Årsrapport 2013 Informatikenheten. Verksamhetschef/IT chef: Jörgen Winqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2013 Informatikenheten. Verksamhetschef/IT chef: Jörgen Winqvist"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Informatikenheten Verksamhetschef/IT chef: Jörgen Winqvist

2 Innehållsförteckning LEDNINGSPROCESSEN... 3 LEVERANS... 3 FÖRVALTNINGSPROCESSEN... 4 SERVICEPROCESSEN... 5 VERKSAMHETSUTVECKLING... 5 KOMPETENS... 7 STÖDPROCESSERNA... 7 MEDARBETARSAMTAL... 7 INTERNA ROLLER OCH UPPDRAG... 7 SPÅRVÄXLING... 7 AFTER WORK + FRISKVÅRD... 7 LOKALER OCH ARBETSMILJÖ... 7 KONSULTAVTAL... 7 REKRYTERINGAR... 7 PROJEKT... 8 KVALITET

3 Viktiga händelser under 2013 Ledningsprocessen Informatikenheten jobbar med planering på 3 års horisont till skillnad från de flesta basenheter inom VLL som har ett årsplaner. Vi formulerar 3 års planen i en Infomratikplan. Vi går nu in i en ny planperiod med reviderade mål. De mål vi satt aktiviteter på och utfört är följande: 1. Informatikenhetens ledningsgrupp och medarbetare anser sig ha relevant stöd från aktuella, styrande dokument 2. Information som är och förblir riktig, är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett spårbart sätt 3. Verksamhetschefer anser att Informatikenheten bidrar med lösningar som minimerar dokumentation och som upplevs som underlättande 4. Informatikenhetens ledning och medarbetare anser sig vara uppskattade, anser att förändringar är stimulerande och känner en glädje i att arbeta på Informatikenheten 5. Vi har en dokumenterad och därmed förutsägbar leveransprocess, baserad på processorientering som ansats, med en organisation som stödjer processerna 6. Informatikenheten har kundfokus och arbetar med kvalitet på ett medvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare. Vi har under året stärkt vår ledningsgrupp med en till Kompetenschef och Leveransansvarig Projekt. Detta som en följd av ett ökat behov av leveranser att styra och följa upp samt ett ökat antal medarbetare från st de senaste 5 åren. Det finns ett fokus genom 2013 (och fortsättning in i 2014) att utveckla medarbetarskap och ledarskap inom vår enhet. Temadagarna har fokuserat på detta under året och ledningsgruppen ingår i ett utvecklingsprogram som vi driver själva med hjälp från bl.a Kompetensutvecklingsbyrån och duktiga personalutvecklare och HR specialist. Vi kommer sätta mål och syfte inte bara för vår verksamhet Informatikenheten utan också för vår egna ledningsgrupp! Vi har fokuserat mycket på beslutsprocessen i ledningsarbetet. Från att ha dokumenterat 3 4 beslut vid varje ledningsforum har vi nu mellan beslut dokumenterade och fullt synliga för medarbetarna. Besluten följs även upp med trafikljusrapportering i förhållande till hur de hanteras (läs verkställs) och det finns alltid en namngiven ansvarig i ledningsgruppen som för ut besluten (effektuerar dem). Vi har samverkat ledarrollerna i vår processorganisation i form av Processägare, Processledare, Teamledare, Kvalitetsansvarig, Leveransansvarig, Kompetenschef när det gäller både rollbeskrivningar men också befogenheter (rätt att utföra). För 2014 kommer vi gå vidare med att beskriva ansvar och befogenheter även för alla roller som inte är ledarroller. Leverans Året 2013 har för Informatikenheten varit ett utmanande och intensivt leveransår med hög utvecklingstakt i form av många projekt och uppdrag. Den höga utvecklingstakten har i sin tur ställt stora krav på ändringar i befintliga förvaltningssobjekt, samt medfört etablering och förvaltning av nya objekt. 3

4 Under 2013 har vi stärkt upp leveransområdet med ytterligare en leveransansvarig och en processägare samt omfördelat ansvaret i huvudprocessen. Vi har även tillsatt processledare, en för Hantera behov (Orientera och Konkretisera) och en för Realisera behov (Projekt och Uppdrag). Denna förstärkning har varit nödvändig för att kunna möta upp och leda ovan nämnda utmaningar och möjligheter. Inom informatikenheten finns nu tre processägare för huvudprocesserna; en för utveckling, en för förvaltning och en för service och utbud. Förvaltningsprocessen Inom förvaltningsprocessen har vi genomför 36 st stora systemförändringar under året. Dessa har hanterats genom processerna Change och Release och finns dokumenterade enligt mall. Stora förändringar är sådana som påverkar funktionalitet i större omfattning eller ändringar som påverkar flera IT system och/eller många användare. Exempel på sådana förändringar kan vara Byte till Windows 7, Cross Connect eller t ex årliga versionsuppgraderingar. Totalt antal dokumenterade förändringar, stora som små inom IT system/objekt som förvaltas av Informatikenheten är över 650 st. Alla dessa syftar till att förbättra systemstöden för VLL eller att anpassa dem till den föränderliga omvärlden (lagar, standards, nationella IT tjänster mm). Under andra halvan 2013 utvecklades en ny mall för förvaltningsplan. Denna ska förenkla och vara ett bättre stöd i förvaltningsarbetet. Mallen ger stöd för sammanställd uppföljning och effektiviserar processen, bland annat genom att tydliggöra och förenkla dokumentation. IT infrastruktur Mottagande av projekt Windows 7 till förvaltningsprocessen. I stort sett samtliga datorer i landstinget uppgraderades 1 till ny plattform med allt vad det innebar i byte av hårdvara, uppgraderingar av applikationer, paketering och installationer. Vi startade upp det fjärde objektet inom IT infrastrukturförvaltning. Systemintegrationer, plattformar och arkitektur har fått en hemvist i Förvaltning Integrationsplattform. Vårdsystem Cross Connect genomfördes vilket innebar att de två installationerna av SYSteam Cross i VLL blev en installation. Det var ett lyckosamt genomförande utan problem i verksamheten och det gav länsövergripande verksamheter effektivare informationshantering i basjournalen. Administrativa system CMTS fick en ny version av Maximo under Den har mottagits av systemförvaltningen som nu vidareförädlar och upprätthåller lösningen specialfall av PCs kvar på restlista 4

5 Serviceprocessen Inom service kan vi konstatera att vi hanterar en stor mängd ärenden. Några nyckeltal: Volymer Totalt antal ärenden som inkommer via Servicedesk Andel ärenden som är beställningar, hårdvara, mjukvara och behörigheter Andel som är incidenter av olika slag Andel av incidenter (65%) som direktlöses inom max 10 minuter Andel av incidenter (35%) som går vidare i processen till tekniker och systemförvaltningar Tillgänglighet Tillgängligheten till Servicedesk mäts kontinuerligt. Ett värde vi följer är svarstid i telefon. Målvärdet är att kunden till 75% ska få svar inom 1 minut. I dagsläget ligger vi på ca 70% i snitt. Under året har vi ökat tillgängligheten genom att vi öppnat ytterligare en kanal för ärendeanmälan en websida tillgänglig från både intranät och vll.se. Andelen ärenden som kommer den vägen är ca Det är positivt då det bland annat minskar trycket på telefonköer och frigör tid för både våra kunder och medarbetare inom Informatikenheten Verksamhetsutveckling 2013 har inneburit vidareutveckling av vårt temporära lokala ledningssystem. Vi har detaljerat såväl service som förvaltningsprocesserna. Under året har vi också förfinat hanteringen av ledningssystemet. Vi har några enkla rutiner och verktyg för utveckling av processdokumentation och vi har utpekad förvaltning av den. Vi kan versionshantera processkartan och vi kan från den peka ut dokument på andra lagringsplatser som LITA, Lotus Notes mm. Huvudprocesserna Hantera behov (Orientera och Konkretisera) och Realisera behov (Projekt och Uppdrag) Under 2013 har processflödet innehållande Orientera och Konkretisera (O K) dvs. hantera kundernas behov och flödet Realisera (R), dvs. realisera kundernas behov som projekt eller uppdrag delats upp i informatikenhetens huvudprocesser. Ett omfattande arbete för att standardisera arbetet runt projekt och uppdrag har påbörjats och delvis slutförts under året. Arbetet har inneburit att beskriva styrande processer med underliggande aktiviteter i syfte att leverans och kvalitetssäkra realiseringsprocesserna. En viktig process för projekt är Förbereda projekt där startsäkringen innebär att säkra finansiering och upprätta en beställning (direktiv) som tydliggör förväntade effekter i form av verksamhetsnytta. För att nämna några exempel på framtagna rutiner i syfte att kvalitetssäkra arbetet i projekt har mall för projektkalkyl och projektbudget utarbetats tillsammans med vår controller på ekonomi. Vi även utarbetat och fastställt en process för överlämnande från projekt till förvaltning. Under 2014 kommer informatikenhetens projektprocesser att utvärderas och vidareutvecklas samt mallar och rutinbeskrivningar tas fram. PROJEKTiL är den projektmodell som används inom VLL och den stödjer informatikenhetens projektprocesser. Under året har en rutin för att coacha externa och interna projektledare samt projektägare tagits fram. 5

6 Leveranser i processen Hantera behov (Orientera och Konkretisera) Informatikenheten (IE) har ett processinriktat arbetssätt där orderboken är ett verktyg vid planering. En order till IE:s orderbok ska läggas: vid önskemål om nya IT system, eller utökning av befintligt system vid önskemål om stöd från Informatikenheten kring nyanskaffningsprojekt, förstudier, deltagande i verksamhetsprojekt mm för projekt/uppdrag som inte klaras med resurser inom förvaltning Informatikenhetens orderbok innehåller idag cirka 100 öppna ordrar som beskriver kunders olika behov. Under 2013 har dessa ordrar hanterats och prioriterats löpande i veckovisa planeringsforum. I planeringsforum deltar samtliga leveransansvariga, processledare för processen Hantera behov, Change Manager (ändringshantering) och Availability & Capacity Manager (tillgänglighet och kapacitet). Leveranser i processen Realisera behov (Projekt och Uppdrag) Under 2013 har ett stort antal projekt genomförts och avslutats. Dessa är Cross Connect, Windows 7, Maximo 7 CMTS/IE och Infektionsverktyget (den tekniska integrationen). Ett projekt, projektet GenLip har avbrutits och kunden har med hjälp från upphandlingen brutit avtalet med leverantören. Detta eftersom leverantören av systemet inte visat på förmåga att leverera ett fungerade system för Gentiklaboratoriet sedan avtalstecknandet Flera pågående projekt fortsätter sitt genomförande under 2014 och är listade nedan: * Asim (Akutvårdssimulering) * BtS (Beställning till Svar) * NCS Cross (nästa generations basjournal, tidigare SYSteam Cross) * LIMS (med tillhörande uppdrag EBF och evhu) (IT system för bl.a Medicinska biobanken) * Nytt genitiksystem (förstudie med styrgrupp och förstudieledare från externt avrop) * Maximo Läkemedel * Agresso EFH Elektronisk faktura hantering (ej leveranssansvar men tillhandhåller accountable resurser) * Infektionsverktyget (leveransansvarig för projekt kvarstår som stöd i styrgrupp under breddinförande) * Ledningsystem * Datalager * System för Tandvårdens beställarenhet * BHV Barnahälsovårdsjournal(upphandlingsprojekt) * PIN (uppstart) Nytt intensivvårdssystem * Patientövervakning/Telemetri Inom Informatikenheten har vi även flertalet pågående uppdrag i form av förstudier och utredningar av olika slag. För att nämna några har vi; förstudie Office, förstudie SITHS, förstudie VHU enkäter och ett uppdrag som avser koppling mellan it systemen Auricula och Flexlab Kemi. 6

7 Kompetens 2013 har varit ett år där många nya bitar har fallit på plats inom kompetensområdet i syfte att nå Informatik och verksamhetsplanens mål och aktiviteter. Bland dessa kan nämnas: Stödprocesserna Kompetensprocesserna utgör stödprocesser till huvudprocesserna. Många av dessa stödprocesser är definierade, dokumenterade och kommunicerade inom enheten. Bland dessa processer kan nämnas hur bl a inkomna behov från leveranserna hanteras, hur kompetens överförs inom enheten etc. Medarbetarsamtal Samtliga medarbetare inom enheten har genomfört eller erbjudits medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Samtalet omfattar medarbetarens roll, arbetsmiljö inom enheten, lönedialog samt kompetensutvecklingsplaner. Dessa dokumenteras enligt framtagen mall. Ny mall för medarbetarsamtal är upprättad som är kompletterad med personlig åtgärdsplan, tydligare lönekriterier samt värderingsmall för återkoppling vid resultatsamtal. Interna roller och uppdrag Roller och uppdrag har annonserats eller direkttillsatts baserat på underlag i form av CV, resurskontrakt, KiL kalender samt dokumenterade underlag från medarbetarsamtal. Spårväxling Till områdena systemutveckling, integrationer och ledarroller har spårväxlingar gjorts. Denna omfattar kompetensöverföring och kompetensutveckling inom det nya området. After Work + friskvård Gemensamma aktiviteter efter arbetstid har genomförts på de olika orterna i länet. Lokaler och arbetsmiljö Informatikenheten har genomfört ett uppdrag där målet var att förbättra arbetsmiljön, öka antalet arbetsplatser i våra befintliga lokaler i länet samt skapa en jämnare könsfördelning mellan olika våningsplan i Umeå. Uppföljning av resultat på genomfört uppdrag görs i samband med skyddsrond och medarbetarsamtal. Konsultavtal Avrop från upprättat avtal under 2013 har visat på goda resultat kompetens och konkurrensmässigt och därigenom också säkrat tillgången till och behovet av kompetenser inom Informatikområdet. Rekryteringar Tre rekryteringar har genomförts under Roller som rekryterats är en systemförvaltare, två IThandledare. Utöver dessa har enheten tagit emot och tillsatt praktikanter och vikarier. 7

8 Verksamhetsövergång och flytt av en tjänst från en annan enhet inom landstinget har också genomförts. Projekt Ett flertal projekt är under genomförande och har resurssatts med externa och interna resurser. Bland dessa kan nämnas Win 7, BtS, LIMS, Datalager och Maximo projekten. Kvalitet Ca 4 trappor 2 är genomförda. Ca 21 st av Informatikenhetens medarbetare och ca 11 st medarbetare tillhörande annan verksamhet inom VLL, har medverkat i olika grupperingar där trappmodellen använts. Samtliga nyanställda medarbetare inom Informatikenheten har under året fått en grundläggande utbildning i Systemförvaltningsmodell VLL samt ITIL v3vll. Ca 40 st målstyrda och kvalitetssäkrade förvaltningsplaner för 2013 har använts under året Ca 40 st målstyrda och kvalitetssäkrade förvaltningsplaner för 2014 har tagits fram under året vilka samtliga har/är under granskning av kvalitetsansvarig och leveransansvarig inom IE. Ca 20 förvaltningsplaner är dokumenterade enligt den nya mallen för systemförvaltningsplan, PLUSmall. Ca 55 st förvaltningsobjekt hanteras via Systemförvaltningsmodellen VLL Ca 42 st förvaltningsobjekt hanteras via ITILv3VLL Ca 24 st releasepolicys finns framtagna (42 förvaltningsobjekt) Ca 24 st tjänstedefinitioner finns framtagna/är uppdaterade (ca 42 förvaltningsobjekt) 4 st systemförvaltarforum är genomförda under vårterminen. Ca 30 systemförvaltare inbjuds till varje tillfälle. Under höstterminen har ansvaret för systemförvaltare övergått till Leveransansvariga. 1 st nätverksträff (inkl systemförvaltare från övriga organisationer) samt 1 st förvaltarforum (enbart IE systemförvaltare) har genomförts. Uppföljning (och förbättringar) ska enligt årshjulet utföras enligt nedan: avvikelser i Avans (5 ggr/år) systemförvaltningsbudget (löpande enligt mall) uppföljning av incidenter till utförd ändring (12 ggr/år) målstyrning förvaltningsplaner(2 ggr/år) Antalet efterfrågade uppföljningar har inför år 2013 reducerats enligt årshjulet för systemförvaltning, trots detta har enbart ett mindre antal systemförvaltare rapporterat in uppföljningar under året. Drygt 10 st nya verktyg har dokumenterats och tillhandahållits medarbetarna (totalt 20 st) (Scrum, GAP analys, Nyttoanalyser, Prioriteringsmatris, RACI/HUKI, riskanalyser etc) Mall för budgetarbete/uppföljning, kalkylmall, offertmall finns framtagna och uppdaterades med en funktion för en enkel och snabb uppföljning av budget för systemförvaltare. Den nya uppföljningen 2 Trappan affärsplaneringsmodell bestående av ett antal logiska steg för att ta fram ex vis målstyrda förvaltningsplaner, förvaltningsorganisationer, roller, processer, mötesform mm. 8

9 har tyvärr inte använts i någon större utsträckning av systemförvaltarna. Handbok för incident, problem, change och releaseprocessen i ärendehanteringssystemet är uppdaterade. Årshjul för systemförvaltare/systemförvaltning är reviderat. Systemförvaltare för ca 40 systemförvaltningsobjekt har tillsammans med controller tagit fram budgetunderlag samt ansvarat för uppföljning av förvaltningsbudget, kontroll av fakturor etc Kommunikationsplan vid oplanerat driftstopp har reviderats Ca 26 st överenskommelser (OLA) finns dokumenterade mellan Servicedesk och systemförvaltningsorganisationer Kvalitetsplan 2013 skapad Revidering av ITIL processer (Incident, Problem, Change och Release) genomförd Stora projekt använder sig av PROJEKTiL, Quickr 3 används som samarbetsplats, övergripande projektinformation publiceras på linda och projektblogg används för detaljerad information Årsrapporter för uppföljning av 2012 års måluppfyllelse för respektive förvaltningsobjekt har inlämnats och utfallet har informerats informatikstyrgruppen under vårterminen. Årsrapport för uppföljning av 2013 års måluppfyllelse pågår i skrivande stund Rutin för att lämna klagomål/förbättringsförslag/beröm till Informatikenheten infördes under ht Under 2013 har ca189 klagomål inkommit och beaktats. Klagomålen har i stor del även innehållit/kan tolkas som förbättringsförslag. 7 st större händelseanalyser är utförda 3 st processforum är genomförda 3 st ITILforum är genomförda (plus träffar maa maximo) 8 st nya rutinbeskrivningar/styrdokument är fastställda 3 Läs mer om applikationen Quickr här: 01.ibm.com/software/lotus/products/quickr/ 9

10 Bilaga 1 Några bilder från vårt Lokala ledningssystem Akvariet Våra huvudprocesser 10

11 Exempel på aktivitetslöp i en process inkl aktörer (Processmodell) Våra stödprocesser 11

Årsrapport 2012. Informatikenheten. Verksamhetschef: Jörgen Winqvist

Årsrapport 2012. Informatikenheten. Verksamhetschef: Jörgen Winqvist Årsrapport 2012 Informatikenheten Verksamhetschef: Jörgen Winqvist 1 Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012... 3 MÅLOMRÅDEN: (1) GOD VÅRD, (2) GOD HUSHÅLLNING, (3) HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATSER

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Informationsmöten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor

Informationsmöten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor Informationsmöten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor Våren 2014 Johanna Orraryd Åsa Ahlenbäck lakemedel@lio.se Läkemedelsportalen fort. Läkemedelsportalen Akuta beställningar Lathund för beställning

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Agenda Vilka är det som arbetar med eklient Hur förvaltas eklient Vilka är målen för eklient Vad är eklient De olika objekten Vilka

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning Riktlinjer Informationssäkerhet och systemförvaltning LULEÅ KOMMUN RIKTLINJER Dnr 1 (5) 2012-11-29 Riktlinjer för roller och ansvar inom informationssäkerhet och systemförvaltning En god systemförvaltning

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. Verksamhetsplan 2014-05-22 Verksamhetsplan 2014 IT-enheten Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska leva upp till

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer SKELLEFTEÅ KOMMUN Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer Detta dokument är ett ramverk för hur Skellefteå kommun arbetar med och beskriver sina processer. Innehållsförteckning 1 Detta dokument...

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Mått och mål 2013 IT-centrum Framgångsfaktorer Mått Mätmetod Mål

Mått och mål 2013 IT-centrum Framgångsfaktorer Mått Mätmetod Mål Budget 2013 IT-centrum Landstingets vision: För ett bra liv i ett attraktivt län Rätt IT alla gånger IT-centrums verksamhetsidé: IT-centrum skapar värde för sina kunder genom att, med hög kompetens, erfarenhet

Läs mer

Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT. Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun

Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT. Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun 1 Vilka är vi? Krister Siggesjö Fredrik Eriksson Cecilia Wretner Anders Brunberg Kort

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Medicinsk fysik och teknik Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Kunderfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet...

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 2003-05-13 Roland Nilsson Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 Resultatet av SIFO:s personalenkät för 2002 uppvisade glädjande nog väsentliga förbättringar jämfört med motsvarande

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 2010-08-20 Version 1.2 Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 Bilaga 1 till HSA Policytillämpning i Landstinget Gävleborg Förvaltningsorganisation för

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer Verksamhetsplan 2015-01-27 Verksamhetsplan 2015 IT-enheten diarienummer Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2015-01- 27. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2013-02-12 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-25 PaN A1212-0211-57 Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Ärendet Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD

SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Jörgen Tholin, universitetsdirektör Marie Smedbro, områdeschef Beslutsdatum

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Projekt Tjänstekatalog. IT-chefsnätverket, GR 2012-04-20

Projekt Tjänstekatalog. IT-chefsnätverket, GR 2012-04-20 Projekt Tjänstekatalog IT-chefsnätverket, GR 2012-04-20 Gunilla Åkerström. Göteborgs Stad Du kommer att få svar på frågor om Bakgrund Varför vi förnyar Tjänsteorientering Hur det blir efteråt Tidplan /

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling?

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? Innehåll Förord 11 Del I Processbegreppet KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? 17 1.1 Ett litet kotteri av sedan länge döda teoretiker och praktiker 17 1.2 Omvärldens dynamik 24 1.3 Klarar

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Mattias Jansson. Inriktning. Anställningar. Språk: Utbildning & kurser (i urval) Konsultprofil

Mattias Jansson. Inriktning. Anställningar. Språk: Utbildning & kurser (i urval) Konsultprofil Konsultprofil Mattias Jansson Mattias har mångårig erfarenhet av projektledning inom IT ur ett verksamhetsperspektiv, företrädesvis för affärssystem inom läkemedelsindustrin med dess myndighetskrav. Mattias

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Örebro kommuns processledningsmodell en kvalitetsresa

Örebro kommuns processledningsmodell en kvalitetsresa Örebro kommuns processledningsmodell en kvalitetsresa Om framgångsfaktorer och utmaningar. Om att hålla i och hålla ut och vad som händer när proppen går ur. Hej! Carina Asplund, utvecklingsstrateg, Kommunledningskontoret

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer