Etableringsreformens 100 första dagar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etableringsreformens 100 första dagar"

Transkript

1 Etableringsreformens 100förstadagar Fredrik Rosenqvist FORES Policy Paper 2011 : 2

2 Omförfattaren FredrikRosenqvistärfilosofiedoktoriekonomiskhistoriaoch disputeradevidlundsuniversitet2007.hansspecialområdeär ekonomiskpolitikochmarknadsmisslyckanden. HanharblandannatvaritvisitingfellowvidAsia EuropeInstitutei KualaLumpurochpubliceratettantalartiklaromMalaysias industripolitikochekonomi. FörnärvarandejobbarhansomredaktörvidÅlandstidningeni Mariehamn.

3 Innehåll Omförfattaren... Innehåll... Förord Inledning Etableringsreformen Arbetetikommunerna...9 Arbetsförberedandeinsatser Svenskaförinvandrare Arbetsförmedlingensnyaroll Arbetsförmedlingensförberedelser Arbetsförberedandeinsatser Samarbetetmedkommunerna Etableringslotserna Tillgångenpålotsar Lotsarna Arbetssättet Problemsomuppstått Avslutandekommentarer Förslagpååtgärder Referenser... 34

4 Förord MottagandetavnyanländaharfungeratalldelesfördåligtiSverigeunder alldelesförlångtid.däromärdeflestapolitiker,analytikerochdebattörer eniga.foresfokuspåentreprenörskapocharbetsmarknadhargjortattvi varitsärskiltintresseradeavattundersökavägarförattflernyanländaska kommaijobbochnåegenförsörjning.dettarigenomsnittsjuårfören flyktingattfåjobbisverige.dessutomärskillnadenmellanandelen invandrareochinrikesföddapåarbetsmarknadenstörreisverigeäni någotannatoecd land. Justdärförärdenetableringsreformsomregeringensjösatteförra mandatperioden,ochsombörjadegälla1december2010,mycketviktig.i huvudsakskaansvaretföratttaemotflyktingarochandranyanlända övergåfrånkommunernatilldelokalaarbetsförmedlingarna.etthuvudskäl ärjustatttydliggörakopplingenmellaninvandringochjobb,dvs.att integrationsarbetetläggerhögstaprioritetvidattsnabbtslussaut människoriarbetslivet. FORESharienradstudierochrapporterringatinfråganomhur integrationenöverlagkanblibättreisverige.blandannatharvigivitut antologiernalyckadinvandringochkanadamodellen,liksomstudienfrån nyanländtillnyanställd.alladessalyfterframkonkretaexempelpåplatser ochprojektdärmanlyckatsvälmedintegrationenavinvandrare,isverige ochutomlands.genomattstuderapositivaexempelgårdetattutarbeta strategierförhurintegrationsarbetetkanutvecklas. Dettapolicypaper,författatavFredrikRosenqvist,ärattsesomen snabbutvärderingavetableringsreformensförstamånader.detkantyckas varaförtidigtattgöradettaochdärmedbliförsvårtattdranågraegentliga slutsatser.reformenkanislutändanenbartutvärderasutifrånhurvälden harlyckatsiattförbättraintegrationenavinvandrare.mensamtidigtärdet viktigtattredannuseefterhurprocessenfungerarochhurpassverksamt detnyasystemetär,inteminstföratttidigtåtgärdadeproblemsom identifieras.ominteövergångenmellankommunerocharbetsförmedlingar skersmidigt,riskerarinterimtidenmellanankomsttillsverigeochinträdet påarbetsmarknadenattbliänlängreförtusentalsflyktingar. 1

5 Slutsatsernaivårutvärderingärlikakritiskasomväsentligaatttatillsig förallasomföljerarbetetmedattintegreranyanländaidetsvenska samhället. Enavdeviktigastelärdomarnafråndeexemplenpålyckadintegrationi Sverigeäratttidigkontaktmedarbetsmarknadenäroerhörtviktigföratt snabbtetableranyanlända.somdettapolicypaperpekarpåhardenna kontaktiochmedreformenimångafallförsvårats,tvärtemot intentionerna.detkanhaödesdigrakonsekvenserfördenyanländapåsikt, menocksåförkommunerna.trotsattdessaharfråntagitshuvudansvarför nyanländasetableringärdetdesomkommerattsittakvarmedenstordel avräkningenfördeinvandraresomharfastnatiutanförskap.detär olyckligt,eftersominvandringärensåviktigfaktorförmångakommuner somönskarsäkrasinframtidavälfärdochtillväxt. Ettkonkretresultatavreformenärattflerakommunerflyttatansvaretför integrationsfrågorfrånnärings ocharbetsmarknadsavdelningartill socialtjänsten.dettaeftersomdebedömerattarbetsförmedlingennumera skaupprätthållakontakternamedpotentiellaarbetsgivare.menattdetblir socialaenhetersomfrånkommunenssidasättsattbemötanyanländasom sökerinformationomsittnyahemlandkanledatillmeravsegregation. Somkommunernanuorganiserarsigefteretableringsreformenrenodlas intrycketavattdenyanländaenbartgenomoffentligförvaltningoch kontaktmedsocialtjänstemänfårlärakännadetsvenskasamhället.en viktiglärdomfrånhurmotsvarandeprocessfungerarikanadaärviktenav attnyanländautvecklarbredarekontaktmedmottagarsamhället,särskilt detlokalanärings ochföreningslivet.ikanadaharjustcivilsamhället spelatenviktigrollietableringenavinvandrare,någotsommeränbaraen handfullsvenskakommunerbordeinseochinförlivaisittarbetemed nyanlända. Trotstydligabristerharändåetableringsreformenpotential.Lotsarna,som redaninnanreformenträddeikraftvarifrågasattaochutskällda,hargoda förutsättningarföratthjälpainvandrareinpåarbetsmarknaden.dekan åtminstonetillenvissgradkompenseraförattdenyanländaiövrigthar litekontaktmeddeticke offentligasverige.detärocksåpositivtatt Arbetsförmedlingensverktygnuiännustörregradgörssnabbttillgängliga fördenyanlända.inågrakommunerharmanvaritsåframsyntaattman redaninnanreformensikraftträdandetagitinitiativtillförbättrat samarbetemellankommunen,arbetsförmedlingenochandrarelevanta aktörer. 2

6 Positivtärocksåattvårutvärderingvisarattdenpolitiskaviljanföratt lyckasmedreformenverkarvaratydlig.förhoppningsvisräckerdenviljan tillförattåtgärdadeproblemsomuppståttiinitialskedet.dåkanockså etableringsreformenblidetnyakrafttagsomsåvälbehövsförattförbättra integrationenavinvandrareisverige. FORESvillriktaettvarmttacktillFredrikRosenqvistförsittidogaarbete medattfärdigställarapporten.tackocksåtillannarehnvallochkarin ZelanopåFORESsomgenomförtenkätundersökningenblandföreträdare förkommunerna. Stockholm,23mars2011 MattiasJohansson ViceVD,FORES 3

7 1 Inledning Den1december2010genomfördesdenstörstaförändringenavsvensk integrationspolitikpå25år.frånatthavaritkommunernasansvariett kvartssekeltogarbetsförmedlingenöverhuvudansvaretförattnyanlända flyktingarsnabbtskalärasigsvenskaochhittaettjobb.samtidigthar mottagandetavnyanländaflyktingardelvisavreglerats,såattprivata lotsföretagnusköteruppgifternasomtidigareföllpåkommuneroch frivilligorganisationer. Måletmedreformenärenkelt:detskablilättarefördesomkommertill Sverigesomflyktingarattsnabbthittaettjobb.IdagensSverigehar utrikesföddalägreinkomster,sämrehälsaochärimyckethögregrad arbetslösaäninföddasvenskar.dettarigenomsnittsjuårfördesom kommersomflyktingartillsverigeatthittaettjobb.dettahoppas regeringenattreformenskarådabotpå. Nyanländaflyktingarssvårigheteratttasiginpådensvenska arbetsmarknadenärettangelägetproblem.medrättförutsättningarharde allamöjligheterattlyckaspådensvenskaarbetsmarknadenochidet svenskasamhället.enbristfälligintegrationspolitikharmisslyckatsmedatt erbjudasådanamöjligheter,vilketärattsesomettmisslyckandeochnågot somgergrogrundförbådeutanförskapochfrämlingsfientlighet. Fråganäromdennastorareformkommerattlyckas.Innebärdenverkligen attvägentillarbetefördenyanländaflyktingarnablirkortare? EntidigarestudiefrånFORES,Frånnyanländtillnyanställd(augusti2010) harvisatattdesomkommertillsverigesomflyktingarkantasiginpåden svenskaarbetsmarknadenväldigtsnabbtomdebaragesrätt förutsättningar. 1 Kortsagthardesomtidigterbjuditsmeningsfulla kontaktermedarbetslivetochfåtttillgångtillnätverkavyrkesverksamma personerisverigelyckatsväldigtbra.möjlighetatttidigtfågöra arbetspraktikellerdeltaiyrkesförberedandestudier,parallelltmeden effektivsvenskundervisningsamttillgångtillenyrkesverksammentor,har varitenframgångsfaktoridefalldärkommunersnabbtlyckatslotsainsina nyanländaflyktingarpåarbetsmarknaden. 1 Fredrik Rosenqvist, Från Nyanländ till nyanställd, FORES studie nr 2 (2010). 4

8 Innebärdåreformenattflernyanländaflyktingarfårdeltaiarbetspraktik ellerarbetsplatsförlagdutbildning?förbättrassvenskundervisningen?får denyanländabättretillångtillnätverkavyrkesverksammapersoneroch mentorer?omsvaretpådessafrågorärjaärreformenettstegframåt.om svaretärnej,riskerarintegrationsproblemenattväxasigalltstörre. Dennautvärderingbörjarmedenkortgenomgångavvadreformengårut på.därefterföljerengenomgångavhurreformenpåverkatkommunernas arbete.vadharskettmedkommunernasyrkesförberedandeinsatser, såsomsponsradepraktikplatser,sedanreformengenomfördes?har kommunernafortsattmeddemtrotssittförändradeuppdragellerharde lagtsner?harsfi undervisningenförbättrats,försämratsellerförblivit oförändrad? DärefterföljerenanalysavArbetsförmedlingensnyaroll.Vilkatyperav arbetsförberedandeinsatsererbjudsdenyanlända?ingårpraktikeller annanformavvisstidsarbetesomenviktigkomponentidessainsatser?är insatsernaflertillantaletochavbättrekvalitetändekommunernaerbjöd? Hardekontaktermednäringslivetsomfinnsikommunernatagitstillvara pånågotsätt? Slutligenföljerenbeskrivningavdennyalänkenietableringsprocessen:de privataetableringslotsarna.hurmångalotsföretagfinnsidagattvälja mellan,varfinnsde,hurhardevaltattarbetaochvilkatyperavinsatser erbjuderde?dessutom,hurserersättningssystemetförlotsarnautochhur fungerardetipraktiken? 5

9 2 Etableringsreformen Mellan1985och2010hadekommunernaansvaretförintroduktionenav nyanlända.enligtlagvarkommunernaålagdaatterbjudasvenskaför invandrare(sfi),samhällskunskapoch,idenutsträckningdetvarmöjligt, praktik.iövrigtgavskommunernastorfrihetattutformaintroduktionen efteregettyckte.dekundesjälvabestämmalängdenpåintroduktionen,om denskullebedrivaspåheltidellerinte,hurstorersättningsomskulle betalasuttilldeltagarnaochiallväsentlighetvadsomskulleingå. Dettainnebarattintroduktionenskildesigväsentligtfrånkommuntill kommun.ivissakommunergjordedenyanländaintemycketmeränatt läsasvenskaochsamhällskunskappåhalvtid. 2 Iandrakommuner kombineradesdenobligatoriskaundervisningenmedolika arbetsförberedandeåtgärdersomskräddarsyddesefterdennyanländes behov.detkundetillexempelrörasigomarbetspraktik,kommunalt sponsradevisstidsanställningar,yrkesförberedandeutbildningar, körkortsundervisningellerheltenkeltläraanalfabeterläsa. Tidigarestudierharvisatattdekommunersomsatsadehårtpå arbetsförberedandeaktiviteterikombinationmedsvenskundervisning lyckadesvälmedsinintegration. 3 Sammagrupperavflyktingarsomiandra kommunerfastnadeiutanförskapocharbetslöshetkundedärsnabbtfåett jobbochkommainidetsvenskasamhället.längevardessakommunerfå tillantalet,menallteftersombörjadeflerkommuneranammadenna arbetsinriktadeintroduktion.mångakommunerflyttadeunderårensom föregickreformenöveransvaretförintroduktionenfrånsocialtjänstentill närings ocharbetsmarknadsavdelningar. Mentrotsattdetfannsöaravframgångvardenallmännauppfattningenatt systemetsomhelhetintevaritsärskiltverkningsfullt.iapril2007tillsatte därförregeringenenutredningomhurmanskullekunnareformera mottagandetavflyktingarförattpåskyndainträdetpådensvenska arbetsmarknaden.utredningenpublicerades2008,ochdrogslutsatsenatt systemetmedkommunaltansvarförintroduktionenhademisslyckatsoch attansvaretskulleförasöverpåstateniformavmigrationsverketeller 2 Enligt en studie från det numera nedlagda Integrationsverket deltog mindre än fem procent av de nyanlända i någon form av arbetspraktik. Integrationsverket, Ett förlorat år, Integrationsverkets stencilserie nr 5 (2007). 3 Rosenqvist, Från nyanländ till nyanställd. 6

10 Arbetsförmedlingen. 4 Ennyaktör,privataetableringslotsar,föreslogs också. Iseptember2008presenteraderegeringensinnyastrategiförintegration därenreformavmottagandetavnyanländaingicksomendel. 5 Ettår senare,isambandmedattpropositionenpresenterades,gickdåvarande integrationsministernnyamkosabuniutmedbeskedetattstatenskulleta överansvaretförintroduktionenavnyanländaflyktingar. 6 Arbetslinjen skullestärkasgenomattarbetsförmedlingentogöverhuvudansvaretfrån kommunerna.förattytterligarepåskyndadenyanländasetableringpå arbetsmarknadenskulledefåhjälpavprivataetableringslotsar.efteratt regeringenvunnitvaletgenomfördesreformenden1december Idetnyasystemetharkommunernafortfarandeansvarförattde nyanländafårdeltaisfiochsamhällsorientering,antingeniegenregieller genomattköpautbildningsplatser.arbetsförmedlingenharisinturtagit överansvaretförövrigaarbetsförberedandeinsatsersamtdet övergripandeansvaretförhelaintroduktionen,elleretableringensom processennumerakallas.arbetsförmedlingenansvararävenför fastställandeavetableringsplanerochutbetalningav etableringsersättningarfrånkommunernasamtdelaravansvaretföratt anvisaenbostadåtnyanländafrånmigrationsverket. 8 Ikorthetärdettänktattetableringenskafungerapåföljandesätt.Nären nyanländbeviljatsuppehållstillståndfårhanellerhonetterbjudandeom ettetableringssamtalmedenförmedlarepåarbetsförmedlingen.ettavde viktigastemålenmeddettasamtaläratttaframenetableringsplan,enplan förvaddennyanländaskagöraundersintidisverige.måletärattdenna planskavarafärdiginomtvåmånaderochattsjälvaetableringenskata maximalttvåår.dennaetableringmåsteinnehållasfi,samhällsorientering och arbetsförberedandeinsatser. 9 Dessutomskadennyanländeväljaen 4 SOU Egenansvar med professionellt stöd, nr 58 (2008). 5 Regeringens skrivelse 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap regeringens strategi för integration. 6 Nyamko Sabuni, Vi satsar 920 miljoner på nyanlända flyktingar, DN Debatt, 10 september Insatserna riktar sig mot nyanlända personer mellan 20 och 64 år, samt nyanlända mellan 18 och19 år utan föräldrar i Sverige, med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Den nya lagen omfattar nyanlända flyktingar som beviljats uppehållstillstånd efter oktober Även om både samhällsorienteringen och arbetet med att anvisa bostäder åt nyanlända där chansen att få ett arbete är störst är viktiga faktorer för hur lätt det är för de nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden fokuserar denna studie på de övriga delarna i etableringen av nyanlända. 9 Enligt lagen definieras de arbetsförberedande insatserna som aktiviteter för att underlätta och påskynda etablering i arbetslivet. Svensk författningssamling (2010), Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända 7

11 etableringslotssomarbetsförmedlingengodkänt,varsuppdragäratt försökapåskyndadennyanländesetablering.lotsenfårbetaltberoendepå omochhursnabbtdennyanländefårettjobb,börjatstuderaellerstartar ettegetföretag.etableringenskabedrivaspåheltid,och etableringsersättningenpåverkasinteavattdennyanländeharandra inkomster. invandrare. 8

12 3 Arbetetikommunerna Imångakommunervarkritikenmotdenplaneradereformenkompakt månadernainnandengenomfördes. 10 Detvarkanskeintesåoväntat,med tankepåattreformentillstörstadelmotiveradesmedattkommunerna hademisslyckatsmedsittintegrationsarbete.tillvissdelvardettasant.i vissakommunerhadeintroduktionenintebeståttavmycketmeraän undermåligsvenskundervisning,därflyktingarnaefterfleraårav introduktionintehadekommitnärmarearbetsmarknadenännärdeförst anländetillsverige. Menisynnerhetårenförereformenhadeettrelativtstortantalkommuner sjösattmycketambitiösaintegrationsprogramdärarbetslinjenvarmycket starkochdärresultatenimponerade.fleraavdessaframgångskommuner harbeskrivitsientidigarestudieavfores. 11 Gemensamtfördessa kommunervarattdehadeskapatentydligarbetslinjeisinintroduktionför nyanländaochetableratettmycketbraochnärasamarbetemeddetlokala näringslivetochandraaktörer. 2010gavregeringenLänsstyrelsernaiuppdragattutredavilkaproblem somskullekunnauppståiochmedreformen.ettpotentielltproblemvar attflerakommunerplaneradegenomföraorganisatoriskaförändringarsom enföljdavreformen.merspecifiktplanerademångakommuneråterföra integrationsfrågantillsocialtjänsten. Mångakommunerresoneradeattreformeninnebarattdetintelängrefanns någotbehovavensådanberedskap.iochmedattarbetsmarknadsenheterna förnyanländaintelängrefylldenågonfunktionbörjademanförberedaen omorganisationavverksamheten.ivissafallfördesfråganövertill socialtjänstendirekt,vilketförståsinnebarattarbetetmedattskapa praktikplatserochdyliktförsvagadesavsevärt.visågtidigtattdetfannsen uppenbarriskattarbetslinjenskulleförsvagasiochmeddetta.attföraöver arbetetmednyanländaflyktingarpåsocialtjänstengårdirektemotentydlig arbetslinjeochfrångårheltetttillväxtperspektivpåinvandringen Se till exempel Anders Lindström, Etableringsreformen är ett riskprojekt, DN Debatt 23 november Rosenqvist, Från nyanländ till nyanställd. 12 Intervju med Jonas Örtquist, Länsstyrelserna, 9 februari

13 Enenkätmed30slumpmässigtutvaldakommuner 13 ochintervjuermed fleraandravisarattmajoritetenavkommunerhar,hållerpåellerska omorganiserasittarbetemedintegrationenavnyanlända.18avde25 kommunersomsvaratpåenkätenuppgerattdeskaomorganiserasin mottagningavflyktingarsomenföljdavreformen.mångakommuner stängersinaintegrationsenheterellerdrarnerpåantaletanställda. Vimmerbyflyttartillexempelöverintegrationentillsocialnämndenochi Vingåkerbedömermanattkommunensaktivaintegrationsarbetehelt upphör.andrakommunerharvaltattfortsättasomtidigare,blandannat eftersomdeanserattbehovetavattarbetamedintegrationfortfarande finnskvar.6avde25kommunernauppgerattdeidagslägetinteplanerar någrastörreförändringar. RoyMelchertärutredareiintegrationsfrågorvidSKL.Hansägerattdetinte allsvaroväntatattmångakommunerskullelägganersina integrationsenheter. Detäregentligenintesåkonstigtattkommunernaavvecklarverksamheten eftersomdeintelängrehartilluppdragattsamordnaetableringen.detvore betydligtkonstigareomkommunernafortsattegörasammajobbsom tidigarenärregeringensägerattdeinteskagöradet.kommunernaanpassar sigheltenkelttilldetnyasystemet.vissakommunerhardäremotvaltattha kvarenintegrationsenhet,antingeneftersomdetfinnsmångaflyktingarkvar idetgamlasystemetellerförattdeheltenkeltbedömerattdekommeratt behövaenintegrationsenhetiframtidenockså.specielltdesomtaremot mångakvotflyktingar,vilkabehöverextrastöd,inserbehovetaven integrationsenhet. 14 Ävenomdetvarväntatattkommunernaskullebehövaomorganiseras,kan dessaförändringarfånegativaföljder.etttydligtmålmedreformenäratt denyanländaimötetmedolikamyndigheterochetableringslotsarska träffapersonersompratarmeddemomarbete.deviktigasteochmest frekventakontakternaskaintevaramedsocialtjänstendärfokusmer tenderaratthamnapåomhändertagandeänegenförsörjning. Tyvärrriskerarreformenidettaavseendefåmotsatteffekt.Trotsatt kommunernafråntagitsettstortansvarförintegrationsarbetetskermånga avdenyanländastidigaochviktigakontaktermedmyndighetspersoneri Sverigefortfarandejustmedanställdainomkommunen.Innan etableringsinsatsernakommerigång,vilketkantamånader,måsteden av de 30 slumpmässigt utvalda kommunerna svarade på enkäten. 14 Intervju med Roy Melchert, utredare SKL, 17 februari

14 nyanländaansökaomförsörjningsstöd.ävenvidandratyperav ersättningarmåstedenyanländavändasigtillsocialförvaltningen.enavde förstaochallraviktigastekontakternamedenpersonisverigeblirdärmed medpersonalinomsocialförvaltningenikommunendärdennyanlände bor.mångakommunerpekarutdettasomettavreformensallrastörsta problem. EnviktigorsaktillattdetarsålångtidförArbetsförmedlingensinsatser ochutbetalningarnatilldenyanländaattkommaigång,vilkenärden grundläggandeorsakentillproblemet,ärdetröghetersomfinnsinbyggdai detsvenskafolkbokföringssystemet.förattennyanländskakunnadeltai olikaarbetsmarknadspolitiskaprogramochfåersättningfördettakrävsett svensktpersonnummer.problemetärattdettarupptilltremånaderattfå ettpersonnummerefterattdennyanländeharbegärtettsådantfrån Skatteverket.Redaninnanreformengenomfördespåpekade Arbetsförmedlingenattväntetidenpåpersonnummerskullemotverkaett snabbtinträdepåarbetsmarknaden.ivärnamo,anseddsomenavsveriges bästakommunerpåintegration,upplevermantrögheteni folkbokföringssystemetsom detstörstahindretföreneffektiv introduktionavnyanlända. 15 Arbetsförberedande insatser Isambandmedattmångakommuneromorganiserarsinverksamhetoch läggernersinaintegrationsenheterläggerdeäven,somenföljdav etableringsreformen,nerkonkretaprojektsomsyftattillattunderlättaför nyanländaattkommainpådensvenskaarbetsmarknaden.enkätenoch intervjuernamedkommunernagerentydligbildavattenstordelav kommunernaantingenharellerkommerattavvecklasinaolika arbetsförberedandeinsatseriochmedreformen.därmedförsvinner hundratalskommunalaprojekt,sominkluderaralltfrånspråkpraktik, rehabilitering,arbetspraktik,yrkesutbildningartillföräldrautbildningför nyanländaföräldrar. Solnastadharexempelvistidigarearbetatmycketframgångsriktmed arbetsförberedandeinsatser.efterattdennyanländeharlärtsig grundläggandesvenskaharhonellerhangåttvidaretillförberedande yrkessvenska,därdetblandannatingåttstudiebesök,jobbsökaraktiviteter, språkpraktik.därefterhardenyanländaerbjuditskommunaltsponsrade visstidsanställningarpåolikaarbetsplatser.arbetssättetharvaritså 15 Intervju med kommun. Samtliga intervjuer med personer inom kommuner och lotsföretag är anonymiserade. 11

15 framgångsriktattnioavtionyanländablivitsjälvförsörjandeefterattha deltagitiintroduktionen.meniochmedetableringsreformenfinnsdetnu intepengarnatillsåmycketmeränsfi. 16 Malmöärettannatexempel.Sedanentidtillbakaharmanerbjuditnågot mankallarintrorehabtillnyanländaflyktingar.isamarbetemedolika aktörer,blandannatregionskåneochrödakorset,harmanerbjudit psykologbehandlinginomramenförintroduktionentilldeflyktingarsom anseslidaav migrationsstress.projektetharvaritmycketlyckat,menav alltattdömaläggsdetnuner. 17 Ytterligareettprojektsombedrivitsav kommunenärensåkallad Hälsoskola.Projektet,därnyanländaenhalv dagiveckangårtillblandannatsjukgymnaster,läkareochpsykologer, fortsättertilldensistajuni.sedanärpengarnaslut. Hälftenavkommunernasomsvaratpåenkätenuppgerattdehelteller delvisläggernerdearbetsförberedandeinsatserdetidigareerbjuditde nyanlända.ivissakommunerharsamtligaarbetsförberedandeinsatser redanlagtsner.framföralltläggsolikayrkesutbildningareller praktikprojektner. Ivissakommunerärkritikenmotdennautvecklingmyckethård.Enperson somansvararförintegrationsarbetetienavdekommunersomdeltagiti undersökningenbeklagariskarpaordalagdetsomhållerpåatthända. Tidigarehadekommunenettmycketambitiöstprogramförnyanländasom skräddarsyddesförvarjeenskildindivid.beroendepåvilkabehov individenhadekundesvenskundervisningenkombinerasmedalltfrån visstidsarbete,praktik,yrkesutbildning,alfabetiseringellerheltenkelthjälp medatttakörkort. NuärvårendatydligarollattviskaståförSFIochsamhällsorientering. TidigarevarSFIdelavensammanhållenåtgärddärvisombeställarekunde påverkainnehålletiundervisningensåattdettydligamåletmeddenskulle varaegenförsörjningochattdennyanländeskullebliendelavsamhället.vi kundeschemaläggaundervisningensådenkundekombinerasmedandra åtgärder.nuharviåtergåtttillentraditionellskolundervisningmedlärare sombarastårlängstframisalenochlärutsvenska. 18 Detvåstörstaanledningarnatillattkommunernanuavslutarprojekten ävendesomfungeratväl ärattdetsaknasbudgetmedelsamtattdeanser 16 Intervju med kommun. 17 Intervju med kommun. 18 Intervju med kommun. 12

16 attdetnumeraärarbetsförmedlingensomskaståfördessainsatser.innan reformenfickkommunerna189000kronorpernyanländflyktingunderen tvåårsperiod.nuhardennasummaminskatstill80000kronor.enligt kommunernaräckerbaradessapengartilldeaktiviteterkommunernaär skyldigaattståför,ingetmer.detvillsäga,närkommunernabekostatsfi, samhällsorienteringochandramersocialtinriktadeinsatserfinnsdethelt enkeltintepengarkvartillandraprojekt. IteorinskulleenlösningkunnavaraattArbetsförmedlingenköptedessa tjänsteravkommunenochdärigenomsäkradefinansieringen.problemetär attdetinteärtillåtetförarbetsförmedlingenattgöradettapågrundav rådandeupphandlingsregler.regeringenhoppasändåattkommunernaska väljaattintelägganerprojekten,menenligtroymelchertpåsklharde flestakommuneringenmöjlighetattfortsättadrivadem. NutvingasblandannatMalmö,somtidigarehaftväldigtbra rehabiliteringsinsatser,lägganerdemeftersomarbetsförmedlingenintekan köpauppdem.dåsägerregeringentillkommunenattdetvorebraomman hadekvarinsatsernaändå.påsåsättundvikerkommunernaattdessa personerfastnariarbetslöshet.regeringenläggerdärmedansvaretför etableringsinsatsernapåkommunensamtidigtsommandragitin finansieringen.detblirettmoment 22förkommunersomMalmö.Detär klartattkommunernaskullekunnafortsättameddessaprojekt,mendå måstedetapengarnafrånskolanellernågotannatförattfinansieradem.vi harpåpekatförregeringenattdessainsatserriskerarattläggasnerioch medreformen,mendetendasvarvifårärattdetärbraomkommunerna fortsättermeddennaverksamhet. 19 BådeArbetsförmedlingenochregeringenharuppmuntratkommunernaatt fortsättameddearbetsförberedandeinsatsersomharfungerat.förtrots attintegrationsarbetetimångakommunerintevaritoptimalt,finnsdet flerakommunersomlyckatsvälmenattkombineraundervisningeni svenskamedolikaaktivitetersomrustatdenyanländaförettsnabbt inträdepådensvenskaarbetsmarknaden.vissakommunersomsvaratpå enkäten,knappthälften,uppgerävenattdeintekommerattslutamedsina arbetsförberedandeinsatser.vissauppgerattdeifortsättningenerbjuder demtillinvandraresominteharrätttilletableringsersättningoch insatser, andraattprojektenfortsätterisamverkanmedarbetsförmedlingen.de flestakommunalaprojektläggsdäremotner,ochlitesenareistudienställs fråganvadarbetsförmedlingennuersätterdessaprojektmedochom myndighetentartillvarapådelärdomarkommunernafåttgenomtidigare årserfarenhet. 19 Intervju med Roy Melchert. 13

17 Svenska för invandrare SamtidigtsomArbetsförmedlingentagitöveransvaretförde arbetsförberedandeinsatsernafrånkommunernaärdetsomtidigare nämntsalltjämtkommunernasansvarattordnasfi.just svenskundervisningenhartidigareiolikasammanhangpekatsutsomenav deabsolutsvagastepunkternaiintegrationenavnyanlända,vidsidanav densvagaarbetslinjen.flerakommunerharlängeerbjuditenyrkesinriktad språkundervisningtillsinanyanländaflyktingar,menimångakommuner harsvenskundervisningenvaritunderallkritik.dethartagitförlångtid innanundervisningenkommitigångochdenharvaritavalldelesfördålig kvalitet,mycketpågrundavattenstordelavlärarnavaritobehörigaoch attundervisningenintevarittillräckligtindividanpassad.mångaavdesom deltagitisfiharheltenkeltintelärtsigsvenska,specielltintesådan svenskasomdeharnyttaaviarbetslivet. 20 IenstudiedärSFIundervisningeni25kommunergranskatsdrarSkolinspektionenslutsatsen attundervisningeninteanpassatstillolikaindivider,attsamarbetetmellan kommunocharbetsförmedlingenintefungerarsamtattkommunernaär fördåligapåattföljauppochutvärderasfi undervisningen. 21 Enviktigfrågaärdärmedomreformeninnebärattsvenskundervisningen blirbättre.svaretpådennafrågaärklartochtydligtnej.ingenkommun somingåridennastudieuppgerattreformeninneburitattsfiförbättrats pånågotsätt.reformenriktarheltenkeltinteinsigpåsfi. DetfinnsingetireformensomgörattsituationenmedSFIblirbättre.Att reformenintetaritumedsfi:nhörtilldesakerviärmestkritiskatill.vihar föreslagitattmanheltbordeslopasfisomenegenskolform.iställetborde mandelshaenetableringssvenskadärspråkundervisningenäranpassad efterdemålsomfinnsietableringsplanen,delsannansvenskundervisning föratttillgodoseandrabehov.etableringssvenskanbörintevarautformad somenrenspråkkurs,utanbeståavyrkes ellerstuderandesvenska.som innebärattmanfårlärasigettspråksomkananvändasuteiarbetsliveteller förstudier.detfinnsmångakommunerdärmaninombefintligaramar skaparenbrasfi,mendetärintetackvaredetregelverksomfinnsutan snararetrotsregelverket Faktum är att den nya integrationsministern Erik Ullenhag nämnde just långa väntetider till SFI som ett skäl till varför man genomför reformen. Detta i Nyanlända behöver mer än en klapp på huvudet, DN Debatt 17 november Skolinspektionen, Svenskundervisning för invandrare (SFI) en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål, rapport nr 7 (2010). 22 Intervju med Roy Melchert. 14

18 Dessutomfinnsdetvissaskälattfruktaattreformen,omingetgörsåtSFI, påsiktkanledatillattsvenskundervisningenfaktisktblirsämreäntidigare. Tidigarestudierharvisatattdemestframgångsrikakommunernahar erbjuditsfiparallelltmedandrayrkesförberedandeaktiviteterochäven gjortsjälvaspråkundervisningenyrkesinriktad. 23 Dettaharintevaritsålätt somdetlåter.mångaförvaltningarinomkommunenharoftavarit inblandadeidenyanländasintroduktionochkravenpåsamarbeteharvarit höga.meneftersomkommunenhaftetthelhetsansvarharmånga kommunerändålyckatslösadet. Nukomplicerassituationenytterligareiochmedattennyaktör, etableringslotsarna,införsföratthanteraspråkundervisningen.fleraser detsomettstortproblemattensåviktigdelavetableringeninteliggerpå denaktör(arbetsförmedlingen)somharhuvudansvaretförprocessen.i denenkätsomgenomförtsuppgerblandannatenkommunattdetnutar längretidäninnanförspråkundervisningenattkommaigång,ochandra uppgerattdenmerpraktisktinriktadesfi:ndetidigareerbjödnulagtsner. AttsamarbetetmedkommunernaomSFI,ochävenkravetpåSFIisig,ärett problembekräftasävenavfleraavdelotsföretagsomintervjuatsisamband meddennastudie.ettavdestörrelotsföretagenuppleverattdetintefinns någon hetlinje tillkommunenochattköernatillsfiärförlånga.attköpa SFIfrånandraänkommunenanserdeskullekunnavaraenlösning.Samma lotsföretagserävensjälvakravetpåattallaskaläsasfisomproblematiskt ochatt merpraktiskinlärning oftaärattföredra.imångafallkrävsdet intemeränenväldigtbegränsadyrkessvenskaförattklaraavettvisstjobb. Påtvåårkommermanintelångtnärnågonstartarfrånenväldigtlåg språkkunskapsnivå.detviktigasteärkanskeinteattkunnagrammatik.det ärbraattmodersmålsbaseradundervisningbörjarblimerarumsrent.att manintekanspråketbetyderintealltidattmanintekanfåettjobb Se till exempel Rosenqvist, Från nyanländ till nyanställd. 24 Intervju med lots. 15

19 4 Arbetsförmedlingensnyaroll Attarbetslinjenförsvagatsikommunernassättattorganiseraarbetetmed nyanländaochatthundratalskonkretaprojektlagtsneriochmed reformenbehöverisigintevaraettproblem.syftetmedreformenäratt Arbetsförmedlingenskataöverdessauppgifterfrånkommuneneftersom dennamyndighetansesbättrelämpadattskapaenstarkarbetslinjei etableringenavnyanlända.fråganäromarbetslinjenverkligenharstärkts, elleromregeringenunderskattadekommunernasförmågaattarbetapå dettasätt,samtidigtsommanöverskattadearbetsförmedlingen förutsättningarattansvarafördearbetsförberedandeinsatserna. Denreformsomgenomfördesbyggdetillstordelpåantagandetatt kommunerna,somhuvudansvarigaförintroduktionenavnyanlända,hade misslyckatsmedsittuppdrag.därförskulleansvaretförasöverpå Arbetsförmedlingen.Detsomidettasammanhangoftaglömsbortäratt Arbetsförmedlingenfaktiskthadeettganskastortansvarfördenyanländas etableringpåarbetsmarknadenredaninnanreformengenomfördes. InnanreformengenomfördeshadeArbetsförmedlingenenligtdågällande lagstiftningettsärskiltansvarförattnyanländaarbetssökandeerbjuds insatsersomfrämjarensnabbocheffektivetableringpå arbetsmarknaden. 25 EnligtenrapportfrånSKLvarår2008baraen tredjedelavdenyanländasomhaderätttillintroduktioninskrivnapå Arbetsförmedlingen. 26 Avdessafickendast15procenttadelavnågon insatsfrånarbetsförmedlingen.iöverhälftenavdessafallstoddestatliga nystarts ellerinstegsjobbenfördennainsats.detvillsäga,endastdrygttvå procentavdenyanländaflyktingarnamedrätttillintroduktionfick möjlighetattdeltainågonavarbetsförmedlingensegnaåtgärder. Enstormajoritetavdenyanländafickdärmedintetadelav Arbetsförmedlingenstjänsterellerprogram,trotsattdeenligtlagenhade rätttilldetta.enviktigorsaktilldettavaratthälftenavallanyanländasom anmäldesigtillarbetsförmedlingenplaceradesidensåkalladekategori14, detvillsägapersonersominteansesståtillarbetsmarknadensförfogande. Desomhamnadeidennakategorifickintetadelavnågoninsatsfrån Arbetsförmedlingen. 25 Svensk författningssamling (2007), Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen. 26 SKL (2009), Matcha eller rusta. Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrade. 16

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Inledning Landshövding Lars Bäckström Landshövding Lars Bäckström inledde dialogdagen med att konstatera att vi alla väntar

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1 Förordningsmotiv Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1 Förordningstext Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; utfärdad den 7 oktober 2010

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända En viktig målgrupp för integration på landsbygden är de nyanlända som fått sin ansökan om asyl beviljad. För de kommuner som har brist på arbetskraft och goda förutsättningar

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus

Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus Ds 2013:61 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposition för 2012

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Nyanländas etablering analys med Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: AF 2010/436389 Datum: 2011-04-20 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Nyanländas

Läs mer

Två år med etableringsreformen

Två år med etableringsreformen Två år med etableringsreformen en studie om lotsarnas roll i mottagandet av nyanlända Fredrik Rosenqvist Fortfarande återstår mängder av frågor kring det nya systemet. Framförallt har ännu ingen svarat

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Matcha eller rusta? Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrade

Matcha eller rusta? Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrade Matcha eller rusta? Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrade Sveriges Kommuner och Landsting 2009 Grafisk form forsbergvonessen Förbundets trycksaker beställs på www.skl.se/publikationer

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Ett år med etableringsreformen resultat och framtid

Ett år med etableringsreformen resultat och framtid KONFERENSINBJUDAN Ett år med etableringsreformen Tid och plats Den 8 9 december 2011 i Stockholm, Folkets Hus (City Conference Center), Barnhusgatan 12 14 Konferensen börjar kl. 10.00 (registrering och

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Inspiration för integration 2010

Inspiration för integration 2010 Inspiration för integration 2010 - etablering på nytt sätt Hotell Södra Berget i Sundsvall 27-28 januari 2010 i samarbete med Konferensdokumentation: Ann-Cathrin Granbäck, Ordpilot Höga Kusten Integration

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 september 2009 Nyamko Sabuni Cecilia Bergman

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Riktad tillsyn inom området svenskundervisning för invandrare (sfi)

Riktad tillsyn inom området svenskundervisning för invandrare (sfi) 1 (22) Riktad tillsyn inom området svenskundervisning för invandrare (sfi) 2 (22) SKOLINSPEKTIONEN Riktad tillsyn inom området svenskundervisning för invandrare 1. Sammanfattning 2. Inledning 2.1. Uppdraget

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås Minnesanteckningar 2011-03-16 Diarienummer överfört till 851-11438-2011 1(5) Enheten för social hållbarhet Jesper Svensson Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Inspiration integration

Inspiration integration Inspiration integration Marianne Barrljung Hushållningssällskapens Förbund Arbetsgrupp integration Integrationsmentor marianne.barrljung@hush.se Hållbar landsbygdsutveckling 43 % i miljonprogramsområden

Läs mer

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet Integration #4 INTEGRATION December LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR 2012 2 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN Utan hälsa ingen etablering! Utökad målgrupp för samhällsorientering föreslås Kraftig

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 22 februari 2013 Sida: 2 av 54 Sida: 3 av 54 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

En privatare integration Bättre integration genom individfokus och mer delaktighet från privata aktörer

En privatare integration Bättre integration genom individfokus och mer delaktighet från privata aktörer En privatare integration Bättre integration genom individfokus och mer delaktighet från privata aktörer Per Pettersson Jan Rejdnell En privatare integration Per Pettersson, per@liberalerna.nu Jan Rejdnell,

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet 2013-09-30 Rnr 47.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Utredningens har haft i uppdrag att analysera och

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Rapport 2015-02-13. En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken

Rapport 2015-02-13. En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken Rapport 2015-02-13 En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken Sverige ska vara en humanitär stormakt och asylrätten ska värnas Sverige ska vara en humanitär stormakt. Vi

Läs mer

35 åtgärdsförslag FÖR ETT HÅLLBART ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGANDE. 35 åtgärdsförslag 1

35 åtgärdsförslag FÖR ETT HÅLLBART ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGANDE. 35 åtgärdsförslag 1 35 åtgärdsförslag FÖR ETT HÅLLBART ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGANDE 35 åtgärdsförslag 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting föreslår en rad förbättringar av det svenska asyl- och flyktingmottagandet. De

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2010 med förslag till

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländas etablering är statens insatser effektiva? rir 2015:17

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländas etablering är statens insatser effektiva? rir 2015:17 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländas etablering är statens insatser effektiva? rir 2015:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Integrationsnätverket/lärmiljönätverket Anteckningar från gemensam nätverksträff 110426

Integrationsnätverket/lärmiljönätverket Anteckningar från gemensam nätverksträff 110426 Integrationsnätverket/lärmiljönätverket Anteckningar från gemensam nätverksträff 110426 Library Press Display Library Press Display är en webbaserad portal innehållande mer än 1700 tidningar och tidskrifter

Läs mer

De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Ds 2010:14 De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Jämställdhet och. 13 nyanlända invandrares etablering

Jämställdhet och. 13 nyanlända invandrares etablering Jämställdhet och 13 nyanlända invandrares etablering Förslag till statens budget för 2016 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Jämställdhet

Läs mer

Sida: 2 av 62. Etablering av vissa nyanlända - Bosättning

Sida: 2 av 62. Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Inlämnad 15 september 2012 Sida: 2 av 62 Sida: 3 av 62 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-15 Återrapportering enligt

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

I N B J U D A N. Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad

I N B J U D A N. Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad I N B J U D A N Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad Mötesplats Etablering och Integration Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten inbjuder er som i ert

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Förslag till Verksamhetsplan 2011-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till Verksamhetsplan 2-24 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2 Verksamhetsplan 2-24 Nämndens ordförande Ingvor Bergman 7-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Vårt datum Vår beteckning 2012-09-12 Ks/2012:238 001 Övergripande Kristinehamns

Läs mer

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor Integration och Migration Svar på vanliga frågor Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar

SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar SAMHÄLLSORIENTERING Block I NY I SVERIGE 9 timmar Syftet är att nyanlända som deltar i samhällsorienteringen ska få de grundläggande kunskaper de behöver för att klara sig den första tiden i Sverige. Målet

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

1 Presentation av Vårljus verksamhet - muntlig information. 2 Presentation av Utredningsenheten - muntlig information

1 Presentation av Vårljus verksamhet - muntlig information. 2 Presentation av Utredningsenheten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2015-06-15 Socialnämnden Tid 2015-06-15, kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Presentation av Vårljus verksamhet - muntlig

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

FRÅN NYANLÄND TILL NYANSTÄLLD Om Stockholms stads arbete för att korta etableringstiden

FRÅN NYANLÄND TILL NYANSTÄLLD Om Stockholms stads arbete för att korta etableringstiden 2 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Målgruppen... 6 Etablering Stockholm ett projekt som visar vägen... 7 Kvalitetssäkrade verktyg... 8 Effektiv matchning från dag 1... 9 Resultat... 9 Erfarenheter

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

Migration och integration. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Migration och integration. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Migration och integration Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 AFGHANSKA TOLKARS ASYL MOTION NR 15.1 15.1 Att Centerpartiet verkar för att de afghanska tolkar som verkat inom

Läs mer