fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet."

Transkript

1

2

3 GYLLERODS SMF Lennie Jansson Algrtind MOLLE Stockholm den 3 augusti 2007 Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 Ert kortnummerdr: ,01131}il522-1 och Korten skickas till eran installat6r. '' Viktigt att tdnka pa niir du ska starta kortet: 1. St ill in aktuellfrekvens. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet pa str0mmen igen. Ttink pa att det kan ta upp ett par timmar innan kortet gar igang. FOr frekvenser gl in pa Om vi tvingas byta programkort, pi kundens begdran, och kortet fungerar ndr vi testar det hos oss, har vi rdtt aft ta ut en avgift pi 100:- + moms per kort. Programkortet dr Canal Dgital Sverige AB:s egendcm. Vid upps*gningav avtal skall korteukorten returneras tiltbaka till ojs inom 14 dagartran a*abtjslutdatum. Kort som ej retuin?iatslill oss inom denna tid kommer debiteras moms per kort. fu:-k Med viinlig hdlsning Niklas Wikstrom Teknikavdelningen Canal Digital KabelTV :: Tel: o t/l

4 AVTATS IEITKOR F6R, DIGTTAL I{OTTAGNING AV PROGRAMKAilAI.EII Tv4 da spdc{lt mottagningsdlhend medglyits av w4 F6retag: GYLLERoDS SMF Ksndnn Orgnr:7LffiOffi73 Kundkategori: Fris&n& kabeftv niit Kontak$enson: Lennie Jansson Tel.nr: Adrw:, Abrand 3,260 42, MoLLE Konhlrtsperlod: Start 07{8{1 med avtalsfid 12 mtnader. NEt: Gyllertids Smf (3943) Riittrghetsfibrslikran och defi niuoner Canalbigitat Sver(1e AB (nedan D) har av Tv4 AB ftltt rte att tillhandahgfla W4:s programtjiinster pt CO:s programlort OetA avtal-a,rser endast vidaredistribution av W4:s programkanaltv4. FOr denna tjanst (toiunuertig servie och administration under konbrstid) iiger CD rti'tt att ta ut en ersiittning i form av kortavgift samt tdlg servieavgift av kunden (nedan Fttreta$). Som avkodningsutnrstning vid digital via parabolanverds Programkoft samt, iftirekommande fatl, en s.f. CA-modul. Prognmkortet har ett registneringsnumr r som kopplas till desa avtal. C'A-modulen siiljes av CD. Rt taget wa6r sgint f6r konek notbgningsutrusbring och fiir at denna ger en fullgod bildkvalitet. Vidare ansvarar Foretaget giifut ftir enentuelh kostrrader sqn kan upps vid evenhrelft byb av kodnirgs- eller siindningsstardard. OgS Vidaredistrihrtion f{r endast slre i kombina on med avbl med Copvsuede AB Rti vidaredlstributbn kriivs tillstlnd fr8n Cog6nnde AB och vidaresiirdning ftlr ske pt de villkor sonr anges i stdant Ulls nd. Noteras b6r att den diglhla sab firsignalen ftir programkanalen W4, forutom de ordinarie programtabhema endast ger Ullgfing tiltw4:s lokah nyhebkanal ABC-nyft de TV4 s6nder lokala nyheter fi n de olll<a dtstrlkt n. 1. ltlottagningsfillstindet Den rttt CD upp er innefattar inte tilbhrd att bedriva vidares6ndning eller n8gon annan fiorm av 8teruS6ndning av programkanalema. Tillsttndet innefattar ej heller annat offienfligrt framf6rande av prcgltlm odt inte hdler rtitt Ull o<emplarframstiillning av prcgram i vidare m6n tin som anges i Upphorriitblagen. 2. Arryiftr odr betalning Med avgift avses den periodiska betalningen fiir semcekostrrader i samband med registerhtllning och kontinuerlig akivering av prcgramkortet (f.n. 398:- o<kl moms/kort och tr) samt en koftkostnad inkl startkoshad (fn. 398:- o<kl nroms/kort). I ftirekonrmarde fall debiteras en eng6ngskostnad for leverans av CA-modul (f.n. 960:- exkl. moms). FaKureringsavglft pt 35:- per faktura Ullkommer. 3. Andring av avgift CD har r5tt att rned 2 mtnaders wrsel iirdra kort-/serviceavgiften. Den np avgiften kan meddehs via fakura. Vill Rt tag t inte godta den nya avgiften, kan upps jgning av avtaht ske vid den tidpunk dt den nya avgiften treder i funkion. Stdan uppssgning sloll rneddelas senast tio dagar efrer det att Rtretaget efi8llit meddelande om den nya avgiften. 4. FOr tag E skyfdigher Rirehget skall handha Programkort och CA-modul enl de instrukfprcr som ar es i avtalet Riretaget filr inte i ntgot fall hyn ut, udtna, panbiitta, siifa eller anv6nda srg av erhght programkort pe annat siitt ell r annan plab iin vad sorn anges i avtalel Riretaget ager ej helbr r6t at upptr6ra entrdavgift eller annan slag av ersittnirg ftir visning av programkanabma. Visnirg av programkanalema r endast ske via TV4:s signal vid sdndningstillftillet, vilket bl.a inneber att programmen i helhet eller delar ej r bandas eller kopieras for senare visning. Programmen ftlr ej heller ffirvandos och visning r ej ske i direk eller indirek ftirsii$ningseller marknadsftiringsqfte av Riretageb plodulder/verksamhet. 5. Ansvar fttr skada edler fiidust av Prcgramkort

5 Foretaget sttr under avtalstiden risken ftir Programkortet. Om ddta genorn stiild eller pt annat sdtt forloras, skadas eller uppvisar bristftillig funktion, skall Rtrebget orngeerde kontakta CD fiir vidare insfuldioner. I de fiall diir Programkort ocfi/eller CA-modul uppvisar bristande funkion p.g.a. fabrikationsfel eller p8visad transportskada u$ytes dessa kostradsfritt. Rtreftaget skall dock snarast pspeka s8dant fel eller transportskada. CD debihrar i 6wigt enseithingskort enligrt vid var tid e*illarde prislista (f.n. 398:- o<kl moms). 6. Silindnipgsavbrctt dler sindningsstiirning For eventuella avbrott av s5ndningnrna av programkanal fr6n satellit utger ej n6gon ersiittning/kompensation. Siindnirgarna iir beroende av bl.a atrnosf,iriska stiimingar lilsqn viiderlek. Detta kan medftira att siindningsf6nrtsiiturirqarna ftir6ndns, vilket CD ej kan r6da 6ver. Om siindnirgsuppeh8llet blir ltingre 6n en mtnad iiger Riretaget riitt at mddda uppsiigning av avtalet med giltighet fr.o.m. niisffriljande kabndermtnad. 7. Arrtal$ upphiilande Avtalet gtiller under hela den avtalsperiod som angivlts i alftalet. Skulle upp*igning inte ske 3 m8nader fdre avtalsperiodens utgtng, forliings avtalet automatisk i tolv mtnader. Eventuell uppsiignirg mtste meddelas CD skifri,gen. Vidare fdrbetrtller rtitten att siiga upp detta avtal om fakturerad avgift/kostrrad ej betalats inom f6rsb p8minnelsefakhrrans fttrfailod4 eller om pt annat siitt viisendigrt brutit mot besttimmelsema i detta avtal. AltematM har CD riitt att stiinga av prcgramkoft tills dess att betalning sker. 8. Ers5ttnlng vid avstingnlng CD har riitt till ensiittrring ftir sina losfrrader som uppstatt (t.ex vid inkasso). 9. Anvarcbegr6nsning Skulle endera parten bli skadesttndsskyldp mot den andra avtalspdrt o, skall slodesdndss$/dighen i inget fall omfatb ersiithing for indirek slcada eller utebliven vinst. lo. Fore llaleurc Om ftrll6[antft av nteot av-partents ttagnrrcbn enllgt detta1vtrfitsrarasetbrfiirhlndrasavomstiindigheter sorn part ej kunnat rtda tirrer sgern arbeblonffikt, tskredslag, eldsffa, k!9, mobilisering eller milit5rinkallelser av st6ne ornfattnirg, nekvisitkrn, beslag, valutaresffiktioner, myndighetsbestimmelrer, uppror odr uppbpp, inskdnkningar i frtgn mr drivkm& allmen knapdet pt Uansporter, \raror och energi samt fel eller forsening i leveranser frtn underbrenntirer pga. ornstiind(theter som hiir ar ivits, skall detta utgdra befrlblsegrund som medfiir fiamflyltrrirg av prestatbn och befrielse frtn p8fttljder. 11. TVlst I hiindelse av Wist och parterna inte 5r Overens om blkningen av detta avtal skall iirendet i ftirsta instans handliiggas av Stockholms lingsrdtt. Hermed intygas att partema tagit det av samt grodkiint innehtllet i detta arbl. srockhorm *"'.-ffu*l[... U* I l'i,....\-.y:.;... Rir Canal DigiEal S\ rige AB, ftir*ilj. avd. \a \;t,'.',ra?l. I J ltlira4\ i,,l,iv6la iii;#6'ry;id;;'"r' oatumr.?.#;.t:..it'^t'y ^x^l,,':^:= ';" "ri]""^tv-,< V"f-.i...\...a... fdrfbretages \/ reknlrp/! A-,'n 'rf.l frp -i i r.,- ilffi;6iiliis'il;."' '

6 // rr Wltl0ltt HAilllrrron M6lle 2OO2-O4-O7 GvllrR0os SannrAlucner Att: Ulf Strandmark Algriind MOLLE Er skrivelse 2OO2-O2-28 Ar 1999 skall enligt Er skrivelse, hamnforeningen mottagit en snoslunga av Gyllerods Samfdllighetsforening. Denna skall d5 ha overlsmnats av Christer Nilsson till Lennart Sillen Alfredsson, for forvaring i hamnforenings skjul. Christer Nilsson tillst6r att han overldmnat en snoslunga till Sill6nAlfredsson. Var snoslungan skulle forvaras har han ingen kdnnedom om. Vad som for civrigt ovenskommits om denna forvaring finns det ingen notering om, Molle Hamnfdrening kan ej se sig ansvarig for denna snoslunga. F<ir att visa Er god vilja har styrelsen dock beslutat ge Er ett bidrag om 1 5OO kronor for anskaffning av ny sndslunga, Vg inkorn med kopia pi kvitto. Ni uppger i skrivelsen att felaktig fakturering skett angaende grdsklippning av H8ven. Enligt av Er bifogade fakturakopior avser denna grdsklippning extra klippning. D5 fakturorna hdrhor frsn 61 2OOO och har d6 accepterats, ser den nuvarande styrelsen ingen anledning att ifragasdtta denna fakturerings riktighet. Ulf Jansson, kassor AoRess Teteroru Hamnen O42-347OO M6lle Telernx PosrcrRo Bnnre rro OncruR

7 Molle hamnlorening c/o Ulf Jansson Box MOLLE cyller6os SAMFALLIGHE TSFORENING {(1,) Molle by the sea Ang. ersiittning fiir ftirsvunnen sniislunga samt iterkrav. Under sensommaren 1999, di hamnftireningen enl. avtal ombesdrjde markskotseln hiir siviil sommar som vinter, kom undertecknad i egenskap av ordftirande for fiireningen och Lennart Sill6n Alfredsson i sin egenskap av ordftirande ftir hamnforeningen overens om att hamnftireningen skulle forvara och vid behov anviinda vir sncislunga. Vi var ense om, att maskinen dven kunde anviindas som back-up for hamnforeningens egna behov. Maskinen stiilldes in i hamnftireningens ftirrid av Christer Nilsson, som tills dess forvarat densamma. Under de resterande tvi vintrar hamnftireningen svarade lor vir markskotsel kom snoslungan sivitt vi i dag vet ej till anviindning. I slutet av fiiregiende Ftr, dh jagupptiickte att ftirridsbyggnaden var borta - den har fbtt liimna plats for den nya infarten - efterlyste jag maskinen. Forst fick jag beskedet, att sncislungan giu i inbyte mot nyanskaffning av annan hamnforeningens maskin. Sedermerahar det sagts mig, att snoslungan kan ha stulits ur forridet nigon ging under sistlidna sommar, da tydligen nigon brutit sig in diir. Det mh"varahursomhelst med detta. Vi anser niimligen, att hamnfiireningen bdr ansvaret fiir att maskinen avhiints oss. Vi var ense om att hamnforeningen skulle ftirvara snoslungan for vir riikning och uppenbarligen har hamnfloreningen ej lyckats hiirmed. F<ir detta gcir vi foreningen ansvarig. Snoslungan var nhgra ir gammal men hade genomgitt service, di den stiilldes in i ftirridet. Christer Nilsson kan liimna kompletterande upplysningar htirom. Styrelsen for samfiillighetsforeningen har beslutat attkriiva ersiittning av hamnforeningen ftir den forsvunna snoslungan med skiiliga kronor. Hiirvid fogas kopior av hamnftireningens fakturor och ol-ll-12 avseende extra griisklippning. Fakturorna iir betalda. Det har i efterhand visat sig, att den aktuella griisytan i den s.k. Hiven till-

8 sid.2 v h<ir kommunen och att kommunen enl. avtal med hamnforeningen ersatte densamma ftir skdtseln av bl.a. denna griisyta. Hamnforeningen har silunda uppburit dubbel ersiittning for ett och samma arbete! Vi har tidigare l6tit saken bero. Niir vi nu dock riktar ansprik mot hamnfiireningen fiir den fiirsvunna sntislungan, tycker vi dock i anstiindighetens namn, att hamnforeningen skall iterbetala vad hamnforeningen dubbelfaktu r erat. Vi kriiver silunda hiirmed fakturabeloppen, tillhopa kronor, tillbaka. R?intan avstir vi fran. Viinliga hiilsningar F<ir stvrelsen Ulf Strandmark Ordf. Algriind 14, Mdlle tel l0 fax.34 7l 60 Bit.

9 , i; GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORE,NING Mellan Lerurart Svensson, 5lIl , med firma Kullabygdens Vapen &Laddtjiinst, Lennart Svensson, M0lle, hiir nedan kallad entreprenoren, h ena sidan, och Gyllerods Samfeilighetsfdrening, M611e, h?ir nedan kalladforeningen, i andra sidan, har denna dag triiffats fdljande AVTAL 1. Entreprendren itager sig att fdr f6reningens reikning uffdra dels under punkterna 1-5 i bitagda offertbegiiran omniimnda arbetsuppgifter dels ock efter siirskild overenskommelse dtirom wrder punktera 6-9 angivna uppgifter. 2. Fdr punkterna 1-5 erllgger fdreningen till entreprendren ett fast pris om tjugoentusen (21.000:-) kronor. Mervtirdesskatt tillkontmer. Beloppet utbetalas mot faktura per 31 maj, 3 I juli och 30 oktober med ll3 var gang. Maskinhyror ingflr. F6r under punkterna 6-9 utgar timersiitbring med 210 kronor per timme exkl. maskinhyror. Merviirdesskatt tillkommer. For handgrtisklippare utgflr 25:-, fdr akgrasklippare 85:- och fdr motorsig 50:-/tim. exkl. moms. Fdreningen hiller med snoslunga. 3. Entreprenoren, som iir regisfierad ftir F-skaff, svarar sjnlv for redovisning och inbetalning av sina skatter och avgifter. 4. Detta avtal glller fr.o.m och l6per i fdrsta hand under fie Q) ie. Diirefter gliller sex (6) minaders dmsesidig uppsigningstid. Detta avtal har uppriittats i tvi exemplar och har parternatagtt var sitt diirav. S f,lunda dverenskommet. Molle I mars 2oot I J'.-a-, /) \/h'.rrfu/m ' Lennart Svensson Bil. Oftertbegiiran

10 GYLLER6DS S AN,{FJiLLI GHETS FO R ENI NG OFFERTBEGARAN Samfiilligheten onskm offerr pi fol jande itaganden for sktjtsel av fdreninger.rs g e me n s runh ets arrl d g gnin g ar: 1. Klippning av srasytor ca 3600 kvnr turder veg^etationsperioden (ryril - oklober). Klilirning uf6res vid behov - dock mest en gang Yg' l4-e dag,.gt'iismattomas liigebch itorlek framgir av trif. karla (bil ) och bif salnmanstiillning (Bil 2). Det fcimtsiittes att klippet ligger kvar pi g,rdsmattoma. 2. Kruttskdnring mellan gingviigar och gr':isnraffor ( ca 256 lpm) szurlt_renstri.ng av kanter meilan hacklibafrer och gangviigar skall giiras 2 ggr. / fu'. (-Tuni och oktober) Skr:ipt sopas upp och bortforslas till kornpost p.{ Grdningen. De kanter det g:iller fr:amgdu: av bif. kzuta (Bil 3) och sanunanstiillnins (bil 2). Gingviieanna sopas samtidigt. 3 Overh:ing av Rosa Rugosahtickama not g.ingvtigarna klippes 2 ggr/ir'. (Bil I o 2) 363 lpm. Klippet boffforslas till Tippen. 4 Lekl.{dan krattas vzu' l4-de dag urder april-september med sruntidig rensning av osriis 2 ggr I ir'. Ca 225 kvm. Bekiimpningsmedel fir inte anvimdas. Borrforsling av sknip till komposten pfl Grdningen. 5 Sidoskott pi pilarna ( 8 st ) klippes bort 1 ggn/.{r. De nedersta grenarna sonl hiinser ner klippes bor1. 6 Sncjrciining och sandning efter ev. snrjfall och/eller vid halka av de gingvtigar sorn fi:amgir enl. kartarr(bil 3) Ca l40lpm. Gingv.lgama sopas ev. efter vinteqredoden (om sandning fcirekonurrit). Tidseisiithring enligt civerenikonunen fimkostnad. (Offert pi tirnkoshrad) 7 Hurrling av piluna skall ske varl trc'dje ir'. Klippning och bortforsling till Tippen. Tidigt p.i v.iren fore savrring. Siirskild erszittning utgir efter 6verenskonunelse. 8 Hiickama (Rosa Rugosa ) klippes ner fcir fornl,else (ca 5 cm) vart tredje ir'. Tidigt pi v.iren fijre sav. Liinipligt rir att forsla klippet till en plats ldngst ner p.{ Grciriirigen. diil Byf<ireningenefter civerenskonmrelse hiuntar till majbrasan. Efter neilklippningen spmtas rabattema rned godkiint bekiimpningmedel frir ogriis. 9 R.{g.{ngarna mot angrdnsande fastigheters h[ckar och staket. rensas och besirutis 1 ggn/ir. E--tt nr i samband-med itgiirder enl. p. 8 Overenskommelse om vilka rigangar det giller och kostnaden tniffas efter besiktning vid varje siirskilt tilfiille. (Tidsersiifhing enl. civ erenskommen. ) Entreprenaclen kan ske under fciliarxle alternatjv: Alt I En[eprendren tir registrerad finna och skdter sivdl momsredovisninq sont lagstadgade arbetsqivaravqifter. N,Iaskiner som etfordt'as tiges och skcjtes av enfieprenoren.,\lt 2 Enfieprendren erhiller ers.{ftrinq utan moms och arbetsgivaravgifter'. soltt fdreningen betalar. Fdreningen best.{r'med erforderliga maskiner. som fdrvams och skotes av enh'eprentjren. Sj:tlvg. griisklippzu'e (p l), bensindr'. hiicksax (p 3) bensindr'. snilslurga (p 6), besindr'. roisig (p 8). - Avtalet bcir giilla i forsta hand 2 flr. diirefter med 6 min omsesidig uppsiignin-e. - Betalning av fast arvode 3 ggr per.ir mot fakl, som samtidigt omfattar lcipande ers:iffninsar. (Fakt 3l april. 30 aug, 31 dec.). GY LLERODS SAIVIFALUGFIETSFORENING

11 KullabYgdens Vapen & LaddtjAnst v. Bangatan 4, MoLLE TeUFax U2'U Se s I o 6 6, :W:s J<t,w,-^ iiy sryel*"'it' g.oot /cj GYLLEROO S SAMFALLIGHET SFONBXTNC Co Ulf Strandmark Algfiind Mdlle Mdlle Betr. Offertbeg di[ir,skotsel av grdnomriden mm' inom Gyllerddsomridet' Mdlle' Jag erbjuder mig hlirmed att f6r Er riikning utfora klippning, kantskiirning mm, i.niighrt med Eiforfrigan och av Er redovisade handlingar, till ett fast pris av 21.d00:-, giillande pkt. 1-5 i forfrignings'nderlaget. I detta pris ingar eventuella maskinhyror' For pkt. 6-9 som avser timersiittning utgar 210-ltim' exkl' maskinhyror' Maskinhyror utgar med: Handgriiskl. 25.ftim Akgraskl. 85:Jtim Motorsig 50:-/tim Sndslunga 85:-/tim Giillande moms tillkommer pi priserna' Med viinlig hzilsning

12 cylleroos sn vrrar,lrchntsronnnrlic Lennart Svensson Aux mains. v \'/ 2oor Med dversiindande av bilagda anbudsunderlag hoppas jag att du nu iir redo att ta upp en diskussion om villkoren fdr sktitseln av virt omride. Kontakta giirna mig sfl kan vi tifta pi arbetsuppgifterna tillsammans. Eftersom vi infordrat flera anbud vill vi ftir ordningens skull, att du ltimnar ett eget sidant. Det skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 28 ds. kl di vi har styrelsesammantriide samma dagpitkviillen. Viinliga hiilsningar Ulf Strandmark Ordf. Tel l0 Bil.

13 2001.oe-l I Ulf Etrandmark Ordf. Gylterdtl* Samftllighat#orenf ng frulmrlr; OffErt 3oil vser gk0ts6l sv gronyfor' F6r ekgtmt av sarrfalligfrebdhningrenr gernem*ntretranlaggninsr 6fillgil bif. lftrthtlrus 1'2 oc+1 3' FOf Funktsrns 1-5 6nligil uficflbegrer*r rrfforsa till eil prie ev 33 [F kr' t- t'<-o' t< J : Sn6rulrtrq och ssr^ldning med mtnitraktor utrltttad ffied schskthad odl eardtpriclare 290 krth, rardshndirc tiltkommer n$d at fis av 1'ff, lffn<g' $opring av gr*rg$tigar med minitraktor utfustett med sopborete 28O h#h. Pria rnl rinkluris peremel och maskintr' Betalning fftakar anligt altenutlv I i ofbrtrbegeran' Betalningr vlllkor 20 dager' O{terten g6lls to.m- 15 marc MeruArdffitkett tillkomfi r pi rsfitliga Fisor' l/ 2, 16* O MEDVANLIGN HATSruINGI\N I0's g8[9il 7,V0 3O I SNIHTINO) 9t;0d t00e-e3l-ll

14 = 1-.JNI'T_'A L L3 i5f- L I HDELLS F4ffRK AE 't 7 F-98 t =- J7 f; Markarb eten AB Ekeb;' G 1' I I criitl s Sa mf:i [ i ghu'ts fi treuttr 91 L.ilf Strirnr,lnrnrk Aigriinel Molkr Anbpdi-_-. Triidgirdssrktitsel. Hiirr:rccl ertriucler vi pss -. cr,tt utftircr lulrriccrar"lt-'.trbetell i c:nltghet nrt:cl tillhi-rndal-rdllet forfrfiglintifiunrlct'lr1g sirrnt unde"r nrlrlansti'lcrrde betingtllser ttttrt t:rr ers;ittrrirrl5 at': \J K.ronor: (35'F0ft:l Omfattrring: Priset gliller purrkterna 1-5' ()vrigt: i Ianliug ;rv Pll.lrtrit irrkl Lrorttt'atrs;-rurt Pris:2'700:- Nclkli pr prn i rr S', itrr Re11t: sir irtgl trorttrilrrspor t' Pris: 7,950;- Ptr n kt \l u t ga r c' n I i j r,'crc-itsko tmtte'i sc' OvanstAende priser giiller per Ar och g;ing' lrristr t f, iil lcr c:xkl ttt t'rv itrr.le-ss ka t t Ffir-auburl(:t gellcr bilagrla rc$(rrvatiort /74 \/ Biiogar prislistar f(ir Sno o<:h halkbck.impuing' Frigor lrclriiff.rnr.le rlcttar anlrtrd besvar.ls av Stefatt Lirrclt:ll pfi tr'l Q1 v cllcr'()70-5+h 12?5 Jrted vanlig hitlsning S.l,inclells Markarbetcn AB S{* Stulcrtr l,intlc'l] d,^;eiaf C) ll,.6i c, rlt {er Adtc:s. S. l.irrdells Milrharhelcn AB lrueds vag? EKEBY Telefon: Tolelaxi Motrilteloforr : e4{'#54fr 5 o 7a 5( L I J. t f E-pr,tl: lindells rnarkrfiftlclta.telgrloidia.se Eankg3iro:5087.I588 Postgirr.r Org,nr: 55ti F-skatt sartr)l finns

15 51-JAH-81 15:3? L I HDELLS I"IfIRK AE r. s. a3 Mar t karbeten AB I'rislistrr fiir Sn6 & Ilalkbcldlmlrning vintern 'l'imkci.,itnad for rnantrellt arbete ordinarie arbetstid lrrlkostnad liir mnrtucllt arbete utanfbr ordinarie tid Tinrkostnad lbr mouuclll arbtstc helg och rtrda dagar $n6slunga cllcr enaxlad traktor med blad cllcr borste 'Fi rn kost ttad fdr rrraskinell snti/h alkbckantprring ord inarie tid ' l' irnkosl. rtarl ftir ma skitrell *nei/halkbckiitttpni rrg ut autiir or di rrari r: tid Timkr,rstnirrl thr rnaskitrcll sndt/halkbckiintpning helg och rticla dagar Tirnkostrtnd ftir transportfbrclon?) \'- 300:- 340:- 250;- 4BO;- 510;- 53 5:- 200;- Or,r'igt: Salt och sancl enligt giillande dagspris. Ordinarie arbetstid l6.00,0vrig tid = overtid, Vnrie pf,borjad tinrnrc rrikrras som ltel timme. \ii resi:rvcrar os$ {tir skador pfr kantsto<l och andra av snii dolda foremf,l. Samtliga lldser giiller cxkl merviir<leskatt Irrf;gor berriilfande dctta tresvarns ov Stcfan Lindell p& tel tt+z-269 0I cllcr ?5 N{ed viinlig halsnittg ii.lindells M lrknrbclcrt Alt Stefan Lindell Adrcis: S. L l1dnil._ Mitrkr.!rlrclrril AB Trueds viig? 2li0 51 EKEB] Telefon: Telefax: 041-7S S01 Motrilleleton: frrffi+?ti E-post: lindells rnarlfcdelta.telenordin se Azb - f*f&. t 2' E5 Bankglro: sEt Po*tqiro: I S Org.nr: ?994 F-shuttc:'-'tlcl finns

16 51-JftH-41 1=:=T LIHDELLS HFTRK AE L s. 84 ffi Markarbeten AB Ileservution I/74 Attbrrtlcl iir bascrnt pfi rfc liiner orlr ornliostnadcr.sanrt llri.set' 11fi f0rrriidcnlrcler och tiiinster, vilhir giillu. vid nrrhutl els n vgi va rr tl e- Ilii rc ftrrr int rii ffad lrostnadsii rr rlri ng sknii nrerlfiirn reglcring lv erril'epr.cn*rlsurrrnrarr.itegleirr g.slrnll skc cn ligt tillri nr pli gt err tre;t rcrrnrl i ndcx.sa k- rt:ts siidnrtt intlcx sltnll rurglrring ske enligt ctt fiir rk:t crrskildn fnllct arr;lassal intlex.

17 GyLLEROuS s.q.mfai-,lrghetsronnnrnc Molle Hamnfdrening c/o ordf. Lennart Sil6n-Alfredsson Fur r5 Utdver avtalade arbeten cinskar vi ftiljande extra att utf<iras under viren: l. Nedklipp och bortforsling av resterande Rosa-Ragusabuskar d.v.s. de, som ej blev itgtirdade fdrra iret. Uppskatbringsvis kvarstir l/3 av bestandet och jag fcireslflr en rundvandring/besiktning snarast, di riset kanske kan lnggas pfl majbilet. - Jag finns har i Mdlle kommande weekend t.o.m. mandag den 21 ds. 2. Uppsnyggning/rensning av vissa ytor, som hiller pi att helt viixa igen med ffa. ogrtis och buskar. Vi tittade i fiol pi sfriickan viister om gangstigen ftirbi lekplatsen" men det finns andra stflllen ox&. - Deffa arbete bdr ske snarast innan viixtligheten skjuter fart! - T.v. awaktar vi med allmiin bekiimpning mellan hiick och fastighetsgiins. Vid niirmare eftertanke anser styrelsen, att detta arbete blir fdr omfauande f<ir ftireningen aff biira. Det iir dessutom svirt att skapa rlttvisa om vi ger oss in i denna problematik. Mdjligen kan drsmdtet i slutet av mars komma fram till nigon annan ordning. 3. Vi anser, att nedfarten i Hflven bdr snyggas till. Till en bdrjan skall ogriiset i kantstenen bort. Kan vi fil hjiilp med detta ftirslagsvis medelst Round Up? Se till nigra korta frigor: - Det har framftirts dnskemil om att inom omridet och under viss kortare tid i vir stiilla upp en stdrre container f6r fiadgdrdsavfall o.dyl. Har Hamnftireningen intresse av ait deltaga i eff sidant projekt? - Vem ansvarar fiir att utspridd sand pi vira gangbanor sopas upp? Numera kan vi hilla kontakt medelst fax, di jag installerat nr l 60her i Mrtlle.

18 Christer Nilsson Aux mains Nigra korta frigor, som du kanske enklast besvarar gn att skriva svaren hiir intill och \/ returnera papiret i min brevlf,da. 1. Vem ansvarar ftir aff sanden pi vira gang-och cykelbanor kommer bort? Enl.Torbjrirn Kjiill sopar vtigftireningens maskin - iir det si? 2. Hur skall Rosa Ragusahiicken sdder om Grdnningen beskiiras, di det stir ett stilstaket mitt inne i detta? Har berdrda fastighetsiigare - Doris Nilsson och Kruse - understiillts detta problem? Sivitt jag kan bed<ima stir dessutom staketet pfl allmiinningens mark - niryta dm utanftir tomtgriinserna. 3. Vet Du mojligen var stegen nu befinner sig? Den finns ej utanfdr Juhlins staket. Tack pi f6rhand f6r besviiret. \r/ Ulf Suandmark

19 ,l t,t t MOLLE I{AMN EKONOMISK FORENING G YLLERODS SAMFALL IGFIET M<tlle Al U 23 Betr. Avtal ang. skritsel av gninomriden mm inom Gyller<idsomridet, M6lle. /GS. Avtal skcitsel I samt offert ll Klarliiggande ang. uppstigningar av giillande avtal. Avtal mellan Gyllercids samf;illighet och Mdlle Hamn Ekonomisk ft)rening iir rlmsesidigt uppsakl, muntligt, vid traffmellan adv. Ulf Strandmark; Gyllerdds samftillighet och undertecknad den Avtalet upphrir attgirlla0l Ataganden enl. avtalet pkt. 6 dvs. sncirqjning och sandning under tiden fram till avtalstidens upphrirande, kvarstir. Kristofer Jeppsson, tidigare entreprencir ftir arbetena enl. avtalet stir till fcirfogande fcir ev. sndrrijning och sandningar. Kostnaden for dessa arbeten skall debiteras Gyllerdds samftillighetsft)rening i vederbrirlig ordning och enl giillande offert.lavtall,%^ L,t7, -.l 1

20 GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING M6lle Hamnfdrening Fax (totalt I sid) Ang. giillande skiitselavtal. Di jag hiiromdagen blev informerad om att Lennart Sil6n-Alfredsson avgitt som hamnstyrelsens ordfcirande och ej liingre tillh6r styrelsen dverhuvudtaget samt att den nuvaramle styrelsen tydligen iir oklar 0ver avtalet med samfrillighetsf6reningen far jag som dess ordftirande anmiila ftiljande: Vid sammantriffande mellan Lennart och mig pi Lennarts kontor sade hamnfdreningen upp virt avtal for tindring av villkoren. Samf?illighetsfdreningen genom nrig sade di fttr sin del upp avtalet fdr att ha handlingsftihet att arl/rita annan entreprendr. Parterna var ense om att avtalet var giillande i vart fall 6ver vinterslsongen I d.v.s. att hamnfdreningen var skyldig att sdrja fdr fdrekommande sn<irdjning och sandning denna tid. Rent fonnellt iir hamnfclreningen ocksi bundet av hela avtalet i vart fall till 200I eftersom detta giiller fr.o.m. Ar 1999 "i fcirsta hmd2 6r, d?irefter med 6 man. omsesidi g uppsiigning ".

21 ffin mruruedotur GyLLEnous s,q,mnallrghersrorenrng Mdlle Hamn ek.fdr. Aux mains. v Er faktura av den 12 ds. REKLAMATION \r' Trots muntlig till fdreningens ordfdrande framfdrda protest betr. pif<lrda kostnader fdr extra klippning i faktura * betalning skedde just i protest - har vi anyo debiterats dylika kostrader. Vfrrt afial sdger, att grbsklippning skall ske april-okt. var I4'.e dag d.v.s. 14 ggr.lin. Vi f<irbehiller oss riitten att bestiilla ev. exffaarbeten. Ingen i styrelsen har beordrat nigon xtraklippning och sivifi vi vet har sidan ej heller skett utdver avtalet. Fdr aft vi denna gang skall dverviga huruvida vi skall betala rubr. faktura vill vi fdr ordningens skull ffl en skriftlig redovisning 6ver de klippningar som skett under ovannimnda period och en f6rklaring till att "xtraklippning"sker utan vflr bestiillning. Viinliga hiilsningar \ur-qc,. Ulf Strandmark ordf.

22 GYLLERODS SAMFALLIGIIETSFORENING Mdlle Hamnfdrening att. ordf. Lennart Silldn Alfredsson Aux mains Ang. virt skiitselavtal. \'/ Aberopande tidigare samtal flit jag hiirmed meddela, att styrelsen i gir den27 ds. beslutade ftiljande. Rosa Rueosahiickarna klippes ner enl. tidigare riverenskommelse dock ej den, som stir pi Grdnnigens sodra sida (mot Sillgrtind 31 och 33), dar vi iinnu ej kommit dverens med fastighetsiigarna om hur med stilstaketet skall fdrfaras. Markbearbebrins/oerdsbekiimpning skall enban ske vlster om gangstigen fdrbi lekplatsen. Tickbark gi liingre aktuellt. Oerflsbekiimpnine mellan gatstenarna in-/nedfarten Hiven utfdres pi effektivast mdjliga siitt. Befriiffande hamnf<ireningens dnskemil om hiigre ersiittning fiir extraarbete -- besldt styrelsen aff acceptera en hiijning fran avtalade 180 till 190:-/timme. Vir budget ftir innevarande 6r iir tidigare beslutad inom styrelsen, vi har jiimftirt med vad fifldgirdsanliiggare i dag debiterar per timme och vi noterar, att avtalet ej blivit uppsagt v retddigt av hamnf<lreningen. Enligt vdr uppfatftring l6per detta irsvis med sex mfuraders dmsesidig uppsagningstid. Trots dessa invidningar iir vi beredda att gir hamnfiireningen delvis till mdtes. Vissa av vfira medlemmar knotar redan dver tilltagande skdtselko strader. Mitt fax.nr. Ar l 60. Jag ar fioligen iter i Mcille s6ndagen den 5 mars. B iista Mdllehiilsniogar For Styrelsen Ulf Snandmark

23 cyr,lenou s SAMTALLIGHETSFOnENING Miille Hamn Ek. FOr. Tillhanda Er faktura Vi reagerar mot exfradebitering fdr grlsklippning 2 gg och 1005.Vid det fdrsta tillftillet fick klippningen mer eller mindre gdras om, eftersom den f6rsta pi stisongen ej skedde ftirriin - om jag minns ritt - under senare delen avjuni mdnad och ftirst efter virt pipekande. Griiset hade di vuxit si h<igt, att man miste klippa dnnu en gang ftir att fil ett acceptabelt resultat. - Eftersom klippningen skulle starta under april minad enligt virt avtal, tycker vi att det iir viil magstarkt att nu debitera oss ocksi ftir en klippning alldeles i bdrjan av oktober d.v.s. just di klippningstiden fiden utgiu! I sammanhanget skall ej heller bortses fr6n, att hamnf<ireningen i ir ej behdvt kantklippa vflra Rosa Rugosabuskar (2 ggr.lir enligt avtalet), di vi under viren kapade dessa. Vi ftireslir aff extrdebiteringen av xtra grashippning utgflr (2x260:-) och awaktar vi med betalningen tills dess vi fiir bekrnftelse p6, aff sfl kan ske, Viinliga htilsningar Fdr samfiillighetsfdreningen Ulf Srandmark Ordf. q.- / /, f-) u{rr} f -L-rjiJn

24 GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING MT-Tullberg AB att.: Carl H Thulin Fax Ang. genomfiird asfaltering, Gylleriid, Miille. Vi iie oroliga for, qtt de vattenpussar som nu efter regn bildas pi vissa stlilten vintertid kan fiirdaka halkolyckor. Vi har som bekant manga lildre boende inom omridet och sandning sker ej alltid omgiende efter en kiildknlipp, Fiir det fall det iir miijligt att i samband med tidigare utlovade justeringsarbeten ocksi pi nigot siitt itglirda dessa omrlden - det kan riira sig om ca 5 stlillen - vore vi tacksamma fiir en ungeflrlig kostnadsuppgift fiir ett sfldant *extraarbete. Di vi fiirestliller oss att saken bridskar flr det enklast att faxa direkt till undertecknad pi arbetet, numera fax.: Tel.: iir jag ej inne ringer jag gflrna upp. Viinliga hiilsningar. Y..," Ordf.

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Styrelsemöte den 8 december 2009

Styrelsemöte den 8 december 2009 GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL den 10 december 2009 sidan 1 av 2 Styrelsemöte den 8 december 2009 Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven Stedt och Christer Wallentin

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

2014-05-08 0K2 201Ut549

2014-05-08 0K2 201Ut549 LANTMATERMYND GHETEN MÖLNDALS STAD 431 82 Mölndal UNDENN,liTTELSE, om fastighetsbildningsbeslut Datum Enhet och dnr 2014-05-08 0K2 201Ut549 FORRATTNNG Anläggningsftirrättning berörande Papegoj an ga :

Läs mer

AVTAL. avseende vinterunderhåll

AVTAL. avseende vinterunderhåll AVTAL avseende vinterunderhåll Beställare Leverantör c/o Anders Liljedahl Truckvägen 6 Kaserngatan 89 194 52 UPPLANDS VÄSBY 723 47 VÄSTERÅS Org.nr 716416-8382 Org.nr 556492-6904 Kund Vårt ombud: Mikael

Läs mer

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och Till Socialstyrelsen Stockholm 2015-09-01 Svensk sj ukskdterskeforening Dnr 121 1 81 1 5 Remiss avseende lorslag - Socialstyrelsens foreskrifter och allmiinna rid (2015:XX) om behandling av personuppgifter

Läs mer

fu"k ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12.

fuk ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12. a,#rms,,4t*lp..kni* SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL Kr.mfors ilcdiateknik AB 2014-12.11 1(10) Ann xet, Horndberget kl. 13.00-15.10. Rainor Melander (S), ordl. Jonne Norlin (S) Tj6mlg0r6nda sget. Thomas Nasholm

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t.

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t. r,ansn.t.rten I srann r,ax 200s -0F 27 Medd-elad i Malmd KLAGAI\DE Eil Houshan g, 590823-2A7 6 R.estaurang Rex (Nobel) Restauran g & Pizzeria Nobelviigen 107 21437 Malmd Ombud: Advokat Bo Thorvinger Hamilton

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Tid Söndagen den 17 mars 2013 klockan 15.00

Tid Söndagen den 17 mars 2013 klockan 15.00 Kallelse till ordinarie stämma Tid Söndagen den 17 mars 2013 klockan 15.00 Plats Mölle Stationshus. Föreningen bjuder på kaffe, te och kaka. Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare

Läs mer

B o stad sriitts ffi rening en. I{ybodaberget

B o stad sriitts ffi rening en. I{ybodaberget B o stad sriitts ffi rening en I{ybodaberget Vdlkommen till BRF Nybodaberget! Vi vill med detta brev ftirs

Läs mer

#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN

#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN M V #y Crflror T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd Med sttid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gird beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Helene Hellmark Knutsson Utbi ldningsdepartementet I nfor rege ri ngens fors kn i ngspropositio n 201,6-2020 overld m na r Svens k sjukskdterskeforening

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd H4, M V F, w Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd Med stiid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gflrd beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan BN DENTAL AB, Box 3058, 903 02 UMEÅ nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214

Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214 Till Tekniska förvaltningen Planavdelningen Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214 Parkeringar vid Tälthyddan Beträffande parkeringsmöjligheter

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Uppvidinge kommun 2010-2011 1 MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Mängdförteckning och á-prislista för avgivande av anbud för beläggningsarbeten inom Uppvidinge kommuns väghållningsområde. Anbudet ska gälla under

Läs mer

GYLLERoDS SAMT'ATUGHETSFoRENING Org.nr 716406-6073 c/o Dreilick, Krokgriind 1I,260 42 Mtille

GYLLERoDS SAMT'ATUGHETSFoRENING Org.nr 716406-6073 c/o Dreilick, Krokgriind 1I,260 42 Mtille GYLLERoDS SAMT'ATUGHETSFoRENING Org.nr 716406-6073 c/o Dreilick, Krokgriind 1I,260 42 Mtille STYRELSENS BERIiTTELSE OVNN VERKSAMHETSANTT 1996. Styrelse Sedan fiiregiende irsstf,mma har styrelsen haft fiiljande

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i Giiteborg Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Hdkansson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

Stiftelsen for Samhdllshjdlp 857201-4705 STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP. ARsneoovrsNtNG 2o1o. Sida 1 av B

Stiftelsen for Samhdllshjdlp 857201-4705 STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP. ARsneoovrsNtNG 2o1o. Sida 1 av B STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP ARsneoovrsNtNG 2o1o Sida 1 av B Styrelsen avger hiirmed Arsredovisning for hr 201Q Fcirvaltn i n gs beriitte lse Beskrivning av verksamheten Stiftelsens medel skall "anvdndas

Läs mer

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm 2006-06-07 Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm Aven scint som e-post till registrator@agricu lture. min istry.se Remissyttrande i Jo2006l 632 ang fiirslaget till Nordiska samekonventionen

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

8i. st"ruclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal

8i. struclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal 8i. st"ruclfarret Bilaga 5 Verksamhebplan 16r Ar 211 Swingkattens verksamhet iir och blir vad medlemmama gdr den till. Fdreningen har m6nga entusiastiska och id6rika medlemmar som bidrar till att utveckla

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

try I 10. Samfiillighetsfiireningen rtat-,t-.,ntstnii\gen

try I 10. Samfiillighetsfiireningen rtat-,t-.,ntstnii\gen Samfiillighetsfiireningen rtat-,t-.,ntstnii\gen Protokoll fort vid ordinarie foreningsst2imma (irsmote) 10 mars 2011 1. Stiimmans iippnande Ordforande h?ilsade alla viilkomna och forklarade stiimman oppnad

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen hr ll Murbräckan nr 9 Får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsft)reningen Murbräckan nr 9 7,4.t,ffi lrl il --llll= /

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan Praktikertjänst AB, 103 55 STOCKHOLM nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

g Fr?imbyGflrd i Falun

g Fr?imbyGflrd i Falun HSB Bostadsriittsfiirenin g Fr?imbyGflrd i Falun Org.nr.716412-723 Styrelsenfhr hiirmedavgeirsredovisningfor riikenskapsiret - 21-l2-3r 21-1-1 HSBBrf FrcimbyGdrd i Falun Org.nr.716412-723 Kostnadsftirdelning

Läs mer

Hemm-Sl? Protokoll frin Styrelsemote Hemmesta Sodra Vdgforen ing org.nr: 814000-2653

Hemm-Sl? Protokoll frin Styrelsemote Hemmesta Sodra Vdgforen ing org.nr: 814000-2653 Hemm-Sl? Dokument: Styrelseprotokoll 1411 5 :03 Protokoll frin Styrelsemote Hemmesta Sodra Vdgforen ing org.nr: 814000-2653 Niirvarande: Tommy Ahlsved, Lars Gunnar Axelsson, Michael Axelsson, Britt-Marie

Läs mer

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352 3 CSTADS RAT'TS FÖ REI\IIi! GEi'I I/AJROPARKEN 1 IA{FORMATION TTft / 2OOO FRÅIV STYKELSEI{ I BRF MAJROPARKEN 1. 2OOO-03-08 ÅnssrÄmmeu Ån zooo Årsstämman äger i år som vanligt rum i Hökarängsalen i Söderledskyrkan

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2. Org. nr 716417-4562. AnsneoovrsNrNG. för räkenskapsåret 201 4

BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2. Org. nr 716417-4562. AnsneoovrsNrNG. för räkenskapsåret 201 4 & n BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2 Org. nr 716417-4562 AnsneoovrsNrNG för räkenskapsåret 21 4 ry { Org nr 716417-4563 Sida I av l Styrelsen for BRF Bromsen 2 färhärmed avge årsredovisning for räkenskaps

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 53 Brf Kavelbron 18 Arsredovisning 214 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619-153 Arsredovisning 117 Bostadsr[ttsfdrening Kavelbron 18 Styrelsen fir hdrmed avge Arsredovisning

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

p'?*'* ktu* Ilt ,, 1rol9!-fV Lo''' r [/ ,420t't( k Balansrapport 209o 2098 2099 (Kant Kantmurklan, 716417-3887

p'?*'* ktu* Ilt ,, 1rol9!-fV Lo''' r [/ ,420t't( k Balansrapport 209o 2098 2099 (Kant Kantmurklan, 716417-3887 Vi har fortsatt att frescha upp girden och inforskaffat ytterligare kafestolar och lven bytt ut sittmojligheterna vid hdrnsoffan och i hallen. Vi har ocksi via Ojas grundligen litit reng6ra golvet i stora

Läs mer

jn\ KONS TSNÖ SPAR TÄBY KoNsrsttöspÅn VE RKSAM H ETS B ERÄTTELS E 201 4-O7 -O1-201 5-06-30 :{t T F t* AUGUSTI 2015

jn\ KONS TSNÖ SPAR TÄBY KoNsrsttöspÅn VE RKSAM H ETS B ERÄTTELS E 201 4-O7 -O1-201 5-06-30 :{t T F t* AUGUSTI 2015 jn\ J t {' L. 2TÄBY SPAR tt TÄBY KoNsrsttö VE RKSAM H ETS B ERÄTTELS E 201 4-O7 -O1-201 5-06-30 :{t T,f 44 * F t* T AUGUSTI 2015 TA BY ÅnsnnoovrsNrNc Årsredovisning för rtikenskapsåret 20 I 4-07-0 I -

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

AUHM,ir-\nds rdr.,ii- o(;fi HlttosKtrrsMysltcHIirt

AUHM,ir-\nds rdr.,ii- o(;fi HlttosKtrrsMysltcHIirt t.- \ a o'v AUHM,ir-\NDs rdr.,ii- o(;fi HlttosKtrrsMysltcHIirt Ar,lNns rvrrr,.r0- ocrr rrar,soskyddsmyndighet Priivningsnfimnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 l8 528600, Fax: +358 l8 528601

Läs mer

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31 il HH I,UI[Llf[JtllIll nni INTRPRSS 372G03 RTURVcKA 31 2 JIrl A N cii rc brjade jbba vid l6-iring ch frtsatinm psten under mi.nga fyttade till Thailand. Dir in skapat sig ett helt nytt liv, fast han sitter

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD... ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon

Läs mer

Tisdagen den 19 april 2011 kl 19.00 i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 19 april 2011 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 19 april 2011 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGH begär härmed in anbud på byte av 61 fönster ( i annons uppgavs 59). Arbetet ska utföras vintern/våren 2015. Anbudsbegäran gäller hela

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

Läs mer

SAN~~I~~E~SAOiTAL UPP~fANDLINGAR. ~. P~a~~r~t~

SAN~~I~~E~SAOiTAL UPP~fANDLINGAR. ~. P~a~~r~t~ Kommunstyrelsens handling nr 23/2014. ~:_ ~~ f.. '`nom, ~~. < < SAN~~I~~E~SAOiTAL UPP~fANDLINGAR ~. P~a~~r~t~ Mellan Telge I~~lcöp AB (TI) org nr 556770-1437 och Katrineholms kommun (KAK) och dess samarbetspartners

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

re rson n u m m er/organ isation snu m m er 716407-0984 )ostnummer Ielefonnummer =gen beteckning Hus T, gdrd C (-koordinat 61 76683,662

re rson n u m m er/organ isation snu m m er 716407-0984 )ostnummer Ielefonnummer =gen beteckning Hus T, gdrd C (-koordinat 61 76683,662 fbouer et ns qgarens namn Brf JdrnAldern C/O SBC Djdknegatan 2 i-postadress Energideklaration re rson n u m m er/organ isation snu m m er 716407-0984 )ostnummer 21135 Ielefonnummer Postort Malmo Vobiltelefonnumm

Läs mer

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet FtiretagarFtirbundet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRAND 20071210 114 1u2007187381L2 Betiinkandet n starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) Sammanfattning; ForetagarForbundet anser att

Läs mer

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f rgi qj Uni,a e rs it e t s sj ukhus et PROTOKOLL 2007-46-2r Justeras: Karolinska: 2oo7-? /? 20074?1f Fiirhandling angiende jour och beredskapsavtal fiir liikare vid Karolinska Universitetssj ukhuset Parter:

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

2016-05-t1 GYF 201510548-04.04

2016-05-t1 GYF 201510548-04.04 Förha nd I i n gs protokol I Dah m Arendebeteckning I (3) 2016-05-t1 GYF 201510548-04.04 Lokalt kollektivavtal enligt Bilaga 6 t ll HOK l2 Lärarnas arbetstidsförläg g n i n g. Parter Kalmarsunds gymnasieftirbund

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Program vid. Arsstamma

Program vid. Arsstamma Program vid Arsstamma i Tranemo den 12 maj 2013 Hymn till Viistergiitland Text: Paul Nilsson Musik: Ivar Widden 1. Jagh[lsar dig, Viistgcitarike, i morgonens gyllene glans, ty soktes kring jorden din like,

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen 1(2) AVSIKTSFÖRKLARIN G Mellan Trelleborg s kommun (212000-1199). genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, Rådhuset, 23 1 83 Trelleborg samt Norama Fastighetsbolag

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

STADGAR. r,ör. MEDLEMSKAP OCH övnnt,åtelse AV BOSTADSRIITT. BOSTADSRIiTTSFÖREIYINGEN BLOMPOTTAI\I I\R 2. FTRMA, tixoauål och särn 1$

STADGAR. r,ör. MEDLEMSKAP OCH övnnt,åtelse AV BOSTADSRIITT. BOSTADSRIiTTSFÖREIYINGEN BLOMPOTTAI\I I\R 2. FTRMA, tixoauål och särn 1$ STADGAR r,ör BOSTADSRIiTTSFÖREIYINGEN BLOMPOTTAI\I I\R 2 FTRMA, tixoauål och särn 1$ Föreningens firma åir Bostadsrättsforeningen Blompottan nr 2 (org.nr.lrcul-ttoz). Föreningen har till åindamäl att fråimja

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun VI PARTILLE KOMMUN w Antagna av kommunfullmäktige 995-2- Reviderade av kommunfullmäktige 25-2-2 Reviderade av kommunfullmäktige 2-5-2 Lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

qf* KouvruNpuu,tiaAmrce

qf* KouvruNpuu,tiaAmrce sr#z qf* KouvruNpuu,tiaAmrce sam MArurRAp rs p Roro Ko LL Sammanbaidesdatum 2012-03-07 Sida 17(47) Akten Lena Dafgtrd Msn Kf$89 273t2009-060 Svar pa motion om att infcira lsa-systemet i kommunens fordon

Läs mer

SITAC TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 SITAC. Brandklassade konstruktioner med Termotrii Fire Protect

SITAC TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 SITAC. Brandklassade konstruktioner med Termotrii Fire Protect 20t3-09-20 TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 med beslut om tillverlmingskontroll enligt 8 lap, 22 och 23 $$ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Brandklassade konstruktioner med Protect Innehavare Produkt Avsedd

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer