Etableringsreformens 100 första dagar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etableringsreformens 100 första dagar"

Transkript

1 Etableringsreformens 100förstadagar Fredrik Rosenqvist FORES Policy Paper 2011 : 2

2 Omförfattaren FredrikRosenqvistärfilosofiedoktoriekonomiskhistoriaoch disputeradevidlundsuniversitet2007.hansspecialområdeär ekonomiskpolitikochmarknadsmisslyckanden. HanharblandannatvaritvisitingfellowvidAsia EuropeInstitutei KualaLumpurochpubliceratettantalartiklaromMalaysias industripolitikochekonomi. FörnärvarandejobbarhansomredaktörvidÅlandstidningeni Mariehamn.

3 Innehåll Omförfattaren... Innehåll... Förord Inledning Etableringsreformen Arbetetikommunerna...9 Arbetsförberedandeinsatser Svenskaförinvandrare Arbetsförmedlingensnyaroll Arbetsförmedlingensförberedelser Arbetsförberedandeinsatser Samarbetetmedkommunerna Etableringslotserna Tillgångenpålotsar Lotsarna Arbetssättet Problemsomuppstått Avslutandekommentarer Förslagpååtgärder Referenser... 34

4 Förord MottagandetavnyanländaharfungeratalldelesfördåligtiSverigeunder alldelesförlångtid.däromärdeflestapolitiker,analytikerochdebattörer eniga.foresfokuspåentreprenörskapocharbetsmarknadhargjortattvi varitsärskiltintresseradeavattundersökavägarförattflernyanländaska kommaijobbochnåegenförsörjning.dettarigenomsnittsjuårfören flyktingattfåjobbisverige.dessutomärskillnadenmellanandelen invandrareochinrikesföddapåarbetsmarknadenstörreisverigeäni någotannatoecd land. Justdärförärdenetableringsreformsomregeringensjösatteförra mandatperioden,ochsombörjadegälla1december2010,mycketviktig.i huvudsakskaansvaretföratttaemotflyktingarochandranyanlända övergåfrånkommunernatilldelokalaarbetsförmedlingarna.etthuvudskäl ärjustatttydliggörakopplingenmellaninvandringochjobb,dvs.att integrationsarbetetläggerhögstaprioritetvidattsnabbtslussaut människoriarbetslivet. FORESharienradstudierochrapporterringatinfråganomhur integrationenöverlagkanblibättreisverige.blandannatharvigivitut antologiernalyckadinvandringochkanadamodellen,liksomstudienfrån nyanländtillnyanställd.alladessalyfterframkonkretaexempelpåplatser ochprojektdärmanlyckatsvälmedintegrationenavinvandrare,isverige ochutomlands.genomattstuderapositivaexempelgårdetattutarbeta strategierförhurintegrationsarbetetkanutvecklas. Dettapolicypaper,författatavFredrikRosenqvist,ärattsesomen snabbutvärderingavetableringsreformensförstamånader.detkantyckas varaförtidigtattgöradettaochdärmedbliförsvårtattdranågraegentliga slutsatser.reformenkanislutändanenbartutvärderasutifrånhurvälden harlyckatsiattförbättraintegrationenavinvandrare.mensamtidigtärdet viktigtattredannuseefterhurprocessenfungerarochhurpassverksamt detnyasystemetär,inteminstföratttidigtåtgärdadeproblemsom identifieras.ominteövergångenmellankommunerocharbetsförmedlingar skersmidigt,riskerarinterimtidenmellanankomsttillsverigeochinträdet påarbetsmarknadenattbliänlängreförtusentalsflyktingar. 1

5 Slutsatsernaivårutvärderingärlikakritiskasomväsentligaatttatillsig förallasomföljerarbetetmedattintegreranyanländaidetsvenska samhället. Enavdeviktigastelärdomarnafråndeexemplenpålyckadintegrationi Sverigeäratttidigkontaktmedarbetsmarknadenäroerhörtviktigföratt snabbtetableranyanlända.somdettapolicypaperpekarpåhardenna kontaktiochmedreformenimångafallförsvårats,tvärtemot intentionerna.detkanhaödesdigrakonsekvenserfördenyanländapåsikt, menocksåförkommunerna.trotsattdessaharfråntagitshuvudansvarför nyanländasetableringärdetdesomkommerattsittakvarmedenstordel avräkningenfördeinvandraresomharfastnatiutanförskap.detär olyckligt,eftersominvandringärensåviktigfaktorförmångakommuner somönskarsäkrasinframtidavälfärdochtillväxt. Ettkonkretresultatavreformenärattflerakommunerflyttatansvaretför integrationsfrågorfrånnärings ocharbetsmarknadsavdelningartill socialtjänsten.dettaeftersomdebedömerattarbetsförmedlingennumera skaupprätthållakontakternamedpotentiellaarbetsgivare.menattdetblir socialaenhetersomfrånkommunenssidasättsattbemötanyanländasom sökerinformationomsittnyahemlandkanledatillmeravsegregation. Somkommunernanuorganiserarsigefteretableringsreformenrenodlas intrycketavattdenyanländaenbartgenomoffentligförvaltningoch kontaktmedsocialtjänstemänfårlärakännadetsvenskasamhället.en viktiglärdomfrånhurmotsvarandeprocessfungerarikanadaärviktenav attnyanländautvecklarbredarekontaktmedmottagarsamhället,särskilt detlokalanärings ochföreningslivet.ikanadaharjustcivilsamhället spelatenviktigrollietableringenavinvandrare,någotsommeränbaraen handfullsvenskakommunerbordeinseochinförlivaisittarbetemed nyanlända. Trotstydligabristerharändåetableringsreformenpotential.Lotsarna,som redaninnanreformenträddeikraftvarifrågasattaochutskällda,hargoda förutsättningarföratthjälpainvandrareinpåarbetsmarknaden.dekan åtminstonetillenvissgradkompenseraförattdenyanländaiövrigthar litekontaktmeddeticke offentligasverige.detärocksåpositivtatt Arbetsförmedlingensverktygnuiännustörregradgörssnabbttillgängliga fördenyanlända.inågrakommunerharmanvaritsåframsyntaattman redaninnanreformensikraftträdandetagitinitiativtillförbättrat samarbetemellankommunen,arbetsförmedlingenochandrarelevanta aktörer. 2

6 Positivtärocksåattvårutvärderingvisarattdenpolitiskaviljanföratt lyckasmedreformenverkarvaratydlig.förhoppningsvisräckerdenviljan tillförattåtgärdadeproblemsomuppståttiinitialskedet.dåkanockså etableringsreformenblidetnyakrafttagsomsåvälbehövsförattförbättra integrationenavinvandrareisverige. FORESvillriktaettvarmttacktillFredrikRosenqvistförsittidogaarbete medattfärdigställarapporten.tackocksåtillannarehnvallochkarin ZelanopåFORESsomgenomförtenkätundersökningenblandföreträdare förkommunerna. Stockholm,23mars2011 MattiasJohansson ViceVD,FORES 3

7 1 Inledning Den1december2010genomfördesdenstörstaförändringenavsvensk integrationspolitikpå25år.frånatthavaritkommunernasansvariett kvartssekeltogarbetsförmedlingenöverhuvudansvaretförattnyanlända flyktingarsnabbtskalärasigsvenskaochhittaettjobb.samtidigthar mottagandetavnyanländaflyktingardelvisavreglerats,såattprivata lotsföretagnusköteruppgifternasomtidigareföllpåkommuneroch frivilligorganisationer. Måletmedreformenärenkelt:detskablilättarefördesomkommertill Sverigesomflyktingarattsnabbthittaettjobb.IdagensSverigehar utrikesföddalägreinkomster,sämrehälsaochärimyckethögregrad arbetslösaäninföddasvenskar.dettarigenomsnittsjuårfördesom kommersomflyktingartillsverigeatthittaettjobb.dettahoppas regeringenattreformenskarådabotpå. Nyanländaflyktingarssvårigheteratttasiginpådensvenska arbetsmarknadenärettangelägetproblem.medrättförutsättningarharde allamöjligheterattlyckaspådensvenskaarbetsmarknadenochidet svenskasamhället.enbristfälligintegrationspolitikharmisslyckatsmedatt erbjudasådanamöjligheter,vilketärattsesomettmisslyckandeochnågot somgergrogrundförbådeutanförskapochfrämlingsfientlighet. Fråganäromdennastorareformkommerattlyckas.Innebärdenverkligen attvägentillarbetefördenyanländaflyktingarnablirkortare? EntidigarestudiefrånFORES,Frånnyanländtillnyanställd(augusti2010) harvisatattdesomkommertillsverigesomflyktingarkantasiginpåden svenskaarbetsmarknadenväldigtsnabbtomdebaragesrätt förutsättningar. 1 Kortsagthardesomtidigterbjuditsmeningsfulla kontaktermedarbetslivetochfåtttillgångtillnätverkavyrkesverksamma personerisverigelyckatsväldigtbra.möjlighetatttidigtfågöra arbetspraktikellerdeltaiyrkesförberedandestudier,parallelltmeden effektivsvenskundervisningsamttillgångtillenyrkesverksammentor,har varitenframgångsfaktoridefalldärkommunersnabbtlyckatslotsainsina nyanländaflyktingarpåarbetsmarknaden. 1 Fredrik Rosenqvist, Från Nyanländ till nyanställd, FORES studie nr 2 (2010). 4

8 Innebärdåreformenattflernyanländaflyktingarfårdeltaiarbetspraktik ellerarbetsplatsförlagdutbildning?förbättrassvenskundervisningen?får denyanländabättretillångtillnätverkavyrkesverksammapersoneroch mentorer?omsvaretpådessafrågorärjaärreformenettstegframåt.om svaretärnej,riskerarintegrationsproblemenattväxasigalltstörre. Dennautvärderingbörjarmedenkortgenomgångavvadreformengårut på.därefterföljerengenomgångavhurreformenpåverkatkommunernas arbete.vadharskettmedkommunernasyrkesförberedandeinsatser, såsomsponsradepraktikplatser,sedanreformengenomfördes?har kommunernafortsattmeddemtrotssittförändradeuppdragellerharde lagtsner?harsfi undervisningenförbättrats,försämratsellerförblivit oförändrad? DärefterföljerenanalysavArbetsförmedlingensnyaroll.Vilkatyperav arbetsförberedandeinsatsererbjudsdenyanlända?ingårpraktikeller annanformavvisstidsarbetesomenviktigkomponentidessainsatser?är insatsernaflertillantaletochavbättrekvalitetändekommunernaerbjöd? Hardekontaktermednäringslivetsomfinnsikommunernatagitstillvara pånågotsätt? Slutligenföljerenbeskrivningavdennyalänkenietableringsprocessen:de privataetableringslotsarna.hurmångalotsföretagfinnsidagattvälja mellan,varfinnsde,hurhardevaltattarbetaochvilkatyperavinsatser erbjuderde?dessutom,hurserersättningssystemetförlotsarnautochhur fungerardetipraktiken? 5

9 2 Etableringsreformen Mellan1985och2010hadekommunernaansvaretförintroduktionenav nyanlända.enligtlagvarkommunernaålagdaatterbjudasvenskaför invandrare(sfi),samhällskunskapoch,idenutsträckningdetvarmöjligt, praktik.iövrigtgavskommunernastorfrihetattutformaintroduktionen efteregettyckte.dekundesjälvabestämmalängdenpåintroduktionen,om denskullebedrivaspåheltidellerinte,hurstorersättningsomskulle betalasuttilldeltagarnaochiallväsentlighetvadsomskulleingå. Dettainnebarattintroduktionenskildesigväsentligtfrånkommuntill kommun.ivissakommunergjordedenyanländaintemycketmeränatt läsasvenskaochsamhällskunskappåhalvtid. 2 Iandrakommuner kombineradesdenobligatoriskaundervisningenmedolika arbetsförberedandeåtgärdersomskräddarsyddesefterdennyanländes behov.detkundetillexempelrörasigomarbetspraktik,kommunalt sponsradevisstidsanställningar,yrkesförberedandeutbildningar, körkortsundervisningellerheltenkeltläraanalfabeterläsa. Tidigarestudierharvisatattdekommunersomsatsadehårtpå arbetsförberedandeaktiviteterikombinationmedsvenskundervisning lyckadesvälmedsinintegration. 3 Sammagrupperavflyktingarsomiandra kommunerfastnadeiutanförskapocharbetslöshetkundedärsnabbtfåett jobbochkommainidetsvenskasamhället.längevardessakommunerfå tillantalet,menallteftersombörjadeflerkommuneranammadenna arbetsinriktadeintroduktion.mångakommunerflyttadeunderårensom föregickreformenöveransvaretförintroduktionenfrånsocialtjänstentill närings ocharbetsmarknadsavdelningar. Mentrotsattdetfannsöaravframgångvardenallmännauppfattningenatt systemetsomhelhetintevaritsärskiltverkningsfullt.iapril2007tillsatte därförregeringenenutredningomhurmanskullekunnareformera mottagandetavflyktingarförattpåskyndainträdetpådensvenska arbetsmarknaden.utredningenpublicerades2008,ochdrogslutsatsenatt systemetmedkommunaltansvarförintroduktionenhademisslyckatsoch attansvaretskulleförasöverpåstateniformavmigrationsverketeller 2 Enligt en studie från det numera nedlagda Integrationsverket deltog mindre än fem procent av de nyanlända i någon form av arbetspraktik. Integrationsverket, Ett förlorat år, Integrationsverkets stencilserie nr 5 (2007). 3 Rosenqvist, Från nyanländ till nyanställd. 6

10 Arbetsförmedlingen. 4 Ennyaktör,privataetableringslotsar,föreslogs också. Iseptember2008presenteraderegeringensinnyastrategiförintegration därenreformavmottagandetavnyanländaingicksomendel. 5 Ettår senare,isambandmedattpropositionenpresenterades,gickdåvarande integrationsministernnyamkosabuniutmedbeskedetattstatenskulleta överansvaretförintroduktionenavnyanländaflyktingar. 6 Arbetslinjen skullestärkasgenomattarbetsförmedlingentogöverhuvudansvaretfrån kommunerna.förattytterligarepåskyndadenyanländasetableringpå arbetsmarknadenskulledefåhjälpavprivataetableringslotsar.efteratt regeringenvunnitvaletgenomfördesreformenden1december Idetnyasystemetharkommunernafortfarandeansvarförattde nyanländafårdeltaisfiochsamhällsorientering,antingeniegenregieller genomattköpautbildningsplatser.arbetsförmedlingenharisinturtagit överansvaretförövrigaarbetsförberedandeinsatsersamtdet övergripandeansvaretförhelaintroduktionen,elleretableringensom processennumerakallas.arbetsförmedlingenansvararävenför fastställandeavetableringsplanerochutbetalningav etableringsersättningarfrånkommunernasamtdelaravansvaretföratt anvisaenbostadåtnyanländafrånmigrationsverket. 8 Ikorthetärdettänktattetableringenskafungerapåföljandesätt.Nären nyanländbeviljatsuppehållstillståndfårhanellerhonetterbjudandeom ettetableringssamtalmedenförmedlarepåarbetsförmedlingen.ettavde viktigastemålenmeddettasamtaläratttaframenetableringsplan,enplan förvaddennyanländaskagöraundersintidisverige.måletärattdenna planskavarafärdiginomtvåmånaderochattsjälvaetableringenskata maximalttvåår.dennaetableringmåsteinnehållasfi,samhällsorientering och arbetsförberedandeinsatser. 9 Dessutomskadennyanländeväljaen 4 SOU Egenansvar med professionellt stöd, nr 58 (2008). 5 Regeringens skrivelse 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap regeringens strategi för integration. 6 Nyamko Sabuni, Vi satsar 920 miljoner på nyanlända flyktingar, DN Debatt, 10 september Insatserna riktar sig mot nyanlända personer mellan 20 och 64 år, samt nyanlända mellan 18 och19 år utan föräldrar i Sverige, med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Den nya lagen omfattar nyanlända flyktingar som beviljats uppehållstillstånd efter oktober Även om både samhällsorienteringen och arbetet med att anvisa bostäder åt nyanlända där chansen att få ett arbete är störst är viktiga faktorer för hur lätt det är för de nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden fokuserar denna studie på de övriga delarna i etableringen av nyanlända. 9 Enligt lagen definieras de arbetsförberedande insatserna som aktiviteter för att underlätta och påskynda etablering i arbetslivet. Svensk författningssamling (2010), Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända 7

11 etableringslotssomarbetsförmedlingengodkänt,varsuppdragäratt försökapåskyndadennyanländesetablering.lotsenfårbetaltberoendepå omochhursnabbtdennyanländefårettjobb,börjatstuderaellerstartar ettegetföretag.etableringenskabedrivaspåheltid,och etableringsersättningenpåverkasinteavattdennyanländeharandra inkomster. invandrare. 8

12 3 Arbetetikommunerna Imångakommunervarkritikenmotdenplaneradereformenkompakt månadernainnandengenomfördes. 10 Detvarkanskeintesåoväntat,med tankepåattreformentillstörstadelmotiveradesmedattkommunerna hademisslyckatsmedsittintegrationsarbete.tillvissdelvardettasant.i vissakommunerhadeintroduktionenintebeståttavmycketmeraän undermåligsvenskundervisning,därflyktingarnaefterfleraårav introduktionintehadekommitnärmarearbetsmarknadenännärdeförst anländetillsverige. Menisynnerhetårenförereformenhadeettrelativtstortantalkommuner sjösattmycketambitiösaintegrationsprogramdärarbetslinjenvarmycket starkochdärresultatenimponerade.fleraavdessaframgångskommuner harbeskrivitsientidigarestudieavfores. 11 Gemensamtfördessa kommunervarattdehadeskapatentydligarbetslinjeisinintroduktionför nyanländaochetableratettmycketbraochnärasamarbetemeddetlokala näringslivetochandraaktörer. 2010gavregeringenLänsstyrelsernaiuppdragattutredavilkaproblem somskullekunnauppståiochmedreformen.ettpotentielltproblemvar attflerakommunerplaneradegenomföraorganisatoriskaförändringarsom enföljdavreformen.merspecifiktplanerademångakommuneråterföra integrationsfrågantillsocialtjänsten. Mångakommunerresoneradeattreformeninnebarattdetintelängrefanns någotbehovavensådanberedskap.iochmedattarbetsmarknadsenheterna förnyanländaintelängrefylldenågonfunktionbörjademanförberedaen omorganisationavverksamheten.ivissafallfördesfråganövertill socialtjänstendirekt,vilketförståsinnebarattarbetetmedattskapa praktikplatserochdyliktförsvagadesavsevärt.visågtidigtattdetfannsen uppenbarriskattarbetslinjenskulleförsvagasiochmeddetta.attföraöver arbetetmednyanländaflyktingarpåsocialtjänstengårdirektemotentydlig arbetslinjeochfrångårheltetttillväxtperspektivpåinvandringen Se till exempel Anders Lindström, Etableringsreformen är ett riskprojekt, DN Debatt 23 november Rosenqvist, Från nyanländ till nyanställd. 12 Intervju med Jonas Örtquist, Länsstyrelserna, 9 februari

13 Enenkätmed30slumpmässigtutvaldakommuner 13 ochintervjuermed fleraandravisarattmajoritetenavkommunerhar,hållerpåellerska omorganiserasittarbetemedintegrationenavnyanlända.18avde25 kommunersomsvaratpåenkätenuppgerattdeskaomorganiserasin mottagningavflyktingarsomenföljdavreformen.mångakommuner stängersinaintegrationsenheterellerdrarnerpåantaletanställda. Vimmerbyflyttartillexempelöverintegrationentillsocialnämndenochi Vingåkerbedömermanattkommunensaktivaintegrationsarbetehelt upphör.andrakommunerharvaltattfortsättasomtidigare,blandannat eftersomdeanserattbehovetavattarbetamedintegrationfortfarande finnskvar.6avde25kommunernauppgerattdeidagslägetinteplanerar någrastörreförändringar. RoyMelchertärutredareiintegrationsfrågorvidSKL.Hansägerattdetinte allsvaroväntatattmångakommunerskullelägganersina integrationsenheter. Detäregentligenintesåkonstigtattkommunernaavvecklarverksamheten eftersomdeintelängrehartilluppdragattsamordnaetableringen.detvore betydligtkonstigareomkommunernafortsattegörasammajobbsom tidigarenärregeringensägerattdeinteskagöradet.kommunernaanpassar sigheltenkelttilldetnyasystemet.vissakommunerhardäremotvaltattha kvarenintegrationsenhet,antingeneftersomdetfinnsmångaflyktingarkvar idetgamlasystemetellerförattdeheltenkeltbedömerattdekommeratt behövaenintegrationsenhetiframtidenockså.specielltdesomtaremot mångakvotflyktingar,vilkabehöverextrastöd,inserbehovetaven integrationsenhet. 14 Ävenomdetvarväntatattkommunernaskullebehövaomorganiseras,kan dessaförändringarfånegativaföljder.etttydligtmålmedreformenäratt denyanländaimötetmedolikamyndigheterochetableringslotsarska träffapersonersompratarmeddemomarbete.deviktigasteochmest frekventakontakternaskaintevaramedsocialtjänstendärfokusmer tenderaratthamnapåomhändertagandeänegenförsörjning. Tyvärrriskerarreformenidettaavseendefåmotsatteffekt.Trotsatt kommunernafråntagitsettstortansvarförintegrationsarbetetskermånga avdenyanländastidigaochviktigakontaktermedmyndighetspersoneri Sverigefortfarandejustmedanställdainomkommunen.Innan etableringsinsatsernakommerigång,vilketkantamånader,måsteden av de 30 slumpmässigt utvalda kommunerna svarade på enkäten. 14 Intervju med Roy Melchert, utredare SKL, 17 februari

14 nyanländaansökaomförsörjningsstöd.ävenvidandratyperav ersättningarmåstedenyanländavändasigtillsocialförvaltningen.enavde förstaochallraviktigastekontakternamedenpersonisverigeblirdärmed medpersonalinomsocialförvaltningenikommunendärdennyanlände bor.mångakommunerpekarutdettasomettavreformensallrastörsta problem. EnviktigorsaktillattdetarsålångtidförArbetsförmedlingensinsatser ochutbetalningarnatilldenyanländaattkommaigång,vilkenärden grundläggandeorsakentillproblemet,ärdetröghetersomfinnsinbyggdai detsvenskafolkbokföringssystemet.förattennyanländskakunnadeltai olikaarbetsmarknadspolitiskaprogramochfåersättningfördettakrävsett svensktpersonnummer.problemetärattdettarupptilltremånaderattfå ettpersonnummerefterattdennyanländeharbegärtettsådantfrån Skatteverket.Redaninnanreformengenomfördespåpekade Arbetsförmedlingenattväntetidenpåpersonnummerskullemotverkaett snabbtinträdepåarbetsmarknaden.ivärnamo,anseddsomenavsveriges bästakommunerpåintegration,upplevermantrögheteni folkbokföringssystemetsom detstörstahindretföreneffektiv introduktionavnyanlända. 15 Arbetsförberedande insatser Isambandmedattmångakommuneromorganiserarsinverksamhetoch läggernersinaintegrationsenheterläggerdeäven,somenföljdav etableringsreformen,nerkonkretaprojektsomsyftattillattunderlättaför nyanländaattkommainpådensvenskaarbetsmarknaden.enkätenoch intervjuernamedkommunernagerentydligbildavattenstordelav kommunernaantingenharellerkommerattavvecklasinaolika arbetsförberedandeinsatseriochmedreformen.därmedförsvinner hundratalskommunalaprojekt,sominkluderaralltfrånspråkpraktik, rehabilitering,arbetspraktik,yrkesutbildningartillföräldrautbildningför nyanländaföräldrar. Solnastadharexempelvistidigarearbetatmycketframgångsriktmed arbetsförberedandeinsatser.efterattdennyanländeharlärtsig grundläggandesvenskaharhonellerhangåttvidaretillförberedande yrkessvenska,därdetblandannatingåttstudiebesök,jobbsökaraktiviteter, språkpraktik.därefterhardenyanländaerbjuditskommunaltsponsrade visstidsanställningarpåolikaarbetsplatser.arbetssättetharvaritså 15 Intervju med kommun. Samtliga intervjuer med personer inom kommuner och lotsföretag är anonymiserade. 11

15 framgångsriktattnioavtionyanländablivitsjälvförsörjandeefterattha deltagitiintroduktionen.meniochmedetableringsreformenfinnsdetnu intepengarnatillsåmycketmeränsfi. 16 Malmöärettannatexempel.Sedanentidtillbakaharmanerbjuditnågot mankallarintrorehabtillnyanländaflyktingar.isamarbetemedolika aktörer,blandannatregionskåneochrödakorset,harmanerbjudit psykologbehandlinginomramenförintroduktionentilldeflyktingarsom anseslidaav migrationsstress.projektetharvaritmycketlyckat,menav alltattdömaläggsdetnuner. 17 Ytterligareettprojektsombedrivitsav kommunenärensåkallad Hälsoskola.Projektet,därnyanländaenhalv dagiveckangårtillblandannatsjukgymnaster,läkareochpsykologer, fortsättertilldensistajuni.sedanärpengarnaslut. Hälftenavkommunernasomsvaratpåenkätenuppgerattdehelteller delvisläggernerdearbetsförberedandeinsatserdetidigareerbjuditde nyanlända.ivissakommunerharsamtligaarbetsförberedandeinsatser redanlagtsner.framföralltläggsolikayrkesutbildningareller praktikprojektner. Ivissakommunerärkritikenmotdennautvecklingmyckethård.Enperson somansvararförintegrationsarbetetienavdekommunersomdeltagiti undersökningenbeklagariskarpaordalagdetsomhållerpåatthända. Tidigarehadekommunenettmycketambitiöstprogramförnyanländasom skräddarsyddesförvarjeenskildindivid.beroendepåvilkabehov individenhadekundesvenskundervisningenkombinerasmedalltfrån visstidsarbete,praktik,yrkesutbildning,alfabetiseringellerheltenkelthjälp medatttakörkort. NuärvårendatydligarollattviskaståförSFIochsamhällsorientering. TidigarevarSFIdelavensammanhållenåtgärddärvisombeställarekunde påverkainnehålletiundervisningensåattdettydligamåletmeddenskulle varaegenförsörjningochattdennyanländeskullebliendelavsamhället.vi kundeschemaläggaundervisningensådenkundekombinerasmedandra åtgärder.nuharviåtergåtttillentraditionellskolundervisningmedlärare sombarastårlängstframisalenochlärutsvenska. 18 Detvåstörstaanledningarnatillattkommunernanuavslutarprojekten ävendesomfungeratväl ärattdetsaknasbudgetmedelsamtattdeanser 16 Intervju med kommun. 17 Intervju med kommun. 18 Intervju med kommun. 12

16 attdetnumeraärarbetsförmedlingensomskaståfördessainsatser.innan reformenfickkommunerna189000kronorpernyanländflyktingunderen tvåårsperiod.nuhardennasummaminskatstill80000kronor.enligt kommunernaräckerbaradessapengartilldeaktiviteterkommunernaär skyldigaattståför,ingetmer.detvillsäga,närkommunernabekostatsfi, samhällsorienteringochandramersocialtinriktadeinsatserfinnsdethelt enkeltintepengarkvartillandraprojekt. IteorinskulleenlösningkunnavaraattArbetsförmedlingenköptedessa tjänsteravkommunenochdärigenomsäkradefinansieringen.problemetär attdetinteärtillåtetförarbetsförmedlingenattgöradettapågrundav rådandeupphandlingsregler.regeringenhoppasändåattkommunernaska väljaattintelägganerprojekten,menenligtroymelchertpåsklharde flestakommuneringenmöjlighetattfortsättadrivadem. NutvingasblandannatMalmö,somtidigarehaftväldigtbra rehabiliteringsinsatser,lägganerdemeftersomarbetsförmedlingenintekan köpauppdem.dåsägerregeringentillkommunenattdetvorebraomman hadekvarinsatsernaändå.påsåsättundvikerkommunernaattdessa personerfastnariarbetslöshet.regeringenläggerdärmedansvaretför etableringsinsatsernapåkommunensamtidigtsommandragitin finansieringen.detblirettmoment 22förkommunersomMalmö.Detär klartattkommunernaskullekunnafortsättameddessaprojekt,mendå måstedetapengarnafrånskolanellernågotannatförattfinansieradem.vi harpåpekatförregeringenattdessainsatserriskerarattläggasnerioch medreformen,mendetendasvarvifårärattdetärbraomkommunerna fortsättermeddennaverksamhet. 19 BådeArbetsförmedlingenochregeringenharuppmuntratkommunernaatt fortsättameddearbetsförberedandeinsatsersomharfungerat.förtrots attintegrationsarbetetimångakommunerintevaritoptimalt,finnsdet flerakommunersomlyckatsvälmenattkombineraundervisningeni svenskamedolikaaktivitetersomrustatdenyanländaförettsnabbt inträdepådensvenskaarbetsmarknaden.vissakommunersomsvaratpå enkäten,knappthälften,uppgerävenattdeintekommerattslutamedsina arbetsförberedandeinsatser.vissauppgerattdeifortsättningenerbjuder demtillinvandraresominteharrätttilletableringsersättningoch insatser, andraattprojektenfortsätterisamverkanmedarbetsförmedlingen.de flestakommunalaprojektläggsdäremotner,ochlitesenareistudienställs fråganvadarbetsförmedlingennuersätterdessaprojektmedochom myndighetentartillvarapådelärdomarkommunernafåttgenomtidigare årserfarenhet. 19 Intervju med Roy Melchert. 13

17 Svenska för invandrare SamtidigtsomArbetsförmedlingentagitöveransvaretförde arbetsförberedandeinsatsernafrånkommunernaärdetsomtidigare nämntsalltjämtkommunernasansvarattordnasfi.just svenskundervisningenhartidigareiolikasammanhangpekatsutsomenav deabsolutsvagastepunkternaiintegrationenavnyanlända,vidsidanav densvagaarbetslinjen.flerakommunerharlängeerbjuditenyrkesinriktad språkundervisningtillsinanyanländaflyktingar,menimångakommuner harsvenskundervisningenvaritunderallkritik.dethartagitförlångtid innanundervisningenkommitigångochdenharvaritavalldelesfördålig kvalitet,mycketpågrundavattenstordelavlärarnavaritobehörigaoch attundervisningenintevarittillräckligtindividanpassad.mångaavdesom deltagitisfiharheltenkeltintelärtsigsvenska,specielltintesådan svenskasomdeharnyttaaviarbetslivet. 20 IenstudiedärSFIundervisningeni25kommunergranskatsdrarSkolinspektionenslutsatsen attundervisningeninteanpassatstillolikaindivider,attsamarbetetmellan kommunocharbetsförmedlingenintefungerarsamtattkommunernaär fördåligapåattföljauppochutvärderasfi undervisningen. 21 Enviktigfrågaärdärmedomreformeninnebärattsvenskundervisningen blirbättre.svaretpådennafrågaärklartochtydligtnej.ingenkommun somingåridennastudieuppgerattreformeninneburitattsfiförbättrats pånågotsätt.reformenriktarheltenkeltinteinsigpåsfi. DetfinnsingetireformensomgörattsituationenmedSFIblirbättre.Att reformenintetaritumedsfi:nhörtilldesakerviärmestkritiskatill.vihar föreslagitattmanheltbordeslopasfisomenegenskolform.iställetborde mandelshaenetableringssvenskadärspråkundervisningenäranpassad efterdemålsomfinnsietableringsplanen,delsannansvenskundervisning föratttillgodoseandrabehov.etableringssvenskanbörintevarautformad somenrenspråkkurs,utanbeståavyrkes ellerstuderandesvenska.som innebärattmanfårlärasigettspråksomkananvändasuteiarbetsliveteller förstudier.detfinnsmångakommunerdärmaninombefintligaramar skaparenbrasfi,mendetärintetackvaredetregelverksomfinnsutan snararetrotsregelverket Faktum är att den nya integrationsministern Erik Ullenhag nämnde just långa väntetider till SFI som ett skäl till varför man genomför reformen. Detta i Nyanlända behöver mer än en klapp på huvudet, DN Debatt 17 november Skolinspektionen, Svenskundervisning för invandrare (SFI) en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål, rapport nr 7 (2010). 22 Intervju med Roy Melchert. 14

18 Dessutomfinnsdetvissaskälattfruktaattreformen,omingetgörsåtSFI, påsiktkanledatillattsvenskundervisningenfaktisktblirsämreäntidigare. Tidigarestudierharvisatattdemestframgångsrikakommunernahar erbjuditsfiparallelltmedandrayrkesförberedandeaktiviteterochäven gjortsjälvaspråkundervisningenyrkesinriktad. 23 Dettaharintevaritsålätt somdetlåter.mångaförvaltningarinomkommunenharoftavarit inblandadeidenyanländasintroduktionochkravenpåsamarbeteharvarit höga.meneftersomkommunenhaftetthelhetsansvarharmånga kommunerändålyckatslösadet. Nukomplicerassituationenytterligareiochmedattennyaktör, etableringslotsarna,införsföratthanteraspråkundervisningen.fleraser detsomettstortproblemattensåviktigdelavetableringeninteliggerpå denaktör(arbetsförmedlingen)somharhuvudansvaretförprocessen.i denenkätsomgenomförtsuppgerblandannatenkommunattdetnutar längretidäninnanförspråkundervisningenattkommaigång,ochandra uppgerattdenmerpraktisktinriktadesfi:ndetidigareerbjödnulagtsner. AttsamarbetetmedkommunernaomSFI,ochävenkravetpåSFIisig,ärett problembekräftasävenavfleraavdelotsföretagsomintervjuatsisamband meddennastudie.ettavdestörrelotsföretagenuppleverattdetintefinns någon hetlinje tillkommunenochattköernatillsfiärförlånga.attköpa SFIfrånandraänkommunenanserdeskullekunnavaraenlösning.Samma lotsföretagserävensjälvakravetpåattallaskaläsasfisomproblematiskt ochatt merpraktiskinlärning oftaärattföredra.imångafallkrävsdet intemeränenväldigtbegränsadyrkessvenskaförattklaraavettvisstjobb. Påtvåårkommermanintelångtnärnågonstartarfrånenväldigtlåg språkkunskapsnivå.detviktigasteärkanskeinteattkunnagrammatik.det ärbraattmodersmålsbaseradundervisningbörjarblimerarumsrent.att manintekanspråketbetyderintealltidattmanintekanfåettjobb Se till exempel Rosenqvist, Från nyanländ till nyanställd. 24 Intervju med lots. 15

19 4 Arbetsförmedlingensnyaroll Attarbetslinjenförsvagatsikommunernassättattorganiseraarbetetmed nyanländaochatthundratalskonkretaprojektlagtsneriochmed reformenbehöverisigintevaraettproblem.syftetmedreformenäratt Arbetsförmedlingenskataöverdessauppgifterfrånkommuneneftersom dennamyndighetansesbättrelämpadattskapaenstarkarbetslinjei etableringenavnyanlända.fråganäromarbetslinjenverkligenharstärkts, elleromregeringenunderskattadekommunernasförmågaattarbetapå dettasätt,samtidigtsommanöverskattadearbetsförmedlingen förutsättningarattansvarafördearbetsförberedandeinsatserna. Denreformsomgenomfördesbyggdetillstordelpåantagandetatt kommunerna,somhuvudansvarigaförintroduktionenavnyanlända,hade misslyckatsmedsittuppdrag.därförskulleansvaretförasöverpå Arbetsförmedlingen.Detsomidettasammanhangoftaglömsbortäratt Arbetsförmedlingenfaktiskthadeettganskastortansvarfördenyanländas etableringpåarbetsmarknadenredaninnanreformengenomfördes. InnanreformengenomfördeshadeArbetsförmedlingenenligtdågällande lagstiftningettsärskiltansvarförattnyanländaarbetssökandeerbjuds insatsersomfrämjarensnabbocheffektivetableringpå arbetsmarknaden. 25 EnligtenrapportfrånSKLvarår2008baraen tredjedelavdenyanländasomhaderätttillintroduktioninskrivnapå Arbetsförmedlingen. 26 Avdessafickendast15procenttadelavnågon insatsfrånarbetsförmedlingen.iöverhälftenavdessafallstoddestatliga nystarts ellerinstegsjobbenfördennainsats.detvillsäga,endastdrygttvå procentavdenyanländaflyktingarnamedrätttillintroduktionfick möjlighetattdeltainågonavarbetsförmedlingensegnaåtgärder. Enstormajoritetavdenyanländafickdärmedintetadelav Arbetsförmedlingenstjänsterellerprogram,trotsattdeenligtlagenhade rätttilldetta.enviktigorsaktilldettavaratthälftenavallanyanländasom anmäldesigtillarbetsförmedlingenplaceradesidensåkalladekategori14, detvillsägapersonersominteansesståtillarbetsmarknadensförfogande. Desomhamnadeidennakategorifickintetadelavnågoninsatsfrån Arbetsförmedlingen. 25 Svensk författningssamling (2007), Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen. 26 SKL (2009), Matcha eller rusta. Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrade. 16

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd Elin Landell Departementsråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Regeringens strategi för integration: Fler i arbete och fler företagare Bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan Bättre

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Den nya etableringsreformen

Den nya etableringsreformen Den nya etableringsreformen Avseende flyktingmottagande och integration år 2010 Kandidatuppsats inom affärsjuridik (förvaltningsrätt) Författare: Anita Vidovic Handledare: Ida Abramsson Framläggningsdatum

Läs mer

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dokumentation från konferensen Nyanländ i Småland en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dagen arrangerades av Länsstyrelserna i Kalmar- Kronobergs- och Jönköpings län.

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88 Kommittédirektiv Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare Dir. 2011:88 Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Yttrande över remiss om Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från kommunstyrelsen dnr /2015

Yttrande över remiss om Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från kommunstyrelsen dnr /2015 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-05-28 Handläggare Marita Johansson Telefon: 08-508 35 562 Till Arbetsmarknadsnämnden den 9 juni 2015 Ärende

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser september 2013 mars 2014 Sida: 2 av 88 Sida: 3 av 88 Dnr: Af-2013/208922 Datum:

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1 Förordningsmotiv Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1 Förordningstext Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; utfärdad den 7 oktober 2010

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända En viktig målgrupp för integration på landsbygden är de nyanlända som fått sin ansökan om asyl beviljad. För de kommuner som har brist på arbetskraft och goda förutsättningar

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 - Etablering av vissa nyanlända statistik kring Inlämnad den 1 november 2013 Avser januari september 2013 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: AF-2012/445712 Datum:

Läs mer

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Inledning Landshövding Lars Bäckström Landshövding Lars Bäckström inledde dialogdagen med att konstatera att vi alla väntar

Läs mer

Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Avskaffande av systemet med etableringslotsar Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-02-03 Diarienummer 851-17795-2010. 1(6) Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Föregående minnesanteckningar och kort information från Länsstyrelsen Under

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Lyckad etablering av en ny reform

Lyckad etablering av en ny reform Lyckad etablering av en ny reform Värnamo, Borlänge och Solna Liyen Chin FORES Policy Paper 2011 : 5 Om författaren Liyen Chin har en filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationell samhällsvetenskap

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-08-26 DNR 006-369-08 Handläggare: Jan Francke Tel: 508 08 351 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Betänkandet Egenansvar

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf Fem år i etableringsuppdraget en överblick Lena Clenander Wiebe van der Werf Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Arbetsförmedlingen fick det samordnande ansvaret dec 2010. Tydligt fokus på arbete och

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet Departementsserien 2013 Kronologisk förteckning 1. På vägen till en grönare framtid utmaningar och möjligheter. Delutredning

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mikael Sjöberg 2011-12-12 SN-2011/296 Socialnämnden Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utredningen,

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration!

Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! tema Flera aktörer kring hälsa och integration för invandrare En allt större del av den svenska befolkningen består av människor med

Läs mer

Remiss av departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av SFI-bonus

Remiss av departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av SFI-bonus Skärholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-10-07 Handläggare Samuel Svan Telefon: 08 508 24 836 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Remiss av departementspromemorian Ökat

Läs mer

Presentation Arena Idé 18 januari 2016

Presentation Arena Idé 18 januari 2016 Presentation Arena Idé 18 januari 2016 Jennie K Larsson, fil.dr REMESO/Linköpings Universitet jennie.k.larsson@liu.se Integration bygger på arbete och möjlighet till egen försörjning. Därför är regeringens

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande KS-2011/664

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande KS-2011/664 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/664 2012-01-16 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande KS-2011/664

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

PLAN FÖR INTEGRATION OCH FLYKTINGMOTTAGNING I VINGÅKERS KOMMUN

PLAN FÖR INTEGRATION OCH FLYKTINGMOTTAGNING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.3 PLAN FÖR INTEGRATION OCH FLYKTINGMOTTAGNING I VINGÅKERS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-12, 128 Gäller från 2012-12-12 Flik 6.3 Plan för integration och flyktingmottagande.doc

Läs mer

Riktlinjer för ett integrerat samhälle

Riktlinjer för ett integrerat samhälle 2015-04-14 2015.325 133 1(10) Barn, utbildning, fritid, kultur och arbetsmarknad Antagen av Kommunstyrelsen 128/15 Riktlinjer för ett integrerat 2 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 Om mottagande

Läs mer

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Inlämnad den 15 juni 2012 Avser januari april 2012 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

I ljuset av etableringsreformen har insatserna ökat nyanlända flyktingars förutsättningar för etablering på den svenska arbetsmarknaden?

I ljuset av etableringsreformen har insatserna ökat nyanlända flyktingars förutsättningar för etablering på den svenska arbetsmarknaden? I ljuset av etableringsreformen har insatserna ökat nyanlända flyktingars förutsättningar för etablering på den svenska arbetsmarknaden? Magdalena Said Syftet med studien var att undersöka huruvida etableringsreformen

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposition för 2012

Läs mer

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen Det kommunala perspektivet ska bli en självklar del av den nationella bosättningsprocessen. Mål Tydliggöra kommunernas olika behov, förutsättningar

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:26

Regeringens proposition 2012/13:26 Regeringens proposition 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Prop. 2012/13:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag

Läs mer

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten Riktlinjer för mottagande och introduktion av nyanlända i Stenungsunds kommun som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Samhällets

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Etableringslotsar fungerar länken mellan individen och arbets marknaden?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Etableringslotsar fungerar länken mellan individen och arbets marknaden? riksrevisionen granskar: etablering och integration Etableringslotsar fungerar länken mellan individen och arbets marknaden? rir 2014:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Med rätt att delta Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Utredningens uppdrag Föreslå åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september Etableringsreformen Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén Växjö 29 september Regeringens ambition med reformen Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Nyanländas etablering analys med Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: AF 2010/436389 Datum: 2011-04-20 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Nyanländas

Läs mer

Sida: 2 av 78. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet

Sida: 2 av 78. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 - Inlämnad den 22 februari 2013 Avser januari december 2012 Sida: 2 av 78 Sida: 3 av 78 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Ylva Johansson Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Myndigheternas genomförande av etableringsreformen

Myndigheternas genomförande av etableringsreformen 2011:24 Myndigheternas genomförande av etableringsreformen Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-30 2010/233-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-25 IJ2010/2000/IU Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader

Arbetsförmedlingens Återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Nyanländas etablering - reformens första sju Sida: 2 av 78 Sida: 3 av 78 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-08-01 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011,

Läs mer

Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus

Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus Ds 2013:61 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Ds 2010:23 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Säters kommun. Granskning av integration och mångfald Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13

Säters kommun. Granskning av integration och mångfald Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Granskning av integration och mångfald Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member

Läs mer

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Bilaga 2 Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Lena Nordqvist Sjöborg projektledare et Bakgrund och syfte med enkätundersökningen et är ett kommunalt riksomfattande

Läs mer

Två år med etableringsreformen

Två år med etableringsreformen Två år med etableringsreformen en studie om lotsarnas roll i mottagandet av nyanlända Fredrik Rosenqvist Fortfarande återstår mängder av frågor kring det nya systemet. Framförallt har ännu ingen svarat

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Etableringsuppdraget. Oktober 2013. Stina Sjödahl Liselott Olsson-Kulevska

Etableringsuppdraget. Oktober 2013. Stina Sjödahl Liselott Olsson-Kulevska Etableringsuppdraget Oktober 2013 Stina Sjödahl Liselott Olsson-Kulevska Vårt uppdrag Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att alla nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-10-01 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Nyanlända invandrares

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Sida 1 av 5 Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Denna strategi syftar till att kraftsamla och samordna länets resurser för

Läs mer

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Diarienummer A2016/01883/I

Läs mer

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Bilaga 4 till Statskontorets rapport Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (2012:16) Bilaga 4 Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Inledning och metod Denna

Läs mer

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sida: 1 av 7 Af-2016/00430191 Datum: 2016-12-13 Avsändarens referens: Ju2016/08546/L7 Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer