fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet."

Transkript

1

2

3 GYLLERODS SMF Lennie Jansson Algrtind MOLLE Stockholm den 3 augusti 2007 Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 Ert kortnummerdr: ,01131}il522-1 och Korten skickas till eran installat6r. '' Viktigt att tdnka pa niir du ska starta kortet: 1. St ill in aktuellfrekvens. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet pa str0mmen igen. Ttink pa att det kan ta upp ett par timmar innan kortet gar igang. FOr frekvenser gl in pa Om vi tvingas byta programkort, pi kundens begdran, och kortet fungerar ndr vi testar det hos oss, har vi rdtt aft ta ut en avgift pi 100:- + moms per kort. Programkortet dr Canal Dgital Sverige AB:s egendcm. Vid upps*gningav avtal skall korteukorten returneras tiltbaka till ojs inom 14 dagartran a*abtjslutdatum. Kort som ej retuin?iatslill oss inom denna tid kommer debiteras moms per kort. fu:-k Med viinlig hdlsning Niklas Wikstrom Teknikavdelningen Canal Digital KabelTV :: Tel: o t/l

4 AVTATS IEITKOR F6R, DIGTTAL I{OTTAGNING AV PROGRAMKAilAI.EII Tv4 da spdc{lt mottagningsdlhend medglyits av w4 F6retag: GYLLERoDS SMF Ksndnn Orgnr:7LffiOffi73 Kundkategori: Fris&n& kabeftv niit Kontak$enson: Lennie Jansson Tel.nr: Adrw:, Abrand 3,260 42, MoLLE Konhlrtsperlod: Start 07{8{1 med avtalsfid 12 mtnader. NEt: Gyllertids Smf (3943) Riittrghetsfibrslikran och defi niuoner Canalbigitat Sver(1e AB (nedan D) har av Tv4 AB ftltt rte att tillhandahgfla W4:s programtjiinster pt CO:s programlort OetA avtal-a,rser endast vidaredistribution av W4:s programkanaltv4. FOr denna tjanst (toiunuertig servie och administration under konbrstid) iiger CD rti'tt att ta ut en ersiittning i form av kortavgift samt tdlg servieavgift av kunden (nedan Fttreta$). Som avkodningsutnrstning vid digital via parabolanverds Programkoft samt, iftirekommande fatl, en s.f. CA-modul. Prognmkortet har ett registneringsnumr r som kopplas till desa avtal. C'A-modulen siiljes av CD. Rt taget wa6r sgint f6r konek notbgningsutrusbring och fiir at denna ger en fullgod bildkvalitet. Vidare ansvarar Foretaget giifut ftir enentuelh kostrrader sqn kan upps vid evenhrelft byb av kodnirgs- eller siindningsstardard. OgS Vidaredistrihrtion f{r endast slre i kombina on med avbl med Copvsuede AB Rti vidaredlstributbn kriivs tillstlnd fr8n Cog6nnde AB och vidaresiirdning ftlr ske pt de villkor sonr anges i stdant Ulls nd. Noteras b6r att den diglhla sab firsignalen ftir programkanalen W4, forutom de ordinarie programtabhema endast ger Ullgfing tiltw4:s lokah nyhebkanal ABC-nyft de TV4 s6nder lokala nyheter fi n de olll<a dtstrlkt n. 1. ltlottagningsfillstindet Den rttt CD upp er innefattar inte tilbhrd att bedriva vidares6ndning eller n8gon annan fiorm av 8teruS6ndning av programkanalema. Tillsttndet innefattar ej heller annat offienfligrt framf6rande av prcgltlm odt inte hdler rtitt Ull o<emplarframstiillning av prcgram i vidare m6n tin som anges i Upphorriitblagen. 2. Arryiftr odr betalning Med avgift avses den periodiska betalningen fiir semcekostrrader i samband med registerhtllning och kontinuerlig akivering av prcgramkortet (f.n. 398:- o<kl moms/kort och tr) samt en koftkostnad inkl startkoshad (fn. 398:- o<kl nroms/kort). I ftirekonrmarde fall debiteras en eng6ngskostnad for leverans av CA-modul (f.n. 960:- exkl. moms). FaKureringsavglft pt 35:- per faktura Ullkommer. 3. Andring av avgift CD har r5tt att rned 2 mtnaders wrsel iirdra kort-/serviceavgiften. Den np avgiften kan meddehs via fakura. Vill Rt tag t inte godta den nya avgiften, kan upps jgning av avtaht ske vid den tidpunk dt den nya avgiften treder i funkion. Stdan uppssgning sloll rneddelas senast tio dagar efrer det att Rtretaget efi8llit meddelande om den nya avgiften. 4. FOr tag E skyfdigher Rirehget skall handha Programkort och CA-modul enl de instrukfprcr som ar es i avtalet Riretaget filr inte i ntgot fall hyn ut, udtna, panbiitta, siifa eller anv6nda srg av erhght programkort pe annat siitt ell r annan plab iin vad sorn anges i avtalel Riretaget ager ej helbr r6t at upptr6ra entrdavgift eller annan slag av ersittnirg ftir visning av programkanabma. Visnirg av programkanalema r endast ske via TV4:s signal vid sdndningstillftillet, vilket bl.a inneber att programmen i helhet eller delar ej r bandas eller kopieras for senare visning. Programmen ftlr ej heller ffirvandos och visning r ej ske i direk eller indirek ftirsii$ningseller marknadsftiringsqfte av Riretageb plodulder/verksamhet. 5. Ansvar fttr skada edler fiidust av Prcgramkort

5 Foretaget sttr under avtalstiden risken ftir Programkortet. Om ddta genorn stiild eller pt annat sdtt forloras, skadas eller uppvisar bristftillig funktion, skall Rtrebget orngeerde kontakta CD fiir vidare insfuldioner. I de fiall diir Programkort ocfi/eller CA-modul uppvisar bristande funkion p.g.a. fabrikationsfel eller p8visad transportskada u$ytes dessa kostradsfritt. Rtreftaget skall dock snarast pspeka s8dant fel eller transportskada. CD debihrar i 6wigt enseithingskort enligrt vid var tid e*illarde prislista (f.n. 398:- o<kl moms). 6. Silindnipgsavbrctt dler sindningsstiirning For eventuella avbrott av s5ndningnrna av programkanal fr6n satellit utger ej n6gon ersiittning/kompensation. Siindnirgarna iir beroende av bl.a atrnosf,iriska stiimingar lilsqn viiderlek. Detta kan medftira att siindningsf6nrtsiiturirqarna ftir6ndns, vilket CD ej kan r6da 6ver. Om siindnirgsuppeh8llet blir ltingre 6n en mtnad iiger Riretaget riitt at mddda uppsiigning av avtalet med giltighet fr.o.m. niisffriljande kabndermtnad. 7. Arrtal$ upphiilande Avtalet gtiller under hela den avtalsperiod som angivlts i alftalet. Skulle upp*igning inte ske 3 m8nader fdre avtalsperiodens utgtng, forliings avtalet automatisk i tolv mtnader. Eventuell uppsiignirg mtste meddelas CD skifri,gen. Vidare fdrbetrtller rtitten att siiga upp detta avtal om fakturerad avgift/kostrrad ej betalats inom f6rsb p8minnelsefakhrrans fttrfailod4 eller om pt annat siitt viisendigrt brutit mot besttimmelsema i detta avtal. AltematM har CD riitt att stiinga av prcgramkoft tills dess att betalning sker. 8. Ers5ttnlng vid avstingnlng CD har riitt till ensiittrring ftir sina losfrrader som uppstatt (t.ex vid inkasso). 9. Anvarcbegr6nsning Skulle endera parten bli skadesttndsskyldp mot den andra avtalspdrt o, skall slodesdndss$/dighen i inget fall omfatb ersiithing for indirek slcada eller utebliven vinst. lo. Fore llaleurc Om ftrll6[antft av nteot av-partents ttagnrrcbn enllgt detta1vtrfitsrarasetbrfiirhlndrasavomstiindigheter sorn part ej kunnat rtda tirrer sgern arbeblonffikt, tskredslag, eldsffa, k!9, mobilisering eller milit5rinkallelser av st6ne ornfattnirg, nekvisitkrn, beslag, valutaresffiktioner, myndighetsbestimmelrer, uppror odr uppbpp, inskdnkningar i frtgn mr drivkm& allmen knapdet pt Uansporter, \raror och energi samt fel eller forsening i leveranser frtn underbrenntirer pga. ornstiind(theter som hiir ar ivits, skall detta utgdra befrlblsegrund som medfiir fiamflyltrrirg av prestatbn och befrielse frtn p8fttljder. 11. TVlst I hiindelse av Wist och parterna inte 5r Overens om blkningen av detta avtal skall iirendet i ftirsta instans handliiggas av Stockholms lingsrdtt. Hermed intygas att partema tagit det av samt grodkiint innehtllet i detta arbl. srockhorm *"'.-ffu*l[... U* I l'i,....\-.y:.;... Rir Canal DigiEal S\ rige AB, ftir*ilj. avd. \a \;t,'.',ra?l. I J ltlira4\ i,,l,iv6la iii;#6'ry;id;;'"r' oatumr.?.#;.t:..it'^t'y ^x^l,,':^:= ';" "ri]""^tv-,< V"f-.i...\...a... fdrfbretages \/ reknlrp/! A-,'n 'rf.l frp -i i r.,- ilffi;6iiliis'il;."' '

6 // rr Wltl0ltt HAilllrrron M6lle 2OO2-O4-O7 GvllrR0os SannrAlucner Att: Ulf Strandmark Algriind MOLLE Er skrivelse 2OO2-O2-28 Ar 1999 skall enligt Er skrivelse, hamnforeningen mottagit en snoslunga av Gyllerods Samfdllighetsforening. Denna skall d5 ha overlsmnats av Christer Nilsson till Lennart Sillen Alfredsson, for forvaring i hamnforenings skjul. Christer Nilsson tillst6r att han overldmnat en snoslunga till Sill6nAlfredsson. Var snoslungan skulle forvaras har han ingen kdnnedom om. Vad som for civrigt ovenskommits om denna forvaring finns det ingen notering om, Molle Hamnfdrening kan ej se sig ansvarig for denna snoslunga. F<ir att visa Er god vilja har styrelsen dock beslutat ge Er ett bidrag om 1 5OO kronor for anskaffning av ny sndslunga, Vg inkorn med kopia pi kvitto. Ni uppger i skrivelsen att felaktig fakturering skett angaende grdsklippning av H8ven. Enligt av Er bifogade fakturakopior avser denna grdsklippning extra klippning. D5 fakturorna hdrhor frsn 61 2OOO och har d6 accepterats, ser den nuvarande styrelsen ingen anledning att ifragasdtta denna fakturerings riktighet. Ulf Jansson, kassor AoRess Teteroru Hamnen O42-347OO M6lle Telernx PosrcrRo Bnnre rro OncruR

7 Molle hamnlorening c/o Ulf Jansson Box MOLLE cyller6os SAMFALLIGHE TSFORENING {(1,) Molle by the sea Ang. ersiittning fiir ftirsvunnen sniislunga samt iterkrav. Under sensommaren 1999, di hamnftireningen enl. avtal ombesdrjde markskotseln hiir siviil sommar som vinter, kom undertecknad i egenskap av ordftirande for fiireningen och Lennart Sill6n Alfredsson i sin egenskap av ordftirande ftir hamnforeningen overens om att hamnftireningen skulle forvara och vid behov anviinda vir sncislunga. Vi var ense om, att maskinen dven kunde anviindas som back-up for hamnforeningens egna behov. Maskinen stiilldes in i hamnftireningens ftirrid av Christer Nilsson, som tills dess forvarat densamma. Under de resterande tvi vintrar hamnftireningen svarade lor vir markskotsel kom snoslungan sivitt vi i dag vet ej till anviindning. I slutet av fiiregiende Ftr, dh jagupptiickte att ftirridsbyggnaden var borta - den har fbtt liimna plats for den nya infarten - efterlyste jag maskinen. Forst fick jag beskedet, att sncislungan giu i inbyte mot nyanskaffning av annan hamnforeningens maskin. Sedermerahar det sagts mig, att snoslungan kan ha stulits ur forridet nigon ging under sistlidna sommar, da tydligen nigon brutit sig in diir. Det mh"varahursomhelst med detta. Vi anser niimligen, att hamnfiireningen bdr ansvaret fiir att maskinen avhiints oss. Vi var ense om att hamnforeningen skulle ftirvara snoslungan for vir riikning och uppenbarligen har hamnfloreningen ej lyckats hiirmed. F<ir detta gcir vi foreningen ansvarig. Snoslungan var nhgra ir gammal men hade genomgitt service, di den stiilldes in i ftirridet. Christer Nilsson kan liimna kompletterande upplysningar htirom. Styrelsen for samfiillighetsforeningen har beslutat attkriiva ersiittning av hamnforeningen ftir den forsvunna snoslungan med skiiliga kronor. Hiirvid fogas kopior av hamnftireningens fakturor och ol-ll-12 avseende extra griisklippning. Fakturorna iir betalda. Det har i efterhand visat sig, att den aktuella griisytan i den s.k. Hiven till-

8 sid.2 v h<ir kommunen och att kommunen enl. avtal med hamnforeningen ersatte densamma ftir skdtseln av bl.a. denna griisyta. Hamnforeningen har silunda uppburit dubbel ersiittning for ett och samma arbete! Vi har tidigare l6tit saken bero. Niir vi nu dock riktar ansprik mot hamnfiireningen fiir den fiirsvunna sntislungan, tycker vi dock i anstiindighetens namn, att hamnforeningen skall iterbetala vad hamnforeningen dubbelfaktu r erat. Vi kriiver silunda hiirmed fakturabeloppen, tillhopa kronor, tillbaka. R?intan avstir vi fran. Viinliga hiilsningar F<ir stvrelsen Ulf Strandmark Ordf. Algriind 14, Mdlle tel l0 fax.34 7l 60 Bit.

9 , i; GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORE,NING Mellan Lerurart Svensson, 5lIl , med firma Kullabygdens Vapen &Laddtjiinst, Lennart Svensson, M0lle, hiir nedan kallad entreprenoren, h ena sidan, och Gyllerods Samfeilighetsfdrening, M611e, h?ir nedan kalladforeningen, i andra sidan, har denna dag triiffats fdljande AVTAL 1. Entreprendren itager sig att fdr f6reningens reikning uffdra dels under punkterna 1-5 i bitagda offertbegiiran omniimnda arbetsuppgifter dels ock efter siirskild overenskommelse dtirom wrder punktera 6-9 angivna uppgifter. 2. Fdr punkterna 1-5 erllgger fdreningen till entreprendren ett fast pris om tjugoentusen (21.000:-) kronor. Mervtirdesskatt tillkontmer. Beloppet utbetalas mot faktura per 31 maj, 3 I juli och 30 oktober med ll3 var gang. Maskinhyror ingflr. F6r under punkterna 6-9 utgar timersiitbring med 210 kronor per timme exkl. maskinhyror. Merviirdesskatt tillkommer. For handgrtisklippare utgflr 25:-, fdr akgrasklippare 85:- och fdr motorsig 50:-/tim. exkl. moms. Fdreningen hiller med snoslunga. 3. Entreprenoren, som iir regisfierad ftir F-skaff, svarar sjnlv for redovisning och inbetalning av sina skatter och avgifter. 4. Detta avtal glller fr.o.m och l6per i fdrsta hand under fie Q) ie. Diirefter gliller sex (6) minaders dmsesidig uppsigningstid. Detta avtal har uppriittats i tvi exemplar och har parternatagtt var sitt diirav. S f,lunda dverenskommet. Molle I mars 2oot I J'.-a-, /) \/h'.rrfu/m ' Lennart Svensson Bil. Oftertbegiiran

10 GYLLER6DS S AN,{FJiLLI GHETS FO R ENI NG OFFERTBEGARAN Samfiilligheten onskm offerr pi fol jande itaganden for sktjtsel av fdreninger.rs g e me n s runh ets arrl d g gnin g ar: 1. Klippning av srasytor ca 3600 kvnr turder veg^etationsperioden (ryril - oklober). Klilirning uf6res vid behov - dock mest en gang Yg' l4-e dag,.gt'iismattomas liigebch itorlek framgir av trif. karla (bil ) och bif salnmanstiillning (Bil 2). Det fcimtsiittes att klippet ligger kvar pi g,rdsmattoma. 2. Kruttskdnring mellan gingviigar och gr':isnraffor ( ca 256 lpm) szurlt_renstri.ng av kanter meilan hacklibafrer och gangviigar skall giiras 2 ggr. / fu'. (-Tuni och oktober) Skr:ipt sopas upp och bortforslas till kornpost p.{ Grdningen. De kanter det g:iller fr:amgdu: av bif. kzuta (Bil 3) och sanunanstiillnins (bil 2). Gingviieanna sopas samtidigt. 3 Overh:ing av Rosa Rugosahtickama not g.ingvtigarna klippes 2 ggr/ir'. (Bil I o 2) 363 lpm. Klippet boffforslas till Tippen. 4 Lekl.{dan krattas vzu' l4-de dag urder april-september med sruntidig rensning av osriis 2 ggr I ir'. Ca 225 kvm. Bekiimpningsmedel fir inte anvimdas. Borrforsling av sknip till komposten pfl Grdningen. 5 Sidoskott pi pilarna ( 8 st ) klippes bort 1 ggn/.{r. De nedersta grenarna sonl hiinser ner klippes bor1. 6 Sncjrciining och sandning efter ev. snrjfall och/eller vid halka av de gingvtigar sorn fi:amgir enl. kartarr(bil 3) Ca l40lpm. Gingv.lgama sopas ev. efter vinteqredoden (om sandning fcirekonurrit). Tidseisiithring enligt civerenikonunen fimkostnad. (Offert pi tirnkoshrad) 7 Hurrling av piluna skall ske varl trc'dje ir'. Klippning och bortforsling till Tippen. Tidigt p.i v.iren fore savrring. Siirskild erszittning utgir efter 6verenskonunelse. 8 Hiickama (Rosa Rugosa ) klippes ner fcir fornl,else (ca 5 cm) vart tredje ir'. Tidigt pi v.iren fijre sav. Liinipligt rir att forsla klippet till en plats ldngst ner p.{ Grciriirigen. diil Byf<ireningenefter civerenskonmrelse hiuntar till majbrasan. Efter neilklippningen spmtas rabattema rned godkiint bekiimpningmedel frir ogriis. 9 R.{g.{ngarna mot angrdnsande fastigheters h[ckar och staket. rensas och besirutis 1 ggn/ir. E--tt nr i samband-med itgiirder enl. p. 8 Overenskommelse om vilka rigangar det giller och kostnaden tniffas efter besiktning vid varje siirskilt tilfiille. (Tidsersiifhing enl. civ erenskommen. ) Entreprenaclen kan ske under fciliarxle alternatjv: Alt I En[eprendren tir registrerad finna och skdter sivdl momsredovisninq sont lagstadgade arbetsqivaravqifter. N,Iaskiner som etfordt'as tiges och skcjtes av enfieprenoren.,\lt 2 Enfieprendren erhiller ers.{ftrinq utan moms och arbetsgivaravgifter'. soltt fdreningen betalar. Fdreningen best.{r'med erforderliga maskiner. som fdrvams och skotes av enh'eprentjren. Sj:tlvg. griisklippzu'e (p l), bensindr'. hiicksax (p 3) bensindr'. snilslurga (p 6), besindr'. roisig (p 8). - Avtalet bcir giilla i forsta hand 2 flr. diirefter med 6 min omsesidig uppsiignin-e. - Betalning av fast arvode 3 ggr per.ir mot fakl, som samtidigt omfattar lcipande ers:iffninsar. (Fakt 3l april. 30 aug, 31 dec.). GY LLERODS SAIVIFALUGFIETSFORENING

11 KullabYgdens Vapen & LaddtjAnst v. Bangatan 4, MoLLE TeUFax U2'U Se s I o 6 6, :W:s J<t,w,-^ iiy sryel*"'it' g.oot /cj GYLLEROO S SAMFALLIGHET SFONBXTNC Co Ulf Strandmark Algfiind Mdlle Mdlle Betr. Offertbeg di[ir,skotsel av grdnomriden mm' inom Gyllerddsomridet' Mdlle' Jag erbjuder mig hlirmed att f6r Er riikning utfora klippning, kantskiirning mm, i.niighrt med Eiforfrigan och av Er redovisade handlingar, till ett fast pris av 21.d00:-, giillande pkt. 1-5 i forfrignings'nderlaget. I detta pris ingar eventuella maskinhyror' For pkt. 6-9 som avser timersiittning utgar 210-ltim' exkl' maskinhyror' Maskinhyror utgar med: Handgriiskl. 25.ftim Akgraskl. 85:Jtim Motorsig 50:-/tim Sndslunga 85:-/tim Giillande moms tillkommer pi priserna' Med viinlig hzilsning

12 cylleroos sn vrrar,lrchntsronnnrlic Lennart Svensson Aux mains. v \'/ 2oor Med dversiindande av bilagda anbudsunderlag hoppas jag att du nu iir redo att ta upp en diskussion om villkoren fdr sktitseln av virt omride. Kontakta giirna mig sfl kan vi tifta pi arbetsuppgifterna tillsammans. Eftersom vi infordrat flera anbud vill vi ftir ordningens skull, att du ltimnar ett eget sidant. Det skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 28 ds. kl di vi har styrelsesammantriide samma dagpitkviillen. Viinliga hiilsningar Ulf Strandmark Ordf. Tel l0 Bil.

13 2001.oe-l I Ulf Etrandmark Ordf. Gylterdtl* Samftllighat#orenf ng frulmrlr; OffErt 3oil vser gk0ts6l sv gronyfor' F6r ekgtmt av sarrfalligfrebdhningrenr gernem*ntretranlaggninsr 6fillgil bif. lftrthtlrus 1'2 oc+1 3' FOf Funktsrns 1-5 6nligil uficflbegrer*r rrfforsa till eil prie ev 33 [F kr' t- t'<-o' t< J : Sn6rulrtrq och ssr^ldning med mtnitraktor utrltttad ffied schskthad odl eardtpriclare 290 krth, rardshndirc tiltkommer n$d at fis av 1'ff, lffn<g' $opring av gr*rg$tigar med minitraktor utfustett med sopborete 28O h#h. Pria rnl rinkluris peremel och maskintr' Betalning fftakar anligt altenutlv I i ofbrtrbegeran' Betalningr vlllkor 20 dager' O{terten g6lls to.m- 15 marc MeruArdffitkett tillkomfi r pi rsfitliga Fisor' l/ 2, 16* O MEDVANLIGN HATSruINGI\N I0's g8[9il 7,V0 3O I SNIHTINO) 9t;0d t00e-e3l-ll

14 = 1-.JNI'T_'A L L3 i5f- L I HDELLS F4ffRK AE 't 7 F-98 t =- J7 f; Markarb eten AB Ekeb;' G 1' I I criitl s Sa mf:i [ i ghu'ts fi treuttr 91 L.ilf Strirnr,lnrnrk Aigriinel Molkr Anbpdi-_-. Triidgirdssrktitsel. Hiirr:rccl ertriucler vi pss -. cr,tt utftircr lulrriccrar"lt-'.trbetell i c:nltghet nrt:cl tillhi-rndal-rdllet forfrfiglintifiunrlct'lr1g sirrnt unde"r nrlrlansti'lcrrde betingtllser ttttrt t:rr ers;ittrrirrl5 at': \J K.ronor: (35'F0ft:l Omfattrring: Priset gliller purrkterna 1-5' ()vrigt: i Ianliug ;rv Pll.lrtrit irrkl Lrorttt'atrs;-rurt Pris:2'700:- Nclkli pr prn i rr S', itrr Re11t: sir irtgl trorttrilrrspor t' Pris: 7,950;- Ptr n kt \l u t ga r c' n I i j r,'crc-itsko tmtte'i sc' OvanstAende priser giiller per Ar och g;ing' lrristr t f, iil lcr c:xkl ttt t'rv itrr.le-ss ka t t Ffir-auburl(:t gellcr bilagrla rc$(rrvatiort /74 \/ Biiogar prislistar f(ir Sno o<:h halkbck.impuing' Frigor lrclriiff.rnr.le rlcttar anlrtrd besvar.ls av Stefatt Lirrclt:ll pfi tr'l Q1 v cllcr'()70-5+h 12?5 Jrted vanlig hitlsning S.l,inclells Markarbetcn AB S{* Stulcrtr l,intlc'l] d,^;eiaf C) ll,.6i c, rlt {er Adtc:s. S. l.irrdells Milrharhelcn AB lrueds vag? EKEBY Telefon: Tolelaxi Motrilteloforr : e4{'#54fr 5 o 7a 5( L I J. t f E-pr,tl: lindells rnarkrfiftlclta.telgrloidia.se Eankg3iro:5087.I588 Postgirr.r Org,nr: 55ti F-skatt sartr)l finns

15 51-JAH-81 15:3? L I HDELLS I"IfIRK AE r. s. a3 Mar t karbeten AB I'rislistrr fiir Sn6 & Ilalkbcldlmlrning vintern 'l'imkci.,itnad for rnantrellt arbete ordinarie arbetstid lrrlkostnad liir mnrtucllt arbete utanfbr ordinarie tid Tinrkostnad lbr mouuclll arbtstc helg och rtrda dagar $n6slunga cllcr enaxlad traktor med blad cllcr borste 'Fi rn kost ttad fdr rrraskinell snti/h alkbckantprring ord inarie tid ' l' irnkosl. rtarl ftir ma skitrell *nei/halkbckiitttpni rrg ut autiir or di rrari r: tid Timkr,rstnirrl thr rnaskitrcll sndt/halkbckiintpning helg och rticla dagar Tirnkostrtnd ftir transportfbrclon?) \'- 300:- 340:- 250;- 4BO;- 510;- 53 5:- 200;- Or,r'igt: Salt och sancl enligt giillande dagspris. Ordinarie arbetstid l6.00,0vrig tid = overtid, Vnrie pf,borjad tinrnrc rrikrras som ltel timme. \ii resi:rvcrar os$ {tir skador pfr kantsto<l och andra av snii dolda foremf,l. Samtliga lldser giiller cxkl merviir<leskatt Irrf;gor berriilfande dctta tresvarns ov Stcfan Lindell p& tel tt+z-269 0I cllcr ?5 N{ed viinlig halsnittg ii.lindells M lrknrbclcrt Alt Stefan Lindell Adrcis: S. L l1dnil._ Mitrkr.!rlrclrril AB Trueds viig? 2li0 51 EKEB] Telefon: Telefax: 041-7S S01 Motrilleleton: frrffi+?ti E-post: lindells rnarlfcdelta.telenordin se Azb - f*f&. t 2' E5 Bankglro: sEt Po*tqiro: I S Org.nr: ?994 F-shuttc:'-'tlcl finns

16 51-JftH-41 1=:=T LIHDELLS HFTRK AE L s. 84 ffi Markarbeten AB Ileservution I/74 Attbrrtlcl iir bascrnt pfi rfc liiner orlr ornliostnadcr.sanrt llri.set' 11fi f0rrriidcnlrcler och tiiinster, vilhir giillu. vid nrrhutl els n vgi va rr tl e- Ilii rc ftrrr int rii ffad lrostnadsii rr rlri ng sknii nrerlfiirn reglcring lv erril'epr.cn*rlsurrrnrarr.itegleirr g.slrnll skc cn ligt tillri nr pli gt err tre;t rcrrnrl i ndcx.sa k- rt:ts siidnrtt intlcx sltnll rurglrring ske enligt ctt fiir rk:t crrskildn fnllct arr;lassal intlex.

17 GyLLEROuS s.q.mfai-,lrghetsronnnrnc Molle Hamnfdrening c/o ordf. Lennart Sil6n-Alfredsson Fur r5 Utdver avtalade arbeten cinskar vi ftiljande extra att utf<iras under viren: l. Nedklipp och bortforsling av resterande Rosa-Ragusabuskar d.v.s. de, som ej blev itgtirdade fdrra iret. Uppskatbringsvis kvarstir l/3 av bestandet och jag fcireslflr en rundvandring/besiktning snarast, di riset kanske kan lnggas pfl majbilet. - Jag finns har i Mdlle kommande weekend t.o.m. mandag den 21 ds. 2. Uppsnyggning/rensning av vissa ytor, som hiller pi att helt viixa igen med ffa. ogrtis och buskar. Vi tittade i fiol pi sfriickan viister om gangstigen ftirbi lekplatsen" men det finns andra stflllen ox&. - Deffa arbete bdr ske snarast innan viixtligheten skjuter fart! - T.v. awaktar vi med allmiin bekiimpning mellan hiick och fastighetsgiins. Vid niirmare eftertanke anser styrelsen, att detta arbete blir fdr omfauande f<ir ftireningen aff biira. Det iir dessutom svirt att skapa rlttvisa om vi ger oss in i denna problematik. Mdjligen kan drsmdtet i slutet av mars komma fram till nigon annan ordning. 3. Vi anser, att nedfarten i Hflven bdr snyggas till. Till en bdrjan skall ogriiset i kantstenen bort. Kan vi fil hjiilp med detta ftirslagsvis medelst Round Up? Se till nigra korta frigor: - Det har framftirts dnskemil om att inom omridet och under viss kortare tid i vir stiilla upp en stdrre container f6r fiadgdrdsavfall o.dyl. Har Hamnftireningen intresse av ait deltaga i eff sidant projekt? - Vem ansvarar fiir att utspridd sand pi vira gangbanor sopas upp? Numera kan vi hilla kontakt medelst fax, di jag installerat nr l 60her i Mrtlle.

18 Christer Nilsson Aux mains Nigra korta frigor, som du kanske enklast besvarar gn att skriva svaren hiir intill och \/ returnera papiret i min brevlf,da. 1. Vem ansvarar ftir aff sanden pi vira gang-och cykelbanor kommer bort? Enl.Torbjrirn Kjiill sopar vtigftireningens maskin - iir det si? 2. Hur skall Rosa Ragusahiicken sdder om Grdnningen beskiiras, di det stir ett stilstaket mitt inne i detta? Har berdrda fastighetsiigare - Doris Nilsson och Kruse - understiillts detta problem? Sivitt jag kan bed<ima stir dessutom staketet pfl allmiinningens mark - niryta dm utanftir tomtgriinserna. 3. Vet Du mojligen var stegen nu befinner sig? Den finns ej utanfdr Juhlins staket. Tack pi f6rhand f6r besviiret. \r/ Ulf Suandmark

19 ,l t,t t MOLLE I{AMN EKONOMISK FORENING G YLLERODS SAMFALL IGFIET M<tlle Al U 23 Betr. Avtal ang. skritsel av gninomriden mm inom Gyller<idsomridet, M6lle. /GS. Avtal skcitsel I samt offert ll Klarliiggande ang. uppstigningar av giillande avtal. Avtal mellan Gyllercids samf;illighet och Mdlle Hamn Ekonomisk ft)rening iir rlmsesidigt uppsakl, muntligt, vid traffmellan adv. Ulf Strandmark; Gyllerdds samftillighet och undertecknad den Avtalet upphrir attgirlla0l Ataganden enl. avtalet pkt. 6 dvs. sncirqjning och sandning under tiden fram till avtalstidens upphrirande, kvarstir. Kristofer Jeppsson, tidigare entreprencir ftir arbetena enl. avtalet stir till fcirfogande fcir ev. sndrrijning och sandningar. Kostnaden for dessa arbeten skall debiteras Gyllerdds samftillighetsft)rening i vederbrirlig ordning och enl giillande offert.lavtall,%^ L,t7, -.l 1

20 GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING M6lle Hamnfdrening Fax (totalt I sid) Ang. giillande skiitselavtal. Di jag hiiromdagen blev informerad om att Lennart Sil6n-Alfredsson avgitt som hamnstyrelsens ordfcirande och ej liingre tillh6r styrelsen dverhuvudtaget samt att den nuvaramle styrelsen tydligen iir oklar 0ver avtalet med samfrillighetsf6reningen far jag som dess ordftirande anmiila ftiljande: Vid sammantriffande mellan Lennart och mig pi Lennarts kontor sade hamnfdreningen upp virt avtal for tindring av villkoren. Samf?illighetsfdreningen genom nrig sade di fttr sin del upp avtalet fdr att ha handlingsftihet att arl/rita annan entreprendr. Parterna var ense om att avtalet var giillande i vart fall 6ver vinterslsongen I d.v.s. att hamnfdreningen var skyldig att sdrja fdr fdrekommande sn<irdjning och sandning denna tid. Rent fonnellt iir hamnfclreningen ocksi bundet av hela avtalet i vart fall till 200I eftersom detta giiller fr.o.m. Ar 1999 "i fcirsta hmd2 6r, d?irefter med 6 man. omsesidi g uppsiigning ".

21 ffin mruruedotur GyLLEnous s,q,mnallrghersrorenrng Mdlle Hamn ek.fdr. Aux mains. v Er faktura av den 12 ds. REKLAMATION \r' Trots muntlig till fdreningens ordfdrande framfdrda protest betr. pif<lrda kostnader fdr extra klippning i faktura * betalning skedde just i protest - har vi anyo debiterats dylika kostrader. Vfrrt afial sdger, att grbsklippning skall ske april-okt. var I4'.e dag d.v.s. 14 ggr.lin. Vi f<irbehiller oss riitten att bestiilla ev. exffaarbeten. Ingen i styrelsen har beordrat nigon xtraklippning och sivifi vi vet har sidan ej heller skett utdver avtalet. Fdr aft vi denna gang skall dverviga huruvida vi skall betala rubr. faktura vill vi fdr ordningens skull ffl en skriftlig redovisning 6ver de klippningar som skett under ovannimnda period och en f6rklaring till att "xtraklippning"sker utan vflr bestiillning. Viinliga hiilsningar \ur-qc,. Ulf Strandmark ordf.

22 GYLLERODS SAMFALLIGIIETSFORENING Mdlle Hamnfdrening att. ordf. Lennart Silldn Alfredsson Aux mains Ang. virt skiitselavtal. \'/ Aberopande tidigare samtal flit jag hiirmed meddela, att styrelsen i gir den27 ds. beslutade ftiljande. Rosa Rueosahiickarna klippes ner enl. tidigare riverenskommelse dock ej den, som stir pi Grdnnigens sodra sida (mot Sillgrtind 31 och 33), dar vi iinnu ej kommit dverens med fastighetsiigarna om hur med stilstaketet skall fdrfaras. Markbearbebrins/oerdsbekiimpning skall enban ske vlster om gangstigen fdrbi lekplatsen. Tickbark gi liingre aktuellt. Oerflsbekiimpnine mellan gatstenarna in-/nedfarten Hiven utfdres pi effektivast mdjliga siitt. Befriiffande hamnf<ireningens dnskemil om hiigre ersiittning fiir extraarbete -- besldt styrelsen aff acceptera en hiijning fran avtalade 180 till 190:-/timme. Vir budget ftir innevarande 6r iir tidigare beslutad inom styrelsen, vi har jiimftirt med vad fifldgirdsanliiggare i dag debiterar per timme och vi noterar, att avtalet ej blivit uppsagt v retddigt av hamnf<lreningen. Enligt vdr uppfatftring l6per detta irsvis med sex mfuraders dmsesidig uppsagningstid. Trots dessa invidningar iir vi beredda att gir hamnfiireningen delvis till mdtes. Vissa av vfira medlemmar knotar redan dver tilltagande skdtselko strader. Mitt fax.nr. Ar l 60. Jag ar fioligen iter i Mcille s6ndagen den 5 mars. B iista Mdllehiilsniogar For Styrelsen Ulf Snandmark

23 cyr,lenou s SAMTALLIGHETSFOnENING Miille Hamn Ek. FOr. Tillhanda Er faktura Vi reagerar mot exfradebitering fdr grlsklippning 2 gg och 1005.Vid det fdrsta tillftillet fick klippningen mer eller mindre gdras om, eftersom den f6rsta pi stisongen ej skedde ftirriin - om jag minns ritt - under senare delen avjuni mdnad och ftirst efter virt pipekande. Griiset hade di vuxit si h<igt, att man miste klippa dnnu en gang ftir att fil ett acceptabelt resultat. - Eftersom klippningen skulle starta under april minad enligt virt avtal, tycker vi att det iir viil magstarkt att nu debitera oss ocksi ftir en klippning alldeles i bdrjan av oktober d.v.s. just di klippningstiden fiden utgiu! I sammanhanget skall ej heller bortses fr6n, att hamnf<ireningen i ir ej behdvt kantklippa vflra Rosa Rugosabuskar (2 ggr.lir enligt avtalet), di vi under viren kapade dessa. Vi ftireslir aff extrdebiteringen av xtra grashippning utgflr (2x260:-) och awaktar vi med betalningen tills dess vi fiir bekrnftelse p6, aff sfl kan ske, Viinliga htilsningar Fdr samfiillighetsfdreningen Ulf Srandmark Ordf. q.- / /, f-) u{rr} f -L-rjiJn

24 GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING MT-Tullberg AB att.: Carl H Thulin Fax Ang. genomfiird asfaltering, Gylleriid, Miille. Vi iie oroliga for, qtt de vattenpussar som nu efter regn bildas pi vissa stlilten vintertid kan fiirdaka halkolyckor. Vi har som bekant manga lildre boende inom omridet och sandning sker ej alltid omgiende efter en kiildknlipp, Fiir det fall det iir miijligt att i samband med tidigare utlovade justeringsarbeten ocksi pi nigot siitt itglirda dessa omrlden - det kan riira sig om ca 5 stlillen - vore vi tacksamma fiir en ungeflrlig kostnadsuppgift fiir ett sfldant *extraarbete. Di vi fiirestliller oss att saken bridskar flr det enklast att faxa direkt till undertecknad pi arbetet, numera fax.: Tel.: iir jag ej inne ringer jag gflrna upp. Viinliga hiilsningar. Y..," Ordf.

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Prtkll L/2006 Prt.kll frt vid sammantrdde med freningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hs Mna Nrdin, Krkgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdrPh (LA) ngrid S. Erikssn (E)

Läs mer

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106.

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106. KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-716. MAnoneex DEN 26 MAJ 2OO8 KL 9.OO I LUSTHUSET. BRF BoNIFA,CIUS. DAGoRDNING. l. 2. 3. 4. 5. 6. a tt 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15.

Läs mer

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

INBJUDAN och KALLELSE

INBJUDAN och KALLELSE INBJUDAN och KALLELSE Till flrsstflmma med Ledsjii vind AB tisdagen den 1 maj 212 I samband med irssttimman ges det mojlighet att deltai invigningen av f,iir6s vindkraftspark. Ledsjo vind AB iiger ett

Läs mer

Ilt00Eil. t.a"r* J2sV. BltEUl'lS- STORA. itr xvans se-ker I modeunobbvns. - Ddrlitr tror vi att jubileumskat logen i nytt siorlormat

Ilt00Eil. t.ar* J2sV. BltEUl'lS- STORA. itr xvans se-ker I modeunobbvns. - Ddrlitr tror vi att jubileumskat logen i nytt siorlormat M(lDEttTtYG -ffi STORA BltEUl'lS- Ilt00Eil J2sV t.a"r* itr xvans se-ker I modeunobbvns tjalnst =)'- 5r en aktningsverd alder f6r en si une brahsch. ;ch framgangen liir vert fiiretag er bade shdianau ghai"t

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002 I I Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36 Org. nr 16419-100 AnSREDovISNING fiir riikenskaps hret 2002 BostadsrEittsfiireningen Norra Agnegatan 36 t64t9-100 Styrelsen ftir Bostadsrtittsftireningen

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet.

PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet. PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON Närvarande: Monica Bengtson Gunilla Bunke Bosse Hansson Gunilla Klang Arne Rössel (Mårten Stenberg ej närvarande) 1. Mötet öppnades

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa v v V ' LÄRJE-HED ~ 40-ÅR av bengt lampa l Arrendatorn, lantbrukaren Gustav Larsson med sin familj utanför byggnaden Lärjehed som låg på nuvarande lotterna 35 och 36. Kortet taget 1929. 2 70talet Familjen

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN MIKROBITEN Årgång: 3 Nummer: 4 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. I Redaktion: Nils Bildsten Terapivägen 14c 141 56 Huddinge Inger Carlbom Arvs 1 indan 42

Läs mer

Almviksbulletinen. BRF Malmöhus 22. Maj 2007. med protokoll från Årsstämman. Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret

Almviksbulletinen. BRF Malmöhus 22. Maj 2007. med protokoll från Årsstämman. Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret Almviksbulletinen med protokoll från Årsstämman Maj 2007 Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Stämmoprotokoll mittuppslaget Bilinbrott sid 5 Medlemsförmåner

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

betala ör "luftfakturot". - kastas i det vanliga sopnedkastet. Sådana prylarfar autså inte sttillas in i grovsoprummet.

betala ör luftfakturot. - kastas i det vanliga sopnedkastet. Sådana prylarfar autså inte sttillas in i grovsoprummet. BOSTADSRATTSFORENI NG EN MAJRSruiRF{EN 1 2A04-01-29 I Deklarationsvärdet på våra lägenheter Från och med 2003 bir det fiir forsta gången ett formögenhetsvärde på Din lägenhet. Vi bilägger beskedet från

Läs mer

HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL?

HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? Nu kan även du som har direktverkande el byta till fjärrvärme 2015 Välkommen att ta del av vår information om hur en villa med direktverkande el kan få fjärrvärme. Ljungby

Läs mer