Ve rksa m het s be rätt e I se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ve rksa m het s be rätt e I se"

Transkript

1 VARMLANDS rshockeyföneund Ve rksa m het s be rätt e se 1 maj april 199 Skâre BK är nykomlingar i Div l kommande säsong, efter mycket bra insatser på isovalen under den gångna verksamhetsâret.

2 lin det så nan DU uppleuer din tnyclrsaksleuenantön? -FyGken på 0-t dl Henngånüsgatan. 81(anlstad o Tfn tax 0-18 l $åguenksgatan. 0 l Kanlstad o Ïfn o Fax

3 vãrmlands rsnockeyfönnunds ORDNARE Ånsuörn Scandic Hotel, Karlstad, torsdagen den 30 maj 199, kl FÖREDRAGNNGSLSTA 1. Upprop och godkännande av fullmakter, samt fastställande av röstlängd.. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 3. Val av ordftirande ftir mötet.. Val av sekreterare ftir mötet.. Val av justeringsmän att jämte ordfäranden justera protokollet.. Val av rösträknare. 7. Föredragning av verksamhets- och lìirualtningsberättelse. a) Förbundsstyrelsens verlcamhetsberättelse ftir sistftirflutna verksamhetsår. b) Förbundsstyrelsens ftirvaltningsberättelse ftir sistfrirflutna räkenskapsår. c) Revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balansräkning. 9. Fråga om ansvarsfrihet ftir distriktsstyrelsen. 10. Beslut i anledning av distriktets vinst eller fìirlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Val av distriktsordfìirande, tillika ordftirande i distriktsstyrelsen, ftir tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte. Avgående: Ola Lundberg 1. Yal av halva antalet styrelseledamöter für en tid av två år. Avgående: Ragnar Hermansson, Billy Fredrilisson, Bo Hagstrand. 13. Val av suppleanter. Avgående: Jan "fndos" Erilsson och är Hyllienmark. 1. Val av revisor jämte en suppleant fìir en tid till och med nästkommande distriktsmöte. Avgående: Björn Grindegård respektive Nits-Olov Boström. 1. Beslut om val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till ftirbundsmötet. 1. Val av ordftirande samt högst två ledamöter att utgöra valberedning till n ästkommande ord inarie distriktsmöte. Förutvarande: Karl-olof Hjalmarsson, Karl-Axel Henningsson och Bertil Johansson. 17. Avgifter a),.rsavgift (1.000:-) b) Anmälningsavgifter (seniorer och juniorer 1.000:-, ungdom 1.000:-) c) Ovriga avgifter (Straffavgift.000:-). 18. Av distriktsstyrelsen väckta fürslag. 19. Distriktsstyrelsens yttrande och ftirslag i anledning av motion, som senast en månad ftire distriktsmöte inkommit till distriktsstsrrelsen från röstberättigad fürening. 0. Fastställande av arbetsplan. 1. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat (budget).. Avslutning.

4 Annat ärende än ovan sagda får icke avgöras på ordinarie distriktsmöte, om inte mötet enhälligt så beslutar. Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot av distriktsstyrelsen är inte valbar såsom revisor och revisorssuppleant. * * t", * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * ** * * * ** *** * * * * * * * * * * * * * * *** NÖSÄNGD vd DSTRKTsÄRsMÖTET 199 Röstlängd fìir distriktsmöte upprättas av ftirbundsstyrelsen senast under februari månad. Röstlängd gäller ofürändrad till dess ny röstlängd blivit upprättad. Röstberättigad är varje till fìirbundet ansluten fìirening som till ftirbundet erlagt årsavgift ftir sistfìirflutna verksamhetsår. Röstberättigad ftirening äger en grundröst samt tilläggsröster i fürhållande till antalet licensierade spelare inom distriktet. Förening kan erhålla maximalt åtta tilleggsröster enrigt füljande skala: 0-9licensierade spelare ingen tilläggsröst 0-99 licensierade spelare en tilläggsröst licensierade spelare två tilläggsröster licensierade spelare tre tilläggsröster OO - 9 licensierade spelare fyra tilläggsröster 0-99 licensierade spelare fem tillåiggsröster licensierade spelare sex tilläggsröster licensierade spelare sju tillliggsröster 00 eller flera licensierade spelare åtta tiileggsröster. Förenings röstetal får dock icke överstiga l/ av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetaret. skulle så vara faliet reduceras röstetalet ftir sådan fiirening ned till högst lls av det sammanlagda röstetalet. Förening äger vid distriktsmöte rätt att fìireträdas av högst två ombud, som skall vara medlemmar i fìireningen? ombud skall medftira fullmakt från den ftirening ombudet representerar. Av fullmakt skall framgå i vilken utsträckning ombud äger utöva sin fìirenings rösträtt. Ombud får ftireträda endast en fìirening.

5 3 nösrr,äncd vrn vän*rlands shocknyrönnunds ÄnsvrörE 1 ee-0s-30 Förening Hemort Röster ARVKA HC BJÖRNEBORGS HK BOFORS K BROBY HC BRUNSKOGS HC CHARLOTTENBERGS HC EDSVALLA F EKSHÄRADS HC FLSTADS F, SHOCKEY FLOGNEDS NNEBANDY o HC FORSHAGA F FÄRJESTADS BK GRUMS K, SHOCKEY HAMMARÖ HC HAMMANO SUTNDERS F FK HEDEN KARSKOGA HC KARLSTAD KNGS SHOCKEY KLS AK,SHOCKEY KRSTNEHAMNS HT FK MUNKFORS NOR K, SHOCKEY NORRA NY HK F NYEDSHOV OLSÄTERS SK SKATTKÄRS HC SKÅRE BK STAVNÄS K SUNNE K sär'rln Hc TDAFORS F UDDEHOLMS F K VKNG, SHOCKEY väsn Hr BROBYSKOLANS F HAGFORS LÄROVERKS F LUNDSBERGS F MUNKFORS GYMNASESKOLAS F SÅNGBERGSGYMNASETS F ARVKA BJÖRNEBORG 1 KARLSKOGA SUNNE 1 EDANE 1 CHARLOTTENBERG 3 EDSVALLA 1 EKSHÄRAD 1 FLSTAD 3 Äuorrons FORSHAGA 3 KARLSTAD GRUMS 3 SKOGHALL SKOGHALL 1 väsn KARLSKOGA 3 KARLSTAD 1 KL 3 KRSTNEHAMN MUNKFORS VÄLBERG 3 STÖLLET MOLKOM OLSÄTER 1 KARLSTAD 1 KARLSTAD xr.,ässnol 1 SUNNE särrln TDAFORS 1 UDDEHOLM 1 HAGTORS 3 väsn SUNNE 1 HAGFORS 1 STORFORS MUNKFORS 1 FLSTAD 1 Antal fiireningar: 39 Antal röster 88

6 srvrnr,snxs rönv.lr-,rxrxcs- ocn vnms.lunrrsnnnärrnr.sn Styrelsen för Värmlands shockeyftirbund fär härmed avge ftiljande berättelse frir verksamhetsåret maj april 199. Ledamöter Hemort Funktion Styrelse Ola Lundberg Ragnar Hermansson Tord Sandström Berndt Johansson Billy Fredriksson Bo Hagstrand Dick Westrnan Jan Ericsson Karlstad Forshaga Arvika Kil Molkom Säffle Karlskoga Forshaga Ordförande Vice ordf<irande Sekretera e Kassör Adjungerad Suppleanter Jan "ndos" Eriksson åir Hyllienmark Karlstad Ka lstad Hedersledamöter,ke Edquist Hen ik ersson Grums Hagfors Revisorer Björn Grindegård Evert Andersson Forshaga Skoghall Vald av distriktet Vald av V:Ds drottsf. Revisorsuppleant Nils-Olov Boström Karlstad Arbetsutskott Ola Lundberg Tord Sandsföm Berndt Johansson Jan Ericsson Karlstad Arvika Kil Forshaga Ordförande Sekreterare Tävlingsutskottet Billy Fredriksson Jan "ndos" Eriksson Jan Ericsson Kjell-Arne Nilsson Molkom Karlstad Forshaga Karlstad Ordförande Adj. sekreterare Utbildn.utskottet Bo Hagstrand Lars Nilsson Tage Segolsson Säffle Karlstad Ka lstad Ordförande Sekreterare Utbildningsledare Tage Segolsson Ka lstad

7 Distriktsinstruktörer Bo Hagsfrand Lars Lindqvist Lars Nilsson Kenneth Larsson Sören Stark Gunnar Eriksson Säffle Karlstad Ka lstad Skoghall Grums Edane Domarinstruktörer Billy Fredriksson Jan "lndos" Eriksson Johan Norrman rù/olmer Edqvist Urban Eriksson Lars-Olof Sundkvist Leif ollack Molkom Karlstad Karlstad Grums Karlskoga Karlstad Hagfors Ungdoms- och juniorutskottet Dick Westnan Lars Lindqvist Lennart Gustavsson åir Hyllienmark Karlskoga Karlstad Karlskoga Karlstad Ordförande Materialftirv. Roland Hassel Lars Nygren Christer Nyström Mats ettersson Karlskoga Kristinehamn Karlstad Skoghall R-kommittén Ragnar Hermansson Anders Jonsson Berndt Johansson Jan Ericsson Östen Högman Forshaga Karlstad Kil Forshaga Karlstad Ordförande Sekreterare Valberedning Kansli K-O Hjalmarsson K-A Henningsson Bertil Johansson Dick Westman Jan Ericsson Kjell-Arne Nilsson Christer Jansson Karlstad Ordförande Kristinehamn Arvika Karlskoga Styrelsens represent. Forshaga Karlstad Karlstad

8 ALLMÄNT Under innevarande verksamhetsår ha Våirmlands ishockeyförbund passerat det aktningsvärda halvsekelstrecket. Jubileumsfesten den 30 september levde upp till högt ställda förv intningar med deltagande och uppvaktande fran hela hockeysverige, Var förbundsbas Richard Fagerlund och den telefonledes närva ande Nisse Wendel, Orlando, USA stod fcir de mer minnesvåirda hyllningarna. Kjell Glennert och Nisse Nilsson med "pucken glider in i måååå1..." klubban till påseende var vårt distrikts unika ledar- och spelarprofiler i en representation som saknar motsvarighet i Värm- tindska ishockeysammanhang. Jubileumscupen under augusti manads sista helg samt givetvis tillkomsten av den oslagbara jubileumsskriften är ytterligare håindelser som ftirgyllt vart jubiteumsår. TV-puckarna under föredömligt ledarskap av Lars Nilsson och Leif Olsson nådde tinda fram till en finalplats och svarade för en helt igenom godktind insats. Att lyckas väl både på och utanför plan gav oss dubbel glädje och visade med önskv ird tyd- å lighet att distriktets många ungdomsledare gör ett mycket gott arbete. Färjestads BK:s ftirvandling från lindansare till SM aspirant visar återigen vad psykologi och mental förändring betyder för att nå framgang i en elitserie som blir jtimnare för varje ar. Trots semifinalstryk av fiolårets baneman Luleå har distriktets flaggskepp svarat för en storartad insats. divisionen under eliten är Grums och Sunne numera pålitliga play off - lag dåir säsongens rysare severades av Grums när man besegrade Mora i play off inftir rekordpublik i Billerudhallen. Vi hälsar med glädje Skåre BK välkommen till division dff nyordningen med allwåan verkar ha kommit ftir att stanna. väster tar SäfÏle HC steget upp i trean och Arvika HC hoppas vi satsar för en snar återkomst i div. säsongens elfte timma kommer hockeyns reaktion på Bosmandomen. Vårens sportkonferens var enligt garnla ärrade kämpar den mest omtumlande på år och dag. Seriesystem, transfers, europaliga, reklambestämmelser och mycket annaiställer sporten i fokus som aldrig forr. En idogt arbetande verksarnhets- oc-h ekonomiunedning lägger ftirslag som kostar merparten av det senaste VM överskottet. Styrelsens övertygelse om en enastående utveckling av svensk ishockey är grundm*ud. D.tta kan inte misslyckas.,-arbelet i öwigt har framskridigt enligt gammalt beprövat mönster. Föreningsbesök, ishockeykalender, hockeyälg och kommunforbundiftirhandlingar är numera rutin som detta till trots kräver stora arbetsinsatser fran såväl f<irroendevalda som förbundets duktiga och pålitliga tjtinstem in. Att Värmland enhälligt blev valt till Region Väst administrerande distrikt visar på stort och berättigat förro;nde fran granndistrikten. Den för s.porten olyckliga arbetskonflikten med stängda ishallar och ändrade spelprogram klarades av utan inställda matcher eller rumphuggna serier vilket ökai vår beundran fi'ån alla inblandade hockeyledare och admìnistratörer.

9 7 ARRANGEMANG Jubileumscupen i Karlstad, - 7 augusti. Telia Cup för TV-puckare i Forshaga,l - 3 september. Landskamper U 18 Sverige - Finland, 3 - november Hammarö, Säffle, Kristinehamn. SAMMANTNÄNNX OCH KONFERENSER Under säsongen har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten. Arbetsutskottet har sammanfrätt vid tillfìillen. EXTERNA SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Regionskonferens i Stockholm, 9juni Svenska shockeyftirbundets årsmöte, 10 juni Hockey-Ettans årsmöte i Stockh olm, september SSU:s årsståimma i Karlstad, oktober Marknadskonferens i Stockholm, zloktober Ordftirandekonferens i Stockholm, 17 - l8 november Våirmlands ld ottsförbunds ordförandefiäf{ 7 november Regionsmöte i Västerås, 18 april Värmlands droffsförbunds årsmöte, mars Sportkonferens (ordf ) i Stockholm 9-3l mars Renresentanter Ola Ltrndberg Jan Ericsson Ola Lundberg Jan Ericsson Ola Lundberg Bo Hagstrand Jan Ericsson Ola Lundberg Ola Lundberg Ola Lundberg Jan Ericsson Lars Nilsson Berndt Johansson Ola Lundberg UBU Utbildninesutskottet Distriktsinstruktörskonferens i STHLM, - 7 aag. Sportkonferens i Stockholm, 9-31 mars Tage Segolsson Lars Lindqvist Kenneth La sson Sören Stark La s Nilsson Gunnar Eriksson Lars Nilsson

10 Ungdomsgruppen i Avesta 1 mars Sportkonferens i Stockholm, 9-31mars Dick Wesünan åir Hyllienma k TU Tävlinesutskott Sportkonferens i Stockholm, 1 - lz september Regionsmöte i Västerås, 17 februari Sportkonferens i Stockholm, 9-3l mars Jan Ericsson Jan Ericsson Jan Ericsson FK FK-konferens i Falun, 1-1 december Fyrnationers U 1 i Sandviken, - ll februa i FK-konferens i Borlängo, 8-9 mars Sportkonferens i Stockholm, 9-31 mars Billy Fredriksson Jan "ndos" Eriksson Johan Norrman Jan "ndos" Eriksson Billy Fredriksson Jan "ndos"eriksson Billy Fredriksson Jan "ndos" Eriksson Verksarnhets- och Ekonomiufiedningen Lars Nilsson ledamot Utbildningsgruppen Ola Lundberg Lars Nilsson Jan Ericsson f

11 9 UVAKTNNGAR Styrelsen har under året uppvaktat Representant Ola Lundberg 0 år 1l juni Jan Ericsson Ragnar Hermansson Billy Fredriksson Grums K Hockey 0 år 1 september Ola Lundberg Ragnar Hermansson Berndt Johansson 0 ar 10 november Ola Lundberg Jan Ericsson Dick Westman Åke Edqvist 70 år 1 april Ola Lundberg Jan Ericsson Karl-Erik Fahlstad 0 år 1 april Jan Ericsson rönr ÄNSTTEcKEN Följ ande fcirtj änsttecken har utdelats Guld: Björn Grindegård, Johnny Lundh, Lars Lindqvist, Sören Stark och er-olof Granqui st, Värmlands shockeyförbund. Sven Danielsson och Thomas Engsfröm, Arvika HC. Kenneth Johansson, Gert Lind, Tommy Bergsfiöm, Sune ngman, Jan Andersson och Sven Bergman, Grums K. Karl-Erik Fatrlstad, Bertil Hedsfiöm och er-olov Karlsson, Skåre BK. Ä,ke Olsson, Sven Dahlgren, Hasse Lindgren, er Gunnarsson, Björn,{hman och Bo Silling, Sunne K. Curt-Ola Fridén och Conny V/ahlsüöm, Bofors K. Lars Norbäck och Jan-Gunnar Larsson, Forshaga F Henry Krona, Erik Andersson, Sven-Erik Jansson, ngnar Offosson och Leif Gustavsson, Karlskoga HC. Erling Nilsson, Olsäters SK. er Carlsson, Cha lottenbergs HC. Silver: Billy Fredriksson, Jan "ndos" Eriksson, atrik Norrman, Kenneth Larsson och Kj el l-arne Nil s son, Våirmlands shockeyftirbund. Kenneth Johansson, Gert Lind, Tommy Bergsfiöm, sören Sta k, sune ngman, Ronny Nilsson, Lars-Erik Green och Jan Andersson, Grums K

12 l0 Brons: Ragnar Hermansson, Dick'Wesfinan, Berndt Johansson, åir Hyllienmark, Osten Högman, Tage Segolsson, Lars Nilsson och Nils-Olov Bosnöm, Våirmlands shockeyftirbr nd Hans Sandahl, Hans Lindberg, Thomas Fast, Bengt Danielsson, Dick Eriksson och Anders Tågmark, Filipstads F. Emil Meszaros, sune Gulliksson, Jan-olov Rågfors, Jarmo Karjalainen, Åke Lindbladh, er-olof Hagsfröm, ngemar Hagström, christðr Jansson, er Liljegren, Sören Johansson, Jan Magnusson, Stig Fransson, La s Fridér " Zergy Lindner, Lerry Nilsson, Nils-Erik Nilsson, Carina Gulliksson, Eva Meszaros, Lars-Erik Danielsson, Berith Rågfors, Michael Grönlund, Anita Lind, Aksel Andersen, Kjell-Åke Axelsson, Jan Bengtsson, Billy Liljegren, Lars Englund, eter Fridén, Göran Lundb ich owe Löwenhamr Gro-Birgit svensson, Roger söderlund, Lennart Eriksson, Reinhold von Essen, er-äke Englund, Roger Karlsson, eter Lindsfröm, eter Nilsson, Kent Nilsson, Göran Nilsson, Anders Nätt, Bengt olsson, Ari Rantala" Kjell Ragnarssor per-åke skååre, Lilian Andersson och Lennart Andersson, Grums K övnncåncar Under säsongen har 189 ordinarie spelarövergåogat och 1 internationella övergangar regisfr erats. NTERNATONELLA MATCHER Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC ul8 u18 u1 u1 u1 ut u1 ut u1 U1 ut Stjernen L Stjernen L Lillehammer HK Gjövik Hockey Vålerengen F Vålerengen F Sparta shockey L s ranashg -il Furuset F Kongsvinger L Sovjets Vingar Vålerengen F Kongsvinger L Rungstedt Storhamar L Lörenskog L Rosenborg HK Ryssland Danmark 8- l l- l-l l - -0 l- Bofors K Bofors K U 1 Bofors K U 1 - Sovjets Vingar - ski rl - K Aalborg Ryssland Danmark l

13 lt Charlottenbergs HC Charlottenbergs HC Charlottenbergs HC Forshaga F U 1 - Kongsvinger L - Kongsvinger L - Gjövik Hockey - Vålerengen F r0 1- Ftirjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Färjestads BK Fåirjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Fåirjestads BK Ftirjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Ffiestads BK J0 u1 U l U 1 U r U l U l U l U l U 1 U l U l U 13 U t3 U l3 U 13 U 1 - SKA S:t etersburg - Spartak, Moskva - Lillehammer HK - Storhamar L - Norska Landslaget - Team Kanada - FK Helsingfors - LadaTogliatti - Davos HC - Norska Landslaget U 18 - Furuset F - Drummondville - LAC St Louis - LAC St Louis - Etobicoke - Missisanga Jets - North York Rangers - Furuset F - Furuset F - Vålerengen F - HK - Sparta shockey L - Vålerengen F - VåLlerengen F - lves - KooKoo Ryssland Ryssland Kanada Finland Ryssland Sweizch Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Finland Finland Finland t- 7-l - -l t3-1l t t t- Grums K Grums K U ls Grums K U 1 - Vålerengen F - Sparta Hockey L - Stjernen L - t- 3 - Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hamma ö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC u1 u1 u1 ut ut ut ut u13 u13 u13 - Lillehammer HK - Stjernen L - Furuset F - Frisk/Asker F - Storhamar L - Lörenskog L - Rosenborg HK. LS - LS - Vålerengen F t l-9

14 l Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Nor K U 1 Nor K U 1 Nor K U 1 u13 u13 u13 u13 u13 u13 ut u1 u1 u1 ut UT ut ut ut ut - Vålerengen F - Fr ruset F - Furuset F - Furuset F - Vålerengen F - lves Aalborg K Lörenskog L Spirit of Chicago Spirit of Chicago Esbjerg K Aalborg K Spirit of Chicago Spirit of Chicago Spirit of Chicago Spirit of Chicago Kristinehamns HT U 1 - Lörenskog L Kristinehamns HT U 1 - Lörenstog t Z Kristinehamns HT U 1 - AC ZpsZln Skåre BK Skåre BK Skåre BK Skåre BK Skåre BK u13 u13 u13 u13 u13 Sunne K Sunne K Sunne K Sunne K U 1 Sunne K U 1 Sunne K U 1 Sunne K U 1 Sunne K U 13 - Stjernen L - Stjernen L - Kiekko - StorhamarlL - Rosenborg HK - Lillehammer L - Storhamar L - Furuset F - Vålerengen F - Vålerengen F - Lillehammer L - Lokv - Lokv - Goderich Ontario - Esbjerg K - Hasslellören L Finland Danma k USA USA Danmark Danmark USA USA USA USA Tjeckien Finland Finland Finland Kanada Danmark - 3-l t l l l-3 - -l l- r - - t l l l-l 3-l - t BERÄTTELSER Detaljerade redogörelser av verksamheten finns under respektive kommitté och utskotts årsberäffelser.

15 t3 STENDER Förbundets stipendier har utdelats enligt ftiljande Årets ungdomsledare: Sören Grindvall, Kil.{ rets u n gd omsspela re : Fredrik Eriksson, Kristinehamn ^{rets mest lovande domare: Stefan Ask, Forshaga V irmlands shockeydomarklubbs pris Ä.rets domare: atrik Norrman, Karlstad Ä,rets linjeman: er Kullgren, Karlstad SLUTOR) Styrelsen tackar alla Er som genom olika insatser bidragit till att göra denna säsong stirskilt uppmärksammad Ett speciellt tack riktas till vår huvudsponsor Våirmlands Lantmåin samt till öwiga sponsorer och annonsörer som stöder vår verksamhet. å de 0 år som gått sedan bildandet av Värmlands shockeyförbund har oräkneliga timmar av upp offrande arbete ägnats åt vår idrott. vår nutid med ett allûner kommersiellt exponerande som en absolut nödvåindighet vill vi rikta en refroaktiv tacksamhetstanke till alla de entusiastiska och uppoffrande pionjärer som placerade Vtirmland på Sveriges ishockeykarta. En femtioåring tackar och bockar. Karlstad i maj 199 Ola Lundberg Berndt Johansson Ragrar Hermansson Tord Sandsfröm Billy Fredriksson Dick Wesünan Bo Hagsüand Jan Eriksson åir Hyllienmark KOMMTTÉNNNS BERÄTTTLSER TÄVLNGSUTSKOTTET TU TU har under det gangna verksarnhetsåret haft ftiljande sammansätûring: Billy Fredriksson, ordftirande, Jan Ericsson, Jan "ndos" Eriksson och Kjell-Arne Nilsson, adj. sekreterare. Sammanträden och möten Tävlingsutskottet har haft l0 sammanüäden, samt kontinuerlig telefonkontakt under säsongen. å uppdrag av Region Västs TK har vi adminisüerat Div V:a B, Div Vtirmland/Orebro Läri, J 0 Väsfia zb,lj 18 Elit, U l8 Väsüa C och Västra D.

16 t Seriesoel Färjestads BK genomförde en mycket stark avslutring på fuets Elitserie och belade en hedrande 3:e plats. Detta inneba att Djurgårdens F blev motstånda e i kvansfinalen. Ftirjestad vann med 3 - i matcher. semifinalen blev dock Luleå fcir svåra och vann üe av fna jtimna och hårda matcher. Div V:a deltog fna våirmlåindska lag. Höstettan slutade med att samtliga våra lag missade allsvenskan. Men efter vårens spel segrade Grums K ftire Sr nne K och avancerade till lay-off l. Grums besegrade Västervik i två raka matcher medan Sunne föll i två matcher mot Linköping. Grums nästa motståndare blev Mora K som man pressade till fe matcher innan Mora lyckades vinna. Grums K kan känna sig mycket nöjda med årets såisong. Efter en stark avslutning i år också lyckades FK Munkfors klara ett nytt konfiakt utan kvalspel. Däremot lyckades inte Arvika HC klara nytt konfrakt i Div utan får starta om i Div nästa säsong. Fran Div V:a B klarade Bofors K och Forshaga F båda att kvalificera sig till lay-ofßpel. Till kvalserien avancerade sedan Bofors K. Tyvän klarade man inte vidare avancemang till Div l. Men med siu ungdomliga lag har man en bra stomme att bygga vidare på. Öwiga lag från vårt distrikt klarade av nytt kontrakt till fortsatt spel nästa såisong i Div. Ett stort grafis till Skåre BK, som har kvalificerat sig till spel i Div nåista säsong, för f(irsta gången. Seriesegrare i Div V blev Säffle HC som därmed åir klara för Div. Säfflelaget har stora chanser att lyckas i sin nya serie. DM ftir senrorer DM-segrare blev Fåirjestad, efter att besegrat Grums med - i en mycket jåirnn match som spelades under komunalsfiejken. Lilla DM ftir öwiga fcireningar möttes Karlskoga HC - Skåre BK i final och segrare blev Skåre BK med siffrorna 9 -. Domaruttasningar JU har ombesörjt uttagningar till distriktets samtliga senior och juniormatcher Även domaruttagningar tilfoiv har skötts tan ri innlan..g.a höstens kommunalsüejk så har årets såisong varit onormalt tung både på serie- och domarsidan. Det har va it cirka 0-0 matcher i veckan ait tu ut funktiontirer till. Men tack vare att de flesta funlúionärerna ha ståillt upp till 100 o/o med kort varsel ha det gått att genomföra samtliga matcher utan några större missöden. Matchstraff Tyv in har TU haft hela 8 st. matchsûaff att behandla under säsongen. Detta åir en skr immande htig siffra och speciellt nåir de flesta inneffar på unfdomsishockeyn..a.tgtirder ftir att ftirettra denna situation måste ske både på domarsidan och specíe[t på ledarsidan bland ungdomslagen.

17 l Domarutbildnis Distriktet har under den gångna säsongen haft tre funktionåirer på Elitnivå. eter Andersson som huvuddomare samt Wolmer Edqvist och Johan Norrman som linjemän. Div har eder Björk och Urban Eriksson fungerat som huvuddomare och er Kullgren, Tobias Anderberg, Jan Larsson och Joakim Norrman som linjemän. Förbundsdomare på Div l-nivå har varit atrik Norrman, Torbjörn ettersson och eter Johansson. Samtliga förbundskurser på regions-nivå på domarsidan har varit förlagda till Karlstad. å instruktörssidan har Billy Fredriksson, Jan "ndos" Eriksson och Johan Nonman varit aktiva inom regionens FK. Distriktskursen arrangerades i Karlstad med ett 0-tal deltagare. Kursledare var Jan"ndos" Eriksson med Johan Norrman, Urban Eriksson och Lars-Olof Sundkvist som instruktörer. Dessutom arrangerades en aspirantdomarkurs i Charlottenberg i samband med ftirbundets sommarläger. Föreningsdomarkurser har hållits på 13 stycken olika platser under hösten. Domaruppdrag eter Andersson Europa-Cupen, Herning Danmark Junior -VM, Boston USA Rimi Cup oktober -8oktober december - januari Johan Nonman Europa-Cupen, Düsseldorf,Tyskland 0 december - december Europa-Cupen, Cologne,Tyskland december - 30 december Junior - VM, Tallin, Estland 30 december - januari atrik Nonman Urban Eriksson eter Anderssob er Kullgren Joakim Nonman Torbjörn ettersson Stefan Martinsson atrik Klarqvist Anders Öhrstrand Anders Gåård eter Edqvist Fyrnationers för U-1 i Sandviken Finalspel J-0 SM i Karlstad t) tt,),),,,t,, )) t> )) tt )) )) )) )) )) oolspel for U-18 SM i Kumla t, t) )) tt ), Sverigepucken i Stockholm,) ) ),

18 l Ä.rets säsong har genomftirts på ett fullgott sätt av alla inblandade. Men en viss ftrhoppning att få fram flera huvuddomare i distriktet samt bättre disciplin av ledare och spelare på ungdom och juniorsidan. Allt kan ju alltid bli bâttre. Slutligen vill vi tacka föreningar, funktionärer och öwiga inblandade för den gångna säsongen Billy Fredriksson Jan " ndos"eriksson Jan Ericsson Kjell-Arne Nilsson UTBLDNNGSUTSKOTTET UBU Utbildningsutskottet har bestått av friljande ledamöter: Ordförande Bo Hagstrand, sekreterare Lars Nilsson, utbildningsledare Tage Segolsson Verksamma distriktsinstruktörer har varit: Lars Lindqvist, Sörén Stark, Gunnar Eriksson, Lars Nilsson, Kenneth Larsson och Bo Hagstrand. Utbildnins Följande kurser har genomförts: l l-- t Steg B Steg B Steg B Steg B Steg A Steg A Steg A 8 deltagare 3" 3" 3" " 1 " " lanerad Temadag i oktober inställdes på grund av kommunalstrejken. Hockevbufféer UBU har tillsammans med SSU genomfört fte stycken hockeybuffeer i Karlstad, Munkfors och Karlskoga. Syftet med bufféerna hâr varit att hitta en ULF:are i föreningarna, samt stimulera internutbildningen i föreningarna. Deltagande har varit fran UBU- Lars Nilssoñ och Bo Hagitrand. Från SSU- Kjell Johansson och Anders pewe. Stes 3 kurser Under våren 199 genomfördes Steg 3 - utbildning i Karlstad m En fortbildningskurs för Steg 3 som kursvärd. och Reg. _ Väst stad med Lars Nilsson

19 17 Slutord Vi kan glädjande konstatera en mycket god anslutning på våra kurser, vilket i sin tur gör att det blivit bra förspåint med üåinare på föreningarnas ungdomslag. nför kommande säsong kommer de nya utbildningsmaterialen och utökade utbildningsämnen som Svenska shockeyförbundei rekommenderat att genomföras. Slutligen ett stort tack till alla positiva och intresserade kursdeltagare. Bo Hagsfrand Tage segolsson Lars Nilsson UNGDOMS- OCH JUNORUTSKOTTET UJU utskottet har under verksamhetsåret haft ftiljande sammansätfiring: Dick wesünan ordförande, Lennart Gustavsson, pär Hyllienmarklch Lars Lindqvist. U 17 laget - 79 coachades av Gunnar Johansson med hjälp av assisterande tränarna Lars-Göran Nilsson och Fredrik wahlgren samtliga fran Ëarjestads BK. Ansvaret ftir TV-pucklaget (U1) hade Lars Nilsson, Karlstad, och Leif Olsson, Hammarö tillsammans med lagleáaren stefan Gunnarsson, sunne. Team -79laget (u1) hade Kjell Dahlin, Ffiestad och Mikael Lawner, sunne ansvaret ftir, tillsammans med lagledaren Michael Grönlund, Grums. eter Lindsûöm, Grums, Hans-Gunnar Rone, Mukfors och Jan Björkman, Skåre har varit ansvarigatränare ftir Sverigepucklaget ( U 1 ). Materialförvaltare har varit för U 17 Roland Hassel, Karlskoga, U 1 Christer Nyström, Färjestad, U 1 Mats effersson, Hammarö och för U 1 LarJNygren, Kristinehamn. Målvaktstränare har varit Kenneth Larsson, Skåre, Jan Sillén, Bofors och Mikael Larsson, Skåre. Barmarkstrtiningen har för TV-puckslaget skötts av La s Andersson och under sommarlägret av Mikael Axelsson. UJU har under säsongen administrerat seriespelen f<ir ungdomslag från U 1 till U 10. Likaså DM frir J 0,J lg, U 1, U 1 samt iitta Vtr,t. Mötet för fastståillqd-. av ungdomsserier hölls i Forshaga denl augusti. g ledare frân l föreningar deltog i mötet. Den årliga ungdomsleda kursen var ftirlagd till Karlstad den lz - 13 april med deltagande av 3ledare fran 0 ftireningar.

20 l8 Distriktslaeen JTNORCUEN U 17 Värmland deltog ftir lo:e året i en turnering ftir U 17. ãr spelades denna turnering på flira orter. Värmland spelade i Linköping. Vi gick inte vidare till slutspelet i Borås. Slutsegrare i juniorcupen blev.ängermanland Målvakter Andreas Lind, Arvika HC och Jonas Ohlson, Färjestads BK Backar Marcus Jonsson, Forshaga F, Anders Andersson, Jonas Bergman och Jonas Elofsson Färjestads BK, Tobias Andersson och Anders Noaksson Grums K, Mikael enneft, Kristinehamns HT. Fo rds Erik Gustafsson och Anders wadman, Arvika HC, patrik persson, Bofors K, Martin Bäckman, Erik Karlsson, Ulf Lundberg, Christian Magnusson, Johan Södergren och Thornas Wäseby, Färjestads BK, Niklas Lidbäck, Kristian Löwenhamn och christoffer Näs, Grums K, stefan carlstedt, Kristinehamns HT TV- u u1 Distriktets TV-pucklag startade med spel i Teliacup i Forshaga. Värmland belade en hedrande andra plats efter Göteborg. V irmland deltog oclså i Milton Cup som spelades i Jonstorp, Skåne, Där hamnade \ ärmland på fitirde plats. Gruppspelet för TV-pucken startade i Älvsbyn, Norrbotten. Våirmland vann gruppen och gick vidare till kvartsfinalspel i Arlanda. Vårt lag spelade dåir mot Småland med vinst för Värmland. Återigen ställdes kursen mot noñ, nu till örnsköldsvik och finalspel. semifinalen mötte laget Göteborg och vann. finalen fick vi möta Dalarna, tyvän orkad vi inte lura dem på segern, alltså Dalarna blev årets TV-puckssegrare. Trots allt kändes det bra, vi hade åintligen lyckats att komma till final. Nu finns ett mål kvar det är att vinna nästa final vi kommer till. Målvakter Stefan Björk och Tom Olsson, Färjestads BK, Fredrik Eriksson, Kristinehamns HT. Backar ola Högfeldt, Arvika HC, Lars Löfgren och Andreas Stolpe, Färjestads BK, Jonas Kärnström, Grums K, Johan Johansson, Hammarö HC, Eiik Lewerström, Nor K Joakim Emmesjö och Daniel Westin, Sunne K

21 19 Forwards Daniel Andersson, Christian Berglund, Wilhelm Carlsson, Mattias Gustavsson och Rickard Rehnberg, Ffiestads BK, Anders Mattsson och Niklas Mithander, Hammarö HC, Erik Bosfröm och Mattias Lipkin, Kristinehamns HT, Matti Carlsson och Jerry Kvarnsüöm, FK Munkfors. Team 81 U 1 Mellan Sverige-pucken och TV-pucken är det oftast ett mellanår, då det inte finns någon aktivitet ftir denna åldersgrupp på distriktsnivå, men för femte året i rad blev vi inbjudna till Stockholm för att spela i \Velcome Hotel Cup. Vart Welcome lag besegrade Stockholm/röd i sudden i fïnalen. Målvakter Johan Werner, Grums K, Erik Johansson, Hammarö HC, Robin Skålberg, FK Munkfors. Backar eter Nolander och Kenth Larsen, Arvika HC, Kristofer Bohlin, Forshaga F, Daniel Backlund, Ffiestads BK, Mattias Olsson, Grums K, Tomas Davidsson, Hammarö HC, Stefan Jansson och Daniel Westin, Sr nne K. Forwards Andreas Albinsson och Andreas Tjärning, Arvika HC, Richard Hallgren, Mattias Hell, Henrik Loob och Martin Rudfeldt, Ffiestads BK, är Bäcker, Jörgen Hagsüöm och Fredrik Solberg, Grums K, Karl-Henrik etterssor Kils AK, Klas Asker, FK Munkfors, Tobias Lawner, Sunne K samt Marcus ersson, K Viking. Sverigepucken U 1 Sverigepucken spelades i Stockfiolm. Värmland spelade sitt gruppspel i Skå. Tyvärr kom vi sist i detta gruppspel, som.ångermanland vann. Oturen gri"aãè óss i ansikt.i ä.t.n under placeringsspelet och vi fick en inte allt för hedrande 3 plats. Segrare i årets upplaga blev Stockholm/Vit. Målvakter Rickard Olofsson, Filipstads F, eter Yngsfröm, Karlskoga samt Mattias Larsson,Kristinehamns HT. Backar Thomas Andersson, Arvika HC, Oscar Fredriksson, Gustav Karlsson, Sebastian Karlsson och Ola Nilsson, Ffiestads BK Fredrik Nordensson och Karl Stålberg, Hammarö HC samt Jonas Nygren, Kristinehamns HT.

Ve rksa m h et s be rätt e I se 1 maj 1996-30 april 1997

Ve rksa m h et s be rätt e I se 1 maj 1996-30 april 1997 VARMLANDS rshockeyföneund Ve rksa m h et s be rätt e I se 1 maj 199-30 april 1997 i\ Grattis Färjestad till SM-guldet lin det så nen DU uppteuen din tryclrsaksleuenantön? -ï'ycken på fl-tidl ilenngåndsgatan.

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2014/2015 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989 Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK 15. Lars-Johan Clarberg Född: 1962 Moderklubb: Olofströms IK Säsong: 9 - Christer

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Handledare: Johan Andersson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Sammanfattning Steget från div 1 till elitspelare

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer