Internbudget Antagen av fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71"

Transkript

1 Internbudget Antagen av fritidsnämnden FRITIDSNÄMNDEN

2 Innehållsförteckning 1. Ordförandes inledning 2. Omvärldsanalys 3. Ledstjärna 3.1 Verksamhetsidé 4. Nämndens uppdrag 5. Mål och strategier 6. Övriga nyckeltal 7. Ekonomi 8. Uppföljning och utvärdering 9. Bilagor

3 1. Ordförandes inledning Fritidsnämnden har för år 2013 fått ett rejält tillskott i rambudgeten. Det ger oss ökade möjligheter att fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningarna för Växjös föreningsliv även om stora delar av tillskottet går till att möta upp de ökade bidragskostnader som ledde till föregående års överskridande. Det viktiga är ju att det i slutänden skapar möjligheter för fler barn och ungdomar att delta i föreningsaktiviteter. Vi har under det gångna året satt igång ett antal utredningar, främst den så kallade hallutredningen som ska ge oss möjligheten att bedöma hur stort behovet av hallytor är och i vilken ordning vi behöver prioritera dessa, men också en utredning kring det rörliga friluftslivet som vi ska fördjupa och jobba vidare med tillsammans med bland annat Hälsoarena Fylleryd under 2013 så att Växjö kan bli en av Sveriges mest framträdande friluftskommuner inom några år. Samarbetet med Linnéuniversitetet kring utredning av Växjöbornas framtida kultur och fritidsvanor fortskrider även under De fyra stora arenorna på Arenastaden är nu klara, gymnastikhallen blir klar till årsskiftet, och fritidsnämnden har därför fått uppdraget att ta fram en fritidspolitisk vision för området för att se hur och vad nästa steg i utvecklingen i området ska bli. Intresset från föreningar och företag har visat stort intresse för att etablera sig inom området och vårt visionsdokument kommer bli ett viktigt verktyg för framtiden. Satsningen på ett HPC (High Performance Center) där kommunen tillsammans med Sveriges olympiska kommitté, Svenska friidrottsförbundet, Linnéuniversitetet med flera, är en världsunik satsning som kommer sätta Växjö ännu mer på den idrottsliga världskartan. Bowlinghallen som hotats av stängning på grund av Arbetsmiljöverkets inspektion och instruktioner ser ut att få en tillfällig lösning tills vi har en ny hall (eventuellt på Arenastaden). En ordentlig översyn av vårt bidragssystem är också påbörjad och målsättningen är att vi ska ha ett så enkelt system som möjligt för de sökande föreningarna samtidigt som det ska stimulera föreningar till ökat eget ansvarstagande och genom morötter istället för piskor uppmuntra föreningar att arbeta mer med till exempel integration, jämställdhet och funktionshindrade barn och ungdomar. En inte alldeles enkel ekvation. Med utökad bemanning på Araby Park Arena kan det redan fantastiska arbete som bedrivs där bli ännu bättre och nå ännu fler barn och ungdomar i området. Växjö kom på en hedrande sjätte plats i tidningen Sport & Affärers ranking över Sveriges främsta idrottskommuner och detta är ju ett tydligt tecken på att vi gör något rätt för idrottslivet i Växjö. Nu gäller det att dra nytta av dels de satsningar som gjorts, och dels den uppmärksamhet som det dragit till sig. Det är dock viktigt att klargöra att vi inte har som målsättning att komma överst i rankingar, utan att skapa så goda förutsättningar vi kan för Växjös föreningsliv med de resurser vi har till förfogande. Precis som att vi inte ska bygga nya anläggningar för sakens egen skull utan på grund av att vi vet att det finns ett reellt behov. Vi vet också att investeringar i nya anläggningar (eller upprustande av befintliga i vissa fall) leder till en ökning av föreningarnas aktiviteter och därmed också ökar nämndens kostnader för föreningsbidrag. En sådan utveckling kan naturligtvis inte fortgå utan antingen en utökad rambudget eller en förändring i systemet. Med tanke på det världsekonomiska läget ska vi nog ställa in oss på det senare.

4 Ulf Hedin Ordförande Fritidsnämnden

5 2. Omvärldsanalys Miljöer för ett aktivt liv Den stora utmaningen för Växjö kommun är att på ett konsekvent och tydligt sätt förena ett samhällsbyggande för ökad fysisk aktivitet och rekreation med social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Det är därför viktigt att skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet som utgår från människors olika behov och önskemål, samtidigt som det tillämpas en närhets- och tillgänglighetsprincip för dessa miljöer vid all planering av staden. Nyckelorden är alltså Närhet Tillgänglighet Användbarhet. Kultur- och fritidsområdet engagerar många och har en allt större betydelse för kommunens utveckling som attraktiv kommun att bo i, flytta till, utvecklas/växa i och att besöka. Anläggningsförsörjning Under de senaste åren har mycket fokus legat på att tillskapa fler idrottsmiljöer i kommunen. Detta har uppmärksammats av idrottssverige och Växjö har klättrat från en åttonde till en sjätteplats vad gäller årets idrottskommun i år, vilket utses av tidningen Sport och Affärer. Växjös höga placering beror främst för satsningen på Arenastaden. Trots detta finns ett uppdämt behov av ytterligare idrottsmiljöer för både utomhus- som inomhusidrotter. Invånarna i kommunen kommer att fordra allt fler miljöer där man på fritiden kan ägna sig åt fysisk aktivitet och rekreation. En viktig fråga blir därför att sörja för att tillgången på anläggningar och verksamheter möter befolkningsutvecklingen och den efterfrågan som finns från föreningslivet och enskilda utövare. En förstudie har påbörjats för att kartlägga nuvarande hallsituation och utreda behovet av nya aktivitetsytor för inomhusidrott fram till En utredning har även påbörjats vad gäller de mindre tätorterna och landsbygdens behov av fritid- och friluftsanläggningar. Framtidens friluftsliv Den forskning som bedrivits under de senaste 20 åren visar tydligt på naturens och friluftslivets betydelse för människors välbefinnande. Utgångspunkten på det lokala planet är därför att kommuninvånarna ska ha en god tillgång till olika typer av frilufts- och fritidsanläggningar. I anslutning till dessa anläggningar ska verksamheter med inriktning på fysisk aktivitet stimuleras. Denna inriktning ligger väl i linje med fritidsnämndens och folkhälsorådets mål angående folkhälsa. En kartläggning har gjorts av det rörliga friluftslivet och en strategi ska arbetas fram för vilka prioriteringar som ska göras inom friluftsområdet. Ett utvecklat föreningsliv Det statliga verksamhetsstödet till den samlade idrottsrörelsen i Sverige har fyrdubblats under en tioårsperiod till närmare 2 miljarder kronor per år. Stödet är främst riktat till det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. Det kan dock höra till bilden att inkomsterna från spel och lotterier minskat kraftigt under den aktuella tidsperioden. Det kommunala årliga stödet till idrotten utöver investeringar uppgår till mellan 5 och 6 miljarder kronor, varav merparten är subventioner i kommunala anläggningar och en fjärdedel kontanta bidrag. De statliga kontantbidragen till det lokala föreningslivet är alltså större idag än kommunernas kontanta verksamhetsstöd.

6 En intressant frågeställning inför framtiden är hur det sammantagna samhällsstödet ska utformas för att ge bästa effekt och göra maximal nytta för föreningslivet på olika nivåer. En översyn pågår vad gäller stödformerna. I kommunen bedrivs ett aktivt föreningsliv. Av den statistik som redovisas framgår dock att både antalet medlemmar och sammankomster stagnerat under de senaste åren. Undersökningar visar på ett minskat föreningsengagemang bland ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningen bör utarbeta en strategi för att hjälpa föreningarna att utveckla den egna verksamheten för att bland annat undvika en framtida ledarbrist. I vissa områden ökar föreningsaktiviteterna mer än i andra. Detta betyder att arbetet framöver måste bedrivas med en tydlig lokal förankring och med anpassade metoder. Nämnden behöver formulera strategier för att kunna påverka verksamheten inom de områden som har låg föreningstillhörighet. Med början i Araby/Dalbo-området har förvaltningen inlett ett sådant utvecklingsarbete. Ungdomar söker nya, flexibla och mer öppna organisationsformer. Vissa aktiviteter och speciellt de som ibland kallas nya sporter bygger oftast på löst sammansatta grupper snarare än på den organiserade föreningsformen. Kommunens ansvar är, trots detta faktum, lika stort för de ungdomar som idag står utanför föreningslivet som för dem som redan finns med. Växjö satsar på elitidrott i samarbete med Linnéuniversitetet I framtiden ska elitfriidrottare ha landslagssamlingar och tävlingar i Växjö. Sedan 2008 är Växjö utsedd av Svenska friidrottsförbundet till ett av två nationella centrum för svensk friidrott. I detta samarbete ingår Svenska Friidrottsförbundet, Linnéuniversitetet och Växjö kommun. I början av 2012 fick Växjö som tolfte ort i världen en ackreditering som utvecklingscenter (ATC) för friidrott utfärdad av Internationella Friidrottsförbundet. ATC i Växjö har en inriktning på kast och mångkamp. Vidareutveckling blir nu även mot ett High Performance Center (HPC), vilket är ett utvecklingscenter med en modern tränings- och testanläggning. Medborgarundersökning Av tidigare medborgarundersökning framgår att Växjöborna är lite nöjdare med fritidsutbudet än vad medborgarna i de flesta andra kommuner är. Växjö hävdar sig väl i jämförelse med kommuner i samma storleksklass. Ambitionen ska vara fortsatt hög och målsättning i 2013 års undersökning bör vara att resultatet inte understiger tidigare mätningar. Folkhälsorapporten Landstinget Kronobergs enkätundersökningar (2010) visar att barn och ungdomars fysiska aktivitet har minskat. Både de som tränar så de blir svettiga och andfådda, och de som är fysiskt aktiva på en mera lågintensiv nivå har blivit färre. Landstinget Kronoberg anser att detta är ett observandum eftersom fysisk inaktivitet kan ge negativa hälsoeffekter senare i livet och att det även är viktigt att grundlägga goda vanor tidigt. Med bakgrund av insamlade uppgifter finns behov av att prioritera folkhälsoarbete bland annat inom områdena barn och ungdomars uppväxtvillkor och främjande av fysisk aktivitet genom exempelvis satsningar på friluftslivet. Det är också viktigt att insatserna utformas utifrån de mest utsatta, men att sikta mot samtliga grupper och komma samtliga till del.

7 Luppundersökning 2012 Resultaten från 2009 års LUPP-undersökning i Växjö, som omfattade alla ungdomar i högstadiets åk 8 och gymnasieskolans åk 3, bör följas upp i den planerade undersökning som ska ske under hösten Bland annat gäller det den uttalade otrygghet som många ungdomar och då främst flickor upplever i sin livsmiljö som helhet. Samverkan med Linnéuniversitetet I samverkan med Linnéuniversitetet undersöker kultur- och fritidsförvaltningen, med fokus på framtiden, hur Växjöborna ser på området fritid och kultur i vid mening. Resultatet kan fungera som kunskapsbas och därvid ligga till grund för framtida satsningar. En analys av rapportens resultatet pågår inom förvaltningen. Den nya tekniken större tillgänglighet Det blir en allt större utmaning att nå ut i mediebruset. Fritidsnämnden vill, tillsammans med kommunen i övrigt, bidra till att öka det virtuella fönstret. Den nya tekniken skapar utökade möjligheter till brukar- och medborgartillgänglighet genom nya webblösningar, SMS-tjänster med mera. Navorganisation Kultur- och fritidsförvaltningens utveckling mot en roll som navorganisation fortsätter. Det ställer ytterligare krav vad gäller medborgarfokus, långsiktig planering och beställarkompetens. En större del av verksamhetens egna resurser behöver läggas på omvärldsspaning, utvecklingsarbete samt på styrning av externa resurser. Utmaningen har hittills legat på att mentalt ställa om uppdraget från att minska den direkta driftverksamheten till att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor och beställaruppdrag. Efter omställningen på Värendsvallen har fritidsnämnden lagt ut en stor del av sin driftorganisation.

8 3. Ledstjärna Visionära Växjö Hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt mål för Växjö kommun. Växjö är den drivande kraften i regionens utveckling. Välkända Växjö Växjö är internationellt erkänt för sitt framgångsrika och innovativa miljöarbete. Växande Växjö Växjö växer och ger människor möjlighet till ett hälsosamt och stimulerande liv. Välkomnande Växjö Växjöborna är stolta över sin gröna och upplevelserika region. 3.1 Verksamhetsidé All verksamhet som drivs inom fritidsnämndens ansvarsområde ska vila på de nio områden som ingår i nämndens fritidspolitiska mål. 1. Stöd till fritidsverksamhet; Föreningslivet i kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna ökade förutsättningar för en högre livskvalitet. 2. Anläggningar: Växjös profil som idrottskommun förstärks genom byggande av ett brett utbud av olika typer av motions- och idrottsanläggningar för elit och breddidrott och med god geografisk spridning. Lokaler och anläggningar drivs och utnyttjas på ett sådant sätt att föreningar känner delaktighet och ansvar. 3. Barn- och ungdomsidrott: Växjö kommun eftersträvar att vidareutveckla barn- och ungdomars förmåga att ta ansvar, att fungera i grupp, respektera varandra och lära sig samhällets demokratiska grundregler. Kommunen är lyhörd för nya former av kultur- och fritidsverksamhet utifrån ungdomars egna intressen och önskemål. 4. Fritid för funktionshindrade: Personer med psykiska och fysiska funktionshinder ges möjlighet att på samma villkor som för icke funktionshindrade delta i idrotts- och fritidsaktiviteter både som aktiva och som åskådare. 5. Elitidrott: Ett varierat och högklassigt utbud av elitidrott ökar Växjö kommuns attraktionskraft för företagsetableringar och befolkningsinflyttning. Växjös position som regionens centrum inom elitidrott bibehålls och stärks. 6. Jämställdhet och integration: Båda könen ges samma möjligheter till idrotts- och fritidsutövande. Genom utökad samverkan integreras olika kulturer i föreningslivet. 7. Alkohol, dopning och droger: Föreningslivet i Växjö kommun har nolltolerans mot alkohol, dopning och droger. 8. Folkhälsa: Medborgarna i Växjö kommun uttalar att möjligheterna till rekreation och hälsofrämjande aktiviteter är väl tillgodosedda. 9. Bemötande: Personer som är i kontakt med förvaltningens personal upplever att de känner sig välkomna och att de får god service.

9 4. Nämndens uppdrag Fritidsnämnden utgör den politiska ledningen för kultur- och fritidsförvaltningens fritidsfrågor. Nämnden får sitt uppdrag från kommunfullmäktige som är kommunens direktvalda politiska organ. Kommunala styrdokument Förutom kommunfullmäktiges budget med verksamhetsplan och nämndens internbudget ska verksamheten förhålla sig till de planer, policydokument och riktlinjer som finns fastställda i kommunen. För nämndens verksamhetsområde kan särskilt nämnas Fritidspolitiska mål, Mångfaldsplan och Stöd till fritidsverksamhet. Fritidsnämndens uppgifter och ansvar Fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt till bestämmelserna i reglementet Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun. Regelmässigt ska fritidsnämnden till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningens status. Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare med en mandatperiod på fyra år. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden. Fritidsnämnden har inte något arbetsutskott. Fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för fritidsfrågor exklusive fritidsgårdsverksamhet. Fritidsnämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, badplatser, spår och leder. Fritidsnämnden ansvarar för bokning och uthyrning av utomhus- och inomhusanläggningar samt Växjöskolornas gymnastiksalar under kvällstid och helger. Fritidsnämnden ansvarar för konsultativt och ekonomiskt stöd till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden ansvarar för information om sin verksamhet till allmänheten samt information om evenemang och andra händelser inom ansvarsområdet. Fritidsnämnden ansvarar för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen. Fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personalen inom nämndens verksamhetsområde. Dock är kulturnämnden anställningsmyndighet för central administration inom fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämndens förvaltningsorgan är kultur- och fritidsförvaltningen.

10 Verksamhetsbeskrivning Administrationen svarar för förvaltningens övergripande arbete med nämnd-, personal-, ekonomi-, strategi/- utvecklings- och info/marknadsfrågor samt boknings- och bidragsfrågor, att målsättningen med mål- och ekonomistyrning uppnås, att gränsöverskridande ge bästa möjliga service till förvaltningens olika verksamheter, handläggning av ärenden gällande tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen övergripande strategi- och utvecklingsfrågor Sport och idrott svarar för drift och skötsel av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar och samarbetar med föreningslivet, tekniska förvaltningen och andra aktörer. Verksamheten inrymmer: Arenastadsprojektet Värendsvallen/Tipshallen Övriga idrottsplatser/fotbollsplaner Skatepark Frilufts- och fritidsanläggningar Araby Park Arena Idrottshallar Bowlinghall Simhall Friluftsbad Stöd till fritidsverksamhet omfattar nedanstående stödformer och ska i första hand gynna verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 5-20 år: Verksamhetsbidrag Lokalkostnadsbidrag Investeringsbidrag Ledarutbildningsbidrag Särskilda insatser/projekt Driftbidrag Direktservice: stödformen kan sökas för o insatser för funktionshindrade, o främjande av integration, riktade till ledarrekrytering, o insatser mot alkohol, droger och dopning, o projekt för folkhälsan, riktat till samverkan mellan föreningar, o öppen verksamhet på lov och vissa helger, o insatser inom visst geografiskt område eller för viss målgrupp, o projekt för att prova nya verksamheter, o miljöfrämjande åtgärder.

11 5. Mål och strategier Målområde Övergripande mål Arbete & Företag 1. Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. 2. Växjö ska vara ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. Verksamhetsmål Samarbetet med gymnasieskolans idrottslinjer, universitetets olika ledarutbildningar och forskning utökas. 1.1 Förutsättningar skapas för föreningar att ta emot feriearbetande ungdomar. Dessa ska procentuellt och i antal ökat jämfört med föregående år. 1.2 Arbetslösa ungdomar erbjuds ledarutbildning. Strategier Bildande av organisation för ett gemensamt internationellt tränings-, rehab- och utvecklingscentra, HPC Samverkansavtal med Linnéuniversitetet avseende framtida kultur- och fritidsvanor. 1.1 Att genom Växjösommar tillskapa ferieplatser riktade mot föreningslivet. Samarbete med nämnden för arbete och välfärd där föreningar erbjuds möjlighet att anställa ungdomar under sommaren. 1.2 Aktivitets-, organisations- och ledarutbildningsprogram tas fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Samverkan Idrottsföreningarna IFK Växjö, Växjö Lakers och Öster IF samt ADC representerat av Linnéuniversitetet och Svenska och Internationella Friidrottsförbundet samt näringslivet Arbetsförmedlingen, nämnden för Arbete och Välfärd (AoV). 1.2 SISU Idrottsutbildarna, föreningslivet Externa och interna parter Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Uppföljning/utvärdering 1.1 Antal ferieplatser i föreningslivet Antal utbildade ungdomar. Enligt tidplan.

12 Målområde Övergripande mål Barn och utbildning 1. Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. 2. I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling Verksamhetsmål 2.1 Bidragssystem och policys för bokning av kommunala lokaler baserar sig på att barn och unga prioriteras. 2.2 Samverkan mellan skola och föreningsliv utvecklas. 2.3 Fritidsverksamhet nära boende och skola möjliggörs. Strategier 2.1 Stöd till ungdomsverksamhet prioriteras, dels genom verksamhetsbidraget som ges för 5-20 åringar och dels genom att ungdomsverksamhet är en förutsättning för lokal- och investeringsbidrag. 2.2 Ny LUPP-undersökning har genomförts 2012 och resultatet kommer att utvärderas under början av Vidareutveckla ungdomsverksamheten i bredare mening genom att vara en aktiv part i kommunens sektorsövergripande samverkansgrupp Ungdomslotsen. 2.5 Verka för att föreningar bereds plats på skolor. Samverkan Föreningslivet, skol- och barnomsorgsnämnden (SoB), SISU Idrottsutbildarna, nämnden för Arbete och Välfärd (AoV) samt gymnasienämnden (GN). Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Uppföljning/utvärdering 2.1 Kontroll av utbetalningar. 2.3 Antal startade grupper. Löpande.

13 Målområde Övergripande mål Bygga och bo 1. Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Målsättningen är att Växjö kommun ska växa med minst personer per år. Att Växjö är Europas Grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling. 2. Det ska finnas villatomter i staden och i de mindre orterna som motsvarar den efterfrågan som finns. Verksamhetsmål 1.1 Närmiljön utformas så att spontanidrott stimuleras. 1.2 Tillgänglighet prioriteras vid byggnation av nya anläggningar. 1.3 Närhet till rekreations- och friluftsområde möjliggörs vid planering av bostäder. Strategier 1.1 En utvecklingsplan för näridrottsplatser tas fram. 1.2 Verka för att tillgängligheten beaktas då nya idrotts- och fritidsanläggningar projekteras. 1.3 Medverka i översiktsplaneringen och detaljplanarbetet samt grönstrukturprogram. Samverkan Fastighetsbolagen, interna parter och föreningslivet. Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Uppföljning/utvärdering Handlingsplaner genomförda. Löpande.

14 Målområde Övergripande mål Demokrati och mångfald 1. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett gott bemötande ska ges till alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 2. Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten. Verksamhetsmål 1.1 Medborgarens behov är alltid i fokus och hög service ska eftersträvas. God fysisk tillgänglighet och bra bemötande i alla verksamheter. 1.2 Båda könen ges lika möjligheter till idrotts- och fritidsutövande. Genom utökad samverkan integreras olika kulturer i föreningslivet. 1.3 Hög tillgänglighet och rimlig hyressättning eftersträvas i fritidsnämndens anläggningar. 1.4 Utbildning av föreningsledare för funktionshindrade ges hög prioritet. 1.5 Föreningar ska arbeta för en jämn könsfördelning och fler utrikes födda i sina styrelser och kommittéer. 1.6 Mångfald ska genomsyra samtliga delar av förvaltningens verksamhet. 2.1 Information om verksamheten på fler språk. Strategier 1.1 Medborgar- och brukarundersökningar genomförs. 1.2 Handlingsplan för mångfald och tillgänglighetsplan genomförs. Barn- och ungdomsfrågorna prioriteras i mångfaldsprogrammet. 1.3 Utbildning för och certifiering av föreningar i mångfald genomförs. Utbildningen ska även omfatta förvaltningen och politiker. 1.6 Särskilda insatser inom målområdet genomförs i Araby Park Arena. 2.1 Allmänheten ges olika möjligheter att möta politiker i fritidsnämnden. Olika metoder för detta ska tas fram.

15 2.1 Det goda värdskapet görs till koncept för hela förvaltningen. 2.1 Prioriterade informationsområden översätts. 2.1 Bloggen används för kommunikation och dialog med ungdomar. 2.1 Mångfaldspris delas ut. Samverkan KLF, fastighetsbolagen, föreningslivet, SISU Idrottsutbildarna, Linnéuniversitetet och interna parter och Smålandsidrotten. Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Uppföljning/utvärdering 1.1 Mätbar förbättring. 1.2 Enligt handlingsplaner Antal översatta inslag Antal behandlade frågeställningar. Delårs- och årsbokslut.

16 Målområde Övergripande mål Miljö, energi och trafik 1. Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun. Alla delar av Växjö kommuns verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger. 2. Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan. 3. Växjö kommun ska ha rent vatten, frisk luft, värdefull natur och vara fossilbränslefritt. Verksamhetsmål 1.1 Växjö ska år 2014 ha Sveriges grönaste föreningsliv. 2.1 Föreningar som redovisar miljöförbättrande åtgärder prioriteras vid fördelning av investeringsbidrag. 2.2 Miljöförbättrande åtgärder/energisparåtgärder genomförs kontinuerligt i kommunala anläggningar. 3. Största möjliga hänsyn till miljön tas vid resor/transporter. Strategier 2.1 Underlag till beslut om fördelning av investeringsbidrag innehåller information om miljöförbättring. 2.1 Energi- och miljöfrågor ingår vid samrådsmöten. Plan tas fram för egna lokaler. 2.2 Utbildning i hur man genom beteende kan spara energi genomförs för föreningar och egen personal. 2.3 Belysning vid fotbollsplaner förses med närvaroidentifikation. 2.4 EU-projekt vad gäller samordning av resor till och från träning. 3.1 Fritidsnämnden ska upprätta en avvecklingsplan för fossila bränslen. 3.2 Vid inköp följa upphandlade avtal gällande närproducerade och ekologiska livsmedel. Samverkan Föreningslivet och fastighetsbolagen Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel 1. Uppföljning av andelen miljöinvesteringar av totala investeringsbidrag. 2.1 Plan finns och är underlag för beslut.

17 2.3 Prioriteringsunderlag tas fram. 3.1 Handlingsplan. Uppföljning/utvärdering Delårs- och årsbokslut.

18 Målområde Övergripande mål Stöd och omsorg 1. I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat. All stödoch omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självständighet och vara utvecklande för individen. 2. Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället. Verksamhetsmål 1. Verka för att skapa en meningsfull fritid för en åldrande befolkning. 2. Araby Park Arena ska erbjuda flexibla möjligheter till både konventionell idrottsverksamhet och till utveckling av kultur i vid mening. Strategier 1.1 Spontan idrott varvat med sociala aktiviteter är viktiga för målgruppen. All form av rörligt friluftsliv såsom promenader, cykling stavgång mm och tillgång till rekreativa grönområden främjar hälsan och ökar de äldres livskvalitet. 2. Att aktivt skapa möten mellan boende i Araby/Dalbo och övriga Växjöbor i syfte att utveckla verksamheten mot öppenhet, delaktighet, flexibilitet, mångfald, aktualitet och utveckling. Samverkan Föreningslivet och interna parter. Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Uppföljning/utvärdering Antal arrangemang. Delårs- och årsbokslut.

19 Målområde Övergripande mål Trygghet och säkerhet 1. Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker. 2. Säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö kommuns verksamheter. 3. Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten att utöva idrott på olika nivåer. Verksamhetsmål 2.1 Leder för kanoting, cykel och vandring hålls tillgängliga och säkra. 2.2 Underhåll och säkerhetsbesiktning av såväl kommunala som föreningsdrivna anläggningar sker enligt plan Alkohol- och drogpolicy är krav för att föreningar ska erhålla föreningsbidrag. 3.2 God tillgång till gång- och cykelvägar för att underlätta den vardagsnära motionen och värna om miljön. 3.3 Lokala föreningslivet och kommunen samverkar för att skapa ökade förutsättningar för fysisk aktivitet. 3.4 Gemensam projektplan för Hälsoarena Fylleryd. Strategier 2.2 Plan för underhåll tas fram och kontinuerliga säkerhetsbesiktningar genomförs. 3.1 Föreningar skickar in sina policyprogram årligen. Diskussion i samband med föreningsträffar. 3.2 Kartlägga och arbeta fram en utvecklingsplan för det rörliga friluftslivet. 3.3 Fler motionsaktiviteter skapas med fokus på fysiskt inaktiva grupper. 3.4 En grupp med kultur- och fritidsförvaltningen, föreningsalliansen, och tekniska förvaltningen samarbetar för att utveckla Hälsoarena Fylleryd. 3.5 Verka för att fler alkohol- och drogfria miljöer tillskapas. Samverkan Föreningslivet och fastighetsbolagen. Tidplan 2013 Nyckeltal/mätvariabel Handlingsplaner genomförs.

20 Uppföljning/utvärdering Delårs- och årsbokslut.

21 Målområde Övergripande mål Verksamhetsmål Uppleva och göra 1. Växjö ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur. 1.1 Ändamålsenliga anläggningar och kunnig personal ställs till förfogande. 1.2 Föreningar ges möjlighet att genomföra större, nationella och internationella tävlingar och landskamper. 1.3 Växjö kommuns anläggningar för elitidrott marknadsförs såväl nationellt som internationellt. 1.4 Informationen om utbud av upplevelser och aktiviteter utvecklas. 1.5 Utveckling av befintliga och nya friluftsområden. 1.6 Alla idrotter anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) ges möjlighet att utöva sin verksamhet inom kommunen. 1.7 Rådgivning och ekonomisk hjälp erbjuds till föreningar. 1.8 En utredning om ett Föreningarnas Hus ska tas fram perioden Strategier 1.1 Kommunikationsmaterial för anläggningar och arenor uppdateras och tillgängliggörs. 1.1 Planering för anläggningsutveckling, hallytor. 1.1 Skötsel och tillsynsrutiner tillämpas. 1.1 Introduktion och kompetensutveckling tillämpas. 1.2 Planering för anläggningsutveckling hallytor pågår. En idrottspolitisk vision för Arenastaden kommer att tas fram under hösten Ekonomiskt stöd utgår vid nationella och internationella tävlingar och mästerskap i enlighet med KF beslut. 1.4 Webben samt e-tjänster utvecklas. 1.5 Kartlägga och arbeta fram en utvecklingsplan för det rörliga friluftslivet. Nämnden har antagit ett förslag på prioriteringsordning och tidsplan för kommande insatser. 1.5 Fortsatt utveckling av Evedals fritidsområde.

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

internbudget för fritidsnämnden Antagen av fritidsnämnden 2013-11-25, 67/2013

internbudget för fritidsnämnden Antagen av fritidsnämnden 2013-11-25, 67/2013 internbudget för fritidsnämnden Antagen av fritidsnämnden 2013-11-25, 67/2013 20142016 1. Ordförandes inledning Växjö har utsetts till Sveriges främsta idrottskommun 2013! Det är givetvis oerhört glädjande

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Växjös ambitioner som idrottskommun

Växjös ambitioner som idrottskommun Växjö Varför Växjö? Kombination av en mycket stark elitverksamhet, bra stöd till ungdomsidrotten samt moderna arenor. Arenautvecklingen har skapats tillsammans med näringslivet. Linnéuniversitetet - viktig

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Nämndsordförandens programförklaring. Vår viktigaste tid är Fritiden.

Nämndsordförandens programförklaring. Vår viktigaste tid är Fritiden. Nämndsordförandens programförklaring Vår viktigaste tid är Fritiden. Fritiden är den tid vi fritt kan disponera för att utveckla oss själva, vårt självförtroende och vår identitet. Tiden som mer än någon

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr 2013-09-18 KFN13/78

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr 2013-09-18 KFN13/78 Kultur- och fritidsnämnden Datum Dnr KFN13/78 Internöverenskommelse Kultur- och fritidsnämnden Nyköpings Arenor 2014 Internöverenskommelse Dnr KFN13/78 2/5 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Kultur-

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 Olikheter som berikar Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 2010 Växjö kommun www.vaxjo.se Illustrationer och layout: Etyd AB, 09-0422 Foto: Mats Samuelsson Mångfalden berikar Växjö kommun Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö Dubbla karriärer Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö 1 ADC/TDC Växjö är en satsning för framtiden Athletics Development Center (ADC) och Tennis Development Center (TDC) i Växjö erbjuder dig

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer