VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej 159,160 Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson, Vilhelmina Ingrid Ericsson Helen Gavelin Rickard Norberg ej 129 Bengt Bergsten Bernt Dahlberg 108,109, 134, 159,160 Margaretha Löfgren ej 108,109 Katharina Hahlin Åsa Össbo 129 Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Marianne Näslund, förvaltningsekonom Lars Ekbäck, ekonomichef Ingrid Ericsson Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Åke Nilsson ej 112 Gunilla Prång 112 Justerande... Ingrid Ericsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Ulrika Österström

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 96 Ks 92 Ks 37 Au 20 Ks 168 Au 304 Au /14-15 Kfm 7 Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll. Au Motion ang. stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll har inkommit från Ewa Hed. Under mina drygt 30 år vid Norgefarargården i Klimpfjäll har jag sett utvecklingen i ett gammalt kulturhus och behoven som ökar i takt med turistströmmarna när jag öppnade Norgefarargården hade jag öppet en vecka idag har jag öppet flera månader om året (och tar emot bokningar året runt) för att kunna ta emot gäster från hela världen. Marknadsföringen sker via hemsidor, Facebook, annonser och helt enkelt att gästerna sprider vidare rekommendationer efter att ha besök gården. Jag har anpassat mig efter de ökade behoven och efterfrågan genom att ha en gårdsbutik inne i det gamla stallet för höstar. Detta användes förr för de hästar som kom och gick med människor längs den historiska Norgefararleden. Att göra om stallet till gårdsbutik var en idé jag fick från ett besök på Shetlandsöarna där de tar tillvara alla gamla byggnader för att göra det till levande museer av alla de slag. Inget ska rivas. Efter att gårdsbutiken kom till kan en eller flera bussar och grupper stanna och se sig omkring, bli guidade, medan andra hälften av gruppen får äta och fika. Eljest skulle det inte gå. Norgefarargården har utvecklats så att jag törs påstå det är ett av de populäraste besöksmålen i kommunen. Därför har tiden kommit dithän att den ruin som ligger bredvid gården bör bli återuppbyggd. Denna ruin var en gång en präktig stenladugård, unik för bygden eftersom gårdens ägare hade det bättre ställt ekonomiskt och kunde kosta på sig en iögonenfallande ladugård för sina kräk. Bonden, Olov Holmgren, skröt att hans ladugård var så stor att om en kviga blev betäckt innan hon gick in i den hade hon kalvat innan hon kom ut på andra sidan. De äldre byborna minns sådana skämt och framförallt den fina ladugården, som nu ligger som en sorglig syn i ett trassel av stockar, stenar och småbjörkar.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 96 (forts) Ks 92 (forts) Ks 37 (forts) Au 20 (forts) Ks 168 (forts) Au 304 (forts) Au 196 (forts) Kfm 7 (forts) Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll. En återuppbyggnad av denna stenladugård vore positivt inte bara för det historiska bevarandet och utvecklingen av en av kommunens populäraste turistmål. Den skulle också kunna fungera som en lokal anpassad till större grupper och för hela bygden. Slitaget på Norgefarargården är oundviklig efter de hundratals människor som besöker den varje sommar. Golven på övervåningen buktar och de yttre lagren slits ned av skor, rullstolar och regn och snö som dras in. När musikkvällar arrangeras eller stora bussgrupper ska fika får alla trängas eller äta i omgångar. Visst är det roligt att så många vill besöka gården, men ett hus från 1800-talet har sina begränsningar. En större lokal i stenladugården skulle avlasta gården oerhört mycket och kunna ordna arrangemang som nu är omöjligt eller mycket svår och trångt i Norgefarargården. Givetvis skulle en återuppbyggnad inte bara gynna gårdens verksamhet och bevarande, genom utställningar och kanske en museiverksamhet kan lokalen fungera som samlingsplats för hela lokalhistorien. Om nybyggare och samers strapatser på handelsfärder i vårt gränsområde. Sverige och Norge. Kultsjödalen-Susendal. Vilhelmina- Hattfjelldal. I Vilhelmina kommun finns det många smultronställen. Med fjäll, skogar, sjöar samt ett enormt natur och rikligt friluftsliv. Vi har fina lokaler med nya inslag samt med historiska inslag inne på samhället. Den nya Vilhelmina arenan är ett exempel på att vi vill satsa på framtiden. Utvecklingen och näringen är viktig för att folk ska trivas och kunna nyttja sina fritidsintressen, kulturen och trivseln där vi kan mötas och ha trevligt tillsammans. En uppbyggnad av stenladugården vore ett viktigt steg i denna riktning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 92 (forts) Ks 96 (forts) Ks 37 (forts) Au 20 (forts) Ks 168 (forts) Au 304 (forts) Au 196 (forts) Kfm 7 (forts) Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll. Jag hoppas att Vilhelmina ser positivt på och förstår bredden hur viktig denna byggnad blir för området. Utställningar inryms och det kan vara öppet hela året. Samtidigt med återuppbyggnaden kan kurser och utbildningar för unga ske i konsten att timra och belägga med sten som ursprunget var. Ett gammalt hantverk som ger framtida jobb. Genom fotodokumentation kan projektet bevaras och spridas vidare i någon form. Det är nock inte varje dag en gammal stenladugård byggs! Därför föreslår jag att: Bygdemedel ska användas till uppbyggnaden av stenladugården. Det är här uppe mellan fjällen bygdemedlen ska användas som gagnar alla. att: Snarast och med det fortaste raket fart kommunen ser positivt på projektet STEN Klimpfjäll och att påbörja projektet KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Au Motionen är under beredning och kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att återuppta ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 96 (forts) Ks 92 (forts) Ks 37 (forts) Au 20 (forts) Ks 168 (forts) Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården Ks Kommunchefen uppger att ärendet inte har beretts färdigt. att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet ytterligare. Au Yttrande har upprättats av bibliotekschef och kulturansvarig Mona-Lisa Wallin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta kostnadsberäkning avs upprustning av stenladugården i Klimpfjäll att därmed förklara motionen besvarad. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson och Katharina Hahlin. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta kostnadsberäkning avs upprustning av stenladugården i Klimpfjäll att därmed förklara motionen besvarad.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 96 (forts) Ks 92 (forts) Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården Ks att uppdra till kommunchefen att upprätta en kostnadsberäkning över upprustningsåtgärderna. att slutligen upprätta förslag till motionssvar vid kommunstyrelsens sammanträde Riksbyggen redovisar i skrivelse att en tidigare kostnadsberäkning nuvärdesberäknats och en upprustning idag skulle innebära en investering om c:a 4 Mkr. Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna kostnadsberäkningen från Riksbyggen daterad till budgetremissen 2015 att med detta förklara motionen besvarad. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg, Anita Johansson, Eva Hed, Katharina Hahlin, Bengt Bergsten och Margaretha Löfgren. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 96 (forts) Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att överlämna kostnadsberäkningen från Riksbyggen daterad till budgetremissen 2015 att med detta förklara motionen besvarad.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks /14-27 Au 92 Dnr14/Ks Årsredovisning Vilhelmina Bostäder AB 2013 Au Vilhelminabostäder AB inkommer med årsredovisning samt revisionsberättelse för Av årsredovisningen framkommer bl.a att 2013 års resultat uppgår till tkr. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att att notera redovisningen att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige för delgivning. att notera redovisningen att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige för delgivning.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Hattfjelldal kommun Ks 98 Au 93 Dnr13/Ks Planprogram snöskotertrafik Hattfjelldal Au Hattfjelldal kommun översänder i skrivelse en redovisning över hur kommunen planerar att arbeta med anläggning av skoterleder i kommunen. Arbetet kommer bl.a beskriva effekter för folkhälsan och renskötsel samt hur trafiken går att planera i relation till befintligt friluftsliv och skyddsområden. Vilhelmina kommun anser att den planering som presenteras känns gedigen och heltäckande. Föreningen Sagavägen har hos Botnia Atlantica ansökt om en förstudie som ska beskriva förutsättningarna för att anlägga en skoterled, Sagaleden, mellan Mosjön och Örnsköldsviks kommun, genom Åsele och Vilhelmina kommuner. Vilhelmina kommun rekommenderar Hattfjelldal kommun att speciellt studera lämpliga överfartspunkter mellan Vilhelmina kommun och Grane kommun för denna led. Inom Vilhelmina kommun finns idag ett omfattande ledsystem, c:a 150 mil. Kommunen samverkar med Vilhelminabygdens skoterorganisation. Inom föreningen har under åren en omfattande kompetens byggts upp där Hattfjelldals kommun kan få erfarenheter och tips tel ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat yttrande. att godkänna upprättat yttrande.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 99 Au 94 Dnr14/Ks Remiss En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds2014:10) Au Statliga myndigheter beslutar efter bemyndigande från regeringen om föreskrifter och allmänna råd. I vissa fall kan föreskrifterna medföra att nya krav ställs på staten, kommuner och landsting. Regeringen har i budgetpropositionen för 2014 anfört att det finns en risk för att statliga myndigheters reglering av kommunal verksamhet blir allt för långgående, och därmed kan innebära intrång i den kommunala självstyrelsen. I promemorian föreslås att regeringens medgivande ska inhämtas innan föreskrifter beslutas som kan få inte oväsentliga effekter på kostnader och intäkter för staten, kommuner eller landsting. Ett yttrande har upprättats där Vilhelmina kommun har inget att erinra mot det upprättade förslaget. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. att godkänna upprättat yttrande.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks /28-32 Au 97 Dnr14/Ks Översyn av barnomsorgstaxor och avgifter Au Utbildningsnämnden har beslutat att se över barnomsorgstaxor och avgifter. Utbildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta en minimiavgift på 500 kr/månad att föreslå kommunfullmäktige att införa en ny timtaxa på 15/20 kr/tim att föreslå kommunfullmäktige anta en anpassning av maxtaxan för allmän förskola dvs för de som använder mer än de kostnadsfria 15 tim/vecka. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att att anta en minimiavgift på 500 kr/månad att införa en ny timtaxa på 15kr/tim förskola och 20 kr/tim fritidshem att anta en anpassning av maxtaxan för allmän förskola dvs för de som använder mer än de kostnadsfria 15 tim/vecka. att införa den nya taxan Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 100 (forts) Dnr14/Ks Översyn av barnomsorgstaxor och avgifter KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att anta en minimiavgift på 500 kr/månad att införa en ny timtaxa på 15kr/tim förskola och 20 kr/tim fritidshem att anta en anpassning av maxtaxan för allmän förskola dvs för de som använder mer än de kostnadsfria 15 tim/vecka. att införa den nya taxan

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks /34-36 Au 99 Dnr14/Ks Belysning konstgräsplan Au Skrivelse inkom till Utvecklingsenheten angående Möjlighet till bättre träning där Vilhelmina IK:s B-flickor framför att de skulle vilja att Vilhelmina kommun köper in belysning till konstgräsplanen för att den skall kunna användas bättre under större del av året. Säsongen skulle kunna förlängas framförallt på hösten då mörkret på kvällarna gör att det inte går att träna. Anläggningschef Ulf Nenzén har i en beredning tagit fram vilka kostnader som Vindelns kommun hade i samband istallering av elljus 2013 samt en ungefärlig driftkostnadstimme. Förslag till beslut att uppdra till utvecklingsenheten att kontakta Vilhelmina IK fotboll och fortsätta diskussionerna kring elljus på konstgräsplanen att investeringskostnaden ansöks om i investeringsmedel för år 2015 att återrapportera till kommunstyrelsens sammanträde 20 maj att särskilt besvara Vilhelmina IK:s B-flickor på deras skrivelse och informera om ärendets gång ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till utvecklingsenheten att kontakta Vilhelmina IK fotboll och fortsätta diskussionerna kring elljus på konstgräsplanen att återrapportera till kommunstyrelsens sammanträde 20 maj att särskilt besvara skrivelse från Vilhelmina IK:s B-flickor och informera om ärendets gång.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 101 (forts) Dnr14/Ks Belysning konstgräsplan Yttrande i ärendet vidare avges av Rickard Norberg, Mikael Österberg, Bernt Dahlberg, Helen Gavelin, Åke Nilsson och Åsa Össbo att uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut om investering ur bygdeavgiftsmedel samt kommunens investeringsmedel sedan ärendet beretts vidare.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 102 Au /37 Au 26 Dnr13/Ks Skrivelse från Skolsköterskor i Södra Lappland ang.vaccinationer Au En skrivelse till kommunstyrelserna i Södra Lappland från Skolsköterskorna i ovanstående kommunerna har inkommit. För att minska framtida förekomst av livmoderhalscancer togs ett regeringsbeslut om att HPV-vaccination skulle införas i det allmänna vaccinationsprogrammet, från den 1 januari 2010 för flickor födda 1999 (3 vaccinationstillfällen/flicka och år) när de går i årskurs 5-6. Statsbidrag utbetalas till kommunerna för att täcka skolhälsovårdens ökade arbetsbelastning vid HPV-vaccinationerna, ca 400 kr/flicka och år som ska vaccineras. Gemensamt för ovanstående kommuner är att detta bidrag inte kommit/kommer skolhälsovården till del! Idag är vaccinationerna en mycket stor del av skolhälsovårdens uppdrag och det planeras att lägga till ytterligare vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet. Från överfördes dessutom ansvaret för vaccinationer för nyanlända skolbarn från landstinget till kommunernas skolhälsovård. Detta har gjorts utan några utökade resurser. Vaccinationsuppdraget ökar skolsköterskans arbetstyngd avsevärt. Vi anser därför att bidraget för HPV-vaccinationerna som ingår i det generella statsbidraget ska gå till skolhälsovården, för utökad skolsköterskeresurs och/eller till kompetenshöjande åtgärder. Vi emotser snabb ärendehantering och återkoppling till skolsköterskorna i respektive kommun. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till Utbildningsnämnden för yttrande.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 102 (forts) Au 100 (forts) Dnr13/Ks Skrivelse från Skolsköterskor i Södra Lappland ang.vaccinationer Au Förvaltningschef Lena Oscarsson har upprättat ett förslag med beslutsrekommendation att under 2014 av det utökade statsbidraget avsätta sammanlagt kr till kompetenshöjande åtgärder för Vilhelmina kommuns skolsköterskor. Utbildningsnämnden har beslutat att anta förslaget och överlämna det till kommunstyrelsen ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avslå framställningen från utbildningsnämnden då de generella statsbidragen fördelas i budget varje verksamhetsår. Ett bifall till utbildningsnämndens förslag skulle innebära att finansieringen måste ombudgeteras för Mikael Österberg och Gunilla Prång yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Ewa Hed, Ingrid Ericsson, Åsa Össbo och Åke Nilsson att avslå framställningen från utbildningsnämnden då de generella statsbidragen fördelas i budget varje verksamhetsår. Ett bifall till utbildningsnämndens förslag skulle innebära att finansieringen måste ombudgeteras för Bengt Bergsten, PA deltar inte i beslutet.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 103 Au /1-2 Au 102 Dnr14/Ks Lokalgatan Au ICA Tallen planerar för en tillbyggnad och för att ansluta lastområdet behöver man göra en del förändringar för den tunga trafiken, breddning av väg samt anläggande av vändplan. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att begära tekniska enhetens yttrande. Au Yttrande har upprättats av tekniska enheten. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Åke Nilsson förslår kommunstyrelsen besluta att ur investeringsmedel anvisa :- för investeringar i samband med ombyggnad av Lokalgatan att överskjutande kostnader svarar exploatören för i samråd med Vilhelmina kommun att uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till skötselavtal. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg och Bernt Dahlberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 103 (forts) Dnr14/Ks Lokalgatan att ur investeringsmedel anvisa :- för investeringar i samband med ombyggnad av Lokalgatan att överskjutande kostnader svarar exploatören för i samråd med Vilhelmina kommun att uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till skötselavtal

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 MBN Ks /3-8 Au 108 Dnr12/Ks Förslag till detaljplan för Kittelfjäll 1:450 Au Förslag till detaljplan för samråd/granskning har inkommit. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till detaljplan för Kittelfjäll 1:450. att meddela att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till detaljplan för Kittelfjäll 1:450.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 VIK Kommunchefen Tekniska enheten Ks 105 Au 109 Au 105 Dnr13/Ks VIK-huset, Tallåsvägen 34 Au Vilhelmina IK huvudstyrelse anger i skrivelse att de med anledning av fastighetens ekonomi inte längre kan leva upp till förbindelsen i samarbetsavtalet (erbjuda ideella föreningar och organisationer hyresfria lokaler). Vilhelmina IK säger därför upp avtalet med Vilhelmina kommun och erbjuder kommunen att förvärva fastigheten Tallåsen 1:1 för en köpeskilling av 10kr (tio kronor). ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att kontakta VIK att återuppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde Au Kommunchefen redovisar de överläggningar som skett med Vilhelmina IK. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen besluta att förvärva fastigheten Tallåsen 1:1 för en köpeskilling av 10 kr från , att uppdra till kommunchefen att utreda framtida användningsområden för fastigheten, samt säga upp nuvarande avtal med Vilhelmina IK att upphöra

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 105 (forts) Dnr13/Ks VIK-huset, Tallåsvägen 34 Yttrande i ärendet avges vidare av Ingrid Ericsson, Anita Johansson, Bengt Bergsten, Eva Hed, Bernt Dahlberg, Rickard Norberg, Margaretha Löfgren och Katharina Hahlin. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. att förvärva fastigheten Tallåsen 1:1 för en köpeskilling av 10 kr från att uppdra till kommunchefen att utreda framtida användningsområden för fastigheten att säga upp nuvarande avtal med Vilhelmina IK att upphöra

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 106 Au 110 Dnr14/Ks Remiss-regional handlingsplan för klimatanpassning Au Länsstyrelsen fick år 2009 i uppdrag att samordna det regionala arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. År 2013 kompletterades uppdraget till att även omfatta arbetet med att följa upp det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå. Länsstyrelserna ska efter samråd med berörda aktörer utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning till vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Målet med handlingsplanen är att skapa en vägledning för att aktivt möta klimatförändringar. Handlingsplanen vänder sig främst till politiker och tjänstemän på länets kommuner, regionala aktörer, organisationer, lokala och regionala företag Ett yttrande har upprättats. Vilhelmina kommun ställer sig bakom de föreslagna insatserna på så väl regional som lokal nivå. Ett förändrat klimat kommer att generera både kostnader och möjligheter. Kostnaderna kommer i stor utsträckning att belasta den offentliga förvaltningen. Ökade intäkter kommer till största delen uppstå i det privata näringslivet, men här är ojämlikheten mellan olika näringar stor. En analys av hur risker och kostnader som uppstår i ett förändrat klimat fördelas kan var användbar. Mycket av klimatanpassningsinsatserna måste ske på lokal nivå och kommunen är således en mycket viktig aktör i detta arbete. För att möjliggöra för kommuner att ta denna roll kommer ekonomist stöd och nationella åtagande att vara avgörande. Den Regionala handlingsplanen och den kommunvisa analysen som länsstyrelsen genomfört är bra exempel på stödjande insatser.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 106 (forts) Au 110 (forts) Dnr14/Ks Remiss-regional handlingsplan för klimatanpassning ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat yttrande. att godkänna upprättat yttrande.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 107 Au 111 Dnr14/Ks Verksamhetsöverlåtelse och förfrågan om medgivande till överlåtelse av markavtal. Au E.ON översänder i skrivelse förfrågan om medgivande till överlåtelse av markavtal rörande fjärrvärmeledningar inom Vilhelmina kommun med anledning av att företaget sålt delar av sin fjärrvärmeverksamhet till Solor energi. Solor energi kommer att driva aktuell verksamhet i företaget VASS Värmeanläggningar i Sverige AB. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att nuvarande avtal med E.ON Värme Sverige AB får överlåtas till VASS Värmeanläggningar i Sverige AB. att godkänna att nuvarande avtal med E.ON Värme Sverige AB får överlåtas till VASS Värmeanläggningar i Sverige AB.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Margaretha Löfgren Föräldrar Ks /9 Au 112 Dnr06/Ks Busslinje 425 via byavägen i Lövliden Au Busslinje 425 går via byavägen i Lövliden fram till En skrivelse har inkommit från föräldrar där önskan är att linjen fortsättningsvis ska gå via byavägen i Lövliden även nästa termin och under deras barns grundskolegång. Mikael Österberg yrkar att ärendet ska handläggas av utbildningsnämnden. Åke Nilsson yrkar att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen besluta att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Mikael Österberg, S reserverar sig mot beslutet. - Margaretha Löfgren anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. Mikael Österberg yrkar att ärendet ska handläggas av utbildningsnämnden. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 108 (forts) Dnr06/Ks Busslinje 425 via byavägen i Lövliden att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Mikael Österberg S, reserverar sig mot beslutet. -

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Margaretha Löfgren Föräldrar Ks /10 Au 113 Dnr14/Ks Skolskjutsärende Klingerbacken Au En skrivelse har inkommit där man ansöker om förlängd skolskjutstrafik i Klingerbacken. Mikael Österberg yrkar att ärendet ska handläggas av utbildningsnämnden. Åke Nilsson yrkar att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen besluta att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Mikael Österberg, S reserverar sig mot beslutet. Margaretha Löfgren anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. Mikael Österberg yrkar att ärendet ska handläggas av utbildningsnämnden. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson, Rickard Norberg och Bengt Bergsten. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 109 (forts) Dnr14/Ks Skolskjutsärende Klingerbacken att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Mikael Österberg S, reserverar sig mot beslutet. -

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks /11-14 Au 114 Dnr14/Ks Avsiktsförklaring och finansieringsplan 2015 Region 8. Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. att inarbeta Vilhelmina kommuns andel, :- i 2015 års budget.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Partnerskap Inland Ks /15-19 Au 115 Dnr14/Ks Missiv-angående att bilda ett gemensamt lokalt utvecklingsområde. Au Kommunalförbundets direktion Partnerskap Inland vill med denna skrivelse lyfta frågan i medlemmarnas kommunstyrelser om bildande av ett gemensamt lokalt utvecklingsområde. Ett sådant samarbete skulle stärka samarbetet i Akademi Norr och göra kommunerna konkurrenskraftigare i ett nationellt perspektiv. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Eva Hed, Rickard Norberg, Bengt Bergsten och Ingrid Ericsson. att i första hand ingå i utvecklingsområde med Region 8 och i andra hand med Trekommungruppen, Dorotea-Vilhelmina-Åsele.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks /20-53 Au 116 Dnr14/Ks Akademi Norr ansvarsfrihet 2013 Au Beslut om ansvarsfrihet år 2013 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr. I revisionsberättelsen förslås att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. Gunilla Prång blir ordförande. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att direktionen i Partnetskap Inland- Akademi Norr beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. Gunilla Prång övertar ordförandeskapet vid behandling av detta ärende. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att direktionen i Partnetskap Inland- Akademi Norr beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Ks / Au 118 Dnr12/Ks Slutrapport Förtroendemannautredningen Au Förtroendemannautredningen överlämnar slutrapport Kommunfullmäktige föreslås besluta att för kommande mandatperiod bibehålla nuvarande nämndsorganisation. att antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och nämnderna är oförändrat under kommande mandatperiod. att fastställa upprättat förslag till arvodes- och ersättningsreglemente med tillhörande bilaga. att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. att fastställa regler för kommunalt partistöd Vilhelmina kommun. att fastställa upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden samt utbildningsnämnden. att styrelsen och nämnderna vid specifika tillfällen kan ha öppna sammanträden. att möjlighet ska finnas för förtroendevalda att nyttja beslutsfattande på distans enligt de närmare bestämmelser som styrelsen eller nämnderna bestämmer om, att beslutsfattande på distans inte ska omfatta sammanträden med kommunfullmäktige, att den enskildes tekniska utrustning och programvaror för beslutsfattande på distans bekostas av den enskilde ledamoten,

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Kommunstyrelsen 2014-03-04

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Kommunstyrelsen 2014-03-04 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen den 4 mars 2014, kl. 08.00-14.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare:

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare: 1(12) 2005-12-19 Plats och tid: Centrumhuset, i Färgelanda 2005-12-19 kl. 14.00 15.10 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Bo Johansson (kd) Ove Qvick

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer