Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor

2 1 (2) Föredragningslista till kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 24 april 2015 Plats: Scandic Crown i Göteborg Tid: kl. 9:30 c:a 16:00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Samråden (beredningsgrupperna) - 30 minuter Agendan till kommittén för rättighetsfrågors sammanträde Beslutsärenden 1. Marsrapport (Annika Ottosson) Diarienummer RHK Människorättsstipendium 2015 (Anna Jacobson) Diarienummer RHK Slutredovisning av forskningsrapport: Indikatorer för rätten till bästa möjliga hälsa i Västra Götaland -Emerga (Anna Jacobson) Diarienummer RHK Motion av Håkan Lögnitz m. fl (SD) om könsstympning av pojkar (Jesper Svensson) Diarienummer RHK Förslag om fördelning av organisationsstöd till föreningar som företräder den nationella minoriteten romer (Jesper Svensson) Diarienummer RHK Återremiss av ärendet om organisationsbidrag till föreningen PappaBarn (Emma Broberg) Diarienummer RHK Erbjudande om att Homan får plats i samrådet för jämställdhet och hbtq-frågor (Maria Talja) Diarienummer RHK Remiss från Göteborg Stad: Handlingsplan för kommunala insatser för EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner (Anna Jacobson) Diarienummer RHK Politisk referensgrupp till sociala investeringsmedel 2015 (Anna Jacobson) Diarienummer RHK

3 2(2) 10. Anmälningsärenden (Vania Timback) Diarienummer RHK Extra ärende Representanter till samråd för externa relationer (Viveca Reimers) A. Styrmodell för organisationsstöd (Annika Ottosson) B. Gruppmöte C. Beslutsmöte D. Informationsärenden a. West Pride (Maria Talja) b. MR-dagarna (Maria Talja) c. Rapport från kansliet d. Rapport från presidiet e. Rapport från ledamöter f. Övriga frågor E. Tema Workshop - rekommendationer för det framtida arbetet inom ramen för VG2020 (Mats Granér, Data och analys) Kristina Grapenholm, Ordförande kommittén för rättighetsfrågor Tänk på miljön. Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

4 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Västra Götalandsregionen Koncernkontoret avdelning rättighet Handläggare: Annika Ottosson Telefon: E-post: Till kommittén för rättighetsfrågor Marsrapport 2015 Förslag till beslut 1. Kommittén för rättighetsfrågor antar förslag till marsrapport 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Beskrivning av ärendet Delårsrapport för mars 2015 är bifogad till handlingarna. Koncernkontoret avdelning rättighet, Viveca Reimers Avdelningschef Bilagor (via länk) 1. Detaljbudget Verksamhetsplan 2015 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/s pacesstore/e1c1319e-b e-cf56b0fd1c48?a=false&guest=true Beslutet skickas till Regionkansliets ledningskansli Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 Sida 1(11) Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Verksamheten har löpt enligt plan vad gäller kompetensutvecklingsinsatser kring mänskliga rättigheter och inventering i TD-tillgänglighetsdatabasen, vilket utgör regionfullmäktiges mål i relation till kommittén för rättighetsfrågor. Fullmäktiges uppdrag gäller bland annat uppföljning av beslutade handlingsplaner, och här har en halvtidsuppföljning av CEMR-deklarationen gjorts med rekommendationer inför slututvärderingen. En plattform gällande modeller för uppföljning av barns levnadsvillkor har tagits fram i samarbete mellan VG-regionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Göteborgs Stad. Uppföljning av handlingsplanen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen tillsammans med Område inköp inom Regionservice är slutförd. Kommittén har fattat beslut om vilka intresseorganisationer som bereds möjlighet att delta i arvoderade samråd under mandatperioden och också fördelat organisationsstöd enligt sina riktlinjer. Arbetet med att pröva och utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt i tre regionala verksamheter går mot sitt slut (Angereds Närsjukhus, Psykosvårdskedja Nordost samt Bohusläns Museum). Fokus för perioden har i stor utsträckning varit det fortsatta arbetet med pilotmiljöerna efter det att projektet avslutats. Sökträffarna på TD:s publika sida har under de första tre månaderna ökat från år 2014 till år TD-filmen TD Bra för alla- nödvändig för några har färdigställts och finns på hemsidan har vunnit GULD i World media festival inom kategorin Public Relations: Human Relations and Values. På personalsidan har kansliet utökats med 10 medarbetare jämfört med 2014 genom att delar av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter överförts samt att ett antal unga inventerare anställts inom ramen för samarbetet med HR- avdelningen kring långtidsarbetslösa ungdomar. Sjukfrånvaron under perioden är låg och långtidsfrånvaron obefintlig. Kommitténs rambudget fördelas huvudsakligen mellan tre stora poster: personalkostnader, stöd till föreningslivet samt utvecklingsmedel (bland annat för TD, tillgänglighetsdatabasen). Kostnaderna följer budget med undantag av avvikelser för kostnader gällande omställning av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, vilka kommer att justeras på årsbasis genom ianspråktagande av eget kapital.

6 Sida 2(11) Kommittén för rättighetsfrågor 4. Verksamheten Jämställdhet (med utgångspunkt i handlingsplan för implementering av CEMRdeklarationen, strategin Jämställt Västra Götaland): Arbetet med modellen för jämställdhetsintegrerad budget och årsredovisning avvaktar den nya organisationen. En halvtidsuppföljning av CEMR-deklarationen har slutförts med rekommendationer inför slututvärderingen. Halvtidsuppföljningen bygger på intervjuer med tjänstepersoner som arbetar inom olika sekretariat, kunskapscentrum och enheter kopplade till handlingsplanen. Halvtidsuppföljningen av jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland har inletts i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Contextio Ethnographics har anlitats för uppdraget. Barnets rättigheter (med utgångspunkt i handlingsplanen för implementering av Barnkonventionen): Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har under perioden genomfört flera grundutbildningar kring Barnkonventionen, bland annat i Lysekil, Mark, Mölndal för politiker och förvaltningar. På Högskolan Väst och i Vara kommun har utvecklingsenheten hållit föreläsningar om praktiska verktyg o metoder för barn och ungas delaktighet o inflytande. Under perioden har en plattform tagits fram i samarbete mellan Rättighetskommitténs kansli, folkhälsosekretariatet, Göteborgsregionens kommunalförbund, länsstyrelsen Västra Götaland samt Göteborgs Stad gällande modeller för uppföljning av barns levnadsvillkor. Ett första möte är planerat i april, där även SKL kommer att delta med en representant. Fysisk tillgänglighet/upphandling: Uppföljning av handlingsplanen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen tillsammans med Område inköp inom Regionservice är genomförd. De nationella minoriteterna: Arbetet med handlingsplanen avvaktar uppstarten av samrådet i maj månad.

7 Sida 3(11) Kommittén för rättighetsfrågor 5. Personal Kansliet har under perioden utökas med fyra medarbetare genom övertagande av delar av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Avdelningen är arbetsgivare för unga som varit långtidsarbetslösa i ett samarbete med HRstrategiska avdelningen. De 10 inventerarna är anställda på TD-enheten med uppdrag att inventera i TD, tillgänglighetsdatabasen. Ytterligare 4 kommer att börja 1 april. Dessutom anställs 4 ungdomar från ViA-projektet med särskild handledare. 5.1 Lönestruktur Förvaltningen har klarat 2014 års löneöversyn under första kvartalet och gjort utbetalning med april lönen Lönekartläggning har gjorts förvaltningsgemensamt utifrån BAS systemet. Vid lika arbete sker kartläggning utifrån avdelning och enhet. Utrymmet var 2,5 %. I 2014 års löneöversyn gjordes en prioritering av kvinnors lön i förhållande till männens lön i basgrupp G och H. Det innebar att kvinnor har fått mer i löneökning än män. Lönespännvidd mäter spridning på löner inom de olika grupperna av anställda. Inom förvaltningen är populationen för liten för att få ett bra mätresultat Personalvolym Rättighetskommittén Anställda och nettoårsarbetare (åa) per personalgrupp mar-15 mar-14 Etikett/Kategori Anställda Nettoåa Anställda Nettoåa Summa 40 35, ,61 Siffrorna inkluderar de som är anställda för det så kallade TD projektet.

8 Sida 4(11) Kommittén för rättighetsfrågor 5.4. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Kvinnor 1,8 0,8 Män 3,7 0,2 Totalt 2,7 0,6 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Kvinnor 0 0 Män 0 0 Totalt Personalkostnadsanalys Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 OB-tillägg Mertid, komp, fyllnadsers Enkel övertid Kval övertid SUMMA Kostnaderna för OB tillägg med mera har ökat jämfört med samma period föregående år, beroende på att fler personer arbetar i TD projektet Ekonomi Skickas separat eftersom böckerna inte stängt ännu.

9 Sida 5(11) Kommittén för rättighetsfrågor Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse A. Regionfullmäktiges mål Rättighetskommittén ska erbjuda regionorganisationen utbildning för att minska ojämlikhet och diskriminering. Under perioden har tre förvaltningsledningar erhållit utbildningen Värdighet, Delaktighet, Möjlighet som är en basutbildning om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer samt om ett rättighetsbaserat förhållningssätt: Kultur i Väst, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Kultursekretariatet. Planering och fastställande av datum för utbildning för förvaltningsledningar har skett för ytterligare sju förvaltningsledningar: Regionteater Väst (7 april), Västfastigheter (8 april), Närhälsan (5 maj), Folktandvården (17 juni), Kungälvs sjukhus (1 september), Skaraborgs sjukhus (SKAS) (7 oktober) och Alingsås lasarett (15 oktober). För ytterligare elva förvaltningar pågår planering för utbildningstillfälle under För att erbjuda nytillkomna politiker och de politiker som inte deltagit i tidigare utbildningar under 2013 och 2014 basutbildningen erbjuds sex utbildningstillfällen att välja mellan under Det första tillfället var 25 mars men fick ställas in på grund av för få anmälda. Övriga utbildningstillfällen är satta till 13 april, 27 maj, 3 september, 28 oktober och 2 november. Rättighetskommittén ansvarar för att regionens verksamheter ska kunna inventeras och att varje verksamhet görs tillgänglig för alla regionens invånare. Under januari- mars har 10 nya unga inventerare påbörjat sitt arbete och inventerat sammanlagt 54 verksamheter samt daterat upp förändringar i redan inventerade verksamheter. 711 verksamheter är hittills inventerade av det kända ingångsvärdet 985 år 2014, dvs 72%. Under de första månaderna i år har fokus varit på barnmorskemottagningarna, ungdomsmedicin, tandvård men även några rehab. Antalet kända verksamheter växer och uppgår i mars till Detta beror dels på att rehab nu ingår i vårdvalet och dels att det är mycket svårt att få fram aktuella listor på alla de verksamheter som Västra Götalandsregionen driver helt eller delvis. 5 av 6 bolag är hittills inventerade, vilket utgör 83%. Västtrafik terminaler och hållplatser är inte inventerade i TD. En handlingsplan håller på att diskuteras. 51 upphandlade leverantörer är inventerade av totalt 68, det vill säga 75%. När det gäller regionens egna ägda fastigheter som sjukhus och naturbruksgymnasier har regionstyrelsen utifrån en gemensam skrivelse från kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämnden beslutat att under en 3-årsperiod avsätta 90 mnkr för åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i egna fastigheter samt 5 mnkr för inventering och TD-rapporter. Inventeringsarbetet kommer att genomföras av TD-enheten med hjälp av fyra unga som

10 Sida 6(11) Kommittén för rättighetsfrågor tidigare arbetat i det pågående gemensamma TD-projektet med HR-strategiska avdelningen. Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för inventeringen före och efter att enkelt avhjälpta hinder blivit åtgärdade. Fastighetsnämnden ansvarar för att åtgärda de brister som kommer fram i inventeringen. Kommittén för rättighetsfrågors egna mål Mål 1. Västra Götalandsregionens verksamheter, skyldighetsbärarna, stärks i sin kapacitet att respektera, skydda, uppfylla och bevaka de mänskliga rättigheterna Rättighetskommitténs kansli har bättre metoder och verktyg för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Kansliets arbete med att pröva och utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt i tre regionala verksamheter håller på att avslutas, Angereds Närsjukhus, Psykosvårdskedja Nordost samt Bohusläns Museum. Fokus för perioden har i stor utsträckning varit det fortsatta arbetet med pilotmiljöerna efter att projektet avslutas i maj En rättighetsanalys har gjorts kring rätten till bostad inom psykosvården. Angereds Närsjukhus har fokuserat på invånarsamtal, funktionen MR-mentorer och indikatorer för att mäta utvecklingen av mänskliga rättigheter. Under perioden har möten hållits mellan de tre pilotmiljöerna och filmbyrån Ibiz kring den film som ska komplettera projektets slutrapport. Kansliet har tagit fram ett första utkast till regionalt förhållningssätt kring kriterierna för ett rättighetsbaserat arbetssätt, med frågeguide. Projektets följeforskare MR-piloterna har under perioden lämnat del-slutrapport för arbetet vid Bohusläns Museum/Västarvet. Främjandeenheten och utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har påbörjat en gemensam diskussion om hur en webbutbildning om mänskliga rättigheter kan utformas. Kansliet har träffat projektgruppen för upphandling av bemanningsläkare för att diskutera vilka lämpliga krav på mänskliga rättigheter som kan ställas i upphandlingen. Samtalet fördes utifrån det rättighetsbaserade verktyg (checklista) arbetsgruppen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling har tagit fram. Resultatet blev att det nu krävs att det bemanningsföretag som vinner upphandlingen ser till att alla deras läkare går två webbutbildningar som Västra Götalandsregionen använder; en utbildning om bemötande av personer med funktionsnedsättning och en jämställdhetsutbildning (KRUS). Inom ramen för KAIROS och dialogprojektet har rapporten Invånardialogens roll och former färdigställts. Det har även genomförts två dialogseminarier för att diskutera ungas medskapande samt invånardialog. Större forskningsprojekt har haft flera deltidsavstämningar med kommittén och kansliet under projektperioden. För att försöka standardisera forskningsrapporterna har forskarna fått Västra Götalandsregionens riktlinjer för klarspråk samt rättighetskommitténs kanslis kvalitetskriterier för rapporter. Forskningsprojekten har slutredovisats muntligt för kommittén Skyldighetsbärarens kunskap om rättighetsbärarnas situation och de brister som finns

11 Sida 7(11) Kommittén för rättighetsfrågor inom Västra Götalandsregionen ökar. Två uppdragsforskningsprojekt har avslutats under 2015: Invånardialogens roll och former respektive Ungas medskapande. Ett uppdragsforskningsprojekt om Mänskliga rättigheter i offentlig upphandling beräknas avslutas under våren Ett nytt uppdragsforskningsprojekt om Tillgänglighetsdatabasen (TD) har utlysts i januari För att bedöma ansökningarna om uppdragsforskning om TD har kansliet tillsatt ett tillfälligt forskarråd, med Evastina Björk, Susanne Fransson och Peter Johansson Stärkta relationer till övriga verksamheter i koncernen Arbetet för förbättrad psykisk hälsa i samverkan med folkhälsosekretariatet, KJV och Trollhättans stad fortgår. Kansliet deltar i ett flertal interna arbetsgrupper däribland samverkansplattform för interkulturell dialog, sociala investeringsmedel, överenskommelse socialt arbete mm. Arbetet med att identifiera kommitténs och kansliets strategiskt viktiga relationer har påbörjats. Jämstrat-samarbetet har varit vilande under perioden på grund av omorganisationen. Inga gemensamma presidieöverläggningar har genomförts Verksamheter i Västra Götalandsregionen guidas tydligare till ett rättighetsbaserat arbetssätt genom styrdokument. Under perioden har kansliet deltagit i möten med regionkansliet om förslaget till MR-policy. Enligt uppgift från regionkansliet väntas behandling av ärendet ske av RS och RF under senvåren RF förväntas behandla dessa frågor 14 april Mål 2. Invånarna, rättighetsbärarna, stärks i sin egenmakt i förhållande till Västra Götalandsregionen 2.1. Företrädare för rättighetsbärarna får bättre resurser för att ur ett MR-perspektiv driva sina egna frågor. Kansliet har utlyst och handlagt organisationsbidrag till hbtq-organisationer för arbetet år Tre organisationer beviljades bidrag. Likaså har tre barnrättsorganisationer beviljats bidrag för Under kvartalet har kansliet träffat Göteborgs romska råd samt representanter för det sverigefinska föreningslivet i samband med beredning av organisationsstöd och samrådets sammansättning. I februari redovisade rättighetskommitténs kansli statsbidragets användning för 2014 till Länsstyrelsen i Stockholms län. Kansliet har tagit fram nya uppföljningsblanketter för forskningsprojekt, konsultrapporter och projektmedel. Blanketterna innehåller en ekonomisk uppföljning, bland annat utifrån kön (kvinna/man/andra könskategorier). Blanketten följer även upp projektets syfte, genomförande och hur samarbetet med kansliet har fungerat.

12 Sida 8(11) Kommittén för rättighetsfrågor 2.2. Företrädare från civilsamhället blir i större utsträckning lyssnade till samt får större möjlighet att påverka och vara delaktiga. Vid kommitténs första möte i januari fattades beslut om nya riktlinjer för samråd Kansliet utlyste de olika samråden i början av februari. Kommittén för rättighetsfrågor beslutade 20 mars att i samrådet ålder med inriktning barnrätt erbjuda plats till BRIS Region Väst, Fryshuset Göteborg, Rädda Barnen Region Väst, Göteborgs Räddningsmission, Tjejjouren Väst och Unicef. Pensionärsrådet kommer att konsulteras vad gäller äldres rättigheter. Samrådet jämställdhet och hbtq utgörs av EKHO Göteborg, Homan, Kvinno- och tjejjouren ADA, Mötesplats Simone, Resurscentra EDCS, RFSL Göteborg, RFSL Skaraborg, RFSU Göteborg, Stolta Föräldrar, Transföreningen FPES och West Pride. I samrådet för mänskliga rättigheter återfinns DHR, Göteborgs Rättighetscenter, Ibn Rushd, Integrationsforum Trollhättan, Interreliglösa centret, Sensus, Stadsmissionen, Ungdom mot rasism. Till samrådet för nationella minoriteter inbjöds Göteborgs romska råd, Göteborgs sameförening, Judiska föreningen i Borås, Judiska församlingen i Göteborg (enhetsförsamling), Kulturgruppen resandefolket, Sverigefinska pensionärer i Göteborg, Sverigefinska riksförbundet distrikt Västra Götaland, Sverigefinska Samarbetsorganet i Borås samt Sverigefinska ungdomsförbundet i Göteborg Samrådet för funktionshindersfrågor har genomfört ett valberedningsarbete och har nu 11 utsedda företrädare för de fem olika svårigheterna Grupper med svagt skydd stärks i förhållande till arbetsmarknaden. 10 inventerare började i januari I ett gemensamt beslut med HR-strategiska anställs de unga under hela Detta ger ökade möjligheter för dem att lära sig uppgiften, känna trygghet i att klara att utföra arbetsuppgiften och få ett CV med längre anställningstid. Mål 3. Drifta, utveckla och bredda TD (Tillgänglighetsdatabasen) 3.1. Fler avtalsparter är aktiva i TD. TD har presenterats för handikapprådet i Sotenäs kommun, via videolänk till Region Skåne, internt till konferens och utbildningscentrum. Den årliga Användarträffen har även genomförts då samtliga avtalsparter bjuds in. I samband med denna genomfördes även utbildning i inventering, områdes- samt avtalsadministratör och rapporthantering. Såväl Användarträff som samtliga utbildningar fick väldigt gott betyg från deltagarna och tätare träffar efterfrågas. Ett möte angående pilotprojekt med Statens Fastighetsverk och Världskulturmuseerna har genomförts. Flertalet möten, avstämningar och genomgångar med Svenska Mässans och Gotevent är gjorda kring deras inventeringsarbete. Planering inför inventering i Bryssel av Europaparlamentet är slutförd tillsammans med Externa relationer. I juni ska EU-parlamentet inventeras och i samband med detta ska TD

13 Sida 9(11) Kommittén för rättighetsfrågor presenteras för presumtiva intresserade samarbetspartners. Kommunerna Sotenäs, Karlsborg, Härryda, Götene, Mariestad, Borås Stad och Lerum har utbildat ny personal som ska arbeta i TD. Varbergs och Bohus fästning har fått skräddarsydda formulär för att passa deras unika verksamheter. Mer anpassad utformning av enskilda inventeringsfrågor kvarstår. Även Svenska Mässan har fått unikt uppbyggda formulär som kan integreras med deras behov att informera besökare till såväl Mässan som Gothia Towers TD:s information finns på fler språk. Arbete med att skapa ett översättningssystem pågår med syfte att få ut översättningar mer automatiskt. När det säkerställts att arbetsmetoden är framgångsrik kommer romani chib att föras in. Översättning är gjord till spanska men ännu inte inlagt i TD för publik visning. Finska och tyska har genomgått en översyn och kommer att läggas ut publikt samtidigt som spanska Systemutvecklingen är kontinuerligt genomförd. TD- enheten har i samarbete med VGR IT upphandlat leverantören Zerochaos och dess underleverantör Precio. Kraven är att leverantören ska säkra kunskapen om TD hos flera medarbetare. Arbetssättet är enligt Scrum- metoden. Det innebär en tät samverkan mellan TD-enheten och leverantören där de uppgifter som ska göras prioriteras och genomförs i treveckors cykler. Innan de nya funktionerna läggs ut för allmänheten har TD-enheten genomfört ett antal standardiserade tester. Var nionde vecka sker lansering av större förändringar. De två stora regelverken baserade på Västra Götalandsregionens politiskt beslutade riktlinjer för Användbara och tillgängliga miljöer och TD-regelverkets lightversion är genomgångna och tas i drift inom kort. Regelverken har dessutom kompletterats och korrigerats med hänvisning till lagar samt uppdaterade värden. Nytt regelverk för publicering av anläggningar är framtaget. Det nya regelverket säkrar publiceringsprocessen i systemet och minskar mängden data påtagligt. Ny statusrapport är framtagen för att möjliggöra kontroll av vilka inventeringar som måste uppdateras, vilka som är inventerade men inte publicerade samt vilka som inte har påbörjad inventering. Nya formulär för lekplats och handikapparkering i stad har arbetats fram. 5 nya manualer för avtalsparter och användare av TD är framtagna (Digital färgläsare, Filtrering av rapporter, RSS installation för att följa TD-nyheter, Hämta värden mellan anläggningar, Bildmanual, för fotografering) 3.4. Stabil plattform för TD finns inom koncernen Ett antal arbetsmöten är genomförda med branschen. Ett utkast till ny SLA (service-level agreement) är framtagen Stödfunktioner för beställare, förvaltningar och avtalsparter är skapade. 3 möten har genomförts med Västfastigheter och 2 med HSNK bland annat i syfte att ta fram

14 Sida 10(11) Kommittén för rättighetsfrågor en fungerande process kring granskningen av återstående enheter inom Vårdval Rehab, hur uppföljningen av vårdcentralerna inom VG Primärvård ska ske. Regionstyrelsen fastslog i mars hur samverkansprocessen mellan TD-enhetens inventeringar och Västfatstigheters åtgärder ska samverka. När det gäller de egna verksamheterna inventerar TD, Fastighetsnämnden åtgärdar och ny inventering görs. Rapporter lämnas till regionstyrelsen av kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämnden. När det gäller regionala verksamheter i externa/förhyrda lokaler inventeras dessa i TD. Därefter erbjuder Västfastigheter kompetensstöd till verksamheter mot ersättning. Inventeringsutbildningar har hållits vid tre tillfällen, Områdesadministratörsutbildningar vid två tillfällen, Avtalsadministratörsutbildning vid två tillfällen samt Rapporthanteringsutbildning vid två tillfällen. 73 % av de 711 inventerade verksamheterna har tillgängliga rapporter TD är breddat till fler diskrimineringsgrunder Brister och hinder som kan påverka möjligheten för rättighetsbärarna att ta del av Västra Götalandsregionens verksamheter ska synliggöras för skyldighetsbärarna i TD-rapporter. HSNK, Västfastigheter, sjukhusen Kungälv och Uddevalla, Närhälsan och Folktandvården har fått TD-rapporter på de inventerade anläggningarna. Möte har ägt rum med HSNK, Västfastigheter samt Folktandvårdens fastighetsenhet för att diskutera rapporterna. Ett samarbete har påbörjats med HSNK och Västfastigheter för att ta fram en metod kring enkelt avhjälpta hinder. Det har gemensamt beslutats att det ska ske genom en pilottest på slumpvis framtagna vårdenheter varav 5 är vårdcentraler och 2 rehabenheter som har inventerats. Dessa ska gemensamt analyseras för att hitta en kvalitetssäkrad metod Antal sökträffar på TDs publika sida ökar Sökträffarna på TD:s publika sida har under de första tre månaderna ökat från år 2014 till år Det innebär en dryg fördubbling med 103,36% Verktyg för Inventering av tillgänglighet för kvarboende för äldre och personer med funktionsnedsättning i befintligt fastighetsbestånd finns. Det totala antalet abonnenter är 28. Under 2014 hade TIBB 14 abonnenter och under perioden januari mars 2015 tillkom 14. Ett arbete har påbörjats att kartlägga förutsättningar för att integrera TIBB i TD. Genom att kombinera de styrkor som TD och TIBB har kommer Västra Götalandsregionen i framtiden genom TD att kunna erbjuda ett smidigt verktyg för inventering av befintligt bostadsbestånd. Medarbetare från TD-enheten har medverkat vid en nationell nätverkskonferens hos SABO i Stockholm kring tillgänglighetsinventeringar, och där en genomgång av inventeringsverktyget TIBB hölls. TD presenterades också som ett alternativ.

15 Sida 11(11) Kommittén för rättighetsfrågor Mål 4. Utveckla och upprätthålla externa relationer 4.1. Uppdaterade på kunskapsutvecklingen inom MR-området Kansliet har deltagit vid en SKL-konferenser med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter. Kansliet har deltagit i SKL:s barnrättsnätverk samt ett nationellt nätverk kring mänskliga rättigheter Aktiv aktör i MR-diskursen Remisser/motioner har besvarats gällande Västra Götalandsregionen som nav för kunskapsutveckling inom integration och mångfald samt klimatväxling. Samverkan har skett med Länsstyrelsen på jämställdhets- och integrationsområdet Kunskapen om TD stärks i landet TD-filmen TD Bra för alla- nödvändig för några har färdigställts och finns på hemsidan Filmen är anpassad på olika medier med teckentolkning, syntolkning, textning samt engelska textat och dubbat. Filmen har vunnit GULD i World media festival inom kategorin Public Relations: Human Relations and Values.

16 Sida 1(11) Kommittén för rättighetsfrågor 6. Ekonomi Kommitténs rambudget fördelas huvudsakligen mellan tre stora poster: personalkostnader, stöd till föreningslivet samt utvecklingsmedel (bland annat för TD, tillgänglighetsdatabasen). Personalkostnaderna är svåra att förutsäga i dagsläget på grund av den organisationsöversyn av de centrala kanslierna som pågår. Kostnaderna är budgeterade utifrån 2014 års personal samt förstärkning av resurser kring inventeringen i TD, Tillgänglighetsdatabasen och en överföring av fyra medarbetare från Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Organisationsstöd, stipendier, projektbidrag och FoU-medel ges respektive kostnadsramar som inte överträds. Utvecklingsmedlen anpassas löpande utifrån ram Resultat Ansvar Ackumulerat Periodiserad Periodiserad Årsbudget kostn intäkt/bidrag avvikelse/resultat regionbidrag Avvikelser: : Den stora avvikelsen består av externa konsultkostnader som inte periodiserats (500 tkr). På årsbasis kommer utfall att följa budget. Intern fakturering gällande handledning av unga inventerare till HR-avdelningen clearas först i slutet av året (100 tkr per 31/3) : Utbetalning av organisationsbidrag, projektbidrag och FoU-bidrag kan avvika från periodiseringen. På årsbasis kommer ackumulerad kostnad att följa budget : Utbetalning av stöd gällande MR-dagarna har ännu inte gottgjorts genom det egna kapitalet (500 tkr) : Kostnader för marknadsföring har ännu inte utnyttjats. Dessutom har intäkter för

17 Sida 2(11) Kommittén för rättighetsfrågor extern fortbildning samt för TIBB tillkommit, vilka inte är budgeterade (230 tkr). Uppföljning av externa konsultkostnader, konto 7551 och IT-tjänster 754X Rättighetskommitténs Kansli (tkr) Besparingar per Konto Kto/Benämning Utfall 1503 Budget 1503 Utfall Konsulter * IT-tjänster Konto 7551 avviker på grund av ej periodiserade kostnader för externa konsulter. På årsbasis balanseras utfall mot budget. 6.2 Eget kapital Rättighetskommittén har fått beviljat att ta 1,5 mnkr i anspråk under 2015 för följande ändamål. Under första kvartalet har ett stöd på 500 tkr utbetalats till föreningen Ordfront för MR-dagarna november 2015.

18 Sida 3(11) Kommittén för rättighetsfrågor 7. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Kommittén för rättighetsfrågor No t Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat No t Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0

19 Sida 4(11) Kommittén för rättighetsfrågor Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 0 0 Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0

20 Sida 5(11) Kommittén för rättighetsfrågor No t Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Styrelsen för folkhögskolorna

Delårsrapport mars 2015 Styrelsen för folkhögskolorna Sida 1(21) Delårsrapport mars 2015 Styrelsen för folkhögskolorna 1. Sammanfattning Gemensam styrelse De regionsägda folkhögskolorna har samlats i en gemensam förvaltning med en styrelse. Arbetet med att

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer