Jlngermanlands deltagande 1500-talets Iirig.*)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jlngermanlands deltagande 1500-talets Iirig.*)"

Transkript

1 o Jlngermanlands deltagande 1500-talets Iirig.*) I Av Josef Westin. D e första ansatserna till en inhemsk militärisk organisation under Gustav Vasas tid ha vi i borglägersknektarna. Från år 1527 upptogs bland prästerskapet för deras underhåll en fix penningsumma, borglägerspenningarna. Men i början av 1540-talet avskaffades dessa, och borglägersknektar inkvarterades hos prästerna och fogden. <De uppgingo i Angermanland år 1542 till endast fyra, men deras antal utökades sedan. Krigsfaran fran Danmark förmådde kungen att år 1545 utskriva 45 soldater från Angermanland. Dessa indelades i 4 1 / 2 rotar under var sin rotmästare. De åtnjöto halv lön, d. v. s. tre mark, men de underhöllo sig själva. Redan vid denna tid torde samtliga norrländska trupper ha tillhört en fenika under Mats Törnes befäl. Mönstringar förekommo i Uppsala vid fastlagstiden. Ar 1551 utskrevos ytterligare 300 ångermanlänningar. Inberäknat olovligt frånvarande och hemförlovade utgjorde norrlandsfenikan efter denna utskrivning man, varav 1/3 var från Angermanland. Mats Törnes norrlandsfenika gjorde sina första militära insatser under Ryska kriget Vid krigets början räknade den på krigsskådeplatsen omkr. 600 man, ovisst hur många från Angermanland. Den var uppställd på åtta avdelningar, som stodo under befälsmän (senare kallade kvartermästare). Varj,e avdelning indelades i fyra huvudrotar om 21 *) Krigsförlusterna och krigens inverkan på näringsliv och bebyggelse komma att behandlas i en följande undersökning.

2 rr.. man vardera, inberäknat överrotmästaren. Mats Törne kämpade mot ryssarna vid gränsen från omkring den 15 december 1555 till september 1556, under vilken tid han förlorade något över 100 knektar. En del uppges ha avlidit genom sotdöd och en del vara slagna. I slutet av 1555 avsändes till Nyslott en ny fenika norrlandsknektar under Jaen Vargs befäl. I denna ingingo nyutskrivna soldater från Angermanland. Fenikan ankom till Nyslott i början av Den led mycket av brist på proviant. Ett folkuppbåd anbefalldes i Norrland, men det synes ej ha blivit av. De ångermanländska förlusterna i soldater under detta ryska krig kan man ej med någon större säkerhet fastställa. Omkring 250 av de år 1551 och 1555 utskrivna saknas emellertid i 1560 års möstringsrulla. De torde ej ha strukits, om de varit stridsdugliga. Bland de år 1555 utskrivna var omkring hälften bönder. Dödligheten bland dem synes ha varit mycket stor, vilket framgår därav, att många nya änkor upptas i 1557 års mantalslängd. Efter fyra fredsår inkallades de norrländska trupperna åter år Från Mats Törnes fenika avdelades en sydnorrländsk f,enika om 300 man, i vilken ej några ångermanlandsknektar ingingo. Den förstnämnda räknade då omkring 500 man och var indelad i fem kvarter; de två första innehöllo gästrikar och hälsingar samt medelpadingar. I det tredje ingingo ett 20-tal från Medelpad; resten liksom hela 4:e och 5:,e kvarteret utgjordes av ångermanlänningar, inalles 300 man. Mats Törnes fenika deltog i expeditionen till Reval på våren Antagligen tillhörde denna ifenika den kategori av ibysseskyttar, knektar och båtsmän, som enligt Klas Horn voro mycket oövade och ovilliga på grund av den ringa solden. Sedan avsändes fenikan till Alvsborg för att medfölja flottan till England. Följ.ande år uppbådades den igen. De tre första kvarteren översändes i juli till Estland. Deras insatser framgå av ett brev från några landsknektar till kungen i december "Vi ähr ah then hoppen, som E. K. M. förskickade till Liffland 93 d -"""I'

3 3 94 med wår höffvitsman Mats Törne anno 62 och sädan haffver wi intet kommet hem till wåre fattige hustrur och barn." "Vi fattiga landsknektar voro med vid Wit.tensten och gjorde 2 stormar och Hngo där öfver stor skada. Därnest stormade vi och två gånger till Korplaxberget utanför Abo, förrän vi fingo den in, tredje gången bemannade vi slottet och Hngo därav stor skada". De stridsdugliga från dessa kvarter (83 man) bevakade nu hertig Johan på Gripsho1ms slott, dit de sändes, sedan kbo slott fallit. Omkring 200 hakeskyttar, motsvarande 4:e och 5:e kvarteren, voro åren under Christoffer Nilssons befäl förlagda till Hollandsbarken. Ar 1562 hade nya utskrivningar ägt rum i Norrland. I Angermanland uttogs var 20:e man; de utskrivnas antal helöpte sig där till 129. En del av dem torde ha kommit under Sven Gestring, vars fenika under sommaren 1563 låg på Nyköpings barken, som medföljde Jakob Bagge på hans expedition i södra Östersjön. En annan del tillhörde på våren 1563 Mårten Helsings fenika. Vid danska krigets utbrott 1563 beordrades sistnämnda fenika till Småland, där den stod under J on Erikssons befäl. Den var med vid infallet i Halland och bland de besegrade vid Mared i november Efter denna tid deltogo ångermanländska trupper endast i sjökriget och i kampen mot Norge. Ett genomgående drag i Erik XIV:s krigföring mot Norge var ju, att de viktigaste krigsoperationerna förlades dit under vintermånaderna. Därigenom vann han två hetydande fördelar: han kunde utan alltför stora svårigheter disponera bönderna samt frigöra trupper från andra fronter. De ångermanländska knektarna voro sålunda varje sommar vid flottan och varje vinter i lantvärn vid norska gränsen. Kungen väntade sig mycket av flottan Bland de första skepp, som skulle göras klar att gå ut, märkas Herkules, på vilket underamiralen Mats Törne befann sig, och Röde Gripen med Chr. Nilssons f,enika om 200 man. Sven Gestring var hövitsman på Hiorthen. De deltogo i sjöslaget den 30 och 31 maj, då skeppet Mars flög i luften. Några ångermanländska

4 J 95 trupper voro ej med på detta fartyg, men Chr. Nilsson förlorade 60 man. Under den följande delen av året deltog han liksom Mats Törne i norska fälttåget. Då amiralerna klagade över att de hade för litet krigsfolk, heordrades till skeppeh Jöns Mörks fenika (f. d. Jon Erikssons). Denna deltog i slaget vid Ölands norra udde den augusti, då Klas Horn slog danskarna. Till hösten hade fenikan decimerats med omkring 200 man. Redan på hösten 1563 sattes in krafter på erövringen av Jämtland och Härjedalen. Knut Haraldsson till Frötuna underhandlade med allmogen att gå man ur huse. Bönderna i Angermanland hade också en verksam del i de följande framgångarna och deltogo på egen bekostnad. Bland trupperna märkas Jon Erikssons knektar. Efter lyckat värv hemförlovades såväl allmoge som soldater. Men de svenska motgångarna i slutet av maj 1564 krävde nya trupptransporter till Norge. Knut Haraldsson sändes åter till Norrland för att uppbåda allmogen. Den 22 juni höll han ting med Nordanskog och Sunnanskog i Boteå socken. Bönderna ville ha uppskov med att dra ut, tills de fått något av åkern, ty de hade ej annat att äta än bark. Knut Haraldsson lät sig ej nöja därmed utan indelade dem i hopar om tre och uttog genom lottning en ur var hop. Fanns det två vuxna i en gård, lät han dessutom utskriva en. Den 1 juli drogo de iväg och beräknade vara i Jämtland den 11 juli. De voro.dåligt utrustade med proviaht. När norrlänningarna hade kommit till Oviken, började de ropa, att de ej ville gå över fjällen. De fruktade för att provianten skulle ta slut och för att jämtarna skulle falla dem i ryggen. De drogo likväl sex mil in över gränsen. Men då vägrade de gå längre och återvände, förmenandes att det var bättre att dö av hunger och svält hemma än för,en annan mans dörr. Då uttogs av dem var tredje man till lantvärnet, medan de andra fingo resa hem. De utskr.ivna, från Angermanlahd omkring 250, tilldelades sedan Chr. Nilssons och Sven Gestrings fenikor, vilka skulle delta i den nya offensiven mot Norge. Något senare ditsändes även Jöns Mörks fenika. En del av

5 96 dessa trupper användes under vinter vid intagandet av Akershus län. Några nämnvärda förluster torde de ej ha lidit, även om det klagades över att många frusit under ~älttåget. På vål'en 1565 gick Chr. Nilsson med sin fenika ut på flottan. Den räknade då omkring 350 knektar och var förlagd på Herkules. Men därtill kommo hyresbåtsmän, som uppgingo till omkring 150 från Angermanland. De voro fördelade på ett 20-ta1 skepp, mest på Stol'e Gripen, Böse Leianen, Herkules och Sante Christoffer. Striderna vid Femern den 4 juli och mellan Rligen och Bornholm den 7 juli decimerade såväl knektarnas som båtsmännens antal. Minst lika mycket härjade den s. k. blodsoten. Efter slagen b1evo de sjuka knektarna förlagda till borgarna i Gävle, Öl'egrund och östhammar och till bönderna på den omliggande landsbygden. Förlusterna voro mycket stora. Chr. Nilssons fenika, som tilldelades skänkepengar för sin tapperhet, förlorade omkring 200 man. Dessutom omkommoett 100-ta1 ångermanländska båtsmän. Även på sommal'en 1566 voro Chr. Nilssons förluster på flottan mycket stora. Detsamma gäller även beträffande båtsmännen. Sommaren ågo inga ångermanlandsknektar på skeppen men väl ett 100-ta1 hyresbåtsmän. Angermanlands allmoge tyckte, att båtsmanshållet var mycket betungande. I ett brev daterat den 18 januari 1568 på Bjärtrå landsting hegärde den förskoning från båtsmanstjänsten på någon tid för de bönder, som voro ensamma på hemmanet, ty när de voro på skeppen, fanns ingen på hemmanet förutom hustru och barn. Nya utskrivningar av skeppsfolk ägde dock rum år Mats Törne anmodades av kungen i slutet av juli 156,5 att åter uppfordra bl. a. Norrlanden och i augusti infalla i Norge. Han hade då till sitt förfogande Sven Gestrings fenika. Senare tillkom även Chr. Nilssons, och bönderna hade lovat att gå man ur huse. Men ej förrän i mars 1566 synes något verkligt folkuppbåd ha ägt rum. pet var ej så lätt för Mats Törne att bemästra folkhopen, och han måste hemförlova hälften av krigsfolket, som skulle ut på skeppen. Även i vintel'fä1ttåget mot Norge var Chr. Nilsson och Angermanlands l

6 97 Jr l~ allmoge med. De senare hade med sig två månaders kost. Hälften av dem låg i Jämtland, och de andra i Dalarne. Chr. Nilssons fenika k"arstannade i Norge under sommaren och deltog tillika med bönderna i det nya vintertåget. De stora förlusterna på sjön och pestens framfart framtvungo nya utskrivningar. Chr. Nilsson antog 1567 omkring 400 nya knektar, så att hans fenika på nyåret 1568 räknade 538 soldater från Angermanland och Västerbotten. I den utbrytande striden mellan kungen och hertigarna befann sig Chr. Nilsson på den förstnämndes sida. ihan uppbar augustisolden för 400 knektar å Södermalm och tillhörde den styrka å man, som försvarade huvudstaden. Även under de följande åren var fenikan om sommaren på skeppen och om vintern vid norska gränsen. I och med fr,eden med Danmark och ryska krigets uthrott 1570 blev Chr. Nilssons fenika en landfenika. Den låg under somrarna i österbotten, vid Nyslott och i Viborg, men var under vintrarna hemförlovad. Under vintern finna vi den i horgläger i Finland. Några större insatser i Ryska kriget gjorde fenikan ej förrän på hösten 1574, då den blev heordrad till Reval för att ersätta de trupper, som skulle hemförlovas. Den var med vid Pontus de la Gardies stormning av Narva och tilldelades därefter skänkepengar. Förlusterna voro obetydliga. Senare på året splittrades fenikan, i det omkring 100 man kommenderades till Livland, medan de övriga sändes till Finland. Från senhösten 1574 till sommaren 1576 var fenikan stationerad på Viborgs fästning. Den synes under denna tid ha utgjort någon slags reserv för andra fenikor, till vilka mindre styrkor kommenderladres. På sommaren 1576 hemförlovades den. Under hemförlovningen låg det knektebefäl, som ej hade hemman, i borgläger hos prästerskapet. Vid samma tid utskrevos omkring 150 nya knektar. I början av 1577 låg fenikan åter på Viborgs fästning. Redan efter ett halw år drog sig Chr. Nilsson tillbaka från sin 15-åriga v,erksamhet som hövitsman för ångermanlandsknektarna. Per Hård, hans kvartermästare, blev den nye hövitsmannen. Feni _.../ a

7 98 kan deltog i striderna vid Narva 1579, varvid den led stora förluster (165 man). Den ytterligt decimerade fenikan hemförlovades därefter. I samband med den ökade militära aktiviteten i östersjöprovinserna 1577 verkställdes nya utskrivningar. I Angermanland skulle uttagas 400 man och i Medelpad 100, vilka ställdes under!b~fäl av Erik Höös, då de överfördes till Finland. Fenikan låg hemma under vintern och uppgick vid mönstringen i Härnösand den 20.aug till 254, varav 50 nyantagna. Aven denna fenika led stora förluster. 146 soldater dogo sotdöden i Revaloch i Nyland, och fenikan upplöstes redan Erik Höös dog följande år. Förutom dessa fenikor krävdes det av Ängermanland, att landskapet skulle på egen bekostnad hålla man som vakt mot ryssarna tillsammans med Västerbottens och Österbottens allmoge. Bönderna iangermanland voro mycket missnöjda över de ständiga utskrivningarna. Särskilt stort blev missnöjet, när på vintern Per Hård skulle fylla sin fenika. I allmogens besvärsskrivelse, upprättad i Boteå den 13 januari 1580, klagas över att änkor och andra, som ha stora hemman, fråntagits sin enda hjälp genom utskrivning av knektar och båtsmän. Per Hård måste själv bekänna, att han ej kunde göra detta, med mindre än han tog ut den bofaste bonden. Angermanlandsallmogen ville nu ha sina soldater under en fenika, såsom de haft det förr. Denna skulle de med yttersta kraft hålla vid makt. Detta klagomål gav anledning till att den gamla ångermanlands-västerbottensfenikan upplöstes Angermanlandsknektarna från Per Hårds f'enika man bildade tillsammans med 55 medelpadsknektar från Måns Gudmundssons fenika en ny fenika, i vilken även Erik Höös' soldater uppgingo Denna nyordning tillämpades till Vr finna här första upphovet till Västernorrlands och Västerbottens regementen. Under dessa 19 år stod ångermanlands-medelpadsfenikan under hövitsmannen Måns Gudmundsson.

8 Den nya fenikan deltog under Pontus de la Gardie vid erövringen av Kexhohn 1580 och Wäsenberg i mars Den sändes sedan till IFinland. Där lågo knektarna tre månader i lantvärn, inkvarterade bland bönderna i Anvepa härad. Fenikan var åter i Reval i juli 1581, varifrån den sedan drog till Narva, där den deltog i stadens erövring den 6 sept. Något senare intogs Ivangorod och flera slott, för vilka bragder 415 personer av fenikanerhöllo skänkepenningar. Under följande år vistades Måns Gudmundssons knektar än i Revaloch än i Narva. Vintern voro de hemförlovade, och då förstärktes f,enikan genom ny utskrivning. Den överfördes sedan till Estland med de åtta skutor, som menige man i Angermanland måste iordningställa. De ångermanländska soldaterna lågo sedan i Narva till sensommaren 1584 och arbetade på fästningsverken. Sedan hemförlovades de ånyo förutom 100 ogifta knektar, som skulle stanna kvar i Narva. Efter hemkomsten förstärktes fenikan med ett hundratal. Genom stilleståndet kom den att stanna hemma ända till Då detta närmade sig slutet, beordrades Måns Gudmundsson att över Torneå bege sig till Viborg. Fenikan hemkom 1590, men var uppbrottsfärdig redan i augusti samma år. Då utgjol'de den 620 man, varav omkring 150 voro nyantagna. Dessutom märkes Lars Anderssons fenika, som bestod av 200 bönder från Angermanland.och Medelpad. De båda fenikorna sändes sjövägen till Torneå och deltogo i den offensiv, som på senhösten 1590 av krigsöverste Per Bagge igångsattes mot Nordryssland. Den varade med några avbrott till sommaren Måns Gudmundssons fenika, som i ovannämnda tåg ersatts aven ny fenika ångermanlandsknektar under NiLs Linderssons befäl, sändes i augusti 1591 till Narva. Den uppgick då till 690 soldater, varav 100 voro nyutskrivna. Den deltog antagligen med Klas Flemming i tåget mot Pskof på hösten Endast omkring 400 man kommo friska tillbaka till Narva. Omkring 200 sjuka fraktades samtidigt till Sverige på fyra Härnösandsskepp. Från senhösten 1592 till juli 1593 dogo ett 99 I iiiiiiiiiiiiilfll'.y

9 100 l ~!,I :1 I~ lika stort antal i Narva, och nya sjuka och förlamade knektar hemsändes. Måns Gudmundssons fenika avlöstes på sommaren 1593 av två andra, av vilka den ena troligen var Nils Linderssons. I slutet av 1593 var Måns Gudmundsson åter i Narva, där han provianterade för 400 personer. Vid hemkosten till Sverige i juli 1594 hade fenikan nedgått till hälften. Befälet låg sedan i borgläger hos prästerna och borgerskapet i Härnösand, och de gemene soldaterna samt knekteärrkorna fingo betydande skattelindringar. Då utgången av förhandlingarna med Ryssland var mycket oviss, beordrades bl. a. Måns Gudmundssons knektar på senhösten 1594 till Finland. Då fred slöts följande år, ägde en avmönstring rum, varvid 30 gamla och förlamade knektar, de flesta med jord, befriades. Några år av lugn följde på freden med Ryssland. Men då hertig Karl på sensommaren 1597 beslöt att ingripa mot finnarna, utkommenderades Måns Gudmundssons fenika. Den låg en tid i Finland, men då ett finskt anfall befarades mot Aland, förlades fenikan dit i juli 1598 för att slutligen sändas till Stockholm att bevaka slottet. Nya ångermanlandsknektar hade uppbådats. De anlände i tid för att kunna användas i det för hertigen och vårt land betydelsefulla slaget vid Stångån. Angermanlands stridskrafter hade under de sista 40 årens krig tagits i anspråk i en utsträckning, som ej motsvarade dess ringa tillgångar. Krigets verkningar på folkmängd, bebyggel<;e och näringsliv blevo därför mycket förödande, och landskapets utveckling stagnerade. K ä 110 r: Uppsatsen grundar sig uteslutande på otryckt material. I första hand må nämnas Militieräkningar och Arkliräkningar (i Krigsarkivet), Kungliga brev, Krigshistoriska handlingar, Flottans handlingar, Allmogens besvär och Ingående diarium (i Riksarkivet) samt Fogderäkenskaper, Provianträkenskaper, Skeppsgårdshandlingar, Räntekammarböcker samt Militaria (i Kammararkivet). II!i J' l

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901 Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901 Från 1680-talet fram till och med 1901 bestod manskapet i den svenska krigsmakten dels av värvat folk, dels av indelt

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Företal 13 Ynglingen Vårt första möte 15 Rötter i Vedbo och Ydre i Småland 20 Under styvfaderns hårda regemente 24 Hos mormor på Ringshult 25 Hos gammalmorfar drotsen på Aspenäs 26

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

FRP 2014 - Information

FRP 2014 - Information FRP 2014 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Mästerskap... 5 Historia... 6 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 22-24 august i Gävle. Årets arrangörer är

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare 1.2.1 Armén - utbildning och tjänstgöring 1.2.2 Marinen- utbildning och tjänstgöring Det finns många ingångar till arkiven när det gäller

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

GÖTEBORG SOM MARITIM STÖDJEPUNKT

GÖTEBORG SOM MARITIM STÖDJEPUNKT GÖTEBORG SOM MARITIM STÖDJEPUNKT Utdrag ur tidskriften Göteborgs försvar 1940 Så länge stadssamhällen funnits vid Göta Älvs utlopp, hava tid efter annan sjöstyrkor utgått och hamnen sålunda använts som

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka?

Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka? Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka? Handlingar rörande forna tiders krigsmakt är någonting man av naturliga skäl framförallt förväntar sig att finna hos Krigsarkivet i Stockholm.

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR UNDER BEREDSKAPEN

GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR UNDER BEREDSKAPEN GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR UNDER BEREDSKAPEN Genom 1926 års försvarsbeslut förlades dåvarande Älvsborgs fästning i materialreserv. Den sålunda nedlagda fästningen var belägen i direkt anslutning till

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009. Mina damer och herrar! Ärade märkespublik!

TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009. Mina damer och herrar! Ärade märkespublik! TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009 Mina damer och herrar! Ärade märkespublik! Ni hade nog inte gärna varit här i Stockholm i dag för exakt 200 år sedan. Då var nämligen det gamla svenska riket i allvarlig

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Välkomna med på en resa till Empress of the Baltic, Sankt Petersburg i Ryssland. Förmodligen har ingen stad i världen fått så mycket historisk

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project first cycle Officers- och underofficerskårens sociala och geografiska bakgrund i Sverige Uppland och Västergötland Daniel Ramsin Mittuniversitet

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek.

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 1968-2012 A: Övernattningsresor med husbilen År Datum Resmål, resväg 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 2012 17/7 20/7 På besök hos släkten i Norge, sovit över hos Lise och Ivar Anderson i Frodal.

Läs mer

När relationer hotar brista Att lyckas med anhörigskapandet som soldat och anhörig

När relationer hotar brista Att lyckas med anhörigskapandet som soldat och anhörig När relationer hotar brista Att lyckas med anhörigskapandet som soldat och anhörig Familjeterapikongress Ystad 17-18 oktober 2013 Ann-Margreth E. Olsson, Prof.D./PhD, MSc, i Systemisk Praktik, universitetslektor

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

A Fight For an End of a War

A Fight For an End of a War A Fight For an End of a War Av Pontus General Pontus Kenobi Larsson En tungt beväpnad CIS kryssare på babordssida! Ljöd ett av larmen ombord på den lika tungt beväpnade Republikanska Attack kryssaren..

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson VASA- SÖNERNA en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson Under fem decennier regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX samt av barnbarnet Sigismund. En ytterst intressant

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Bocken brinner i Gästrikland

Bocken brinner i Gästrikland Bocken brinner i Gästrikland Varför var Adam alldeles klarvaken fast det var mitt i natten? Pappa väckte honom för att han skulle titta på fotografiet. Gävle I vilken stad bodde Bosse? Varför berättade

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Vad en tavla kan berätta

Vad en tavla kan berätta Vad en tavla kan berätta För att förstå den roll Magnus Stenbock senare fick i historien, måste vi gå lite tillbaka i historien. Magnus Stenbocks pappa var generalguvernör för Skåne, Blekinge och Halland.

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Rapport från Fristilslandslaget tävling och träningsläger i Järvenpää Finland. Fredagen den 14 juni reste fristilslandslaget

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

De svenska kaperierna i Östersjön 1562-1566

De svenska kaperierna i Östersjön 1562-1566 20 De svenska kaperierna i Östersjön 1562-1566 Björn Sandahl Bakgrund 1 1500-talets senare del var en turbulent tid i Sveriges historia. Från att ha varit ett efterblivet agrarland i Europas periferi framträdde

Läs mer

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Utvecklingen till skyttegravskriget Under hösten 1914 trodde många att första världskriget skulle vara ett snabbt krig med traditionella slag vid några slagfält,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1.

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1. A ~APLER5D _N.r...-...3.2..--nnn...2@;;ei199 B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d 3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i Préstorp. M i Nr. 22. Oktober

Läs mer

Håkan Asplund Ett försök till att utröna något om farfars farfars fars öde.

Håkan Asplund Ett försök till att utröna något om farfars farfars fars öde. Håkan Asplund Ett försök till att utröna något om farfars farfars fars öde. Olofsson Aspelund, Johan. 1 Livgrenadjär. Livgrenadjär i Nr 057, Vifolka Kompani, Andra Livgrenadjär Regementet. Levde som soldat

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Högskoleverket DTK 2005-10-29

Högskoleverket DTK 2005-10-29 Högskoleverket DTK 2005-10-29 2 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR I STOCKHOLMS LÄN 2002 Folkmängd, folkökning, antal födda och döda, antal inflyttade och utflyttade samt flyttningsnetto för riket, för

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer