2009 års rapport om företagsansvar. På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009 års rapport om företagsansvar. På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar."

Transkript

1 2009 års rapport om företagsansvar På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar. Vårt engagemang för innovation och uppförande omfattar alla aspekter av vår verksamhet. Det driver vår framgång och definierar oss som företag Våra affärsmetoder Miljö Mångfald Medarbetare Kunder och leverantörer Samhället Every connection is a new opportunity

2 Våra affärsmetoder Våra värderingar är ett ramverk och en standard som utgör riktlinjer för vårt uppförande och garanterar att våra affärsframgångar bygger på ärliga och rättvisa affärsmetoder. Vi stöder det här ramverket med kraftfulla system som skyddar vårt företag från affärsrisker och upprätthåller den personliga sekretessen för våra anställda. Värderingar och etik Våra värderingar visar vilka vi är som individer och som företag. Vi har en hög etisk standard och vi utbildar vår personal så att de alltid ska handla på ett ärligt, rättvist och rättframt sätt. Risker och affärskontinuitet Vi anser att vi har ett ansvar inför vår personal och inför våra kunder att se till att verksamheten fungerar vid kristider. Vi har kraftfulla system för att kunna identifiera, prioritera och mildra risker, till exempel finansiella risker och hållbarhetsrisker. Sekretess Vi strävar efter att bevara sekretessen kring personlig och känslig information. Vi har system för sekretesskydd och informationssäkerhet samt för att skydda känslig kommunikation till och från anställd personal. CR-rapport 2009: Våra affärsmetoder Every connection is a new opportunity

3 Värderingar Vår inställning till vårt företagsansvar är grundad på delade värderingar. Våra värderingar har varit en styrka för företaget i generationer men sättet på hur vi beskriver dem har utvecklats. Under 2007 och 2008, under ledning av vår styrelseordförande och VD, Murray Martin, gjorde vi en undersökning bland vår personal och använde den informationen för att omdefiniera våra värderingar på ett klart och koncist sätt. Våra värderingar är: Sätt kunderna i centrum Vi fokuserar på våra kunders framgång Vi ger kunderna svar snabbt Vi skapar framtidslösningar Samarbetar Vi arbetar för integration och behandlar alla våra anställda med värdighet och respekt. Vi samarbetar med varandra och med våra kunder Vi välkomnar olika synpunkter Vi stöder våra återförsäljare Engagemang Vi agerar snabbt Vi är resultatinriktade och uppmuntrar framgång Vi skyndar på utvecklingen för att ge unikt värde Pålitlighet Vi håller våra löften och uppfyller våra åtaganden. Vi sätter upp utmanande mål, mäter resultaten och belönar framgång Agera föredömligt Vi bryr oss Vi gör det rätta Vi tar hänsyn till konsekvenserna av våra handlingar. Vi tillkännager våra värderingar med hjälp av olika former av intern kommunikation. Under 2009 expanderade vi vår täckning internationellt då vi översatte våra riktlinjer till åtta språk och lanserade nya utbildningsprogram i Asien och Stillahavsområdet. Världens mest etiskt arbetande företag I början av 2010 hamnade Pitney Bowes på Ethisphere Institutes lista över världens mest etiskt arbetande företag för fjärde året i rad. Ethisphere är en ledande internationell tankesmedja som arbetar med bästa praxis inom affärsetik, företags sociala ansvar, åtgärder mot korruption och hållbarhet. Årets 100 vinnare kom från mer än ett dussin länder. Våra värderingar i praktiken Varje vecka återges ett nytt exempel på "Våra värderingar i praktiken" för Pitney Bowesanställda över hela världen via uppdateringar i företagets intranät, Inside PB. De här berättelserna spänner över stora områden, men har alla ett gemensamt syfte: att visa att på Pitney Bowes är värderingar inte bara ett abstrakt begrepp de är basen för allt vi gör. CR-rapport 2009: Våra affärsmetoder 3

4 Etik Alla tar etiska beslut varje dag. Vi vill vara säkra på att våra anställda vet vilka krav vi ställer på dem och ge dem praktiska resurser så att de kan lära sig vilka förpliktelser de har samt ge dem vägledning så att deras åtgärder, både på och utanför arbetsplatsen, följer Pitney Bowes handlingsprogram och juridiska riktlinjer. Uppförandekod. Vår uppförandekod, Pitney Bowes Business Practices Guidelines, beskriver och illustrerar de punkter för etik och överensstämmelse som berör vår personal, våra kunder, våra affärspartner samt de samhällen vi lever i. För att förstärka vårt engagemang för etiskt uppförande och juridisk överensstämmelse har vi kopplat samman vår standard för etiskt uppförande med årliga personalutvärderingar och kompensationer. Som en del av den årliga personalutvärderingen bedöms de anställda efter hur bra de visar ett etiskt riktigt ledarskap. Dessutom får de anställda möjlighet att ge synpunkter på det etiska handlande som deras chefer och den högsta ledningen visat under året. Utbildning. De anställda måste årligen utbildas om företagets handlingsprogram, rutiner och juridik, i ämnen som dokumentbevarande, antitrustlagar eller åtgärder för att bekämpa korruption. Vi använder en mängd olika analysverktyg för att identifiera riskområden och utformar sedan program för att mildra riskerna. Vi erbjuder utbildning i form av nät- och webexbaserade seminarier, och på andra sätt för de anställda som inte har tillgång till dator. Kanaler för rådgivning och rapportering. Vi uppmuntrar vår personal att söka råd vid etiska frågor samt att rapportera alla misstänkta förseelser. Vårt akutnummer för etiska frågor drivs av en tredje part 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det gör att de anställda kan rapportera förseelser anonymt på i princip alla språk, utan att behöva vara rädda för repressalier. Anställda kan även kontakta avdelningen Global Ethics & Business Practices personligen eller anonymt via post, telefon eller e-post till en speciell e-postadress. Alla misstänkta överträdelser av lagar eller handlingsprogram granskas och undersöks. Om ett klagomål kan verifieras vidtas lämpliga disciplinära åtgärder. Mätning. Vi övervakar ständigt våra åtgärder för etik- och överensstämmelseprogram så att vi kan förbättra effektiviteten. Pitney Bowes är en medlem med stark ställning i FTSE4Good Index, registret för ansvarsfulla investeringar som sponsras av FTSE Group. FTSE granskar främst de kvalificerade företagens handlingsprogram och åtgärder mot bestickning och korruption. CR-rapport 2009: Våra affärsmetoder 4

5 Risker Vi har etablerat en strukturerad, konsekvent och kontinuerlig hanteringsprocess inom hela organisationen. Företagets riskhanteringssystem identifierar och prioriterar möjliga risker för affärsverksamheten, inklusive finansiella risker och risker för miljön och samhället. Riskerna utvärderas enligt planer för sannolikhet, svårighetsgrad och förmildrande omständigheter. De identifierade riskerna utvärderas av en kommitté för riskstyrning inom den högsta ledningen samt av styrelsen. Riskhanteringsprocessen granskas oberoende av styrelsens granskningskommité. Resultatet är ett strategiskt tillvägagångssätt vid risker. Genom att fokusera på de frågor som påverkar hur väl vi uppnår våra långsiktiga mål kan ledningen balansera riskerna och kompensera på ett lämpligt och holistiskt sätt. Ledningens, de anställdas och aktieägarnas intressen stärks och anpassas därmed ytterligare. Att kommunicera och förstå risker blir en del av företagets kultur och leder till ett aktivt förebyggande och inte bara en defensiv hållning. Affärskontinuitet Vårt program för affärskontinuitet ligger jämt med vår riskhanteringsprocess. Programmets primära mål är att ge stöd åt pågående beredskapsplanering för att utvärdera påverkan av händelser som allvarligt kan beröra kunder, tillgångar eller anställda. Vi har etablerat processer som stödjer kontinuiteten inom vår affärsverksamhet i kristider. Med en kärna av medarbetare och engagemang hos våra affärsenheter kan vi reagera på ett lämpligt sätt när olika händelser inträffar. Vi utbildar vår personal, utför simuleringar och utvärderar vårt program varje år för att åstadkomma möjliga förbättringar. Sekretess Vi hanterar känsliga och personliga data, och många av våra kunder använder våra produkter för att hantera personlig information. Vi har formell styrning, utbildningsprogram, handlingsprogram och utvärderingar om överensstämmelse av sekretess- och informationssäkerhet. Våra globala handlingsprogram, metoder och standarder täcker sekretessoch dataskydd, informationssäkerhet samt godtagbart användande. Speciella handlingsprogram finns för de anställda som hanterar särskilt känslig information. Det finns färdiga metoder för incidenthantering för att kunna undersöka och åtgärda alla eventuella och aktuella frånsteg från handlingsplanerna. CR-rapport 2009: Våra affärsmetoder 5

6 Miljö Vi strävar efter att minska miljöpåverkan från våra produkter, tjänster och verksamheter världen över. Vi har varit ledande på att införa energibesparande teknik, återvinna använda produkter och uppmuntra till miljöansvar bland kunder och leverantörer. Våra produkter och tjänster förbättrar effektiviteten och minskar avfallet i hela ledets livscykel, från marknadsanalyser till dokumentproduktion och leverans. Vi deltar i en rad olika forum för att rätta till missuppfattningar om den miljöpåverkan som posthantering har, speciellt i jämförelse med andra konsumentaktiviteter. Vi samarbetar med andra företag, industriförbund och olika postväsen för att främja miljöforskning och fastställa de bästa metoderna. Hållbara kommunikationer I vår verksamhet arbetar vi målmedvetet med att hjälpa företag att växa genom effektivare kundkommunikationer. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster som optimerar användandet av post som kommunikationskanal, minimerar olevererbar post, minskar pappersanvändningen och integrerar fysisk post med digital media till flerkanaliga kommunikationslösningar. Vi utformar även våra produkter så att de är energieffektiva och får minsta möjliga miljöpåverkan under alla steg från tillverkning och distribution till retur och återvinning. Energisparande Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten vid alla våra anläggningar och verksamheter. Vi mäter våra koldioxidutsläpp och försöker hitta sätt att minska dessa på. Vi främjar miljövänliga metoder för pappersanskaffning och trycksaksframställning. Prestation 2009 Vi rapporterar om våra koldioxidutsläpp, om vår produkthantering och om återvunnet material i antal ton. CR-rapport 2009: Miljö Every connection is a new opportunity

7 Hållbara kommunikationer I 90 år har Pitney Bowes arbetat målmedvetet för att hjälpa företag att växa genom effektivare kundkommunikation - primärt via post, men i ökande utsträckning via flera kanaler såsom kommunikation på plats, på nätet samt mobil kommunikation. Under de senaste åren har miljömässig hållbarhet seglat upp som en viktig framgångsfaktor för företag överallt, och vi har hjälpt kunder att uppfylla sitt miljöansvar genom ett växande sortiment av innovativa produkter och tjänster som optimerar användningen av post och integrerar den med bredare kommunikationsstrategier. Våra produkter hjälper kunder att identifiera sina bästa presumtiva kunder, effektivisera utveckling och produktion av postdelar, öka avkastningen, hantera utgifter, minimera olevererbar post och minska den totala pappersanvändningen. Vi var också först med att utveckla system som integrerar fysisk post med digitala media, underlätta säkra nätbaserade transaktioner, minska behovet av dokumentlagring och möjliggöra papperslöst arbetsflöde i organisationer av alla storlekar. Utbilda marknadsförare Vi använder en rad olika sätt för att utbilda konsumenter samt företagsoch myndighetspersoner om miljövänliga marknadsförings- och postmetoder. Den här broschyren från Pitney Bowes Australien erbjuder praktiska tips för att hjälpa företag att marknadsföra sig mer effektivt samtidigt som relaterad miljöpåverkan minimeras. I årsrapporten för 2009 framhävdes flera nyligen introducerade produkter som samtidigt gynnar både verksamhets- och miljömål. Bland annat: Vårt IntelliJet Printing System, skapat tillsammans med HP, ger kunder möjlighet att skriva ut målinriktade, personanpassade marknadsföringsmeddelanden direkt på transaktionsinformationen, vilket eliminerar behovet av bilagor. Den kan även integreras med Pitney Bowes postsystem för att minska användningen av separata skrivar- och postfunktioner. Vår nätbaserade tjänst för listhantering, AddressRightNow, uppdaterar adresser i realtid för att minimera olevererbar post och hjälpa till att säkerställa att utskick når rätt personer. Vår bild- och arbetsflödeslösning använder Kodak-teknik för att hjälpa företag minska pappersvolymer och höja produktiviteten genom att digitalisera innehållet. Den är ett led i ett omfattande arkiv- och informationshanteringserbjudande från Pitney Bowes som underlättar åtkomst till data, hjälper till att säkra icke-materiell egendom och minskar miljöpåverkan av informationsarkiv. Våra lösningar för lokaliseringsinformation kombinerar geografisk och demografisk information med förutsägande analyser så att företag kan justera produktutveckling, marknadsföring och butikslägen med behoven och intressen som har de bästa framtidsutsikterna. Konstruktion för miljökvalitet Oavsett tillämpning utformar vi våra produkter så att de får minsta möjliga miljöpåverkan under alla steg från tillverkning och distribution till retur och återvinning. Miljöhänsyn införlivas så tidigt som möjligt vid konstruktion av en ny produkt, enligt vårt program för konstruktion för miljökvalitet, Design for Environmental Quality (DfEQ), som etablerades Clean Up Australia Day Varje år samlas hundratusentals australiensare för att plocka skräp och städa upp i miljön på Clean Up Australia Day. Årets volontärer inkluderade grupper från Pitney Bowes Business Insight-kontor i Sydney och Brisbane samt Melbourne-gruppen som syns på fotot. Under de senaste 20 åren har mer än 24 miljoner timmar lagts ned och mer än ton sopor samlats in i programmet. CR-rapport 2009: Miljö 7

8 Sedan vi kontaktade EPA för att skapa en ny Energy Star-kategori för bildhanteringsutrustning 1996, har Pitney Bowes kunnat erbjuda ett sortiment av Energy Star-klassade posthanteringssystem. Under 2009 höjde EPA standardnivåerna och vi har införlivat de nya kraven i nya produkter inklusive den nyligen lanserade Pitney Bowes Connect+. DfEQ vägleder oss också i arbetet med att följa andra regelverk i USA och internationellt, och att avlägsna farliga substanser från våra produkter. Enligt DfEQ måste elektriska komponenter överensstämma med Europeiska unionens miljödirektiv "Restriction on Hazardous Substances" (RoHS) samt "Waste Electrical and Electronics Equipment" (WEEE). Sedan 2008 har vi avtalat med våra leverantörer och kunder att följa REACH-direktivet (Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals). Produktreturer och återvinning Pitney Bowes har en lång tradition av tillverkning av återvunna material och återvinning av produkter. Mer än 95 procent av komponenterna i vår posthanteringsutrustning är återvinningsbara och vi återvinner i princip alla våra frankeringsmaskiner samt ungefär 85 procent av våra posthanteringsprodukter. Under 2009 återvann vi över ton material, inklusive koppar, aluminium, stål, plast, papp och papper inom vårt program för produkttillbakatagande (USA och Kanada). Returnerad utrustning som inte kan återanvändas av oss skickas till godkända återvinningsleverantörer för återvinning. Branschledande Vi är allmänt erkända som ledande inom miljötänkande inom postbranschen. Vi arbetar tillsammans med andra företag, industriförbund och olika postväsen för att främja miljöforskning och fastställa de bästa metoderna. Vi publicerar regelbundet studier och deltar i forum för att utbilda kunder och konsumenter om den påverkan på miljön som posthanteringen har, och att åtgärda missuppfattningarna om hur posthantering kan jämföras med andra konsumentaktiviteter. Bland våra publikationer finns: The Truth About Green, en rapport som visar hur den som skickar post kan skydda miljön och sin bransch The Environmental Impact of Mail: A Baseline Vitboken The Greening of Government Vi har också spelat en ledande roll i några nyligen genomförda aktiviteter inom branschen, inklusive USPS Greening of the Mail Task Force, Direct Marketing Association Committee for Environment and Social Responsibility, postforum och grupper för postkunder. Energisparande Vi utformar våra produkter så att de är energieffektiva och får minsta möjliga miljöpåverkan under alla steg från tillverkning och distribution till retur och återvinning. Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten vid alla våra anläggningar och verksamheter. Vi mäter våra koldioxidutsläpp och försöker hitta sätt att minska dessa på. Vi främjar miljövänliga metoder för pappersanskaffning och trycksaksframställning. Koldioxidutsläpp Under 2007 fastställde vi nivån för vårt koldioxidutsläpp enligt standarden från World Resources Institute. Vi offentliggör våra koldioxidutsläpp genom det internationella projektet Carbon Disclosure Project (CDP). Vi arbetar också tillsammans med en tredjepartsrepresentant för att granska och validera våra metoder för insamling och rapportering av koldioxidutsläpp. Vi räknar med att slutföra den här processen under det tredje kvartalet Pitney Bowes hjälper Earthsense rangordna de miljövänligaste delstaterna Med hjälp av analysverktyg från Pitney Bowes Business Insight, har Earthsense i Syracuse, New York, upprättat en årlig rankning av de 10 högst placerade delstaterna i USA vad gäller invånarnas miljöbeteende. Earthsense säger att deras Eco- Insights-undersökning kan hjälpa företag att höja sin fokus när det gäller produktutveckling och att bättre marknadsföra miljövänliga produkter och tjänster. Pitney Bowes tidslinje för miljöinnovation 1944 Asset Return Program 1991 Design for Environmental Quality 2000 Green Power Market Development Group 2007 WasteWise Hall of Fame, Carbon Disclosure Project 2008 Eco-Patent Commons, WHQ green renovation 2009 rapport och mått om företagsansvar Koalition för energi och miljöledarskap i hyrda utrymmen I början på 2010 bildade Pitney Bowes en koalition med DuPont, IBM, Fluor och Switzer Group för att trycka på för större tillgång på konkurrenskraftigt prissatta leasade utrymmen som även är energieffektiva och miljömässigt lämpliga. Gruppen har etablerat en miljöchecklista och kommmit överens om att använda den som en standardiserad del vid framtida förhandlingar om förnyelse av leasing-och hyresavtal. Sammanlagt svarar koalitionsmedlemmarna för mer än 2,3 miljoner kvadratmeter av kommersiella utrymmen enbart i USA. CR-rapport 2009: Miljö 8

9 Minskad förbrukning Pitney Bowes strävar efter att göra all drift miljövänligare och mer effektiv. Vår tvärfunktionella miljöarbetsgrupp har ökat medvetenheten för energibesparing hos våra anställda, vilket lett till omfattande minskning av elförbrukningen. Fram till slutet av 2009 hade vi minskat vår elförbrukning med mer än 8 miljoner kilowattimmar från 2007 års nivå, och sparade därmed 1,4 miljoner dollar och minskade vårt koldioxidutsläpp med ton. De energibesparande åtgärderna består bland annat av bättre belysningssystem, förbättrad uppvärmning, styrning av ventilation och luftkonditionering, effektivare kylaggregat, transportband och datorskärmar, samt rörelsedetektorer som stänger av belysningen i oanvända utrymmen. Vi är en grundande medlem av Green Power Market Development Group, ett industriellt partnerskap med miljöbyrån i USA, Environmental Protection Agency (EPA), som främjar utveckling och inköp av alternativa energikällor. Sedan 2003 har vi köpt certifikat för förnybar energi (REC) för att främja projekt med grön energi från solenergi, vindkraft och biomassa. Hittills har våra REC-certifikat resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen med mer än ton. Under 2009 bidrog våra Green-e REC-certifikat till en minskning av koldioxidutsläppen med ton. Eco Lighthouse skiner över Pitney Bowes Norge Eco-Lighthouse-programmet, som finansieras av det norska miljödepartementet, är utformat för att hjälpa företag i Norge att minska sin miljöpåverkan, skära ned på kostnader och dra fördel av sin status som miljömedvetet företag via branschspecifik certifiering och testning. Under 2009 vann Pitney Bowes Norge certifieringen som Eco Lighthouse, som ett erkännande för sitt engagemang när det gäller praktiska, användarvänliga och miljömedvetna lösningar. Avfallshantering & återvinning Sedan 1996 har Pitney Bowes deltagit i EPA-programmet WasteWise, ett frivilligt program för minskat avfall, ökad återvinning och för att främja tillverkning och inköp av återvunna produkter. Vi deltar nu i programmet med alla huvudanläggningar i USA, våra två största anläggningar i Kanada och med vår huvudkontorsanläggning i Harlow, Storbritannien. Under åren som gått har vi tagit emot nio utmärkelser från EPA, inklusive utnämningar till Program Champion och Partner of the Year. Under 2008 blev vi invalda till WasteWise Hall of Fame för vårt ledande återvinningsarbete. Inköp av skogsprodukter och hållbart skogsbruk Som ett ledande företag inom post- och dokumenthanteringsindustrin strävar vi efter att använda papper och papprodukter på ett ansvarsfullt sätt och att bevara världens naturresurser. Vi stödjer ett hållbart skogsbruk och certifieringsprogram som Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Institute (SFI), Canadian Standards Association och Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Internt har vi slutfört en baslinjeanalys av vår användning av hållbara och återvunna material och fastställer mått för att trycka på för ökad användning av papper och papp från leverantörer som har en ansvarfull resurshantering. Våra trycksaker, våra kataloger och våra direktutskick bär logotypen Recycle Please. System för global miljö, hälsa och säkerhetshantering Vi vet att en kraftfull process för hantering av miljö, hälsa och säkerhet (EHS - Environment, Health and Safety) kräver en klart definierad handlingsplan som är baserad på våra grundläggande värderingar. Under 2009 utfärdade vi en ny integrerad global handlingsplan för EHS som stärker vårt ansvar och vår regelefterlevnad och som stimulerar ledarskapet inom EHS-frågor för hela företaget. Vår nya handlingsplan visar på vårt engagemang för att minska miljöpåverkan av våra produkter och handlingar, vår tro på att alla skador kan förebyggas och vår beslutsamhet att göra varje anställd ansvarig för att han eller hon använder lämpliga arbetsmetoder som främjar hälsa, säkerhet och miljö. Vid slutet av 2009 hade vi även publicerat eller uppdaterat 34 tekniska standarder världen över till stöd för den nya handlingsplanen. CR-rapport 2009: Miljö 9

10 Prestation 2009 Direkta och indirekta utsläpp av koldioxid i MTCE * Partnerskap, erkännande och utmärkelser World Environmental Center Eco-Patent Commons Carbon Disclosure Project Greening the Mail Task Force Direkta utsläpp av CO 2 e / intäkter i miljoner dollar 4,56 3,67 7,65* Indirekta utsläpp av CO 2 e / intäkter i miljoner dollar 12,12 11,8 14,6 Utsläpp av växthusgaser per enhet golvyta (Ton CO 2 /ft 2 ) 0,01 0,01 0,02 Avfall återvunnet / förhindrat - årlig vikt i pound (enbart USA) Avfall återvunnet / förhindrat årlig MTCE som undvikits 3 783, ** Avfall återvunnet / förhindrat årlig MTCE som undvikits / intäkter i miljoner dollar Produktåtervinning ackumulerad vikt i pund (enbart USA och Kanada) 0, , , * Den förbättrade insamlingen av data från internationella anläggningar har lett till en ökning av område 1 och 2 för koldioxidutsläpp för företaget. Dessa data kommer att sammanfattas som en del av den pågående tredje parts-utvärderingen och ska vara slutförda i början av oktober * * ökning i MTCE som undvikts beror till stor del på omfattande ökning av återvunnet papper Connecticut Green Business Award I januari 2010 utnämnde Connecticut Business News Journal Pitney Bowes som vinnare av Connecticut Green Business Award i kategorin företagsprestation, och citerade företagets mångåriga engagemang för miljövård och dramatiska minskning i elförbrukning under ledning av dess miljöarbetsgrupp. (MTCE = metric tons of carbon equivalents - motsvarande koldioxidutsläpp i metriska ton) (CO 2 e = motsvarande koldioxidutsläpp) CR-rapport 2009: Miljö 10

11 Mångfald Mångfald och integration Integrationen hjälper oss att dra nytta av mångfalden genom att skapa en miljö med engagemang, respekt och sammanhang, så att alla idéer och erfarenheter kan användas till att skapa affärsvärden. Vår mångfald tillåter oss att bättre förstå marknader som är under utveckling, få kontakt med vår globala kundbas, utveckla innovativa lösningar och att behålla framstående förmågor. Vi har ett strategiskt tillvägagångssätt för hantering av mångfald, med övergripande ansvar inför styrelsen och den verkställande ledningen. Cheferna för de olika affärsenheterna och deras rapporter är ansvariga för ett lyckat resultat av åtgärderna för mångfald inom respektive affärsområde. Varje affärsområde tar fram sina egna planer och mål för utvärdering och utveckling av mångfalden. Dessa planer är i sin tur kopplade till prestationsstandarder som bestämmer affärsenheternas prestationsförmåga och som granskas av den verkställande ledningen och styrelsen. Ersättningen till högsta ledningen baseras på hur bra målen för mångfald har uppnåtts. Mångfald och integration ingår i vår företagskultur. Vår mångfald hjälper oss att förstå utvecklingen på marknaden, att kommunicera med vår globala kundbas, utveckla innovativa lösningar och dra till oss och behålla de bästa talangerna och leverantörerna. Vårt tillvägagångssätt har fyra dimensioner: Representation: Vi övervakar sammansättningen hos vår personalstyrka och försöker återspegla mångfalden av tillgängliga förmågor på företagets anläggningar. Rekrytering: Vi arbetar med externa samarbetspartner som Women Engineers och Black Engineers Associations för att rekrytera personer som förstärker vår mångfald. Kvarhållande: Vi erbjuder nätbaserade seminarier, nätverkssammankomster, föredrag och konferenser för att hjälpa till att utveckla en mångfaldsbaserad grupp av förmågor. Ledarskap: Våra högre verkställande chefer spelar en aktiv roll i våra seminarie- och nätverksprogram. Vi har program för ledarskapsutveckling för kvinnor och färgade personer i nyckelpositioner i syfte att hjälpa dem utveckla sina kunskaper, få tvärfunktionella erfarenheter och bli synliggjorda på hög nivå. Internationella rådet för mångfald och integration Rådet bildades 2007 och inkluderar representanter från alla våra affärsverksamheter och geografiska områden, som samverkar för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö via utbildning, ledarskapsföredöme, erkännande och kommunikationer. CR-rapport 2009: Mångfald Every connection is a new opportunity

12 Evenemang som rådet organiserat under 2009 innefattar: En konferens för kvinnor som fokuserar på det motstridiga i samtidiga prestationsförväntningar på arbetet och i hemmet. Bland presentatörer och deltagare ingick högrekvinnliga chefer på Pitney Bowes, kvinnliga verkställande chefer från hela Europa och representanter från Catalyst Organisation Mångfaldsutbildning med inspiration från teatern för 536 deltagare i Harlow, Storbritannien och en mångfaldsundersökning efter utbildningen, efter ett framgångsrikt program lanserat i Frankrike International Diamond Awards som uppmärksammar ledarskap inom mångfald och integration i år fanns där 6 vinnare från 3 länder bland 45 nominerade från 10 länder. Rådet granskade även ett dussin internationella nomineringar till PB Impact Award 2009 för mångfalds- och integrationsrelaterade prestationer Regionala informationsmöten för verksamhetschefer om undersökningsresultat gällande anställdas engagemang för mångfald och integration, som visar jämförelser mellan andra regioners och verksamheters mångfalds- och integrationsutmaningar En serie forum för anställda om mångfalds- och integrationsfrågor i den nordiska regionen Utmärkelser och erkännande Under 2009 belönades Pitney Bowes och dess anställda med utmärkelser från otaliga externa organisationer för kompetens inom mångfald och integration. Bland annat: Best of the Best, Black EOE Journal, Professional Woman s Magazine och Hispanic Network Magazine De 50 främsta arbetsgivarna för personer med handikapp, Careers & the disabled Magazine De 50 främsta företagen för arbetsledare med mångfald, DiversityMBA Magazine De 40 främsta företagen för mångfald, Black Enterprise De 100 främsta företagen att arbeta för, Savoy Professional Främsta mångfaldsföretag, Diversity/Careers in Engineeering & Information Technology Kompetens inom innovation, Profiles in Diversity Journal Dessutom belönades fem anställda på Pitney Bowes med individuella utmärkelser från Hispanic National Bar Association, National Urban Fellows, tidskrifterna DiversityMBA och Women of Color samt Hispanic Association of Corporate Responsibility INROADS talangkanal Sedan 1987 har Pitney Bowes arbetat med INROADS, Inc. för att uppfylla våra talang- och mångfaldsmål genom att utveckla minoritetsungdomar med hög potential och förbereda dem för ledarskap inom företag och samhället. Studenter ansöker till INROADS mellan tredje året på high school och andra året på college, och de som blir godkända erhåller karriärcoachning, utbildning och sommarpraktik med utsikt till heltidsanställning efter examen. INROADS-programmet på Pitney Bowes har gett karriärmöjligheter åt praktikanter inom områden som ekonomi, marknadsföring, kommunikation, teknik, IT och personalresurser. Under de senaste tre åren har Pitney Bowes sponsrat mer än 50 collegestudenter. Under 2010 räknar vi med att omvandla mer än hälften av våra sommarpraktikanter till heltidsanställda. Konferens om kvinnligt ledarskap, webbseminarier Med utgångspunkt från vår konferens om kvinnligt ledarskap 2008 har vi genomfört en serie om tre webbseminarier under 2009 med kvinnliga verkställande chefer både på Pitney Bowes och bland ett spektrum av externa partnerorganisationer. Under varje 60-minuterssession fanns möjlighet för anställda inom företaget att delta i gruppdiskussioner, bygga professionella nätverk och utforska karriärutvecklingsvägar. Under 2009 deltog totalt mer än 800 personer. PB Lets Me Be Me erhåller utmärkelsen FAN Award Vårt PB Lets Me Be Me-program belönades med utmärkelsen "Bästa program gällande personalresurser och hållbar utveckling" på FAN 2009-utställningen i Paris. FAN (Forums des Acteurs du Numérique) är en ledande internationell mässa för experter inom dokumenthantering. PB Lets Me Be Me lanserades 2007 och är ett program för global medvetenhet och mångfald som drivs av vårt internationella råd för mångfald och integration, International Diversity and Inclusion Council. CR-rapport 2009: Mångfald 12

13 Leverantörsmångfald För att maximera vår tillgänglighet till innovation och processförbättring genom hela leverantörskedjan söker vi regelmässigt efter de leverantörer som är "bäst i klassen". Genom sådana relationer stärker vi även vårt engagemang för mångfald och integration. Vi förväntar oss att alla våra leverantörer uppfyller våra höga kvalitetskrav på produkter och tjänster, samt speciella mål som hör samman med kostnader, kvalitet och leveranser. För att kunna komma ifråga som leverantör till oss uppmanas affärsrörelser med stor mångfald att ansöka om certifiering från någon av följande byråer: National Minority Supplier Development Council (NMSDC) Women s Business Enterprise National Council (WBENC) Small Business Administration (SBA) Association for Service Disabled Veterans (ASDV) Vi accepterar även certifieringar av lokala och statliga myndigheter. Vi stödjer organisationer för nationell mångfald genom företagsmedlemskap. Våra aktuella medlemskap inbegriper National Minority Supplier Development Council, National Veteran-Owned Business Association och Women s Business Enterprise National Council, där vår vice VD för indirekt upphandling tjänstgör som vice ordförande. Vi är även aktiva i de regionala filialerna i både NMSDC och WBENC. Vi uppmuntrar leverantörer att ta kontakt med vår Supplier Diversity-avdelning på för registrering, eller via e-post till: CR-rapport 2009: Mångfald 13

14 Prestation 2009 Mångfald och integration (enbart USA) 2009 % av personalstyrkan: minoriteter 43 %, kvinnor 43 % % av styrelseledamöter: minoriteter 31 %, kvinnor 23 % Utmärkelser och erkännande Best Employer for Healthy Lifestyles Platinum Award Leverantörsmångfald Under 2009 tecknade Pitney Bowes avtal med en affärspartner om att rensa upp bland våra upphandlingsdata och korrekt identifiera leverantörer i enlighet med följande kategorier: minoritet, kvinna, veteran, krigsinvalidiserad veteran eller hubzone. Vi vidtog även åtgärder för att säkerställa att rätt kategorier redovisades i våra beräkningar. I procenttalen som visas på nästa sida återspeglas dessa justeringar. Procent av leverantörsinköpen från affärsrörelser: 2009: 6,0 % 2008: 4,7 % 2007: 4,9 % CR-rapport 2009: Mångfald 14

15 Medarbetare Engagemang och utveckling Våra anställdas engagemang är avgörande för vårt företags framgång och att öka vår personals engagemangsnivå har högsta prioritet. Vi försöker engagera våra anställda genom utmanande arbetsuppgifter, goda karriärmöjligheter och genom program för personlig och professionell utveckling. Mångfald och integration Mångfald och integration ingår i vår företagskultur. Vår mångfald hjälper oss att förstå utvecklingen på marknaden, att kommunicera med vår globala kundbas, utveckla innovativa lösningar och dra till oss och hålla kvar de bästa talangerna och leverantörerna. Säkerhet Vi värdesätter säkerheten för våra anställda och vi satsar hårt på att skapa en skadefri arbetsplats. Vi arbetar kontinuerligt med att kontrollera och eliminera faror, och vi håller våra anställda ansvariga för att gällande säkerhetsregler följs. Hälsa och välbefinnande Vi vet att anställda som vidtar åtgärder för sin hälsa är gladare, mer produktiva och har lägre utgifter för hälsovård. Vi erbjuder enkel och ekonomisk tillgång till hälsovård och vi förser våra anställda och deras familjer med olika program som gör det enkelt att ha en hälsosam livsstil. Prestation 2009 Vi ger ut rapporter om mångfald och integration och om säkerheten på arbetsplatserna. CR-rapport 2009: Våra medarbetare Every connection is a new opportunity

16 Engagemang Aktivt engagerade medarbetare är avgörande för vårt företags framgång. Anställda som är engagerade tycker om att gå till arbetet. De utstrålar optimism, uppnår eller överträffar uppsatta mål, har lägre sjukfrånvaro och råkar ut för färre skador än andra. Vår styrelseordförande och VD, Murray Martin, har gjort uppbyggandet av en engagerad personalstyrka till en av företagets viktigaste prioriteringar. Vi försöker engagera våra anställda genom utmanande arbetsuppgifter, goda karriärmöjligheter och genom program för personlig och professionell utveckling. Vi uppmuntrar till dialog och feedback och mäter engagemang med olika tekniker, både online och offline. Vi belönar även ledare och arbetsgrupper som visar starkt engagemang genom att visa upp deras metoder i vår interna tidning, på gruppmöten och genom att låta dem leda engagemangs- och kommunikationsutbildningar. En viktig nätbaserad kanal för att förmedla engagemang i USA är PB Voice, en intranätbaserad webbplats där våra anställda kan ställa frågor och läsa svar om en mängd olika ämnen. Dessutom är våra PB Voice-partner värd för lokala forum och genomför korta enkäter för små personalgrupper. Under 2009 introducerade vi ytterligare två nätbaserade forum med global utsträckning: Yammer är en omfattande, informell plattform för sociala nätverk som underlättar samarbete och möjliggör för anställda att dela erfarenheter om praktiskt taget alla slags uppdrag. Under det första året bidrog anställda med mer än Yammer-inlägg. IdeaNet lanserades i början av 2009 som en del i ett nytt innovationsprogram för anställda utformat för att skapa en kultur av innovation genom företagsomfattande engagemang. IdeaNet-utmaningar stimulerar till nya idéer och resulterar i åtgärder utformade för att skapa organisk tillväxt. Under 2009 lanserades 32 IdeaNet-utmaningar. Dessa resulterade i mer än idéer från anställda i 23 länder. Mer än 500 av dessa idéer har sedan dess införts av företaget, antingen som produkt- eller processförbättringar, eller som en del av nya erbjudanden under utveckling. Vi uppmuntrar även anställda att lämna feedback via Pitney Bowes globala personalenkät, en konfidentiell enkät tillgänglig på 18 olika språk. Enkäten ställer frågor om engagemang, åtgärdsplanering och ledareffektivitet och fokuserar på ytterligare engagemangsdrivare som utveckling, erkännande, framtidsvisioner och kommunikation. Förutom enkätens flervalsfrågor ger den de anställda möjlighet till mer ingående feedback genom att skriva konfidentiella kommentarer. Deltagandet ligger vanligen på mellan 80 och 85 procent. High Engager/Triple Crown-vinnare Varje år utvärderar vi chefer med avseende på tre nyckelmått för att skapa större engagemang bland anställda. De som placerar sig i den översta kvartilen i alla tre måtten blir High Engager/Triple Crown-vinnare. Triple crowns prisas och används för att hjälpa andra chefer. I en nyligen sänd poddradioserie bjöds på de bästa metoderna baserat på intervjuer med starkt engagerade personer som berättade om varför just de är så framgångsrika. Dessa mått och verktyg är också användbara för att identifiera och hjälpa chefer för mindre engagerade arbetsgrupper. Programvaruutvecklargrupper på Pitney Bowes Business Insight har en ny resurs i sin innovationsarsenal: Scrum. Scrum är ett iterativt, inkrementellt ramverk som samlar grupper under korta, koncentrerade tidsperioder utformade för att bryta sönder utmaningar i mindre delar som snabbt kan åtgärdas, och där framstegen visas upp för kunderna under arbetets uppbyggnad. Entusiasmen för scrum har spridit sig snabbt. I december 2009 höll organisationen sin första globala PBBI Scrum-sammankomst för att dela med sig av kunskap och bygga ett internt supportnätverk av scrumentusiaster. Vi använder informationen från våra enkäter till att utveckla nya verktyg och skapa åtgärdsplaner för att ta itu med frågor som uppstår. Bland tidigare innovationer som gjorts med hjälp av enkätresultaten märks veckovisa globala meddelanden från högre chefer, processförbättringar för prestationshanteringen och planering för efterträdare samt en mängd utbildningsprogram. Ytterligare ett engagemangsverktyg är vårt Agile Work-program, utformat för att dra fördel av mobila tekniker, göra det enklare för anställda att arbeta effektivt på flertalet platser (bl.a. samarbetsfrämjande utrymmen, klientplatser, flygplatser och i hemmet) samt att minska globala fastighetskostnader. Vid 2008 år renovering av huvudkontoret i Connecticut ersatte vi den traditionella arbetsbåslayouten med mer samarbetsfrämjande utrymmen. Som ett resultat av detta valdes Fairfield County, Connecticut, ut för vårt pilotprogram Viktiga överväganden vid utformningen av programmet var egenskapen hos nödvändiga mobila verktyg, potentiell påverkan på affärsprocesser, infrastruktur och personalhandlingsprogram samt hantering av relaterade kulturändringar i organisationen. CR-rapport 2009: Våra medarbetare 16

17 Reaktionerna från de 140 anställda som deltog i pilotprogrammet var positiva. Mer än 80 procent av deltagarna tyckte att programmet gjorde dem mer produktiva, samtidigt som cheferna inte såg någon negativ inverkan på produktiviteten. Dessutom rapporterade 89 procent av deltagarna att de blev mer positivt inställda till företaget och 98 procent rapporterade att det förbättrade balansen mellan arbete och privatliv. Programmet minskade även deltagarnas koldioxidutsläpp genom att i genomsnitt eliminera 123 km pendling per anställd och vecka. Baserat på framgångarna med pilotprogrammet räknar vi med att under 2010 utöka Agile Work-programmet. I februari 2010 utsågs Pitney Bowes av Training magazine att hamna på listan "Training Top 125" för andra året i rad. Vi hamnade på plats 42 på listan, en uppgång från plats 82 året tidigare. Den årliga listan uppmärksammar USA-baserade organisationer som utmärker sig inom personalutbildning och -utveckling. Utveckling Vi fokuserar på att anställa talangfulla personer, ge dem näring så att de växer, och förse dem med möjligheter att göra en insats både för sig själva och för Pitney Bowes. Vi ser på personalutveckling som ett partnerskap mellan den anställde och hans/hennes ledare, med starkt stöd från vår personalavdelning. Våra företagsvärderingar finns i hjärtat av vår utbildnings- och utvecklingsfilosofi. Vi har fastställt de grundläggande beteendena för vår personal baserat på våra värderingar. Från den första arbetsdagen och under hela karriären uppmuntras de anställda hos Pitney Bowes att ta ansvar för sin egen karriärutveckling och utnyttja utbildningsoch utvecklingsprogrammen. Årligen samarbetar de anställda med sina ledare för att fastställa prestationsmål, identifiera styrkor och utvecklingsbehov och skapa en utvecklingsplan för att bredda och förnya sina kunskaper. Personalutvecklingen kan ske på många sätt, bland annat utbildning på arbetsplatsen, roterande arbetsuppgifter, handledning och mentorverksamhet, interna utbildningsprogram och nätbaserade resurser. Vi erbjuder även återbetalning av utbildningsavgifter för yrkesrelaterade högre utbildningar. Ledarskapsutveckling är ständigt i fokus. Vi strävar efter att identifiera ledare på ett tidigt stadium och ge dem de kunskaper och erfarenheter som de behöver för att lyckas. Vi tillhandahåller ett brett utbud av utbildningar för ledarskap, kommunikation och prestationshantering från grundläggande program som hjälper nya chefer att klara övergången på ett bra sätt till avancerade kurser för vana ledare och utbildningsprogram på verkställande nivå. Vi tillhandahåller också målinriktade utvecklingsprogram för specifika individer eller grupper, till exempel för personal som är högpresterande tidigt i karriären och mångfaldstalanger. Mångfald och integration På Pitney Bowes innebär mångfald allt som gör oss människor olika. Integrationen hjälper oss att dra nytta av mångfalden genom att skapa en miljö med engagemang, respekt och sammanhang, så att alla idéer och erfarenheter kan användas till att skapa affärsvärden. Vår mångfald tillåter oss att bättre förstå marknader som är under utveckling, få kontakt med vår globala kundbas, utveckla innovativa lösningar och att hålla kvar framstående förmågor. Vi har ett strategiskt tillvägagångssätt för hantering av mångfald, med övergripande ansvar inför styrelsen och den verkställande ledningen. Cheferna för de olika affärsenheterna och deras rapporter är ansvariga för ett lyckat resultat av åtgärderna för mångfald inom respektive affärsområde. Varje affärsområde tar fram sina egna planer och mål för utvärdering och utveckling av mångfalden. Dessa planer är i sin tur kopplade till prestationsstandarder som bestämmer affärsenheternas prestationsförmåga och som granskas av den verkställande ledningen och styrelsen. Kompensationen till högsta ledningen baseras på hur bra målen för mångfald har uppnåtts. UK National Training Award Pitney Bowes Limited of Harlow, Essex, utnämndes till 2009 års vinnare av UK National Training Award (NTA) i regionen East of England. NTA är den mest prestigefyllda utmärkelsen för utbildning i Storbritannien års utmärkelse uppmärksammade framgångarna med försäljningsutbildningsprogrammet Mail Creation Accreditation. INROADS talangkanal Sedan 1987 har Pitney Bowes arbetat med INROADS, Inc. för att uppfylla våra talang- och mångfaldsmål genom att utveckla minoritetsungdomar med hög potential och förbereda dem för ledarskap inom företag och samhället. Studenter ansöker till INROADS mellan tredje året på high school och andra året på college, och de som blir godkända erhåller karriärcoachning, utbildning och sommarpraktik med utsikt till heltidsanställning efter examen. INROADS-programmet på Pitney Bowes har gett karriärmöjligheter åt praktikanter inom områden som ekonomi, marknadsföring, kommunikation, teknik, IT och personalresurser. Under de senaste tre åren har Pitney Bowes sponsrat mer än 50 collegestudenter. Under 2010 räknar vi med att omvandla mer än hälften av våra sommarpraktikanter till heltidsanställda. CR-rapport 2009: Våra medarbetare 17

18 Vårt tillvägagångssätt har fyra dimensioner: Representation: Vi övervakar sammansättningen hos vår personalstyrka och försöker återspegla mångfalden av tillgängliga förmågor på företagets anläggningar. Rekrytering: Vi arbetar med externa samarbetspartner som Women Engineers och Black Engineers Associations för att rekrytera personer som förstärker vår mångfald. Kvarhållande: Vi erbjuder nätbaserade seminarier, nätverkssammankomster, föredrag och konferenser för att hjälpa till att utveckla en mångfaldsbaserad grupp förmågor. Ledarskap: Våra högre verkställande chefer spelar en aktiv roll i våra seminarieoch nätverksprogram. Vi har program för ledarskapsutveckling för kvinnor och färgade personer i nyckelpositioner i syfte att hjälpa dem utveckla sina kunskaper, få tvärfunktionella erfarenheter och bli synliggjorda på hög nivå. Internationella rådet för mångfald och integration Rådet bildades 2007 och inkluderar representanter från alla våra affärsverksamheter och geografiska områden, som samverkar för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö via utbildning, ledarskapsföredöme, erkännande och kommunikationer. Evenemang som rådet organiserat under 2009 innefattar: En konferens för kvinnor som fokuserar på det motstridiga i samtidiga prestationsförväntningar på arbetet och i hemmet. Bland presentatörer och deltagare ingick högrekvinnliga chefer på Pitney Bowes, kvinnliga verkställande chefer från hela Europa och representanter från Catalyst Organisation Mångfaldsutbildning med inspiration från teatern för 536 deltagare i Harlow, Storbritannien och en mångfaldsundersökning efter utbildningen, efter ett framgångsrikt program lanserat i Frankrike 2008 International Diamond Awards som uppmärksammar ledarskap inom mångfald och integration. I år fanns där 6 vinnare från 3 länder bland 45 nominerade från 10 länder. Rådet granskade även ett dussin internationella nomineringar till PB Impact Award 2009 för mångfalds- och integrationsrelaterade prestationer Regionala informationsmöten för verksamhetschefer om undersökningsresultat gällande anställdas engagemang för mångfald och samhörighet, som visar jämförelser mellan andra regioners och verksamheters mångfalds- och samhörighetsutmaningar En serie forum för anställda om mångfalds- och integrationsfrågor i den nordiska regionen Konferens om kvinnligt ledarskap, webbseminarier Med utgångspunkt från vår konferens om kvinnligt ledarskap 2008 har vi genomfört en serie om tre webbseminarier under 2009 med kvinnliga verkställande chefer både på Pitney Bowes och bland ett spektrum av externa partnerorganisationer. Under varje 60-minuterssession fanns möjlighet för anställda inom företaget att delta i gruppdiskussioner, bygga professionella nätverk och utforska karriärutvecklingsvägar. Under 2009 deltog totalt mer än 800 personer. PB Lets Me Be Me erhåller utmärkelsen FAN Award Vårt PB Lets Me Be Me-program belönades med utmärkelsen "Bästa program gällande personalresurser och hållbar utveckling" på FAN 2009-utställningen i Paris. FAN (Forums des Acteurs du Numérique) är en ledande internationell mässa för experter inom dokumenthantering. PB Lets Me Be Me lanserades 2007 och är ett program för global medvetenhet och mångfald som drivs av vårt internationella råd för mångfald och integration, International Diversity and Inclusion Council. Utmärkelser och erkännande Under 2009 belönades Pitney Bowes och dess anställda med utmärkelser från otaliga externa organisationer för kompetens inom mångfald och integration. Bland annat: Best of the Best, Black EOE Journal, Professional Woman s Magazine och Hispanic Network Magazine De 50 främsta arbetsgivarna för personer med handikapp, Careers & the disabled Magazine De 50 främsta företagen för arbetsledare med mångfald, DiversityMBA Magazine De 40 främsta företagen för mångfald, Black Enterprise De 100 främsta företagen att arbeta för, Savoy Professional Främsta mångfaldsföretag, Diversity/Careers in Engineeering & Information Technology Kompetens inom innovation, Profiles in Diversity Journal Dessutom belönades fem anställda på Pitney Bowes med individuella utmärkelser från Hispanic National Bar Association, National Urban Fellows, tidskrifterna DiversityMBA och Women of Color samt Hispanic Association of Corporate Responsibility CR-rapport 2009: Våra medarbetare 18

19 Säkerhet Vi värdesätter säkerheten för våra anställda, och vi satsar hårt på att skapa en skadefri arbetsplats. Vi skapar projekt och processer för att kontrollera och eliminera faror, vi håller våra anställda ansvariga för att gällande säkerhetsregler följs och vi möjliggör för anställda att åstadkomma positiva förändringar på sin arbetsplats för att förbättra hälsa och säkerhet. Vår avdelning för global miljö, hälsa och säkerhet arbetar tillsammans med driftsledningen med att bedöma faror på arbetsplatserna, skapa årliga förbättringsplaner och kontrollera prestationer. Ledningen har ett tydligt definierat ansvar och mål för säkerhet och hälsa. Affärsenheterna har kommittéer eller skyddsombud som ska samordna alla åtgärder. Safety Tiger Teams Dessa grupper från Clearwater, Florida och Rancho Dominguez, Kalifornien, var bara två av mer än 26 grupper på Pitney Bowes anläggningar som genomförde säkerhetsutvärderingar och -utbildningar under Vi erkänner och belönar ett framstående säkerhetsarbete. Vi utbildar vår personal så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och gör det klart för dem att en förutsättning för anställningen är att de följer säkerhetsreglerna. Under de senaste åren har vi skapat ett skräddarsytt säkerhetsprogram för att komma tillrätta med de vanligaste arbetsskadorna. Sträckningar och överansträngningar svarar för mer än hälften av alla personalskador. De uppkommer vanligen vid manuell materialhantering, vid enformiga arbetsuppgifter och vid obekväma arbetsställningar och lägen. För att öka medvetenheten lanserade vi säkerhetskampanjen "Every BODY Can Do It" och publicerade videon "Quick Stretch" med enkla övningar. Vi startade även Safety Tiger Teams för att göra ergonomiska utvärderingar, genomföra utbildningar och driva på förbättringar. Under 2009 slutförde två Tiger Team projekt som demonstrerar hur mycket som kan uppnås med enkla förändringar. I Clearwater, Florida, ersatte en grupp från Sure Feed Engineering rullande vagnar som används vid sammansättning av bläckpatroner med nya vagnar specialiserade för ändamålet. Resultatet blev tvåfaldigt, minskade böj- och vridskador och snabbare cykeltider för samma funktion. Liknande fördelar, med både säkerhet och snabbhet, erhölls på en svetsstation genom att installera en lyftanordning för att flytta stora enheter till och från svetsbord. En annan grupp på Presort Services i Rancho Dominguez, Kalifornien, införde ändringar i utformningen av sorteringsstationer som har förbättrat de anställdas åtkomlighet, minskat enformiga rörelser över axelhöjd och snabbat upp driften genom minskade väntetider. Sådan omsorg gör skillnad i hela företaget. Våra totala anspråk på skadeersättning för arbetare i USA minskade från under 2008 till 964 under 2009, och våra totala åsamkade kostnader för anspråk minskade med 2,1 miljoner dollar, där kostnaden per anspråk minskade med 21 procent. Ytterligare indikatorer finns bland mätningarna i slutet av det här avsnittet av rapporten. CR-rapport 2009: Våra medarbetare 19

20 Hälsa och välbefinnande Vi vet att anställda som vidtar åtgärder för sin hälsa är gladare, mer engagerade och mer produktiva än de som inte gör det. De sparar även pengar på hälsovård, både för sig själva och för företaget. Av alla dessa skäl uppmuntrar vi anställda att ta hand om sin hälsa med så enkla steg som att äta bra, motionera, dra nytta av förebyggande undersökningar och arbeta tillsammans med vårdgivare för att hantera hälsotillstånd som kräver det. Vi erbjuder enkel och överkomlig tillgång till hälsovård. Våra friskvårdsprogram förser anställda och deras familjer med olika alternativ som främjar en hälsosam livsstil. Våra hälsovårdsprogram betonar förebyggande vård, hantering av kroniska tillstånd och förebyggande av de katastrofala kostnader som svår sjukdom kan medföra. Där det är möjligt försöker vi undanröja allt som hindrar att vår personal får hälsovård. Vi erbjuder alla våra anställda och deras familjer specialiserade resurser som mödravårdshantering, sjukvårdsupplysning, gratis finansiell rådgivning och hjälpprogram. Vårt friskvårdsprogram omfattar allt från fysisk, mental och ekonomisk hälsa med speciell fokus på utbildning, medvetenhet, beteendeförändring och förbättrad tillgång till hälsovård. One in a Million Day Försedda med stegräknare deltog mer än personer i 103 promenadevenemang i USA och Kanada vid vår tredje årliga PB Employees are One in a Million Day den 20 maj 2009 vid firandet av National Employee Health & Fitness Day. Sammanlagt promenerade de steg, nästan tre gånger så mycket som föregående år. Före evenemanget beskrev färre än hälften av deltagarna sig som regelbundet fysiskt aktiva. Efteråt sade 95 procent att de hade för avsikt att bibehålla eller öka sin aktivitetsnivå. Utbildning och medvetenhet Vi gör vårt bästa för att det ska vara enkelt att lära sig att leva ett hälsosamt liv. Vårt program "Learn and Earn" erbjuder korta kurser i ämnen som viktminskning och stresshantering. Deltagarna belönas för sina ansträngningar med pengar och chanser att vinna priser. Dessutom tillhandahåller Project: Living-information uppdaterad vägledning om hälsa och välbefinnande, ekonomisk planering, och balansen mellan arbete och privatliv, inklusive hur man på bästa sätt drar nytta av företagsförmåner inom dessa områden. Beteendeförändringar Vi vet att små förändringar av vanor som påverkar hälsan kan leda till fantastiska resultat för hälsan i stort, och vi erbjuder många olika program som hjälper våra anställda att lära sig förändra de här vanorna. Under 2009 deltog mer än anställda i Change One, vårt 12-veckors viktminskningsprogram. Våra fördelar inkluderar ett program för rökavvänjning, kostnadsfri ekonomisk planering för alla anställda och rabatter på produkter och tjänster som Viktväktarna, medlemskap på gym med mera. Genom Project: Living diskuterar vi dessutom regelbundet kostnaden för hälsovård och den inverkan beteendeförändringar kan ha på anställdas egna hälsokostnader liksom på företagets. Vi vet att det är lättare att bryta vanor när människorna i omgivningen gör likadant därför gör vi många program tillgängliga även för familjemedlemmar. Förbättrad tillgång till vård Vi har medicinska kliniker på sju av våra anläggningar i USA. Det ger cirka 20 procent av våra anställda fri tillgång till vård och gör det lättare för dem att upprätthålla sin primära hälsovård. Klinikerna på anläggningarna är godkända enligt Accreditation Association for Ambulatory Health Care. Under de senaste fyra åren har våra hälso- och friskvårdsprogram dessutom belönats med den högsta Platina-nivån i Best Employer for Healthy Lifestyles Award som delas ut av National Business Group on Health. Projekt: Living "Planera för imorgon, lev idag" är uppmaningen från Projekt: Living, märket för hälsa och välbefinnande som lanserades I månadsvisa nyhetsbrev erbjuds en rad praktiska tips för att hjälpa anställda dra nytta av företagets program och förmåner för att fatta beslut om en hälsosam livsstil, hantera kostnader, bli bättre hälsovårdskonsumenter och lära sig att hitta balansen mellan arbete och privatliv. Vi har kostnadsfria resurser tillgängliga via programmet Achieve Solutions från Value Options. Balansen mellan arbete och privatliv Vi uppmuntrar till flexibla arbetslösningar för våra anställda så att de ska kunna hantera kraven från både hem och arbete. Vi har verktyg som hjälper de anställda att utveckla flexibla arbetssätt som motsvarar både våra och deras behov. Flexibla alternativ kan vara telekommunikation, komprimerade arbetsveckor, deltid och rörligt arbetsschema. Under 2009 formaliserade vi några av dessa alternativ i Agile Work-programmet (så som beskrivs i avsnittet "Engagemang" i detta dokument). CR-rapport 2009: Våra medarbetare 20

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar 2010 års rapport om företagsansvar Tar det personligt Vi tar företagsansvar personligt på Pitney Bowes. Innovation, integritet och service är grundläggande för vår framgång. Jag vet att det är så för mig.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling Bra miljö är en mänsklig rättighet Milan Obradovic Ordförande Miljönämnden Malmö FAH dagarna 18-19 april 2013 Flyget Flygindustrin står för ca 2%

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer