Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet"

Transkript

1 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 12/ kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mathias Brandt Ordförande Annahelena Jernberg Justerare Hans-Otto Pohlmann (GL) Torbjörn Jansson (HOB) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mathias Brandt

2 2(45) Beslutande Tjänstgörande ersättare Anne Horneman S Allan Myrtenkvist S Kerstin Skogdalen (S) Birger Antonsson S Annahelena Jernberg, ordf. S Christina Johansson M Göran Strömqvist M Vivianne Pettersson (M) Emil Gustafsson GL Hans-Otto Pohlman GL Torbjörn Jansson HOB Lars-Göran Zetterlund C Madeleine Hautamäki (C) Stefan Backius V

3 3(45) 83 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Annahelena Jernberg (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde. Med detta godkänns kallelsen till dagens sammanträde.

4 4(45) 84 Fastställande av dagordning Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att punkterna 10 och 11, båda gällande bidragsansökningar, lyfts ut för att behandlas av KSAU vid ett extra sammanträde 15 maj. Vidare yrkar ordförande att punkten revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning läggs till dagens föredragningslista. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande nämnda bidragsansökningar, vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Dagordningen fastställs i enlighet med ordförandes yrkande.

5 5(45) 85 Budget för Hällefors kommun år 2015 och plan för , dnr KS 14/00101 Beslutsunderlag Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:16, budgetförutsättningar för åren Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:15, vårproposition för år Förslag till årsbudget för Hällefors kommuns år 2015 och plan för åren , daterad Ärendet Kommunförvaltningen har utifrån information och material som inkommit till ekonomiberedningen vid dialogträff 2, politiska majoritetens prioriteringar och de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år sammanställt ett förslag till slutgiltig budget för verksamhetsåret 2015 och en plan för åren Ekonomiberedningen kan konstatera att deltagandet varit lågt i ekonomiberedningarna. Ekonomi Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings senaste cirkulär 14:16, som anger kommunens budgetförutsättningar för åren Förslaget till årsresultat för år 2015 är tkr. Förslaget till driftbudget för 2015 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till tkr, och är en utökning med 4,3 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. I budgetförslaget ingår en strategisatsning på 8,0 miljoner kronor som finns under kommunstyrelsen. Övriga förändringar i förhållande till innevarande år samt prioriteringar framgår av avsnittet budgetanalys i budgethandlingen som är en bilaga till denna skrivelse. Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till tkr för år Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag, investeringsandel, ska uppgå till högst 4,6 procent. För åren 2016 till 2019 beräknas investeringsandelen vara mellan 3,8 till 4,0 procent. Folkhälsa Ett av Hällefors kommuns inriktningsområden för innevarande mandatperiod är Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen. Budgetförslaget för 2015 innehåller delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting för perioden De resultatmål och internkontrollplaner som kommer att arbetats fram för år 2015 kommer att ha ett folkhälsoperspektiv, bland annat utifrån länsmålen i länets folkhälsoplan. Miljö

6 6(45) Ett av kommunens prioriterade målområden för innevarande mandatperiod är långsiktigt hållbar tillväxt och i budgetförslaget ges arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas. Förvaltningens förslag till beslut 1 Driftbudget (ramar) 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision 650 Val och demokratinämnd 259 Totalt Investeringsbudget 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Bildningsnämnd 600 Omsorgsnämnd 700 Totalt Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2015 fastställs. 4 Finansiella mål år 2015 antas. 5 Under 2015 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. 6 Under 2015 får lån omsättas, d v s nya lån får upptas motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2015, med totalt kronor. 7 Plan för åren avseende resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget antas. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson (M) bifall till förvaltningens förslag. Stefan Backius (V) redogör för Vänsterpartiets budgetförslag samt yrkar att förvaltningens förslag anpassas i enlighet med Vänsterpartiets prioriteringar och inriktning enligt föredraget förslag.

7 7(45) Torbjörn Jansson (HOB) meddelar att Centerpartiet och Hällefors oberoende kommer att presentera ett eget budgetförslag inför juni månads kommunfullmäktigesammanträde. Stefan Backius (V) och Torbjörn Jansson (HOB) ställer fråga gällande de särskilda satsningar som pengar finns avsatta för vilken lämnas obesvarad. Anne Horneman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Stefan Backius (V) yrkande och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1. Driftbudget (ramar) 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision 650 Val- och demokratinämnd 259 Totalt Investeringsbudget 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Bildningsnämnd 600 Omsorgsnämnd 700 Totalt Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2015 fastställs. 4. Finansiella mål år 2015 antas. 5. Under 2015 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. 6. Under 2015 får lån omsättas, d v s nya lån får upptas motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2015, med totalt kronor. 7. Plan för åren avseende resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget antas. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V), till förmån för sitt eget yrkande, samt Torbjörn Jansson (HOB) och Madeleine Hautamäki.

8 8(45) Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

9

10 9(45) 86 Avveckling av Regionförbundet Örebro län och överföring av verksamhet och ekonomi till Region Örebro län, dnr KS 14/00102 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Underlag inkluderande föredragnings-pm från Örebro läns landsting, inkommet Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att bifalla ett förslag om bildande av regionkommun i Örebro län. Fullmäktigeförsamlingarna i länets övriga kommuner biföll också förslaget. Regeringen har godkänt ansökan om att bilda Region Örebro län från och med vilket innebär att ett antal beslut berörande den nya organisationen måste fattas i länets fullmäktigeförsamlingar under Den nya regionorganisationen kommer att ta över i princip alla uppdrag och verksamheter som idag handhas av Landstinget och Regionförbundet, undantaget är kommunernas del av inköpssamverkan. Vissa uppgifter från länsstyrelsen kommer också att övertas av Region Örebro län. Kommunerna har tidigare betalat ca 19 mkr till Regionförbundet. Finansieringen av Region Örebro län och dess ökade åtagande ska enligt förslaget från och med ske genom en skatteväxling. Skatteväxlingen innebär att Region Örebro län höjer utdebiteringen med 3 öre och att länets kommuner gör motsvarande sänkning. Beslut om skatteväxling ska ske i respektive fullmäktigeförsamling senast under juni Förändringen innebär också att kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län behöver upplösas. Detta sker genom att fullmäktigeförsamlingarna uppdrar Regionförbundet Örebro län att upplösa kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län per I samband med föreslaget upplösande av Regionförbundet, föreslår landstingsstyrelsen att samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per överförs från Regionförbundet till Region Örebro län. Kommunförvaltningen finner anledning att särskilt uppmärksamma att detta innebär ett avsteg från förbundsordningen, som säger att denna fördelning vid Regionförbundets upphörande ska fördelas proportionellt mellan medlemmarna. Ekonomi

11 10(45) Förslaget innebär en skatteväxling om 3 öre från länets kommuner till region Örebro län vars nettoeffekter beskrivs i bifogat underlag. För länets kommuner innebär det sammantaget en nettoeffekt om -0,9 mkr. Det innebär också ett avsteg från förbundsordningen såtillvida att alla tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden överförs till Region Örebro län istället för medlemmarna. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Landstingsstyrelsens förslag till beslut Att, under förutsättning att länets övriga fullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut: Godkänna att en skatteväxling sker per innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med tre öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad Uppdra till Regionförbundet Örebro län att upplösa kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län per Samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per förs till Region Örebro län (organisationsnummer ). Kvarvarande eget kapital per öronmärks för regionalt utvecklingsarbete. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Christina Johansson (M) och Emil Gustafsson (GL) till protokollet att tveksamhet föreligger avseende förslaget om skatteväxling. Stefan Backius (V) ställer frågor gällande enhällighet bland kommunerna i länet samt gällande finansieringen vilka besvaras av kommunchef Hans Karlsson och Christina Johansson (M). Stefan Backius (V) meddelar att han avstår från att delta i beslutet. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på landstingsstyrelsens förslag vilket bifalls.

12 11(45) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Att, under förutsättning att länets övriga fullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut: Godkänna att en skatteväxling sker per innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med tre öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad Uppdra till Regionförbundet Örebro län att upplösa kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län per Samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per förs till Region Örebro län (organisationsnummer ). Kvarvarande eget kapital per öronmärks för regionalt utvecklingsarbete. Exp till Kommunfullmäktige

13 12(45) 87 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län, dnr KS 14/00103 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Underlag inkluderande föredragnings-pm från Örebro läns landsting, inkommet Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att bifalla ett förslag om bildande av regionkommun i Örebro län. Fullmäktigeförsamlingarna i länets övriga kommuner biföll också förslaget. Regeringen har godkänt ansökan om att bilda Region Örebro län från och med vilket innebär att ett antal beslut berörande den nya organisationen måste fattas i länets fullmäktigeförsamlingar under Många uppgifter för regionen och kommunerna ligger i ett gränssnitt mellan aktörerna. Det innebär att ett gott samarbete mellan Region Örebro län och kommunerna är en förutsättning för ett framgångrikt regionalt utvecklingsarbete. För att uppnå detta behöver möjligheter till formaliserad samverkan skapas. Landstingsstyrelsen föreslår att ett regionalt samverkansråd tillsätts för att svara mot behovet av samverkan mellan kommunerna och Region Örebro län. Förslaget har arbetats fram av politiska och tjänstemannarepresentanter från länets kommuner. Samverkansstrukturen ska löpande utvärderas, utvecklas och anpassas. Regionala samverkansrådet föreslås bestå av 33 ledamöter, varav åtta utses av regionstyrelsen, tre av Örebros kommunstyrelse samt två av varje övrig kommunstyrelse i länet. Insynsplats är garanterad de partier som finns representerade i Regionfullmäktige men saknar plats i samverkansrådet. Samverkansrådets roll är rådgivande. Det är tänkt som ett forum utan formell juridisk status och regleras således inte av t ex kommunallagen. Samverkansrådet kan inte heller fatta några bindande beslut. Regionala samverkansrådet kan i föreliggande förslag tillsätta och avsluta permanenta eller tillfälliga politiska grupperingar inom olika verksamhetsområden. I sådana grupperingar utser regionstyrelsen och kommunstyrelserna sina representanter. Samverkansrådet ansvarar för instruktioner till de grupperingar man tillsätter. Ekonomi

14 13(45) Region Örebro län kommer enligt föreslagen överenskommelse att svara för sekreterarskap, arkiv och administrativa kostnader för samverkansrådet, medan respektive huvudman svarar för kostnaden för de egna företrädarnas arvoden och övriga omkostnader. Hällefors kommun kommer alltså att stå för arvoden och övriga kostnader för kommunens egna representanter. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Landstingsstyrelsens förslag till beslut Att anta framlagt förslag till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och region Örebro län (regionen). --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på landstingsstyrelsens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Att anta framlagt förslag till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och region Örebro län (regionen). Exp till Kommunfullmäktige

15 14(45) 88 Leader Bergslagen programperiod , dnr KS 14/00090 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Uppföljning Leader Bergslagen Leader Bergslagens intresseanmälan till områden som är intresserade av att bilda lokalt utvecklingsområde, daterad Ärende Leader Bergslagen har sedan år 2008 bedrivit landsbygdsutveckling i Hällefors, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Järle, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Ludvika (ej tätort), Surahammar (ej tätort), och Fagersta (ej tätort) kommuner. Projektstöd har beviljats till över 300 utvecklingsprojekt för nästan 60 miljoner kronor, där projektdeltagarna själva har bidragit med ideellt arbete värderat till över 20 miljoner kronor. De sista projekten avslutas under år Våren 2014 ska en intresseanmälan lämnas in av områden som är intresserade av att bilda lokalt utvecklingsområde för tiden Den stora nyheten är att de lokala utvecklingsområdena får möjlighet att arbeta med samtliga strukturfonder, alltså såväl regionala utvecklingsfonden som socialfonden, landsbygdsfonden som vi har idag samt havs- och fiskerifonden. Leader Bergslagen ser bara fördelar med detta, eftersom de får ännu bättre verktyg att arbeta med. Efter sommaren 2014 kan områdena söka stöd för förberedelsearbetet och strategiskrivning. I den lokala utvecklingsstrategin beskriver partnerskapet sin gemensamma vision för hur bygden ska utvecklas och vilka mål man har med arbetet. Där ska också kommuners avsiktsförklaring finnas med. 1 december 2014 lämnas den formella ansökan in till Jordbruksverket om att bilda lokalt utvecklingsområde. Våren 2015 fattar urvalskommitté beslut om vilka handlingsplaner som ska antas, och vilka områden som får EUfinansiering för sitt lokala utvecklingsarbete Tredje kvartalet 2015 är preliminär programstart för nya områden. Leader Bergslagens styrelse, LAG, är positiv till att ta fram ett nytt handlingsprogram och förbereda arbetet för en ny programperiod och vill därför veta hur Hällefors kommun ställer sig till att ge Leader Bergslagen. LAG önskar svar av kommunen senast den 20 juni Är Hällefors kommun intresserad av att fortsatt delta i det lokala utvecklingsarbete som idag drivs av Leader Bergslagen?

16 15(45) - Hur ställer sig Hällefors kommun till att fortsatt medfinansiera det lokala utvecklingsprogrammet med 23 kr per invånare och år? - Vill Hällefors kommun uppdra åt Leader Bergslagen ideell förening att samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod? Kommunförvaltningen föreslår att kommunen fortsätter att delta i det lokala utvecklingsarbetet via Leader Bergslagen under perioden och att hänsyn till medfinansieringen på 23 kronor per invånare görs i kommande budget för år 2015 och plan för åren Ekonomi Åren har kommunerna medfinansierat Leader-arbetet med 23 kronor per invånare och år vilket innebär en summa på kronor per år under denna tid. Hällefors kommun har fått en uppväxling om nästan fyra gånger sin kontantinsats, och sex gånger inräknat det ideella arbetet. Den information som framgått är att det kommer att finnas mindre pengar för lokalt ledd utveckling nu än tidigare p g a att målsättningen i den nya handlingsprogrammet ska vara vägledande. Detta gör att Leader Bergslagen beräknar att den lokala medfinansieringen som kommer att vara aktuell under inte skall bli större än under , alltså maximal nivå om 23 kr per invånare och år. Folkhälsa Landsbygdens utveckling aktiverar människor och är också viktig för bygdens sammanhållning och gemensamma arbete för framtiden. Miljö Leader Bergslagen bör i arbetet med att ta fram den lokala utvecklingsstrategin miljöanpassa den så långt det är möjligt. Förslag till Beslut - Hällefors kommun är fortsatt intresserade att delta i det lokala utvecklingsarbete som idag drivs av Leader Bergslagen. - Hällefors kommun är positiv till att fortsatt medfinansiera det lokala utvecklingsprogrammet med 23 kr per invånare och år för tiden Hällefors kommun ger Leader Bergslagen ideell förening i uppdrag att samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V) och Christina Johansson (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut

17 16(45) Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Hällefors kommun är fortsatt intresserade att delta i det lokala utvecklingsarbete som idag drivs av Leader Bergslagen. Hällefors kommun är positiv till att fortsatt medfinansiera det lokala utvecklingsprogrammet med 23 kr per invånare och år för tiden Hällefors kommun ger Leader Bergslagen ideell förening i uppdrag att samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod. Exp till Leader Bergslagen Jessica Jansson

18 17(45) 89 Medlemskap i Finnskogarnas Ekonomiska Förening, dnr KS 13/00027 Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen beslut Faktura från Finnskogarnas Ekonomiska förening avseende medlemsavgift för 2014 i Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening, daterad Ärende Projekt finnskogarna.com byggde på två förstudier som genomförts under där de undersökt möjligheterna att utveckla en områdesövergripande turism, baserad på finnskogskulturen, där ideella och kommersiella aktörer samverkar. Förstudierna utmynnade till projektet finnskogarna.com tiden där 27 svenska kommuner med skogsfinsk historia erbjöds att ingå i ett projekt för att utveckla turism baserad på finnskogskulturen. Kommunens stöd till projektet innebar ett stöd till de företag och verksamheter i den egna kommunen som kom att bjudas in att delta i projektet. Den kommunala medfinansieringen bidrog till regional samverkan och gav möjlighet till att påverka vid det årliga Finnskogstinget. Hällefors kommun medfinansierade EU-projektet finnskogarna.com med totalt kronor fördelade på åren Kommunstyrelsen beslutade under år 2013 att bli stödmedlem i Finnskogarnas Ekonomiska Förening och att medlemsavgiften skulle betalas från finskt förvaltningsområde. Finnskogarnas ekonomiska förening arbetar tillsammans för att synliggöra den skogsfinska kulturen och gör den mer känd. De vill lyfta fram alla de små turistföretag, hembygdsföreningar och arrangemang som finns runt omkring finnskogarna. Finska samrådsgruppen i Finskt Förvaltningsområde för Hällefors kommun motsätter sig att fakturan ska betalas av de medel kommun fått för finskt förvaltningsområde då detta inte är någon merkostnad i samband med minoritetslagen tillkomst. Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) 8 Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen ett statsbidrag till kommunen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de

19 18(45) behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli respektive samiska. Ekonomisk förening är en företagsform som är registrerad hos Bolagsverket och Skatteverket. Enligt kommunallag (1991:900) 2 kap 8 Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. En faktura har inkommit från Finnskogarnas Ekonomiska Förening på medlemsavgift för 2014 i Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomiska Förening. Kommunförvaltningen anser att kommunen inte kan bekosta medlemsavgiften med statsbidraget för finskt förvaltningsområde som tidigare har beslutats. Dessutom bedömer förvaltningen att medlemskapet är till en ekonomisk förening som kommunen inte bör stödja p g a dess företagsform. Ekonomi Medlemsavgiften för 2014 i Turismutveckling i Finnskogarnas Ekonomiska Förening uppgår till kronor. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i och med att kommunförvaltningen föreslår att medlemskapet ska avslås. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i och med att kommunförvaltningen föreslår att medlemskapet ska avslås. Förslag till Beslut - Stödmedlemskapet i Finnskogarnas Ekonomiska Förening upphör från och med verksamhetsåret Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Stefan Backius (V) fråga gällande stöd till ekonomisk förening. Frågan föranleder att Kommunstyrelsen ajourneras under två minuter varefter förhandlingarna återupptas och ekonomichef Jessica Jansson svarar. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

20 19(45) Kommunstyrelsens beslut Stödmedlemskapet i Finnskogarnas Ekonomiska Förening upphör från och med verksamhetsåret Exp till Finnskogarna Jessica Jansson

21 20(45) 90 Borgenslån Saxå Golfklubb, dnr KS 14/00069 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut, dnr /045 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Rapport Borgenslån Saxå Golfklubb, daterad Kommunstyrelsens beslut Ärendet Kommunförvaltningen har utifrån borgensförbindelsen med Saxå Golfklubb som beslutades sammanställt en rapport. Kommunens två kommunalråd har tillsammans med Filipstads kommuns kommunalråd gett tjänstemännen i uppdrag att komma med ett förslag som innebär att borgensansvaret ska vara 50 procent vardera för respektive kommun. Som det är tecknat idag har låneinstitutet rätten att själv beslutat, vilket exempelvis kan leda till att Hällefors kommun får överta hela borgenslånet om klubben inte skulle kunna betala låneinstitutets kostnader. Förvaltningen föreslår att borgenslånet löses in med 50 procent vardera av kommunerna och att Hällefors kommun upptar ett nytt borgenslån på kronor. Dessutom föreslår förvaltningen att nuvarande borgensbeslut på kronor från upphävs och att kommunfullmäktige tar ett nytt borgensbeslut på kronor, vilket leder till att kommunens borgensåtagande halveras. Förvaltningens föreslår att en ny avsiktsförklaring tas fram mellan kommunen, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att klubben ska förhålla sig likvärdigt mot båda kommunerna genom reglering av amorteringsvolym och -takt och uppföljning från klubben. Ekonomi Kommunens borgensförbindelse innebär att kommunen ingått ett gemensamt borgenslån som idag är på totalt kronor tillsammans med Filipstad kommun. Borgensansvaret innebär att kommunerna tillsammans ansvarar för att Saxå Golfklubb betalar sin skuld samt räntor, avgifter och kostnader till banken. Om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser gentemot banken kan borgensmannen, d v s kommunerna, direkt krävas på betalning av banken. Om två eller flera tecknar borgen, kan banken fritt välja vem eller vilka av borgensmannen som banken vill kräva på betalning. Ärendet återremitterades till kommunförvaltningen för att utreda möjligheten att sänka borgensåtagandet så att det totalt omfattar kronor. Kommunförvaltningen kan konstatera att detta inte är möjligt

22 21(45) då båda kommunerna måste hantera detta likvärdigt. Dessutom är förslaget om lånetak på kronor ett tak som beskriver vilken högsta nivå som föreningen får ha lån med kommunal borgen. Däremot måste föreningen inkomma med en begäran om att få utnyttja beloppet mellan nuvarande lån och taket på kronor. Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut - Kommunernas nuvarande borgenslån för Saxå Golfklubb amorteras med hälften vardera. - Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen för Saxå Golfklubb om totalt kronor upphävs. - Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. - Kommunförvaltningen får uppdrag att upprätta en ny avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att uppnå likvärdighet mellan kommunerna. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Thomas Eklund (V) fråga gällande möjligheten att minska åtagandet, vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Stefan Backius (V) ställer fråga gällande att ställa borgen för verksamhet i annan kommun vilken lämnas obesvarad. Stefan Backius (V) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunförvaltningen för komplettering med riskbedömning, motiv till borgensåtagandet samt utredning av möjligheten till borgen i annan kommun. Christina Johansson (M) och Anne Horneman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

23 22(45) Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Stefan Backius (V) yrkande och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Kommunernas nuvarande borgenslån för Saxå Golfklubb amorteras med hälften vardera. Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen för Saxå Golfklubb om totalt kronor upphävs. Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunförvaltningen får uppdrag att upprätta en ny avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att uppnå likvärdighet mellan kommunerna. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V) till förmån för eget yrkande. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

24 23(45) 91 Årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens kommunalteknik 2013, dnr KS 14/00088 Hällefors kommun har tillställts årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens kommunalteknik, BKT, gällande Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Årsredovisning 2013 för Bergslagens kommunalteknik godkänns Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet Exp till Kommunfullmäktige BKT

25 24(45) 92 Årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens räddningstjänst 2013, dnr KS 14/00104 Hällefors kommun har tillställts årsredovisning och revisionsrapport för Bergslagens räddningstjänst, BRT, gällande Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Årsredovisning 2013 för Bergslagens räddningstjänst godkänns Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet Exp till BRT Jessica Jansson

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde KALLELSE Datum 2015-05-26 Sida 1(2) Bo Björn 0591-641 02, bo.bjorn@hellefors.se Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2015-06-09 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors för att behandla följande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer