Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet"

Transkript

1 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 12/ kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mathias Brandt Ordförande Annahelena Jernberg Justerare Hans-Otto Pohlmann (GL) Torbjörn Jansson (HOB) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mathias Brandt

2 2(45) Beslutande Tjänstgörande ersättare Anne Horneman S Allan Myrtenkvist S Kerstin Skogdalen (S) Birger Antonsson S Annahelena Jernberg, ordf. S Christina Johansson M Göran Strömqvist M Vivianne Pettersson (M) Emil Gustafsson GL Hans-Otto Pohlman GL Torbjörn Jansson HOB Lars-Göran Zetterlund C Madeleine Hautamäki (C) Stefan Backius V

3 3(45) 83 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Annahelena Jernberg (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde. Med detta godkänns kallelsen till dagens sammanträde.

4 4(45) 84 Fastställande av dagordning Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att punkterna 10 och 11, båda gällande bidragsansökningar, lyfts ut för att behandlas av KSAU vid ett extra sammanträde 15 maj. Vidare yrkar ordförande att punkten revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning läggs till dagens föredragningslista. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande nämnda bidragsansökningar, vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Dagordningen fastställs i enlighet med ordförandes yrkande.

5 5(45) 85 Budget för Hällefors kommun år 2015 och plan för , dnr KS 14/00101 Beslutsunderlag Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:16, budgetförutsättningar för åren Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:15, vårproposition för år Förslag till årsbudget för Hällefors kommuns år 2015 och plan för åren , daterad Ärendet Kommunförvaltningen har utifrån information och material som inkommit till ekonomiberedningen vid dialogträff 2, politiska majoritetens prioriteringar och de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år sammanställt ett förslag till slutgiltig budget för verksamhetsåret 2015 och en plan för åren Ekonomiberedningen kan konstatera att deltagandet varit lågt i ekonomiberedningarna. Ekonomi Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings senaste cirkulär 14:16, som anger kommunens budgetförutsättningar för åren Förslaget till årsresultat för år 2015 är tkr. Förslaget till driftbudget för 2015 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till tkr, och är en utökning med 4,3 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. I budgetförslaget ingår en strategisatsning på 8,0 miljoner kronor som finns under kommunstyrelsen. Övriga förändringar i förhållande till innevarande år samt prioriteringar framgår av avsnittet budgetanalys i budgethandlingen som är en bilaga till denna skrivelse. Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till tkr för år Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag, investeringsandel, ska uppgå till högst 4,6 procent. För åren 2016 till 2019 beräknas investeringsandelen vara mellan 3,8 till 4,0 procent. Folkhälsa Ett av Hällefors kommuns inriktningsområden för innevarande mandatperiod är Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen. Budgetförslaget för 2015 innehåller delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting för perioden De resultatmål och internkontrollplaner som kommer att arbetats fram för år 2015 kommer att ha ett folkhälsoperspektiv, bland annat utifrån länsmålen i länets folkhälsoplan. Miljö

6 6(45) Ett av kommunens prioriterade målområden för innevarande mandatperiod är långsiktigt hållbar tillväxt och i budgetförslaget ges arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas. Förvaltningens förslag till beslut 1 Driftbudget (ramar) 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision 650 Val och demokratinämnd 259 Totalt Investeringsbudget 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Bildningsnämnd 600 Omsorgsnämnd 700 Totalt Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2015 fastställs. 4 Finansiella mål år 2015 antas. 5 Under 2015 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. 6 Under 2015 får lån omsättas, d v s nya lån får upptas motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2015, med totalt kronor. 7 Plan för åren avseende resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget antas. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson (M) bifall till förvaltningens förslag. Stefan Backius (V) redogör för Vänsterpartiets budgetförslag samt yrkar att förvaltningens förslag anpassas i enlighet med Vänsterpartiets prioriteringar och inriktning enligt föredraget förslag.

7 7(45) Torbjörn Jansson (HOB) meddelar att Centerpartiet och Hällefors oberoende kommer att presentera ett eget budgetförslag inför juni månads kommunfullmäktigesammanträde. Stefan Backius (V) och Torbjörn Jansson (HOB) ställer fråga gällande de särskilda satsningar som pengar finns avsatta för vilken lämnas obesvarad. Anne Horneman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Stefan Backius (V) yrkande och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1. Driftbudget (ramar) 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision 650 Val- och demokratinämnd 259 Totalt Investeringsbudget 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Bildningsnämnd 600 Omsorgsnämnd 700 Totalt Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2015 fastställs. 4. Finansiella mål år 2015 antas. 5. Under 2015 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. 6. Under 2015 får lån omsättas, d v s nya lån får upptas motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2015, med totalt kronor. 7. Plan för åren avseende resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget antas. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V), till förmån för sitt eget yrkande, samt Torbjörn Jansson (HOB) och Madeleine Hautamäki.

8 8(45) Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

9

10 9(45) 86 Avveckling av Regionförbundet Örebro län och överföring av verksamhet och ekonomi till Region Örebro län, dnr KS 14/00102 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Underlag inkluderande föredragnings-pm från Örebro läns landsting, inkommet Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att bifalla ett förslag om bildande av regionkommun i Örebro län. Fullmäktigeförsamlingarna i länets övriga kommuner biföll också förslaget. Regeringen har godkänt ansökan om att bilda Region Örebro län från och med vilket innebär att ett antal beslut berörande den nya organisationen måste fattas i länets fullmäktigeförsamlingar under Den nya regionorganisationen kommer att ta över i princip alla uppdrag och verksamheter som idag handhas av Landstinget och Regionförbundet, undantaget är kommunernas del av inköpssamverkan. Vissa uppgifter från länsstyrelsen kommer också att övertas av Region Örebro län. Kommunerna har tidigare betalat ca 19 mkr till Regionförbundet. Finansieringen av Region Örebro län och dess ökade åtagande ska enligt förslaget från och med ske genom en skatteväxling. Skatteväxlingen innebär att Region Örebro län höjer utdebiteringen med 3 öre och att länets kommuner gör motsvarande sänkning. Beslut om skatteväxling ska ske i respektive fullmäktigeförsamling senast under juni Förändringen innebär också att kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län behöver upplösas. Detta sker genom att fullmäktigeförsamlingarna uppdrar Regionförbundet Örebro län att upplösa kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län per I samband med föreslaget upplösande av Regionförbundet, föreslår landstingsstyrelsen att samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per överförs från Regionförbundet till Region Örebro län. Kommunförvaltningen finner anledning att särskilt uppmärksamma att detta innebär ett avsteg från förbundsordningen, som säger att denna fördelning vid Regionförbundets upphörande ska fördelas proportionellt mellan medlemmarna. Ekonomi

11 10(45) Förslaget innebär en skatteväxling om 3 öre från länets kommuner till region Örebro län vars nettoeffekter beskrivs i bifogat underlag. För länets kommuner innebär det sammantaget en nettoeffekt om -0,9 mkr. Det innebär också ett avsteg från förbundsordningen såtillvida att alla tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden överförs till Region Örebro län istället för medlemmarna. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Landstingsstyrelsens förslag till beslut Att, under förutsättning att länets övriga fullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut: Godkänna att en skatteväxling sker per innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med tre öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad Uppdra till Regionförbundet Örebro län att upplösa kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län per Samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per förs till Region Örebro län (organisationsnummer ). Kvarvarande eget kapital per öronmärks för regionalt utvecklingsarbete. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Christina Johansson (M) och Emil Gustafsson (GL) till protokollet att tveksamhet föreligger avseende förslaget om skatteväxling. Stefan Backius (V) ställer frågor gällande enhällighet bland kommunerna i länet samt gällande finansieringen vilka besvaras av kommunchef Hans Karlsson och Christina Johansson (M). Stefan Backius (V) meddelar att han avstår från att delta i beslutet. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på landstingsstyrelsens förslag vilket bifalls.

12 11(45) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Att, under förutsättning att länets övriga fullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut: Godkänna att en skatteväxling sker per innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med tre öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad Uppdra till Regionförbundet Örebro län att upplösa kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län per Samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per förs till Region Örebro län (organisationsnummer ). Kvarvarande eget kapital per öronmärks för regionalt utvecklingsarbete. Exp till Kommunfullmäktige

13 12(45) 87 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län, dnr KS 14/00103 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Underlag inkluderande föredragnings-pm från Örebro läns landsting, inkommet Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att bifalla ett förslag om bildande av regionkommun i Örebro län. Fullmäktigeförsamlingarna i länets övriga kommuner biföll också förslaget. Regeringen har godkänt ansökan om att bilda Region Örebro län från och med vilket innebär att ett antal beslut berörande den nya organisationen måste fattas i länets fullmäktigeförsamlingar under Många uppgifter för regionen och kommunerna ligger i ett gränssnitt mellan aktörerna. Det innebär att ett gott samarbete mellan Region Örebro län och kommunerna är en förutsättning för ett framgångrikt regionalt utvecklingsarbete. För att uppnå detta behöver möjligheter till formaliserad samverkan skapas. Landstingsstyrelsen föreslår att ett regionalt samverkansråd tillsätts för att svara mot behovet av samverkan mellan kommunerna och Region Örebro län. Förslaget har arbetats fram av politiska och tjänstemannarepresentanter från länets kommuner. Samverkansstrukturen ska löpande utvärderas, utvecklas och anpassas. Regionala samverkansrådet föreslås bestå av 33 ledamöter, varav åtta utses av regionstyrelsen, tre av Örebros kommunstyrelse samt två av varje övrig kommunstyrelse i länet. Insynsplats är garanterad de partier som finns representerade i Regionfullmäktige men saknar plats i samverkansrådet. Samverkansrådets roll är rådgivande. Det är tänkt som ett forum utan formell juridisk status och regleras således inte av t ex kommunallagen. Samverkansrådet kan inte heller fatta några bindande beslut. Regionala samverkansrådet kan i föreliggande förslag tillsätta och avsluta permanenta eller tillfälliga politiska grupperingar inom olika verksamhetsområden. I sådana grupperingar utser regionstyrelsen och kommunstyrelserna sina representanter. Samverkansrådet ansvarar för instruktioner till de grupperingar man tillsätter. Ekonomi

14 13(45) Region Örebro län kommer enligt föreslagen överenskommelse att svara för sekreterarskap, arkiv och administrativa kostnader för samverkansrådet, medan respektive huvudman svarar för kostnaden för de egna företrädarnas arvoden och övriga omkostnader. Hällefors kommun kommer alltså att stå för arvoden och övriga kostnader för kommunens egna representanter. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Landstingsstyrelsens förslag till beslut Att anta framlagt förslag till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och region Örebro län (regionen). --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på landstingsstyrelsens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Att anta framlagt förslag till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och region Örebro län (regionen). Exp till Kommunfullmäktige

15 14(45) 88 Leader Bergslagen programperiod , dnr KS 14/00090 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Uppföljning Leader Bergslagen Leader Bergslagens intresseanmälan till områden som är intresserade av att bilda lokalt utvecklingsområde, daterad Ärende Leader Bergslagen har sedan år 2008 bedrivit landsbygdsutveckling i Hällefors, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Järle, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Ludvika (ej tätort), Surahammar (ej tätort), och Fagersta (ej tätort) kommuner. Projektstöd har beviljats till över 300 utvecklingsprojekt för nästan 60 miljoner kronor, där projektdeltagarna själva har bidragit med ideellt arbete värderat till över 20 miljoner kronor. De sista projekten avslutas under år Våren 2014 ska en intresseanmälan lämnas in av områden som är intresserade av att bilda lokalt utvecklingsområde för tiden Den stora nyheten är att de lokala utvecklingsområdena får möjlighet att arbeta med samtliga strukturfonder, alltså såväl regionala utvecklingsfonden som socialfonden, landsbygdsfonden som vi har idag samt havs- och fiskerifonden. Leader Bergslagen ser bara fördelar med detta, eftersom de får ännu bättre verktyg att arbeta med. Efter sommaren 2014 kan områdena söka stöd för förberedelsearbetet och strategiskrivning. I den lokala utvecklingsstrategin beskriver partnerskapet sin gemensamma vision för hur bygden ska utvecklas och vilka mål man har med arbetet. Där ska också kommuners avsiktsförklaring finnas med. 1 december 2014 lämnas den formella ansökan in till Jordbruksverket om att bilda lokalt utvecklingsområde. Våren 2015 fattar urvalskommitté beslut om vilka handlingsplaner som ska antas, och vilka områden som får EUfinansiering för sitt lokala utvecklingsarbete Tredje kvartalet 2015 är preliminär programstart för nya områden. Leader Bergslagens styrelse, LAG, är positiv till att ta fram ett nytt handlingsprogram och förbereda arbetet för en ny programperiod och vill därför veta hur Hällefors kommun ställer sig till att ge Leader Bergslagen. LAG önskar svar av kommunen senast den 20 juni Är Hällefors kommun intresserad av att fortsatt delta i det lokala utvecklingsarbete som idag drivs av Leader Bergslagen?

16 15(45) - Hur ställer sig Hällefors kommun till att fortsatt medfinansiera det lokala utvecklingsprogrammet med 23 kr per invånare och år? - Vill Hällefors kommun uppdra åt Leader Bergslagen ideell förening att samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod? Kommunförvaltningen föreslår att kommunen fortsätter att delta i det lokala utvecklingsarbetet via Leader Bergslagen under perioden och att hänsyn till medfinansieringen på 23 kronor per invånare görs i kommande budget för år 2015 och plan för åren Ekonomi Åren har kommunerna medfinansierat Leader-arbetet med 23 kronor per invånare och år vilket innebär en summa på kronor per år under denna tid. Hällefors kommun har fått en uppväxling om nästan fyra gånger sin kontantinsats, och sex gånger inräknat det ideella arbetet. Den information som framgått är att det kommer att finnas mindre pengar för lokalt ledd utveckling nu än tidigare p g a att målsättningen i den nya handlingsprogrammet ska vara vägledande. Detta gör att Leader Bergslagen beräknar att den lokala medfinansieringen som kommer att vara aktuell under inte skall bli större än under , alltså maximal nivå om 23 kr per invånare och år. Folkhälsa Landsbygdens utveckling aktiverar människor och är också viktig för bygdens sammanhållning och gemensamma arbete för framtiden. Miljö Leader Bergslagen bör i arbetet med att ta fram den lokala utvecklingsstrategin miljöanpassa den så långt det är möjligt. Förslag till Beslut - Hällefors kommun är fortsatt intresserade att delta i det lokala utvecklingsarbete som idag drivs av Leader Bergslagen. - Hällefors kommun är positiv till att fortsatt medfinansiera det lokala utvecklingsprogrammet med 23 kr per invånare och år för tiden Hällefors kommun ger Leader Bergslagen ideell förening i uppdrag att samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V) och Christina Johansson (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut

17 16(45) Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Hällefors kommun är fortsatt intresserade att delta i det lokala utvecklingsarbete som idag drivs av Leader Bergslagen. Hällefors kommun är positiv till att fortsatt medfinansiera det lokala utvecklingsprogrammet med 23 kr per invånare och år för tiden Hällefors kommun ger Leader Bergslagen ideell förening i uppdrag att samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod. Exp till Leader Bergslagen Jessica Jansson

18 17(45) 89 Medlemskap i Finnskogarnas Ekonomiska Förening, dnr KS 13/00027 Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen beslut Faktura från Finnskogarnas Ekonomiska förening avseende medlemsavgift för 2014 i Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening, daterad Ärende Projekt finnskogarna.com byggde på två förstudier som genomförts under där de undersökt möjligheterna att utveckla en områdesövergripande turism, baserad på finnskogskulturen, där ideella och kommersiella aktörer samverkar. Förstudierna utmynnade till projektet finnskogarna.com tiden där 27 svenska kommuner med skogsfinsk historia erbjöds att ingå i ett projekt för att utveckla turism baserad på finnskogskulturen. Kommunens stöd till projektet innebar ett stöd till de företag och verksamheter i den egna kommunen som kom att bjudas in att delta i projektet. Den kommunala medfinansieringen bidrog till regional samverkan och gav möjlighet till att påverka vid det årliga Finnskogstinget. Hällefors kommun medfinansierade EU-projektet finnskogarna.com med totalt kronor fördelade på åren Kommunstyrelsen beslutade under år 2013 att bli stödmedlem i Finnskogarnas Ekonomiska Förening och att medlemsavgiften skulle betalas från finskt förvaltningsområde. Finnskogarnas ekonomiska förening arbetar tillsammans för att synliggöra den skogsfinska kulturen och gör den mer känd. De vill lyfta fram alla de små turistföretag, hembygdsföreningar och arrangemang som finns runt omkring finnskogarna. Finska samrådsgruppen i Finskt Förvaltningsområde för Hällefors kommun motsätter sig att fakturan ska betalas av de medel kommun fått för finskt förvaltningsområde då detta inte är någon merkostnad i samband med minoritetslagen tillkomst. Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) 8 Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen ett statsbidrag till kommunen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de

19 18(45) behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli respektive samiska. Ekonomisk förening är en företagsform som är registrerad hos Bolagsverket och Skatteverket. Enligt kommunallag (1991:900) 2 kap 8 Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. En faktura har inkommit från Finnskogarnas Ekonomiska Förening på medlemsavgift för 2014 i Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomiska Förening. Kommunförvaltningen anser att kommunen inte kan bekosta medlemsavgiften med statsbidraget för finskt förvaltningsområde som tidigare har beslutats. Dessutom bedömer förvaltningen att medlemskapet är till en ekonomisk förening som kommunen inte bör stödja p g a dess företagsform. Ekonomi Medlemsavgiften för 2014 i Turismutveckling i Finnskogarnas Ekonomiska Förening uppgår till kronor. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i och med att kommunförvaltningen föreslår att medlemskapet ska avslås. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i och med att kommunförvaltningen föreslår att medlemskapet ska avslås. Förslag till Beslut - Stödmedlemskapet i Finnskogarnas Ekonomiska Förening upphör från och med verksamhetsåret Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Stefan Backius (V) fråga gällande stöd till ekonomisk förening. Frågan föranleder att Kommunstyrelsen ajourneras under två minuter varefter förhandlingarna återupptas och ekonomichef Jessica Jansson svarar. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

20 19(45) Kommunstyrelsens beslut Stödmedlemskapet i Finnskogarnas Ekonomiska Förening upphör från och med verksamhetsåret Exp till Finnskogarna Jessica Jansson

21 20(45) 90 Borgenslån Saxå Golfklubb, dnr KS 14/00069 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut, dnr /045 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Rapport Borgenslån Saxå Golfklubb, daterad Kommunstyrelsens beslut Ärendet Kommunförvaltningen har utifrån borgensförbindelsen med Saxå Golfklubb som beslutades sammanställt en rapport. Kommunens två kommunalråd har tillsammans med Filipstads kommuns kommunalråd gett tjänstemännen i uppdrag att komma med ett förslag som innebär att borgensansvaret ska vara 50 procent vardera för respektive kommun. Som det är tecknat idag har låneinstitutet rätten att själv beslutat, vilket exempelvis kan leda till att Hällefors kommun får överta hela borgenslånet om klubben inte skulle kunna betala låneinstitutets kostnader. Förvaltningen föreslår att borgenslånet löses in med 50 procent vardera av kommunerna och att Hällefors kommun upptar ett nytt borgenslån på kronor. Dessutom föreslår förvaltningen att nuvarande borgensbeslut på kronor från upphävs och att kommunfullmäktige tar ett nytt borgensbeslut på kronor, vilket leder till att kommunens borgensåtagande halveras. Förvaltningens föreslår att en ny avsiktsförklaring tas fram mellan kommunen, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att klubben ska förhålla sig likvärdigt mot båda kommunerna genom reglering av amorteringsvolym och -takt och uppföljning från klubben. Ekonomi Kommunens borgensförbindelse innebär att kommunen ingått ett gemensamt borgenslån som idag är på totalt kronor tillsammans med Filipstad kommun. Borgensansvaret innebär att kommunerna tillsammans ansvarar för att Saxå Golfklubb betalar sin skuld samt räntor, avgifter och kostnader till banken. Om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser gentemot banken kan borgensmannen, d v s kommunerna, direkt krävas på betalning av banken. Om två eller flera tecknar borgen, kan banken fritt välja vem eller vilka av borgensmannen som banken vill kräva på betalning. Ärendet återremitterades till kommunförvaltningen för att utreda möjligheten att sänka borgensåtagandet så att det totalt omfattar kronor. Kommunförvaltningen kan konstatera att detta inte är möjligt

22 21(45) då båda kommunerna måste hantera detta likvärdigt. Dessutom är förslaget om lånetak på kronor ett tak som beskriver vilken högsta nivå som föreningen får ha lån med kommunal borgen. Däremot måste föreningen inkomma med en begäran om att få utnyttja beloppet mellan nuvarande lån och taket på kronor. Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut - Kommunernas nuvarande borgenslån för Saxå Golfklubb amorteras med hälften vardera. - Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen för Saxå Golfklubb om totalt kronor upphävs. - Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. - Kommunförvaltningen får uppdrag att upprätta en ny avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att uppnå likvärdighet mellan kommunerna. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Thomas Eklund (V) fråga gällande möjligheten att minska åtagandet, vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Stefan Backius (V) ställer fråga gällande att ställa borgen för verksamhet i annan kommun vilken lämnas obesvarad. Stefan Backius (V) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunförvaltningen för komplettering med riskbedömning, motiv till borgensåtagandet samt utredning av möjligheten till borgen i annan kommun. Christina Johansson (M) och Anne Horneman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

23 22(45) Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Stefan Backius (V) yrkande och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Kommunernas nuvarande borgenslån för Saxå Golfklubb amorteras med hälften vardera. Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen för Saxå Golfklubb om totalt kronor upphävs. Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunförvaltningen får uppdrag att upprätta en ny avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att uppnå likvärdighet mellan kommunerna. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V) till förmån för eget yrkande. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

24 23(45) 91 Årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens kommunalteknik 2013, dnr KS 14/00088 Hällefors kommun har tillställts årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens kommunalteknik, BKT, gällande Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Årsredovisning 2013 för Bergslagens kommunalteknik godkänns Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet Exp till Kommunfullmäktige BKT

25 24(45) 92 Årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens räddningstjänst 2013, dnr KS 14/00104 Hällefors kommun har tillställts årsredovisning och revisionsrapport för Bergslagens räddningstjänst, BRT, gällande Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Årsredovisning 2013 för Bergslagens räddningstjänst godkänns Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet Exp till BRT Jessica Jansson

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare

Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(88) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-18.55 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer