Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och turismprogrammet (HT) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) präglas av att programmen är både praktiska och teoretiska. Undervisningen i år 1 består av grundläggande kurser i både gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma. På RL väljer eleverna inriktning inför år 2 och på HT väljer eleverna inriktning först inför år 3. På Restaurang- och livsmedelsprogrammet finns en klass i år 1 med 26 elever, en klass i år 2 med 23 elever och två klasser i år 3 med 16 resp. 15 elever. Elevernas inriktningsval fördelar sig jämnt mellan bageri och konditoriinriktningen och restaurang. Programfördjupning servering har 2 elever i år 2 och 1 elev i år 3 och inriktningen Catering har 2 elever i år 3. Elevernas val inför 14/15 visar att intresset för bageri- och konditoriinriktningen ökar. Hotell- och turismprogrammet har en klass i år 3 med sammanlagt 11 elever och en klass i år 2 med 12 elever. På Hotell- och turismprogrammet startade inte någon klass i år 1, då sökande elever var för få. Hälften av HT-eleverna i år 3 gick under året inriktning Hotell konferens och hälften Turism och reseledare. Inför nästa läsår har samtliga elever på HT inriktat sig mot hotell och konferens. En elev från Hotell- och restaurangprogrammet gick ett sk. fjärde år under hösten för att läsa upp kurser. Lärarna på programmen har ett tätt samarbete kring eleverna, vilket skapar trygghet och samhörighet för eleverna. Lärargruppen möts kring pedagogiska, elevsociala eller organisatoriska frågor varje vecka. Hela arbetsgruppen har också deltagit i arbetet med utvecklings- och kvalitetsarbete samt utvärdering utifrån förra årets verksamhetsberättelse. Skolinspektionen har under ht13 gjort tillsyn på programmen och programspecifika ordningsregler och programspecifik likabehandlingsplan efterfrågades. Vidare ska vårt kvalitetsarbete genomföras under medverkan av elever. Verksamhetsutveckling och resultat Under året har en rad viktiga insatser och aktiviteter genomförts utifrån kvalitetsredovisningen 2012/2013 och utifrån uppsatta mål. Verksamhet Några ämnesövergripande arbeten eller projekt har genomförts: Hotell- och turismprogrammet studieresor till olika typer av hotell i Bohuslän samt i Göteborg besök på Gymnasiemässan i Göteborg (HT11) 1

2 Besök på Riksdagen och i Stockholm för båda klasserna elevplanerat Öppet hus och Gymnasiemässa Gästföreläsaren om resmålet Maldiverna Elever i år 2 besökte Nordens Ark och genomförde teamövningar Elever i år 2 gjorde inom ramen för kursen Aktiviteter och upplevelser en projektresa till Skeikampen i Norge TUR-mässan, Nordic Outdoor och Student Day Ung företagsamhetsmässa i Vänersborg Minikurs i bärteknik och grundläggande servering Studieresa med Stena Line till Kiel inom kursen Guide och reseledare Studieresa till Stockholm inom ramen för Reception2/våningsservice Restaurang- och livsmedelsprogrammet Middagar för större sällskap i elevrestaurangen Gesällen Gästföreläsare inom branschkunskap Egenproducerad korv och bröd på gymnasiemässan och på Uddevallas julmarknad UF-mässa i Uddevalla UF-mässa i Vänersborg Studiebesök på YH-utbildningen på Burgården, pralin-och desserttillverkning och kafferosteri Besök av Bohusläningen som gjorde reportage om ingredienser och EU:s regler för import/export i samband med att eleverna, på begäran bakade kladdkaka Teman i bageriet såsom amerikansk resp. fransk dag Dryckesmässa i Gesällen arrangerad av elever Gästföreläsare från Anticimex och kommunens miljö- och hälsa Bilateralt utbyte med Lycée Emannuel Chabrier i Frankrike med 4 elever och 1 lärare på besök i Frankrike och en grupp franska elever och lärare på besök på RL och HT Deltagande och seger i matlagningstävlingen VGS-trofén Försäljning i Agnebergsbutiken Lunchöppet i elevrestaurangen Gesällen Arbete med programmen Timplanen på RL har gjorts om inför kommande läsårsstart. Även på HT har gjorts förändringar i timplanen och APL-utlägget har justerats inför kommande läsår. Det finns vidare funderingar på att låta programmet närma sig lärlingsutbildningen i år 2 och 3. HT-arbetslaget har lagt ner extra mycket jobb på marknadsföring av programmet och har bl.a. provat andra former av skuggning, extra reklamutskick inför omvalet etc. Entreprenörskap Kursen Entreprenörskap erbjuds som en programfördjupning på RL och ingår som en programgemensam kurs på HT. Inom ramen för kursen Entreprenörskap har eleverna startat 2

3 egna företag inom Ung företagsamhet (UF). Samtliga elever på RL och HT besökte UF-mässan i Vänersborg i mars, några som utställare. Kompetensutveckling och utvecklingsarbete Under läsåret har samtliga lärare på programmen fortsatt fokusera på informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Några lärare har börjat använda YouTube, Facebook, blogg eller digitala läroböcker eller e-resurser som t.ex. e-språk på ne.se. i undervisningen. Någon lärare försöker jobba med sk. flipped classroom. Vidare har arbetslagen fortsatt arbetet med att planera och genomföra innehåll och organisation för våra gymnasieprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet. Rutiner för elevdokumentation i enlighet med nya direktiv har också inneburit insatser. Kontakten med branscherna vidareutvecklas och två s.k. lokala programråd (ett råd för Restaurang och livsmedel och ett för Hotell och turism), där även branschföreträdare deltar, har genomförts. Lärarlagen har tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare skapat en plan för studie- och yrkesrådgivning. Stödjande arbete Gymnasiegemensamma diagnoser genomfördes i Svenska, Engelska och Matematik under de första veckorna i år 1. En specialpedagog finns på skolan. I RL 12 har även en elevassistent funnits i klassen. Extra stöd erbjöds även i bl.a. kurserna Matematik. 2 IMPRO-elever år 1 och 1 i år 2 har fått stöd i matematik. Lärarna genomför stödjande åtgärder inom undervisningens ram, såsom muntliga prov, omprov, repetitionsmaterial, nivåanpassade uppgifter. Även individuellt stöd har kontinuerligt erbjudits i flera kurser. I RL12 och RL13 fanns ett lärarlett studiepass på schemat varje vecka. Några elever har haft extra hjälp av elevassistent och några elever har fått extra stöd i studieverkstan. Några elever har gjort/förnyat logostest hos skolans specialpedagog för att utreda läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Lärarlagen hittar i samarbete med elevhälsan former för stödåtgärder. I år 1 har elevernas datorintroduktion förstärkts med fem timmars studieteknik. Flera elever har under året fått hjälp som dokumenterats och beslutats i ett s.k. Åtgärdsprogram. I skolhuset Agneberg upprättades under läsåret totalt 38 åtgärdsprogram och 20 av dem på våra två program. Åtgärdsprogram på HT och RL under 2013/2014 Klass Antal åtgärdsprogram av elever (%) HT (18%) HT (33%) RL RL (30%) RL elever (14%) Förutsättningarna för lärarlagens och elevansvarigas stödjande arbete beskrevs och diskuterades på vårens analys- och resultatkonferens. 3

4 Avhopp Några elever från varje klass har avbrutit sina gymnasiestudier. Felval och personliga skäl anges som orsaker till avhoppen. Avhopp och omval under 2013/2014 Klass Antal avhopp HT11 1 HT12 1 RL11 1 RL12 2 avhopp och 1 omval* RL13 2 * eleven bytte från skolförlagd utbildning till GLU. Personal Lärarlaget inom programmen bestod under året av ämneskompetenser som behövs för kurserna i elevernas studieplan. Endast företrädare för samhällskunskap och historia saknas. Lärargruppen använder och visar stort intresse för att använda IT som ett verktyg i undervisning och för eget arbete. Kompetensutveckling inom IT har fortsatt och lärare och elever har en Macdator att disponera. Under höstterminen var tre personer i lärargruppen långtidssjukskrivna, vilket inneburit extra arbete för såväl rektor som kollegium. Det har också påverkat RL13:s kurs i Matematik, som förlängs och förstärks med mer undervisningstid under ht14. Inför lå 13/14 görs två nyrekryteringar. Lokaler P.g.a. minskat elevantal på RL kan Gymnasiesärskolan utnyttja en del av våra lokaler. Arbetsmiljö Höstterminen inleddes med en hus-gemensam arbetsplatsträff. Agnebergs-ABC innehållande information och regler finns sedan tidigare och används i arbetet med eleverna. Ett gym för personal finns. Många lärare upplever ibland arbetsmiljön i klassrummet i några klasser som problematiskt och att elevernas behov av fokus och stöd varit stort. I årets likabehandlingsplan uttrycker 81% av de svarande RL- och HT-eleverna att de trivs bra eller mycket bra på Agneberg, medan 6 % skriver att de inte trivs så bra eller inte trivs alls. 66 % av de svarande eleverna uppger att de alltid känner sig trygga och 26 % att de oftast känner sig trygga, vilket innebär att 89 % alltid eller oftast är trygga på skolan. 75 % av eleverna svarade på enkäten och att så många svarade berodde sannolikt på att elevansvariga lärare såg till att eleverna gjorde det på lektionstid. 4

5 Miljö Miljöarbetet på skolan och programmen har fortsatt utifrån skolans miljömål. Gesällen och hela vår produktionsverksamhet har KRAV-certifiering, vilket bl.a. innebär att minst 15 produkter alltid köps in ekologiska. KRAV-produkter väljs när det är ekonomiskt försvarbart. I produktionen integreras miljötänkande och arbete för en hållbar utveckling i verksamheten. Detta gäller också övrig undervisning på programmet. I kök och bageri sker källsortering och i klassrummen finns pappersåtervinning. Krav-bananer och krav-kaffe säljs i caféet. Samtliga lärare anser att de kopierar dubbelsidigt, skickar uppgifter digitalt och att e- post utnyttjas i större utsträckning, som en åtgärd för att nå minskad pappersförbrukning. Ekonomin i dagsläget hindrar vår strävan att införa fler KRAV-märkta varor i vårt sortiment och komma längre i vårt miljöarbete. Ekonomi Bokslutet visade ett resultat på 428. Överskottet kom av lägre lokalkostnader än beräknat. Programmen gick dock 648 minus. Elevinflytande Elevernas programråd har genomförts. Klassföreståndare har arbetat aktivt med att få eleverna att delta i programråd. Klassråd har genomförts på klassföreståndartid. Elever har funnits med som representanter i HSG och i de lokala programråden. IT-enkät, likabehandlingsenkät och nöjd-kund-enkät har genomförts med elever. På likabehandlingsenkäten som genomfördes under vt14 hade vi en hög svarsfrekvens, hela 75 % svarade. Ett årshjul för arbete med likabehandlingsplanen har presenterats och diskuterats med eleverna. Elever i RL11 och HT11 har gjort en övergripande utvärdering av utbildningen på Restaurang- och livsmedelsprogrammet resp. Hotell- och turismprogrammet. Innehållet i utkastet till denna kvalitetsredovisning presenterades för eleverna och diskuterades med eleverna på elevernas programråd vid läsårsstarten Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavare till elever i år 1 inbjöds till föräldramöte. Samtliga vårdnadshavare inbjuds att delta vid utvecklingssamtal höst och vårtermin. Föräldrar till såväl omyndiga som myndiga elever deltar i stor utsträckning. Vi upplever att vi har ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare och att det är en framgångsfaktor i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 5

6 Hälsa och livsstil Elevhälsans anti-rök kampanj har fortsatt. Skolgården är rökfri och askfaten har flyttats bort. Inom ramen för livskunskap har föreläsningar och aktiviteter rörande ämnen som sex och samlevnad, genus i medier och schysst uppträdande på nätet och tandhälsa genomförts. Motion och friskvård för personalen subventioneras sedan 2011 av arbetsgivaren, men sedan 2014 utgår hälften av summan och max 500 kr, en halvering av subventionen som ifrågasätts av kollegiet. Uppföljning av likabehandlingsplanen Under vårterminen genomfördes en digital enkät utifrån likabehandlingsplanen. Utvärderingen visade att miljön i matsalen, korridorerna, toaletter och caféet bör förbättras. En trivsel- och trygghetsgrupp finns sedan vt % av de svarande eleverna känner till att det finns lagar mot diskriminering och 62 % känner till innehållet i dessa lagar, vilket innebär att innehållet behöver bli mer känt för eleverna. 90 % av eleverna vet vad de ska göra om de utsätts för kränkande behandling. Majoriteten (91 %) har inte upplevt diskriminering, men att 9 % (7 elever) har upplevt diskriminering, är 7 individer för mycket. Några elever (6 %) anger att de blivit utsatta för annan kränkande behandling, såsom blickar, hånskratt, kommentarer, skitsnack eller att bli kallad bög. Prioriteringar i likabehandlingsarbetet under 2014/2015 är enligt enkätsvaren sexuell läggning, funktionshinder (nyhet på listan), religion och kön. Kunskapsresultat Gymnasieexamen/yrkesexamen Elever som uppfyller kraven för gymnasieexamen från yrkesprogram får ett examensbevis. De elever som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett studiebevis eller utdrag ur betygskatalog. Tre RL-elever och två HT-elever gick ut med studiebevis och 2 RL-elever fick utdrag ur betygskatalog. Även vår fjärdeårselev fick utdrag ur betygskatalog, då hen inte fullföljde sitt studieprogram p.g.a. ohälsa. Andel elever med gymnasieexamen och examensbevis HT 9 av 11, vilket motsvarar 82 % RL 25 av 30, vilket motsvarar 83 % Fördelning av kursbetyg i avgångsklasserna 2014 Fördelning av kursbetyg A C F HT 9,3 % 30,2 % 6,8 % RL 3,4 % 30,4 % 5,6 % Snitt UG 10,9 % 24,3 % 4,9 % 6

7 Jämförelse mellan medelpoäng från år 9 och medelmeritvärde år för avgångselever Våra elevers intagningspoäng är något lägre än intagningspoängen för UG i snitt, men eleverna på HT och RL höjer sitt meritvärde från år 9 under sina gymnasieår med 5 % respektive 9 %. Medelpoäng och meritvärde år 9 resp. slutbetyg år 3 Slutbetyg år 9 Slutbetyg år 3 Differens procent meritvärde HT 189 p = meritvärde 12, 4 13,0 5 % RL 193 p = meritvärde 12,1 13,2 9 % Snitt UG 212 p = meritvärde 13,2 13,5 4 % Betyg och resultat i nationella prov i Svenska, Engelska och Matematik Nationella prov har genomfört i Svenska 1, Engelska 5 och Engelska 6. Elever som pga. frånvaro missat något delprov får inget sammantaget provbetyg på nationella proven, utan benämns som ej genomfört/deltagit i statistiken. Flertalet elever når betyget E eller högre på de nationella proven i Engelska 5 och Svenska 1, medan ca hälften av eleverna får F i de nationella proven för Matematik 1a (utifrån statistik från proven vt-12 som genomfördes av RL11 och HT11). Detta innebär att vi behöver ha en organisation för stöd i matematik även för elever i år 2 och 3 och att flera elever har matematiken att arbeta med utöver ordinarie kurser i år 2 och 3. Uppföljning och analys Uppföljning och analys av förbättringsområden 4 elever i RL11 deltog i ett utbyte med Lycée Emannuel Chabrier i Frankrike som innebar både besök i Frankrike och mottagande av franska besökare i Uddevalla. Under läsåret 13/14 gjorde ingen elev delar av sin APL utomlands. Ansökan om utlandspraktik för HT inom Atlas fick avslag. Ingen elev tog chansen att själv arrangera utlandspraktik. Resultat från enkäter Utvärderingen utifrån läroplan och programmål, genomförd av avgångsklasserna på RL visar bl.a. att majoriteten av eleverna trivs på sitt program, att de anser att de fått hjälp och stöd när de behövt det och att kontakten med lärarna varit god. Elevernas svar visar också att APL upplevs som viktigt och givande och de blir förberedda för sin APL i skolan. Cirka hälften av eleverna anser emellertid inte att yrkeskurernas innehåll fördjupar eller kompletterar de kunskaper de får på sin APL, vilket torde vara ett utvecklingsområde. Liknande tendenser finns i HT-elevernas enkätsvar, men pga få svarande elever (4 st) är det svårt att dra några generella slutsatser av övriga svaren. Det tydligaste resultatet av HT-elevernas enkätsvar är att de inte anser att programmet levt upp till deras förväntningar, som bestod av utlandresor, utlandspraktik och att de skulle få behålla sin lånedator. Ett utvecklingsområde för HT är definitivt att bättre ta reda på vilka förväntningar eleverna har på programmet och inriktningarna turism, resor, hotell, event, så att vi kan förmedla vad som är realistiska krav att ställa på en gymnasieutbildning. 7

8 APL Nytt för i år är att all APL ligger på två eller tre dagar per vecka och inte hela veckor som tidigare. RL11 har haft APL under 3 dagar i xx veckor, RL12 två dagar under 12 veckor och HT11 har haft APL tre dagar per vecka fr.o.m. vecka 47 och HT12 har haft APL 2 dagar per vecka under hela läsåret, med undantag för första skolveckan och två veckor innan sportlovet. Tid för APLuppföljning har funnit på schemat under elevernas praktikperioder och APL-ansvariga lärare ser det som en fördel att ha träffa eleverna i skolan även under APL-perioderna. De flesta praktikplatserna verkar också tycka att det nya upplägget fungerar bra. Att hitta APL-platser inom turism och resor är svårt, men fyra av fem turismelever kunde erbjudas riktigt bra praktikplatser. Många APL-handledare behöver erbjudas handledarutbildning. Någon lärare har haft svårt att hitta schematider för APL-uppföljning och yrkesteori för elever i RL12. En skillnad mot tidigare år, då eleverna i år 3 genomfört en sammanhängande praktik, är att vi nu träffar eleverna under två dagar per vecka även under APL-perioden. Denna förändrade APLorganisation gör att vi kan fånga upp frågor eller problem, vilket leder till färre misslyckanden. Vi upplever vidare att eleverna har mer ork och vilja kvar för sina studier även i utbildningen sista månader. Eleverna på inriktningarna Färskvaror, delikatesser och catering och Servering har genomfört stor del av sin yrkesutbildning som APL. Examensarbetet Gymnasiearbetet genomfördes på elevens praktikplats, vilket fungerat bra då arbetet blir verklighetsförankrat och handledaren blir naturligt engagerad. Alla elever som genomförde gymnasiearbetet blev godkända. Resultat i gymnasiearbetet E F Saknas/genomförde ej HT (11 elever) 9-2 RL (30 elever) Analys av årets resultat och måluppfyllelse Måluppfyllelse Framgångsfaktorer: Vid vårens analys- och resultatkonferens kunde kollegiet se en rad insatser som varit gynnsamma för många eller enskilda elever med tanke på deras möjligheter att nå kursernas mål. Hög närvaro Viktigt att eleverna efterfrågas när de är frånvarande Tät uppföljning av frånvaron Eleven fått det stöd den behövt Samarbete mellan lärarna Mycket föräldrakontakt 8

9 Elevhälsans stöd Elevassistentens stöd Extra praktikdag för någon elev Studieverkstans stöd Studiemotivationen är avgörande för att eleven ska lyckas Lärdomar: Under vårens analys- och resultatkonferens kunde kollegiet konstatera att snabb uppföljning av frånvaro ger positiva effekter och att god kontakt och bra samarbete med föräldrarna till elev i behov av stöd är viktigt för hur bra åtgärderna lyckas. Vidare bör klassföreståndaren träffa sina elever ofta och helst ha dem i undervisningen under alla terminerna. Vidare bör vi överväga om vi ska klassindela eleverna utifrån inriktning för att nå bättre klassammanhållning. Omval och avhopp Antal avhopp och programbyten är förhållandevis lågt, vilket sannolikt beror på att vi gör individuella anpassningar för elever som behöver det. Det positiva med detta är att vi tar ett stort socialt och pedagogiskt ansvar för eleverna, men det påverkar samtidigt vårt betygsresultat negativt, då elever med stora individuella anpassningar i sin studieplan ofta saknar fullständigt betyg. Elevers trivsel på programmen och skolan inverkar troligtvis också. På HT har sammanlagt 4 avbrutit och av dem avbröt 2 elever efter skolavslutningen. Avbrotten på HT beror på byte av skola, byte av program eller att eleven inte blivit uppflyttad och. På RL är orsakerna felval av program, fysisk ohälsa eller att eleven inte blivit uppflyttad. 9

10 Åtgärder för utveckling Våra gymnasieprogram - RL och HT MÅL: Att forma en så bra utbildning som möjligt. Lärare och elever utvärderar kontinuerligt arbetet i kurserna. Lärare dokumenterar enligt nya direktiv för Elevuppföljning vid Uddevalla gymnasieskola. Lärargruppen reviderar tillsammans timplanerna för programmen. Lärare arbetar fortsatt med bedömning och betyg enlig kunskapskrav i Gymnasieskola MÅL: Attrahera fler elever till RL respektive HT. Se över praktikutlägg, organisation och kursutlägg och förtydliga vilka utgångar som ska finnas/finns. På HT ska även innehåll och organisation av skuggning förbättras. Miljö MÅL: Öka elevernas och personalens miljötänkande i syfte att arbeta för en hållbar utveckling. Vi lärare ska fortsätta att skicka uppgifter till eleven och ange länkar via e-post till eleverna i syfte att minska kopieringen. Vi ska alltid kopiera dubbelsidigt. Utöka antalet krav-produkter som används på skolan och anpassa råvaruval efter säsong. (RL) Miljöarbete upplever eleverna på APL och följs upp vid APL-uppföljning. (HT) MÅL: Arbeta för att ha kvar vår krav-certifiering på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Förbättra stödet för elever som är i behov av stöd MÅL: Att alla elever når minst E i sina kurser. Att alla elever upplever att de erbjuds den hjälp de behöver för att klara sina kurser. Samtliga elever gör i början av år 1 diagnoser i svenska, engelska och matematik och därigenom identifieras elever i behov av stöd. Vi ska finna bättre former för förebyggande stöd, så att eleven når minst E. Elever i år 1 och 2 erbjuds ett lärarlett studiepass per vecka och studiepassens innehåll och organisation ska förbättras under året. Vidare ska samarbetet med Agnebergs studieverkstad utvecklas. Ökad ordning och reda (fr vuv) MÅL: Det skall råda arbetsro i klassrummen och eleverna skall prioritera sina studier. 10

11 Vi ska tillsammans med programråd och klassråd diskutera och arbeta för en förbättrad arbetsmiljö. Kvalitetsbygge MÅL: Lärarkollegiet ska utveckla och förtydliga kvalitetsarbetet med tanke på elevernas måluppfyllelse i kurserna. Utvecklingsområden (utifrån analys- och resultatkonferens vt-14): Det nya frånvarosystemet Att ge lärare tid att reflektera, med pedagogisk handledning Vi ska arbeta för ett bra klassrumsklimat. När vi inte hittar bra samarbete med vårdnadshavare kring en elev i svårigheter ser vi att vi också ofta misslyckas med att få eleven att klara skolan. Hur kan vi förändra detta? Hur kan överlämning ske mellan lärarna när eleverna flyttas till årkurs år 2 och 3? Fortsätta med och utveckla analys- och resultatkonferensen. Internationalisering MÅL: Elever ska få delta i olika typer av internationella utbyten. Vi ska arbeta vidare med utbyten med Frankrike och Kina. MÅL: Elever som gör APL utomlands ska utveckla kunskaper och erfarenheter av hur det är att leva och arbeta i en främmande kultur. Vi ska vi skolan tillsammans med mottagande organisation stödja och handleda eleven till en positiv upplevelse av sin APL. Vi skall vidareutveckla förberedelsearbetet, samt arbetet med spridning av tidigare erfarenheter för elever som gör internationell APL. Studie- och yrkesorienteringsplan MÅL: Tillsammans med studie- och yrkesvägledarna kartlägga och göra en plan för studie- och yrkesorientering. 11

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Hotell och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på hotell och restaurangprogrammet präglas av att det är både yrkes och studieförberedande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Livsmedelsprogrammet Presentation Livsmedelsprogrammet har under läsåret haft en klass i varje årskurs. Elevantalet varierar mellan

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning, läsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning, läsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse 1 (9) 2014.11.03 Handläggare Rektor Britta Odevall-Mäki Telefon 0522-696864 britta.odevall-maki@uddevalla.se Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning, läsåret 2013-2014 UDDEVALLA

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 2011-11-03 1(10) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Agneberg Presentation och resultatredovisning Presentation av verksamheten Inom Uddevalla

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 1 (5) 2011-12-29 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2011-01-18 1(5) för läsåret 2009/2010 Enhetens namn Östrabo Yrkes, rektorsområde A. Presentations- och resultatredovisningsdel Grundfakta om verksamheten (presentation) Rektorsområdet omfattar byggprogrammet,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret RL, HV

KVALITETSRAPPORT lä sä ret RL, HV KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 RL, HV 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser finns? finns mönster? skillnader

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2 (6) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 3 3 Förutsättningar för måluppfyllelse...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar två nationella

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0910

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0910 1 (6) 2011-02-17 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0910 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Kvalitetsgranskning Sammanfattning 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Sammanfattning 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Sammanfattning 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Sammanfattning Skolinspektionen har granskat den skolförlagda undervisningen inom fem av gymnasieskolans yrkesprogram: barn- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (13) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Skolans styrdokument Riksdagen Regeringen - nationella program - programmens struktur - programmens omfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder 2015-02-05 Dnr 2014.249, 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2 (6) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 3 3 Förutsättningar för måluppfyllelse...

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012 1(6) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012 Naturvetenskapsprogrammet (NV/NA), Östrabo 1, Uddevalla Gymnasieskola 2(6) Innehållsförteckning Naturvetenskapsprogrammet (NV/NA), Östrabo 1, Uddevalla Gymnasieskola...

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0809

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0809 1 (6) 2010-03-08 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0809 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013

Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013 1 (8) 2014-02-28 Dnr: Handläggare Rektor Johan Romberg Telefon 0522-697417 johan.romberg@uddevalla.se Östrabo 1, Naturvetenskapsprogrammet Uddevalla Gymnasieskola Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-09-12 Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 6-10-21 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2 (11) 6-10-21 Innehållsförteckning 1 Verksamheten... 3 2 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 3 Förutsättningar

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008 Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet BRITTA ODEVALL-MÄKI 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007-2008. Avseende Barn- och

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram , N fl o, Skolinspektionen Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 arma.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN Gymnasium Helsingborg samar.el-khatib@jenseneducation.se

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Handlingsplan. Handlingsplan. Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Handlingsplan. Handlingsplan. Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Uddevalla kommun Agneberg Rektorsområde: Nina Södergren 0522-69 68 63 Handlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling på

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skolenhet F-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skolenhet F-6 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skolenhet F-6 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET FÖRÄLDRAMÖTE 17 SEPTEMBER 2014 NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET - Åk1 EERO JENSHOLM - REKTOR PÅ VÄG ATT BLI VUXEN Ni föräldrar är fortsatt ett viktigt stöd för era ungdomar!

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP)

Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP) 1 (5) 2011-12-29 ÖSTRABO YRKES Företagens Industritekniska Program Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP) A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Möckelngymnasiet Karlskoga RO2 Rektor Eva Eriksson Öhrn

Verksamhetsberättelse Möckelngymnasiet Karlskoga RO2 Rektor Eva Eriksson Öhrn Verksamhetsberättelse 2015 Möckelngymnasiet Karlskoga RO2 Rektor Eva Eriksson Öhrn Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning av verksamheten... 1 Organisation och resurser... 2 Viktiga händelser

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer