= Kundavtal 2/25. Kundavtal. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning"

Transkript

1 Kundavtal DEGIRO

2 Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal. Detta kallas Kundavtal. Kundavtalet består av ett antal delar. Den viktigaste delen utgörs av Investeringsavtalet. I Investeringsavtalet finns de allmänna rättigheter och skyldigheter som gäller för DEGIRO och er som kund. Vid sidan om Investeringsavtalet kan en eller flera Addendum för Investeringsavtalet förekomma som del av Kundavtalet. I detta Addendum upptecknas specifika tjänster som inte ingår i standardavtalen. Investeringsavtalet och detta Addendum består av två delar: en anmälningssedel och de tillhörande villkoren. Genom båda parters underskrift av en anmälningssedel träder avtalsvillkoren i kraft mellan DEGIRO och kunden. DEGIRO förser kunderna med relevant information för de tillhandahållna tjänsterna och de finansiella instrumenten som kunderna handlar med via DEGIROs plattform. Denna information finns i avsnittet Ytterligare Information Investeringstjänster. DEGIRO kan komma att ändra de olika villkoren och avsnittet Ytterligare information Investeringstjänster som finns tillgängliga för Kunden på hemsidan. I sitt tjänsteerbjudande utgår DEGIRO från att Kunden har läst och förstått alla villkor och uppgifter. Om villkoren eller uppgifterna inte förefaller helt tydliga ska du omedelbart ta kontakt med DEGIRO för ett förtydligande innan du investerar via DEGIRO. På så sätt kan eventuella framtida tvister och problem undvikas. = Kundavtal 2/25

3 Investerings- villkor DEGIRO

4 Innehåll Kundavtal... 2 Inledning... 2 Investeringsvillkor... 5 Artikel 1. Definitioner... 5 Artikel 2. Avtalsförhållande... 8 Artikel 3. Kunden... 9 Artikel 4. Tjänster Artikel 5. Webtrader Artikel 6. Girosaldo Artikel 7. Kunden är ansvarig för investeringsbeslut Artikel 8. Uppdrag Artikel 9. Utlåning av Värdepapper Artikel 10. Limiter Artikel 11. Avgifter Artikel 12. Information, kommunikation Artikel 13. Ansvar, undantag och friskrivning Artikel 14. Säkerhet Artikel 15. Övrigt Artikel 16. Kundavtalet längd och upphörande Artikel 17. Tvister = Kundavtal 4/25

5 Investeringsvillkor Investeringsavtalet består av Anmälningssedel investeringsavtal och investeringsvillkoren. Investeringsavtalet utgör det grundläggande avtalet för alla tjänster som erbjuds av DEGIRO. Artikel 1. Definitioner Som tillägg till de definierade begreppen i Anmälningssedel investeringsavtal gäller att begrepp skrivna med stor begynnelsebokstav i investeringsvillkoren har följande betydelse: "Anmälningssedel investeringsavtal": det dokument som undertecknas av Kunden och DEGIRO och utgör investeringsavtalet dem emellan. "Addendum": är ytterligare tilläggsavtal till Investeringsavtalet. "Addendum Debetkapital": kombinationen av Anmälningssedel Debetkapital och Villkor Debetkapital som efter undertecknandet av Parterna utgör en del av Kundavtalet. "Addendum Debetvärdepapper": kombinationen av Anmälningssedel Debetvärdepapper och Villkor Debetvärdepapper som efter undertecknandet av Parterna utgör en del av Kundavtalet. "Addendum Derivat": kombinationen av Anmälningssedel Debetkapital och Villkor Debetkapital som efter undertecknandet av Parterna utgör en del av Kundavtalet. "AutoFX": en tjänst som tillhandahålls av DEGIRO, som innebär att DEGIRO automatiskt köper utländsk valuta åt Kunden i det ögonblick Kunden t.ex. köper Finansiella instrument som innebär en betalningsskyldighet till DEGIRO i Utländsk valuta. DEGIRO säljer sedan Utländsk valuta så fort beloppet frigörs genom till exempel en försäljning av Finansiella instrument. "Investeringsgiro": Stichting DEGIRO är en juridisk person enligt nederländsk lag och har sitt stadgeenliga säte i Amsterdam, Nederländerna. Med hjälp av ett Investeringsgiro kan DEGIRO, för Kundens räkning, försäkra Kunden att dennes positioner i Finansiella instrument och likvida medel hålls åtskilda från DEGIROs egna tillgångar. Syftet med detta är att minimera risken för Kunden. "Investeringskonto": ett konto i Kundens namn som tillhandahålls av DEGIRO och administreras av DEGIRO samt ovannämnda Investeringsgiro. På detta konto administreras Kundens förpliktelser med avseende på Debetkapital och Debetvärdepapper mot DEGIRO och Kundens rättigheter och skyldigheter med avseende på Finansiella instrument (till skillnad från Deltaganden) gentemot Investeringsgiro. "Cash Fund": en FundShare Umbrella Cash Fund såsom anges i dokumentet Ytterligare Information Investeringstjänster i avsnittet Deltaganden. Cash Funds är räntefonder som syftar till att med sina respektive investeringar och vinster generera en avkastning som ligger strax under avkastningen på ett sparkonto i den aktuella valutan. Prospektet för FundShare Umbrella Fund finns på "Centralt konto": det konto som tillhör Investeringsgiro, såsom anges i dokumentet Ytterligare Information Investeringstjänster i avsnittet Investeringstjänster. = Kundavtal 5/25

6 "Kunden": en fysisk eller juridisk person som genom undertecknande av Anmälningssedel investeringsavtal är en part i Kundavtalet. "Kundkontroll": för att utföra sina tjänster på ett korrekt sätt och uppfylla lagar och förordningar utför DEGIRO en kontroll med avseende på de personer till vilka vi tillhandahåller våra tjänster. Denna kontroll innebär att DEGIRO förvissar sig om identiteten på dessa personer och kan också omfatta kontroll av kapital- och kontrollstruktur och härkomsten av dessa personers tillgångar. "Kundavtal": det avtal som sluts mellan Kunden och DEGIRO, som består av ett Investeringsavtal, tillsammans med Ytterligare Information Investeringstjänster och i tillämpliga fall, Addendum Derivat, Addendum Debetkapital och Addendum Debetvärdepapper, som efter undertecknande av Kunden och DEGIRO utgör en del av Kundavtalet tillsammans med eventuella andra avtal mellan Parterna som ska utgöra en del av Kundavtalet. "Debetvärdepapper": är summan av alla negativa värdepapperspositioner på den Personliga sidan. "Debetkapital": är den tjänst som DEGIRO tillhandahåller Kunden vilken ger Kunden möjlighet att ha ett negativt saldo i Euro eller annan Utländsk valuta. "DEGIRO": värdepappersföretaget DEGIRO B.V. "Derivat": Finansiella instrument vars värde härrör från värdet av en underliggande tillgång såsom en aktie, råvara, obligation eller index. De vanligaste Derivaten är optioner, warranter, terminer, CFD:er och swappar. "Värdepapper": aktier, andelar i fonder, obligationer och rättigheter i förhållande till dessa värdepapper såsom fordringar och utdelningsrätter, men inte derivat. "Execution Only": en tjänst varigenom DEGIRO överför eller utför Uppdrag från Kunden med avseende på Finansiella instrument för Kundens räkning och innehar och/eller administrerar positioner i kapital och Finansiella instrument, utan att ge råd till Kunden eller kontrollera om Uppdragen och utvecklingen av investeringsportföljen passar Kundens förmåga och investeringsmål. "Finansiella instrument": alla Derivat och Värdepapper. "Ansluten part": en part som har en direkt eller indirekt ekonomisk eller organisatorisk koppling till DEGIRO. "Girosaldo": alla Kundens positioner i likvida medel och Finansiella instrument (både debet och kredit) enligt uppgifterna på den Personliga sidan. "Handelsdag": en dag då DEGIRO tillhandahåller sina tjänster. "Limit": en gräns såsom anges i kapitel 10 Limiter, i dessa investeringsvillkor. "Ytterligare Information Investeringstjänster": informationen i kapitlet med samma titel som finns tillgänglig för Kunden på Webbplatsen. Denna information är en del av Kundavtalet och är i synnerhet avsedd att förklara och beskriva DEGIROs tjänster och delar av avtalet som = Kundavtal 6/25

7 regelbundet ändras mellan Parterna. "Uppdrag": en instruktion från Kunden till DEGIRO. "Order": ett Uppdrag att köpa eller sälja Finansiella instrument. "Policy för orderutförande": den av DEGIRO fastställda policyn för genomförandet av Order som beskrivs i dokumentet Order och orderutförande i Ytterligare Information Investeringstjänster. "Investeringsavtal": kombinationen av Anmälningssedeln investeringsavtal och investeringsvillkoren som efter undertecknande av båda Parter utgör Kundavtalet. "Andel": en andel i och av investeringarna som beskrivs i dokumentet Ytterligare Information om Investeringstjänster Deltaganden. Lämplighetstest": det test som utförs av DEGIRO med en frågelista i syfte att utvinna information om Kundens kunskap och erfarenhet av investeringar i de Finansiella instrument som tillhandahålls av DEGIRO. "Part": DEGIRO (som agerar för egen räkning eller i uppdrag av Investeringsgiro) eller Kunden beroende på vad som är tillämpbart. "Personlig sida": den personliga sida som enbart Kunden har åtkomst till via WebTrader med ett självvalt Lösenord. På denna sida kan Kunden lägga Order och även se sin orderhistorik, sina Limiter och sitt Girosaldo. "Profil": den investeringsprofil som Kunden valt på sin Personliga sida. "Risk": risken för Girosaldot som beräknas baserat på de av DEGIRO fastställda beräkningsmetoder och riskscenarier. Mer information om riskberäkningen finns i Ytterligare information Investeringstjänster i kapitlet Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetvärdepapper. "Motkonto": det bankkonto som är registrerat i Kundens namn hos en Bank med säte i en EUmedlemsstat och som angivits till DEGIRO i samband med registreringen. "Åtkomstkod": den kombination av användarnamn och lösenord som Kunden valt för åtkomst till sin Personliga sida. "Lån": innebär att DEGIRO lånar ut Kundens värdepapper som hålls på Investeringsgiro till tredje part. Alternativt att göra avkall på rättigheter till mottagande av värdepapper som Investeringsgiro har för Kundens räkning. "Utländsk valuta": alla valutor med undantag för SEK. "Webbplats": DEGIROs webbplats: "WebTrader": handelsplattformen på DEGIROs webbplats. "Lagar och förordningar": alla lagar, förordningar, regler, regelverk, avtal, uttalanden, instruktioner eller bindande yttranden som DEGIRO och Kunden är bundna av med avseende till = Kundavtal 7/25

8 de tjänster som tillhandahålls av DEGIRO. "Säkerhetsvärde": det värde som Girosaldot uppgår till beräknat utifrån DEGIROs redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som förklaras mer detaljerat i dokumentet Ytterligare Information Investeringstjänster i kapitlet Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetvärdepapper. Artikel 2. Avtalsförhållande 2.1 Investeringsavtal Genom båda parters undertecknande av Anmälningssedel investeringsavtal, träder investeringsvillkoren och Ytterligare Information Investeringstjänster i kraft mellan Kunden och DEGIRO. Parterna är överens om att undertecknande av Anmälningssedel investeringsavtal kan göras elektroniskt via Internet. 2.2 Investeringsgiro Kundens Finansiella instrument (ej Deltaganden), positiva saldon i likvida medel och Värdepapper hålls i ett Investeringsgiro. Investeringsgiro är en nederländsk passiv juridisk person ("stichting"), som inte utför någon annan aktivitet eller verksamhet än att hålla Finansiella instrument och likvida medel. På så sätt hålls positionerna i Finansiella instrument och likvida medel skilda från DEGIROs kapital och förblir därmed tillgängliga för DEGIROs Kunder, även om DEGIRO går i konkurs. DEGIRO har genom Investeringsgirot fullmakt att agera och att ingå avtal för Investeringsgirots räkning. DEGIRO ingår i detta Kundavtal för sin egen och för Investeringsgirots räkning. Rättigheter och skyldigheter som gäller detta avtal och som avser förvaring av Finansiella instrument och likvida medel (i annan form än Deltaganden) företräds av DEGIRO till förmån av Investeringsgirot. All kommunikation och alla instruktioner mellan Kunden och Investeringsgiro går via DEGIRO i egenskap av ombud för Investeringsgiro. Kunden ger härmed DEGIRO en oåterkallelig fullmakt att för Kundens räkning instruera Investeringsgiro att utföra Uppdrag och att inkassera den avtalade avgiften till DEGIRO. 2.3 Ett avtal Kundavtalet utgör den överenskommelse enligt vilken DEGIRO tillhandahåller sina tjänster till Kunden. Alla Uppdrag, transaktioner mellan Kunden och DEGIRO, alla positioner i likvida medel och Finansiella instrument på Personliga sidan, Investeringsavtalet, Ytterligare Information Investeringstjänster och när tillämpligt; Addendum Derivat, Addendum Debetkapital och Addendum Debetvärdepapper samt eventuella andra överenskommelser som Parterna låtit ingå i Kundavtalet, utgör tillsammans ett enda avtal. Om Kunden väljer att öppna en andra Personlig sida i WebTrader, måste Kunden ingå ett nytt Kundavtal. Detta är enbart av tekniska skäl och har ingen juridisk inverkan på det faktum att endast ett Kundavtal föreligger mellan DEGIRO och Kunden. 2.4 Hierarki Bestämmelserna i investeringsvillkoren gäller alla förbindelser, även för framtida sådana mellan DEGIRO och Kunden i den utsträckning detta inte uttryckligen överenskommits i Anmälningssedel investeringsavtal eller i andra avtal och villkor som gäller de investeringstjänster som tillhandahålls av DEGIRO. Vid en eventuell motstridighet mellan Investeringsavtalet eller ett Addendum och Ytterligare Information Investeringstjänster, har bestämmelserna i Investeringsavtalet och Addendum företräde. Vid en eventuell motstridighet mellan Investeringsavtalet och ett Addendum har bestämmelserna i Investeringsavtalet företräde. = Kundavtal 8/25

9 2.5 Anpassningar DEGIRO kan emellanåt göra ändringar i Kundavtalet. DEGIRO ska informera Kunden om ändringar av materiell betydelse, vilka träder i kraft såvida Kunden inte skriftligen meddelar att denne inte går med på ändringarna, inom 14 arbetsdagar efter det att DEGIRO informerat Kunden om ändringarna. När ändringarna inte är av materiell betydelse eller om detta inte enligt lag eller andra förordningar krävs, kommer ändringarna att träda i kraft med omedelbar verkan och Kunden är då skyldig att acceptera ändringarna. Kunden har via Webbplatsen åtkomst till den senaste versionen av de olika dokumenten som utgör delar av Kundavtalet och kan ladda ner och läsa dem när så önskas. 2.6 Lagar och förordningar Kunden godtar att DEGIRO inte är skyldig att tillhandahålla sina tjänster när DEGIRO anser att man därigenom bryter mot Lagar och förordningar. Kunden godtar att alla tjänster lyder under aktuella Lagar och förordningar och att dessa har företräde framför dem som avtalats mellan Parterna. Kunden garanterar att jämte DEGIRO följa alla Lagar och förordningar. Artikel 3. Kunden 3.1 Godkännande av kunderna DEGIRO kan reglera omfattningen, karaktären och räckvidden av sina tjänster till vissa kategorier av privatpersoner och juridiska personer. DEGIRO har rätt att inte godta en person som kund för vissa tjänster, utan att uppge anledningen till detta. 3.2 Kundkontroll, Lämplighetstest Kunden ger DEGIRO uttryckligen tillstånd att utföra en Kundkontroll. Kunden ska direkt på förfrågan från DEGIRO medverka i en Kundkontroll och delta i ett Lämplighetstest samt sanningsenligt besvara frågor från DEGIRO. 3.3 Ej professionell investerare Baserat på Lagar och förordningar ska investerare kategoriseras som antingen ej professionella investerare eller yrkesmässiga investerare eller likvärdig motpart. Denna kategorisering är i synnerhet av betydelse för den aktsamhetsplikt som DEGIRO har gentemot sina Kunder. Reglernas syfte är att säkerställa att Kunden skyddas med en aktsamhetsplikt och förses med information i en, för Kunden, lämplig utsträckning. För att förse samtliga Kunder med samma grad av aktsamhetsplikt och delgivning av information har DEGIRO valt att kategorisera alla nya Kunder som ej professionella investerare. I denna kategori tillhandahålls Kunden med de striktaste normerna för aktsamhet och information. 3.4 Övriga kategorier DEGIRO ger Kunden möjlighet att välja en annan kategori. Om Kunden vill ingå i en professionell investerarkategori (med en lägre nivå av aktsamhetsplikt), kan Kunden göra en förfrågan hos DEGIRO genom att uppge argument för önskad kategoriändring. DEGIRO förbehåller sig rätten att avvisa Kundens förfrågan. 3.5 Personer i USA Medborgare i USA samt de som kan kategoriseras som "US Citizen", "permanent resident" eller "resident alien" och medborgare från en annan jurisdiktion som inte tillåter eller i begränsad utsträckning tillåter erbjudande av finansiella tjänster till sina medborgare, får inte använda sig av DEGIROs tjänster och friskriver DEGIRO från all skada till följd av överträdelse mot denna = Kundavtal 9/25

10 förordning. 3.6 För egen räkning Kunden är införstådd med att denne handlar för egen räkning vid nyttjandet av DEGIROs tjänster och ingår i Kundavtalet i eget namn och inte som representant för någon annan. 3.7 Kund som är fler än en person Ett Kundavtal kan slutas av fler än en person. Om avtalet sluts av flera personer tillsammans, har dessa personer både tillsammans och som enskilda personer befogenhet att ge Uppdrag åt DEGIRO. DEGIRO utgår i sådant fall från att informationen som förmedlas från en av dessa personer kan tas för givet och kan agera utifrån endast en av dessa personers kunskaper och erfarenheter. DEGIRO har emellertid rätt att i tveksamma fall vägra ett Uppdrag tills dess att DEGIRO har fått bekräftelse från alla involverade parter att Uppdraget är önskvärt. När Kunden i Kundavtalet utgörs av fler än en person är samtliga deltagande personer huvudansvariga för alla skyldigheter enligt Kundavtalet med DEGIRO. 3.8 Kunden som juridisk person När ett Kundavtal görs med en juridisk person, är det företagets firmatecknare som gentemot DEGIRO och Investeringsgiro, förmedlar Uppdrag från den juridiska personen, med hänsynstagande till den juridiska personens intresse och enligt rättmätig befogenhet företräda denna juridiska person. 3.9 Aktsamhetsplikt Kund Kunden är förpliktigad att gentemot DEGIRO efter bästa förmåga ta hänsyn till DEGIROs intressen och använda tjänsterna ansvarsfullt och med tillförsiktighet. Kunden lovar i synnerhet att inte handla i Finansiella instrument som Kunden inte tillräckligt förstår effekterna av eller som innebär en högre risk än vad som är lämpligt för Kundens finansiella position. Kunden bekräftar att det är Kundens ansvar att förvissa sig om de risker som handel i och innehav av Finansiella instrument innebär och förklarar sig ha läst och förstått de avtal, den information och andra dokument som DEGIRO försett Kunden med Kundens dödsfall Vid Kundens dödsfall kan arvinge eller arvingar enbart förfoga över Girosaldot, och först efter det att arvsrätten bekräftats och annan nödvändig information mottagits och godkänts av DEGIRO även förfoga över DEGIROs övriga finansiella tjänster. Artikel 4. Tjänster 4.1 Anmälan DEGIRO tillhandahåller sina tjänster först efter det att Kunden godkänts efter utförd Kundkontroll. Denna kontroll kan göras före eller efter att detta avtal undertecknats. 4.2 Transaktioner och positioner i Finansiella instrument De tjänster som tillhandahålls av DEGIRO ger Kunden möjlighet att via ett nätverk av börsmäklare, clearingmedlemmar, motparter, banker, börser och andra aktörer som DEGIRO har en direkt eller indirekt relation till, utföra transaktioner i Finansiella instrument och hålla positioner i Finansiella instrument. DEGIRO vidtar nödvändig försiktighet vid val av inkopplade tredje parter och kontrollerar dessa kontinuerligt. = Kundavtal 10/25

11 4.3 Deltaganden Den tjänst som DEGIRO erbjuder avseende Deltaganden, innebär att DEGIRO på Uppdrag av Kunden och i Kundens namn, förmedlar denna tjänst till den aktuella investeringsfonden. Kundens Deltaganden hålls således inte av DEGIRO eller Investeringsgiro, utan av själva Investeringsfonden. 4.4 Positioner hos tredje part DEGIRO och Investeringsgiro kommer i sin tur att hålla Kundens positioner i likvida medel och Finansiella instrument hos tredje part såsom custodians (depåhållare) och prime brokers (mäklare). Det åligger DEGIRO att värdet av alla positioner i likvida medel och Finansiella instrument som DEGIRO och Investeringsgiro håller hos dessa tredje parter för kundernas risk och räkning minst motsvarar värdet av samtliga kunders tillgodohavande gentemot DEGIRO och Investeringsgiro. Med avseende på alla dessa positioner gäller att för- och nackdelarna som till följd av eller i samband med de av DEGIRO och Investeringsgiro administrerade positionerna hos dessa tredje parter, är för Kundens risk och räkning. Det vill säga att all vinst, såsom utdelningar och valutakursstegringar, men även all förlust så som kursfall och förlust till följd av avtalsbrott eller konkurs av en motpart, måste regleras med Girosaldot av DEGIRO, och i förekommande fall med avdrag från skatter och andra, enligt Lag och förordningar, obligatoriska avgifter. 4.5 Använda tredje parter Vad beträffar tredje parter, såsom clearingmedlemmar och prime brokers, som DEGIRO och Investeringsgiro för Kundens räkning använder för att hålla positioner i likvida medel och Finansiella instrument, i den mån DEGIRO har en säkerhetsrätt, ger Kunden härmed DEGIRO uttryckligen rätt att administrera dessa genom att använda en tredje part. Rätten att nyttja en sådan tredje part innebär att det för den tredje parten inte finns något avskiljande av kapital. Detta kan orsaka skador i konkursfall hos tredje part. DEGIRO skall säkerställa att denna risk är begränsad genom att noga utse och övervaka de anlitade parterna samt att kräva juridiskt skydd så som rätten till slutavräkning (close out netting). Positioner i Finansiella instrument för vilka en tredje part har nyttjanderätt, tilldelas pro rata av DEGIRO till kunderna å vars vägnar Investeringsgiro eller DEGIRO håller dessa Finansiella instrument på det relevanta kontot hos denna tredje part. 4.6 Underskott Det åligger DEGIRO att säkerställa att värdet av samtliga likvida medel och värdepapper som hålls av DEGIRO och Investeringsgiro hos tredje part för kundernas räkning och risk minst uppgår till värdet av kundernas rättigheter till likvida medel och värdepapper gentemot DEGIRO och Investeringsgiro. Genom exempelvis ett fel från DEGIRO eller en custodian eller prime broker sida är det möjligt att ett underskott uppstår i likvida medel eller för vissa Finansiella instrument som Investeringsgiro håller åt DEGIROs kunder. Det är självklart att DEGIRO vid ett sådant tillfälle kommer att undersöka hur underskottet uppstått och göra sitt yttersta för att korrigera detta underskott. Som skydd för DEGIROs kunder gäller följande under perioden för underskottet: Om ett underskott i positionernas värde uppstår i en viss valuta eller i vissa Finansiella instrument som DEGIRO och Investeringsgiro för kundernas räkning och risk håller hos en tredje part, ska detta underskott fördelas pro rata över alla kunder för vilka DEGIRO respektive Investeringsgiro administrerar dennes konto i den aktuella valutan eller i Finansiella instrument. DEGIRO har vid ett underskott rätt att hålla inne Uppdrag tills klarhet uppstått kring underskottet och fördelningen eller reverseringen. = Kundavtal 11/25

12 = Kundavtal 12/25

13 4.7 Derivat Om Kunden via DEGIRO vill handla i Derivat, ska Kunden vid sidan om och som tillägg till Investeringsavtalet även teckna ett Addendum Derivat med DEGIRO. 4.8 Debetkapital Om Kunden vill ha möjlighet till ett negativt saldo i likvida medel hos DEGIRO, ska Kunden vid sidan om och som tillägg till Investeringsavtalet även teckna ett Addendum Debetkapital med DEGIRO. 4.9 Debetvärdepapper Om Kunden vill ha möjlighet till ett negativt saldo i Värdepapper, ska Kunden vid sidan om och som tillägg till Investeringsavtalet även teckna ett Addendum Debetvärdepapper med DEGIRO Börser och Finansiella instrument DEGIRO bestämmer vilka börser, vilken valuta och vilka Finansiella instrument som tjänsterna ska tillfalla och förmedlar denna information via Webbplatsen. DEGIRO har rätten att när som helst, utan föregående meddelande eller uppgivande av skäl för detta, ändra eller avsluta Investeringstjänster på en viss börs, i en viss valuta och/eller ett visst Finansiellt instrument. Artikel 5. Webtrader 5.1 Åtkomstkod Via den av Kunden självvalda Åtkomstkoden, ger DEGIRO Kunden åtkomst till en Personlig sida i WebTrader. Åtkomstkoden ska hållas hemlig av Kunden. Kunden ansvarar för användningen av Åtkomstkoden. Vid förlust, stöld, missbruk eller annan obehörig användning av Åtkomstkoden ska Kunden omedelbart meddela detta till DEGIRO. Efter mottagande och bekräftelse av detta meddelande från Kunden ska DEGIRO inaktivera Åtkomstkoden. Uppdrag som utförts före denna tidpunkt är för Kundens räkning. 5.2 Fler än en Personlig sida Kunden kan ha flera Personliga sidor hos DEGIRO. När Kunden öppnar ytterligare en Personlig sida hos DEGIRO, ska DEGIRO dagligen hantera dessa sidor enskilt. Det vill säga att Kunden informeras av DEGIRO om Girosaldo per Personlig sida, att ränta och avgifter debiteras per Personlig sida, att tilläggstjänster som Derivat, Debetkapital och Debetvärdepapper kan aktiveras per Personlig sida och att Limiter tillämpas och underrättelser och ingripanden utförs enligt beskrivningen i kapitel 10 per Personlig sida och inte sammantaget som aggregerade sidor. OBS! Ett underskott på Girosaldot på den ena Personliga sidan kan av DEGIRO regleras med tillgodohavande på en annan Personlig sida som Kunden innehar. 5.3 Profiler Per Personlig sida kan Kunden välja en Profil i WebTrader. Skillnaderna mellan de olika Profilerna beskrivs i dokumentet WebTrader i Ytterligare Information Investeringstjänster. 5.4 Uppdrag via WebTrader Alla Uppdrag som ges via WebTrader med användning av Åtkomstkoden ligger på Kundens risk och räkning och får avräknas enligt detta av DEGIRO. 5.5 Kontinuerlig drift WebTrader är ett tekniskt kommunikationssystem. DEGIRO gör sitt yttersta för att upprätthålla = Kundavtal 13/25

14 kontinuerlig åtkomst till sina tjänster via WebTrader. DEGIRO garanterar inte en kontinuerlig och felfri drift av WebTrader och har befogenhet att tillfälligt avbryta åtkomstmöjligheten till eller funktionen av WebTrader, vid exempelvis en driftstörning eller underhållsverksamhet. 5.6 Aktsamhetsplikt för Kunden Kunden ska använda WebTrader på ett omsorgsfullt sätt och ska se till att en säker och virusfri dator används för åtkomsten till WebTrader. 5.7 Girosaldo, Limiter Via WebTrader har Kunden fortlöpande insyn i sitt Girosaldo, sina Deltaganden och gällande Limiter. Artikel 6. Girosaldo 6.1 Investeringskonto I tid för slutförandet av den första transaktionen i eller för tillhandahållande av Finansiella instrument till skillnad mot Deltaganden, ska DEGIRO säkerställa att ett eller flera Investeringskonton öppnas för Kunden som ska skötas av DEGIRO och/eller Investeringsgiro. Deltaganden redovisas inte på Investeringskontot. Kunden håller inte sina Deltaganden på ett Investeringsgiro, utan direkt hos den berörda investeringsfonden. Om ett Investeringskonto har ett nollsaldo under en månads tid sätts kontot automatiskt till inaktivt av DEGIRO. 6.2 Investeringsgiro DEGIRO ska säkerställa att alla positioner i Finansiella instrument (till skillnad från Deltaganden och Debetvärdepapper) hålls för Kundens räkning av Investeringsgiro och bokas på Investeringskontot i Investeringsgirots administration. Investeringsgiro administrerar dessa positioner i Finansiella instrument på uppdrag av DEGIRO direkt för Kundens räkning baserat på en bestämmelse till förmån för tredje part i avtalet mellan DEGIRO och Investeringsgirot. Kunden godtar härmed bestämmelse till förmån för tredje part och rättigheterna och skyldigheterna som därmed gäller mellan Kunden och Investeringsgiro. 6.3 Motkonto Att överföra pengar är enbart möjligt från och till Motkontot. DEGIRO är inte skyldig att utföra ett Uppdrag att överföra pengar till Motkontot innan det aktuella beloppet tagits emot av Investeringsgirot. Finansiella instrument kan inte överföras från Girosaldot till ett konto utanför DEGIRO. 6.4 Utdelning av Värdepapper DEGIRO erbjuder inte tjänsten för Kunden att ta del i utdelningar av Värdepapper via DEGIRO, i eget eller innehavarens namn från den aktuella utdelande institutionen. 6.5 Automatiska Cash Fund-köp Det är inte möjligt att hålla ett saldo i likvida medel på ett Investeringskonto. Kunden ger DEGIRO härmed en fortlöpande Order att investera i Deltaganden i en Cash Fund (räntefond), för det belopp som Kunden överför till det Centrala kontot eller som frigörs genom exempelvis en säljtransaktion. 6.6 Automatisk Cash Fund-försäljning Kunden ger härmed en fortlöpande Order till DEGIRO att överföra likvida medel till Motkontot när = Kundavtal 14/25

15 Kunden har ett betalningsåtagande gentemot DEGIRO eller Investeringsgirot, och att sälja Deltaganden i Cash Fund i aktuell valuta om detta krävs för den nödvändiga transaktionen. 6.7 AutoFX DEGIRO tillhandahåller Kunden med AutoFX-tjänsten som standard. Det innebär att alla belopp som betalas för Kundens räkning automatiskt omvandlas till Deltaganden i SEK Cash Fund och automatiskt köper den aktuella Utländska valutan för Kundens alla betalningsålägganden. För den Utländska valuta som en Cash Fund tillämpar enligt dokumentet Deltaganden i Ytterligare Information Investeringstjänster, kan Kunden välja att koppla bort den automatiska AutoFXtjänsten i WebTrader. Det är då Kundens ansvar att säkerställa täckning i den begärda Utländska valutan eller ha en tillräcklig kredit i enlighet med Addendum Debetkapital innan man ger Uppdrag som involverar Utländsk valuta. 6.8 Likvida medel Enligt Kundavtalet är Deltaganden i Cash Fund likställt med värdet i likvida medel och för all hänvisning till likvida medel (såsom i bestämmelserna om Limiter och på Webbplatsen) i detta avtal avses värdet av Deltaganden i Cash Fund. 6.9 Rösträtt Investeringsgiro ska inte utöva något inflytande på förvaltningen av Kundens Värdepapper, utan enbart agera på Kundens instruktion. På Kundens begäran kan DEGIRO erbjuda Kunden möjlighet att med avseende på de för Kunden administrerade Värdepappren utöva rösträtt och delta i bolagsstämmor på Kundens vägnar. En sådan förfrågan ska lämnas in till DEGIRO senast tio Handelsdagar före det aktuella mötet, och i de fall datum för röstning fastställts, senast fem Handelsdagar före röstningsdagen. DEGIRO tar en avgift för denna tjänst. Den aktuella avgiften finns angiven i dokumentet Prisöversikt i Ytterligare Information Investeringstjänster Inkomst från Finansiella instrument I de fall man kan välja mellan en utbetalning i likvida medel eller Finansiella instrument väljer DEGIRO automatiskt utbetalning i Finansiella instrument, varvid återstoden av utdelningen, när en hel andel i ett Finansiellt instrument inte kan förvärvas, kommer fraktioner av Finansiella instrument eller i likvida medel ska hanteras och bokas på Kundens Girosaldo Ränta Vid ett negativt saldo i en valuta i likvida medel påför DEGIRO ränta enligt specifikationerna i dokumentet Prisöversikt i Ytterligare Information Investeringstjänster Översikt Girosaldo På den Personliga sidan kan Kunden se sitt Girosaldo. I början av varje år lämnar DEGIRO ett utdrag till Kunden över föregående räkenskapsår. Kunden samtycker till att alla utdrag och andra uppgifter enbart förmedlas på elektronisk väg via WebTrader till Kunden. På Kundens förfrågan kan DEGIRO till merkostnad skicka en papperskopia per post av översikter och förse Kunden med kopior av tidigare översikter som DEGIRO fortfarande förfogar över Kontroll av tillhandahållna uppgifter och utförda Uppdrag Kunden ska kontrollera de av DEGIRO gjorda förfrågningarna om bekräftelser, kontoutdrag, noter eller andra inlämningsuppgifter så snart som möjligt, dock inom 24 timmar efter att dessa tillhandahållits av DEGIRO, för att minimera risken för skada till följd av felaktiga uppgifter. När Kunden i något ärende förväntar sig men inte får ett meddelande från DEGIRO, ska Kunden så = Kundavtal 15/25

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

AKTIEINVESTS VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL

AKTIEINVESTS VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL AKTIEINVESTS VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL 1 JANUARI 2014 A. AVTAL OM DEPÅ OCH HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 2 B. FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ... 3 C. FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER... 3 D. LIKVIDA

Läs mer

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13.

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13. Avtal Avtal för flera gemensamt Fullmakt för Banken Skatterättslig hemvist Adressändring Användning av kunduppgifter Kundkategorisering Pantsättning Mellan undertecknad(e) depåinnehavare (Kund/en) och

Läs mer

AKTIEINVEST ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL

AKTIEINVEST ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL AKTIEINVEST ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL 1 JANUARI 2013 A. AVTAL OM DEPÅ OCH HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 2 B. FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ... 3 C. FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER... 3 D.

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå

Läs mer

PARETO SECURITIES AB VILLKOR OCH INFORMATION

PARETO SECURITIES AB VILLKOR OCH INFORMATION PARETO SECURITIES AB VILLKOR OCH INFORMATION Information om Pareto Securities Prislista och ersättningar Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Allmänna bestämmelser för depå-/konto Riskinformation

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ Definitioner i Bilaga 1 äger tillämpning även beträffande Depåavtalet samt i Allmänna bestämmelser för Depå. I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås i övrigt

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer