvärderingsenkät Bilaga 3. Intervjuguide Kontaktpersoner Sida 2

3 Sammanfattning De flesta konferenserna och utbildningsinsatserna var en del av det strategiska mobiliseringsarbetet mot cannabis som sedan flera år pågått i landet både på lokal och på regional nivå. Kontaktpersonerna vittnade om att det fanns väletablerade och välfungerade nätverk på regional nivå men att samarbete och samverkan upplevdes svårt att få till på lokal nivå. Genom arrangemangen gavs möjlighet att samla samarbetspartners när det gäller riskbruk, missbruk och beroendeproblematik, och ge dem samma kunskap. En gemensam kunskapsbas, forum för fysiska möten samt personliga kontakter identifierades som viktiga framgångsfaktorer både på regional och på lokal nivå. Efter genomförda aktiviteter har kontaktpersonerna identifierat ett fortsatt behov av kompetensutveckling. Detta har resulterat i planering och genomförande av flera regionala och lokala kompetens- och kunskapshöjande konferenser samt olika former utbildningsinsatser, exempelvis seminarium, workshops och högskolekurser. Befintligt utbildnings- och informationsmaterial har reviderats och nytt material har arbetats fram. En framtida uppgift för Nationella Cannabisnätverket blir att marknadsföra utbildningsfilmerna. Ökad samverkan och förbättrat samarbete mellan socialtjänst, skola och polis, mellan kommuner och näringsliv, samt mellan HAP-behandlare och HAP-nätverk har identifierats. Andra effekter som framkom i utvärderingen var bland annat utökade stödinsatser till lokala utvecklingsarbeten och befintliga nätverk samt att nya nätverk, cirklar och tvärprofessionella arbetsgrupper har bildats. Revidering av befintliga styrdokument eller framtagande av nya nämndes också som effekter efter aktiviteterna under delprojektet. Nya målgrupper som identifierades under delprojektet var personal från fritidssektorn, psykiatrin, tandvården, mödravården och ungdomsmottagningar, arbetsrehabilitering och företagshälsovård, näringsliv, kriminalvård, ungdomsteam, socialtjänsten, länsstyrelser, FoUenheter samt regionala utvecklingsledare. Även bovärdar från kommunala bostadsbolag, chefer på olika nivåer, politiker, polisen, skolpersonal som lärare och rektorer tillsammans med personal från elev- och studenthälsovården samt organisationer och föreningar identifierades som nya kontakter och samarbetspartners de inte nått tidigare. Sida 3

4 Inledning Bakgrund I juni 2011 fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning mot cannabis. Utifrån uppdragets mål och syften utlystes medlen externt. Tio projekt beviljades ekonomiskt stöd, sammanlagt drygt 11 miljoner kronor, för insatser under En av organisationerna, Nationella Cannabisnätverket, beviljades ekonomiskt stöd för projektet Kunskapsspridning, virtuell rådgivning och tidig upptäckt av cannabisbruk. Nationella Cannabisnätverkets projekt innehöll tre delprojekt: Virtuell rådgivning, Inventering och kunskapssammanställning av metoder för tidig intervention, samt Kunskapsspridning. Syftet med delprojekt Kunskapsspridning var att sprida fakta och kunskap om cannabisanvändning och dess konsekvenser. Ett av delprojektets mål var att de aktiviteter som genomfördes under projekttiden skulle resultera i ett utökat samarbete mellan olika aktörer och ett fortsatt arbete med att motverka cannabisanvändning på både regional och lokal nivå. Fram till februari 2013 har nätverket genomfört tre nationella och tio regionala konferenser samt 19 lokala utbildningsinsatser föredelade över hela Sverige. Konferenserna och utbildningsinsatserna har riktat sig till professionella och andra intressenter som i sin dagliga verksamhet möter människor, i synnerhet unga, som kommit i kontakt med cannabis. Upplägg och innehåll har varierat utifrån respektive aktivitets syfte och mål. Totalt har de nationella, regionala och lokala aktiviteterna nått nästan personer inom ett mycket brett yrkesfält. Samtliga konferenser och utbildningsinsatser, utom tre, har varit kostnadsfria. Cannabisnätverket har under projekttiden även sammanställt nio utbildningsfilmer på temat cannabis. Syftet med filmerna var att skapa ett brett och lättillgängligt kunskaps- och faktaunderlag för dem som arbetar med dessa frågor i sin vardag. Högskolan Dalarna har fått uppdraget att utvärdera delprojektet Kunskapsspridning. Sida 4

5 Högskolan Dalarnas uppdrag Uppdraget bestod av två delar; dels att sammanställa Nationella Cannabisnätverkets egen utvärderingsenkät, och dels att undersöka och beskriva i vilken mån de regionala konferenserna och lokala utbildningsinsatserna resulterade i några nya aktiviteter samt i så fall identifiera om de skett i samverkan med några nya kontakter och/eller samarbetspartners. Metod Målgruppen för utvärderingen har varit kontaktpersonerna för konferenserna och utbildningsinsatserna. Utvärderingen har genomförts genom en sammanställning av Nationella Cannabisnätverkets egen utvärderingsenkät (bilaga 1), en enkät framtagen av Högskolan Dalarna (bilaga 2) samt kompletterande telefonintervjuer med ett strategiskt urval av kontaktpersonerna (bilaga 3). Resultatet grundar sig på enkätsvar från 27 kontaktpersoner (Nationella Cannabisnätverkets enkät) respektive 25 kontaktperson (Högskolan Dalarnas enkät) för de 29 genomförda konferenserna/utbildningsinsatserna samt telefonintervjuer med nio kontaktpersoner. Då några kontaktpersoner ansvarade för flera konferenser och/eller utbildningsinsatser svarar de intervjuade kontaktpersonerna för 14 av projektets 29 regionala konferenser och lokala utbildningsinsatser. Datainsamlingen pågick mellan januari och mars Sida 5

6 Resultat Sammanställning av Nationella Cannabisnätverkets utvärderingenkät Aktiviteternas syfte och mål samt synpunkter på upplägg och innehåll Syftet med de regionala konferenserna och de lokala utbildningsinsatserna har i första hand varit en allmän kunskapshöjning. Målsättningen för de flesta av de regionala konferenserna var att de skulle bidra med ny kunskap, inspiration och idéer för ett fortsatt arbete inom området, samt stödja samarbete över organisationsgränserna. Flera av de lokala utbildningsinsatserna hade, förutom allmän kunskapshöjning och inspiration till fortsatt samarbete och samverkan, även målsättningen att ge deltagarna möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. Ett fåtal av de lokala utbildningsinsatserna hade som målsättning att utbilda, handleda och stötta professionella som ska hålla egna utbildningar inom området. Samtliga regionala konferenser och de flesta av de lokala utbildningsinsatserna blev snabbt fullbokade och många personer fick nekas plats. Kontaktpersonerna hanterade det stora intresset för konferenserna/utbildningsinsatserna på olika sätt. I Malmö anordnades ytterligare en konferens och bland annat i Falun och i Örebro filmades konferensen så att ytterligare deltagare kunde följa konferensen i realtid via streaming. En annan lösning var att rekommendera de som inte fick plats att åka på motsvarande och likvärdig konferens eller utbildningsinsats i någon annan kommun eller region. Några kontaktpersoner rekommenderade personerna att använda sig av befintligt och tillgängligt utbildningsmaterial, exempelvis utbildningsfilmerna. De flesta av aktiviteterna riktade sig till en bred målgrupp, vilket har försvårat för kontaktpersoner och föreläsare att hitta en lämplig nivå på innehållet så att det skulle passa alla eller åtminstone så många som möjligt. Önskemål om mindre statistik under föreläsningssessionerna samt mera tid för erfarenhetsytbyte och kunskap om evidensbaserade arbets- och behandlingsmetoder var några synpunkter som framkom i enkätsvaren. Effekter på lokal och regional nivå Svaren i enkäterna visade att deltagarna i de flesta fall var mycket nöjda med konferensernas och utbildningsinsatsernas upplägg och innehåll. I flera enkäter nämndes vikten av att många yrkesgrupper, som arbetar med samma fråga möts, får möjlighet att träffas under ordnade och Sida 6

7 strukturerade former, och få samma kunskapsbas. Flera kontaktpersoner vittnade om ett förbättrat samarbete mellan olika aktörer och yrkesprofessioner, främst mellan skola, socialtjänst och polis. De gav också uttryck för förhoppningar om att de genomförda regionala konferenserna och inte minst de lokala utbildningarna skulle verka som en dörröppnare för framtida samverkan och samarbete. I enkäterna framkom att många deltagare hade önskemål och behov av ytterligare kompetensutveckling. Den i den närmaste omättliga efterfrågan om mer kunskap om cannabis i kombination med att många yrkesverksamma inte fick plats på konferenserna och/eller utbildningsinsatserna har resulterat i att flera av kontaktpersoner redan påbörjat planeringen av nya aktiviteter inom området. Aktiviteter som nämndes var konferenser, lokala utbildningsinsatser, seminarium och workshops samt högskoleutbildningar motsvarande Uppsalas Universitets uppdragsutbildning Beroendelära, prevention med inriktning mot cannabismissbruk. Konferenserna och utbildningsinsatserna har resulterat i ett ökat intresse för och efterfrågan av nya utbildningar i HAP (Haschavvänjningsprogrammet). Kontakter och samarbetspartners Följande yrkesgrupper var representerade vid flertalet av aktiviteterna under delprojektet: socionomer, socialsekreterare, socialpedagoger, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, ungdomskonsulenter, ungdomsarbetare samt fältarbetare och fältfritidsledare. Även lärare och pedagoger, i första hand från gymnasiet men även från grundskola samt universitet och högskola, var representerade vid i stort sett alla aktiviteter. Annan skolpersonal som också deltog frekvent var rektorer, personal från elevhälsan (skolsjuksköterskor, läkare, psykolog och kuratorer) samt specialpedagoger, studievägledare, fritidsledare, fritidspedagoger, elevstödjare och elevassistenter. Vid flera av aktiviteterna deltog även polisen, personal från kriminal- och frivården, ANDT-samordnare, HAP-utövare och behandlare samt representanter för brukarorganisationer. Yrkesgrupper såsom hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och psykologer), familjebehandlare, arbetskonsulenter, chefer och politiker var endast representerade vid ett fåtal av aktiviteterna under delprojektet. Präster, skolvärdinnor, folkhälsovetare och ekonomiska rådgivare samt personal från arbetsförmedlingen, Sida 7

8 företagshälsovården, tullverket och representanter från näringslivet deltog vid någon eller några konferenser eller utbildningsinsatser. Nya samverkanspartners som identifierades under delprojektet var personal från: fritidssektorn, psykiatrin, högskolor och universitet, arbetsrehabilitering, tandvården, mödravården, ungdomsmottagningar, företagshälsovård samt chefer på olika nivåer och politiker. Flera kontaktpersoner nämnde även polisen som en yrkesgrupp som de inte tidigare hade samarbetat med på det här sättet. Det kan också konstateras att delprojektet nått pedagoger (främst lärare från högstadiet), rektorer och personal från elevhälsan i högre utsträckning än tidigare. Sammanställning av högskolan Dalarnas utvärderingsenkät Effekter på lokal och regional nivå Efter genomförda aktiviteter identifierade samtliga kontaktpersoner ett antal effekter. Förutom en allmän kunskapshöjning nämndes även revidering och kommunanpassning av befintligt informationsmaterial, framtagande av nytt informations- och utbildningsmaterial, ansökan om ytterligare ekonomiska medel för att kunna genomföra flera regionala konferenser, stöd både till lokalt utvecklingsarbete, lokala utbildningsinsatser och befintliga nätverk, samt att de uppmuntrat och stimulerat till att skapa nya nätverk och cirklar inom cannabisområdet. Flera kontaktpersoner nämnde att de hade reviderat befintliga styrdokument, som strategier och handlingsplaner, medan andra uppgav att arbetet med att ta fram nya dokument hade påbörjats. Många kontaktpersoner uppgav att aktiviteterna resulterat i ökad och förbättrad samverkan och samarbete inom redan befintliga nätverk, exempelvis HAP-behandlare och HAP-nätverk, mellan kommuner och näringsliv samt att nya nätverk och/eller tvärprofessionella samarbetsgrupper hade bildats. Kontakter och samarbetspartners I samband med både de regionala konferenserna och de lokala utbildningsinsatserna identifierades flera nya kontakter och samarbetspartens, vilka upplevdes som viktiga för det framtida arbetet. Bland annat nämndes personal från ungdomsteamet, socialtjänsten, kriminalvården, länsstyrelsen, lokala FoU-enheter och regionala utvecklingsledare. Även det Sida 8

9 lokala HAP-nätverket, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Nationella Cannabisnätverket, Rådgivningsbyrån i Lund, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle samt föreningar och brukarorganisationer identifierats som nya och möjliga samarbetspartners. Telefonintervjuer med ett strategiskt urval av kontaktpersoner Bakgrund till aktiviteterna Enligt kontaktpersonerna har kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte samt informationsmaterial inom cannabisområdet länge efterfrågats av yrkesverksamma, organisationer och nätverk på lokal-, regional- och länsnivå. Flera kontaktpersoner nämnde att det därför redan fanns långt framskridna planer på att genomföra någon form av kompetenshöjande aktiviteter under projekttiden, och att de genom Nationella Cannabisnätverket fick stöd, hjälp och ekonomiskt bidrag samt kontakt med etablerade och kunniga föreläsare. Både de regionala konferenserna och de lokala utbildningsinsatserna blev snabbt fullbokade och många nekades plats, vilket speglade det uttalade och uppdämda behovet av kompetenshöjning inom området. Effekter på lokal och regional nivå Nästan samtliga av kontaktpersoner som svarade på Nationella cannabisnätverkets enkät nämnde att samarbetet mellan polisen, socialtjänsten och skolan hade förbättrats under projekttiden. Flera av de kontaktpersoner som intervjuades menade att viljan till samverkan fanns men försvårades av flera faktorer, främst av sekretesslagen. Konferensen i Kungsbacka resulterade i att en arbetsgrupp mellan personal från socialtjänst, skola och polis bildades. Efter ett gemensamt studiebesök, i syfte att ta del av goda exempel främst hur andra arbetsgrupper hanterat sekretesslagen, ska det framtida samarbetet identifieras och fastställas. Sedan planeras en workshop där styrdokument och handlingsplaner ska sammanfattas. Kontaktpersonerna nämnde att den viktigaste framgångsfaktorn för framtida samverkan och samarbete var personliga kontakter Några kontaktpersoner nämnde att de tidigare upplevt stora svårigheter att nå ut till skolorna både med information och med kunskap. Efter aktiviteterna inom delprojektet har flera noterat en ökad efterfrågan från skolorna. Efter den regionala konferensen i Karlstad har Karlstad kommun testat en pilotmodell vad gäller samverkan och utbildning inom cannabisområdet på Sida 9

10 två av kommunens fyra gymnasieskolor, två fritidsgårdar samt studentkåren på universitetet. Modellen och arbetssättet ska, om den faller väl ut, integreras som en del av det lokala alkoholoch drogförebyggande arbetet. Bland annat har samtlig personal fått en grundläggande utbildning om cannabis samt rutiner för anmälan och samverkan, föräldrarna har vid fått information från socialtjänst, skola och polis i samband med föräldramöten och ungdomar i en pilotklass har fått information och utbildning genom att de tillsammans med polis och HAPutövare sett filmen Cannabis-risker och konsekvenser. Nyckelpersoner i verksamheterna har även fått en tre dagars grundläggande utbildning i MI (motiverande samtal) med särskild inriktning på unga. Efter dessa kompetenshöjande insatser har det genomförts olika uppföljnings- och utvärderingsdagar, bland annat har gällande policydokument reviderats och åtgärdsplaner sammanfattats. Pilotprojektet beräknas vara utvärderat innan sommaren. En annan intressant sidoeffekt som framkom i en av intervjuerna var att personal från LKAB efter konferensen i Gällivare erbjöd sig att besöka alla gymnasieklasser på orten och informera om cannabisproblemetiken utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vad gäller effekter på regional nivå nämndes främst förbättrad samverkan i redan befintliga arbetsgrupper och nätverk. Vidare nämnde flera av de svarande att frågan kommit upp på bordet i större utsträckning och att fler yrkesprofessioner är med på banan. Några av kontaktpersonerna kände till de utbildningsfilmer som arbetats fram inom ramen för delprojektet men endast en person hade använt sig av dem. Kontakter och samarbetspartners I samband med delprojektets aktiviteter identifierade kontaktpersonerna bovärdar från kommunala bostadsbolag, personal från näringslivet och studenthälsan samt gymnasielärare som nya kontakter och viktiga framtida samarbetspartners. Svårigheten att få med personal från landstinget både som deltagare på konferenser och utbildningsinsatser samt i nätverk och samverkansgrupper nämndes av flera kontaktpersoner. Samfinansierade öppenvårdsmottagningar, exempelvis MiniMaria, uppgavs som en välfungerande lösning. Sida 10

11 Kontaktpersonerna vittnade om stora svårigheter att rekrytera chefer och politiker till både utbildningar och konferenser. Lokala hearings nämndes som en framgångsrik metod för att involvera och rekrytera nya grupper, fram för allt chefer och politiker. I intervjuerna nämnde flera av kontaktpersonerna att de ser ett behov av att i framtiden dels genomföra allmänt kompetenshöjande aktiviteter till en bred målgrupp och dels riktade utbildningsinsatser till identifierade yrkesgrupper utifrån deras specifika behov och önskemål. Yrkesgrupper som behöver mer riktad utbildning är bland annat den personal som remitterar ungdomarna till olika former av behandling, personal från näringslivet och företagshälsovård, personal som arbetar på tänkbara utlämningsställen (exempelvis affärer och posten), samt andra personer som arbetar med ungdomar, exempelvis inom föreningar och organisationer. Slutsats Projekt Kunskapsspridning har under projekttiden genomfört tre nationella och tio regionala konferenser samt 19 lokala utbildningsinsatser. Aktiviteterna inom projektet har genererat en allmän kunskapshöjning bland yrkesverksamma inom området, ökad samverkan och förbättrat samarbete mellan olika yrkesprofessioner och organisationer, utökade stödinsatser till olika former av nätverk samt revidering av befintliga informations- och styrdokument eller framtagande av nya. Kontaktpersonerna för de genomförda aktiviteterna har identifierat ett fortsatt behov av olika former av kompetenshöjande aktiviteter. Flera nya viktiga samarbetspartners och målgrupper har identifierats. En gemensam kunskapsbas, forum för fysiska möten samt personliga kontakter nämndes som viktiga framgångsfaktorer för arbetet både på regional och på lokal nivå. Sida 11

12 Bilaga 1. Nationella Cannabisnätverkets egen utvärderingsenkät Kort utvärdering av utbildningen: 1. Var och när hölls utbildningen? 2. Hur många deltagare var med? 3. Vilka yrkesgrupper var representerade? 4. Syfte / mål med utbildningen: 5. Innehåll / föreläsare: 6. Hur uppfattade ni att utbildningen togs emot av åhörarna? 7. Nådde ni nya grupper? 8. Fanns intresse för vidareutveckling? T ex vidareutbildning eller samarbete i någon form. 9. Övrigt: Sida 12

13 Bilaga 2. Högskolan Dalarnas utvärderingsenkät Till dig som varit kontaktperson till en (eller flera) av Nationella Cannabisnätverkets konferenser; Instruktioner för att fylla i enkäten: Sätt kryss i rutorna genom att klicka på dem. Skriv in dina kommentarer i de större skuggade rutorna. När du har fyllt i enkäten: spara dokumentet på din dator och maila det till Åsa Bruhn Om det uppstår tekniska problem när du fyller i enkäten eller om du har några frågor eller funderingar, kontakta Åsa Bruhn eller ). 1. Var och när genomfördes konferensen? 2. Genererade konferensen några nya aktiviteter (ex. ytterligare kompetensförsörjning, samverkan mellan yrkesgrupper, preventions eller behandlingsinsatser) på lokal nivå? Ja Nej Om ja, ge gärna exempel på vilka typer av aktiviteter. 3. Genererade konferensen några nya kontakter och/eller samarbetspartners på lokal nivå? Ja Nej Om ja, ange vila nya kontakter och/eller samarbetspartners. 4. Genererade konferensen några nya aktiviteter (ex. ytterligare kompetensförsörjning, samverkan mellan yrkesgrupper, preventions- eller behandlingsinsatser) på regional nivå? Ja, Nej Om ja, ge gärna exempel på vilka typer av aktiviteter. Sida 13

14 5. Genererade konferensen några nya kontakter och/eller samarbetspartners på regional nivå? Ja, Nej Om ja, ange vila nya kontakter och/eller samarbetspartners. 6. Finns det något du vill tillägga vad gäller identifierade effekter (positiva som negativa) efter genomförd konferens/utbildning så går det bra att göra det nedan. Varmt tack för din medverkan! Sida 14

15 Bilaga 3. Intervjuguide Kontaktpersoner 1. Var och när hölls konferensen? 2. Kan du berätta lite om bakgrunden till konferensen/utbildningsinsatsen? 3. I vilket sammanhang genomfördes konferensen/utbildningsinsatsen? 4. Genomförde ni någon egen utvärdering? 5. Genererade konferensen/utbildningsinsatsen några nya aktiviteter (ex. ytterligare kompetensförsörjning, samverkan mellan yrkesgrupper, preventions- eller behandlingsinsatser) på lokal nivå? 6. Genererade konferensen/utbildningsinsatsen några nya kontakter och samarbetspartners på lokal nivå? 7. Genererade konferensen/utbildningsinsatsen några nya aktiviteter (ex. ytterligare kompetensförsörjning, samverkan mellan yrkesgrupper preventions- eller behandlingsinsatser) på regional nivå? 8. Genererade konferensen/utbildningsinsatsen några nya kontakter och samarbetspartners på regional nivå? 9. Kan du nämna något om framtiden (generellt och för din egen del). 10. Känner du till att Nationella Cannabisnätverket tagit fram utbildningsfilmer, och i så fall har du använt någon av dem? 11. Finns det något du vill tillägga vad gäller identifierade effekter (positiva som negativa). Sida 15

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24 Västerås Årets förebyggande kommun år 2011 Drogfocus 2012-10-24 Kriterier Policy för alkohol & drogförebyggande arbete som är aktuell och innehåller mätbara mål som följs upp Persona avdelad för det drogförebyggande

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Kommunvisa iakttagelser

Kommunvisa iakttagelser Kommunvisa iakttagelser Nedan beskrivs samtliga deltagande kommuners utifrån de tre förutsättningarna för samverkan som redovisats under punkt. Uppgifterna baseras på de intervjuer, den enkät och den inventering

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Förebyggande strategier exempel från Göteborgs stad. Maria Martini, Utvecklingsledare ANDT Kunskapskällar'n, Social Utveckling

Förebyggande strategier exempel från Göteborgs stad. Maria Martini, Utvecklingsledare ANDT Kunskapskällar'n, Social Utveckling Förebyggande strategier exempel från Göteborgs stad Maria Martini, Utvecklingsledare ANDT Kunskapskällar'n, Social Utveckling Trestad2 Det övergripande syftet var att minska cannabisanvändande bland ungdomar

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper Sociala insatsgrupper Ett samverkansarbete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil Christina Kiernan projektledare, Rikspolisstyrelsen Anna Sjöstrand Arnell Socialförvaltningen

Läs mer

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt?

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Marie Cesares Olsson Utvecklingsledare barn och unga Region Örebro län marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se 019-602 63

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-18 Handläggare Marianne Gabrielsson Telefon: 0850825950 Till Socialnämnden 2016-05-17 Sexuella trakasserier

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012 Hälso- och sjukvårdspersonalens syn på rådgivning om alkohol En enkätstudie hösten 2012 Vid frågor kontakta Riitta Sorsa e-post riitta.sorsa@socialstyrelsen.se tel 075-247 34 91 Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Relationsvåldscentru m

Relationsvåldscentru m Relationsvåldscentru m December 2014 Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel stockholm.se Slutrapport för Relationsvåldscentrum November 2014 Dnr:3.2-96/2014 Utgivare: Socialförvaltningen

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 1 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2015 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Lokalt och regionalt arbete

Lokalt och regionalt arbete Lokalt och regionalt arbete Utsatta barn i Åtvidaberg Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna Bakgrund 2008 Det var svårt att rekrytera barn till BUS-grupperna Skolpersonal saknade

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Verksamhetsområde Social utveckling

Verksamhetsområde Social utveckling Trestad 2 2012-2014 Fokus: Cannabis Dubbla målgrupper, ungdomar och vuxna nära ungdomar (föräldrar, professionella, föreningar) Utgår från storstädernas förutsättningar och från det som görs idag Verksamhetsnära

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Nationella cannabisnätverket

Nationella cannabisnätverket Välkomna! Nationella cannabisnätverket Behandlare från kommun och landsting som arbetar specialiserat med cannabisfrågan Nätverket startade år 2000 med ca 30 personer och består idag av 593 medlemmar vid

Läs mer

Personal Ex-it HAP Borlänge. Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj

Personal Ex-it HAP Borlänge. Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj Personal Ex-it HAP Borlänge Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj Ungdomsöppenvård för unga 13-25 år med drogrelaterade problem. HAP Kort HAP Haschsamtal Rådgivningar KBT-riskbruk,

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholm, Botkyrka och Södertälje - Bakgrund, preliminära resultat och tänkbara framgångsfaktorer

Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholm, Botkyrka och Södertälje - Bakgrund, preliminära resultat och tänkbara framgångsfaktorer Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholm, Botkyrka och Södertälje - Bakgrund, preliminära resultat och tänkbara framgångsfaktorer Lars Oscarsson & Filip Wollter Bakgrund Utvärdering av nationellt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Äldre och alkohol 160311

Äldre och alkohol 160311 Äldre och alkohol 160311 Reflektioner från konferensen Hur går vi vidare? Konferensen Äldre och alkohol bruk riskbruk och skadligt bruk avsåg att förmedla kunskap inom området och stimulera till ett förbättrat

Läs mer

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk. från upptäckt till behandling

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk. från upptäckt till behandling Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk från upptäckt till behandling Pågående utvecklingsarbete Samarbete mellan Värmlands läns vårdförbund, Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland,

Läs mer

Ansökan & utvärdering för 2010 Danderyds kommun ansökte för 2010 om totalt 670,000 kronor och beviljades 500,000 kr.

Ansökan & utvärdering för 2010 Danderyds kommun ansökte för 2010 om totalt 670,000 kronor och beviljades 500,000 kr. UNGT FOKUS DANDERYD Delrapport angående länsstyrelsemedel 2010 Tillhör KFN protokoll 2010-10-19, 79 Fokus under året har varit på en fortsättning av utveckling av projekt skolan som förebyggare/ förebyggande

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Plan för arbete mot våldsbejakande extremism

Plan för arbete mot våldsbejakande extremism Plan för arbete mot våldsbejakande extremism 2016 2018 Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-467-163 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism Örebro kommun 2015-11-20 orebro.se 2 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Bakgrund

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

Anders Eriksson Projektledare Trestad2 Stockholm, utvecklingsenheten, socialförvaltningen

Anders Eriksson Projektledare Trestad2 Stockholm, utvecklingsenheten, socialförvaltningen Hur har vi utvecklat vårt cannabisförebyggande arbete i Stockholm och hur kan dessa erfarenheter tillämpas i Jämtlands län? Anders Eriksson Projektledare Trestad2 Stockholm, utvecklingsenheten, socialförvaltningen

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017

Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017 Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017 Verksamheter: grundsärskola med inriktning grundsärskola och träningsskola, fritidshem för båda inriktningarna och korttidstillsyn. Organisation och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Handlingsplan våldsbejakande extremism

Handlingsplan våldsbejakande extremism Styrdokument 1 (6)2016-11-22 Fastställd: Instans år-månad-dag x Gäller för: Bollebygds kommun Dokumentansvarig: Handlingsplan våldsbejakande extremism Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

[HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET]

[HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET] 2011 Ulricehamns kommun Johan Lenjesson [HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET] Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Cannabisförebyggande. insats. Projektplan januari stockholm.se

Cannabisförebyggande. insats. Projektplan januari stockholm.se Cannabisförebyggande insats Projektplan januari 2014 stockholm.se 2 (9) Projekt: {Projektnamn} Författare: Lotta Ströman Version: 1 Dnr: 18-14-1.2.6. Förvaltning/avdelning: Socialtjänst och fritid Fastställd

Läs mer

Studenthälsouppdraget

Studenthälsouppdraget Studenthälsouppdraget - exempel på regional samverkan med universitet och högskola Annika Frykholm, Folkhälsomyndigheten Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen Västra Götaland Anna Haid, Länsstyrelsen Uppsala

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-01 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Implementering av socialstyrelsens

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för utveckling av alkohol- och drogförebyggande insatser

Ansökan om statsbidrag för utveckling av alkohol- och drogförebyggande insatser Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-02-27 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ansökan om statsbidrag för utveckling

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer