Internbudget Antagen av fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71"

Transkript

1 Internbudget Antagen av fritidsnämnden FRITIDSNÄMNDEN

2 Innehållsförteckning 1. Ordförandes inledning 2. Omvärldsanalys 3. Ledstjärna 3.1 Verksamhetsidé 4. Nämndens uppdrag 5. Mål och strategier 6. Övriga nyckeltal 7. Ekonomi 8. Uppföljning och utvärdering 9. Bilagor

3 1. Ordförandes inledning Fritidsnämnden har för år 2013 fått ett rejält tillskott i rambudgeten. Det ger oss ökade möjligheter att fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningarna för Växjös föreningsliv även om stora delar av tillskottet går till att möta upp de ökade bidragskostnader som ledde till föregående års överskridande. Det viktiga är ju att det i slutänden skapar möjligheter för fler barn och ungdomar att delta i föreningsaktiviteter. Vi har under det gångna året satt igång ett antal utredningar, främst den så kallade hallutredningen som ska ge oss möjligheten att bedöma hur stort behovet av hallytor är och i vilken ordning vi behöver prioritera dessa, men också en utredning kring det rörliga friluftslivet som vi ska fördjupa och jobba vidare med tillsammans med bland annat Hälsoarena Fylleryd under 2013 så att Växjö kan bli en av Sveriges mest framträdande friluftskommuner inom några år. Samarbetet med Linnéuniversitetet kring utredning av Växjöbornas framtida kultur och fritidsvanor fortskrider även under De fyra stora arenorna på Arenastaden är nu klara, gymnastikhallen blir klar till årsskiftet, och fritidsnämnden har därför fått uppdraget att ta fram en fritidspolitisk vision för området för att se hur och vad nästa steg i utvecklingen i området ska bli. Intresset från föreningar och företag har visat stort intresse för att etablera sig inom området och vårt visionsdokument kommer bli ett viktigt verktyg för framtiden. Satsningen på ett HPC (High Performance Center) där kommunen tillsammans med Sveriges olympiska kommitté, Svenska friidrottsförbundet, Linnéuniversitetet med flera, är en världsunik satsning som kommer sätta Växjö ännu mer på den idrottsliga världskartan. Bowlinghallen som hotats av stängning på grund av Arbetsmiljöverkets inspektion och instruktioner ser ut att få en tillfällig lösning tills vi har en ny hall (eventuellt på Arenastaden). En ordentlig översyn av vårt bidragssystem är också påbörjad och målsättningen är att vi ska ha ett så enkelt system som möjligt för de sökande föreningarna samtidigt som det ska stimulera föreningar till ökat eget ansvarstagande och genom morötter istället för piskor uppmuntra föreningar att arbeta mer med till exempel integration, jämställdhet och funktionshindrade barn och ungdomar. En inte alldeles enkel ekvation. Med utökad bemanning på Araby Park Arena kan det redan fantastiska arbete som bedrivs där bli ännu bättre och nå ännu fler barn och ungdomar i området. Växjö kom på en hedrande sjätte plats i tidningen Sport & Affärers ranking över Sveriges främsta idrottskommuner och detta är ju ett tydligt tecken på att vi gör något rätt för idrottslivet i Växjö. Nu gäller det att dra nytta av dels de satsningar som gjorts, och dels den uppmärksamhet som det dragit till sig. Det är dock viktigt att klargöra att vi inte har som målsättning att komma överst i rankingar, utan att skapa så goda förutsättningar vi kan för Växjös föreningsliv med de resurser vi har till förfogande. Precis som att vi inte ska bygga nya anläggningar för sakens egen skull utan på grund av att vi vet att det finns ett reellt behov. Vi vet också att investeringar i nya anläggningar (eller upprustande av befintliga i vissa fall) leder till en ökning av föreningarnas aktiviteter och därmed också ökar nämndens kostnader för föreningsbidrag. En sådan utveckling kan naturligtvis inte fortgå utan antingen en utökad rambudget eller en förändring i systemet. Med tanke på det världsekonomiska läget ska vi nog ställa in oss på det senare.

4 Ulf Hedin Ordförande Fritidsnämnden

5 2. Omvärldsanalys Miljöer för ett aktivt liv Den stora utmaningen för Växjö kommun är att på ett konsekvent och tydligt sätt förena ett samhällsbyggande för ökad fysisk aktivitet och rekreation med social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Det är därför viktigt att skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet som utgår från människors olika behov och önskemål, samtidigt som det tillämpas en närhets- och tillgänglighetsprincip för dessa miljöer vid all planering av staden. Nyckelorden är alltså Närhet Tillgänglighet Användbarhet. Kultur- och fritidsområdet engagerar många och har en allt större betydelse för kommunens utveckling som attraktiv kommun att bo i, flytta till, utvecklas/växa i och att besöka. Anläggningsförsörjning Under de senaste åren har mycket fokus legat på att tillskapa fler idrottsmiljöer i kommunen. Detta har uppmärksammats av idrottssverige och Växjö har klättrat från en åttonde till en sjätteplats vad gäller årets idrottskommun i år, vilket utses av tidningen Sport och Affärer. Växjös höga placering beror främst för satsningen på Arenastaden. Trots detta finns ett uppdämt behov av ytterligare idrottsmiljöer för både utomhus- som inomhusidrotter. Invånarna i kommunen kommer att fordra allt fler miljöer där man på fritiden kan ägna sig åt fysisk aktivitet och rekreation. En viktig fråga blir därför att sörja för att tillgången på anläggningar och verksamheter möter befolkningsutvecklingen och den efterfrågan som finns från föreningslivet och enskilda utövare. En förstudie har påbörjats för att kartlägga nuvarande hallsituation och utreda behovet av nya aktivitetsytor för inomhusidrott fram till En utredning har även påbörjats vad gäller de mindre tätorterna och landsbygdens behov av fritid- och friluftsanläggningar. Framtidens friluftsliv Den forskning som bedrivits under de senaste 20 åren visar tydligt på naturens och friluftslivets betydelse för människors välbefinnande. Utgångspunkten på det lokala planet är därför att kommuninvånarna ska ha en god tillgång till olika typer av frilufts- och fritidsanläggningar. I anslutning till dessa anläggningar ska verksamheter med inriktning på fysisk aktivitet stimuleras. Denna inriktning ligger väl i linje med fritidsnämndens och folkhälsorådets mål angående folkhälsa. En kartläggning har gjorts av det rörliga friluftslivet och en strategi ska arbetas fram för vilka prioriteringar som ska göras inom friluftsområdet. Ett utvecklat föreningsliv Det statliga verksamhetsstödet till den samlade idrottsrörelsen i Sverige har fyrdubblats under en tioårsperiod till närmare 2 miljarder kronor per år. Stödet är främst riktat till det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. Det kan dock höra till bilden att inkomsterna från spel och lotterier minskat kraftigt under den aktuella tidsperioden. Det kommunala årliga stödet till idrotten utöver investeringar uppgår till mellan 5 och 6 miljarder kronor, varav merparten är subventioner i kommunala anläggningar och en fjärdedel kontanta bidrag. De statliga kontantbidragen till det lokala föreningslivet är alltså större idag än kommunernas kontanta verksamhetsstöd.

6 En intressant frågeställning inför framtiden är hur det sammantagna samhällsstödet ska utformas för att ge bästa effekt och göra maximal nytta för föreningslivet på olika nivåer. En översyn pågår vad gäller stödformerna. I kommunen bedrivs ett aktivt föreningsliv. Av den statistik som redovisas framgår dock att både antalet medlemmar och sammankomster stagnerat under de senaste åren. Undersökningar visar på ett minskat föreningsengagemang bland ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningen bör utarbeta en strategi för att hjälpa föreningarna att utveckla den egna verksamheten för att bland annat undvika en framtida ledarbrist. I vissa områden ökar föreningsaktiviteterna mer än i andra. Detta betyder att arbetet framöver måste bedrivas med en tydlig lokal förankring och med anpassade metoder. Nämnden behöver formulera strategier för att kunna påverka verksamheten inom de områden som har låg föreningstillhörighet. Med början i Araby/Dalbo-området har förvaltningen inlett ett sådant utvecklingsarbete. Ungdomar söker nya, flexibla och mer öppna organisationsformer. Vissa aktiviteter och speciellt de som ibland kallas nya sporter bygger oftast på löst sammansatta grupper snarare än på den organiserade föreningsformen. Kommunens ansvar är, trots detta faktum, lika stort för de ungdomar som idag står utanför föreningslivet som för dem som redan finns med. Växjö satsar på elitidrott i samarbete med Linnéuniversitetet I framtiden ska elitfriidrottare ha landslagssamlingar och tävlingar i Växjö. Sedan 2008 är Växjö utsedd av Svenska friidrottsförbundet till ett av två nationella centrum för svensk friidrott. I detta samarbete ingår Svenska Friidrottsförbundet, Linnéuniversitetet och Växjö kommun. I början av 2012 fick Växjö som tolfte ort i världen en ackreditering som utvecklingscenter (ATC) för friidrott utfärdad av Internationella Friidrottsförbundet. ATC i Växjö har en inriktning på kast och mångkamp. Vidareutveckling blir nu även mot ett High Performance Center (HPC), vilket är ett utvecklingscenter med en modern tränings- och testanläggning. Medborgarundersökning Av tidigare medborgarundersökning framgår att Växjöborna är lite nöjdare med fritidsutbudet än vad medborgarna i de flesta andra kommuner är. Växjö hävdar sig väl i jämförelse med kommuner i samma storleksklass. Ambitionen ska vara fortsatt hög och målsättning i 2013 års undersökning bör vara att resultatet inte understiger tidigare mätningar. Folkhälsorapporten Landstinget Kronobergs enkätundersökningar (2010) visar att barn och ungdomars fysiska aktivitet har minskat. Både de som tränar så de blir svettiga och andfådda, och de som är fysiskt aktiva på en mera lågintensiv nivå har blivit färre. Landstinget Kronoberg anser att detta är ett observandum eftersom fysisk inaktivitet kan ge negativa hälsoeffekter senare i livet och att det även är viktigt att grundlägga goda vanor tidigt. Med bakgrund av insamlade uppgifter finns behov av att prioritera folkhälsoarbete bland annat inom områdena barn och ungdomars uppväxtvillkor och främjande av fysisk aktivitet genom exempelvis satsningar på friluftslivet. Det är också viktigt att insatserna utformas utifrån de mest utsatta, men att sikta mot samtliga grupper och komma samtliga till del.

7 Luppundersökning 2012 Resultaten från 2009 års LUPP-undersökning i Växjö, som omfattade alla ungdomar i högstadiets åk 8 och gymnasieskolans åk 3, bör följas upp i den planerade undersökning som ska ske under hösten Bland annat gäller det den uttalade otrygghet som många ungdomar och då främst flickor upplever i sin livsmiljö som helhet. Samverkan med Linnéuniversitetet I samverkan med Linnéuniversitetet undersöker kultur- och fritidsförvaltningen, med fokus på framtiden, hur Växjöborna ser på området fritid och kultur i vid mening. Resultatet kan fungera som kunskapsbas och därvid ligga till grund för framtida satsningar. En analys av rapportens resultatet pågår inom förvaltningen. Den nya tekniken större tillgänglighet Det blir en allt större utmaning att nå ut i mediebruset. Fritidsnämnden vill, tillsammans med kommunen i övrigt, bidra till att öka det virtuella fönstret. Den nya tekniken skapar utökade möjligheter till brukar- och medborgartillgänglighet genom nya webblösningar, SMS-tjänster med mera. Navorganisation Kultur- och fritidsförvaltningens utveckling mot en roll som navorganisation fortsätter. Det ställer ytterligare krav vad gäller medborgarfokus, långsiktig planering och beställarkompetens. En större del av verksamhetens egna resurser behöver läggas på omvärldsspaning, utvecklingsarbete samt på styrning av externa resurser. Utmaningen har hittills legat på att mentalt ställa om uppdraget från att minska den direkta driftverksamheten till att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor och beställaruppdrag. Efter omställningen på Värendsvallen har fritidsnämnden lagt ut en stor del av sin driftorganisation.

8 3. Ledstjärna Visionära Växjö Hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt mål för Växjö kommun. Växjö är den drivande kraften i regionens utveckling. Välkända Växjö Växjö är internationellt erkänt för sitt framgångsrika och innovativa miljöarbete. Växande Växjö Växjö växer och ger människor möjlighet till ett hälsosamt och stimulerande liv. Välkomnande Växjö Växjöborna är stolta över sin gröna och upplevelserika region. 3.1 Verksamhetsidé All verksamhet som drivs inom fritidsnämndens ansvarsområde ska vila på de nio områden som ingår i nämndens fritidspolitiska mål. 1. Stöd till fritidsverksamhet; Föreningslivet i kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna ökade förutsättningar för en högre livskvalitet. 2. Anläggningar: Växjös profil som idrottskommun förstärks genom byggande av ett brett utbud av olika typer av motions- och idrottsanläggningar för elit och breddidrott och med god geografisk spridning. Lokaler och anläggningar drivs och utnyttjas på ett sådant sätt att föreningar känner delaktighet och ansvar. 3. Barn- och ungdomsidrott: Växjö kommun eftersträvar att vidareutveckla barn- och ungdomars förmåga att ta ansvar, att fungera i grupp, respektera varandra och lära sig samhällets demokratiska grundregler. Kommunen är lyhörd för nya former av kultur- och fritidsverksamhet utifrån ungdomars egna intressen och önskemål. 4. Fritid för funktionshindrade: Personer med psykiska och fysiska funktionshinder ges möjlighet att på samma villkor som för icke funktionshindrade delta i idrotts- och fritidsaktiviteter både som aktiva och som åskådare. 5. Elitidrott: Ett varierat och högklassigt utbud av elitidrott ökar Växjö kommuns attraktionskraft för företagsetableringar och befolkningsinflyttning. Växjös position som regionens centrum inom elitidrott bibehålls och stärks. 6. Jämställdhet och integration: Båda könen ges samma möjligheter till idrotts- och fritidsutövande. Genom utökad samverkan integreras olika kulturer i föreningslivet. 7. Alkohol, dopning och droger: Föreningslivet i Växjö kommun har nolltolerans mot alkohol, dopning och droger. 8. Folkhälsa: Medborgarna i Växjö kommun uttalar att möjligheterna till rekreation och hälsofrämjande aktiviteter är väl tillgodosedda. 9. Bemötande: Personer som är i kontakt med förvaltningens personal upplever att de känner sig välkomna och att de får god service.

9 4. Nämndens uppdrag Fritidsnämnden utgör den politiska ledningen för kultur- och fritidsförvaltningens fritidsfrågor. Nämnden får sitt uppdrag från kommunfullmäktige som är kommunens direktvalda politiska organ. Kommunala styrdokument Förutom kommunfullmäktiges budget med verksamhetsplan och nämndens internbudget ska verksamheten förhålla sig till de planer, policydokument och riktlinjer som finns fastställda i kommunen. För nämndens verksamhetsområde kan särskilt nämnas Fritidspolitiska mål, Mångfaldsplan och Stöd till fritidsverksamhet. Fritidsnämndens uppgifter och ansvar Fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt till bestämmelserna i reglementet Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun. Regelmässigt ska fritidsnämnden till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningens status. Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare med en mandatperiod på fyra år. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden. Fritidsnämnden har inte något arbetsutskott. Fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för fritidsfrågor exklusive fritidsgårdsverksamhet. Fritidsnämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, badplatser, spår och leder. Fritidsnämnden ansvarar för bokning och uthyrning av utomhus- och inomhusanläggningar samt Växjöskolornas gymnastiksalar under kvällstid och helger. Fritidsnämnden ansvarar för konsultativt och ekonomiskt stöd till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden ansvarar för information om sin verksamhet till allmänheten samt information om evenemang och andra händelser inom ansvarsområdet. Fritidsnämnden ansvarar för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen. Fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personalen inom nämndens verksamhetsområde. Dock är kulturnämnden anställningsmyndighet för central administration inom fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämndens förvaltningsorgan är kultur- och fritidsförvaltningen.

10 Verksamhetsbeskrivning Administrationen svarar för förvaltningens övergripande arbete med nämnd-, personal-, ekonomi-, strategi/- utvecklings- och info/marknadsfrågor samt boknings- och bidragsfrågor, att målsättningen med mål- och ekonomistyrning uppnås, att gränsöverskridande ge bästa möjliga service till förvaltningens olika verksamheter, handläggning av ärenden gällande tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen övergripande strategi- och utvecklingsfrågor Sport och idrott svarar för drift och skötsel av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar och samarbetar med föreningslivet, tekniska förvaltningen och andra aktörer. Verksamheten inrymmer: Arenastadsprojektet Värendsvallen/Tipshallen Övriga idrottsplatser/fotbollsplaner Skatepark Frilufts- och fritidsanläggningar Araby Park Arena Idrottshallar Bowlinghall Simhall Friluftsbad Stöd till fritidsverksamhet omfattar nedanstående stödformer och ska i första hand gynna verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 5-20 år: Verksamhetsbidrag Lokalkostnadsbidrag Investeringsbidrag Ledarutbildningsbidrag Särskilda insatser/projekt Driftbidrag Direktservice: stödformen kan sökas för o insatser för funktionshindrade, o främjande av integration, riktade till ledarrekrytering, o insatser mot alkohol, droger och dopning, o projekt för folkhälsan, riktat till samverkan mellan föreningar, o öppen verksamhet på lov och vissa helger, o insatser inom visst geografiskt område eller för viss målgrupp, o projekt för att prova nya verksamheter, o miljöfrämjande åtgärder.

11 5. Mål och strategier Målområde Övergripande mål Arbete & Företag 1. Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. 2. Växjö ska vara ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. Verksamhetsmål Samarbetet med gymnasieskolans idrottslinjer, universitetets olika ledarutbildningar och forskning utökas. 1.1 Förutsättningar skapas för föreningar att ta emot feriearbetande ungdomar. Dessa ska procentuellt och i antal ökat jämfört med föregående år. 1.2 Arbetslösa ungdomar erbjuds ledarutbildning. Strategier Bildande av organisation för ett gemensamt internationellt tränings-, rehab- och utvecklingscentra, HPC Samverkansavtal med Linnéuniversitetet avseende framtida kultur- och fritidsvanor. 1.1 Att genom Växjösommar tillskapa ferieplatser riktade mot föreningslivet. Samarbete med nämnden för arbete och välfärd där föreningar erbjuds möjlighet att anställa ungdomar under sommaren. 1.2 Aktivitets-, organisations- och ledarutbildningsprogram tas fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Samverkan Idrottsföreningarna IFK Växjö, Växjö Lakers och Öster IF samt ADC representerat av Linnéuniversitetet och Svenska och Internationella Friidrottsförbundet samt näringslivet Arbetsförmedlingen, nämnden för Arbete och Välfärd (AoV). 1.2 SISU Idrottsutbildarna, föreningslivet Externa och interna parter Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Uppföljning/utvärdering 1.1 Antal ferieplatser i föreningslivet Antal utbildade ungdomar. Enligt tidplan.

12 Målområde Övergripande mål Barn och utbildning 1. Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. 2. I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling Verksamhetsmål 2.1 Bidragssystem och policys för bokning av kommunala lokaler baserar sig på att barn och unga prioriteras. 2.2 Samverkan mellan skola och föreningsliv utvecklas. 2.3 Fritidsverksamhet nära boende och skola möjliggörs. Strategier 2.1 Stöd till ungdomsverksamhet prioriteras, dels genom verksamhetsbidraget som ges för 5-20 åringar och dels genom att ungdomsverksamhet är en förutsättning för lokal- och investeringsbidrag. 2.2 Ny LUPP-undersökning har genomförts 2012 och resultatet kommer att utvärderas under början av Vidareutveckla ungdomsverksamheten i bredare mening genom att vara en aktiv part i kommunens sektorsövergripande samverkansgrupp Ungdomslotsen. 2.5 Verka för att föreningar bereds plats på skolor. Samverkan Föreningslivet, skol- och barnomsorgsnämnden (SoB), SISU Idrottsutbildarna, nämnden för Arbete och Välfärd (AoV) samt gymnasienämnden (GN). Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Uppföljning/utvärdering 2.1 Kontroll av utbetalningar. 2.3 Antal startade grupper. Löpande.

13 Målområde Övergripande mål Bygga och bo 1. Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Målsättningen är att Växjö kommun ska växa med minst personer per år. Att Växjö är Europas Grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling. 2. Det ska finnas villatomter i staden och i de mindre orterna som motsvarar den efterfrågan som finns. Verksamhetsmål 1.1 Närmiljön utformas så att spontanidrott stimuleras. 1.2 Tillgänglighet prioriteras vid byggnation av nya anläggningar. 1.3 Närhet till rekreations- och friluftsområde möjliggörs vid planering av bostäder. Strategier 1.1 En utvecklingsplan för näridrottsplatser tas fram. 1.2 Verka för att tillgängligheten beaktas då nya idrotts- och fritidsanläggningar projekteras. 1.3 Medverka i översiktsplaneringen och detaljplanarbetet samt grönstrukturprogram. Samverkan Fastighetsbolagen, interna parter och föreningslivet. Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Uppföljning/utvärdering Handlingsplaner genomförda. Löpande.

14 Målområde Övergripande mål Demokrati och mångfald 1. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett gott bemötande ska ges till alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 2. Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten. Verksamhetsmål 1.1 Medborgarens behov är alltid i fokus och hög service ska eftersträvas. God fysisk tillgänglighet och bra bemötande i alla verksamheter. 1.2 Båda könen ges lika möjligheter till idrotts- och fritidsutövande. Genom utökad samverkan integreras olika kulturer i föreningslivet. 1.3 Hög tillgänglighet och rimlig hyressättning eftersträvas i fritidsnämndens anläggningar. 1.4 Utbildning av föreningsledare för funktionshindrade ges hög prioritet. 1.5 Föreningar ska arbeta för en jämn könsfördelning och fler utrikes födda i sina styrelser och kommittéer. 1.6 Mångfald ska genomsyra samtliga delar av förvaltningens verksamhet. 2.1 Information om verksamheten på fler språk. Strategier 1.1 Medborgar- och brukarundersökningar genomförs. 1.2 Handlingsplan för mångfald och tillgänglighetsplan genomförs. Barn- och ungdomsfrågorna prioriteras i mångfaldsprogrammet. 1.3 Utbildning för och certifiering av föreningar i mångfald genomförs. Utbildningen ska även omfatta förvaltningen och politiker. 1.6 Särskilda insatser inom målområdet genomförs i Araby Park Arena. 2.1 Allmänheten ges olika möjligheter att möta politiker i fritidsnämnden. Olika metoder för detta ska tas fram.

15 2.1 Det goda värdskapet görs till koncept för hela förvaltningen. 2.1 Prioriterade informationsområden översätts. 2.1 Bloggen används för kommunikation och dialog med ungdomar. 2.1 Mångfaldspris delas ut. Samverkan KLF, fastighetsbolagen, föreningslivet, SISU Idrottsutbildarna, Linnéuniversitetet och interna parter och Smålandsidrotten. Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Uppföljning/utvärdering 1.1 Mätbar förbättring. 1.2 Enligt handlingsplaner Antal översatta inslag Antal behandlade frågeställningar. Delårs- och årsbokslut.

16 Målområde Övergripande mål Miljö, energi och trafik 1. Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun. Alla delar av Växjö kommuns verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger. 2. Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan. 3. Växjö kommun ska ha rent vatten, frisk luft, värdefull natur och vara fossilbränslefritt. Verksamhetsmål 1.1 Växjö ska år 2014 ha Sveriges grönaste föreningsliv. 2.1 Föreningar som redovisar miljöförbättrande åtgärder prioriteras vid fördelning av investeringsbidrag. 2.2 Miljöförbättrande åtgärder/energisparåtgärder genomförs kontinuerligt i kommunala anläggningar. 3. Största möjliga hänsyn till miljön tas vid resor/transporter. Strategier 2.1 Underlag till beslut om fördelning av investeringsbidrag innehåller information om miljöförbättring. 2.1 Energi- och miljöfrågor ingår vid samrådsmöten. Plan tas fram för egna lokaler. 2.2 Utbildning i hur man genom beteende kan spara energi genomförs för föreningar och egen personal. 2.3 Belysning vid fotbollsplaner förses med närvaroidentifikation. 2.4 EU-projekt vad gäller samordning av resor till och från träning. 3.1 Fritidsnämnden ska upprätta en avvecklingsplan för fossila bränslen. 3.2 Vid inköp följa upphandlade avtal gällande närproducerade och ekologiska livsmedel. Samverkan Föreningslivet och fastighetsbolagen Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel 1. Uppföljning av andelen miljöinvesteringar av totala investeringsbidrag. 2.1 Plan finns och är underlag för beslut.

17 2.3 Prioriteringsunderlag tas fram. 3.1 Handlingsplan. Uppföljning/utvärdering Delårs- och årsbokslut.

18 Målområde Övergripande mål Stöd och omsorg 1. I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat. All stödoch omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självständighet och vara utvecklande för individen. 2. Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället. Verksamhetsmål 1. Verka för att skapa en meningsfull fritid för en åldrande befolkning. 2. Araby Park Arena ska erbjuda flexibla möjligheter till både konventionell idrottsverksamhet och till utveckling av kultur i vid mening. Strategier 1.1 Spontan idrott varvat med sociala aktiviteter är viktiga för målgruppen. All form av rörligt friluftsliv såsom promenader, cykling stavgång mm och tillgång till rekreativa grönområden främjar hälsan och ökar de äldres livskvalitet. 2. Att aktivt skapa möten mellan boende i Araby/Dalbo och övriga Växjöbor i syfte att utveckla verksamheten mot öppenhet, delaktighet, flexibilitet, mångfald, aktualitet och utveckling. Samverkan Föreningslivet och interna parter. Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Uppföljning/utvärdering Antal arrangemang. Delårs- och årsbokslut.

19 Målområde Övergripande mål Trygghet och säkerhet 1. Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker. 2. Säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö kommuns verksamheter. 3. Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten att utöva idrott på olika nivåer. Verksamhetsmål 2.1 Leder för kanoting, cykel och vandring hålls tillgängliga och säkra. 2.2 Underhåll och säkerhetsbesiktning av såväl kommunala som föreningsdrivna anläggningar sker enligt plan Alkohol- och drogpolicy är krav för att föreningar ska erhålla föreningsbidrag. 3.2 God tillgång till gång- och cykelvägar för att underlätta den vardagsnära motionen och värna om miljön. 3.3 Lokala föreningslivet och kommunen samverkar för att skapa ökade förutsättningar för fysisk aktivitet. 3.4 Gemensam projektplan för Hälsoarena Fylleryd. Strategier 2.2 Plan för underhåll tas fram och kontinuerliga säkerhetsbesiktningar genomförs. 3.1 Föreningar skickar in sina policyprogram årligen. Diskussion i samband med föreningsträffar. 3.2 Kartlägga och arbeta fram en utvecklingsplan för det rörliga friluftslivet. 3.3 Fler motionsaktiviteter skapas med fokus på fysiskt inaktiva grupper. 3.4 En grupp med kultur- och fritidsförvaltningen, föreningsalliansen, och tekniska förvaltningen samarbetar för att utveckla Hälsoarena Fylleryd. 3.5 Verka för att fler alkohol- och drogfria miljöer tillskapas. Samverkan Föreningslivet och fastighetsbolagen. Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Handlingsplaner genomförs.

20 Uppföljning/utvärdering Delårs- och årsbokslut.

21 Målområde Övergripande mål Verksamhetsmål Uppleva och göra 1. Växjö ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur. 1.1 Ändamålsenliga anläggningar och kunnig personal ställs till förfogande. 1.2 Föreningar ges möjlighet att genomföra större, nationella och internationella tävlingar och landskamper. 1.3 Växjö kommuns anläggningar för elitidrott marknadsförs såväl nationellt som internationellt. 1.4 Informationen om utbud av upplevelser och aktiviteter utvecklas. 1.5 Utveckling av befintliga och nya friluftsområden. 1.6 Alla idrotter anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) ges möjlighet att utöva sin verksamhet inom kommunen. 1.7 Rådgivning och ekonomisk hjälp erbjuds till föreningar. 1.8 En utredning om ett Föreningarnas Hus ska tas fram perioden Strategier 1.1 Kommunikationsmaterial för anläggningar och arenor uppdateras och tillgängliggörs. 1.1 Planering för anläggningsutveckling, hallytor. 1.1 Skötsel och tillsynsrutiner tillämpas. 1.1 Introduktion och kompetensutveckling tillämpas. 1.2 Planering för anläggningsutveckling hallytor pågår. En idrottspolitisk vision för Arenastaden kommer att tas fram under hösten Ekonomiskt stöd utgår vid nationella och internationella tävlingar och mästerskap i enlighet med KF beslut. 1.4 Webben samt e-tjänster utvecklas. 1.5 Kartlägga och arbeta fram en utvecklingsplan för det rörliga friluftslivet. Nämnden har antagit ett förslag på prioriteringsordning och tidsplan för kommande insatser. 1.5 Fortsatt utveckling av Evedals fritidsområde.

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

internbudget för fritidsnämnden Antagen av fritidsnämnden 2013-11-25, 67/2013

internbudget för fritidsnämnden Antagen av fritidsnämnden 2013-11-25, 67/2013 internbudget för fritidsnämnden Antagen av fritidsnämnden 2013-11-25, 67/2013 20142016 1. Ordförandes inledning Växjö har utsetts till Sveriges främsta idrottskommun 2013! Det är givetvis oerhört glädjande

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-02 119 Hälsa Stillasittande fritid har blivit allt vanligare i vårt samhälle. Vi ser också en ökad fysisk inaktivitet

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Fritidsnämnden 5/2014

ÅRSRAPPORT. Fritidsnämnden 5/2014 ÅRSRAPPORT 2013 Fritidsnämnden 5/2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 Slutreflektion... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 5 2. Ekonomisk redovisning... 6 2.1 Måluppföljning... 6 2.2.1 Osäkra fordringar och tvister...

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015 Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015 Innehåll 1. Inledning...................................3 2. Vision för idrotten i Linköping.................4 3. Idrottspolitiskt program för Linköpings

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2012

Idrottspolitiskt program 2012 Idrottspolitiskt program 2012 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Inledning idrottspolitiskt program för helsingborgs stad Framtaget av Helsingborgs stad i samverkan med Helsingborgsidrottens samorganisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde 1 Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-20 Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Johan Lundgren (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden på

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Växjös ambitioner som idrottskommun

Växjös ambitioner som idrottskommun Växjö Varför Växjö? Kombination av en mycket stark elitverksamhet, bra stöd till ungdomsidrotten samt moderna arenor. Arenautvecklingen har skapats tillsammans med näringslivet. Linnéuniversitetet - viktig

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Välkomna till föreningsträff mars 2014

Välkomna till föreningsträff mars 2014 Välkomna till föreningsträff mars 2014 Presentation fritidschef samt medarbetare kultur- och fritidsförvaltningen Justerade regler för föreningsstöd & e-tjänster Bokningsrutiner Kaffe och diskussion kring

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Socialdemokraterna i Uppsala kommun

Socialdemokraterna i Uppsala kommun Socialdemokraterna i Uppsala kommun Vi vill göra Uppsala till en av landets bästa idrottskommuner! De senaste årens fantastiska framgångar inom idrotten visar vilka möjligheter Uppsala har att bli en av

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 Bakgrund I april 2012 antog kommunfullmäktige ett idrottspolitiskt program för Lund kommun. Det idrottspolitiska programmet har en bred ansats till idrottsbegreppet

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Riktlinjerna reglerar hur bidragsansökningar till kultur och fritidsnämnden ska göras, vilka krav som ställs

Läs mer

Folkhälsoplan Huddinge kommun

Folkhälsoplan Huddinge kommun Folkhälsoplan Huddinge kommun 2017-2019 FOLKHÄLSOPLANEN 1 Innehåll Om folkhälsoplanen 2 Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med folkhälsa 2 Fysisk aktivitet 3 Målgrupp 5 Aktiviteter 5 Strategier och

Läs mer

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige 2016-10-25. Gäller från och med 2017-01-01. Munkfors-Ransäter en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun-känd för att vara spännande,

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2012-09-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Idrotts- och fritidspolitiskt program

Idrotts- och fritidspolitiskt program Idrotts- och fritidspolitiskt program Kommunfullmäktige 2014-05-28, 167 Sidhänvisning Varför ett idrotts- och politiskt program?... 3 Barn och ungdomsidrott... 4 Samarbete med föreningarna... 5 Bidrag

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2012-03-05 13 Reviderade KF 2015-12-14 105 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Utbildnings- och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer