Ve rksa m het s be rätt e I se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ve rksa m het s be rätt e I se"

Transkript

1 VARMLANDS rshockeyföneund Ve rksa m het s be rätt e se 1 maj april 199 Skâre BK är nykomlingar i Div l kommande säsong, efter mycket bra insatser på isovalen under den gångna verksamhetsâret.

2 lin det så nan DU uppleuer din tnyclrsaksleuenantön? -FyGken på 0-t dl Henngånüsgatan. 81(anlstad o Tfn tax 0-18 l $åguenksgatan. 0 l Kanlstad o Ïfn o Fax

3 vãrmlands rsnockeyfönnunds ORDNARE Ånsuörn Scandic Hotel, Karlstad, torsdagen den 30 maj 199, kl FÖREDRAGNNGSLSTA 1. Upprop och godkännande av fullmakter, samt fastställande av röstlängd.. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 3. Val av ordftirande ftir mötet.. Val av sekreterare ftir mötet.. Val av justeringsmän att jämte ordfäranden justera protokollet.. Val av rösträknare. 7. Föredragning av verksamhets- och lìirualtningsberättelse. a) Förbundsstyrelsens verlcamhetsberättelse ftir sistftirflutna verksamhetsår. b) Förbundsstyrelsens ftirvaltningsberättelse ftir sistfrirflutna räkenskapsår. c) Revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balansräkning. 9. Fråga om ansvarsfrihet ftir distriktsstyrelsen. 10. Beslut i anledning av distriktets vinst eller fìirlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Val av distriktsordfìirande, tillika ordftirande i distriktsstyrelsen, ftir tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte. Avgående: Ola Lundberg 1. Yal av halva antalet styrelseledamöter für en tid av två år. Avgående: Ragnar Hermansson, Billy Fredrilisson, Bo Hagstrand. 13. Val av suppleanter. Avgående: Jan "fndos" Erilsson och är Hyllienmark. 1. Val av revisor jämte en suppleant fìir en tid till och med nästkommande distriktsmöte. Avgående: Björn Grindegård respektive Nits-Olov Boström. 1. Beslut om val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till ftirbundsmötet. 1. Val av ordftirande samt högst två ledamöter att utgöra valberedning till n ästkommande ord inarie distriktsmöte. Förutvarande: Karl-olof Hjalmarsson, Karl-Axel Henningsson och Bertil Johansson. 17. Avgifter a),.rsavgift (1.000:-) b) Anmälningsavgifter (seniorer och juniorer 1.000:-, ungdom 1.000:-) c) Ovriga avgifter (Straffavgift.000:-). 18. Av distriktsstyrelsen väckta fürslag. 19. Distriktsstyrelsens yttrande och ftirslag i anledning av motion, som senast en månad ftire distriktsmöte inkommit till distriktsstsrrelsen från röstberättigad fürening. 0. Fastställande av arbetsplan. 1. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat (budget).. Avslutning.

4 Annat ärende än ovan sagda får icke avgöras på ordinarie distriktsmöte, om inte mötet enhälligt så beslutar. Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot av distriktsstyrelsen är inte valbar såsom revisor och revisorssuppleant. * * t", * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * ** * * * ** *** * * * * * * * * * * * * * * *** NÖSÄNGD vd DSTRKTsÄRsMÖTET 199 Röstlängd fìir distriktsmöte upprättas av ftirbundsstyrelsen senast under februari månad. Röstlängd gäller ofürändrad till dess ny röstlängd blivit upprättad. Röstberättigad är varje till fìirbundet ansluten fìirening som till ftirbundet erlagt årsavgift ftir sistfìirflutna verksamhetsår. Röstberättigad ftirening äger en grundröst samt tilläggsröster i fürhållande till antalet licensierade spelare inom distriktet. Förening kan erhålla maximalt åtta tilleggsröster enrigt füljande skala: 0-9licensierade spelare ingen tilläggsröst 0-99 licensierade spelare en tilläggsröst licensierade spelare två tilläggsröster licensierade spelare tre tilläggsröster OO - 9 licensierade spelare fyra tilläggsröster 0-99 licensierade spelare fem tillåiggsröster licensierade spelare sex tilläggsröster licensierade spelare sju tillliggsröster 00 eller flera licensierade spelare åtta tiileggsröster. Förenings röstetal får dock icke överstiga l/ av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetaret. skulle så vara faliet reduceras röstetalet ftir sådan fiirening ned till högst lls av det sammanlagda röstetalet. Förening äger vid distriktsmöte rätt att fìireträdas av högst två ombud, som skall vara medlemmar i fìireningen? ombud skall medftira fullmakt från den ftirening ombudet representerar. Av fullmakt skall framgå i vilken utsträckning ombud äger utöva sin fìirenings rösträtt. Ombud får ftireträda endast en fìirening.

5 3 nösrr,äncd vrn vän*rlands shocknyrönnunds ÄnsvrörE 1 ee-0s-30 Förening Hemort Röster ARVKA HC BJÖRNEBORGS HK BOFORS K BROBY HC BRUNSKOGS HC CHARLOTTENBERGS HC EDSVALLA F EKSHÄRADS HC FLSTADS F, SHOCKEY FLOGNEDS NNEBANDY o HC FORSHAGA F FÄRJESTADS BK GRUMS K, SHOCKEY HAMMARÖ HC HAMMANO SUTNDERS F FK HEDEN KARSKOGA HC KARLSTAD KNGS SHOCKEY KLS AK,SHOCKEY KRSTNEHAMNS HT FK MUNKFORS NOR K, SHOCKEY NORRA NY HK F NYEDSHOV OLSÄTERS SK SKATTKÄRS HC SKÅRE BK STAVNÄS K SUNNE K sär'rln Hc TDAFORS F UDDEHOLMS F K VKNG, SHOCKEY väsn Hr BROBYSKOLANS F HAGFORS LÄROVERKS F LUNDSBERGS F MUNKFORS GYMNASESKOLAS F SÅNGBERGSGYMNASETS F ARVKA BJÖRNEBORG 1 KARLSKOGA SUNNE 1 EDANE 1 CHARLOTTENBERG 3 EDSVALLA 1 EKSHÄRAD 1 FLSTAD 3 Äuorrons FORSHAGA 3 KARLSTAD GRUMS 3 SKOGHALL SKOGHALL 1 väsn KARLSKOGA 3 KARLSTAD 1 KL 3 KRSTNEHAMN MUNKFORS VÄLBERG 3 STÖLLET MOLKOM OLSÄTER 1 KARLSTAD 1 KARLSTAD xr.,ässnol 1 SUNNE särrln TDAFORS 1 UDDEHOLM 1 HAGTORS 3 väsn SUNNE 1 HAGFORS 1 STORFORS MUNKFORS 1 FLSTAD 1 Antal fiireningar: 39 Antal röster 88

6 srvrnr,snxs rönv.lr-,rxrxcs- ocn vnms.lunrrsnnnärrnr.sn Styrelsen för Värmlands shockeyftirbund fär härmed avge ftiljande berättelse frir verksamhetsåret maj april 199. Ledamöter Hemort Funktion Styrelse Ola Lundberg Ragnar Hermansson Tord Sandström Berndt Johansson Billy Fredriksson Bo Hagstrand Dick Westrnan Jan Ericsson Karlstad Forshaga Arvika Kil Molkom Säffle Karlskoga Forshaga Ordförande Vice ordf<irande Sekretera e Kassör Adjungerad Suppleanter Jan "ndos" Eriksson åir Hyllienmark Karlstad Ka lstad Hedersledamöter,ke Edquist Hen ik ersson Grums Hagfors Revisorer Björn Grindegård Evert Andersson Forshaga Skoghall Vald av distriktet Vald av V:Ds drottsf. Revisorsuppleant Nils-Olov Boström Karlstad Arbetsutskott Ola Lundberg Tord Sandsföm Berndt Johansson Jan Ericsson Karlstad Arvika Kil Forshaga Ordförande Sekreterare Tävlingsutskottet Billy Fredriksson Jan "ndos" Eriksson Jan Ericsson Kjell-Arne Nilsson Molkom Karlstad Forshaga Karlstad Ordförande Adj. sekreterare Utbildn.utskottet Bo Hagstrand Lars Nilsson Tage Segolsson Säffle Karlstad Ka lstad Ordförande Sekreterare Utbildningsledare Tage Segolsson Ka lstad

7 Distriktsinstruktörer Bo Hagsfrand Lars Lindqvist Lars Nilsson Kenneth Larsson Sören Stark Gunnar Eriksson Säffle Karlstad Ka lstad Skoghall Grums Edane Domarinstruktörer Billy Fredriksson Jan "lndos" Eriksson Johan Norrman rù/olmer Edqvist Urban Eriksson Lars-Olof Sundkvist Leif ollack Molkom Karlstad Karlstad Grums Karlskoga Karlstad Hagfors Ungdoms- och juniorutskottet Dick Westnan Lars Lindqvist Lennart Gustavsson åir Hyllienmark Karlskoga Karlstad Karlskoga Karlstad Ordförande Materialftirv. Roland Hassel Lars Nygren Christer Nyström Mats ettersson Karlskoga Kristinehamn Karlstad Skoghall R-kommittén Ragnar Hermansson Anders Jonsson Berndt Johansson Jan Ericsson Östen Högman Forshaga Karlstad Kil Forshaga Karlstad Ordförande Sekreterare Valberedning Kansli K-O Hjalmarsson K-A Henningsson Bertil Johansson Dick Westman Jan Ericsson Kjell-Arne Nilsson Christer Jansson Karlstad Ordförande Kristinehamn Arvika Karlskoga Styrelsens represent. Forshaga Karlstad Karlstad

8 ALLMÄNT Under innevarande verksamhetsår ha Våirmlands ishockeyförbund passerat det aktningsvärda halvsekelstrecket. Jubileumsfesten den 30 september levde upp till högt ställda förv intningar med deltagande och uppvaktande fran hela hockeysverige, Var förbundsbas Richard Fagerlund och den telefonledes närva ande Nisse Wendel, Orlando, USA stod fcir de mer minnesvåirda hyllningarna. Kjell Glennert och Nisse Nilsson med "pucken glider in i måååå1..." klubban till påseende var vårt distrikts unika ledar- och spelarprofiler i en representation som saknar motsvarighet i Värm- tindska ishockeysammanhang. Jubileumscupen under augusti manads sista helg samt givetvis tillkomsten av den oslagbara jubileumsskriften är ytterligare håindelser som ftirgyllt vart jubiteumsår. TV-puckarna under föredömligt ledarskap av Lars Nilsson och Leif Olsson nådde tinda fram till en finalplats och svarade för en helt igenom godktind insats. Att lyckas väl både på och utanför plan gav oss dubbel glädje och visade med önskv ird tyd- å lighet att distriktets många ungdomsledare gör ett mycket gott arbete. Färjestads BK:s ftirvandling från lindansare till SM aspirant visar återigen vad psykologi och mental förändring betyder för att nå framgang i en elitserie som blir jtimnare för varje ar. Trots semifinalstryk av fiolårets baneman Luleå har distriktets flaggskepp svarat för en storartad insats. divisionen under eliten är Grums och Sunne numera pålitliga play off - lag dåir säsongens rysare severades av Grums när man besegrade Mora i play off inftir rekordpublik i Billerudhallen. Vi hälsar med glädje Skåre BK välkommen till division dff nyordningen med allwåan verkar ha kommit ftir att stanna. väster tar SäfÏle HC steget upp i trean och Arvika HC hoppas vi satsar för en snar återkomst i div. säsongens elfte timma kommer hockeyns reaktion på Bosmandomen. Vårens sportkonferens var enligt garnla ärrade kämpar den mest omtumlande på år och dag. Seriesystem, transfers, europaliga, reklambestämmelser och mycket annaiställer sporten i fokus som aldrig forr. En idogt arbetande verksarnhets- oc-h ekonomiunedning lägger ftirslag som kostar merparten av det senaste VM överskottet. Styrelsens övertygelse om en enastående utveckling av svensk ishockey är grundm*ud. D.tta kan inte misslyckas.,-arbelet i öwigt har framskridigt enligt gammalt beprövat mönster. Föreningsbesök, ishockeykalender, hockeyälg och kommunforbundiftirhandlingar är numera rutin som detta till trots kräver stora arbetsinsatser fran såväl f<irroendevalda som förbundets duktiga och pålitliga tjtinstem in. Att Värmland enhälligt blev valt till Region Väst administrerande distrikt visar på stort och berättigat förro;nde fran granndistrikten. Den för s.porten olyckliga arbetskonflikten med stängda ishallar och ändrade spelprogram klarades av utan inställda matcher eller rumphuggna serier vilket ökai vår beundran fi'ån alla inblandade hockeyledare och admìnistratörer.

9 7 ARRANGEMANG Jubileumscupen i Karlstad, - 7 augusti. Telia Cup för TV-puckare i Forshaga,l - 3 september. Landskamper U 18 Sverige - Finland, 3 - november Hammarö, Säffle, Kristinehamn. SAMMANTNÄNNX OCH KONFERENSER Under säsongen har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten. Arbetsutskottet har sammanfrätt vid tillfìillen. EXTERNA SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Regionskonferens i Stockholm, 9juni Svenska shockeyftirbundets årsmöte, 10 juni Hockey-Ettans årsmöte i Stockh olm, september SSU:s årsståimma i Karlstad, oktober Marknadskonferens i Stockholm, zloktober Ordftirandekonferens i Stockholm, 17 - l8 november Våirmlands ld ottsförbunds ordförandefiäf{ 7 november Regionsmöte i Västerås, 18 april Värmlands droffsförbunds årsmöte, mars Sportkonferens (ordf ) i Stockholm 9-3l mars Renresentanter Ola Ltrndberg Jan Ericsson Ola Lundberg Jan Ericsson Ola Lundberg Bo Hagstrand Jan Ericsson Ola Lundberg Ola Lundberg Ola Lundberg Jan Ericsson Lars Nilsson Berndt Johansson Ola Lundberg UBU Utbildninesutskottet Distriktsinstruktörskonferens i STHLM, - 7 aag. Sportkonferens i Stockholm, 9-31 mars Tage Segolsson Lars Lindqvist Kenneth La sson Sören Stark La s Nilsson Gunnar Eriksson Lars Nilsson

10 Ungdomsgruppen i Avesta 1 mars Sportkonferens i Stockholm, 9-31mars Dick Wesünan åir Hyllienma k TU Tävlinesutskott Sportkonferens i Stockholm, 1 - lz september Regionsmöte i Västerås, 17 februari Sportkonferens i Stockholm, 9-3l mars Jan Ericsson Jan Ericsson Jan Ericsson FK FK-konferens i Falun, 1-1 december Fyrnationers U 1 i Sandviken, - ll februa i FK-konferens i Borlängo, 8-9 mars Sportkonferens i Stockholm, 9-31 mars Billy Fredriksson Jan "ndos" Eriksson Johan Norrman Jan "ndos" Eriksson Billy Fredriksson Jan "ndos"eriksson Billy Fredriksson Jan "ndos" Eriksson Verksarnhets- och Ekonomiufiedningen Lars Nilsson ledamot Utbildningsgruppen Ola Lundberg Lars Nilsson Jan Ericsson f

11 9 UVAKTNNGAR Styrelsen har under året uppvaktat Representant Ola Lundberg 0 år 1l juni Jan Ericsson Ragnar Hermansson Billy Fredriksson Grums K Hockey 0 år 1 september Ola Lundberg Ragnar Hermansson Berndt Johansson 0 ar 10 november Ola Lundberg Jan Ericsson Dick Westman Åke Edqvist 70 år 1 april Ola Lundberg Jan Ericsson Karl-Erik Fahlstad 0 år 1 april Jan Ericsson rönr ÄNSTTEcKEN Följ ande fcirtj änsttecken har utdelats Guld: Björn Grindegård, Johnny Lundh, Lars Lindqvist, Sören Stark och er-olof Granqui st, Värmlands shockeyförbund. Sven Danielsson och Thomas Engsfröm, Arvika HC. Kenneth Johansson, Gert Lind, Tommy Bergsfiöm, Sune ngman, Jan Andersson och Sven Bergman, Grums K. Karl-Erik Fatrlstad, Bertil Hedsfiöm och er-olov Karlsson, Skåre BK. Ä,ke Olsson, Sven Dahlgren, Hasse Lindgren, er Gunnarsson, Björn,{hman och Bo Silling, Sunne K. Curt-Ola Fridén och Conny V/ahlsüöm, Bofors K. Lars Norbäck och Jan-Gunnar Larsson, Forshaga F Henry Krona, Erik Andersson, Sven-Erik Jansson, ngnar Offosson och Leif Gustavsson, Karlskoga HC. Erling Nilsson, Olsäters SK. er Carlsson, Cha lottenbergs HC. Silver: Billy Fredriksson, Jan "ndos" Eriksson, atrik Norrman, Kenneth Larsson och Kj el l-arne Nil s son, Våirmlands shockeyftirbund. Kenneth Johansson, Gert Lind, Tommy Bergsfiöm, sören Sta k, sune ngman, Ronny Nilsson, Lars-Erik Green och Jan Andersson, Grums K

12 l0 Brons: Ragnar Hermansson, Dick'Wesfinan, Berndt Johansson, åir Hyllienmark, Osten Högman, Tage Segolsson, Lars Nilsson och Nils-Olov Bosnöm, Våirmlands shockeyftirbr nd Hans Sandahl, Hans Lindberg, Thomas Fast, Bengt Danielsson, Dick Eriksson och Anders Tågmark, Filipstads F. Emil Meszaros, sune Gulliksson, Jan-olov Rågfors, Jarmo Karjalainen, Åke Lindbladh, er-olof Hagsfröm, ngemar Hagström, christðr Jansson, er Liljegren, Sören Johansson, Jan Magnusson, Stig Fransson, La s Fridér " Zergy Lindner, Lerry Nilsson, Nils-Erik Nilsson, Carina Gulliksson, Eva Meszaros, Lars-Erik Danielsson, Berith Rågfors, Michael Grönlund, Anita Lind, Aksel Andersen, Kjell-Åke Axelsson, Jan Bengtsson, Billy Liljegren, Lars Englund, eter Fridén, Göran Lundb ich owe Löwenhamr Gro-Birgit svensson, Roger söderlund, Lennart Eriksson, Reinhold von Essen, er-äke Englund, Roger Karlsson, eter Lindsfröm, eter Nilsson, Kent Nilsson, Göran Nilsson, Anders Nätt, Bengt olsson, Ari Rantala" Kjell Ragnarssor per-åke skååre, Lilian Andersson och Lennart Andersson, Grums K övnncåncar Under säsongen har 189 ordinarie spelarövergåogat och 1 internationella övergangar regisfr erats. NTERNATONELLA MATCHER Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC ul8 u18 u1 u1 u1 ut u1 ut u1 U1 ut Stjernen L Stjernen L Lillehammer HK Gjövik Hockey Vålerengen F Vålerengen F Sparta shockey L s ranashg -il Furuset F Kongsvinger L Sovjets Vingar Vålerengen F Kongsvinger L Rungstedt Storhamar L Lörenskog L Rosenborg HK Ryssland Danmark 8- l l- l-l l - -0 l- Bofors K Bofors K U 1 Bofors K U 1 - Sovjets Vingar - ski rl - K Aalborg Ryssland Danmark l

13 lt Charlottenbergs HC Charlottenbergs HC Charlottenbergs HC Forshaga F U 1 - Kongsvinger L - Kongsvinger L - Gjövik Hockey - Vålerengen F r0 1- Ftirjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Färjestads BK Fåirjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Fåirjestads BK Ftirjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Ffiestads BK J0 u1 U l U 1 U r U l U l U l U l U 1 U l U l U 13 U t3 U l3 U 13 U 1 - SKA S:t etersburg - Spartak, Moskva - Lillehammer HK - Storhamar L - Norska Landslaget - Team Kanada - FK Helsingfors - LadaTogliatti - Davos HC - Norska Landslaget U 18 - Furuset F - Drummondville - LAC St Louis - LAC St Louis - Etobicoke - Missisanga Jets - North York Rangers - Furuset F - Furuset F - Vålerengen F - HK - Sparta shockey L - Vålerengen F - VåLlerengen F - lves - KooKoo Ryssland Ryssland Kanada Finland Ryssland Sweizch Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Finland Finland Finland t- 7-l - -l t3-1l t t t- Grums K Grums K U ls Grums K U 1 - Vålerengen F - Sparta Hockey L - Stjernen L - t- 3 - Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hamma ö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC u1 u1 u1 ut ut ut ut u13 u13 u13 - Lillehammer HK - Stjernen L - Furuset F - Frisk/Asker F - Storhamar L - Lörenskog L - Rosenborg HK. LS - LS - Vålerengen F t l-9

14 l Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Nor K U 1 Nor K U 1 Nor K U 1 u13 u13 u13 u13 u13 u13 ut u1 u1 u1 ut UT ut ut ut ut - Vålerengen F - Fr ruset F - Furuset F - Furuset F - Vålerengen F - lves Aalborg K Lörenskog L Spirit of Chicago Spirit of Chicago Esbjerg K Aalborg K Spirit of Chicago Spirit of Chicago Spirit of Chicago Spirit of Chicago Kristinehamns HT U 1 - Lörenskog L Kristinehamns HT U 1 - Lörenstog t Z Kristinehamns HT U 1 - AC ZpsZln Skåre BK Skåre BK Skåre BK Skåre BK Skåre BK u13 u13 u13 u13 u13 Sunne K Sunne K Sunne K Sunne K U 1 Sunne K U 1 Sunne K U 1 Sunne K U 1 Sunne K U 13 - Stjernen L - Stjernen L - Kiekko - StorhamarlL - Rosenborg HK - Lillehammer L - Storhamar L - Furuset F - Vålerengen F - Vålerengen F - Lillehammer L - Lokv - Lokv - Goderich Ontario - Esbjerg K - Hasslellören L Finland Danma k USA USA Danmark Danmark USA USA USA USA Tjeckien Finland Finland Finland Kanada Danmark - 3-l t l l l-3 - -l l- r - - t l l l-l 3-l - t BERÄTTELSER Detaljerade redogörelser av verksamheten finns under respektive kommitté och utskotts årsberäffelser.

15 t3 STENDER Förbundets stipendier har utdelats enligt ftiljande Årets ungdomsledare: Sören Grindvall, Kil.{ rets u n gd omsspela re : Fredrik Eriksson, Kristinehamn ^{rets mest lovande domare: Stefan Ask, Forshaga V irmlands shockeydomarklubbs pris Ä.rets domare: atrik Norrman, Karlstad Ä,rets linjeman: er Kullgren, Karlstad SLUTOR) Styrelsen tackar alla Er som genom olika insatser bidragit till att göra denna säsong stirskilt uppmärksammad Ett speciellt tack riktas till vår huvudsponsor Våirmlands Lantmåin samt till öwiga sponsorer och annonsörer som stöder vår verksamhet. å de 0 år som gått sedan bildandet av Värmlands shockeyförbund har oräkneliga timmar av upp offrande arbete ägnats åt vår idrott. vår nutid med ett allûner kommersiellt exponerande som en absolut nödvåindighet vill vi rikta en refroaktiv tacksamhetstanke till alla de entusiastiska och uppoffrande pionjärer som placerade Vtirmland på Sveriges ishockeykarta. En femtioåring tackar och bockar. Karlstad i maj 199 Ola Lundberg Berndt Johansson Ragrar Hermansson Tord Sandsfröm Billy Fredriksson Dick Wesünan Bo Hagsüand Jan Eriksson åir Hyllienmark KOMMTTÉNNNS BERÄTTTLSER TÄVLNGSUTSKOTTET TU TU har under det gangna verksarnhetsåret haft ftiljande sammansätûring: Billy Fredriksson, ordftirande, Jan Ericsson, Jan "ndos" Eriksson och Kjell-Arne Nilsson, adj. sekreterare. Sammanträden och möten Tävlingsutskottet har haft l0 sammanüäden, samt kontinuerlig telefonkontakt under säsongen. å uppdrag av Region Västs TK har vi adminisüerat Div V:a B, Div Vtirmland/Orebro Läri, J 0 Väsfia zb,lj 18 Elit, U l8 Väsüa C och Västra D.

16 t Seriesoel Färjestads BK genomförde en mycket stark avslutring på fuets Elitserie och belade en hedrande 3:e plats. Detta inneba att Djurgårdens F blev motstånda e i kvansfinalen. Ftirjestad vann med 3 - i matcher. semifinalen blev dock Luleå fcir svåra och vann üe av fna jtimna och hårda matcher. Div V:a deltog fna våirmlåindska lag. Höstettan slutade med att samtliga våra lag missade allsvenskan. Men efter vårens spel segrade Grums K ftire Sr nne K och avancerade till lay-off l. Grums besegrade Västervik i två raka matcher medan Sunne föll i två matcher mot Linköping. Grums nästa motståndare blev Mora K som man pressade till fe matcher innan Mora lyckades vinna. Grums K kan känna sig mycket nöjda med årets såisong. Efter en stark avslutning i år också lyckades FK Munkfors klara ett nytt konfiakt utan kvalspel. Däremot lyckades inte Arvika HC klara nytt konfrakt i Div utan får starta om i Div nästa säsong. Fran Div V:a B klarade Bofors K och Forshaga F båda att kvalificera sig till lay-ofßpel. Till kvalserien avancerade sedan Bofors K. Tyvän klarade man inte vidare avancemang till Div l. Men med siu ungdomliga lag har man en bra stomme att bygga vidare på. Öwiga lag från vårt distrikt klarade av nytt kontrakt till fortsatt spel nästa såisong i Div. Ett stort grafis till Skåre BK, som har kvalificerat sig till spel i Div nåista säsong, för f(irsta gången. Seriesegrare i Div V blev Säffle HC som därmed åir klara för Div. Säfflelaget har stora chanser att lyckas i sin nya serie. DM ftir senrorer DM-segrare blev Fåirjestad, efter att besegrat Grums med - i en mycket jåirnn match som spelades under komunalsfiejken. Lilla DM ftir öwiga fcireningar möttes Karlskoga HC - Skåre BK i final och segrare blev Skåre BK med siffrorna 9 -. Domaruttasningar JU har ombesörjt uttagningar till distriktets samtliga senior och juniormatcher Även domaruttagningar tilfoiv har skötts tan ri innlan..g.a höstens kommunalsüejk så har årets såisong varit onormalt tung både på serie- och domarsidan. Det har va it cirka 0-0 matcher i veckan ait tu ut funktiontirer till. Men tack vare att de flesta funlúionärerna ha ståillt upp till 100 o/o med kort varsel ha det gått att genomföra samtliga matcher utan några större missöden. Matchstraff Tyv in har TU haft hela 8 st. matchsûaff att behandla under säsongen. Detta åir en skr immande htig siffra och speciellt nåir de flesta inneffar på unfdomsishockeyn..a.tgtirder ftir att ftirettra denna situation måste ske både på domarsidan och specíe[t på ledarsidan bland ungdomslagen.

17 l Domarutbildnis Distriktet har under den gångna säsongen haft tre funktionåirer på Elitnivå. eter Andersson som huvuddomare samt Wolmer Edqvist och Johan Norrman som linjemän. Div har eder Björk och Urban Eriksson fungerat som huvuddomare och er Kullgren, Tobias Anderberg, Jan Larsson och Joakim Norrman som linjemän. Förbundsdomare på Div l-nivå har varit atrik Norrman, Torbjörn ettersson och eter Johansson. Samtliga förbundskurser på regions-nivå på domarsidan har varit förlagda till Karlstad. å instruktörssidan har Billy Fredriksson, Jan "ndos" Eriksson och Johan Nonman varit aktiva inom regionens FK. Distriktskursen arrangerades i Karlstad med ett 0-tal deltagare. Kursledare var Jan"ndos" Eriksson med Johan Norrman, Urban Eriksson och Lars-Olof Sundkvist som instruktörer. Dessutom arrangerades en aspirantdomarkurs i Charlottenberg i samband med ftirbundets sommarläger. Föreningsdomarkurser har hållits på 13 stycken olika platser under hösten. Domaruppdrag eter Andersson Europa-Cupen, Herning Danmark Junior -VM, Boston USA Rimi Cup oktober -8oktober december - januari Johan Nonman Europa-Cupen, Düsseldorf,Tyskland 0 december - december Europa-Cupen, Cologne,Tyskland december - 30 december Junior - VM, Tallin, Estland 30 december - januari atrik Nonman Urban Eriksson eter Anderssob er Kullgren Joakim Nonman Torbjörn ettersson Stefan Martinsson atrik Klarqvist Anders Öhrstrand Anders Gåård eter Edqvist Fyrnationers för U-1 i Sandviken Finalspel J-0 SM i Karlstad t) tt,),),,,t,, )) t> )) tt )) )) )) )) )) oolspel for U-18 SM i Kumla t, t) )) tt ), Sverigepucken i Stockholm,) ) ),

18 l Ä.rets säsong har genomftirts på ett fullgott sätt av alla inblandade. Men en viss ftrhoppning att få fram flera huvuddomare i distriktet samt bättre disciplin av ledare och spelare på ungdom och juniorsidan. Allt kan ju alltid bli bâttre. Slutligen vill vi tacka föreningar, funktionärer och öwiga inblandade för den gångna säsongen Billy Fredriksson Jan " ndos"eriksson Jan Ericsson Kjell-Arne Nilsson UTBLDNNGSUTSKOTTET UBU Utbildningsutskottet har bestått av friljande ledamöter: Ordförande Bo Hagstrand, sekreterare Lars Nilsson, utbildningsledare Tage Segolsson Verksamma distriktsinstruktörer har varit: Lars Lindqvist, Sörén Stark, Gunnar Eriksson, Lars Nilsson, Kenneth Larsson och Bo Hagstrand. Utbildnins Följande kurser har genomförts: l l-- t Steg B Steg B Steg B Steg B Steg A Steg A Steg A 8 deltagare 3" 3" 3" " 1 " " lanerad Temadag i oktober inställdes på grund av kommunalstrejken. Hockevbufféer UBU har tillsammans med SSU genomfört fte stycken hockeybuffeer i Karlstad, Munkfors och Karlskoga. Syftet med bufféerna hâr varit att hitta en ULF:are i föreningarna, samt stimulera internutbildningen i föreningarna. Deltagande har varit fran UBU- Lars Nilssoñ och Bo Hagitrand. Från SSU- Kjell Johansson och Anders pewe. Stes 3 kurser Under våren 199 genomfördes Steg 3 - utbildning i Karlstad m En fortbildningskurs för Steg 3 som kursvärd. och Reg. _ Väst stad med Lars Nilsson

19 17 Slutord Vi kan glädjande konstatera en mycket god anslutning på våra kurser, vilket i sin tur gör att det blivit bra förspåint med üåinare på föreningarnas ungdomslag. nför kommande säsong kommer de nya utbildningsmaterialen och utökade utbildningsämnen som Svenska shockeyförbundei rekommenderat att genomföras. Slutligen ett stort tack till alla positiva och intresserade kursdeltagare. Bo Hagsfrand Tage segolsson Lars Nilsson UNGDOMS- OCH JUNORUTSKOTTET UJU utskottet har under verksamhetsåret haft ftiljande sammansätfiring: Dick wesünan ordförande, Lennart Gustavsson, pär Hyllienmarklch Lars Lindqvist. U 17 laget - 79 coachades av Gunnar Johansson med hjälp av assisterande tränarna Lars-Göran Nilsson och Fredrik wahlgren samtliga fran Ëarjestads BK. Ansvaret ftir TV-pucklaget (U1) hade Lars Nilsson, Karlstad, och Leif Olsson, Hammarö tillsammans med lagleáaren stefan Gunnarsson, sunne. Team -79laget (u1) hade Kjell Dahlin, Ffiestad och Mikael Lawner, sunne ansvaret ftir, tillsammans med lagledaren Michael Grönlund, Grums. eter Lindsûöm, Grums, Hans-Gunnar Rone, Mukfors och Jan Björkman, Skåre har varit ansvarigatränare ftir Sverigepucklaget ( U 1 ). Materialförvaltare har varit för U 17 Roland Hassel, Karlskoga, U 1 Christer Nyström, Färjestad, U 1 Mats effersson, Hammarö och för U 1 LarJNygren, Kristinehamn. Målvaktstränare har varit Kenneth Larsson, Skåre, Jan Sillén, Bofors och Mikael Larsson, Skåre. Barmarkstrtiningen har för TV-puckslaget skötts av La s Andersson och under sommarlägret av Mikael Axelsson. UJU har under säsongen administrerat seriespelen f<ir ungdomslag från U 1 till U 10. Likaså DM frir J 0,J lg, U 1, U 1 samt iitta Vtr,t. Mötet för fastståillqd-. av ungdomsserier hölls i Forshaga denl augusti. g ledare frân l föreningar deltog i mötet. Den årliga ungdomsleda kursen var ftirlagd till Karlstad den lz - 13 april med deltagande av 3ledare fran 0 ftireningar.

20 l8 Distriktslaeen JTNORCUEN U 17 Värmland deltog ftir lo:e året i en turnering ftir U 17. ãr spelades denna turnering på flira orter. Värmland spelade i Linköping. Vi gick inte vidare till slutspelet i Borås. Slutsegrare i juniorcupen blev.ängermanland Målvakter Andreas Lind, Arvika HC och Jonas Ohlson, Färjestads BK Backar Marcus Jonsson, Forshaga F, Anders Andersson, Jonas Bergman och Jonas Elofsson Färjestads BK, Tobias Andersson och Anders Noaksson Grums K, Mikael enneft, Kristinehamns HT. Fo rds Erik Gustafsson och Anders wadman, Arvika HC, patrik persson, Bofors K, Martin Bäckman, Erik Karlsson, Ulf Lundberg, Christian Magnusson, Johan Södergren och Thornas Wäseby, Färjestads BK, Niklas Lidbäck, Kristian Löwenhamn och christoffer Näs, Grums K, stefan carlstedt, Kristinehamns HT TV- u u1 Distriktets TV-pucklag startade med spel i Teliacup i Forshaga. Värmland belade en hedrande andra plats efter Göteborg. V irmland deltog oclså i Milton Cup som spelades i Jonstorp, Skåne, Där hamnade \ ärmland på fitirde plats. Gruppspelet för TV-pucken startade i Älvsbyn, Norrbotten. Våirmland vann gruppen och gick vidare till kvartsfinalspel i Arlanda. Vårt lag spelade dåir mot Småland med vinst för Värmland. Återigen ställdes kursen mot noñ, nu till örnsköldsvik och finalspel. semifinalen mötte laget Göteborg och vann. finalen fick vi möta Dalarna, tyvän orkad vi inte lura dem på segern, alltså Dalarna blev årets TV-puckssegrare. Trots allt kändes det bra, vi hade åintligen lyckats att komma till final. Nu finns ett mål kvar det är att vinna nästa final vi kommer till. Målvakter Stefan Björk och Tom Olsson, Färjestads BK, Fredrik Eriksson, Kristinehamns HT. Backar ola Högfeldt, Arvika HC, Lars Löfgren och Andreas Stolpe, Färjestads BK, Jonas Kärnström, Grums K, Johan Johansson, Hammarö HC, Eiik Lewerström, Nor K Joakim Emmesjö och Daniel Westin, Sunne K

21 19 Forwards Daniel Andersson, Christian Berglund, Wilhelm Carlsson, Mattias Gustavsson och Rickard Rehnberg, Ffiestads BK, Anders Mattsson och Niklas Mithander, Hammarö HC, Erik Bosfröm och Mattias Lipkin, Kristinehamns HT, Matti Carlsson och Jerry Kvarnsüöm, FK Munkfors. Team 81 U 1 Mellan Sverige-pucken och TV-pucken är det oftast ett mellanår, då det inte finns någon aktivitet ftir denna åldersgrupp på distriktsnivå, men för femte året i rad blev vi inbjudna till Stockholm för att spela i \Velcome Hotel Cup. Vart Welcome lag besegrade Stockholm/röd i sudden i fïnalen. Målvakter Johan Werner, Grums K, Erik Johansson, Hammarö HC, Robin Skålberg, FK Munkfors. Backar eter Nolander och Kenth Larsen, Arvika HC, Kristofer Bohlin, Forshaga F, Daniel Backlund, Ffiestads BK, Mattias Olsson, Grums K, Tomas Davidsson, Hammarö HC, Stefan Jansson och Daniel Westin, Sr nne K. Forwards Andreas Albinsson och Andreas Tjärning, Arvika HC, Richard Hallgren, Mattias Hell, Henrik Loob och Martin Rudfeldt, Ffiestads BK, är Bäcker, Jörgen Hagsüöm och Fredrik Solberg, Grums K, Karl-Henrik etterssor Kils AK, Klas Asker, FK Munkfors, Tobias Lawner, Sunne K samt Marcus ersson, K Viking. Sverigepucken U 1 Sverigepucken spelades i Stockfiolm. Värmland spelade sitt gruppspel i Skå. Tyvärr kom vi sist i detta gruppspel, som.ångermanland vann. Oturen gri"aãè óss i ansikt.i ä.t.n under placeringsspelet och vi fick en inte allt för hedrande 3 plats. Segrare i årets upplaga blev Stockholm/Vit. Målvakter Rickard Olofsson, Filipstads F, eter Yngsfröm, Karlskoga samt Mattias Larsson,Kristinehamns HT. Backar Thomas Andersson, Arvika HC, Oscar Fredriksson, Gustav Karlsson, Sebastian Karlsson och Ola Nilsson, Ffiestads BK Fredrik Nordensson och Karl Stålberg, Hammarö HC samt Jonas Nygren, Kristinehamns HT.

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Ve rksa m h etsbe rätte I se

Ve rksa m h etsbe rätte I se aa VARMLANDS aa SHOCKEYFORBUND Ve rksa m h etsbe rätte se maj L99-30 april 1-99 Sunne lk överraskade genom att vinna div. Västra Här en situationsbild från första matchen mot Skellefteå AK i Play off 7

Läs mer

Ve rksa m h et s be rätt e I se 1 maj 1996-30 april 1997

Ve rksa m h et s be rätt e I se 1 maj 1996-30 april 1997 VARMLANDS rshockeyföneund Ve rksa m h et s be rätt e I se 1 maj 199-30 april 1997 i\ Grattis Färjestad till SM-guldet lin det så nen DU uppteuen din tryclrsaksleuenantön? -ï'ycken på fl-tidl ilenngåndsgatan.

Läs mer

Allsvenskans, SuperAllsvenskans och HockeyAllsvenskans tabeller år för år

Allsvenskans, SuperAllsvenskans och HockeyAllsvenskans tabeller år för år Allsvenskans, SuperAllsvenskans och HockeyAllsvenskans tabeller år för år 1983-2016 Allsvenskan, SuperAllsvenskan och HockeyAllsvenskan Historik Allsvenskan startade 1983 och är en spetsning av Division

Läs mer

Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning. Hedersledamöter Orvar Grundström, Jan-Erik Weinebäck VFF: s styrelse Personal Särskilt inbjudna

Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning. Hedersledamöter Orvar Grundström, Jan-Erik Weinebäck VFF: s styrelse Personal Särskilt inbjudna Protokoll fört vid Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2011 Dag och tid: Lördagen den 12 mars 2010, kl. 10.00 Plats: Värmlands Museum, Karlstad Närvarande: Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning.

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2011/2012 för Elitserien HockeyAllsvenskan Division 1 J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer DamEttan U16-SM TV-pucken F18

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Ve rksam h ets be rätte I se

Ve rksam h ets be rätte I se VÄRNLA.{DS rshockeyfönnul\d Ve rksam h ets be rätte se maj 00-30 aril 003 o ê o F o f r "Historiska laget" - Damernas forsta distriktslag vänmland s rshockeyfönnund s ORDNARE Änsvrörn scandic Hotel Klarälven,,

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Ve rksa m h et sbe rätt e I se

Ve rksa m h et sbe rätt e I se vännnlands rshocrevrörbund Ve rksa m h et sbe rätt e se 1 maj 1-30 april 000 KÀRE BK övrc ßd tt, v: Slo[an l ckman, lommy Kêdsson Malt., Møllla' F sneson, Cleas Høgenm r*, Andeß Otason, Mlkael Engslúm,

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Istider Grums IK Hockey säsongen

Istider Grums IK Hockey säsongen Istider Grums IK Hockey säsongen 6-7 ver 0 Jan.00.00.00.00 TG TG Skills 7.0-8.0 7.0-8.0 7.0-8.0 7.0-8.0 Juniorer 8. - 9. 8. - 9. 8. - 9. 8. - 9. J 9.-..-. U6 BIK/KHT (9.-. 9. J 9.-. Viking HC kl U Sunne

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Lag som gått till SHL (Elitserien 1975/ /2013)

Lag som gått till SHL (Elitserien 1975/ /2013) Lag som gått till SHL (Elitserien 1975/1976-2012/2013) 1975 Djurgårdens IF Från Div. 1 via Norra Kvalserien Södertälje SK Från Div. 1 via Södra Kvalserien NORRA KVALSERIEN TILL ELITSERIEN 1975/1976 1 Djurgårdens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Istider Grums IK Hockey säsongen

Istider Grums IK Hockey säsongen Istider Grums IK Hockey säsongen 6-7 V0 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 0-jan 0-jan 0-jan 0-jan 06-jan 07-jan 08-jan 0.00.00.00.00 6.00.00.00.00.00-. J -. TG 0,06 6.00-6.00 - TG 7.0-8.0

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Ve rksa m h et sbe rätt e I se

Ve rksa m h et sbe rätt e I se VARLANDS SHOCKEYFÖRBUND Ve rksa m h et sbe rätt e se maj - 3 april övre rcden l, v. Stelon Erkgajrdt, nkhotd t dstr im, ereilh eûklton, Lennoil " L ltø" Outtohsoô, S elon Olston,'Îom Soneston, KtltloletWohL

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Ve rksa m h ets be rätte I se

Ve rksa m h ets be rätte I se vånvrlands rshockeyfönsunn Ve rksa m h ets be rätte se maj - april Vinnarna i TV-ucken vänmlands rshockeyfönnunds ORDNARE ^Ä,nsvrörn Scandic Hotel Klarälven,, Onsdagen den juni ' kt 9. FÖREDRAGNNGSLSTA.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK Magnus Åkerlund Född: 1986 Moderklubb: Osby IK Säsong: 2 Nyförvärv från: IK Nyköpings Hockey

TRUPPEN SKÖVDE IK Magnus Åkerlund Född: 1986 Moderklubb: Osby IK Säsong: 2 Nyförvärv från: IK Nyköpings Hockey TRUPPEN SKÖVDE IK 2006 2007 Målvakter: 1. Magnus Åkerlund Född: 1986 Moderklubb: Osby IK Säsong: 2 Nyförvärv från: IK Nyköpings Hockey 20. Pierre Svensson Född: 1989 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund Verksämhetsber ä ttelse föä r 2013 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 stycken möten. Styrelsens sammansättning har varit följande: Ordförande Kenneth Mattsson

Läs mer

Ve rksa m h et s be rätt e I se

Ve rksa m h et s be rätt e I se VARMLANDS SHOCKEYFöRBUND Ve rksa m h et s be rätt e se 1 maj 1998-0 april 1999 Säffte HC t tl div 1 säsongen 1999/000. Grattis Säffle! - trycke pâ O.tid! -Îrycker r 0-1ld t U a (( l) { l klsrr?, t - Stora

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Tre Kronor Legends meritsammanställning 6 november 2015 i Helsingfors

Tre Kronor Legends meritsammanställning 6 november 2015 i Helsingfors Tre Kronor Legends meritsammanställning 6 november 2015 i Helsingfors MÅLVAKTER; 1. TOMMY SÖDERSTRÖM Landskamper: 65 A-landskamper Nationella meriter: Spelat 5 säsonger i Elitserien med Djurgården IF.

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2015/2016 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit J18-Allsvenskan Riksserien U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering för flickor Regionslagsturnering

Läs mer

Kumla HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. KUMLA HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Kumla HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. KUMLA HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 2012 efter att ishockeysektionen dragit sig ur IFK Kumla. IFK Kumla IK - som ishockeysektionen döptes till 1963 - nådde näst högsta serien i början på 1990-talet; en plats som föreningen behöll

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 5 December Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Slutligt resultat

Sannaosta Resultat. Karlstad den 5 December Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Slutligt resultat Sannaosta 2016 Slutligt resultat Resultat Karlstad den 5 December 2016 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Fördelning starter Grupp Klass Standardmedaljer Summa 1 2 3 Silver Brons A 12 22 23 57

Läs mer

Forshaga IF. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. FORSHAGA IF MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Forshaga IF. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. FORSHAGA IF MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1907 och började med ishockey redan 1938. Klubben har meriter från spel i högsta serien, och hade sin storhetstid på 1950-talet. har bland annat fostrat Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson, som avgjorde

Läs mer

Ve rksa m h ets be rätte lse

Ve rksa m h ets be rätte lse f VARMLANDS rshockeyfönnund Ve rksa m h ets be rätte lse maj - april Ungdomsledarkurs, april VÄRMLANDS SHOCKEYFÖNNUNDS ORDNARE Ånsvrörn Scandic Hotel Klarälven,, Tisdagen den juni, kl. FOREDRAGNNGSLSTA

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Vårpremiären 2014 OFFICIELLA RESULTAT

Vårpremiären 2014 OFFICIELLA RESULTAT 2014-04-27 Vårpremiären 2014 H-80 Cykel 80 KM 1 28 AHL Perra 2:23:21.3 2 243 AMBJÖRNSSON Robert 2:36:52.2 3 5 ANDERSSON Bjarne 2:42:16.2 4 270 ANDERSSON David Hammarö 2:19:32.9 5 62 ANDERSSON Dennis 1:56:43.9

Läs mer

Statistik J18. Träningsmatcher 2004/05

Statistik J18. Träningsmatcher 2004/05 Träningsmatcher 2004/05 1/8 Individuell statistik Utespelare GP G A TP PIM +/- FO% 1 Tobias Lindström 12 12 6 13 16 +9 2 Sebastian Bergström 15 12 5 13 37 +4 58,1 3 Nicklas Frank 11 10 5 12 8 +5 47,5 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE HCF HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖREDRAGNINGSLISTA Vid HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009. Söndagen den 21 februari 2010 kl.12.00 Utdelningar av utmärkelser Höghammarhallen,

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30 ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Ordförande Johan Björklund hälsar årsmötesdeltagarna varmt välkomna till Västmanlands

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2014-2015 Säsongen Föreningens 29:e säsong var den tredje i Hammarö Arena. Det innebär att rutinerna för verksamheten i arenan börjar sitt och vi har en fungerande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Västerviks IK. Västerviks IK bildades 1971 efter att hockeysektionen i Västerviks AIS (1950) lagts ner. Från början hette de Västervik IK, utan "s".

Västerviks IK. Västerviks IK bildades 1971 efter att hockeysektionen i Västerviks AIS (1950) lagts ner. Från början hette de Västervik IK, utan s. bildades 1971 efter att hockeysektionen i Västerviks AIS (1950) lagts ner. Från början hette de Västervik IK, utan "s". Ort: Västervik Bildad: 1971 Hockeysektion: 1971 Nuvarande arena: Plivit Trade Hallen

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

VIDK Årsmöte FÖRSLAG TILL DAGORDNING

VIDK Årsmöte FÖRSLAG TILL DAGORDNING VIDK Årsmöte FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Mötet öppnande 2 Fastställande av mötets dagordning 3 Val av ordförande för mötet 4 Val av sekreterare för mötet 5 Föredragande av årets verksamhetsberättelse (sid

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

3.Ekonomi. Bengt Winbladh delade ut kvartalsrapporten och redovisade om VGSF s ekonomiska läge. Pengar från bänk DM har inkommit.

3.Ekonomi. Bengt Winbladh delade ut kvartalsrapporten och redovisade om VGSF s ekonomiska läge. Pengar från bänk DM har inkommit. Västra Götalands Styrkelyftsförbund Styrelsemöte nr: 7 2004 Plats: Lerum Närvarande: Angelique Conrads, Bengt Winbladh, Marie Eriksson, Karl Stahl och Kerstin Johansson 1.Mötets öppnande. Ordförande hälsade

Läs mer

DALABANANS INTRESSENTER

DALABANANS INTRESSENTER {Tl Kallelse till föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter Tid: fredagen den 16 juni, kl. 10.00 Plats: Teknikhuset, Hyttvägen 2, Sala (Kaffe finns serverat från kl. 09.30)

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

FKA, FKCG, FKD, FGCC, HFSK, LFK, SFK, FHS, SF, SUFK, SÖFK, UFK, VFK, ÖFSK.

FKA, FKCG, FKD, FGCC, HFSK, LFK, SFK, FHS, SF, SUFK, SÖFK, UFK, VFK, ÖFSK. Sidan 1 av 5 Datum: 2017-03-11 Tid: 14.30 15.00 Plats: Arlanda stad Närvarande: Deltagande klubbar med rösträtt var FKA, FKCG, FKD, FGCC, HFSK, LFK, SFK, FHS, SF, SUFK, SÖFK, UFK, VFK, ÖFSK. 1. Upprop

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth Bergquist

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

RALLY SWEDEN 2010 SPECIAL STAGES 1,90. Mobil: Hot Line: Mobil: Hot Line: Tel bostad: 0565-810 36. Hot Line: Hot Line: 20,78. Tel bostad: 054-860 170

RALLY SWEDEN 2010 SPECIAL STAGES 1,90. Mobil: Hot Line: Mobil: Hot Line: Tel bostad: 0565-810 36. Hot Line: Hot Line: 20,78. Tel bostad: 054-860 170 SSS 1 KARLSTAD 1 Klubb: KARLSTAD MC BIL Klubb rep: LARS WÄRN 054-860 170 070-550 15 45 SS Chef: THOMAS SUNDHOLM 070-447 65 55 Säk. Chef: PATRIK SUNDHOLM 070-351 36 22 SS 2 VARGÅSEN 1 Klubb: MALLBACKENS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 20 31/7 2012 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Sannaosta 2007 Preliminärt resultat Karlstad den 23 november 2007 Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Resultat Sannaosta 2007-11-24 C-vapen 1 Tobias Wikberg C3 Älvenäs PK 48 32 29 S 2 Martin

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer