Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och turismprogrammet (HT) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) präglas av att programmen är både praktiska och teoretiska. Undervisningen i år 1 består av grundläggande kurser i både gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma. På RL väljer eleverna inriktning inför år 2 och på HT väljer eleverna inriktning först inför år 3. På Restaurang- och livsmedelsprogrammet finns en klass i år 1 med 26 elever, en klass i år 2 med 23 elever och två klasser i år 3 med 16 resp. 15 elever. Elevernas inriktningsval fördelar sig jämnt mellan bageri och konditoriinriktningen och restaurang. Programfördjupning servering har 2 elever i år 2 och 1 elev i år 3 och inriktningen Catering har 2 elever i år 3. Elevernas val inför 14/15 visar att intresset för bageri- och konditoriinriktningen ökar. Hotell- och turismprogrammet har en klass i år 3 med sammanlagt 11 elever och en klass i år 2 med 12 elever. På Hotell- och turismprogrammet startade inte någon klass i år 1, då sökande elever var för få. Hälften av HT-eleverna i år 3 gick under året inriktning Hotell konferens och hälften Turism och reseledare. Inför nästa läsår har samtliga elever på HT inriktat sig mot hotell och konferens. En elev från Hotell- och restaurangprogrammet gick ett sk. fjärde år under hösten för att läsa upp kurser. Lärarna på programmen har ett tätt samarbete kring eleverna, vilket skapar trygghet och samhörighet för eleverna. Lärargruppen möts kring pedagogiska, elevsociala eller organisatoriska frågor varje vecka. Hela arbetsgruppen har också deltagit i arbetet med utvecklings- och kvalitetsarbete samt utvärdering utifrån förra årets verksamhetsberättelse. Skolinspektionen har under ht13 gjort tillsyn på programmen och programspecifika ordningsregler och programspecifik likabehandlingsplan efterfrågades. Vidare ska vårt kvalitetsarbete genomföras under medverkan av elever. Verksamhetsutveckling och resultat Under året har en rad viktiga insatser och aktiviteter genomförts utifrån kvalitetsredovisningen 2012/2013 och utifrån uppsatta mål. Verksamhet Några ämnesövergripande arbeten eller projekt har genomförts: Hotell- och turismprogrammet studieresor till olika typer av hotell i Bohuslän samt i Göteborg besök på Gymnasiemässan i Göteborg (HT11) 1

2 Besök på Riksdagen och i Stockholm för båda klasserna elevplanerat Öppet hus och Gymnasiemässa Gästföreläsaren om resmålet Maldiverna Elever i år 2 besökte Nordens Ark och genomförde teamövningar Elever i år 2 gjorde inom ramen för kursen Aktiviteter och upplevelser en projektresa till Skeikampen i Norge TUR-mässan, Nordic Outdoor och Student Day Ung företagsamhetsmässa i Vänersborg Minikurs i bärteknik och grundläggande servering Studieresa med Stena Line till Kiel inom kursen Guide och reseledare Studieresa till Stockholm inom ramen för Reception2/våningsservice Restaurang- och livsmedelsprogrammet Middagar för större sällskap i elevrestaurangen Gesällen Gästföreläsare inom branschkunskap Egenproducerad korv och bröd på gymnasiemässan och på Uddevallas julmarknad UF-mässa i Uddevalla UF-mässa i Vänersborg Studiebesök på YH-utbildningen på Burgården, pralin-och desserttillverkning och kafferosteri Besök av Bohusläningen som gjorde reportage om ingredienser och EU:s regler för import/export i samband med att eleverna, på begäran bakade kladdkaka Teman i bageriet såsom amerikansk resp. fransk dag Dryckesmässa i Gesällen arrangerad av elever Gästföreläsare från Anticimex och kommunens miljö- och hälsa Bilateralt utbyte med Lycée Emannuel Chabrier i Frankrike med 4 elever och 1 lärare på besök i Frankrike och en grupp franska elever och lärare på besök på RL och HT Deltagande och seger i matlagningstävlingen VGS-trofén Försäljning i Agnebergsbutiken Lunchöppet i elevrestaurangen Gesällen Arbete med programmen Timplanen på RL har gjorts om inför kommande läsårsstart. Även på HT har gjorts förändringar i timplanen och APL-utlägget har justerats inför kommande läsår. Det finns vidare funderingar på att låta programmet närma sig lärlingsutbildningen i år 2 och 3. HT-arbetslaget har lagt ner extra mycket jobb på marknadsföring av programmet och har bl.a. provat andra former av skuggning, extra reklamutskick inför omvalet etc. Entreprenörskap Kursen Entreprenörskap erbjuds som en programfördjupning på RL och ingår som en programgemensam kurs på HT. Inom ramen för kursen Entreprenörskap har eleverna startat 2

3 egna företag inom Ung företagsamhet (UF). Samtliga elever på RL och HT besökte UF-mässan i Vänersborg i mars, några som utställare. Kompetensutveckling och utvecklingsarbete Under läsåret har samtliga lärare på programmen fortsatt fokusera på informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Några lärare har börjat använda YouTube, Facebook, blogg eller digitala läroböcker eller e-resurser som t.ex. e-språk på ne.se. i undervisningen. Någon lärare försöker jobba med sk. flipped classroom. Vidare har arbetslagen fortsatt arbetet med att planera och genomföra innehåll och organisation för våra gymnasieprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet. Rutiner för elevdokumentation i enlighet med nya direktiv har också inneburit insatser. Kontakten med branscherna vidareutvecklas och två s.k. lokala programråd (ett råd för Restaurang och livsmedel och ett för Hotell och turism), där även branschföreträdare deltar, har genomförts. Lärarlagen har tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare skapat en plan för studie- och yrkesrådgivning. Stödjande arbete Gymnasiegemensamma diagnoser genomfördes i Svenska, Engelska och Matematik under de första veckorna i år 1. En specialpedagog finns på skolan. I RL 12 har även en elevassistent funnits i klassen. Extra stöd erbjöds även i bl.a. kurserna Matematik. 2 IMPRO-elever år 1 och 1 i år 2 har fått stöd i matematik. Lärarna genomför stödjande åtgärder inom undervisningens ram, såsom muntliga prov, omprov, repetitionsmaterial, nivåanpassade uppgifter. Även individuellt stöd har kontinuerligt erbjudits i flera kurser. I RL12 och RL13 fanns ett lärarlett studiepass på schemat varje vecka. Några elever har haft extra hjälp av elevassistent och några elever har fått extra stöd i studieverkstan. Några elever har gjort/förnyat logostest hos skolans specialpedagog för att utreda läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Lärarlagen hittar i samarbete med elevhälsan former för stödåtgärder. I år 1 har elevernas datorintroduktion förstärkts med fem timmars studieteknik. Flera elever har under året fått hjälp som dokumenterats och beslutats i ett s.k. Åtgärdsprogram. I skolhuset Agneberg upprättades under läsåret totalt 38 åtgärdsprogram och 20 av dem på våra två program. Åtgärdsprogram på HT och RL under 2013/2014 Klass Antal åtgärdsprogram av elever (%) HT (18%) HT (33%) RL RL (30%) RL elever (14%) Förutsättningarna för lärarlagens och elevansvarigas stödjande arbete beskrevs och diskuterades på vårens analys- och resultatkonferens. 3

4 Avhopp Några elever från varje klass har avbrutit sina gymnasiestudier. Felval och personliga skäl anges som orsaker till avhoppen. Avhopp och omval under 2013/2014 Klass Antal avhopp HT11 1 HT12 1 RL11 1 RL12 2 avhopp och 1 omval* RL13 2 * eleven bytte från skolförlagd utbildning till GLU. Personal Lärarlaget inom programmen bestod under året av ämneskompetenser som behövs för kurserna i elevernas studieplan. Endast företrädare för samhällskunskap och historia saknas. Lärargruppen använder och visar stort intresse för att använda IT som ett verktyg i undervisning och för eget arbete. Kompetensutveckling inom IT har fortsatt och lärare och elever har en Macdator att disponera. Under höstterminen var tre personer i lärargruppen långtidssjukskrivna, vilket inneburit extra arbete för såväl rektor som kollegium. Det har också påverkat RL13:s kurs i Matematik, som förlängs och förstärks med mer undervisningstid under ht14. Inför lå 13/14 görs två nyrekryteringar. Lokaler P.g.a. minskat elevantal på RL kan Gymnasiesärskolan utnyttja en del av våra lokaler. Arbetsmiljö Höstterminen inleddes med en hus-gemensam arbetsplatsträff. Agnebergs-ABC innehållande information och regler finns sedan tidigare och används i arbetet med eleverna. Ett gym för personal finns. Många lärare upplever ibland arbetsmiljön i klassrummet i några klasser som problematiskt och att elevernas behov av fokus och stöd varit stort. I årets likabehandlingsplan uttrycker 81% av de svarande RL- och HT-eleverna att de trivs bra eller mycket bra på Agneberg, medan 6 % skriver att de inte trivs så bra eller inte trivs alls. 66 % av de svarande eleverna uppger att de alltid känner sig trygga och 26 % att de oftast känner sig trygga, vilket innebär att 89 % alltid eller oftast är trygga på skolan. 75 % av eleverna svarade på enkäten och att så många svarade berodde sannolikt på att elevansvariga lärare såg till att eleverna gjorde det på lektionstid. 4

5 Miljö Miljöarbetet på skolan och programmen har fortsatt utifrån skolans miljömål. Gesällen och hela vår produktionsverksamhet har KRAV-certifiering, vilket bl.a. innebär att minst 15 produkter alltid köps in ekologiska. KRAV-produkter väljs när det är ekonomiskt försvarbart. I produktionen integreras miljötänkande och arbete för en hållbar utveckling i verksamheten. Detta gäller också övrig undervisning på programmet. I kök och bageri sker källsortering och i klassrummen finns pappersåtervinning. Krav-bananer och krav-kaffe säljs i caféet. Samtliga lärare anser att de kopierar dubbelsidigt, skickar uppgifter digitalt och att e- post utnyttjas i större utsträckning, som en åtgärd för att nå minskad pappersförbrukning. Ekonomin i dagsläget hindrar vår strävan att införa fler KRAV-märkta varor i vårt sortiment och komma längre i vårt miljöarbete. Ekonomi Bokslutet visade ett resultat på 428. Överskottet kom av lägre lokalkostnader än beräknat. Programmen gick dock 648 minus. Elevinflytande Elevernas programråd har genomförts. Klassföreståndare har arbetat aktivt med att få eleverna att delta i programråd. Klassråd har genomförts på klassföreståndartid. Elever har funnits med som representanter i HSG och i de lokala programråden. IT-enkät, likabehandlingsenkät och nöjd-kund-enkät har genomförts med elever. På likabehandlingsenkäten som genomfördes under vt14 hade vi en hög svarsfrekvens, hela 75 % svarade. Ett årshjul för arbete med likabehandlingsplanen har presenterats och diskuterats med eleverna. Elever i RL11 och HT11 har gjort en övergripande utvärdering av utbildningen på Restaurang- och livsmedelsprogrammet resp. Hotell- och turismprogrammet. Innehållet i utkastet till denna kvalitetsredovisning presenterades för eleverna och diskuterades med eleverna på elevernas programråd vid läsårsstarten Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavare till elever i år 1 inbjöds till föräldramöte. Samtliga vårdnadshavare inbjuds att delta vid utvecklingssamtal höst och vårtermin. Föräldrar till såväl omyndiga som myndiga elever deltar i stor utsträckning. Vi upplever att vi har ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare och att det är en framgångsfaktor i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 5

6 Hälsa och livsstil Elevhälsans anti-rök kampanj har fortsatt. Skolgården är rökfri och askfaten har flyttats bort. Inom ramen för livskunskap har föreläsningar och aktiviteter rörande ämnen som sex och samlevnad, genus i medier och schysst uppträdande på nätet och tandhälsa genomförts. Motion och friskvård för personalen subventioneras sedan 2011 av arbetsgivaren, men sedan 2014 utgår hälften av summan och max 500 kr, en halvering av subventionen som ifrågasätts av kollegiet. Uppföljning av likabehandlingsplanen Under vårterminen genomfördes en digital enkät utifrån likabehandlingsplanen. Utvärderingen visade att miljön i matsalen, korridorerna, toaletter och caféet bör förbättras. En trivsel- och trygghetsgrupp finns sedan vt % av de svarande eleverna känner till att det finns lagar mot diskriminering och 62 % känner till innehållet i dessa lagar, vilket innebär att innehållet behöver bli mer känt för eleverna. 90 % av eleverna vet vad de ska göra om de utsätts för kränkande behandling. Majoriteten (91 %) har inte upplevt diskriminering, men att 9 % (7 elever) har upplevt diskriminering, är 7 individer för mycket. Några elever (6 %) anger att de blivit utsatta för annan kränkande behandling, såsom blickar, hånskratt, kommentarer, skitsnack eller att bli kallad bög. Prioriteringar i likabehandlingsarbetet under 2014/2015 är enligt enkätsvaren sexuell läggning, funktionshinder (nyhet på listan), religion och kön. Kunskapsresultat Gymnasieexamen/yrkesexamen Elever som uppfyller kraven för gymnasieexamen från yrkesprogram får ett examensbevis. De elever som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett studiebevis eller utdrag ur betygskatalog. Tre RL-elever och två HT-elever gick ut med studiebevis och 2 RL-elever fick utdrag ur betygskatalog. Även vår fjärdeårselev fick utdrag ur betygskatalog, då hen inte fullföljde sitt studieprogram p.g.a. ohälsa. Andel elever med gymnasieexamen och examensbevis HT 9 av 11, vilket motsvarar 82 % RL 25 av 30, vilket motsvarar 83 % Fördelning av kursbetyg i avgångsklasserna 2014 Fördelning av kursbetyg A C F HT 9,3 % 30,2 % 6,8 % RL 3,4 % 30,4 % 5,6 % Snitt UG 10,9 % 24,3 % 4,9 % 6

7 Jämförelse mellan medelpoäng från år 9 och medelmeritvärde år för avgångselever Våra elevers intagningspoäng är något lägre än intagningspoängen för UG i snitt, men eleverna på HT och RL höjer sitt meritvärde från år 9 under sina gymnasieår med 5 % respektive 9 %. Medelpoäng och meritvärde år 9 resp. slutbetyg år 3 Slutbetyg år 9 Slutbetyg år 3 Differens procent meritvärde HT 189 p = meritvärde 12, 4 13,0 5 % RL 193 p = meritvärde 12,1 13,2 9 % Snitt UG 212 p = meritvärde 13,2 13,5 4 % Betyg och resultat i nationella prov i Svenska, Engelska och Matematik Nationella prov har genomfört i Svenska 1, Engelska 5 och Engelska 6. Elever som pga. frånvaro missat något delprov får inget sammantaget provbetyg på nationella proven, utan benämns som ej genomfört/deltagit i statistiken. Flertalet elever når betyget E eller högre på de nationella proven i Engelska 5 och Svenska 1, medan ca hälften av eleverna får F i de nationella proven för Matematik 1a (utifrån statistik från proven vt-12 som genomfördes av RL11 och HT11). Detta innebär att vi behöver ha en organisation för stöd i matematik även för elever i år 2 och 3 och att flera elever har matematiken att arbeta med utöver ordinarie kurser i år 2 och 3. Uppföljning och analys Uppföljning och analys av förbättringsområden 4 elever i RL11 deltog i ett utbyte med Lycée Emannuel Chabrier i Frankrike som innebar både besök i Frankrike och mottagande av franska besökare i Uddevalla. Under läsåret 13/14 gjorde ingen elev delar av sin APL utomlands. Ansökan om utlandspraktik för HT inom Atlas fick avslag. Ingen elev tog chansen att själv arrangera utlandspraktik. Resultat från enkäter Utvärderingen utifrån läroplan och programmål, genomförd av avgångsklasserna på RL visar bl.a. att majoriteten av eleverna trivs på sitt program, att de anser att de fått hjälp och stöd när de behövt det och att kontakten med lärarna varit god. Elevernas svar visar också att APL upplevs som viktigt och givande och de blir förberedda för sin APL i skolan. Cirka hälften av eleverna anser emellertid inte att yrkeskurernas innehåll fördjupar eller kompletterar de kunskaper de får på sin APL, vilket torde vara ett utvecklingsområde. Liknande tendenser finns i HT-elevernas enkätsvar, men pga få svarande elever (4 st) är det svårt att dra några generella slutsatser av övriga svaren. Det tydligaste resultatet av HT-elevernas enkätsvar är att de inte anser att programmet levt upp till deras förväntningar, som bestod av utlandresor, utlandspraktik och att de skulle få behålla sin lånedator. Ett utvecklingsområde för HT är definitivt att bättre ta reda på vilka förväntningar eleverna har på programmet och inriktningarna turism, resor, hotell, event, så att vi kan förmedla vad som är realistiska krav att ställa på en gymnasieutbildning. 7

8 APL Nytt för i år är att all APL ligger på två eller tre dagar per vecka och inte hela veckor som tidigare. RL11 har haft APL under 3 dagar i xx veckor, RL12 två dagar under 12 veckor och HT11 har haft APL tre dagar per vecka fr.o.m. vecka 47 och HT12 har haft APL 2 dagar per vecka under hela läsåret, med undantag för första skolveckan och två veckor innan sportlovet. Tid för APLuppföljning har funnit på schemat under elevernas praktikperioder och APL-ansvariga lärare ser det som en fördel att ha träffa eleverna i skolan även under APL-perioderna. De flesta praktikplatserna verkar också tycka att det nya upplägget fungerar bra. Att hitta APL-platser inom turism och resor är svårt, men fyra av fem turismelever kunde erbjudas riktigt bra praktikplatser. Många APL-handledare behöver erbjudas handledarutbildning. Någon lärare har haft svårt att hitta schematider för APL-uppföljning och yrkesteori för elever i RL12. En skillnad mot tidigare år, då eleverna i år 3 genomfört en sammanhängande praktik, är att vi nu träffar eleverna under två dagar per vecka även under APL-perioden. Denna förändrade APLorganisation gör att vi kan fånga upp frågor eller problem, vilket leder till färre misslyckanden. Vi upplever vidare att eleverna har mer ork och vilja kvar för sina studier även i utbildningen sista månader. Eleverna på inriktningarna Färskvaror, delikatesser och catering och Servering har genomfört stor del av sin yrkesutbildning som APL. Examensarbetet Gymnasiearbetet genomfördes på elevens praktikplats, vilket fungerat bra då arbetet blir verklighetsförankrat och handledaren blir naturligt engagerad. Alla elever som genomförde gymnasiearbetet blev godkända. Resultat i gymnasiearbetet E F Saknas/genomförde ej HT (11 elever) 9-2 RL (30 elever) Analys av årets resultat och måluppfyllelse Måluppfyllelse Framgångsfaktorer: Vid vårens analys- och resultatkonferens kunde kollegiet se en rad insatser som varit gynnsamma för många eller enskilda elever med tanke på deras möjligheter att nå kursernas mål. Hög närvaro Viktigt att eleverna efterfrågas när de är frånvarande Tät uppföljning av frånvaron Eleven fått det stöd den behövt Samarbete mellan lärarna Mycket föräldrakontakt 8

9 Elevhälsans stöd Elevassistentens stöd Extra praktikdag för någon elev Studieverkstans stöd Studiemotivationen är avgörande för att eleven ska lyckas Lärdomar: Under vårens analys- och resultatkonferens kunde kollegiet konstatera att snabb uppföljning av frånvaro ger positiva effekter och att god kontakt och bra samarbete med föräldrarna till elev i behov av stöd är viktigt för hur bra åtgärderna lyckas. Vidare bör klassföreståndaren träffa sina elever ofta och helst ha dem i undervisningen under alla terminerna. Vidare bör vi överväga om vi ska klassindela eleverna utifrån inriktning för att nå bättre klassammanhållning. Omval och avhopp Antal avhopp och programbyten är förhållandevis lågt, vilket sannolikt beror på att vi gör individuella anpassningar för elever som behöver det. Det positiva med detta är att vi tar ett stort socialt och pedagogiskt ansvar för eleverna, men det påverkar samtidigt vårt betygsresultat negativt, då elever med stora individuella anpassningar i sin studieplan ofta saknar fullständigt betyg. Elevers trivsel på programmen och skolan inverkar troligtvis också. På HT har sammanlagt 4 avbrutit och av dem avbröt 2 elever efter skolavslutningen. Avbrotten på HT beror på byte av skola, byte av program eller att eleven inte blivit uppflyttad och. På RL är orsakerna felval av program, fysisk ohälsa eller att eleven inte blivit uppflyttad. 9

10 Åtgärder för utveckling Våra gymnasieprogram - RL och HT MÅL: Att forma en så bra utbildning som möjligt. Lärare och elever utvärderar kontinuerligt arbetet i kurserna. Lärare dokumenterar enligt nya direktiv för Elevuppföljning vid Uddevalla gymnasieskola. Lärargruppen reviderar tillsammans timplanerna för programmen. Lärare arbetar fortsatt med bedömning och betyg enlig kunskapskrav i Gymnasieskola MÅL: Attrahera fler elever till RL respektive HT. Se över praktikutlägg, organisation och kursutlägg och förtydliga vilka utgångar som ska finnas/finns. På HT ska även innehåll och organisation av skuggning förbättras. Miljö MÅL: Öka elevernas och personalens miljötänkande i syfte att arbeta för en hållbar utveckling. Vi lärare ska fortsätta att skicka uppgifter till eleven och ange länkar via e-post till eleverna i syfte att minska kopieringen. Vi ska alltid kopiera dubbelsidigt. Utöka antalet krav-produkter som används på skolan och anpassa råvaruval efter säsong. (RL) Miljöarbete upplever eleverna på APL och följs upp vid APL-uppföljning. (HT) MÅL: Arbeta för att ha kvar vår krav-certifiering på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Förbättra stödet för elever som är i behov av stöd MÅL: Att alla elever når minst E i sina kurser. Att alla elever upplever att de erbjuds den hjälp de behöver för att klara sina kurser. Samtliga elever gör i början av år 1 diagnoser i svenska, engelska och matematik och därigenom identifieras elever i behov av stöd. Vi ska finna bättre former för förebyggande stöd, så att eleven når minst E. Elever i år 1 och 2 erbjuds ett lärarlett studiepass per vecka och studiepassens innehåll och organisation ska förbättras under året. Vidare ska samarbetet med Agnebergs studieverkstad utvecklas. Ökad ordning och reda (fr vuv) MÅL: Det skall råda arbetsro i klassrummen och eleverna skall prioritera sina studier. 10

11 Vi ska tillsammans med programråd och klassråd diskutera och arbeta för en förbättrad arbetsmiljö. Kvalitetsbygge MÅL: Lärarkollegiet ska utveckla och förtydliga kvalitetsarbetet med tanke på elevernas måluppfyllelse i kurserna. Utvecklingsområden (utifrån analys- och resultatkonferens vt-14): Det nya frånvarosystemet Att ge lärare tid att reflektera, med pedagogisk handledning Vi ska arbeta för ett bra klassrumsklimat. När vi inte hittar bra samarbete med vårdnadshavare kring en elev i svårigheter ser vi att vi också ofta misslyckas med att få eleven att klara skolan. Hur kan vi förändra detta? Hur kan överlämning ske mellan lärarna när eleverna flyttas till årkurs år 2 och 3? Fortsätta med och utveckla analys- och resultatkonferensen. Internationalisering MÅL: Elever ska få delta i olika typer av internationella utbyten. Vi ska arbeta vidare med utbyten med Frankrike och Kina. MÅL: Elever som gör APL utomlands ska utveckla kunskaper och erfarenheter av hur det är att leva och arbeta i en främmande kultur. Vi ska vi skolan tillsammans med mottagande organisation stödja och handleda eleven till en positiv upplevelse av sin APL. Vi skall vidareutveckla förberedelsearbetet, samt arbetet med spridning av tidigare erfarenheter för elever som gör internationell APL. Studie- och yrkesorienteringsplan MÅL: Tillsammans med studie- och yrkesvägledarna kartlägga och göra en plan för studie- och yrkesorientering. 11

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008. Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008. Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008 Hotell- och restaurangprogrammet Livsmedelsprogrammet Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning 2007-2008 Hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - S:t Petri skola Utbildningsnämnden MALMÖ DEN 8 oktober UPPGIFTSLÄMNARE: Eva Daun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid A INLEDANDE SAMMANFATTNING 3 B GRUNDFAKTA

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Utvärderingsinstrument... 4 4 Undervisningskvalitet... 4 5 Personal... 6 6 Arbetsmiljö... 7 7 Elever...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Tillingeskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Timmernabben fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-90 459 0,0% Personalkostnader 6 472 556 6 543 013 101,1% Övriga kostnader

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009 15/9

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer