Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor

2 1 (2) Föredragningslista till kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 24 april 2015 Plats: Scandic Crown i Göteborg Tid: kl. 9:30 c:a 16:00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Samråden (beredningsgrupperna) - 30 minuter Agendan till kommittén för rättighetsfrågors sammanträde Beslutsärenden 1. Marsrapport (Annika Ottosson) Diarienummer RHK Människorättsstipendium 2015 (Anna Jacobson) Diarienummer RHK Slutredovisning av forskningsrapport: Indikatorer för rätten till bästa möjliga hälsa i Västra Götaland -Emerga (Anna Jacobson) Diarienummer RHK Motion av Håkan Lögnitz m. fl (SD) om könsstympning av pojkar (Jesper Svensson) Diarienummer RHK Förslag om fördelning av organisationsstöd till föreningar som företräder den nationella minoriteten romer (Jesper Svensson) Diarienummer RHK Återremiss av ärendet om organisationsbidrag till föreningen PappaBarn (Emma Broberg) Diarienummer RHK Erbjudande om att Homan får plats i samrådet för jämställdhet och hbtq-frågor (Maria Talja) Diarienummer RHK Remiss från Göteborg Stad: Handlingsplan för kommunala insatser för EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner (Anna Jacobson) Diarienummer RHK Politisk referensgrupp till sociala investeringsmedel 2015 (Anna Jacobson) Diarienummer RHK

3 2(2) 10. Anmälningsärenden (Vania Timback) Diarienummer RHK Extra ärende Representanter till samråd för externa relationer (Viveca Reimers) A. Styrmodell för organisationsstöd (Annika Ottosson) B. Gruppmöte C. Beslutsmöte D. Informationsärenden a. West Pride (Maria Talja) b. MR-dagarna (Maria Talja) c. Rapport från kansliet d. Rapport från presidiet e. Rapport från ledamöter f. Övriga frågor E. Tema Workshop - rekommendationer för det framtida arbetet inom ramen för VG2020 (Mats Granér, Data och analys) Kristina Grapenholm, Ordförande kommittén för rättighetsfrågor Tänk på miljön. Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

4 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Västra Götalandsregionen Koncernkontoret avdelning rättighet Handläggare: Annika Ottosson Telefon: E-post: Till kommittén för rättighetsfrågor Marsrapport 2015 Förslag till beslut 1. Kommittén för rättighetsfrågor antar förslag till marsrapport 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Beskrivning av ärendet Delårsrapport för mars 2015 är bifogad till handlingarna. Koncernkontoret avdelning rättighet, Viveca Reimers Avdelningschef Bilagor (via länk) 1. Detaljbudget Verksamhetsplan 2015 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/s pacesstore/e1c1319e-b e-cf56b0fd1c48?a=false&guest=true Beslutet skickas till Regionkansliets ledningskansli Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 Sida 1(11) Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Verksamheten har löpt enligt plan vad gäller kompetensutvecklingsinsatser kring mänskliga rättigheter och inventering i TD-tillgänglighetsdatabasen, vilket utgör regionfullmäktiges mål i relation till kommittén för rättighetsfrågor. Fullmäktiges uppdrag gäller bland annat uppföljning av beslutade handlingsplaner, och här har en halvtidsuppföljning av CEMR-deklarationen gjorts med rekommendationer inför slututvärderingen. En plattform gällande modeller för uppföljning av barns levnadsvillkor har tagits fram i samarbete mellan VG-regionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Göteborgs Stad. Uppföljning av handlingsplanen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen tillsammans med Område inköp inom Regionservice är slutförd. Kommittén har fattat beslut om vilka intresseorganisationer som bereds möjlighet att delta i arvoderade samråd under mandatperioden och också fördelat organisationsstöd enligt sina riktlinjer. Arbetet med att pröva och utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt i tre regionala verksamheter går mot sitt slut (Angereds Närsjukhus, Psykosvårdskedja Nordost samt Bohusläns Museum). Fokus för perioden har i stor utsträckning varit det fortsatta arbetet med pilotmiljöerna efter det att projektet avslutats. Sökträffarna på TD:s publika sida har under de första tre månaderna ökat från år 2014 till år TD-filmen TD Bra för alla- nödvändig för några har färdigställts och finns på hemsidan har vunnit GULD i World media festival inom kategorin Public Relations: Human Relations and Values. På personalsidan har kansliet utökats med 10 medarbetare jämfört med 2014 genom att delar av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter överförts samt att ett antal unga inventerare anställts inom ramen för samarbetet med HR- avdelningen kring långtidsarbetslösa ungdomar. Sjukfrånvaron under perioden är låg och långtidsfrånvaron obefintlig. Kommitténs rambudget fördelas huvudsakligen mellan tre stora poster: personalkostnader, stöd till föreningslivet samt utvecklingsmedel (bland annat för TD, tillgänglighetsdatabasen). Kostnaderna följer budget med undantag av avvikelser för kostnader gällande omställning av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, vilka kommer att justeras på årsbasis genom ianspråktagande av eget kapital.

6 Sida 2(11) Kommittén för rättighetsfrågor 4. Verksamheten Jämställdhet (med utgångspunkt i handlingsplan för implementering av CEMRdeklarationen, strategin Jämställt Västra Götaland): Arbetet med modellen för jämställdhetsintegrerad budget och årsredovisning avvaktar den nya organisationen. En halvtidsuppföljning av CEMR-deklarationen har slutförts med rekommendationer inför slututvärderingen. Halvtidsuppföljningen bygger på intervjuer med tjänstepersoner som arbetar inom olika sekretariat, kunskapscentrum och enheter kopplade till handlingsplanen. Halvtidsuppföljningen av jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland har inletts i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Contextio Ethnographics har anlitats för uppdraget. Barnets rättigheter (med utgångspunkt i handlingsplanen för implementering av Barnkonventionen): Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har under perioden genomfört flera grundutbildningar kring Barnkonventionen, bland annat i Lysekil, Mark, Mölndal för politiker och förvaltningar. På Högskolan Väst och i Vara kommun har utvecklingsenheten hållit föreläsningar om praktiska verktyg o metoder för barn och ungas delaktighet o inflytande. Under perioden har en plattform tagits fram i samarbete mellan Rättighetskommitténs kansli, folkhälsosekretariatet, Göteborgsregionens kommunalförbund, länsstyrelsen Västra Götaland samt Göteborgs Stad gällande modeller för uppföljning av barns levnadsvillkor. Ett första möte är planerat i april, där även SKL kommer att delta med en representant. Fysisk tillgänglighet/upphandling: Uppföljning av handlingsplanen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen tillsammans med Område inköp inom Regionservice är genomförd. De nationella minoriteterna: Arbetet med handlingsplanen avvaktar uppstarten av samrådet i maj månad.

7 Sida 3(11) Kommittén för rättighetsfrågor 5. Personal Kansliet har under perioden utökas med fyra medarbetare genom övertagande av delar av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Avdelningen är arbetsgivare för unga som varit långtidsarbetslösa i ett samarbete med HRstrategiska avdelningen. De 10 inventerarna är anställda på TD-enheten med uppdrag att inventera i TD, tillgänglighetsdatabasen. Ytterligare 4 kommer att börja 1 april. Dessutom anställs 4 ungdomar från ViA-projektet med särskild handledare. 5.1 Lönestruktur Förvaltningen har klarat 2014 års löneöversyn under första kvartalet och gjort utbetalning med april lönen Lönekartläggning har gjorts förvaltningsgemensamt utifrån BAS systemet. Vid lika arbete sker kartläggning utifrån avdelning och enhet. Utrymmet var 2,5 %. I 2014 års löneöversyn gjordes en prioritering av kvinnors lön i förhållande till männens lön i basgrupp G och H. Det innebar att kvinnor har fått mer i löneökning än män. Lönespännvidd mäter spridning på löner inom de olika grupperna av anställda. Inom förvaltningen är populationen för liten för att få ett bra mätresultat Personalvolym Rättighetskommittén Anställda och nettoårsarbetare (åa) per personalgrupp mar-15 mar-14 Etikett/Kategori Anställda Nettoåa Anställda Nettoåa Summa 40 35, ,61 Siffrorna inkluderar de som är anställda för det så kallade TD projektet.

8 Sida 4(11) Kommittén för rättighetsfrågor 5.4. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Kvinnor 1,8 0,8 Män 3,7 0,2 Totalt 2,7 0,6 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Kvinnor 0 0 Män 0 0 Totalt Personalkostnadsanalys Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 OB-tillägg Mertid, komp, fyllnadsers Enkel övertid Kval övertid SUMMA Kostnaderna för OB tillägg med mera har ökat jämfört med samma period föregående år, beroende på att fler personer arbetar i TD projektet Ekonomi Skickas separat eftersom böckerna inte stängt ännu.

9 Sida 5(11) Kommittén för rättighetsfrågor Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse A. Regionfullmäktiges mål Rättighetskommittén ska erbjuda regionorganisationen utbildning för att minska ojämlikhet och diskriminering. Under perioden har tre förvaltningsledningar erhållit utbildningen Värdighet, Delaktighet, Möjlighet som är en basutbildning om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer samt om ett rättighetsbaserat förhållningssätt: Kultur i Väst, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Kultursekretariatet. Planering och fastställande av datum för utbildning för förvaltningsledningar har skett för ytterligare sju förvaltningsledningar: Regionteater Väst (7 april), Västfastigheter (8 april), Närhälsan (5 maj), Folktandvården (17 juni), Kungälvs sjukhus (1 september), Skaraborgs sjukhus (SKAS) (7 oktober) och Alingsås lasarett (15 oktober). För ytterligare elva förvaltningar pågår planering för utbildningstillfälle under För att erbjuda nytillkomna politiker och de politiker som inte deltagit i tidigare utbildningar under 2013 och 2014 basutbildningen erbjuds sex utbildningstillfällen att välja mellan under Det första tillfället var 25 mars men fick ställas in på grund av för få anmälda. Övriga utbildningstillfällen är satta till 13 april, 27 maj, 3 september, 28 oktober och 2 november. Rättighetskommittén ansvarar för att regionens verksamheter ska kunna inventeras och att varje verksamhet görs tillgänglig för alla regionens invånare. Under januari- mars har 10 nya unga inventerare påbörjat sitt arbete och inventerat sammanlagt 54 verksamheter samt daterat upp förändringar i redan inventerade verksamheter. 711 verksamheter är hittills inventerade av det kända ingångsvärdet 985 år 2014, dvs 72%. Under de första månaderna i år har fokus varit på barnmorskemottagningarna, ungdomsmedicin, tandvård men även några rehab. Antalet kända verksamheter växer och uppgår i mars till Detta beror dels på att rehab nu ingår i vårdvalet och dels att det är mycket svårt att få fram aktuella listor på alla de verksamheter som Västra Götalandsregionen driver helt eller delvis. 5 av 6 bolag är hittills inventerade, vilket utgör 83%. Västtrafik terminaler och hållplatser är inte inventerade i TD. En handlingsplan håller på att diskuteras. 51 upphandlade leverantörer är inventerade av totalt 68, det vill säga 75%. När det gäller regionens egna ägda fastigheter som sjukhus och naturbruksgymnasier har regionstyrelsen utifrån en gemensam skrivelse från kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämnden beslutat att under en 3-årsperiod avsätta 90 mnkr för åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i egna fastigheter samt 5 mnkr för inventering och TD-rapporter. Inventeringsarbetet kommer att genomföras av TD-enheten med hjälp av fyra unga som

10 Sida 6(11) Kommittén för rättighetsfrågor tidigare arbetat i det pågående gemensamma TD-projektet med HR-strategiska avdelningen. Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för inventeringen före och efter att enkelt avhjälpta hinder blivit åtgärdade. Fastighetsnämnden ansvarar för att åtgärda de brister som kommer fram i inventeringen. Kommittén för rättighetsfrågors egna mål Mål 1. Västra Götalandsregionens verksamheter, skyldighetsbärarna, stärks i sin kapacitet att respektera, skydda, uppfylla och bevaka de mänskliga rättigheterna Rättighetskommitténs kansli har bättre metoder och verktyg för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Kansliets arbete med att pröva och utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt i tre regionala verksamheter håller på att avslutas, Angereds Närsjukhus, Psykosvårdskedja Nordost samt Bohusläns Museum. Fokus för perioden har i stor utsträckning varit det fortsatta arbetet med pilotmiljöerna efter att projektet avslutas i maj En rättighetsanalys har gjorts kring rätten till bostad inom psykosvården. Angereds Närsjukhus har fokuserat på invånarsamtal, funktionen MR-mentorer och indikatorer för att mäta utvecklingen av mänskliga rättigheter. Under perioden har möten hållits mellan de tre pilotmiljöerna och filmbyrån Ibiz kring den film som ska komplettera projektets slutrapport. Kansliet har tagit fram ett första utkast till regionalt förhållningssätt kring kriterierna för ett rättighetsbaserat arbetssätt, med frågeguide. Projektets följeforskare MR-piloterna har under perioden lämnat del-slutrapport för arbetet vid Bohusläns Museum/Västarvet. Främjandeenheten och utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har påbörjat en gemensam diskussion om hur en webbutbildning om mänskliga rättigheter kan utformas. Kansliet har träffat projektgruppen för upphandling av bemanningsläkare för att diskutera vilka lämpliga krav på mänskliga rättigheter som kan ställas i upphandlingen. Samtalet fördes utifrån det rättighetsbaserade verktyg (checklista) arbetsgruppen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling har tagit fram. Resultatet blev att det nu krävs att det bemanningsföretag som vinner upphandlingen ser till att alla deras läkare går två webbutbildningar som Västra Götalandsregionen använder; en utbildning om bemötande av personer med funktionsnedsättning och en jämställdhetsutbildning (KRUS). Inom ramen för KAIROS och dialogprojektet har rapporten Invånardialogens roll och former färdigställts. Det har även genomförts två dialogseminarier för att diskutera ungas medskapande samt invånardialog. Större forskningsprojekt har haft flera deltidsavstämningar med kommittén och kansliet under projektperioden. För att försöka standardisera forskningsrapporterna har forskarna fått Västra Götalandsregionens riktlinjer för klarspråk samt rättighetskommitténs kanslis kvalitetskriterier för rapporter. Forskningsprojekten har slutredovisats muntligt för kommittén Skyldighetsbärarens kunskap om rättighetsbärarnas situation och de brister som finns

11 Sida 7(11) Kommittén för rättighetsfrågor inom Västra Götalandsregionen ökar. Två uppdragsforskningsprojekt har avslutats under 2015: Invånardialogens roll och former respektive Ungas medskapande. Ett uppdragsforskningsprojekt om Mänskliga rättigheter i offentlig upphandling beräknas avslutas under våren Ett nytt uppdragsforskningsprojekt om Tillgänglighetsdatabasen (TD) har utlysts i januari För att bedöma ansökningarna om uppdragsforskning om TD har kansliet tillsatt ett tillfälligt forskarråd, med Evastina Björk, Susanne Fransson och Peter Johansson Stärkta relationer till övriga verksamheter i koncernen Arbetet för förbättrad psykisk hälsa i samverkan med folkhälsosekretariatet, KJV och Trollhättans stad fortgår. Kansliet deltar i ett flertal interna arbetsgrupper däribland samverkansplattform för interkulturell dialog, sociala investeringsmedel, överenskommelse socialt arbete mm. Arbetet med att identifiera kommitténs och kansliets strategiskt viktiga relationer har påbörjats. Jämstrat-samarbetet har varit vilande under perioden på grund av omorganisationen. Inga gemensamma presidieöverläggningar har genomförts Verksamheter i Västra Götalandsregionen guidas tydligare till ett rättighetsbaserat arbetssätt genom styrdokument. Under perioden har kansliet deltagit i möten med regionkansliet om förslaget till MR-policy. Enligt uppgift från regionkansliet väntas behandling av ärendet ske av RS och RF under senvåren RF förväntas behandla dessa frågor 14 april Mål 2. Invånarna, rättighetsbärarna, stärks i sin egenmakt i förhållande till Västra Götalandsregionen 2.1. Företrädare för rättighetsbärarna får bättre resurser för att ur ett MR-perspektiv driva sina egna frågor. Kansliet har utlyst och handlagt organisationsbidrag till hbtq-organisationer för arbetet år Tre organisationer beviljades bidrag. Likaså har tre barnrättsorganisationer beviljats bidrag för Under kvartalet har kansliet träffat Göteborgs romska råd samt representanter för det sverigefinska föreningslivet i samband med beredning av organisationsstöd och samrådets sammansättning. I februari redovisade rättighetskommitténs kansli statsbidragets användning för 2014 till Länsstyrelsen i Stockholms län. Kansliet har tagit fram nya uppföljningsblanketter för forskningsprojekt, konsultrapporter och projektmedel. Blanketterna innehåller en ekonomisk uppföljning, bland annat utifrån kön (kvinna/man/andra könskategorier). Blanketten följer även upp projektets syfte, genomförande och hur samarbetet med kansliet har fungerat.

12 Sida 8(11) Kommittén för rättighetsfrågor 2.2. Företrädare från civilsamhället blir i större utsträckning lyssnade till samt får större möjlighet att påverka och vara delaktiga. Vid kommitténs första möte i januari fattades beslut om nya riktlinjer för samråd Kansliet utlyste de olika samråden i början av februari. Kommittén för rättighetsfrågor beslutade 20 mars att i samrådet ålder med inriktning barnrätt erbjuda plats till BRIS Region Väst, Fryshuset Göteborg, Rädda Barnen Region Väst, Göteborgs Räddningsmission, Tjejjouren Väst och Unicef. Pensionärsrådet kommer att konsulteras vad gäller äldres rättigheter. Samrådet jämställdhet och hbtq utgörs av EKHO Göteborg, Homan, Kvinno- och tjejjouren ADA, Mötesplats Simone, Resurscentra EDCS, RFSL Göteborg, RFSL Skaraborg, RFSU Göteborg, Stolta Föräldrar, Transföreningen FPES och West Pride. I samrådet för mänskliga rättigheter återfinns DHR, Göteborgs Rättighetscenter, Ibn Rushd, Integrationsforum Trollhättan, Interreliglösa centret, Sensus, Stadsmissionen, Ungdom mot rasism. Till samrådet för nationella minoriteter inbjöds Göteborgs romska råd, Göteborgs sameförening, Judiska föreningen i Borås, Judiska församlingen i Göteborg (enhetsförsamling), Kulturgruppen resandefolket, Sverigefinska pensionärer i Göteborg, Sverigefinska riksförbundet distrikt Västra Götaland, Sverigefinska Samarbetsorganet i Borås samt Sverigefinska ungdomsförbundet i Göteborg Samrådet för funktionshindersfrågor har genomfört ett valberedningsarbete och har nu 11 utsedda företrädare för de fem olika svårigheterna Grupper med svagt skydd stärks i förhållande till arbetsmarknaden. 10 inventerare började i januari I ett gemensamt beslut med HR-strategiska anställs de unga under hela Detta ger ökade möjligheter för dem att lära sig uppgiften, känna trygghet i att klara att utföra arbetsuppgiften och få ett CV med längre anställningstid. Mål 3. Drifta, utveckla och bredda TD (Tillgänglighetsdatabasen) 3.1. Fler avtalsparter är aktiva i TD. TD har presenterats för handikapprådet i Sotenäs kommun, via videolänk till Region Skåne, internt till konferens och utbildningscentrum. Den årliga Användarträffen har även genomförts då samtliga avtalsparter bjuds in. I samband med denna genomfördes även utbildning i inventering, områdes- samt avtalsadministratör och rapporthantering. Såväl Användarträff som samtliga utbildningar fick väldigt gott betyg från deltagarna och tätare träffar efterfrågas. Ett möte angående pilotprojekt med Statens Fastighetsverk och Världskulturmuseerna har genomförts. Flertalet möten, avstämningar och genomgångar med Svenska Mässans och Gotevent är gjorda kring deras inventeringsarbete. Planering inför inventering i Bryssel av Europaparlamentet är slutförd tillsammans med Externa relationer. I juni ska EU-parlamentet inventeras och i samband med detta ska TD

13 Sida 9(11) Kommittén för rättighetsfrågor presenteras för presumtiva intresserade samarbetspartners. Kommunerna Sotenäs, Karlsborg, Härryda, Götene, Mariestad, Borås Stad och Lerum har utbildat ny personal som ska arbeta i TD. Varbergs och Bohus fästning har fått skräddarsydda formulär för att passa deras unika verksamheter. Mer anpassad utformning av enskilda inventeringsfrågor kvarstår. Även Svenska Mässan har fått unikt uppbyggda formulär som kan integreras med deras behov att informera besökare till såväl Mässan som Gothia Towers TD:s information finns på fler språk. Arbete med att skapa ett översättningssystem pågår med syfte att få ut översättningar mer automatiskt. När det säkerställts att arbetsmetoden är framgångsrik kommer romani chib att föras in. Översättning är gjord till spanska men ännu inte inlagt i TD för publik visning. Finska och tyska har genomgått en översyn och kommer att läggas ut publikt samtidigt som spanska Systemutvecklingen är kontinuerligt genomförd. TD- enheten har i samarbete med VGR IT upphandlat leverantören Zerochaos och dess underleverantör Precio. Kraven är att leverantören ska säkra kunskapen om TD hos flera medarbetare. Arbetssättet är enligt Scrum- metoden. Det innebär en tät samverkan mellan TD-enheten och leverantören där de uppgifter som ska göras prioriteras och genomförs i treveckors cykler. Innan de nya funktionerna läggs ut för allmänheten har TD-enheten genomfört ett antal standardiserade tester. Var nionde vecka sker lansering av större förändringar. De två stora regelverken baserade på Västra Götalandsregionens politiskt beslutade riktlinjer för Användbara och tillgängliga miljöer och TD-regelverkets lightversion är genomgångna och tas i drift inom kort. Regelverken har dessutom kompletterats och korrigerats med hänvisning till lagar samt uppdaterade värden. Nytt regelverk för publicering av anläggningar är framtaget. Det nya regelverket säkrar publiceringsprocessen i systemet och minskar mängden data påtagligt. Ny statusrapport är framtagen för att möjliggöra kontroll av vilka inventeringar som måste uppdateras, vilka som är inventerade men inte publicerade samt vilka som inte har påbörjad inventering. Nya formulär för lekplats och handikapparkering i stad har arbetats fram. 5 nya manualer för avtalsparter och användare av TD är framtagna (Digital färgläsare, Filtrering av rapporter, RSS installation för att följa TD-nyheter, Hämta värden mellan anläggningar, Bildmanual, för fotografering) 3.4. Stabil plattform för TD finns inom koncernen Ett antal arbetsmöten är genomförda med branschen. Ett utkast till ny SLA (service-level agreement) är framtagen Stödfunktioner för beställare, förvaltningar och avtalsparter är skapade. 3 möten har genomförts med Västfastigheter och 2 med HSNK bland annat i syfte att ta fram

14 Sida 10(11) Kommittén för rättighetsfrågor en fungerande process kring granskningen av återstående enheter inom Vårdval Rehab, hur uppföljningen av vårdcentralerna inom VG Primärvård ska ske. Regionstyrelsen fastslog i mars hur samverkansprocessen mellan TD-enhetens inventeringar och Västfatstigheters åtgärder ska samverka. När det gäller de egna verksamheterna inventerar TD, Fastighetsnämnden åtgärdar och ny inventering görs. Rapporter lämnas till regionstyrelsen av kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämnden. När det gäller regionala verksamheter i externa/förhyrda lokaler inventeras dessa i TD. Därefter erbjuder Västfastigheter kompetensstöd till verksamheter mot ersättning. Inventeringsutbildningar har hållits vid tre tillfällen, Områdesadministratörsutbildningar vid två tillfällen, Avtalsadministratörsutbildning vid två tillfällen samt Rapporthanteringsutbildning vid två tillfällen. 73 % av de 711 inventerade verksamheterna har tillgängliga rapporter TD är breddat till fler diskrimineringsgrunder Brister och hinder som kan påverka möjligheten för rättighetsbärarna att ta del av Västra Götalandsregionens verksamheter ska synliggöras för skyldighetsbärarna i TD-rapporter. HSNK, Västfastigheter, sjukhusen Kungälv och Uddevalla, Närhälsan och Folktandvården har fått TD-rapporter på de inventerade anläggningarna. Möte har ägt rum med HSNK, Västfastigheter samt Folktandvårdens fastighetsenhet för att diskutera rapporterna. Ett samarbete har påbörjats med HSNK och Västfastigheter för att ta fram en metod kring enkelt avhjälpta hinder. Det har gemensamt beslutats att det ska ske genom en pilottest på slumpvis framtagna vårdenheter varav 5 är vårdcentraler och 2 rehabenheter som har inventerats. Dessa ska gemensamt analyseras för att hitta en kvalitetssäkrad metod Antal sökträffar på TDs publika sida ökar Sökträffarna på TD:s publika sida har under de första tre månaderna ökat från år 2014 till år Det innebär en dryg fördubbling med 103,36% Verktyg för Inventering av tillgänglighet för kvarboende för äldre och personer med funktionsnedsättning i befintligt fastighetsbestånd finns. Det totala antalet abonnenter är 28. Under 2014 hade TIBB 14 abonnenter och under perioden januari mars 2015 tillkom 14. Ett arbete har påbörjats att kartlägga förutsättningar för att integrera TIBB i TD. Genom att kombinera de styrkor som TD och TIBB har kommer Västra Götalandsregionen i framtiden genom TD att kunna erbjuda ett smidigt verktyg för inventering av befintligt bostadsbestånd. Medarbetare från TD-enheten har medverkat vid en nationell nätverkskonferens hos SABO i Stockholm kring tillgänglighetsinventeringar, och där en genomgång av inventeringsverktyget TIBB hölls. TD presenterades också som ett alternativ.

15 Sida 11(11) Kommittén för rättighetsfrågor Mål 4. Utveckla och upprätthålla externa relationer 4.1. Uppdaterade på kunskapsutvecklingen inom MR-området Kansliet har deltagit vid en SKL-konferenser med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter. Kansliet har deltagit i SKL:s barnrättsnätverk samt ett nationellt nätverk kring mänskliga rättigheter Aktiv aktör i MR-diskursen Remisser/motioner har besvarats gällande Västra Götalandsregionen som nav för kunskapsutveckling inom integration och mångfald samt klimatväxling. Samverkan har skett med Länsstyrelsen på jämställdhets- och integrationsområdet Kunskapen om TD stärks i landet TD-filmen TD Bra för alla- nödvändig för några har färdigställts och finns på hemsidan Filmen är anpassad på olika medier med teckentolkning, syntolkning, textning samt engelska textat och dubbat. Filmen har vunnit GULD i World media festival inom kategorin Public Relations: Human Relations and Values.

16 Sida 1(11) Kommittén för rättighetsfrågor 6. Ekonomi Kommitténs rambudget fördelas huvudsakligen mellan tre stora poster: personalkostnader, stöd till föreningslivet samt utvecklingsmedel (bland annat för TD, tillgänglighetsdatabasen). Personalkostnaderna är svåra att förutsäga i dagsläget på grund av den organisationsöversyn av de centrala kanslierna som pågår. Kostnaderna är budgeterade utifrån 2014 års personal samt förstärkning av resurser kring inventeringen i TD, Tillgänglighetsdatabasen och en överföring av fyra medarbetare från Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Organisationsstöd, stipendier, projektbidrag och FoU-medel ges respektive kostnadsramar som inte överträds. Utvecklingsmedlen anpassas löpande utifrån ram Resultat Ansvar Ackumulerat Periodiserad Periodiserad Årsbudget kostn intäkt/bidrag avvikelse/resultat regionbidrag Avvikelser: : Den stora avvikelsen består av externa konsultkostnader som inte periodiserats (500 tkr). På årsbasis kommer utfall att följa budget. Intern fakturering gällande handledning av unga inventerare till HR-avdelningen clearas först i slutet av året (100 tkr per 31/3) : Utbetalning av organisationsbidrag, projektbidrag och FoU-bidrag kan avvika från periodiseringen. På årsbasis kommer ackumulerad kostnad att följa budget : Utbetalning av stöd gällande MR-dagarna har ännu inte gottgjorts genom det egna kapitalet (500 tkr) : Kostnader för marknadsföring har ännu inte utnyttjats. Dessutom har intäkter för

17 Sida 2(11) Kommittén för rättighetsfrågor extern fortbildning samt för TIBB tillkommit, vilka inte är budgeterade (230 tkr). Uppföljning av externa konsultkostnader, konto 7551 och IT-tjänster 754X Rättighetskommitténs Kansli (tkr) Besparingar per Konto Kto/Benämning Utfall 1503 Budget 1503 Utfall Konsulter * IT-tjänster Konto 7551 avviker på grund av ej periodiserade kostnader för externa konsulter. På årsbasis balanseras utfall mot budget. 6.2 Eget kapital Rättighetskommittén har fått beviljat att ta 1,5 mnkr i anspråk under 2015 för följande ändamål. Under första kvartalet har ett stöd på 500 tkr utbetalats till föreningen Ordfront för MR-dagarna november 2015.

18 Sida 3(11) Kommittén för rättighetsfrågor 7. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Kommittén för rättighetsfrågor No t Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat No t Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0

19 Sida 4(11) Kommittén för rättighetsfrågor Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 0 0 Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0

20 Sida 5(11) Kommittén för rättighetsfrågor No t Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

Delårsrapport mars 2015 Kommittén för rättighetsfrågor. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Delårsrapport mars 2015 Kommittén för rättighetsfrågor. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Kommittén för rättighetsfrågor Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse A. Regionfullmäktiges mål Kommittén för rättighetsfrågor ska erbjuda regionorganisationen utbildning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Sammanträde: Kommittén för rättighetsfrågor Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Grand Hotel i Borås

Sammanträde: Kommittén för rättighetsfrågor Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Grand Hotel i Borås Protokoll 43-51 _ Sammanträde: Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Plats: Grand Hotel i Borås Beslutande Tord Karlsson (S) Kristina Grapenholm (FP) Laila Neck (S) Susanne Arvidsson (S)

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) : Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 21 juni 2013

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 21 juni 2013 Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 14 juni 2013 Klockan: 9:15 c:a 16.00 Lokal: Scandic Crown i Göteborg Adress: Polhemsplatsen 3, 411 11. Lunch: kl. 12.00 13.00 Möten med

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Folkhälsokommittén

Delårsrapport augusti 2015 Folkhälsokommittén Sida 1(8) Delårsrapport augusti 2015 Folkhälsokommittén 1. Sammanfattning Regionfullmäktiges mål för folkhälsokommittén är att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa hos invånarna i hela Västra Götaland.

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Kommittén för rättighetsfrågor

Delårsrapport augusti 2014 Kommittén för rättighetsfrågor Sida 1(13) Delårsrapport augusti 2014 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Arbetet med fullmäktiges mål kring den fysiska tillgängligheten via TDtillgänglighetsdatabasen har under perioden

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(16) Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer