Ve rksa m het s be rätt e I se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ve rksa m het s be rätt e I se"

Transkript

1 VARMLANDS rshockeyföneund Ve rksa m het s be rätt e se 1 maj april 199 Skâre BK är nykomlingar i Div l kommande säsong, efter mycket bra insatser på isovalen under den gångna verksamhetsâret.

2 lin det så nan DU uppleuer din tnyclrsaksleuenantön? -FyGken på 0-t dl Henngånüsgatan. 81(anlstad o Tfn tax 0-18 l $åguenksgatan. 0 l Kanlstad o Ïfn o Fax

3 vãrmlands rsnockeyfönnunds ORDNARE Ånsuörn Scandic Hotel, Karlstad, torsdagen den 30 maj 199, kl FÖREDRAGNNGSLSTA 1. Upprop och godkännande av fullmakter, samt fastställande av röstlängd.. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 3. Val av ordftirande ftir mötet.. Val av sekreterare ftir mötet.. Val av justeringsmän att jämte ordfäranden justera protokollet.. Val av rösträknare. 7. Föredragning av verksamhets- och lìirualtningsberättelse. a) Förbundsstyrelsens verlcamhetsberättelse ftir sistftirflutna verksamhetsår. b) Förbundsstyrelsens ftirvaltningsberättelse ftir sistfrirflutna räkenskapsår. c) Revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balansräkning. 9. Fråga om ansvarsfrihet ftir distriktsstyrelsen. 10. Beslut i anledning av distriktets vinst eller fìirlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Val av distriktsordfìirande, tillika ordftirande i distriktsstyrelsen, ftir tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte. Avgående: Ola Lundberg 1. Yal av halva antalet styrelseledamöter für en tid av två år. Avgående: Ragnar Hermansson, Billy Fredrilisson, Bo Hagstrand. 13. Val av suppleanter. Avgående: Jan "fndos" Erilsson och är Hyllienmark. 1. Val av revisor jämte en suppleant fìir en tid till och med nästkommande distriktsmöte. Avgående: Björn Grindegård respektive Nits-Olov Boström. 1. Beslut om val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till ftirbundsmötet. 1. Val av ordftirande samt högst två ledamöter att utgöra valberedning till n ästkommande ord inarie distriktsmöte. Förutvarande: Karl-olof Hjalmarsson, Karl-Axel Henningsson och Bertil Johansson. 17. Avgifter a),.rsavgift (1.000:-) b) Anmälningsavgifter (seniorer och juniorer 1.000:-, ungdom 1.000:-) c) Ovriga avgifter (Straffavgift.000:-). 18. Av distriktsstyrelsen väckta fürslag. 19. Distriktsstyrelsens yttrande och ftirslag i anledning av motion, som senast en månad ftire distriktsmöte inkommit till distriktsstsrrelsen från röstberättigad fürening. 0. Fastställande av arbetsplan. 1. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat (budget).. Avslutning.

4 Annat ärende än ovan sagda får icke avgöras på ordinarie distriktsmöte, om inte mötet enhälligt så beslutar. Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot av distriktsstyrelsen är inte valbar såsom revisor och revisorssuppleant. * * t", * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * ** * * * ** *** * * * * * * * * * * * * * * *** NÖSÄNGD vd DSTRKTsÄRsMÖTET 199 Röstlängd fìir distriktsmöte upprättas av ftirbundsstyrelsen senast under februari månad. Röstlängd gäller ofürändrad till dess ny röstlängd blivit upprättad. Röstberättigad är varje till fìirbundet ansluten fìirening som till ftirbundet erlagt årsavgift ftir sistfìirflutna verksamhetsår. Röstberättigad ftirening äger en grundröst samt tilläggsröster i fürhållande till antalet licensierade spelare inom distriktet. Förening kan erhålla maximalt åtta tilleggsröster enrigt füljande skala: 0-9licensierade spelare ingen tilläggsröst 0-99 licensierade spelare en tilläggsröst licensierade spelare två tilläggsröster licensierade spelare tre tilläggsröster OO - 9 licensierade spelare fyra tilläggsröster 0-99 licensierade spelare fem tillåiggsröster licensierade spelare sex tilläggsröster licensierade spelare sju tillliggsröster 00 eller flera licensierade spelare åtta tiileggsröster. Förenings röstetal får dock icke överstiga l/ av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetaret. skulle så vara faliet reduceras röstetalet ftir sådan fiirening ned till högst lls av det sammanlagda röstetalet. Förening äger vid distriktsmöte rätt att fìireträdas av högst två ombud, som skall vara medlemmar i fìireningen? ombud skall medftira fullmakt från den ftirening ombudet representerar. Av fullmakt skall framgå i vilken utsträckning ombud äger utöva sin fìirenings rösträtt. Ombud får ftireträda endast en fìirening.

5 3 nösrr,äncd vrn vän*rlands shocknyrönnunds ÄnsvrörE 1 ee-0s-30 Förening Hemort Röster ARVKA HC BJÖRNEBORGS HK BOFORS K BROBY HC BRUNSKOGS HC CHARLOTTENBERGS HC EDSVALLA F EKSHÄRADS HC FLSTADS F, SHOCKEY FLOGNEDS NNEBANDY o HC FORSHAGA F FÄRJESTADS BK GRUMS K, SHOCKEY HAMMARÖ HC HAMMANO SUTNDERS F FK HEDEN KARSKOGA HC KARLSTAD KNGS SHOCKEY KLS AK,SHOCKEY KRSTNEHAMNS HT FK MUNKFORS NOR K, SHOCKEY NORRA NY HK F NYEDSHOV OLSÄTERS SK SKATTKÄRS HC SKÅRE BK STAVNÄS K SUNNE K sär'rln Hc TDAFORS F UDDEHOLMS F K VKNG, SHOCKEY väsn Hr BROBYSKOLANS F HAGFORS LÄROVERKS F LUNDSBERGS F MUNKFORS GYMNASESKOLAS F SÅNGBERGSGYMNASETS F ARVKA BJÖRNEBORG 1 KARLSKOGA SUNNE 1 EDANE 1 CHARLOTTENBERG 3 EDSVALLA 1 EKSHÄRAD 1 FLSTAD 3 Äuorrons FORSHAGA 3 KARLSTAD GRUMS 3 SKOGHALL SKOGHALL 1 väsn KARLSKOGA 3 KARLSTAD 1 KL 3 KRSTNEHAMN MUNKFORS VÄLBERG 3 STÖLLET MOLKOM OLSÄTER 1 KARLSTAD 1 KARLSTAD xr.,ässnol 1 SUNNE särrln TDAFORS 1 UDDEHOLM 1 HAGTORS 3 väsn SUNNE 1 HAGFORS 1 STORFORS MUNKFORS 1 FLSTAD 1 Antal fiireningar: 39 Antal röster 88

6 srvrnr,snxs rönv.lr-,rxrxcs- ocn vnms.lunrrsnnnärrnr.sn Styrelsen för Värmlands shockeyftirbund fär härmed avge ftiljande berättelse frir verksamhetsåret maj april 199. Ledamöter Hemort Funktion Styrelse Ola Lundberg Ragnar Hermansson Tord Sandström Berndt Johansson Billy Fredriksson Bo Hagstrand Dick Westrnan Jan Ericsson Karlstad Forshaga Arvika Kil Molkom Säffle Karlskoga Forshaga Ordförande Vice ordf<irande Sekretera e Kassör Adjungerad Suppleanter Jan "ndos" Eriksson åir Hyllienmark Karlstad Ka lstad Hedersledamöter,ke Edquist Hen ik ersson Grums Hagfors Revisorer Björn Grindegård Evert Andersson Forshaga Skoghall Vald av distriktet Vald av V:Ds drottsf. Revisorsuppleant Nils-Olov Boström Karlstad Arbetsutskott Ola Lundberg Tord Sandsföm Berndt Johansson Jan Ericsson Karlstad Arvika Kil Forshaga Ordförande Sekreterare Tävlingsutskottet Billy Fredriksson Jan "ndos" Eriksson Jan Ericsson Kjell-Arne Nilsson Molkom Karlstad Forshaga Karlstad Ordförande Adj. sekreterare Utbildn.utskottet Bo Hagstrand Lars Nilsson Tage Segolsson Säffle Karlstad Ka lstad Ordförande Sekreterare Utbildningsledare Tage Segolsson Ka lstad

7 Distriktsinstruktörer Bo Hagsfrand Lars Lindqvist Lars Nilsson Kenneth Larsson Sören Stark Gunnar Eriksson Säffle Karlstad Ka lstad Skoghall Grums Edane Domarinstruktörer Billy Fredriksson Jan "lndos" Eriksson Johan Norrman rù/olmer Edqvist Urban Eriksson Lars-Olof Sundkvist Leif ollack Molkom Karlstad Karlstad Grums Karlskoga Karlstad Hagfors Ungdoms- och juniorutskottet Dick Westnan Lars Lindqvist Lennart Gustavsson åir Hyllienmark Karlskoga Karlstad Karlskoga Karlstad Ordförande Materialftirv. Roland Hassel Lars Nygren Christer Nyström Mats ettersson Karlskoga Kristinehamn Karlstad Skoghall R-kommittén Ragnar Hermansson Anders Jonsson Berndt Johansson Jan Ericsson Östen Högman Forshaga Karlstad Kil Forshaga Karlstad Ordförande Sekreterare Valberedning Kansli K-O Hjalmarsson K-A Henningsson Bertil Johansson Dick Westman Jan Ericsson Kjell-Arne Nilsson Christer Jansson Karlstad Ordförande Kristinehamn Arvika Karlskoga Styrelsens represent. Forshaga Karlstad Karlstad

8 ALLMÄNT Under innevarande verksamhetsår ha Våirmlands ishockeyförbund passerat det aktningsvärda halvsekelstrecket. Jubileumsfesten den 30 september levde upp till högt ställda förv intningar med deltagande och uppvaktande fran hela hockeysverige, Var förbundsbas Richard Fagerlund och den telefonledes närva ande Nisse Wendel, Orlando, USA stod fcir de mer minnesvåirda hyllningarna. Kjell Glennert och Nisse Nilsson med "pucken glider in i måååå1..." klubban till påseende var vårt distrikts unika ledar- och spelarprofiler i en representation som saknar motsvarighet i Värm- tindska ishockeysammanhang. Jubileumscupen under augusti manads sista helg samt givetvis tillkomsten av den oslagbara jubileumsskriften är ytterligare håindelser som ftirgyllt vart jubiteumsår. TV-puckarna under föredömligt ledarskap av Lars Nilsson och Leif Olsson nådde tinda fram till en finalplats och svarade för en helt igenom godktind insats. Att lyckas väl både på och utanför plan gav oss dubbel glädje och visade med önskv ird tyd- å lighet att distriktets många ungdomsledare gör ett mycket gott arbete. Färjestads BK:s ftirvandling från lindansare till SM aspirant visar återigen vad psykologi och mental förändring betyder för att nå framgang i en elitserie som blir jtimnare för varje ar. Trots semifinalstryk av fiolårets baneman Luleå har distriktets flaggskepp svarat för en storartad insats. divisionen under eliten är Grums och Sunne numera pålitliga play off - lag dåir säsongens rysare severades av Grums när man besegrade Mora i play off inftir rekordpublik i Billerudhallen. Vi hälsar med glädje Skåre BK välkommen till division dff nyordningen med allwåan verkar ha kommit ftir att stanna. väster tar SäfÏle HC steget upp i trean och Arvika HC hoppas vi satsar för en snar återkomst i div. säsongens elfte timma kommer hockeyns reaktion på Bosmandomen. Vårens sportkonferens var enligt garnla ärrade kämpar den mest omtumlande på år och dag. Seriesystem, transfers, europaliga, reklambestämmelser och mycket annaiställer sporten i fokus som aldrig forr. En idogt arbetande verksarnhets- oc-h ekonomiunedning lägger ftirslag som kostar merparten av det senaste VM överskottet. Styrelsens övertygelse om en enastående utveckling av svensk ishockey är grundm*ud. D.tta kan inte misslyckas.,-arbelet i öwigt har framskridigt enligt gammalt beprövat mönster. Föreningsbesök, ishockeykalender, hockeyälg och kommunforbundiftirhandlingar är numera rutin som detta till trots kräver stora arbetsinsatser fran såväl f<irroendevalda som förbundets duktiga och pålitliga tjtinstem in. Att Värmland enhälligt blev valt till Region Väst administrerande distrikt visar på stort och berättigat förro;nde fran granndistrikten. Den för s.porten olyckliga arbetskonflikten med stängda ishallar och ändrade spelprogram klarades av utan inställda matcher eller rumphuggna serier vilket ökai vår beundran fi'ån alla inblandade hockeyledare och admìnistratörer.

9 7 ARRANGEMANG Jubileumscupen i Karlstad, - 7 augusti. Telia Cup för TV-puckare i Forshaga,l - 3 september. Landskamper U 18 Sverige - Finland, 3 - november Hammarö, Säffle, Kristinehamn. SAMMANTNÄNNX OCH KONFERENSER Under säsongen har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten. Arbetsutskottet har sammanfrätt vid tillfìillen. EXTERNA SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Regionskonferens i Stockholm, 9juni Svenska shockeyftirbundets årsmöte, 10 juni Hockey-Ettans årsmöte i Stockh olm, september SSU:s årsståimma i Karlstad, oktober Marknadskonferens i Stockholm, zloktober Ordftirandekonferens i Stockholm, 17 - l8 november Våirmlands ld ottsförbunds ordförandefiäf{ 7 november Regionsmöte i Västerås, 18 april Värmlands droffsförbunds årsmöte, mars Sportkonferens (ordf ) i Stockholm 9-3l mars Renresentanter Ola Ltrndberg Jan Ericsson Ola Lundberg Jan Ericsson Ola Lundberg Bo Hagstrand Jan Ericsson Ola Lundberg Ola Lundberg Ola Lundberg Jan Ericsson Lars Nilsson Berndt Johansson Ola Lundberg UBU Utbildninesutskottet Distriktsinstruktörskonferens i STHLM, - 7 aag. Sportkonferens i Stockholm, 9-31 mars Tage Segolsson Lars Lindqvist Kenneth La sson Sören Stark La s Nilsson Gunnar Eriksson Lars Nilsson

10 Ungdomsgruppen i Avesta 1 mars Sportkonferens i Stockholm, 9-31mars Dick Wesünan åir Hyllienma k TU Tävlinesutskott Sportkonferens i Stockholm, 1 - lz september Regionsmöte i Västerås, 17 februari Sportkonferens i Stockholm, 9-3l mars Jan Ericsson Jan Ericsson Jan Ericsson FK FK-konferens i Falun, 1-1 december Fyrnationers U 1 i Sandviken, - ll februa i FK-konferens i Borlängo, 8-9 mars Sportkonferens i Stockholm, 9-31 mars Billy Fredriksson Jan "ndos" Eriksson Johan Norrman Jan "ndos" Eriksson Billy Fredriksson Jan "ndos"eriksson Billy Fredriksson Jan "ndos" Eriksson Verksarnhets- och Ekonomiufiedningen Lars Nilsson ledamot Utbildningsgruppen Ola Lundberg Lars Nilsson Jan Ericsson f

11 9 UVAKTNNGAR Styrelsen har under året uppvaktat Representant Ola Lundberg 0 år 1l juni Jan Ericsson Ragnar Hermansson Billy Fredriksson Grums K Hockey 0 år 1 september Ola Lundberg Ragnar Hermansson Berndt Johansson 0 ar 10 november Ola Lundberg Jan Ericsson Dick Westman Åke Edqvist 70 år 1 april Ola Lundberg Jan Ericsson Karl-Erik Fahlstad 0 år 1 april Jan Ericsson rönr ÄNSTTEcKEN Följ ande fcirtj änsttecken har utdelats Guld: Björn Grindegård, Johnny Lundh, Lars Lindqvist, Sören Stark och er-olof Granqui st, Värmlands shockeyförbund. Sven Danielsson och Thomas Engsfröm, Arvika HC. Kenneth Johansson, Gert Lind, Tommy Bergsfiöm, Sune ngman, Jan Andersson och Sven Bergman, Grums K. Karl-Erik Fatrlstad, Bertil Hedsfiöm och er-olov Karlsson, Skåre BK. Ä,ke Olsson, Sven Dahlgren, Hasse Lindgren, er Gunnarsson, Björn,{hman och Bo Silling, Sunne K. Curt-Ola Fridén och Conny V/ahlsüöm, Bofors K. Lars Norbäck och Jan-Gunnar Larsson, Forshaga F Henry Krona, Erik Andersson, Sven-Erik Jansson, ngnar Offosson och Leif Gustavsson, Karlskoga HC. Erling Nilsson, Olsäters SK. er Carlsson, Cha lottenbergs HC. Silver: Billy Fredriksson, Jan "ndos" Eriksson, atrik Norrman, Kenneth Larsson och Kj el l-arne Nil s son, Våirmlands shockeyftirbund. Kenneth Johansson, Gert Lind, Tommy Bergsfiöm, sören Sta k, sune ngman, Ronny Nilsson, Lars-Erik Green och Jan Andersson, Grums K

12 l0 Brons: Ragnar Hermansson, Dick'Wesfinan, Berndt Johansson, åir Hyllienmark, Osten Högman, Tage Segolsson, Lars Nilsson och Nils-Olov Bosnöm, Våirmlands shockeyftirbr nd Hans Sandahl, Hans Lindberg, Thomas Fast, Bengt Danielsson, Dick Eriksson och Anders Tågmark, Filipstads F. Emil Meszaros, sune Gulliksson, Jan-olov Rågfors, Jarmo Karjalainen, Åke Lindbladh, er-olof Hagsfröm, ngemar Hagström, christðr Jansson, er Liljegren, Sören Johansson, Jan Magnusson, Stig Fransson, La s Fridér " Zergy Lindner, Lerry Nilsson, Nils-Erik Nilsson, Carina Gulliksson, Eva Meszaros, Lars-Erik Danielsson, Berith Rågfors, Michael Grönlund, Anita Lind, Aksel Andersen, Kjell-Åke Axelsson, Jan Bengtsson, Billy Liljegren, Lars Englund, eter Fridén, Göran Lundb ich owe Löwenhamr Gro-Birgit svensson, Roger söderlund, Lennart Eriksson, Reinhold von Essen, er-äke Englund, Roger Karlsson, eter Lindsfröm, eter Nilsson, Kent Nilsson, Göran Nilsson, Anders Nätt, Bengt olsson, Ari Rantala" Kjell Ragnarssor per-åke skååre, Lilian Andersson och Lennart Andersson, Grums K övnncåncar Under säsongen har 189 ordinarie spelarövergåogat och 1 internationella övergangar regisfr erats. NTERNATONELLA MATCHER Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC Arvika HC ul8 u18 u1 u1 u1 ut u1 ut u1 U1 ut Stjernen L Stjernen L Lillehammer HK Gjövik Hockey Vålerengen F Vålerengen F Sparta shockey L s ranashg -il Furuset F Kongsvinger L Sovjets Vingar Vålerengen F Kongsvinger L Rungstedt Storhamar L Lörenskog L Rosenborg HK Ryssland Danmark 8- l l- l-l l - -0 l- Bofors K Bofors K U 1 Bofors K U 1 - Sovjets Vingar - ski rl - K Aalborg Ryssland Danmark l

13 lt Charlottenbergs HC Charlottenbergs HC Charlottenbergs HC Forshaga F U 1 - Kongsvinger L - Kongsvinger L - Gjövik Hockey - Vålerengen F r0 1- Ftirjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Färjestads BK Fåirjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Fåirjestads BK Ftirjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Färjestads BK Ffiestads BK Ffiestads BK J0 u1 U l U 1 U r U l U l U l U l U 1 U l U l U 13 U t3 U l3 U 13 U 1 - SKA S:t etersburg - Spartak, Moskva - Lillehammer HK - Storhamar L - Norska Landslaget - Team Kanada - FK Helsingfors - LadaTogliatti - Davos HC - Norska Landslaget U 18 - Furuset F - Drummondville - LAC St Louis - LAC St Louis - Etobicoke - Missisanga Jets - North York Rangers - Furuset F - Furuset F - Vålerengen F - HK - Sparta shockey L - Vålerengen F - VåLlerengen F - lves - KooKoo Ryssland Ryssland Kanada Finland Ryssland Sweizch Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Finland Finland Finland t- 7-l - -l t3-1l t t t- Grums K Grums K U ls Grums K U 1 - Vålerengen F - Sparta Hockey L - Stjernen L - t- 3 - Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hamma ö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC u1 u1 u1 ut ut ut ut u13 u13 u13 - Lillehammer HK - Stjernen L - Furuset F - Frisk/Asker F - Storhamar L - Lörenskog L - Rosenborg HK. LS - LS - Vålerengen F t l-9

14 l Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Hammarö HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Karlskoga HC Nor K U 1 Nor K U 1 Nor K U 1 u13 u13 u13 u13 u13 u13 ut u1 u1 u1 ut UT ut ut ut ut - Vålerengen F - Fr ruset F - Furuset F - Furuset F - Vålerengen F - lves Aalborg K Lörenskog L Spirit of Chicago Spirit of Chicago Esbjerg K Aalborg K Spirit of Chicago Spirit of Chicago Spirit of Chicago Spirit of Chicago Kristinehamns HT U 1 - Lörenskog L Kristinehamns HT U 1 - Lörenstog t Z Kristinehamns HT U 1 - AC ZpsZln Skåre BK Skåre BK Skåre BK Skåre BK Skåre BK u13 u13 u13 u13 u13 Sunne K Sunne K Sunne K Sunne K U 1 Sunne K U 1 Sunne K U 1 Sunne K U 1 Sunne K U 13 - Stjernen L - Stjernen L - Kiekko - StorhamarlL - Rosenborg HK - Lillehammer L - Storhamar L - Furuset F - Vålerengen F - Vålerengen F - Lillehammer L - Lokv - Lokv - Goderich Ontario - Esbjerg K - Hasslellören L Finland Danma k USA USA Danmark Danmark USA USA USA USA Tjeckien Finland Finland Finland Kanada Danmark - 3-l t l l l-3 - -l l- r - - t l l l-l 3-l - t BERÄTTELSER Detaljerade redogörelser av verksamheten finns under respektive kommitté och utskotts årsberäffelser.

15 t3 STENDER Förbundets stipendier har utdelats enligt ftiljande Årets ungdomsledare: Sören Grindvall, Kil.{ rets u n gd omsspela re : Fredrik Eriksson, Kristinehamn ^{rets mest lovande domare: Stefan Ask, Forshaga V irmlands shockeydomarklubbs pris Ä.rets domare: atrik Norrman, Karlstad Ä,rets linjeman: er Kullgren, Karlstad SLUTOR) Styrelsen tackar alla Er som genom olika insatser bidragit till att göra denna säsong stirskilt uppmärksammad Ett speciellt tack riktas till vår huvudsponsor Våirmlands Lantmåin samt till öwiga sponsorer och annonsörer som stöder vår verksamhet. å de 0 år som gått sedan bildandet av Värmlands shockeyförbund har oräkneliga timmar av upp offrande arbete ägnats åt vår idrott. vår nutid med ett allûner kommersiellt exponerande som en absolut nödvåindighet vill vi rikta en refroaktiv tacksamhetstanke till alla de entusiastiska och uppoffrande pionjärer som placerade Vtirmland på Sveriges ishockeykarta. En femtioåring tackar och bockar. Karlstad i maj 199 Ola Lundberg Berndt Johansson Ragrar Hermansson Tord Sandsfröm Billy Fredriksson Dick Wesünan Bo Hagsüand Jan Eriksson åir Hyllienmark KOMMTTÉNNNS BERÄTTTLSER TÄVLNGSUTSKOTTET TU TU har under det gangna verksarnhetsåret haft ftiljande sammansätûring: Billy Fredriksson, ordftirande, Jan Ericsson, Jan "ndos" Eriksson och Kjell-Arne Nilsson, adj. sekreterare. Sammanträden och möten Tävlingsutskottet har haft l0 sammanüäden, samt kontinuerlig telefonkontakt under säsongen. å uppdrag av Region Västs TK har vi adminisüerat Div V:a B, Div Vtirmland/Orebro Läri, J 0 Väsfia zb,lj 18 Elit, U l8 Väsüa C och Västra D.

16 t Seriesoel Färjestads BK genomförde en mycket stark avslutring på fuets Elitserie och belade en hedrande 3:e plats. Detta inneba att Djurgårdens F blev motstånda e i kvansfinalen. Ftirjestad vann med 3 - i matcher. semifinalen blev dock Luleå fcir svåra och vann üe av fna jtimna och hårda matcher. Div V:a deltog fna våirmlåindska lag. Höstettan slutade med att samtliga våra lag missade allsvenskan. Men efter vårens spel segrade Grums K ftire Sr nne K och avancerade till lay-off l. Grums besegrade Västervik i två raka matcher medan Sunne föll i två matcher mot Linköping. Grums nästa motståndare blev Mora K som man pressade till fe matcher innan Mora lyckades vinna. Grums K kan känna sig mycket nöjda med årets såisong. Efter en stark avslutning i år också lyckades FK Munkfors klara ett nytt konfiakt utan kvalspel. Däremot lyckades inte Arvika HC klara nytt konfrakt i Div utan får starta om i Div nästa säsong. Fran Div V:a B klarade Bofors K och Forshaga F båda att kvalificera sig till lay-ofßpel. Till kvalserien avancerade sedan Bofors K. Tyvän klarade man inte vidare avancemang till Div l. Men med siu ungdomliga lag har man en bra stomme att bygga vidare på. Öwiga lag från vårt distrikt klarade av nytt kontrakt till fortsatt spel nästa såisong i Div. Ett stort grafis till Skåre BK, som har kvalificerat sig till spel i Div nåista säsong, för f(irsta gången. Seriesegrare i Div V blev Säffle HC som därmed åir klara för Div. Säfflelaget har stora chanser att lyckas i sin nya serie. DM ftir senrorer DM-segrare blev Fåirjestad, efter att besegrat Grums med - i en mycket jåirnn match som spelades under komunalsfiejken. Lilla DM ftir öwiga fcireningar möttes Karlskoga HC - Skåre BK i final och segrare blev Skåre BK med siffrorna 9 -. Domaruttasningar JU har ombesörjt uttagningar till distriktets samtliga senior och juniormatcher Även domaruttagningar tilfoiv har skötts tan ri innlan..g.a höstens kommunalsüejk så har årets såisong varit onormalt tung både på serie- och domarsidan. Det har va it cirka 0-0 matcher i veckan ait tu ut funktiontirer till. Men tack vare att de flesta funlúionärerna ha ståillt upp till 100 o/o med kort varsel ha det gått att genomföra samtliga matcher utan några större missöden. Matchstraff Tyv in har TU haft hela 8 st. matchsûaff att behandla under säsongen. Detta åir en skr immande htig siffra och speciellt nåir de flesta inneffar på unfdomsishockeyn..a.tgtirder ftir att ftirettra denna situation måste ske både på domarsidan och specíe[t på ledarsidan bland ungdomslagen.

17 l Domarutbildnis Distriktet har under den gångna säsongen haft tre funktionåirer på Elitnivå. eter Andersson som huvuddomare samt Wolmer Edqvist och Johan Norrman som linjemän. Div har eder Björk och Urban Eriksson fungerat som huvuddomare och er Kullgren, Tobias Anderberg, Jan Larsson och Joakim Norrman som linjemän. Förbundsdomare på Div l-nivå har varit atrik Norrman, Torbjörn ettersson och eter Johansson. Samtliga förbundskurser på regions-nivå på domarsidan har varit förlagda till Karlstad. å instruktörssidan har Billy Fredriksson, Jan "ndos" Eriksson och Johan Nonman varit aktiva inom regionens FK. Distriktskursen arrangerades i Karlstad med ett 0-tal deltagare. Kursledare var Jan"ndos" Eriksson med Johan Norrman, Urban Eriksson och Lars-Olof Sundkvist som instruktörer. Dessutom arrangerades en aspirantdomarkurs i Charlottenberg i samband med ftirbundets sommarläger. Föreningsdomarkurser har hållits på 13 stycken olika platser under hösten. Domaruppdrag eter Andersson Europa-Cupen, Herning Danmark Junior -VM, Boston USA Rimi Cup oktober -8oktober december - januari Johan Nonman Europa-Cupen, Düsseldorf,Tyskland 0 december - december Europa-Cupen, Cologne,Tyskland december - 30 december Junior - VM, Tallin, Estland 30 december - januari atrik Nonman Urban Eriksson eter Anderssob er Kullgren Joakim Nonman Torbjörn ettersson Stefan Martinsson atrik Klarqvist Anders Öhrstrand Anders Gåård eter Edqvist Fyrnationers för U-1 i Sandviken Finalspel J-0 SM i Karlstad t) tt,),),,,t,, )) t> )) tt )) )) )) )) )) oolspel for U-18 SM i Kumla t, t) )) tt ), Sverigepucken i Stockholm,) ) ),

18 l Ä.rets säsong har genomftirts på ett fullgott sätt av alla inblandade. Men en viss ftrhoppning att få fram flera huvuddomare i distriktet samt bättre disciplin av ledare och spelare på ungdom och juniorsidan. Allt kan ju alltid bli bâttre. Slutligen vill vi tacka föreningar, funktionärer och öwiga inblandade för den gångna säsongen Billy Fredriksson Jan " ndos"eriksson Jan Ericsson Kjell-Arne Nilsson UTBLDNNGSUTSKOTTET UBU Utbildningsutskottet har bestått av friljande ledamöter: Ordförande Bo Hagstrand, sekreterare Lars Nilsson, utbildningsledare Tage Segolsson Verksamma distriktsinstruktörer har varit: Lars Lindqvist, Sörén Stark, Gunnar Eriksson, Lars Nilsson, Kenneth Larsson och Bo Hagstrand. Utbildnins Följande kurser har genomförts: l l-- t Steg B Steg B Steg B Steg B Steg A Steg A Steg A 8 deltagare 3" 3" 3" " 1 " " lanerad Temadag i oktober inställdes på grund av kommunalstrejken. Hockevbufféer UBU har tillsammans med SSU genomfört fte stycken hockeybuffeer i Karlstad, Munkfors och Karlskoga. Syftet med bufféerna hâr varit att hitta en ULF:are i föreningarna, samt stimulera internutbildningen i föreningarna. Deltagande har varit fran UBU- Lars Nilssoñ och Bo Hagitrand. Från SSU- Kjell Johansson och Anders pewe. Stes 3 kurser Under våren 199 genomfördes Steg 3 - utbildning i Karlstad m En fortbildningskurs för Steg 3 som kursvärd. och Reg. _ Väst stad med Lars Nilsson

19 17 Slutord Vi kan glädjande konstatera en mycket god anslutning på våra kurser, vilket i sin tur gör att det blivit bra förspåint med üåinare på föreningarnas ungdomslag. nför kommande säsong kommer de nya utbildningsmaterialen och utökade utbildningsämnen som Svenska shockeyförbundei rekommenderat att genomföras. Slutligen ett stort tack till alla positiva och intresserade kursdeltagare. Bo Hagsfrand Tage segolsson Lars Nilsson UNGDOMS- OCH JUNORUTSKOTTET UJU utskottet har under verksamhetsåret haft ftiljande sammansätfiring: Dick wesünan ordförande, Lennart Gustavsson, pär Hyllienmarklch Lars Lindqvist. U 17 laget - 79 coachades av Gunnar Johansson med hjälp av assisterande tränarna Lars-Göran Nilsson och Fredrik wahlgren samtliga fran Ëarjestads BK. Ansvaret ftir TV-pucklaget (U1) hade Lars Nilsson, Karlstad, och Leif Olsson, Hammarö tillsammans med lagleáaren stefan Gunnarsson, sunne. Team -79laget (u1) hade Kjell Dahlin, Ffiestad och Mikael Lawner, sunne ansvaret ftir, tillsammans med lagledaren Michael Grönlund, Grums. eter Lindsûöm, Grums, Hans-Gunnar Rone, Mukfors och Jan Björkman, Skåre har varit ansvarigatränare ftir Sverigepucklaget ( U 1 ). Materialförvaltare har varit för U 17 Roland Hassel, Karlskoga, U 1 Christer Nyström, Färjestad, U 1 Mats effersson, Hammarö och för U 1 LarJNygren, Kristinehamn. Målvaktstränare har varit Kenneth Larsson, Skåre, Jan Sillén, Bofors och Mikael Larsson, Skåre. Barmarkstrtiningen har för TV-puckslaget skötts av La s Andersson och under sommarlägret av Mikael Axelsson. UJU har under säsongen administrerat seriespelen f<ir ungdomslag från U 1 till U 10. Likaså DM frir J 0,J lg, U 1, U 1 samt iitta Vtr,t. Mötet för fastståillqd-. av ungdomsserier hölls i Forshaga denl augusti. g ledare frân l föreningar deltog i mötet. Den årliga ungdomsleda kursen var ftirlagd till Karlstad den lz - 13 april med deltagande av 3ledare fran 0 ftireningar.

20 l8 Distriktslaeen JTNORCUEN U 17 Värmland deltog ftir lo:e året i en turnering ftir U 17. ãr spelades denna turnering på flira orter. Värmland spelade i Linköping. Vi gick inte vidare till slutspelet i Borås. Slutsegrare i juniorcupen blev.ängermanland Målvakter Andreas Lind, Arvika HC och Jonas Ohlson, Färjestads BK Backar Marcus Jonsson, Forshaga F, Anders Andersson, Jonas Bergman och Jonas Elofsson Färjestads BK, Tobias Andersson och Anders Noaksson Grums K, Mikael enneft, Kristinehamns HT. Fo rds Erik Gustafsson och Anders wadman, Arvika HC, patrik persson, Bofors K, Martin Bäckman, Erik Karlsson, Ulf Lundberg, Christian Magnusson, Johan Södergren och Thornas Wäseby, Färjestads BK, Niklas Lidbäck, Kristian Löwenhamn och christoffer Näs, Grums K, stefan carlstedt, Kristinehamns HT TV- u u1 Distriktets TV-pucklag startade med spel i Teliacup i Forshaga. Värmland belade en hedrande andra plats efter Göteborg. V irmland deltog oclså i Milton Cup som spelades i Jonstorp, Skåne, Där hamnade \ ärmland på fitirde plats. Gruppspelet för TV-pucken startade i Älvsbyn, Norrbotten. Våirmland vann gruppen och gick vidare till kvartsfinalspel i Arlanda. Vårt lag spelade dåir mot Småland med vinst för Värmland. Återigen ställdes kursen mot noñ, nu till örnsköldsvik och finalspel. semifinalen mötte laget Göteborg och vann. finalen fick vi möta Dalarna, tyvän orkad vi inte lura dem på segern, alltså Dalarna blev årets TV-puckssegrare. Trots allt kändes det bra, vi hade åintligen lyckats att komma till final. Nu finns ett mål kvar det är att vinna nästa final vi kommer till. Målvakter Stefan Björk och Tom Olsson, Färjestads BK, Fredrik Eriksson, Kristinehamns HT. Backar ola Högfeldt, Arvika HC, Lars Löfgren och Andreas Stolpe, Färjestads BK, Jonas Kärnström, Grums K, Johan Johansson, Hammarö HC, Eiik Lewerström, Nor K Joakim Emmesjö och Daniel Westin, Sunne K

21 19 Forwards Daniel Andersson, Christian Berglund, Wilhelm Carlsson, Mattias Gustavsson och Rickard Rehnberg, Ffiestads BK, Anders Mattsson och Niklas Mithander, Hammarö HC, Erik Bosfröm och Mattias Lipkin, Kristinehamns HT, Matti Carlsson och Jerry Kvarnsüöm, FK Munkfors. Team 81 U 1 Mellan Sverige-pucken och TV-pucken är det oftast ett mellanår, då det inte finns någon aktivitet ftir denna åldersgrupp på distriktsnivå, men för femte året i rad blev vi inbjudna till Stockholm för att spela i \Velcome Hotel Cup. Vart Welcome lag besegrade Stockholm/röd i sudden i fïnalen. Målvakter Johan Werner, Grums K, Erik Johansson, Hammarö HC, Robin Skålberg, FK Munkfors. Backar eter Nolander och Kenth Larsen, Arvika HC, Kristofer Bohlin, Forshaga F, Daniel Backlund, Ffiestads BK, Mattias Olsson, Grums K, Tomas Davidsson, Hammarö HC, Stefan Jansson och Daniel Westin, Sr nne K. Forwards Andreas Albinsson och Andreas Tjärning, Arvika HC, Richard Hallgren, Mattias Hell, Henrik Loob och Martin Rudfeldt, Ffiestads BK, är Bäcker, Jörgen Hagsüöm och Fredrik Solberg, Grums K, Karl-Henrik etterssor Kils AK, Klas Asker, FK Munkfors, Tobias Lawner, Sunne K samt Marcus ersson, K Viking. Sverigepucken U 1 Sverigepucken spelades i Stockfiolm. Värmland spelade sitt gruppspel i Skå. Tyvärr kom vi sist i detta gruppspel, som.ångermanland vann. Oturen gri"aãè óss i ansikt.i ä.t.n under placeringsspelet och vi fick en inte allt för hedrande 3 plats. Segrare i årets upplaga blev Stockholm/Vit. Målvakter Rickard Olofsson, Filipstads F, eter Yngsfröm, Karlskoga samt Mattias Larsson,Kristinehamns HT. Backar Thomas Andersson, Arvika HC, Oscar Fredriksson, Gustav Karlsson, Sebastian Karlsson och Ola Nilsson, Ffiestads BK Fredrik Nordensson och Karl Stålberg, Hammarö HC samt Jonas Nygren, Kristinehamns HT.

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2012-2013 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en tredjeplats

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2011-2012 Org.nr. 817605-1558 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte måndagen den 4 juni 2011, kl 18.00 i Västerås Golfklubbs

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer

erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET V 2003 erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2003 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Foto: Bildbyrån INNEHÅLL Förbundsmötet 2004... 1 Inledning... 2 Organisationen... 6 Kommittérapporter... 10 Representantskapets

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Styrelsen för Stockholms Innebandyförbund önskar avge följande verksamhetsberättelse med årsredovisning gällande distriktets tjugoförsta säsong, -. Verksamhetsplan Styrelsen för Stockholms

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Styrelsen, kanslipersonal, föreningar, styrelsen har ordet 3 Föredragningslista 4 Styrelse,

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET

FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET TIDNINGEN OM ISHOCKEYNS FRAMTID I ÖRNSKÖLDSVIK Nr 1 2014 MAN SKA ALDRIG SLÄPPA SINA DRÖMMAR LÄS MER PÅ SID 6 FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET LÄS MER PÅ SID 14 DET FINNS ETT DRIV I GRUPPEN LÄS MER

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

Innehåll. Redovisning av intäkter och kostnader 2002/03 samt budget 2003/04 sid. 35-38

Innehåll. Redovisning av intäkter och kostnader 2002/03 samt budget 2003/04 sid. 35-38 Innehåll Verksamhet sid. 5-27 Förbundsmötet 5 Förbundsstyrelsen 6 Organisationsutredningen 6 Förenings- och licensutveckling 8 Kansli 9 Ordförandekonferensen 9 Vårkongressen 9 Sponsorer 10 Intresseorganisationer

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Västerbottens Friidrottsförbund

Västerbottens Friidrottsförbund Västerbottens Friidrottsförbund Lena Aruhn, Ume FI Kristoffer Österlund, IFK Umeå Jonas Almqvist, Skellefteå AIK Årsberättelse 2004 1 Innehåll Dagordning... 3 Röstlängd... 4 Årsberättelse... 5 Resultatrapport...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Bilsportförbundet

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsberättelse Svenska Bilsportförbundet Innehåll ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR SVENSK BILSPORT 2 VERKSAMHETEN 4 MÄSTERSKAP 24 UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER 27 ORGANISATION 28 STATISTIK 30 EKONOMI 32 Foto:

Läs mer

ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1-31.12 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 Styrelsen för Enskede Idrottsklubb avger härmed följande berättelse för året 2007. ORGANISATION Styrelsens

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsinriktning 3 Ordförandens tankar 4 Bertils årskrönika 5 Snabbguiden 6-9 Föreningens verksamhet Verksamheten 10 Årsmöte 11 Styrelsen 11 Styrelsemöten

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer