SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Arbetsplatser 1.1. Allmänt om upphandlingen Inbjudan Upphandlande myndighet - SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs i sin tur av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Omfattning Utskrivet: :27 Sida 1 av 59

2 SKI genomför nu en samordnad upphandling av ramavtal avseende generella datorarbetsplatser med tillhörande produktnära tjänster och inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Avtalsstart är planerad till november Upphandlingen omfattar datorarbetsplatser, surfplattor och lätta bärbara datorer med tillbehör såsom bildskärmar, tangentbord, datormöss, dockningsstationer etc. Produkterna har delats upp i fem delområden enligt nedan: Stationära arbetsplatser Bärbara arbetsplatser Bildskärmar Surfplattor Lätta bärbara datorer Anbudsgivaren ska även kunna erbjuda följande produktrelaterade tjänster: Preparationstjänster före leverans Installationstjänster på plats Stöldmärkning Återtagstjänster Finansering (leasing) Tilläggsgaranti Beskrivning av respektive delområde samt produktrelaterade tjänster återfinns i Kravspecifikationen, avsnitt 2.4. Anbudet ska omfatta samtliga ovan angivna produktområden och produktrelaterade tjänster Volymer Ramavtalet omfattar 437 UM/UE. SKI har i samband med framtagande av den årliga upphandlingsplanen och i upphandlingens förstudiefas fått volymuppgifter från UM/UE beträffande det aktuella ramavtalsområdet. Vad avser den uppskattade årliga omsättningen för enbart kommuner baserar sig SKI:s beräkningar på uppgifter från en representativ större, mellanstor och liten kommun. En kommun med ca invånare uppskattas ha en genomsnittlig årlig avropsvolym om ca kr. Ca 15% av Sveriges alla kommuner har fler än invånare. En kommun med ca invånare uppskattas ha en genomsnittlig årlig avropsvolym om ca kr. Ca 23% av Sveriges kommuner har ett invånarantal mellan och personer. En kommun med ca invånare uppskattas ha en genomsnittlig årlig avropsvolym om ca kr. Ca 62% av alla Sveriges kommuner har invånarantal upp till personer. Mot bakgrund av att 200 kommuner är anmälda till Kammarkollegiets ramavtal för Klienter antas det samtidiga antalet avropande UM/UE vara 90 stycken. Ramavtalets årliga avropsvolym uppskattas därför till ca 217 miljoner kr exklusive moms. Den totala potentialen för hela marknaden, dvs. samtliga 437 UM/UE, är 904 miljoner kr per år. Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med UM/UE i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Utskrivet: :27 Sida 2 av 59

3 Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Avtalstid Ramavtalet gäller för en tidsperiod om två år med möjlighet för SKI att förlänga avtalet med ett (1) år vid två tillfällen, dvs. sammanlagt högst fyra år. Avtalet gäller fr.o.m. dagen för avtalets tecknande. SKI ska påkalla förlängning av Ramavtalet senast tre månader innan Ramavtalet löper ut. Förlängning av Ramavtalet ska vara skiftlig och undertecknad av båda parter. Träffas inte överenskommelse om förlängning upphör Ramavtalet utan föregående uppsägning Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Anbud kommer att antas utan föregående förhandling Möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen Upphandlingen är indelad i fyra geografiska regioner; södra Sverige, mellersta Sverige, södra Norrland och norra Norrland, se Bilaga 2, Geografiska regioner, för hur den geografiska indelningen ser ut. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera regioner. SKI avser att teckna ramavtal med max 6 leverantörer per region. Anbudsgivare ska ange vilken/vilka regioner anbud lämnas på. UM/UE (enligt Bilaga 1, Avropsberättigade parter) tillhör den region där de juridiskt har sitt säte. Region 1: Södra Sverige (/ svar) Region 2: Mellersta Sverige (/ svar) Region 3: Södra Norrland (/ svar) Region 4: Norra Norrland (/ svar) Avropsmodell Avrop med förnyad konkurrensutsättning Anskaffning av produkter och produktrelaterade tjänster sker genom avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning i enlighet med 5 kap. 7, LOU. Förfarandet innebär i korthet att Myndigheten skickar ut en skriftlig avropsförfrågan till samtliga Ramavtalsleverantörer som har ramavtal inom aktuell region för att på nytt lämna avropssvar (anbud). Detta görs för att avgöra vilken Ramavtalsleverantör som kan erbjuda det för UM/UE lägsta avropspriset utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan. Observera att priserna på de varor och tjänster som erbjuds i den förnyade konkurrensutsättningen inte får överskrida priserna i ramavtalet. I avropsförfrågan anges en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar. Denna tidsfrist fastställs med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna Utskrivet: :27 Sida 3 av 59

4 avropssvar. Anbud inkomna efter angiven tidsfrist beaktas inte. Avropssvaren ska vara skriftliga och innehållet i dem ska vara hemligt fram till det att beslut fattats om val av Leverantör. Kontrakt tilldelas den Ramavtalsleverantör som lämnat det lägsta avropspriset utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan. Mall för Kontrakt återfinns i bilaga 5. Om efterfrågade produkter/tjänster inte kan erbjudas ska orsak till detta meddelas UM/UE. Rätten att motta avropsförfrågningar kan inte delegeras av Ramavtalsleverantören till underleverantör eller annan Ramavtalsleverantör. UM/UE ska meddela de Ramavtalsleverantörer som lämnat avropssvar om beslut som fattats om val av Leverantör. Avropet avslutas och regleras genom att skriftligt Kontrakt upprättas och tecknas mellan Ramavtalsleverantören och UM/UE. Observera att villkoren i ramavtalet inte kan omförhandlas i den förnyade konkurrensutsättningen och inte heller kan krav som ställts i avtalet ändras eller bytas ut. Om det är nödvändigt får dock villkoren preciseras och kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter för att kunna fullgöra ett enskilt kontrakt Avrop av tillbehör Avrop av tillbehör sker från den Ramavtalsleverantör som vunnit den förnyade konkurrensutsättningen för respektive avrop. Tillbehör kan endast avropas i samband med den förnyade konkurrensutsättningen och produkterna ska specificeras i det Kontrakt som upprättas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören. Avrop av tillbehör sker till de priser som framgår av Ramavtalsleverantörens bruttoprislista med avdrag för offererad rabatt, se vidare under avsnittet Tillbehör Information om anbudsgivaren Kontaktuppgifter SKI kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och frågeoch svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivaren ska fylla i uppgifterna nedan. Anbudsgivare har rätt att lämna anbud i samverkan. Anbudsgivare som lämnar anbud i samverkan ska vid antagande bilda ett registrerat bolag som utgör Ramavtalspart. Företagsnamn, postadress, telefon. (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Behörig företrädare för anbudsgivaren: (Fritextsvar) Utskrivet: :27 Sida 4 av 59

5 Bilagor Upphandlingsunderlaget består av följande strukturerade dokument: Förfrågningsunderlag Ramavtalsutkast Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1 Avropsberättigade parter 2 Geografisk indelning 3 Anbudets underskrift 4 Prisbilaga 5 Mall för kontrakt 6 Tillbehörslista Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden kommer även de att utgöra en del av förfrågningsunderlaget Administrativa krav Inlämnande av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Utskrivet: :27 Sida 5 av 59

6 Förutsättningar för anbudsinlämningen Krav på anbudet Med hänsyn till de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter är det viktigt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Vid anbudslämnandet ska efterfrågade svar på frågor och ställda krav lämnas på anvisade platser i Visma Tendsign. Anbudet ska vara författat på svenska. Bevis får även vara på engelska. Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 3, Anbudets underskrift. Bilagan ska skannas in och bifogas med anbudet som elektronisk fil. Uppfylls kraven på anbudet? (/ svar) Kravgräns Uppfylls kravet på anbudets underskrift? (/ svar) Kravgräns Förutsättningar för att anta anbud Anbudsgivaren ska basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som anges i detta förfrågningsunderlag. SKI kan bara anta anbud som innehåller efterfrågad information och som uppfyller samtliga ställda krav. Ett anbud som är ofullständigt eller som inte accepterar samtliga förutsättningar och krav kan komma att förkastas. Det är därför av största vikt att anbudsgivaren tillser att beskrivningar och svar på ställda krav innehåller all information som krävs för att kunna avgöra att aktuellt krav uppfylls. I samband med prövningen av anbudet kan SKI komma att kontrollera de av anbudsgivaren lämnade uppgifterna. Felaktiga uppgifter kan leda till att anbudet inte upptas till prövning Reservationer och alternativa anbud I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Accepteras kravet på att reservationer och alternativa anbud inte accepteras? (/ svar) Kravgräns Sista anbudsdag För sent inkommet anbud får inte prövas. Sista anbudsdag och tidpunkt för inlämning av anbud är den 4 oktober För sent inkommer anbud tas inte upp till prövning Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med den 30 juni Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (/ svar) Kravgräns Ersättning för upprättande av anbud Utskrivet: :27 Sida 6 av 59

7 Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Anbudsöppning sker på SKL Kommentus Inköpscentral AB, Hornsgatan 15, Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig men anbudsgivaren kan begära att en representant från Handelskammare närvarar. Anbudsgivaren står i såfall själv för kostnaden för detta. Anbudsöppning är planerad till den 8 oktober Tilldelning Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas ut med e-post till den e-postadress som registrerats i TendSign i samband med anbudsinlämningen. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Bindande avtal uppkommer först när båda parter skriftligen undertecknat ramavtalet. Upphandlingen är avslutad först när ramavtalet undertecknats eller upphandlingen avslutats på annat sätt. Ramavtal kan tecknas tidigast då tio dagar förflutit från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till anbudsgivarna Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Utskrivet: :27 Sida 7 av 59

8 Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Sekretess begärd (Fritextsvar) Beskrivning av vilka delar av anbudet som begäran om sekretess avser samt vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Avtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner m.m. kommer att publiceras på Internet (publika databaser). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla UM/UE. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner, m.m. publiceras på Internet. Accepteras kravet på publicering av avtalsdokument på Internet? (/ svar) Kravgräns Kommersiella villkor Ramavtal Ramavtalet kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Bindande avtal sluts genom att båda parter skriver under bifogat ramavtal. Ramavtalet innehåller också villkor avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information m.m. Administrativ ersättning utgår med 2,0 % av den fakturerade summan exklusive mervärdesskatt. Ersättningen ska utbetalas månadsvis om inte parterna överenskommer om annan period och baseras på leverantörens försäljning på ramavtalet, se Ramavtalsutkast, för ytterligare information. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren i det strukturerade dokumentet Ramavtalsutkast. Accepteras de kommersiella villkoren i det strukturerade dokumentet Ramavtalsutkast? (/ svar) Kravgräns Pris Anbudsgivare ska lämna efterfrågade priser på produkter och produktrelaterade tjänster i bilaga 4 Prisbilaga. Matriserna inom respektive produkt- och tjänsteområde ska vara komplett ifyllda för att anbudet ska vara giltigt. Offererade priser ska inkludera samtliga kostnader som är förenade med uppdraget. Inga ytterligare kostnader eller andra avgifter får debiteras UM/UE om inte annat framgår av detta förfrågningsunderlag. Se avsnitt och nedan för ytterligare information om hur pris ska anges Prövning och utvärdering Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering Utskrivet: :27 Sida 8 av 59

9 Vid det första steget - kvalificering - prövas om anbudet uppfyller förfrågningsunderlagets administativa krav samt ställda kvalificeringskrav, dvs. krav på Leverantören. Dessa är angivna som ska-krav. Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två, övriga förkastas Övriga ska-krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga ska-krav utöver de administrativa kraven och kvalificeringskraven, dvs. ska-krav kopplade till produkter och tjänster. Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbud som uppfyllt dessa ska-krav går vidare till steg tre, övriga förkastas Utvärdering I steg tre utvärderas kvarvarande anbud enligt principen "ekonomiskt mest fördelaktigt anbud". Varje region utvärderas separat. Under förutsättning att anbuden uppfyller samtliga krav kommer max sex anbud per region att antas. Anbudsutvärderingen sker enligt mervärdesmodellen vilket innebär att utvärderingen baseras på anbudsgivarens priser för efterfrågade produkter inom respektive typkonfiguration samt på i vilken grad offererade produkter, där så efterfrågas, uppfyller angivna icke-obligatoriska miljökrav. Varje miljökrav representerar ett visst värde i SEK. Offererat pris för respektive produkt reduceras med den summa som varje uppfyllt miljökrav motsvarar. Anbudets priser för samtliga efterfrågade produkter, med avdrag för uppfyllda miljökrav, summeras till ett utvärderingspris. De sex anbud för respektive region som har de lägsta utvärderingspriserna kommer att antas. Pris på produktrelaterade tjänster utvärderas inte Krav på leverantören Uteslutning av leverantör Uteslutning enligt 10 kap 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 1. Bekräftelse på att leverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 1 LOU. (/ svar) Kravgräns Frivilliga uteslutningsgrunder Enligt 10 kap. 2 LOU kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har Utskrivet: :27 Sida 9 av 59

10 inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avse i första stycket 4. Samma krav gäller underleverantörer som utför hela eller delar av leverantörens arbete. Bekräftelse på att leverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 2 LOU. (/ svar) Kravgräns Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Anbudsgivare ska vara registrerad för mervärdesskatt. Som en del av leverantörsprövningen kommer SKI att kontrollera att anbudsgivare och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen görs hos Skatteverket. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska anbudsgivare/underleverantörer ska bevis som visar att företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet biläggas anbudet. Kontroll avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter kommer att ske löpande under avtalsperioden. Uppfyller anbudsgivaren och ev. underleverantörer krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter? (/ svar) Kravgräns Bevis på registrering Anbudsgivare ska bedriva näringsverksamhet och ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Uppfylls kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolags ellerliknande registrering? (/ svar) Utskrivet: :27 Sida 10 av 59

11 Kravgräns Uppfylls kravet på registrering för mervärdesskatt och F-skatt? (/ svar) Kravgräns Ekonomisk ställning och finansiell stabilitet Anbudsgivare ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare efter anbudsöppning. Utdraget ska visa att anbudsgivaren har en rating om minst 40, vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe: Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Om lägre riskklassificering påvisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. a) Anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet genom "kreditvärdighet" enligt Creditsafe? (/ svar) Kravgräns Har tillfredsställande förklaring avseende skälet till lägre kreditvärdighet lämnats? (/ svar) Kravgräns Teknisk och yrkesmässig kapacitet Leveranskapacitet produkter och tjänster Anbudsgivaren ska ha resurser, kapacitet och förmåga att leverera samtliga de produkter och tjänster som upphandlingen omfattar inom den eller de regioner som anbudet avser. Utskrivet: :27 Sida 11 av 59

12 Uppfylls kravet på leveransförmåga? (/ svar) Kravgräns Referensuppdrag Anbudsgivaren ska ha förmåga och kapacitet att utföra tjänster och leverera produkter i den omfattning och komplexitet som anbudet omfattar. Anbudsgivaren ska därför redogöra för minst tre liknande referensuppdrag. Med liknande uppdrag avses leverans av klientprodukter (dvs. bärbara och/eller stationära arbetsplatser) och samtliga de produktrelaterade tjänster som efterfrågas i denna upphandling. De produktrelaterade tjänsterna ska ingå i någon eller några av referensuppdragen. Varje referensuppdrag behöver dock inte omfatta samtliga fem produktrelaterade tjänster. Minst ett av uppdragen ska omfatta leverans av surfplattor. Anbudsgivaren ska i samliga uppdrag ha varit avtalspart mot kunden. Uppdraget får ha genomförts med stöd av underleverantörer anlitade av anbudsgivaren. Om så är fallet kan referensuppdrag från underleverantör enbart åberopas om aktuell underleverantör ingår i anbudsgivarens anbud. Uppdragen ska ha utförts under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag. Anbudsgivare styrker att kravet uppfylls genom att nedan ange följande uppgifter: a) kort beskrivning av uppdragen, inriktning och omfattning b) under vilken tid uppdragen pågått c) kontaktperson och kontaktuppgifter hos kunden Referensuppdragen ska avse externa uppdrag. Interna uppdrag, uppdrag mellan underleverantör och anbudsgivaren, eller uppdrag inom en anbudsgivares eller underleverantörs koncern ska inte anges. Uppdragen kan avse både utförda och pågående uppdrag. Referenterna ska vara vidtalade av Anbudsgivaren och ha godkänt att vara referent. Observera att SKI i samband med prövningen av anbud kan komma att kontakta angivna kunder för att kontrollera de av anbudsgivaren lämnade uppgifterna. De av kunden angivna uppgifterna ska överensstämma med uppgifterna i anbudet för att kravet ska anses uppfyllt. Kort beskrivning av Referensuppdrag 1: (Fritextsvar) Tid då Referensuppdrag 1 pågått: (Fritextsvar) Kontaktperson och kontaktuppgifter Referensuppdrag 1: (Fritextsvar) Kort beskrivning av Referensuppdrag 2 (Fritextsvar) Tid då Referensuppdrag 2 pågått: (Fritextsvar) Kontaktperson och kontaktuppgifter Referensuppdrag 2 (Fritextsvar) Kort beskrivning av Referensuppdrag 3: (Fritextsvar) Tid då Referensuppdrag 3 pågått: (Fritextsvar) Kontaktperson och kontaktuppgifter Referensuppdrag 3: (Fritextsvar) Referensuppdragen uppfyller krav på erfarenhet av tre liknande uppdrag (/ svar) Kravgräns Underleverantörer Underleverantörer Utskrivet: :27 Sida 12 av 59

13 Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. För det fall underleverantörer kommer att anlitas, ska namn och organisationsnummer på underleverantör(-er) lämnas i fritextfältet nedan. Det ska även framgå inom vilken region underleverantören/-erna kommer att anlitas. Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i Ramavtalsleverantörens ställe för att utföra hela eller delar av uppdraget/leveransen och inte de leverantörer som levererar diverse varor och tjänster till Ramavtalsleverantören. Observera även att annat bolag som ingår i samma koncern, t.ex. moderbolag/dotterbolag, i denna upphandling är att betrakta som underleverantör till Ramavtalsleverantören om bolagen har olika organisationsnummer. Underleverantörer har ingen möjlighet att mottaga avrop eller att ha en direkt avtalsrelation med de avropande myndigheterna/enheterna. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget arbete. Ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat ramavtals löptid, ansöka hos SKI om förändringar avseende underleverantörer. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av SKI. Utgångspunkten är att Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet ska vara oförändrad under avtalsperioden. Ange företagsnamn och organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Region 1 (org. nr ska anges med bindestreck, t.ex ): (Fritextsvar) Ange företagsnamn och organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Region 2 (org. nr ska anges med bindestreck, t.ex ): (Fritextsvar) Ange företagsnamn och organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Region 3 (org. nr ska anges med bindestreck, t.ex ): (Fritextsvar) Ange företagsnamn och organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Region 4 (org. nr ska anges med bindestreck, t.ex ): (Fritextsvar) Underleverantörer och samarbetsavtal På begäran av SKI ska en anbudsgivare, som åberopar underleverantör för utförande av uppdraget, genom intyg eller avtal kunna påvisa ett etablerat samarbetsförhållande med underleverantören Leverantörs deltagande som underleverantör Anbudsgivare får inte ange underleverantör som också är anbudsgivare i denna upphandling. Om underleverantören befinns vara anbudsgivare i upphandlingen kommer underleverantören att strykas från anbudsgivarens anbud Kravspecifikation Omfattning Anbudet ska omfatta samtliga nedan angivna produktområden och produktrelaterade tjänster: Produktområden Stationära arbetsplatser Bärbara arbetsplatser Bildskärmar Surfplattor Lätta bärbara datorer Utskrivet: :27 Sida 13 av 59

14 Produktrelaterade tjänster Preparationstjänster före leverans Installationstjänster på plats Stöldmärkning Återtagstjänster Finansering (leasing) Tilläggsgaranti Uppfylls kravet avseende anbudets omfattning? (/ svar) Kravgräns Krav på produkter Allmänt Typkonfigurationer Med begreppet typkonfiguration avses en sammanställning av krav som tillsammans utgör en efterfrågad enhet. Typkonfigurationen ska kunna avropas som en enhet. Samtliga de i typkonfigurationen ingående produkter där pris efterfrågas ska även kunna avropas separat. I denna upphandling har definierats tre typkonfigurationer för stationära arbetsplatser, tre typkonfigurationer för bärbara arbetsplatser samt en typkonfiguration för lätta bärbara datorer. Vidare definieras fyra typkonfigurationer för bildskärmar samt tre för surfplattor. Samtliga krav på typkonfigurationerna måste vara uppfyllda för att anbudet ska gå vidare till anbudsutvärdering Generella produktkrav Pris ska anges dels för de produkter (där pris efterfrågas) som ingår i typkonfigurationen, dels för hela typkonfigurationen. Angivet pris ska omfatta kompletta monterade enheter inklusive erforderligt kablage och angivet operativsystem förladdat på hårddisken. I priset ska även ingå dokumentation för de produkter som ingår i avropet. Dokumentation ska levereras i det format, elektroniskt eller på papper, som UM/UE begär. Angivna priser kommer under avtalstiden att utgöra takpriser vid den förnyade konkurrensutsättningen. För varje offererad typkonfiguration ska även benämning/fabrikat/modell/artikelnummer (eller motsv.) anges för de ingående produkter där detta efterfrågas. Samtliga i typkonfigurationen ingående produkter ska vara tillgängliga för leverans från anbudsdagen och kunna erbjudas under minst sex månader räknat från dagen för ramavtalets tecknande. Samtliga produkter ska vara fabriksnya. Uppfylls de generella produktkraven? (/ svar) Kravgräns Tillbehör Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla tillbehör till avtalade typkonfigurationer. Med tillbehör avses i denna upphandling följande produktkategorier: Pekdon (trådlösa, trådbundna och ergonomiska) Tangentbord (trådbundna, trådlösa och ergonomiska) Utskrivet: :27 Sida 14 av 59

15 Tangentbord med inbyggd smartcardläsare Internminne till offererade produkter (2, 4 och 8 GB) Väskor till bärbara datorer Batteri till bärbara datorer Nätadapter till bärbara datorer och surfplattor Stöldskyddsutrustning, såsom Kensingtonlås med nyckel eller kodlås Kortläsare för smartcard Skydd/Fodral till surfplattor Dockningslösning till offererade surfplattor RJ45 kablar (1m-5m, kategori 6) Anbudsgivaren ska i bilaga 6, under fliken Tillbehör, ange vilka tillbehör (inom ovan angivna produktkategorier) som erbjuds till offererade stationära- och bärbara arbetsplatser, surfplattor och lätta bärbara datorer. Av listan ska framgå produktnamn, fabrikat, samt till vilken produkt de tillhör. Anbudsgivaren ska offerera max 15 tillbehör per produktkategori. Anbudsgivaren ska ange bruttopriser för samtliga tillbehör samt en generell rabattsats. Denna rabatt ska dras från bruttopriset vid köp. Bruttopriserna ska vara de vid dag för sista anbudsdag gällande i katalog eller bruttoprislista. I förekommande fall ska de finnas på anbudsgivarens publika hemsida vid dag för sista anbudsdag. Speciellt framtagna bruttoprislistor för denna upphandling accepteras inte. Rabattsatsen ska vara fast under avtalsperioden inkl. ev förlängningsperioder. Bruttopriset får justeras två gånger per år. Inga andra produktkategorier ingår i denna upphandling. För det fall andra produktkategorier offereras kommer dessa att strykas. Avrop av tillbehör kan endast ske i samband med den förnyade konkurrensutsättningen och avropas från den Ramavtalsleverantör som vunnit den förnyade konkurrensutsättningen. Separat avrop av endast tillbehör är inte möjligt på detta ramavtal. Myndigheten avropar tillbehör till i ramavtalet angivna bruttopriser med rabattavdrag. Om inget annat överenskommits mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören ska tillbehören vara kompatibla med de produkter som UM/UE avropat i den förnyade konkurrensutsättningen. I samband med att bruttopriset justeras kan även tillbehören uppdateras. Nya tillbehör ska vara kompatibla med de produkter som ingår i offererade typkonfigurationer. Uppfylls kraven avseende tillbehör? (/ svar) Kravgräns Operativsystem Samtliga typkonfigurationer avseende Stationära arbetsstationer, Bärbara arbetsstationer och Lätta bärbara datorer ska kunna erbjudas utan ett kostnadsbelagt operativsystem. Offererade operativsystem ska vara på svenska. Uppfylls kraven avseende operativsystem? (/ svar) Kravgräns Verifikationer Till anbudet ska bifogas produktblad eller annan teknisk produktspecifikation, certifikat, intyg från tillverkare, intyg från oberoende tester, hänvisning till produktregister såsom Energystar, Epeat eller liknande som visar att anbudsgivarens offererade produkter för respektive typkonfiguration uppfyller ställda krav. Observera att det av beviset tydligt ska framgå att kraven uppfylls. Är kravet avseende verifikationer uppfyllt? (/ svar) Kravgräns Utskrivet: :27 Sida 15 av 59

16 Uppdatering av produkter För att upprätthålla ramavtalets aktualitet ska anbudgivaren kontinuerligt ersätta föråldrade produkter. De produkter som anbudsgivaren offererat i ramavtalsupphandlingen ska dock erbjudas under minst sex månader räknat från dagen för ramavtalets tecknande. Utbyte av produkter får därfter ske högst två gånger per år. Nya produkter ska kunna avropas till högst samma pris som den utgångna produkten och ska minst uppfylla de tekniska och andra krav som ställts i ramavtalsupphandlingen. Vid utbyte mot en produkt som är helt ny på marknaden (t.ex. nya versioner av offererat operativsystem) kan SKI tillåta att priset för denna produkt överstiger ursprungligt takpris för motsvarande produkt med högst tio (10) procent. Ramavtalsleverantören ska kunna påvisa att produkten är helt ny på marknaden. Nya produkter som ersätter gamla i en viss typkonfiguration ska vara kompatibla med övriga nya och gamla produkter i aktuell typkonfiguration. Vid byte eller tillägg av nya produkter ska produktblad eller annan teknisk specifikation, certifikat, intyg etc. avseende produkten skickas in till SKI, så att produkten kan kontrolleras mot ställda krav i ramavtalsupphandlingen. Nya produkt- och tjänsteområden liksom produkter och tjänster med helt ny funktionalitet som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget får inte tillföras ramavtalet. SKI förbehåller sig rätten att kontrollera att sålda produkter och tjänster överensstämmer med upphandlat ramavtalsområde Garanti Anbudsgivaren ska utan extra kostnad lämna minst tre års på- plats-service nästa arbetsdag för offererade produkter och tillbehör. Med på-plats-service avses att fel i levererad produkt/tillbehör ska avhjälpas på platsen där produkten finns. Svar på felsökning ska tillhandahållas inom en (1) arbetsdag. Reparation ska vara utförd eller utbytesenhet levererad inom fem arbetsdagar. Anbudsgivaren ska bekosta samtliga kostnader i samband med garantiåtgärder. Anbudsgivaren ska utan extra kostnad lämna minst ett (1) års fabriksgaranti med inskicksservice för surfplattor. Inskicksservice innebär att Anbudsgivaren förser Myndigheten med emballage och frakthandlingar för inskick av felaktig produkt till Anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska bekosta fraktkostnader vid garantiåtagande. Utrustningen ska vara åtgärdad och återlevererad på plats inom tio arbetsdagar. Se vidare Ramavtalet punkt För samtliga produktområden gäller att produkter som inte fungerar vid leverans s.k. DOA (Dead On Arrival) omgående ska bytas mot ny produkt. Kostnader för utbyte ska bekostas av Anbudsgivaren. Uppfylls kraven avseende garanti? (/ svar) Kravgräns Service och support Anbudsgivaren ska under garantitiden utan extra kostnad tillhandahålla kundtjänst för service och support via telefon kl vardagar, via e-post och webbränssnitt dygnet runt. Kundtjänsten ska vara bemannad med svenskspråkig personal. Anbudsgivarens kundtjänst för service och support ska ta emot, logga och hantera felanmälningar. Uppfylls kravet avseende service och support? (/ svar) Kravgräns Anbudsgivaren ska beskriva hur kravet avseende service och support uppfylls: (Fritextsvar) Utskrivet: :27 Sida 16 av 59

17 Leverans i samband med avrop Leverans i samband med avrop Om inget annat överenskommits mellan Ramavtalsleverantören och UM/UE ska leverans ske inom tio (10) dagar från dagen för UM/UE:s beställning. Leverans ska ske fritt till UM/UE:s lokaler (till den/de adress/-er som angetts i avropet) i enlighet med Incoterms 2010, Delivered Duty Paid (DDP) Stationära arbetsplatser Typkonfiguration 1 A, Stationär Ska-krav typkonfiguration 1 A Samtliga nedan angivna krav måste vara uppfyllda för att en typkonfiguration ska godkännas och tas med i utvärderingen. 1. CPU Processor: Minst två kärnor med minst klockfrekvens 2,5 GHz 2. Internminne: 4 GB, utbyggbart till min 8 GB, Typ (min): DDR3, min 1333 MHz 3. Hårddiskstorlek (lagring): minst 250 GB Serial ATA, 7200 varv eller minst 250 GB SSD 4. Optisk enhet: DVD (+/-RW) minst hastighet RW x 4 5. USB portar: Minst 4 version 2.0 eller senare 6. Grafik: Integrerad grafik som hanterar minst upplösning1920x Displayport: Minst 1 VGA-15-pin HD D-Sub eller 1 HDMI alternativt integrerad bildskärm 8. Kommunikation: Integrerat nätverkskort IEEE /100/1000 Mbit/s med stöd för Wake-on-LAN anslutning via RJ45 9. Ljud: integrerad hörlursutgång samt mikrofoningång, 3,5 mm 10. Tangentbord/Mus: Fullstort svenskt numeriskt tangentbord, Optisk mus med scroll funktion Ovan angiven typkonfiguration för Stationärdator ska offereras med och kunna anslutas till följande bildskärm: 1. Bildskärm: Storlek tum av Widescreen typ: LED/LCD 2. Upplösning: Ska hantera minst 1920x Betraktningsvinkel (min): 160/160 grader 4. Anslutning: 1 VGA samt minst 1 HDMI 5. Höj och sänkbar, alternativt integrerad med den stationära datorn 6. Samtliga kablar för anslutning Ovan angiven typkonfiguration för Stationär dator ska offereras med följande operativsystem: Operativsystem: Microsoft Windows 7 eller likvärdigt Operativsystem: Apple Mac OS X 10.7 eller likvärdigt Operativsystem: Linux 3.0 eller likvärdigt Operativsystemet ska vara s.k. business operativsystem Utskrivet: :27 Sida 17 av 59

18 Offererad dator ska vara s.k. märkesdator och lanseringsåret ska vara 2010 eller senare. Offererad skärm ska ha lanseringsår 2010 eller senare. Miljökrav Offererad dator ska uppfylla de senaste gällande energisparkraven enligt ENERGY STAR, eller likvärdigt, för persondatorer (version 5.0).www.eu-energystar.org/. Offererad bildskärm ska uppfylla de senaste gällande energisparkraven enligt ENERGY STAR, eller likvärdigt,för bildskärmar (version 5.0). Bekräftelse att offererad produkt uppfyller samtliga ovan angivna krav. (/ svar) Kravgräns Anbudsgivaren ska ange vilken dokumention (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas anbudet som bevis för att ovan angivna krav uppfylls. Observera att det av beviset tydligt ska framgå att kraven uppfylls. (Fritextsvar) Bör-krav typkonfiguration 1 A Anbudsgivaren ska i fritextfältet nedan samt i bilaga 4 ange huruvida de tre stationära arbetsplatserna inom typkonfiguration 1 A uppfyller nedan angivna bör-krav. Varje bör-krav representerar ett värde i SEK och totalpriset för respektive arbetsplats kommer att reduceras med motsvarande belopp. Anbudspriset för typkonfiguration 1 A kan reduceras med max 1200 kr per stationär arbetsplats. För att ett bör-krav ska anses uppfyllt måste det framgå av bifogad dokumentation att kravet uppfylls. Anbudsgivaren ska i fritextfältet hänvisa till det certifikat, produktblad, intyg från tillverkare etc. som visar att kravet uppfylls. Datorer Offererade datorer bör vara fria från flamskyddsmedel som innehåller brom eller klor. Kravet tillämpas på plastdetajer över 25 g. Undantag kretskortlaminat. elektroniska komponenter och all kabelisolering. (värde 300 SEK) Ljudeffektnivå i drift och vid inaktivitet (LwAd) för stationära datorer bör vara högst 3,8 bel (A). Ljudnivån ska vara uppmätt enligt ISO 7779 eller RAL-UZ 78 och deklarerat enligt ISO 9296 (värde 300 SEK) Bildskärm Offererade bildskärm inkl. lampor bör vara fria från kvicksilver (dvs. mindre än 0,1 vikt% per ljuskälla) (värde 300 SEK) Offererad bildskärm bör innehålla över 10% plastdetaljer som är tillverkade av återvunnen plast. Med plastdetaljer avses detaljer som huvudsakligen består av plastmaterial, t.ex. höljen. Detaljer som innehåller andra material än plast i signifikant volym, t.ex. kablar med metalledare ingår inte. Med återvunnen plast avses plast som återvunnits efter konsumentanvändning(enligt ISO (miljökommunikation, ICC angg. miljökommunikation "post consumer". (värde 300 SEK) Utskrivet: :27 Sida 18 av 59

19 Anbudsgivaren ska ange vilken dokumentation (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas anbudet som bevis för att offererade datorer är fria från aktivt tillsatt flamskyddsmedel. (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska ange vilken dokumentation (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas som bevis på att ljudeffektnivå i drift och vid inaktivitet (LwAd) är högst 3,8 bel (A) för offererade datorer? Ljudnivån ska vara uppmätt enligt ISO 7779 eller RAL-UZ 78 och deklarerat enligt ISO 9296 (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska ange vilken dokumentation (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas som bevis på att offererade bildskärmar inkl. lampor fria är från kvicksilver (dvs. mindre än 0,1 vikt% per ljuskälla). (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska ange vilken dokumentation (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas som bevis på att offererade bildskärmar innehåller över 10% plastdetaljer som är tillverkade av återvunnen plast. (Fritextsvar) Har Anbudsgivaren i bilaga 4 angivit vilka ev bör-krav som uppfylls? (/ svar) Typkonfiguration 1 B Stationär Ska-krav typkonfiguration 1 B Samtliga nedan angivna krav måste vara uppfyllda för att en typkonfiguration ska godkännas och tas med i utvärderingen. 1. CPU Processor: Minst fyra kärnor med minst klockfrekvens 2,7 GHz 2. Internminne: 4 GB, utbyggbart till min 8 GB, Typ (min): DDR3, min 1333 MHz 3. Hårddiskstorlek (lagring): minst 500 GB Serial ATA, 7200 varv eller minst 250 GB SSD 4. Optisk enhet: DVD (+/-RW) minst hastighet RW x 8 5. USB portar: Minst 4 version 2.0 eller senare 6. Grafik: Integrerad grafik som hanterar minst upplösning1920x Displayport: Minst 1 VGA-15-pin HD D-Sub eller 1 HDMI alternativt integrerad bildskärm. 8. Kommunikation: Integrerat nätverkskort IEEE /100/1000 Mbit/s med stöd för Wake-on-LAN anslutning via RJ Ljud: integrerad hörlursutgång samt mikrofoningång, 3,5 mm 10. Tangentbord/Mus: Fullstort svenskt numeriskt tangentbord, Optisk mus med scroll funktion Ovan angiven typkonfiguration för Stationär dator ska offereras med och kunna anslutas till följande bildskärm: 1. Bildskärm: Storlek tum av Widescreen typ: LED/LCD, 2. Upplösning: Ska hantera minst 1920x Betraktningsvinkel (min): 160/160 grader, Utskrivet: :27 Sida 19 av 59

20 4. Anslutning: 1 VGA samt minst 1 HDMI 5. Höj och sänkbar alternativt integrerad med den den stationära datorn 6. Samtliga kablar för anslutning Ovan angiven typkonfiguration för Stationär dator ska offereras med följande operativsystem: Operativsystem: Microsoft Windows 7 eller likvärdigt Operativsystem: Apple Mac OS X 10.7 eller likvärdigt Operativsystem: Linux 3.0 eller likvärdigt Operativsystemet ska vara s.k. business operativsystem Offererad dator ska vara s.k. märkesdator och lanseringsåret ska vara 2010 eller senare. Offererad skärm ska ha lanseringsår 2010 eller senare. Miljökrav Offererad dator ska uppfylla de senaste gällande energisparkraven enligt ENERGY STAR, eller likvärdigt, för persondatorer (version 5.0).www.eu-energystar.org/ Offererade bildskärmar ska uppfylla de senaste gällande energisparkraven enligt ENERGY STAR, eller likvärdigt,för bildskärmar (version 5.0). Bekräftelse att offererad produkt uppfyller samtliga ovan angivna krav. (/ svar) Kravgräns Anbudsgivaren ska ange vilken dokumention (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas anbudet som bevis för att ovan angivna krav uppfylls. Observera att det av beviset tydligt ska framgå att kraven uppfylls. (Fritextsvar) Bör-krav typkonfiguration 1 B Anbudsgivaren ska i fritextfältet nedan samt i bilaga 4 ange huruvida de tre stationära arbetsplatserna inom typkonfiguration 1 B uppfyller nedan angivna bör-krav. Varje bör-krav representerar ett värde i SEK och totalpriset för respektive arbetsplats kommer att reduceras med motsvarande belopp. Anbudspriset för typkonfiguration 1 B kan reduceras med max 1200 kr per stationär arbetsplats. För att ett bör-krav ska anses uppfyllt måste det framgå av bifogad dokumentation att kravet uppfylls. Anbudsgivaren ska i fritextfältet hänvisa till det certifikat, produktblad, intyg från tillverkare etc. som visar att kravet uppfylls. Datorer Offererade datorer bör vara fria från flamskyddsmedel som innehåller brom eller klor. Kravet tillämpas på plastdetajer över 25 g. Undantag kretskortlaminat. elektroniska komponenter och all kabelisolering. (värde 300 SEK) Ljudeffektnivå i drift och vid inaktivitet (LwAd) för stationära datorer bör vara högst 3,8 bel (A). Ljudnivån ska vara uppmätt enligt ISO 7779 eller RAL-UZ 78 och deklarerat enligt ISO 9296 (värde 300 SEK) Utskrivet: :27 Sida 20 av 59

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-09-12 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bulk 2012 n Jäderberg 11/17 Sista anbudsdag: 2011-10-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Stationstankning 2014 Frida Haag 10249 Sista anbudsdag: 2014-03-20 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

1. Administrativa villkor

1. Administrativa villkor Förfrågningsunderlag 2012-10-08 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Trygghetslarm och larmmottaging 2012 Ida Engberg 10102 Sista anbudsdag: 2012-11-19 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-02-25 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Bränslepellets 2103-2 n Jäderberg 5809 Sista anbudsdag: 2013-04-08 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Ansökningsinbjudan Banktjänster

1. Ansökningsinbjudan Banktjänster Anbudsansökningsinbjudan 2011-09-09 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Banktjänster 2012 Maria Lilja Projekt nr 10104 Sista ansökansdag: 2011-10-10 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan Enköping kommun inbjuder tillsammans med deltagande kommuner att lämna anbud på upphandling av HVB hem för unga. 1.1.1. Upphandlande myndigheter Avropsberättigade

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2011-02-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Konsulttjänst - GoVeSa-projektet Carina Westergren Larsson 2010/622 Sista anbudsdag: 2011-03-28 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören Förfrågningsunderlag 2015-09-04 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Marie Thorsell 2015-15929 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-10-13 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Vitvaror 2012-2. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän orientering 2012-10-23. SKL Kommentus Inköpscentral AB Vitvaror 2012-2. Fredrik Waldemarsson 10146

Vitvaror 2012-2. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän orientering 2012-10-23. SKL Kommentus Inköpscentral AB Vitvaror 2012-2. Fredrik Waldemarsson 10146 Förfrågningsunderlag 2012-10-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Vitvaror 2012-2 Fredrik Waldemarsson 10146 Sista anbudsdag: 2012-12-03 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2014-05-23 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bärgning och destruktion av skepp Per-Olof Walldén 131238384-14/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-09 Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1. ANBUDSINBJUDAN Matilda Olenmark 352/14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1. ANBUDSINBJUDAN Matilda Olenmark 352/14 Förfrågningsunderlag 2014-09-22 Upphandlande organisation Göteborgs Stads Upphandlings AB Upphandling Lastbilar (IOFF) Matilda Olenmark 352/14 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-10-29 Texten/frågan

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral AB Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

SKL Kommentus Inköpscentral AB Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Förfrågningsunderlag 2015-11-11 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Jenny Åberg 10151 Sista anbudsdag: 2016-01-12 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer