SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Arbetsplatser 1.1. Allmänt om upphandlingen Inbjudan Upphandlande myndighet - SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs i sin tur av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Omfattning Utskrivet: :27 Sida 1 av 59

2 SKI genomför nu en samordnad upphandling av ramavtal avseende generella datorarbetsplatser med tillhörande produktnära tjänster och inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Avtalsstart är planerad till november Upphandlingen omfattar datorarbetsplatser, surfplattor och lätta bärbara datorer med tillbehör såsom bildskärmar, tangentbord, datormöss, dockningsstationer etc. Produkterna har delats upp i fem delområden enligt nedan: Stationära arbetsplatser Bärbara arbetsplatser Bildskärmar Surfplattor Lätta bärbara datorer Anbudsgivaren ska även kunna erbjuda följande produktrelaterade tjänster: Preparationstjänster före leverans Installationstjänster på plats Stöldmärkning Återtagstjänster Finansering (leasing) Tilläggsgaranti Beskrivning av respektive delområde samt produktrelaterade tjänster återfinns i Kravspecifikationen, avsnitt 2.4. Anbudet ska omfatta samtliga ovan angivna produktområden och produktrelaterade tjänster Volymer Ramavtalet omfattar 437 UM/UE. SKI har i samband med framtagande av den årliga upphandlingsplanen och i upphandlingens förstudiefas fått volymuppgifter från UM/UE beträffande det aktuella ramavtalsområdet. Vad avser den uppskattade årliga omsättningen för enbart kommuner baserar sig SKI:s beräkningar på uppgifter från en representativ större, mellanstor och liten kommun. En kommun med ca invånare uppskattas ha en genomsnittlig årlig avropsvolym om ca kr. Ca 15% av Sveriges alla kommuner har fler än invånare. En kommun med ca invånare uppskattas ha en genomsnittlig årlig avropsvolym om ca kr. Ca 23% av Sveriges kommuner har ett invånarantal mellan och personer. En kommun med ca invånare uppskattas ha en genomsnittlig årlig avropsvolym om ca kr. Ca 62% av alla Sveriges kommuner har invånarantal upp till personer. Mot bakgrund av att 200 kommuner är anmälda till Kammarkollegiets ramavtal för Klienter antas det samtidiga antalet avropande UM/UE vara 90 stycken. Ramavtalets årliga avropsvolym uppskattas därför till ca 217 miljoner kr exklusive moms. Den totala potentialen för hela marknaden, dvs. samtliga 437 UM/UE, är 904 miljoner kr per år. Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med UM/UE i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Utskrivet: :27 Sida 2 av 59

3 Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Avtalstid Ramavtalet gäller för en tidsperiod om två år med möjlighet för SKI att förlänga avtalet med ett (1) år vid två tillfällen, dvs. sammanlagt högst fyra år. Avtalet gäller fr.o.m. dagen för avtalets tecknande. SKI ska påkalla förlängning av Ramavtalet senast tre månader innan Ramavtalet löper ut. Förlängning av Ramavtalet ska vara skiftlig och undertecknad av båda parter. Träffas inte överenskommelse om förlängning upphör Ramavtalet utan föregående uppsägning Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Anbud kommer att antas utan föregående förhandling Möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen Upphandlingen är indelad i fyra geografiska regioner; södra Sverige, mellersta Sverige, södra Norrland och norra Norrland, se Bilaga 2, Geografiska regioner, för hur den geografiska indelningen ser ut. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera regioner. SKI avser att teckna ramavtal med max 6 leverantörer per region. Anbudsgivare ska ange vilken/vilka regioner anbud lämnas på. UM/UE (enligt Bilaga 1, Avropsberättigade parter) tillhör den region där de juridiskt har sitt säte. Region 1: Södra Sverige (/ svar) Region 2: Mellersta Sverige (/ svar) Region 3: Södra Norrland (/ svar) Region 4: Norra Norrland (/ svar) Avropsmodell Avrop med förnyad konkurrensutsättning Anskaffning av produkter och produktrelaterade tjänster sker genom avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning i enlighet med 5 kap. 7, LOU. Förfarandet innebär i korthet att Myndigheten skickar ut en skriftlig avropsförfrågan till samtliga Ramavtalsleverantörer som har ramavtal inom aktuell region för att på nytt lämna avropssvar (anbud). Detta görs för att avgöra vilken Ramavtalsleverantör som kan erbjuda det för UM/UE lägsta avropspriset utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan. Observera att priserna på de varor och tjänster som erbjuds i den förnyade konkurrensutsättningen inte får överskrida priserna i ramavtalet. I avropsförfrågan anges en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar. Denna tidsfrist fastställs med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna Utskrivet: :27 Sida 3 av 59

4 avropssvar. Anbud inkomna efter angiven tidsfrist beaktas inte. Avropssvaren ska vara skriftliga och innehållet i dem ska vara hemligt fram till det att beslut fattats om val av Leverantör. Kontrakt tilldelas den Ramavtalsleverantör som lämnat det lägsta avropspriset utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan. Mall för Kontrakt återfinns i bilaga 5. Om efterfrågade produkter/tjänster inte kan erbjudas ska orsak till detta meddelas UM/UE. Rätten att motta avropsförfrågningar kan inte delegeras av Ramavtalsleverantören till underleverantör eller annan Ramavtalsleverantör. UM/UE ska meddela de Ramavtalsleverantörer som lämnat avropssvar om beslut som fattats om val av Leverantör. Avropet avslutas och regleras genom att skriftligt Kontrakt upprättas och tecknas mellan Ramavtalsleverantören och UM/UE. Observera att villkoren i ramavtalet inte kan omförhandlas i den förnyade konkurrensutsättningen och inte heller kan krav som ställts i avtalet ändras eller bytas ut. Om det är nödvändigt får dock villkoren preciseras och kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter för att kunna fullgöra ett enskilt kontrakt Avrop av tillbehör Avrop av tillbehör sker från den Ramavtalsleverantör som vunnit den förnyade konkurrensutsättningen för respektive avrop. Tillbehör kan endast avropas i samband med den förnyade konkurrensutsättningen och produkterna ska specificeras i det Kontrakt som upprättas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören. Avrop av tillbehör sker till de priser som framgår av Ramavtalsleverantörens bruttoprislista med avdrag för offererad rabatt, se vidare under avsnittet Tillbehör Information om anbudsgivaren Kontaktuppgifter SKI kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och frågeoch svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivaren ska fylla i uppgifterna nedan. Anbudsgivare har rätt att lämna anbud i samverkan. Anbudsgivare som lämnar anbud i samverkan ska vid antagande bilda ett registrerat bolag som utgör Ramavtalspart. Företagsnamn, postadress, telefon. (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Behörig företrädare för anbudsgivaren: (Fritextsvar) Utskrivet: :27 Sida 4 av 59

5 Bilagor Upphandlingsunderlaget består av följande strukturerade dokument: Förfrågningsunderlag Ramavtalsutkast Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1 Avropsberättigade parter 2 Geografisk indelning 3 Anbudets underskrift 4 Prisbilaga 5 Mall för kontrakt 6 Tillbehörslista Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden kommer även de att utgöra en del av förfrågningsunderlaget Administrativa krav Inlämnande av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Utskrivet: :27 Sida 5 av 59

6 Förutsättningar för anbudsinlämningen Krav på anbudet Med hänsyn till de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter är det viktigt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Vid anbudslämnandet ska efterfrågade svar på frågor och ställda krav lämnas på anvisade platser i Visma Tendsign. Anbudet ska vara författat på svenska. Bevis får även vara på engelska. Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 3, Anbudets underskrift. Bilagan ska skannas in och bifogas med anbudet som elektronisk fil. Uppfylls kraven på anbudet? (/ svar) Kravgräns Uppfylls kravet på anbudets underskrift? (/ svar) Kravgräns Förutsättningar för att anta anbud Anbudsgivaren ska basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som anges i detta förfrågningsunderlag. SKI kan bara anta anbud som innehåller efterfrågad information och som uppfyller samtliga ställda krav. Ett anbud som är ofullständigt eller som inte accepterar samtliga förutsättningar och krav kan komma att förkastas. Det är därför av största vikt att anbudsgivaren tillser att beskrivningar och svar på ställda krav innehåller all information som krävs för att kunna avgöra att aktuellt krav uppfylls. I samband med prövningen av anbudet kan SKI komma att kontrollera de av anbudsgivaren lämnade uppgifterna. Felaktiga uppgifter kan leda till att anbudet inte upptas till prövning Reservationer och alternativa anbud I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Accepteras kravet på att reservationer och alternativa anbud inte accepteras? (/ svar) Kravgräns Sista anbudsdag För sent inkommet anbud får inte prövas. Sista anbudsdag och tidpunkt för inlämning av anbud är den 4 oktober För sent inkommer anbud tas inte upp till prövning Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med den 30 juni Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (/ svar) Kravgräns Ersättning för upprättande av anbud Utskrivet: :27 Sida 6 av 59

7 Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Anbudsöppning sker på SKL Kommentus Inköpscentral AB, Hornsgatan 15, Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig men anbudsgivaren kan begära att en representant från Handelskammare närvarar. Anbudsgivaren står i såfall själv för kostnaden för detta. Anbudsöppning är planerad till den 8 oktober Tilldelning Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas ut med e-post till den e-postadress som registrerats i TendSign i samband med anbudsinlämningen. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Bindande avtal uppkommer först när båda parter skriftligen undertecknat ramavtalet. Upphandlingen är avslutad först när ramavtalet undertecknats eller upphandlingen avslutats på annat sätt. Ramavtal kan tecknas tidigast då tio dagar förflutit från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till anbudsgivarna Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Utskrivet: :27 Sida 7 av 59

8 Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Sekretess begärd (Fritextsvar) Beskrivning av vilka delar av anbudet som begäran om sekretess avser samt vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Avtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner m.m. kommer att publiceras på Internet (publika databaser). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla UM/UE. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner, m.m. publiceras på Internet. Accepteras kravet på publicering av avtalsdokument på Internet? (/ svar) Kravgräns Kommersiella villkor Ramavtal Ramavtalet kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Bindande avtal sluts genom att båda parter skriver under bifogat ramavtal. Ramavtalet innehåller också villkor avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information m.m. Administrativ ersättning utgår med 2,0 % av den fakturerade summan exklusive mervärdesskatt. Ersättningen ska utbetalas månadsvis om inte parterna överenskommer om annan period och baseras på leverantörens försäljning på ramavtalet, se Ramavtalsutkast, för ytterligare information. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren i det strukturerade dokumentet Ramavtalsutkast. Accepteras de kommersiella villkoren i det strukturerade dokumentet Ramavtalsutkast? (/ svar) Kravgräns Pris Anbudsgivare ska lämna efterfrågade priser på produkter och produktrelaterade tjänster i bilaga 4 Prisbilaga. Matriserna inom respektive produkt- och tjänsteområde ska vara komplett ifyllda för att anbudet ska vara giltigt. Offererade priser ska inkludera samtliga kostnader som är förenade med uppdraget. Inga ytterligare kostnader eller andra avgifter får debiteras UM/UE om inte annat framgår av detta förfrågningsunderlag. Se avsnitt och nedan för ytterligare information om hur pris ska anges Prövning och utvärdering Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering Utskrivet: :27 Sida 8 av 59

9 Vid det första steget - kvalificering - prövas om anbudet uppfyller förfrågningsunderlagets administativa krav samt ställda kvalificeringskrav, dvs. krav på Leverantören. Dessa är angivna som ska-krav. Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två, övriga förkastas Övriga ska-krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga ska-krav utöver de administrativa kraven och kvalificeringskraven, dvs. ska-krav kopplade till produkter och tjänster. Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbud som uppfyllt dessa ska-krav går vidare till steg tre, övriga förkastas Utvärdering I steg tre utvärderas kvarvarande anbud enligt principen "ekonomiskt mest fördelaktigt anbud". Varje region utvärderas separat. Under förutsättning att anbuden uppfyller samtliga krav kommer max sex anbud per region att antas. Anbudsutvärderingen sker enligt mervärdesmodellen vilket innebär att utvärderingen baseras på anbudsgivarens priser för efterfrågade produkter inom respektive typkonfiguration samt på i vilken grad offererade produkter, där så efterfrågas, uppfyller angivna icke-obligatoriska miljökrav. Varje miljökrav representerar ett visst värde i SEK. Offererat pris för respektive produkt reduceras med den summa som varje uppfyllt miljökrav motsvarar. Anbudets priser för samtliga efterfrågade produkter, med avdrag för uppfyllda miljökrav, summeras till ett utvärderingspris. De sex anbud för respektive region som har de lägsta utvärderingspriserna kommer att antas. Pris på produktrelaterade tjänster utvärderas inte Krav på leverantören Uteslutning av leverantör Uteslutning enligt 10 kap 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 1. Bekräftelse på att leverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 1 LOU. (/ svar) Kravgräns Frivilliga uteslutningsgrunder Enligt 10 kap. 2 LOU kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har Utskrivet: :27 Sida 9 av 59

10 inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avse i första stycket 4. Samma krav gäller underleverantörer som utför hela eller delar av leverantörens arbete. Bekräftelse på att leverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 2 LOU. (/ svar) Kravgräns Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Anbudsgivare ska vara registrerad för mervärdesskatt. Som en del av leverantörsprövningen kommer SKI att kontrollera att anbudsgivare och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen görs hos Skatteverket. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska anbudsgivare/underleverantörer ska bevis som visar att företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet biläggas anbudet. Kontroll avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter kommer att ske löpande under avtalsperioden. Uppfyller anbudsgivaren och ev. underleverantörer krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter? (/ svar) Kravgräns Bevis på registrering Anbudsgivare ska bedriva näringsverksamhet och ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Uppfylls kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolags ellerliknande registrering? (/ svar) Utskrivet: :27 Sida 10 av 59

11 Kravgräns Uppfylls kravet på registrering för mervärdesskatt och F-skatt? (/ svar) Kravgräns Ekonomisk ställning och finansiell stabilitet Anbudsgivare ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare efter anbudsöppning. Utdraget ska visa att anbudsgivaren har en rating om minst 40, vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe: Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Om lägre riskklassificering påvisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. a) Anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet genom "kreditvärdighet" enligt Creditsafe? (/ svar) Kravgräns Har tillfredsställande förklaring avseende skälet till lägre kreditvärdighet lämnats? (/ svar) Kravgräns Teknisk och yrkesmässig kapacitet Leveranskapacitet produkter och tjänster Anbudsgivaren ska ha resurser, kapacitet och förmåga att leverera samtliga de produkter och tjänster som upphandlingen omfattar inom den eller de regioner som anbudet avser. Utskrivet: :27 Sida 11 av 59

12 Uppfylls kravet på leveransförmåga? (/ svar) Kravgräns Referensuppdrag Anbudsgivaren ska ha förmåga och kapacitet att utföra tjänster och leverera produkter i den omfattning och komplexitet som anbudet omfattar. Anbudsgivaren ska därför redogöra för minst tre liknande referensuppdrag. Med liknande uppdrag avses leverans av klientprodukter (dvs. bärbara och/eller stationära arbetsplatser) och samtliga de produktrelaterade tjänster som efterfrågas i denna upphandling. De produktrelaterade tjänsterna ska ingå i någon eller några av referensuppdragen. Varje referensuppdrag behöver dock inte omfatta samtliga fem produktrelaterade tjänster. Minst ett av uppdragen ska omfatta leverans av surfplattor. Anbudsgivaren ska i samliga uppdrag ha varit avtalspart mot kunden. Uppdraget får ha genomförts med stöd av underleverantörer anlitade av anbudsgivaren. Om så är fallet kan referensuppdrag från underleverantör enbart åberopas om aktuell underleverantör ingår i anbudsgivarens anbud. Uppdragen ska ha utförts under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag. Anbudsgivare styrker att kravet uppfylls genom att nedan ange följande uppgifter: a) kort beskrivning av uppdragen, inriktning och omfattning b) under vilken tid uppdragen pågått c) kontaktperson och kontaktuppgifter hos kunden Referensuppdragen ska avse externa uppdrag. Interna uppdrag, uppdrag mellan underleverantör och anbudsgivaren, eller uppdrag inom en anbudsgivares eller underleverantörs koncern ska inte anges. Uppdragen kan avse både utförda och pågående uppdrag. Referenterna ska vara vidtalade av Anbudsgivaren och ha godkänt att vara referent. Observera att SKI i samband med prövningen av anbud kan komma att kontakta angivna kunder för att kontrollera de av anbudsgivaren lämnade uppgifterna. De av kunden angivna uppgifterna ska överensstämma med uppgifterna i anbudet för att kravet ska anses uppfyllt. Kort beskrivning av Referensuppdrag 1: (Fritextsvar) Tid då Referensuppdrag 1 pågått: (Fritextsvar) Kontaktperson och kontaktuppgifter Referensuppdrag 1: (Fritextsvar) Kort beskrivning av Referensuppdrag 2 (Fritextsvar) Tid då Referensuppdrag 2 pågått: (Fritextsvar) Kontaktperson och kontaktuppgifter Referensuppdrag 2 (Fritextsvar) Kort beskrivning av Referensuppdrag 3: (Fritextsvar) Tid då Referensuppdrag 3 pågått: (Fritextsvar) Kontaktperson och kontaktuppgifter Referensuppdrag 3: (Fritextsvar) Referensuppdragen uppfyller krav på erfarenhet av tre liknande uppdrag (/ svar) Kravgräns Underleverantörer Underleverantörer Utskrivet: :27 Sida 12 av 59

13 Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. För det fall underleverantörer kommer att anlitas, ska namn och organisationsnummer på underleverantör(-er) lämnas i fritextfältet nedan. Det ska även framgå inom vilken region underleverantören/-erna kommer att anlitas. Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i Ramavtalsleverantörens ställe för att utföra hela eller delar av uppdraget/leveransen och inte de leverantörer som levererar diverse varor och tjänster till Ramavtalsleverantören. Observera även att annat bolag som ingår i samma koncern, t.ex. moderbolag/dotterbolag, i denna upphandling är att betrakta som underleverantör till Ramavtalsleverantören om bolagen har olika organisationsnummer. Underleverantörer har ingen möjlighet att mottaga avrop eller att ha en direkt avtalsrelation med de avropande myndigheterna/enheterna. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget arbete. Ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat ramavtals löptid, ansöka hos SKI om förändringar avseende underleverantörer. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av SKI. Utgångspunkten är att Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet ska vara oförändrad under avtalsperioden. Ange företagsnamn och organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Region 1 (org. nr ska anges med bindestreck, t.ex ): (Fritextsvar) Ange företagsnamn och organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Region 2 (org. nr ska anges med bindestreck, t.ex ): (Fritextsvar) Ange företagsnamn och organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Region 3 (org. nr ska anges med bindestreck, t.ex ): (Fritextsvar) Ange företagsnamn och organisationsnummer på samtliga underleverantörer inom Region 4 (org. nr ska anges med bindestreck, t.ex ): (Fritextsvar) Underleverantörer och samarbetsavtal På begäran av SKI ska en anbudsgivare, som åberopar underleverantör för utförande av uppdraget, genom intyg eller avtal kunna påvisa ett etablerat samarbetsförhållande med underleverantören Leverantörs deltagande som underleverantör Anbudsgivare får inte ange underleverantör som också är anbudsgivare i denna upphandling. Om underleverantören befinns vara anbudsgivare i upphandlingen kommer underleverantören att strykas från anbudsgivarens anbud Kravspecifikation Omfattning Anbudet ska omfatta samtliga nedan angivna produktområden och produktrelaterade tjänster: Produktområden Stationära arbetsplatser Bärbara arbetsplatser Bildskärmar Surfplattor Lätta bärbara datorer Utskrivet: :27 Sida 13 av 59

14 Produktrelaterade tjänster Preparationstjänster före leverans Installationstjänster på plats Stöldmärkning Återtagstjänster Finansering (leasing) Tilläggsgaranti Uppfylls kravet avseende anbudets omfattning? (/ svar) Kravgräns Krav på produkter Allmänt Typkonfigurationer Med begreppet typkonfiguration avses en sammanställning av krav som tillsammans utgör en efterfrågad enhet. Typkonfigurationen ska kunna avropas som en enhet. Samtliga de i typkonfigurationen ingående produkter där pris efterfrågas ska även kunna avropas separat. I denna upphandling har definierats tre typkonfigurationer för stationära arbetsplatser, tre typkonfigurationer för bärbara arbetsplatser samt en typkonfiguration för lätta bärbara datorer. Vidare definieras fyra typkonfigurationer för bildskärmar samt tre för surfplattor. Samtliga krav på typkonfigurationerna måste vara uppfyllda för att anbudet ska gå vidare till anbudsutvärdering Generella produktkrav Pris ska anges dels för de produkter (där pris efterfrågas) som ingår i typkonfigurationen, dels för hela typkonfigurationen. Angivet pris ska omfatta kompletta monterade enheter inklusive erforderligt kablage och angivet operativsystem förladdat på hårddisken. I priset ska även ingå dokumentation för de produkter som ingår i avropet. Dokumentation ska levereras i det format, elektroniskt eller på papper, som UM/UE begär. Angivna priser kommer under avtalstiden att utgöra takpriser vid den förnyade konkurrensutsättningen. För varje offererad typkonfiguration ska även benämning/fabrikat/modell/artikelnummer (eller motsv.) anges för de ingående produkter där detta efterfrågas. Samtliga i typkonfigurationen ingående produkter ska vara tillgängliga för leverans från anbudsdagen och kunna erbjudas under minst sex månader räknat från dagen för ramavtalets tecknande. Samtliga produkter ska vara fabriksnya. Uppfylls de generella produktkraven? (/ svar) Kravgräns Tillbehör Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla tillbehör till avtalade typkonfigurationer. Med tillbehör avses i denna upphandling följande produktkategorier: Pekdon (trådlösa, trådbundna och ergonomiska) Tangentbord (trådbundna, trådlösa och ergonomiska) Utskrivet: :27 Sida 14 av 59

15 Tangentbord med inbyggd smartcardläsare Internminne till offererade produkter (2, 4 och 8 GB) Väskor till bärbara datorer Batteri till bärbara datorer Nätadapter till bärbara datorer och surfplattor Stöldskyddsutrustning, såsom Kensingtonlås med nyckel eller kodlås Kortläsare för smartcard Skydd/Fodral till surfplattor Dockningslösning till offererade surfplattor RJ45 kablar (1m-5m, kategori 6) Anbudsgivaren ska i bilaga 6, under fliken Tillbehör, ange vilka tillbehör (inom ovan angivna produktkategorier) som erbjuds till offererade stationära- och bärbara arbetsplatser, surfplattor och lätta bärbara datorer. Av listan ska framgå produktnamn, fabrikat, samt till vilken produkt de tillhör. Anbudsgivaren ska offerera max 15 tillbehör per produktkategori. Anbudsgivaren ska ange bruttopriser för samtliga tillbehör samt en generell rabattsats. Denna rabatt ska dras från bruttopriset vid köp. Bruttopriserna ska vara de vid dag för sista anbudsdag gällande i katalog eller bruttoprislista. I förekommande fall ska de finnas på anbudsgivarens publika hemsida vid dag för sista anbudsdag. Speciellt framtagna bruttoprislistor för denna upphandling accepteras inte. Rabattsatsen ska vara fast under avtalsperioden inkl. ev förlängningsperioder. Bruttopriset får justeras två gånger per år. Inga andra produktkategorier ingår i denna upphandling. För det fall andra produktkategorier offereras kommer dessa att strykas. Avrop av tillbehör kan endast ske i samband med den förnyade konkurrensutsättningen och avropas från den Ramavtalsleverantör som vunnit den förnyade konkurrensutsättningen. Separat avrop av endast tillbehör är inte möjligt på detta ramavtal. Myndigheten avropar tillbehör till i ramavtalet angivna bruttopriser med rabattavdrag. Om inget annat överenskommits mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören ska tillbehören vara kompatibla med de produkter som UM/UE avropat i den förnyade konkurrensutsättningen. I samband med att bruttopriset justeras kan även tillbehören uppdateras. Nya tillbehör ska vara kompatibla med de produkter som ingår i offererade typkonfigurationer. Uppfylls kraven avseende tillbehör? (/ svar) Kravgräns Operativsystem Samtliga typkonfigurationer avseende Stationära arbetsstationer, Bärbara arbetsstationer och Lätta bärbara datorer ska kunna erbjudas utan ett kostnadsbelagt operativsystem. Offererade operativsystem ska vara på svenska. Uppfylls kraven avseende operativsystem? (/ svar) Kravgräns Verifikationer Till anbudet ska bifogas produktblad eller annan teknisk produktspecifikation, certifikat, intyg från tillverkare, intyg från oberoende tester, hänvisning till produktregister såsom Energystar, Epeat eller liknande som visar att anbudsgivarens offererade produkter för respektive typkonfiguration uppfyller ställda krav. Observera att det av beviset tydligt ska framgå att kraven uppfylls. Är kravet avseende verifikationer uppfyllt? (/ svar) Kravgräns Utskrivet: :27 Sida 15 av 59

16 Uppdatering av produkter För att upprätthålla ramavtalets aktualitet ska anbudgivaren kontinuerligt ersätta föråldrade produkter. De produkter som anbudsgivaren offererat i ramavtalsupphandlingen ska dock erbjudas under minst sex månader räknat från dagen för ramavtalets tecknande. Utbyte av produkter får därfter ske högst två gånger per år. Nya produkter ska kunna avropas till högst samma pris som den utgångna produkten och ska minst uppfylla de tekniska och andra krav som ställts i ramavtalsupphandlingen. Vid utbyte mot en produkt som är helt ny på marknaden (t.ex. nya versioner av offererat operativsystem) kan SKI tillåta att priset för denna produkt överstiger ursprungligt takpris för motsvarande produkt med högst tio (10) procent. Ramavtalsleverantören ska kunna påvisa att produkten är helt ny på marknaden. Nya produkter som ersätter gamla i en viss typkonfiguration ska vara kompatibla med övriga nya och gamla produkter i aktuell typkonfiguration. Vid byte eller tillägg av nya produkter ska produktblad eller annan teknisk specifikation, certifikat, intyg etc. avseende produkten skickas in till SKI, så att produkten kan kontrolleras mot ställda krav i ramavtalsupphandlingen. Nya produkt- och tjänsteområden liksom produkter och tjänster med helt ny funktionalitet som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget får inte tillföras ramavtalet. SKI förbehåller sig rätten att kontrollera att sålda produkter och tjänster överensstämmer med upphandlat ramavtalsområde Garanti Anbudsgivaren ska utan extra kostnad lämna minst tre års på- plats-service nästa arbetsdag för offererade produkter och tillbehör. Med på-plats-service avses att fel i levererad produkt/tillbehör ska avhjälpas på platsen där produkten finns. Svar på felsökning ska tillhandahållas inom en (1) arbetsdag. Reparation ska vara utförd eller utbytesenhet levererad inom fem arbetsdagar. Anbudsgivaren ska bekosta samtliga kostnader i samband med garantiåtgärder. Anbudsgivaren ska utan extra kostnad lämna minst ett (1) års fabriksgaranti med inskicksservice för surfplattor. Inskicksservice innebär att Anbudsgivaren förser Myndigheten med emballage och frakthandlingar för inskick av felaktig produkt till Anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska bekosta fraktkostnader vid garantiåtagande. Utrustningen ska vara åtgärdad och återlevererad på plats inom tio arbetsdagar. Se vidare Ramavtalet punkt För samtliga produktområden gäller att produkter som inte fungerar vid leverans s.k. DOA (Dead On Arrival) omgående ska bytas mot ny produkt. Kostnader för utbyte ska bekostas av Anbudsgivaren. Uppfylls kraven avseende garanti? (/ svar) Kravgräns Service och support Anbudsgivaren ska under garantitiden utan extra kostnad tillhandahålla kundtjänst för service och support via telefon kl vardagar, via e-post och webbränssnitt dygnet runt. Kundtjänsten ska vara bemannad med svenskspråkig personal. Anbudsgivarens kundtjänst för service och support ska ta emot, logga och hantera felanmälningar. Uppfylls kravet avseende service och support? (/ svar) Kravgräns Anbudsgivaren ska beskriva hur kravet avseende service och support uppfylls: (Fritextsvar) Utskrivet: :27 Sida 16 av 59

17 Leverans i samband med avrop Leverans i samband med avrop Om inget annat överenskommits mellan Ramavtalsleverantören och UM/UE ska leverans ske inom tio (10) dagar från dagen för UM/UE:s beställning. Leverans ska ske fritt till UM/UE:s lokaler (till den/de adress/-er som angetts i avropet) i enlighet med Incoterms 2010, Delivered Duty Paid (DDP) Stationära arbetsplatser Typkonfiguration 1 A, Stationär Ska-krav typkonfiguration 1 A Samtliga nedan angivna krav måste vara uppfyllda för att en typkonfiguration ska godkännas och tas med i utvärderingen. 1. CPU Processor: Minst två kärnor med minst klockfrekvens 2,5 GHz 2. Internminne: 4 GB, utbyggbart till min 8 GB, Typ (min): DDR3, min 1333 MHz 3. Hårddiskstorlek (lagring): minst 250 GB Serial ATA, 7200 varv eller minst 250 GB SSD 4. Optisk enhet: DVD (+/-RW) minst hastighet RW x 4 5. USB portar: Minst 4 version 2.0 eller senare 6. Grafik: Integrerad grafik som hanterar minst upplösning1920x Displayport: Minst 1 VGA-15-pin HD D-Sub eller 1 HDMI alternativt integrerad bildskärm 8. Kommunikation: Integrerat nätverkskort IEEE /100/1000 Mbit/s med stöd för Wake-on-LAN anslutning via RJ45 9. Ljud: integrerad hörlursutgång samt mikrofoningång, 3,5 mm 10. Tangentbord/Mus: Fullstort svenskt numeriskt tangentbord, Optisk mus med scroll funktion Ovan angiven typkonfiguration för Stationärdator ska offereras med och kunna anslutas till följande bildskärm: 1. Bildskärm: Storlek tum av Widescreen typ: LED/LCD 2. Upplösning: Ska hantera minst 1920x Betraktningsvinkel (min): 160/160 grader 4. Anslutning: 1 VGA samt minst 1 HDMI 5. Höj och sänkbar, alternativt integrerad med den stationära datorn 6. Samtliga kablar för anslutning Ovan angiven typkonfiguration för Stationär dator ska offereras med följande operativsystem: Operativsystem: Microsoft Windows 7 eller likvärdigt Operativsystem: Apple Mac OS X 10.7 eller likvärdigt Operativsystem: Linux 3.0 eller likvärdigt Operativsystemet ska vara s.k. business operativsystem Utskrivet: :27 Sida 17 av 59

18 Offererad dator ska vara s.k. märkesdator och lanseringsåret ska vara 2010 eller senare. Offererad skärm ska ha lanseringsår 2010 eller senare. Miljökrav Offererad dator ska uppfylla de senaste gällande energisparkraven enligt ENERGY STAR, eller likvärdigt, för persondatorer (version 5.0).www.eu-energystar.org/. Offererad bildskärm ska uppfylla de senaste gällande energisparkraven enligt ENERGY STAR, eller likvärdigt,för bildskärmar (version 5.0). Bekräftelse att offererad produkt uppfyller samtliga ovan angivna krav. (/ svar) Kravgräns Anbudsgivaren ska ange vilken dokumention (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas anbudet som bevis för att ovan angivna krav uppfylls. Observera att det av beviset tydligt ska framgå att kraven uppfylls. (Fritextsvar) Bör-krav typkonfiguration 1 A Anbudsgivaren ska i fritextfältet nedan samt i bilaga 4 ange huruvida de tre stationära arbetsplatserna inom typkonfiguration 1 A uppfyller nedan angivna bör-krav. Varje bör-krav representerar ett värde i SEK och totalpriset för respektive arbetsplats kommer att reduceras med motsvarande belopp. Anbudspriset för typkonfiguration 1 A kan reduceras med max 1200 kr per stationär arbetsplats. För att ett bör-krav ska anses uppfyllt måste det framgå av bifogad dokumentation att kravet uppfylls. Anbudsgivaren ska i fritextfältet hänvisa till det certifikat, produktblad, intyg från tillverkare etc. som visar att kravet uppfylls. Datorer Offererade datorer bör vara fria från flamskyddsmedel som innehåller brom eller klor. Kravet tillämpas på plastdetajer över 25 g. Undantag kretskortlaminat. elektroniska komponenter och all kabelisolering. (värde 300 SEK) Ljudeffektnivå i drift och vid inaktivitet (LwAd) för stationära datorer bör vara högst 3,8 bel (A). Ljudnivån ska vara uppmätt enligt ISO 7779 eller RAL-UZ 78 och deklarerat enligt ISO 9296 (värde 300 SEK) Bildskärm Offererade bildskärm inkl. lampor bör vara fria från kvicksilver (dvs. mindre än 0,1 vikt% per ljuskälla) (värde 300 SEK) Offererad bildskärm bör innehålla över 10% plastdetaljer som är tillverkade av återvunnen plast. Med plastdetaljer avses detaljer som huvudsakligen består av plastmaterial, t.ex. höljen. Detaljer som innehåller andra material än plast i signifikant volym, t.ex. kablar med metalledare ingår inte. Med återvunnen plast avses plast som återvunnits efter konsumentanvändning(enligt ISO (miljökommunikation, ICC angg. miljökommunikation "post consumer". (värde 300 SEK) Utskrivet: :27 Sida 18 av 59

19 Anbudsgivaren ska ange vilken dokumentation (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas anbudet som bevis för att offererade datorer är fria från aktivt tillsatt flamskyddsmedel. (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska ange vilken dokumentation (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas som bevis på att ljudeffektnivå i drift och vid inaktivitet (LwAd) är högst 3,8 bel (A) för offererade datorer? Ljudnivån ska vara uppmätt enligt ISO 7779 eller RAL-UZ 78 och deklarerat enligt ISO 9296 (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska ange vilken dokumentation (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas som bevis på att offererade bildskärmar inkl. lampor fria är från kvicksilver (dvs. mindre än 0,1 vikt% per ljuskälla). (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska ange vilken dokumentation (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas som bevis på att offererade bildskärmar innehåller över 10% plastdetaljer som är tillverkade av återvunnen plast. (Fritextsvar) Har Anbudsgivaren i bilaga 4 angivit vilka ev bör-krav som uppfylls? (/ svar) Typkonfiguration 1 B Stationär Ska-krav typkonfiguration 1 B Samtliga nedan angivna krav måste vara uppfyllda för att en typkonfiguration ska godkännas och tas med i utvärderingen. 1. CPU Processor: Minst fyra kärnor med minst klockfrekvens 2,7 GHz 2. Internminne: 4 GB, utbyggbart till min 8 GB, Typ (min): DDR3, min 1333 MHz 3. Hårddiskstorlek (lagring): minst 500 GB Serial ATA, 7200 varv eller minst 250 GB SSD 4. Optisk enhet: DVD (+/-RW) minst hastighet RW x 8 5. USB portar: Minst 4 version 2.0 eller senare 6. Grafik: Integrerad grafik som hanterar minst upplösning1920x Displayport: Minst 1 VGA-15-pin HD D-Sub eller 1 HDMI alternativt integrerad bildskärm. 8. Kommunikation: Integrerat nätverkskort IEEE /100/1000 Mbit/s med stöd för Wake-on-LAN anslutning via RJ Ljud: integrerad hörlursutgång samt mikrofoningång, 3,5 mm 10. Tangentbord/Mus: Fullstort svenskt numeriskt tangentbord, Optisk mus med scroll funktion Ovan angiven typkonfiguration för Stationär dator ska offereras med och kunna anslutas till följande bildskärm: 1. Bildskärm: Storlek tum av Widescreen typ: LED/LCD, 2. Upplösning: Ska hantera minst 1920x Betraktningsvinkel (min): 160/160 grader, Utskrivet: :27 Sida 19 av 59

20 4. Anslutning: 1 VGA samt minst 1 HDMI 5. Höj och sänkbar alternativt integrerad med den den stationära datorn 6. Samtliga kablar för anslutning Ovan angiven typkonfiguration för Stationär dator ska offereras med följande operativsystem: Operativsystem: Microsoft Windows 7 eller likvärdigt Operativsystem: Apple Mac OS X 10.7 eller likvärdigt Operativsystem: Linux 3.0 eller likvärdigt Operativsystemet ska vara s.k. business operativsystem Offererad dator ska vara s.k. märkesdator och lanseringsåret ska vara 2010 eller senare. Offererad skärm ska ha lanseringsår 2010 eller senare. Miljökrav Offererad dator ska uppfylla de senaste gällande energisparkraven enligt ENERGY STAR, eller likvärdigt, för persondatorer (version 5.0).www.eu-energystar.org/ Offererade bildskärmar ska uppfylla de senaste gällande energisparkraven enligt ENERGY STAR, eller likvärdigt,för bildskärmar (version 5.0). Bekräftelse att offererad produkt uppfyller samtliga ovan angivna krav. (/ svar) Kravgräns Anbudsgivaren ska ange vilken dokumention (produktblad, certifikat, intyg etc.) som bifogas anbudet som bevis för att ovan angivna krav uppfylls. Observera att det av beviset tydligt ska framgå att kraven uppfylls. (Fritextsvar) Bör-krav typkonfiguration 1 B Anbudsgivaren ska i fritextfältet nedan samt i bilaga 4 ange huruvida de tre stationära arbetsplatserna inom typkonfiguration 1 B uppfyller nedan angivna bör-krav. Varje bör-krav representerar ett värde i SEK och totalpriset för respektive arbetsplats kommer att reduceras med motsvarande belopp. Anbudspriset för typkonfiguration 1 B kan reduceras med max 1200 kr per stationär arbetsplats. För att ett bör-krav ska anses uppfyllt måste det framgå av bifogad dokumentation att kravet uppfylls. Anbudsgivaren ska i fritextfältet hänvisa till det certifikat, produktblad, intyg från tillverkare etc. som visar att kravet uppfylls. Datorer Offererade datorer bör vara fria från flamskyddsmedel som innehåller brom eller klor. Kravet tillämpas på plastdetajer över 25 g. Undantag kretskortlaminat. elektroniska komponenter och all kabelisolering. (värde 300 SEK) Ljudeffektnivå i drift och vid inaktivitet (LwAd) för stationära datorer bör vara högst 3,8 bel (A). Ljudnivån ska vara uppmätt enligt ISO 7779 eller RAL-UZ 78 och deklarerat enligt ISO 9296 (värde 300 SEK) Utskrivet: :27 Sida 20 av 59

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-01 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster 2011-2 Frida Haag 10209 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-04-14 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Entrémattor 2014 Jan Jäderberg 10237 Sista anbudsdag: 2014-05-26 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Bevakning och larmtjänster 2012

Bevakning och larmtjänster 2012 Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bevakning och larmtjänster 2012 Fredrik Björnström 10153 Sista anbudsdag: 2012-10-31 17:00 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-02-29 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Elenergi 2013 Jan Jäderberg 10173 Sista anbudsdag: 2012-04-13 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-09-03 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Nätverksprodukter Renée Sjölund 96-95-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer