Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k Se särskild närvarolista, s 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslichef Therese Jigsved Ulf Wallberg, konsult Pro V Ab Gert Wollinger, revisor Regionförbundet i Kalmar län Stadsarkitekt Bo Klaren Ajournering Kl (fika med Ungdomsrådet) Protokolljusterare Magnus Gustafsson och Kjell Biilow Justeringens tid och plats Vimmerby den 7 juni 2011 Paragrafer Sekreterare Ordförande ( 104) Protokolljusterare ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkannagivits genom anslag) Organ Vimmerby kommunfullmäktige Sammanträdesdatum DatUlu för anslagsuppsättning DatUlu för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby Underskrift Therese Jigsved

2 NÄRVAROLISTA for Vimmerby kommunfullmäktige Ordinarie ledamöter Parti Närvaro Ordinarie ledamöter Parti Närvaro Micael Glennfalk (m) Ja J an Henriksson (s) Nej Leif Carlson (m) Ja Helen Nilsson (s) Nej Tomas Peterson (m) Ja Kenneth Björldund (s) Ja Ylva Sandström (m) Nej Eva Berglund (s) Ja Morgan Esping (m) Ja Michael Svensson (s) Ja Annika Carlson (m) Ja Lis-Astrid Andersson (s) Nej Håkan Carlsson (m) Nej Ake Strö berg (s) Ja Magnus Gustafsson (m) Ja Kjell BUlow (s) Ja Björn Swedborg (m) Ja Anita Westerback (s) Ja Carolina Andersson (m) Ja Lennart Nygren (s) Ja Ferdinand Meilinger (m) Nej Lizette Wästerlund (s) Ja Anna Maria Lyngstad (m) Ja Anders Sundberg (s) Ja PerAke Svensson (c) Ja Anders Enqvist (s) Ja Ingela Nilsson (c) Ja Peter Högberg (s) Nej Nachtweij Krister Torenfålt (c) Ja Harriet Lundmark (s) Ja Kerstin Andersson (c) Ja Håkan Konin (s) Nej Peter Karlsson (c) Ja Kjell Jonason (v) Ja Rein Soowik (c) Ja Pia Young (v) Ja Bo Svensson (c) Ja Caroline Axelsson (mp) Ja Anna Svensson (c) Ja Annika Fundin (mp) Ja Gudrun Brunegård (kd) Nej Sandor Högye (s d) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja Tomas Holmberg (s d) Ja Torbjörn Sandberg (kd) Ja BÖlje Forss (fp) Nej Presidium Presidium Claes Wetterström (m) Ja Annika Högberg (s) Ja l:e vice ordförande 2:e vice ordförande Leif Larsson (c) Ja ordförande Tjänstgörande Tjänstgörande ersättare ersättare Inge Teodorsson (m) Ja Mustafa Badran (s) Ja Lisbeth Konrad (m) Ja Britta Grahn (s) Ja Göran Gustafsson (kd) Ja Wivi-Anne Karlsson (s) Ja Assar Gällersprång (fp) Ja Maria Samuelsson (s) Ja Lars-Inge Green (s) Ja

3 ,~~"' VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrildesdatum 1 (1 ) Kommunfullmäktige ~r:::m KF 99 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Gustafsson (m) och Kjell BUlow (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Tid och plats för justering är: Tisdagen den 7 juni 2011, kl 15.00, kanslienheten, Stadshuset Sändlista Marize Viderström Protokolljusterare

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatul1l 1(1) KF 100 Dm 33/2011 Kod 041 Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov Kommunfullmäktiges beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Till fullmäktiges förfogande under 2011 finns la för oförutsedda behov. Av redovisningen framgår att la finns kval'. Beslutsunderlag Ekonomiavdelningens sammanställning ID Protokolljusterare

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sallllllanträdesdatulll 1(1) KF 101 Meddelanden 2011 Kommunfullmäktiges beslut Följande meddelanden läggs till handlingarna: Inga meddelanden fanns att delge fullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (c) informerar om att fullmäktiges sammanträde den 27 juni 2011 kommer att starta kl Protokolljusterare

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KF 102 Dnr 190/2011 Kod 101 Information om deltagande i samrådsmöte med statliga kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt Kommunfullmäktiges beslut Informationen föranleder inget beslut. Sammanfattn i ng Vid dagens sammanträde informerar ordföranden Leif Larsson (c) om kommunens deltagande i samrådsmöte med statliga kommitten om förstärkning av den kommunala demolaatins funktionssätt. Beslutsunderlag Inbjudan till samrådsmöte den 17 maj 2011, ID Sändlista Kanslichef Therese Jigsved Protokolljusterare

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1 (1) KF 103 Dm Kod 047 Information om arbetet med ny VA-plan för Vimmerby kommun Kommunfullmäktiges beslut Informationen föranleder inget beslut. Sammanfattning Vid dagens sammanträde deltar konsult Ulf Wallberg som redogör för sitt uppdrag att ta fram en ny V A-plan för Vimmerby kommun. Sändlista Kommunekolog Björn Holm Protokolljust(fare

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KF 104 Dnr Kod 043 Arsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret 2010 samt ansvarsfrihet för år 2010 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 1. för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret Anmälan om jäv Leif Larsson (c), Tomas Peterson (m) och Eva Berglund (s) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Sammanfattning Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt 3 kap 23 kommunallagen) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna, vilka är länets kommuner och landstinget. Vid kommunstyrelsens sammanträde , 233 förelåg årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län avseende verksamhetsåret Med hänvisning till bokslut och revisionsberättelse hemställs det att fullmäktige beslutar om att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Protokolljusterare

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Satnmanträdesdatlltn 2(2) Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och revisor Gert Wollinger deltar och redogör för ärendet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 för Regionförbundet i Kalmar län, ID Regionförbundet i Kalmar läns skrivelse om ansvarsfrihet, ID Regionförbundet i Kalmar läns revisorers revisionsberättelse, ID Regionförbundet i Kalmar läns revisorers skrivelse, ID Regionförbundet i Kalmar läns revisorers skrivelse, ID Kommunstyrelsens förslag KS 233, Sändlista Regionförbundet i Kalmar län Protokolljllsterare

10 ~-,;l~~-- VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(2) ~ KF 105 Dm 129/2011 Kod 043.Arsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 för Samordningsförbundets i Kalmar län samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut att 1. för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar län år för Vimmerby kommuns del, och i enlighet med revisorernas bedömning, bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år Anmälan om jäv Kerstin Andersson (c) och Michael Svensson (s) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Sammanfattning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Kalmar läns landsting och primärkommuner är medlemmar. Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län år 2010 samt revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrkte att förbundets årsredovisning godkänns samt att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut Protokolljllsterare

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Beslutsunderlag Arsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län år 2010 samt revisionsberättelse för år 2010 (ID ). Kommunstyrelsens förslag KS 232, Sändlista Samordningsförbundet i Kalmar län Protokolljusterare

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunfullmäktige S-30 KF 106 Dnr 134/2011 Kod 007 Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret beslut om att inhämta förklaring Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisions- och demokratiberedningen förslag att Carl-Axel Centerstig, Tomas Peterson och Jan Henriksson skall inkomma med förklaring över revisorernas förslag att ansvarsfrihet ej tillstyrks för verksamhetsåret Förldaringen skall vara inlämnad till kansliavdelningen senast den 10 juni Ärendet Av S kap 2Sa kommunallagen framgår att fullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser skall fatta beslut om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. Om revisionsberättelsen ej innehåller några kritiska synpunkter, bedömningar eller framställningar behöver beslutet ej motiveras. Om revisorerna riktat anmärkning mot en nämnd, enskild förtroendevald eller en fullmäktigeberedning skall fullmäktige besluta om anmärkning även skall framställas från fullmäktiges sida. Beslutet skall motiveras. Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det och även ett sådant beslut skall motiveras. Kommunallagen anger inte när fullmäktige kan vägra ansvarsfrihet. I shiften" God revisionssed i kommunal verksamhet" anges följande grunder när revisorerna kan överväga att inte föreslå ansvarsfrihet: "bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter; bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll; förtroendeskada eller annan immateriell skada; ekonomisk skada; obehörigt beslutsfattande; icke lagenlig verksamhet; brottslig gärning; otillräcklig beredning av ärenden; ej rättvisande redovisning; tidigare påtalade brister". Protokolljusterare

13 ,~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantradesdatllm 2(4) Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde förelåg revisionsberättelse avseende Vimmerby kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2010 samt de sakkunniga biträdenas granskningsrappoli. Revisorerna och de saldmnniga biträdena deltog i sammanträdet och gick igenom revisionsberättelsen för år 2010 och beredningen hade möjlighet att ställa frågor. Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis följande: Kommunen redovisar ett resultat på minus 3,2 mnkr, trots att kommunen fått ett tillfälligt konjunkturstöd på 15 mnkr. De största orsakerna till resultatet är en negativ avvikelse mot budget på 9,4 mnkr samt att kostnaderna för avtalspensionerna uppgick till totalt 20,9 mnkr och därmed överskred budgeten med 14 mnkr. Kommunens ekonomiska situation och utveckling fortfarande är bekymmersam. Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans i och med det negativa balanskravet på 6,5 mnkr. Kommunen når upp till ett av de tre finansiella målen fullmäktige beslutat om. Revisorerna riktar kritik till hur kommunstyrelsen har ordnat sin registrering av anställnings- och pensions avtal. De är också kritiska till att de personer som fått avtalspension inte har likabehandlats vad gäller om avtalspensionen skall samordnas med andra inkomster eller ej. Revisorerna riktar kritik mot handläggningen av ekonomichefens avtalspension undertecknat den 22 december Beslutet borde ha anmälts till kommunstyrelsen den 12 januari 2010 och skall därför hanteras under verksamhetsåret Handläggningen av ekonomichefens avtalspension har flera allvarliga brister: - Ekonomichefen tillhör ej den åldersgrupp som kommunstyrelsen beslutat om. - Avtalet är ej förenligt med fastställda kriterier för individuelliönesättning då ekonomichefen garanteras löneutveckling motsvarande genomsnittlig lön för förvaltningschefer fram till år 2015 utan krav på prestation. Protokolljllsterare

14 ~~~~~ tgj1]i~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrlldesdatum 3 (4) Kommunfullmäktige Carl-Axel Centerstig, Jan Henriksson och Tomas Peterson har inte haft delegation att för kommunstyrelsens räkning teckna avtalspension med ekonomichef Staffan Leijon. - Carl-Axel Centerstig, Jan Henriksson och Tomas Peterson har ägnat sig åt obehörigt beslutsfattande. Med anledning av detta föreslår revisorerna att fullmäktige ej beviljar ansvarsfrihet för Carl-Axel Centerstig, Jan Henriksson och Tomas Peterson. Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer revisorerna sammantaget att kommunstyrelsen i övrigt och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för övriga ledamöter i kommunstyrelsen och samtliga ledamöter i barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, omsorgsnämnden, teknik- och servicenämnden, socialnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden. Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning för år 2010 godkänns. Enligt 5 kap 31 kommunallagen skall fullmäktige inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelsen. I föreliggande fall har revisorerna inte bara riktat kritik utan föreslår att tre ledamöter inom kommunstyrelsen ej skall beviljas ansvarsfrihet. Fullmäktige måste fatta beslut om ansvarsfrihet före utgången av juni månad För att kommunallagens krav skall kunna hållas och uppdrag lämnas med skälig tidsfrist bör beslut i fullmäktige om att inhämta förklaring justeras omedelbart. Fullmäktige föreslås därför inhämta förklaring från Carl-Axel Centerstig, Jan Henriksson och Tomas Peterson och att förklaringen skall lämnas in till kansliavdelningen senast den lojuni Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens förslag. ProtokoJljusterare

15 fjjj!.i VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sal11l11anträdesdatlll11 4(4) Beslutsunderlag Granskningsrapport av årsredovisningen för år 2010, ID Granskningsrapport av avtalspensioner, ID 2011.l338 Skrivelse från revisorerna om vidareupplåtelse av avtal, ID Revisions- och demokratiberedningens beslut RDB 18, Revisionsberättelse för år 2010, ID Revisiöns- och demokratiberedningens förslag RDB 22, Sändlista Revisions- och demokrati beredningen Carl-Axel Centerstig Tomas Peterson Jan Henriksson Kansliavdelningen Denna paragraf förklaras omedelbart justerad: Kjelf:BUlow (s) Justerare Protokolljllsterare

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrildesdatul11 1(5) KF 107 Dnr 156/2009 Kod 109 Motion angående försäljning av skogsfastigheter Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Reservationer De moderata fullmäktigeledamöterna reserverar sig. Sammanfattning av motionen Björn Swedborg (m) har genom motion väckt frågan om att sälja huvuddelen av kommunens skogsfastigheter. Mot bakgrund av den uppkomna ekonomiska krisen måste extraordinära åtgärder kunna vidtas för att mildra de negativa effekterna på kommunens kärnverksamheter. Vissa stadsnära markområden bör vara kvar i kommunens ägo för att säkerställa den fortsatta utvecklingen kring Vimmerby tätoli. Intäkterna aven försäljning beräknas till ca mkr bör användas till att amortera delar av kommunens låneskuld och därmed sänka ränte- och driftskostnader med ca 2-3 mkr per år. Björn Swedborg (m) yrkar att kommunstyrelsen snarast påböljar försäljning av nedanstående skogsfastigheter: Vimmerby 3:2 Västra Skogen (den västra delen) Vimmerby 3:3,3:4 m.fl. Hagmarken (den norra delen) Alsta 6: 1 (hela området) Hylta 1 :36 (hela området) Aninge 1: 16 (hela området) Hoppeskogen 2: 1 (hela området) Södra Vi 47:1 (hela området) 300 ha 200 ha 140 ha 180 ha 30 ha 30ha 60 ha Protokolljusterare

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(5) Beslutsunderlag Motion väckt av Björn Swedborg (m) (ID ). Kommunfullmäktiges beslut KF 75, Kommunstyrelsens beslut KS 117, Yttrande från mark- och exploateringsavdelningen (ID ). Yttrande från teknik- och servicenämnden TSN 131, Yttrande från ekonomiavdelningen (ID ). Yttrande från planeringsavdelningen (ID ). Kommunstyrelsens förslag KS 231, Ärendet Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden, mark- och exploateringsavdelningen, planeringsavdelningen och ekonomiavdelningen för yttrande. Sammanfattningsvis har följande synpunkter lämnats: Mark- och exploateringsavdelningen A v yttrandet framgår bland annat att när kommunen skall förvärva mark är det relativt vanligt att den som skall överlåta mark till kommunen önskar bytesmark istället för kontant ersättning. Ett problem i det sammanhanget är att kommunen har förhållandevis få markområden att erbjuda som bytesmark. Detta beror på att kommunen under senare år avhänt sig större skogsområden utan att samtidigt ha förvärvat nya områden i samma utsträckning. För det fall kommunen nu säljer av huvuddelen av sitt skogsinnehav kommer kommunens möjligheter att förvärva mark ytterligare att försvåras. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår därför avslag på motionen. Teknik- och servicenämnden A v yttrandet framgår bland annat att när kommunen skall förvärva mark är det relativt vanligt att den som skall överlåta mark till kommunen önskar bytesmark istället för kontant ersättning. Ett problem i det sammanhanget är att kommunen hal' förhållandevis få markområden att erbjuda som bytesmark. Detta beror på att kommunen under en 10-årsperiod tillbaka i tiden avyttrat minst 8 skogsfastigheter dels för finansiering av utbyggnaden av bredband, dels använt skogsfastigheter vid byte av mark i samband med förvälv av mark för blivande industriändamål. Samtidigt har kommunen ej förvärvat nya områden i samma utsträckning. Protokolljusterare

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdat1ll11 3(5) För det fall kommunen nu säljer av huvuddelen av sitt skogsinnehav kommer kommunens möjligheter att förvärva mark ytterligare att försvåras. Det är också en stor fördel att kommunen äger skogsmark i anslutning till och kring tätorter i kommunen för utbyggnad av t ex ledningsnät och bostadsområden. Skogsinnehavet innehåller ett stort kapital som av erfarenhet inte sjunker i värde utan alltid är en stark och säker tillgång för markägaren -:- i detta fall kommunen. Teknik- och servicenämnden avstyrker motionen. Bertil Sjöholm (m) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för förslag från Björn Swedborg (m). Ekonomiavdelningen A v ekonomiavdelningens yttrande framgår att det är svårt att bedöma vilket alternativ som är förmånligast, framtida värdetillväxt eller lägre räntekostnader. Kommunens förhandlingsposition och planering för framtiden kan underlättas av ett skogsinnehav. Ekonomiavdelningen föreslår avslag på motionen. Planeringsavdelningen Planeringsavdelningen tar i sitt yttrande upp nyttan av kommunalt markinnehav för såväl expansion som för erforderliga markbyten där kommunen saknar egen markreserv. Vimmerby förfogar över en förhållandevis liten tätortsnära markreserv som kan användas till kommunens framtida behov. Behoven kan delas in i fem huvudområden; bostadsförsötjning, verksamheter, infrastruktur, grönstruktur och våtmarker. Planeringsavdelningens slutsats är att med ett perspektiv på år kan det konstateras att kommunen endast förfogar över cirka 30 % av erforderliga tätortsnära markreserv för expansion. Planeringsavdelningen anser att ett program behöver upprättas som hanterar behovet av erforderlig markreserv på kort och på lång sikt som stöd för framtida kommunala beslut om markförvärv eller markförsäljning. Protokolljllsterare

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 4(5) Kansliavdelningens bedömning Samtliga remissinstanser framhåller den stora nyttan av att kommunen äger mark. Teknik- och servicenämnden och mark- och exploateringsavdelningen påpekar att kommunens möjligheter att förvärva mark och därigenom underlätta expansion i kommunen skulle försvåras om kommunen inte har någon bytesmark kvar. Kommunstyrelsen har fattat beslut om uppdrag att genomföra revidering av kommunens översiktsplan genom KS 151, Planeringsavdelningen har fått i uppdrag att genomföra en revidering av Vimmerby kommuns översiktsplan enligt ett förslag som endast uppfyller lagkraven, men ej mer. Mark- och vattenanvändning är ett område som prioriteras och en kommuntäckande mark- och vattenkatia skall upprättas. Program för behovet av markreserv finns ej med i uppdraget. Frågan om försäljning av skogsfastigheter är till stor del en fråga av politisk karaktär och är aktuell inför budgetarbetet Utifrån de yttranden som kommit in föreslår kansliavdelningen att motionen avslås. Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades ärendet och Micael Glennfalk (m) yrkade, med instämmande av Magnus Gustafsson (m), bifall till motionen. Ingela Nilsson Nachtweij (c) yrkade, med instämmande av Jan Henriksson (s), avslag på motionen. Efter votering med resultatet två ja-röster för bifall till motionen mot sju nejröster beslutade kommunstyrelsen att avslå motionen. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. Yrkanden PerAke Svensson (c) yrkar med instämmande av Tomas Holmberg (sd) bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Björn Swedborg (m) yrkar med instämmande av Micael Glennfalk (m) avslag på kommunstyrelsens förslag. ProtokolJjusterare

20 ;ui}~"-- -'<E~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 5(5) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande propositionsordning ställs upp och godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med Björn Swedborgs (m) förslag. Voteringsresultat Röster avges enligt bilagd voteringslista. Resultatet blev 34 ja-röster mot 14 nej-röster. Kommunfullmäktige bifaller därför kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Bilaga Sänd lista Björn Swedborg Teknik- och servicenämnden Mark- och exploateringsavdelningen Plan- och bygglovavdelningen Protokolljllsterare

21 Bilaga.. KF 107, OMROSTNINGSLlSTA KOMMUNFULLMAKTIGE 2010 M 2014 Ordinarie ledamöter Parti Ja Nej Avstår Micael Glennfalk m Leif Carlson m Tomas Peterson m, ~ Inge Teodorsson m l Morgan Esping m Annika Carlson m I Hå~fl-GaFlssgR Lisbeth Konrad m I Magnus Gustafsson m Björn Swedborg m Carolina Andersson m I Ferdinand Meilinger m Anna Maria Lyngstad m I PerAke Svensson c Ingela Nilsson Nachtweij c Krister Torenfält c Kerstin Andersson c Peter Karlsson c Rein Soovik c Bo Svensson c I Anna Svensson c i Gtlelf\:lfl-Br"l::lHe år.e Göran Gustafsson kd I Elisabeth Lago Nilsson kd I Torbjörn Sandberg kd Befje ~8FSS Assar Gällerspång fp 1 Jafl-Fl-eRr-ikssen Mustafa Badran s t Helefl.-N+lss0F1 Britta Grahn s Kenneth Björklund s ) Eva Berglund s I Michael Svensson s Us-AstFiEl-AREf ers so n.. Wivi-Anne Karlsson s i Ake Strö berg s \ Kjell BOlow s I Anita Westerback s I Lennart Nygren s Lizette Wästerlund s l Anders Sundberg s Anders Enqvist s } P eter-i=ib JBeFg Maria Samuelsson s \, Harriet Lundmark s I=I-~ån Lars-Inge Green s Kjell Jonason v Pia Young v l Caroline Axelsson mp l Annika Fundin mp 1 Sandor Högye sd l Tomas Holmberg sd Presidium: Claes Wetterström 1:e vice ordförande (m) l Annika Högberg 2:e vice ordförande Leif Larsson ordförande,0 1.../ ~. (s) (c) Antal Antal Antal Ja Nej Avstår?iJ 'ly

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sal11l11anträdesdatul11 1(4) KF 108 Dm 93/2011 Kod 239 Ny plan- och bygglovtaxa Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta föreliggande plan- och bygglovtaxa med en justeringsfaktor (N-faktor) på 0,7. Reservationer De moderata och laistdemokratiska fullmäktigeledamöterna reserverar sig mot beslutet. Sammanfattn i ng Miljö- och byggnämnden beslutade , 23, om ny plan- och bygglovtaxa. Taxan har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I det beslutet angavs att planavgiften tills vidare skulle tas ut i enlighet med av kommunfullmäktige antagen taxa. Därefter har SKL översänt en reviderad taxa som även reglerar planavgifter för befintliga planer. Miljöoch byggnämnden beslutade vid sammanträde , 47, att komplettera sitt tidigare beslut med SKL:s version med supplement som även omfattar planavgifter för befintliga PBL-planer. Nämnden beslutade också att översända taxan till kommunstyrelsen och föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade taxan. Den reviderade taxan förelåg som underlag för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde KS 176, Taxan var tänkt att gälla från och med när den nya plan- och bygglagen trädde i kraft. Den nya taxan ger kommunen en möjlighet att få ökad kostnadstäckning för nyinförda krav på besiktningar, nya annonseringskrav, nya administrationskrav med mera. För Vimmerby kommun innebär den nya taxan en höjning på cirka 40 %. Höjningen skulle innebära att Vimmerby kommun hamnar i ungefär samma avgiftsnivå som likvärdiga kommuner, exempelvis Hultsfred. Protokolljusterare

23 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(4) ~, Enligt den nya plan- och bygglovtaxan föreslås justeringsfaktorn (N) vara 0,8 för en kommun med fåtte invånare än personer. Allianspartierna i kommunstyrelsen ansåg att en höjning på cirka 40 % är för mycket och att justeringsfaktorn därför bör vara lägre än 0,8. Kommunstyrelsen beslutade att planeringsavdelningen skulle se över den föreslagna höjningen av plan- och bygglovtaxan och återkommer till kommunstyrelsen med nya beräkningar av taxan baserade på en längre justeringsfaktor. Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades ett förslag från planeringsavdelningen. Där redogörs för vilka arbetsuppgifter som tillkommer i samband med bygglovprövning. De utökade arbetsuppgifterna bedöms från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Boverket motsvara en ökning från dagens nivåer med 20-25%, där merparten belastar administration och byggnadsinspektion. Vimmerby har idag 2 x 0,8 handläggare, 0,5 administratör samt 0,3 handläggande chef vilket ger totalt 2,4 personer för handläggning av bygglov mm. Organisationen är inte dimensionerad för ökade arbetsuppgifter med 20-25%. Det finns enligt förslaget två sätt att finansiera behovet av ökade personalresurser; antingen genom skattemedel eller genom ökad taxefinansiering. Det från SKL framtagna förslaget till PBL-taxa har baserats på de utökade arbetsuppgifter som i lagen tillförs Sveriges kommuner och har konstruerats så att kommunerna ska ges en ekonomisk möjlighet att via taxeökningar säkra möjligheten att hantera de ökade kraven. Valet av justeringsfaktor (N) är av stor betydelse för den totala taxeintäkten. Planeringsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny plan- och bygglovtaxa enligt SKL:s förslag med en N-faktor av 0,8. Därutöver förslås kommunstyrelsen besluta att ökade taxeintäkter får användas till att öka tjänstgöringsgraden för byggnadsinspektören från och med o 1 från 0,8 till 1,0 till en merkostnad av kronor, och att tjänstgöringsgraden för kommunekologen från och med utökas från 0,5 till 1,0 till en merkostnad av kronor. Kommunstyrelsen var överens om att justeringsfaktorn ska ligga lägre än föreslagna 0,8 och diskuterade vilken nivå som är lämplig. Protokolljusterare

24 ~. ro;iii~.~ VIMMERBY KOMMUN <~~~\~ ~~ Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr Sal11l11anträdesdatlll11 3 ( 4 ) Rörande förslaget att använda ökade taxeintäkter för att finansiera en utökad tjänstgöringsgrad för byggnadsinspektören var kommunstyrelsen överens om att detta kan göras. Rörande förslaget att utöka tjänstgöringsgraden för kommunekologen var kommunstyrelsen överens om att frågan ska hänskjutas till budgetberednmgen. PerAke Svensson (c) yrkade, med instämmande av Helen Nilsson (s), att plan- och bygglovtaxan ska antas med enjusteringsfaktor (N) på 0,7. Leif Carlsson (m) yrkade, med instämmande av Göran Gustafsson (kd), att plan- och bygglovtaxan ska antas med enjusteringsfaktor (N) på 0,6. Kommunstyrelsen beslutade att plan- och bygglovtaxan skall antas med en justeringsnivå (N) på 0,7. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. Stadsarkitekt Bo Klaren deltar och redogör för ärendet. Yrkanden Micael Glennfalk (m) yrkar att plan- och bygglovtaxan ska antas med en justeringsfaktor (N-faktor) på 0,6. PerAke Svensson (c) yrkar, med instämmande av Eva Berglund (s), bifall till kommunstyrelsens förslag att plan- och bygglovtaxan ska antas med en justeringsfaktor (N-faktor) på 0,7. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande propositionsordning ställs upp och godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Micael Glennfalks (m) förslag. Protokolljllsterare

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M l. Bal{grund I(ommuninvest i Sverige AB

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Sammanträdesdatum 1(2) Kommunfullmäktige 2012-12-17

Sammanträdesdatum 1(2) Kommunfullmäktige 2012-12-17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunfullmäktige 2012-12-17 Plats och sammanträdestid Plenisalen, måndagen den 17 december 2012, kl 18.30-21.20 Beslutare Sesida 2 Övriga

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

6. Fråga om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden för verksamhetsåret 2010.

6. Fråga om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden för verksamhetsåret 2010. Ärenden enligt nedanstående förteckning: 1. Upprop. 2. Val av protokolljusterare. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden. 5. Fråga om ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3.

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Bilaga 1 till Dnr LD 11/01374 CDiLAGA LS %129 Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer