Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Monica Åkerhjelm Bergström (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Klas Lundgren, miljö- och byggchef Marie Blumenberg, miljö- och bygg 233, 234 Ronnie Söderlund, kultur- och teknikchef 252 Tommy Sepänmaa, kultur- och teknik 252 Agneta Lindskog, ekonomichef , 248 Katarina Johansson Borg, utredningssekreterare ,251 Ann-Christin Isaksson, tf barn- och utbildningschef Susanne Wadell, barn- och utbildning Birgitta Holm, socialchef Jonas Öhlund, socialförvaltningen Ingeborg Melin, socialförvaltningen Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) och Niklas Edén (C) Justeringens plats och tid torsdag den 8 september 2011 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Jan-Christer Jonsson (S), justerare Niklas Edén (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Annica Sjödin, kommunsekreterare Paragrafer

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 6 september 2011 MELLERSTA NORRLAND - En framgångsregion för energieffektivisering inom kommuner och landsting, 233 Projektet SAMT- hållbar affärsutveckling i nätverk för ökad konkurrenskraft och förnyelse finansiering, 234 E.ON Elnäts ansökan om höjning av spänningsnivå till 40 kv inom områden med nätkoncession, 235 Försäljning av fastigheten Högbo till AB Timråbo, 236 Betänkandet (SOU 2011:39) Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen - yttrande, 237 Ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2011, 238 Revidering av placeringsreglemente för Per Bergmans donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse, 239 Nytt ägaruppdrag till Medelpads Räddningstjänstförbund finansiering, 240 Bäräng 1:10 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering, 241 Fröland 1:1 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering, 242 Fjäl 1:2 försäljning, 243 Strand 6:27 och 5:121 (delar av) - Överenskommelse om fastighetsreglering, 244 Samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn- och ungdomar delredovisning, 245 Barn- och utbildnings och Socialnämndens begäran om ramförstärkning avseende samverkan, 246 Socialnämndens begäran om utökad budget gällande försörjningsstöd, 247 Riktlinjer i finansfrågor med tillämpningsanvisningar, 248 Sammanträdesdagar 2012 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 249 Leader Timråbygd: nominering av ordinarie styrelseledamot, 250 Befolkningsmålgruppens arbete, 251 Skolutvecklingen, nybygget mm, 252 Delegationsbeslut kommunchefen, 253 Delegationsbeslut ekonomichefen, 254 KS uppdrag, 255 Anmälan av informationsärenden, 256

3 Protokoll MELLERSTA NORRLAND - En framgångsregion för energieffektivisering inom kommuner och landsting Dnr KS/2011: Godkänna projektet MELLERSTA NORRLAND En framgångsregion för energieffektivisering inom kommuner och landsting. 2. Projektet finansieras inom samhällsenheten, kultur- och tekniknämnden och AB Timråbos befintliga budgetramar. 3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna medfinansieringsintyget. 4. Uppdra till miljö- och byggkontoret att undersöka möjligheten att Timrå Vatten AB ska ingå i projektet. 5. Uppdra till miljö- och byggkontoret att återrapportera projektet till kommunstyrelsen varje kvartal. Regionförbundet Jämtland är projektägare. Medverkan görs av Timrå kommun under förutsättning att Regionförbundet i Jämtland lämnar in projektansökan till regionalt strukturfondsprogram på projektdirektiven och beviljas medel till projektet av Tillväxtverket. Genom deltagande i projektet under perioden juni 2014, stärks Timrås handlingsplan i Strategi för energieffektivisering och den egna personalen ges ökad möjlighet till kompetensutveckling. Deltagandet i projektet medför inga ökade kostnader eftersom finansieringen görs i arbetstid samt via ordinarie budgetar från Kultur och teknik, AB Timråbo samt via budgeten för energieffektiviseringsstödet som sköts av miljö- och byggkontoret. Miljö- och byggkontoret fortsätter sitt arbete med Energieffektiviseringsstödet gentemot Energimyndigheten och den egna kommunen. s tidigare behandling Maj 2011 antogs Kommunfullmäktige i Timrå ( 64); Strategi för energieffektivisering, komplettering till det redan antagna Energi- och klimatprogram strategi , dnr KS/210:143. I den kompletterande strategin finns på sid 4-5 handlingsplanen för hanteringen av energieffektiviseringsstödet från Energimyndigheten. Miljö- och bygg

4 Protokoll Projektet SAMT - Hållbar affärsutveckling och förnyelse Dnr KS/2011: Uppdra till miljö- och byggkontoret och näringslivskontoret att delta i projektet SAMT under Finansiering sker inom befintliga budgetramar i berörda förvaltningar. 3. Uppdra till näringslivskontoret att utse representant i styrgruppen. 4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna medfinansieringsintyget. 5. Uppdra till miljö- och byggkontoret att återrapportera projektet till kommunstyrelsen varje kvartal. Miljö- och byggkontoret och näringslivskontoret har i skrivelse föreslagit att Timrå kommun skall delta i projektet SAMT - hållbar affärsutveckling i nätverk för ökad konkurrenskraft och förnyelse. En kommunal medfinansiering under 2 år( ) uppgår till totalt värde kr. Består dels av arbetstid ( kr), dels av kontantinsats om kr. föreslår att frågan om kommunal medfinansiering hänskjuts till budgetberedningen. Näringslivskontoret Miljö- och byggkontoret

5 Protokoll E.ON Elnäts ansökan om höjning av spänningsnivå till 40 kv inom områden ned nätkoncession (KS/2011:178) Dnr KS/2011: Avge yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt miljö- och byggkontorets förslag. 2. Kommunstyrelsen förutsätter att förslaget ligger inom kommunens försiktighetsprincip när det gäller strålningsrisk, samt att förslaget möjliggör planerad vindkraftsutbyggnad inom kommunen. E.ON Elnät har till Energimarknadsinspektionen ansökt om att få höja spänningsnivån från 24 kv till 40 kv inom de områden som bolaget har nätkoncession. Syftet med åtgärden är att underlätta utbyggnaden av vindkraft, dels genom att bygga ut näten, dels möjliggöra anslutning av el från vindkraft till E.ONs elnät. Detta är i linje med regeringens uttalade mål att öka vindkraftsproducerad el till 10 TWh år Eftersom utbyggnad av vindkraftsparker planeras och pågår i kommunen och angränsande kommuner är det angeläget att E.ON Elnät får tillstånd att höja spänningsnivån. E.ON Elnät Miljö- och byggkontoret Exp / 2010

6 Protokoll Försäljning av fastigheten Högbo till AB Timrå Dnr KS/2009: Godkänna kommunchefens och kultur- och teknikchefens skrivelse. 2. Uppdra till kommunledningskontoret och kultur- och teknikförvaltningen, om AB Timråbo har ett intresse att förvärva fastigheten, att vidta en opartisk värdering i enlighet med bifogad skrivelse. Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP) och Niklas Edén (C). Bakgrund: Kommunfullmäktige beslutade att ge kultur- och teknikchefen och kommunchefen i uppdrag att genomföra de åtgärder som krävs för att lagenligt möjliggöra affären. Lagligheten hade ifrågasatts vid beredningen av motionen. et i kultur- och tekniknämnden kunde anses strida mot gällande statsstödsregler samt lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bolag. Kommunchefens och chefen för kultur- och teknik förvaltningens yttrande: För att inte en försäljning skall komma i konflikt med statsstödsreglerna kan det ske på två sätt: Genom överlåtelse efter ett offentliggjort, öppet och villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas eller Med stöd av oberoende expertvärdering, varvid marknadsvärdet fastställs på grundval av allmänt accepterade marknadsindikatorer och värderingsstandarder. Om en försäljning av Högbo sker på någon av de ovannämnda principerna så förutsätter kommissionen att något statligt stöd ej har förekommit. Detta innebär således att det är möjligt att sälja fastigheten till AB Timråbo eller någon annan beroende på vald väg. Vi anser att kommunfullmäktige indirekt genom sitt beslut, att bifalla motionen, pekat ut AB Timråbo som tänkt köpare. Detta naturligtvis under förutsättning av att AB Timråbo i beslut anmäler sitt intresse.

7 Protokoll 7 Undertecknade föreslår därför att fastigheten Högbo säljs till marknadspris enligt en oberoende värdering. Detta innebär att det inte sker någon värdeöverföring till bolaget och då kan överlåtelsen inte heller anses innebära ett otillåtet kapitaltillskott till bolaget enligt lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Undertecknad anser också att det är väsentligt att om intresse finns från AB Timråbo att förvärva fastigheten att de i beslut anmäler sitt intresse. Eftersom bolaget har att iaktta affärsmässiga principer så skall dessa principer också ligga till grund för framtida investeringar i fastigheten Högbo. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslog bifall till punkten 1 och ändring i punkten 2: Att försäljning av fastigheten Högbo sker genom överlåtelse efter ett offentliggjort, öppet och villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbud antas. Ewa Lindstrand (S) förslog bifall till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Kultur- och teknik AB Timråbo

8 Protokoll Yttrande över betänkandet Likvärdiga förutsättningar - översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Dnr KS/2011:140 Kommunstyrelsen beslutar Avge yttrande till Finansdepartementet enligt kommunledningskontorets förslag. Regeringen beslutade i september 2008 att tillkalla en kommitté med uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Kommittén konstaterar att det saknas belägg för att inkomstutjämningen skulle vara tillväxthämmande och föreslår endast marginella förändringar för kommunerna. Kommitténs förslag påverkar samtliga delmodeller i kostnadsutjämningen. Utjämningsmodellen för individ- och familjeomsorg görs om helt, medan det för andra modeller sker mindre uppdateringar. För strukturbidraget föreslår kommittén att den del som kompenserar kommuner med hög arbetslöshet för merkostnader för näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder tas bort. Modellen för regleringsbidrag och regleringsavgift föreslås bli oförändrad. Kommitténs förslag att ta bort delar av strukturbidraget leder dock till att regleringsposten ökar. De förändringar som berör kommunerna föreslås träda ikraft den 1 januari Eftersom alla uppgifter som ligger till grund för beräkningar för 2013 ännu inte är kända, visar kommitténs beräkningar på utfallet av förslaget om det skulle ha införts Förslaget innebär då att Timrå kommun totalt skulle få ett ökat bidrag i utjämningssystemet med 597 kr per invånare, dvs. knappt 11 mnkr. har upprättat förslag till yttrande. Finansdepartementet

9 Protokoll Ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2011 Dnr KS/2011:7 Kommunstyrelsen beslutar Periodrapporten läggs till handlingarna. har upprättat ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2011.

10 Protokoll Revidering av placeringspolicy för Per Bergmans donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse Dnr KS/2011:118 Kommunstyrelsen beslutar 1. Anta Placeringspolicy för Per Bergmans Donationsstiftelse och August Bångs Skolstiftelse. 2. Upphäva Placeringsreglemente för Per Bergmans donationsfond och August Bångs skolstiftelse, fastställt av kommunstyrelsen , Ingå avtal med Stockholmsbörsen AB avseende integrerat handels- och clearingkonto för att möjliggöra utfärdande av s.k. covered calls enligt policyn. 4. Ansöka hos Nordea Bank AB om depåkredit/derivatlimit för att möjliggöra utfärdande av s.k. covered calls enligt policyn. 5. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtal enligt punkt 3 och ansökan enligt punkt 4 för Per Bergmans Donationsstiftelses räkning. Kommunstyrelsen beslutade 2005 om Placeringsreglemente för Per Bergmans donationsfond och August Bångs skolstiftelse. har nu sett över och uppdaterat detta dokument. För att benämningen på dokumentet ska överensstämma med Timrå kommuns Modell för styrdokument föreslås att det uppdaterade dokumentet ska benämnas Placeringspolicy för Per Bergmans Donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse. De förändringar som kan noteras är bl.a. att det föreslås bli tillåtet att inneha utländska räntebärande värdepapper. Utgivarens rating ska styra vilka värdepapper som får köpas. En föreslagen förändring är också att en liten andel räntebärande värdepapper med lägre rating än BBB ska få innehas, för att inte en snabb försäljning av värdepapper som har nedgraderats ska bli nödvändig. Maximalt innehav av andel aktier som noteras på övriga nordiska börser föreslås höjas från 10 % till 20 % av de totala placeringarna i aktier. För att tydliggöra vad som gäller för strukturerade produkter beskrivs dessa i förslaget till policy under egen rubrik. De har tidigare ingått i räntebärande värdepapper. Gränsvärden för innehav per tillgångsslag föreslås också kompletteras med tillgångsslaget strukturerade produkter.

11 Protokoll 11 Vad gäller optionshandel föreslås ingen förändring. Utfärdande av s.k. covered calls kräver dock att avtal ingås med Stockholmsbörsen samt att Per Bergmans Donationsstiftelse ansöker om en depåkredit/derivatlimit hos Nordea, så att de kan ombesörja utfärdande av köpoptioner för stiftelsens räkning.

12 Protokoll Nytt ägaruppdrag till Medelpads Räddningstjänstförbund finansiering Dnr KS/2011:184 Kommunstyrelsen beslutar 1. Överlämna frågan om finansiering av Timrås andel av satsning för att höja lönerna för brandmännen inom Medelpads Räddningstjänstförbund till budgetberedningen. 2. Ställningstagande till uppdraget i övrigt tas efter det att Medelpads Räddningstjänstförbund kvitterat uppdraget. Ägarkommunerna, dvs. Sundsvall, Timrå och Ånge, har under 2011 arbetat fram ett nytt uppdrag till Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF). Vid ägarråd den 6 maj beslutades att överlämna förslag till uppdrag till MRF för kvittering till ägarrådet i oktober och att uppdraget ska fastställas i respektive ägarkommuns fullmäktige senast den 31 december Uppdraget är kopplat till MRF:s budget/plan och på ägarrådet den 6 maj beslutades också att föreslå medlemskommunerna att göra en satsning utanför ordinarie lönerevision för att höja brandmännens löner och att MRF:s budgetram för 2012 ska utökas med de faktiska kostnaderna för detta, 1,4 mnkr. Detta skulle innebära en kostnadsökning med tkr för Timrå. föreslår att frågan om finansiering av detta överlämnas till budgetberedningen. Budgetberedningen

13 Protokoll Bäräng 1:10 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering Dnr KS/2009: Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Urban Zakrisson har i skrivelse den 2 november 2009, frågat om möjligheten att reglera del av kommunens fastighet Bäräng 1:10 till den egna fastigheten Bäräng 1:33. Anledningen är att uthuset som tillhör Zakrissons fastighet, av misstag placerades utanför den egna tomtgränsen på 1960-talet p.g.a. en felaktig utsättning av Hässjö kommun. Ett beslut om försäljning har fått avvakta ny detaljplan för Unnviken. Miljö- och byggkontoret har yttrat sig i ärendet. Köpare Lantmäteriet

14 Protokoll Fröland 1:1 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering Dnr KS/2011: Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Sundsvalls Expressbyrå AB har i skrivelse den 24 maj 2011, inkommit med förfrågan om att köpa ca 200 m 2 av kommunens fastighet Fröland 1:1 för att utöka den egna fastigheten Vivstamon 1:76. Anledningen är att arbetet kring industrispåret skulle underlättas. Stadsarkitekt Hans-Anders Kempe har yttrat sig i ärendet. Ägare till Vivstamon 1:76 (Sundsvalls Expressbyrå AB) Miljö- och byggkontoret Kultur- och teknik

15 Protokoll Fjäl 1:2 - försäljning Dnr KS/2011: Godkänna köpekontraktet. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna köpehandlingarna. Ägarna till fastigheten Fjäl 1:23 har gjort en muntlig förfrågan om möjligheten att förvärva den intilliggande fastigheten Fjäl 1:2. Fastigheten är belägen mellan järnvägen och gamla E4 och överlämnades år 1900 som gåva till Hässjö kommun av Sunds AB. Det tänkta ändamålet var en skolhustomt. Varken planarkitekt Håkan Eriksson eller kultur- och teknikchef Ronnie Söderlund har något emot att fastigheten säljs. Planarkitekten har påpekat att fastigheten ligger inom ett av utredningsområdena för ny järnväg, så marken får inte bebyggas. Ägarna till Fjäl 1:23 har av Trafikverket erbjudits köpa angränsande fastighet Fjäl 1:12. Priset på fastigheten Fjäl 1:2 är satt i nivå med Trafikverkets prissättning av fastigheter längs järnvägen som försålts efter inlösen och rivning av byggnader. Ägare av Fjäl 1:23 (Sellstedt/Häggkvist) Kultur- och teknikförvaltningen

16 Protokoll Strand 6:27 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering Dnr KS/2011: Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering avseende del av Strand 6: Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Ägarna av Strand 6:22 har i skrivelse den 13 maj 2011, inkommit med en förfrågan om att köpa delar av kommunens fastigheter Strand 6:27 och 5:121 för att utöka den egna fastigheten och få en naturlig tomt. Planarkitekt Håkan Eriksson och kultur- och teknikförvaltningen, Ronnie Söderlund, har yttrat sig i ärendet. har upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. Ägarna av Strand 6:22 (Sundell/Stadin) Lantmäteriet Kultur- och teknikförvaltningen Miljö- och byggkontoret

17 Protokoll Samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn- och ungdomar Dnr KS/2010:136 Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Birgitta Holm, Jonas Öhlund, Ingeborg Melin, Ann-Christin Isaksson och Susanne Wadell delredovisar uppdraget avseende samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn och ungdomar., Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har i skrivelse, den 12 maj 2010, upprättat förslag till samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn- och ungdomar. Kommunstyrelsen har, den 25 maj , beslutat att godkänna samverkansuppdraget mellan, Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Kommunstyrelsen betonar betydelsen av tidiga förebyggande åtgärder i samverkansuppdraget. Delredovisning av uppdraget skall göras i oktober månad Medel anvisas inom befintlig budget för, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen.

18 Protokoll Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens begäran om ramförstärkning avseende samverkan Dnr KS/2011: Se positivt på samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och vi förväntar oss att berörda nämnder klarar finansieringen för 2011 inom befintliga budgetramar. 2. Finansiering för 2012 hänskjuts till budgetberedningen. Den 25 maj 2010 beslutade kommunstyrelsen att godkänna samverkansuppdrag mellan kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen avseende barn och ungdomar samt att detta skulle finansieras inom dessa förvaltningars befintliga budgetramar. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har nu begärt 190 tkr vardera för finansiering av 1,0 tjänst som utvecklingsstrateg under resterande del av 2011 samt 250 tkr vardera för finansiering under konstaterar att de två nämnderna har erhållit en budgetram per nämnd (samt socialnämnden även en ram för försörjningsstöd) från kommunfullmäktige och att de i enlighet med kommunens styrmodell har till uppgift att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ramen. Enligt kommunens styrningsregler (avsnitt 4.2.7) ska framställningar om tilläggsanslag under löpande år normalt avvisas. Tidiga och samverkande insatser borde dessutom leda till minskade kostnader, vilket också framgår av beslutsunderlaget från socialnämnden. Detta borde innebära att nämnderna finner dessa insatser så pass angelägna att man prioriterar att finansiera 1,0 tjänst som utvecklingsstrateg med 50 % vardera inom befintlig budget Finansiering för 2012 föreslås hänskjutas till budgetberedningen. s tidigare behandling KS s behandling i kommunstyrelsen Kenneth Westberg (M) föreslog bifall till barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens begäran om finansiering om 190 tkr vardera för finansiering av 1,0 tjänst som utvecklingsstrateg under resterande del av 2011 samt 250 tkr vardera för finansiering under 2012.

19 Protokoll 19 Socialdemokraterna och vänsterpartiet förslog att se positivt på samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och vi förväntar oss att berörda nämnder klarar finansieringen för 2011 inom befintliga budgetramar samt att finansiering för 2012 hänskjuts till budgetberedningen. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat enligt socialdemokraterna och vänsterpartiet förslag. Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

20 Protokoll Socialnämndens begäran om utökad budget gällande försörjningsstöd Dnr KS/2011:125 Bordlägga ärendet tills delårsrapporten är tillgänglig för kommunstyrelsen. Socialnämnden inkom i maj med en begäran om utökad budgetram för försörjningsstödet med 3 mnkr T.o.m. april var underskottet för försörjningsstödet 1,4 mnkr. När kommunstyrelsen den 24 maj behandlade socialnämndens begäran beslutades att avvakta med ställningstagande till i september. Kommunfullmäktige avsatte i budgeten för mnkr för oförutsedda behov och medfinansiering av EU-projekt. I nuläget återstår ca 2,2 mnkr. Under tiden fram t.o.m. juli har underskottet fortsatt att öka för försörjningsstödet, till 2,7 mnkr. Mot bakgrund av att det som finns kvar av anslaget för oförutsedda behov inte räcker för att finansiera 3 mnkr i tilläggsbudget för försörjningsstödet och att även miljö- och byggnadsnämnden har begärt tilläggsanslag för bostadsanpassningen, föreslår kommunledningskontoret att socialnämnden beviljas 1 mnkr i tilläggsanslag för försörjningsstödet 2011, att finansieras från anslaget för oförutsedda behov. För att täcka de resterande 2 mnkr i begärt tilläggsanslag föreslås att socialnämnden får i uppdrag att redovisa en positiv budgetavvikelse med 2 mnkr för budgetramen exklusive försörjningsstöd Detta måste dock ses som en tillfällig åtgärd 2011, som inte påverkar budgetramen för 2012 och framåt. s tidigare behandling Kommunstyrelsen , 174 Socialnämnden

21 Protokoll Riktlinjer i finansfrågor med tillämpningsanvisningar Dnr KS/2011:117 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Anta Riktlinjer i finansfrågor. 2. Upphäva Regler för medelsförvaltningen penninghantering i Timrå kommun, fastställda av kommunfullmäktige , reviderade Upphäva Regler för Timrå kommuns borgensåtaganden, beslutade av kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att anta Riktlinjer i finansfrågor, anta Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer i finansfrågor. Kommunfullmäktige beslutade 1999 om Regler för medelsförvaltningen penninghantering i Timrå kommun beslutade fullmäktige om Regler för Timrå kommuns borgensåtaganden. har nu sett över och uppdaterat dessa två styrande dokument. Regler för borgensåtaganden föreslås ingå i de nya Riktlinjer i finansfrågor, som beslutas av kommunfullmäktige. Riktlinjerna syftar bl.a. till att fastställa övergripande mål för kommunens finansförvaltning samt att säkerställa att kommunen genom riktlinjerna uppfyller Kommunallagens krav avseende regler för medelsförvaltning. I Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer i finansfrågor ska kommunstyrelsen fastställa anvisningar för det löpande arbetet med finansfrågor. Kommunfullmäktige

22 Protokoll Sammanträdesdagar 2012 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Beredningsförslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: Fastställa sammanträdesdagar 2012 enligt kommunledningskontorets förslag (bilägges protokollet). För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande har kommunledningskontoret upprättat sammanträdesdagar 2012 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

23 Protokoll Leader Timråbygd: nominering av ordinarie styrelseledamot Dnr KS/2011: Godkänna avsägelsen. 2. Utse Jan-Christer Jonsson (S) som ordinarie ledamot till styrelsen för Ideella Föreningen Timråbygd för tiden intill föreningens första årsmöte efter kommunalvalet Ideella föreningen Timråbygd svarar för Leader-arbetet i Timrå kommun. Föreningens styrelse består av tre ordinarie ledamöter för vardera det offentliga, näringslivet och föreningslivet samt totalt tre ersättare. En av de tre ordinarie platserna för det offentliga besätts f.n. av en representant för Svenska Kyrkan. Praxis är att kommunstyrelsen nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare från den politiska majoriteten samt en ordinarie ledamot från oppositionen. Kommunstyrelsen beslöt tidigare i år (KS/2011:109) att som representant för den politiska majoriteten nominera Gunilla Pontén (s) till ordinarie ledamot i styrelsen. Samtliga av kommunstyrelsen nominerade valdes in i föreningens styrelse vid ordinarie årsmöte Gunilla Pontén har avsagt sig sina kommunala uppdrag och ett fyllnadsval behöver ske via extra årsmöte i föreningen. Ideella föreningen Timråbygd ska aktivt arbeta för en positiv utveckling av landsbygden i Timrå. Målen är främst att genomföra EU:s landsbygdsprogram Leader. Verksamheten består i betydande utsträckning av stöd till lokala projektaktiviteter. Det är värdefullt att styrelsens ledamöter känner ett engagemang för landsbygdsutveckling och närliggande frågor. Nominerad ledamot Ideella Föreningen Timråbygd Mats Nilsson

24 Protokoll Befolkningsmålgruppens arbete - information Informationen läggs till handlingarna. Kommunchef Stig Fagerström och utvecklingssekreterare Katarina Johansson Borg informerar om befolkningsmålgruppens arbete.

25 Protokoll Skolutvecklingen, nybygget av Sörbergeskolan - information Informationen läggs till handlingarna. Kultur- och teknikchef Ronnie Söderlund och Tommy Sepänmaa informerar om utvecklingen av nya Sörbergeskolan.

26 Protokoll Delegationsbeslut - kommunchefen - Anmälan Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Nr 11/11 - Förändring av beslutsattestanter 2011, Ansvar 140 Samhällsenheten, ny attestant Klas Lundgren.

27 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2011:41 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 19/2011 omplacering av tidigare upptagna lån (obj nr 21607, 21701, 21807). Efter infordrande av offerter har Kommuninvest i Sverige AB antagits som ny långivare. Lånebelopp kr. Kapital- och räntebindningstid Ränta 3,35 %. Objekt nr Nr 20/ omplacering av tidigare upptaget lån (obj nr 21403). Efter infordrande av offerter har Nordea antagits som ny långivare. Lånebelopp kr. Kapital- och räntebindningstid rörligt, dag för dag. Ränta per kl ,624 %.

28 Protokoll KS-uppdrag - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av KS-uppdrag.

29 Protokoll Anmälan av informationsärenden Informationen läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har följande information inkommit till kommunledningskontoret. Länsstyrelsen i fråga om betydande miljöpåverkan avseende bro över kanal vid Bergeforsen, den 22 juni i fråga om betydande miljöpåverkan avseende bro över kanal vid Bergeforsen, den 22 juni Arbetsmiljöverket Föranmälan av inspektion, vid förskolan Örnen den 23 augusti 2011 kl samt Laggarbergs förskola den 22 augusti 2011 kl , daterad 27 juli Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och SKL om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas psykiska hälsa, den 17 juni Regeringskansliet Socialdepartementet Fortsatt föräldrar om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, 29 juni Overhalla kommune Tack mejl för blommorna från Overhalla kommune den 29 juli Hallsbergs kommun Svältkatastrofen i Afrika, utmaning att skänka 1 krona/invånare till Läkare utan gränser, den 9 augusti Protokoll E.on Värme Timrå AB, styrelsen, 20 maj Timrå Vatten AB, styrelsen, 20 juni AB Timråbo, Extra bolagsstämma, 17 augusti 2011.

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer