Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4"

Transkript

1 Hantering av allmänna handlingar Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4

2

3 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HANDBOK OM DIARIEFÖRING FÖR REGISTRATORS- FUNKTION OCH HANDLÄGGARE 2010:4 Tryckning: Kriminalvårdens Reprocentral, 2010 Ytterligare exemplar kan beställas från förlaget. Fax: Beställningsnr: 5070 ISBN: Krimnet/Regelverk/Handböcker Hemsida:

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRKORTNINGAR VIKTIGA BEGREPP INLEDNING OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Allmänt Allmänna handlingar Handlingar som inte är allmänna Offentliga handlingar PERSONUPPGIFTER Allmänt Vad är en behandling av en personuppgift? När får en personuppgift behandlas? Rättelse av personuppgifter m.m POSTHANTERING Allmänt Adressering Postöppning Hantering av direktställd post vid frånvaro ALLMÄNT OM DIARIEFÖRING Om diariet Handlingar som inte behöver registreras i Diabas Handlingar som registreras i Diabas Övrigt DIARIEFÖRING I DIABAS Sökning Registrering av handlingar i ett nytt ärende Registrering av handlingar i ett befintligt ärende Om rättelse vid felregistrering... 50

6 9. FÖRVARING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR UNDER HANDLÄGGNING RENSNING OCH AD ACTA-LÄGGNING Rensning Ad acta-läggning GALLRING ARKIVERING Allmänt Arkivbeskrivning Ansvar för arkivbildningen Förvaring av arkiverat material Lån av ärende KONTROLL AV ÖPPNA ÄRENDEN JK:s tillsyn Egen kontroll...63 BILAGA 1: ÄRENDESLAGSGUIDE...65 BILAGA 2: LATHUND FÖR HANDLÄGGARE...67 BILAGA 3: CHECKLISTA FÖR HANDLÄGGARE...69 BILAGA 4: EXEMPEL...70

7 1. FÖRKORTNINGAR Ao HäL JK JO KvaL KLAS KVR Arbetsordningen Lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. (Häkteslagen) Justitiekanslern Justitieombudsmannen Lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt Kriminalvårdens klientadministrativa system Kriminalvårdsregistret OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PA PAN Personaladministration Kriminalvårdens personalansvarsnämnd PuL Personuppgiftslagen (1998:204) RPS SPAR SOU TF TPT RÅ Rikspolisstyrelsen Statens person- och adressregister Statens offentliga utredningar Tryckfrihetsförordningen Transporttjänsten Regeringsrättens årsbok 3

8 2. VIKTIGA BEGREPP Ad acta Med att lägga ett ärende ad acta menas att ärendet avslutas i diariet. Det är handläggaren av ett ärende som beslutar att lägga ärendet ad acta, se avsnitt Själva åtgärden i diariet utförs av registrator. Se avsnitt Akt Alla handlingar som ingår i ett ärende. Se kapitel 9. Aktkappa Allmän handling Arbetsmaterial Arkiv Arkivbeskrivning Delning Diarieföring Diabas Det omslag i vilket handlingarna i ett ärende förvaras. Se kapitel 9. En handling som förvaras hos en myndighet och som har inkommit dit eller upprättats där; se även Handling. Se avsnitt 4.2. Handlingar som inte är allmänna även om de i övrigt uppfyller kraven på en upprättad handling. Hit räknas utkast, handlingar på delning samt minnesanteckningar (i TF:s mening) och PM; dock inte om handlingarna tillför ärendet en sakuppgift. Se avsnitt 4.3. En myndighets arkiv bildas av myndighetens allmänna handlingar, se kapitel 12. En handling som inte tidigare har varit allmän blir det om den omhändertas för arkivering. Se avsnitt En myndighets beskrivning av sin verksamhet, register och andra sökmedel, tekniska hjälpmedel m.m.; se 4 kap. 2 OSL och avsnitt En specialvariant av kommunikation av arbetsmaterial brukar kallas delning eller underhandsremiss. Enligt praxis utgör sådana s.k. mellanprodukter ingen allmän handling, så länge de inte har expedierats. Förutsättningen är dels att handlingen är av preliminär beskaffenhet, t.ex. utkast, dels att den överlämnas till någon annan myndighet för att inhämta synpunkter i samrådssyfte eller liknande. Se avsnitt 4.3. Ett sätt att registrera allmänna handlingar; se även Registrering. Lagen talar endast om att registrera allmänna handlingar. I praktiken används däremot ofta ordet diarieföring i stället för registrering. Ett register där allmänna handlingar registreras kallas diarium. Se avsnitt 7.1. Kriminalvårdens databaserade diarium. 4

9 Diarieplan Den handling inom Kriminalvården som beskriver hur olika handlingar delas in i klasser vid diarieföring för att lättare kunna återfinnas. Se avsnitt Diarium Ett register för allmänna handlingar. Se avsnitt 7.1. Dokumenthanteringsplaner Expediering Följesedel Gallring Handling Hemligt arkiv Inkommen handling JK-listan Journalhandling Klientärende Minnesanteckning De dokument inom Kriminalvården som anger om myndighetens allmänna handlingar ska bevaras eller gallras och, om de ska gallras, när. Se kapitel 11. När en handling i slutlig form sänds till en annan myndighet eller till en enskild person eller organisation. Huvudregeln är att handlingen då blir allmän. Se avsnitt Blankett i akten för handläggarens noteringar. Är allmän handling. Se avsnitt Att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar, oavsett om de är i pappersform eller digitalt. Se kapitel 11. Teknikneutralt begrepp för något som lagrar information, t.ex. papper, fax, e-post, bilder, fotografier, innehållet i en röstbrevlåda, bandupptagningar, cd-skivor, SMS eller andra datalagrade uppgifter. Se avsnitt 4.2. Det arkiv där handlingar med uppgifter av betydelse för rikets säkerhet förvaras kallas ibland så eller för Arkiv H. Se avsnitt Handling som har anlänt till myndigheten från annan myndighet eller från en enskild (t.ex. intagen) eller som har kommit behörig befattningshavare till handa. Se avsnitt Den förteckning över vissa oavslutade ärenden som Kriminalvården senast den 1 mars varje år ska lämna till JK. Se avsnitt Alla handlingar som upprättas eller inkommer till myndigheten och de anteckningar som görs om en enskild klient, se även klientärende. Se avsnitt 7.2. och Ett ärende som innehåller journalhandlingar brukar ibland i dagligt tal inom Kriminalvården kallas för ett klientärende. Se avsnitt 7.2. och En handling som tillkommit inom Kriminalvården, som hör till ärende, men som tillkommit endast för föredragning eller beredning och som inte tillför ärendet någon sakuppgift. Se avsnitt

10 Registrering Rensning Offentlig handling Tjänsteanteckning Upprättad handling Årsakt Se Diarieföring. Att ur en akt ta bort sådant som inte är allmänna handlingar och som inte ska arkiveras. Se avsnitt Allmän handling som inte är föremål för sekretess. Se avsnitt 4.4. Uppgift som Kriminalvården får på annat sätt än genom en handling; t.ex. en muntlig uppgift per telefon, och som kan ha betydelse för utgången av ett ärende antecknas av handläggaren i en s.k. tjänsteanteckning. Se avsnitt Handling som har expedierats, handling i ett ärende som har slutbehandlats av myndigheten, handling som inte hör till något särskilt ärende men som har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. Se avsnitt Vissa slags likartade handlingar kan registreras i en årsakt i Diabas. Se avsnitt

11 3. INLEDNING Offentlighetsprincipen är en av de viktigaste principerna inom offentlig förvaltning. En förutsättning för att den ska fungera inom Kriminalvården är att vi har ordning och reda så att vi hittar bland våra handlingar. Bra diarieföring gör att handlingar snabbt och lätt kan hittas och höjer kvaliteten på Kriminalvårdens arbete. Syftet med denna handbok är att klargöra vilka regler och myndighetsgemensamma rutiner som allmänt gäller för diarieföring och annan hantering av handlingar inom Kriminalvården. I handboken klargörs också vilken funktion som har ansvaret för att en viss åtgärd utförs. Avsikten är att handboken ska vara till hjälp och stöd i det dagliga arbetet. Handboken riktar sig till samtliga anställda och uppdragstagare inom Kriminalvården som hanterar handlingar och ärenden, dvs. inte bara registratorsfunktionen utan även handläggare och chefer. Kapitel 8 och bilaga 4 beskriver konkret hur diarieföring i Diabas sker och riktar sig främst till registratorsfunktionen. Med registratorsfunktionen avses i denna handbok den som har i arbetsuppgift att diarieföra. De avsnitt som är särskilt viktiga för den som diarieför har markerats med blå kantlinje för att de lätt ska hittas. I handboken behandlas inte sekretessfrågor. När det gäller sådana frågor hänvisas i stället till Handbok i sekretessfrågor inom Kriminalvården. Handboken behandlar heller inte ärendehandläggning i förvaltningslagens mening eller beredningsfrågor. I dessa frågor hänvisas till Handbok i förvaltningsrätt för Kriminalvården samt, för huvudkontorets del, beskrivningen av beredningsrutiner. Huvudkontorets rättsenhet tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och ansvarar för att handboken hålls uppdaterad. 7

12 4. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Aktuella författningar och referenser 2 kap. TF 4 kap. OSL Regeringsrättens dom den 5 oktober 2007 i mål nr RÅ 1987 ref 1 RÅ 1989:29 SOU 2009:5 Säkerhetskopiors rättsliga status JO 1977/78 s 255 JO 1990/91 s 391 E-posthandboken Handbok i sekretessfrågor inom Kriminalvården Handbok om personalansvarsärenden Kriminalvårdens riktlinjer för datoranvändning Arbetsordningen 4.1 ALLMÄNT Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten en grundlagsskyddad rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar. Det krävs stöd i lag för att en myndighet ska kunna vägra att lämna ut en uppgift ur en handling. I TF regleras inte bara att allmänheten har rätt till insyn i myndigheters allmänna handlingar, utan också att rätten till insyn inte får fördröjas. En myndighet måste kunna ta fram en efterfrågad handling genast eller så snart det är möjligt. I Handbok i sekretessfrågor inom Kriminalvården går det att läsa mer om offentlighetsprincipen och frågor om utlämnande av allmän handling. Av OSL framgår att en myndighet, när den organiserar sina allmänna handlingar, särskilt ska se till att allmänna handlingar kan lämnas ut så snabbt som krävs, allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, rätten att ta del av allmänna handlingar säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, enskilda bör ges goda möjligheter att söka efter allmänna handlingar, det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt det har skett, samt att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen. 8

13 Mot bakgrund av de här kraven är det avgörande att Kriminalvården genom registrering (diarieföring) har god ordning bland handlingarna. Dessutom är det givetvis nödvändigt för att Kriminalvårdens arbete ska kunna bedrivas effektivt. Nedan finns ganska utförligt förklarat vad som är en allmän handling. Detta måste man veta för att diarieföringen ska bli riktig. Det är också nödvändigt att veta om en handling är allmän eller inte om någon enskild begär att få del av den. Kom ihåg! Du måste veta vad som är en allmän handling för att registreringen ska bli riktig. 4.2 ALLMÄNNA HANDLINGAR Begreppet handling Med handling menas något som lagrar information. Det är inte avgörande vilken teknik som används. Med handling menas alltså t.ex. skrivelser, fax, e-post, bilder, fotografier, innehållet i en röstbrevlåda, bandupptagningar, cd-skivor, sms och andra datalagrade uppgifter. Huvudregeln är att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den har inkommit dit eller har upprättats där (2 kap. 3 TF) Förvaras hos myndigheten Utgångspunkten är att samtliga handlingar som finns i Kriminalvårdens lokaler anses förvarade inom Kriminalvården. När det gäller t.ex. datalagrade uppgifter anses de förvarade hos myndigheten om Kriminalvården faktiskt kan överföra uppgifterna så att de går att läsa eller uppfattas på annat sätt. Men en sammanställning av datalagrade uppgifter anses bara förvarad hos myndigheten om överföringen kan ske med rutinbetonade åtgärder. Är det fråga om personuppgifter krävs det dessutom att Kriminalvården har laglig rätt att överföra uppgifterna till uppfattbar form. Om privata konsulter anlitas, t.ex. vid en rekrytering, anses handlingar som finns hos konsulten förvarade hos myndigheten, om konsulten kan anses ha tagit emot dem för myndighetens räkning (jfr RÅ 1989:29 och JO 1990/91 s 391). Om en konsult gör en utredning kan den handling som utredningen redovisas i vara att anse som en inom Kriminalvården utarbetad handling. Avgörande är närmast om den som gör utredningen intar en från Kriminalvården självständig ställning eller inte. Även handlingar som förvaras tillfälligt i en anställds bostad eller som t.ex. tas med på en resa anses vara förvarade hos myndigheten Inkommen hos myndigheten En handling som förvaras hos myndigheten blir alltså allmän om den är inkommen. Vad menas då med begreppet inkommen? En handling anses inkommen till en myndighet den dag då handlingen har anlänt till myndigheten eller mottagits av behörig befattningshavare. Med behörig befattningshavare menas en tjänsteman eller uppdragstagare som har att ta befattning med det ärende till vilket handlingen hör, eller registratorsfunktionen. 9

14 Datalagrade uppgifter anses ha kommit in till myndigheten när någon annan har gjort uppgiften tillgänglig för myndigheten i en sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller uppfattas på något annat sätt. Det räcker alltså att upptagningen kan läsas av någon inom Kriminalvården med hjälp av vår tekniska utrustning. Det krävs inte att någon faktiskt har läst den. Ett e-postmeddelande kan därför anses ha kommit in till myndigheten och därmed vara allmän handling även om ingen har läst det (t.ex. om den mottagande tjänstemannen är på resa eller har semester). Ett anbud eller annan sådan handling som enligt tillkännagivande ska lämnas i förseglat omslag anses dock inte ha kommit in till myndigheten före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. Av 10 förvaltningslagen framgår dessutom att: En handling anses komma in till en myndighet när en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman tillhanda. Kan det antas att en handling eller en avi om en handling en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndighetens räkning på en postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman tillhanda närmast följande arbetsdag Upprättad hos myndigheten En handling hos en myndighet som inte är inkommen blir ändå allmän när den kan anses upprättad. Detta kan ske i flera fall. En handling anses alltid upprättad när den har expedierats (2 kap 7 TF). En handling blir alltså som huvudregel allmän när den sänds till eller på annat sätt lämnas över till en enskild, t.ex. en intagen, eller till en annan myndighet (se dock avsnitt 4.2. om handlingar som sänds till annan myndighet men som ändå inte anses expedierade). En handling som hör till ett ärende anses upprättad när det ärende till vilket den hör har slutbehandlats hos myndigheten, om handlingen är sådan att den ska arkiveras. En handling som tillför ett ärende sakuppgifter, t.ex. en tjänsteanteckning, blir alltså allmän först när ärendet läggs ad acta, om inte handlingen dessförinnan har expedierats. Ett annat exempel är ett yttrande som enbart skickas inom Kriminalvården. Yttrandet blir som regel inte allmän handling om det inte omhändertas för arkivering (dvs. bevaras i akten när den läggs ad acta). En handling som inte hör till ett ärende anses upprättad när den har justerats av myndigheten eller när den har färdigställts på annat sätt, t.ex. genom att godkännas av behörig befattningshavare och omhändertas för förvaring. 10

15 Diarier, journaler och sådana register eller förteckningar som förs fortlöpande anses upprättade när de har färdigställts för anteckning. Exempel på det är Diabas, de klientadministrativa systemen, journalanteckningar i hälso- och sjukvården, en följesedel i ett ärende eller en planeringskalender. En systemlogg är ett annat exempel. Sannolikt faller också anteckningar i incidentrapporteringssystemet in under denna regel. Ett protokoll eller annan jämförlig anteckning anses upprättad när handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. När det gäller säkerhetskopior som genereras i datorsystem är rättsläget idag oklart. Under vissa förhållanden kan de anses som allmän handling (se närmare om detta i SOU 2009:5). Kom ihåg! En handling är som huvudregel allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad där. 4.3 HANDLINGAR SOM INTE ÄR ALLMÄNNA Det finns vissa handlingar som inte är allmänna, trots att de förvaras på myndigheten och är inkomna eller upprättade. Arbetshandlingar är inte allmänna handlingar även om de i övrigt uppfyller kraven på en upprättad handling. Hit räknas utkast, handlingar på delning samt minnesanteckningar och promemorior; men inte om handlingarna tillför ett ärende en sakuppgift. En handling som tillför ett ärende en sakuppgift, t.ex. ett e-postmeddelande eller en tjänsteanteckning blir allmän handling när ärendet har slutbehandlats hos myndigheten och handlingen tas om hand för arkivering. Minnesanteckningar i lagens mening är sådant som har kommit till endast för ett ärendes föredragning eller beredning och som (till skillnad mot en s.k. tjänsteanteckning) inte har tillfört ärendet någon sakuppgift. Exempel är rättsutredningar och interna promemorior som sammanställer sakuppgifter som finns dokumenterade på annat sätt och som i övrigt innehåller interna bedömningar. Utkast och handlingar på delning är handlingar som är förstadier till definitivt utformade handlingar. De brukar ibland kallas mellanprodukter. Hit hör även korrektur som ska granskas. Sådana handlingar som skrivs eller sänds inom myndigheten blir inte därigenom allmänna. En handling som skickas eller tas emot för samråd, dvs. på delning, från eller till en annan myndighet är inte en allmän handling vare sig hos avsändaren eller mottagaren. Om synpunkter på delningen lämnas genom att de antecknas på själva delningshandlingen, anses inte heller dessa vara allmän handling. En handling som en enskild person eller ett företag skickar till Kriminalvården blir däremot alltid en allmän handling, även om handlingen enbart utgör ett utkast eller skickas för samråd. Formella remisser från andra myndigheter faller under huvudregeln för allmänna handlingar. 11

16 Interna handlingar blir som huvudregel inte allmänna enbart på grund av att de har skickats från enhet till en annan inom myndigheten. En handling som t.ex. skickas från en region till en annan, från ett verksamhetsställe till en region eller från en region till huvudkontoret (t.ex. ett e-postmeddelande) blir inte enbart därigenom allmän. (Se mer i avsnitt om hantering av interna handlingar i Diabas). Det kan dock förekomma situationer där två enheter inom samma myndighet är så självständiga i förhållande till varandra att även interna handlingar blir allmänna genom översändandet. Ett exempel på ett sådant självständigt organ är PAN. (Se mer om detta i Handbok om personalansvarsärenden). När det gäller frågan om IT-systemens säkerhetskopior utgör allmän handling får rättsläget närmast beskrivas som oklart (se SOU 2009:5). Handlingar som återkommit till myndigheten efter teknisk bearbetning eller lagring anses inte som inkomna till myndigheten på ett sådant sätt att de enbart därigenom blir allmänna handlingar. Som teknisk bearbetning bör man t.ex. kunna räkna en översättning till eller från främmande språk. Artiklar och andra meddelanden som har lämnats in till eller upprättats hos myndigheten endast för offentliggörande i en periodisk skrift som utges genom myndigheten, t.ex. Runtikrim är inte allmänna handlingar. Detta gäller alltså både handlingar som har utarbetats av någon tjänsteman på myndigheten och sådana som har skickats till myndigheten genom någon utomstående. Biblioteksmaterial, dvs. handlingar som ingår i biblioteket, är inte allmänna handlingar. Också handlingar som är tillgängliga via internet anses falla in under detta undantag. Privata handlingar som är ställda personligen till en tjänsteman och som mottagaren har fått endast i egenskap av privatperson är inte allmänna handlingar även om de har kommit in till myndigheten och förvaras där. Som exempel kan nämnas privata e- postmeddelanden eller post som någon har fått i sin egenskap av facklig förtroendeman. Detta får inte sammanblandas med att en handling, som gäller en tjänsteangelägenhet, har adresserats personligen till tjänstemannen. Sådana handlingar är allmänna även om de dessutom innehåller information av personlig karaktär. (Se under avsnitt om hur Kriminalvården adresserar försändelser inom myndigheten och till andra myndigheter). Brev till eller från en intagen är inte en allmän handling enbart av den anledningen att det förvaras av Kriminalvården. Ett brev från en intagen (t.ex. anhållan eller annan skrivelse) som har lämnats in till Kriminalvården blir förstås allmän handling när det inkommer till myndigheten. Likaså blir förstås skrivelser från Kriminalvården till en intagen allmän handling när de expedieras. Kom ihåg! Det finns vissa handlingar som inte är allmänna, trots att de förvaras inom Kriminalvården och är inkomna hit eller upprättade här. 12

17 4.4 OFFENTLIGA HANDLINGAR Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Det enda undantaget till detta är om det finns någon regel i OSL, eller i någon lag som den lagen hänvisar till, som utgör hinder mot att lämna ut uppgiften. Man kan alltså inte skapa sekretess genom att besluta att en handling ska vara hemlig. Sekretess uppstår heller inte genom hemligstämpling. Myndigheter är skyldiga att låta den som begär det ta del av en offentlig handling eller att lämna ut en kopia av den. En sådan begäran kan göras muntligt. Myndigheter har också en informationsskyldighet om innehållet i en offentlig handling. Det innebär alltså en skyldighet att lämna uppgifter ur handlingen, t.ex. per telefon. Myndigheter är även skyldiga att lämna uppgifter som myndigheten förfogar över till andra myndigheter, i den mån sekretess inte gäller för uppgifterna. Dessutom har myndigheter enligt förvaltningslagen en serviceskyldighet som innebär att i rimlig utsträckning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Enskilda som har vänt sig till fel myndighet ska hänvisas till rätt myndighet. Frågor från enskilda ska alltid besvaras på något sätt. Du kan läsa mer i Handboken om sekretessfrågor inom Kriminalvården om hur en begäran om att få ta del av eller få en kopia på en allmän handling ska hanteras. Handboken i sekretessfrågor inom Kriminalvården behandlar också frågor om när sekretess gäller för uppgifter i en handling m.m. 13

18 5. PERSONUPPGIFTER Aktuella författningar och referenser Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) Lag (2001:617) om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården Förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 26 förvaltningslagen (1986:223) 5.1 ALLMÄNT PuL samt lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården innehåller bestämmelser som påverkar vad som får antecknas i ett diarium. Syftet med lagstiftningen om personuppgifter är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter ska alltid registreras på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Diariets primära syfte är att ge allmänheten möjlighet till inblick i myndighetens handlingar. Det är med andra ord myndighetens ansikte utåt. Det är därför viktigt att den som diarieför visar gott omdöme och utför arbetet med respekt och objektivitet. I det här sammanhanget kan också nämnas begreppet skyddade personuppgifter. Det är Skatteverkets samlingsbegrepp för olika åtgärder som skyddar sekretessbelagda personuppgifter inom folkbokföringen. Se avsnitt om hur skyddade personuppgifter hanteras i Diabas. Du kan också läsa mer om skyddade personuppgifter i Handbok i sekretessfrågor inom Kriminalvården. 5.2 VAD ÄR EN BEHANDLING AV EN PERSONUPPGIFT? Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det innebär att till och med en så kortfattad uppgift som ett namn, ett personnummer eller ett intagningsnummer som kan kopplas till en viss person är en personuppgift i lagens mening. Behandling betyder alla åtgärder som vidtas med en personuppgift, däribland registrering av uppgiften i ett diarium. 14

19 5.3 NÄR FÅR EN PERSONUPPGIFT BEHANDLAS? En personuppgift får bara behandlas (t.ex. diarieföras) om det finns stöd i lag eller förordning för det. När det gäller uppgifter om klienter, dvs. häktade, personer dömda till fängelse samt personer som är föremål för personutredning m.m. framgår det av lagen, förordningen och föreskriften om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården vilka uppgifter som får och ska registreras. Kriminalvårdens gemensamma diarium Diabas är anpassat efter desa regler. PuL reglerar däremot hur andra personuppgifter än klienters, t.ex. personuppgifter om personal eller andra enskilda personer, får hanteras. Det som är särskilt viktigt att tänka på är att det, enligt PuL, som huvudregel är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, eller som rör hälsa eller sexualliv. PuL har också särskilda regler för behandling av personnummer. Personnummer (eller samordningsnummer) får utan samtycke bara behandlas om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering, något annat beaktansvärt skäl. I kapitel 8 beskrivs närmare hur personuppgifter hanteras vid diarieföring. 5.4 RÄTTELSE AV PERSONUPPGIFTER M.M. Det finns vissa bestämmelser i PuL som gäller all hantering av personuppgifter inom Kriminalvården. Bestämmelserna gäller alltså både personuppgifter om klienter och personuppgifter om andra personer, t.ex. personal eller andra enskilda. Här nedan kommer de viktigaste av dessa bestämmelser att beskrivas Information till den registrerade Kriminalvården är enligt vissa bestämmelser i PuL skyldig att lämna information till den som registreras. Se mer om detta i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården. 15

20 5.4.2 Rättelse av personuppgifter Kriminalvården är enligt PuL skyldig att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som har behandlats felaktigt. Detta ska ske snarast efter det att ett fel har upptäckts. Den vanligaste åtgärden när en felaktig registrering har skett i Diabas är att göra en rättelse, se avsnitt 8.4. Detta innebär att en registrerad uppgift ersätts eller kompletteras med korrekta uppgifter. De uppgifter som har ersatts kan spåras i Diabas logg. Rättelse ska ske på begäran av den registrerade. Rättelse kan också ske om Kriminalvården själv upptäcker felet. Kriminalvården har i vissa fall en underrättelseskyldighet om att rättelse har gjorts. Se även mer om rättelse i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården Skadestånd Kriminalvården kan bli skadeståndsskyldig om personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt. Sådana skadeståndsärenden handläggs av Justitiekanslern. Kom ihåg! Det krävs stöd i lag för att behandla personuppgifter. Uppgifterna måste vara korrekta och en felaktig behandling ska rättas. Särskilda regler gäller för uppgifter om klienter, för känsliga personuppgifter och för personnummer. 16

21 6. POSTHANTERING Aktuella författningar och referenser Arbetsordningen Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kontanta medel Kriminalvårdens riktlinjer för datoranvändning E-posthandboken Ekonomihandboken Kammarrätten i Jönköpings dom den 26 februari 2009 (sms) JO:s årsbok 2002/03 s 495 JO:s beslut den 22 januari 2002 i ärende nr JO:s beslut den 11 januari 2007 i ärende nr ALLMÄNT Eftersom Kriminalvården är skyldig att hantera allmänna handlingar på visst sätt måste all inkommen papperspost och andra meddelanden som kan innehålla allmänna handlingar öppnas eller på annat sätt tas om hand så snart det kan ske. Även privatadresserad papperspost samt andra meddelanden såsom e-post, fax och sms kan innehålla allmänna handlingar (se om begreppen handling och allmän handling i avsnitt 4.1.). Kriminalvårdens skyldigheter gäller alltså teknikneutralt och oavsett hur en försändelse har adresserats. Postöppning och utdelning av post inom Kriminalvården ska ske snabbt med hög prioritet. Hantering av fax, e-post och sms kan vara särskilt brådskande. 6.2 ADRESSERING Myndighetsadresserad inkommen post Inkommen papperspost som har adresserats till Kriminalvården eller till någon enhet (t.ex. ett verksamhetsställe) öppnas vid myndighetens s.k. postöppning. Undantag gäller också anbud och offerter som enbart ska ankomststämplas och lämnas oöppnade till den som handlägger upphandlingsärendet Privatadresserad inkommen post Det händer att det kommer post till Kriminalvården som har adresserats till någon anställd personligen. Att namnet på någon person står först i adressuppgiften på en försändelse innebär normalt att försändelsen betraktas som privatadresserad. Anges uttrycken privat, personligt eller liknande på försändelsen bör försändelsen också betraktas som privatadresserad. I de här fallen gäller att endast den anställde som har angetts som adressat har rätt att öppna försändelsen. Kontakt måste därför snarast tas med denne. Posten får dock öppnas av någon annan om adressaten har lämnat sitt tillstånd till detta genom fullmakt, se nedan under avsnitt

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 3. Registrering/diarieföring och ärendehantering Innehållsförteckning Registrering/diarieföring och ärendehantering... 2 Diarium... 2 Dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem...

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson 1 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 2 Begreppet Allmän handling

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer