Budget- och verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget- och verksamhetsplan"

Transkript

1 Budget- och verksamhetsplan Hjo kommun

2 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1

3 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Hjo kommuns mål 6 Plan för budget och budgetuppföljning 7 Vi och vår omvärld 11 Genomförande av verksamhetsplanering 13 Investeringsbudget/-plan Resultatbudget 25 Finansieringsbudget 26 Balansbudget 27 Arbetsgivarpolitik 29 Politikområde Demokrati 31 Politikområde KS Förvaltning 35 Politikområde Miljö och bygglov 37 Politikområde Barn och utbildning 39 Politikområde Arbete och socialtjänst 43 Politikområde Vård och omsorg 45 Politikområde Tillväxt 49 Politikområde Teknisk service 53 Taxefinansierad verksamhet Vatten och avlopp 55 2

4 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: driftbudget 2011 samt preliminär driftbudget för perioden fastställs på politikområdesnivå enligt föreliggande förslag till budget, investeringsbudget 2011 samt investeringsplan för perioden fastställs enligt föreliggande förslag till budget, resultatbudget för 2011 samt preliminär resultatbudget för perioden fastställs enligt föreliggande förslag till budget, finansieringsbudget 2011 samt preliminär finansieringsbudget för perioden fastställs enligt föreliggande förslag till budget, balansbudget 2011 samt preliminär balansbudget för perioden fastställs enligt föreliggande förslag till budget, i budgeten angivna finansiella mål fastställs, i budgeten angivna avgörande inriktningar och mål för fullmäktige, och nämnder fastställs, möjligheten till inbetalning av pensionsskulden prövas årligen med beaktande av balanskravet, justera i plan för budget och budgetuppföljning så att investeringsplan för 5 år och kortsiktiga mål per politikområde inkluderas i planeringsförutsättningarna (PFÖ) som antas i kommunfullmäktige vid juni sammanträdet. 3

5 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Kommunstyrelsens ordförande har ordet Det ser äntligen ljusare ut och i skrivande stund ser prognosen för 2010 till och med mycket bra ut. Ett målmedvetet och hårt arbete under har resulterat i en stabil ekonomi med goda möjligheter att ta oss an kommande år. De finansiella målen bedöms uppfyllas fullt ut, vilket gör att vi tryggt kan gå in i 2011 och konstatera att det finns ett visst reformutrymme. Vi kommer även fortsättningsvis avsätta medel (2 Mkr) i en buffert som i första hand skall säkra resultatet och möjliggöra det investeringspaket som vi föreslår och i andra hand verka som reserv för den prognososäkerhet som fortfarande råder vad gäller konjunkturen framöver. För mandatperioden har vi också enats om fem avgörande inriktningar, de utgör rubriker nedan. Hjo kommuns verksamhet utgår från hjobornas behov och önskemål. Vissa områden inom kommunens verksamhet upplever en fortsatt ökad efterfrågan och allt högre tryck. Detta på grund av demografiska och sociala förändringar men också som en direkt följd av konjunktursvängningarna. Vi tar ansvar för detta och förstärker anslaget kraftigt till både äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och försörjningsstöd. Eftersom arbetslösheten bland ungdomar fortfarande ligger på en oacceptabelt hög nivå måste mer resurser tillföras i arbetet med att stötta, aktivera och skapa framtidstro för denna grupp. Arbetet med att renovera kommunens barnomsorgs- och skollokaler går vidare. Under 2011 färdigställs om- och tillbyggnaden av Fågelås skola i Gate. En effektivisering och en satsning på både skola, förskola och skolbarnomsorg i ett av kommunens ytterområden. En ny läroplan för grundskolan skall implementeras under kommande år. Det är ett omfattande arbete som kräver både tid och resurser och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med uppgiften tillförs enheten medel för detta. IT-enheten tillförs resurser för att utöka tjänst och kompetens inom detta område. Kommunens verksamhet präglas av valfrihet Vårdnadsbidraget har visat sig vara en uppskattad reform i Hjo, därför avsätts nu ytterligare pengar till detta alternativ. Ett gott tillskott i floran av alternativ för barnfamiljerna i Hjo är den Ur & Skur förskola i privat regi som startas upp, medel för denna avsätts i budget. Beslut är taget om att införa valfrihet i hemtjänsten och under året kommer detta att förberedas och sättas igång. 4

6 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Hjo kommun skapar kreativa och hälsofrämjande förutsättningar för människor och näringsliv. Investeringsplanen som sträcker sig över fem år innehåller satsningar av olika karaktär, med det gemensamt att de alla är efterlängtade och nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av vår kommun. En bra fritid och möjligheter till sport och rörelse är en viktig del i arbetet med att utveckla Hjo som boendeort. Medel för att stärka Guldkroksområdet som idrottscentrum i kommunen har avsatts till konstgräsplan, förbättringar av dagens tennishall och lyft av de andra hallarnas status. Under 2011/12 startas arbetet med att skapa ett allaktivitetshus i Samskolan med ungdomsgård och biblioteket som nav. Som en direkt följd av den renoveringen går arbetet vidare med Park under 2013/14. Budget 2011 garanterar en god löneutveckling för Hjo kommuns personal, alla enheter är kompenserade för de överenskommelser som är lagda. Sjuktalen har under 2010 sjunkit men är fortfarande oroande höga. Arbetet med att följa upp de genomförda hälsoprofilerna måste nu fortgå och arbetet med hälsoinspiratörer och utbildning inom hälsofrämjande ledarskap skall nu intensifieras för att främja god hälsa och arbetsglädje bland vår personal. Hjo kommun är aktiv i arbetet med långsiktig hållbar utveckling som främjar miljön. I den femåriga investeringsplanen ligger vid sidan av de större objekten en pott för energibesparande åtgärder med sammantaget dryga åtta miljoner. Pengar som skall användas för att energieffektivisera kommunens fastigheter, gatubelysningen samt andra åtgärder som främjar miljön och sänker energiåtgången i vår kommun. Hjo kommuns egenart och särprägel tas till vara och vidareutvecklas. Under 2011 genomförs renoveringen av Torget, det skall bli ett Torg för alla tider, en naturlig samlingsplats för hjobor och besökare. En annan mycket viktig samlingsplats i Hjo är hamnen. Renoveringsmedel finns nu avsatta för resterande etapper under 2014/15. Jag tror på Hjo, vi har alla möjligheter att stärka vår kommun om vi vågar utveckla och förädla det vi har. Det förutsätter ett gott samarbete mellan alla parter som verkar i här samt att kommunen som stor aktör gör sin del av läxan. Den delen av läxan är att skapa förutsättningar för dem som vill leva, verka och bo i Hjo genom att tillhandahålla god kommunal service, arenor för möten och bra infrastruktur. Denna budget ger dessa förutsättningar så nu är det bara att vi som tror på Hjo, tillsammans arbetar vidare och tar oss an de utmaningar som vägen mot framtiden ställer oss inför. Kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (m) 5

7 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Hjo kommuns mål Nedan beskrivs i korthet Hjo kommuns målstyrningsmodell. Kommunens folkvalda representanter styr den kommunala verksamheten genom att sätta upp mål för verksamheten som sedan återkopplar resultatet till kommunfullmäktige. Den långsiktiga styrningen sker genom att kommunfullmäktige antagit en vision som pekar mot ett framtida, önskat tillstånd dit alla verksamheter ska sträva. Visionen för Hjo är: o o o Hjo ska vara känd för sin unika boendemiljö - samspelet mellan byggnad, miljö och sjö, en välkänd kommun dit människor ständigt återkommer. Hjo ska vara känd för sin kommunala service som behåller och attraherar etablerandet av ett differentierat näringsliv såväl i stad som på landsbygd. Hjo ska vara en kommun som präglas av omtanke, delaktighet och stark gemenskap vilket gör Hjo kommun till en unik kommun att leva, verka och bo i. Utifrån denna vision har kommunfullmäktige utarbetat fem avgörande inriktningar. Dessa pekar ut viktiga vägar att för att nå visionen och vad kommunen som helhet har för övergripande målsättningar under den kommande mandatperioden års avgörande inriktningar är: 1. Hjo kommuns verksamhet utgår ifrån hjobornas behov och önskemål. 2. Hjo kommuns verksamhet präglas av valfrihet för hjoborna. 3. Hjo kommun är aktiv i arbetet med långsiktig hållbar utveckling som främjar miljön. 4. Hjo kommun skapar kreativa och hälsofrämjande förutsättningar för människor och näringsliv. 5. Hjo kommuns egenart och särprägel tas tillvara och vidareutvecklas. I samband med att Kommunfullmäktige beslutar om budgeten fastställs också mål för varje politikområde. I budgetdokumentet kan man utläsa vilka mål kommunfullmäktige beslutat om under respektive politikområde (ex på Teknisk Service och Vård och Omsorg). Före varje mål finns en kolumn som anger en siffra. Siffran visar vilken av de fem avgörande inriktningarna som målet i första hand är tänkt att bidra till (se ovan punkten 1-5). I budgetdokumentet kan man utläsa vilka åtgärder och aktiviteter som förvaltningen planerar att genomföra i relation till målen. Budget och verksamhetsplan 2011 återrapporteras vid KF:s maj och oktober sammanträden under År 2012 återrapporteras resultatet för 2011 vid april sammanträdet i samband med årsredovisningen. 6

8 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Plan för budget och budgetuppföljning Hjo kommuns budget ska vara tillgänglig för allmänheten och vara en informationskälla både för förtroendevalda, partierna och allmänheten. Budgeten bör leverera relevant information som är enkel och saklig och som var och en lätt kan tillgodogöra sig. Budgeten och dess uppföljning är viktiga delar av kommunens styrsystem. Styrning är samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en organisation vidtar för att uppnå önskade resultat. För att kommunen ska utveckla bra verksamheter utifrån tillgängliga resurser är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen så att engagemang och kompetens tas tillvara fullt ut. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning likaså ska en budget i balans redovisas för hela planperioden. Finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Målstyrning kräver en sammanhängande målkedja från kommunfullmäktige till verksamheten. I Hjo använder vi oss av fyren som målstyrningsmodell där medborgarfokus utgör en viktig grundbult. Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på politikområden I den nya organisationen är all verksamhet samlad under kommunstyrelsen. Budgeten fördelas på politiskt intressanta områden s.k. politikområden oberoende av hur förvaltningen är organiserad. På denna nivå beslutar kommunfullmäktige i juni (PFÖ) om; övergripande finansiella mål, investeringsplan för 5-år, ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå och avgörande inriktningar, med kortsiktiga mål per politikområden. Politikområdena i budgetprocessen är; Demokrati, KS Förvaltning, Miljö och bygglovshandläggning, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Tillväxt, Teknisk service och Finansförvaltning. Inom politikområdena tas successivt, avgörande inriktningar (3-5 år), mål (1-2 år), nyckeltal och andra kvalitetsmått fram. Tydligt ekonomiskt ansvar Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till två nämnder och fyra utskott. I den samlade organisationen är det ekonomiska ansvaret fördelat på många chefer. Denna decentralisering är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är i denna process nödvändig så att andra dimensioner utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen också beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål är det viktigt att engagemang och kompetens tas tillvara i 7

9 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN organisationens olika delar. Det är önskvärt att utrymme finns för dialog, delaktighet och ansvarstagande i processerna. Plan för budget och budgetuppföljning Budgeten är integrerad med kommunens ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunens budget är ett ekonomiskt handlingsprogram där olika mål och krav ställs mot varandra. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Planerings- och uppföljningsprocessen Månad Händelse Innehåll Januari Året inleds med bokslutsanalyser av år t-1 Februari Preliminärt bokslut i KS. Allmän politisk debatt i KF. Preliminärt bokslut redovisas. Kommande års viljeinriktning Mars Redovisning bokslut i KS. Övergripande redovisning i KS i mars. April Boksluts- och budgetkonferens nr 1. Budgetuppföljning nr 1 till KS. Boksluts- och framtidsdag (stor grupp) Budgetuppföljningen har utfall t.o.m. mars. Maj Budgetdag nr 2 (mindre grupp). Budgetuppföljning nr 2 till KS och nr 1 till KF. Dialog budgetberedning och förvaltning avseende konsekvenser av preliminära ramar. Budget- och måluppföljning har utfall t.o.m. april. Juni PFÖ fastställs i KF. Ekonomiska ramar, kortsiktig mål och 5-årsplan investeringar. Juli Augusti Budgetuppföljning nr 3 till KS Budgetuppföljningen har utfall t.o.m. juni. V- drivande chefer presenterar sin verksamhet. September Budgetkonferens nr 3 (stor grupp). Presentation av aktiviteter för att möta kortsiktiga mål nästkommande år. Likaså förändringar som i nuläget inte är finansierai juni. Finansförvaltningen redovisar bl.a. skatteprognosen nr 3:s påverkan på det ekonomiska utrymmet. Oktober November Budgetdag nr 4 (mindre grupp). Delårsbokslut 31/8 i KS och KF. Budgetuppföljning nr 5 till KS. Budget och verksamhetsplan i KF. Budgetberedningen följer upp arbetet budgetkonferens nr 3 under budgetdag nr 4, där en fördjupning av underlaget gås igenom per politikområde. Delårsbokslut inklusive budget och måluppföljning. Budgetuppföljningen har utfall t.o.m. okt. Beslut budget och verksamhetsplan i KF. December Budgetuppföljning nr 6 till KS. Budgetuppföljningen har utfall t.o.m. nov. 8

10 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Processbeskrivningar - tidplan Investeringsplaneringen påbörjas tidigare än driftsbudgetplaneringen. Under hösten planeras och revideras den 5-åriga investeringsplanen. Målsättningen är att de stora projekten under denna period ska identifieras och tidsplaneras. Januari - Mars Året inleds med en analys av den egna verksamheten i form av bokslutsanalyser. Förutom de ekonomiska analyserna görs avstämningar av de mål som präglat verksamheten under året. Översyn påbörjas därefter i den politiska organisationen i syfte att lägga till eller ta bort kortsiktiga mål. Analyserna är ett viktigt stöd i planeringsprocessen som inleds i februari med en allmänpolitisk debatt. Utifrån skatteprognos nr 1 som behandlas i KS i februari alternativt mars ges beräkningsramar per politikområde. Preliminärt bokslut redovisas första gången vid kommunstyrelse sammanträdet i februari tillsammans med årets första skatteprognos. Mars - april I mars eller april genomförs en kommungemensam boksluts- och framtidsdag med politiker och tjänstemän (stor grupp). Utöver analyser av det föregående budgetåret presenteras beräkningsramar och avgörande inriktningar på politikområdesnivå. De ekonomiska ramarna är beräkningsramar, baserade på kommunens ekonomiska förutsättningar (skatteprognos 1). Likaså redovisas utvecklingen i omvärlden, förändringar i regelverk samt behov och efterfrågan av verksamheterna under dagen. Därefter påbörjas ett budgetarbete under april utifrån de ekonomiska ramar som presenterats under denna dag. Årets första budgetuppföljning till kommunstyrelsen sker i april. April/maj/juni I mitten på april lämnar regeringen vårpropositionen för kommande år. Veckan därpå presenteras årets andra skatteprognos 2. Den andra uppföljningen till kommunstyrelsen sker i maj. Denna uppföljning kompletteras med en måluppföljning. Den samlade uppföljningen presenteras för kommunfullmäktige. I maj genomförs ytterligare en budgetdag nr 2 (dialog per politikområde). Detta är delvis en fördjupning av de underlag som presenterats i stor grupp under den första kommungemensamma boksluts- och framtidsdagen. Dagen syftar således till en fördjupad dialog där politik och förvaltning kommunicerar de utmaningar som presenterats i ett framarbetat PM. Kommunfullmäktige fastställer i juni planeringsförutsättningarna för kommande år. Målet är att ekonomiska ramar på politikområdesnivå, avgörande inriktningar, kortsiktiga mål och eventuella revideringar i den 5-åriga investeringsplanen beslutas. Juni - september Under juni och fram till budgetkonferens nr 3(stor grupp) i september arbetar verksamheterna och utskotten vidare med verksamhetsplanering och aktiviteter kopplade till de kortsiktiga 9

11 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN målen som beslutats i PFÖ. Utgångspunkt är gällande planeringsförutsättningar i form av kortsiktiga mål och ekonomiska ramar per politikområde. På budgetkonferens nr 3 (stor grupp) presenteras dels aktiviteter kopplat till verksamhetsmålen för nästkommande år och dels de eventuella förändringar som inte i nuläget är finansierade i den ekonomiska ram som tilldelats i juni. Finansförvaltningen redovisar de förändringar som skatteprognosen i augusti innebär för kommande utrymme. Budgetberedningen följer upp arbetet under budgetdag nr 4, där en fördjupning av underlaget gås igenom. Årets 3:e uppföljning redovisas till kommunstyrelsen i augusti tillsammans med en reviderad skatteprognos. Uppföljningen görs av respektive verksamhet i KS. Oktober - november Årets fjärde budgetuppföljning i form av delårsbokslut per 31/8 redovisas i månadsskiftet september/oktober i KSAU och därefter i KS och KF. Delårsbokslutet fastställs av kommunfullmäktige på sammanträdet i oktober. I början på oktober lämnar regeringen budgetpropositionen för kommande år, likaså lämnar SKL skatteprognos nr 4. Denna skatteprognos ger det slutliga utrymmet för det kommande budgetåret. Under oktober avslutas kommande års budgetarbete genom en slutlig beredning vid ett politiskt möte där budgeten slutligen diskuteras i partiöverläggningar innan dokumentet tas fram i beslutsprocessen. Kommunens skattesats beslutas i kommunstyrelsen i oktober och budget- och verksamhetsplanen i sin helhet fastställs av kommunfullmäktige i november. Kommunstyrelsen erhåller budgetuppföljning nr 5 i slutet på november. December Budgetuppföljning nr 6 redovisas i mitten på december i kommunstyrelsen. Årets sista skatteprognos publiceras på nätet i de fall prognosdatum infaller efter styrelsemötet i december. 10

12 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Vi och vår omvärld Uppgifterna är hämtade från Sveriges kommuner och landsting (SKL s) senaste prognos under hösten Världsekonomin och dess påverkan på Sverige Tillväxten i den svenska ekonomin har hittills i år varit mycket stark. Företagens och hushållens förväntningar inför framtiden är även fortsättningsvis positiva. Tillväxttalen förväntas därför bli starka även under återstoden av i år. BNP beräknas öka med 4,5 procent 2010 samtidigt som sysselsättningen (antal arbetade timmar) stiger med 1,4 procent. Även nästa år blir tillväxttalen höga med en BNP-tillväxt på närmare 4 procent. Den starka utvecklingen kan beskrivas som en rekyl en återhämtning från det omfattande ras i produktion och efterfrågan som skedde vintern 2008/2009. Detta ras var emellertid så stort att det inte räcker med en tillväxt på 4 till 4½ procent i två års tid för att förhållandena ska återgå till nivån innan krisen. SKL räknar med att det tar längre tid än så. Först 2015 beräknas arbetslösheten vara tillbaka på den nivå som rådde före krisen. Att återhämtningen beräknas bli utdragen beror enligt SKL på förhållandena i omvärlden. Åtskilliga länder brottas med omfattande statsfinansiella underskott, samtidigt som problemen i de finansiella systemen ännu inte helt övervunnits. Trots omvärldens kris är förutsättningarna i Sverige goda. Statsfinanserna är i god ordning och svenska hushåll har under en rad år haft ett högt sparande. De inhemska förutsättningarna för en fortsatt snabb tillväxt och återhämtning är på flera sätt ypperliga men problemen i omvärlden bromsar denna återgång. Mot den bakgrunden beräknas svensk export växa långsammare än vad som brukar vara normalt i en konjunkturuppgång. I sin tur innebär detta att industriproduktion och investeringar hålls tillbaka. Utvecklingen på arbetsmarknaden har förvånat med ett betydligt mindre fall än förväntat under krisen och en tidig vändning till det bättre. Redan under fjolåret kom vändpunkten, antalet sysselsatta vände uppåt och antalet arbetade timmar slutade minska. Från årsskiftet börjar arbetslösheten minska. Lönesumman ökar mycket långsamt i år, betydligt långsammare än vad ökningen av arbetade timmar och avtalade löneökningar egentligen motiverar. Det innebär att skatteunderlaget väntas bli oförändrat i år när prisökningarna rensats bort. Från och med nästa år ökar det reala skatteunderlaget åter. Relativt beskedliga kostnadsökningar, den betydligt mörkare bilden av ekonomin för ett år sedan när budgetarna för 2010 beslutades och ökade statsbidrag leder till att kommunerna respektive landstingen sammantaget i år förväntas redovisa stora positiva resultat. Bortfallet av det tillfälliga konjunkturstödet och relativt stora demografiskt betingade behovsökningar ger markant sämre förutsättningar redan Det är en viktig förklaring till återhållsamheten i sektorn i år trots de stora intäkterna. 11

13 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Nationalekonomiska nyckeltal (BNP, Inflation m fl.) Nyckeltal BNP (SKL) 2,6-0,2-5,1 4,5 3,9 3,4 3,4 Inflation (SKL) 2,2 3,4-0,3 1,1 1,6 2,1 2,4 Timlön, hela ekonomin (SKL) 3,3 3,7 3,1 1,2 2,9 3,3 3,6 Arbetslöshet (SKL) 6,1 8,5 8,4 8,5 8,3 7,9 7,5 Skatteunderlag 5,4 5,5 1,5 1,8 3,0 3,9 4,4 Arbetade timmar (SKL) 3,2 0,9-2,6 1,4 1,0 0,8 0,8 Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 10:63. 1 Som andel av arbetskraften. Det kommunala skatteunderlaget Den 9 september publicerade Skatteverket det andra preliminära taxeringsutfallet för inkomståret Det baserades på 99,0 procent av deklarationerna och visade en ökning av de beskattningsbara inkomsterna med 1,3 procent jämfört med Enligt SKL brukar skatteverkets prognoser i de preliminära utfallen underskatta det slutliga utfallet. Detta ger därmed inte skäl för ändring av deras bedömning från augusti, om en ökning med 1,5 procent. Efter en svag ökning av skatteunderlaget år tilltar ökningstakten de närmaste åren. År 2013 växer skatteunderlaget i ungefär samma takt som genomsnittet hittills under talet. Den svaga utvecklingen 2009 förklaras av att antalet arbetade timmar minskade som en följd av lågkonjunkturen. Nu har en konjunktur återhämtning inletts men det ser ut som om effekten på sysselsättningen inte kommer att bli stor enligt SKL. Det beror delvis på att det finns gott om lediga resurser i företagen efter den stora produktionsminskning som skett. När efterfrågan ökar kan den därför till stor del tillgodoses genom ökad produktivitet, varför antalet arbetade timmar ökar relativt måttligt. Dessutom har det svaga arbetsmarknadsläget bidragit till en nedväxling av löneökningstakten, framför allt i år. Skatteunderlagsprognoser Nyckeltal VP10, april ,0 1,9 3,3 4,1 4,4 13,7 ESV, mars ,0 1,7 2,9 3,2 4,1 11,9 SKL, feb ,4 1,7 1,9 3,8 4,6 12,0 SKL, april ,5 1,4 2,4 4,0 4,5 12,3 SKL, okt ,5 1,8 3,0 3,9 4,4 15,4 Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 10:63. 12

14 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Genomförande av verksamhetsplanering Planeringsramar 2011 För 2008 redovisade kommunen ett underskott på 3,3 mkr. De löpande driftskostnaderna inklusive avskrivningar och finansnetto tog i anspråk 100,9 % av skatter och generella statsbidrag. För 2009 har underskottet vänts till ett positivt resultat om 15,3 mkr. Försäljning av två fastigheter under 2009 medförde realisationsvinster på totalt 4 mkr. Sänkning av avtalsförsäkringar gav ett överskott på 3,5 mkr samt återbetalningen av medlemsavgiften från SKL ytterligare 0,5 mkr. Besparingar under 2009 gav cirka 10 mkr i stärkt resultat. Av kommunens sju politikområden redovisade fem ett positivt resultat. Vård och omsorg redovisade ett relativt stort underskott om 6,8 mkr medans kommunstyrelsen redovisade ett underskott om 0,3 mkr. Vård och omsorg är fortfarande (2010 år uppföljningar) inte i balans, men nivån i senaste uppföljningen är halverad jämfört med underskottet Politikområdet bedriver ett målmedvetet arbete med att effektivisera och hitta kostnadseffektiva lösningar samtidigt tillförts nya medel inför I delårsrapporten för 2010 bedöms samtliga finansiella mål nås. Finansiella mål Hjo kommuns finansiella mål har sin utgångspunkt i kommunallagens krav på en God ekonomisk hushållning. Detta innebär att kommunen bland annat ska formulera finansiella mål så att medborgarnas skattemedel används på ett effektivt sätt. Verksamhetsplaneringen för utgår ifrån att: Avgörande inriktning Mål Hjo kommun bedriver en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att: 1.1 Låneskulden minskar 1.2 Investeringar finansieras med egna medel. 1.3 Kommunens resultat är 8 mkr före pensionsinlösen. Soliditeten exklusive pensionsskulden överstiger 45 %. 2. Skatteuttaget skall inte öka: 2.1 Utdebiteringen är 22:00, kronor per skattekrona Beredskap ska finnas för framtida ökningar av pensionsskulden. 3.1 Partiell inlösen av pensionsskulden prövas årligen, med beaktande av statens balanskrav. Några förslag i budgetpropositionen - Ett tillfälligt statsbidrag utgår till kommunerna under år 2011 med 2,1 miljarder. För Hjo innebär detta ungefär 2 mkr. - En kompensation för höjt grundbidrag för pensionärer 4,9 miljarder kronor införs. - Högre krav och ambition i den nya gymnasieskolan innebär på sikt en minskning av det statliga bidraget med nästan 2 miljarder kronor. Regeringen minskar från och med 2012 det generella anslaget till kommunen med 675, 895, kr per invånare för åren Riktad satsning på sammanhållen vård och omsorg om äldre 2011 med 150 mkr, mkr år 2012 och mkr år (avser både kommuner och landsting). 13

15 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN - Ett omvårdnadslyft för äldreomsorgens medarbetare med 150 mkr år 2011, med 250 mkr år 2012 och med 300 mkr åren Nya bidrag kopplade till skolområdet där nivån är ganska blygsam kan nämnas bl.a. uppdrag mot mobbing, Entreprenörskap i skolan, Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (inkl.studiestöd), lärlingsutbildning gymnasiet, rektorslyft, lärarlyft (se SKL, cirkulär 10:63). Skatter och statsbidrag Beräkning av ekonomiskt utrymme Regeringen beslutade i budget för 2010 om ett tillfälligt konjunkturstöd om 11,3 mkr till Hjo kommun. Detta ettåriga konjunkturstöd under 2010 har varit positivt. Kommunen har med detta tillskott och övrig finansiering (skatter och statsbidrag) kunnat bibehålla och i vissa fall tagit några kliv upp i jämförelsestatistiken med andra kommuner i riket. Bland annat fick verksamheten inom skolan i Hjo utmärkelse under året. I de jämförelseprojekt som Hjo deltagit i under de senaste åren rörande bland annat LSS-verksamhet, grundskola, hemtjänst m.m visar det sig att vi står oss mycket väl och i många fall t.o.m. ligger i topp. En förutsättning för en bra och stabil verksamhet är ordning och reda i kommunens finanser. I nuvarande helårsprognos för 2010 bedöms samtliga finansiella mål nås. Detta skapar en trygghet och successivt ett handlingsutrymme. Utifrån dessa positiva prognoser har kommunfullmäktige beslutat att en viss del av överskottet 2010 ska användas till att minska de framtida pensionsutbetalningarna i syfte att successivt jämna ut belastningen av de framtida pensionsutbetalningarna. Utöver detta beräknas kommunen fullt ut med egna medel investera för ungefär 20 mkr år Kommunen har också kunnat satsa extra på vägunderhållet För att klara både en fortsatt bra kvalitet i verksamheten och i övrigt ha en balanserad utvecklingstakt i kommunen som helhet krävs en fortsatt uthållighet och långsiktighet där resurser och ambitionsnivåer måste harmonisera och balansera över tid. I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren har följande övergripande antaganden varit utgångspunkten: Antalet invånare uppgår till under hela planperioden. Åldersstrukturen är oförändrad. Utdebiteringen är oförändrad, 22:00, hela planperioden. Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med kommunförbundets prognos. Skatteunderlaget i Hjo utvecklas som i riket. Bidraget till den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela planperioden. Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKL s prognoser. Det ger nedan finansiering av 2011 års verksamhet. 14

16 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Finansieringens olika delposter Finansiering Budget 2010 Prognos 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Skatteintäkter 319,4 319,2 315,0 325,1 335,7 Inkomstutjämning 70,2 78,4 75,0 77,2 81,0 Kostnadsutjämning -11,6-12,0-13,2-13,2-13,2 Regleringsbidrag/avgift 2,2 2,3 8,9 4,4 2,3 Avgift LSS-utjämning -0,8-0,6-0,2-0,2-0,2 Fastighetsavgift 14,5 15,0 15,0 15,2 15,5 Finansnetto -1,9-1,6-1,2-1,7 1,7 Summa: 392,0 400,7 399,3 406,8 422,8 Källa: Prognos utifrån SKL cirkulär 10:63, Not: Det tillfälliga konjunkturstödet 2010 om 11,3 mkr ingår i prognosen 2010 om 78,4 mkr. Av dessa kvarstår ungefär 3,3 mkr i den mellankommunala utjämningen till Ett tillfälligt stöd under 2011 om 2 mkr tillförs av regeringen i Budgetpropositionen. Dessa medel återfinns i 8,9 mkr (regleringsposten). Hjo kommun tar med dessa medel bort effektivitetskravet om 2 mkr som fanns i PFÖ. Skatteintäkter Skatteintäkterna baseras på SKLs prognos (cirk 10:63) över skatteunderlagets utveckling. Mellan budget 2010 och budget 2011 är beloppet 4,4 mkr lägre. Jämfört med prognosen 30/9 som var lika stor för 2011 som budgetnivån 2010 förklaras minskningen med höjning av grundavdraget för personer över 65 år. Avdragshöjningen beräknas för kommunerna medföra en årlig minskning med 4,9 miljarder. En jämförelse med budget 2010 för vart och ett av åren 2012 till 2013 medför en ökning år 2012 med 10 mkr och för 2013 med 21 mkr. Konjunkturuppgångens effekt på sysselsättningen och därmed skatteunderlaget beräknas således öka först Inkomstutjämningen Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämningsbidrag som motsvarar 115 % av medelskattekraften i riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster överstiger denna nivå ska betala en inkomstutjämningsavgift till staten. Hjo kommun har en medelskattekraft som understiger nivån och behöver därför inte betala någon avgift utan får ett tillskott. Inkomstutjämningsbidraget ökar något under hela planperioden. För 2011 med 5 mkr jämfört budget, för 2012 och 2013 är ökningen ungefär 2 mkr respektive 4 mkr jämfört föregående år. Det stöd som regeringen permanentade i Vårpropositionen (VÅP09) om 3,3 mkr för Hjo kommun ligger i prognosen på inkomstutjämningen fr.o.m och framåt. Det tillfälliga konjunkturstödet som utöver de 3,3 mkr som beskrivits innan tillfördes kommunerna under 2010 i VÅP09 (525 kr/invånare) och Budgetpropositionen (BP10) (450 kr/invånare) är placerade i inkomstutjämningsposten ovan om 78,4 mkr. Dessa 975 kr per invånare försvinner 2011 och istället tillförs kommunen genom regleringsposten 2 miljoner kronor som en tillfällig förstärkning för

17 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Kostnadsutjämningen I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standardkostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Standardkostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad kommunen bör ha med hänsyn till demografisk (befolkningsmässig) och geografisk struktur. Har en kommun högre standardkostnader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag. Ligger standardkostnaden under betalas en avgift. Hjo kommun betalar en avgift. Kostnadsutjämning (mkr) Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Budget Prognos Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnadsutjämning 0-7,7-9,8-9,5-15,0-12,8-11,6-12,0-13,2-13,2-13,2 Fastighetsavgift Från och med 2008 avskaffades den statliga fastighetsskatten på bostäder och ersattes av en kommunal fastighetsavgift. Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksdagen beslutar om underlag och storlek av fastighetsavgiften. Avgiften tillfaller dock kommunerna. Det första året 2008 fick alla kommuner samma belopp, räknat i kronor per invånare baserat på invånarantalet per den 1 november Beloppet år 2008 var helt neutralt för såväl staten som för varje enskild kommun. Samtidigt minskades det generella statsbidraget med samma belopp. Fr.o.m anlitar SKL Statistiska Centralbyrån (SCB) för prognoser av avgiften till landets kommuner. För Hjo kommun beräknas avgiften under planperioden till enligt nedan. Fastighetsavgift (mkr) Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Budget Prognos Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Fastighetsavgiften ,6 14,5 15,0 15,0 15,0 15,2 15,5 Regleringsbidrag/-avgift Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna. Även förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten måste kunna regleras. Därför finns en regleringspost i inkomstutjämningssystemet. Det fungerar på så sätt att staten årligen tillför ekonomiska resurser för kommunalekonomisk utjämning. Om det anslaget är högre än vad inkomstutjämningen kostar, så får kommunerna ett regleringsbidrag. Är anslaget lägre betalas en regleringsavgift. För Hjo beräknas bidraget till 8,9 mkr år 2011, 4,4 mkr 2012 och 2,3 kr I BP11 har regeringen tillfört landets kommuner 2,1 miljarder kronor och för Hjo kommun blir detta 2,2 mkr. Dessa medel ingår i regleringsposten. Likaså de effekter som uppstår av den kompensation för höjt grundbidrag för pensionärer om 4,9 miljarder kronor som redovisas i BP11 gör att kompensationen för de lägre skatteintäkterna hanteras i regleringsposten. 16

18 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Regleringsbidrag/-avgift, utf , prognos ,00 8,00 6,00 8,10 8,94 4,00 2,00 0,00 0,00-1,90-0,20-4,04-4,31 2,27 4,37 2,28-2,00-4,00 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos -6,00 LSS-utjämning Under 2009 fick Hjo betala 3,3 mkr i LSS-utjämning. För år 2010 beräknas motsvarande avgift till 0,6 mkr. I och med att prognoserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna i Hjo ökar i förhållande till genomsnittet i riket är det svårt att bedöma utfallet åren framöver. SKLs prognos för de kommande åren innebär en avgift och nivån är minus 0,23 mkr t.o.m. år LSS-utjämning, bidrag/-avgift, utf , prognos ,00 4,00 3,00 2,70 2,00 1,00 0,00-1,70-1,20-3,60-4,20-3,30-0,58-0,23-0,23-0,23-1,00-2,00 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos -3,00-4,00-5,00 17

19 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Budget ramar De skatteintäkter och statsbidrag som Hjo har till verksamhet under 2011 baseras på en skattesats om 22:00 kr per hundralapp. Utdebiteringen till Hjo kommuns invånare innebär en något högre ram än föregående år. Verksamhetens ram uppgår till 402,8 mkr. Detta är en ökning jämfört budget 2010 med 6,9 mkr och jämfört PFÖ med 6 mkr. I den ökning om 2,2 mkr som finns inom politikområdet Demokrati är 2 mkr finansierade med hjälp av den mellanskillnad mellan verklig och debiterad arbetsgivaravgift som framkommit i budgetuppföljningarna Dessa 2 mkr avser i första hand att bidra till ett högre resultat och därmed uppnå självfinansieringsmålet kopplat till investeringarna. I andra hand utgöra en reserv kopplad till konjunkturosäkerheten och i sista hand finansiera avvikelser kopplad till verksamheterna budgetramar. Dessa 2 mkr är således en finansiering kopplad till den positiva prognosavvikelse som identifierats mellan verklig och debiterad arbetsgivaravgift i kommunen under Om denna differens i uppföljningsverksamheten 2011 tyder på en lägre nivå ska detta beaktas i de politiska bedömningar som görs kopplad till detta anslag. Kommunbidrag per politikområde framgår nedan: Budgetramar Politikområde (tkr) Ram 2010 Förändring PFÖ 2011 Justering Budget 2011 Demokrati Omställningsbudget KS Förvaltning Miljö och bygglov Barn och utbildning Arbete och socialtjänst Vård och omsorg Tillväxt Teknisk service Effektivitetskrav Finansförvaltningen Verksamheternas budgetramar Finansförvaltningen Summa: Kommentar: Se PFÖ-dokument för specificering och härledning av PFÖ-ram Ett tillfälligt stöd under 2011 har beslutats i BP11. Hjo kommun tar med dessa medel bort effektivitetskravet om 2 mkr som fanns i PFÖ. Vidare återlägger Hjo kommun 2 mkr under rubriken finansförvaltningen för den lägre arbetsgivaravgiften för åldersgruppen år och samtidigt. Dessa 2 mkr som ligger under justeringskolumnen, Demokrati, ska i första hand bidra till ett högre resultat och därmed uppnå självfinansieringsmålet kopplat till investeringarna. I andra hand utgöra en reserv kopplad till konjunkturosäkerheten och i sista hand finansiera avvikelser kopplad till verksamheterna budgetramar. 18

20 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN I nedan tabell visas de satsningar i budget 2009 och 2010 som permanentas i 2011 års budget såväl som de engångssatsningar i budget 2010 som inte kvarstår i 2011 års budget. Satsningar i budget 2009 och 2010 som permanentas i 2011 års budget (tkr) Politikområde (tkr) Demokrati Demokrati Budget Kommentar 2009/ Överförmynderiverksamhet -50 Kommunfullmäktige förstärkning valnämnd.. Omställningsbudget Omställningsbudget skapad med tillfälliga konj.stöd upphör KS Förvaltning KS Förvaltning KS Förvaltning KS Förvaltning KS Förvaltning KS Förvaltning KS Förvaltning KS Förvaltning KS Förvaltning Miljö och bygglov Barn och utbildning Barn och utbildning Barn och utbildning Barn och utbildning Barn och utbildning Arbete och socialtjänst Arbete och socialtjänst Arbete och socialtjänst Arbete och socialtjänst Arbete och socialtjänst Arbete och socialtjänst Arbete och socialtjänst Arbete och socialtjänst Arbete och socialtjänst 50 IT Drift, synpunktshantering 450 Räddningstjänsten Östra Skaraborg, ökad avgift 70 Skaraborgs kommunalförbund, ökad avgift 850 Kapitaltjänstkostnader m.m. 500 MÖS, Miljösamverkan inleds med närkommunerna MÖS, Se ovan IT Översyn -200 Införande av nytt affärsystem Hälsoprofiler, nya medel 2011 om 100 tkr (se nedan tabell). 194 Miljösamverkan 350 Vårdnadsbidrag 250 Läromedel 100 Företagsamt lärande i skolan (FLIS) Stödorganisation avseende barn i behov av särskilt stöd Gen. stöd, minska effekterna av konjunkturbetingade sparåtgärder Institutionsplaceringar barn och vuxna 250 Försörjningsstöd 50 Finsam 50 Daphne 90 Social jour 35 Utväg Försörjningsstöd 975 Institutionsplaceringar barn och vuxna Institutionsplaceringar minskas enligt kända beslut barn och vuxna. 19

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 FOTO: JARL OLSSON Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sida Vision 3 Organisationsschema 4 Mandatfördelning 2011-2014 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Planeringsförutsättningar

Läs mer

Budget 2011. Foto Sven Jönsson. Flerårsplan

Budget 2011. Foto Sven Jönsson. Flerårsplan Budget 2011 Foto Sven Jönsson Flerårsplan 2012-2014 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisation 5 Förvaltningsplan 6-15

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget)

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget) Kommunstyrelsen 20(46) Datum 2015-05-28 Landskrona stad Ks 166 Ks 201511455 Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget) Ärendebeskrivning Treklövems förslag till fullmäktigeplan

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

BUDGET 2015. Tibro kommun

BUDGET 2015. Tibro kommun BUDGET 2015 Tibro kommun Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Innehållsförteckning Inledning Kommunalråden har ordet... 4 Budget 2015 i korthet... 5 Organisation...

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Budget 2014-2016. Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Investeringsbudget Exploateringsbudget

Budget 2014-2016. Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Investeringsbudget Exploateringsbudget - ramar & Kommunplan Investeringsbudget Exploateringsbudget Fastställd av kommunfullmäktige 26-11- Produktion: Ekonomi- och strategienheten i samarbete med övriga förvaltningar Layout och omslagsfoto:

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer