Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor

2 1 (2) Föredragningslista till kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 24 april 2015 Plats: Scandic Crown i Göteborg Tid: kl. 9:30 c:a 16:00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Samråden (beredningsgrupperna) - 30 minuter Agendan till kommittén för rättighetsfrågors sammanträde Beslutsärenden 1. Marsrapport (Annika Ottosson) Diarienummer RHK Människorättsstipendium 2015 (Anna Jacobson) Diarienummer RHK Slutredovisning av forskningsrapport: Indikatorer för rätten till bästa möjliga hälsa i Västra Götaland -Emerga (Anna Jacobson) Diarienummer RHK Motion av Håkan Lögnitz m. fl (SD) om könsstympning av pojkar (Jesper Svensson) Diarienummer RHK Förslag om fördelning av organisationsstöd till föreningar som företräder den nationella minoriteten romer (Jesper Svensson) Diarienummer RHK Återremiss av ärendet om organisationsbidrag till föreningen PappaBarn (Emma Broberg) Diarienummer RHK Erbjudande om att Homan får plats i samrådet för jämställdhet och hbtq-frågor (Maria Talja) Diarienummer RHK Remiss från Göteborg Stad: Handlingsplan för kommunala insatser för EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner (Anna Jacobson) Diarienummer RHK Politisk referensgrupp till sociala investeringsmedel 2015 (Anna Jacobson) Diarienummer RHK

3 2(2) 10. Anmälningsärenden (Vania Timback) Diarienummer RHK Extra ärende Representanter till samråd för externa relationer (Viveca Reimers) A. Styrmodell för organisationsstöd (Annika Ottosson) B. Gruppmöte C. Beslutsmöte D. Informationsärenden a. West Pride (Maria Talja) b. MR-dagarna (Maria Talja) c. Rapport från kansliet d. Rapport från presidiet e. Rapport från ledamöter f. Övriga frågor E. Tema Workshop - rekommendationer för det framtida arbetet inom ramen för VG2020 (Mats Granér, Data och analys) Kristina Grapenholm, Ordförande kommittén för rättighetsfrågor Tänk på miljön. Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

4 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Västra Götalandsregionen Koncernkontoret avdelning rättighet Handläggare: Annika Ottosson Telefon: E-post: Till kommittén för rättighetsfrågor Marsrapport 2015 Förslag till beslut 1. Kommittén för rättighetsfrågor antar förslag till marsrapport 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Beskrivning av ärendet Delårsrapport för mars 2015 är bifogad till handlingarna. Koncernkontoret avdelning rättighet, Viveca Reimers Avdelningschef Bilagor (via länk) 1. Detaljbudget Verksamhetsplan 2015 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/s pacesstore/e1c1319e-b e-cf56b0fd1c48?a=false&guest=true Beslutet skickas till Regionkansliets ledningskansli Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 Sida 1(11) Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Verksamheten har löpt enligt plan vad gäller kompetensutvecklingsinsatser kring mänskliga rättigheter och inventering i TD-tillgänglighetsdatabasen, vilket utgör regionfullmäktiges mål i relation till kommittén för rättighetsfrågor. Fullmäktiges uppdrag gäller bland annat uppföljning av beslutade handlingsplaner, och här har en halvtidsuppföljning av CEMR-deklarationen gjorts med rekommendationer inför slututvärderingen. En plattform gällande modeller för uppföljning av barns levnadsvillkor har tagits fram i samarbete mellan VG-regionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Göteborgs Stad. Uppföljning av handlingsplanen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen tillsammans med Område inköp inom Regionservice är slutförd. Kommittén har fattat beslut om vilka intresseorganisationer som bereds möjlighet att delta i arvoderade samråd under mandatperioden och också fördelat organisationsstöd enligt sina riktlinjer. Arbetet med att pröva och utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt i tre regionala verksamheter går mot sitt slut (Angereds Närsjukhus, Psykosvårdskedja Nordost samt Bohusläns Museum). Fokus för perioden har i stor utsträckning varit det fortsatta arbetet med pilotmiljöerna efter det att projektet avslutats. Sökträffarna på TD:s publika sida har under de första tre månaderna ökat från år 2014 till år TD-filmen TD Bra för alla- nödvändig för några har färdigställts och finns på hemsidan har vunnit GULD i World media festival inom kategorin Public Relations: Human Relations and Values. På personalsidan har kansliet utökats med 10 medarbetare jämfört med 2014 genom att delar av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter överförts samt att ett antal unga inventerare anställts inom ramen för samarbetet med HR- avdelningen kring långtidsarbetslösa ungdomar. Sjukfrånvaron under perioden är låg och långtidsfrånvaron obefintlig. Kommitténs rambudget fördelas huvudsakligen mellan tre stora poster: personalkostnader, stöd till föreningslivet samt utvecklingsmedel (bland annat för TD, tillgänglighetsdatabasen). Kostnaderna följer budget med undantag av avvikelser för kostnader gällande omställning av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, vilka kommer att justeras på årsbasis genom ianspråktagande av eget kapital.

6 Sida 2(11) Kommittén för rättighetsfrågor 4. Verksamheten Jämställdhet (med utgångspunkt i handlingsplan för implementering av CEMRdeklarationen, strategin Jämställt Västra Götaland): Arbetet med modellen för jämställdhetsintegrerad budget och årsredovisning avvaktar den nya organisationen. En halvtidsuppföljning av CEMR-deklarationen har slutförts med rekommendationer inför slututvärderingen. Halvtidsuppföljningen bygger på intervjuer med tjänstepersoner som arbetar inom olika sekretariat, kunskapscentrum och enheter kopplade till handlingsplanen. Halvtidsuppföljningen av jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland har inletts i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Contextio Ethnographics har anlitats för uppdraget. Barnets rättigheter (med utgångspunkt i handlingsplanen för implementering av Barnkonventionen): Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har under perioden genomfört flera grundutbildningar kring Barnkonventionen, bland annat i Lysekil, Mark, Mölndal för politiker och förvaltningar. På Högskolan Väst och i Vara kommun har utvecklingsenheten hållit föreläsningar om praktiska verktyg o metoder för barn och ungas delaktighet o inflytande. Under perioden har en plattform tagits fram i samarbete mellan Rättighetskommitténs kansli, folkhälsosekretariatet, Göteborgsregionens kommunalförbund, länsstyrelsen Västra Götaland samt Göteborgs Stad gällande modeller för uppföljning av barns levnadsvillkor. Ett första möte är planerat i april, där även SKL kommer att delta med en representant. Fysisk tillgänglighet/upphandling: Uppföljning av handlingsplanen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen tillsammans med Område inköp inom Regionservice är genomförd. De nationella minoriteterna: Arbetet med handlingsplanen avvaktar uppstarten av samrådet i maj månad.

7 Sida 3(11) Kommittén för rättighetsfrågor 5. Personal Kansliet har under perioden utökas med fyra medarbetare genom övertagande av delar av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Avdelningen är arbetsgivare för unga som varit långtidsarbetslösa i ett samarbete med HRstrategiska avdelningen. De 10 inventerarna är anställda på TD-enheten med uppdrag att inventera i TD, tillgänglighetsdatabasen. Ytterligare 4 kommer att börja 1 april. Dessutom anställs 4 ungdomar från ViA-projektet med särskild handledare. 5.1 Lönestruktur Förvaltningen har klarat 2014 års löneöversyn under första kvartalet och gjort utbetalning med april lönen Lönekartläggning har gjorts förvaltningsgemensamt utifrån BAS systemet. Vid lika arbete sker kartläggning utifrån avdelning och enhet. Utrymmet var 2,5 %. I 2014 års löneöversyn gjordes en prioritering av kvinnors lön i förhållande till männens lön i basgrupp G och H. Det innebar att kvinnor har fått mer i löneökning än män. Lönespännvidd mäter spridning på löner inom de olika grupperna av anställda. Inom förvaltningen är populationen för liten för att få ett bra mätresultat Personalvolym Rättighetskommittén Anställda och nettoårsarbetare (åa) per personalgrupp mar-15 mar-14 Etikett/Kategori Anställda Nettoåa Anställda Nettoåa Summa 40 35, ,61 Siffrorna inkluderar de som är anställda för det så kallade TD projektet.

8 Sida 4(11) Kommittén för rättighetsfrågor 5.4. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Kvinnor 1,8 0,8 Män 3,7 0,2 Totalt 2,7 0,6 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Kvinnor 0 0 Män 0 0 Totalt Personalkostnadsanalys Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 OB-tillägg Mertid, komp, fyllnadsers Enkel övertid Kval övertid SUMMA Kostnaderna för OB tillägg med mera har ökat jämfört med samma period föregående år, beroende på att fler personer arbetar i TD projektet Ekonomi Skickas separat eftersom böckerna inte stängt ännu.

9 Sida 5(11) Kommittén för rättighetsfrågor Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse A. Regionfullmäktiges mål Rättighetskommittén ska erbjuda regionorganisationen utbildning för att minska ojämlikhet och diskriminering. Under perioden har tre förvaltningsledningar erhållit utbildningen Värdighet, Delaktighet, Möjlighet som är en basutbildning om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer samt om ett rättighetsbaserat förhållningssätt: Kultur i Väst, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Kultursekretariatet. Planering och fastställande av datum för utbildning för förvaltningsledningar har skett för ytterligare sju förvaltningsledningar: Regionteater Väst (7 april), Västfastigheter (8 april), Närhälsan (5 maj), Folktandvården (17 juni), Kungälvs sjukhus (1 september), Skaraborgs sjukhus (SKAS) (7 oktober) och Alingsås lasarett (15 oktober). För ytterligare elva förvaltningar pågår planering för utbildningstillfälle under För att erbjuda nytillkomna politiker och de politiker som inte deltagit i tidigare utbildningar under 2013 och 2014 basutbildningen erbjuds sex utbildningstillfällen att välja mellan under Det första tillfället var 25 mars men fick ställas in på grund av för få anmälda. Övriga utbildningstillfällen är satta till 13 april, 27 maj, 3 september, 28 oktober och 2 november. Rättighetskommittén ansvarar för att regionens verksamheter ska kunna inventeras och att varje verksamhet görs tillgänglig för alla regionens invånare. Under januari- mars har 10 nya unga inventerare påbörjat sitt arbete och inventerat sammanlagt 54 verksamheter samt daterat upp förändringar i redan inventerade verksamheter. 711 verksamheter är hittills inventerade av det kända ingångsvärdet 985 år 2014, dvs 72%. Under de första månaderna i år har fokus varit på barnmorskemottagningarna, ungdomsmedicin, tandvård men även några rehab. Antalet kända verksamheter växer och uppgår i mars till Detta beror dels på att rehab nu ingår i vårdvalet och dels att det är mycket svårt att få fram aktuella listor på alla de verksamheter som Västra Götalandsregionen driver helt eller delvis. 5 av 6 bolag är hittills inventerade, vilket utgör 83%. Västtrafik terminaler och hållplatser är inte inventerade i TD. En handlingsplan håller på att diskuteras. 51 upphandlade leverantörer är inventerade av totalt 68, det vill säga 75%. När det gäller regionens egna ägda fastigheter som sjukhus och naturbruksgymnasier har regionstyrelsen utifrån en gemensam skrivelse från kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämnden beslutat att under en 3-årsperiod avsätta 90 mnkr för åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i egna fastigheter samt 5 mnkr för inventering och TD-rapporter. Inventeringsarbetet kommer att genomföras av TD-enheten med hjälp av fyra unga som

10 Sida 6(11) Kommittén för rättighetsfrågor tidigare arbetat i det pågående gemensamma TD-projektet med HR-strategiska avdelningen. Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för inventeringen före och efter att enkelt avhjälpta hinder blivit åtgärdade. Fastighetsnämnden ansvarar för att åtgärda de brister som kommer fram i inventeringen. Kommittén för rättighetsfrågors egna mål Mål 1. Västra Götalandsregionens verksamheter, skyldighetsbärarna, stärks i sin kapacitet att respektera, skydda, uppfylla och bevaka de mänskliga rättigheterna Rättighetskommitténs kansli har bättre metoder och verktyg för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Kansliets arbete med att pröva och utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt i tre regionala verksamheter håller på att avslutas, Angereds Närsjukhus, Psykosvårdskedja Nordost samt Bohusläns Museum. Fokus för perioden har i stor utsträckning varit det fortsatta arbetet med pilotmiljöerna efter att projektet avslutas i maj En rättighetsanalys har gjorts kring rätten till bostad inom psykosvården. Angereds Närsjukhus har fokuserat på invånarsamtal, funktionen MR-mentorer och indikatorer för att mäta utvecklingen av mänskliga rättigheter. Under perioden har möten hållits mellan de tre pilotmiljöerna och filmbyrån Ibiz kring den film som ska komplettera projektets slutrapport. Kansliet har tagit fram ett första utkast till regionalt förhållningssätt kring kriterierna för ett rättighetsbaserat arbetssätt, med frågeguide. Projektets följeforskare MR-piloterna har under perioden lämnat del-slutrapport för arbetet vid Bohusläns Museum/Västarvet. Främjandeenheten och utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har påbörjat en gemensam diskussion om hur en webbutbildning om mänskliga rättigheter kan utformas. Kansliet har träffat projektgruppen för upphandling av bemanningsläkare för att diskutera vilka lämpliga krav på mänskliga rättigheter som kan ställas i upphandlingen. Samtalet fördes utifrån det rättighetsbaserade verktyg (checklista) arbetsgruppen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling har tagit fram. Resultatet blev att det nu krävs att det bemanningsföretag som vinner upphandlingen ser till att alla deras läkare går två webbutbildningar som Västra Götalandsregionen använder; en utbildning om bemötande av personer med funktionsnedsättning och en jämställdhetsutbildning (KRUS). Inom ramen för KAIROS och dialogprojektet har rapporten Invånardialogens roll och former färdigställts. Det har även genomförts två dialogseminarier för att diskutera ungas medskapande samt invånardialog. Större forskningsprojekt har haft flera deltidsavstämningar med kommittén och kansliet under projektperioden. För att försöka standardisera forskningsrapporterna har forskarna fått Västra Götalandsregionens riktlinjer för klarspråk samt rättighetskommitténs kanslis kvalitetskriterier för rapporter. Forskningsprojekten har slutredovisats muntligt för kommittén Skyldighetsbärarens kunskap om rättighetsbärarnas situation och de brister som finns

11 Sida 7(11) Kommittén för rättighetsfrågor inom Västra Götalandsregionen ökar. Två uppdragsforskningsprojekt har avslutats under 2015: Invånardialogens roll och former respektive Ungas medskapande. Ett uppdragsforskningsprojekt om Mänskliga rättigheter i offentlig upphandling beräknas avslutas under våren Ett nytt uppdragsforskningsprojekt om Tillgänglighetsdatabasen (TD) har utlysts i januari För att bedöma ansökningarna om uppdragsforskning om TD har kansliet tillsatt ett tillfälligt forskarråd, med Evastina Björk, Susanne Fransson och Peter Johansson Stärkta relationer till övriga verksamheter i koncernen Arbetet för förbättrad psykisk hälsa i samverkan med folkhälsosekretariatet, KJV och Trollhättans stad fortgår. Kansliet deltar i ett flertal interna arbetsgrupper däribland samverkansplattform för interkulturell dialog, sociala investeringsmedel, överenskommelse socialt arbete mm. Arbetet med att identifiera kommitténs och kansliets strategiskt viktiga relationer har påbörjats. Jämstrat-samarbetet har varit vilande under perioden på grund av omorganisationen. Inga gemensamma presidieöverläggningar har genomförts Verksamheter i Västra Götalandsregionen guidas tydligare till ett rättighetsbaserat arbetssätt genom styrdokument. Under perioden har kansliet deltagit i möten med regionkansliet om förslaget till MR-policy. Enligt uppgift från regionkansliet väntas behandling av ärendet ske av RS och RF under senvåren RF förväntas behandla dessa frågor 14 april Mål 2. Invånarna, rättighetsbärarna, stärks i sin egenmakt i förhållande till Västra Götalandsregionen 2.1. Företrädare för rättighetsbärarna får bättre resurser för att ur ett MR-perspektiv driva sina egna frågor. Kansliet har utlyst och handlagt organisationsbidrag till hbtq-organisationer för arbetet år Tre organisationer beviljades bidrag. Likaså har tre barnrättsorganisationer beviljats bidrag för Under kvartalet har kansliet träffat Göteborgs romska råd samt representanter för det sverigefinska föreningslivet i samband med beredning av organisationsstöd och samrådets sammansättning. I februari redovisade rättighetskommitténs kansli statsbidragets användning för 2014 till Länsstyrelsen i Stockholms län. Kansliet har tagit fram nya uppföljningsblanketter för forskningsprojekt, konsultrapporter och projektmedel. Blanketterna innehåller en ekonomisk uppföljning, bland annat utifrån kön (kvinna/man/andra könskategorier). Blanketten följer även upp projektets syfte, genomförande och hur samarbetet med kansliet har fungerat.

12 Sida 8(11) Kommittén för rättighetsfrågor 2.2. Företrädare från civilsamhället blir i större utsträckning lyssnade till samt får större möjlighet att påverka och vara delaktiga. Vid kommitténs första möte i januari fattades beslut om nya riktlinjer för samråd Kansliet utlyste de olika samråden i början av februari. Kommittén för rättighetsfrågor beslutade 20 mars att i samrådet ålder med inriktning barnrätt erbjuda plats till BRIS Region Väst, Fryshuset Göteborg, Rädda Barnen Region Väst, Göteborgs Räddningsmission, Tjejjouren Väst och Unicef. Pensionärsrådet kommer att konsulteras vad gäller äldres rättigheter. Samrådet jämställdhet och hbtq utgörs av EKHO Göteborg, Homan, Kvinno- och tjejjouren ADA, Mötesplats Simone, Resurscentra EDCS, RFSL Göteborg, RFSL Skaraborg, RFSU Göteborg, Stolta Föräldrar, Transföreningen FPES och West Pride. I samrådet för mänskliga rättigheter återfinns DHR, Göteborgs Rättighetscenter, Ibn Rushd, Integrationsforum Trollhättan, Interreliglösa centret, Sensus, Stadsmissionen, Ungdom mot rasism. Till samrådet för nationella minoriteter inbjöds Göteborgs romska råd, Göteborgs sameförening, Judiska föreningen i Borås, Judiska församlingen i Göteborg (enhetsförsamling), Kulturgruppen resandefolket, Sverigefinska pensionärer i Göteborg, Sverigefinska riksförbundet distrikt Västra Götaland, Sverigefinska Samarbetsorganet i Borås samt Sverigefinska ungdomsförbundet i Göteborg Samrådet för funktionshindersfrågor har genomfört ett valberedningsarbete och har nu 11 utsedda företrädare för de fem olika svårigheterna Grupper med svagt skydd stärks i förhållande till arbetsmarknaden. 10 inventerare började i januari I ett gemensamt beslut med HR-strategiska anställs de unga under hela Detta ger ökade möjligheter för dem att lära sig uppgiften, känna trygghet i att klara att utföra arbetsuppgiften och få ett CV med längre anställningstid. Mål 3. Drifta, utveckla och bredda TD (Tillgänglighetsdatabasen) 3.1. Fler avtalsparter är aktiva i TD. TD har presenterats för handikapprådet i Sotenäs kommun, via videolänk till Region Skåne, internt till konferens och utbildningscentrum. Den årliga Användarträffen har även genomförts då samtliga avtalsparter bjuds in. I samband med denna genomfördes även utbildning i inventering, områdes- samt avtalsadministratör och rapporthantering. Såväl Användarträff som samtliga utbildningar fick väldigt gott betyg från deltagarna och tätare träffar efterfrågas. Ett möte angående pilotprojekt med Statens Fastighetsverk och Världskulturmuseerna har genomförts. Flertalet möten, avstämningar och genomgångar med Svenska Mässans och Gotevent är gjorda kring deras inventeringsarbete. Planering inför inventering i Bryssel av Europaparlamentet är slutförd tillsammans med Externa relationer. I juni ska EU-parlamentet inventeras och i samband med detta ska TD

13 Sida 9(11) Kommittén för rättighetsfrågor presenteras för presumtiva intresserade samarbetspartners. Kommunerna Sotenäs, Karlsborg, Härryda, Götene, Mariestad, Borås Stad och Lerum har utbildat ny personal som ska arbeta i TD. Varbergs och Bohus fästning har fått skräddarsydda formulär för att passa deras unika verksamheter. Mer anpassad utformning av enskilda inventeringsfrågor kvarstår. Även Svenska Mässan har fått unikt uppbyggda formulär som kan integreras med deras behov att informera besökare till såväl Mässan som Gothia Towers TD:s information finns på fler språk. Arbete med att skapa ett översättningssystem pågår med syfte att få ut översättningar mer automatiskt. När det säkerställts att arbetsmetoden är framgångsrik kommer romani chib att föras in. Översättning är gjord till spanska men ännu inte inlagt i TD för publik visning. Finska och tyska har genomgått en översyn och kommer att läggas ut publikt samtidigt som spanska Systemutvecklingen är kontinuerligt genomförd. TD- enheten har i samarbete med VGR IT upphandlat leverantören Zerochaos och dess underleverantör Precio. Kraven är att leverantören ska säkra kunskapen om TD hos flera medarbetare. Arbetssättet är enligt Scrum- metoden. Det innebär en tät samverkan mellan TD-enheten och leverantören där de uppgifter som ska göras prioriteras och genomförs i treveckors cykler. Innan de nya funktionerna läggs ut för allmänheten har TD-enheten genomfört ett antal standardiserade tester. Var nionde vecka sker lansering av större förändringar. De två stora regelverken baserade på Västra Götalandsregionens politiskt beslutade riktlinjer för Användbara och tillgängliga miljöer och TD-regelverkets lightversion är genomgångna och tas i drift inom kort. Regelverken har dessutom kompletterats och korrigerats med hänvisning till lagar samt uppdaterade värden. Nytt regelverk för publicering av anläggningar är framtaget. Det nya regelverket säkrar publiceringsprocessen i systemet och minskar mängden data påtagligt. Ny statusrapport är framtagen för att möjliggöra kontroll av vilka inventeringar som måste uppdateras, vilka som är inventerade men inte publicerade samt vilka som inte har påbörjad inventering. Nya formulär för lekplats och handikapparkering i stad har arbetats fram. 5 nya manualer för avtalsparter och användare av TD är framtagna (Digital färgläsare, Filtrering av rapporter, RSS installation för att följa TD-nyheter, Hämta värden mellan anläggningar, Bildmanual, för fotografering) 3.4. Stabil plattform för TD finns inom koncernen Ett antal arbetsmöten är genomförda med branschen. Ett utkast till ny SLA (service-level agreement) är framtagen Stödfunktioner för beställare, förvaltningar och avtalsparter är skapade. 3 möten har genomförts med Västfastigheter och 2 med HSNK bland annat i syfte att ta fram

14 Sida 10(11) Kommittén för rättighetsfrågor en fungerande process kring granskningen av återstående enheter inom Vårdval Rehab, hur uppföljningen av vårdcentralerna inom VG Primärvård ska ske. Regionstyrelsen fastslog i mars hur samverkansprocessen mellan TD-enhetens inventeringar och Västfatstigheters åtgärder ska samverka. När det gäller de egna verksamheterna inventerar TD, Fastighetsnämnden åtgärdar och ny inventering görs. Rapporter lämnas till regionstyrelsen av kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämnden. När det gäller regionala verksamheter i externa/förhyrda lokaler inventeras dessa i TD. Därefter erbjuder Västfastigheter kompetensstöd till verksamheter mot ersättning. Inventeringsutbildningar har hållits vid tre tillfällen, Områdesadministratörsutbildningar vid två tillfällen, Avtalsadministratörsutbildning vid två tillfällen samt Rapporthanteringsutbildning vid två tillfällen. 73 % av de 711 inventerade verksamheterna har tillgängliga rapporter TD är breddat till fler diskrimineringsgrunder Brister och hinder som kan påverka möjligheten för rättighetsbärarna att ta del av Västra Götalandsregionens verksamheter ska synliggöras för skyldighetsbärarna i TD-rapporter. HSNK, Västfastigheter, sjukhusen Kungälv och Uddevalla, Närhälsan och Folktandvården har fått TD-rapporter på de inventerade anläggningarna. Möte har ägt rum med HSNK, Västfastigheter samt Folktandvårdens fastighetsenhet för att diskutera rapporterna. Ett samarbete har påbörjats med HSNK och Västfastigheter för att ta fram en metod kring enkelt avhjälpta hinder. Det har gemensamt beslutats att det ska ske genom en pilottest på slumpvis framtagna vårdenheter varav 5 är vårdcentraler och 2 rehabenheter som har inventerats. Dessa ska gemensamt analyseras för att hitta en kvalitetssäkrad metod Antal sökträffar på TDs publika sida ökar Sökträffarna på TD:s publika sida har under de första tre månaderna ökat från år 2014 till år Det innebär en dryg fördubbling med 103,36% Verktyg för Inventering av tillgänglighet för kvarboende för äldre och personer med funktionsnedsättning i befintligt fastighetsbestånd finns. Det totala antalet abonnenter är 28. Under 2014 hade TIBB 14 abonnenter och under perioden januari mars 2015 tillkom 14. Ett arbete har påbörjats att kartlägga förutsättningar för att integrera TIBB i TD. Genom att kombinera de styrkor som TD och TIBB har kommer Västra Götalandsregionen i framtiden genom TD att kunna erbjuda ett smidigt verktyg för inventering av befintligt bostadsbestånd. Medarbetare från TD-enheten har medverkat vid en nationell nätverkskonferens hos SABO i Stockholm kring tillgänglighetsinventeringar, och där en genomgång av inventeringsverktyget TIBB hölls. TD presenterades också som ett alternativ.

15 Sida 11(11) Kommittén för rättighetsfrågor Mål 4. Utveckla och upprätthålla externa relationer 4.1. Uppdaterade på kunskapsutvecklingen inom MR-området Kansliet har deltagit vid en SKL-konferenser med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter. Kansliet har deltagit i SKL:s barnrättsnätverk samt ett nationellt nätverk kring mänskliga rättigheter Aktiv aktör i MR-diskursen Remisser/motioner har besvarats gällande Västra Götalandsregionen som nav för kunskapsutveckling inom integration och mångfald samt klimatväxling. Samverkan har skett med Länsstyrelsen på jämställdhets- och integrationsområdet Kunskapen om TD stärks i landet TD-filmen TD Bra för alla- nödvändig för några har färdigställts och finns på hemsidan Filmen är anpassad på olika medier med teckentolkning, syntolkning, textning samt engelska textat och dubbat. Filmen har vunnit GULD i World media festival inom kategorin Public Relations: Human Relations and Values.

16 Sida 1(11) Kommittén för rättighetsfrågor 6. Ekonomi Kommitténs rambudget fördelas huvudsakligen mellan tre stora poster: personalkostnader, stöd till föreningslivet samt utvecklingsmedel (bland annat för TD, tillgänglighetsdatabasen). Personalkostnaderna är svåra att förutsäga i dagsläget på grund av den organisationsöversyn av de centrala kanslierna som pågår. Kostnaderna är budgeterade utifrån 2014 års personal samt förstärkning av resurser kring inventeringen i TD, Tillgänglighetsdatabasen och en överföring av fyra medarbetare från Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Organisationsstöd, stipendier, projektbidrag och FoU-medel ges respektive kostnadsramar som inte överträds. Utvecklingsmedlen anpassas löpande utifrån ram Resultat Ansvar Ackumulerat Periodiserad Periodiserad Årsbudget kostn intäkt/bidrag avvikelse/resultat regionbidrag Avvikelser: : Den stora avvikelsen består av externa konsultkostnader som inte periodiserats (500 tkr). På årsbasis kommer utfall att följa budget. Intern fakturering gällande handledning av unga inventerare till HR-avdelningen clearas först i slutet av året (100 tkr per 31/3) : Utbetalning av organisationsbidrag, projektbidrag och FoU-bidrag kan avvika från periodiseringen. På årsbasis kommer ackumulerad kostnad att följa budget : Utbetalning av stöd gällande MR-dagarna har ännu inte gottgjorts genom det egna kapitalet (500 tkr) : Kostnader för marknadsföring har ännu inte utnyttjats. Dessutom har intäkter för

17 Sida 2(11) Kommittén för rättighetsfrågor extern fortbildning samt för TIBB tillkommit, vilka inte är budgeterade (230 tkr). Uppföljning av externa konsultkostnader, konto 7551 och IT-tjänster 754X Rättighetskommitténs Kansli (tkr) Besparingar per Konto Kto/Benämning Utfall 1503 Budget 1503 Utfall Konsulter * IT-tjänster Konto 7551 avviker på grund av ej periodiserade kostnader för externa konsulter. På årsbasis balanseras utfall mot budget. 6.2 Eget kapital Rättighetskommittén har fått beviljat att ta 1,5 mnkr i anspråk under 2015 för följande ändamål. Under första kvartalet har ett stöd på 500 tkr utbetalats till föreningen Ordfront för MR-dagarna november 2015.

18 Sida 3(11) Kommittén för rättighetsfrågor 7. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Kommittén för rättighetsfrågor No t Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat No t Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0

19 Sida 4(11) Kommittén för rättighetsfrågor Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 0 0 Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0

20 Sida 5(11) Kommittén för rättighetsfrågor No t Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor

Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor Sida 1(22) Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Arbetet med fullmäktiges mål kring den fysiska tillgängligheten via TDtillgänglighetsdatabasen har under året gått enligt

Läs mer

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013 Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 2 maj 2013 Klockan: 9:15 c:a 16.00 Lokal: Scandic Crown i Göteborg Adress: Polhemsplatsen 3, 411 11. Lunch: kl. 12.00 13.00 Möten med

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE Nationell rapport från länsstyrelserna om skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Mars 2004 Länsstyrelsen i

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 2013 Innehåll RESULTATREDOVISNING Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Verksamhetsområde 1: kunskap om rättigheter 9 Verksamhetsområde 2: rättigheter

Läs mer

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll Inledning... 3 Föreningen och beslutande organ... 3 Rådgivning och individstöd... 5 Rådgivningsstatistik 2014... 6 Uppmärksammade ärenden 2014... 6 Utbildningsinsatser...

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund E8 BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 8 maj 2014 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 8 maj 2014 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 RFSL Göteborg Fastställd, på årsmötet 2015- Version 1 Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard 2! 2014/2015 RFSL Göteborg Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte

Läs mer

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer