KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 19 maj 2015 kl. 17 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Bengt Storbacka Ordförande Anna Nilsson Sekreterare Föredragningslista Nr. Ärende Dnr 1. Val av justerare Förslag till beslut: Moa Fohlin (S) och Pamela Hopkins (SD) utses till justerare med John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) som ersättare 2. Allmänhetens frågestund 3. Presentation av ledamöter 4. Val av 12 ledamöter till målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur 5. Val av 12 ledamöter till målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella kontakter 6. Avsägelse från Farhad Eliassi (S) som ersättare i barnoch utbildningsnämnden 2015/259 AKK 2015/260 AKK 2015/220 AKK 7. Kommunal borgen, Tallen /128 AKK 8. Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen - Förändring mellan bolagen 9. Avgifter för kost i gruppbostad inom avdelningen för funktionsstöd 2015/161 AKK 2015/147 AKK 10. Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 år /95 AKK

2 11. Revidering av socialnämndens reglemente 2015/96 AKK 12. Taxa för serviceteamet /154 AKK 13. Antagande av taxa för anmälningar enligt Attefall 2015/97 AKK 14. Beslutsgång för detaljplaner enligt lagändring i PBL 2015/98 AKK 15. Omdisponering av investeringsbudget för dagvattenåtgärder, VA-byggnation Vibyn 16. Revisionsberättelse 2014 för Bergslagens kommunalteknik 2015/106 AKK 2015/171 AKK 17. Årsredovisning 2014 för Bergslagens kommunalteknik 2015/172 AKK Svar på motioner 18. Svar på motion från Bengt Storbacka (S) om att utveckla området vid Loppholmarna, Energikällan, Lindesbergs Arena och Lindeskolan 19. Svar på motion från Jonas Kleber (C) och Johan Andersson (C) om att anlägga ett utegym utefter spåret Lindesjön runt 20. Svar på motion från Irja Gustavsson (S) och Arnold Bengtsson (S) om traineeplatser/lärlingsutbildning i kommunens vård och omsorg 21. Svar på motion från Birgitta Duell (SD) om att sätta upp skyltar som visar stigen Lindesjön runt 2014/323 AKK 2014/241 AKK 2014/319 AKK 2014/488 AKK Nya interpellationer, motioner och medborgarförslag 22. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till socialnämndens ordförande om korttidsplatser inom LSS 23. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till kommunstyrelsens ordförande om integration 24. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om vaktmästeri 2015/204 AKK 2015/205 AKK 2015/209 AKK

3 25. Interpellation från Mats Sijboldt (SD) om lärare drar sig för att ingripa i laddade situationer av rädsla för att bli avstängda 26. Motion från Jonas Bernström (S) om renovering av badplatsen i Storå/Guldsmedshyttan 27. Medborgarförslag om sänkt hastighet genom hela Gusselby 28. Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Gusselby och Lindesberg 29. Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på Molindersväg i Lindesberg 30. Medborgarförslag om att anlägga en sopsorteringsstation i centrala Gusselby 31. Medborgarförslag om informationstavla och upprustning av toaletterna på Kyrkberget 2015/245 AKK 2015/261 AKK 2015/232 AKK 2015/233 AKK 2015/223 AKK 2015/234 AKK 2015/250 AKK 32. Meddelanden

4 1. Val av justerare Förslag till beslut Moa Fohlin (S) och Pamela Hopkins (SD) väljs till justerare med John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) som ersättare Sida 3 av 49

5 2. Allmänhetens frågestund Här får medborgare i Lindesbergs kommun möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker. Sida 4 av 49

6 3. Presentation av ledamöter Under våren kommer varje ordinarie ledamot få två minuter i talarstolen för att presentera sig själv och berätta om sina förhoppningar inför mandatperioden De som kommer att ges möjlighet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2015 är: Zaki Habib (S) kvar sedan tidigare Kristine Andersson (S) kvar sedan tidigare John Omoomian (S) kvar sedan tidigare Margareta Ahlm (S) kvar sedan tidigare Farhia Ahmed (S) kvar sedan tidigare Arnold Bengtsson (S) kvar sedan tidigare Annamaria Ericsson (S) kvar sedan tidigare Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) Jenny Larsson (C) Anders Persson (C) Christina Pettersson (C) Ulf Axelsson (V) Gunilla Remnert (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Anniette Lindvall (M) Sida 5 av 49

7 4. Val av 12 ledamöter till målområdetsberedningen för attraktivitet och infrastruktur Handlingar tillkommer efter valberedningens sammanträde den 13 maj 2015 Sida 6 av 49

8 5. Val av 12 ledamöter till målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella kontakter Handlingar tillkommer efter valberedningens sammanträde den 13 maj 2015 Sida 7 av 49

9 6. Avsägelse från Farhad Eliassi (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut Farhad Eliassis (S) avsägelse godkänns. Platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden lämnas vakant eftersom valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i nämnden. Ärendebeskrivning Farhad Eliassi (S) inkom den 20 april 2015 med en avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ledamöter och ersättare till barn- och utbildningsnämnden valdes genom proportionellt valsätt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december Efter kommunikation med jurist vid Sveriges kommuner och landsting (SKL) finns inga regler i lagen när det gäller avsägelse av ersättare som valts proportionellt. Om det behövs en ersättare till, om valsedelsgruppen på grund av avhoppet inte har fler ersättare, så är SKL:s bedömning att man kan ha fyllnadsval på den platsen men det finns inget krav på att fyllnadsval ska ske Handlingar Avsägelse Farhad (S)(1).pdf (inkluderad nedan) Sida 8 av 49

10

11 7. Kommunal borgen, Tallen 2015 Förslagt till beslut Kommunfullmäktige beslutar att: Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa Hyresrättföreningen Tallen för låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, (80% av lånet) jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensavgift skall gälla för samtliga lån, även tidigare åtaganden. Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år Kommunen förbehåller sig rätten till att erhålla pantbrev i Tallens fastighet intill borgenssummans Ärendebeskrivning Den kooperative hyresrättsföreningen Tallen inkom i början av 1990-talet genom initiativ från Lindesbergs kommun. Riksbyggen stod för byggnationen och de svarar fortsättningsvis för administration och service på uppdrag av föreningen. Från början rörde det sig om 52 lägenheter, en avlastningsenhet samt kök, matsal och ett antal kontorsrum för hemtjänstpersonal. I samband med byggnationen erhöll föreningen kommunal borgen för de lån som upptogs för att genomföra projektet. Borgensbeloppet var mellan 55 och 60 miljoner kronor. Det rörde sig om två lån från SBAB och fem lån från Swedbank Hypotek. Före årsskiftet 2014/2015 meddelande SBAB att man ändrade på amorteringsprincipen på de lån Tallen hade hos dem. Föreningen tolkar de nya villkoren som så att man inte längre vill låna pengar till Tallen. SBAB har enligt uppgift fattat ett principbeslut att försöka avsluta utlåningen till trygghets- och serviceboenden snarast möjligt. Föreningen har därför hört sig för om andra långivare kan tänka sig att låna ut pengar. Flera banker har visat sig villiga att låna ut pengar till föreningen. Totalt rör det sig om två lån från SBAB och ett av lånen från Swedbank som föreningen önskar föra över till annan långivare. Beloppen är 7,5 miljoner per lån. Sida 9 av 49

12 Gunnar Jaxell, sekreterare i styrelsen för Tallen inkom med en skrivelse daterad den 10 mars 2015, där Kooperativa Hyresrättsföreningen Tallen föreslår att Lindesbergs kommun förnyar sitt borgensåtagande när föreningen byter långivare på 3 x 7,5 miljoner kronor till den nya långivaren. Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att förslå kommunfullmäktige besluta: Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa Hyresrättföreningen Tallen för låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, (80% av lånet) jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensavgift skall gälla för samtliga lån, även tidigare åtaganden. Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år Kommunen förbehåller sig rätten till att erhålla pantbrev i Tallens fastighet intill borgenssummans fulla värde som säkerhet för borgensåtagandet Handlingar KS Kommunalborgen Tallen.pdf (inkluderad nedan) Tjänsteskrivelse kommunal borgen.pdf (inkluderad nedan) Sida 10 av 49

13 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 98 Dnr. 2015/128 Kommunal borgen, Tallen 2015 Beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar: Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa Hyresrättföreningen Tallen för låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, (80% av lånet) jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensavgift skall gälla för samtliga lån, även tidigare åtaganden. Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år Kommunen förbehåller sig rätten till att erhålla pantbrev i Tallens fastighet intill borgenssummans fulla värde som säkerhet för borgensåtagandet. Ärendebeskrivning Den kooperative hyresrättsföreningen Tallen inkom i början av 1990-talet genom initiativ från Lindesbergs kommun. Riksbyggen stod för byggnationen och de svarar fortsättningsvis för administration och service på uppdrag av föreningen. Från början rörde det sig om 52 lägenheter, en avlastningsenhet samt kök, matsal och ett antal kontorsrum för hemtjänstpersonal. I samband med byggnationen erhöll föreningen kommunal borgen för de lån som upptogs för att genomföra projektet. Borgensbeloppet var mellan 55 och 60 miljoner kronor. Det rörde sig om två lån från SBAB och fem lån från Swedbank Hypotek. Före årsskiftet 2014/2015 meddelande SBAB att man ändrade på amorteringsprincipen på de lån Tallen hade hos dem. Föreningen tolkar de nya villkoren som så att man inte längre vill låna pengar till Tallen. SBAB har enligt uppgift fattat ett principbeslut att försöka avsluta utlåningen till trygghets- och serviceboenden snarast möjligt. Föreningen har därför hört sig för om andra långivare kan tänka sig att låna ut pengar. Flera banker har visat sig villiga att låna ut pengar till föreningen. Totalt rör det sig om två lån från SBAB och ett av lånen från Swedbank som föreningen önskar föra över till annan långivare. Beloppen är 7,5 miljoner per lån. Gunnar Jaxell, sekreterare i styrelsen för Tallen inkom med en skrivelse daterad den 10 mars 2015, där Kooperativa Hyresrättsföreningen Tallen Justerande Utdragsbestyrkande

14 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen föreslår att Lindesbergs kommun förnyar sitt borgensåtagande när föreningen byter långivare på 3 x 7,5 miljoner kronor till den nya långivaren. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att: Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa Hyresrättföreningen Tallen för låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, (80% av lånet) jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensavgift skall gälla för samtliga lån, även tidigare åtaganden. Avgiften utgör 0,3 % av låneskulden och ska gälla för år Kommunen förbehåller sig rätten till att erhålla pantbrev i Tallens fastighet intill borgenssummans fulla värde som säkerhet för borgensåtagandet. Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) förslag men att i punkt två ta bort orden av låneskulden. Hans Olof Hake (S) föreslår bifall till Jonas Klebers förslag. Justerande Utdragsbestyrkande

15

16

17 8. Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen - Förändring mellan bolagen Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att: Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan: Bolag Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB Lindeasbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Ärendebeskrivning Linde Stadshuskoncernen har sedan beslutet i kommunfullmäktige haft en ram, så kallad generell borgen. I en skrivelse daterad den 7 april 2015 ansöker VDn för Linde Stadshus om förändring mellan bolagen, med anledning av ett projekt i Lindesbergsbostäder AB istället hamnar i Fastigheter i Linde AB. Nyttjat belopp har inte förändrats sedan kommunfullmäktige fastställde generell borgen, det vill säga inga tillkommande åtaganden. VDn för Linde Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Sida 11 av 49

18 Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan: Bolag Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB Lindeasbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan: Bolag Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB Lindeasbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Handlingar Ändrig borgen stadshus.pdf (inkluderad nedan) KS borgen Linde Stadshus.pdf (inkluderad nedan) Sida 12 av 49

19

20 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 99 Dnr. 2015/161 Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen - Förändring mellan bolagen Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan: Bolag Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB Lindeasbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Ärendebeskrivning Linde Stadshuskoncernen har sedan beslutet i kommunfullmäktige haft en ram, så kallad generell borgen. I en skrivelse daterad den 7 april 2015 ansöker VDn för Linde Stadshus om förändring mellan bolagen, med anledning av ett projekt i Lindesbergsbostäder AB istället hamnar i Fastigheter i Linde AB. Nyttjat belopp har inte förändrats sedan kommunfullmäktige fastställde generell borgen, det vill säga inga tillkommande åtaganden. VDn för Linde Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan: Bolag Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB Lindeasbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Justerande Utdragsbestyrkande

21 9. Avgifter för kost i gruppbostad inom avdelningen för funktionsstöd Förslag till beslut Avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 mars Ärendebeskrivning Socialnämnden antog år 2013 riktlinjer för kostnader för kost i gruppbostad inom avdelningen för funktionsstöd. Utifrån en enkät som genomfördes under 2014 till berörda framkom att den enskilde personen och dess företrädare önskade möjlighet till avdrag samt även ökad tydlighet avseende uppräkningen av måltidskostnad. Förvaltningen ser att förändringar behöver göras i avdragsmöjlighet för matkostnad. Idag följer uppräkningen av matkostnad konsumentprisindex. Förvaltningen föreslår att tillsammans med ekonomienheten att i oktober varje år se över hur kostnaderna för senast året har sett ut och utifrån detta göra justeringar inför nästkommande år. Dessa justeringar meddelas skriftligen till berörda parter under december månad. Socialnämnden föreslog den 12 mars 2015 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att andra avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd enligt bilaga 1 och 2 i riktlinjerna för avgifter för kost i grupp och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd, inkomna till kanslienheten den 18 mars Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 mars Sida 13 av 49

22 9.1. Handlingar Sn Riktlinjer kost funktionsstöd.pdf (inkluderad nedan) Sn beslut avgifter gruppbostad funktionsstöd.pdf (inkluderad nedan) KS avgifter kost.pdf (inkluderad nedan) Sida 14 av 49

23

24

25

26

27

28

29

30 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 107 Dnr. 2015/147 Avgifter för kost i gruppbostad inom avdelningen för funktionsstöd Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 mars Ärendebeskrivning Socialnämnden antog år 2013 riktlinjer för kostnader för kost i gruppbostad inom avdelningen för funktionsstöd. Utifrån en enkät som genomfördes under 2014 till berörda framkom att den enskilde personen och dess företrädare önskade möjlighet till avdrag samt även ökad tydlighet avseende uppräkningen av måltidskostnad. Förvaltningen ser att förändringar behöver göras i avdragsmöjlighet för matkostnad. Idag följer uppräkningen av matkostnad konsumentprisindex. Förvaltningen föreslår att tillsammans med ekonomienheten att i oktober varje år se över hur kostnaderna för senast året har sett ut och utifrån detta göra justeringar inför nästkommande år. Dessa justeringar meddelas skriftligen till berörda parter under december månad. Socialnämnden föreslog den 12 mars 2015 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att andra avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd enligt bilaga 1 och 2 i riktlinjerna för avgifter för kost i grupp och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd, inkomna till kanslienheten den 18 mars Justerande Utdragsbestyrkande

31 10. Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 år 2014 Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader efter beslutsdatum. Rapporteringen ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige i en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även ange vilka typer av bistånd och insatser besluten gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Socialnämnden inkom den 4 mars 2015 med en rapport med ej verkställda beslut för kvartal 4 år Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige Handlingar KS en verkställda beslut.pdf (inkluderad nedan) SN Ej verkställda beslut kvartal pdf (inkluderad nedan) Sida 15 av 49

32 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 108 Dnr. 2015/95 Ej verkställda beslut kvartal 4 år 2014 Beslut Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader efter beslutsdatum. Rapporteringen ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige i en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även ange vilka typer av bistånd och insatser besluten gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Socialnämnden inkom den 4 mars 2015 med en rapport med ej verkställda beslut för kvartal 4 år Justerande Utdragsbestyrkande

33

34

35

36

37

38 11. Revidering av socialnämndens reglemente Förslag till beslut Revidering av socialnämndens reglemente antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 februari 2015 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog ett reglemente för socialnämnden 193/2011, som gäller från och med den 17 oktober Socialförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av socialnämndens reglemente. Socialnämnden beslutade den 12 februari 2015 att föreslå att kommunfullmäktige reviderar socialnämndens reglemente enligt förslaget från den 12 februari Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Revidering av socialnämndens reglemente antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 februari Handlingar SN Revidering socialnämndens reglemente.pdf (inkluderad nedan) KS revidering socialnämndens reglemente.pdf (inkluderad nedan) Sida 16 av 49

39

40

41

42

43

44 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 109 Dnr. 2015/96 Revidering av socialnämndens reglemente Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Revidering av socialnämndens reglemente antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 februari 2015 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog ett reglemente för socialnämnden 193/2011, som gäller från och med den 17 oktober Socialförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av socialnämndens reglemente. Socialnämnden beslutade den 12 februari 2015 att föreslå att kommunfullmäktige reviderar socialnämndens reglemente enligt förslaget från den 12 februari Justerande Utdragsbestyrkande

45 12. Taxa för serviceteamet 2016 Förslag till beslut Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag (inklusive moms): Snöskottning inklusive sandning/ gräsklippning mm 230 kr/timme Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm 340 kr/timme Framkörning övriga uppdrag 8,50 kr/timme Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. Ärendebeskrivning Enhetschef för arbetsmarknadsenheten, Karin Holmberg inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2015 där hon föreslår att taxan för serviceteamet bör höjas till år 2016 enligt följande förslag (inkl. moms): Snöskottning/gräsklippning mm 230 kr/timme Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm 340 kr/timme Sida 17 av 49

46 Framkörning övriga uppdrag 8,50 kr/timme Samt att budget för serviceteamet ska utökas med lön för personer på heltid på BEA, subventionerade anställningar från Arbetsförmedlingen med minst 1,6 miljoner kronor. Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag: Snöskottning/gräsklippning mm 230 kr/timme Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm 340 kr/timme Framkörning övriga uppdrag 8,50 kr/timme Sandning inkluderas i snöskottningen. Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. Efter tillväxtutskottets sammanträde den 14 april 2015 inkom Karin Holmberg med en revidering av tidigare förslag, i enlighet med tillväxtutskottets beslut: Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag (inklusive moms): Sida 18 av 49

47 Snöskottning inklusive sandning/ gräsklippning mm 230 kr/timme Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm 340 kr/timme Framkörning övriga uppdrag 8,50 kr/timme Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag (inklusive moms): Snöskottning inklusive sandning/ gräsklippning mm 230 kr/timme Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm 340 kr/timme Framkörning övriga uppdrag 8,50 kr/timme Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex Handlingar Tjänsteskrivelse Förslag till beslut serviceteamet.pdf (inkluderad nedan) Sida 19 av 49

48 TU serviceteamet taxa.pdf (inkluderad nedan) KS Serviceteamet taxa.pdf (inkluderad nedan) Sida 20 av 49

49 Tillväxtförvaltningen Karin Holmberg Till KS Serviceteamet: Idag 9 anställda, plan på sikt ca personer + praktikanter Taxan behöver ökas då omkostnaderna ökar (bensin, övrigt drivmedel, löner mm) Ingen full finansiering finns för de anställda. Kom i jobb är nödlösning Avgifter idag; Snöskottning/gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörningsavgift abonnerade uppdrag Framkörning övriga uppdrag 93kr/ halvtimme 307 kr/timme 21 kr 6.50 kr/km Förslag taxa 2016 Förslag på avgifter framöver inkl moms; Snöskottning inklusive sandning/gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/ timme 340 kr/timme 8.50 kr/km Priserna ska justeras årligen enligt konsumentprisindex. Karin Holmberg Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Sinderstalpsvägen 1 Dalkarlshyttan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

50 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Tillväxtutskottet TU 45 Dnr. 2015/154 Taxa för serviceteamet 2016 Beslut Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag: Snöskottning/gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/timme 340 kr/timme 8,50 kr/timme Sandning inkluderas i snöskottningen. Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. Tillväxtutskottet beslutar att förslaget om utökad budget för serviceteamet med lön för personer på heltid på BEA, subventionerade anställningar från Arbetsförmedlingen med minst 1,6 miljoner kronor överlämnas till budgetberedningen. Ärendebeskrivning Enhetschef för arbetsmarknadsenheten, Karin Holmberg inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2015 där hon föreslår att taxan för serviceteamet bör höjas till år 2016 enligt följande förslag (inkl. moms): Snöskottning/gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/timme 340 kr/timme 8,50 kr/timme Samt att budget för serviceteamet ska utökas med lön för personer på heltid på BEA, subventionerade anställningar från Arbetsförmedlingen med minst 1,6 miljoner kronor. Ledamöternas förslag till beslut Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta höjningen av Justerande Utdragsbestyrkande

51 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Tillväxtutskottet serviceteamets taxa för 2016 enligt Karin Holmbergs förslag daterat den 7 april 2015, med tillägget att sandning ska inkluderas i snöskottningen. Taxan ska räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. Förslaget om utökad budget för serviceteamet med lön för personer på heltid på BEA, subventionerade anställningar från Arbetsförmedlingen med minst 1,6 miljoner kronor överlämnas till budgetberedningen. Meddelas för åtgärd: Näringslivschefen Meddelas för kännedom: Ekonomienheten Justerande Utdragsbestyrkande

52 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 118 Dnr. 2015/154 Taxa för serviceteamet 2016 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag (inklusive moms): Snöskottning inklusive sandning/ gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/timme 340 kr/timme 8,50 kr/timme Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex Ärendebeskrivning Enhetschef för arbetsmarknadsenheten, Karin Holmberg inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2015 där hon föreslår att taxan för serviceteamet bör höjas till år 2016 enligt följande förslag (inkl. moms): Snöskottning/gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/timme 340 kr/timme 8,50 kr/timme Samt att budget för serviceteamet ska utökas med lön för personer på heltid på BEA, subventionerade anställningar från Arbetsförmedlingen med minst 1,6 miljoner kronor. Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag: Snöskottning/gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm 230 kr/timme 340 kr/timme Justerande Utdragsbestyrkande

53 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen Framkörning övriga uppdrag 8,50 kr/timme Sandning inkluderas i snöskottningen. Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. Efter tillväxtutskottets sammanträde den 14 april 2015 inkom Karin Holmberg med en revidering av tidigare förslag, i enlighet med tillväxtutskottets beslut: Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag (inklusive moms): Snöskottning inklusive sandning/ gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/timme 340 kr/timme 8,50 kr/timme Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex Justerande Utdragsbestyrkande

54 13. Antagande av taxa för anmälningar enligt Attefall Förslag till beslut Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov antas enligt följande förslag: Komplementbyggnad (ej bostad) 2 491:- Tillbyggnad en- och tvåbostadshus 2 491:- Takkupa 2 491:- Inreda ny bostad 2 491:- Komplementbyggnad för bostadsändamål följer avgiften ordinarie taxa där även tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd på plats ingår Ärendebeskrivning Riksdagen beslutade den 4 juni 2014 att anta förslag om nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. De nya reglerna började gälla den 2 juli Under hösten 2014 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram förslag på hur avgiften för anmälningarna kan tas ut. Kommunen kan för anmälningspliktiga åtgärder, sk Attefallsåtgärder, ta ut avgift för den handläggning ärendet kräver. I avgiften ingår kostnad för administration inklusive arkivering, startbesked, fastställande av kontrollplan, slutbesked samt kartavgift. Avgiften tas ut enligt tabell 5 i SKL:s plan- och bygglovstaxa. Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 19 februari 2015 att föreslå respektive kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige i samverkanskommunerna att anta taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Komplementbyggnad (ej bostad) 2 491:- Sida 21 av 49

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer