= Kundavtal 2/25. Kundavtal. Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning"

Transkript

1 Kundavtal DEGIRO

2 Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal. Detta kallas Kundavtal. Kundavtalet består av ett antal delar. Den viktigaste delen utgörs av Investeringsavtalet. I Investeringsavtalet finns de allmänna rättigheter och skyldigheter som gäller för DEGIRO och er som kund. Vid sidan om Investeringsavtalet kan en eller flera Addendum för Investeringsavtalet förekomma som del av Kundavtalet. I detta Addendum upptecknas specifika tjänster som inte ingår i standardavtalen. Investeringsavtalet och detta Addendum består av två delar: en anmälningssedel och de tillhörande villkoren. Genom båda parters underskrift av en anmälningssedel träder avtalsvillkoren i kraft mellan DEGIRO och kunden. DEGIRO förser kunderna med relevant information för de tillhandahållna tjänsterna och de finansiella instrumenten som kunderna handlar med via DEGIROs plattform. Denna information finns i avsnittet Ytterligare Information Investeringstjänster. DEGIRO kan komma att ändra de olika villkoren och avsnittet Ytterligare information Investeringstjänster som finns tillgängliga för Kunden på hemsidan. I sitt tjänsteerbjudande utgår DEGIRO från att Kunden har läst och förstått alla villkor och uppgifter. Om villkoren eller uppgifterna inte förefaller helt tydliga ska du omedelbart ta kontakt med DEGIRO för ett förtydligande innan du investerar via DEGIRO. På så sätt kan eventuella framtida tvister och problem undvikas. = Kundavtal 2/25

3 Investerings- villkor DEGIRO

4 Innehåll Kundavtal... 2 Inledning... 2 Investeringsvillkor... 5 Artikel 1. Definitioner... 5 Artikel 2. Avtalsförhållande... 8 Artikel 3. Kunden... 9 Artikel 4. Tjänster Artikel 5. Webtrader Artikel 6. Girosaldo Artikel 7. Kunden är ansvarig för investeringsbeslut Artikel 8. Uppdrag Artikel 9. Utlåning av Värdepapper Artikel 10. Limiter Artikel 11. Avgifter Artikel 12. Information, kommunikation Artikel 13. Ansvar, undantag och friskrivning Artikel 14. Säkerhet Artikel 15. Övrigt Artikel 16. Kundavtalet längd och upphörande Artikel 17. Tvister = Kundavtal 4/25

5 Investeringsvillkor Investeringsavtalet består av Anmälningssedel investeringsavtal och investeringsvillkoren. Investeringsavtalet utgör det grundläggande avtalet för alla tjänster som erbjuds av DEGIRO. Artikel 1. Definitioner Som tillägg till de definierade begreppen i Anmälningssedel investeringsavtal gäller att begrepp skrivna med stor begynnelsebokstav i investeringsvillkoren har följande betydelse: "Anmälningssedel investeringsavtal": det dokument som undertecknas av Kunden och DEGIRO och utgör investeringsavtalet dem emellan. "Addendum": är ytterligare tilläggsavtal till Investeringsavtalet. "Addendum Debetkapital": kombinationen av Anmälningssedel Debetkapital och Villkor Debetkapital som efter undertecknandet av Parterna utgör en del av Kundavtalet. "Addendum Debetvärdepapper": kombinationen av Anmälningssedel Debetvärdepapper och Villkor Debetvärdepapper som efter undertecknandet av Parterna utgör en del av Kundavtalet. "Addendum Derivat": kombinationen av Anmälningssedel Debetkapital och Villkor Debetkapital som efter undertecknandet av Parterna utgör en del av Kundavtalet. "AutoFX": en tjänst som tillhandahålls av DEGIRO, som innebär att DEGIRO automatiskt köper utländsk valuta åt Kunden i det ögonblick Kunden t.ex. köper Finansiella instrument som innebär en betalningsskyldighet till DEGIRO i Utländsk valuta. DEGIRO säljer sedan Utländsk valuta så fort beloppet frigörs genom till exempel en försäljning av Finansiella instrument. "Investeringsgiro": Stichting DEGIRO är en juridisk person enligt nederländsk lag och har sitt stadgeenliga säte i Amsterdam, Nederländerna. Med hjälp av ett Investeringsgiro kan DEGIRO, för Kundens räkning, försäkra Kunden att dennes positioner i Finansiella instrument och likvida medel hålls åtskilda från DEGIROs egna tillgångar. Syftet med detta är att minimera risken för Kunden. "Investeringskonto": ett konto i Kundens namn som tillhandahålls av DEGIRO och administreras av DEGIRO samt ovannämnda Investeringsgiro. På detta konto administreras Kundens förpliktelser med avseende på Debetkapital och Debetvärdepapper mot DEGIRO och Kundens rättigheter och skyldigheter med avseende på Finansiella instrument (till skillnad från Deltaganden) gentemot Investeringsgiro. "Cash Fund": en FundShare Umbrella Cash Fund såsom anges i dokumentet Ytterligare Information Investeringstjänster i avsnittet Deltaganden. Cash Funds är räntefonder som syftar till att med sina respektive investeringar och vinster generera en avkastning som ligger strax under avkastningen på ett sparkonto i den aktuella valutan. Prospektet för FundShare Umbrella Fund finns på "Centralt konto": det konto som tillhör Investeringsgiro, såsom anges i dokumentet Ytterligare Information Investeringstjänster i avsnittet Investeringstjänster. = Kundavtal 5/25

6 "Kunden": en fysisk eller juridisk person som genom undertecknande av Anmälningssedel investeringsavtal är en part i Kundavtalet. "Kundkontroll": för att utföra sina tjänster på ett korrekt sätt och uppfylla lagar och förordningar utför DEGIRO en kontroll med avseende på de personer till vilka vi tillhandahåller våra tjänster. Denna kontroll innebär att DEGIRO förvissar sig om identiteten på dessa personer och kan också omfatta kontroll av kapital- och kontrollstruktur och härkomsten av dessa personers tillgångar. "Kundavtal": det avtal som sluts mellan Kunden och DEGIRO, som består av ett Investeringsavtal, tillsammans med Ytterligare Information Investeringstjänster och i tillämpliga fall, Addendum Derivat, Addendum Debetkapital och Addendum Debetvärdepapper, som efter undertecknande av Kunden och DEGIRO utgör en del av Kundavtalet tillsammans med eventuella andra avtal mellan Parterna som ska utgöra en del av Kundavtalet. "Debetvärdepapper": är summan av alla negativa värdepapperspositioner på den Personliga sidan. "Debetkapital": är den tjänst som DEGIRO tillhandahåller Kunden vilken ger Kunden möjlighet att ha ett negativt saldo i Euro eller annan Utländsk valuta. "DEGIRO": värdepappersföretaget DEGIRO B.V. "Derivat": Finansiella instrument vars värde härrör från värdet av en underliggande tillgång såsom en aktie, råvara, obligation eller index. De vanligaste Derivaten är optioner, warranter, terminer, CFD:er och swappar. "Värdepapper": aktier, andelar i fonder, obligationer och rättigheter i förhållande till dessa värdepapper såsom fordringar och utdelningsrätter, men inte derivat. "Execution Only": en tjänst varigenom DEGIRO överför eller utför Uppdrag från Kunden med avseende på Finansiella instrument för Kundens räkning och innehar och/eller administrerar positioner i kapital och Finansiella instrument, utan att ge råd till Kunden eller kontrollera om Uppdragen och utvecklingen av investeringsportföljen passar Kundens förmåga och investeringsmål. "Finansiella instrument": alla Derivat och Värdepapper. "Ansluten part": en part som har en direkt eller indirekt ekonomisk eller organisatorisk koppling till DEGIRO. "Girosaldo": alla Kundens positioner i likvida medel och Finansiella instrument (både debet och kredit) enligt uppgifterna på den Personliga sidan. "Handelsdag": en dag då DEGIRO tillhandahåller sina tjänster. "Limit": en gräns såsom anges i kapitel 10 Limiter, i dessa investeringsvillkor. "Ytterligare Information Investeringstjänster": informationen i kapitlet med samma titel som finns tillgänglig för Kunden på Webbplatsen. Denna information är en del av Kundavtalet och är i synnerhet avsedd att förklara och beskriva DEGIROs tjänster och delar av avtalet som = Kundavtal 6/25

7 regelbundet ändras mellan Parterna. "Uppdrag": en instruktion från Kunden till DEGIRO. "Order": ett Uppdrag att köpa eller sälja Finansiella instrument. "Policy för orderutförande": den av DEGIRO fastställda policyn för genomförandet av Order som beskrivs i dokumentet Order och orderutförande i Ytterligare Information Investeringstjänster. "Investeringsavtal": kombinationen av Anmälningssedeln investeringsavtal och investeringsvillkoren som efter undertecknande av båda Parter utgör Kundavtalet. "Andel": en andel i och av investeringarna som beskrivs i dokumentet Ytterligare Information om Investeringstjänster Deltaganden. Lämplighetstest": det test som utförs av DEGIRO med en frågelista i syfte att utvinna information om Kundens kunskap och erfarenhet av investeringar i de Finansiella instrument som tillhandahålls av DEGIRO. "Part": DEGIRO (som agerar för egen räkning eller i uppdrag av Investeringsgiro) eller Kunden beroende på vad som är tillämpbart. "Personlig sida": den personliga sida som enbart Kunden har åtkomst till via WebTrader med ett självvalt Lösenord. På denna sida kan Kunden lägga Order och även se sin orderhistorik, sina Limiter och sitt Girosaldo. "Profil": den investeringsprofil som Kunden valt på sin Personliga sida. "Risk": risken för Girosaldot som beräknas baserat på de av DEGIRO fastställda beräkningsmetoder och riskscenarier. Mer information om riskberäkningen finns i Ytterligare information Investeringstjänster i kapitlet Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetvärdepapper. "Motkonto": det bankkonto som är registrerat i Kundens namn hos en Bank med säte i en EUmedlemsstat och som angivits till DEGIRO i samband med registreringen. "Åtkomstkod": den kombination av användarnamn och lösenord som Kunden valt för åtkomst till sin Personliga sida. "Lån": innebär att DEGIRO lånar ut Kundens värdepapper som hålls på Investeringsgiro till tredje part. Alternativt att göra avkall på rättigheter till mottagande av värdepapper som Investeringsgiro har för Kundens räkning. "Utländsk valuta": alla valutor med undantag för SEK. "Webbplats": DEGIROs webbplats: "WebTrader": handelsplattformen på DEGIROs webbplats. "Lagar och förordningar": alla lagar, förordningar, regler, regelverk, avtal, uttalanden, instruktioner eller bindande yttranden som DEGIRO och Kunden är bundna av med avseende till = Kundavtal 7/25

8 de tjänster som tillhandahålls av DEGIRO. "Säkerhetsvärde": det värde som Girosaldot uppgår till beräknat utifrån DEGIROs redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som förklaras mer detaljerat i dokumentet Ytterligare Information Investeringstjänster i kapitlet Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetvärdepapper. Artikel 2. Avtalsförhållande 2.1 Investeringsavtal Genom båda parters undertecknande av Anmälningssedel investeringsavtal, träder investeringsvillkoren och Ytterligare Information Investeringstjänster i kraft mellan Kunden och DEGIRO. Parterna är överens om att undertecknande av Anmälningssedel investeringsavtal kan göras elektroniskt via Internet. 2.2 Investeringsgiro Kundens Finansiella instrument (ej Deltaganden), positiva saldon i likvida medel och Värdepapper hålls i ett Investeringsgiro. Investeringsgiro är en nederländsk passiv juridisk person ("stichting"), som inte utför någon annan aktivitet eller verksamhet än att hålla Finansiella instrument och likvida medel. På så sätt hålls positionerna i Finansiella instrument och likvida medel skilda från DEGIROs kapital och förblir därmed tillgängliga för DEGIROs Kunder, även om DEGIRO går i konkurs. DEGIRO har genom Investeringsgirot fullmakt att agera och att ingå avtal för Investeringsgirots räkning. DEGIRO ingår i detta Kundavtal för sin egen och för Investeringsgirots räkning. Rättigheter och skyldigheter som gäller detta avtal och som avser förvaring av Finansiella instrument och likvida medel (i annan form än Deltaganden) företräds av DEGIRO till förmån av Investeringsgirot. All kommunikation och alla instruktioner mellan Kunden och Investeringsgiro går via DEGIRO i egenskap av ombud för Investeringsgiro. Kunden ger härmed DEGIRO en oåterkallelig fullmakt att för Kundens räkning instruera Investeringsgiro att utföra Uppdrag och att inkassera den avtalade avgiften till DEGIRO. 2.3 Ett avtal Kundavtalet utgör den överenskommelse enligt vilken DEGIRO tillhandahåller sina tjänster till Kunden. Alla Uppdrag, transaktioner mellan Kunden och DEGIRO, alla positioner i likvida medel och Finansiella instrument på Personliga sidan, Investeringsavtalet, Ytterligare Information Investeringstjänster och när tillämpligt; Addendum Derivat, Addendum Debetkapital och Addendum Debetvärdepapper samt eventuella andra överenskommelser som Parterna låtit ingå i Kundavtalet, utgör tillsammans ett enda avtal. Om Kunden väljer att öppna en andra Personlig sida i WebTrader, måste Kunden ingå ett nytt Kundavtal. Detta är enbart av tekniska skäl och har ingen juridisk inverkan på det faktum att endast ett Kundavtal föreligger mellan DEGIRO och Kunden. 2.4 Hierarki Bestämmelserna i investeringsvillkoren gäller alla förbindelser, även för framtida sådana mellan DEGIRO och Kunden i den utsträckning detta inte uttryckligen överenskommits i Anmälningssedel investeringsavtal eller i andra avtal och villkor som gäller de investeringstjänster som tillhandahålls av DEGIRO. Vid en eventuell motstridighet mellan Investeringsavtalet eller ett Addendum och Ytterligare Information Investeringstjänster, har bestämmelserna i Investeringsavtalet och Addendum företräde. Vid en eventuell motstridighet mellan Investeringsavtalet och ett Addendum har bestämmelserna i Investeringsavtalet företräde. = Kundavtal 8/25

9 2.5 Anpassningar DEGIRO kan emellanåt göra ändringar i Kundavtalet. DEGIRO ska informera Kunden om ändringar av materiell betydelse, vilka träder i kraft såvida Kunden inte skriftligen meddelar att denne inte går med på ändringarna, inom 14 arbetsdagar efter det att DEGIRO informerat Kunden om ändringarna. När ändringarna inte är av materiell betydelse eller om detta inte enligt lag eller andra förordningar krävs, kommer ändringarna att träda i kraft med omedelbar verkan och Kunden är då skyldig att acceptera ändringarna. Kunden har via Webbplatsen åtkomst till den senaste versionen av de olika dokumenten som utgör delar av Kundavtalet och kan ladda ner och läsa dem när så önskas. 2.6 Lagar och förordningar Kunden godtar att DEGIRO inte är skyldig att tillhandahålla sina tjänster när DEGIRO anser att man därigenom bryter mot Lagar och förordningar. Kunden godtar att alla tjänster lyder under aktuella Lagar och förordningar och att dessa har företräde framför dem som avtalats mellan Parterna. Kunden garanterar att jämte DEGIRO följa alla Lagar och förordningar. Artikel 3. Kunden 3.1 Godkännande av kunderna DEGIRO kan reglera omfattningen, karaktären och räckvidden av sina tjänster till vissa kategorier av privatpersoner och juridiska personer. DEGIRO har rätt att inte godta en person som kund för vissa tjänster, utan att uppge anledningen till detta. 3.2 Kundkontroll, Lämplighetstest Kunden ger DEGIRO uttryckligen tillstånd att utföra en Kundkontroll. Kunden ska direkt på förfrågan från DEGIRO medverka i en Kundkontroll och delta i ett Lämplighetstest samt sanningsenligt besvara frågor från DEGIRO. 3.3 Ej professionell investerare Baserat på Lagar och förordningar ska investerare kategoriseras som antingen ej professionella investerare eller yrkesmässiga investerare eller likvärdig motpart. Denna kategorisering är i synnerhet av betydelse för den aktsamhetsplikt som DEGIRO har gentemot sina Kunder. Reglernas syfte är att säkerställa att Kunden skyddas med en aktsamhetsplikt och förses med information i en, för Kunden, lämplig utsträckning. För att förse samtliga Kunder med samma grad av aktsamhetsplikt och delgivning av information har DEGIRO valt att kategorisera alla nya Kunder som ej professionella investerare. I denna kategori tillhandahålls Kunden med de striktaste normerna för aktsamhet och information. 3.4 Övriga kategorier DEGIRO ger Kunden möjlighet att välja en annan kategori. Om Kunden vill ingå i en professionell investerarkategori (med en lägre nivå av aktsamhetsplikt), kan Kunden göra en förfrågan hos DEGIRO genom att uppge argument för önskad kategoriändring. DEGIRO förbehåller sig rätten att avvisa Kundens förfrågan. 3.5 Personer i USA Medborgare i USA samt de som kan kategoriseras som "US Citizen", "permanent resident" eller "resident alien" och medborgare från en annan jurisdiktion som inte tillåter eller i begränsad utsträckning tillåter erbjudande av finansiella tjänster till sina medborgare, får inte använda sig av DEGIROs tjänster och friskriver DEGIRO från all skada till följd av överträdelse mot denna = Kundavtal 9/25

10 förordning. 3.6 För egen räkning Kunden är införstådd med att denne handlar för egen räkning vid nyttjandet av DEGIROs tjänster och ingår i Kundavtalet i eget namn och inte som representant för någon annan. 3.7 Kund som är fler än en person Ett Kundavtal kan slutas av fler än en person. Om avtalet sluts av flera personer tillsammans, har dessa personer både tillsammans och som enskilda personer befogenhet att ge Uppdrag åt DEGIRO. DEGIRO utgår i sådant fall från att informationen som förmedlas från en av dessa personer kan tas för givet och kan agera utifrån endast en av dessa personers kunskaper och erfarenheter. DEGIRO har emellertid rätt att i tveksamma fall vägra ett Uppdrag tills dess att DEGIRO har fått bekräftelse från alla involverade parter att Uppdraget är önskvärt. När Kunden i Kundavtalet utgörs av fler än en person är samtliga deltagande personer huvudansvariga för alla skyldigheter enligt Kundavtalet med DEGIRO. 3.8 Kunden som juridisk person När ett Kundavtal görs med en juridisk person, är det företagets firmatecknare som gentemot DEGIRO och Investeringsgiro, förmedlar Uppdrag från den juridiska personen, med hänsynstagande till den juridiska personens intresse och enligt rättmätig befogenhet företräda denna juridiska person. 3.9 Aktsamhetsplikt Kund Kunden är förpliktigad att gentemot DEGIRO efter bästa förmåga ta hänsyn till DEGIROs intressen och använda tjänsterna ansvarsfullt och med tillförsiktighet. Kunden lovar i synnerhet att inte handla i Finansiella instrument som Kunden inte tillräckligt förstår effekterna av eller som innebär en högre risk än vad som är lämpligt för Kundens finansiella position. Kunden bekräftar att det är Kundens ansvar att förvissa sig om de risker som handel i och innehav av Finansiella instrument innebär och förklarar sig ha läst och förstått de avtal, den information och andra dokument som DEGIRO försett Kunden med Kundens dödsfall Vid Kundens dödsfall kan arvinge eller arvingar enbart förfoga över Girosaldot, och först efter det att arvsrätten bekräftats och annan nödvändig information mottagits och godkänts av DEGIRO även förfoga över DEGIROs övriga finansiella tjänster. Artikel 4. Tjänster 4.1 Anmälan DEGIRO tillhandahåller sina tjänster först efter det att Kunden godkänts efter utförd Kundkontroll. Denna kontroll kan göras före eller efter att detta avtal undertecknats. 4.2 Transaktioner och positioner i Finansiella instrument De tjänster som tillhandahålls av DEGIRO ger Kunden möjlighet att via ett nätverk av börsmäklare, clearingmedlemmar, motparter, banker, börser och andra aktörer som DEGIRO har en direkt eller indirekt relation till, utföra transaktioner i Finansiella instrument och hålla positioner i Finansiella instrument. DEGIRO vidtar nödvändig försiktighet vid val av inkopplade tredje parter och kontrollerar dessa kontinuerligt. = Kundavtal 10/25

11 4.3 Deltaganden Den tjänst som DEGIRO erbjuder avseende Deltaganden, innebär att DEGIRO på Uppdrag av Kunden och i Kundens namn, förmedlar denna tjänst till den aktuella investeringsfonden. Kundens Deltaganden hålls således inte av DEGIRO eller Investeringsgiro, utan av själva Investeringsfonden. 4.4 Positioner hos tredje part DEGIRO och Investeringsgiro kommer i sin tur att hålla Kundens positioner i likvida medel och Finansiella instrument hos tredje part såsom custodians (depåhållare) och prime brokers (mäklare). Det åligger DEGIRO att värdet av alla positioner i likvida medel och Finansiella instrument som DEGIRO och Investeringsgiro håller hos dessa tredje parter för kundernas risk och räkning minst motsvarar värdet av samtliga kunders tillgodohavande gentemot DEGIRO och Investeringsgiro. Med avseende på alla dessa positioner gäller att för- och nackdelarna som till följd av eller i samband med de av DEGIRO och Investeringsgiro administrerade positionerna hos dessa tredje parter, är för Kundens risk och räkning. Det vill säga att all vinst, såsom utdelningar och valutakursstegringar, men även all förlust så som kursfall och förlust till följd av avtalsbrott eller konkurs av en motpart, måste regleras med Girosaldot av DEGIRO, och i förekommande fall med avdrag från skatter och andra, enligt Lag och förordningar, obligatoriska avgifter. 4.5 Använda tredje parter Vad beträffar tredje parter, såsom clearingmedlemmar och prime brokers, som DEGIRO och Investeringsgiro för Kundens räkning använder för att hålla positioner i likvida medel och Finansiella instrument, i den mån DEGIRO har en säkerhetsrätt, ger Kunden härmed DEGIRO uttryckligen rätt att administrera dessa genom att använda en tredje part. Rätten att nyttja en sådan tredje part innebär att det för den tredje parten inte finns något avskiljande av kapital. Detta kan orsaka skador i konkursfall hos tredje part. DEGIRO skall säkerställa att denna risk är begränsad genom att noga utse och övervaka de anlitade parterna samt att kräva juridiskt skydd så som rätten till slutavräkning (close out netting). Positioner i Finansiella instrument för vilka en tredje part har nyttjanderätt, tilldelas pro rata av DEGIRO till kunderna å vars vägnar Investeringsgiro eller DEGIRO håller dessa Finansiella instrument på det relevanta kontot hos denna tredje part. 4.6 Underskott Det åligger DEGIRO att säkerställa att värdet av samtliga likvida medel och värdepapper som hålls av DEGIRO och Investeringsgiro hos tredje part för kundernas räkning och risk minst uppgår till värdet av kundernas rättigheter till likvida medel och värdepapper gentemot DEGIRO och Investeringsgiro. Genom exempelvis ett fel från DEGIRO eller en custodian eller prime broker sida är det möjligt att ett underskott uppstår i likvida medel eller för vissa Finansiella instrument som Investeringsgiro håller åt DEGIROs kunder. Det är självklart att DEGIRO vid ett sådant tillfälle kommer att undersöka hur underskottet uppstått och göra sitt yttersta för att korrigera detta underskott. Som skydd för DEGIROs kunder gäller följande under perioden för underskottet: Om ett underskott i positionernas värde uppstår i en viss valuta eller i vissa Finansiella instrument som DEGIRO och Investeringsgiro för kundernas räkning och risk håller hos en tredje part, ska detta underskott fördelas pro rata över alla kunder för vilka DEGIRO respektive Investeringsgiro administrerar dennes konto i den aktuella valutan eller i Finansiella instrument. DEGIRO har vid ett underskott rätt att hålla inne Uppdrag tills klarhet uppstått kring underskottet och fördelningen eller reverseringen. = Kundavtal 11/25

12 = Kundavtal 12/25

13 4.7 Derivat Om Kunden via DEGIRO vill handla i Derivat, ska Kunden vid sidan om och som tillägg till Investeringsavtalet även teckna ett Addendum Derivat med DEGIRO. 4.8 Debetkapital Om Kunden vill ha möjlighet till ett negativt saldo i likvida medel hos DEGIRO, ska Kunden vid sidan om och som tillägg till Investeringsavtalet även teckna ett Addendum Debetkapital med DEGIRO. 4.9 Debetvärdepapper Om Kunden vill ha möjlighet till ett negativt saldo i Värdepapper, ska Kunden vid sidan om och som tillägg till Investeringsavtalet även teckna ett Addendum Debetvärdepapper med DEGIRO Börser och Finansiella instrument DEGIRO bestämmer vilka börser, vilken valuta och vilka Finansiella instrument som tjänsterna ska tillfalla och förmedlar denna information via Webbplatsen. DEGIRO har rätten att när som helst, utan föregående meddelande eller uppgivande av skäl för detta, ändra eller avsluta Investeringstjänster på en viss börs, i en viss valuta och/eller ett visst Finansiellt instrument. Artikel 5. Webtrader 5.1 Åtkomstkod Via den av Kunden självvalda Åtkomstkoden, ger DEGIRO Kunden åtkomst till en Personlig sida i WebTrader. Åtkomstkoden ska hållas hemlig av Kunden. Kunden ansvarar för användningen av Åtkomstkoden. Vid förlust, stöld, missbruk eller annan obehörig användning av Åtkomstkoden ska Kunden omedelbart meddela detta till DEGIRO. Efter mottagande och bekräftelse av detta meddelande från Kunden ska DEGIRO inaktivera Åtkomstkoden. Uppdrag som utförts före denna tidpunkt är för Kundens räkning. 5.2 Fler än en Personlig sida Kunden kan ha flera Personliga sidor hos DEGIRO. När Kunden öppnar ytterligare en Personlig sida hos DEGIRO, ska DEGIRO dagligen hantera dessa sidor enskilt. Det vill säga att Kunden informeras av DEGIRO om Girosaldo per Personlig sida, att ränta och avgifter debiteras per Personlig sida, att tilläggstjänster som Derivat, Debetkapital och Debetvärdepapper kan aktiveras per Personlig sida och att Limiter tillämpas och underrättelser och ingripanden utförs enligt beskrivningen i kapitel 10 per Personlig sida och inte sammantaget som aggregerade sidor. OBS! Ett underskott på Girosaldot på den ena Personliga sidan kan av DEGIRO regleras med tillgodohavande på en annan Personlig sida som Kunden innehar. 5.3 Profiler Per Personlig sida kan Kunden välja en Profil i WebTrader. Skillnaderna mellan de olika Profilerna beskrivs i dokumentet WebTrader i Ytterligare Information Investeringstjänster. 5.4 Uppdrag via WebTrader Alla Uppdrag som ges via WebTrader med användning av Åtkomstkoden ligger på Kundens risk och räkning och får avräknas enligt detta av DEGIRO. 5.5 Kontinuerlig drift WebTrader är ett tekniskt kommunikationssystem. DEGIRO gör sitt yttersta för att upprätthålla = Kundavtal 13/25

14 kontinuerlig åtkomst till sina tjänster via WebTrader. DEGIRO garanterar inte en kontinuerlig och felfri drift av WebTrader och har befogenhet att tillfälligt avbryta åtkomstmöjligheten till eller funktionen av WebTrader, vid exempelvis en driftstörning eller underhållsverksamhet. 5.6 Aktsamhetsplikt för Kunden Kunden ska använda WebTrader på ett omsorgsfullt sätt och ska se till att en säker och virusfri dator används för åtkomsten till WebTrader. 5.7 Girosaldo, Limiter Via WebTrader har Kunden fortlöpande insyn i sitt Girosaldo, sina Deltaganden och gällande Limiter. Artikel 6. Girosaldo 6.1 Investeringskonto I tid för slutförandet av den första transaktionen i eller för tillhandahållande av Finansiella instrument till skillnad mot Deltaganden, ska DEGIRO säkerställa att ett eller flera Investeringskonton öppnas för Kunden som ska skötas av DEGIRO och/eller Investeringsgiro. Deltaganden redovisas inte på Investeringskontot. Kunden håller inte sina Deltaganden på ett Investeringsgiro, utan direkt hos den berörda investeringsfonden. Om ett Investeringskonto har ett nollsaldo under en månads tid sätts kontot automatiskt till inaktivt av DEGIRO. 6.2 Investeringsgiro DEGIRO ska säkerställa att alla positioner i Finansiella instrument (till skillnad från Deltaganden och Debetvärdepapper) hålls för Kundens räkning av Investeringsgiro och bokas på Investeringskontot i Investeringsgirots administration. Investeringsgiro administrerar dessa positioner i Finansiella instrument på uppdrag av DEGIRO direkt för Kundens räkning baserat på en bestämmelse till förmån för tredje part i avtalet mellan DEGIRO och Investeringsgirot. Kunden godtar härmed bestämmelse till förmån för tredje part och rättigheterna och skyldigheterna som därmed gäller mellan Kunden och Investeringsgiro. 6.3 Motkonto Att överföra pengar är enbart möjligt från och till Motkontot. DEGIRO är inte skyldig att utföra ett Uppdrag att överföra pengar till Motkontot innan det aktuella beloppet tagits emot av Investeringsgirot. Finansiella instrument kan inte överföras från Girosaldot till ett konto utanför DEGIRO. 6.4 Utdelning av Värdepapper DEGIRO erbjuder inte tjänsten för Kunden att ta del i utdelningar av Värdepapper via DEGIRO, i eget eller innehavarens namn från den aktuella utdelande institutionen. 6.5 Automatiska Cash Fund-köp Det är inte möjligt att hålla ett saldo i likvida medel på ett Investeringskonto. Kunden ger DEGIRO härmed en fortlöpande Order att investera i Deltaganden i en Cash Fund (räntefond), för det belopp som Kunden överför till det Centrala kontot eller som frigörs genom exempelvis en säljtransaktion. 6.6 Automatisk Cash Fund-försäljning Kunden ger härmed en fortlöpande Order till DEGIRO att överföra likvida medel till Motkontot när = Kundavtal 14/25

15 Kunden har ett betalningsåtagande gentemot DEGIRO eller Investeringsgirot, och att sälja Deltaganden i Cash Fund i aktuell valuta om detta krävs för den nödvändiga transaktionen. 6.7 AutoFX DEGIRO tillhandahåller Kunden med AutoFX-tjänsten som standard. Det innebär att alla belopp som betalas för Kundens räkning automatiskt omvandlas till Deltaganden i SEK Cash Fund och automatiskt köper den aktuella Utländska valutan för Kundens alla betalningsålägganden. För den Utländska valuta som en Cash Fund tillämpar enligt dokumentet Deltaganden i Ytterligare Information Investeringstjänster, kan Kunden välja att koppla bort den automatiska AutoFXtjänsten i WebTrader. Det är då Kundens ansvar att säkerställa täckning i den begärda Utländska valutan eller ha en tillräcklig kredit i enlighet med Addendum Debetkapital innan man ger Uppdrag som involverar Utländsk valuta. 6.8 Likvida medel Enligt Kundavtalet är Deltaganden i Cash Fund likställt med värdet i likvida medel och för all hänvisning till likvida medel (såsom i bestämmelserna om Limiter och på Webbplatsen) i detta avtal avses värdet av Deltaganden i Cash Fund. 6.9 Rösträtt Investeringsgiro ska inte utöva något inflytande på förvaltningen av Kundens Värdepapper, utan enbart agera på Kundens instruktion. På Kundens begäran kan DEGIRO erbjuda Kunden möjlighet att med avseende på de för Kunden administrerade Värdepappren utöva rösträtt och delta i bolagsstämmor på Kundens vägnar. En sådan förfrågan ska lämnas in till DEGIRO senast tio Handelsdagar före det aktuella mötet, och i de fall datum för röstning fastställts, senast fem Handelsdagar före röstningsdagen. DEGIRO tar en avgift för denna tjänst. Den aktuella avgiften finns angiven i dokumentet Prisöversikt i Ytterligare Information Investeringstjänster Inkomst från Finansiella instrument I de fall man kan välja mellan en utbetalning i likvida medel eller Finansiella instrument väljer DEGIRO automatiskt utbetalning i Finansiella instrument, varvid återstoden av utdelningen, när en hel andel i ett Finansiellt instrument inte kan förvärvas, kommer fraktioner av Finansiella instrument eller i likvida medel ska hanteras och bokas på Kundens Girosaldo Ränta Vid ett negativt saldo i en valuta i likvida medel påför DEGIRO ränta enligt specifikationerna i dokumentet Prisöversikt i Ytterligare Information Investeringstjänster Översikt Girosaldo På den Personliga sidan kan Kunden se sitt Girosaldo. I början av varje år lämnar DEGIRO ett utdrag till Kunden över föregående räkenskapsår. Kunden samtycker till att alla utdrag och andra uppgifter enbart förmedlas på elektronisk väg via WebTrader till Kunden. På Kundens förfrågan kan DEGIRO till merkostnad skicka en papperskopia per post av översikter och förse Kunden med kopior av tidigare översikter som DEGIRO fortfarande förfogar över Kontroll av tillhandahållna uppgifter och utförda Uppdrag Kunden ska kontrollera de av DEGIRO gjorda förfrågningarna om bekräftelser, kontoutdrag, noter eller andra inlämningsuppgifter så snart som möjligt, dock inom 24 timmar efter att dessa tillhandahållits av DEGIRO, för att minimera risken för skada till följd av felaktiga uppgifter. När Kunden i något ärende förväntar sig men inte får ett meddelande från DEGIRO, ska Kunden så = Kundavtal 15/25

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Villkor debetvärdepapper DEGIRO

Villkor debetvärdepapper DEGIRO Villkor debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT 1 IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER AV KREDITGIVAREN Kreditgivare: DEGIRO B.V. Adress: Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonnr:+46 (0) 852 500 220 E-postadress:

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation!

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation! Allmänna villkor Kort sammanfattning den viktigaste informationen De beställda Koderna skickas per e-post (i regel inom 30 sekunder) så snart betalningen ägt rum (med undantag för banköverföring, PayPal,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer. September Registrerade i England. Organisationsnummer

CMC MARKETS UK PLC. Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer. September Registrerade i England. Organisationsnummer CMC MARKETS UK PLC Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer September 203 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 750/2012 Lag om värdepapperskonton Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande Ytterligare Information Investeringstjänster Order och orderutförande Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster återger DEGIRO i detalj de kontrakterade avtalen som DEGIRO har gjort med

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006O0004 SV 01.07.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 7 april 2006

Läs mer