Å R S R E D O V I S N I N G IBS ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 IBS ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2

3 Innehåll Kort om IBS 4 Kort om VD har ordet 6 IBS affärsidé, mål och strategier 8 Artikel: Ökad effektivitet med ny global organisation 9 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11 IBS affärssystem 12 IBS produktutveckling 14 IBS branschlösningar 15 IBS medarbetare 16 Artikel: Framgångsrik etablering av resurscenter 17 IBS processer 18 IBS i världen 19 Areaanalys 20 IBS-aktien 30 IBS under fem år 32 Nyckeltal och data per aktie 33 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning 44 Koncernens balansräkning 44 Koncernens förändringar i eget kapital och kassaflödesanalys 45 Moderbolagets resultaträkning 46 Moderbolagets balansräkning 46 Moderbolagets förändringar i eget kapital och kassaflödesanalys 47 Redovisningsprinciper 48 Noter 56 Revisionsberättelse 71 Ekonomiska definitioner 72 Ordlista 72 IBS koncernledning 74 IBS styrelse och revisorer 75 IBS historia 76 Årsstämma 77 Informationstillfällen 77 Adresser 78 Bolagsstyrning i IBS 34 Förvaltningsberättelse 37

4 Kort om IBS IBS är en världsledande leverantör av affärssystem och supply chain management-lösningar till distribuerande och tillverkande företag. Vi levererar mätbart värde genom att hjälpa våra kunder dra nytta av våra lösningar för distribution, lagerstyrning, tillverkning, supply chain och lagerhantering. Internationella installationer med lokal förankring IBS skiljer sig från andra leverantörer genom sitt helhetsåtagande, d.v.s. genom att erbjuda en totallösning med alla delar som ingår i ett affärssystem: programvara, konsulttjänster, servrar och annan infrastruktur samt drift, underhåll och finansiering. Via IBS kontor i 22 länder och via partners i ett flertal andra, kan vi erbjuda internationella installationer och underhåll av affärssystem med lokal förankring. IBS lösningar är anpassade för medelstora och stora företag samt för dotterbolag i internationella koncerner. Mer än kunder förlitar sig idag på affärslösningar från IBS, däribland företag som Bahco, Cramo, Hitachi Maxell, Map Merchant, McGraw-Hill, Miele, PaperlinX, Rexel, Scania, Seco Tools, SKF, Univar och Volvo. Industrispecialister på utvalda branscher IBS affärssystem är anpassade för att möta de krav och behov som distribuerande och tillverkande företag i ett antal branscher har. Erbjudandet till företag i dessa branscher omfattar, förutom specifik funktionalitet i programvaran, specialiserat kunnande samt erfarenhet från andra installationer i motsvarande branscher. Exempel på branscher där IBS är verksamma är läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik, papper, förlag samt ett antal andra nischer på lokal nivå. 4

5 Kort om 2007 Marknadsförutsättningarna för nyförsäljning av programvara har varit posititva under året och efterfrågan på konsulttjänster har varit fortsatt god på de flesta marknader, särskilt i norra Europa avslutades med en stark licensförsäljning och med flera större kundkontrakt. Nettoomsättning mkr (2 278). Resultat efter skatt -4 mkr (-7). Vinst per aktie kr (-0.09). Resultat efter finansnetto uppgick till 27 mkr (-6*). Ett flertal större affärsavtal tecknades under året, bland annat med det internationella mediaföretaget Pearson och den svenska livsmedelsgrossisten Servera. Driftsättning av IBS Enterprise Financials i Windowsversion för kund i Sverige. Under det fjärde kvartalet 2007 inledde IBS en världsomspännande omorganisation med syfte att förbättra lönsamheten och anpassa den egna organisation till de internationella kundernas önskemål. Den nya organisationen implementerades fullt ut under första kvartalet mkr Resultat efter finansiella poster exkl. reavinst och omstruktureringskostnader * Jämförelsesiffrorna för 2006 innehöll omstruktureringskostnader om -120 mkr SAMMANDRAG Finansiell data Förändring Programvarulicenser (mkr) Konsulttjänster (mkr) Konsultmarginal % 22% 23% -1 p.e. Omsättning (mkr) Resultat efter finansiella poster (mkr) Resultat efter finansiella poster** (mkr) Årets resultat (mkr) Soliditet % 45% 42% 3 p.e. Antal anställda vid årets slut mkr Omsättningsfördelning Programvara Konsulttjänster Hårdvara ** Exklusive reaförlust avseende försäljning av verksamhet -4 mkr under 2007 samt exklusive omstruktureringskostnader om -120 mkr och reavinst från försäljning av dotterbolag med 1 mkr under

6 VD har ordet Under 2007 har vi genomfört ett antal åtgärder för att effektivisera och internationalisera företaget ytterligare. Fortsatt internationalisering är en central del av IBS strategi att vara en ledande global leverantör av supply chain management-lösningar. Många av våra kunder har verksamhet i ett stort antal länder, vilket ställer höga krav på oss som leverantör av helhetslösningar. Vi har under året kommit en bra bit på vägen när det gäller att kunna erbjuda enhetliga produkter och tjänster, standardiserade processer för hur vi säljer, installerar och supportar affärslösningar samt en enhetlig IT-infrastruktur för drift av kundinstallationer och som stöd för vår egen verksamhet. Åtgärderna skapar förutsättningar för såväl ökad kundservice som konkurrenskraft framöver. Attraktivt erbjudande till internationella kunder Trots en svag inledning av 2007 avslutades året med en stark licensförsäljning under fjärde kvartalet med flera större kundkontrakt. Marknadsförutsättningarna har varit relativt positiva under hela året, även om de varierat mellan olika geografiska områden och branscher. I Tyskland tecknade vi ett antal nya kontrakt med kunder inom läkemedelsdistribution, vilket är ett strategiskt genombrott på en stor och viktig marknad för IBS. Vi har också haft en positiv utveckling i Norden med bl.a. ett stort nytt samarbetsavtal med livsmedelsdistributören Servera. Samtidigt har försäljningen i Nordamerika, Frankrike och Sydeuropa varit lägre än föregående år. Vi har ett attraktivt erbjudande till internationella kunder och många av de åtgärder vi har och kommer att genomföra syftar till att stärka erbjudandet ytterligare. Ett exempel på kundvårdsaktiviteter som vi genomfört under året är vårt Global Account Management-program, som syftar till att vidareutveckla partnerskapet med våra internationella kunder. Ett team av medarbetare från olika länder har ansvar för att leda och utveckla samarbetet med stora internationella kunder. Inom ramen för detta program tecknade vi under 2007 ett stort installationsavtal med det internationella mediaföretaget Pearson Education gällande installation av IBS affärssystem i ett antal europeiska länder. Ny global organisation ger många fördelar Årets resultat var lägre än föregående år, beroende på en kombination av ökade kostnader och lägre intäkter. De åtgärder vi vidtagit under 2007 har initialt inneburit höga kostnader för bl.a. etableringen av nya utvecklingsresurser i Portugal och Indien. Vi har också haft en hög aktivitet gällande utveckling av nya produkter, vilket belastat resultatet under Utöver detta blev årets löneökningar, framförallt i norra Europa, högre än beräknat. En något lägre försäljning av både programvara och konsulttjänster bidrog också till att resultatet blev lägre än planerat. Mot bakgrund av detta har vi i ledning och styrelse beslutat om ytterligare åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten under de kommande åren. I början av 2008 införde vi en ny global organisation, som ger stora fördelar för både våra nationella och internationella kunder. Denna förändring innebär att vi på ett bättre sätt kan sätta in rätt resurser från hela IBS organisation. Den innebär också standardiserade processer för hur vi arbetar i kundprojekt, från förstudie till implementation, utbildning och support. Samtidigt ger den nya organisationen förutsättningar för ökad intern effektivitet. Vi kommer att på ett bättre sätt kunna allokera resurser, mäta och följa upp beläggning, faktureringsgrad och andra viktiga nyckeltal på internationell basis. Användning av programmeringsresurser i mellan- och lågkostnadsländer kommer också att underlättas eftersom vi, på koncernnivå, kommer att kunna ha en bättre överblick över hur vi arbetar med s.k. offshoring i olika kundprojekt. Vi har under året ökat antalet utvecklingsresurser i mellan- och lågkostnadsländer. Ytterligare åtgärder för ökad effektivitet och lönsamhet IBS har historiskt varit decentraliserat med starka landsorganisationer. Detta har tidigare varit fördelaktigt genom att såväl ansvar som befogenheter funnits nära kunderna på de lokala marknaderna. För att minska kostnadskostymen, öka samarbetet över landsgränserna och förbättra koordineringen av koncernens verksamheter inför vi nu en ny global organisation, som skapar förutsättningar att ge ännu högre service till våra kunder, samtidigt som vi kan sänka kostnaderna för bl.a. administration. Vi har under första kvartalet 2008 beslutat att reducera antalet icke debiterbara anställda med drygt 100 personer i syfte att sänka koncernens kostnader. Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla vår konsultorganisation och förbättra nyckeltalen ytterligare gällande faktureringsgrad. Under 2006 satte vi av en omstruktureringsreserv om 120 mkr för att kunna genomföra åtgärder som ökar IBS lönsamhet och konkurrenskraft. Under 2007 har vi använt cirka 40 mkr av reserven för att reducera antalet kontor, flytta viss programmering till lågkostnadsländer samt andra effektivitetshöjande åtgärder. När 2008 inleddes uppgick den återstående reserven till 51 mkr, vilken kommer att användas för det forsatta omstruktureringsarbetet under året. 6

7 Fortsatt fokus på utvalda branscher IBS största konkurrensfördel är att vi kan erbjuda branschanpassade programvaror i kombination med hög kompetens och lång erfarenhet inom ett antal branscher. Vi finns representerade i över 40 länder, vilket är viktigt framför allt för kunder som har behov av installationer i ett flertal länder. Vår affärsmodell där vi erbjuder helhetslösningar är unik och det är få affärssystemsleverantörer som kan leverera en komplett lösning på internationell basis på det sätt som vi gör. För kunderna innebär det möjligheten att ha en kontaktyta istället för flera, vilket betyder ett enklare och snabbare affärssamarbete med ökad kontroll före, under och efter affärssystemets installation. Vi har under 2007 haft en omfattande aktivitet inom vår produktutveckling. Prioriterade utvecklingsprojekt inkluderar framtagandet av ny funktionalitet för ett antal branscher, däribland pappersdistribution, elektronik, maskinuthyrning, läkemedel och förlag. Därutöver har vi arbetat intensivt med att färdigställa och testa affärssystemet IBS Enterprise i Windowsversion. Finansdelen av affärssystemet togs i drift i december 2007 av en kund i Sverige. Övriga delar kommer att testas och installeras vid något eller några kundföretag under Att kunna erbjuda affärssystem för olika plattformar är strategiskt viktigt för att IBS ska kunna växa inom de branscher vi specialiserar oss på. Vi räknar med att kunna introducera en komplett version av IBS Enterprise i Windowsversion under andra halvåret 2008 och att detta, successivt, kommer att ha en positiv effekt på vår licensförsäljning under de kommande åren. Värdefulla kompletterande verksamheter Vi ska också fortsätta att utveckla kompletterande verksamheter inom IBS. En betydande del av vår verksamhet består av lokala nischverksamheter med spetslösningar inom områden som ekonomi-, HR- och lagerstyrningssystem samt utveckling av skräddarsydda programvarulösningar i framför allt Norden, Benelux-länderna och Sydeuropa. Verksamheterna har blivit en del av IBS-koncernen genom de förvärv som genomförts under de senaste decennierna och kommer att utvecklas individuellt för att ta vara på den potential som finns. Även försäljningen av hårdvara är en viktig del av koncernens verksamhet och en central del av vårt helhetserbjudande. IBS bidrar aktivt till minskad klimatpåverkan Det finns ett antal utmaningar framöver som IBS, liksom många andra företag, måste ta hänsyn till såsom fortsatt internationalisering, offshoring, klimatförändringar etc. Distributionskedjorna blir allt längre och mer komplexa och det kommer att bli en stor utmaning för näringslivet i stort, och distribuerande företag i synnerhet, att anpassa sig till en delvis ny verklighet av ökade transportkostnader och ökade krav från såväl konsumenter som myndigheter. Vi har själva en relativt liten direkt påverkan på miljön men kan, genom de processlösningar som vi levererar till våra kunder, vara med och bidra till att minimera olika kundföretags miljöpåverkan och till att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar och konkurrenskraft. Positiv marknad, men med ökad osäkerhet Marknadsutsikterna för 2008 ser fortsatt positiva ut i de flesta geografiska områden, men med en viss avmattning på den amerikanska marknaden. Osäkerheten har dock ökat gällande en eventuell förestående konjunkturavmattning med försämrat investeringsklimat. Det som är tydligt idag är att de allra flesta investeringsbeslut i kundföretagen gällande nya eller uppgraderade affärsystem föregås av en noggrann analys av den förväntade återbetalningen. Investeringarna görs utifrån fleråriga planer för att säkerställa företagens långsiktiga konkurrenskraft. Synen på affärssystemets roll och betydelse för att verkställa den övergripande strategin varierar från olika länder, branscher och företag. Men så länge det finns en tydlig affärspotential i att automatisera stora delar av varuförsörjningskedjan kommer investeringsviljan att vara fortsatt god. Med 30 års erfarenhet av att hjälpa företag att öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom kraftfulla och pålitliga affärssystem har IBS etablerat en stor kundbas och en omfattande portfölj av lösningar. Vi ska fortsätta att förvalta och utveckla det förtroende som våra kunder ger oss och som är grunden för att skapa värde för våra aktieägare. Avslutningsvis vill jag tacka alla kunder, medarbetare, aktieägare och leverantörer för ert bidrag till den fortsatta utvecklingen av IBS. Erik Heilborn VD och koncernchef 7

8 IBS affärsidé, mål och strategier IBS övergripande mål är att skapa mervärde för våra kunder, aktieägare och vår personal. Affärsidé IBS affärsidé är att hjälpa kunder öka lönsamhet och kundservice genom lösningar och tjänster som effektiviserar affärsprocesser och mäter uppnådda resultat. Vision IBS vision är att fortsätta stärka ställningen som en ledande internationell leverantör av programvaror och konsulttjänster inom området handel och varuförsörjning, s.k. supply chain management, samt andra utvalda marknadssegment. IBS ska vara förstahandsvalet för stora och medelstora företag verksamma inom de branscher som IBS specialiserar sig på. Mål IBS övergripande mål är att skapa mervärde för kunder, aktieägare och personal. Det långsiktiga finansiella målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent. Strategi IBS vänder sig till medelstora och stora företag samt dotterbolag i större koncerner och strategin bygger på följande hörnstenar: Specialisering på marknadsområden där IBS kan upprätthålla en ledande ställning, leverera högt värde till kunderna och därmed uppnå god lönsamhet. Satsning internationellt på branschlösningar för bl.a. läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik, papper, förlag och andra transaktionsintensiva grossistverksamheter, samt ett antal andra nischer på lokal nivå. Satsning på öppna affärssystem för plattformar som iseries, Windows, Unix och Linux. Global marknadsnärvaro för att betjäna internationella koncerner. Fortsatt försäljning via indirekta säljkanaler. Ökad internationell koordinering och samordning för att öka effektiviteten, både gällande intäkts- och kostnadsgenererande aktiviteter. Fullt utnyttjande av kostnadsfördelar i mellan- och lågkostnadsländer, inte minst gällande programutveckling och större kundanpassningsprojekt. Helhetslösningar baserade på programvaror, konsulttjänster, servrar och nätverkstjänster samt finansiering. 8

9 Ökad effektivitet med ny global organisation Till följd av den ökade internationaliseringen införde IBS en ny global organisation under det första kvartalet Syftet är att leverera branschens bästa kundservice och effektivitet i alla delar av IBS verksamhet. Den nya internationella organisationen är ett resultat av en djupgående analys av nutida och framtida kundkrav. Syftet är dels att öka effektiviteten och därmed förbättra lönsamheten, dels att anpassa den egna organisation till de internationella kundernas önskemål. Genom att identifiera områden där synergieffekter kan utnyttjas och förbättringar genomföras, kommer IBS att utveckla sin organisation och sina processer för att säkerställa långsiktiga konkurrensfördelar på den globala marknaden för affärssystem. Den nya organisationen, som genomfördes i början av 2008, avspeglar tydligt det omfattande utbud av lösningar som IBS erbjuder. Vissa globala, andra skräddarsydda för lokala marknadsnischer. Den största förändringen innefattar tillkomsten av två nya globala affärsområden: Sales & Marketing, som ansvarar för all försäljning och marknadsföring och Professional Services, som ansvarar för alla aspekter av leverans och support till våra kunder. Utöver detta kommer IBS att fortsätta att utveckla sitt lokala mjukvaru- och tjänsteutbud, skräddarsytt för de lokala marknadernas behov. GLOBAL, KUNDFOKUSERAD ORGANISATION Den nya organisationen och de nya ansvarsområdena avspeglar det sätt på vilket kundernas organisationer är strukturerade i internationella projekt. Förändringen innebär att vi på ett bättre sätt kan sätta in rätt resurser från hela IBS organisation. Den innebär också standardiserade processer för hur vi arbetar i kundprojekt, från förstudie till implementation, utbildning och support. IBS kan genom sin affärsmodell med kompletta helhetslösningar erbjuda kraftfulla affärssystem genom en enda kontaktpunkt IBS internationella projektledare. Få andra leverantörer kan erbjuda sina internationella kunder denna service. Den ökade internationaliseringen av resurser och processer möjliggör för våra kunder att dra fördel av den höga kunskapsnivån hos IBS medarbetare. IBS tar på sig en större roll, inte bara som teknikleverantör utan också som rådgivare åt våra kunder när det gäller deras affärsprocesser. Detta innebär i sin tur att IBS medarbetare får en utökad och mer mångsidig erfarenhet, samtidigt som det ger dem bättre möjligheter till karriär- och kompetensutveckling. HÅRDVARA OCH DRIFT VÄRLDEN ÖVER IBS kompletterande utbud inkluderar hårdvara, drift och relaterade tekniska tjänster. Detta är viktiga delar av IBS erbjudande. Den nya strukturen gör att dessa områden får mer fokus och internationell samordning, samtidigt som företaget ger kunderna ett helhetserbjudande. Detta underlättar för försäljningen av hårdvara och teknik att bli mer global och att optimera framtida affärsmodeller med samarbetspartner. Likaså ger det ytterligare fördelar för att köpa hårdvarukapacitet som en tjänst. LOKALA, NISCHADE AFFÄRSOMRÅDEN Utöver att kunna erbjuda internationella affärssystem inom supply chain har IBS ett antal starka, nischade affärsområden i Norden, Spanien/Portugal och Benelux. Dessa inkluderar förstklassiga HR- och ekonomisystemslösningar, lokala affärssystem samt lokalt anpassade konsulttjänster. Varje affärsområde kommer att synliggöras mer och utvecklas i enlighet med sin specifika potential, för att säkra fortsatt omsättnings- och kundtillväxt samt ökad lönsamhet. 9

10 IBS marknad IBS var även under 2007 en av de tio största internationella leverantörerna av supply chain management-lösningar på en stabil marknad. Ny teknisk utveckling av applikationer som SOA och SaaS har fått ett stort genomslag och kommer att ge IBS ökade möjligheter på marknaden. De 12 största leverantörerna av supply chain management-lösningar, omsättningsandel, 2006 Totala SCM-mjukvaruintäkter och tillväxt Miljoner dollar Tillväxt SAP, 20% Övriga, 42% Oracle, 15% JDA Software, 3.5% Infor, 3.5% Ariba, 3% i2 Technologies, 3% Manhattan Associates, 2.5% IBS, 2% Microsoft Business Solutions, 1.5% Vastera, 1.5% Red Prairie, 1.5% Lawson, 1% Källa: Gartner, Total mjukvara Årlig tillväxt 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Källa: Gartner (augusti 2007) Marknadsutsikter IBS inriktar sig på marknaden för medelstora och stora distribuerande och tillverkande företag med fokus på utvalda branscher som fordonsindustri, elektronik, papper, läkemedel, livsmedel och förlag. På lokal nivå är IBS verksamma inom ytterligare ett antal branscher samt inom utvalda nischer såsom HR- och ekonomisystem och andra specialområden. Detta sker främst i Norden, Benelux och Iberia (Portugal och Spanien). Enligt Gartner förväntas den globala marknaden för supply chain management-applikationer (SCM) att fortsätta den stadiga tillväxttrend som vi sett under de senaste åren och marknaden förväntas växa med cirka sju procent under Den totala SCM-försäljningen under året beräknas uppgå till runt sex miljarder USD. Vi ser dock att en påverkan från en allmän konjunkturavmattning kan komma att sänka tillväxttakten jämfört med Marknadsutsikterna för hårdvara ser mer försiktiga ut, med en förväntad minskad investeringsvilja i IT-infrastruktur till följd av ökad förekomst av utkontrakterad datadrift (hosting) och hyrda programvarulösningar (Software as a Service, SaaS) i kombination med en svagare konjunktur i framförallt Nordamerika. IBS är väl positionerat för att anpassa sig till en svagare marknad för IT-infrastruktur genom att erbjuda hosting-lösningar samt koncept för uthyrning av affärssystem till framförallt mindre kunder. IBS tillväxtutsikter gällande försäljning av programvara kommer att gynnas av den planerade introduktionen av affärssystem för bl.a. Windows under andra halvåret Anpassning till nya krav och globalisering Programvaror baserade på tjänstebaserad arkitektur (Service Oriented Architecture, SOA) kommer att efterfrågas även inom SCM-området eftersom denna typ av lösningar är flexibla och kostnadseffektiva. Alla företag söker vägar att minska sina kostnader för IT och samtidigt kunna dra fördel av ett kraftfullt stöd från sina affärssystem. Tjänsteorienterade och utkontrakterade IT-lösningar är därmed attraktiva för företag som strävar efter lägsta möjliga totalkostnad för sitt IT-stöd, vilket är i linje med IBS portfölj av lösningar. Globalisering och konsolidering har sporrat företag att installera affärssystem som ger dem konkurrensfördelar i förhållande till deras konkurrenter. Kraftfulla affärssystem gör det möjligt för företag att snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar. Ett affärssystem, som t.ex. IBS Enterprise, måste möjliggöra för kundföretagen att samverka med kunder och leverantörer globalt, integrera information med både interna och externa källor, ha en snabb kommunikation och optimera affärsprocesser. Dessutom måste affärssystemet kunna anpassas till nya krav och förutsättningar. Hård konkurrens kräver fortsatt specialisering IBS konkurrerar med ett antal olika leverantörer av supply chain management-lösningar, både lokalt och globalt. Bland konkurrenterna räknas SAP, Microsoft och Oracle, samt företag som Infor och Lawson. På lokal nivå möter IBS också konkurrens från företag som är specialiserade på vissa branscher, regioner eller applikationsområden. Marknaden för SCM-lösningar är fortfarande fragmenterad, även om fortsatt konsolidering har förändrat branschen de senaste åren. Enligt analysföretaget Gartner står de tio största leverantörerna inom SCM för cirka 55 procent av marknaden. IBS konkurrensfördelar är att kunna tillhandahålla specialistkunskaper inom olika processområden, branscher och tekniker, levererade med en hög servicenivå och med en stark lokal förankring. Detta parallellt med att kunna erbjuda utveckling, installation och support på global nivå genom IBS helhetserbjudande. IBS långsiktiga konkurrenskraft ska stärkas genom fortsatt fokus på utvalda branscher och en successiv introduktion av IBS Enterprise för ytterligare IT-plattformar. 10

11 IBS affärsmodell IBS kompletta IT-lösningar omfattar mer än integrerad programvara. Vi erbjuder även servrar och annan nätverksutrustning, konsulttjänster, drift, underhåll och support samt finansiering. IBS erbjuder produkter som hjälper företag att nå sina strategiska mål. Genom långsiktiga partnersamarbeten med våra kunder hjälper vi dem att förbättra sina affärsprocesser och uppnå konkurrensfördelar. Affärssystem som förbättrar affärerna IBS produkter stöder ett brett spektrum av kunder som alla drar fördel av att IBS lösningar automatiserar och integrerar affärsprocesserna. Vi tillhandahåller såväl generella affärssystem som lösningar speciellt framtagna för specifika branscher. Vi driftar även webbanpassade SaaS-lösningar (Software as a Service) till låga kostnader. Oavsett vilka IBS-produkter våra kunder väljer, använder de den information och de funktioner mjukvaran erbjuder till att genomföra transaktioner, mäta och analysera affärsresultat samt planera för framtida utveckling. IBS affärssystem erbjuds ofta tillsammans med IBM:s mellanprogramvara IBM WebSphere och med Cognos 8, lösningar för beslutsstöd. Konsulter med bred erfarenhet och stort kunnande IBS konsulter erbjuder ett brett utbud av affärs- och branschkunnande, kombinerat med specialistkunskaper inom informationsteknologi. Våra professionella affärskonsulter hjälper kunderna att förbättra sina processer genom hela affärsverksamheten. IBS konsulttjänster utförs av vår egen personal oavsett var våra kunder har sin verksamhet. Lokal IBS-personal i 22 länder stöttas av en global organisation och internationella projekt kan involvera konsulter från ett flertal olika länder. IBS affärspartner erbjuder även konsulttjänster i ytterligare ett antal länder. Ett vanligt förekommande projekt kan innehålla allt från förstudier och processkartläggning, installationer och programmering av kundspecifik funktionalitet, till utbildning, underhåll och support. Hårdvara, nätverk, driftstjänster och finansiering IBS fortsätter att vara en ledande leverantör av IBM-servrar och annan hårdvara i många europeiska länder. Vår verksamhet expanderar över hela världen inom områdena drift och systemunderhåll samt support till våra kunder gällande förvaltning och underhåll av deras system. Inkluderat i våra kompletta IT-lösningar finns även finansieringslösningar för IBS produkter och tjänster. 11

12 IBS affärssystem IBS affärssystem är designade med IT-kunnande och branschexpertis för att hjälpa företag att integrera, analysera, mäta och automatisera sina processer för bättre lönsamhet. Lösningar som möter både nuvarande och framtida krav i varuflödeskedjan Företag av idag expanderar för att innefatta marknader och affärspartner på alla nivåer: lokalt, regionalt och globalt. IT-lösningar för varuflödeskedjan måste vara mer kostnadseffektiva än någonsin tidigare, men de måste också möjliggöra för företag att koppla ihop både sina interna och externa system och organisationer. Likaså måste de integrera, analysera, mäta och automatisera information och transaktioner för alla parter i varuflödeskedjan. IBS har 30 års erfarenhet av att erbjuda varuflödesexpertis inom utveckling, installation och support av affärslösningar. En global rapport från 2007 från analysföretaget Gartner visar att IBS behåller sin plats bland de tio högst rankade leverantörerna av affärssystem för hela varuflödeskedjan. Användarvänlig och flexibel teknologi IBS Enterprise är vår främsta produkt och den erbjuder kostnadseffektiv och komplett varuflödeshantering och styrning från integration, automatisering och ekonomistyrning, till uppföljning. IBS Enterprise möjliggör för våra kunder att integrera system, processer och information genom hela sina interna och externa varuflödeskedjor. Multiplattformslösningar vidgar IBS kundbas Under 2008 kommer IBS att lansera IBS Enterprise i Windowsversion. Denna Javabaserade applikation gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva affärslösningar från tidigare enbart i IBM i5/osmiljö, till att även inkludera Windows-, Linux- och Unix-plattformar. IBS kommer att fortsätta utveckla och stödja i5-lösningar, samtidigt som vi möjliggör en enkel och snabb övergång till IBS multiplattformslösning för dessa kunder. Detta utan att de riskerar att förlora tidigare IT-investeringar eller tidigare utvecklad funktionalitet. Förstklassig varuflödesfunktionalitet IBS affärssystem ger våra kunder komplett varuflödesintegration och synlighet. Vi förser våra kunder med flexibla IT-system som levererar affärsnytta, utvidgar samarbete och integration genom såväl den interna organisationen som med externa affärspartner. Systemet tillhandahåller dessutom funktionalitet för analys och mätning som effektivt beslutsstöd. Vårt affärssystem är baserat på en öppen standard, kombinerad med beprövad affärsmetodik och branschkompetens, uppbackad av en stabil, global organisation med lokal kännedom. Våra lösningar är ett resultat av IBS långsiktiga investeringar i ITteknologi som: Möjliggör en snabbare installation av affärssystem som erbjuder flexibilitet för ändrade miljöer och krav Passar globala organisationers verksamhetsbehov, samtidigt som hänsyn tas till lokala krav på lagar och förordningar, språk och affärskulturer Levererar affärsnytta med effektiva system och processintegration, automatisering, mätning, planering och synlighet Presenterar ett flexibelt användargränssnitt rikt på funktioner som automatiserar och förbättrar affärsprocesserna Ger en snabb och mätbar återbetalning av IT-investeringar. IBS Enterprise erbjuder bred funktionalitet för att möta organisationers krav med ett stort antal processlösningar: Leverantörsrelationer och inköpshantering IBS affärssystem är byggt för att effektivt kunna köpa rätt gods till rätt pris, kombinerat med verktyg som bygger upp bra leverantörsrelationer. Den integrerade lösningen gör det lätt att samarbeta med leverantörer, vilket bidrar till minskade ledtider, processkostnader och inköpspriser, samtidigt som kvaliteten ökar. Tillverkning och produktion IBS stödjer efterfrågestyrd tillverkning som i korthet innebär en medveten styrning av ledtider och buffertar för att möjliggöra en produktion som styrs av kundorder istället för prognoser. IBS 12

13 lösningar inkluderar processorienterade funktioner såsom täcktidsplanering med prioritetsanalys som tillåter självstyrande grupper att snabbt kunna reagera på förändringar i efterfrågan. Logistik och lagerhantering IBS lösning för logistik och lagerhantering är dimensionerad för att minska ledtider och öka servicenivån genom att ta emot, lagra och leverera gods på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Funktioner som streckkodshantering och RFID (radio frequency) är inbyggda för att hantera stora volymer, samtidigt som lagerutrymme utnyttjas maximalt. IBS lösning visualiserar lagernivåerna genom hela varuflödeskedjan och optimerar effektiva transporter. Kundvård och orderhantering IBS Enterprise inkluderar lösningar som ger våra kunder stöd att identifiera och fokusera på de bästa och lönsammaste kunderna, hantera kampanjer, generera framtida kunder och individualisera kundrelationer. Programvaran stödjer hantering av kundorder med avtalspriser, elektroniska kataloger, automatiserade högvolymsorder via EDI och XML, självservice för kunder via Internet och automatiserad leveransplanering. Service och underhållshantering Med denna allt-i-ett servicelösning kan våra kunder planera och genomföra installationer, förebyggande service och akut underhåll, både internt och ute på fältet. Lösningen inkluderar avtalsoch garantihantering, resursplanering, flexibel prissättning och avancerad kommunikation. Affärsanalys och utvärderingsverktyg IBS affärssystem innehåller inbyggda värdemätare för hela värdekedjan. IBS lösning för Business Intelligence maximerar vinsterna och kontrollerar de kritiska framgångsfaktorerna genom att analysera nyckeltal från både interna och externa källor. Lösningen följer även upp avkastning på investeringar, servicegrader gentemot kunder och leverantörer, rörelsekostnader och produktivitet, beslutstöd och automatisk meddelandehantering. Affärssystemet använder SCOR (Supply Chain Operations Reference-modellen) som stöd för ekonomisk uppföljning av företagets verksamhet. Ekonomisystem IBS ekonomisystem inkluderar funktioner för bokföring, kund- och leverantörsreskontra, strategiska ekonomiska analyser, finansiell planering och beslutsunderlag. Genom mycket automatiserade processer kan IBS ekonomisystem utföra finansiella tjänster snabbt och enkelt, vilket gör behovet av personal mindre och minskar antalet fel. Systemet är utvecklat utifrån ett internationellt perspektiv, vilket bl.a. innebär en komplett, flexibel valutahantering. Integration och samarbete Med snabbare kommunikationsflöden och utökat samarbete mellan företag, är integrerad information en klar konkurrensfördel. IBS affärssystem erbjuder effektiv systemintegration och inkluderar XML, EDI och webbservicekommunikation, tillsammans med e-handel och Internetbaserade lösningar. IBS Integrator är en EAI-applikation med färdiga kopplingar till de mest populära databaserna som kan läsa, bearbeta och skicka data till och från olika system, oavsett operativsystem eller plattform. Planering och prognoser Kapitalbindningen i materialflödet spelar en nyckelroll för företagens lönsamhet. För att reducera lagerhållningen och samtidigt upprätthålla en god service mot kunderna, krävs effektiv lagerstyrning. Med IBS planerings- och prognosverktyg kan våra kunder leverera order i tid, minska ledtider och effektivisera processer, samtidigt som lagren hålls på kostnadseffektiva nivåer i hela varuflödeskedjan. Projekthantering Ett projekts nyckelparametrar definieras som: kvalitet tid resurs, vilket gör att det är viktigt att dessa parametrar styrs och kontrolleras genom hela projektet. IBS lösning för projekthantering är en komplett s.k. PSA-lösning (Professional Services Automation). 13

14 IBS produktutveckling IBS utvecklar affärssystem i nära samarbete med våra befintliga kunder och med stöd av ledande teknologi och kostnadseffektiva utvecklingsprocesser. Tillämpning av stabil, beprövad teknologi syftar till att ge våra kunder största möjliga fördelar, samtidigt som vi minimerar risken för deras IT-investeringar. IBS XT och multiplattformslösningar IBS XT-teknologi använder Java och en objektorienterad struktur baserad på öppen källkod. XT tillhandahåller den tekniska basen för ett nytt användargränssnitt för IBS Enterprise, som innehåller grafiska komponenter oberoende av den underliggande IT-plattformen. De XT-anpassade IBS-systemen ger även användarna en stor flexibilitet att utveckla ny funktionalitet med öppen kod eller inköpta komponenter. Lösningarna inkluderar den senaste 64- bitars-teknologin och ny databasfunktionalitet för SQL-servrar, DB2, Oracle med flera. Som svar på marknadens krav på snabbare installationer och mer flexibla lösningar lanserar vi under 2008 IBS Enterprise multiplattformslösning. Denna version är utvecklad med hjälp av IBS XT, vilket ger helt nya möjligheter till samarbete genom att länka interna och externa parter i varuflödeskedjan. Detta är något som i sin tur leder till ökad förmåga att hantera höga transaktionsvolymer. IBS Enterprise för i5 och för Windows, Linux eller Unix En höjdpunkt i utvecklingen av IBS Enterprise multiplattformslösning var en framgångsrik pilotinstallation under IBS kommer under 2008 att lansera ERP-lösningar till kunder som föredrar Windows, följt av Linux och Unix, samtidigt som vi bibehåller vår väletablerade kundbas för IBM System i5. Multiplattformsversionen av IBS Enterprise kommer att erbjuda befintliga System i5-kunder möjlighet att enkelt migrera till andra miljöer, samtidigt som de behåller eventuella produktanpassningar. Användningen av IBS Integrator och en kombination av System i5 och Javakomponenter låter i5-plattformsanvändare ta till sig IBS Enterprise multiplattformslösning, utan att riskera tidigare ITinvesteringar och anpassade lösningar. Fortsatt ökade affärsmöjligheter genom SOA Som en del av vårt åtagande att använda ledande teknologi har IBS sedan en tid använt SOA (Service Oriented Architecture tjänsteorienterad, återanvändningsbar arkitektur) som ett utvecklingskoncept för IBS Enterprise och andra lösningar. Genom att använda SOA för vår mjukvaruutveckling kan vi erbjuda flexibla, snabbinstallerade lösningar, som är lätta att integrera med hjälp av IBS Integrator, webbtjänster, öppna plattformar och öppen källkodsteknologi. SaaS Ett växande antal kunder använder nu IBS Enterprise i form av SaaS (Software as a Service) där IBS driftar webbtjänstlösningar på distans. SaaS är särskilt attraktivt för kunder inom SMBmarknaden (Small and Medium-sized Business) som vill dra fördel av mer prisvärda ERP-lösningar. Fortsatt fokus på branschlösningar IBS stärkte ytterligare sitt fokus på branschlösningar under 2007 genom att erbjuda specialversioner av IBS Enterprise till elektronik- och pappersindustrin. Dessa lösningar inkluderar förstklassig, industrispecifik funktionalitet. Ett exempel på detta är IBS Enterprise for Electro, med funktionalitet för bl. a. kabelspolhantering, vilket hjälper elgrossister att bli mer effektiva och vinstgivande. IBS utvecklar även en ny branschlösning för företag inom uthyrningsbranschen. Utvecklingen sker i nära samarbete med Cramo som är ett av de branschledande företagen. Utvecklingen av branschlösningen Rental innefattar långtgående utveckling inom processerna för service, anläggnings- och inventarie redovisning samt inköp. Centraliserade resurser och offshore-utveckling Så kallad offshoring har gjort det möjligt för IBS att använda sina centraliserade resurser, i Sverige och på andra platser, på ett mer effektivt sätt vad gäller forskning och utveckling, design och användargränssnitt. IBS lågkostnadscenter i Indien, Polen och Portugal bidrar nu väsentligt till vår produktutveckling med tonvikt på programmering (för mer information om våra resurscenter, se sid. 17). 14

15 IBS branschlösningar IBS kan genom sin kompetens, erfarenhet och branschspecifika funktionalitet leverera integrerade helhetslösningar till utvalda branscher. En gemensam nämnare för dessa lösningar är förmågan att med hög driftsäkerhet hantera stora transaktionsvolymer. Läkemedels- och hälsovårdsprodukter IBS Pharma är specifikt utformat för företag som distribuerar läkemedels- och hälsovårdsprodukter. Vår internationella kundlista innehåller bl.a. läkemedeldistributörer såsom Alloga, Galexis, Krieger, Itriafarma, Oriola och Sigma, såväl som distributörer av djurmedicin såsom Alcyon. Våra kunder fokuserar på effektivare inköp och noggrann lagerstyrning, med syfte att optimera tillgänlighet och lagerinvesteringar. De måste kunna hantera snabba och tillförlitliga leveranser och samtidigt uppfylla olika regler och myndighetskrav. Papper, förpacknings- och kontorsmaterial IBS erbjuder globala industrilösningar för avancerad grossistverksamhet med höga transaktionsvolymer för lokala, regionala och internationella företag som PaperlinX, Map Merchant (Antalis), Victory Packaging, Corporate Express och Macfarlane Packaging. Fordonsindustrin IBS levererar affärssystem med specifik funktionalitet för bilimport, samt distribution av material och reservdelar för tillverkare, importörer, leverantörer och distributörer som t.ex. Volkswagen, KIA, Mitsubishi, Alfa Romeo, Subaru, Porsche, MAN Truck & Bus, Scania, Lear Corporation, US Tire & Exhaust, Meca och IAC. Förlag IBS Bookmaster levererar mätbart värde genom att våra kunder drar nytta av våra lösningar för bokdistribution, lagerhantering samt lager- och ekonomistyrning. Kunder inkluderar globala bokförlag som Pearson, Reed Elsevier, McGraw-Hill och HarperCollins. Elektroniska produkter CBC Europe, Hitachi Maxell, Rexel, Scribona, Fogliani, Franchini, Casa das Lampadas, Tai Sin Electric Ltd, Expert, Electrolux, Elektroskandia-Hagemeyer, Atea, samt andra tillverkare och distributörer använder IBS lösningar för att hantera distribution, inköp och snabba leveranser av elektroniska produkter. Livsmedel Företag som Begro, Everfresh, Republic Beverage, Servera, Spendrups, Sardus, Menigo och andra aktörer inom livsmedelstillverkning, grossistverksamhet och distribution förlitar sig på IBS lösningar för att med hög kvalitet lagra och distribuera stora volymer. Maskiner och utrustning Cramo, AxFlow, System 3R, Fricke, Honeywell Aerospace och Micronic Lasersystem är exempel på IBS-kunder som tillverkar, distribuerar eller hyr ut maskiner och utrustning. Tekniken, funktionaliteten och kostnadsfördelarna är viktiga skäl till valet av IBS mjukvarulösningar. Konsumentkapitalvaror IBS gör det möjligt för AM Appliances, Miele, Roland, New Wave Group, Orrefors, Turnils, Gense och andra företag verksamma inom konsumentkapitalvarusektorn att möta säsongsvariationer genom integrerade affärssystemslösningar. Industriförnödenheter Tillverkare och distributörer såsom Carl Kammerling International, EnerSys, Teamvise, SKF, Tyco Thermal Controls, Ascom, Seco Tools, Momentum och delar av Axel Johnson International, använder IBS mjukvaror för att kunna planera effektivt och göra tillförlitliga prognoser, automatisera orderhantering samt för att kunna integrera information. Rental Uthyrning som koncept ökar i många branscher, framför allt i byggbranschen då byggandet runt om i världen expanderat kraftigt. IBS utvecklar en ny branschlösning för företag inom uthyrningsbranschen som behöver en helhetsintegrerad logistiklösning. Utvecklingen sker i nära samarbete med Cramo som är ett av de branschledande företagen. Utvecklingen av branschlösningen Rental innefattar långtgående utveckling inom processerna för service, anläggnings- och inventarieredovisning samt inköp. IBS helhetslösningar används också inom ett antal andra branscher såsom trä, kemi och andra processinriktade industrier. 15

16 IBS medarbetare CUSTOMER FOCUS OPENNESS Medarbetarnas kompetens och förmåga att utifrån kundernas behov skapa de bästa lösningarna är avgörande för IBS framgång. IBS skapar värde för kunden genom medarbetare med omfattande branscherfarenhet och specialistkunskaper om affärsprocesser, systemutveckling och informationsteknologi. Empowerment Index för % Extern benchmark, IT-, telecom- och tjänsteföretag Fördelning av yrkeskategorier Konsulter, 56% Sälj och marknad, 13% Produktutveckling, 13% IT, 3% Ekonomi, 5% Övrig administration, 10% 0 Motiverade Motiverade + erhåller support Motiverade + erhåller support + har befogenheter Motiverade + erhåller support + har befogenheter + tar ansvar Motiverade + erhåller support + har befogenheter + tar ansvar + professionell kompetens Organisation I syfte att bättre möta kundernas behov fortsatte IBS under 2007 arbetet med att öka den globala samordningen av verksamheten (för mer information om den nya organisationen, se sid. 9). Genom detta och genom att organisationen styrs utifrån både geografi och bransch tillgodoses krav och önskemål från både internationella och lokala kunder. Rekrytering och utveckling av medarbetare Under 2007 har IBS utvecklat och implementerat ett flertal globala processer inom personalområdet. Syftet med dessa processer är att säkerställa ett professionellt, strukturerat och effektivt arbetssätt vad avser t.ex. rekrytering, introduktion och kontinuerlig utveckling av personal. Processen för utvecklingssamtal innebär bl.a. att alla medarbetare ska ha individuella mål kopplade till företagets övergripande mål, samt en individuell utvecklingsplan. Ledarskap, engagemang och ansvarstagande IBS genomför årligen en medarbetarundersökning där ett s.k. Empowerment Index tas fram. Undersökningen, som riktar sig till samtliga anställda världen över, är ett stöd i ledningsarbetet och ett verktyg för att utveckla verksamheten. I undersökningen svarar medarbetarna på frågor om bl.a. ledarskap, engagemang, kompetens och ansvarstagande. Med undersökningsresultatet som utgångspunkt ansvarar respektive enhet för framtagandet av åtgärdsplaner för fortsatt utveckling och förbättring av verksamheten. När det gäller resultatet av 2007 års undersökning fortsatte den positiva trenden och Empowerment Index förbättrades ytterligare. En jämförelse med andra bolag inom IT-branschen visar att IBS resultat ligger en bra bit över genomsnittet. Kompetensutveckling IBS Global Education genomför såväl global intern utbildning som extern utbildning till kund. Både interna och externa experter anlitas och undervisningen bedrivs i flera olika former. Ett stort nordiskt utbildningsprojekt inleddes under hösten Projektet, som kommer att fortsätta fram till sommaren 2008, innebär att utvalda medarbetare får genomgå utbildning inom allt från logistik och affärsplaner till förhandlingsteknik. Satsningen är tänkt som ett pilotprojekt med framtida utveckling och spridning inom IBS-koncernen. Attraktiv arbetsgivare För IBS är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, både för nuvarande och framtida medarbetare. Arbetet på IBS ska vara stimulerande och ge möjlighet till professionell och individuell utveckling. Att kunna erbjuda en god arbetsmiljö, kännetecknad av öppenhet, delaktighet, respekt och förtroende för individen är av central betydelse. IBS strävar också efter en jämställd och mångkulturell organisation. IBS CORE values IBS kärnvärderingar är Customer focus, Openness, Respect och Excellence CORE. Kärnvärderingarna är givetvis en naturlig del i såväl introduktionsutbildningen som medarbetar- och lönesamtal. Personalsammansättning IBS hade under 2007 i genomsnitt (1 873) anställda och hade vid årsskiftet (1 851) anställda. Koncernen har medarbetare i 22 olika länder. 29 (29) procent av medarbetarna i koncernen är kvinnor. Totalt antal konsulter var vid årsskiftet 981 (1 057). Under 2007 hade IBS en personalomsättning på 14 procent (17). Utbildningsnivån bland IBS medarbetare är hög och cirka 80 procent har högskoleutbildning. 16

17 RESPECT EXCELLENCE Framgångsrik etablering av resurscenter IBS Resurscenter i Wroclaw, Polen IBS Resurscenter i Porto, Portugal Under 2007 etablerade IBS tre nya resurscenter för att optimera IBS verksamhet. För närvarande är tre resurscenter igång i Portugal, Polen och Indien. Valet av dessa orter har baserats på ett antal kriterier, till exempel hur lätt det är att rekrytera högkvalificerade, unga lokala akademiker. De sänkta kostnaderna som detta resulterat i har också IBS kunder kunnat dra fördel av. Under ledning av IBS konsultorganisation, Professional Services, tar dessa resurscenter emot uppdrag från såväl produktutvecklingsavdelningen som från olika kundprojekt inom IBS. Kodning, programmering, teknisk design och anpassningar utförs sedan i enlighet med specifikationer och testas därefter noggrant. När en produkt väl är färdigutvecklad levereras den till det ansvariga IBS-kontoret för ytterligare tester. Detta görs för att säkerställa att produkten överensstämmer med IBS standarder och att den fungerar korrekt tillsammans med andra IBS Enterprise-moduler. SPECIALISERING Den officiella invigningen av det portugisiska resurscentret ägde rum i nya lokaler i Porto. Centret, som har cirka 70 anställda, ansvarar för IBS Enterpriserelaterad kodning och teknisk design. Precis som vid de andra resurscentren är beläggningsgraden hög och genom att dessa resurser kan ägna sig åt kodning och teknisk design, kan de mer specialiserade programmerarna, i nära sam arbete med kunden, fokusera på testning och funktionell design, än vad som tidigare var möjligt. Liksom den portugisiska enheten har IBS i Polen länge varit involverad i anpassning och design av IBS Enterprisemoduler. Centret har i dag mer än 20 anställda. I Indien har IBS en erfaren extern partner, FDS Infotech. Cirka 30 anställda är allokerade till IBS-relaterad utveckling. Tjugo av dem arbetar med den branschspecifika lösningen för förlagsindustrin, IBS Bookmaster. En stor del av det tekniska arbetet för denna applikation har flyttats från Australien till Indien. SYNERGIER Dessa resurscenter kommer gradvis att ta på sig mer ansvar vad gäller dokumentation, utveckling av användargränssnitt och support. Detta kommer att bidra både till att utveckla IBS till ett globalt integrerat företag och till förbättrade processer, som är helt integrerade världen över och som är i linje med de standarder som IBS har satt upp. Anders Dam Bruun, Global Resource Center Director, säger: Vi är mycket imponerade av hur snabbt våra resurscenter byggts upp och av den takt programmerarna har tagit till sig kunskap och byggt upp erfarenhet om IBS mjukvara. Dessa center har redan gett IBS utmärkta möjligheter att öka leveranstakten av kundanpassade lösningar. 17

18 IBS processer Effektiva processer och kraftfulla verktyg har avgörande betydelse för IBS långsiktiga konkurrenskraft och förmåga att skapa högt värde för såväl kunder som aktieägare och medarbetare. Under 2007 har arbetet med att vidareutveckla och internationalisera IBS viktigaste processer fortsatt. Den övergripande inriktningen för IBS är att hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft. Som stöd för denna strategi använder IBS en väldefinierad process, IBS Value Delivery Process för att identifiera förbättringsområden och affärssystemslösningar för kundföretagens försäljning, lagerhantering, inköp, logistik, service, ekonomistyrning och andra viktiga områden. Som stöd har också IBS väl utvecklade interna processer för att bedriva en globalt integrerad och effektiv affärsverksamhet. Verktyg för mätning av uppnådda resultat IBS riktar sig primärt till stora och medelstora företag. Med kraftfulla analysverktyg, som bygger på etablerade standards som DuPont-modellen och SCOR, kan vi i samarbete med våra kunder identifiera möjliga förbättringsområden genom en programvarulösning från IBS. Verktygen används för att identifiera, säkerställa och följa upp de resultat som kan uppnås. IBS Value Deliveryprocess hjälper också till att utvärdera och identifiera mål, förbättringspotentialer och risker i projekten. Arbetsmetodiken bidrar också till att skapa en kontinuerlig dialog med IBS kunder om hur deras konkurrenskraft och lönsamhet kan utvecklas ytterligare. Snabba och kostnadseffektiva installationer För att installera, testa och driftsätta IBS affärssystem används en process, Implementation Control Process (ICP), som fastställer mål, bevakar kostnader och hanterar de aktiviteter som behövs för att säkra en bra installation. ICP används för att installera programvarulösningar för IBS kunder runt om i världen och processen utvecklas kontinuerligt baserad på de erfarenheter som varje nytt projekt tillför. Varje ny installation följs upp för att säkerställa att uppsatta projektmål förverkligats. Arbetsmetodiken inriktas på att etablera långsiktiga partnerskap med våra kunder och inkluderar regelbunden analys av pågående och färdigställda projekt. Under 2007 har IBS bedrivit ett projekt för att vidareutveckla ICPprocessen utifrån de erfarenheter av ICP-modellens tillämpning som finns runt om i världen. Resultaten har dokumenterats och blivit en del av en uppdaterad ICP-process till nytta för kommande installationsprojekt. Under 2008 kommer IBS konsulter att genomgå utbildning gällande de nyheter som finns i installationsmetodiken. För att skapa förutsättningar för effektiva installationer utvecklar IBS också så kallade expressversioner av affärssystem anpassade och förkonfigurerade för en viss bransch, t.ex. läkemedelsdistribution. Olika former för paketering av våra affärsystem i syfte att förenkla och effektivisera installationsarbetet är ett prioriterat område för IBS under de kommande åren. Det globalt integrerade företaget Under 2007 har IBS arbetat med att etablera en ny IT-infrastruktur, enhetliga processer och avtal som stöd för IBS verksamheter i olika regioner. Detta är en viktig förbättringsåtgärd, både för att säkerställa intern effektivitet och för att kunna erbjuda utökad och internationellt harmoniserad drift och support till framför allt internationella kunder. IBS har under 2007 också arbetat med att utveckla nödvändig IT-infrastruktur och processstöd för utflyttning av verksamhet till mellan- och lågkostnadsländer. Detta avser produkt- och programutveckling vid egna utvecklingsenheter i Portugal och Polen samt via partnerskap i Indien. Den nya organisationen, som infördes under första kvartalet 2008, innebär ökad global koordinering, bl.a. genom införandet av globala affärsenheter för marknad och försäljning respektive konsultverksamhet. Förändringen kommer att innebära delvis nya internationella processer för marknadsföring och försäljning samt för koordinering och styrning av konsultverksamheten. Därutöver kommer koncerngemensamma processer för stödfunktioner som ekonomistyrning, kompetensförsörjning och avtalsjuridik att införas. IBS Value Delivery-process inkluderar: En marknadsföringsprocess för att identifiera och attrahera de kundföretag inom specifikt utvalda branscher och marknader där IBS programvarulösningar skapar störst värde. En säljprocess utformad för att utvärdera, demonstrera och uppnå samförstånd kring mätbar affärsnytta. En installationsprocess, ICP, för att fortlöpande leverera lösningar som förverkligar kundens krav och uppsatta mål. En utvärderingsprocess som strävar efter att kontinuerligt hitta nya möjligheter att vidareutveckla ett ömsesidigt värdeskapande samarbete med våra kunder. 18

19 IBS i världen IBS kan med kontor i 22 länder och partner i ett flertal andra, erbjuda internationella installationer och underhåll av affärssystem med lokal förankring. IBS är en internationell koncern med stark lokal förankring i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien. Idag använder cirka kunder i 40 länder lösningar från IBS som stöd för sina verksamheter. Med IBS affärssystem och andra programvaror som verktyg kan IBS konsulter hjälpa företag att bli snabbare, mer kostnadseffektiva och mer lönsamma. Konsulttjänster IBS har cirka medarbetare, varav cirka är konsulter. Konsulternas roller varierar från projekt till projekt, men uppskattningsvis är cirka hälften affärskonsulter och hälften tekniska konsulter. IBS konsulttjänster omfattar alla aspekter av ett företags IT-behov, inklusive: Analys av affärsprocesser Behovsanalys och utformning av IT-strategi och infrastruktur Installation och implementering Kundutbildning och löpande support Utveckling av skräddarsydda och kompletterande system Projektuppföljning och resultatanalys Drift och underhåll av system Projektledning. 19

20 IBS Nordics Marknadstillväxt för IBS Nordics Marknadsekonomin i den nordiska regionen var fortsatt positiv under 2007, något som bidrog till en fortsatt tillväxt för IBS Nordics. Nyförsäljning En mer positiv marknadsattityd i den nordiska regionen under 2007 ledde till en ökad benägenhet att investera i nya eller uppgraderade IT-lösningar. Ett flertal avtal tecknades inom de branscher som IBS i huvudsak fokuserar på: elektronik, läkemedel, livsmedel och träindustrin. Avtal tecknades bl.a. med Servera, Plannja och Dollarstore i Sverige; Kirudan i Danmark; Hafnor i Norge och Normet i Finland. Normet är en global installation som inkluderar dotterbolag i Europa, Australien, Asien samt i Nord- och Sydamerika. Två av de största hård varuavtalen i IBS-koncernens historia genomfördes också under 2007, med Sandvik och Handelsbanken. Kundprojekt Under året genomförde IBS Nordics även flera viktiga kundprojekt hos Hobby Hall, Menigo, Cramo, Medeco och Selga (Rexel). En viktig milstolpe var också den första installationen av IBS Enterprise Windows Edition som gjordes för Varbergs Bostads AB. Strategi IBS konkurrerar både med globala och lokala spelare och utmärker sig genom en unik affärsmodell där IBS tar ett helhetsansvar och erbjuder allt från mjukvara och tjänster, till drift och finansiering. IBS Nordics har 30 års erfarenhet av kundernas branschspecifika processer och liknande installationsprojekt, i kombination med en ingående kunskap om IBS produkter. Nära 600 anställda servar kunderna via ett nätverk av kontor över hela den nordiska regionen. Marknad och konkurrens Konkurrensen på den nordiska ERP- och SCM-marknaden liknar situationen i övriga världen. IBS konkurrerar med såväl globala spelare som SAP, Oracle och Microsoft, som med lokala leverantörer. IBS är marknadsledande i Norden för IBM iseries plattform med en marknadsandel på över 60 procent i både Finland och Sverige. Flera av IBS kunder utvidgade sina verksamheter till Ryssland, delvis tack vare IBS Enterprise 6, som är helt lokalanpassad och översatt för den ryska marknaden. Utöver IBM har IBS nu ytterligare två affärspartner i Ryssland: Cinimex i Moskva och Astrosoft i Sankt Petersburg. Viktiga händelser Som marknadsledande återförsäljare av IBM iseries utsågs IBS Nordics 2007 till Årets Cross Selling Partner i Sverige av IBM. Den nya IBS Nordics-organisationen, som infördes 2006, har visat sig bättre spegla kundernas organisationer och har förbättrat servicen i samband med försäljning och konsulttjänster. Den nordiska organisationen har därmed sett tydliga synergieffekter genom effektivare utnyttjande av våra kvalificerade resurser inom konsultverksamhet, försäljning, infrastruktur och tekniska konsulttjänster. Effektiviseringar har också genomförts inom administration och support. Såväl konsultbeläggning, faktureringsgrad som vinstmarginal utvecklades positivt jämfört med Kort om IBS Nordics mkr Nettoomsättning Rörelseresultat* Antal anställda * Exkl. omstruktureringskostnader 20

Samtliga personer på bilderna i denna årsredovisning var i början av 2007 passionerade medarbetare på IBS, förutom i de fall där det är bilder på

Samtliga personer på bilderna i denna årsredovisning var i början av 2007 passionerade medarbetare på IBS, förutom i de fall där det är bilder på årsredovisning Samtliga personer på bilderna i denna årsredovisning var i början av 2007 passionerade medarbetare på IBS, förutom i de fall där det är bilder på våra kunder eller styrelsemedlemmar. Innehåll

Läs mer

IBS ÅRSREDOVISNING 2005

IBS ÅRSREDOVISNING 2005 2005 årsredovisning årsredovisning 2005 Kort om IBS 4 Kort om 2005 5 VD har ordet 6 Styrelsens ordförande har ordet 7 Affärsidé, mål och strategier 8 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11 IBS affärssystem

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

IBS ÅRSREDOVISNING 2005

IBS ÅRSREDOVISNING 2005 2005 årsredovisning årsredovisning 2005 Kort om IBS 4 Kort om 2005 5 VD har ordet 6 Styrelsens ordförande har ordet 7 Affärsidé, mål och strategier 8 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11 IBS affärssystem

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Global Reports LLC. årsredovisning

Global Reports LLC. årsredovisning årsredovisning Samtliga personer på bilderna i denna årsredovisning var i början av 2007 passionerade medarbetare på IBS, förutom i de fall där det är bilder på våra kunder eller styrelsemedlemmar. Innehåll

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Ärade aktieägare och gäster!

Ärade aktieägare och gäster! Ärade aktieägare och gäster! Som inledning till stämman såg vi en kavalkad av produktskisser från en utställning om Electrolux designhistoria, som visades förra året på Forum för Form i Stockholm. Som

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Servicios Profesionales de Mitel Contact Center

Servicios Profesionales de Mitel Contact Center Servicios Profesionales de Mitel Contact Center Börja din resa modernisera, skalanpassa och uppnå affärsresultat på en helt ny nivå Rigoröst ramverk för flexibel leverans Upptäckt Företags- och teknikutvärdering,

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer