Etableringsreformens 100 första dagar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etableringsreformens 100 första dagar"

Transkript

1 Etableringsreformens 100förstadagar Fredrik Rosenqvist FORES Policy Paper 2011 : 2

2 Omförfattaren FredrikRosenqvistärfilosofiedoktoriekonomiskhistoriaoch disputeradevidlundsuniversitet2007.hansspecialområdeär ekonomiskpolitikochmarknadsmisslyckanden. HanharblandannatvaritvisitingfellowvidAsia EuropeInstitutei KualaLumpurochpubliceratettantalartiklaromMalaysias industripolitikochekonomi. FörnärvarandejobbarhansomredaktörvidÅlandstidningeni Mariehamn.

3 Innehåll Omförfattaren... Innehåll... Förord Inledning Etableringsreformen Arbetetikommunerna...9 Arbetsförberedandeinsatser Svenskaförinvandrare Arbetsförmedlingensnyaroll Arbetsförmedlingensförberedelser Arbetsförberedandeinsatser Samarbetetmedkommunerna Etableringslotserna Tillgångenpålotsar Lotsarna Arbetssättet Problemsomuppstått Avslutandekommentarer Förslagpååtgärder Referenser... 34

4 Förord MottagandetavnyanländaharfungeratalldelesfördåligtiSverigeunder alldelesförlångtid.däromärdeflestapolitiker,analytikerochdebattörer eniga.foresfokuspåentreprenörskapocharbetsmarknadhargjortattvi varitsärskiltintresseradeavattundersökavägarförattflernyanländaska kommaijobbochnåegenförsörjning.dettarigenomsnittsjuårfören flyktingattfåjobbisverige.dessutomärskillnadenmellanandelen invandrareochinrikesföddapåarbetsmarknadenstörreisverigeäni någotannatoecd land. Justdärförärdenetableringsreformsomregeringensjösatteförra mandatperioden,ochsombörjadegälla1december2010,mycketviktig.i huvudsakskaansvaretföratttaemotflyktingarochandranyanlända övergåfrånkommunernatilldelokalaarbetsförmedlingarna.etthuvudskäl ärjustatttydliggörakopplingenmellaninvandringochjobb,dvs.att integrationsarbetetläggerhögstaprioritetvidattsnabbtslussaut människoriarbetslivet. FORESharienradstudierochrapporterringatinfråganomhur integrationenöverlagkanblibättreisverige.blandannatharvigivitut antologiernalyckadinvandringochkanadamodellen,liksomstudienfrån nyanländtillnyanställd.alladessalyfterframkonkretaexempelpåplatser ochprojektdärmanlyckatsvälmedintegrationenavinvandrare,isverige ochutomlands.genomattstuderapositivaexempelgårdetattutarbeta strategierförhurintegrationsarbetetkanutvecklas. Dettapolicypaper,författatavFredrikRosenqvist,ärattsesomen snabbutvärderingavetableringsreformensförstamånader.detkantyckas varaförtidigtattgöradettaochdärmedbliförsvårtattdranågraegentliga slutsatser.reformenkanislutändanenbartutvärderasutifrånhurvälden harlyckatsiattförbättraintegrationenavinvandrare.mensamtidigtärdet viktigtattredannuseefterhurprocessenfungerarochhurpassverksamt detnyasystemetär,inteminstföratttidigtåtgärdadeproblemsom identifieras.ominteövergångenmellankommunerocharbetsförmedlingar skersmidigt,riskerarinterimtidenmellanankomsttillsverigeochinträdet påarbetsmarknadenattbliänlängreförtusentalsflyktingar. 1

5 Slutsatsernaivårutvärderingärlikakritiskasomväsentligaatttatillsig förallasomföljerarbetetmedattintegreranyanländaidetsvenska samhället. Enavdeviktigastelärdomarnafråndeexemplenpålyckadintegrationi Sverigeäratttidigkontaktmedarbetsmarknadenäroerhörtviktigföratt snabbtetableranyanlända.somdettapolicypaperpekarpåhardenna kontaktiochmedreformenimångafallförsvårats,tvärtemot intentionerna.detkanhaödesdigrakonsekvenserfördenyanländapåsikt, menocksåförkommunerna.trotsattdessaharfråntagitshuvudansvarför nyanländasetableringärdetdesomkommerattsittakvarmedenstordel avräkningenfördeinvandraresomharfastnatiutanförskap.detär olyckligt,eftersominvandringärensåviktigfaktorförmångakommuner somönskarsäkrasinframtidavälfärdochtillväxt. Ettkonkretresultatavreformenärattflerakommunerflyttatansvaretför integrationsfrågorfrånnärings ocharbetsmarknadsavdelningartill socialtjänsten.dettaeftersomdebedömerattarbetsförmedlingennumera skaupprätthållakontakternamedpotentiellaarbetsgivare.menattdetblir socialaenhetersomfrånkommunenssidasättsattbemötanyanländasom sökerinformationomsittnyahemlandkanledatillmeravsegregation. Somkommunernanuorganiserarsigefteretableringsreformenrenodlas intrycketavattdenyanländaenbartgenomoffentligförvaltningoch kontaktmedsocialtjänstemänfårlärakännadetsvenskasamhället.en viktiglärdomfrånhurmotsvarandeprocessfungerarikanadaärviktenav attnyanländautvecklarbredarekontaktmedmottagarsamhället,särskilt detlokalanärings ochföreningslivet.ikanadaharjustcivilsamhället spelatenviktigrollietableringenavinvandrare,någotsommeränbaraen handfullsvenskakommunerbordeinseochinförlivaisittarbetemed nyanlända. Trotstydligabristerharändåetableringsreformenpotential.Lotsarna,som redaninnanreformenträddeikraftvarifrågasattaochutskällda,hargoda förutsättningarföratthjälpainvandrareinpåarbetsmarknaden.dekan åtminstonetillenvissgradkompenseraförattdenyanländaiövrigthar litekontaktmeddeticke offentligasverige.detärocksåpositivtatt Arbetsförmedlingensverktygnuiännustörregradgörssnabbttillgängliga fördenyanlända.inågrakommunerharmanvaritsåframsyntaattman redaninnanreformensikraftträdandetagitinitiativtillförbättrat samarbetemellankommunen,arbetsförmedlingenochandrarelevanta aktörer. 2

6 Positivtärocksåattvårutvärderingvisarattdenpolitiskaviljanföratt lyckasmedreformenverkarvaratydlig.förhoppningsvisräckerdenviljan tillförattåtgärdadeproblemsomuppståttiinitialskedet.dåkanockså etableringsreformenblidetnyakrafttagsomsåvälbehövsförattförbättra integrationenavinvandrareisverige. FORESvillriktaettvarmttacktillFredrikRosenqvistförsittidogaarbete medattfärdigställarapporten.tackocksåtillannarehnvallochkarin ZelanopåFORESsomgenomförtenkätundersökningenblandföreträdare förkommunerna. Stockholm,23mars2011 MattiasJohansson ViceVD,FORES 3

7 1 Inledning Den1december2010genomfördesdenstörstaförändringenavsvensk integrationspolitikpå25år.frånatthavaritkommunernasansvariett kvartssekeltogarbetsförmedlingenöverhuvudansvaretförattnyanlända flyktingarsnabbtskalärasigsvenskaochhittaettjobb.samtidigthar mottagandetavnyanländaflyktingardelvisavreglerats,såattprivata lotsföretagnusköteruppgifternasomtidigareföllpåkommuneroch frivilligorganisationer. Måletmedreformenärenkelt:detskablilättarefördesomkommertill Sverigesomflyktingarattsnabbthittaettjobb.IdagensSverigehar utrikesföddalägreinkomster,sämrehälsaochärimyckethögregrad arbetslösaäninföddasvenskar.dettarigenomsnittsjuårfördesom kommersomflyktingartillsverigeatthittaettjobb.dettahoppas regeringenattreformenskarådabotpå. Nyanländaflyktingarssvårigheteratttasiginpådensvenska arbetsmarknadenärettangelägetproblem.medrättförutsättningarharde allamöjligheterattlyckaspådensvenskaarbetsmarknadenochidet svenskasamhället.enbristfälligintegrationspolitikharmisslyckatsmedatt erbjudasådanamöjligheter,vilketärattsesomettmisslyckandeochnågot somgergrogrundförbådeutanförskapochfrämlingsfientlighet. Fråganäromdennastorareformkommerattlyckas.Innebärdenverkligen attvägentillarbetefördenyanländaflyktingarnablirkortare? EntidigarestudiefrånFORES,Frånnyanländtillnyanställd(augusti2010) harvisatattdesomkommertillsverigesomflyktingarkantasiginpåden svenskaarbetsmarknadenväldigtsnabbtomdebaragesrätt förutsättningar. 1 Kortsagthardesomtidigterbjuditsmeningsfulla kontaktermedarbetslivetochfåtttillgångtillnätverkavyrkesverksamma personerisverigelyckatsväldigtbra.möjlighetatttidigtfågöra arbetspraktikellerdeltaiyrkesförberedandestudier,parallelltmeden effektivsvenskundervisningsamttillgångtillenyrkesverksammentor,har varitenframgångsfaktoridefalldärkommunersnabbtlyckatslotsainsina nyanländaflyktingarpåarbetsmarknaden. 1 Fredrik Rosenqvist, Från Nyanländ till nyanställd, FORES studie nr 2 (2010). 4

8 Innebärdåreformenattflernyanländaflyktingarfårdeltaiarbetspraktik ellerarbetsplatsförlagdutbildning?förbättrassvenskundervisningen?får denyanländabättretillångtillnätverkavyrkesverksammapersoneroch mentorer?omsvaretpådessafrågorärjaärreformenettstegframåt.om svaretärnej,riskerarintegrationsproblemenattväxasigalltstörre. Dennautvärderingbörjarmedenkortgenomgångavvadreformengårut på.därefterföljerengenomgångavhurreformenpåverkatkommunernas arbete.vadharskettmedkommunernasyrkesförberedandeinsatser, såsomsponsradepraktikplatser,sedanreformengenomfördes?har kommunernafortsattmeddemtrotssittförändradeuppdragellerharde lagtsner?harsfi undervisningenförbättrats,försämratsellerförblivit oförändrad? DärefterföljerenanalysavArbetsförmedlingensnyaroll.Vilkatyperav arbetsförberedandeinsatsererbjudsdenyanlända?ingårpraktikeller annanformavvisstidsarbetesomenviktigkomponentidessainsatser?är insatsernaflertillantaletochavbättrekvalitetändekommunernaerbjöd? Hardekontaktermednäringslivetsomfinnsikommunernatagitstillvara pånågotsätt? Slutligenföljerenbeskrivningavdennyalänkenietableringsprocessen:de privataetableringslotsarna.hurmångalotsföretagfinnsidagattvälja mellan,varfinnsde,hurhardevaltattarbetaochvilkatyperavinsatser erbjuderde?dessutom,hurserersättningssystemetförlotsarnautochhur fungerardetipraktiken? 5

9 2 Etableringsreformen Mellan1985och2010hadekommunernaansvaretförintroduktionenav nyanlända.enligtlagvarkommunernaålagdaatterbjudasvenskaför invandrare(sfi),samhällskunskapoch,idenutsträckningdetvarmöjligt, praktik.iövrigtgavskommunernastorfrihetattutformaintroduktionen efteregettyckte.dekundesjälvabestämmalängdenpåintroduktionen,om denskullebedrivaspåheltidellerinte,hurstorersättningsomskulle betalasuttilldeltagarnaochiallväsentlighetvadsomskulleingå. Dettainnebarattintroduktionenskildesigväsentligtfrånkommuntill kommun.ivissakommunergjordedenyanländaintemycketmeränatt läsasvenskaochsamhällskunskappåhalvtid. 2 Iandrakommuner kombineradesdenobligatoriskaundervisningenmedolika arbetsförberedandeåtgärdersomskräddarsyddesefterdennyanländes behov.detkundetillexempelrörasigomarbetspraktik,kommunalt sponsradevisstidsanställningar,yrkesförberedandeutbildningar, körkortsundervisningellerheltenkeltläraanalfabeterläsa. Tidigarestudierharvisatattdekommunersomsatsadehårtpå arbetsförberedandeaktiviteterikombinationmedsvenskundervisning lyckadesvälmedsinintegration. 3 Sammagrupperavflyktingarsomiandra kommunerfastnadeiutanförskapocharbetslöshetkundedärsnabbtfåett jobbochkommainidetsvenskasamhället.längevardessakommunerfå tillantalet,menallteftersombörjadeflerkommuneranammadenna arbetsinriktadeintroduktion.mångakommunerflyttadeunderårensom föregickreformenöveransvaretförintroduktionenfrånsocialtjänstentill närings ocharbetsmarknadsavdelningar. Mentrotsattdetfannsöaravframgångvardenallmännauppfattningenatt systemetsomhelhetintevaritsärskiltverkningsfullt.iapril2007tillsatte därförregeringenenutredningomhurmanskullekunnareformera mottagandetavflyktingarförattpåskyndainträdetpådensvenska arbetsmarknaden.utredningenpublicerades2008,ochdrogslutsatsenatt systemetmedkommunaltansvarförintroduktionenhademisslyckatsoch attansvaretskulleförasöverpåstateniformavmigrationsverketeller 2 Enligt en studie från det numera nedlagda Integrationsverket deltog mindre än fem procent av de nyanlända i någon form av arbetspraktik. Integrationsverket, Ett förlorat år, Integrationsverkets stencilserie nr 5 (2007). 3 Rosenqvist, Från nyanländ till nyanställd. 6

10 Arbetsförmedlingen. 4 Ennyaktör,privataetableringslotsar,föreslogs också. Iseptember2008presenteraderegeringensinnyastrategiförintegration därenreformavmottagandetavnyanländaingicksomendel. 5 Ettår senare,isambandmedattpropositionenpresenterades,gickdåvarande integrationsministernnyamkosabuniutmedbeskedetattstatenskulleta överansvaretförintroduktionenavnyanländaflyktingar. 6 Arbetslinjen skullestärkasgenomattarbetsförmedlingentogöverhuvudansvaretfrån kommunerna.förattytterligarepåskyndadenyanländasetableringpå arbetsmarknadenskulledefåhjälpavprivataetableringslotsar.efteratt regeringenvunnitvaletgenomfördesreformenden1december Idetnyasystemetharkommunernafortfarandeansvarförattde nyanländafårdeltaisfiochsamhällsorientering,antingeniegenregieller genomattköpautbildningsplatser.arbetsförmedlingenharisinturtagit överansvaretförövrigaarbetsförberedandeinsatsersamtdet övergripandeansvaretförhelaintroduktionen,elleretableringensom processennumerakallas.arbetsförmedlingenansvararävenför fastställandeavetableringsplanerochutbetalningav etableringsersättningarfrånkommunernasamtdelaravansvaretföratt anvisaenbostadåtnyanländafrånmigrationsverket. 8 Ikorthetärdettänktattetableringenskafungerapåföljandesätt.Nären nyanländbeviljatsuppehållstillståndfårhanellerhonetterbjudandeom ettetableringssamtalmedenförmedlarepåarbetsförmedlingen.ettavde viktigastemålenmeddettasamtaläratttaframenetableringsplan,enplan förvaddennyanländaskagöraundersintidisverige.måletärattdenna planskavarafärdiginomtvåmånaderochattsjälvaetableringenskata maximalttvåår.dennaetableringmåsteinnehållasfi,samhällsorientering och arbetsförberedandeinsatser. 9 Dessutomskadennyanländeväljaen 4 SOU Egenansvar med professionellt stöd, nr 58 (2008). 5 Regeringens skrivelse 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap regeringens strategi för integration. 6 Nyamko Sabuni, Vi satsar 920 miljoner på nyanlända flyktingar, DN Debatt, 10 september Insatserna riktar sig mot nyanlända personer mellan 20 och 64 år, samt nyanlända mellan 18 och19 år utan föräldrar i Sverige, med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Den nya lagen omfattar nyanlända flyktingar som beviljats uppehållstillstånd efter oktober Även om både samhällsorienteringen och arbetet med att anvisa bostäder åt nyanlända där chansen att få ett arbete är störst är viktiga faktorer för hur lätt det är för de nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden fokuserar denna studie på de övriga delarna i etableringen av nyanlända. 9 Enligt lagen definieras de arbetsförberedande insatserna som aktiviteter för att underlätta och påskynda etablering i arbetslivet. Svensk författningssamling (2010), Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända 7

11 etableringslotssomarbetsförmedlingengodkänt,varsuppdragäratt försökapåskyndadennyanländesetablering.lotsenfårbetaltberoendepå omochhursnabbtdennyanländefårettjobb,börjatstuderaellerstartar ettegetföretag.etableringenskabedrivaspåheltid,och etableringsersättningenpåverkasinteavattdennyanländeharandra inkomster. invandrare. 8

12 3 Arbetetikommunerna Imångakommunervarkritikenmotdenplaneradereformenkompakt månadernainnandengenomfördes. 10 Detvarkanskeintesåoväntat,med tankepåattreformentillstörstadelmotiveradesmedattkommunerna hademisslyckatsmedsittintegrationsarbete.tillvissdelvardettasant.i vissakommunerhadeintroduktionenintebeståttavmycketmeraän undermåligsvenskundervisning,därflyktingarnaefterfleraårav introduktionintehadekommitnärmarearbetsmarknadenännärdeförst anländetillsverige. Menisynnerhetårenförereformenhadeettrelativtstortantalkommuner sjösattmycketambitiösaintegrationsprogramdärarbetslinjenvarmycket starkochdärresultatenimponerade.fleraavdessaframgångskommuner harbeskrivitsientidigarestudieavfores. 11 Gemensamtfördessa kommunervarattdehadeskapatentydligarbetslinjeisinintroduktionför nyanländaochetableratettmycketbraochnärasamarbetemeddetlokala näringslivetochandraaktörer. 2010gavregeringenLänsstyrelsernaiuppdragattutredavilkaproblem somskullekunnauppståiochmedreformen.ettpotentielltproblemvar attflerakommunerplaneradegenomföraorganisatoriskaförändringarsom enföljdavreformen.merspecifiktplanerademångakommuneråterföra integrationsfrågantillsocialtjänsten. Mångakommunerresoneradeattreformeninnebarattdetintelängrefanns någotbehovavensådanberedskap.iochmedattarbetsmarknadsenheterna förnyanländaintelängrefylldenågonfunktionbörjademanförberedaen omorganisationavverksamheten.ivissafallfördesfråganövertill socialtjänstendirekt,vilketförståsinnebarattarbetetmedattskapa praktikplatserochdyliktförsvagadesavsevärt.visågtidigtattdetfannsen uppenbarriskattarbetslinjenskulleförsvagasiochmeddetta.attföraöver arbetetmednyanländaflyktingarpåsocialtjänstengårdirektemotentydlig arbetslinjeochfrångårheltetttillväxtperspektivpåinvandringen Se till exempel Anders Lindström, Etableringsreformen är ett riskprojekt, DN Debatt 23 november Rosenqvist, Från nyanländ till nyanställd. 12 Intervju med Jonas Örtquist, Länsstyrelserna, 9 februari

13 Enenkätmed30slumpmässigtutvaldakommuner 13 ochintervjuermed fleraandravisarattmajoritetenavkommunerhar,hållerpåellerska omorganiserasittarbetemedintegrationenavnyanlända.18avde25 kommunersomsvaratpåenkätenuppgerattdeskaomorganiserasin mottagningavflyktingarsomenföljdavreformen.mångakommuner stängersinaintegrationsenheterellerdrarnerpåantaletanställda. Vimmerbyflyttartillexempelöverintegrationentillsocialnämndenochi Vingåkerbedömermanattkommunensaktivaintegrationsarbetehelt upphör.andrakommunerharvaltattfortsättasomtidigare,blandannat eftersomdeanserattbehovetavattarbetamedintegrationfortfarande finnskvar.6avde25kommunernauppgerattdeidagslägetinteplanerar någrastörreförändringar. RoyMelchertärutredareiintegrationsfrågorvidSKL.Hansägerattdetinte allsvaroväntatattmångakommunerskullelägganersina integrationsenheter. Detäregentligenintesåkonstigtattkommunernaavvecklarverksamheten eftersomdeintelängrehartilluppdragattsamordnaetableringen.detvore betydligtkonstigareomkommunernafortsattegörasammajobbsom tidigarenärregeringensägerattdeinteskagöradet.kommunernaanpassar sigheltenkelttilldetnyasystemet.vissakommunerhardäremotvaltattha kvarenintegrationsenhet,antingeneftersomdetfinnsmångaflyktingarkvar idetgamlasystemetellerförattdeheltenkeltbedömerattdekommeratt behövaenintegrationsenhetiframtidenockså.specielltdesomtaremot mångakvotflyktingar,vilkabehöverextrastöd,inserbehovetaven integrationsenhet. 14 Ävenomdetvarväntatattkommunernaskullebehövaomorganiseras,kan dessaförändringarfånegativaföljder.etttydligtmålmedreformenäratt denyanländaimötetmedolikamyndigheterochetableringslotsarska träffapersonersompratarmeddemomarbete.deviktigasteochmest frekventakontakternaskaintevaramedsocialtjänstendärfokusmer tenderaratthamnapåomhändertagandeänegenförsörjning. Tyvärrriskerarreformenidettaavseendefåmotsatteffekt.Trotsatt kommunernafråntagitsettstortansvarförintegrationsarbetetskermånga avdenyanländastidigaochviktigakontaktermedmyndighetspersoneri Sverigefortfarandejustmedanställdainomkommunen.Innan etableringsinsatsernakommerigång,vilketkantamånader,måsteden av de 30 slumpmässigt utvalda kommunerna svarade på enkäten. 14 Intervju med Roy Melchert, utredare SKL, 17 februari

14 nyanländaansökaomförsörjningsstöd.ävenvidandratyperav ersättningarmåstedenyanländavändasigtillsocialförvaltningen.enavde förstaochallraviktigastekontakternamedenpersonisverigeblirdärmed medpersonalinomsocialförvaltningenikommunendärdennyanlände bor.mångakommunerpekarutdettasomettavreformensallrastörsta problem. EnviktigorsaktillattdetarsålångtidförArbetsförmedlingensinsatser ochutbetalningarnatilldenyanländaattkommaigång,vilkenärden grundläggandeorsakentillproblemet,ärdetröghetersomfinnsinbyggdai detsvenskafolkbokföringssystemet.förattennyanländskakunnadeltai olikaarbetsmarknadspolitiskaprogramochfåersättningfördettakrävsett svensktpersonnummer.problemetärattdettarupptilltremånaderattfå ettpersonnummerefterattdennyanländeharbegärtettsådantfrån Skatteverket.Redaninnanreformengenomfördespåpekade Arbetsförmedlingenattväntetidenpåpersonnummerskullemotverkaett snabbtinträdepåarbetsmarknaden.ivärnamo,anseddsomenavsveriges bästakommunerpåintegration,upplevermantrögheteni folkbokföringssystemetsom detstörstahindretföreneffektiv introduktionavnyanlända. 15 Arbetsförberedande insatser Isambandmedattmångakommuneromorganiserarsinverksamhetoch läggernersinaintegrationsenheterläggerdeäven,somenföljdav etableringsreformen,nerkonkretaprojektsomsyftattillattunderlättaför nyanländaattkommainpådensvenskaarbetsmarknaden.enkätenoch intervjuernamedkommunernagerentydligbildavattenstordelav kommunernaantingenharellerkommerattavvecklasinaolika arbetsförberedandeinsatseriochmedreformen.därmedförsvinner hundratalskommunalaprojekt,sominkluderaralltfrånspråkpraktik, rehabilitering,arbetspraktik,yrkesutbildningartillföräldrautbildningför nyanländaföräldrar. Solnastadharexempelvistidigarearbetatmycketframgångsriktmed arbetsförberedandeinsatser.efterattdennyanländeharlärtsig grundläggandesvenskaharhonellerhangåttvidaretillförberedande yrkessvenska,därdetblandannatingåttstudiebesök,jobbsökaraktiviteter, språkpraktik.därefterhardenyanländaerbjuditskommunaltsponsrade visstidsanställningarpåolikaarbetsplatser.arbetssättetharvaritså 15 Intervju med kommun. Samtliga intervjuer med personer inom kommuner och lotsföretag är anonymiserade. 11

15 framgångsriktattnioavtionyanländablivitsjälvförsörjandeefterattha deltagitiintroduktionen.meniochmedetableringsreformenfinnsdetnu intepengarnatillsåmycketmeränsfi. 16 Malmöärettannatexempel.Sedanentidtillbakaharmanerbjuditnågot mankallarintrorehabtillnyanländaflyktingar.isamarbetemedolika aktörer,blandannatregionskåneochrödakorset,harmanerbjudit psykologbehandlinginomramenförintroduktionentilldeflyktingarsom anseslidaav migrationsstress.projektetharvaritmycketlyckat,menav alltattdömaläggsdetnuner. 17 Ytterligareettprojektsombedrivitsav kommunenärensåkallad Hälsoskola.Projektet,därnyanländaenhalv dagiveckangårtillblandannatsjukgymnaster,läkareochpsykologer, fortsättertilldensistajuni.sedanärpengarnaslut. Hälftenavkommunernasomsvaratpåenkätenuppgerattdehelteller delvisläggernerdearbetsförberedandeinsatserdetidigareerbjuditde nyanlända.ivissakommunerharsamtligaarbetsförberedandeinsatser redanlagtsner.framföralltläggsolikayrkesutbildningareller praktikprojektner. Ivissakommunerärkritikenmotdennautvecklingmyckethård.Enperson somansvararförintegrationsarbetetienavdekommunersomdeltagiti undersökningenbeklagariskarpaordalagdetsomhållerpåatthända. Tidigarehadekommunenettmycketambitiöstprogramförnyanländasom skräddarsyddesförvarjeenskildindivid.beroendepåvilkabehov individenhadekundesvenskundervisningenkombinerasmedalltfrån visstidsarbete,praktik,yrkesutbildning,alfabetiseringellerheltenkelthjälp medatttakörkort. NuärvårendatydligarollattviskaståförSFIochsamhällsorientering. TidigarevarSFIdelavensammanhållenåtgärddärvisombeställarekunde påverkainnehålletiundervisningensåattdettydligamåletmeddenskulle varaegenförsörjningochattdennyanländeskullebliendelavsamhället.vi kundeschemaläggaundervisningensådenkundekombinerasmedandra åtgärder.nuharviåtergåtttillentraditionellskolundervisningmedlärare sombarastårlängstframisalenochlärutsvenska. 18 Detvåstörstaanledningarnatillattkommunernanuavslutarprojekten ävendesomfungeratväl ärattdetsaknasbudgetmedelsamtattdeanser 16 Intervju med kommun. 17 Intervju med kommun. 18 Intervju med kommun. 12

16 attdetnumeraärarbetsförmedlingensomskaståfördessainsatser.innan reformenfickkommunerna189000kronorpernyanländflyktingunderen tvåårsperiod.nuhardennasummaminskatstill80000kronor.enligt kommunernaräckerbaradessapengartilldeaktiviteterkommunernaär skyldigaattståför,ingetmer.detvillsäga,närkommunernabekostatsfi, samhällsorienteringochandramersocialtinriktadeinsatserfinnsdethelt enkeltintepengarkvartillandraprojekt. IteorinskulleenlösningkunnavaraattArbetsförmedlingenköptedessa tjänsteravkommunenochdärigenomsäkradefinansieringen.problemetär attdetinteärtillåtetförarbetsförmedlingenattgöradettapågrundav rådandeupphandlingsregler.regeringenhoppasändåattkommunernaska väljaattintelägganerprojekten,menenligtroymelchertpåsklharde flestakommuneringenmöjlighetattfortsättadrivadem. NutvingasblandannatMalmö,somtidigarehaftväldigtbra rehabiliteringsinsatser,lägganerdemeftersomarbetsförmedlingenintekan köpauppdem.dåsägerregeringentillkommunenattdetvorebraomman hadekvarinsatsernaändå.påsåsättundvikerkommunernaattdessa personerfastnariarbetslöshet.regeringenläggerdärmedansvaretför etableringsinsatsernapåkommunensamtidigtsommandragitin finansieringen.detblirettmoment 22förkommunersomMalmö.Detär klartattkommunernaskullekunnafortsättameddessaprojekt,mendå måstedetapengarnafrånskolanellernågotannatförattfinansieradem.vi harpåpekatförregeringenattdessainsatserriskerarattläggasnerioch medreformen,mendetendasvarvifårärattdetärbraomkommunerna fortsättermeddennaverksamhet. 19 BådeArbetsförmedlingenochregeringenharuppmuntratkommunernaatt fortsättameddearbetsförberedandeinsatsersomharfungerat.förtrots attintegrationsarbetetimångakommunerintevaritoptimalt,finnsdet flerakommunersomlyckatsvälmenattkombineraundervisningeni svenskamedolikaaktivitetersomrustatdenyanländaförettsnabbt inträdepådensvenskaarbetsmarknaden.vissakommunersomsvaratpå enkäten,knappthälften,uppgerävenattdeintekommerattslutamedsina arbetsförberedandeinsatser.vissauppgerattdeifortsättningenerbjuder demtillinvandraresominteharrätttilletableringsersättningoch insatser, andraattprojektenfortsätterisamverkanmedarbetsförmedlingen.de flestakommunalaprojektläggsdäremotner,ochlitesenareistudienställs fråganvadarbetsförmedlingennuersätterdessaprojektmedochom myndighetentartillvarapådelärdomarkommunernafåttgenomtidigare årserfarenhet. 19 Intervju med Roy Melchert. 13

17 Svenska för invandrare SamtidigtsomArbetsförmedlingentagitöveransvaretförde arbetsförberedandeinsatsernafrånkommunernaärdetsomtidigare nämntsalltjämtkommunernasansvarattordnasfi.just svenskundervisningenhartidigareiolikasammanhangpekatsutsomenav deabsolutsvagastepunkternaiintegrationenavnyanlända,vidsidanav densvagaarbetslinjen.flerakommunerharlängeerbjuditenyrkesinriktad språkundervisningtillsinanyanländaflyktingar,menimångakommuner harsvenskundervisningenvaritunderallkritik.dethartagitförlångtid innanundervisningenkommitigångochdenharvaritavalldelesfördålig kvalitet,mycketpågrundavattenstordelavlärarnavaritobehörigaoch attundervisningenintevarittillräckligtindividanpassad.mångaavdesom deltagitisfiharheltenkeltintelärtsigsvenska,specielltintesådan svenskasomdeharnyttaaviarbetslivet. 20 IenstudiedärSFIundervisningeni25kommunergranskatsdrarSkolinspektionenslutsatsen attundervisningeninteanpassatstillolikaindivider,attsamarbetetmellan kommunocharbetsförmedlingenintefungerarsamtattkommunernaär fördåligapåattföljauppochutvärderasfi undervisningen. 21 Enviktigfrågaärdärmedomreformeninnebärattsvenskundervisningen blirbättre.svaretpådennafrågaärklartochtydligtnej.ingenkommun somingåridennastudieuppgerattreformeninneburitattsfiförbättrats pånågotsätt.reformenriktarheltenkeltinteinsigpåsfi. DetfinnsingetireformensomgörattsituationenmedSFIblirbättre.Att reformenintetaritumedsfi:nhörtilldesakerviärmestkritiskatill.vihar föreslagitattmanheltbordeslopasfisomenegenskolform.iställetborde mandelshaenetableringssvenskadärspråkundervisningenäranpassad efterdemålsomfinnsietableringsplanen,delsannansvenskundervisning föratttillgodoseandrabehov.etableringssvenskanbörintevarautformad somenrenspråkkurs,utanbeståavyrkes ellerstuderandesvenska.som innebärattmanfårlärasigettspråksomkananvändasuteiarbetsliveteller förstudier.detfinnsmångakommunerdärmaninombefintligaramar skaparenbrasfi,mendetärintetackvaredetregelverksomfinnsutan snararetrotsregelverket Faktum är att den nya integrationsministern Erik Ullenhag nämnde just långa väntetider till SFI som ett skäl till varför man genomför reformen. Detta i Nyanlända behöver mer än en klapp på huvudet, DN Debatt 17 november Skolinspektionen, Svenskundervisning för invandrare (SFI) en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål, rapport nr 7 (2010). 22 Intervju med Roy Melchert. 14

18 Dessutomfinnsdetvissaskälattfruktaattreformen,omingetgörsåtSFI, påsiktkanledatillattsvenskundervisningenfaktisktblirsämreäntidigare. Tidigarestudierharvisatattdemestframgångsrikakommunernahar erbjuditsfiparallelltmedandrayrkesförberedandeaktiviteterochäven gjortsjälvaspråkundervisningenyrkesinriktad. 23 Dettaharintevaritsålätt somdetlåter.mångaförvaltningarinomkommunenharoftavarit inblandadeidenyanländasintroduktionochkravenpåsamarbeteharvarit höga.meneftersomkommunenhaftetthelhetsansvarharmånga kommunerändålyckatslösadet. Nukomplicerassituationenytterligareiochmedattennyaktör, etableringslotsarna,införsföratthanteraspråkundervisningen.fleraser detsomettstortproblemattensåviktigdelavetableringeninteliggerpå denaktör(arbetsförmedlingen)somharhuvudansvaretförprocessen.i denenkätsomgenomförtsuppgerblandannatenkommunattdetnutar längretidäninnanförspråkundervisningenattkommaigång,ochandra uppgerattdenmerpraktisktinriktadesfi:ndetidigareerbjödnulagtsner. AttsamarbetetmedkommunernaomSFI,ochävenkravetpåSFIisig,ärett problembekräftasävenavfleraavdelotsföretagsomintervjuatsisamband meddennastudie.ettavdestörrelotsföretagenuppleverattdetintefinns någon hetlinje tillkommunenochattköernatillsfiärförlånga.attköpa SFIfrånandraänkommunenanserdeskullekunnavaraenlösning.Samma lotsföretagserävensjälvakravetpåattallaskaläsasfisomproblematiskt ochatt merpraktiskinlärning oftaärattföredra.imångafallkrävsdet intemeränenväldigtbegränsadyrkessvenskaförattklaraavettvisstjobb. Påtvåårkommermanintelångtnärnågonstartarfrånenväldigtlåg språkkunskapsnivå.detviktigasteärkanskeinteattkunnagrammatik.det ärbraattmodersmålsbaseradundervisningbörjarblimerarumsrent.att manintekanspråketbetyderintealltidattmanintekanfåettjobb Se till exempel Rosenqvist, Från nyanländ till nyanställd. 24 Intervju med lots. 15

19 4 Arbetsförmedlingensnyaroll Attarbetslinjenförsvagatsikommunernassättattorganiseraarbetetmed nyanländaochatthundratalskonkretaprojektlagtsneriochmed reformenbehöverisigintevaraettproblem.syftetmedreformenäratt Arbetsförmedlingenskataöverdessauppgifterfrånkommuneneftersom dennamyndighetansesbättrelämpadattskapaenstarkarbetslinjei etableringenavnyanlända.fråganäromarbetslinjenverkligenharstärkts, elleromregeringenunderskattadekommunernasförmågaattarbetapå dettasätt,samtidigtsommanöverskattadearbetsförmedlingen förutsättningarattansvarafördearbetsförberedandeinsatserna. Denreformsomgenomfördesbyggdetillstordelpåantagandetatt kommunerna,somhuvudansvarigaförintroduktionenavnyanlända,hade misslyckatsmedsittuppdrag.därförskulleansvaretförasöverpå Arbetsförmedlingen.Detsomidettasammanhangoftaglömsbortäratt Arbetsförmedlingenfaktiskthadeettganskastortansvarfördenyanländas etableringpåarbetsmarknadenredaninnanreformengenomfördes. InnanreformengenomfördeshadeArbetsförmedlingenenligtdågällande lagstiftningettsärskiltansvarförattnyanländaarbetssökandeerbjuds insatsersomfrämjarensnabbocheffektivetableringpå arbetsmarknaden. 25 EnligtenrapportfrånSKLvarår2008baraen tredjedelavdenyanländasomhaderätttillintroduktioninskrivnapå Arbetsförmedlingen. 26 Avdessafickendast15procenttadelavnågon insatsfrånarbetsförmedlingen.iöverhälftenavdessafallstoddestatliga nystarts ellerinstegsjobbenfördennainsats.detvillsäga,endastdrygttvå procentavdenyanländaflyktingarnamedrätttillintroduktionfick möjlighetattdeltainågonavarbetsförmedlingensegnaåtgärder. Enstormajoritetavdenyanländafickdärmedintetadelav Arbetsförmedlingenstjänsterellerprogram,trotsattdeenligtlagenhade rätttilldetta.enviktigorsaktilldettavaratthälftenavallanyanländasom anmäldesigtillarbetsförmedlingenplaceradesidensåkalladekategori14, detvillsägapersonersominteansesståtillarbetsmarknadensförfogande. Desomhamnadeidennakategorifickintetadelavnågoninsatsfrån Arbetsförmedlingen. 25 Svensk författningssamling (2007), Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen. 26 SKL (2009), Matcha eller rusta. Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrade. 16

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES

Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES Din kompetens som läkare behövs på den svenska arbetsmarknaden Här är en beskrivning av hur processen ser ut för att få svensk

Läs mer

11 reformer som fungerar

11 reformer som fungerar 11 reformer som fungerar Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik Inledning/sammanfattning Den rekordhöga invandringen väcker oro över nyanländas egenförsörjning och boende. Bristande integration

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Flyktingintegration i Sverige Det handlar om tid!

Flyktingintegration i Sverige Det handlar om tid! Flyktingintegration i Sverige Det handlar om tid! Detta projekt är medfinansierat av Europeiska flyktingfonden Författarens tack Detta projekt har fått ekonomiskt stöd av Europeiska flyktingfonden som

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport 2012/2 2012/2 INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Var ska nyanlända flyktingar bo? Ska de själva få välja ort och bostadsområde, eller ska de placeras ut i landet och förvägras

Läs mer

Framgång eller återgång till det normala?

Framgång eller återgång till det normala? Framgång eller återgång till det normala? En uppföljning av deltagare i socialfondsfinansierade projekt Forskningsrapport 2014/3 Magnus Bygren Clara Lindblom Ryszard Szulkin Framgång eller återgång till

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt Det ska vara lätt att göra rätt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Betänkande av Utredningen om åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Hur väl lyckas de och till vilken kostnad? Forskningsrapport 2014/4 Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom & Magnus Bygren Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken:

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer