Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning."

Transkript

1 Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning. Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna Mars, 2013

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Högskolan Dalarnas uppdrag... 5 Metod... 5 Resultat... 6 Sammanställning av Nationella Cannabisnätverkets utvärderingenkät... 6 Aktiviteternas syfte och mål samt synpunkter på upplägg och innehåll... 6 Effekter på lokal och regional nivå... 6 Kontakter och samarbetspartners... 7 Sammanställning av högskolan Dalarnas utvärderingsenkät... 8 Effekter på lokal och regional nivå... 8 Kontakter och samarbetspartners... 8 Telefonintervjuer med ett strategiskt urval av kontaktpersoner... 9 Bakgrund till aktiviteterna... 9 Effekter på lokal och regional nivå... 9 Kontakter och samarbetspartners Slutsats Bilaga 1. Nationella Cannabisnätverkets egen utvärderingsenkät Bilaga 2. Högskolan Dalarnas utvärderingsenkät Bilaga 3. Intervjuguide Kontaktpersoner Sida 2

3 Sammanfattning De flesta konferenserna och utbildningsinsatserna var en del av det strategiska mobiliseringsarbetet mot cannabis som sedan flera år pågått i landet både på lokal och på regional nivå. Kontaktpersonerna vittnade om att det fanns väletablerade och välfungerade nätverk på regional nivå men att samarbete och samverkan upplevdes svårt att få till på lokal nivå. Genom arrangemangen gavs möjlighet att samla samarbetspartners när det gäller riskbruk, missbruk och beroendeproblematik, och ge dem samma kunskap. En gemensam kunskapsbas, forum för fysiska möten samt personliga kontakter identifierades som viktiga framgångsfaktorer både på regional och på lokal nivå. Efter genomförda aktiviteter har kontaktpersonerna identifierat ett fortsatt behov av kompetensutveckling. Detta har resulterat i planering och genomförande av flera regionala och lokala kompetens- och kunskapshöjande konferenser samt olika former utbildningsinsatser, exempelvis seminarium, workshops och högskolekurser. Befintligt utbildnings- och informationsmaterial har reviderats och nytt material har arbetats fram. En framtida uppgift för Nationella Cannabisnätverket blir att marknadsföra utbildningsfilmerna. Ökad samverkan och förbättrat samarbete mellan socialtjänst, skola och polis, mellan kommuner och näringsliv, samt mellan HAP-behandlare och HAP-nätverk har identifierats. Andra effekter som framkom i utvärderingen var bland annat utökade stödinsatser till lokala utvecklingsarbeten och befintliga nätverk samt att nya nätverk, cirklar och tvärprofessionella arbetsgrupper har bildats. Revidering av befintliga styrdokument eller framtagande av nya nämndes också som effekter efter aktiviteterna under delprojektet. Nya målgrupper som identifierades under delprojektet var personal från fritidssektorn, psykiatrin, tandvården, mödravården och ungdomsmottagningar, arbetsrehabilitering och företagshälsovård, näringsliv, kriminalvård, ungdomsteam, socialtjänsten, länsstyrelser, FoUenheter samt regionala utvecklingsledare. Även bovärdar från kommunala bostadsbolag, chefer på olika nivåer, politiker, polisen, skolpersonal som lärare och rektorer tillsammans med personal från elev- och studenthälsovården samt organisationer och föreningar identifierades som nya kontakter och samarbetspartners de inte nått tidigare. Sida 3

4 Inledning Bakgrund I juni 2011 fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning mot cannabis. Utifrån uppdragets mål och syften utlystes medlen externt. Tio projekt beviljades ekonomiskt stöd, sammanlagt drygt 11 miljoner kronor, för insatser under En av organisationerna, Nationella Cannabisnätverket, beviljades ekonomiskt stöd för projektet Kunskapsspridning, virtuell rådgivning och tidig upptäckt av cannabisbruk. Nationella Cannabisnätverkets projekt innehöll tre delprojekt: Virtuell rådgivning, Inventering och kunskapssammanställning av metoder för tidig intervention, samt Kunskapsspridning. Syftet med delprojekt Kunskapsspridning var att sprida fakta och kunskap om cannabisanvändning och dess konsekvenser. Ett av delprojektets mål var att de aktiviteter som genomfördes under projekttiden skulle resultera i ett utökat samarbete mellan olika aktörer och ett fortsatt arbete med att motverka cannabisanvändning på både regional och lokal nivå. Fram till februari 2013 har nätverket genomfört tre nationella och tio regionala konferenser samt 19 lokala utbildningsinsatser föredelade över hela Sverige. Konferenserna och utbildningsinsatserna har riktat sig till professionella och andra intressenter som i sin dagliga verksamhet möter människor, i synnerhet unga, som kommit i kontakt med cannabis. Upplägg och innehåll har varierat utifrån respektive aktivitets syfte och mål. Totalt har de nationella, regionala och lokala aktiviteterna nått nästan personer inom ett mycket brett yrkesfält. Samtliga konferenser och utbildningsinsatser, utom tre, har varit kostnadsfria. Cannabisnätverket har under projekttiden även sammanställt nio utbildningsfilmer på temat cannabis. Syftet med filmerna var att skapa ett brett och lättillgängligt kunskaps- och faktaunderlag för dem som arbetar med dessa frågor i sin vardag. Högskolan Dalarna har fått uppdraget att utvärdera delprojektet Kunskapsspridning. Sida 4

5 Högskolan Dalarnas uppdrag Uppdraget bestod av två delar; dels att sammanställa Nationella Cannabisnätverkets egen utvärderingsenkät, och dels att undersöka och beskriva i vilken mån de regionala konferenserna och lokala utbildningsinsatserna resulterade i några nya aktiviteter samt i så fall identifiera om de skett i samverkan med några nya kontakter och/eller samarbetspartners. Metod Målgruppen för utvärderingen har varit kontaktpersonerna för konferenserna och utbildningsinsatserna. Utvärderingen har genomförts genom en sammanställning av Nationella Cannabisnätverkets egen utvärderingsenkät (bilaga 1), en enkät framtagen av Högskolan Dalarna (bilaga 2) samt kompletterande telefonintervjuer med ett strategiskt urval av kontaktpersonerna (bilaga 3). Resultatet grundar sig på enkätsvar från 27 kontaktpersoner (Nationella Cannabisnätverkets enkät) respektive 25 kontaktperson (Högskolan Dalarnas enkät) för de 29 genomförda konferenserna/utbildningsinsatserna samt telefonintervjuer med nio kontaktpersoner. Då några kontaktpersoner ansvarade för flera konferenser och/eller utbildningsinsatser svarar de intervjuade kontaktpersonerna för 14 av projektets 29 regionala konferenser och lokala utbildningsinsatser. Datainsamlingen pågick mellan januari och mars Sida 5

6 Resultat Sammanställning av Nationella Cannabisnätverkets utvärderingenkät Aktiviteternas syfte och mål samt synpunkter på upplägg och innehåll Syftet med de regionala konferenserna och de lokala utbildningsinsatserna har i första hand varit en allmän kunskapshöjning. Målsättningen för de flesta av de regionala konferenserna var att de skulle bidra med ny kunskap, inspiration och idéer för ett fortsatt arbete inom området, samt stödja samarbete över organisationsgränserna. Flera av de lokala utbildningsinsatserna hade, förutom allmän kunskapshöjning och inspiration till fortsatt samarbete och samverkan, även målsättningen att ge deltagarna möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. Ett fåtal av de lokala utbildningsinsatserna hade som målsättning att utbilda, handleda och stötta professionella som ska hålla egna utbildningar inom området. Samtliga regionala konferenser och de flesta av de lokala utbildningsinsatserna blev snabbt fullbokade och många personer fick nekas plats. Kontaktpersonerna hanterade det stora intresset för konferenserna/utbildningsinsatserna på olika sätt. I Malmö anordnades ytterligare en konferens och bland annat i Falun och i Örebro filmades konferensen så att ytterligare deltagare kunde följa konferensen i realtid via streaming. En annan lösning var att rekommendera de som inte fick plats att åka på motsvarande och likvärdig konferens eller utbildningsinsats i någon annan kommun eller region. Några kontaktpersoner rekommenderade personerna att använda sig av befintligt och tillgängligt utbildningsmaterial, exempelvis utbildningsfilmerna. De flesta av aktiviteterna riktade sig till en bred målgrupp, vilket har försvårat för kontaktpersoner och föreläsare att hitta en lämplig nivå på innehållet så att det skulle passa alla eller åtminstone så många som möjligt. Önskemål om mindre statistik under föreläsningssessionerna samt mera tid för erfarenhetsytbyte och kunskap om evidensbaserade arbets- och behandlingsmetoder var några synpunkter som framkom i enkätsvaren. Effekter på lokal och regional nivå Svaren i enkäterna visade att deltagarna i de flesta fall var mycket nöjda med konferensernas och utbildningsinsatsernas upplägg och innehåll. I flera enkäter nämndes vikten av att många yrkesgrupper, som arbetar med samma fråga möts, får möjlighet att träffas under ordnade och Sida 6

7 strukturerade former, och få samma kunskapsbas. Flera kontaktpersoner vittnade om ett förbättrat samarbete mellan olika aktörer och yrkesprofessioner, främst mellan skola, socialtjänst och polis. De gav också uttryck för förhoppningar om att de genomförda regionala konferenserna och inte minst de lokala utbildningarna skulle verka som en dörröppnare för framtida samverkan och samarbete. I enkäterna framkom att många deltagare hade önskemål och behov av ytterligare kompetensutveckling. Den i den närmaste omättliga efterfrågan om mer kunskap om cannabis i kombination med att många yrkesverksamma inte fick plats på konferenserna och/eller utbildningsinsatserna har resulterat i att flera av kontaktpersoner redan påbörjat planeringen av nya aktiviteter inom området. Aktiviteter som nämndes var konferenser, lokala utbildningsinsatser, seminarium och workshops samt högskoleutbildningar motsvarande Uppsalas Universitets uppdragsutbildning Beroendelära, prevention med inriktning mot cannabismissbruk. Konferenserna och utbildningsinsatserna har resulterat i ett ökat intresse för och efterfrågan av nya utbildningar i HAP (Haschavvänjningsprogrammet). Kontakter och samarbetspartners Följande yrkesgrupper var representerade vid flertalet av aktiviteterna under delprojektet: socionomer, socialsekreterare, socialpedagoger, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, ungdomskonsulenter, ungdomsarbetare samt fältarbetare och fältfritidsledare. Även lärare och pedagoger, i första hand från gymnasiet men även från grundskola samt universitet och högskola, var representerade vid i stort sett alla aktiviteter. Annan skolpersonal som också deltog frekvent var rektorer, personal från elevhälsan (skolsjuksköterskor, läkare, psykolog och kuratorer) samt specialpedagoger, studievägledare, fritidsledare, fritidspedagoger, elevstödjare och elevassistenter. Vid flera av aktiviteterna deltog även polisen, personal från kriminal- och frivården, ANDT-samordnare, HAP-utövare och behandlare samt representanter för brukarorganisationer. Yrkesgrupper såsom hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och psykologer), familjebehandlare, arbetskonsulenter, chefer och politiker var endast representerade vid ett fåtal av aktiviteterna under delprojektet. Präster, skolvärdinnor, folkhälsovetare och ekonomiska rådgivare samt personal från arbetsförmedlingen, Sida 7

8 företagshälsovården, tullverket och representanter från näringslivet deltog vid någon eller några konferenser eller utbildningsinsatser. Nya samverkanspartners som identifierades under delprojektet var personal från: fritidssektorn, psykiatrin, högskolor och universitet, arbetsrehabilitering, tandvården, mödravården, ungdomsmottagningar, företagshälsovård samt chefer på olika nivåer och politiker. Flera kontaktpersoner nämnde även polisen som en yrkesgrupp som de inte tidigare hade samarbetat med på det här sättet. Det kan också konstateras att delprojektet nått pedagoger (främst lärare från högstadiet), rektorer och personal från elevhälsan i högre utsträckning än tidigare. Sammanställning av högskolan Dalarnas utvärderingsenkät Effekter på lokal och regional nivå Efter genomförda aktiviteter identifierade samtliga kontaktpersoner ett antal effekter. Förutom en allmän kunskapshöjning nämndes även revidering och kommunanpassning av befintligt informationsmaterial, framtagande av nytt informations- och utbildningsmaterial, ansökan om ytterligare ekonomiska medel för att kunna genomföra flera regionala konferenser, stöd både till lokalt utvecklingsarbete, lokala utbildningsinsatser och befintliga nätverk, samt att de uppmuntrat och stimulerat till att skapa nya nätverk och cirklar inom cannabisområdet. Flera kontaktpersoner nämnde att de hade reviderat befintliga styrdokument, som strategier och handlingsplaner, medan andra uppgav att arbetet med att ta fram nya dokument hade påbörjats. Många kontaktpersoner uppgav att aktiviteterna resulterat i ökad och förbättrad samverkan och samarbete inom redan befintliga nätverk, exempelvis HAP-behandlare och HAP-nätverk, mellan kommuner och näringsliv samt att nya nätverk och/eller tvärprofessionella samarbetsgrupper hade bildats. Kontakter och samarbetspartners I samband med både de regionala konferenserna och de lokala utbildningsinsatserna identifierades flera nya kontakter och samarbetspartens, vilka upplevdes som viktiga för det framtida arbetet. Bland annat nämndes personal från ungdomsteamet, socialtjänsten, kriminalvården, länsstyrelsen, lokala FoU-enheter och regionala utvecklingsledare. Även det Sida 8

9 lokala HAP-nätverket, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Nationella Cannabisnätverket, Rådgivningsbyrån i Lund, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle samt föreningar och brukarorganisationer identifierats som nya och möjliga samarbetspartners. Telefonintervjuer med ett strategiskt urval av kontaktpersoner Bakgrund till aktiviteterna Enligt kontaktpersonerna har kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte samt informationsmaterial inom cannabisområdet länge efterfrågats av yrkesverksamma, organisationer och nätverk på lokal-, regional- och länsnivå. Flera kontaktpersoner nämnde att det därför redan fanns långt framskridna planer på att genomföra någon form av kompetenshöjande aktiviteter under projekttiden, och att de genom Nationella Cannabisnätverket fick stöd, hjälp och ekonomiskt bidrag samt kontakt med etablerade och kunniga föreläsare. Både de regionala konferenserna och de lokala utbildningsinsatserna blev snabbt fullbokade och många nekades plats, vilket speglade det uttalade och uppdämda behovet av kompetenshöjning inom området. Effekter på lokal och regional nivå Nästan samtliga av kontaktpersoner som svarade på Nationella cannabisnätverkets enkät nämnde att samarbetet mellan polisen, socialtjänsten och skolan hade förbättrats under projekttiden. Flera av de kontaktpersoner som intervjuades menade att viljan till samverkan fanns men försvårades av flera faktorer, främst av sekretesslagen. Konferensen i Kungsbacka resulterade i att en arbetsgrupp mellan personal från socialtjänst, skola och polis bildades. Efter ett gemensamt studiebesök, i syfte att ta del av goda exempel främst hur andra arbetsgrupper hanterat sekretesslagen, ska det framtida samarbetet identifieras och fastställas. Sedan planeras en workshop där styrdokument och handlingsplaner ska sammanfattas. Kontaktpersonerna nämnde att den viktigaste framgångsfaktorn för framtida samverkan och samarbete var personliga kontakter Några kontaktpersoner nämnde att de tidigare upplevt stora svårigheter att nå ut till skolorna både med information och med kunskap. Efter aktiviteterna inom delprojektet har flera noterat en ökad efterfrågan från skolorna. Efter den regionala konferensen i Karlstad har Karlstad kommun testat en pilotmodell vad gäller samverkan och utbildning inom cannabisområdet på Sida 9

10 två av kommunens fyra gymnasieskolor, två fritidsgårdar samt studentkåren på universitetet. Modellen och arbetssättet ska, om den faller väl ut, integreras som en del av det lokala alkoholoch drogförebyggande arbetet. Bland annat har samtlig personal fått en grundläggande utbildning om cannabis samt rutiner för anmälan och samverkan, föräldrarna har vid fått information från socialtjänst, skola och polis i samband med föräldramöten och ungdomar i en pilotklass har fått information och utbildning genom att de tillsammans med polis och HAPutövare sett filmen Cannabis-risker och konsekvenser. Nyckelpersoner i verksamheterna har även fått en tre dagars grundläggande utbildning i MI (motiverande samtal) med särskild inriktning på unga. Efter dessa kompetenshöjande insatser har det genomförts olika uppföljnings- och utvärderingsdagar, bland annat har gällande policydokument reviderats och åtgärdsplaner sammanfattats. Pilotprojektet beräknas vara utvärderat innan sommaren. En annan intressant sidoeffekt som framkom i en av intervjuerna var att personal från LKAB efter konferensen i Gällivare erbjöd sig att besöka alla gymnasieklasser på orten och informera om cannabisproblemetiken utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vad gäller effekter på regional nivå nämndes främst förbättrad samverkan i redan befintliga arbetsgrupper och nätverk. Vidare nämnde flera av de svarande att frågan kommit upp på bordet i större utsträckning och att fler yrkesprofessioner är med på banan. Några av kontaktpersonerna kände till de utbildningsfilmer som arbetats fram inom ramen för delprojektet men endast en person hade använt sig av dem. Kontakter och samarbetspartners I samband med delprojektets aktiviteter identifierade kontaktpersonerna bovärdar från kommunala bostadsbolag, personal från näringslivet och studenthälsan samt gymnasielärare som nya kontakter och viktiga framtida samarbetspartners. Svårigheten att få med personal från landstinget både som deltagare på konferenser och utbildningsinsatser samt i nätverk och samverkansgrupper nämndes av flera kontaktpersoner. Samfinansierade öppenvårdsmottagningar, exempelvis MiniMaria, uppgavs som en välfungerande lösning. Sida 10

11 Kontaktpersonerna vittnade om stora svårigheter att rekrytera chefer och politiker till både utbildningar och konferenser. Lokala hearings nämndes som en framgångsrik metod för att involvera och rekrytera nya grupper, fram för allt chefer och politiker. I intervjuerna nämnde flera av kontaktpersonerna att de ser ett behov av att i framtiden dels genomföra allmänt kompetenshöjande aktiviteter till en bred målgrupp och dels riktade utbildningsinsatser till identifierade yrkesgrupper utifrån deras specifika behov och önskemål. Yrkesgrupper som behöver mer riktad utbildning är bland annat den personal som remitterar ungdomarna till olika former av behandling, personal från näringslivet och företagshälsovård, personal som arbetar på tänkbara utlämningsställen (exempelvis affärer och posten), samt andra personer som arbetar med ungdomar, exempelvis inom föreningar och organisationer. Slutsats Projekt Kunskapsspridning har under projekttiden genomfört tre nationella och tio regionala konferenser samt 19 lokala utbildningsinsatser. Aktiviteterna inom projektet har genererat en allmän kunskapshöjning bland yrkesverksamma inom området, ökad samverkan och förbättrat samarbete mellan olika yrkesprofessioner och organisationer, utökade stödinsatser till olika former av nätverk samt revidering av befintliga informations- och styrdokument eller framtagande av nya. Kontaktpersonerna för de genomförda aktiviteterna har identifierat ett fortsatt behov av olika former av kompetenshöjande aktiviteter. Flera nya viktiga samarbetspartners och målgrupper har identifierats. En gemensam kunskapsbas, forum för fysiska möten samt personliga kontakter nämndes som viktiga framgångsfaktorer för arbetet både på regional och på lokal nivå. Sida 11

12 Bilaga 1. Nationella Cannabisnätverkets egen utvärderingsenkät Kort utvärdering av utbildningen: 1. Var och när hölls utbildningen? 2. Hur många deltagare var med? 3. Vilka yrkesgrupper var representerade? 4. Syfte / mål med utbildningen: 5. Innehåll / föreläsare: 6. Hur uppfattade ni att utbildningen togs emot av åhörarna? 7. Nådde ni nya grupper? 8. Fanns intresse för vidareutveckling? T ex vidareutbildning eller samarbete i någon form. 9. Övrigt: Sida 12

13 Bilaga 2. Högskolan Dalarnas utvärderingsenkät Till dig som varit kontaktperson till en (eller flera) av Nationella Cannabisnätverkets konferenser; Instruktioner för att fylla i enkäten: Sätt kryss i rutorna genom att klicka på dem. Skriv in dina kommentarer i de större skuggade rutorna. När du har fyllt i enkäten: spara dokumentet på din dator och maila det till Åsa Bruhn Om det uppstår tekniska problem när du fyller i enkäten eller om du har några frågor eller funderingar, kontakta Åsa Bruhn eller ). 1. Var och när genomfördes konferensen? 2. Genererade konferensen några nya aktiviteter (ex. ytterligare kompetensförsörjning, samverkan mellan yrkesgrupper, preventions eller behandlingsinsatser) på lokal nivå? Ja Nej Om ja, ge gärna exempel på vilka typer av aktiviteter. 3. Genererade konferensen några nya kontakter och/eller samarbetspartners på lokal nivå? Ja Nej Om ja, ange vila nya kontakter och/eller samarbetspartners. 4. Genererade konferensen några nya aktiviteter (ex. ytterligare kompetensförsörjning, samverkan mellan yrkesgrupper, preventions- eller behandlingsinsatser) på regional nivå? Ja, Nej Om ja, ge gärna exempel på vilka typer av aktiviteter. Sida 13

14 5. Genererade konferensen några nya kontakter och/eller samarbetspartners på regional nivå? Ja, Nej Om ja, ange vila nya kontakter och/eller samarbetspartners. 6. Finns det något du vill tillägga vad gäller identifierade effekter (positiva som negativa) efter genomförd konferens/utbildning så går det bra att göra det nedan. Varmt tack för din medverkan! Sida 14

15 Bilaga 3. Intervjuguide Kontaktpersoner 1. Var och när hölls konferensen? 2. Kan du berätta lite om bakgrunden till konferensen/utbildningsinsatsen? 3. I vilket sammanhang genomfördes konferensen/utbildningsinsatsen? 4. Genomförde ni någon egen utvärdering? 5. Genererade konferensen/utbildningsinsatsen några nya aktiviteter (ex. ytterligare kompetensförsörjning, samverkan mellan yrkesgrupper, preventions- eller behandlingsinsatser) på lokal nivå? 6. Genererade konferensen/utbildningsinsatsen några nya kontakter och samarbetspartners på lokal nivå? 7. Genererade konferensen/utbildningsinsatsen några nya aktiviteter (ex. ytterligare kompetensförsörjning, samverkan mellan yrkesgrupper preventions- eller behandlingsinsatser) på regional nivå? 8. Genererade konferensen/utbildningsinsatsen några nya kontakter och samarbetspartners på regional nivå? 9. Kan du nämna något om framtiden (generellt och för din egen del). 10. Känner du till att Nationella Cannabisnätverket tagit fram utbildningsfilmer, och i så fall har du använt någon av dem? 11. Finns det något du vill tillägga vad gäller identifierade effekter (positiva som negativa). Sida 15

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Verksamhetsområde Social utveckling

Verksamhetsområde Social utveckling Trestad 2 2012-2014 Fokus: Cannabis Dubbla målgrupper, ungdomar och vuxna nära ungdomar (föräldrar, professionella, föreningar) Utgår från storstädernas förutsättningar och från det som görs idag Verksamhetsnära

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholm, Botkyrka och Södertälje - Bakgrund, preliminära resultat och tänkbara framgångsfaktorer

Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholm, Botkyrka och Södertälje - Bakgrund, preliminära resultat och tänkbara framgångsfaktorer Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholm, Botkyrka och Södertälje - Bakgrund, preliminära resultat och tänkbara framgångsfaktorer Lars Oscarsson & Filip Wollter Bakgrund Utvärdering av nationellt

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Slutrapport Nationella Tobaksuppdraget Nationell utbildningsinsats för att stimulera socialsekreterare att motivera klienter att sluta röka med hjälp

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006 1 Rapport, år och nr: 2006:4 Rapportnamn: Sammanställning av kommunala behandlingsverksamheter för mossbrukare

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Lokalt och regionalt arbete

Lokalt och regionalt arbete Lokalt och regionalt arbete Utsatta barn i Åtvidaberg Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna Bakgrund 2008 Det var svårt att rekrytera barn till BUS-grupperna Skolpersonal saknade

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 1 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2015 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Som en fortsättning på den nationella

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis

Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis Ulla Kungur, Göteborg Anders Eriksson, Stockholm Mats Glans, Malmö Cannabissituationen Stockholm Göteborg Malmö Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Några erfarenheter hittills från Trestad2

Några erfarenheter hittills från Trestad2 Några erfarenheter hittills från Trestad2 Reflektion kring prevention, Örebro 2014-05-07 Anders Eriksson Utvecklingsledare och projektledare för Trestad2 Stockholm Utvecklingsenheten Socialförvaltningen

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid)

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) 1 REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) UTBILDNINGAR I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT OCH KASAM INOM AMS (ARBETSMARKNADSVERKET)

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Vad säger lagen? projekt När barn är anhöriga

Vad säger lagen? projekt När barn är anhöriga Vad säger lagen? projekt När barn är anhöriga Jönköping den 6 oktober 2014 Gunilla Apell Projektledare Hälso- och sjukvårdsenheten Central förvaltning gunilla.apell@ltdalarna.se Sjukvårdens ansvar och

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan HANDLINGSPLAN

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan Mot alkohol

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer