RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004"

Transkript

1 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ansvarsförbindelser 7 Ställda säkerheter 7 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 8-13 Nyckeltal 14-16

3 RBF NORRKÖPINGSHUS 11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 11 för härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden till , föreningens tjugoåttonde verksamhetsår. Styrelse, revisorer och övriga funktionärer Ordinarie ledamöter Håkan Wahren (ordförande), Lars-Johan Christiernin (vice ordförande), Rose-Marie Karlsson (sekreterare)t o m , Thore Berggren (sekreterare) fr o m , Anders Karlsson (utsedd av Riksbyggen) Styrelsesuppleanter Jörgen Alvetoft (tom ), Bo Lennart Nilsson, Constantin Economou och Harriet Lindgren (utsedd av Riksbyggen) I tur att avgå Ordinarie ledamöter: Lars-Johan Christiernin samt fyllnadsval efter Rose-Marie Karlsson. Styrelsesuppleant: Bo Lennart Nilsson, Constantin Economou samt fyllnadsval efter Jörgen Alvetoft. Ordinarie revisorer KPMG och Björn Berglin Revisorssuppleanter KPMG och Vivian Sandman Valberedning Knut Ekström och Helena Adler (sammankallande Knut Ekström). Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordinarie styrelseledamöter i dess helhet eller av två i förening. Fastigheter och lägenhet/lokaluppgifter Föreningen äger fastigheten Pelikan 15 i Norrköpings kommun med 2 därpå uppförda byggnader med 65 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och 13 lokaler med hyresrätt. Byggnaderna är uppförda och 1938 och ombyggda 1979/1980. Total produktionskostnad för byggnader och mark uppgår till tkr. Byggnadernas adress är Knäppingsborgsgatan 9-11, Hospitalsgatan i Norrköping. Föreningens fastigheter fördelar sig enligt nedan: 2 st 1 rum och kokskåp 6 st 1 rum och kokvrå 13 st 1 rum och kök 15 st 2 rum och kök 16 st 3 rum och kök 2 st 4 rum och kök 7 st 5 rum och kök 4 st 6 rum och kök 62 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt och 3 lägenheter uthyres. Total bostadsarea kvm Totalt finns 13 st lokaler. Av dessa är 1 st outhyrd den 31 december

4 RBF NORRKÖPINGSHUS 11 Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Östgöta Brandstodsbolag. Förvaltning/organisationsanslutning Riksbyggens kontor i Norrköping har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Föreningen är medlem i Riksbyggens Intresseförening i Norrköping. Underhåll Utfört underhåll Föreningen har under verksamhetsåret utfört underhåll och reparationer för 975 tkr, varav 405 tkr avser löpande underhåll och 569 tkr avser planerat underhåll. Underhållskostnaderna specificeras i not 4 och not 5 till resultaträkningen. För det planerade underhållet har ianspråktagits medel ur föreningens underhållsfond med 569 tkr, se not 22. Underhållsplan och kommande års underhåll Avsättning till underhållsfonden har skett med 500 tkr för verksamhetsåret vilket motsvarar ca 83 kr per kvm lägenhetsyta och år. Rekommenderad avsättning till underhållsfonden är 485 tkr. Under året har ombyggnad av lokal till lägenhet påbörjats. Nedlagd kostnad med avdrag för handpenning på lägenheten finns upptagen i balansräkningen under punkten pågående arbeten. Under 2005 har styrelsen beslutat iordningsställa gårdarna. Åtgärder för att eliminera framtida sättningar efter rivna byggnader pågår. Takkostnad för åtgärden är satt till 1 miljon kronor. Under våren-sommaren planeras övrig upprustning av gårdsmiljön att ske. Verksamhet Allmänt Föreningen har under året hållit en ordinarie föreningsstämma den Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. Föreningen har 86 st medlemmar. Under året har styrelsen arbetat med en hemsida för föreningen. Den är nu igång och adress är Ekonomi Likviditet är ett begrepp som anger föreningens förmåga att betala sina korta skulder, dvs skulder som förfaller inom ett år. Likviditet mäts som relationen mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Nyckeltalet bör överstiga 100. Föreningens likviditet detta år är 238 (fg år 304). Den 30 oktober 2005 ska ett av föreningens lån omsättas. Låneskulden är per kr och lånet löper i dag med 6,02% ränta, kreditgivare är Stadshypotek. Årsavgifter Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 1 januari Avgifterna höjdes då med ca 3% på tidigare avgiftsuttag. Det genomsnittliga avgiftsuttaget har under verksamhetsåret varit 600:95 per kvadratmeter lägenhetsyta och år. Efter att ha antagit budgeten för verksamhetsåret 2005 har styrelsen beslutat om en höjning av avgiften (kallhyra) med ca 7,2% samt en sänkning av av värmeuttaget med ca 7,6%. Årsavgifterna utgår för närvarande i genomsnitt med 630 per kvm lägenhetsyta och år och inkluderar värme med 90:- per kvm. Överlåtelser Under verksamhetsåret har 8 st överlåtelser av bostadsrätter skett ( f år 6 st). 2

5 RBF NORRKÖPINGSHUS 11 Nyckeltal Nettoomsättning Fond för yttre underhåll Lån per kvm lgh area Avgiftsnivå Balansomslutning Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande finns följande i kronor: Balanserat överskott Årets underskott Förändring av underhållsfond Summa överskott Styrelsen föreslår att kr balanseras i ny räkning. Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 3

6 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Hyres- och avgiftsbortfall Bränsleavgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer, löpande underhåll Underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt 0 0 Årets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring

7 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga Låneposter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Pågående byggnation och förskott Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätter Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Specialutlåning till Riksbyggen Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Förändring av underhållsfond (överf till bundet EK) Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån, långfristiga Kortfristiga skulder Fastighetslån, kortfristiga Leverantörsskulder Moms- och skatteskulder Medlemmarnas reparationsfond Övriga skulder, kortfristiga Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd En äkta bostadsrättsförening beskattas enligt schablon som ett privatbostadsföretag vilket innebär att det ej finns någon skillnad mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senaste inlämnad deklaration till skattemyndigheten var kr. Underhåll/underhållsfond Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningsstämma. Jämförelseåret har anpassats med anledning av de nya reglerna. Föregående års uppställning av resultat- och balansräkningarna har anpassats med anledning av de nya redovisningsreglerna. Belopp i kr om inget annat anges Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Underhållslånepost Materiella anläggningstillgångar Byggnader Standardförbättringar Ombyggnad apotek 17 år rak 60 år 30 år 20 år rak Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, bostäder Hyror, lokaler Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler Rabatter Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Kabel-tv-avgifter Lagsökning Återvunna fordringar Not 4 Reparationer, löpande underhåll Vattenskada Bostäder Lokaler, gemensamma utrymmen VVS

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Ventilation Elinstallationer Hissar Huskropp Gårdar och grönanläggningar Tvättstugor Tele/TV/Porttelefon Övriga installationer Självrisker Not 5 Underhåll Lokaler, gemensamma utrymmen VVS Ventilation Huskroppar Gårdar och grönanläggningar Tvättstugor Not 6 Driftskostnader Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode auktoriserad revisor Möteskostnader Övriga förvaltningskostnader Obligatoriska besiktningar Bevakningskostnader Snöröjning Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering Not 7 Övriga kostnader Lokalkostnader, tillbehör bastu Kreditupplysningar Telefon Medlems- och föreningsavgifter Köpta tjänster, IT Konsultarvoden Not 8 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode Föreningsvald revisor Utbildning, förtroendevalda Summa Sociala kostnader Not 9 Avskrivningar av anläggningstillgångar 9

11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underhållslånepost Byggnader Standardförbättringar Not 10 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med Föreningssparbanken Ränteintäkter spec. utlån till Riksbyggen Avgifts- och hyresfordringar Övriga ränteintäkter Not 11 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övriga finansiella kostnader Not 12 Övriga Låneposter Underhållslånepost Not 13 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Mark Standardförbättringar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Årets avskrivning enligt plan byggnader Årets avskrivning standardförbättringar Summa ack. avskr. enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Mark Standardförbättringar Taxeringsvärden, byggnader varav lokaler Taxeringsvärden, mark Totalt taxeringsvärde Not 14 Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Anskaffningsvärden Vid årets början Installationer Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan 10

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Vid årets början Installationer Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut 0 0 Not 15 Pågående byggnation och förskott Pågående byggnation Beloppet avser nedlagd kostnad per för ombyggnad av lokal till lägenhet med avdrag för kontantinsats. Not 16 Bostadsrätter Andelar i bostadsrättsföreningar Not 17 Långfristiga värdepappersinnehav Lån till Bostadsrättsföreningarnas Intresseförening för 12 andelar i Riksbyggen Not 18 Övriga fordringar Momsfordringar Andra kortfristiga fordringar Not 19 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Förutbetald renhållning Förutbetald kabel-tv-avgift Övriga förutbetalda driftkostnader Upplupna ränteintäkter Fastighetsförsäkring Fastighetsskatt Not 20 Specialutlåning till Riksbyggen Specialutlåning till Riksbyggen Lån nummer Saldo Ränta Slutdatum , , , , , , Not 21 Kassa och bank Handkassa Avräkning med Föreningssparbanken Not 22 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Insatser och uppl. avgift Underhållsfond Resultat Vid årets början Disposition enl stämmobeslut 0 Förändring underhållsfond

13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Avsättning enligt plan Ianspråkstagande ur fond Årets resultat Vid årets slut Not 23 Fastighetslån, långfristiga Fastighetslån Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld STADSHYPOTEK 4, STADSHYPOTEK 4, STADSHYPOTEK 4, STADSHYPOTEK 4, STADSHYPOTEK 4, STADSHYPOTEK 4, STADSHYPOTEK 6, STADSHYPOTEK 6, STADSHYPOTEK 6, STADSHYPOTEK 6, STADSHYPOTEK 6, STATENS BOSTADS AB 4, STATENS BOSTADS AB 6, Not 24 Övriga skulder, kortfristiga Avräkning LÅN Not 25 Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Upplupna löner och sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna elkostnader Upplupna värmekostnader Övriga upplupna kostnader för drift och underhåll Övrigt Norrköping Håkan Wahren Lars-Johan Christiernin Thore Berggren Anders Karlsson Bo Lennart Nilsson 12

14 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Vår revisionsberättelse har avgivits Norrköping KPMG Kerstin Holmqvist Auktoriserad revisor Björn Berglin 13

15 Nyckeltal Kostnadsfördelning Reparationer, löpande underhåll Underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Finansiella poster Summa kostnader Kostnadsfördelning Övrigt 6% Reparationer, löpande underhåll 9% Underhåll 12% Finansiella poster 27% Avskrivningar 10% Driftskostnader 36% 14

16 Driftkostnadsfördelning Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode auktoriserad revisor Möteskostnader Övriga förvaltningskostnader Obligatoriska besiktningar Bevakningskostnader Snöröjning Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering Summa driftkostnader Sophantering 6% Driftkostnadsfördelning Övrigt 10% Arvode förvaltning 21% Vatten 9% Uppvärmning 39% El 15% 15

17 Nyckeltalsanalys för driftkostnader BOA (kvm): Kr / kvm Kr / kvm Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV 4 4 Juridiska kostnader 0 1 Arvode auktoriserad revisor 2 2 Möteskostnader 0 1 Övriga förvaltningskostnader 2 1 Obligatoriska besiktningar 5 4 Bevakningskostnader 2 1 Förbrukningsmateriel 0 1 Vatten El Uppvärmning Sophantering Summa driftkostnader

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Årsredovisning Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Brf Mårtensberg Lärarinnevägen 1 136 69 Haninge Org nr 716419-4693. Förvaltningsberättelse

Brf Mårtensberg Lärarinnevägen 1 136 69 Haninge Org nr 716419-4693. Förvaltningsberättelse Mårtensberg Årsredovisning och revisionsberättelse 2006-07-01 2007-06-30 Brf Mårtensberg Lärarinnevägen 1 136 69 Haninge Org nr 716419-4693 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Årsredovisning RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer