fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet."

Transkript

1

2

3 GYLLERODS SMF Lennie Jansson Algrtind MOLLE Stockholm den 3 augusti 2007 Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 Ert kortnummerdr: ,01131}il522-1 och Korten skickas till eran installat6r. '' Viktigt att tdnka pa niir du ska starta kortet: 1. St ill in aktuellfrekvens. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet pa str0mmen igen. Ttink pa att det kan ta upp ett par timmar innan kortet gar igang. FOr frekvenser gl in pa Om vi tvingas byta programkort, pi kundens begdran, och kortet fungerar ndr vi testar det hos oss, har vi rdtt aft ta ut en avgift pi 100:- + moms per kort. Programkortet dr Canal Dgital Sverige AB:s egendcm. Vid upps*gningav avtal skall korteukorten returneras tiltbaka till ojs inom 14 dagartran a*abtjslutdatum. Kort som ej retuin?iatslill oss inom denna tid kommer debiteras moms per kort. fu:-k Med viinlig hdlsning Niklas Wikstrom Teknikavdelningen Canal Digital KabelTV :: Tel: o t/l

4 AVTATS IEITKOR F6R, DIGTTAL I{OTTAGNING AV PROGRAMKAilAI.EII Tv4 da spdc{lt mottagningsdlhend medglyits av w4 F6retag: GYLLERoDS SMF Ksndnn Orgnr:7LffiOffi73 Kundkategori: Fris&n& kabeftv niit Kontak$enson: Lennie Jansson Tel.nr: Adrw:, Abrand 3,260 42, MoLLE Konhlrtsperlod: Start 07{8{1 med avtalsfid 12 mtnader. NEt: Gyllertids Smf (3943) Riittrghetsfibrslikran och defi niuoner Canalbigitat Sver(1e AB (nedan D) har av Tv4 AB ftltt rte att tillhandahgfla W4:s programtjiinster pt CO:s programlort OetA avtal-a,rser endast vidaredistribution av W4:s programkanaltv4. FOr denna tjanst (toiunuertig servie och administration under konbrstid) iiger CD rti'tt att ta ut en ersiittning i form av kortavgift samt tdlg servieavgift av kunden (nedan Fttreta$). Som avkodningsutnrstning vid digital via parabolanverds Programkoft samt, iftirekommande fatl, en s.f. CA-modul. Prognmkortet har ett registneringsnumr r som kopplas till desa avtal. C'A-modulen siiljes av CD. Rt taget wa6r sgint f6r konek notbgningsutrusbring och fiir at denna ger en fullgod bildkvalitet. Vidare ansvarar Foretaget giifut ftir enentuelh kostrrader sqn kan upps vid evenhrelft byb av kodnirgs- eller siindningsstardard. OgS Vidaredistrihrtion f{r endast slre i kombina on med avbl med Copvsuede AB Rti vidaredlstributbn kriivs tillstlnd fr8n Cog6nnde AB och vidaresiirdning ftlr ske pt de villkor sonr anges i stdant Ulls nd. Noteras b6r att den diglhla sab firsignalen ftir programkanalen W4, forutom de ordinarie programtabhema endast ger Ullgfing tiltw4:s lokah nyhebkanal ABC-nyft de TV4 s6nder lokala nyheter fi n de olll<a dtstrlkt n. 1. ltlottagningsfillstindet Den rttt CD upp er innefattar inte tilbhrd att bedriva vidares6ndning eller n8gon annan fiorm av 8teruS6ndning av programkanalema. Tillsttndet innefattar ej heller annat offienfligrt framf6rande av prcgltlm odt inte hdler rtitt Ull o<emplarframstiillning av prcgram i vidare m6n tin som anges i Upphorriitblagen. 2. Arryiftr odr betalning Med avgift avses den periodiska betalningen fiir semcekostrrader i samband med registerhtllning och kontinuerlig akivering av prcgramkortet (f.n. 398:- o<kl moms/kort och tr) samt en koftkostnad inkl startkoshad (fn. 398:- o<kl nroms/kort). I ftirekonrmarde fall debiteras en eng6ngskostnad for leverans av CA-modul (f.n. 960:- exkl. moms). FaKureringsavglft pt 35:- per faktura Ullkommer. 3. Andring av avgift CD har r5tt att rned 2 mtnaders wrsel iirdra kort-/serviceavgiften. Den np avgiften kan meddehs via fakura. Vill Rt tag t inte godta den nya avgiften, kan upps jgning av avtaht ske vid den tidpunk dt den nya avgiften treder i funkion. Stdan uppssgning sloll rneddelas senast tio dagar efrer det att Rtretaget efi8llit meddelande om den nya avgiften. 4. FOr tag E skyfdigher Rirehget skall handha Programkort och CA-modul enl de instrukfprcr som ar es i avtalet Riretaget filr inte i ntgot fall hyn ut, udtna, panbiitta, siifa eller anv6nda srg av erhght programkort pe annat siitt ell r annan plab iin vad sorn anges i avtalel Riretaget ager ej helbr r6t at upptr6ra entrdavgift eller annan slag av ersittnirg ftir visning av programkanabma. Visnirg av programkanalema r endast ske via TV4:s signal vid sdndningstillftillet, vilket bl.a inneber att programmen i helhet eller delar ej r bandas eller kopieras for senare visning. Programmen ftlr ej heller ffirvandos och visning r ej ske i direk eller indirek ftirsii$ningseller marknadsftiringsqfte av Riretageb plodulder/verksamhet. 5. Ansvar fttr skada edler fiidust av Prcgramkort

5 Foretaget sttr under avtalstiden risken ftir Programkortet. Om ddta genorn stiild eller pt annat sdtt forloras, skadas eller uppvisar bristftillig funktion, skall Rtrebget orngeerde kontakta CD fiir vidare insfuldioner. I de fiall diir Programkort ocfi/eller CA-modul uppvisar bristande funkion p.g.a. fabrikationsfel eller p8visad transportskada u$ytes dessa kostradsfritt. Rtreftaget skall dock snarast pspeka s8dant fel eller transportskada. CD debihrar i 6wigt enseithingskort enligrt vid var tid e*illarde prislista (f.n. 398:- o<kl moms). 6. Silindnipgsavbrctt dler sindningsstiirning For eventuella avbrott av s5ndningnrna av programkanal fr6n satellit utger ej n6gon ersiittning/kompensation. Siindnirgarna iir beroende av bl.a atrnosf,iriska stiimingar lilsqn viiderlek. Detta kan medftira att siindningsf6nrtsiiturirqarna ftir6ndns, vilket CD ej kan r6da 6ver. Om siindnirgsuppeh8llet blir ltingre 6n en mtnad iiger Riretaget riitt at mddda uppsiigning av avtalet med giltighet fr.o.m. niisffriljande kabndermtnad. 7. Arrtal$ upphiilande Avtalet gtiller under hela den avtalsperiod som angivlts i alftalet. Skulle upp*igning inte ske 3 m8nader fdre avtalsperiodens utgtng, forliings avtalet automatisk i tolv mtnader. Eventuell uppsiignirg mtste meddelas CD skifri,gen. Vidare fdrbetrtller rtitten att siiga upp detta avtal om fakturerad avgift/kostrrad ej betalats inom f6rsb p8minnelsefakhrrans fttrfailod4 eller om pt annat siitt viisendigrt brutit mot besttimmelsema i detta avtal. AltematM har CD riitt att stiinga av prcgramkoft tills dess att betalning sker. 8. Ers5ttnlng vid avstingnlng CD har riitt till ensiittrring ftir sina losfrrader som uppstatt (t.ex vid inkasso). 9. Anvarcbegr6nsning Skulle endera parten bli skadesttndsskyldp mot den andra avtalspdrt o, skall slodesdndss$/dighen i inget fall omfatb ersiithing for indirek slcada eller utebliven vinst. lo. Fore llaleurc Om ftrll6[antft av nteot av-partents ttagnrrcbn enllgt detta1vtrfitsrarasetbrfiirhlndrasavomstiindigheter sorn part ej kunnat rtda tirrer sgern arbeblonffikt, tskredslag, eldsffa, k!9, mobilisering eller milit5rinkallelser av st6ne ornfattnirg, nekvisitkrn, beslag, valutaresffiktioner, myndighetsbestimmelrer, uppror odr uppbpp, inskdnkningar i frtgn mr drivkm& allmen knapdet pt Uansporter, \raror och energi samt fel eller forsening i leveranser frtn underbrenntirer pga. ornstiind(theter som hiir ar ivits, skall detta utgdra befrlblsegrund som medfiir fiamflyltrrirg av prestatbn och befrielse frtn p8fttljder. 11. TVlst I hiindelse av Wist och parterna inte 5r Overens om blkningen av detta avtal skall iirendet i ftirsta instans handliiggas av Stockholms lingsrdtt. Hermed intygas att partema tagit det av samt grodkiint innehtllet i detta arbl. srockhorm *"'.-ffu*l[... U* I l'i,....\-.y:.;... Rir Canal DigiEal S\ rige AB, ftir*ilj. avd. \a \;t,'.',ra?l. I J ltlira4\ i,,l,iv6la iii;#6'ry;id;;'"r' oatumr.?.#;.t:..it'^t'y ^x^l,,':^:= ';" "ri]""^tv-,< V"f-.i...\...a... fdrfbretages \/ reknlrp/! A-,'n 'rf.l frp -i i r.,- ilffi;6iiliis'il;."' '

6 // rr Wltl0ltt HAilllrrron M6lle 2OO2-O4-O7 GvllrR0os SannrAlucner Att: Ulf Strandmark Algriind MOLLE Er skrivelse 2OO2-O2-28 Ar 1999 skall enligt Er skrivelse, hamnforeningen mottagit en snoslunga av Gyllerods Samfdllighetsforening. Denna skall d5 ha overlsmnats av Christer Nilsson till Lennart Sillen Alfredsson, for forvaring i hamnforenings skjul. Christer Nilsson tillst6r att han overldmnat en snoslunga till Sill6nAlfredsson. Var snoslungan skulle forvaras har han ingen kdnnedom om. Vad som for civrigt ovenskommits om denna forvaring finns det ingen notering om, Molle Hamnfdrening kan ej se sig ansvarig for denna snoslunga. F<ir att visa Er god vilja har styrelsen dock beslutat ge Er ett bidrag om 1 5OO kronor for anskaffning av ny sndslunga, Vg inkorn med kopia pi kvitto. Ni uppger i skrivelsen att felaktig fakturering skett angaende grdsklippning av H8ven. Enligt av Er bifogade fakturakopior avser denna grdsklippning extra klippning. D5 fakturorna hdrhor frsn 61 2OOO och har d6 accepterats, ser den nuvarande styrelsen ingen anledning att ifragasdtta denna fakturerings riktighet. Ulf Jansson, kassor AoRess Teteroru Hamnen O42-347OO M6lle Telernx PosrcrRo Bnnre rro OncruR

7 Molle hamnlorening c/o Ulf Jansson Box MOLLE cyller6os SAMFALLIGHE TSFORENING {(1,) Molle by the sea Ang. ersiittning fiir ftirsvunnen sniislunga samt iterkrav. Under sensommaren 1999, di hamnftireningen enl. avtal ombesdrjde markskotseln hiir siviil sommar som vinter, kom undertecknad i egenskap av ordftirande for fiireningen och Lennart Sill6n Alfredsson i sin egenskap av ordftirande ftir hamnforeningen overens om att hamnftireningen skulle forvara och vid behov anviinda vir sncislunga. Vi var ense om, att maskinen dven kunde anviindas som back-up for hamnforeningens egna behov. Maskinen stiilldes in i hamnftireningens ftirrid av Christer Nilsson, som tills dess forvarat densamma. Under de resterande tvi vintrar hamnftireningen svarade lor vir markskotsel kom snoslungan sivitt vi i dag vet ej till anviindning. I slutet av fiiregiende Ftr, dh jagupptiickte att ftirridsbyggnaden var borta - den har fbtt liimna plats for den nya infarten - efterlyste jag maskinen. Forst fick jag beskedet, att sncislungan giu i inbyte mot nyanskaffning av annan hamnforeningens maskin. Sedermerahar det sagts mig, att snoslungan kan ha stulits ur forridet nigon ging under sistlidna sommar, da tydligen nigon brutit sig in diir. Det mh"varahursomhelst med detta. Vi anser niimligen, att hamnfiireningen bdr ansvaret fiir att maskinen avhiints oss. Vi var ense om att hamnforeningen skulle ftirvara snoslungan for vir riikning och uppenbarligen har hamnfloreningen ej lyckats hiirmed. F<ir detta gcir vi foreningen ansvarig. Snoslungan var nhgra ir gammal men hade genomgitt service, di den stiilldes in i ftirridet. Christer Nilsson kan liimna kompletterande upplysningar htirom. Styrelsen for samfiillighetsforeningen har beslutat attkriiva ersiittning av hamnforeningen ftir den forsvunna snoslungan med skiiliga kronor. Hiirvid fogas kopior av hamnftireningens fakturor och ol-ll-12 avseende extra griisklippning. Fakturorna iir betalda. Det har i efterhand visat sig, att den aktuella griisytan i den s.k. Hiven till-

8 sid.2 v h<ir kommunen och att kommunen enl. avtal med hamnforeningen ersatte densamma ftir skdtseln av bl.a. denna griisyta. Hamnforeningen har silunda uppburit dubbel ersiittning for ett och samma arbete! Vi har tidigare l6tit saken bero. Niir vi nu dock riktar ansprik mot hamnfiireningen fiir den fiirsvunna sntislungan, tycker vi dock i anstiindighetens namn, att hamnforeningen skall iterbetala vad hamnforeningen dubbelfaktu r erat. Vi kriiver silunda hiirmed fakturabeloppen, tillhopa kronor, tillbaka. R?intan avstir vi fran. Viinliga hiilsningar F<ir stvrelsen Ulf Strandmark Ordf. Algriind 14, Mdlle tel l0 fax.34 7l 60 Bit.

9 , i; GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORE,NING Mellan Lerurart Svensson, 5lIl , med firma Kullabygdens Vapen &Laddtjiinst, Lennart Svensson, M0lle, hiir nedan kallad entreprenoren, h ena sidan, och Gyllerods Samfeilighetsfdrening, M611e, h?ir nedan kalladforeningen, i andra sidan, har denna dag triiffats fdljande AVTAL 1. Entreprendren itager sig att fdr f6reningens reikning uffdra dels under punkterna 1-5 i bitagda offertbegiiran omniimnda arbetsuppgifter dels ock efter siirskild overenskommelse dtirom wrder punktera 6-9 angivna uppgifter. 2. Fdr punkterna 1-5 erllgger fdreningen till entreprendren ett fast pris om tjugoentusen (21.000:-) kronor. Mervtirdesskatt tillkontmer. Beloppet utbetalas mot faktura per 31 maj, 3 I juli och 30 oktober med ll3 var gang. Maskinhyror ingflr. F6r under punkterna 6-9 utgar timersiitbring med 210 kronor per timme exkl. maskinhyror. Merviirdesskatt tillkommer. For handgrtisklippare utgflr 25:-, fdr akgrasklippare 85:- och fdr motorsig 50:-/tim. exkl. moms. Fdreningen hiller med snoslunga. 3. Entreprenoren, som iir regisfierad ftir F-skaff, svarar sjnlv for redovisning och inbetalning av sina skatter och avgifter. 4. Detta avtal glller fr.o.m och l6per i fdrsta hand under fie Q) ie. Diirefter gliller sex (6) minaders dmsesidig uppsigningstid. Detta avtal har uppriittats i tvi exemplar och har parternatagtt var sitt diirav. S f,lunda dverenskommet. Molle I mars 2oot I J'.-a-, /) \/h'.rrfu/m ' Lennart Svensson Bil. Oftertbegiiran

10 GYLLER6DS S AN,{FJiLLI GHETS FO R ENI NG OFFERTBEGARAN Samfiilligheten onskm offerr pi fol jande itaganden for sktjtsel av fdreninger.rs g e me n s runh ets arrl d g gnin g ar: 1. Klippning av srasytor ca 3600 kvnr turder veg^etationsperioden (ryril - oklober). Klilirning uf6res vid behov - dock mest en gang Yg' l4-e dag,.gt'iismattomas liigebch itorlek framgir av trif. karla (bil ) och bif salnmanstiillning (Bil 2). Det fcimtsiittes att klippet ligger kvar pi g,rdsmattoma. 2. Kruttskdnring mellan gingviigar och gr':isnraffor ( ca 256 lpm) szurlt_renstri.ng av kanter meilan hacklibafrer och gangviigar skall giiras 2 ggr. / fu'. (-Tuni och oktober) Skr:ipt sopas upp och bortforslas till kornpost p.{ Grdningen. De kanter det g:iller fr:amgdu: av bif. kzuta (Bil 3) och sanunanstiillnins (bil 2). Gingviieanna sopas samtidigt. 3 Overh:ing av Rosa Rugosahtickama not g.ingvtigarna klippes 2 ggr/ir'. (Bil I o 2) 363 lpm. Klippet boffforslas till Tippen. 4 Lekl.{dan krattas vzu' l4-de dag urder april-september med sruntidig rensning av osriis 2 ggr I ir'. Ca 225 kvm. Bekiimpningsmedel fir inte anvimdas. Borrforsling av sknip till komposten pfl Grdningen. 5 Sidoskott pi pilarna ( 8 st ) klippes bort 1 ggn/.{r. De nedersta grenarna sonl hiinser ner klippes bor1. 6 Sncjrciining och sandning efter ev. snrjfall och/eller vid halka av de gingvtigar sorn fi:amgir enl. kartarr(bil 3) Ca l40lpm. Gingv.lgama sopas ev. efter vinteqredoden (om sandning fcirekonurrit). Tidseisiithring enligt civerenikonunen fimkostnad. (Offert pi tirnkoshrad) 7 Hurrling av piluna skall ske varl trc'dje ir'. Klippning och bortforsling till Tippen. Tidigt p.i v.iren fore savrring. Siirskild erszittning utgir efter 6verenskonunelse. 8 Hiickama (Rosa Rugosa ) klippes ner fcir fornl,else (ca 5 cm) vart tredje ir'. Tidigt pi v.iren fijre sav. Liinipligt rir att forsla klippet till en plats ldngst ner p.{ Grciriirigen. diil Byf<ireningenefter civerenskonmrelse hiuntar till majbrasan. Efter neilklippningen spmtas rabattema rned godkiint bekiimpningmedel frir ogriis. 9 R.{g.{ngarna mot angrdnsande fastigheters h[ckar och staket. rensas och besirutis 1 ggn/ir. E--tt nr i samband-med itgiirder enl. p. 8 Overenskommelse om vilka rigangar det giller och kostnaden tniffas efter besiktning vid varje siirskilt tilfiille. (Tidsersiifhing enl. civ erenskommen. ) Entreprenaclen kan ske under fciliarxle alternatjv: Alt I En[eprendren tir registrerad finna och skdter sivdl momsredovisninq sont lagstadgade arbetsqivaravqifter. N,Iaskiner som etfordt'as tiges och skcjtes av enfieprenoren.,\lt 2 Enfieprendren erhiller ers.{ftrinq utan moms och arbetsgivaravgifter'. soltt fdreningen betalar. Fdreningen best.{r'med erforderliga maskiner. som fdrvams och skotes av enh'eprentjren. Sj:tlvg. griisklippzu'e (p l), bensindr'. hiicksax (p 3) bensindr'. snilslurga (p 6), besindr'. roisig (p 8). - Avtalet bcir giilla i forsta hand 2 flr. diirefter med 6 min omsesidig uppsiignin-e. - Betalning av fast arvode 3 ggr per.ir mot fakl, som samtidigt omfattar lcipande ers:iffninsar. (Fakt 3l april. 30 aug, 31 dec.). GY LLERODS SAIVIFALUGFIETSFORENING

11 KullabYgdens Vapen & LaddtjAnst v. Bangatan 4, MoLLE TeUFax U2'U Se s I o 6 6, :W:s J<t,w,-^ iiy sryel*"'it' g.oot /cj GYLLEROO S SAMFALLIGHET SFONBXTNC Co Ulf Strandmark Algfiind Mdlle Mdlle Betr. Offertbeg di[ir,skotsel av grdnomriden mm' inom Gyllerddsomridet' Mdlle' Jag erbjuder mig hlirmed att f6r Er riikning utfora klippning, kantskiirning mm, i.niighrt med Eiforfrigan och av Er redovisade handlingar, till ett fast pris av 21.d00:-, giillande pkt. 1-5 i forfrignings'nderlaget. I detta pris ingar eventuella maskinhyror' For pkt. 6-9 som avser timersiittning utgar 210-ltim' exkl' maskinhyror' Maskinhyror utgar med: Handgriiskl. 25.ftim Akgraskl. 85:Jtim Motorsig 50:-/tim Sndslunga 85:-/tim Giillande moms tillkommer pi priserna' Med viinlig hzilsning

12 cylleroos sn vrrar,lrchntsronnnrlic Lennart Svensson Aux mains. v \'/ 2oor Med dversiindande av bilagda anbudsunderlag hoppas jag att du nu iir redo att ta upp en diskussion om villkoren fdr sktitseln av virt omride. Kontakta giirna mig sfl kan vi tifta pi arbetsuppgifterna tillsammans. Eftersom vi infordrat flera anbud vill vi ftir ordningens skull, att du ltimnar ett eget sidant. Det skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 28 ds. kl di vi har styrelsesammantriide samma dagpitkviillen. Viinliga hiilsningar Ulf Strandmark Ordf. Tel l0 Bil.

13 2001.oe-l I Ulf Etrandmark Ordf. Gylterdtl* Samftllighat#orenf ng frulmrlr; OffErt 3oil vser gk0ts6l sv gronyfor' F6r ekgtmt av sarrfalligfrebdhningrenr gernem*ntretranlaggninsr 6fillgil bif. lftrthtlrus 1'2 oc+1 3' FOf Funktsrns 1-5 6nligil uficflbegrer*r rrfforsa till eil prie ev 33 [F kr' t- t'<-o' t< J : Sn6rulrtrq och ssr^ldning med mtnitraktor utrltttad ffied schskthad odl eardtpriclare 290 krth, rardshndirc tiltkommer n$d at fis av 1'ff, lffn<g' $opring av gr*rg$tigar med minitraktor utfustett med sopborete 28O h#h. Pria rnl rinkluris peremel och maskintr' Betalning fftakar anligt altenutlv I i ofbrtrbegeran' Betalningr vlllkor 20 dager' O{terten g6lls to.m- 15 marc MeruArdffitkett tillkomfi r pi rsfitliga Fisor' l/ 2, 16* O MEDVANLIGN HATSruINGI\N I0's g8[9il 7,V0 3O I SNIHTINO) 9t;0d t00e-e3l-ll

14 = 1-.JNI'T_'A L L3 i5f- L I HDELLS F4ffRK AE 't 7 F-98 t =- J7 f; Markarb eten AB Ekeb;' G 1' I I criitl s Sa mf:i [ i ghu'ts fi treuttr 91 L.ilf Strirnr,lnrnrk Aigriinel Molkr Anbpdi-_-. Triidgirdssrktitsel. Hiirr:rccl ertriucler vi pss -. cr,tt utftircr lulrriccrar"lt-'.trbetell i c:nltghet nrt:cl tillhi-rndal-rdllet forfrfiglintifiunrlct'lr1g sirrnt unde"r nrlrlansti'lcrrde betingtllser ttttrt t:rr ers;ittrrirrl5 at': \J K.ronor: (35'F0ft:l Omfattrring: Priset gliller purrkterna 1-5' ()vrigt: i Ianliug ;rv Pll.lrtrit irrkl Lrorttt'atrs;-rurt Pris:2'700:- Nclkli pr prn i rr S', itrr Re11t: sir irtgl trorttrilrrspor t' Pris: 7,950;- Ptr n kt \l u t ga r c' n I i j r,'crc-itsko tmtte'i sc' OvanstAende priser giiller per Ar och g;ing' lrristr t f, iil lcr c:xkl ttt t'rv itrr.le-ss ka t t Ffir-auburl(:t gellcr bilagrla rc$(rrvatiort /74 \/ Biiogar prislistar f(ir Sno o<:h halkbck.impuing' Frigor lrclriiff.rnr.le rlcttar anlrtrd besvar.ls av Stefatt Lirrclt:ll pfi tr'l Q1 v cllcr'()70-5+h 12?5 Jrted vanlig hitlsning S.l,inclells Markarbetcn AB S{* Stulcrtr l,intlc'l] d,^;eiaf C) ll,.6i c, rlt {er Adtc:s. S. l.irrdells Milrharhelcn AB lrueds vag? EKEBY Telefon: Tolelaxi Motrilteloforr : e4{'#54fr 5 o 7a 5( L I J. t f E-pr,tl: lindells rnarkrfiftlclta.telgrloidia.se Eankg3iro:5087.I588 Postgirr.r Org,nr: 55ti F-skatt sartr)l finns

15 51-JAH-81 15:3? L I HDELLS I"IfIRK AE r. s. a3 Mar t karbeten AB I'rislistrr fiir Sn6 & Ilalkbcldlmlrning vintern 'l'imkci.,itnad for rnantrellt arbete ordinarie arbetstid lrrlkostnad liir mnrtucllt arbete utanfbr ordinarie tid Tinrkostnad lbr mouuclll arbtstc helg och rtrda dagar $n6slunga cllcr enaxlad traktor med blad cllcr borste 'Fi rn kost ttad fdr rrraskinell snti/h alkbckantprring ord inarie tid ' l' irnkosl. rtarl ftir ma skitrell *nei/halkbckiitttpni rrg ut autiir or di rrari r: tid Timkr,rstnirrl thr rnaskitrcll sndt/halkbckiintpning helg och rticla dagar Tirnkostrtnd ftir transportfbrclon?) \'- 300:- 340:- 250;- 4BO;- 510;- 53 5:- 200;- Or,r'igt: Salt och sancl enligt giillande dagspris. Ordinarie arbetstid l6.00,0vrig tid = overtid, Vnrie pf,borjad tinrnrc rrikrras som ltel timme. \ii resi:rvcrar os$ {tir skador pfr kantsto<l och andra av snii dolda foremf,l. Samtliga lldser giiller cxkl merviir<leskatt Irrf;gor berriilfande dctta tresvarns ov Stcfan Lindell p& tel tt+z-269 0I cllcr ?5 N{ed viinlig halsnittg ii.lindells M lrknrbclcrt Alt Stefan Lindell Adrcis: S. L l1dnil._ Mitrkr.!rlrclrril AB Trueds viig? 2li0 51 EKEB] Telefon: Telefax: 041-7S S01 Motrilleleton: frrffi+?ti E-post: lindells rnarlfcdelta.telenordin se Azb - f*f&. t 2' E5 Bankglro: sEt Po*tqiro: I S Org.nr: ?994 F-shuttc:'-'tlcl finns

16 51-JftH-41 1=:=T LIHDELLS HFTRK AE L s. 84 ffi Markarbeten AB Ileservution I/74 Attbrrtlcl iir bascrnt pfi rfc liiner orlr ornliostnadcr.sanrt llri.set' 11fi f0rrriidcnlrcler och tiiinster, vilhir giillu. vid nrrhutl els n vgi va rr tl e- Ilii rc ftrrr int rii ffad lrostnadsii rr rlri ng sknii nrerlfiirn reglcring lv erril'epr.cn*rlsurrrnrarr.itegleirr g.slrnll skc cn ligt tillri nr pli gt err tre;t rcrrnrl i ndcx.sa k- rt:ts siidnrtt intlcx sltnll rurglrring ske enligt ctt fiir rk:t crrskildn fnllct arr;lassal intlex.

17 GyLLEROuS s.q.mfai-,lrghetsronnnrnc Molle Hamnfdrening c/o ordf. Lennart Sil6n-Alfredsson Fur r5 Utdver avtalade arbeten cinskar vi ftiljande extra att utf<iras under viren: l. Nedklipp och bortforsling av resterande Rosa-Ragusabuskar d.v.s. de, som ej blev itgtirdade fdrra iret. Uppskatbringsvis kvarstir l/3 av bestandet och jag fcireslflr en rundvandring/besiktning snarast, di riset kanske kan lnggas pfl majbilet. - Jag finns har i Mdlle kommande weekend t.o.m. mandag den 21 ds. 2. Uppsnyggning/rensning av vissa ytor, som hiller pi att helt viixa igen med ffa. ogrtis och buskar. Vi tittade i fiol pi sfriickan viister om gangstigen ftirbi lekplatsen" men det finns andra stflllen ox&. - Deffa arbete bdr ske snarast innan viixtligheten skjuter fart! - T.v. awaktar vi med allmiin bekiimpning mellan hiick och fastighetsgiins. Vid niirmare eftertanke anser styrelsen, att detta arbete blir fdr omfauande f<ir ftireningen aff biira. Det iir dessutom svirt att skapa rlttvisa om vi ger oss in i denna problematik. Mdjligen kan drsmdtet i slutet av mars komma fram till nigon annan ordning. 3. Vi anser, att nedfarten i Hflven bdr snyggas till. Till en bdrjan skall ogriiset i kantstenen bort. Kan vi fil hjiilp med detta ftirslagsvis medelst Round Up? Se till nigra korta frigor: - Det har framftirts dnskemil om att inom omridet och under viss kortare tid i vir stiilla upp en stdrre container f6r fiadgdrdsavfall o.dyl. Har Hamnftireningen intresse av ait deltaga i eff sidant projekt? - Vem ansvarar fiir att utspridd sand pi vira gangbanor sopas upp? Numera kan vi hilla kontakt medelst fax, di jag installerat nr l 60her i Mrtlle.

18 Christer Nilsson Aux mains Nigra korta frigor, som du kanske enklast besvarar gn att skriva svaren hiir intill och \/ returnera papiret i min brevlf,da. 1. Vem ansvarar ftir aff sanden pi vira gang-och cykelbanor kommer bort? Enl.Torbjrirn Kjiill sopar vtigftireningens maskin - iir det si? 2. Hur skall Rosa Ragusahiicken sdder om Grdnningen beskiiras, di det stir ett stilstaket mitt inne i detta? Har berdrda fastighetsiigare - Doris Nilsson och Kruse - understiillts detta problem? Sivitt jag kan bed<ima stir dessutom staketet pfl allmiinningens mark - niryta dm utanftir tomtgriinserna. 3. Vet Du mojligen var stegen nu befinner sig? Den finns ej utanfdr Juhlins staket. Tack pi f6rhand f6r besviiret. \r/ Ulf Suandmark

19 ,l t,t t MOLLE I{AMN EKONOMISK FORENING G YLLERODS SAMFALL IGFIET M<tlle Al U 23 Betr. Avtal ang. skritsel av gninomriden mm inom Gyller<idsomridet, M6lle. /GS. Avtal skcitsel I samt offert ll Klarliiggande ang. uppstigningar av giillande avtal. Avtal mellan Gyllercids samf;illighet och Mdlle Hamn Ekonomisk ft)rening iir rlmsesidigt uppsakl, muntligt, vid traffmellan adv. Ulf Strandmark; Gyllerdds samftillighet och undertecknad den Avtalet upphrir attgirlla0l Ataganden enl. avtalet pkt. 6 dvs. sncirqjning och sandning under tiden fram till avtalstidens upphrirande, kvarstir. Kristofer Jeppsson, tidigare entreprencir ftir arbetena enl. avtalet stir till fcirfogande fcir ev. sndrrijning och sandningar. Kostnaden for dessa arbeten skall debiteras Gyllerdds samftillighetsft)rening i vederbrirlig ordning och enl giillande offert.lavtall,%^ L,t7, -.l 1

20 GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING M6lle Hamnfdrening Fax (totalt I sid) Ang. giillande skiitselavtal. Di jag hiiromdagen blev informerad om att Lennart Sil6n-Alfredsson avgitt som hamnstyrelsens ordfcirande och ej liingre tillh6r styrelsen dverhuvudtaget samt att den nuvaramle styrelsen tydligen iir oklar 0ver avtalet med samfrillighetsf6reningen far jag som dess ordftirande anmiila ftiljande: Vid sammantriffande mellan Lennart och mig pi Lennarts kontor sade hamnfdreningen upp virt avtal for tindring av villkoren. Samf?illighetsfdreningen genom nrig sade di fttr sin del upp avtalet fdr att ha handlingsftihet att arl/rita annan entreprendr. Parterna var ense om att avtalet var giillande i vart fall 6ver vinterslsongen I d.v.s. att hamnfdreningen var skyldig att sdrja fdr fdrekommande sn<irdjning och sandning denna tid. Rent fonnellt iir hamnfclreningen ocksi bundet av hela avtalet i vart fall till 200I eftersom detta giiller fr.o.m. Ar 1999 "i fcirsta hmd2 6r, d?irefter med 6 man. omsesidi g uppsiigning ".

21 ffin mruruedotur GyLLEnous s,q,mnallrghersrorenrng Mdlle Hamn ek.fdr. Aux mains. v Er faktura av den 12 ds. REKLAMATION \r' Trots muntlig till fdreningens ordfdrande framfdrda protest betr. pif<lrda kostnader fdr extra klippning i faktura * betalning skedde just i protest - har vi anyo debiterats dylika kostrader. Vfrrt afial sdger, att grbsklippning skall ske april-okt. var I4'.e dag d.v.s. 14 ggr.lin. Vi f<irbehiller oss riitten att bestiilla ev. exffaarbeten. Ingen i styrelsen har beordrat nigon xtraklippning och sivifi vi vet har sidan ej heller skett utdver avtalet. Fdr aft vi denna gang skall dverviga huruvida vi skall betala rubr. faktura vill vi fdr ordningens skull ffl en skriftlig redovisning 6ver de klippningar som skett under ovannimnda period och en f6rklaring till att "xtraklippning"sker utan vflr bestiillning. Viinliga hiilsningar \ur-qc,. Ulf Strandmark ordf.

22 GYLLERODS SAMFALLIGIIETSFORENING Mdlle Hamnfdrening att. ordf. Lennart Silldn Alfredsson Aux mains Ang. virt skiitselavtal. \'/ Aberopande tidigare samtal flit jag hiirmed meddela, att styrelsen i gir den27 ds. beslutade ftiljande. Rosa Rueosahiickarna klippes ner enl. tidigare riverenskommelse dock ej den, som stir pi Grdnnigens sodra sida (mot Sillgrtind 31 och 33), dar vi iinnu ej kommit dverens med fastighetsiigarna om hur med stilstaketet skall fdrfaras. Markbearbebrins/oerdsbekiimpning skall enban ske vlster om gangstigen fdrbi lekplatsen. Tickbark gi liingre aktuellt. Oerflsbekiimpnine mellan gatstenarna in-/nedfarten Hiven utfdres pi effektivast mdjliga siitt. Befriiffande hamnf<ireningens dnskemil om hiigre ersiittning fiir extraarbete -- besldt styrelsen aff acceptera en hiijning fran avtalade 180 till 190:-/timme. Vir budget ftir innevarande 6r iir tidigare beslutad inom styrelsen, vi har jiimftirt med vad fifldgirdsanliiggare i dag debiterar per timme och vi noterar, att avtalet ej blivit uppsagt v retddigt av hamnf<lreningen. Enligt vdr uppfatftring l6per detta irsvis med sex mfuraders dmsesidig uppsagningstid. Trots dessa invidningar iir vi beredda att gir hamnfiireningen delvis till mdtes. Vissa av vfira medlemmar knotar redan dver tilltagande skdtselko strader. Mitt fax.nr. Ar l 60. Jag ar fioligen iter i Mcille s6ndagen den 5 mars. B iista Mdllehiilsniogar For Styrelsen Ulf Snandmark

23 cyr,lenou s SAMTALLIGHETSFOnENING Miille Hamn Ek. FOr. Tillhanda Er faktura Vi reagerar mot exfradebitering fdr grlsklippning 2 gg och 1005.Vid det fdrsta tillftillet fick klippningen mer eller mindre gdras om, eftersom den f6rsta pi stisongen ej skedde ftirriin - om jag minns ritt - under senare delen avjuni mdnad och ftirst efter virt pipekande. Griiset hade di vuxit si h<igt, att man miste klippa dnnu en gang ftir att fil ett acceptabelt resultat. - Eftersom klippningen skulle starta under april minad enligt virt avtal, tycker vi att det iir viil magstarkt att nu debitera oss ocksi ftir en klippning alldeles i bdrjan av oktober d.v.s. just di klippningstiden fiden utgiu! I sammanhanget skall ej heller bortses fr6n, att hamnf<ireningen i ir ej behdvt kantklippa vflra Rosa Rugosabuskar (2 ggr.lir enligt avtalet), di vi under viren kapade dessa. Vi ftireslir aff extrdebiteringen av xtra grashippning utgflr (2x260:-) och awaktar vi med betalningen tills dess vi fiir bekrnftelse p6, aff sfl kan ske, Viinliga htilsningar Fdr samfiillighetsfdreningen Ulf Srandmark Ordf. q.- / /, f-) u{rr} f -L-rjiJn

24 GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING MT-Tullberg AB att.: Carl H Thulin Fax Ang. genomfiird asfaltering, Gylleriid, Miille. Vi iie oroliga for, qtt de vattenpussar som nu efter regn bildas pi vissa stlilten vintertid kan fiirdaka halkolyckor. Vi har som bekant manga lildre boende inom omridet och sandning sker ej alltid omgiende efter en kiildknlipp, Fiir det fall det iir miijligt att i samband med tidigare utlovade justeringsarbeten ocksi pi nigot siitt itglirda dessa omrlden - det kan riira sig om ca 5 stlillen - vore vi tacksamma fiir en ungeflrlig kostnadsuppgift fiir ett sfldant *extraarbete. Di vi fiirestliller oss att saken bridskar flr det enklast att faxa direkt till undertecknad pi arbetet, numera fax.: Tel.: iir jag ej inne ringer jag gflrna upp. Viinliga hiilsningar. Y..," Ordf.

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd H4, M V F, w Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd Med stiid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gflrd beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

Hemm-Sl? Protokoll frin Styrelsemote Hemmesta Sodra Vdgforen ing org.nr: 814000-2653

Hemm-Sl? Protokoll frin Styrelsemote Hemmesta Sodra Vdgforen ing org.nr: 814000-2653 Hemm-Sl? Dokument: Styrelseprotokoll 1411 5 :03 Protokoll frin Styrelsemote Hemmesta Sodra Vdgforen ing org.nr: 814000-2653 Niirvarande: Tommy Ahlsved, Lars Gunnar Axelsson, Michael Axelsson, Britt-Marie

Läs mer

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm 2006-06-07 Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm Aven scint som e-post till registrator@agricu lture. min istry.se Remissyttrande i Jo2006l 632 ang fiirslaget till Nordiska samekonventionen

Läs mer

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002 I I Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36 Org. nr 16419-100 AnSREDovISNING fiir riikenskaps hret 2002 BostadsrEittsfiireningen Norra Agnegatan 36 t64t9-100 Styrelsen ftir Bostadsrtittsftireningen

Läs mer

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet FtiretagarFtirbundet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRAND 20071210 114 1u2007187381L2 Betiinkandet n starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) Sammanfattning; ForetagarForbundet anser att

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352 3 CSTADS RAT'TS FÖ REI\IIi! GEi'I I/AJROPARKEN 1 IA{FORMATION TTft / 2OOO FRÅIV STYKELSEI{ I BRF MAJROPARKEN 1. 2OOO-03-08 ÅnssrÄmmeu Ån zooo Årsstämman äger i år som vanligt rum i Hökarängsalen i Söderledskyrkan

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 53 Brf Kavelbron 18 Arsredovisning 214 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619-153 Arsredovisning 117 Bostadsr[ttsfdrening Kavelbron 18 Styrelsen fir hdrmed avge Arsredovisning

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen INNEHALLSFORTECKNING

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f rgi qj Uni,a e rs it e t s sj ukhus et PROTOKOLL 2007-46-2r Justeras: Karolinska: 2oo7-? /? 20074?1f Fiirhandling angiende jour och beredskapsavtal fiir liikare vid Karolinska Universitetssj ukhuset Parter:

Läs mer

Brf Nedre Fogelbergsgatan 5

Brf Nedre Fogelbergsgatan 5 Arsredovisning for Brf Nedre Fogelbergsgatan 5 RdkenskapsAret 2013-01-01-2013-12-31 Innehillsfdrteckning : F0rvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Kassaflddesanalys Noter Underskrifter Revisionsberdttelse

Läs mer

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3 BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING fdr rzikenskapsiret 21 3 Brf Lindhagens,4'116 '16962r-3144 1(8) Styrelsen ftjr Brf Lindhagens 4116 fir hiirmed avge irsredovisning fdr riikenskapsiret

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets VKS Vindkraft SverigeAB Strandv2igen 169 59146 Motala Samrldssvar anqiende vindkraftsproiekt Hultema KRAV att all prospekteringav mildfarlig Vi k6ver, som ombudfdr personerenligt bilagd sakdgarfdrteckning,

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD... ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013 Till S amordnings fdrbundet Vristeris Kommunfullmiiktige i Vdsteris stad Landstingsfullmiiktige i Landstinget Viistmanland F

Läs mer

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor.

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor. Westrich, P. 1989. D i e W i ldbi e ne n B ade n-w ilrte.mbe r g s. I. Allgemeiner Teil: Lebensriiume, Verhalten, Okologie und Schutz, sid. 1-431. II. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, sid. 437-972.

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS Agenturer, managers, skivbolag, förlag Arrförbund - MAIS Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Media Artisten Arrangören Publiken Skattemyndigheter Kompositörer, textförfattare, förlag Stim

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

ÅnsREDovIsNING. KoLvrK samrärr-,rghbt srönrning Org. Nr. 717904-9999. Årsredovisningen omfattar

ÅnsREDovIsNING. KoLvrK samrärr-,rghbt srönrning Org. Nr. 717904-9999. Årsredovisningen omfattar KoLvrK samrärr-,rghbt srönrning Org. Nr. 71794-9999 ÅnsREDovIsNING 214 Styrelsen i Kolvik Samfiillighetsfiirening får härmed avlämna årsredovisning fiir räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Vdgledning for underhallsansvaret

Vdgledning for underhallsansvaret Vdgledning for underhallsansvaret I en bostadsrittsforening gdller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre, med undantag for ledningar for avlopp, virme, gas,

Läs mer

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O Skines Skidfiirbr -.d Box 1227 20,22,33 _lincnlholm sranns skrdr6nnunu Styrelse och kommitt6er 2008-2009 Ordftirande: Vice ordfiirande: Kassiir/kanslist:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nronwurf PROTOKOLL. fenaiura4rsdmrtnc. iran fdreningsstdmma den 2004-04-17

Nronwurf PROTOKOLL. fenaiura4rsdmrtnc. iran fdreningsstdmma den 2004-04-17 Nronwurf fenaiura4rsdmrtnc PROTOKOLL iran fdreningsstdmma den 2004-04-17 Tid: Plats: Ldrdagen den 17 april 2004 kl 1'130-1230 Hemv6rnsgarden, Vdssingsiivagen, Onsala Nervarande; 10 personerepresenterande

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Den fcirsta musikfcireningen.

Den fcirsta musikfcireningen. Den fcirsta musikfcireningen. 15 Fredrik Granstrortr var dett forste irrom fdrsamlingen, som genom strdngmusik hojde stdmningen pn motena. Han fick snart en,,vapenbroder" i Josef Karlsson f rin Fagerstir.

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

-fest i dagarna. tre. ls n

-fest i dagarna. tre. ls n Kungsfotor 30 -fest i dagarna tre ls n Festi dagarna tre blev det nir Kungsfoto fyllde 30 ir. Den 2 decembertrdffades man pi Sheraton i Stockholm, fredagen direfter var det dags fiir Malmiilabbet, som

Läs mer

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande 1 (s) Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats Församlingshemmet, Myggenäs $l Mötets öppnande fusmötet lorklarades öppnat av ordföranden $2 Mötets stadgeenliga utlysande Ärsmötet

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is

Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is $ I Mötets öppnande Elisabet Lindh Elliot förklarade mötet öppnat. Närvarande från styrelsen var Elisabet Lindh Elliot,

Läs mer

Närvarande: 18 st se röstlängden

Närvarande: 18 st se röstlängden Års m ötes p rotokoll No rd kosters Fiskeh a m nfii renin g Torsdagen den 21 mars 2013. Närvarande: 18 st se röstlängden Plats: Fiskargården $ 1. Årsmöte öppnas. $ 2. Val av ordliirande och sekreterare

Läs mer

Ars redovisning fii r rii kens ka psfl ret 2009-01-01-2009-12-31

Ars redovisning fii r rii kens ka psfl ret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsritrsft ireningen KAMETTAN 7 Orgnn??1-695 G8strikegatan 8" Stockholm Ars redovisning fii r rii kens ka psfl ret 29-1-1-29-12-31 styrelsen ftir Bostadsriittsftireningen Kamelian T, stocftfiolm avger

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

BRF HUSAREN INFORMER.AR

BRF HUSAREN INFORMER.AR BRF HUSAREN INFORMER.AR t Med referens till tidigare utskick om Fiberoptik viii Arhetsgruppen och Styrelsen gefiiljande ny information om den tihtdnkta installationen utov Fiberoptik. Som tidigare har

Läs mer

01 82K-2009/34. ffu'.. numrerade sidor. LANTMATERIMYNDIGHETEN HANDLINGAR i Nacka. Till akten h6r I.. band. Stockholm

01 82K-2009/34. ffu'.. numrerade sidor. LANTMATERIMYNDIGHETEN HANDLINGAR i Nacka. Till akten h6r I.. band. Stockholm LANTMATERIMYNDIGHETEN HANDLINGAR l. Upprittade 6r 2049 Arendenummer A8096015 Arende Anlii ggningsatgard berorande Sicklaon 37:4mfl Kommun Nacka Liin Stockholm Till akten h6r I.. band ffu'.. numrerade sidor

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag

rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus o Arsredovisning 2006 Stiftelser & Fdretag Insamlingsstiftelsen f cir Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Fiirvaltningsb

Läs mer

KALLELSE. ----------Brf Malmöhus S 2----- Informution. Insläpp från kl 18.30.

KALLELSE. ----------Brf Malmöhus S 2----- Informution. Insläpp från kl 18.30. ----------Brf Malmöhus S 2----- Informution KALLELSE Medlemmarna i Bostadsrättsförenittg Riksbyggen Malmöhus 52 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma : Måndagen den 28 April 2007 kl 19.00. Insläpp

Läs mer

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1 Org nr 721-3947 ARsnpoovrsNrNG for riikenskapsiret 213 BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 2 (tt) Arsredovisning 213 Styrelsen flor bostadsriittsforeningen

Läs mer

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435 AnSREDOVISNING fiir Brf Sleipner nr 12 Styrelsen fflr hiirmed avliimna flrsredovisning fiir riikenskapsflret 21-1-1--21-12-31. Innehflll - fiirvaltningsberiittelse - resultatrakning - balansrtikning -

Läs mer

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet 0 PRoSTATAcANGER,\ roneunder Arsredovisning 2012 Tillsammqns kan vi besegra prostatacancern! Prostataca ncerf6rbu ndet Barks vag 1 4, 170 73 Solna, Stockholm Tel. +46 8 655 44 30 kansli@prostatacancerforbundet.se

Läs mer

3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3. 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4

3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3. 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4 Årsmöte med Mölnlycke Vägförening hålles i Kulturhusets stora sal i Mölnlycke Måndagen den 2 mars 2015 med början klockan 1900 enligt följande DAGORDNING Närvarolista upprättas 1 Årsmötets öppnande och

Läs mer

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30).

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30). Svenska X'ysikersamfundet Nationalkommitt6n fiir Flsik Protokoll till Styrelsemote Angstrrimlaboratoriet Upp sal a - 1 0-03 -26, kl. 12- I 7 Niirvarande: Karl-Fredrik Berggren (ordforandg), Ellen Moons

Läs mer

g Frlimby Gflrd i Falun

g Frlimby Gflrd i Falun HpB Bostadsriittsftirenin g Frlimby Gflrd i Falun Org.nr.716412-723 Styrelsenfhr h?irmedavgeflrsredovisningfor rtikenskaps6ret 212-1-1-212-12.31 HSB Brf Frdmby Gdrd i Falun Aret i sammandrag Kostnadsftirdelning

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer

LEADER DALSLAND OCH ARJANG

LEADER DALSLAND OCH ARJANG PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder 080918 Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina

Läs mer

Oscar Hjerpe rippnade foreningsstdmman och hiilsade alla vdlkomna. S 1 Oppnande

Oscar Hjerpe rippnade foreningsstdmman och hiilsade alla vdlkomna. S 1 Oppnande Bostadsrdttsfiirening HSB Byggnadslagen i Lund I (4) Protokoll fort vid ordinarie foreningsstdmma Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 19.00-2L.30 S 1 Oppnande Oscar Hjerpe rippnade foreningsstdmman och hiilsade

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

Styrelse. Medlemmar. Forvaltningsberattelse

Styrelse. Medlemmar. Forvaltningsberattelse Styrelsen for HSB:s bostadsrattsforening Alfsgeln (2226) i Haninge avger harmed sin redovisning for verksamhetssret. Forvaltningsberattelse Foreningen bildades den 12 mars 1982 och registrerades den 29

Läs mer

i{titiil; Rödeby vägars samfällighet Dagordning och fiirvaltningsberättelse Årsstämma}Dl3 03 18

i{titiil; Rödeby vägars samfällighet Dagordning och fiirvaltningsberättelse Årsstämma}Dl3 03 18 i{titiil; Rödeby vägars samfällighet Dagordning och fiirvaltningsberättelse Årsstämma}Dl3 03 18 Dagordning Förslag till dagordning liir årsstämma med Rödeby vägars samfållighet 2013-03-18 kl 18.30 i Rödeby

Läs mer

VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. .

VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. . VEMSKAUNDERHALLA BOSTADSffiEN? ll FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT HSBsNORMALSTADGAR rnnruholi.ir' i! :.i-1:,1 HSB- d?irmiijligheterna bor IT II FOR VAGLEDNING UNDERHALLSANSVARET o Underhillsansvaret

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden 1(1) 2014-05-20 LJ2014/729 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden ansvarsfrihet Bakgrund Enligt lag 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Ea,lrrrorrlGt prorokoll rönr wd samrrir,r,rcheten BAr(BoRDETS Ånsmörn 2011-10-25. kl 19.00

Ea,lrrrorrlGt prorokoll rönr wd samrrir,r,rcheten BAr(BoRDETS Ånsmörn 2011-10-25. kl 19.00 Ea,lrrrorrlGt prorokoll rönr wd samrrir,r,rcheten BAr(BoRDETS Ånsmörn 2011-10-25. kl 19.00 Bakbordets ordftjrande Stefan Säve hälsade alla välkomna och fiirklarade mötet öppnat. s1 Val av ordförande och

Läs mer

Holmberg Cases Sweden AB. Direkt försäljning. Standard eller CUSTOM. Leverans till dig från fabrik. Kontakt

Holmberg Cases Sweden AB. Direkt försäljning. Standard eller CUSTOM. Leverans till dig från fabrik. Kontakt I mer än 30 år har Holmberg Cases tillverkat och sålt flightcase i både standard och CUSTOM utföranden till kunder i Skandinavien. Under alla dessa år har vi alltid haft samma enkla filosofi, det som levereras

Läs mer

Tid: Tisdag- 2010-03-09 med start 19.00. 2 Godkiinnande av dagordningen Dagordningen godkiindes utan iindringar

Tid: Tisdag- 2010-03-09 med start 19.00. 2 Godkiinnande av dagordningen Dagordningen godkiindes utan iindringar Protokoll från ordinarie årsmöte. Tisdasen 9/3 2010 i Lindhasa Samfiillighetsltirenins Plats: Lindhaga skolan Tid: Tisdag- 2010-03-09 med start 19.00 1. Mötets öppnande Ordfiiranden Kaj Lautiainen öppnar

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet:

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse Samordningsförbundet

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Tora, Eva, Ingvar och Filip Rolf och Anna Eva Datum: Onsdag 15 juni 2011 Tid:

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite 051126 rra Loviseberes hundklubb. Utskrili 05 1227 Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt

Läs mer

Lasse Svanberg, redaktiir ftir tidningen TM, Teknik&Miinniska Svenska Filminstitutet

Lasse Svanberg, redaktiir ftir tidningen TM, Teknik&Miinniska Svenska Filminstitutet "Multimedier blir ett nvckelomrtde inom dataviirlden under 9O-talet. I en tid di vi 'som individer skoljs

Läs mer

,,FARGSTANK" GOTEBoRGS FARGHISToRIA. UNDER 50 An ROLF HANSEN

,,FARGSTANK GOTEBoRGS FARGHISToRIA. UNDER 50 An ROLF HANSEN ,,FARGSTANK" ao oa GOTEBoRGS FARGHISToRIA UNDER 50 An ROLF HANSEN rancsranr. coresoncs pancnrsrorra UNDER oo An Goteborg har i alla tider varit en flirgstark stad och jag skall forsoka dokumentera 30 och

Läs mer

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb .,fl.,,fi..,lt 'iq',1.; allorca var en av de forsta charterdestinationerna pa 6o-talet. Di var det exotiskt att kunna aka till ett varmare land for semester och den lilla spanska on blev snabbt en favorit.

Läs mer

Sdxnruorn. PRo:elnAwRl. GLoSAL-ARKTvET. uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7. ITitel] Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx

Sdxnruorn. PRo:elnAwRl. GLoSAL-ARKTvET. uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7. ITitel] Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx Sdxnruorn PRo:elnAwRl GLoSAL-ARKTvET uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7 Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx Awnlsvnr-l 20071.06 Sida 2 av 18 PA5,2007-xx-xx Revisioner '',i Datum 2007-10-18PA1 MichaelWinberqFdrsta

Läs mer

18 &tuii 0,.,i,.""\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1

18 &tuii 0,.,i,.\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Förvaltningsberättelse 2011 Stiftelsen Kungshols kurs- och liigergird Org nr 802006-4088 Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Fii rvaltnin gsb erfl ttels

Läs mer