2009 års rapport om företagsansvar. På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009 års rapport om företagsansvar. På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar."

Transkript

1 2009 års rapport om företagsansvar På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar. Vårt engagemang för innovation och uppförande omfattar alla aspekter av vår verksamhet. Det driver vår framgång och definierar oss som företag Våra affärsmetoder Miljö Mångfald Medarbetare Kunder och leverantörer Samhället Every connection is a new opportunity

2 Våra affärsmetoder Våra värderingar är ett ramverk och en standard som utgör riktlinjer för vårt uppförande och garanterar att våra affärsframgångar bygger på ärliga och rättvisa affärsmetoder. Vi stöder det här ramverket med kraftfulla system som skyddar vårt företag från affärsrisker och upprätthåller den personliga sekretessen för våra anställda. Värderingar och etik Våra värderingar visar vilka vi är som individer och som företag. Vi har en hög etisk standard och vi utbildar vår personal så att de alltid ska handla på ett ärligt, rättvist och rättframt sätt. Risker och affärskontinuitet Vi anser att vi har ett ansvar inför vår personal och inför våra kunder att se till att verksamheten fungerar vid kristider. Vi har kraftfulla system för att kunna identifiera, prioritera och mildra risker, till exempel finansiella risker och hållbarhetsrisker. Sekretess Vi strävar efter att bevara sekretessen kring personlig och känslig information. Vi har system för sekretesskydd och informationssäkerhet samt för att skydda känslig kommunikation till och från anställd personal. CR-rapport 2009: Våra affärsmetoder Every connection is a new opportunity

3 Värderingar Vår inställning till vårt företagsansvar är grundad på delade värderingar. Våra värderingar har varit en styrka för företaget i generationer men sättet på hur vi beskriver dem har utvecklats. Under 2007 och 2008, under ledning av vår styrelseordförande och VD, Murray Martin, gjorde vi en undersökning bland vår personal och använde den informationen för att omdefiniera våra värderingar på ett klart och koncist sätt. Våra värderingar är: Sätt kunderna i centrum Vi fokuserar på våra kunders framgång Vi ger kunderna svar snabbt Vi skapar framtidslösningar Samarbetar Vi arbetar för integration och behandlar alla våra anställda med värdighet och respekt. Vi samarbetar med varandra och med våra kunder Vi välkomnar olika synpunkter Vi stöder våra återförsäljare Engagemang Vi agerar snabbt Vi är resultatinriktade och uppmuntrar framgång Vi skyndar på utvecklingen för att ge unikt värde Pålitlighet Vi håller våra löften och uppfyller våra åtaganden. Vi sätter upp utmanande mål, mäter resultaten och belönar framgång Agera föredömligt Vi bryr oss Vi gör det rätta Vi tar hänsyn till konsekvenserna av våra handlingar. Vi tillkännager våra värderingar med hjälp av olika former av intern kommunikation. Under 2009 expanderade vi vår täckning internationellt då vi översatte våra riktlinjer till åtta språk och lanserade nya utbildningsprogram i Asien och Stillahavsområdet. Världens mest etiskt arbetande företag I början av 2010 hamnade Pitney Bowes på Ethisphere Institutes lista över världens mest etiskt arbetande företag för fjärde året i rad. Ethisphere är en ledande internationell tankesmedja som arbetar med bästa praxis inom affärsetik, företags sociala ansvar, åtgärder mot korruption och hållbarhet. Årets 100 vinnare kom från mer än ett dussin länder. Våra värderingar i praktiken Varje vecka återges ett nytt exempel på "Våra värderingar i praktiken" för Pitney Bowesanställda över hela världen via uppdateringar i företagets intranät, Inside PB. De här berättelserna spänner över stora områden, men har alla ett gemensamt syfte: att visa att på Pitney Bowes är värderingar inte bara ett abstrakt begrepp de är basen för allt vi gör. CR-rapport 2009: Våra affärsmetoder 3

4 Etik Alla tar etiska beslut varje dag. Vi vill vara säkra på att våra anställda vet vilka krav vi ställer på dem och ge dem praktiska resurser så att de kan lära sig vilka förpliktelser de har samt ge dem vägledning så att deras åtgärder, både på och utanför arbetsplatsen, följer Pitney Bowes handlingsprogram och juridiska riktlinjer. Uppförandekod. Vår uppförandekod, Pitney Bowes Business Practices Guidelines, beskriver och illustrerar de punkter för etik och överensstämmelse som berör vår personal, våra kunder, våra affärspartner samt de samhällen vi lever i. För att förstärka vårt engagemang för etiskt uppförande och juridisk överensstämmelse har vi kopplat samman vår standard för etiskt uppförande med årliga personalutvärderingar och kompensationer. Som en del av den årliga personalutvärderingen bedöms de anställda efter hur bra de visar ett etiskt riktigt ledarskap. Dessutom får de anställda möjlighet att ge synpunkter på det etiska handlande som deras chefer och den högsta ledningen visat under året. Utbildning. De anställda måste årligen utbildas om företagets handlingsprogram, rutiner och juridik, i ämnen som dokumentbevarande, antitrustlagar eller åtgärder för att bekämpa korruption. Vi använder en mängd olika analysverktyg för att identifiera riskområden och utformar sedan program för att mildra riskerna. Vi erbjuder utbildning i form av nät- och webexbaserade seminarier, och på andra sätt för de anställda som inte har tillgång till dator. Kanaler för rådgivning och rapportering. Vi uppmuntrar vår personal att söka råd vid etiska frågor samt att rapportera alla misstänkta förseelser. Vårt akutnummer för etiska frågor drivs av en tredje part 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det gör att de anställda kan rapportera förseelser anonymt på i princip alla språk, utan att behöva vara rädda för repressalier. Anställda kan även kontakta avdelningen Global Ethics & Business Practices personligen eller anonymt via post, telefon eller e-post till en speciell e-postadress. Alla misstänkta överträdelser av lagar eller handlingsprogram granskas och undersöks. Om ett klagomål kan verifieras vidtas lämpliga disciplinära åtgärder. Mätning. Vi övervakar ständigt våra åtgärder för etik- och överensstämmelseprogram så att vi kan förbättra effektiviteten. Pitney Bowes är en medlem med stark ställning i FTSE4Good Index, registret för ansvarsfulla investeringar som sponsras av FTSE Group. FTSE granskar främst de kvalificerade företagens handlingsprogram och åtgärder mot bestickning och korruption. CR-rapport 2009: Våra affärsmetoder 4

5 Risker Vi har etablerat en strukturerad, konsekvent och kontinuerlig hanteringsprocess inom hela organisationen. Företagets riskhanteringssystem identifierar och prioriterar möjliga risker för affärsverksamheten, inklusive finansiella risker och risker för miljön och samhället. Riskerna utvärderas enligt planer för sannolikhet, svårighetsgrad och förmildrande omständigheter. De identifierade riskerna utvärderas av en kommitté för riskstyrning inom den högsta ledningen samt av styrelsen. Riskhanteringsprocessen granskas oberoende av styrelsens granskningskommité. Resultatet är ett strategiskt tillvägagångssätt vid risker. Genom att fokusera på de frågor som påverkar hur väl vi uppnår våra långsiktiga mål kan ledningen balansera riskerna och kompensera på ett lämpligt och holistiskt sätt. Ledningens, de anställdas och aktieägarnas intressen stärks och anpassas därmed ytterligare. Att kommunicera och förstå risker blir en del av företagets kultur och leder till ett aktivt förebyggande och inte bara en defensiv hållning. Affärskontinuitet Vårt program för affärskontinuitet ligger jämt med vår riskhanteringsprocess. Programmets primära mål är att ge stöd åt pågående beredskapsplanering för att utvärdera påverkan av händelser som allvarligt kan beröra kunder, tillgångar eller anställda. Vi har etablerat processer som stödjer kontinuiteten inom vår affärsverksamhet i kristider. Med en kärna av medarbetare och engagemang hos våra affärsenheter kan vi reagera på ett lämpligt sätt när olika händelser inträffar. Vi utbildar vår personal, utför simuleringar och utvärderar vårt program varje år för att åstadkomma möjliga förbättringar. Sekretess Vi hanterar känsliga och personliga data, och många av våra kunder använder våra produkter för att hantera personlig information. Vi har formell styrning, utbildningsprogram, handlingsprogram och utvärderingar om överensstämmelse av sekretess- och informationssäkerhet. Våra globala handlingsprogram, metoder och standarder täcker sekretessoch dataskydd, informationssäkerhet samt godtagbart användande. Speciella handlingsprogram finns för de anställda som hanterar särskilt känslig information. Det finns färdiga metoder för incidenthantering för att kunna undersöka och åtgärda alla eventuella och aktuella frånsteg från handlingsplanerna. CR-rapport 2009: Våra affärsmetoder 5

6 Miljö Vi strävar efter att minska miljöpåverkan från våra produkter, tjänster och verksamheter världen över. Vi har varit ledande på att införa energibesparande teknik, återvinna använda produkter och uppmuntra till miljöansvar bland kunder och leverantörer. Våra produkter och tjänster förbättrar effektiviteten och minskar avfallet i hela ledets livscykel, från marknadsanalyser till dokumentproduktion och leverans. Vi deltar i en rad olika forum för att rätta till missuppfattningar om den miljöpåverkan som posthantering har, speciellt i jämförelse med andra konsumentaktiviteter. Vi samarbetar med andra företag, industriförbund och olika postväsen för att främja miljöforskning och fastställa de bästa metoderna. Hållbara kommunikationer I vår verksamhet arbetar vi målmedvetet med att hjälpa företag att växa genom effektivare kundkommunikationer. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster som optimerar användandet av post som kommunikationskanal, minimerar olevererbar post, minskar pappersanvändningen och integrerar fysisk post med digital media till flerkanaliga kommunikationslösningar. Vi utformar även våra produkter så att de är energieffektiva och får minsta möjliga miljöpåverkan under alla steg från tillverkning och distribution till retur och återvinning. Energisparande Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten vid alla våra anläggningar och verksamheter. Vi mäter våra koldioxidutsläpp och försöker hitta sätt att minska dessa på. Vi främjar miljövänliga metoder för pappersanskaffning och trycksaksframställning. Prestation 2009 Vi rapporterar om våra koldioxidutsläpp, om vår produkthantering och om återvunnet material i antal ton. CR-rapport 2009: Miljö Every connection is a new opportunity

7 Hållbara kommunikationer I 90 år har Pitney Bowes arbetat målmedvetet för att hjälpa företag att växa genom effektivare kundkommunikation - primärt via post, men i ökande utsträckning via flera kanaler såsom kommunikation på plats, på nätet samt mobil kommunikation. Under de senaste åren har miljömässig hållbarhet seglat upp som en viktig framgångsfaktor för företag överallt, och vi har hjälpt kunder att uppfylla sitt miljöansvar genom ett växande sortiment av innovativa produkter och tjänster som optimerar användningen av post och integrerar den med bredare kommunikationsstrategier. Våra produkter hjälper kunder att identifiera sina bästa presumtiva kunder, effektivisera utveckling och produktion av postdelar, öka avkastningen, hantera utgifter, minimera olevererbar post och minska den totala pappersanvändningen. Vi var också först med att utveckla system som integrerar fysisk post med digitala media, underlätta säkra nätbaserade transaktioner, minska behovet av dokumentlagring och möjliggöra papperslöst arbetsflöde i organisationer av alla storlekar. Utbilda marknadsförare Vi använder en rad olika sätt för att utbilda konsumenter samt företagsoch myndighetspersoner om miljövänliga marknadsförings- och postmetoder. Den här broschyren från Pitney Bowes Australien erbjuder praktiska tips för att hjälpa företag att marknadsföra sig mer effektivt samtidigt som relaterad miljöpåverkan minimeras. I årsrapporten för 2009 framhävdes flera nyligen introducerade produkter som samtidigt gynnar både verksamhets- och miljömål. Bland annat: Vårt IntelliJet Printing System, skapat tillsammans med HP, ger kunder möjlighet att skriva ut målinriktade, personanpassade marknadsföringsmeddelanden direkt på transaktionsinformationen, vilket eliminerar behovet av bilagor. Den kan även integreras med Pitney Bowes postsystem för att minska användningen av separata skrivar- och postfunktioner. Vår nätbaserade tjänst för listhantering, AddressRightNow, uppdaterar adresser i realtid för att minimera olevererbar post och hjälpa till att säkerställa att utskick når rätt personer. Vår bild- och arbetsflödeslösning använder Kodak-teknik för att hjälpa företag minska pappersvolymer och höja produktiviteten genom att digitalisera innehållet. Den är ett led i ett omfattande arkiv- och informationshanteringserbjudande från Pitney Bowes som underlättar åtkomst till data, hjälper till att säkra icke-materiell egendom och minskar miljöpåverkan av informationsarkiv. Våra lösningar för lokaliseringsinformation kombinerar geografisk och demografisk information med förutsägande analyser så att företag kan justera produktutveckling, marknadsföring och butikslägen med behoven och intressen som har de bästa framtidsutsikterna. Konstruktion för miljökvalitet Oavsett tillämpning utformar vi våra produkter så att de får minsta möjliga miljöpåverkan under alla steg från tillverkning och distribution till retur och återvinning. Miljöhänsyn införlivas så tidigt som möjligt vid konstruktion av en ny produkt, enligt vårt program för konstruktion för miljökvalitet, Design for Environmental Quality (DfEQ), som etablerades Clean Up Australia Day Varje år samlas hundratusentals australiensare för att plocka skräp och städa upp i miljön på Clean Up Australia Day. Årets volontärer inkluderade grupper från Pitney Bowes Business Insight-kontor i Sydney och Brisbane samt Melbourne-gruppen som syns på fotot. Under de senaste 20 åren har mer än 24 miljoner timmar lagts ned och mer än ton sopor samlats in i programmet. CR-rapport 2009: Miljö 7

8 Sedan vi kontaktade EPA för att skapa en ny Energy Star-kategori för bildhanteringsutrustning 1996, har Pitney Bowes kunnat erbjuda ett sortiment av Energy Star-klassade posthanteringssystem. Under 2009 höjde EPA standardnivåerna och vi har införlivat de nya kraven i nya produkter inklusive den nyligen lanserade Pitney Bowes Connect+. DfEQ vägleder oss också i arbetet med att följa andra regelverk i USA och internationellt, och att avlägsna farliga substanser från våra produkter. Enligt DfEQ måste elektriska komponenter överensstämma med Europeiska unionens miljödirektiv "Restriction on Hazardous Substances" (RoHS) samt "Waste Electrical and Electronics Equipment" (WEEE). Sedan 2008 har vi avtalat med våra leverantörer och kunder att följa REACH-direktivet (Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals). Produktreturer och återvinning Pitney Bowes har en lång tradition av tillverkning av återvunna material och återvinning av produkter. Mer än 95 procent av komponenterna i vår posthanteringsutrustning är återvinningsbara och vi återvinner i princip alla våra frankeringsmaskiner samt ungefär 85 procent av våra posthanteringsprodukter. Under 2009 återvann vi över ton material, inklusive koppar, aluminium, stål, plast, papp och papper inom vårt program för produkttillbakatagande (USA och Kanada). Returnerad utrustning som inte kan återanvändas av oss skickas till godkända återvinningsleverantörer för återvinning. Branschledande Vi är allmänt erkända som ledande inom miljötänkande inom postbranschen. Vi arbetar tillsammans med andra företag, industriförbund och olika postväsen för att främja miljöforskning och fastställa de bästa metoderna. Vi publicerar regelbundet studier och deltar i forum för att utbilda kunder och konsumenter om den påverkan på miljön som posthanteringen har, och att åtgärda missuppfattningarna om hur posthantering kan jämföras med andra konsumentaktiviteter. Bland våra publikationer finns: The Truth About Green, en rapport som visar hur den som skickar post kan skydda miljön och sin bransch The Environmental Impact of Mail: A Baseline Vitboken The Greening of Government Vi har också spelat en ledande roll i några nyligen genomförda aktiviteter inom branschen, inklusive USPS Greening of the Mail Task Force, Direct Marketing Association Committee for Environment and Social Responsibility, postforum och grupper för postkunder. Energisparande Vi utformar våra produkter så att de är energieffektiva och får minsta möjliga miljöpåverkan under alla steg från tillverkning och distribution till retur och återvinning. Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten vid alla våra anläggningar och verksamheter. Vi mäter våra koldioxidutsläpp och försöker hitta sätt att minska dessa på. Vi främjar miljövänliga metoder för pappersanskaffning och trycksaksframställning. Koldioxidutsläpp Under 2007 fastställde vi nivån för vårt koldioxidutsläpp enligt standarden från World Resources Institute. Vi offentliggör våra koldioxidutsläpp genom det internationella projektet Carbon Disclosure Project (CDP). Vi arbetar också tillsammans med en tredjepartsrepresentant för att granska och validera våra metoder för insamling och rapportering av koldioxidutsläpp. Vi räknar med att slutföra den här processen under det tredje kvartalet Pitney Bowes hjälper Earthsense rangordna de miljövänligaste delstaterna Med hjälp av analysverktyg från Pitney Bowes Business Insight, har Earthsense i Syracuse, New York, upprättat en årlig rankning av de 10 högst placerade delstaterna i USA vad gäller invånarnas miljöbeteende. Earthsense säger att deras Eco- Insights-undersökning kan hjälpa företag att höja sin fokus när det gäller produktutveckling och att bättre marknadsföra miljövänliga produkter och tjänster. Pitney Bowes tidslinje för miljöinnovation 1944 Asset Return Program 1991 Design for Environmental Quality 2000 Green Power Market Development Group 2007 WasteWise Hall of Fame, Carbon Disclosure Project 2008 Eco-Patent Commons, WHQ green renovation 2009 rapport och mått om företagsansvar Koalition för energi och miljöledarskap i hyrda utrymmen I början på 2010 bildade Pitney Bowes en koalition med DuPont, IBM, Fluor och Switzer Group för att trycka på för större tillgång på konkurrenskraftigt prissatta leasade utrymmen som även är energieffektiva och miljömässigt lämpliga. Gruppen har etablerat en miljöchecklista och kommmit överens om att använda den som en standardiserad del vid framtida förhandlingar om förnyelse av leasing-och hyresavtal. Sammanlagt svarar koalitionsmedlemmarna för mer än 2,3 miljoner kvadratmeter av kommersiella utrymmen enbart i USA. CR-rapport 2009: Miljö 8

9 Minskad förbrukning Pitney Bowes strävar efter att göra all drift miljövänligare och mer effektiv. Vår tvärfunktionella miljöarbetsgrupp har ökat medvetenheten för energibesparing hos våra anställda, vilket lett till omfattande minskning av elförbrukningen. Fram till slutet av 2009 hade vi minskat vår elförbrukning med mer än 8 miljoner kilowattimmar från 2007 års nivå, och sparade därmed 1,4 miljoner dollar och minskade vårt koldioxidutsläpp med ton. De energibesparande åtgärderna består bland annat av bättre belysningssystem, förbättrad uppvärmning, styrning av ventilation och luftkonditionering, effektivare kylaggregat, transportband och datorskärmar, samt rörelsedetektorer som stänger av belysningen i oanvända utrymmen. Vi är en grundande medlem av Green Power Market Development Group, ett industriellt partnerskap med miljöbyrån i USA, Environmental Protection Agency (EPA), som främjar utveckling och inköp av alternativa energikällor. Sedan 2003 har vi köpt certifikat för förnybar energi (REC) för att främja projekt med grön energi från solenergi, vindkraft och biomassa. Hittills har våra REC-certifikat resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen med mer än ton. Under 2009 bidrog våra Green-e REC-certifikat till en minskning av koldioxidutsläppen med ton. Eco Lighthouse skiner över Pitney Bowes Norge Eco-Lighthouse-programmet, som finansieras av det norska miljödepartementet, är utformat för att hjälpa företag i Norge att minska sin miljöpåverkan, skära ned på kostnader och dra fördel av sin status som miljömedvetet företag via branschspecifik certifiering och testning. Under 2009 vann Pitney Bowes Norge certifieringen som Eco Lighthouse, som ett erkännande för sitt engagemang när det gäller praktiska, användarvänliga och miljömedvetna lösningar. Avfallshantering & återvinning Sedan 1996 har Pitney Bowes deltagit i EPA-programmet WasteWise, ett frivilligt program för minskat avfall, ökad återvinning och för att främja tillverkning och inköp av återvunna produkter. Vi deltar nu i programmet med alla huvudanläggningar i USA, våra två största anläggningar i Kanada och med vår huvudkontorsanläggning i Harlow, Storbritannien. Under åren som gått har vi tagit emot nio utmärkelser från EPA, inklusive utnämningar till Program Champion och Partner of the Year. Under 2008 blev vi invalda till WasteWise Hall of Fame för vårt ledande återvinningsarbete. Inköp av skogsprodukter och hållbart skogsbruk Som ett ledande företag inom post- och dokumenthanteringsindustrin strävar vi efter att använda papper och papprodukter på ett ansvarsfullt sätt och att bevara världens naturresurser. Vi stödjer ett hållbart skogsbruk och certifieringsprogram som Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Institute (SFI), Canadian Standards Association och Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Internt har vi slutfört en baslinjeanalys av vår användning av hållbara och återvunna material och fastställer mått för att trycka på för ökad användning av papper och papp från leverantörer som har en ansvarfull resurshantering. Våra trycksaker, våra kataloger och våra direktutskick bär logotypen Recycle Please. System för global miljö, hälsa och säkerhetshantering Vi vet att en kraftfull process för hantering av miljö, hälsa och säkerhet (EHS - Environment, Health and Safety) kräver en klart definierad handlingsplan som är baserad på våra grundläggande värderingar. Under 2009 utfärdade vi en ny integrerad global handlingsplan för EHS som stärker vårt ansvar och vår regelefterlevnad och som stimulerar ledarskapet inom EHS-frågor för hela företaget. Vår nya handlingsplan visar på vårt engagemang för att minska miljöpåverkan av våra produkter och handlingar, vår tro på att alla skador kan förebyggas och vår beslutsamhet att göra varje anställd ansvarig för att han eller hon använder lämpliga arbetsmetoder som främjar hälsa, säkerhet och miljö. Vid slutet av 2009 hade vi även publicerat eller uppdaterat 34 tekniska standarder världen över till stöd för den nya handlingsplanen. CR-rapport 2009: Miljö 9

10 Prestation 2009 Direkta och indirekta utsläpp av koldioxid i MTCE * Partnerskap, erkännande och utmärkelser World Environmental Center Eco-Patent Commons Carbon Disclosure Project Greening the Mail Task Force Direkta utsläpp av CO 2 e / intäkter i miljoner dollar 4,56 3,67 7,65* Indirekta utsläpp av CO 2 e / intäkter i miljoner dollar 12,12 11,8 14,6 Utsläpp av växthusgaser per enhet golvyta (Ton CO 2 /ft 2 ) 0,01 0,01 0,02 Avfall återvunnet / förhindrat - årlig vikt i pound (enbart USA) Avfall återvunnet / förhindrat årlig MTCE som undvikits 3 783, ** Avfall återvunnet / förhindrat årlig MTCE som undvikits / intäkter i miljoner dollar Produktåtervinning ackumulerad vikt i pund (enbart USA och Kanada) 0, , , * Den förbättrade insamlingen av data från internationella anläggningar har lett till en ökning av område 1 och 2 för koldioxidutsläpp för företaget. Dessa data kommer att sammanfattas som en del av den pågående tredje parts-utvärderingen och ska vara slutförda i början av oktober * * ökning i MTCE som undvikts beror till stor del på omfattande ökning av återvunnet papper Connecticut Green Business Award I januari 2010 utnämnde Connecticut Business News Journal Pitney Bowes som vinnare av Connecticut Green Business Award i kategorin företagsprestation, och citerade företagets mångåriga engagemang för miljövård och dramatiska minskning i elförbrukning under ledning av dess miljöarbetsgrupp. (MTCE = metric tons of carbon equivalents - motsvarande koldioxidutsläpp i metriska ton) (CO 2 e = motsvarande koldioxidutsläpp) CR-rapport 2009: Miljö 10

11 Mångfald Mångfald och integration Integrationen hjälper oss att dra nytta av mångfalden genom att skapa en miljö med engagemang, respekt och sammanhang, så att alla idéer och erfarenheter kan användas till att skapa affärsvärden. Vår mångfald tillåter oss att bättre förstå marknader som är under utveckling, få kontakt med vår globala kundbas, utveckla innovativa lösningar och att behålla framstående förmågor. Vi har ett strategiskt tillvägagångssätt för hantering av mångfald, med övergripande ansvar inför styrelsen och den verkställande ledningen. Cheferna för de olika affärsenheterna och deras rapporter är ansvariga för ett lyckat resultat av åtgärderna för mångfald inom respektive affärsområde. Varje affärsområde tar fram sina egna planer och mål för utvärdering och utveckling av mångfalden. Dessa planer är i sin tur kopplade till prestationsstandarder som bestämmer affärsenheternas prestationsförmåga och som granskas av den verkställande ledningen och styrelsen. Ersättningen till högsta ledningen baseras på hur bra målen för mångfald har uppnåtts. Mångfald och integration ingår i vår företagskultur. Vår mångfald hjälper oss att förstå utvecklingen på marknaden, att kommunicera med vår globala kundbas, utveckla innovativa lösningar och dra till oss och behålla de bästa talangerna och leverantörerna. Vårt tillvägagångssätt har fyra dimensioner: Representation: Vi övervakar sammansättningen hos vår personalstyrka och försöker återspegla mångfalden av tillgängliga förmågor på företagets anläggningar. Rekrytering: Vi arbetar med externa samarbetspartner som Women Engineers och Black Engineers Associations för att rekrytera personer som förstärker vår mångfald. Kvarhållande: Vi erbjuder nätbaserade seminarier, nätverkssammankomster, föredrag och konferenser för att hjälpa till att utveckla en mångfaldsbaserad grupp av förmågor. Ledarskap: Våra högre verkställande chefer spelar en aktiv roll i våra seminarie- och nätverksprogram. Vi har program för ledarskapsutveckling för kvinnor och färgade personer i nyckelpositioner i syfte att hjälpa dem utveckla sina kunskaper, få tvärfunktionella erfarenheter och bli synliggjorda på hög nivå. Internationella rådet för mångfald och integration Rådet bildades 2007 och inkluderar representanter från alla våra affärsverksamheter och geografiska områden, som samverkar för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö via utbildning, ledarskapsföredöme, erkännande och kommunikationer. CR-rapport 2009: Mångfald Every connection is a new opportunity

12 Evenemang som rådet organiserat under 2009 innefattar: En konferens för kvinnor som fokuserar på det motstridiga i samtidiga prestationsförväntningar på arbetet och i hemmet. Bland presentatörer och deltagare ingick högrekvinnliga chefer på Pitney Bowes, kvinnliga verkställande chefer från hela Europa och representanter från Catalyst Organisation Mångfaldsutbildning med inspiration från teatern för 536 deltagare i Harlow, Storbritannien och en mångfaldsundersökning efter utbildningen, efter ett framgångsrikt program lanserat i Frankrike International Diamond Awards som uppmärksammar ledarskap inom mångfald och integration i år fanns där 6 vinnare från 3 länder bland 45 nominerade från 10 länder. Rådet granskade även ett dussin internationella nomineringar till PB Impact Award 2009 för mångfalds- och integrationsrelaterade prestationer Regionala informationsmöten för verksamhetschefer om undersökningsresultat gällande anställdas engagemang för mångfald och integration, som visar jämförelser mellan andra regioners och verksamheters mångfalds- och integrationsutmaningar En serie forum för anställda om mångfalds- och integrationsfrågor i den nordiska regionen Utmärkelser och erkännande Under 2009 belönades Pitney Bowes och dess anställda med utmärkelser från otaliga externa organisationer för kompetens inom mångfald och integration. Bland annat: Best of the Best, Black EOE Journal, Professional Woman s Magazine och Hispanic Network Magazine De 50 främsta arbetsgivarna för personer med handikapp, Careers & the disabled Magazine De 50 främsta företagen för arbetsledare med mångfald, DiversityMBA Magazine De 40 främsta företagen för mångfald, Black Enterprise De 100 främsta företagen att arbeta för, Savoy Professional Främsta mångfaldsföretag, Diversity/Careers in Engineeering & Information Technology Kompetens inom innovation, Profiles in Diversity Journal Dessutom belönades fem anställda på Pitney Bowes med individuella utmärkelser från Hispanic National Bar Association, National Urban Fellows, tidskrifterna DiversityMBA och Women of Color samt Hispanic Association of Corporate Responsibility INROADS talangkanal Sedan 1987 har Pitney Bowes arbetat med INROADS, Inc. för att uppfylla våra talang- och mångfaldsmål genom att utveckla minoritetsungdomar med hög potential och förbereda dem för ledarskap inom företag och samhället. Studenter ansöker till INROADS mellan tredje året på high school och andra året på college, och de som blir godkända erhåller karriärcoachning, utbildning och sommarpraktik med utsikt till heltidsanställning efter examen. INROADS-programmet på Pitney Bowes har gett karriärmöjligheter åt praktikanter inom områden som ekonomi, marknadsföring, kommunikation, teknik, IT och personalresurser. Under de senaste tre åren har Pitney Bowes sponsrat mer än 50 collegestudenter. Under 2010 räknar vi med att omvandla mer än hälften av våra sommarpraktikanter till heltidsanställda. Konferens om kvinnligt ledarskap, webbseminarier Med utgångspunkt från vår konferens om kvinnligt ledarskap 2008 har vi genomfört en serie om tre webbseminarier under 2009 med kvinnliga verkställande chefer både på Pitney Bowes och bland ett spektrum av externa partnerorganisationer. Under varje 60-minuterssession fanns möjlighet för anställda inom företaget att delta i gruppdiskussioner, bygga professionella nätverk och utforska karriärutvecklingsvägar. Under 2009 deltog totalt mer än 800 personer. PB Lets Me Be Me erhåller utmärkelsen FAN Award Vårt PB Lets Me Be Me-program belönades med utmärkelsen "Bästa program gällande personalresurser och hållbar utveckling" på FAN 2009-utställningen i Paris. FAN (Forums des Acteurs du Numérique) är en ledande internationell mässa för experter inom dokumenthantering. PB Lets Me Be Me lanserades 2007 och är ett program för global medvetenhet och mångfald som drivs av vårt internationella råd för mångfald och integration, International Diversity and Inclusion Council. CR-rapport 2009: Mångfald 12

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar 2010 års rapport om företagsansvar Tar det personligt Vi tar företagsansvar personligt på Pitney Bowes. Innovation, integritet och service är grundläggande för vår framgång. Jag vet att det är så för mig.

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö SCA Hållbarhetsredovisning 2011 Skapar värde för människor och miljö Innehåll Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 n Hållbarhetsstrategi Omvärldsanalys... 4 Strategi... 6 Nya hållbarhetsmål... 8 Uppföljning

Läs mer

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Under 2014 fokuserade TeliaSonera på sex områden i sitt hållbarhetsarbete. Framsteg inom dessa områden presenteras här, tillsammans

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2008 en rapport om vårt samhällsansvar

Hållbarhetsredovisning 2008 en rapport om vårt samhällsansvar Hållbarhetsredovisning 2008 en rapport om vårt samhällsansvar VD har ordet 3 SEB i korthet 4 Vårt samhällsansvar 6 Etiska åtaganden 10 Åtagande gentemot kunderna 12 Åtagande gentemot medarbetarna 14 Åtagande

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika canon-europe.com Innehåll 3 Meddelande från ordförande och CEO, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 4 Om Canon 6 Hjälpa våra kunder 8

Läs mer

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 INNEHÅLL Trygghet för människor och samhälle 1 Förtroende grunden för vår långsiktighet 2 Hållbarhet en del av affären 4 Fokus framåt 5 Intressenter och dialog

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR

FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF HUMAN RESOURCES MÅNGFALD ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET AFFÄRSPRINCIPER KOMMUNIKATION SAMHÄLLSENGAGEMANG PRINCIPER INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF Ansvar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Etiska regler. Tillit. Respekt. Integritet.

Etiska regler. Tillit. Respekt. Integritet. Etiska regler Tillit. Respekt. Integritet. Våra åtaganden UTC:s åtaganden definierar vilka vi är och hur vi arbetar. De fokuserar vår verksamhet och för oss framåt. Prestation Våra kunder har ett val och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs hållbarhetseffekt... 4 Omvärld... 6 Intressentdialog...

Läs mer

Vårt ansvar för en hållbar framtid

Vårt ansvar för en hållbar framtid Vårt ansvar för en hållbar framtid I N N E H Å L L 3 Hållbar utveckling på Strålfors ett ansvarstagande på både kort och lång sikt Ett hållbart ansvarstagande är en integrerad del av Strålfors affärsmodell.

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön Hållbarhetsrapport 13 Vi spelar en viktig roll för att främja en hållbar tillväxt.

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid 7-20 Oktober 2013 14 dagar för balans mellan arbete och fritid Praktisk guide 2013 Innehåll UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsblans 3 UNI arbetar för att förbättra livet för chefer & specilister

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer