Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Monica Åkerhjelm Bergström (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Klas Lundgren, miljö- och byggchef Marie Blumenberg, miljö- och bygg 233, 234 Ronnie Söderlund, kultur- och teknikchef 252 Tommy Sepänmaa, kultur- och teknik 252 Agneta Lindskog, ekonomichef , 248 Katarina Johansson Borg, utredningssekreterare ,251 Ann-Christin Isaksson, tf barn- och utbildningschef Susanne Wadell, barn- och utbildning Birgitta Holm, socialchef Jonas Öhlund, socialförvaltningen Ingeborg Melin, socialförvaltningen Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) och Niklas Edén (C) Justeringens plats och tid torsdag den 8 september 2011 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Jan-Christer Jonsson (S), justerare Niklas Edén (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Annica Sjödin, kommunsekreterare Paragrafer

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 6 september 2011 MELLERSTA NORRLAND - En framgångsregion för energieffektivisering inom kommuner och landsting, 233 Projektet SAMT- hållbar affärsutveckling i nätverk för ökad konkurrenskraft och förnyelse finansiering, 234 E.ON Elnäts ansökan om höjning av spänningsnivå till 40 kv inom områden med nätkoncession, 235 Försäljning av fastigheten Högbo till AB Timråbo, 236 Betänkandet (SOU 2011:39) Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen - yttrande, 237 Ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2011, 238 Revidering av placeringsreglemente för Per Bergmans donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse, 239 Nytt ägaruppdrag till Medelpads Räddningstjänstförbund finansiering, 240 Bäräng 1:10 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering, 241 Fröland 1:1 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering, 242 Fjäl 1:2 försäljning, 243 Strand 6:27 och 5:121 (delar av) - Överenskommelse om fastighetsreglering, 244 Samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn- och ungdomar delredovisning, 245 Barn- och utbildnings och Socialnämndens begäran om ramförstärkning avseende samverkan, 246 Socialnämndens begäran om utökad budget gällande försörjningsstöd, 247 Riktlinjer i finansfrågor med tillämpningsanvisningar, 248 Sammanträdesdagar 2012 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 249 Leader Timråbygd: nominering av ordinarie styrelseledamot, 250 Befolkningsmålgruppens arbete, 251 Skolutvecklingen, nybygget mm, 252 Delegationsbeslut kommunchefen, 253 Delegationsbeslut ekonomichefen, 254 KS uppdrag, 255 Anmälan av informationsärenden, 256

3 Protokoll MELLERSTA NORRLAND - En framgångsregion för energieffektivisering inom kommuner och landsting Dnr KS/2011: Godkänna projektet MELLERSTA NORRLAND En framgångsregion för energieffektivisering inom kommuner och landsting. 2. Projektet finansieras inom samhällsenheten, kultur- och tekniknämnden och AB Timråbos befintliga budgetramar. 3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna medfinansieringsintyget. 4. Uppdra till miljö- och byggkontoret att undersöka möjligheten att Timrå Vatten AB ska ingå i projektet. 5. Uppdra till miljö- och byggkontoret att återrapportera projektet till kommunstyrelsen varje kvartal. Regionförbundet Jämtland är projektägare. Medverkan görs av Timrå kommun under förutsättning att Regionförbundet i Jämtland lämnar in projektansökan till regionalt strukturfondsprogram på projektdirektiven och beviljas medel till projektet av Tillväxtverket. Genom deltagande i projektet under perioden juni 2014, stärks Timrås handlingsplan i Strategi för energieffektivisering och den egna personalen ges ökad möjlighet till kompetensutveckling. Deltagandet i projektet medför inga ökade kostnader eftersom finansieringen görs i arbetstid samt via ordinarie budgetar från Kultur och teknik, AB Timråbo samt via budgeten för energieffektiviseringsstödet som sköts av miljö- och byggkontoret. Miljö- och byggkontoret fortsätter sitt arbete med Energieffektiviseringsstödet gentemot Energimyndigheten och den egna kommunen. s tidigare behandling Maj 2011 antogs Kommunfullmäktige i Timrå ( 64); Strategi för energieffektivisering, komplettering till det redan antagna Energi- och klimatprogram strategi , dnr KS/210:143. I den kompletterande strategin finns på sid 4-5 handlingsplanen för hanteringen av energieffektiviseringsstödet från Energimyndigheten. Miljö- och bygg

4 Protokoll Projektet SAMT - Hållbar affärsutveckling och förnyelse Dnr KS/2011: Uppdra till miljö- och byggkontoret och näringslivskontoret att delta i projektet SAMT under Finansiering sker inom befintliga budgetramar i berörda förvaltningar. 3. Uppdra till näringslivskontoret att utse representant i styrgruppen. 4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna medfinansieringsintyget. 5. Uppdra till miljö- och byggkontoret att återrapportera projektet till kommunstyrelsen varje kvartal. Miljö- och byggkontoret och näringslivskontoret har i skrivelse föreslagit att Timrå kommun skall delta i projektet SAMT - hållbar affärsutveckling i nätverk för ökad konkurrenskraft och förnyelse. En kommunal medfinansiering under 2 år( ) uppgår till totalt värde kr. Består dels av arbetstid ( kr), dels av kontantinsats om kr. föreslår att frågan om kommunal medfinansiering hänskjuts till budgetberedningen. Näringslivskontoret Miljö- och byggkontoret

5 Protokoll E.ON Elnäts ansökan om höjning av spänningsnivå till 40 kv inom områden ned nätkoncession (KS/2011:178) Dnr KS/2011: Avge yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt miljö- och byggkontorets förslag. 2. Kommunstyrelsen förutsätter att förslaget ligger inom kommunens försiktighetsprincip när det gäller strålningsrisk, samt att förslaget möjliggör planerad vindkraftsutbyggnad inom kommunen. E.ON Elnät har till Energimarknadsinspektionen ansökt om att få höja spänningsnivån från 24 kv till 40 kv inom de områden som bolaget har nätkoncession. Syftet med åtgärden är att underlätta utbyggnaden av vindkraft, dels genom att bygga ut näten, dels möjliggöra anslutning av el från vindkraft till E.ONs elnät. Detta är i linje med regeringens uttalade mål att öka vindkraftsproducerad el till 10 TWh år Eftersom utbyggnad av vindkraftsparker planeras och pågår i kommunen och angränsande kommuner är det angeläget att E.ON Elnät får tillstånd att höja spänningsnivån. E.ON Elnät Miljö- och byggkontoret Exp / 2010

6 Protokoll Försäljning av fastigheten Högbo till AB Timrå Dnr KS/2009: Godkänna kommunchefens och kultur- och teknikchefens skrivelse. 2. Uppdra till kommunledningskontoret och kultur- och teknikförvaltningen, om AB Timråbo har ett intresse att förvärva fastigheten, att vidta en opartisk värdering i enlighet med bifogad skrivelse. Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP) och Niklas Edén (C). Bakgrund: Kommunfullmäktige beslutade att ge kultur- och teknikchefen och kommunchefen i uppdrag att genomföra de åtgärder som krävs för att lagenligt möjliggöra affären. Lagligheten hade ifrågasatts vid beredningen av motionen. et i kultur- och tekniknämnden kunde anses strida mot gällande statsstödsregler samt lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bolag. Kommunchefens och chefen för kultur- och teknik förvaltningens yttrande: För att inte en försäljning skall komma i konflikt med statsstödsreglerna kan det ske på två sätt: Genom överlåtelse efter ett offentliggjort, öppet och villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas eller Med stöd av oberoende expertvärdering, varvid marknadsvärdet fastställs på grundval av allmänt accepterade marknadsindikatorer och värderingsstandarder. Om en försäljning av Högbo sker på någon av de ovannämnda principerna så förutsätter kommissionen att något statligt stöd ej har förekommit. Detta innebär således att det är möjligt att sälja fastigheten till AB Timråbo eller någon annan beroende på vald väg. Vi anser att kommunfullmäktige indirekt genom sitt beslut, att bifalla motionen, pekat ut AB Timråbo som tänkt köpare. Detta naturligtvis under förutsättning av att AB Timråbo i beslut anmäler sitt intresse.

7 Protokoll 7 Undertecknade föreslår därför att fastigheten Högbo säljs till marknadspris enligt en oberoende värdering. Detta innebär att det inte sker någon värdeöverföring till bolaget och då kan överlåtelsen inte heller anses innebära ett otillåtet kapitaltillskott till bolaget enligt lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Undertecknad anser också att det är väsentligt att om intresse finns från AB Timråbo att förvärva fastigheten att de i beslut anmäler sitt intresse. Eftersom bolaget har att iaktta affärsmässiga principer så skall dessa principer också ligga till grund för framtida investeringar i fastigheten Högbo. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslog bifall till punkten 1 och ändring i punkten 2: Att försäljning av fastigheten Högbo sker genom överlåtelse efter ett offentliggjort, öppet och villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbud antas. Ewa Lindstrand (S) förslog bifall till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Kultur- och teknik AB Timråbo

8 Protokoll Yttrande över betänkandet Likvärdiga förutsättningar - översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Dnr KS/2011:140 Kommunstyrelsen beslutar Avge yttrande till Finansdepartementet enligt kommunledningskontorets förslag. Regeringen beslutade i september 2008 att tillkalla en kommitté med uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Kommittén konstaterar att det saknas belägg för att inkomstutjämningen skulle vara tillväxthämmande och föreslår endast marginella förändringar för kommunerna. Kommitténs förslag påverkar samtliga delmodeller i kostnadsutjämningen. Utjämningsmodellen för individ- och familjeomsorg görs om helt, medan det för andra modeller sker mindre uppdateringar. För strukturbidraget föreslår kommittén att den del som kompenserar kommuner med hög arbetslöshet för merkostnader för näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder tas bort. Modellen för regleringsbidrag och regleringsavgift föreslås bli oförändrad. Kommitténs förslag att ta bort delar av strukturbidraget leder dock till att regleringsposten ökar. De förändringar som berör kommunerna föreslås träda ikraft den 1 januari Eftersom alla uppgifter som ligger till grund för beräkningar för 2013 ännu inte är kända, visar kommitténs beräkningar på utfallet av förslaget om det skulle ha införts Förslaget innebär då att Timrå kommun totalt skulle få ett ökat bidrag i utjämningssystemet med 597 kr per invånare, dvs. knappt 11 mnkr. har upprättat förslag till yttrande. Finansdepartementet

9 Protokoll Ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2011 Dnr KS/2011:7 Kommunstyrelsen beslutar Periodrapporten läggs till handlingarna. har upprättat ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2011.

10 Protokoll Revidering av placeringspolicy för Per Bergmans donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse Dnr KS/2011:118 Kommunstyrelsen beslutar 1. Anta Placeringspolicy för Per Bergmans Donationsstiftelse och August Bångs Skolstiftelse. 2. Upphäva Placeringsreglemente för Per Bergmans donationsfond och August Bångs skolstiftelse, fastställt av kommunstyrelsen , Ingå avtal med Stockholmsbörsen AB avseende integrerat handels- och clearingkonto för att möjliggöra utfärdande av s.k. covered calls enligt policyn. 4. Ansöka hos Nordea Bank AB om depåkredit/derivatlimit för att möjliggöra utfärdande av s.k. covered calls enligt policyn. 5. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtal enligt punkt 3 och ansökan enligt punkt 4 för Per Bergmans Donationsstiftelses räkning. Kommunstyrelsen beslutade 2005 om Placeringsreglemente för Per Bergmans donationsfond och August Bångs skolstiftelse. har nu sett över och uppdaterat detta dokument. För att benämningen på dokumentet ska överensstämma med Timrå kommuns Modell för styrdokument föreslås att det uppdaterade dokumentet ska benämnas Placeringspolicy för Per Bergmans Donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse. De förändringar som kan noteras är bl.a. att det föreslås bli tillåtet att inneha utländska räntebärande värdepapper. Utgivarens rating ska styra vilka värdepapper som får köpas. En föreslagen förändring är också att en liten andel räntebärande värdepapper med lägre rating än BBB ska få innehas, för att inte en snabb försäljning av värdepapper som har nedgraderats ska bli nödvändig. Maximalt innehav av andel aktier som noteras på övriga nordiska börser föreslås höjas från 10 % till 20 % av de totala placeringarna i aktier. För att tydliggöra vad som gäller för strukturerade produkter beskrivs dessa i förslaget till policy under egen rubrik. De har tidigare ingått i räntebärande värdepapper. Gränsvärden för innehav per tillgångsslag föreslås också kompletteras med tillgångsslaget strukturerade produkter.

11 Protokoll 11 Vad gäller optionshandel föreslås ingen förändring. Utfärdande av s.k. covered calls kräver dock att avtal ingås med Stockholmsbörsen samt att Per Bergmans Donationsstiftelse ansöker om en depåkredit/derivatlimit hos Nordea, så att de kan ombesörja utfärdande av köpoptioner för stiftelsens räkning.

12 Protokoll Nytt ägaruppdrag till Medelpads Räddningstjänstförbund finansiering Dnr KS/2011:184 Kommunstyrelsen beslutar 1. Överlämna frågan om finansiering av Timrås andel av satsning för att höja lönerna för brandmännen inom Medelpads Räddningstjänstförbund till budgetberedningen. 2. Ställningstagande till uppdraget i övrigt tas efter det att Medelpads Räddningstjänstförbund kvitterat uppdraget. Ägarkommunerna, dvs. Sundsvall, Timrå och Ånge, har under 2011 arbetat fram ett nytt uppdrag till Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF). Vid ägarråd den 6 maj beslutades att överlämna förslag till uppdrag till MRF för kvittering till ägarrådet i oktober och att uppdraget ska fastställas i respektive ägarkommuns fullmäktige senast den 31 december Uppdraget är kopplat till MRF:s budget/plan och på ägarrådet den 6 maj beslutades också att föreslå medlemskommunerna att göra en satsning utanför ordinarie lönerevision för att höja brandmännens löner och att MRF:s budgetram för 2012 ska utökas med de faktiska kostnaderna för detta, 1,4 mnkr. Detta skulle innebära en kostnadsökning med tkr för Timrå. föreslår att frågan om finansiering av detta överlämnas till budgetberedningen. Budgetberedningen

13 Protokoll Bäräng 1:10 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering Dnr KS/2009: Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Urban Zakrisson har i skrivelse den 2 november 2009, frågat om möjligheten att reglera del av kommunens fastighet Bäräng 1:10 till den egna fastigheten Bäräng 1:33. Anledningen är att uthuset som tillhör Zakrissons fastighet, av misstag placerades utanför den egna tomtgränsen på 1960-talet p.g.a. en felaktig utsättning av Hässjö kommun. Ett beslut om försäljning har fått avvakta ny detaljplan för Unnviken. Miljö- och byggkontoret har yttrat sig i ärendet. Köpare Lantmäteriet

14 Protokoll Fröland 1:1 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering Dnr KS/2011: Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Sundsvalls Expressbyrå AB har i skrivelse den 24 maj 2011, inkommit med förfrågan om att köpa ca 200 m 2 av kommunens fastighet Fröland 1:1 för att utöka den egna fastigheten Vivstamon 1:76. Anledningen är att arbetet kring industrispåret skulle underlättas. Stadsarkitekt Hans-Anders Kempe har yttrat sig i ärendet. Ägare till Vivstamon 1:76 (Sundsvalls Expressbyrå AB) Miljö- och byggkontoret Kultur- och teknik

15 Protokoll Fjäl 1:2 - försäljning Dnr KS/2011: Godkänna köpekontraktet. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna köpehandlingarna. Ägarna till fastigheten Fjäl 1:23 har gjort en muntlig förfrågan om möjligheten att förvärva den intilliggande fastigheten Fjäl 1:2. Fastigheten är belägen mellan järnvägen och gamla E4 och överlämnades år 1900 som gåva till Hässjö kommun av Sunds AB. Det tänkta ändamålet var en skolhustomt. Varken planarkitekt Håkan Eriksson eller kultur- och teknikchef Ronnie Söderlund har något emot att fastigheten säljs. Planarkitekten har påpekat att fastigheten ligger inom ett av utredningsområdena för ny järnväg, så marken får inte bebyggas. Ägarna till Fjäl 1:23 har av Trafikverket erbjudits köpa angränsande fastighet Fjäl 1:12. Priset på fastigheten Fjäl 1:2 är satt i nivå med Trafikverkets prissättning av fastigheter längs järnvägen som försålts efter inlösen och rivning av byggnader. Ägare av Fjäl 1:23 (Sellstedt/Häggkvist) Kultur- och teknikförvaltningen

16 Protokoll Strand 6:27 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering Dnr KS/2011: Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering avseende del av Strand 6: Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Ägarna av Strand 6:22 har i skrivelse den 13 maj 2011, inkommit med en förfrågan om att köpa delar av kommunens fastigheter Strand 6:27 och 5:121 för att utöka den egna fastigheten och få en naturlig tomt. Planarkitekt Håkan Eriksson och kultur- och teknikförvaltningen, Ronnie Söderlund, har yttrat sig i ärendet. har upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. Ägarna av Strand 6:22 (Sundell/Stadin) Lantmäteriet Kultur- och teknikförvaltningen Miljö- och byggkontoret

17 Protokoll Samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn- och ungdomar Dnr KS/2010:136 Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Birgitta Holm, Jonas Öhlund, Ingeborg Melin, Ann-Christin Isaksson och Susanne Wadell delredovisar uppdraget avseende samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn och ungdomar., Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har i skrivelse, den 12 maj 2010, upprättat förslag till samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn- och ungdomar. Kommunstyrelsen har, den 25 maj , beslutat att godkänna samverkansuppdraget mellan, Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Kommunstyrelsen betonar betydelsen av tidiga förebyggande åtgärder i samverkansuppdraget. Delredovisning av uppdraget skall göras i oktober månad Medel anvisas inom befintlig budget för, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen.

18 Protokoll Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens begäran om ramförstärkning avseende samverkan Dnr KS/2011: Se positivt på samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och vi förväntar oss att berörda nämnder klarar finansieringen för 2011 inom befintliga budgetramar. 2. Finansiering för 2012 hänskjuts till budgetberedningen. Den 25 maj 2010 beslutade kommunstyrelsen att godkänna samverkansuppdrag mellan kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen avseende barn och ungdomar samt att detta skulle finansieras inom dessa förvaltningars befintliga budgetramar. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har nu begärt 190 tkr vardera för finansiering av 1,0 tjänst som utvecklingsstrateg under resterande del av 2011 samt 250 tkr vardera för finansiering under konstaterar att de två nämnderna har erhållit en budgetram per nämnd (samt socialnämnden även en ram för försörjningsstöd) från kommunfullmäktige och att de i enlighet med kommunens styrmodell har till uppgift att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ramen. Enligt kommunens styrningsregler (avsnitt 4.2.7) ska framställningar om tilläggsanslag under löpande år normalt avvisas. Tidiga och samverkande insatser borde dessutom leda till minskade kostnader, vilket också framgår av beslutsunderlaget från socialnämnden. Detta borde innebära att nämnderna finner dessa insatser så pass angelägna att man prioriterar att finansiera 1,0 tjänst som utvecklingsstrateg med 50 % vardera inom befintlig budget Finansiering för 2012 föreslås hänskjutas till budgetberedningen. s tidigare behandling KS s behandling i kommunstyrelsen Kenneth Westberg (M) föreslog bifall till barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens begäran om finansiering om 190 tkr vardera för finansiering av 1,0 tjänst som utvecklingsstrateg under resterande del av 2011 samt 250 tkr vardera för finansiering under 2012.

19 Protokoll 19 Socialdemokraterna och vänsterpartiet förslog att se positivt på samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och vi förväntar oss att berörda nämnder klarar finansieringen för 2011 inom befintliga budgetramar samt att finansiering för 2012 hänskjuts till budgetberedningen. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat enligt socialdemokraterna och vänsterpartiet förslag. Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

20 Protokoll Socialnämndens begäran om utökad budget gällande försörjningsstöd Dnr KS/2011:125 Bordlägga ärendet tills delårsrapporten är tillgänglig för kommunstyrelsen. Socialnämnden inkom i maj med en begäran om utökad budgetram för försörjningsstödet med 3 mnkr T.o.m. april var underskottet för försörjningsstödet 1,4 mnkr. När kommunstyrelsen den 24 maj behandlade socialnämndens begäran beslutades att avvakta med ställningstagande till i september. Kommunfullmäktige avsatte i budgeten för mnkr för oförutsedda behov och medfinansiering av EU-projekt. I nuläget återstår ca 2,2 mnkr. Under tiden fram t.o.m. juli har underskottet fortsatt att öka för försörjningsstödet, till 2,7 mnkr. Mot bakgrund av att det som finns kvar av anslaget för oförutsedda behov inte räcker för att finansiera 3 mnkr i tilläggsbudget för försörjningsstödet och att även miljö- och byggnadsnämnden har begärt tilläggsanslag för bostadsanpassningen, föreslår kommunledningskontoret att socialnämnden beviljas 1 mnkr i tilläggsanslag för försörjningsstödet 2011, att finansieras från anslaget för oförutsedda behov. För att täcka de resterande 2 mnkr i begärt tilläggsanslag föreslås att socialnämnden får i uppdrag att redovisa en positiv budgetavvikelse med 2 mnkr för budgetramen exklusive försörjningsstöd Detta måste dock ses som en tillfällig åtgärd 2011, som inte påverkar budgetramen för 2012 och framåt. s tidigare behandling Kommunstyrelsen , 174 Socialnämnden

21 Protokoll Riktlinjer i finansfrågor med tillämpningsanvisningar Dnr KS/2011:117 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Anta Riktlinjer i finansfrågor. 2. Upphäva Regler för medelsförvaltningen penninghantering i Timrå kommun, fastställda av kommunfullmäktige , reviderade Upphäva Regler för Timrå kommuns borgensåtaganden, beslutade av kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att anta Riktlinjer i finansfrågor, anta Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer i finansfrågor. Kommunfullmäktige beslutade 1999 om Regler för medelsförvaltningen penninghantering i Timrå kommun beslutade fullmäktige om Regler för Timrå kommuns borgensåtaganden. har nu sett över och uppdaterat dessa två styrande dokument. Regler för borgensåtaganden föreslås ingå i de nya Riktlinjer i finansfrågor, som beslutas av kommunfullmäktige. Riktlinjerna syftar bl.a. till att fastställa övergripande mål för kommunens finansförvaltning samt att säkerställa att kommunen genom riktlinjerna uppfyller Kommunallagens krav avseende regler för medelsförvaltning. I Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer i finansfrågor ska kommunstyrelsen fastställa anvisningar för det löpande arbetet med finansfrågor. Kommunfullmäktige

22 Protokoll Sammanträdesdagar 2012 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Beredningsförslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: Fastställa sammanträdesdagar 2012 enligt kommunledningskontorets förslag (bilägges protokollet). För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande har kommunledningskontoret upprättat sammanträdesdagar 2012 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

23 Protokoll Leader Timråbygd: nominering av ordinarie styrelseledamot Dnr KS/2011: Godkänna avsägelsen. 2. Utse Jan-Christer Jonsson (S) som ordinarie ledamot till styrelsen för Ideella Föreningen Timråbygd för tiden intill föreningens första årsmöte efter kommunalvalet Ideella föreningen Timråbygd svarar för Leader-arbetet i Timrå kommun. Föreningens styrelse består av tre ordinarie ledamöter för vardera det offentliga, näringslivet och föreningslivet samt totalt tre ersättare. En av de tre ordinarie platserna för det offentliga besätts f.n. av en representant för Svenska Kyrkan. Praxis är att kommunstyrelsen nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare från den politiska majoriteten samt en ordinarie ledamot från oppositionen. Kommunstyrelsen beslöt tidigare i år (KS/2011:109) att som representant för den politiska majoriteten nominera Gunilla Pontén (s) till ordinarie ledamot i styrelsen. Samtliga av kommunstyrelsen nominerade valdes in i föreningens styrelse vid ordinarie årsmöte Gunilla Pontén har avsagt sig sina kommunala uppdrag och ett fyllnadsval behöver ske via extra årsmöte i föreningen. Ideella föreningen Timråbygd ska aktivt arbeta för en positiv utveckling av landsbygden i Timrå. Målen är främst att genomföra EU:s landsbygdsprogram Leader. Verksamheten består i betydande utsträckning av stöd till lokala projektaktiviteter. Det är värdefullt att styrelsens ledamöter känner ett engagemang för landsbygdsutveckling och närliggande frågor. Nominerad ledamot Ideella Föreningen Timråbygd Mats Nilsson

24 Protokoll Befolkningsmålgruppens arbete - information Informationen läggs till handlingarna. Kommunchef Stig Fagerström och utvecklingssekreterare Katarina Johansson Borg informerar om befolkningsmålgruppens arbete.

25 Protokoll Skolutvecklingen, nybygget av Sörbergeskolan - information Informationen läggs till handlingarna. Kultur- och teknikchef Ronnie Söderlund och Tommy Sepänmaa informerar om utvecklingen av nya Sörbergeskolan.

26 Protokoll Delegationsbeslut - kommunchefen - Anmälan Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Nr 11/11 - Förändring av beslutsattestanter 2011, Ansvar 140 Samhällsenheten, ny attestant Klas Lundgren.

27 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2011:41 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 19/2011 omplacering av tidigare upptagna lån (obj nr 21607, 21701, 21807). Efter infordrande av offerter har Kommuninvest i Sverige AB antagits som ny långivare. Lånebelopp kr. Kapital- och räntebindningstid Ränta 3,35 %. Objekt nr Nr 20/ omplacering av tidigare upptaget lån (obj nr 21403). Efter infordrande av offerter har Nordea antagits som ny långivare. Lånebelopp kr. Kapital- och räntebindningstid rörligt, dag för dag. Ränta per kl ,624 %.

28 Protokoll KS-uppdrag - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av KS-uppdrag.

29 Protokoll Anmälan av informationsärenden Informationen läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har följande information inkommit till kommunledningskontoret. Länsstyrelsen i fråga om betydande miljöpåverkan avseende bro över kanal vid Bergeforsen, den 22 juni i fråga om betydande miljöpåverkan avseende bro över kanal vid Bergeforsen, den 22 juni Arbetsmiljöverket Föranmälan av inspektion, vid förskolan Örnen den 23 augusti 2011 kl samt Laggarbergs förskola den 22 augusti 2011 kl , daterad 27 juli Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och SKL om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas psykiska hälsa, den 17 juni Regeringskansliet Socialdepartementet Fortsatt föräldrar om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, 29 juni Overhalla kommune Tack mejl för blommorna från Overhalla kommune den 29 juli Hallsbergs kommun Svältkatastrofen i Afrika, utmaning att skänka 1 krona/invånare till Läkare utan gränser, den 9 augusti Protokoll E.on Värme Timrå AB, styrelsen, 20 maj Timrå Vatten AB, styrelsen, 20 juni AB Timråbo, Extra bolagsstämma, 17 augusti 2011.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.07 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Anders Rydahl (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 92 Fastställande av dagordning 93 Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och landstinget Västernorrland om barn och unga som har eller riskerar ett utveckla

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) 259-263, 265-274 Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Stefan

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Mats Wallin (s) Anders Weinemo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.45 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellstöm (S) ordf. ersätter Jan-Christer Jonsson Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Roger

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-16

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-16 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-15.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Övriga närvarande Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(13) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-04-09 Kl. 13.30 14.40 Justering Plats: Datum och tid: Kommunhuset, Skutskär Paragrafer: 31-44 Sekreterare:

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-08-23 Ärendelista Sid nr Justering...2 Dagordning...3 151 Information om bildande av kommunalt näringslivsbolag...4 152 Finansiering och ägarskap av

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer