Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4"

Transkript

1 Hantering av allmänna handlingar Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4

2

3 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HANDBOK OM DIARIEFÖRING FÖR REGISTRATORS- FUNKTION OCH HANDLÄGGARE 2010:4 Tryckning: Kriminalvårdens Reprocentral, 2010 Ytterligare exemplar kan beställas från förlaget. Fax: Beställningsnr: 5070 ISBN: Krimnet/Regelverk/Handböcker Hemsida:

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRKORTNINGAR VIKTIGA BEGREPP INLEDNING OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Allmänt Allmänna handlingar Handlingar som inte är allmänna Offentliga handlingar PERSONUPPGIFTER Allmänt Vad är en behandling av en personuppgift? När får en personuppgift behandlas? Rättelse av personuppgifter m.m POSTHANTERING Allmänt Adressering Postöppning Hantering av direktställd post vid frånvaro ALLMÄNT OM DIARIEFÖRING Om diariet Handlingar som inte behöver registreras i Diabas Handlingar som registreras i Diabas Övrigt DIARIEFÖRING I DIABAS Sökning Registrering av handlingar i ett nytt ärende Registrering av handlingar i ett befintligt ärende Om rättelse vid felregistrering... 50

6 9. FÖRVARING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR UNDER HANDLÄGGNING RENSNING OCH AD ACTA-LÄGGNING Rensning Ad acta-läggning GALLRING ARKIVERING Allmänt Arkivbeskrivning Ansvar för arkivbildningen Förvaring av arkiverat material Lån av ärende KONTROLL AV ÖPPNA ÄRENDEN JK:s tillsyn Egen kontroll...63 BILAGA 1: ÄRENDESLAGSGUIDE...65 BILAGA 2: LATHUND FÖR HANDLÄGGARE...67 BILAGA 3: CHECKLISTA FÖR HANDLÄGGARE...69 BILAGA 4: EXEMPEL...70

7 1. FÖRKORTNINGAR Ao HäL JK JO KvaL KLAS KVR Arbetsordningen Lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. (Häkteslagen) Justitiekanslern Justitieombudsmannen Lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt Kriminalvårdens klientadministrativa system Kriminalvårdsregistret OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PA PAN Personaladministration Kriminalvårdens personalansvarsnämnd PuL Personuppgiftslagen (1998:204) RPS SPAR SOU TF TPT RÅ Rikspolisstyrelsen Statens person- och adressregister Statens offentliga utredningar Tryckfrihetsförordningen Transporttjänsten Regeringsrättens årsbok 3

8 2. VIKTIGA BEGREPP Ad acta Med att lägga ett ärende ad acta menas att ärendet avslutas i diariet. Det är handläggaren av ett ärende som beslutar att lägga ärendet ad acta, se avsnitt Själva åtgärden i diariet utförs av registrator. Se avsnitt Akt Alla handlingar som ingår i ett ärende. Se kapitel 9. Aktkappa Allmän handling Arbetsmaterial Arkiv Arkivbeskrivning Delning Diarieföring Diabas Det omslag i vilket handlingarna i ett ärende förvaras. Se kapitel 9. En handling som förvaras hos en myndighet och som har inkommit dit eller upprättats där; se även Handling. Se avsnitt 4.2. Handlingar som inte är allmänna även om de i övrigt uppfyller kraven på en upprättad handling. Hit räknas utkast, handlingar på delning samt minnesanteckningar (i TF:s mening) och PM; dock inte om handlingarna tillför ärendet en sakuppgift. Se avsnitt 4.3. En myndighets arkiv bildas av myndighetens allmänna handlingar, se kapitel 12. En handling som inte tidigare har varit allmän blir det om den omhändertas för arkivering. Se avsnitt En myndighets beskrivning av sin verksamhet, register och andra sökmedel, tekniska hjälpmedel m.m.; se 4 kap. 2 OSL och avsnitt En specialvariant av kommunikation av arbetsmaterial brukar kallas delning eller underhandsremiss. Enligt praxis utgör sådana s.k. mellanprodukter ingen allmän handling, så länge de inte har expedierats. Förutsättningen är dels att handlingen är av preliminär beskaffenhet, t.ex. utkast, dels att den överlämnas till någon annan myndighet för att inhämta synpunkter i samrådssyfte eller liknande. Se avsnitt 4.3. Ett sätt att registrera allmänna handlingar; se även Registrering. Lagen talar endast om att registrera allmänna handlingar. I praktiken används däremot ofta ordet diarieföring i stället för registrering. Ett register där allmänna handlingar registreras kallas diarium. Se avsnitt 7.1. Kriminalvårdens databaserade diarium. 4

9 Diarieplan Den handling inom Kriminalvården som beskriver hur olika handlingar delas in i klasser vid diarieföring för att lättare kunna återfinnas. Se avsnitt Diarium Ett register för allmänna handlingar. Se avsnitt 7.1. Dokumenthanteringsplaner Expediering Följesedel Gallring Handling Hemligt arkiv Inkommen handling JK-listan Journalhandling Klientärende Minnesanteckning De dokument inom Kriminalvården som anger om myndighetens allmänna handlingar ska bevaras eller gallras och, om de ska gallras, när. Se kapitel 11. När en handling i slutlig form sänds till en annan myndighet eller till en enskild person eller organisation. Huvudregeln är att handlingen då blir allmän. Se avsnitt Blankett i akten för handläggarens noteringar. Är allmän handling. Se avsnitt Att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar, oavsett om de är i pappersform eller digitalt. Se kapitel 11. Teknikneutralt begrepp för något som lagrar information, t.ex. papper, fax, e-post, bilder, fotografier, innehållet i en röstbrevlåda, bandupptagningar, cd-skivor, SMS eller andra datalagrade uppgifter. Se avsnitt 4.2. Det arkiv där handlingar med uppgifter av betydelse för rikets säkerhet förvaras kallas ibland så eller för Arkiv H. Se avsnitt Handling som har anlänt till myndigheten från annan myndighet eller från en enskild (t.ex. intagen) eller som har kommit behörig befattningshavare till handa. Se avsnitt Den förteckning över vissa oavslutade ärenden som Kriminalvården senast den 1 mars varje år ska lämna till JK. Se avsnitt Alla handlingar som upprättas eller inkommer till myndigheten och de anteckningar som görs om en enskild klient, se även klientärende. Se avsnitt 7.2. och Ett ärende som innehåller journalhandlingar brukar ibland i dagligt tal inom Kriminalvården kallas för ett klientärende. Se avsnitt 7.2. och En handling som tillkommit inom Kriminalvården, som hör till ärende, men som tillkommit endast för föredragning eller beredning och som inte tillför ärendet någon sakuppgift. Se avsnitt

10 Registrering Rensning Offentlig handling Tjänsteanteckning Upprättad handling Årsakt Se Diarieföring. Att ur en akt ta bort sådant som inte är allmänna handlingar och som inte ska arkiveras. Se avsnitt Allmän handling som inte är föremål för sekretess. Se avsnitt 4.4. Uppgift som Kriminalvården får på annat sätt än genom en handling; t.ex. en muntlig uppgift per telefon, och som kan ha betydelse för utgången av ett ärende antecknas av handläggaren i en s.k. tjänsteanteckning. Se avsnitt Handling som har expedierats, handling i ett ärende som har slutbehandlats av myndigheten, handling som inte hör till något särskilt ärende men som har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. Se avsnitt Vissa slags likartade handlingar kan registreras i en årsakt i Diabas. Se avsnitt

11 3. INLEDNING Offentlighetsprincipen är en av de viktigaste principerna inom offentlig förvaltning. En förutsättning för att den ska fungera inom Kriminalvården är att vi har ordning och reda så att vi hittar bland våra handlingar. Bra diarieföring gör att handlingar snabbt och lätt kan hittas och höjer kvaliteten på Kriminalvårdens arbete. Syftet med denna handbok är att klargöra vilka regler och myndighetsgemensamma rutiner som allmänt gäller för diarieföring och annan hantering av handlingar inom Kriminalvården. I handboken klargörs också vilken funktion som har ansvaret för att en viss åtgärd utförs. Avsikten är att handboken ska vara till hjälp och stöd i det dagliga arbetet. Handboken riktar sig till samtliga anställda och uppdragstagare inom Kriminalvården som hanterar handlingar och ärenden, dvs. inte bara registratorsfunktionen utan även handläggare och chefer. Kapitel 8 och bilaga 4 beskriver konkret hur diarieföring i Diabas sker och riktar sig främst till registratorsfunktionen. Med registratorsfunktionen avses i denna handbok den som har i arbetsuppgift att diarieföra. De avsnitt som är särskilt viktiga för den som diarieför har markerats med blå kantlinje för att de lätt ska hittas. I handboken behandlas inte sekretessfrågor. När det gäller sådana frågor hänvisas i stället till Handbok i sekretessfrågor inom Kriminalvården. Handboken behandlar heller inte ärendehandläggning i förvaltningslagens mening eller beredningsfrågor. I dessa frågor hänvisas till Handbok i förvaltningsrätt för Kriminalvården samt, för huvudkontorets del, beskrivningen av beredningsrutiner. Huvudkontorets rättsenhet tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och ansvarar för att handboken hålls uppdaterad. 7

12 4. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Aktuella författningar och referenser 2 kap. TF 4 kap. OSL Regeringsrättens dom den 5 oktober 2007 i mål nr RÅ 1987 ref 1 RÅ 1989:29 SOU 2009:5 Säkerhetskopiors rättsliga status JO 1977/78 s 255 JO 1990/91 s 391 E-posthandboken Handbok i sekretessfrågor inom Kriminalvården Handbok om personalansvarsärenden Kriminalvårdens riktlinjer för datoranvändning Arbetsordningen 4.1 ALLMÄNT Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten en grundlagsskyddad rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar. Det krävs stöd i lag för att en myndighet ska kunna vägra att lämna ut en uppgift ur en handling. I TF regleras inte bara att allmänheten har rätt till insyn i myndigheters allmänna handlingar, utan också att rätten till insyn inte får fördröjas. En myndighet måste kunna ta fram en efterfrågad handling genast eller så snart det är möjligt. I Handbok i sekretessfrågor inom Kriminalvården går det att läsa mer om offentlighetsprincipen och frågor om utlämnande av allmän handling. Av OSL framgår att en myndighet, när den organiserar sina allmänna handlingar, särskilt ska se till att allmänna handlingar kan lämnas ut så snabbt som krävs, allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, rätten att ta del av allmänna handlingar säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, enskilda bör ges goda möjligheter att söka efter allmänna handlingar, det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt det har skett, samt att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen. 8

13 Mot bakgrund av de här kraven är det avgörande att Kriminalvården genom registrering (diarieföring) har god ordning bland handlingarna. Dessutom är det givetvis nödvändigt för att Kriminalvårdens arbete ska kunna bedrivas effektivt. Nedan finns ganska utförligt förklarat vad som är en allmän handling. Detta måste man veta för att diarieföringen ska bli riktig. Det är också nödvändigt att veta om en handling är allmän eller inte om någon enskild begär att få del av den. Kom ihåg! Du måste veta vad som är en allmän handling för att registreringen ska bli riktig. 4.2 ALLMÄNNA HANDLINGAR Begreppet handling Med handling menas något som lagrar information. Det är inte avgörande vilken teknik som används. Med handling menas alltså t.ex. skrivelser, fax, e-post, bilder, fotografier, innehållet i en röstbrevlåda, bandupptagningar, cd-skivor, sms och andra datalagrade uppgifter. Huvudregeln är att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den har inkommit dit eller har upprättats där (2 kap. 3 TF) Förvaras hos myndigheten Utgångspunkten är att samtliga handlingar som finns i Kriminalvårdens lokaler anses förvarade inom Kriminalvården. När det gäller t.ex. datalagrade uppgifter anses de förvarade hos myndigheten om Kriminalvården faktiskt kan överföra uppgifterna så att de går att läsa eller uppfattas på annat sätt. Men en sammanställning av datalagrade uppgifter anses bara förvarad hos myndigheten om överföringen kan ske med rutinbetonade åtgärder. Är det fråga om personuppgifter krävs det dessutom att Kriminalvården har laglig rätt att överföra uppgifterna till uppfattbar form. Om privata konsulter anlitas, t.ex. vid en rekrytering, anses handlingar som finns hos konsulten förvarade hos myndigheten, om konsulten kan anses ha tagit emot dem för myndighetens räkning (jfr RÅ 1989:29 och JO 1990/91 s 391). Om en konsult gör en utredning kan den handling som utredningen redovisas i vara att anse som en inom Kriminalvården utarbetad handling. Avgörande är närmast om den som gör utredningen intar en från Kriminalvården självständig ställning eller inte. Även handlingar som förvaras tillfälligt i en anställds bostad eller som t.ex. tas med på en resa anses vara förvarade hos myndigheten Inkommen hos myndigheten En handling som förvaras hos myndigheten blir alltså allmän om den är inkommen. Vad menas då med begreppet inkommen? En handling anses inkommen till en myndighet den dag då handlingen har anlänt till myndigheten eller mottagits av behörig befattningshavare. Med behörig befattningshavare menas en tjänsteman eller uppdragstagare som har att ta befattning med det ärende till vilket handlingen hör, eller registratorsfunktionen. 9

14 Datalagrade uppgifter anses ha kommit in till myndigheten när någon annan har gjort uppgiften tillgänglig för myndigheten i en sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller uppfattas på något annat sätt. Det räcker alltså att upptagningen kan läsas av någon inom Kriminalvården med hjälp av vår tekniska utrustning. Det krävs inte att någon faktiskt har läst den. Ett e-postmeddelande kan därför anses ha kommit in till myndigheten och därmed vara allmän handling även om ingen har läst det (t.ex. om den mottagande tjänstemannen är på resa eller har semester). Ett anbud eller annan sådan handling som enligt tillkännagivande ska lämnas i förseglat omslag anses dock inte ha kommit in till myndigheten före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. Av 10 förvaltningslagen framgår dessutom att: En handling anses komma in till en myndighet när en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman tillhanda. Kan det antas att en handling eller en avi om en handling en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndighetens räkning på en postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman tillhanda närmast följande arbetsdag Upprättad hos myndigheten En handling hos en myndighet som inte är inkommen blir ändå allmän när den kan anses upprättad. Detta kan ske i flera fall. En handling anses alltid upprättad när den har expedierats (2 kap 7 TF). En handling blir alltså som huvudregel allmän när den sänds till eller på annat sätt lämnas över till en enskild, t.ex. en intagen, eller till en annan myndighet (se dock avsnitt 4.2. om handlingar som sänds till annan myndighet men som ändå inte anses expedierade). En handling som hör till ett ärende anses upprättad när det ärende till vilket den hör har slutbehandlats hos myndigheten, om handlingen är sådan att den ska arkiveras. En handling som tillför ett ärende sakuppgifter, t.ex. en tjänsteanteckning, blir alltså allmän först när ärendet läggs ad acta, om inte handlingen dessförinnan har expedierats. Ett annat exempel är ett yttrande som enbart skickas inom Kriminalvården. Yttrandet blir som regel inte allmän handling om det inte omhändertas för arkivering (dvs. bevaras i akten när den läggs ad acta). En handling som inte hör till ett ärende anses upprättad när den har justerats av myndigheten eller när den har färdigställts på annat sätt, t.ex. genom att godkännas av behörig befattningshavare och omhändertas för förvaring. 10

15 Diarier, journaler och sådana register eller förteckningar som förs fortlöpande anses upprättade när de har färdigställts för anteckning. Exempel på det är Diabas, de klientadministrativa systemen, journalanteckningar i hälso- och sjukvården, en följesedel i ett ärende eller en planeringskalender. En systemlogg är ett annat exempel. Sannolikt faller också anteckningar i incidentrapporteringssystemet in under denna regel. Ett protokoll eller annan jämförlig anteckning anses upprättad när handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. När det gäller säkerhetskopior som genereras i datorsystem är rättsläget idag oklart. Under vissa förhållanden kan de anses som allmän handling (se närmare om detta i SOU 2009:5). Kom ihåg! En handling är som huvudregel allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad där. 4.3 HANDLINGAR SOM INTE ÄR ALLMÄNNA Det finns vissa handlingar som inte är allmänna, trots att de förvaras på myndigheten och är inkomna eller upprättade. Arbetshandlingar är inte allmänna handlingar även om de i övrigt uppfyller kraven på en upprättad handling. Hit räknas utkast, handlingar på delning samt minnesanteckningar och promemorior; men inte om handlingarna tillför ett ärende en sakuppgift. En handling som tillför ett ärende en sakuppgift, t.ex. ett e-postmeddelande eller en tjänsteanteckning blir allmän handling när ärendet har slutbehandlats hos myndigheten och handlingen tas om hand för arkivering. Minnesanteckningar i lagens mening är sådant som har kommit till endast för ett ärendes föredragning eller beredning och som (till skillnad mot en s.k. tjänsteanteckning) inte har tillfört ärendet någon sakuppgift. Exempel är rättsutredningar och interna promemorior som sammanställer sakuppgifter som finns dokumenterade på annat sätt och som i övrigt innehåller interna bedömningar. Utkast och handlingar på delning är handlingar som är förstadier till definitivt utformade handlingar. De brukar ibland kallas mellanprodukter. Hit hör även korrektur som ska granskas. Sådana handlingar som skrivs eller sänds inom myndigheten blir inte därigenom allmänna. En handling som skickas eller tas emot för samråd, dvs. på delning, från eller till en annan myndighet är inte en allmän handling vare sig hos avsändaren eller mottagaren. Om synpunkter på delningen lämnas genom att de antecknas på själva delningshandlingen, anses inte heller dessa vara allmän handling. En handling som en enskild person eller ett företag skickar till Kriminalvården blir däremot alltid en allmän handling, även om handlingen enbart utgör ett utkast eller skickas för samråd. Formella remisser från andra myndigheter faller under huvudregeln för allmänna handlingar. 11

16 Interna handlingar blir som huvudregel inte allmänna enbart på grund av att de har skickats från enhet till en annan inom myndigheten. En handling som t.ex. skickas från en region till en annan, från ett verksamhetsställe till en region eller från en region till huvudkontoret (t.ex. ett e-postmeddelande) blir inte enbart därigenom allmän. (Se mer i avsnitt om hantering av interna handlingar i Diabas). Det kan dock förekomma situationer där två enheter inom samma myndighet är så självständiga i förhållande till varandra att även interna handlingar blir allmänna genom översändandet. Ett exempel på ett sådant självständigt organ är PAN. (Se mer om detta i Handbok om personalansvarsärenden). När det gäller frågan om IT-systemens säkerhetskopior utgör allmän handling får rättsläget närmast beskrivas som oklart (se SOU 2009:5). Handlingar som återkommit till myndigheten efter teknisk bearbetning eller lagring anses inte som inkomna till myndigheten på ett sådant sätt att de enbart därigenom blir allmänna handlingar. Som teknisk bearbetning bör man t.ex. kunna räkna en översättning till eller från främmande språk. Artiklar och andra meddelanden som har lämnats in till eller upprättats hos myndigheten endast för offentliggörande i en periodisk skrift som utges genom myndigheten, t.ex. Runtikrim är inte allmänna handlingar. Detta gäller alltså både handlingar som har utarbetats av någon tjänsteman på myndigheten och sådana som har skickats till myndigheten genom någon utomstående. Biblioteksmaterial, dvs. handlingar som ingår i biblioteket, är inte allmänna handlingar. Också handlingar som är tillgängliga via internet anses falla in under detta undantag. Privata handlingar som är ställda personligen till en tjänsteman och som mottagaren har fått endast i egenskap av privatperson är inte allmänna handlingar även om de har kommit in till myndigheten och förvaras där. Som exempel kan nämnas privata e- postmeddelanden eller post som någon har fått i sin egenskap av facklig förtroendeman. Detta får inte sammanblandas med att en handling, som gäller en tjänsteangelägenhet, har adresserats personligen till tjänstemannen. Sådana handlingar är allmänna även om de dessutom innehåller information av personlig karaktär. (Se under avsnitt om hur Kriminalvården adresserar försändelser inom myndigheten och till andra myndigheter). Brev till eller från en intagen är inte en allmän handling enbart av den anledningen att det förvaras av Kriminalvården. Ett brev från en intagen (t.ex. anhållan eller annan skrivelse) som har lämnats in till Kriminalvården blir förstås allmän handling när det inkommer till myndigheten. Likaså blir förstås skrivelser från Kriminalvården till en intagen allmän handling när de expedieras. Kom ihåg! Det finns vissa handlingar som inte är allmänna, trots att de förvaras inom Kriminalvården och är inkomna hit eller upprättade här. 12

17 4.4 OFFENTLIGA HANDLINGAR Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Det enda undantaget till detta är om det finns någon regel i OSL, eller i någon lag som den lagen hänvisar till, som utgör hinder mot att lämna ut uppgiften. Man kan alltså inte skapa sekretess genom att besluta att en handling ska vara hemlig. Sekretess uppstår heller inte genom hemligstämpling. Myndigheter är skyldiga att låta den som begär det ta del av en offentlig handling eller att lämna ut en kopia av den. En sådan begäran kan göras muntligt. Myndigheter har också en informationsskyldighet om innehållet i en offentlig handling. Det innebär alltså en skyldighet att lämna uppgifter ur handlingen, t.ex. per telefon. Myndigheter är även skyldiga att lämna uppgifter som myndigheten förfogar över till andra myndigheter, i den mån sekretess inte gäller för uppgifterna. Dessutom har myndigheter enligt förvaltningslagen en serviceskyldighet som innebär att i rimlig utsträckning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Enskilda som har vänt sig till fel myndighet ska hänvisas till rätt myndighet. Frågor från enskilda ska alltid besvaras på något sätt. Du kan läsa mer i Handboken om sekretessfrågor inom Kriminalvården om hur en begäran om att få ta del av eller få en kopia på en allmän handling ska hanteras. Handboken i sekretessfrågor inom Kriminalvården behandlar också frågor om när sekretess gäller för uppgifter i en handling m.m. 13

18 5. PERSONUPPGIFTER Aktuella författningar och referenser Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) Lag (2001:617) om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården Förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 26 förvaltningslagen (1986:223) 5.1 ALLMÄNT PuL samt lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården innehåller bestämmelser som påverkar vad som får antecknas i ett diarium. Syftet med lagstiftningen om personuppgifter är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter ska alltid registreras på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Diariets primära syfte är att ge allmänheten möjlighet till inblick i myndighetens handlingar. Det är med andra ord myndighetens ansikte utåt. Det är därför viktigt att den som diarieför visar gott omdöme och utför arbetet med respekt och objektivitet. I det här sammanhanget kan också nämnas begreppet skyddade personuppgifter. Det är Skatteverkets samlingsbegrepp för olika åtgärder som skyddar sekretessbelagda personuppgifter inom folkbokföringen. Se avsnitt om hur skyddade personuppgifter hanteras i Diabas. Du kan också läsa mer om skyddade personuppgifter i Handbok i sekretessfrågor inom Kriminalvården. 5.2 VAD ÄR EN BEHANDLING AV EN PERSONUPPGIFT? Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det innebär att till och med en så kortfattad uppgift som ett namn, ett personnummer eller ett intagningsnummer som kan kopplas till en viss person är en personuppgift i lagens mening. Behandling betyder alla åtgärder som vidtas med en personuppgift, däribland registrering av uppgiften i ett diarium. 14

19 5.3 NÄR FÅR EN PERSONUPPGIFT BEHANDLAS? En personuppgift får bara behandlas (t.ex. diarieföras) om det finns stöd i lag eller förordning för det. När det gäller uppgifter om klienter, dvs. häktade, personer dömda till fängelse samt personer som är föremål för personutredning m.m. framgår det av lagen, förordningen och föreskriften om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården vilka uppgifter som får och ska registreras. Kriminalvårdens gemensamma diarium Diabas är anpassat efter desa regler. PuL reglerar däremot hur andra personuppgifter än klienters, t.ex. personuppgifter om personal eller andra enskilda personer, får hanteras. Det som är särskilt viktigt att tänka på är att det, enligt PuL, som huvudregel är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, eller som rör hälsa eller sexualliv. PuL har också särskilda regler för behandling av personnummer. Personnummer (eller samordningsnummer) får utan samtycke bara behandlas om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering, något annat beaktansvärt skäl. I kapitel 8 beskrivs närmare hur personuppgifter hanteras vid diarieföring. 5.4 RÄTTELSE AV PERSONUPPGIFTER M.M. Det finns vissa bestämmelser i PuL som gäller all hantering av personuppgifter inom Kriminalvården. Bestämmelserna gäller alltså både personuppgifter om klienter och personuppgifter om andra personer, t.ex. personal eller andra enskilda. Här nedan kommer de viktigaste av dessa bestämmelser att beskrivas Information till den registrerade Kriminalvården är enligt vissa bestämmelser i PuL skyldig att lämna information till den som registreras. Se mer om detta i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården. 15

20 5.4.2 Rättelse av personuppgifter Kriminalvården är enligt PuL skyldig att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som har behandlats felaktigt. Detta ska ske snarast efter det att ett fel har upptäckts. Den vanligaste åtgärden när en felaktig registrering har skett i Diabas är att göra en rättelse, se avsnitt 8.4. Detta innebär att en registrerad uppgift ersätts eller kompletteras med korrekta uppgifter. De uppgifter som har ersatts kan spåras i Diabas logg. Rättelse ska ske på begäran av den registrerade. Rättelse kan också ske om Kriminalvården själv upptäcker felet. Kriminalvården har i vissa fall en underrättelseskyldighet om att rättelse har gjorts. Se även mer om rättelse i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården Skadestånd Kriminalvården kan bli skadeståndsskyldig om personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt. Sådana skadeståndsärenden handläggs av Justitiekanslern. Kom ihåg! Det krävs stöd i lag för att behandla personuppgifter. Uppgifterna måste vara korrekta och en felaktig behandling ska rättas. Särskilda regler gäller för uppgifter om klienter, för känsliga personuppgifter och för personnummer. 16

21 6. POSTHANTERING Aktuella författningar och referenser Arbetsordningen Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kontanta medel Kriminalvårdens riktlinjer för datoranvändning E-posthandboken Ekonomihandboken Kammarrätten i Jönköpings dom den 26 februari 2009 (sms) JO:s årsbok 2002/03 s 495 JO:s beslut den 22 januari 2002 i ärende nr JO:s beslut den 11 januari 2007 i ärende nr ALLMÄNT Eftersom Kriminalvården är skyldig att hantera allmänna handlingar på visst sätt måste all inkommen papperspost och andra meddelanden som kan innehålla allmänna handlingar öppnas eller på annat sätt tas om hand så snart det kan ske. Även privatadresserad papperspost samt andra meddelanden såsom e-post, fax och sms kan innehålla allmänna handlingar (se om begreppen handling och allmän handling i avsnitt 4.1.). Kriminalvårdens skyldigheter gäller alltså teknikneutralt och oavsett hur en försändelse har adresserats. Postöppning och utdelning av post inom Kriminalvården ska ske snabbt med hög prioritet. Hantering av fax, e-post och sms kan vara särskilt brådskande. 6.2 ADRESSERING Myndighetsadresserad inkommen post Inkommen papperspost som har adresserats till Kriminalvården eller till någon enhet (t.ex. ett verksamhetsställe) öppnas vid myndighetens s.k. postöppning. Undantag gäller också anbud och offerter som enbart ska ankomststämplas och lämnas oöppnade till den som handlägger upphandlingsärendet Privatadresserad inkommen post Det händer att det kommer post till Kriminalvården som har adresserats till någon anställd personligen. Att namnet på någon person står först i adressuppgiften på en försändelse innebär normalt att försändelsen betraktas som privatadresserad. Anges uttrycken privat, personligt eller liknande på försändelsen bör försändelsen också betraktas som privatadresserad. I de här fallen gäller att endast den anställde som har angetts som adressat har rätt att öppna försändelsen. Kontakt måste därför snarast tas med denne. Posten får dock öppnas av någon annan om adressaten har lämnat sitt tillstånd till detta genom fullmakt, se nedan under avsnitt

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012 Välkommen! Juridik för kommunikatörer 28 november 2012 Faktiskt handlande Serviceskyldighet (4 ) Tillgänglighet (5 ) Samverkan mellan myndigheter (6 ) Ärendehandläggning Rätt till tolk (8 ) Rätt att anlita

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige, 2004-09-30 159 Senaste ändring: 2008-09-25 134 Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Syftet med denna policy är att skapa gemensamma rutiner

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 3. Registrering/diarieföring och ärendehantering Innehållsförteckning Registrering/diarieföring och ärendehantering... 2 Diarium... 2 Dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem...

Läs mer

Allmänna handlingar och diarieföring vid Högskolan i Halmstad

Allmänna handlingar och diarieföring vid Högskolan i Halmstad Allmänna handlingar och diarieföring vid Högskolan i Halmstad Handledning och allmänna råd Högskolan i Halmstads handledning och allmänna råd om diarieföring. Beslutade av rektor 2003-10-23, dnr 14-2003-3552,

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Östersunds kommun Revisionsrapport November 2010 Tove Färje Innehållsförteckning

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

Övriga områden. (Dnr 5807-2007) Initiativet

Övriga områden. (Dnr 5807-2007) Initiativet Övriga områden Initiativärende mot en kommun i anledning av att det på kommunens hemsida har angetts privata e-postadresser till vissa nämndledamöter. Fråga om rutiner för hantering av e- postmeddelanden

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 27 maj 2013 KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 20 augusti 2012 i mål nr 4853-12 SAKEN Rätt att ta del av

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun Typ av dokument Regler Dokumentägare Personuppgiftsombud Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag Inledning Inom stadens verksamheter hanteras en stor

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Taxering och uppbörd samt folkbokföring

Taxering och uppbörd samt folkbokföring Taxering och uppbörd samt folkbokföring Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar. (641-2013)

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan STYRDOKUMENT Diarienummer: Ö 2013/126 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2013-06-05 Giltighetstid: 2 år Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område 2003-10-10 Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område När är PuL tillämplig? Personuppgiftslagen, PuL, är tillämplig när det är fråga om behandling av personuppgifter. Med personuppgifter

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Kritik mot en tjänsteman i Strängnäs kommun som genom att lämna en felaktig uppgift åsidosatt reglerna om utlämnande av allmänna handlingar

Kritik mot en tjänsteman i Strängnäs kommun som genom att lämna en felaktig uppgift åsidosatt reglerna om utlämnande av allmänna handlingar BESLUT Stf justitieombudsmannen Hans Ragnemalm Datum 2013-05-15 Dnr 1758-2012 Sid 1 (9) Kritik mot en tjänsteman i Strängnäs kommun som genom att lämna en felaktig uppgift åsidosatt reglerna om utlämnande

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Inspektion av Samhällsnämnden i Härnösands kommun den 20 22 januari 2015

Inspektion av Samhällsnämnden i Härnösands kommun den 20 22 januari 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 99-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Samhällsnämnden i Härnösands kommun den 20 22 januari 2015 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte Håkansson

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning 2013-04-05 13/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommuner och landsting Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Redogörelse 2000/01:JO1

Redogörelse 2000/01:JO1 mnr: pnr: Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2000/01 JO1 Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer