Årsrapport 2013 Informatikenheten. Verksamhetschef/IT chef: Jörgen Winqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2013 Informatikenheten. Verksamhetschef/IT chef: Jörgen Winqvist"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Informatikenheten Verksamhetschef/IT chef: Jörgen Winqvist

2 Innehållsförteckning LEDNINGSPROCESSEN... 3 LEVERANS... 3 FÖRVALTNINGSPROCESSEN... 4 SERVICEPROCESSEN... 5 VERKSAMHETSUTVECKLING... 5 KOMPETENS... 7 STÖDPROCESSERNA... 7 MEDARBETARSAMTAL... 7 INTERNA ROLLER OCH UPPDRAG... 7 SPÅRVÄXLING... 7 AFTER WORK + FRISKVÅRD... 7 LOKALER OCH ARBETSMILJÖ... 7 KONSULTAVTAL... 7 REKRYTERINGAR... 7 PROJEKT... 8 KVALITET

3 Viktiga händelser under 2013 Ledningsprocessen Informatikenheten jobbar med planering på 3 års horisont till skillnad från de flesta basenheter inom VLL som har ett årsplaner. Vi formulerar 3 års planen i en Infomratikplan. Vi går nu in i en ny planperiod med reviderade mål. De mål vi satt aktiviteter på och utfört är följande: 1. Informatikenhetens ledningsgrupp och medarbetare anser sig ha relevant stöd från aktuella, styrande dokument 2. Information som är och förblir riktig, är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett spårbart sätt 3. Verksamhetschefer anser att Informatikenheten bidrar med lösningar som minimerar dokumentation och som upplevs som underlättande 4. Informatikenhetens ledning och medarbetare anser sig vara uppskattade, anser att förändringar är stimulerande och känner en glädje i att arbeta på Informatikenheten 5. Vi har en dokumenterad och därmed förutsägbar leveransprocess, baserad på processorientering som ansats, med en organisation som stödjer processerna 6. Informatikenheten har kundfokus och arbetar med kvalitet på ett medvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare. Vi har under året stärkt vår ledningsgrupp med en till Kompetenschef och Leveransansvarig Projekt. Detta som en följd av ett ökat behov av leveranser att styra och följa upp samt ett ökat antal medarbetare från st de senaste 5 åren. Det finns ett fokus genom 2013 (och fortsättning in i 2014) att utveckla medarbetarskap och ledarskap inom vår enhet. Temadagarna har fokuserat på detta under året och ledningsgruppen ingår i ett utvecklingsprogram som vi driver själva med hjälp från bl.a Kompetensutvecklingsbyrån och duktiga personalutvecklare och HR specialist. Vi kommer sätta mål och syfte inte bara för vår verksamhet Informatikenheten utan också för vår egna ledningsgrupp! Vi har fokuserat mycket på beslutsprocessen i ledningsarbetet. Från att ha dokumenterat 3 4 beslut vid varje ledningsforum har vi nu mellan beslut dokumenterade och fullt synliga för medarbetarna. Besluten följs även upp med trafikljusrapportering i förhållande till hur de hanteras (läs verkställs) och det finns alltid en namngiven ansvarig i ledningsgruppen som för ut besluten (effektuerar dem). Vi har samverkat ledarrollerna i vår processorganisation i form av Processägare, Processledare, Teamledare, Kvalitetsansvarig, Leveransansvarig, Kompetenschef när det gäller både rollbeskrivningar men också befogenheter (rätt att utföra). För 2014 kommer vi gå vidare med att beskriva ansvar och befogenheter även för alla roller som inte är ledarroller. Leverans Året 2013 har för Informatikenheten varit ett utmanande och intensivt leveransår med hög utvecklingstakt i form av många projekt och uppdrag. Den höga utvecklingstakten har i sin tur ställt stora krav på ändringar i befintliga förvaltningssobjekt, samt medfört etablering och förvaltning av nya objekt. 3

4 Under 2013 har vi stärkt upp leveransområdet med ytterligare en leveransansvarig och en processägare samt omfördelat ansvaret i huvudprocessen. Vi har även tillsatt processledare, en för Hantera behov (Orientera och Konkretisera) och en för Realisera behov (Projekt och Uppdrag). Denna förstärkning har varit nödvändig för att kunna möta upp och leda ovan nämnda utmaningar och möjligheter. Inom informatikenheten finns nu tre processägare för huvudprocesserna; en för utveckling, en för förvaltning och en för service och utbud. Förvaltningsprocessen Inom förvaltningsprocessen har vi genomför 36 st stora systemförändringar under året. Dessa har hanterats genom processerna Change och Release och finns dokumenterade enligt mall. Stora förändringar är sådana som påverkar funktionalitet i större omfattning eller ändringar som påverkar flera IT system och/eller många användare. Exempel på sådana förändringar kan vara Byte till Windows 7, Cross Connect eller t ex årliga versionsuppgraderingar. Totalt antal dokumenterade förändringar, stora som små inom IT system/objekt som förvaltas av Informatikenheten är över 650 st. Alla dessa syftar till att förbättra systemstöden för VLL eller att anpassa dem till den föränderliga omvärlden (lagar, standards, nationella IT tjänster mm). Under andra halvan 2013 utvecklades en ny mall för förvaltningsplan. Denna ska förenkla och vara ett bättre stöd i förvaltningsarbetet. Mallen ger stöd för sammanställd uppföljning och effektiviserar processen, bland annat genom att tydliggöra och förenkla dokumentation. IT infrastruktur Mottagande av projekt Windows 7 till förvaltningsprocessen. I stort sett samtliga datorer i landstinget uppgraderades 1 till ny plattform med allt vad det innebar i byte av hårdvara, uppgraderingar av applikationer, paketering och installationer. Vi startade upp det fjärde objektet inom IT infrastrukturförvaltning. Systemintegrationer, plattformar och arkitektur har fått en hemvist i Förvaltning Integrationsplattform. Vårdsystem Cross Connect genomfördes vilket innebar att de två installationerna av SYSteam Cross i VLL blev en installation. Det var ett lyckosamt genomförande utan problem i verksamheten och det gav länsövergripande verksamheter effektivare informationshantering i basjournalen. Administrativa system CMTS fick en ny version av Maximo under Den har mottagits av systemförvaltningen som nu vidareförädlar och upprätthåller lösningen specialfall av PCs kvar på restlista 4

5 Serviceprocessen Inom service kan vi konstatera att vi hanterar en stor mängd ärenden. Några nyckeltal: Volymer Totalt antal ärenden som inkommer via Servicedesk Andel ärenden som är beställningar, hårdvara, mjukvara och behörigheter Andel som är incidenter av olika slag Andel av incidenter (65%) som direktlöses inom max 10 minuter Andel av incidenter (35%) som går vidare i processen till tekniker och systemförvaltningar Tillgänglighet Tillgängligheten till Servicedesk mäts kontinuerligt. Ett värde vi följer är svarstid i telefon. Målvärdet är att kunden till 75% ska få svar inom 1 minut. I dagsläget ligger vi på ca 70% i snitt. Under året har vi ökat tillgängligheten genom att vi öppnat ytterligare en kanal för ärendeanmälan en websida tillgänglig från både intranät och vll.se. Andelen ärenden som kommer den vägen är ca Det är positivt då det bland annat minskar trycket på telefonköer och frigör tid för både våra kunder och medarbetare inom Informatikenheten Verksamhetsutveckling 2013 har inneburit vidareutveckling av vårt temporära lokala ledningssystem. Vi har detaljerat såväl service som förvaltningsprocesserna. Under året har vi också förfinat hanteringen av ledningssystemet. Vi har några enkla rutiner och verktyg för utveckling av processdokumentation och vi har utpekad förvaltning av den. Vi kan versionshantera processkartan och vi kan från den peka ut dokument på andra lagringsplatser som LITA, Lotus Notes mm. Huvudprocesserna Hantera behov (Orientera och Konkretisera) och Realisera behov (Projekt och Uppdrag) Under 2013 har processflödet innehållande Orientera och Konkretisera (O K) dvs. hantera kundernas behov och flödet Realisera (R), dvs. realisera kundernas behov som projekt eller uppdrag delats upp i informatikenhetens huvudprocesser. Ett omfattande arbete för att standardisera arbetet runt projekt och uppdrag har påbörjats och delvis slutförts under året. Arbetet har inneburit att beskriva styrande processer med underliggande aktiviteter i syfte att leverans och kvalitetssäkra realiseringsprocesserna. En viktig process för projekt är Förbereda projekt där startsäkringen innebär att säkra finansiering och upprätta en beställning (direktiv) som tydliggör förväntade effekter i form av verksamhetsnytta. För att nämna några exempel på framtagna rutiner i syfte att kvalitetssäkra arbetet i projekt har mall för projektkalkyl och projektbudget utarbetats tillsammans med vår controller på ekonomi. Vi även utarbetat och fastställt en process för överlämnande från projekt till förvaltning. Under 2014 kommer informatikenhetens projektprocesser att utvärderas och vidareutvecklas samt mallar och rutinbeskrivningar tas fram. PROJEKTiL är den projektmodell som används inom VLL och den stödjer informatikenhetens projektprocesser. Under året har en rutin för att coacha externa och interna projektledare samt projektägare tagits fram. 5

6 Leveranser i processen Hantera behov (Orientera och Konkretisera) Informatikenheten (IE) har ett processinriktat arbetssätt där orderboken är ett verktyg vid planering. En order till IE:s orderbok ska läggas: vid önskemål om nya IT system, eller utökning av befintligt system vid önskemål om stöd från Informatikenheten kring nyanskaffningsprojekt, förstudier, deltagande i verksamhetsprojekt mm för projekt/uppdrag som inte klaras med resurser inom förvaltning Informatikenhetens orderbok innehåller idag cirka 100 öppna ordrar som beskriver kunders olika behov. Under 2013 har dessa ordrar hanterats och prioriterats löpande i veckovisa planeringsforum. I planeringsforum deltar samtliga leveransansvariga, processledare för processen Hantera behov, Change Manager (ändringshantering) och Availability & Capacity Manager (tillgänglighet och kapacitet). Leveranser i processen Realisera behov (Projekt och Uppdrag) Under 2013 har ett stort antal projekt genomförts och avslutats. Dessa är Cross Connect, Windows 7, Maximo 7 CMTS/IE och Infektionsverktyget (den tekniska integrationen). Ett projekt, projektet GenLip har avbrutits och kunden har med hjälp från upphandlingen brutit avtalet med leverantören. Detta eftersom leverantören av systemet inte visat på förmåga att leverera ett fungerade system för Gentiklaboratoriet sedan avtalstecknandet Flera pågående projekt fortsätter sitt genomförande under 2014 och är listade nedan: * Asim (Akutvårdssimulering) * BtS (Beställning till Svar) * NCS Cross (nästa generations basjournal, tidigare SYSteam Cross) * LIMS (med tillhörande uppdrag EBF och evhu) (IT system för bl.a Medicinska biobanken) * Nytt genitiksystem (förstudie med styrgrupp och förstudieledare från externt avrop) * Maximo Läkemedel * Agresso EFH Elektronisk faktura hantering (ej leveranssansvar men tillhandhåller accountable resurser) * Infektionsverktyget (leveransansvarig för projekt kvarstår som stöd i styrgrupp under breddinförande) * Ledningsystem * Datalager * System för Tandvårdens beställarenhet * BHV Barnahälsovårdsjournal(upphandlingsprojekt) * PIN (uppstart) Nytt intensivvårdssystem * Patientövervakning/Telemetri Inom Informatikenheten har vi även flertalet pågående uppdrag i form av förstudier och utredningar av olika slag. För att nämna några har vi; förstudie Office, förstudie SITHS, förstudie VHU enkäter och ett uppdrag som avser koppling mellan it systemen Auricula och Flexlab Kemi. 6

7 Kompetens 2013 har varit ett år där många nya bitar har fallit på plats inom kompetensområdet i syfte att nå Informatik och verksamhetsplanens mål och aktiviteter. Bland dessa kan nämnas: Stödprocesserna Kompetensprocesserna utgör stödprocesser till huvudprocesserna. Många av dessa stödprocesser är definierade, dokumenterade och kommunicerade inom enheten. Bland dessa processer kan nämnas hur bl a inkomna behov från leveranserna hanteras, hur kompetens överförs inom enheten etc. Medarbetarsamtal Samtliga medarbetare inom enheten har genomfört eller erbjudits medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Samtalet omfattar medarbetarens roll, arbetsmiljö inom enheten, lönedialog samt kompetensutvecklingsplaner. Dessa dokumenteras enligt framtagen mall. Ny mall för medarbetarsamtal är upprättad som är kompletterad med personlig åtgärdsplan, tydligare lönekriterier samt värderingsmall för återkoppling vid resultatsamtal. Interna roller och uppdrag Roller och uppdrag har annonserats eller direkttillsatts baserat på underlag i form av CV, resurskontrakt, KiL kalender samt dokumenterade underlag från medarbetarsamtal. Spårväxling Till områdena systemutveckling, integrationer och ledarroller har spårväxlingar gjorts. Denna omfattar kompetensöverföring och kompetensutveckling inom det nya området. After Work + friskvård Gemensamma aktiviteter efter arbetstid har genomförts på de olika orterna i länet. Lokaler och arbetsmiljö Informatikenheten har genomfört ett uppdrag där målet var att förbättra arbetsmiljön, öka antalet arbetsplatser i våra befintliga lokaler i länet samt skapa en jämnare könsfördelning mellan olika våningsplan i Umeå. Uppföljning av resultat på genomfört uppdrag görs i samband med skyddsrond och medarbetarsamtal. Konsultavtal Avrop från upprättat avtal under 2013 har visat på goda resultat kompetens och konkurrensmässigt och därigenom också säkrat tillgången till och behovet av kompetenser inom Informatikområdet. Rekryteringar Tre rekryteringar har genomförts under Roller som rekryterats är en systemförvaltare, två IThandledare. Utöver dessa har enheten tagit emot och tillsatt praktikanter och vikarier. 7

8 Verksamhetsövergång och flytt av en tjänst från en annan enhet inom landstinget har också genomförts. Projekt Ett flertal projekt är under genomförande och har resurssatts med externa och interna resurser. Bland dessa kan nämnas Win 7, BtS, LIMS, Datalager och Maximo projekten. Kvalitet Ca 4 trappor 2 är genomförda. Ca 21 st av Informatikenhetens medarbetare och ca 11 st medarbetare tillhörande annan verksamhet inom VLL, har medverkat i olika grupperingar där trappmodellen använts. Samtliga nyanställda medarbetare inom Informatikenheten har under året fått en grundläggande utbildning i Systemförvaltningsmodell VLL samt ITIL v3vll. Ca 40 st målstyrda och kvalitetssäkrade förvaltningsplaner för 2013 har använts under året Ca 40 st målstyrda och kvalitetssäkrade förvaltningsplaner för 2014 har tagits fram under året vilka samtliga har/är under granskning av kvalitetsansvarig och leveransansvarig inom IE. Ca 20 förvaltningsplaner är dokumenterade enligt den nya mallen för systemförvaltningsplan, PLUSmall. Ca 55 st förvaltningsobjekt hanteras via Systemförvaltningsmodellen VLL Ca 42 st förvaltningsobjekt hanteras via ITILv3VLL Ca 24 st releasepolicys finns framtagna (42 förvaltningsobjekt) Ca 24 st tjänstedefinitioner finns framtagna/är uppdaterade (ca 42 förvaltningsobjekt) 4 st systemförvaltarforum är genomförda under vårterminen. Ca 30 systemförvaltare inbjuds till varje tillfälle. Under höstterminen har ansvaret för systemförvaltare övergått till Leveransansvariga. 1 st nätverksträff (inkl systemförvaltare från övriga organisationer) samt 1 st förvaltarforum (enbart IE systemförvaltare) har genomförts. Uppföljning (och förbättringar) ska enligt årshjulet utföras enligt nedan: avvikelser i Avans (5 ggr/år) systemförvaltningsbudget (löpande enligt mall) uppföljning av incidenter till utförd ändring (12 ggr/år) målstyrning förvaltningsplaner(2 ggr/år) Antalet efterfrågade uppföljningar har inför år 2013 reducerats enligt årshjulet för systemförvaltning, trots detta har enbart ett mindre antal systemförvaltare rapporterat in uppföljningar under året. Drygt 10 st nya verktyg har dokumenterats och tillhandahållits medarbetarna (totalt 20 st) (Scrum, GAP analys, Nyttoanalyser, Prioriteringsmatris, RACI/HUKI, riskanalyser etc) Mall för budgetarbete/uppföljning, kalkylmall, offertmall finns framtagna och uppdaterades med en funktion för en enkel och snabb uppföljning av budget för systemförvaltare. Den nya uppföljningen 2 Trappan affärsplaneringsmodell bestående av ett antal logiska steg för att ta fram ex vis målstyrda förvaltningsplaner, förvaltningsorganisationer, roller, processer, mötesform mm. 8

9 har tyvärr inte använts i någon större utsträckning av systemförvaltarna. Handbok för incident, problem, change och releaseprocessen i ärendehanteringssystemet är uppdaterade. Årshjul för systemförvaltare/systemförvaltning är reviderat. Systemförvaltare för ca 40 systemförvaltningsobjekt har tillsammans med controller tagit fram budgetunderlag samt ansvarat för uppföljning av förvaltningsbudget, kontroll av fakturor etc Kommunikationsplan vid oplanerat driftstopp har reviderats Ca 26 st överenskommelser (OLA) finns dokumenterade mellan Servicedesk och systemförvaltningsorganisationer Kvalitetsplan 2013 skapad Revidering av ITIL processer (Incident, Problem, Change och Release) genomförd Stora projekt använder sig av PROJEKTiL, Quickr 3 används som samarbetsplats, övergripande projektinformation publiceras på linda och projektblogg används för detaljerad information Årsrapporter för uppföljning av 2012 års måluppfyllelse för respektive förvaltningsobjekt har inlämnats och utfallet har informerats informatikstyrgruppen under vårterminen. Årsrapport för uppföljning av 2013 års måluppfyllelse pågår i skrivande stund Rutin för att lämna klagomål/förbättringsförslag/beröm till Informatikenheten infördes under ht Under 2013 har ca189 klagomål inkommit och beaktats. Klagomålen har i stor del även innehållit/kan tolkas som förbättringsförslag. 7 st större händelseanalyser är utförda 3 st processforum är genomförda 3 st ITILforum är genomförda (plus träffar maa maximo) 8 st nya rutinbeskrivningar/styrdokument är fastställda 3 Läs mer om applikationen Quickr här: 01.ibm.com/software/lotus/products/quickr/ 9

10 Bilaga 1 Några bilder från vårt Lokala ledningssystem Akvariet Våra huvudprocesser 10

11 Exempel på aktivitetslöp i en process inkl aktörer (Processmodell) Våra stödprocesser 11

Årsrapport 2012. Informatikenheten. Verksamhetschef: Jörgen Winqvist

Årsrapport 2012. Informatikenheten. Verksamhetschef: Jörgen Winqvist Årsrapport 2012 Informatikenheten Verksamhetschef: Jörgen Winqvist 1 Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012... 3 MÅLOMRÅDEN: (1) GOD VÅRD, (2) GOD HUSHÅLLNING, (3) HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATSER

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Roller och Ansvar - Länsteknik

Roller och Ansvar - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (17) Roller och Ansvar - Länsteknik Sida 2 (17) Innehållsförteckning Roller och Ansvar - Länsteknik...

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor 2016 2017-02-09 Lisa Högdahl, vik. verksamhetschef Barn- och Elevhälsan Tora Wikström, medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskning av behörigheter till journalsystemet Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

IT-plansprocessen. Titel: IT-plansprocessen Version: 2.0 Godkänd av: Joakim Jenhagen Chef IT-stab Datum:

IT-plansprocessen. Titel: IT-plansprocessen Version: 2.0 Godkänd av: Joakim Jenhagen Chef IT-stab Datum: IT-plansprocessen Titel: IT-plansprocessen Version: 2.0 Godkänd av: Joakim Jenhagen Chef IT-stab Datum: 2013-01-16 Metod för IT-handlingsplan 1(7) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter

Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter Processpecifikation 2016-05-19 Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter Version1.0 Fastställd av processägare Patrik Granström den 16 juni 2016 1 (6) Innehåll 1 Syfte med denna dokumentation...

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapspolicy

Medarbetar- och ledarskapspolicy Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Policy Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 47 Giltighetstid 2016-2019 1(7) Dnr 2016/000599-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Björn Lahti Projektledare Helsingborgs stad

Björn Lahti Projektledare Helsingborgs stad Björn Lahti Projektledare Helsingborgs stad Samspel? vision vilja behov förutsättningar kund tjänst handling strategi ramar - nytänk satsning förändring mätning - GIS Vision och vilja Hur vill vi ha det?

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Medicinsk fysik och teknik Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Kunderfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet...

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. Verksamhetsplan 2014-05-22 Verksamhetsplan 2014 IT-enheten Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska leva upp till

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 2003-05-13 Roland Nilsson Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 Resultatet av SIFO:s personalenkät för 2002 uppvisade glädjande nog väsentliga förbättringar jämfört med motsvarande

Läs mer

Processpecifikation för Process Inventera och beskriva behov som ska tillgodoses i myndighetens kärnverksamheter

Processpecifikation för Process Inventera och beskriva behov som ska tillgodoses i myndighetens kärnverksamheter Processpecifikation 2016-06-14 Processpecifikation för Process Inventera och beskriva behov som ska tillgodoses i myndighetens kärnverksamheter Version1.0 Fastställd den 14 juni 2016 av processägare Ronny

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Processbeskrivning Avrop

Processbeskrivning Avrop ProcIT-P-008 Processbeskrivning Avrop Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 4 2 Avropsprocessen 5 2.1 Ge råd/informera

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT. Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun

Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT. Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun 1 Vilka är vi? Krister Siggesjö Fredrik Eriksson Cecilia Wretner Anders Brunberg Kort

Läs mer

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA)

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) Kund Avtalsnummer Diarienummer Giltighetstid Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) 1. Avtalsparter... 2 2. Kontaktpersoner för avtalet... 2 3. Beskrivning... 2 4. Avtalsform...

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Metoddokument Processorienterat arbetssätt

Metoddokument Processorienterat arbetssätt Metoddokument Processorienterat arbetssätt Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde till patienten Minskad variation

Läs mer

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen...

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer Verksamhetsplan 2015-01-27 Verksamhetsplan 2015 IT-enheten diarienummer Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2015-01- 27. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Agenda Vilka är det som arbetar med eklient Hur förvaltas eklient Vilka är målen för eklient Vad är eklient De olika objekten Vilka

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Sammanställning rapporterade avvikelser 2015

Sammanställning rapporterade avvikelser 2015 Datum 2016-02-10 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 1(11) Sjukhusadministrationen Ingrid Kvist Utredare Återrapportering angående intern kontrollplan 2015 Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning Läsanvisning och begreppsdefinition Förstå - Ansvarsområden

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Ersätter Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström

Ersätter Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström Ersätter 2012-12-18 Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström 1 Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ställer krav på att verksamhetens insatser ska vara

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer