Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB"

Transkript

1 Sida 1(13) Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB 1. Sammanfattning Efter ett ökat resande under 2013 har resorna stabiliserats på en oförändrad nivå under 2014, det vill säga totalt cirka 276 miljoner (exkl resor för anropsstyrd trafik). Under första kvartalet 2015 är resorna fortsatt på en oförändrad nivå. Västtrafik bedömer att i ett längre perspektiv (fördubblingsmålet 2025) vara i linje med de målsättningar som finns, men att det i nuläget inte är troligt att resandemålet enligt Trafikförsörjningsprogrammet 2016 uppnås. Detta trots att utvecklingen, sett över en kortare period, inte helt följer uppsatta mål. Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari - mars 2015 motsvarande -888 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget för samma period med +84 mnkr. Prognos 2 visar även den en positiv avvikelse mot budget för 2015 på +54 mnkr, vilket inför årets slut kan komma att reduceras till noll om beslut tas om avsättning till obeskattade reserver. I både utfall såväl som prognos 2 beror den positiva avvikelsen på lägre kostnader än budgeterat främst hänförligt till att trenden för trafikavtalens allmänna kostnadsutveckling (index) går i en, för Västtrafik, positiv riktning. 4. Verksamheten Efter ett ökat resande under 2013 har resorna stabiliserats på en oförändrad nivå under 2014, det vill säga totalt cirka 276 miljoner (exkl resor för anropsstyrd trafik). Under första kvartalet 2015 är resorna fortsatt på en oförändrad nivå. Västtrafik bedömer att i ett längre perspektiv (fördubblingsmålet 2025) vara i linje med de målsättningar som finns, men att det i nuläget inte är troligt att resandemålet enligt Trafikförsörjningsprogrammet 2016 uppnås.

2 Sida 2(13) Efter ett ökat resande under 2013 har antalet resor stabiliserats på en oförändrad nivå, det vill säga ca 275 miljoner resor på årsbasis. Resorna med spårvagn och tåg minskar något (-2 % respektive -1 %) medan resorna med buss och båt ökar (+2 % respektive +12 %). Ökningen i båttrafiken har främst skett i Älvtrafiken i Göteborg. För 2015 understiger resandet på årsbasis den budgeterade volymen med cirka 7 miljoner resor. Jämfört med målet 2015 på 299 miljoner resor motsvarar detta drygt -8 %. Resor med närtrafiken uppgår för perioden till cirka , vilket är en högre nivå jämfört med Förutom närtrafikresor sker totalt cirka resor i annan allmän anropsstyrd trafik per år. 5. Personal För att bli framgångsrika i Västtrafiks uppdrag krävs att företaget är en attraktiv arbetsgivare, har attraktiva arbetsplatser och kommunicerar på ett bra sätt, internt och externt. Västra Götalandsregionens målbild och viljeinriktning delas av Västtrafik. Västtrafik har flera beröringspunkter såväl externt som internt, såsom alla möten med kunder, regionens invånare och samhällsaktörer, samt i möten med anställda. Heltidsanställning utgör norm vid Västtrafik. När det gäller målet om andel anställda med erbjuden heltidsanställning har Västtrafik redan idag uppnått det tidigare satta målet på 85 % och inför 2015 sätts måltalet 95 %. Vid kommande rekryteringar fortsätter Västtrafik med inriktningen att alla ska erbjudas heltidsanställning. Avseende målet om genuskompetent ledarskap har Västtrafik i dagsläget inget specifikt utbildningskrav. Det viktigaste likabehandlingsarbetet på Västtrafik sker direkt på arbetsplatsen i samspel mellan medarbetarna, chef och HR. Målet är att alla chefer ska ha ett kommunikativt och närvarande ledarskap,

3 Sida 3(13) vilket varit fokus de senaste åren. Andelen medarbetare som upplever delaktigheten som god kommer Västtrafik fortsätta att följa upp under 2015 via inplanerad medarbetarundersökning. Västtrafik har med stöd av medarbetarundersökningar i ett antal år arbetat utifrån tydliga och individuella mål, tydligt och kommunikativt ledarskap samt goda relationer och gott medarbetarskap. Med detta som bas har medarbetarundersökningarna senaste året kompletterats med att följa den önskade förflyttningen av vårt varumärkesarbete. Då med tyngdpunkt på ledarskapet och den enskilde medarbetaren. Västtrafik kommer under 2015 inte att ingå i regionens medarbetarundersökning utan kommer under hösten att genomföra en egen. Varumärkesstrategiarbetet ställer fortsatt höga krav på ledarskapet inom Västtrafik. Varumärkesarbetet handlar om att såväl chefer som medarbetare ska göra en värderingsförflyttning från strukturellt till kulturellt fokus, från prestation till relation samt gå från en rationell funktion till en emotionell relation. Parallellt med att varumärkesarbetet diskuteras, implementeras och börjar genomsyra vardagen på Västtrafik, för ledningsgruppen dialog kring vilka verktyg och förutsättningar som behöver ges för att utifrån kundmötet forma framtidens chefskap/ ledarskap, det goda ledarskapet är en förutsättning för det goda kundmötet. Ambitionen är att dessa diskussioner ska mynna ut i ett ledarutvecklingsprogram som har sin start 2015 och är tänkt att fortgå fram till Dessutom har en affärsplan tagits fram och tydliga mål för att långsiktigt nå framgång. Varumärkesarbetet syftar direkt till att öka nöjdheten hos Västtrafiks befintliga och blivande resenärer. Målsättningen med Västtrafiks arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare i enlighet med Arbetsmiljölagen. Västtrafik strävar efter att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete vilket sker i nära samarbete mellan chefer, medarbetare, skyddskommitté och företagshälsovård. Under 2015 kommer följande aktiviteter att prioriteras: arbetsmiljöronder medarbetarundersökning som bland annat ska fokusera på den fysiska och psykiska arbetsmiljön 5.3 Personalvolym Västtrafik har per mars 307 anställda, fördelat på 295 tillsvidareanställda och 12 visstidsanställda. Av Västtrafiks 307 anställda är, oavsett anställningsform, 175 kvinnor och 132 män. Antalet årsarbetare uppgår till 294. Alla anställningsformer inräknat har 10 medarbetare en deltidsanställning. Inga ofrivilliga deltidsanställningar förekommer. Västtrafik eftersträvar och arbetar aktivt med flexibla rekryterings- och bemanningslösningar. Beroende på uppdragets/projektets kompetenskrav och karaktär tas utifrån framtagen behovsanalys beslut om anställning, inhyrning alternativt användandet av konsult. Användandet av bemanningsföretag är en följd av flertalet längre projekt med nya kompetenskrav. Nya uppdrag/projekt tillkommer samtidigt som översyn sker av vilka

4 Sida 4(13) Västtrafiks kärnkompetenser är och beroende på utfallet av denna strategiska kompetensplanering behöver vissa konsulter avslutas till förmån för en utökning av egen verksamhet. Denna konsultomvandling kommer att fortsätta under såväl 2015 som Den sistnämnda kompetensväxlingen innebär en minskning av tillfälliga bemanningslösningar och en reduktion av bemanningskostnader. Antalet tjänster på Västtrafik planeras öka även under 2015 vilket framförallt är kopplat till flertalet nya/utökade uppdrag (Västsvenska paketet, Nytt pris- och sortiment samt nya, digitala försäljningskanaler, samverkanscentral) samt till följd av att Västtrafik strategiskt väljer att tillsvidareanställa vissa kärnkompetenser istället för att hyra in. 5.5 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2015 Periodutfall 2014 Prognos 2015 Dec 2014 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Användandet av bemanningsföretag beror framförallt på flertalet nya projekt men även på tillfällig resursförstärkning inom framförallt kundservice och IT. Nya projekt tillkommer samtidigt som översyn sker av vilka Västtrafiks kärnkompetenser är. Beroende på utfallet av denna strategiska kompetensplanering behöver vissa inhyrda konsulter avslutas till förmån för utökning av egen verksamhet. Den sistnämnda förflyttningen innebär att prognosen för 2015 är en minskning av dyra bemanningslösningar. 6. Ekonomi Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari - mars 2015 motsvarande -888 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget för samma period med +84 mnkr. Prognos 2 visar även den en positiv avvikelse mot budget för 2015 på +54 mnkr, vilket inför årets slut kan komma att reducerar till noll om beslut tas om avsättning till obeskattade reserver

5 Sida 5(13) Intäktsutveckling Biljettintäkterna under perioden januari mars understiger budget med -25 mnkr. Utifrån tidigare års stora resandeökning har utvecklingen planat ut, vilket inte motsvarar förväntningarna i årets budget. Överströmningen mellan olika korttyper (värdekort till periodkort) har hittills i år inte påverkat i någon större omfattning. Det finns däremot även fortsatt en mindre trend på överströmning inom periodkortsgruppen. Resenärerna söker sig till färdbevis för mer regelbundet resande. Inom värdekort ökar andelen enkelbiljetter. Intäkten via de digitala kanalerna ökar varje månad, med enbart en mindre minskning av SMS intäkterna. Det medför att ökningen på de digitala kanalerna indikerar ett visst tillflöde av nya kunder. I jämförelse med föregående år har intäkterna för perioden ökat med cirka +5 % (+40 mnkr). Ökningen är främst hänförlig till prisjusteringen som i snitt uppgår till ca +5,0 %. Under första kvartalet 2015 är resorna fortsatt på en oförändrad nivå, vilket i stort motsvarar intäkterna exklusive prisökning som möjligen är svagt positiv (+0,3 %) Bedömningen av intäkterna i Prognos 2 medför en förväntning av fortsatt svag utveckling på resandet under resterande del av året. Denna tidiga intäktsprognos motsvarar en negativ avvikelse mot budget på motsvarande ca -90 mnkr.

6 Sida 6(13) Västtrafik fortsätter att arbeta med aktiviteter i syfte att öka intäkterna. Den första åtgärden som kom i november 2014 var möjligheten att köpa enkelbiljetter direkt i reseplanerarappen i mobiltelefonen. Tjänsten har tagits väl emot även om det fortfarande är tidigt att utvärdera den. Under året beräknar Västtrafik att kunna erbjuda fler möjligheter att köpa biljett och genomföra resa med mobiltelefonen. Den nya digital försäljningskanalen som förväntas lanseras 2015 ska underlätta kundernas biljettköp avsevärt. Ytterligare åtgärder är planerade som kommer att underlätta biljettköp till exempel hos försäljningsombuden och ombord på fordonen. Utfall januari-mars 2015 jämfört med budget Totalt visar Västtrafik ett utfall för perioden som är bättre än budget med +84 mnkr. Biljettintäkterna avviker negativt med -25 mnkr, medan kostnadsmassan avviker positivt med +255 mnkr. Avvikelsen avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Som tidigare beskrivits understiger biljettintäkterna budget med -25 mnkr för perioden främst kopplat till att resandeutvecklingen inte motsvarar tidigare gjorda bedömningar. Den allmänna kostnadsutvecklingen fortsätter med en, för Västtrafik, positiv trend. Det är främst PPI-index för diesel som bidrar till den positiva avvikelsen mot budget (+30 mnkr). Kvalitetsbonusar har inte utfallit i den omfattning Västtrafik förväntat (+7 mnkr). De olika linjesträckningarna har inte fullt resulterat i den kostnad som beräknades i budgeten (+5 mnkr). Västtrafik har i dagsläget allt fokus på utförandet av det stora projektet Pris och Sortiment, steg 1, vilket medför att ett antal mindre mer odefinierade åtaganden skjuts lite på framtiden (+ 8 mnkr). Infraåtgärder på resecentrum och väntsalar kommer genomföras men sker oregelbundet på året därav en positiv avvikelse i utfallet (+5 mnkr). Personalkostnaderna

7 Sida 7(13) avser bland annat årets lönejustering som ännu inte är avslutad samt att förstärkning istället sker med inhyrning vilket resulterar i ökade driftskostnader i stället (+4 mnkr). Avskrivningar har genererat en positiv avvikelse i utfallet (+16 mnkr). Det avser bland annat lägre avskrivning på grund av genomförd komponentavskrivning på fastigheter, dels vissa utrangeringar som skedde i slutet av 2014, dels kopplat till en upphandling som överklagats men även till viss del förskjutning av investeringar från föregående år. Finansiellt netto avviker positivt med hänsyn till de större innehållanden mot tågleverantören som kommer utbetalas efter ett antal åtgärder genomförts (+8 mnkr). Posten övrigt består av många mindre poster såsom rörliga kostnader för resandet (+1 mnkr) samt lägre försäljningsomkostnader (+3 mnkr). Det består även av lägre upphandlingskostnader (+2 mnkr) samt lägre kostnader för tågtrafiken (+2 mnkr). Det består förutom olika mindre faktiska avvikelser mot budget även till viss del av periodiseringar där kostnaden infaller oregelbundet på året (+25 mnkr). Finansiella frågeställningar Det finns inga finansiella frågeställningar i utfallet. Helårsprognos jämfört med budget Prognos 2 för 2015 förväntas medföra en positiv avvikelse mot budget med 54 mnkr, vilken inför årets slut kan komma att reduceras till noll om beslut tas om avsättning till obeskattade reserver. Kostnadsmassan beräknas avvika positivt. Bedömningen av intäkternas utveckling förväntas däremot medföra en negativ avvikelse. Avvikelsen avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar Biljettintäkterna förväntas understiga budget med -90 mnkr utifrån bedömning av främst resandeutvecklingen. Index utvecklas för närvarande med en positiv trend i relation till budget (+101 mnkr). Det är främst PPI-indexet för diesel som ger den positiva avvikelsen. PPIindexet saknar, till skillnad mot övriga index, officiella prognoser och i enlighet med tidigare års beräkningsmodell baseras beräkningen på senast kända värde. Prognos 2 innehåller

8 Sida 8(13) fortsatt minskade kostnader för tågtrafiken. Tidigare års strukturerade arbete för att hålla kostnaderna nere förväntas ge positiva effekter även i år. Per mitten av december 2015 startas det nya tågavtalet utifrån genomförd upphandling, men fortsatt med SJ som partner. Detta avtal innehåller inte ersättningstrafik för tågtrafiken som exkluderades i upphandlingen bland annat i syfte att stärka kvaliten. Västtrafik har påbörjat arbetet och kommer successivt under hösten bygga upp denna funktion för att starta upp i samband med avtalsskiftet i mitten av december. Avskrivningar har genererat en positiv avvikelse även i prognosen (+38 mnkr). Det avser bland annat lägre avskrivning på grund av genomförd komponentavskrivning på fastigheter, dels vissa utrangeringar som skedde i slutet av 2014, dels kopplat till en upphandling som överklagats men även till viss del förskjutning av investeringar från föregående år. Finansiellt netto avviker positivt med hänsyn till de större innehållanden mot tågleverantören som kommer utbetalas efter ett antal åtgärder genomförts (+21 mnkr). Det är fortsatt osäkert när utbetalning och i samband med det högre upplåning kommer ske. Posten övrigt består av ett stort antal poster. Som exempel kan nämnas positiva avvikelser som minskade rörliga kostnader för resande (+9 mnkr), minskade försäljningsomkostnader (+3 mnkr), minskade kostnader kvalitetsbonus (+4 mnkr) med mera samtidigt som det finns negativa avvikelser för övriga förändringar i trafik (-5 mnkr), i samband med upphandlingar som överklagats (-7 mnkr), med mera. Finansiella frågeställningar Prognos 2 innehåller ingen förändring av obeskattade reserver som vid årets ingång uppgick till 81 mnkr. Motsvarande föregående år finns en diskussion om nivå på räntekostnad ur ett skatteperspektiv och eventuell fördelning mellan Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden. Slutligen har Göteborg Stad har indikerat att de avser införa komponentavskrivning på spårvagnsbanan. Det är idag oklart om vilka konsekvenser det får för Västtrafik. Risker i ekonomiskt resultat Det finns ett antal risker som inte är medtagna i prognosen. Bedömningen av sannolikhetsgrad och påföljande konsekvenser är i dagsläget svåra att göra. Intäktsutveckling Västtrafik är inne i en period där resandet planat ut. Prognoserna görs utifrån de i dagsläget synbara trenderna, men det lämnar utrymme för stora osäkerheter främst i hur resandeutvecklingen fortsätter. Fortsatt utveckling av PPI indexet för diesel. Det finns i dagsläget inget bra sätt att prognostisera detta index. Utifrån ett längre perspektiv är utvecklingen negativ och indikerar ytterligare uppgång av priserna samt index. Indexen är en faktisk kostnad för Västtrafik och påverkar en stor del av kostnadsmassan. Det medför att förändringar får stor och omedelbar genomslagskraft på resultatet. Ett ökat resande är positivt och det är det som är målsättningen. Det påverkar emellertid

9 Sida 9(13) Västtrafiks utfall på olika sätt. Ökar resandet där det finns utrymme i trafiken ger det relativt små förändringar på kostnadssidan. Sker ökningen, vilket det har en tendens att göra, där kapaciteten redan är hårt belastad krävs åtgärder, vilket för med sig ökade kostnader. Västtrafiks entreprenörer har krympande marginaler. Trafikföretagens finansiella situation kan föra med sig att eventuella förändringar i trafiken som behöver genomföras blir belastade av kostnader i högre grad än tidigare. Trenden är att nya upphandlingar som genomförs genererar högre kostnadsökningar än förväntat. Ökade kostnader i samband med skifte av tågoperatör. Från och med den 1 maj 2012 kör SJ, som ny partner, stora delar av tågtrafiken i Västsverige. Kostnadsutvecklingen är svår att bedöma då befintligt avtal väsentligt avviker från övriga trafikavtal. I mitten av december 2015 skiftas avtalet till ett upphandlat tågavtal. Kostnader för spårvagnstrafiken. Kostnadsutvecklingen för spårvagnstrafiken påverkas för närvarande av diskussioner inom olika områden. Det är många parter inblandade även om alla parter gör sitt bästa för att ha en öppen och transperent dialog kompliceras bedömningarna av att det blir många led vilket skapar osäkerhet. Självfinansieringsgrad Västtrafiks självfinansieringsgrad har de senaste åren motsvarat 52-54% (enligt beräkning i årsredovisningen). Görs motsvarande estimering utifrån prognos 2, 2015 förväntas självfinansieringsgraden hamna i den lägre delen av spannet strax under 52 %, vilket är i nivå med bedömningen i budget Ekonomiskt resultat Bolag: Västtrafik AB Period: mar-15 Blankett RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr Specialdestinerade statsbidrag, externt Investeringsbidrag EU-bidrag, externt Ägarbidrag från kommuner, externt Övrig försäljning av tjänster, externt Övrig försäljning av tjänster, internt Driftbidrag från nämnd inom regionen, avt int, mp Övriga bidrag, externt Övriga bidrag, internt 640

10 Sida 10(13) Hyrsintäkter lokaler/bostäder, externt Försäljning material och varor, externt Försäljning material och varor, internt Biljettintäkter, externt Övriga intäkter, externt Övriga intäkter, internt 0 SVI Summa verksamhetens intäkter Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid DSK1 Summa löner Pensionskostnader, externt Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt Övriga personalkostnader, externt Övriga personalkostnader, internt 0 DSK3 Summa övriga personalkostnader Sociala avgifter enl lag och avtal, externt DSKL Personalkostnader totalt Inhyrd personal, övrigt, externt Direkta trafikkostnader, externt Köp av verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, externt Material och varor, internt Övriga lämnade bidrag, externt Övriga lämnade bidrag, internt Hyra av lokal/bostad, externt

11 Sida 11(13) Hyra av lokal/bostad, internt Köp av utbildn, kultur, övr reg verksamh, externt Köp av utbildn, kultur, övr reg verksamh, internt Övriga lokalkostnader inkl. energi, externt Förbrukningsmaterial, externt Förbrukningsmaterial, internt Kostnader för transportmedel externt Kostnader för transportmedel internt Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt Övriga kostnader, externt Övriga kostnader, internt Utrangering av anläggningstillgångar Nedskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Avskrivning på byggnader och markanläggningar Avskrivning leasingavtal byggnader Avskrivning på maskiner och inventarier Avskrivning leasingavtal maskiner och inventarier 0 DSK11 Summa avskrivningar SVK Summa verksamhetens kostnader SRES VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Ränteintäkter bank, externt Ränteintäkter lån, externt Övriga finansiella intäkter, externt DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt

12 Sida 12(13) Ränteintäkter bank, internt, motpart Ränteintäkter lån, internt, motpart Övriga finansiella intäkter, internt 0 DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt Räntekostnader bank, externt Räntekostnader lån, externt Övriga finansiella kostnader, externt Räntedel på leasingskuld, externt DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt Räntekostnader bank, internt, motpart Räntekostnader lån, internt, motpart Övriga finansiella kostnader, internt 0 DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt RESULTAT FÖRE EXTRAORD POSTER O SPEC SRES2 BESLUT Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Årets skatt Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader SRES3 ÅRETS RESULTAT Investeringar Avskrivningar bedöms påverka helårsprognosen positivt med +38 mnkr. Delar av det beror på de utrangeringar som genomfördes i slutet av 2014 bland annat vad avser projektet Pris och sortiment, steg 1. I tabellen nedan beskrivs investeringarna utifrån budget Störst förändringar mot budget är att den planerade investeringen i buss kommer att förskjutas till Upphandlingen som övertagandet av fordonen är kopplat till är överprövad. Övergripande kan investeringsplanen inför 2015 beskrivas enligt tabellen nedan.

13 Sida 13(13) I början av 2014 beslutade regionfullmäktige om projektet pris och sortiment samt senare under året även om investeringsdelen. Det är enligt prognos 2 osäkert om delaktivering motsvarande ovanstående 120 mnkr kommer kunna genomföras under Nuvarande prognos visar att projektet som helhet inte avviker mot givna ramar, men bedömningen är att fördelningen mellan vad som är driftskostnad och investering kan komma att ändras. Det finns inga konsekvenser av detta medtaget i denna prognos. 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Bokslutsdokument../../userfiles/1/documents/2063_2661_F3DE3.xlsx

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Förord. Stockholm i maj 2004. Samhällsekonomiska sekretariatet Finanssektionen Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet

Förord. Stockholm i maj 2004. Samhällsekonomiska sekretariatet Finanssektionen Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet Förord IRAPPORTERNA Landstingens ekonomi och Kommunernas ekonomiska läge, som kommer ut två gånger om året, redovisar förbunden sin bild av landstingens respektive kommunernas ekonomiska situation och

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer