Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k Se särskild närvarolista, s 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslichef Therese Jigsved Ulf Wallberg, konsult Pro V Ab Gert Wollinger, revisor Regionförbundet i Kalmar län Stadsarkitekt Bo Klaren Ajournering Kl (fika med Ungdomsrådet) Protokolljusterare Magnus Gustafsson och Kjell Biilow Justeringens tid och plats Vimmerby den 7 juni 2011 Paragrafer Sekreterare Ordförande ( 104) Protokolljusterare ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkannagivits genom anslag) Organ Vimmerby kommunfullmäktige Sammanträdesdatum DatUlu för anslagsuppsättning DatUlu för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby Underskrift Therese Jigsved

2 NÄRVAROLISTA for Vimmerby kommunfullmäktige Ordinarie ledamöter Parti Närvaro Ordinarie ledamöter Parti Närvaro Micael Glennfalk (m) Ja J an Henriksson (s) Nej Leif Carlson (m) Ja Helen Nilsson (s) Nej Tomas Peterson (m) Ja Kenneth Björldund (s) Ja Ylva Sandström (m) Nej Eva Berglund (s) Ja Morgan Esping (m) Ja Michael Svensson (s) Ja Annika Carlson (m) Ja Lis-Astrid Andersson (s) Nej Håkan Carlsson (m) Nej Ake Strö berg (s) Ja Magnus Gustafsson (m) Ja Kjell BUlow (s) Ja Björn Swedborg (m) Ja Anita Westerback (s) Ja Carolina Andersson (m) Ja Lennart Nygren (s) Ja Ferdinand Meilinger (m) Nej Lizette Wästerlund (s) Ja Anna Maria Lyngstad (m) Ja Anders Sundberg (s) Ja PerAke Svensson (c) Ja Anders Enqvist (s) Ja Ingela Nilsson (c) Ja Peter Högberg (s) Nej Nachtweij Krister Torenfålt (c) Ja Harriet Lundmark (s) Ja Kerstin Andersson (c) Ja Håkan Konin (s) Nej Peter Karlsson (c) Ja Kjell Jonason (v) Ja Rein Soowik (c) Ja Pia Young (v) Ja Bo Svensson (c) Ja Caroline Axelsson (mp) Ja Anna Svensson (c) Ja Annika Fundin (mp) Ja Gudrun Brunegård (kd) Nej Sandor Högye (s d) Ja Elisabeth Lago Nilsson (kd) Ja Tomas Holmberg (s d) Ja Torbjörn Sandberg (kd) Ja BÖlje Forss (fp) Nej Presidium Presidium Claes Wetterström (m) Ja Annika Högberg (s) Ja l:e vice ordförande 2:e vice ordförande Leif Larsson (c) Ja ordförande Tjänstgörande Tjänstgörande ersättare ersättare Inge Teodorsson (m) Ja Mustafa Badran (s) Ja Lisbeth Konrad (m) Ja Britta Grahn (s) Ja Göran Gustafsson (kd) Ja Wivi-Anne Karlsson (s) Ja Assar Gällersprång (fp) Ja Maria Samuelsson (s) Ja Lars-Inge Green (s) Ja

3 ,~~"' VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrildesdatum 1 (1 ) Kommunfullmäktige ~r:::m KF 99 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Gustafsson (m) och Kjell BUlow (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Tid och plats för justering är: Tisdagen den 7 juni 2011, kl 15.00, kanslienheten, Stadshuset Sändlista Marize Viderström Protokolljusterare

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatul1l 1(1) KF 100 Dm 33/2011 Kod 041 Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov Kommunfullmäktiges beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Till fullmäktiges förfogande under 2011 finns la för oförutsedda behov. Av redovisningen framgår att la finns kval'. Beslutsunderlag Ekonomiavdelningens sammanställning ID Protokolljusterare

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sallllllanträdesdatulll 1(1) KF 101 Meddelanden 2011 Kommunfullmäktiges beslut Följande meddelanden läggs till handlingarna: Inga meddelanden fanns att delge fullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (c) informerar om att fullmäktiges sammanträde den 27 juni 2011 kommer att starta kl Protokolljusterare

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KF 102 Dnr 190/2011 Kod 101 Information om deltagande i samrådsmöte med statliga kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt Kommunfullmäktiges beslut Informationen föranleder inget beslut. Sammanfattn i ng Vid dagens sammanträde informerar ordföranden Leif Larsson (c) om kommunens deltagande i samrådsmöte med statliga kommitten om förstärkning av den kommunala demolaatins funktionssätt. Beslutsunderlag Inbjudan till samrådsmöte den 17 maj 2011, ID Sändlista Kanslichef Therese Jigsved Protokolljusterare

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1 (1) KF 103 Dm Kod 047 Information om arbetet med ny VA-plan för Vimmerby kommun Kommunfullmäktiges beslut Informationen föranleder inget beslut. Sammanfattning Vid dagens sammanträde deltar konsult Ulf Wallberg som redogör för sitt uppdrag att ta fram en ny V A-plan för Vimmerby kommun. Sändlista Kommunekolog Björn Holm Protokolljust(fare

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KF 104 Dnr Kod 043 Arsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret 2010 samt ansvarsfrihet för år 2010 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 1. för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret Anmälan om jäv Leif Larsson (c), Tomas Peterson (m) och Eva Berglund (s) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Sammanfattning Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt 3 kap 23 kommunallagen) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna, vilka är länets kommuner och landstinget. Vid kommunstyrelsens sammanträde , 233 förelåg årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län avseende verksamhetsåret Med hänvisning till bokslut och revisionsberättelse hemställs det att fullmäktige beslutar om att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Protokolljusterare

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Satnmanträdesdatlltn 2(2) Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och revisor Gert Wollinger deltar och redogör för ärendet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 för Regionförbundet i Kalmar län, ID Regionförbundet i Kalmar läns skrivelse om ansvarsfrihet, ID Regionförbundet i Kalmar läns revisorers revisionsberättelse, ID Regionförbundet i Kalmar läns revisorers skrivelse, ID Regionförbundet i Kalmar läns revisorers skrivelse, ID Kommunstyrelsens förslag KS 233, Sändlista Regionförbundet i Kalmar län Protokolljllsterare

10 ~-,;l~~-- VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(2) ~ KF 105 Dm 129/2011 Kod 043.Arsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 för Samordningsförbundets i Kalmar län samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut att 1. för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar län år för Vimmerby kommuns del, och i enlighet med revisorernas bedömning, bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år Anmälan om jäv Kerstin Andersson (c) och Michael Svensson (s) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Sammanfattning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Kalmar läns landsting och primärkommuner är medlemmar. Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län år 2010 samt revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrkte att förbundets årsredovisning godkänns samt att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut Protokolljllsterare

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Beslutsunderlag Arsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län år 2010 samt revisionsberättelse för år 2010 (ID ). Kommunstyrelsens förslag KS 232, Sändlista Samordningsförbundet i Kalmar län Protokolljusterare

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunfullmäktige S-30 KF 106 Dnr 134/2011 Kod 007 Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret beslut om att inhämta förklaring Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisions- och demokratiberedningen förslag att Carl-Axel Centerstig, Tomas Peterson och Jan Henriksson skall inkomma med förklaring över revisorernas förslag att ansvarsfrihet ej tillstyrks för verksamhetsåret Förldaringen skall vara inlämnad till kansliavdelningen senast den 10 juni Ärendet Av S kap 2Sa kommunallagen framgår att fullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser skall fatta beslut om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. Om revisionsberättelsen ej innehåller några kritiska synpunkter, bedömningar eller framställningar behöver beslutet ej motiveras. Om revisorerna riktat anmärkning mot en nämnd, enskild förtroendevald eller en fullmäktigeberedning skall fullmäktige besluta om anmärkning även skall framställas från fullmäktiges sida. Beslutet skall motiveras. Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det och även ett sådant beslut skall motiveras. Kommunallagen anger inte när fullmäktige kan vägra ansvarsfrihet. I shiften" God revisionssed i kommunal verksamhet" anges följande grunder när revisorerna kan överväga att inte föreslå ansvarsfrihet: "bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter; bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll; förtroendeskada eller annan immateriell skada; ekonomisk skada; obehörigt beslutsfattande; icke lagenlig verksamhet; brottslig gärning; otillräcklig beredning av ärenden; ej rättvisande redovisning; tidigare påtalade brister". Protokolljusterare

13 ,~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantradesdatllm 2(4) Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde förelåg revisionsberättelse avseende Vimmerby kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2010 samt de sakkunniga biträdenas granskningsrappoli. Revisorerna och de saldmnniga biträdena deltog i sammanträdet och gick igenom revisionsberättelsen för år 2010 och beredningen hade möjlighet att ställa frågor. Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis följande: Kommunen redovisar ett resultat på minus 3,2 mnkr, trots att kommunen fått ett tillfälligt konjunkturstöd på 15 mnkr. De största orsakerna till resultatet är en negativ avvikelse mot budget på 9,4 mnkr samt att kostnaderna för avtalspensionerna uppgick till totalt 20,9 mnkr och därmed överskred budgeten med 14 mnkr. Kommunens ekonomiska situation och utveckling fortfarande är bekymmersam. Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans i och med det negativa balanskravet på 6,5 mnkr. Kommunen når upp till ett av de tre finansiella målen fullmäktige beslutat om. Revisorerna riktar kritik till hur kommunstyrelsen har ordnat sin registrering av anställnings- och pensions avtal. De är också kritiska till att de personer som fått avtalspension inte har likabehandlats vad gäller om avtalspensionen skall samordnas med andra inkomster eller ej. Revisorerna riktar kritik mot handläggningen av ekonomichefens avtalspension undertecknat den 22 december Beslutet borde ha anmälts till kommunstyrelsen den 12 januari 2010 och skall därför hanteras under verksamhetsåret Handläggningen av ekonomichefens avtalspension har flera allvarliga brister: - Ekonomichefen tillhör ej den åldersgrupp som kommunstyrelsen beslutat om. - Avtalet är ej förenligt med fastställda kriterier för individuelliönesättning då ekonomichefen garanteras löneutveckling motsvarande genomsnittlig lön för förvaltningschefer fram till år 2015 utan krav på prestation. Protokolljllsterare

14 ~~~~~ tgj1]i~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrlldesdatum 3 (4) Kommunfullmäktige Carl-Axel Centerstig, Jan Henriksson och Tomas Peterson har inte haft delegation att för kommunstyrelsens räkning teckna avtalspension med ekonomichef Staffan Leijon. - Carl-Axel Centerstig, Jan Henriksson och Tomas Peterson har ägnat sig åt obehörigt beslutsfattande. Med anledning av detta föreslår revisorerna att fullmäktige ej beviljar ansvarsfrihet för Carl-Axel Centerstig, Jan Henriksson och Tomas Peterson. Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer revisorerna sammantaget att kommunstyrelsen i övrigt och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för övriga ledamöter i kommunstyrelsen och samtliga ledamöter i barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, omsorgsnämnden, teknik- och servicenämnden, socialnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden. Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning för år 2010 godkänns. Enligt 5 kap 31 kommunallagen skall fullmäktige inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelsen. I föreliggande fall har revisorerna inte bara riktat kritik utan föreslår att tre ledamöter inom kommunstyrelsen ej skall beviljas ansvarsfrihet. Fullmäktige måste fatta beslut om ansvarsfrihet före utgången av juni månad För att kommunallagens krav skall kunna hållas och uppdrag lämnas med skälig tidsfrist bör beslut i fullmäktige om att inhämta förklaring justeras omedelbart. Fullmäktige föreslås därför inhämta förklaring från Carl-Axel Centerstig, Jan Henriksson och Tomas Peterson och att förklaringen skall lämnas in till kansliavdelningen senast den lojuni Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens förslag. ProtokoJljusterare

15 fjjj!.i VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sal11l11anträdesdatlll11 4(4) Beslutsunderlag Granskningsrapport av årsredovisningen för år 2010, ID Granskningsrapport av avtalspensioner, ID 2011.l338 Skrivelse från revisorerna om vidareupplåtelse av avtal, ID Revisions- och demokratiberedningens beslut RDB 18, Revisionsberättelse för år 2010, ID Revisiöns- och demokratiberedningens förslag RDB 22, Sändlista Revisions- och demokrati beredningen Carl-Axel Centerstig Tomas Peterson Jan Henriksson Kansliavdelningen Denna paragraf förklaras omedelbart justerad: Kjelf:BUlow (s) Justerare Protokolljllsterare

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrildesdatul11 1(5) KF 107 Dnr 156/2009 Kod 109 Motion angående försäljning av skogsfastigheter Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Reservationer De moderata fullmäktigeledamöterna reserverar sig. Sammanfattning av motionen Björn Swedborg (m) har genom motion väckt frågan om att sälja huvuddelen av kommunens skogsfastigheter. Mot bakgrund av den uppkomna ekonomiska krisen måste extraordinära åtgärder kunna vidtas för att mildra de negativa effekterna på kommunens kärnverksamheter. Vissa stadsnära markområden bör vara kvar i kommunens ägo för att säkerställa den fortsatta utvecklingen kring Vimmerby tätoli. Intäkterna aven försäljning beräknas till ca mkr bör användas till att amortera delar av kommunens låneskuld och därmed sänka ränte- och driftskostnader med ca 2-3 mkr per år. Björn Swedborg (m) yrkar att kommunstyrelsen snarast påböljar försäljning av nedanstående skogsfastigheter: Vimmerby 3:2 Västra Skogen (den västra delen) Vimmerby 3:3,3:4 m.fl. Hagmarken (den norra delen) Alsta 6: 1 (hela området) Hylta 1 :36 (hela området) Aninge 1: 16 (hela området) Hoppeskogen 2: 1 (hela området) Södra Vi 47:1 (hela området) 300 ha 200 ha 140 ha 180 ha 30 ha 30ha 60 ha Protokolljusterare

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(5) Beslutsunderlag Motion väckt av Björn Swedborg (m) (ID ). Kommunfullmäktiges beslut KF 75, Kommunstyrelsens beslut KS 117, Yttrande från mark- och exploateringsavdelningen (ID ). Yttrande från teknik- och servicenämnden TSN 131, Yttrande från ekonomiavdelningen (ID ). Yttrande från planeringsavdelningen (ID ). Kommunstyrelsens förslag KS 231, Ärendet Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden, mark- och exploateringsavdelningen, planeringsavdelningen och ekonomiavdelningen för yttrande. Sammanfattningsvis har följande synpunkter lämnats: Mark- och exploateringsavdelningen A v yttrandet framgår bland annat att när kommunen skall förvärva mark är det relativt vanligt att den som skall överlåta mark till kommunen önskar bytesmark istället för kontant ersättning. Ett problem i det sammanhanget är att kommunen har förhållandevis få markområden att erbjuda som bytesmark. Detta beror på att kommunen under senare år avhänt sig större skogsområden utan att samtidigt ha förvärvat nya områden i samma utsträckning. För det fall kommunen nu säljer av huvuddelen av sitt skogsinnehav kommer kommunens möjligheter att förvärva mark ytterligare att försvåras. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår därför avslag på motionen. Teknik- och servicenämnden A v yttrandet framgår bland annat att när kommunen skall förvärva mark är det relativt vanligt att den som skall överlåta mark till kommunen önskar bytesmark istället för kontant ersättning. Ett problem i det sammanhanget är att kommunen hal' förhållandevis få markområden att erbjuda som bytesmark. Detta beror på att kommunen under en 10-årsperiod tillbaka i tiden avyttrat minst 8 skogsfastigheter dels för finansiering av utbyggnaden av bredband, dels använt skogsfastigheter vid byte av mark i samband med förvälv av mark för blivande industriändamål. Samtidigt har kommunen ej förvärvat nya områden i samma utsträckning. Protokolljusterare

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdat1ll11 3(5) För det fall kommunen nu säljer av huvuddelen av sitt skogsinnehav kommer kommunens möjligheter att förvärva mark ytterligare att försvåras. Det är också en stor fördel att kommunen äger skogsmark i anslutning till och kring tätorter i kommunen för utbyggnad av t ex ledningsnät och bostadsområden. Skogsinnehavet innehåller ett stort kapital som av erfarenhet inte sjunker i värde utan alltid är en stark och säker tillgång för markägaren -:- i detta fall kommunen. Teknik- och servicenämnden avstyrker motionen. Bertil Sjöholm (m) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för förslag från Björn Swedborg (m). Ekonomiavdelningen A v ekonomiavdelningens yttrande framgår att det är svårt att bedöma vilket alternativ som är förmånligast, framtida värdetillväxt eller lägre räntekostnader. Kommunens förhandlingsposition och planering för framtiden kan underlättas av ett skogsinnehav. Ekonomiavdelningen föreslår avslag på motionen. Planeringsavdelningen Planeringsavdelningen tar i sitt yttrande upp nyttan av kommunalt markinnehav för såväl expansion som för erforderliga markbyten där kommunen saknar egen markreserv. Vimmerby förfogar över en förhållandevis liten tätortsnära markreserv som kan användas till kommunens framtida behov. Behoven kan delas in i fem huvudområden; bostadsförsötjning, verksamheter, infrastruktur, grönstruktur och våtmarker. Planeringsavdelningens slutsats är att med ett perspektiv på år kan det konstateras att kommunen endast förfogar över cirka 30 % av erforderliga tätortsnära markreserv för expansion. Planeringsavdelningen anser att ett program behöver upprättas som hanterar behovet av erforderlig markreserv på kort och på lång sikt som stöd för framtida kommunala beslut om markförvärv eller markförsäljning. Protokolljllsterare

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 4(5) Kansliavdelningens bedömning Samtliga remissinstanser framhåller den stora nyttan av att kommunen äger mark. Teknik- och servicenämnden och mark- och exploateringsavdelningen påpekar att kommunens möjligheter att förvärva mark och därigenom underlätta expansion i kommunen skulle försvåras om kommunen inte har någon bytesmark kvar. Kommunstyrelsen har fattat beslut om uppdrag att genomföra revidering av kommunens översiktsplan genom KS 151, Planeringsavdelningen har fått i uppdrag att genomföra en revidering av Vimmerby kommuns översiktsplan enligt ett förslag som endast uppfyller lagkraven, men ej mer. Mark- och vattenanvändning är ett område som prioriteras och en kommuntäckande mark- och vattenkatia skall upprättas. Program för behovet av markreserv finns ej med i uppdraget. Frågan om försäljning av skogsfastigheter är till stor del en fråga av politisk karaktär och är aktuell inför budgetarbetet Utifrån de yttranden som kommit in föreslår kansliavdelningen att motionen avslås. Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades ärendet och Micael Glennfalk (m) yrkade, med instämmande av Magnus Gustafsson (m), bifall till motionen. Ingela Nilsson Nachtweij (c) yrkade, med instämmande av Jan Henriksson (s), avslag på motionen. Efter votering med resultatet två ja-röster för bifall till motionen mot sju nejröster beslutade kommunstyrelsen att avslå motionen. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. Yrkanden PerAke Svensson (c) yrkar med instämmande av Tomas Holmberg (sd) bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Björn Swedborg (m) yrkar med instämmande av Micael Glennfalk (m) avslag på kommunstyrelsens förslag. ProtokolJjusterare

20 ;ui}~"-- -'<E~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 5(5) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande propositionsordning ställs upp och godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med Björn Swedborgs (m) förslag. Voteringsresultat Röster avges enligt bilagd voteringslista. Resultatet blev 34 ja-röster mot 14 nej-röster. Kommunfullmäktige bifaller därför kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Bilaga Sänd lista Björn Swedborg Teknik- och servicenämnden Mark- och exploateringsavdelningen Plan- och bygglovavdelningen Protokolljllsterare

21 Bilaga.. KF 107, OMROSTNINGSLlSTA KOMMUNFULLMAKTIGE 2010 M 2014 Ordinarie ledamöter Parti Ja Nej Avstår Micael Glennfalk m Leif Carlson m Tomas Peterson m, ~ Inge Teodorsson m l Morgan Esping m Annika Carlson m I Hå~fl-GaFlssgR Lisbeth Konrad m I Magnus Gustafsson m Björn Swedborg m Carolina Andersson m I Ferdinand Meilinger m Anna Maria Lyngstad m I PerAke Svensson c Ingela Nilsson Nachtweij c Krister Torenfält c Kerstin Andersson c Peter Karlsson c Rein Soovik c Bo Svensson c I Anna Svensson c i Gtlelf\:lfl-Br"l::lHe år.e Göran Gustafsson kd I Elisabeth Lago Nilsson kd I Torbjörn Sandberg kd Befje ~8FSS Assar Gällerspång fp 1 Jafl-Fl-eRr-ikssen Mustafa Badran s t Helefl.-N+lss0F1 Britta Grahn s Kenneth Björklund s ) Eva Berglund s I Michael Svensson s Us-AstFiEl-AREf ers so n.. Wivi-Anne Karlsson s i Ake Strö berg s \ Kjell BOlow s I Anita Westerback s I Lennart Nygren s Lizette Wästerlund s l Anders Sundberg s Anders Enqvist s } P eter-i=ib JBeFg Maria Samuelsson s \, Harriet Lundmark s I=I-~ån Lars-Inge Green s Kjell Jonason v Pia Young v l Caroline Axelsson mp l Annika Fundin mp 1 Sandor Högye sd l Tomas Holmberg sd Presidium: Claes Wetterström 1:e vice ordförande (m) l Annika Högberg 2:e vice ordförande Leif Larsson ordförande,0 1.../ ~. (s) (c) Antal Antal Antal Ja Nej Avstår?iJ 'ly

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sal11l11anträdesdatul11 1(4) KF 108 Dm 93/2011 Kod 239 Ny plan- och bygglovtaxa Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta föreliggande plan- och bygglovtaxa med en justeringsfaktor (N-faktor) på 0,7. Reservationer De moderata och laistdemokratiska fullmäktigeledamöterna reserverar sig mot beslutet. Sammanfattn i ng Miljö- och byggnämnden beslutade , 23, om ny plan- och bygglovtaxa. Taxan har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I det beslutet angavs att planavgiften tills vidare skulle tas ut i enlighet med av kommunfullmäktige antagen taxa. Därefter har SKL översänt en reviderad taxa som även reglerar planavgifter för befintliga planer. Miljöoch byggnämnden beslutade vid sammanträde , 47, att komplettera sitt tidigare beslut med SKL:s version med supplement som även omfattar planavgifter för befintliga PBL-planer. Nämnden beslutade också att översända taxan till kommunstyrelsen och föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade taxan. Den reviderade taxan förelåg som underlag för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde KS 176, Taxan var tänkt att gälla från och med när den nya plan- och bygglagen trädde i kraft. Den nya taxan ger kommunen en möjlighet att få ökad kostnadstäckning för nyinförda krav på besiktningar, nya annonseringskrav, nya administrationskrav med mera. För Vimmerby kommun innebär den nya taxan en höjning på cirka 40 %. Höjningen skulle innebära att Vimmerby kommun hamnar i ungefär samma avgiftsnivå som likvärdiga kommuner, exempelvis Hultsfred. Protokolljusterare

23 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(4) ~, Enligt den nya plan- och bygglovtaxan föreslås justeringsfaktorn (N) vara 0,8 för en kommun med fåtte invånare än personer. Allianspartierna i kommunstyrelsen ansåg att en höjning på cirka 40 % är för mycket och att justeringsfaktorn därför bör vara lägre än 0,8. Kommunstyrelsen beslutade att planeringsavdelningen skulle se över den föreslagna höjningen av plan- och bygglovtaxan och återkommer till kommunstyrelsen med nya beräkningar av taxan baserade på en längre justeringsfaktor. Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades ett förslag från planeringsavdelningen. Där redogörs för vilka arbetsuppgifter som tillkommer i samband med bygglovprövning. De utökade arbetsuppgifterna bedöms från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Boverket motsvara en ökning från dagens nivåer med 20-25%, där merparten belastar administration och byggnadsinspektion. Vimmerby har idag 2 x 0,8 handläggare, 0,5 administratör samt 0,3 handläggande chef vilket ger totalt 2,4 personer för handläggning av bygglov mm. Organisationen är inte dimensionerad för ökade arbetsuppgifter med 20-25%. Det finns enligt förslaget två sätt att finansiera behovet av ökade personalresurser; antingen genom skattemedel eller genom ökad taxefinansiering. Det från SKL framtagna förslaget till PBL-taxa har baserats på de utökade arbetsuppgifter som i lagen tillförs Sveriges kommuner och har konstruerats så att kommunerna ska ges en ekonomisk möjlighet att via taxeökningar säkra möjligheten att hantera de ökade kraven. Valet av justeringsfaktor (N) är av stor betydelse för den totala taxeintäkten. Planeringsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny plan- och bygglovtaxa enligt SKL:s förslag med en N-faktor av 0,8. Därutöver förslås kommunstyrelsen besluta att ökade taxeintäkter får användas till att öka tjänstgöringsgraden för byggnadsinspektören från och med o 1 från 0,8 till 1,0 till en merkostnad av kronor, och att tjänstgöringsgraden för kommunekologen från och med utökas från 0,5 till 1,0 till en merkostnad av kronor. Kommunstyrelsen var överens om att justeringsfaktorn ska ligga lägre än föreslagna 0,8 och diskuterade vilken nivå som är lämplig. Protokolljusterare

24 ~. ro;iii~.~ VIMMERBY KOMMUN <~~~\~ ~~ Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr Sal11l11anträdesdatlll11 3 ( 4 ) Rörande förslaget att använda ökade taxeintäkter för att finansiera en utökad tjänstgöringsgrad för byggnadsinspektören var kommunstyrelsen överens om att detta kan göras. Rörande förslaget att utöka tjänstgöringsgraden för kommunekologen var kommunstyrelsen överens om att frågan ska hänskjutas till budgetberednmgen. PerAke Svensson (c) yrkade, med instämmande av Helen Nilsson (s), att plan- och bygglovtaxan ska antas med enjusteringsfaktor (N) på 0,7. Leif Carlsson (m) yrkade, med instämmande av Göran Gustafsson (kd), att plan- och bygglovtaxan ska antas med enjusteringsfaktor (N) på 0,6. Kommunstyrelsen beslutade att plan- och bygglovtaxan skall antas med en justeringsnivå (N) på 0,7. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. Stadsarkitekt Bo Klaren deltar och redogör för ärendet. Yrkanden Micael Glennfalk (m) yrkar att plan- och bygglovtaxan ska antas med en justeringsfaktor (N-faktor) på 0,6. PerAke Svensson (c) yrkar, med instämmande av Eva Berglund (s), bifall till kommunstyrelsens förslag att plan- och bygglovtaxan ska antas med en justeringsfaktor (N-faktor) på 0,7. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande propositionsordning ställs upp och godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Micael Glennfalks (m) förslag. Protokolljllsterare

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3.

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Bilaga 1 till Dnr LD 11/01374 CDiLAGA LS %129 Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Material till 2014 års medlemssamråd

Material till 2014 års medlemssamråd Sida 1/1 Deltagarna vid 2014 års medlemssamråd för Kommuninvests medlemmar Material till 2014 års medlemssamråd Under perioden från den 14 januari till den 6 februari 2014 genomför vi samrådsmöten med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer