Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och turismprogrammet (HT) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) präglas av att programmen är både praktiska och teoretiska. Undervisningen i år 1 består av grundläggande kurser i både gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma. På RL väljer eleverna inriktning inför år 2 och på HT väljer eleverna inriktning först inför år 3. På Restaurang- och livsmedelsprogrammet finns en klass i år 1 med 26 elever, en klass i år 2 med 23 elever och två klasser i år 3 med 16 resp. 15 elever. Elevernas inriktningsval fördelar sig jämnt mellan bageri och konditoriinriktningen och restaurang. Programfördjupning servering har 2 elever i år 2 och 1 elev i år 3 och inriktningen Catering har 2 elever i år 3. Elevernas val inför 14/15 visar att intresset för bageri- och konditoriinriktningen ökar. Hotell- och turismprogrammet har en klass i år 3 med sammanlagt 11 elever och en klass i år 2 med 12 elever. På Hotell- och turismprogrammet startade inte någon klass i år 1, då sökande elever var för få. Hälften av HT-eleverna i år 3 gick under året inriktning Hotell konferens och hälften Turism och reseledare. Inför nästa läsår har samtliga elever på HT inriktat sig mot hotell och konferens. En elev från Hotell- och restaurangprogrammet gick ett sk. fjärde år under hösten för att läsa upp kurser. Lärarna på programmen har ett tätt samarbete kring eleverna, vilket skapar trygghet och samhörighet för eleverna. Lärargruppen möts kring pedagogiska, elevsociala eller organisatoriska frågor varje vecka. Hela arbetsgruppen har också deltagit i arbetet med utvecklings- och kvalitetsarbete samt utvärdering utifrån förra årets verksamhetsberättelse. Skolinspektionen har under ht13 gjort tillsyn på programmen och programspecifika ordningsregler och programspecifik likabehandlingsplan efterfrågades. Vidare ska vårt kvalitetsarbete genomföras under medverkan av elever. Verksamhetsutveckling och resultat Under året har en rad viktiga insatser och aktiviteter genomförts utifrån kvalitetsredovisningen 2012/2013 och utifrån uppsatta mål. Verksamhet Några ämnesövergripande arbeten eller projekt har genomförts: Hotell- och turismprogrammet studieresor till olika typer av hotell i Bohuslän samt i Göteborg besök på Gymnasiemässan i Göteborg (HT11) 1

2 Besök på Riksdagen och i Stockholm för båda klasserna elevplanerat Öppet hus och Gymnasiemässa Gästföreläsaren om resmålet Maldiverna Elever i år 2 besökte Nordens Ark och genomförde teamövningar Elever i år 2 gjorde inom ramen för kursen Aktiviteter och upplevelser en projektresa till Skeikampen i Norge TUR-mässan, Nordic Outdoor och Student Day Ung företagsamhetsmässa i Vänersborg Minikurs i bärteknik och grundläggande servering Studieresa med Stena Line till Kiel inom kursen Guide och reseledare Studieresa till Stockholm inom ramen för Reception2/våningsservice Restaurang- och livsmedelsprogrammet Middagar för större sällskap i elevrestaurangen Gesällen Gästföreläsare inom branschkunskap Egenproducerad korv och bröd på gymnasiemässan och på Uddevallas julmarknad UF-mässa i Uddevalla UF-mässa i Vänersborg Studiebesök på YH-utbildningen på Burgården, pralin-och desserttillverkning och kafferosteri Besök av Bohusläningen som gjorde reportage om ingredienser och EU:s regler för import/export i samband med att eleverna, på begäran bakade kladdkaka Teman i bageriet såsom amerikansk resp. fransk dag Dryckesmässa i Gesällen arrangerad av elever Gästföreläsare från Anticimex och kommunens miljö- och hälsa Bilateralt utbyte med Lycée Emannuel Chabrier i Frankrike med 4 elever och 1 lärare på besök i Frankrike och en grupp franska elever och lärare på besök på RL och HT Deltagande och seger i matlagningstävlingen VGS-trofén Försäljning i Agnebergsbutiken Lunchöppet i elevrestaurangen Gesällen Arbete med programmen Timplanen på RL har gjorts om inför kommande läsårsstart. Även på HT har gjorts förändringar i timplanen och APL-utlägget har justerats inför kommande läsår. Det finns vidare funderingar på att låta programmet närma sig lärlingsutbildningen i år 2 och 3. HT-arbetslaget har lagt ner extra mycket jobb på marknadsföring av programmet och har bl.a. provat andra former av skuggning, extra reklamutskick inför omvalet etc. Entreprenörskap Kursen Entreprenörskap erbjuds som en programfördjupning på RL och ingår som en programgemensam kurs på HT. Inom ramen för kursen Entreprenörskap har eleverna startat 2

3 egna företag inom Ung företagsamhet (UF). Samtliga elever på RL och HT besökte UF-mässan i Vänersborg i mars, några som utställare. Kompetensutveckling och utvecklingsarbete Under läsåret har samtliga lärare på programmen fortsatt fokusera på informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Några lärare har börjat använda YouTube, Facebook, blogg eller digitala läroböcker eller e-resurser som t.ex. e-språk på ne.se. i undervisningen. Någon lärare försöker jobba med sk. flipped classroom. Vidare har arbetslagen fortsatt arbetet med att planera och genomföra innehåll och organisation för våra gymnasieprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet. Rutiner för elevdokumentation i enlighet med nya direktiv har också inneburit insatser. Kontakten med branscherna vidareutvecklas och två s.k. lokala programråd (ett råd för Restaurang och livsmedel och ett för Hotell och turism), där även branschföreträdare deltar, har genomförts. Lärarlagen har tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare skapat en plan för studie- och yrkesrådgivning. Stödjande arbete Gymnasiegemensamma diagnoser genomfördes i Svenska, Engelska och Matematik under de första veckorna i år 1. En specialpedagog finns på skolan. I RL 12 har även en elevassistent funnits i klassen. Extra stöd erbjöds även i bl.a. kurserna Matematik. 2 IMPRO-elever år 1 och 1 i år 2 har fått stöd i matematik. Lärarna genomför stödjande åtgärder inom undervisningens ram, såsom muntliga prov, omprov, repetitionsmaterial, nivåanpassade uppgifter. Även individuellt stöd har kontinuerligt erbjudits i flera kurser. I RL12 och RL13 fanns ett lärarlett studiepass på schemat varje vecka. Några elever har haft extra hjälp av elevassistent och några elever har fått extra stöd i studieverkstan. Några elever har gjort/förnyat logostest hos skolans specialpedagog för att utreda läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Lärarlagen hittar i samarbete med elevhälsan former för stödåtgärder. I år 1 har elevernas datorintroduktion förstärkts med fem timmars studieteknik. Flera elever har under året fått hjälp som dokumenterats och beslutats i ett s.k. Åtgärdsprogram. I skolhuset Agneberg upprättades under läsåret totalt 38 åtgärdsprogram och 20 av dem på våra två program. Åtgärdsprogram på HT och RL under 2013/2014 Klass Antal åtgärdsprogram av elever (%) HT (18%) HT (33%) RL RL (30%) RL elever (14%) Förutsättningarna för lärarlagens och elevansvarigas stödjande arbete beskrevs och diskuterades på vårens analys- och resultatkonferens. 3

4 Avhopp Några elever från varje klass har avbrutit sina gymnasiestudier. Felval och personliga skäl anges som orsaker till avhoppen. Avhopp och omval under 2013/2014 Klass Antal avhopp HT11 1 HT12 1 RL11 1 RL12 2 avhopp och 1 omval* RL13 2 * eleven bytte från skolförlagd utbildning till GLU. Personal Lärarlaget inom programmen bestod under året av ämneskompetenser som behövs för kurserna i elevernas studieplan. Endast företrädare för samhällskunskap och historia saknas. Lärargruppen använder och visar stort intresse för att använda IT som ett verktyg i undervisning och för eget arbete. Kompetensutveckling inom IT har fortsatt och lärare och elever har en Macdator att disponera. Under höstterminen var tre personer i lärargruppen långtidssjukskrivna, vilket inneburit extra arbete för såväl rektor som kollegium. Det har också påverkat RL13:s kurs i Matematik, som förlängs och förstärks med mer undervisningstid under ht14. Inför lå 13/14 görs två nyrekryteringar. Lokaler P.g.a. minskat elevantal på RL kan Gymnasiesärskolan utnyttja en del av våra lokaler. Arbetsmiljö Höstterminen inleddes med en hus-gemensam arbetsplatsträff. Agnebergs-ABC innehållande information och regler finns sedan tidigare och används i arbetet med eleverna. Ett gym för personal finns. Många lärare upplever ibland arbetsmiljön i klassrummet i några klasser som problematiskt och att elevernas behov av fokus och stöd varit stort. I årets likabehandlingsplan uttrycker 81% av de svarande RL- och HT-eleverna att de trivs bra eller mycket bra på Agneberg, medan 6 % skriver att de inte trivs så bra eller inte trivs alls. 66 % av de svarande eleverna uppger att de alltid känner sig trygga och 26 % att de oftast känner sig trygga, vilket innebär att 89 % alltid eller oftast är trygga på skolan. 75 % av eleverna svarade på enkäten och att så många svarade berodde sannolikt på att elevansvariga lärare såg till att eleverna gjorde det på lektionstid. 4

5 Miljö Miljöarbetet på skolan och programmen har fortsatt utifrån skolans miljömål. Gesällen och hela vår produktionsverksamhet har KRAV-certifiering, vilket bl.a. innebär att minst 15 produkter alltid köps in ekologiska. KRAV-produkter väljs när det är ekonomiskt försvarbart. I produktionen integreras miljötänkande och arbete för en hållbar utveckling i verksamheten. Detta gäller också övrig undervisning på programmet. I kök och bageri sker källsortering och i klassrummen finns pappersåtervinning. Krav-bananer och krav-kaffe säljs i caféet. Samtliga lärare anser att de kopierar dubbelsidigt, skickar uppgifter digitalt och att e- post utnyttjas i större utsträckning, som en åtgärd för att nå minskad pappersförbrukning. Ekonomin i dagsläget hindrar vår strävan att införa fler KRAV-märkta varor i vårt sortiment och komma längre i vårt miljöarbete. Ekonomi Bokslutet visade ett resultat på 428. Överskottet kom av lägre lokalkostnader än beräknat. Programmen gick dock 648 minus. Elevinflytande Elevernas programråd har genomförts. Klassföreståndare har arbetat aktivt med att få eleverna att delta i programråd. Klassråd har genomförts på klassföreståndartid. Elever har funnits med som representanter i HSG och i de lokala programråden. IT-enkät, likabehandlingsenkät och nöjd-kund-enkät har genomförts med elever. På likabehandlingsenkäten som genomfördes under vt14 hade vi en hög svarsfrekvens, hela 75 % svarade. Ett årshjul för arbete med likabehandlingsplanen har presenterats och diskuterats med eleverna. Elever i RL11 och HT11 har gjort en övergripande utvärdering av utbildningen på Restaurang- och livsmedelsprogrammet resp. Hotell- och turismprogrammet. Innehållet i utkastet till denna kvalitetsredovisning presenterades för eleverna och diskuterades med eleverna på elevernas programråd vid läsårsstarten Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavare till elever i år 1 inbjöds till föräldramöte. Samtliga vårdnadshavare inbjuds att delta vid utvecklingssamtal höst och vårtermin. Föräldrar till såväl omyndiga som myndiga elever deltar i stor utsträckning. Vi upplever att vi har ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare och att det är en framgångsfaktor i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 5

6 Hälsa och livsstil Elevhälsans anti-rök kampanj har fortsatt. Skolgården är rökfri och askfaten har flyttats bort. Inom ramen för livskunskap har föreläsningar och aktiviteter rörande ämnen som sex och samlevnad, genus i medier och schysst uppträdande på nätet och tandhälsa genomförts. Motion och friskvård för personalen subventioneras sedan 2011 av arbetsgivaren, men sedan 2014 utgår hälften av summan och max 500 kr, en halvering av subventionen som ifrågasätts av kollegiet. Uppföljning av likabehandlingsplanen Under vårterminen genomfördes en digital enkät utifrån likabehandlingsplanen. Utvärderingen visade att miljön i matsalen, korridorerna, toaletter och caféet bör förbättras. En trivsel- och trygghetsgrupp finns sedan vt % av de svarande eleverna känner till att det finns lagar mot diskriminering och 62 % känner till innehållet i dessa lagar, vilket innebär att innehållet behöver bli mer känt för eleverna. 90 % av eleverna vet vad de ska göra om de utsätts för kränkande behandling. Majoriteten (91 %) har inte upplevt diskriminering, men att 9 % (7 elever) har upplevt diskriminering, är 7 individer för mycket. Några elever (6 %) anger att de blivit utsatta för annan kränkande behandling, såsom blickar, hånskratt, kommentarer, skitsnack eller att bli kallad bög. Prioriteringar i likabehandlingsarbetet under 2014/2015 är enligt enkätsvaren sexuell läggning, funktionshinder (nyhet på listan), religion och kön. Kunskapsresultat Gymnasieexamen/yrkesexamen Elever som uppfyller kraven för gymnasieexamen från yrkesprogram får ett examensbevis. De elever som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett studiebevis eller utdrag ur betygskatalog. Tre RL-elever och två HT-elever gick ut med studiebevis och 2 RL-elever fick utdrag ur betygskatalog. Även vår fjärdeårselev fick utdrag ur betygskatalog, då hen inte fullföljde sitt studieprogram p.g.a. ohälsa. Andel elever med gymnasieexamen och examensbevis HT 9 av 11, vilket motsvarar 82 % RL 25 av 30, vilket motsvarar 83 % Fördelning av kursbetyg i avgångsklasserna 2014 Fördelning av kursbetyg A C F HT 9,3 % 30,2 % 6,8 % RL 3,4 % 30,4 % 5,6 % Snitt UG 10,9 % 24,3 % 4,9 % 6

7 Jämförelse mellan medelpoäng från år 9 och medelmeritvärde år för avgångselever Våra elevers intagningspoäng är något lägre än intagningspoängen för UG i snitt, men eleverna på HT och RL höjer sitt meritvärde från år 9 under sina gymnasieår med 5 % respektive 9 %. Medelpoäng och meritvärde år 9 resp. slutbetyg år 3 Slutbetyg år 9 Slutbetyg år 3 Differens procent meritvärde HT 189 p = meritvärde 12, 4 13,0 5 % RL 193 p = meritvärde 12,1 13,2 9 % Snitt UG 212 p = meritvärde 13,2 13,5 4 % Betyg och resultat i nationella prov i Svenska, Engelska och Matematik Nationella prov har genomfört i Svenska 1, Engelska 5 och Engelska 6. Elever som pga. frånvaro missat något delprov får inget sammantaget provbetyg på nationella proven, utan benämns som ej genomfört/deltagit i statistiken. Flertalet elever når betyget E eller högre på de nationella proven i Engelska 5 och Svenska 1, medan ca hälften av eleverna får F i de nationella proven för Matematik 1a (utifrån statistik från proven vt-12 som genomfördes av RL11 och HT11). Detta innebär att vi behöver ha en organisation för stöd i matematik även för elever i år 2 och 3 och att flera elever har matematiken att arbeta med utöver ordinarie kurser i år 2 och 3. Uppföljning och analys Uppföljning och analys av förbättringsområden 4 elever i RL11 deltog i ett utbyte med Lycée Emannuel Chabrier i Frankrike som innebar både besök i Frankrike och mottagande av franska besökare i Uddevalla. Under läsåret 13/14 gjorde ingen elev delar av sin APL utomlands. Ansökan om utlandspraktik för HT inom Atlas fick avslag. Ingen elev tog chansen att själv arrangera utlandspraktik. Resultat från enkäter Utvärderingen utifrån läroplan och programmål, genomförd av avgångsklasserna på RL visar bl.a. att majoriteten av eleverna trivs på sitt program, att de anser att de fått hjälp och stöd när de behövt det och att kontakten med lärarna varit god. Elevernas svar visar också att APL upplevs som viktigt och givande och de blir förberedda för sin APL i skolan. Cirka hälften av eleverna anser emellertid inte att yrkeskurernas innehåll fördjupar eller kompletterar de kunskaper de får på sin APL, vilket torde vara ett utvecklingsområde. Liknande tendenser finns i HT-elevernas enkätsvar, men pga få svarande elever (4 st) är det svårt att dra några generella slutsatser av övriga svaren. Det tydligaste resultatet av HT-elevernas enkätsvar är att de inte anser att programmet levt upp till deras förväntningar, som bestod av utlandresor, utlandspraktik och att de skulle få behålla sin lånedator. Ett utvecklingsområde för HT är definitivt att bättre ta reda på vilka förväntningar eleverna har på programmet och inriktningarna turism, resor, hotell, event, så att vi kan förmedla vad som är realistiska krav att ställa på en gymnasieutbildning. 7

8 APL Nytt för i år är att all APL ligger på två eller tre dagar per vecka och inte hela veckor som tidigare. RL11 har haft APL under 3 dagar i xx veckor, RL12 två dagar under 12 veckor och HT11 har haft APL tre dagar per vecka fr.o.m. vecka 47 och HT12 har haft APL 2 dagar per vecka under hela läsåret, med undantag för första skolveckan och två veckor innan sportlovet. Tid för APLuppföljning har funnit på schemat under elevernas praktikperioder och APL-ansvariga lärare ser det som en fördel att ha träffa eleverna i skolan även under APL-perioderna. De flesta praktikplatserna verkar också tycka att det nya upplägget fungerar bra. Att hitta APL-platser inom turism och resor är svårt, men fyra av fem turismelever kunde erbjudas riktigt bra praktikplatser. Många APL-handledare behöver erbjudas handledarutbildning. Någon lärare har haft svårt att hitta schematider för APL-uppföljning och yrkesteori för elever i RL12. En skillnad mot tidigare år, då eleverna i år 3 genomfört en sammanhängande praktik, är att vi nu träffar eleverna under två dagar per vecka även under APL-perioden. Denna förändrade APLorganisation gör att vi kan fånga upp frågor eller problem, vilket leder till färre misslyckanden. Vi upplever vidare att eleverna har mer ork och vilja kvar för sina studier även i utbildningen sista månader. Eleverna på inriktningarna Färskvaror, delikatesser och catering och Servering har genomfört stor del av sin yrkesutbildning som APL. Examensarbetet Gymnasiearbetet genomfördes på elevens praktikplats, vilket fungerat bra då arbetet blir verklighetsförankrat och handledaren blir naturligt engagerad. Alla elever som genomförde gymnasiearbetet blev godkända. Resultat i gymnasiearbetet E F Saknas/genomförde ej HT (11 elever) 9-2 RL (30 elever) Analys av årets resultat och måluppfyllelse Måluppfyllelse Framgångsfaktorer: Vid vårens analys- och resultatkonferens kunde kollegiet se en rad insatser som varit gynnsamma för många eller enskilda elever med tanke på deras möjligheter att nå kursernas mål. Hög närvaro Viktigt att eleverna efterfrågas när de är frånvarande Tät uppföljning av frånvaron Eleven fått det stöd den behövt Samarbete mellan lärarna Mycket föräldrakontakt 8

9 Elevhälsans stöd Elevassistentens stöd Extra praktikdag för någon elev Studieverkstans stöd Studiemotivationen är avgörande för att eleven ska lyckas Lärdomar: Under vårens analys- och resultatkonferens kunde kollegiet konstatera att snabb uppföljning av frånvaro ger positiva effekter och att god kontakt och bra samarbete med föräldrarna till elev i behov av stöd är viktigt för hur bra åtgärderna lyckas. Vidare bör klassföreståndaren träffa sina elever ofta och helst ha dem i undervisningen under alla terminerna. Vidare bör vi överväga om vi ska klassindela eleverna utifrån inriktning för att nå bättre klassammanhållning. Omval och avhopp Antal avhopp och programbyten är förhållandevis lågt, vilket sannolikt beror på att vi gör individuella anpassningar för elever som behöver det. Det positiva med detta är att vi tar ett stort socialt och pedagogiskt ansvar för eleverna, men det påverkar samtidigt vårt betygsresultat negativt, då elever med stora individuella anpassningar i sin studieplan ofta saknar fullständigt betyg. Elevers trivsel på programmen och skolan inverkar troligtvis också. På HT har sammanlagt 4 avbrutit och av dem avbröt 2 elever efter skolavslutningen. Avbrotten på HT beror på byte av skola, byte av program eller att eleven inte blivit uppflyttad och. På RL är orsakerna felval av program, fysisk ohälsa eller att eleven inte blivit uppflyttad. 9

10 Åtgärder för utveckling Våra gymnasieprogram - RL och HT MÅL: Att forma en så bra utbildning som möjligt. Lärare och elever utvärderar kontinuerligt arbetet i kurserna. Lärare dokumenterar enligt nya direktiv för Elevuppföljning vid Uddevalla gymnasieskola. Lärargruppen reviderar tillsammans timplanerna för programmen. Lärare arbetar fortsatt med bedömning och betyg enlig kunskapskrav i Gymnasieskola MÅL: Attrahera fler elever till RL respektive HT. Se över praktikutlägg, organisation och kursutlägg och förtydliga vilka utgångar som ska finnas/finns. På HT ska även innehåll och organisation av skuggning förbättras. Miljö MÅL: Öka elevernas och personalens miljötänkande i syfte att arbeta för en hållbar utveckling. Vi lärare ska fortsätta att skicka uppgifter till eleven och ange länkar via e-post till eleverna i syfte att minska kopieringen. Vi ska alltid kopiera dubbelsidigt. Utöka antalet krav-produkter som används på skolan och anpassa råvaruval efter säsong. (RL) Miljöarbete upplever eleverna på APL och följs upp vid APL-uppföljning. (HT) MÅL: Arbeta för att ha kvar vår krav-certifiering på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Förbättra stödet för elever som är i behov av stöd MÅL: Att alla elever når minst E i sina kurser. Att alla elever upplever att de erbjuds den hjälp de behöver för att klara sina kurser. Samtliga elever gör i början av år 1 diagnoser i svenska, engelska och matematik och därigenom identifieras elever i behov av stöd. Vi ska finna bättre former för förebyggande stöd, så att eleven når minst E. Elever i år 1 och 2 erbjuds ett lärarlett studiepass per vecka och studiepassens innehåll och organisation ska förbättras under året. Vidare ska samarbetet med Agnebergs studieverkstad utvecklas. Ökad ordning och reda (fr vuv) MÅL: Det skall råda arbetsro i klassrummen och eleverna skall prioritera sina studier. 10

11 Vi ska tillsammans med programråd och klassråd diskutera och arbeta för en förbättrad arbetsmiljö. Kvalitetsbygge MÅL: Lärarkollegiet ska utveckla och förtydliga kvalitetsarbetet med tanke på elevernas måluppfyllelse i kurserna. Utvecklingsområden (utifrån analys- och resultatkonferens vt-14): Det nya frånvarosystemet Att ge lärare tid att reflektera, med pedagogisk handledning Vi ska arbeta för ett bra klassrumsklimat. När vi inte hittar bra samarbete med vårdnadshavare kring en elev i svårigheter ser vi att vi också ofta misslyckas med att få eleven att klara skolan. Hur kan vi förändra detta? Hur kan överlämning ske mellan lärarna när eleverna flyttas till årkurs år 2 och 3? Fortsätta med och utveckla analys- och resultatkonferensen. Internationalisering MÅL: Elever ska få delta i olika typer av internationella utbyten. Vi ska arbeta vidare med utbyten med Frankrike och Kina. MÅL: Elever som gör APL utomlands ska utveckla kunskaper och erfarenheter av hur det är att leva och arbeta i en främmande kultur. Vi ska vi skolan tillsammans med mottagande organisation stödja och handleda eleven till en positiv upplevelse av sin APL. Vi skall vidareutveckla förberedelsearbetet, samt arbetet med spridning av tidigare erfarenheter för elever som gör internationell APL. Studie- och yrkesorienteringsplan MÅL: Tillsammans med studie- och yrkesvägledarna kartlägga och göra en plan för studie- och yrkesorientering. 11

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning, läsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning, läsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse 1 (9) 2014.11.03 Handläggare Rektor Britta Odevall-Mäki Telefon 0522-696864 britta.odevall-maki@uddevalla.se Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning, läsåret 2013-2014 UDDEVALLA

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 2011-11-03 1(10) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Agneberg Presentation och resultatredovisning Presentation av verksamheten Inom Uddevalla

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Handlingsplan. Handlingsplan. Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Handlingsplan. Handlingsplan. Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Uddevalla kommun Agneberg Rektorsområde: Nina Södergren 0522-69 68 63 Handlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling på

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Ekonomisk sektor Innehållsförteckning 1 Vision för Barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Inledning... 3 3 Uppföljning av prioriterade mål... 3 3.1 Utveckling och lärande/kunskaper/kunskaper...

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011

Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011 1 (6) 2011-12-29 Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Uddevalla gymnasieskola har ett av landets största teknikprogram.

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Handlingsplan. Uddevalla kommun Agneberg 0522-69 74 39

Handlingsplan. Uddevalla kommun Agneberg 0522-69 74 39 Uddevalla kommun Agneberg 0522-69 74 39 Handlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Agneberg, Uddevalla gymnasiesärskola, Nationella program. Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagar

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 2014 Kvalitetsredovisning Design & Construction College Västerås Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 2 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Sundsvall. Kvalitetsrapport

Sundsvall. Kvalitetsrapport Sundsvall Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet Sundsvall... 4 Historik, fakta, organisation... 4 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008. Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008. Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008 Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008 Hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse GLU läsåret 12-12

Verksamhetsberättelse GLU läsåret 12-12 Verksamhetsberättelse GLU läsåret 12-12 Gymnasial lärlingsutbildning Uddevalla gymnasieskola startade med gymnasial lärlingsutbildning redan ht-06 som en försöksverksamhet. Modellen som legat till grund

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 1 (25) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM (SP) SPINT (Samhällsprogrammet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer