Jlngermanlands deltagande 1500-talets Iirig.*)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jlngermanlands deltagande 1500-talets Iirig.*)"

Transkript

1 o Jlngermanlands deltagande 1500-talets Iirig.*) I Av Josef Westin. D e första ansatserna till en inhemsk militärisk organisation under Gustav Vasas tid ha vi i borglägersknektarna. Från år 1527 upptogs bland prästerskapet för deras underhåll en fix penningsumma, borglägerspenningarna. Men i början av 1540-talet avskaffades dessa, och borglägersknektar inkvarterades hos prästerna och fogden. <De uppgingo i Angermanland år 1542 till endast fyra, men deras antal utökades sedan. Krigsfaran fran Danmark förmådde kungen att år 1545 utskriva 45 soldater från Angermanland. Dessa indelades i 4 1 / 2 rotar under var sin rotmästare. De åtnjöto halv lön, d. v. s. tre mark, men de underhöllo sig själva. Redan vid denna tid torde samtliga norrländska trupper ha tillhört en fenika under Mats Törnes befäl. Mönstringar förekommo i Uppsala vid fastlagstiden. Ar 1551 utskrevos ytterligare 300 ångermanlänningar. Inberäknat olovligt frånvarande och hemförlovade utgjorde norrlandsfenikan efter denna utskrivning man, varav 1/3 var från Angermanland. Mats Törnes norrlandsfenika gjorde sina första militära insatser under Ryska kriget Vid krigets början räknade den på krigsskådeplatsen omkr. 600 man, ovisst hur många från Angermanland. Den var uppställd på åtta avdelningar, som stodo under befälsmän (senare kallade kvartermästare). Varj,e avdelning indelades i fyra huvudrotar om 21 *) Krigsförlusterna och krigens inverkan på näringsliv och bebyggelse komma att behandlas i en följande undersökning.

2 rr.. man vardera, inberäknat överrotmästaren. Mats Törne kämpade mot ryssarna vid gränsen från omkring den 15 december 1555 till september 1556, under vilken tid han förlorade något över 100 knektar. En del uppges ha avlidit genom sotdöd och en del vara slagna. I slutet av 1555 avsändes till Nyslott en ny fenika norrlandsknektar under Jaen Vargs befäl. I denna ingingo nyutskrivna soldater från Angermanland. Fenikan ankom till Nyslott i början av Den led mycket av brist på proviant. Ett folkuppbåd anbefalldes i Norrland, men det synes ej ha blivit av. De ångermanländska förlusterna i soldater under detta ryska krig kan man ej med någon större säkerhet fastställa. Omkring 250 av de år 1551 och 1555 utskrivna saknas emellertid i 1560 års möstringsrulla. De torde ej ha strukits, om de varit stridsdugliga. Bland de år 1555 utskrivna var omkring hälften bönder. Dödligheten bland dem synes ha varit mycket stor, vilket framgår därav, att många nya änkor upptas i 1557 års mantalslängd. Efter fyra fredsår inkallades de norrländska trupperna åter år Från Mats Törnes fenika avdelades en sydnorrländsk f,enika om 300 man, i vilken ej några ångermanlandsknektar ingingo. Den förstnämnda räknade då omkring 500 man och var indelad i fem kvarter; de två första innehöllo gästrikar och hälsingar samt medelpadingar. I det tredje ingingo ett 20-tal från Medelpad; resten liksom hela 4:e och 5:,e kvarteret utgjordes av ångermanlänningar, inalles 300 man. Mats Törnes fenika deltog i expeditionen till Reval på våren Antagligen tillhörde denna ifenika den kategori av ibysseskyttar, knektar och båtsmän, som enligt Klas Horn voro mycket oövade och ovilliga på grund av den ringa solden. Sedan avsändes fenikan till Alvsborg för att medfölja flottan till England. Följ.ande år uppbådades den igen. De tre första kvarteren översändes i juli till Estland. Deras insatser framgå av ett brev från några landsknektar till kungen i december "Vi ähr ah then hoppen, som E. K. M. förskickade till Liffland 93 d -"""I'

3 3 94 med wår höffvitsman Mats Törne anno 62 och sädan haffver wi intet kommet hem till wåre fattige hustrur och barn." "Vi fattiga landsknektar voro med vid Wit.tensten och gjorde 2 stormar och Hngo där öfver stor skada. Därnest stormade vi och två gånger till Korplaxberget utanför Abo, förrän vi fingo den in, tredje gången bemannade vi slottet och Hngo därav stor skada". De stridsdugliga från dessa kvarter (83 man) bevakade nu hertig Johan på Gripsho1ms slott, dit de sändes, sedan kbo slott fallit. Omkring 200 hakeskyttar, motsvarande 4:e och 5:e kvarteren, voro åren under Christoffer Nilssons befäl förlagda till Hollandsbarken. Ar 1562 hade nya utskrivningar ägt rum i Norrland. I Angermanland uttogs var 20:e man; de utskrivnas antal helöpte sig där till 129. En del av dem torde ha kommit under Sven Gestring, vars fenika under sommaren 1563 låg på Nyköpings barken, som medföljde Jakob Bagge på hans expedition i södra Östersjön. En annan del tillhörde på våren 1563 Mårten Helsings fenika. Vid danska krigets utbrott 1563 beordrades sistnämnda fenika till Småland, där den stod under J on Erikssons befäl. Den var med vid infallet i Halland och bland de besegrade vid Mared i november Efter denna tid deltogo ångermanländska trupper endast i sjökriget och i kampen mot Norge. Ett genomgående drag i Erik XIV:s krigföring mot Norge var ju, att de viktigaste krigsoperationerna förlades dit under vintermånaderna. Därigenom vann han två hetydande fördelar: han kunde utan alltför stora svårigheter disponera bönderna samt frigöra trupper från andra fronter. De ångermanländska knektarna voro sålunda varje sommar vid flottan och varje vinter i lantvärn vid norska gränsen. Kungen väntade sig mycket av flottan Bland de första skepp, som skulle göras klar att gå ut, märkas Herkules, på vilket underamiralen Mats Törne befann sig, och Röde Gripen med Chr. Nilssons f,enika om 200 man. Sven Gestring var hövitsman på Hiorthen. De deltogo i sjöslaget den 30 och 31 maj, då skeppet Mars flög i luften. Några ångermanländska

4 J 95 trupper voro ej med på detta fartyg, men Chr. Nilsson förlorade 60 man. Under den följande delen av året deltog han liksom Mats Törne i norska fälttåget. Då amiralerna klagade över att de hade för litet krigsfolk, heordrades till skeppeh Jöns Mörks fenika (f. d. Jon Erikssons). Denna deltog i slaget vid Ölands norra udde den augusti, då Klas Horn slog danskarna. Till hösten hade fenikan decimerats med omkring 200 man. Redan på hösten 1563 sattes in krafter på erövringen av Jämtland och Härjedalen. Knut Haraldsson till Frötuna underhandlade med allmogen att gå man ur huse. Bönderna i Angermanland hade också en verksam del i de följande framgångarna och deltogo på egen bekostnad. Bland trupperna märkas Jon Erikssons knektar. Efter lyckat värv hemförlovades såväl allmoge som soldater. Men de svenska motgångarna i slutet av maj 1564 krävde nya trupptransporter till Norge. Knut Haraldsson sändes åter till Norrland för att uppbåda allmogen. Den 22 juni höll han ting med Nordanskog och Sunnanskog i Boteå socken. Bönderna ville ha uppskov med att dra ut, tills de fått något av åkern, ty de hade ej annat att äta än bark. Knut Haraldsson lät sig ej nöja därmed utan indelade dem i hopar om tre och uttog genom lottning en ur var hop. Fanns det två vuxna i en gård, lät han dessutom utskriva en. Den 1 juli drogo de iväg och beräknade vara i Jämtland den 11 juli. De voro.dåligt utrustade med proviaht. När norrlänningarna hade kommit till Oviken, började de ropa, att de ej ville gå över fjällen. De fruktade för att provianten skulle ta slut och för att jämtarna skulle falla dem i ryggen. De drogo likväl sex mil in över gränsen. Men då vägrade de gå längre och återvände, förmenandes att det var bättre att dö av hunger och svält hemma än för,en annan mans dörr. Då uttogs av dem var tredje man till lantvärnet, medan de andra fingo resa hem. De utskr.ivna, från Angermanlahd omkring 250, tilldelades sedan Chr. Nilssons och Sven Gestrings fenikor, vilka skulle delta i den nya offensiven mot Norge. Något senare ditsändes även Jöns Mörks fenika. En del av

5 96 dessa trupper användes under vinter vid intagandet av Akershus län. Några nämnvärda förluster torde de ej ha lidit, även om det klagades över att många frusit under ~älttåget. På vål'en 1565 gick Chr. Nilsson med sin fenika ut på flottan. Den räknade då omkring 350 knektar och var förlagd på Herkules. Men därtill kommo hyresbåtsmän, som uppgingo till omkring 150 från Angermanland. De voro fördelade på ett 20-ta1 skepp, mest på Stol'e Gripen, Böse Leianen, Herkules och Sante Christoffer. Striderna vid Femern den 4 juli och mellan Rligen och Bornholm den 7 juli decimerade såväl knektarnas som båtsmännens antal. Minst lika mycket härjade den s. k. blodsoten. Efter slagen b1evo de sjuka knektarna förlagda till borgarna i Gävle, Öl'egrund och östhammar och till bönderna på den omliggande landsbygden. Förlusterna voro mycket stora. Chr. Nilssons fenika, som tilldelades skänkepengar för sin tapperhet, förlorade omkring 200 man. Dessutom omkommoett 100-ta1 ångermanländska båtsmän. Även på sommal'en 1566 voro Chr. Nilssons förluster på flottan mycket stora. Detsamma gäller även beträffande båtsmännen. Sommaren ågo inga ångermanlandsknektar på skeppen men väl ett 100-ta1 hyresbåtsmän. Angermanlands allmoge tyckte, att båtsmanshållet var mycket betungande. I ett brev daterat den 18 januari 1568 på Bjärtrå landsting hegärde den förskoning från båtsmanstjänsten på någon tid för de bönder, som voro ensamma på hemmanet, ty när de voro på skeppen, fanns ingen på hemmanet förutom hustru och barn. Nya utskrivningar av skeppsfolk ägde dock rum år Mats Törne anmodades av kungen i slutet av juli 156,5 att åter uppfordra bl. a. Norrlanden och i augusti infalla i Norge. Han hade då till sitt förfogande Sven Gestrings fenika. Senare tillkom även Chr. Nilssons, och bönderna hade lovat att gå man ur huse. Men ej förrän i mars 1566 synes något verkligt folkuppbåd ha ägt rum. pet var ej så lätt för Mats Törne att bemästra folkhopen, och han måste hemförlova hälften av krigsfolket, som skulle ut på skeppen. Även i vintel'fä1ttåget mot Norge var Chr. Nilsson och Angermanlands l

6 97 Jr l~ allmoge med. De senare hade med sig två månaders kost. Hälften av dem låg i Jämtland, och de andra i Dalarne. Chr. Nilssons fenika k"arstannade i Norge under sommaren och deltog tillika med bönderna i det nya vintertåget. De stora förlusterna på sjön och pestens framfart framtvungo nya utskrivningar. Chr. Nilsson antog 1567 omkring 400 nya knektar, så att hans fenika på nyåret 1568 räknade 538 soldater från Angermanland och Västerbotten. I den utbrytande striden mellan kungen och hertigarna befann sig Chr. Nilsson på den förstnämndes sida. ihan uppbar augustisolden för 400 knektar å Södermalm och tillhörde den styrka å man, som försvarade huvudstaden. Även under de följande åren var fenikan om sommaren på skeppen och om vintern vid norska gränsen. I och med fr,eden med Danmark och ryska krigets uthrott 1570 blev Chr. Nilssons fenika en landfenika. Den låg under somrarna i österbotten, vid Nyslott och i Viborg, men var under vintrarna hemförlovad. Under vintern finna vi den i horgläger i Finland. Några större insatser i Ryska kriget gjorde fenikan ej förrän på hösten 1574, då den blev heordrad till Reval för att ersätta de trupper, som skulle hemförlovas. Den var med vid Pontus de la Gardies stormning av Narva och tilldelades därefter skänkepengar. Förlusterna voro obetydliga. Senare på året splittrades fenikan, i det omkring 100 man kommenderades till Livland, medan de övriga sändes till Finland. Från senhösten 1574 till sommaren 1576 var fenikan stationerad på Viborgs fästning. Den synes under denna tid ha utgjort någon slags reserv för andra fenikor, till vilka mindre styrkor kommenderladres. På sommaren 1576 hemförlovades den. Under hemförlovningen låg det knektebefäl, som ej hade hemman, i borgläger hos prästerskapet. Vid samma tid utskrevos omkring 150 nya knektar. I början av 1577 låg fenikan åter på Viborgs fästning. Redan efter ett halw år drog sig Chr. Nilsson tillbaka från sin 15-åriga v,erksamhet som hövitsman för ångermanlandsknektarna. Per Hård, hans kvartermästare, blev den nye hövitsmannen. Feni _.../ a

7 98 kan deltog i striderna vid Narva 1579, varvid den led stora förluster (165 man). Den ytterligt decimerade fenikan hemförlovades därefter. I samband med den ökade militära aktiviteten i östersjöprovinserna 1577 verkställdes nya utskrivningar. I Angermanland skulle uttagas 400 man och i Medelpad 100, vilka ställdes under!b~fäl av Erik Höös, då de överfördes till Finland. Fenikan låg hemma under vintern och uppgick vid mönstringen i Härnösand den 20.aug till 254, varav 50 nyantagna. Aven denna fenika led stora förluster. 146 soldater dogo sotdöden i Revaloch i Nyland, och fenikan upplöstes redan Erik Höös dog följande år. Förutom dessa fenikor krävdes det av Ängermanland, att landskapet skulle på egen bekostnad hålla man som vakt mot ryssarna tillsammans med Västerbottens och Österbottens allmoge. Bönderna iangermanland voro mycket missnöjda över de ständiga utskrivningarna. Särskilt stort blev missnöjet, när på vintern Per Hård skulle fylla sin fenika. I allmogens besvärsskrivelse, upprättad i Boteå den 13 januari 1580, klagas över att änkor och andra, som ha stora hemman, fråntagits sin enda hjälp genom utskrivning av knektar och båtsmän. Per Hård måste själv bekänna, att han ej kunde göra detta, med mindre än han tog ut den bofaste bonden. Angermanlandsallmogen ville nu ha sina soldater under en fenika, såsom de haft det förr. Denna skulle de med yttersta kraft hålla vid makt. Detta klagomål gav anledning till att den gamla ångermanlands-västerbottensfenikan upplöstes Angermanlandsknektarna från Per Hårds f'enika man bildade tillsammans med 55 medelpadsknektar från Måns Gudmundssons fenika en ny fenika, i vilken även Erik Höös' soldater uppgingo Denna nyordning tillämpades till Vr finna här första upphovet till Västernorrlands och Västerbottens regementen. Under dessa 19 år stod ångermanlands-medelpadsfenikan under hövitsmannen Måns Gudmundsson.

8 Den nya fenikan deltog under Pontus de la Gardie vid erövringen av Kexhohn 1580 och Wäsenberg i mars Den sändes sedan till IFinland. Där lågo knektarna tre månader i lantvärn, inkvarterade bland bönderna i Anvepa härad. Fenikan var åter i Reval i juli 1581, varifrån den sedan drog till Narva, där den deltog i stadens erövring den 6 sept. Något senare intogs Ivangorod och flera slott, för vilka bragder 415 personer av fenikanerhöllo skänkepenningar. Under följande år vistades Måns Gudmundssons knektar än i Revaloch än i Narva. Vintern voro de hemförlovade, och då förstärktes f,enikan genom ny utskrivning. Den överfördes sedan till Estland med de åtta skutor, som menige man i Angermanland måste iordningställa. De ångermanländska soldaterna lågo sedan i Narva till sensommaren 1584 och arbetade på fästningsverken. Sedan hemförlovades de ånyo förutom 100 ogifta knektar, som skulle stanna kvar i Narva. Efter hemkomsten förstärktes fenikan med ett hundratal. Genom stilleståndet kom den att stanna hemma ända till Då detta närmade sig slutet, beordrades Måns Gudmundsson att över Torneå bege sig till Viborg. Fenikan hemkom 1590, men var uppbrottsfärdig redan i augusti samma år. Då utgjol'de den 620 man, varav omkring 150 voro nyantagna. Dessutom märkes Lars Anderssons fenika, som bestod av 200 bönder från Angermanland.och Medelpad. De båda fenikorna sändes sjövägen till Torneå och deltogo i den offensiv, som på senhösten 1590 av krigsöverste Per Bagge igångsattes mot Nordryssland. Den varade med några avbrott till sommaren Måns Gudmundssons fenika, som i ovannämnda tåg ersatts aven ny fenika ångermanlandsknektar under NiLs Linderssons befäl, sändes i augusti 1591 till Narva. Den uppgick då till 690 soldater, varav 100 voro nyutskrivna. Den deltog antagligen med Klas Flemming i tåget mot Pskof på hösten Endast omkring 400 man kommo friska tillbaka till Narva. Omkring 200 sjuka fraktades samtidigt till Sverige på fyra Härnösandsskepp. Från senhösten 1592 till juli 1593 dogo ett 99 I iiiiiiiiiiiiilfll'.y

9 100 l ~!,I :1 I~ lika stort antal i Narva, och nya sjuka och förlamade knektar hemsändes. Måns Gudmundssons fenika avlöstes på sommaren 1593 av två andra, av vilka den ena troligen var Nils Linderssons. I slutet av 1593 var Måns Gudmundsson åter i Narva, där han provianterade för 400 personer. Vid hemkosten till Sverige i juli 1594 hade fenikan nedgått till hälften. Befälet låg sedan i borgläger hos prästerna och borgerskapet i Härnösand, och de gemene soldaterna samt knekteärrkorna fingo betydande skattelindringar. Då utgången av förhandlingarna med Ryssland var mycket oviss, beordrades bl. a. Måns Gudmundssons knektar på senhösten 1594 till Finland. Då fred slöts följande år, ägde en avmönstring rum, varvid 30 gamla och förlamade knektar, de flesta med jord, befriades. Några år av lugn följde på freden med Ryssland. Men då hertig Karl på sensommaren 1597 beslöt att ingripa mot finnarna, utkommenderades Måns Gudmundssons fenika. Den låg en tid i Finland, men då ett finskt anfall befarades mot Aland, förlades fenikan dit i juli 1598 för att slutligen sändas till Stockholm att bevaka slottet. Nya ångermanlandsknektar hade uppbådats. De anlände i tid för att kunna användas i det för hertigen och vårt land betydelsefulla slaget vid Stångån. Angermanlands stridskrafter hade under de sista 40 årens krig tagits i anspråk i en utsträckning, som ej motsvarade dess ringa tillgångar. Krigets verkningar på folkmängd, bebyggel<;e och näringsliv blevo därför mycket förödande, och landskapets utveckling stagnerade. K ä 110 r: Uppsatsen grundar sig uteslutande på otryckt material. I första hand må nämnas Militieräkningar och Arkliräkningar (i Krigsarkivet), Kungliga brev, Krigshistoriska handlingar, Flottans handlingar, Allmogens besvär och Ingående diarium (i Riksarkivet) samt Fogderäkenskaper, Provianträkenskaper, Skeppsgårdshandlingar, Räntekammarböcker samt Militaria (i Kammararkivet). II!i J' l

Övergången av Düna Realistiska stridsförberedelser

Övergången av Düna Realistiska stridsförberedelser Slaget vid Narva Den 1 oktober 1700 avseglade kungen från Karlskrona till Pernau i norra delen av Rigaviken. Han var fast besluten att först vända sig mot ryssarna och söka befria Narva, den starkt befästa

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Nya Varvet - en nordisk mötesplats med gamla anor

Nya Varvet - en nordisk mötesplats med gamla anor Nya Varvet - en nordisk mötesplats med gamla anor Christer Johansson, arkivarie och historiker Inledning Nya Varvet vid Göta älvs mynning har alltid haft en central placering i Norden. Här bildade nationsgränserna

Läs mer

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne Danskt blir svenskt Din guide till 1600-talet i Skåne Gränslandet Skåne Att leva i gränslandet mellan två länder i krig är oerhört påfrestande för befolkningen. Skåne har ofta varit hårt ansatt i maktkamperna

Läs mer

Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor

Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor Enligt Hälsingelagen nedtecknad omkring 1330 1 tar ångermanlänningarna emot kungens män på skatteuppbörd i Älgsjö och för dem vidare till kungsgårdarna

Läs mer

V ARLDSOMSEGLINGARNA

V ARLDSOMSEGLINGARNA DE FORSTA 00 SVENSKA V ARLDSOMSEGLINGARNA av Redaktören fil. kand. Ebbe Aspegren Innehåll Förord.................. 4 1. Bort över haven....... 5 2. Nytt liv i svensk sjöfart... 10 3. Den bedräglige pärlfiskaren.......

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 39 Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 Inledning Maria Nyman "En för högt ährade ock wählborne herrar kommer jag fattiga siukliga ock usliga änkia med min enfaldiga

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid

Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid Medeltiden är en term som har varit etablerad inom historieskrivningen sedan 1600-talet. Först användes den för att beteckna den period som låg

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Axel Holmström om repression mot ungsocialister

Axel Holmström om repression mot ungsocialister Det Anarkistiska Biblioteket Axel Holmström om repression mot ungsocialister Axel Holmström 1916 Axel Holmström Axel Holmström om repression mot ungsocialister 1916 https://sovversiva.wordpress.com/2015/01/24/

Läs mer

Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete

Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete Förord Historien lär oss att vi inget lär av historien Friedrich Hegel, 1770-1831 Det går såklart att känna sympati för ovanstående

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1910 Gustaf von Hofsten flyger ballongen "Andrée" från Stockholm via Riga till Gotland. Det var den hittills längsta ballongflygningen inom

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till

De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till Lars Bägerfeldt & med källuppgifter och astronomiska tolkningar av Göran Henriksson 2 De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr.

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Innehåll Introduktion... 1 1. Molotov-Ribbentrop-pakten... 2 Sovjetunionen tröttnar på Chamberlains sabotage... 2 Chamberlain hårt pressad... 3 Antikominternpakten

Läs mer