Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)"

Transkript

1 Datum/Date Dnr/Ref.no KB Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning till Kungliga biblioteket (KB). KB är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar landets mediala kulturarv. KB:s uppgift är att samla in, bevara och tillhandahålla böcker, audiovisuella medier och vissa elektroniska dokument. KB har sina lokaler i centrala Stockholm. Mer information om bibliotekets arbete och uppgifter finns på Upphandlingen görs som en Förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och annonseras i Vismas databas. Förfrågningsunderlag kan även hämtas från KB:s hemsida. Sista dag för att lämna anbud är Anbuden kommer att öppnas på KB:s sekretariat i närvaro av två tjänstemän. Välkommen med ert anbud! Med vänlig hälsning Karin Jortfelt Inköps- och upphandlingssamordnare Administrativa avdelningens ekonomienhet POST / MAIL BESÖK / VISITS TEL / PHONE FAX E-POST / MAIL / WEB Box 5039 SE Stockholm Humlegården, Stockholm SWEDEN Karlavägen 100, Stockholm Org.nr

2 2 Innehållsförteckning Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Inledning Bakgrund Syfte med upphandlingen Formalia Kontaktpersoner Rättelse Allmänna och lagenliga krav Teknisk kravspecifikation Skall-krav Kamera Digitala bakstycken Mjukvara Objektiv Fotograferingsprover Bör-krav Kamera Digitala bakstycken Mjukvara Objektiv Övriga krav Skall-krav Service och support Installation Dokumentation Garanti Leveranstid Pris Bör-krav Service och support Utbildning Pris Utvärdering Utvärderingsmetod Utvärderingskriterier Tekniska krav 70 % Pris 30 % Kommersiella villkor - Avtalet Parter Omfattning Avtalstid Utförande av leverans och installation Kontaktpersoner Produkterna och pris... 14

3 7.7. Ersättningsform Mervärdesskatt Leverans Avtalad specifikation Dokumentation Installation Leveransdag Leveransförsening Faran för Produkter Underleverantör Information Force majeure Ansvar Övriga villkor Ändringar och tillägg Överlåtelse av Avtalet Uppsägning/tvist Tillämplig lag Avtalsbilagor Förlaga till sanningsförsäkran Checklista Svarsbilaga

4 4 1. Inledning 1.1. Bakgrund För att förstärka det digitala utbudet, behöver KB:s digitaliseringsverksamhet i Humlegården uppdateras vad gäller hantering av storformatsmaterial. Det gäller material som kartor, affischer, arkitektritningar och diverse kopparstick. Materialet innehåller ofta fina detaljer som är svårt att reproducera med vanliga digitala kameror. Visst material är så pass stort att de skulle kräver flera exponeringar och digital stitchning för att återge de i storlek 1:1. Upphandlingen avser ett komplett kamerapaket med tillhörande kringutrustning (kamera, objektiv, digital bakstycken, e-shutter, motorisering, stativ adapter, filter och filterhållare) passande för storformat Syfte med upphandlingen Syftet med upphandlingen är att ersätta gammal kamerautrustning, som är nersliten, långsamt och obsolet, för storformatsdigitalisering. Dessutom vill vi skapa ett bättre arbetsflöde för storformatsdigitalisering genom att reproducera material >A1 i så få bildfångstmoment som möjligt och med högsta möjliga kvalitet och samtidigt underlätta digital ihopsättning. 2. Formalia Upphandlingsform: Beställare: Utformning: Förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Kungl. biblioteket, KB Anbud skall vara skriftligt, undertecknat och med två kopior samt skickas per post, i slutet kuvert märkt: "Anbud 137-KB ".

5 5 Adress: Kungl. biblioteket Box Stockholm Anbud kan även lämnas in i KB:s reception i Humlegården, Stockholm. För KB:s öppettider, se Anbudstid: Anbud skall vara KB tillhanda senast För sent inkomna anbud kommer inte att beaktas. Anbudets giltighetstid: Övrigt: Inlämnade anbud skall vara bindande till Anbud skall vara skrivet på svenska. KB föredrar anbud som är lätta att kopiera och arkivera d.v.s. utan pärmar, plastfickor, gem, nitar eller liknande. Ofullständiga anbud kan komma att förkastas. För att KB skall ha en möjlighet att kvalificera leverantörer är det ytterst viktigt att ansökan innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbud som inte uppfyller samtliga uppgifter riskerar att förkastas Kontaktpersoner Fotograf och teamledare Andrea Davis Kronlund E-postadress: Inköps- och upphandlingshandläggare Karin Jortfelt Tel: E-postadress: Om behov av klargörande uppstår önskar KB få in eventuella frågor i skriftlig form via e-post. Skriftliga svar på eventuella frågor kommer att sändas ut till samtliga leverantörer som efterfrågat förfrågningsunderlaget samt finnas på webbadressen Av svaren kommer det inte att framgå vem som ställt frågan.

6 Rättelse Rättelser av anbud under prövningen får endast göras i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Förtydliganden och kompletteringar kan komma att göras om detta kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsningar. 3. Allmänna och lagenliga krav Allmänna krav ställs för att kvalificera en leverantör, se checklista. Den efterfrågade dokumentationen skall omfatta både anbudsgivande leverantör och eventuell underleverantör. Ansökande leverantör skall ha erfarenhet av det verksamhetsområde inom vilket anbud lämnas. Leverantör skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte-, och avgiftsskyldigheter. Företaget eller person som företräder företaget får inte vara dömd för brott i yrkesutövningen eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Förlaga för en sanningsförsäkran bifogas detta förfrågningsunderlag. Leverantören skall ha en stabil ekonomisk bas. Leverantören och eventuella underleverantörer skall redovisa nyckeltal där likviditeten uppgår till mer än 1,5 och där soliditeten är högre än 25 procent. Beräkningsgrund är de nyckeltal som redovisades vid utgången av det senast avslutade verksamhetsåret. I det fall lägre nyckeltal redovisas skall leverantören ändå anses uppfylla dessa krav om leverantören lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att leverantören innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Om anbudsgivarens finansiella styrka inte kan garanteras eller övriga krav enligt 10 kap. 2 lagen om offentlig upphandling inte kan uppfyllas, kommer ansökan att förkastas utan vidare prövning.

7 7 4. Teknisk kravspecifikation 4.1. Skall-krav Kamera 1. Skall steglöst kunna höjas och sänkas med fjärrstyrning. 2. Skall ha horisontell och vertikal förskjutning av optisk axel. 3. Skall ha inbyggt vattenpass, rutnät eller liknande inriktningshjälpmedel Digitala bakstycken 1. Skall uppnå ett helt A0 original i ett bildfångstmoment på 2. Skall uppnå minst x pixlar icke interpolerat. 3. Skall ha Live View. 4. Skall ha sensorstorlek av minst 8000 x 6000 pixlar, 48 Mpx. 5. Skall ha 48-bit digitalisering, d.v.s. 16 bit per kanal. 6. Skall ha Firewire 800 med möjlighet till Firewire/Thunderbolt adapter. 7. Skall vara Mac och PC kompatibel. 8. Skall ha AC/DC strömförsörjning Mjukvara 1. Skall ha möjlighet att neutralisera bilden (helst via live view). 2. Skall ha möjlighet att ställa in svart, vit och gråpunkter. 3. Skall framställa i olika filformat, viktigaste DNG, TIFF & JPEG Objektiv Skall vara speciellt anpassat till digital fotografering med högupplösta bakstycken s.k. HR-objektiv Fotograferingsprover För att kunna bedöma kvalitén behöver KB fotograferingsprover från den offererade utrustningen. Anbudslämnaren skall acceptera att KB utvärderar proverna.

8 Bör-krav Kamera 1. Bör vara anpassningsbar så att den i framtiden kan användas med andra märkens bakstycke eller objektiv, samt med KB:s befintliga utrustning. 2. För att klara av våra befintliga lokaler bör kamerasystemet inte överstiga 40 cm höjd totalt. 3. Bör ha ett bälgsystem för finjusteringen av focus. 4. Bör ha möjlighet till polariseringsfilter med behållare Digitala bakstycken 1. Bör återge separationen och detaljrikedom i finmönstrade material utan färgmoiré, d.v.s. hög kvalité i följande: a. spatialupplösning (optisk upplösningsförmåga) b. tonalreproduktion c. färgreproduktion d. geometrisk noggrannhet (vid bildfångst av kartor och tekniska ritningar bl.a.). 2. Bör kunna återge kontinuerligt Live View på datorskärm under heldagsarbete. 3. Kamerainterface bör vara kompatibel med flera tillverkares kameror. 4. Bör leverera råfiler i filformat DNG. 5. Bör leverera filformat TIFF. 6. Bör leverera filstorlek upp till 1 GB Mjukvara Bör ha möjlighet att jämna ut exponeringen, s.k. white shading Objektiv 1. Bör uppnå jämn skärpa över hela objektivets yta. 2. Bör uppnå jämn kontrast på hela objektivets yta. 3. Bör uppnå hög optisk upplösningsförmåga.

9 9 5. Övriga krav 5.1. Skall-krav Service och support 1. Reservdelar skall finnas tillgängliga i åtminstone 5 år efter inköpsdatum och att reservdelar ska kunna levereras inom en vecka. 2. Efter garantitiden skall det vara möjligt att få service av kamera och digitalt bakstycke utfört Installation Leverantören skall ansvara för att utrustningen installeras på plats samt utföra nödvändiga kalibrerings- och monteringsarbeten Dokumentation 1. All dokumentation nödvändig för användning och rutinunderhåll skall vara på engelska eller svenska. 2. Programvarumanualer och teknisk specifikation på utrustningen skall medfölja. 3. Följande dokumentation skall medfölja leveransen: Användarmanual Produktspecifikation Lista över reservdelar för underhåll Service och underhållsmanual Garanti 1. Garantitiden för det levererade systemet skall omfatta minst ett år efter godkänd leverans och innehålla full garanti för defekter i material och utförande. 2. Garantin skall inkludera alla direkta kostnader kopplade till åtgärder som omfattas av garantin (förbrukningsmaterial undantaget). 3. Kostnader för resor och traktamente i samband med garantiåtaganden skall ingå Leveranstid Leveransen skall ske senaste 2 veckor efter beslut om leverantör Pris Det totala priset skall vara angivet i svenska kronor exklusive moms och omfatta leverans till KB, Användartjänster, Funktion Foto.

10 Bör-krav Service och support 1. Då utrustningen förväntas utnyttjas kontinuerligt och för relativt stora volymer bör utrustningen vara driftsäker och leverantören bör kunna erbjuda god och snabb service. Beskriv leverantörens rutiner och ansvarig kontakt för service, teknisk support och garantiåtaganden, inklusive fortlöpande uppdatering av kameraprogramvaran avseende framtida operativsystem för Mac och PC. Beskriv hur service och teknisk support är tänkt att fungera (service på plats, inställelsetid, serviceföretag etc.) 2. Det bör finnas möjlighet att teckna ett fullservicekontrakt för utrustningen efter garantitidens utgång. Servicekontraktet bör täcka full service inklusive förebyggande underhåll, programvaruuppdateringar samt inkludera alla kostnader i samband med service och reparationer av kameran, bakstycke och tillbehör. Beskriv omfattning och kostnad Utbildning 1. Grundläggande utbildning i hanteringen av kamerasystemet och digitalt bakstycke för Fototeamets personal ska ingå i offererat pris. Utbildningen bör ske i nära anslutning till leveransen och ske på plats hos beställaren och omfatta minimum en halvdag för upp till sex personer. Beskriv omfattning för grundutbildningen. 2. Fördjupad utbildning bör erbjudas teknisk personal vid senare tillfälle. Beskriv omfattning och eventuell kostnad för den fördjupade utbildningen Pris Det totala priset inklusive utbildning ska vara angivet i svenska kronor exklusive moms. Priset kommer att utvärderas. 6. Utvärdering 6.1. Utvärderingsmetod Efterfrågade uppgifter skall redovisas på i förfrågningsunderlaget angivet sätt.

11 11 Prövning av anbuden sker i tre steg: 1. Kontroll att ansökan innehåller samtliga begärda uppgifter. 2. Kontroll av uppfyllande av skallkrav. 3. Anbudsutvärdering av bör-kraven. En förutsättning för utvärdering är att anbud innehåller samtliga begärda uppgifter och att anbud uppfyller beställarnas skallkrav. Anbuden utvärderas utifrån nedanstående beskrivning. KB kommer att anta det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt med hänsyn tagen till angivna utvärderingskriterier. Det är ofrånkomligt att bedömningen till viss del blir subjektiv. KB:s upphandlingsgrupp vill dock försäkra er som anbudslämnare att vårt arbete har som mål att uppnå en så affärsmässig upphandling som möjligt Utvärderingskriterier Utvärderingskriterier: a. Tekniska krav 70 %. b. Pris 30 % Tekniska krav 70 % Tekniska kraven kommer att utvärderas efter nedanstående skalor. Varje svar poängsätts individuellt och en genomsnittspoäng räknas fram. Utvärderingspoäng Krav Kamera 1. Anpassningsbar med andra märkes bakstycke eller objektiv, samt med KB:s befintliga utrustning. Max poäng 6 2. Inte överstiga 40 cm höjd totalt Bälgsystem för finjusteringen av focus Möjlighet till polariseringsfilter med behållare Digitala bakstycken 1. Återge separationen och detaljrikedom i finmönstrade material utan färgmoiré, d.v.s. hög kvalité. 2. Återge kontinuerligt Live View på datorskärm under hel dags 6 arbete. 3 Kamerainterface kompatibel med flera tillverkares kameror. 6 4 Leverera råfiler i filformat DNG. 6 6

12 12 5 Leverera filformat TIFF. 6 6 Leverera filstorlek upp till 1 GB Mjukvara. white shading Objektiv 6 1. Jämn skärpa över hela objektivets yta. 2. Jämn kontrast på hela objektivets yta Hög optisk upplösningsförmåga Service och support Leverantörens rutiner och ansvarig kontakt för service, teknisk support och garantiåtaganden, inklusive fortlöpande uppdatering av kameraprogramvaran avseende framtida operativsystem för Mac och PC. - Service och teknisk support (service på plats, inställelsetid, serviceföretag etc.). 2. Fullservicekontrakt för utrustningen efter garantitidens utgång. 6 Omfattning och kostnad Utbildning 6 1. Omfattning för grundutbildningen. 2. Omfattning och eventuell kostnad för fördjupad utbildning. 6 Totalt antal poäng som ska delas på 18 (frågor) poäng = Mycket väl godkänt 3-4 poäng = Väl godkänt 1-2 poäng = Godkänt 0 poäng = Otydliga eller utlämnade uppgifter Pris 30 % Priserna kommer att utvärderas efter nedanstående skala. 6 poäng = Lägst pris 4 poäng = Pris mellan högst och lägst 2 poäng = Högst pris 0 poäng = Otydliga eller utlämnade uppgifter

13 13 7. Kommersiella villkor - Avtalet 7.1. Parter Kungl. biblioteket (härefter benämnt KB ) organisationsnummer , Box 5039, Stockholm och (härefter benämnd Leverantören ), organisationsnummer.. och adress.. KB och Leverantören benämns härefter gemensamt Parterna. Mellan Parterna har avtal slutits på de villkor som framgår nedan i detta avtal jämte bilagor Omfattning Leverans och installation av produkter skall ske på de villkor som anges nedan i detta avtal Avtalstid Avtalet börjar gälla efter att beslut om leverantör har fattats och lagenlig tid för överklagande har löpt ut. Leverans och installation skall vara slutfört senast Utförande av leverans och installation Leverantören skall utföra alla delar av avtalets åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som KB har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag i branschen.

14 Kontaktpersoner KB Andrea Davis Kronlulnd, tel: Leverantören.. tel: 7.6. Produkterna och pris I förekommande fall har Leverantören skyldighet att ersätta avtalad produkt med annan likvärdig i det fall produkten utgår eller ersätts av annan. Sådan förändring får inte medföra höjning av avtalat pris annat än om särskild överenskommelse om detta träffats mellan parterna. Priset anges i enlighet med förfrågningsunderlaget Ersättningsform Faktura i original sänds till KB snarast efter att KB godkänt respektive leverans, dock senast en månad efter detta datum. Beställarens namn, leveransadress samt uppdrag skall alltid anges på fakturan. Leverantörens F-skattebevisnummer skall alltid anges på fakturan. Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte debiteras. Fakturan skall specificera arten och omfattningen av det arbete som utförts. Betalning erläggs senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag till KB. Dröjsmålsränta får endast påföras i enlighet med räntelagen, dvs. först från och med den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till KB. Mer detaljerade faktureringsrutiner skall överenskommas särskilt mellan parterna Mervärdesskatt Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser Leverans Fritt till KB, Humlegården, Stockholm.

15 Avtalad specifikation Med Avtalad specifikation menas de krav som framgår av förfrågningsunderlaget jämte Leverantörens offert Dokumentation I leveransen ingår erforderlig användardokumentation i form av handböcker eller andra anvisningar. Användardokumentationen skall vara avfattad på svenska eller engelska Installation Leverantören ombesörjer installation i överenskomna lokaler på KB och i enlighet med allmänt gällande svenska föreskrifter Leveransdag Leveransdagen är den dag då Produkterna installerats och testats i sin miljö och godkänts av KB Leveransförsening KB får genom skriftligt meddelande till Leverantören häva Avtalet såvitt avser försenade Produkter om leveransförsening som beror på Leverantören eller något förhållande på hans sida pågår mer än 30 dagar Faran för Produkter Faran för Produkter övergår på KB på leveransdagen Underleverantör Leverantören får inte anlita underleverantör utan skriftligt godkännande från KB. Leverantören äger rätt att byta ut eventuell underleverantör under förutsättning att KB skriftligen godkänt detta. KB skall som underlag för sådant ställningstagande erhålla information motsvarande den som

16 16 erhållits om Företaget och dess personal. Leverantören ansvarar för underleverantörers arbete lika som för eget arbete. I detta avtal fastställda villkor skall av Leverantören vara fastställda genom bindande förbehåll även i förhållande till eventuella av Leverantören anlitade underleverantörer Information Båda parter är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse. Rapportering av eventuella fel skall ske skriftligt Force majeure Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Såsom sådan omständighet skall anses krig, krigsliknande tillstånd, avtalsenlig arbetskonflikt, eldsvåda, beslut av regeringen eller myndighet. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet skall omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört skall parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta medfört försening av avtalad prestation med mer än sex månader Ansvar Leverantören skall för att uppfylla sitt ansvarsåtagande inneha sedvanlig företagsförsäkring omfattande person- och sakskada Övriga villkor Om Leverantören inte kan uppfylla KB:s krav enligt avtalet, har KB rätt att utföra i avtalet beskrivna arbetsuppgifter med egen personal. KB

17 17 skall även ha möjlighet att anlita annan part i det fall så erfordras och på Leverantörens bekostnad Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal skall för sin giltighet vara skriftligen godkända av båda parter Överlåtelse av Avtalet Leverantören får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet. Avtalet får inte överlåtas utan andra partens skriftliga godkännande Uppsägning/tvist Part skall äga rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten inte uppfyller avtalsenliga åtaganden och åsidosättandet inte är av ringa betydelse. Leverantör är skyldig att betala upplupna kostnader som uppstått för KB vid eventuellt anlitande av annan leverantör. Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättförhållanden skall prövas av Stockholms tingsrätt Tillämplig lag KB:s och Leverantören rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms i sin helhet av svensk rätt Avtalsbilagor Följande bilaga ingår i avtalet: Bilaga 1 Förfrågningsunderlag (Ort och datum) KB (Anbudsgivande företag) (Namn) (Namn)

18 18 Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga avtalet mellan KB och Leverantören. I det fall anbudsgivarens anbud antas kommer ett originalavtal att tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som detta med är då kompletterat med de uppgifter om företagsnamn, kontaktpersoner, prisvillkor mm. som saknas i denna version. Anbudsgivaren skall för hand fylla i de uppgifter som saknas. Observera att avtalet skall ha skrivits under av behörig representant hos företaget när anbudet lämnas in.

19 19 8. Förlaga till sanningsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att Företaget: med organisationsnummer: och i företaget verksamma personer, som genom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget har att fatta beslut att företräda detta: inte är i konkurs, likvidation eller under tvångsförhandling, inte heller föremål för ackord eller annat liknande förfarande, eller tills vidare inställt sina betalningar eller underkastad näringsförbud, inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, inte gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen. Ort, datum Firmatecknarens underskrift Befattning

20 20 9. Checklista Innan ni skickar er ansökan kontrollera att följande dokument finns med och är numrerade enligt nedanstående: Nr Dokument Checklista 1 Kopia på registreringsbevis 2 Sanningsförsäkran 3 Omsättningsuppgift 4 Kopia på det senaste årets bokslut. 5 Bekräftelse av att begärda nyckeltal uppfylls, eller förklaring till varför så inte är fallet. 6 Beskrivning av verksamhet, organisation och kompetens 7 Ifylld Bilaga 1 8 Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare 9 Kontaktperson på företaget

21 21 Svarsbilaga 1 Skall-krav Att skall-kraven kan uppfyllas intygas med OK i högra kolumnen. Krav Kamera 1. Skall steglöst kunna höjas och sänkas med fjärrstyrning. 2. Skall ha horisontell och vertikal förskjutning av optisk axel 3. Skall ha inbyggt vattenpass, rutnät eller liknande inriktningshjälpmedel Digitala bakstycken 1. Skall uppnå ett helt A0 original i ett bildfångstmoment på 2. Skall uppnå minst x pixlar icke interpolerat 3. Skall ha Live View 4. Skall ha sensorstorlek av minst 8000 x 6000 pixlar, 48 Mpx 5. Skall ha 48-bit digitalisering, d.v.s. 16 bit per kanal 6. Skall ha Firewire 800 med möjlighet till Firewire/Thunderbolt adapter 7. Skall vara Mac och PC kompatibel 8. Skall ha AC/DC strömförsörjning Mjukvara 1. Skall ha möjlighet att neutralisera bilden (helst via live view) 2. Skall ha möjlighet att ställa in svart, vit och gråpunkter Skall framställa i olika filformat, viktigaste DNG, TIFF & JPEG Objektiv Skall vara speciellt anpassat till digital fotografering med högupplöst bakstycken s.k. HR-objektiv Fotograferingsprover Anbudslämnaren skall acceptera att KB utvärderar proverna Service och support 1. Reservdelar skall finnas tillgängliga i åtminstone 5 år efter inköpsdatum och att reservdelar ska kunna levereras inom en vecka. 2. Efter garantitiden skall det vara möjligt att få service av kamera och digital bakstycke utförd Installation Leverantören skall ansvara för att utrustningen installeras på Intygas med OK

22 22 plats samt utföra nödvändiga kalibrerings- och monteringsarbeten Dokumentation 1. All dokumentation nödvändig för användning och rutinunderhåll skall vara på engelska eller svenska. 2. Programvarumanualer och teknisk specifikation på utrustningen skall medfölja 3. Följande dokumentation skall medfölja leveransen: Användarmanual Produktspecifikation Lista över reservdelar för underhåll Service och underhållsmanual Garanti 1. Garantitiden för det levererade systemet skall omfatta minst ett år efter godkänd leverans och innehålla full garanti för defekter i material och utförande. 2. Garantin skall inkludera alla direkta kostnader kopplade till åtgärder som omfattas av garantin (förbrukningsmaterial undantaget). 3. Kostnader för resor och traktamente i samband med garantiåtaganden skall ingå Leveranstid Leveransen skall ske senaste 2 veckor efter beslut om leverantör Pris Det totala priset inklusive utbildning skall vara angivet i SEK exklusive moms och omfatta leverans till KB, Användartjänster, Funktion Foto. Bör-krav som kommer att utvärderas Krav Kamera 1. Bör vara anpassningsbar så att den i framtiden kan användas med andra märkes bakstycke eller objektiv, samt med KB:s befintliga utrustning. 2. För att klara av våra befintliga lokaler bör kamerasystemet inte överstiga 40 cm höjd totalt. 3. Bör ha ett bälgsystem för finjusteringen av focus. 4. Bör ha möjlighet till Beskrivning

23 polariseringsfilter med behållare Digitala bakstycken 1. Bör återge separationen och detaljrikedom i finmönstrade material utan färgmoiré, d.v.s. hög kvalité i följande: spatialupplösning (optisk upplösningsförmåga) tonalreproduktion färgreproduktion geometrisk noggrannhet (vid bildfångst av kartor och tekniska ritningar bl.a.) 2. Bör kunna återge kontinuerligt Live View på datorskärm under hel dags arbete. 3 Kamerainterface bör vara kompatibel med flera tillverkares kameror. 4 Bör leverera råfiler i filformat DNG. 5 Bör leverera filformat TIFF. 6 Bör leverera filstorlek upp till 1 GB Mjukvara Bör ha möjlighet att jämna ut exponeringen, s.k. white shading Objektiv 1. Bör uppnå jämn skärpa över hela objektivets yta. 2. Bör uppnå jämn kontrast på hela objektivets yta. 3. Bör uppnå hög optisk upplösningsförmåga Service och support 1. Då utrustningen förväntas utnyttjas kontinuerligt och för relativt stora volymer bör utrustningen vara driftsäker och leverantören bör kunna erbjuda god och snabb service. Beskriv leverantörens rutiner och ansvarig kontakt för service, teknisk support och garantiåtaganden, inklusive fortlöpande uppdatering av kameraprogramvaran avseende framtida operativsystem för Mac och 23

24 24 PC. Beskriv hur service och teknisk support är tänkt att fungera (service på plats, inställelsetid, serviceföretag etc.). 2. Det bör finnas möjlighet att teckna ett fullservicekontrakt för utrustningen efter garantitidens utgång. Servicekontraktet bör täcka full service inklusive förebyggande underhåll, programvaruuppdateringar samt inkludera alla kostnader i samband med service och reparationer av kameran, bakstycke och tillbehör. Beskriv omfattning och kostnad Utbildning 1. Grundläggande utbildning i hanteringen av kamerasystemet och digitalt bakstycke för Fototeamets personal ska ingå i offererat pris. Utbildningen bör ske i nära anslutning till leveransen och ske på plats hos beställaren och omfatta minimum en halvdag för upp till sex personer. Beskriv omfattning för grundutbildningen. 2. Fördjupad utbildning bör erbjudas teknisk personal vid senare tillfälle. Beskriv omfattning och eventuell kostnad för den fördjupade utbildningen. Prisuppgifter i SEK exklusive mervärdesskatt Totalpris inklusive utbildning enligt KB:s önskemål Service och supportavtal på 12 mån Service och supportavtal på 24 mån

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Inbjudan att lämna anbud till ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver

Inbjudan att lämna anbud till ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver Datum/Date Dnr/Ref.no. 2012-12-05 137-KB 463-2012 Inbjudan att lämna anbud till ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän Datum 2010-07-07 Sista anbudsdag 2010-08-20 Ref nr: Upphandlingsform ITN -2010-00120 Förenklad upphandling Anbudets giltighet 2010-10-30 Härmed inbjuds Ni att lämna anbud för Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer