VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej 159,160 Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson, Vilhelmina Ingrid Ericsson Helen Gavelin Rickard Norberg ej 129 Bengt Bergsten Bernt Dahlberg 108,109, 134, 159,160 Margaretha Löfgren ej 108,109 Katharina Hahlin Åsa Össbo 129 Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Marianne Näslund, förvaltningsekonom Lars Ekbäck, ekonomichef Ingrid Ericsson Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Åke Nilsson ej 112 Gunilla Prång 112 Justerande... Ingrid Ericsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Ulrika Österström

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 96 Ks 92 Ks 37 Au 20 Ks 168 Au 304 Au /14-15 Kfm 7 Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll. Au Motion ang. stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll har inkommit från Ewa Hed. Under mina drygt 30 år vid Norgefarargården i Klimpfjäll har jag sett utvecklingen i ett gammalt kulturhus och behoven som ökar i takt med turistströmmarna när jag öppnade Norgefarargården hade jag öppet en vecka idag har jag öppet flera månader om året (och tar emot bokningar året runt) för att kunna ta emot gäster från hela världen. Marknadsföringen sker via hemsidor, Facebook, annonser och helt enkelt att gästerna sprider vidare rekommendationer efter att ha besök gården. Jag har anpassat mig efter de ökade behoven och efterfrågan genom att ha en gårdsbutik inne i det gamla stallet för höstar. Detta användes förr för de hästar som kom och gick med människor längs den historiska Norgefararleden. Att göra om stallet till gårdsbutik var en idé jag fick från ett besök på Shetlandsöarna där de tar tillvara alla gamla byggnader för att göra det till levande museer av alla de slag. Inget ska rivas. Efter att gårdsbutiken kom till kan en eller flera bussar och grupper stanna och se sig omkring, bli guidade, medan andra hälften av gruppen får äta och fika. Eljest skulle det inte gå. Norgefarargården har utvecklats så att jag törs påstå det är ett av de populäraste besöksmålen i kommunen. Därför har tiden kommit dithän att den ruin som ligger bredvid gården bör bli återuppbyggd. Denna ruin var en gång en präktig stenladugård, unik för bygden eftersom gårdens ägare hade det bättre ställt ekonomiskt och kunde kosta på sig en iögonenfallande ladugård för sina kräk. Bonden, Olov Holmgren, skröt att hans ladugård var så stor att om en kviga blev betäckt innan hon gick in i den hade hon kalvat innan hon kom ut på andra sidan. De äldre byborna minns sådana skämt och framförallt den fina ladugården, som nu ligger som en sorglig syn i ett trassel av stockar, stenar och småbjörkar.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 96 (forts) Ks 92 (forts) Ks 37 (forts) Au 20 (forts) Ks 168 (forts) Au 304 (forts) Au 196 (forts) Kfm 7 (forts) Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll. En återuppbyggnad av denna stenladugård vore positivt inte bara för det historiska bevarandet och utvecklingen av en av kommunens populäraste turistmål. Den skulle också kunna fungera som en lokal anpassad till större grupper och för hela bygden. Slitaget på Norgefarargården är oundviklig efter de hundratals människor som besöker den varje sommar. Golven på övervåningen buktar och de yttre lagren slits ned av skor, rullstolar och regn och snö som dras in. När musikkvällar arrangeras eller stora bussgrupper ska fika får alla trängas eller äta i omgångar. Visst är det roligt att så många vill besöka gården, men ett hus från 1800-talet har sina begränsningar. En större lokal i stenladugården skulle avlasta gården oerhört mycket och kunna ordna arrangemang som nu är omöjligt eller mycket svår och trångt i Norgefarargården. Givetvis skulle en återuppbyggnad inte bara gynna gårdens verksamhet och bevarande, genom utställningar och kanske en museiverksamhet kan lokalen fungera som samlingsplats för hela lokalhistorien. Om nybyggare och samers strapatser på handelsfärder i vårt gränsområde. Sverige och Norge. Kultsjödalen-Susendal. Vilhelmina- Hattfjelldal. I Vilhelmina kommun finns det många smultronställen. Med fjäll, skogar, sjöar samt ett enormt natur och rikligt friluftsliv. Vi har fina lokaler med nya inslag samt med historiska inslag inne på samhället. Den nya Vilhelmina arenan är ett exempel på att vi vill satsa på framtiden. Utvecklingen och näringen är viktig för att folk ska trivas och kunna nyttja sina fritidsintressen, kulturen och trivseln där vi kan mötas och ha trevligt tillsammans. En uppbyggnad av stenladugården vore ett viktigt steg i denna riktning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 92 (forts) Ks 96 (forts) Ks 37 (forts) Au 20 (forts) Ks 168 (forts) Au 304 (forts) Au 196 (forts) Kfm 7 (forts) Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll. Jag hoppas att Vilhelmina ser positivt på och förstår bredden hur viktig denna byggnad blir för området. Utställningar inryms och det kan vara öppet hela året. Samtidigt med återuppbyggnaden kan kurser och utbildningar för unga ske i konsten att timra och belägga med sten som ursprunget var. Ett gammalt hantverk som ger framtida jobb. Genom fotodokumentation kan projektet bevaras och spridas vidare i någon form. Det är nock inte varje dag en gammal stenladugård byggs! Därför föreslår jag att: Bygdemedel ska användas till uppbyggnaden av stenladugården. Det är här uppe mellan fjällen bygdemedlen ska användas som gagnar alla. att: Snarast och med det fortaste raket fart kommunen ser positivt på projektet STEN Klimpfjäll och att påbörja projektet KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Au Motionen är under beredning och kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att återuppta ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 96 (forts) Ks 92 (forts) Ks 37 (forts) Au 20 (forts) Ks 168 (forts) Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården Ks Kommunchefen uppger att ärendet inte har beretts färdigt. att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet ytterligare. Au Yttrande har upprättats av bibliotekschef och kulturansvarig Mona-Lisa Wallin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta kostnadsberäkning avs upprustning av stenladugården i Klimpfjäll att därmed förklara motionen besvarad. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson och Katharina Hahlin. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta kostnadsberäkning avs upprustning av stenladugården i Klimpfjäll att därmed förklara motionen besvarad.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 96 (forts) Ks 92 (forts) Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården Ks att uppdra till kommunchefen att upprätta en kostnadsberäkning över upprustningsåtgärderna. att slutligen upprätta förslag till motionssvar vid kommunstyrelsens sammanträde Riksbyggen redovisar i skrivelse att en tidigare kostnadsberäkning nuvärdesberäknats och en upprustning idag skulle innebära en investering om c:a 4 Mkr. Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna kostnadsberäkningen från Riksbyggen daterad till budgetremissen 2015 att med detta förklara motionen besvarad. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg, Anita Johansson, Eva Hed, Katharina Hahlin, Bengt Bergsten och Margaretha Löfgren. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 96 (forts) Dnr 13/Ks Motion till kommunfullmäktige Vilhelmina Stenladugården vid Norgefarargården KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att överlämna kostnadsberäkningen från Riksbyggen daterad till budgetremissen 2015 att med detta förklara motionen besvarad.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks /14-27 Au 92 Dnr14/Ks Årsredovisning Vilhelmina Bostäder AB 2013 Au Vilhelminabostäder AB inkommer med årsredovisning samt revisionsberättelse för Av årsredovisningen framkommer bl.a att 2013 års resultat uppgår till tkr. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att att notera redovisningen att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige för delgivning. att notera redovisningen att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige för delgivning.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Hattfjelldal kommun Ks 98 Au 93 Dnr13/Ks Planprogram snöskotertrafik Hattfjelldal Au Hattfjelldal kommun översänder i skrivelse en redovisning över hur kommunen planerar att arbeta med anläggning av skoterleder i kommunen. Arbetet kommer bl.a beskriva effekter för folkhälsan och renskötsel samt hur trafiken går att planera i relation till befintligt friluftsliv och skyddsområden. Vilhelmina kommun anser att den planering som presenteras känns gedigen och heltäckande. Föreningen Sagavägen har hos Botnia Atlantica ansökt om en förstudie som ska beskriva förutsättningarna för att anlägga en skoterled, Sagaleden, mellan Mosjön och Örnsköldsviks kommun, genom Åsele och Vilhelmina kommuner. Vilhelmina kommun rekommenderar Hattfjelldal kommun att speciellt studera lämpliga överfartspunkter mellan Vilhelmina kommun och Grane kommun för denna led. Inom Vilhelmina kommun finns idag ett omfattande ledsystem, c:a 150 mil. Kommunen samverkar med Vilhelminabygdens skoterorganisation. Inom föreningen har under åren en omfattande kompetens byggts upp där Hattfjelldals kommun kan få erfarenheter och tips tel ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat yttrande. att godkänna upprättat yttrande.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 99 Au 94 Dnr14/Ks Remiss En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds2014:10) Au Statliga myndigheter beslutar efter bemyndigande från regeringen om föreskrifter och allmänna råd. I vissa fall kan föreskrifterna medföra att nya krav ställs på staten, kommuner och landsting. Regeringen har i budgetpropositionen för 2014 anfört att det finns en risk för att statliga myndigheters reglering av kommunal verksamhet blir allt för långgående, och därmed kan innebära intrång i den kommunala självstyrelsen. I promemorian föreslås att regeringens medgivande ska inhämtas innan föreskrifter beslutas som kan få inte oväsentliga effekter på kostnader och intäkter för staten, kommuner eller landsting. Ett yttrande har upprättats där Vilhelmina kommun har inget att erinra mot det upprättade förslaget. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. att godkänna upprättat yttrande.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks /28-32 Au 97 Dnr14/Ks Översyn av barnomsorgstaxor och avgifter Au Utbildningsnämnden har beslutat att se över barnomsorgstaxor och avgifter. Utbildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta en minimiavgift på 500 kr/månad att föreslå kommunfullmäktige att införa en ny timtaxa på 15/20 kr/tim att föreslå kommunfullmäktige anta en anpassning av maxtaxan för allmän förskola dvs för de som använder mer än de kostnadsfria 15 tim/vecka. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att att anta en minimiavgift på 500 kr/månad att införa en ny timtaxa på 15kr/tim förskola och 20 kr/tim fritidshem att anta en anpassning av maxtaxan för allmän förskola dvs för de som använder mer än de kostnadsfria 15 tim/vecka. att införa den nya taxan Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 100 (forts) Dnr14/Ks Översyn av barnomsorgstaxor och avgifter KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att anta en minimiavgift på 500 kr/månad att införa en ny timtaxa på 15kr/tim förskola och 20 kr/tim fritidshem att anta en anpassning av maxtaxan för allmän förskola dvs för de som använder mer än de kostnadsfria 15 tim/vecka. att införa den nya taxan

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks /34-36 Au 99 Dnr14/Ks Belysning konstgräsplan Au Skrivelse inkom till Utvecklingsenheten angående Möjlighet till bättre träning där Vilhelmina IK:s B-flickor framför att de skulle vilja att Vilhelmina kommun köper in belysning till konstgräsplanen för att den skall kunna användas bättre under större del av året. Säsongen skulle kunna förlängas framförallt på hösten då mörkret på kvällarna gör att det inte går att träna. Anläggningschef Ulf Nenzén har i en beredning tagit fram vilka kostnader som Vindelns kommun hade i samband istallering av elljus 2013 samt en ungefärlig driftkostnadstimme. Förslag till beslut att uppdra till utvecklingsenheten att kontakta Vilhelmina IK fotboll och fortsätta diskussionerna kring elljus på konstgräsplanen att investeringskostnaden ansöks om i investeringsmedel för år 2015 att återrapportera till kommunstyrelsens sammanträde 20 maj att särskilt besvara Vilhelmina IK:s B-flickor på deras skrivelse och informera om ärendets gång ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till utvecklingsenheten att kontakta Vilhelmina IK fotboll och fortsätta diskussionerna kring elljus på konstgräsplanen att återrapportera till kommunstyrelsens sammanträde 20 maj att särskilt besvara skrivelse från Vilhelmina IK:s B-flickor och informera om ärendets gång.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 101 (forts) Dnr14/Ks Belysning konstgräsplan Yttrande i ärendet vidare avges av Rickard Norberg, Mikael Österberg, Bernt Dahlberg, Helen Gavelin, Åke Nilsson och Åsa Össbo att uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut om investering ur bygdeavgiftsmedel samt kommunens investeringsmedel sedan ärendet beretts vidare.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 102 Au /37 Au 26 Dnr13/Ks Skrivelse från Skolsköterskor i Södra Lappland ang.vaccinationer Au En skrivelse till kommunstyrelserna i Södra Lappland från Skolsköterskorna i ovanstående kommunerna har inkommit. För att minska framtida förekomst av livmoderhalscancer togs ett regeringsbeslut om att HPV-vaccination skulle införas i det allmänna vaccinationsprogrammet, från den 1 januari 2010 för flickor födda 1999 (3 vaccinationstillfällen/flicka och år) när de går i årskurs 5-6. Statsbidrag utbetalas till kommunerna för att täcka skolhälsovårdens ökade arbetsbelastning vid HPV-vaccinationerna, ca 400 kr/flicka och år som ska vaccineras. Gemensamt för ovanstående kommuner är att detta bidrag inte kommit/kommer skolhälsovården till del! Idag är vaccinationerna en mycket stor del av skolhälsovårdens uppdrag och det planeras att lägga till ytterligare vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet. Från överfördes dessutom ansvaret för vaccinationer för nyanlända skolbarn från landstinget till kommunernas skolhälsovård. Detta har gjorts utan några utökade resurser. Vaccinationsuppdraget ökar skolsköterskans arbetstyngd avsevärt. Vi anser därför att bidraget för HPV-vaccinationerna som ingår i det generella statsbidraget ska gå till skolhälsovården, för utökad skolsköterskeresurs och/eller till kompetenshöjande åtgärder. Vi emotser snabb ärendehantering och återkoppling till skolsköterskorna i respektive kommun. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till Utbildningsnämnden för yttrande.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 102 (forts) Au 100 (forts) Dnr13/Ks Skrivelse från Skolsköterskor i Södra Lappland ang.vaccinationer Au Förvaltningschef Lena Oscarsson har upprättat ett förslag med beslutsrekommendation att under 2014 av det utökade statsbidraget avsätta sammanlagt kr till kompetenshöjande åtgärder för Vilhelmina kommuns skolsköterskor. Utbildningsnämnden har beslutat att anta förslaget och överlämna det till kommunstyrelsen ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avslå framställningen från utbildningsnämnden då de generella statsbidragen fördelas i budget varje verksamhetsår. Ett bifall till utbildningsnämndens förslag skulle innebära att finansieringen måste ombudgeteras för Mikael Österberg och Gunilla Prång yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Ewa Hed, Ingrid Ericsson, Åsa Össbo och Åke Nilsson att avslå framställningen från utbildningsnämnden då de generella statsbidragen fördelas i budget varje verksamhetsår. Ett bifall till utbildningsnämndens förslag skulle innebära att finansieringen måste ombudgeteras för Bengt Bergsten, PA deltar inte i beslutet.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 103 Au /1-2 Au 102 Dnr14/Ks Lokalgatan Au ICA Tallen planerar för en tillbyggnad och för att ansluta lastområdet behöver man göra en del förändringar för den tunga trafiken, breddning av väg samt anläggande av vändplan. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att begära tekniska enhetens yttrande. Au Yttrande har upprättats av tekniska enheten. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Åke Nilsson förslår kommunstyrelsen besluta att ur investeringsmedel anvisa :- för investeringar i samband med ombyggnad av Lokalgatan att överskjutande kostnader svarar exploatören för i samråd med Vilhelmina kommun att uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till skötselavtal. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg och Bernt Dahlberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 103 (forts) Dnr14/Ks Lokalgatan att ur investeringsmedel anvisa :- för investeringar i samband med ombyggnad av Lokalgatan att överskjutande kostnader svarar exploatören för i samråd med Vilhelmina kommun att uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till skötselavtal

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 MBN Ks /3-8 Au 108 Dnr12/Ks Förslag till detaljplan för Kittelfjäll 1:450 Au Förslag till detaljplan för samråd/granskning har inkommit. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till detaljplan för Kittelfjäll 1:450. att meddela att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till detaljplan för Kittelfjäll 1:450.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 VIK Kommunchefen Tekniska enheten Ks 105 Au 109 Au 105 Dnr13/Ks VIK-huset, Tallåsvägen 34 Au Vilhelmina IK huvudstyrelse anger i skrivelse att de med anledning av fastighetens ekonomi inte längre kan leva upp till förbindelsen i samarbetsavtalet (erbjuda ideella föreningar och organisationer hyresfria lokaler). Vilhelmina IK säger därför upp avtalet med Vilhelmina kommun och erbjuder kommunen att förvärva fastigheten Tallåsen 1:1 för en köpeskilling av 10kr (tio kronor). ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att kontakta VIK att återuppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde Au Kommunchefen redovisar de överläggningar som skett med Vilhelmina IK. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Åke Nilsson föreslår kommunstyrelsen besluta att förvärva fastigheten Tallåsen 1:1 för en köpeskilling av 10 kr från , att uppdra till kommunchefen att utreda framtida användningsområden för fastigheten, samt säga upp nuvarande avtal med Vilhelmina IK att upphöra

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 105 (forts) Dnr13/Ks VIK-huset, Tallåsvägen 34 Yttrande i ärendet avges vidare av Ingrid Ericsson, Anita Johansson, Bengt Bergsten, Eva Hed, Bernt Dahlberg, Rickard Norberg, Margaretha Löfgren och Katharina Hahlin. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. att förvärva fastigheten Tallåsen 1:1 för en köpeskilling av 10 kr från att uppdra till kommunchefen att utreda framtida användningsområden för fastigheten att säga upp nuvarande avtal med Vilhelmina IK att upphöra

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 106 Au 110 Dnr14/Ks Remiss-regional handlingsplan för klimatanpassning Au Länsstyrelsen fick år 2009 i uppdrag att samordna det regionala arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. År 2013 kompletterades uppdraget till att även omfatta arbetet med att följa upp det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå. Länsstyrelserna ska efter samråd med berörda aktörer utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning till vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Målet med handlingsplanen är att skapa en vägledning för att aktivt möta klimatförändringar. Handlingsplanen vänder sig främst till politiker och tjänstemän på länets kommuner, regionala aktörer, organisationer, lokala och regionala företag Ett yttrande har upprättats. Vilhelmina kommun ställer sig bakom de föreslagna insatserna på så väl regional som lokal nivå. Ett förändrat klimat kommer att generera både kostnader och möjligheter. Kostnaderna kommer i stor utsträckning att belasta den offentliga förvaltningen. Ökade intäkter kommer till största delen uppstå i det privata näringslivet, men här är ojämlikheten mellan olika näringar stor. En analys av hur risker och kostnader som uppstår i ett förändrat klimat fördelas kan var användbar. Mycket av klimatanpassningsinsatserna måste ske på lokal nivå och kommunen är således en mycket viktig aktör i detta arbete. För att möjliggöra för kommuner att ta denna roll kommer ekonomist stöd och nationella åtagande att vara avgörande. Den Regionala handlingsplanen och den kommunvisa analysen som länsstyrelsen genomfört är bra exempel på stödjande insatser.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 106 (forts) Au 110 (forts) Dnr14/Ks Remiss-regional handlingsplan för klimatanpassning ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat yttrande. att godkänna upprättat yttrande.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 107 Au 111 Dnr14/Ks Verksamhetsöverlåtelse och förfrågan om medgivande till överlåtelse av markavtal. Au E.ON översänder i skrivelse förfrågan om medgivande till överlåtelse av markavtal rörande fjärrvärmeledningar inom Vilhelmina kommun med anledning av att företaget sålt delar av sin fjärrvärmeverksamhet till Solor energi. Solor energi kommer att driva aktuell verksamhet i företaget VASS Värmeanläggningar i Sverige AB. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att nuvarande avtal med E.ON Värme Sverige AB får överlåtas till VASS Värmeanläggningar i Sverige AB. att godkänna att nuvarande avtal med E.ON Värme Sverige AB får överlåtas till VASS Värmeanläggningar i Sverige AB.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Margaretha Löfgren Föräldrar Ks /9 Au 112 Dnr06/Ks Busslinje 425 via byavägen i Lövliden Au Busslinje 425 går via byavägen i Lövliden fram till En skrivelse har inkommit från föräldrar där önskan är att linjen fortsättningsvis ska gå via byavägen i Lövliden även nästa termin och under deras barns grundskolegång. Mikael Österberg yrkar att ärendet ska handläggas av utbildningsnämnden. Åke Nilsson yrkar att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen besluta att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Mikael Österberg, S reserverar sig mot beslutet. - Margaretha Löfgren anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. Mikael Österberg yrkar att ärendet ska handläggas av utbildningsnämnden. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 108 (forts) Dnr06/Ks Busslinje 425 via byavägen i Lövliden att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Mikael Österberg S, reserverar sig mot beslutet. -

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Margaretha Löfgren Föräldrar Ks /10 Au 113 Dnr14/Ks Skolskjutsärende Klingerbacken Au En skrivelse har inkommit där man ansöker om förlängd skolskjutstrafik i Klingerbacken. Mikael Österberg yrkar att ärendet ska handläggas av utbildningsnämnden. Åke Nilsson yrkar att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen besluta att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Mikael Österberg, S reserverar sig mot beslutet. Margaretha Löfgren anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. Mikael Österberg yrkar att ärendet ska handläggas av utbildningsnämnden. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson, Rickard Norberg och Bengt Bergsten. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 109 (forts) Dnr14/Ks Skolskjutsärende Klingerbacken att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen Mikael Österberg S, reserverar sig mot beslutet. -

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks /11-14 Au 114 Dnr14/Ks Avsiktsförklaring och finansieringsplan 2015 Region 8. Au ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. att inarbeta Vilhelmina kommuns andel, :- i 2015 års budget.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Partnerskap Inland Ks /15-19 Au 115 Dnr14/Ks Missiv-angående att bilda ett gemensamt lokalt utvecklingsområde. Au Kommunalförbundets direktion Partnerskap Inland vill med denna skrivelse lyfta frågan i medlemmarnas kommunstyrelser om bildande av ett gemensamt lokalt utvecklingsområde. Ett sådant samarbete skulle stärka samarbetet i Akademi Norr och göra kommunerna konkurrenskraftigare i ett nationellt perspektiv. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Eva Hed, Rickard Norberg, Bengt Bergsten och Ingrid Ericsson. att i första hand ingå i utvecklingsområde med Region 8 och i andra hand med Trekommungruppen, Dorotea-Vilhelmina-Åsele.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks /20-53 Au 116 Dnr14/Ks Akademi Norr ansvarsfrihet 2013 Au Beslut om ansvarsfrihet år 2013 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr. I revisionsberättelsen förslås att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. Gunilla Prång blir ordförande. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att direktionen i Partnetskap Inland- Akademi Norr beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets handläggning eller beslut. Gunilla Prång övertar ordförandeskapet vid behandling av detta ärende. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att direktionen i Partnetskap Inland- Akademi Norr beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Ks / Au 118 Dnr12/Ks Slutrapport Förtroendemannautredningen Au Förtroendemannautredningen överlämnar slutrapport Kommunfullmäktige föreslås besluta att för kommande mandatperiod bibehålla nuvarande nämndsorganisation. att antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och nämnderna är oförändrat under kommande mandatperiod. att fastställa upprättat förslag till arvodes- och ersättningsreglemente med tillhörande bilaga. att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. att fastställa regler för kommunalt partistöd Vilhelmina kommun. att fastställa upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden samt utbildningsnämnden. att styrelsen och nämnderna vid specifika tillfällen kan ha öppna sammanträden. att möjlighet ska finnas för förtroendevalda att nyttja beslutsfattande på distans enligt de närmare bestämmelser som styrelsen eller nämnderna bestämmer om, att beslutsfattande på distans inte ska omfatta sammanträden med kommunfullmäktige, att den enskildes tekniska utrustning och programvaror för beslutsfattande på distans bekostas av den enskilde ledamoten,

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 Sammanträ~esrummet, kommunhuset Torsby Anna-Lena Carlsson (M), ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson

Läs mer