Färsäkringskassan. Överenskommelse avseende. Jsprocessen mellan Försäkringskassan och Örebro läns landsting för CJREBRO LÄNS LANDSTING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färsäkringskassan. Överenskommelse avseende. Jsprocessen mellan Försäkringskassan och Örebro läns landsting för 2011.. CJREBRO LÄNS LANDSTING"

Transkript

1 CJREBRO LÄNS ~~ LANDSTING Färsäkringskassan Diarienummer 3604: ,'T- Överenskommelse avseende ~~~ ~"~~ ~ ~ ~n~ra1~ diam Handlingsplan och riktlinjer för samverkan i s'ukskrivnin J Jsprocessen mellan Försäkringskassan och Örebro läns landsting för 2011 O~eb~o läns landsting och Fö~säkr~ingskassan har vid möte 7 appil 2011 kommit överens om att aktualisera sin överenskommelse om samverkan i sjukskrivningsprocessen bland annat utifrån de förutsättningar som gäller för 2011 enligt den nationella överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om den så kallade sjukskrivningsmiljarden. Bakgrund Försäkringskassans lokala försäkringscenter iörebro och Karlskoga och Örebro läns landsting har haft en överenskommelse om handlingsplan och riktlinjer för samverkan sjukskrivningsprocessen för perioden avseende Överenskommelsen aktualiserades 9 juni 2010 utifrån de förutsättningar som gäller från och med 2010 enligt den nationella överenskommelsen om den s.k. sjukskrivningsmiljarden. För 2010 har Örebro läns landsting och Försäkringskassan också haft en överenskommelse om aktiviteter inom ramen för finansiell samordning mellan sjukvården och socialförsäkringen. Under 2008 arbetade länets Sjukskrivningskommitte fram enbeskrivning över sjukskrivningsprocessen där de olika parternas roller tydliggörs i syfte att underlätta samarbetet, se bila a 1. Beskrivningen ligger till grund för Sjukskrivningskommittens arbete med att ständigt förbättra samverkan mellan parterna i sjukskrivningsprocessen. Avsikten med beskrivningen är också att ge ett stöd för enskilda vårdenheter att ta fram överenskommelser om ett fördjupat samarbete kring samverkani sjukskrivningsprocessen med Försäkringskassan. Denna överenskommelse för 2011 ska ses som en fortsättning och aktualisering av föregående överenskommelse. Syfte och mål Landstingets och Försäkringskassans syfte är att uppnå en effektiv sjukskrivningsprocess, som är patient- och rättssäker. Med patientsäker avses att sjukskrivning ska uppfylla kravet på god vård. Med rättssäker avses att korrekt tillämpa socialförsäkringen med tillhörande regelverk. De ömsesidiga åtgärderna inom ramen för denna överenskommelse ska ha som må1 att bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess. Det innebär hög kvalitet i de medicinska beslutsunderlagen/läkarintygen, samt en aktiv samordning av alla åtgärder som behövs för att stödja den enskilde sjukskrivne att återfa arbetsförmågan. Det förutsätter också en aktiv användning av det försäkringsmedicinskabeslutsstödet hos båda parter.

2 Organisation/ledning och styrning CJrebro läns landsting har tillsammans med Försäkringskassan inrättat en Sjukskrivningskommitte (2006) för att skapa en tydlig arena mellan vården och Försäkringskassan iarbetet med att förbättra sjuksl~rivningsprocessen. Ett av sjukskrivningskommittens uppdrag är att kvalitetsutveckla sjukskrivningsprocessen, öka medvetenheten om sambandet mellan medicinska underlag och försäkringsmedicinsk bedömning.iuppdraget ingår också att föra ut systematisk kunskap om sjukpenning, sjukskrivningsmönster samt sjuk- och aktivitetsersättningarna, anordna utbildningar i försäkringsmedicin, vara stödjande och rådgivande till kollegor samt arbeta med attitydfrågor kring sjukskrivning. Sjukskrivningskommitten består av landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör, primärvårdschef, psykiatrichef, verksamhetschef för 1Z~habiliteringsrriedicinska kliniken, USÖ, vårdutvecklare iprimärvården (sjukgymnast), processledare för sjukskrivningsfrågor samt Försäkringskassans Områdeschefer och lokalt samverkansansvariga iorebro resp. Karlskoga och försäkringsmedicinsk rådgivare. Landstinget och Försäkringskassan träffas också två gånger per år i en gemensam Styrgrupp, där också chefen och regionalt samverkansansvarige för Försäkringskassans verksamhetsområde Väst medverkar. Syftet med Styrgruppen är att från respektive parts ledningsnivå uppnå en obruten ledningslin]e i sjukskrivningsprocessen och därigenom stärka stödet för det lokala samarbetet via Sjukskrivningskommitten. Övergripande förutsättningar för 2011 Aven för 2011 har regeringen tilldelat Försäkringskassan medel ur sjukpenninganslaget som får användas för finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. Försäkringskassans två Lokala försäkringscenter inom Örebro läns landsting disponerar för tkr för detta ändamål, vilket är mindre än en tredjedel av de tillgängliga medlen för Försäkringskassan ska inom den finansiella samordningen tillsammans med landstingen verka för att utveckla och förstärka behandling och rehabilitering. Detta som ett komplement till sjukvårdsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. Viktiga målgrupper är sjukskrivna med psykisk ohälsa eller smärtor i rörelseorganen. De åtgärder som vidtas förutsätter en skriftlig överenskommelse mellan Försäkringskassan och landstinget. Försäkringskassans inriktning för 2011 är att komma överens med landstingen om att huvudsakligen använda dessa samverkansmedel för att bidra till en effektivare sjukskrivningsprocess hos landstingen och till högre kvalitet på de medicinska beslutsunderlagen till Försäkringskassan. Särskilt fokus ska läggas på insatser som stödjer landstingens arbete med att uppnå villkoren i sjukvårdsmil]arden. 2

3 Principer och inriktning inom Örebro läns landsting Försäkringskassan och Landstinget är överens om fortsatt samverkan för att uppnå en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, inkluderande principer och inriktning för den finansiella samordningen under 2011, enligt följande: Försäkringskassan och Landstinget upprätthåller och utvecklar sitt engagemangi Sjukskrivningskommitten ochi övriga former för samverkan, som parterna kommer överens om. Försäkringskassan tillhandahåller personliga handläggare för vårdenheter i den omfattning det finns behov av och resurser för. Försäkringskassan medverkar i landstingets utbildningar i försäkringsmedicin för ATläkare, ST-läkare, specialistläkare och andra adekvata yrkesgrupper. De ömsesidiga åtgärderna inom ramen för finansiell samordning ska ha som syfte att bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess. Det innebär hög kvalitet i de medicinska beslutsunderlagen/läkarintygen, samt en aktiv samordning av alla åtgärder som behövs för att stödja den enskilde sjukskrivne att återfå arbetsförmågan.det förutsätter också en aktiv användning av det försäkringsmedicinskabeslutsstödet hos båda parter. Landstinget och Försäkringskassan har som utgångspunkt att det finns en samsyn och ett starkt gemensamt intresse att uppnå en god kvalitet iläkarintygen/ beslutsunderlagen i sjukförsäkringsärenden, varför vi är överens om följande konkreta åtgärder: - Försäkringskassan kontaktar intygsskrivande läkare och begär komplettering/återkopplar bristerna i fall där det medicinska underlaget inte har tillräcklig kvalitet för beslut i sjukpenningsärende. Ofta är telefonkontakt att föredra. Det förutsätter att hälso- och sjukvården säkerställer att det finns en sådan ingång för Försäkringskassan till varje vårdenhet. - Försäkringskassan åtar sig att göra en samlad återkoppling av noterade kvalitetsbrister. Sådan samlad återkoppling ska också omfatta de fall där det finns brister i läkarintyget, men där Försäkringskassan på grund av övrig information ändå kan fatta beslutidet enskilda ärendet, och därför inte omedelbart återkopplar till den enskilde läkaren. - Försäkringskassan och hälso- och sjukvården bedömer gemensamt behovet av att i samverkan genomföra lokala kvalitetsmätningar/"temperaturtagningar" avseende kvaliteten i medicinska underlag för att tillsammans med tidigare lokala mätningar och den nationella mätningen av kvaliteteni läkarintyg från 2010 fa ett aktuellt faktaunderlag för det gemensamma förbättringsarbetet. - Försäkringskassans handläggare, som på del av sin arbetstid arbetar ute vid vårdenheter, medverkar också tillsammans med Försäkringsmedicinska rådgivare i utbildning/ information som resp. vårdenhet anordnar angående kvalitet i medicinska underlag. - Försäkringskassan ställer till förfogande personal som tillsammans med personal från hälso- och sjukvården kan medverka som lärare/informatör vid de övriga utbildnings- eller informationstillfällen som kommer att anordnas inom hälso- och sjukvården. En utgångspunkt bör vara att det är hälso- och sjukvården som tar ansvaret för de praktiska arrangemangen kring sådana insatser. - Målet på sikt är att samtliga läkarintyg ska hålla tillräcklig kvalitet för beslut i sjukpenningärende. - Delmål för 2011 är att minst 80 procent av läkarintygen ska hålla sådan kvalitet med avseende på samtliga obligatoriska uppgifter som krävs för beslut i

4 sjukpenningärenden, ienlighet med villkoreni den nationella överenskommelsen om sjukvårdsmiljarden. Om behov finns upprättas mer detaljerade överenskommelser om aktiviteter gällande finansiell samordning mellan Försäkringskassans och hälso- och sjukvårdens lokala enheter. Ansvaret för dokumentation och uppföljning av lokalt överenskomna aktiviteter åligger de berörda lokala enheterna hos respektive part. Aktiviteter i samverkan 1. Utbildning och fortbi dning Personalens skyldigheter och ansvar vid utfårdande av intyg Kunskaper om beslutstödet Kunskaper om den nya sjukförsäkringen. Utbildningi försäkringsmedicin ska erbjudas sjukskrivande läkare inom primärvården, specialistsjukvården och till privatpraktiserande läkare. Aven annan personal som deltar i sjukskrivningsprocessen kommer att ingå vid utbildningarna liksom Försäkringskassans personliga handläggare. En läkare från Sjukskrivningskommitten ansvarar för att försäkringsmedicinsk utbildning blir ett återkommande inslag på AT/ST läkarnas utbildning. Ansvariga: Sjukskrivningskommitten och verksamhetscheferna. 2. Överenskommelser om fördjupad samverkan med Försäkringskassan Mellan Försäkringskassan och Landstinget sluts överenskommelser om fördjupad samverkan för de vårdgivare som bedöms ha behov av utökad kontakt och dialogi syfte att utveckla sjukskrivningsprocessen. Samverkansöverenskommelserna innehåller aktiviteter för att förbättra samarbete och kommunikationen mellan vårdgivaren och Försäkringskassani sjukfallshanteringen, aktiviteter för att möjliggöra så tidiga och effektiva rehabiliteringsinsatser som möjligt samt aktiviteter för att säkerställa tillämpning av försäkringsmedicinskt beslutsstöd och kvalitetssäkring av sjukskrivningsrutiner. Ansvariga: Verksamhetschefer/landstinget, samverkansansvarigalförsäkringskassan 3. Kontaktpersoner Försäkringskassan och Örebro läns landsting har till och med 2008 samverkat i "Vårdcentralsoch psykiatriprojektet" där samtliga vårdcentraler/kliniker haft särskilda utsedda handläggare som funnits på vårdenheterna vissa tider och handlagt de arbetssökande sjukskrivna. Projektet har varit framgångsrikt och fungerande samverkansformer har utvecklats under tiden. Då projektet från och med 2009 delvis implementeras i ordinarie verksamhet kommer varje vårdcentral (övriga vårdenheter utifrån behov) också för 2011 behållaltilldelas en personlig handläggare från Försäkringskassan att vara kontaktperson. D

5 Kontaktpersonens uppdrag: Personliga handläggare i huvuddelen av de ärenden på vårdenheten som gäller arbetssökande sjukskrivna, samt arbetssökande personer som uppbär sjukersättning. - Kontaktperson mellan vårdenhetens personal (läkare, sjukgymnaster, kuratorer, arbetsterapeuter) och de personliga handläggare på Försäkringskassan som handlägger övriga sjukfall vid vårdenheten. - Informerar/ger stöd i frågor gällande sjukförsäkringen. - Har kunskaper och kan ge information om övriga försäkringsslag så som vårdbidrag, handikappersättning, arbetsskador etc. - Fångar upp och förmedlar eventuella informations- och övriga kontaktbehov mellan vårdenheten och Försäkringskassan till ansvarig på Försäkringskassan för fortsatt p aner~ng. - Isamverkan med varje vårdenhets verksamhetschef, ta fram fasta tider för avstämningsmöten. - Ansvariga: Enhetschefer och samverkansansvarigalförsäkringskassan 4. Uppföljning och kvalitetssäkring av sjukskrivningsrutiner Uppföljning av kvaliteten i läkarintygen Användande och följsamheten till beslutsstödets rekommendationer Uppföljningarna kommer att ske verksamhetsvis på vårdcentralerna och klinikerna vid ordinarie läkarmöte. Verksamhetschefen deltar vid dessa möten, klargör sitt ledningsansvar och påbörjar verksamhetens arbete med lokala riktlin]er som ett led i att kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen. Vid dessa tillfällen deltar också den paramedicinska personal som tillhör respektive vårdcentral/klinik samt en handläggare från Försäkringskassan. Ansvariga: Verksamhetschefer/landstinget 5. Statistik Gemensam fortsatt uppföljning och analys av enhetens sjukskrivningsmönster och sjukskrivningspraxis samt påverkan på in- och utflödet i sjukförsäkringen. Under 2011 kommer Försäkringskassans kommande system, IT-BUS, att kunna bör]a användas som stöd. Ansvariga: Verksamhetschefer/landstinget. Samverkansansvariga/Försäkringskassan 6. Operativ grupp En operativ grupp bör inrättas som, på uppdrag av Sjukskrivningskommitten, kommer att arbeta med konkreta insatser utifrån de behov som landstinget och Försäkringskassan iar signaler om från respektive verksamhet. Den operativa gruppen ska fa mandat att i direktkontakt med verksamhetschefer och enhetschefer lyfta problem %r att vidta åtgärder på såväl strukturell som individuell nivå.iförsta hand handlar det om kvaliteten i läkarintygen. Ansvarig: Sjukskrivningskommitten 5

6 Giltighet Denna överenskommelse gäller för Parterna är överens om att bristande uppfyllelse a~ denna överenskommelse inte ska föranleda skadeståndsansvar. Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna tagit del av var sitt ~~., e ~e Y ~~ ~~ ~~ ~~ /, r~ d Rickård Simonsson Tf Landstingsdirektör Orebro läns landsting Lars Arvidsson Verksamhetsområdeschef näst Försäkringskassan

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer