Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet"

Transkript

1 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 12/ kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mathias Brandt Ordförande Annahelena Jernberg Justerare Hans-Otto Pohlmann (GL) Torbjörn Jansson (HOB) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mathias Brandt

2 2(45) Beslutande Tjänstgörande ersättare Anne Horneman S Allan Myrtenkvist S Kerstin Skogdalen (S) Birger Antonsson S Annahelena Jernberg, ordf. S Christina Johansson M Göran Strömqvist M Vivianne Pettersson (M) Emil Gustafsson GL Hans-Otto Pohlman GL Torbjörn Jansson HOB Lars-Göran Zetterlund C Madeleine Hautamäki (C) Stefan Backius V

3 3(45) 83 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Annahelena Jernberg (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde. Med detta godkänns kallelsen till dagens sammanträde.

4 4(45) 84 Fastställande av dagordning Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att punkterna 10 och 11, båda gällande bidragsansökningar, lyfts ut för att behandlas av KSAU vid ett extra sammanträde 15 maj. Vidare yrkar ordförande att punkten revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning läggs till dagens föredragningslista. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande nämnda bidragsansökningar, vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Dagordningen fastställs i enlighet med ordförandes yrkande.

5 5(45) 85 Budget för Hällefors kommun år 2015 och plan för , dnr KS 14/00101 Beslutsunderlag Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:16, budgetförutsättningar för åren Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:15, vårproposition för år Förslag till årsbudget för Hällefors kommuns år 2015 och plan för åren , daterad Ärendet Kommunförvaltningen har utifrån information och material som inkommit till ekonomiberedningen vid dialogträff 2, politiska majoritetens prioriteringar och de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år sammanställt ett förslag till slutgiltig budget för verksamhetsåret 2015 och en plan för åren Ekonomiberedningen kan konstatera att deltagandet varit lågt i ekonomiberedningarna. Ekonomi Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings senaste cirkulär 14:16, som anger kommunens budgetförutsättningar för åren Förslaget till årsresultat för år 2015 är tkr. Förslaget till driftbudget för 2015 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till tkr, och är en utökning med 4,3 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. I budgetförslaget ingår en strategisatsning på 8,0 miljoner kronor som finns under kommunstyrelsen. Övriga förändringar i förhållande till innevarande år samt prioriteringar framgår av avsnittet budgetanalys i budgethandlingen som är en bilaga till denna skrivelse. Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till tkr för år Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag, investeringsandel, ska uppgå till högst 4,6 procent. För åren 2016 till 2019 beräknas investeringsandelen vara mellan 3,8 till 4,0 procent. Folkhälsa Ett av Hällefors kommuns inriktningsområden för innevarande mandatperiod är Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen. Budgetförslaget för 2015 innehåller delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting för perioden De resultatmål och internkontrollplaner som kommer att arbetats fram för år 2015 kommer att ha ett folkhälsoperspektiv, bland annat utifrån länsmålen i länets folkhälsoplan. Miljö

6 6(45) Ett av kommunens prioriterade målområden för innevarande mandatperiod är långsiktigt hållbar tillväxt och i budgetförslaget ges arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas. Förvaltningens förslag till beslut 1 Driftbudget (ramar) 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision 650 Val och demokratinämnd 259 Totalt Investeringsbudget 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Bildningsnämnd 600 Omsorgsnämnd 700 Totalt Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2015 fastställs. 4 Finansiella mål år 2015 antas. 5 Under 2015 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. 6 Under 2015 får lån omsättas, d v s nya lån får upptas motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2015, med totalt kronor. 7 Plan för åren avseende resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget antas. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson (M) bifall till förvaltningens förslag. Stefan Backius (V) redogör för Vänsterpartiets budgetförslag samt yrkar att förvaltningens förslag anpassas i enlighet med Vänsterpartiets prioriteringar och inriktning enligt föredraget förslag.

7 7(45) Torbjörn Jansson (HOB) meddelar att Centerpartiet och Hällefors oberoende kommer att presentera ett eget budgetförslag inför juni månads kommunfullmäktigesammanträde. Stefan Backius (V) och Torbjörn Jansson (HOB) ställer fråga gällande de särskilda satsningar som pengar finns avsatta för vilken lämnas obesvarad. Anne Horneman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Stefan Backius (V) yrkande och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1. Driftbudget (ramar) 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision 650 Val- och demokratinämnd 259 Totalt Investeringsbudget 2015 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Bildningsnämnd 600 Omsorgsnämnd 700 Totalt Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2015 fastställs. 4. Finansiella mål år 2015 antas. 5. Under 2015 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. 6. Under 2015 får lån omsättas, d v s nya lån får upptas motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2015, med totalt kronor. 7. Plan för åren avseende resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget antas. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V), till förmån för sitt eget yrkande, samt Torbjörn Jansson (HOB) och Madeleine Hautamäki.

8 8(45) Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

9

10 9(45) 86 Avveckling av Regionförbundet Örebro län och överföring av verksamhet och ekonomi till Region Örebro län, dnr KS 14/00102 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Underlag inkluderande föredragnings-pm från Örebro läns landsting, inkommet Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att bifalla ett förslag om bildande av regionkommun i Örebro län. Fullmäktigeförsamlingarna i länets övriga kommuner biföll också förslaget. Regeringen har godkänt ansökan om att bilda Region Örebro län från och med vilket innebär att ett antal beslut berörande den nya organisationen måste fattas i länets fullmäktigeförsamlingar under Den nya regionorganisationen kommer att ta över i princip alla uppdrag och verksamheter som idag handhas av Landstinget och Regionförbundet, undantaget är kommunernas del av inköpssamverkan. Vissa uppgifter från länsstyrelsen kommer också att övertas av Region Örebro län. Kommunerna har tidigare betalat ca 19 mkr till Regionförbundet. Finansieringen av Region Örebro län och dess ökade åtagande ska enligt förslaget från och med ske genom en skatteväxling. Skatteväxlingen innebär att Region Örebro län höjer utdebiteringen med 3 öre och att länets kommuner gör motsvarande sänkning. Beslut om skatteväxling ska ske i respektive fullmäktigeförsamling senast under juni Förändringen innebär också att kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län behöver upplösas. Detta sker genom att fullmäktigeförsamlingarna uppdrar Regionförbundet Örebro län att upplösa kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län per I samband med föreslaget upplösande av Regionförbundet, föreslår landstingsstyrelsen att samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per överförs från Regionförbundet till Region Örebro län. Kommunförvaltningen finner anledning att särskilt uppmärksamma att detta innebär ett avsteg från förbundsordningen, som säger att denna fördelning vid Regionförbundets upphörande ska fördelas proportionellt mellan medlemmarna. Ekonomi

11 10(45) Förslaget innebär en skatteväxling om 3 öre från länets kommuner till region Örebro län vars nettoeffekter beskrivs i bifogat underlag. För länets kommuner innebär det sammantaget en nettoeffekt om -0,9 mkr. Det innebär också ett avsteg från förbundsordningen såtillvida att alla tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden överförs till Region Örebro län istället för medlemmarna. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Landstingsstyrelsens förslag till beslut Att, under förutsättning att länets övriga fullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut: Godkänna att en skatteväxling sker per innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med tre öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad Uppdra till Regionförbundet Örebro län att upplösa kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län per Samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per förs till Region Örebro län (organisationsnummer ). Kvarvarande eget kapital per öronmärks för regionalt utvecklingsarbete. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Christina Johansson (M) och Emil Gustafsson (GL) till protokollet att tveksamhet föreligger avseende förslaget om skatteväxling. Stefan Backius (V) ställer frågor gällande enhällighet bland kommunerna i länet samt gällande finansieringen vilka besvaras av kommunchef Hans Karlsson och Christina Johansson (M). Stefan Backius (V) meddelar att han avstår från att delta i beslutet. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på landstingsstyrelsens förslag vilket bifalls.

12 11(45) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Att, under förutsättning att länets övriga fullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut: Godkänna att en skatteväxling sker per innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med tre öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad Uppdra till Regionförbundet Örebro län att upplösa kommunalförbundet Regionförbundet Örebro län per Samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per förs till Region Örebro län (organisationsnummer ). Kvarvarande eget kapital per öronmärks för regionalt utvecklingsarbete. Exp till Kommunfullmäktige

13 12(45) 87 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län, dnr KS 14/00103 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Underlag inkluderande föredragnings-pm från Örebro läns landsting, inkommet Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att bifalla ett förslag om bildande av regionkommun i Örebro län. Fullmäktigeförsamlingarna i länets övriga kommuner biföll också förslaget. Regeringen har godkänt ansökan om att bilda Region Örebro län från och med vilket innebär att ett antal beslut berörande den nya organisationen måste fattas i länets fullmäktigeförsamlingar under Många uppgifter för regionen och kommunerna ligger i ett gränssnitt mellan aktörerna. Det innebär att ett gott samarbete mellan Region Örebro län och kommunerna är en förutsättning för ett framgångrikt regionalt utvecklingsarbete. För att uppnå detta behöver möjligheter till formaliserad samverkan skapas. Landstingsstyrelsen föreslår att ett regionalt samverkansråd tillsätts för att svara mot behovet av samverkan mellan kommunerna och Region Örebro län. Förslaget har arbetats fram av politiska och tjänstemannarepresentanter från länets kommuner. Samverkansstrukturen ska löpande utvärderas, utvecklas och anpassas. Regionala samverkansrådet föreslås bestå av 33 ledamöter, varav åtta utses av regionstyrelsen, tre av Örebros kommunstyrelse samt två av varje övrig kommunstyrelse i länet. Insynsplats är garanterad de partier som finns representerade i Regionfullmäktige men saknar plats i samverkansrådet. Samverkansrådets roll är rådgivande. Det är tänkt som ett forum utan formell juridisk status och regleras således inte av t ex kommunallagen. Samverkansrådet kan inte heller fatta några bindande beslut. Regionala samverkansrådet kan i föreliggande förslag tillsätta och avsluta permanenta eller tillfälliga politiska grupperingar inom olika verksamhetsområden. I sådana grupperingar utser regionstyrelsen och kommunstyrelserna sina representanter. Samverkansrådet ansvarar för instruktioner till de grupperingar man tillsätter. Ekonomi

14 13(45) Region Örebro län kommer enligt föreslagen överenskommelse att svara för sekreterarskap, arkiv och administrativa kostnader för samverkansrådet, medan respektive huvudman svarar för kostnaden för de egna företrädarnas arvoden och övriga omkostnader. Hällefors kommun kommer alltså att stå för arvoden och övriga kostnader för kommunens egna representanter. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Landstingsstyrelsens förslag till beslut Att anta framlagt förslag till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och region Örebro län (regionen). --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på landstingsstyrelsens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Att anta framlagt förslag till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och region Örebro län (regionen). Exp till Kommunfullmäktige

15 14(45) 88 Leader Bergslagen programperiod , dnr KS 14/00090 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Uppföljning Leader Bergslagen Leader Bergslagens intresseanmälan till områden som är intresserade av att bilda lokalt utvecklingsområde, daterad Ärende Leader Bergslagen har sedan år 2008 bedrivit landsbygdsutveckling i Hällefors, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Järle, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Ludvika (ej tätort), Surahammar (ej tätort), och Fagersta (ej tätort) kommuner. Projektstöd har beviljats till över 300 utvecklingsprojekt för nästan 60 miljoner kronor, där projektdeltagarna själva har bidragit med ideellt arbete värderat till över 20 miljoner kronor. De sista projekten avslutas under år Våren 2014 ska en intresseanmälan lämnas in av områden som är intresserade av att bilda lokalt utvecklingsområde för tiden Den stora nyheten är att de lokala utvecklingsområdena får möjlighet att arbeta med samtliga strukturfonder, alltså såväl regionala utvecklingsfonden som socialfonden, landsbygdsfonden som vi har idag samt havs- och fiskerifonden. Leader Bergslagen ser bara fördelar med detta, eftersom de får ännu bättre verktyg att arbeta med. Efter sommaren 2014 kan områdena söka stöd för förberedelsearbetet och strategiskrivning. I den lokala utvecklingsstrategin beskriver partnerskapet sin gemensamma vision för hur bygden ska utvecklas och vilka mål man har med arbetet. Där ska också kommuners avsiktsförklaring finnas med. 1 december 2014 lämnas den formella ansökan in till Jordbruksverket om att bilda lokalt utvecklingsområde. Våren 2015 fattar urvalskommitté beslut om vilka handlingsplaner som ska antas, och vilka områden som får EUfinansiering för sitt lokala utvecklingsarbete Tredje kvartalet 2015 är preliminär programstart för nya områden. Leader Bergslagens styrelse, LAG, är positiv till att ta fram ett nytt handlingsprogram och förbereda arbetet för en ny programperiod och vill därför veta hur Hällefors kommun ställer sig till att ge Leader Bergslagen. LAG önskar svar av kommunen senast den 20 juni Är Hällefors kommun intresserad av att fortsatt delta i det lokala utvecklingsarbete som idag drivs av Leader Bergslagen?

16 15(45) - Hur ställer sig Hällefors kommun till att fortsatt medfinansiera det lokala utvecklingsprogrammet med 23 kr per invånare och år? - Vill Hällefors kommun uppdra åt Leader Bergslagen ideell förening att samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod? Kommunförvaltningen föreslår att kommunen fortsätter att delta i det lokala utvecklingsarbetet via Leader Bergslagen under perioden och att hänsyn till medfinansieringen på 23 kronor per invånare görs i kommande budget för år 2015 och plan för åren Ekonomi Åren har kommunerna medfinansierat Leader-arbetet med 23 kronor per invånare och år vilket innebär en summa på kronor per år under denna tid. Hällefors kommun har fått en uppväxling om nästan fyra gånger sin kontantinsats, och sex gånger inräknat det ideella arbetet. Den information som framgått är att det kommer att finnas mindre pengar för lokalt ledd utveckling nu än tidigare p g a att målsättningen i den nya handlingsprogrammet ska vara vägledande. Detta gör att Leader Bergslagen beräknar att den lokala medfinansieringen som kommer att vara aktuell under inte skall bli större än under , alltså maximal nivå om 23 kr per invånare och år. Folkhälsa Landsbygdens utveckling aktiverar människor och är också viktig för bygdens sammanhållning och gemensamma arbete för framtiden. Miljö Leader Bergslagen bör i arbetet med att ta fram den lokala utvecklingsstrategin miljöanpassa den så långt det är möjligt. Förslag till Beslut - Hällefors kommun är fortsatt intresserade att delta i det lokala utvecklingsarbete som idag drivs av Leader Bergslagen. - Hällefors kommun är positiv till att fortsatt medfinansiera det lokala utvecklingsprogrammet med 23 kr per invånare och år för tiden Hällefors kommun ger Leader Bergslagen ideell förening i uppdrag att samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V) och Christina Johansson (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut

17 16(45) Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Hällefors kommun är fortsatt intresserade att delta i det lokala utvecklingsarbete som idag drivs av Leader Bergslagen. Hällefors kommun är positiv till att fortsatt medfinansiera det lokala utvecklingsprogrammet med 23 kr per invånare och år för tiden Hällefors kommun ger Leader Bergslagen ideell förening i uppdrag att samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod. Exp till Leader Bergslagen Jessica Jansson

18 17(45) 89 Medlemskap i Finnskogarnas Ekonomiska Förening, dnr KS 13/00027 Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen beslut Faktura från Finnskogarnas Ekonomiska förening avseende medlemsavgift för 2014 i Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening, daterad Ärende Projekt finnskogarna.com byggde på två förstudier som genomförts under där de undersökt möjligheterna att utveckla en områdesövergripande turism, baserad på finnskogskulturen, där ideella och kommersiella aktörer samverkar. Förstudierna utmynnade till projektet finnskogarna.com tiden där 27 svenska kommuner med skogsfinsk historia erbjöds att ingå i ett projekt för att utveckla turism baserad på finnskogskulturen. Kommunens stöd till projektet innebar ett stöd till de företag och verksamheter i den egna kommunen som kom att bjudas in att delta i projektet. Den kommunala medfinansieringen bidrog till regional samverkan och gav möjlighet till att påverka vid det årliga Finnskogstinget. Hällefors kommun medfinansierade EU-projektet finnskogarna.com med totalt kronor fördelade på åren Kommunstyrelsen beslutade under år 2013 att bli stödmedlem i Finnskogarnas Ekonomiska Förening och att medlemsavgiften skulle betalas från finskt förvaltningsområde. Finnskogarnas ekonomiska förening arbetar tillsammans för att synliggöra den skogsfinska kulturen och gör den mer känd. De vill lyfta fram alla de små turistföretag, hembygdsföreningar och arrangemang som finns runt omkring finnskogarna. Finska samrådsgruppen i Finskt Förvaltningsområde för Hällefors kommun motsätter sig att fakturan ska betalas av de medel kommun fått för finskt förvaltningsområde då detta inte är någon merkostnad i samband med minoritetslagen tillkomst. Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) 8 Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen ett statsbidrag till kommunen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de

19 18(45) behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli respektive samiska. Ekonomisk förening är en företagsform som är registrerad hos Bolagsverket och Skatteverket. Enligt kommunallag (1991:900) 2 kap 8 Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. En faktura har inkommit från Finnskogarnas Ekonomiska Förening på medlemsavgift för 2014 i Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomiska Förening. Kommunförvaltningen anser att kommunen inte kan bekosta medlemsavgiften med statsbidraget för finskt förvaltningsområde som tidigare har beslutats. Dessutom bedömer förvaltningen att medlemskapet är till en ekonomisk förening som kommunen inte bör stödja p g a dess företagsform. Ekonomi Medlemsavgiften för 2014 i Turismutveckling i Finnskogarnas Ekonomiska Förening uppgår till kronor. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i och med att kommunförvaltningen föreslår att medlemskapet ska avslås. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i och med att kommunförvaltningen föreslår att medlemskapet ska avslås. Förslag till Beslut - Stödmedlemskapet i Finnskogarnas Ekonomiska Förening upphör från och med verksamhetsåret Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Stefan Backius (V) fråga gällande stöd till ekonomisk förening. Frågan föranleder att Kommunstyrelsen ajourneras under två minuter varefter förhandlingarna återupptas och ekonomichef Jessica Jansson svarar. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.

20 19(45) Kommunstyrelsens beslut Stödmedlemskapet i Finnskogarnas Ekonomiska Förening upphör från och med verksamhetsåret Exp till Finnskogarna Jessica Jansson

21 20(45) 90 Borgenslån Saxå Golfklubb, dnr KS 14/00069 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut, dnr /045 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut Rapport Borgenslån Saxå Golfklubb, daterad Kommunstyrelsens beslut Ärendet Kommunförvaltningen har utifrån borgensförbindelsen med Saxå Golfklubb som beslutades sammanställt en rapport. Kommunens två kommunalråd har tillsammans med Filipstads kommuns kommunalråd gett tjänstemännen i uppdrag att komma med ett förslag som innebär att borgensansvaret ska vara 50 procent vardera för respektive kommun. Som det är tecknat idag har låneinstitutet rätten att själv beslutat, vilket exempelvis kan leda till att Hällefors kommun får överta hela borgenslånet om klubben inte skulle kunna betala låneinstitutets kostnader. Förvaltningen föreslår att borgenslånet löses in med 50 procent vardera av kommunerna och att Hällefors kommun upptar ett nytt borgenslån på kronor. Dessutom föreslår förvaltningen att nuvarande borgensbeslut på kronor från upphävs och att kommunfullmäktige tar ett nytt borgensbeslut på kronor, vilket leder till att kommunens borgensåtagande halveras. Förvaltningens föreslår att en ny avsiktsförklaring tas fram mellan kommunen, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att klubben ska förhålla sig likvärdigt mot båda kommunerna genom reglering av amorteringsvolym och -takt och uppföljning från klubben. Ekonomi Kommunens borgensförbindelse innebär att kommunen ingått ett gemensamt borgenslån som idag är på totalt kronor tillsammans med Filipstad kommun. Borgensansvaret innebär att kommunerna tillsammans ansvarar för att Saxå Golfklubb betalar sin skuld samt räntor, avgifter och kostnader till banken. Om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser gentemot banken kan borgensmannen, d v s kommunerna, direkt krävas på betalning av banken. Om två eller flera tecknar borgen, kan banken fritt välja vem eller vilka av borgensmannen som banken vill kräva på betalning. Ärendet återremitterades till kommunförvaltningen för att utreda möjligheten att sänka borgensåtagandet så att det totalt omfattar kronor. Kommunförvaltningen kan konstatera att detta inte är möjligt

22 21(45) då båda kommunerna måste hantera detta likvärdigt. Dessutom är förslaget om lånetak på kronor ett tak som beskriver vilken högsta nivå som föreningen får ha lån med kommunal borgen. Däremot måste föreningen inkomma med en begäran om att få utnyttja beloppet mellan nuvarande lån och taket på kronor. Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut - Kommunernas nuvarande borgenslån för Saxå Golfklubb amorteras med hälften vardera. - Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen för Saxå Golfklubb om totalt kronor upphävs. - Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. - Kommunförvaltningen får uppdrag att upprätta en ny avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att uppnå likvärdighet mellan kommunerna. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Thomas Eklund (V) fråga gällande möjligheten att minska åtagandet, vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Stefan Backius (V) ställer fråga gällande att ställa borgen för verksamhet i annan kommun vilken lämnas obesvarad. Stefan Backius (V) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunförvaltningen för komplettering med riskbedömning, motiv till borgensåtagandet samt utredning av möjligheten till borgen i annan kommun. Christina Johansson (M) och Anne Horneman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

23 22(45) Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Stefan Backius (V) yrkande och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Kommunernas nuvarande borgenslån för Saxå Golfklubb amorteras med hälften vardera. Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen för Saxå Golfklubb om totalt kronor upphävs. Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunförvaltningen får uppdrag att upprätta en ny avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att uppnå likvärdighet mellan kommunerna. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V) till förmån för eget yrkande. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

24 23(45) 91 Årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens kommunalteknik 2013, dnr KS 14/00088 Hällefors kommun har tillställts årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens kommunalteknik, BKT, gällande Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Årsredovisning 2013 för Bergslagens kommunalteknik godkänns Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet Exp till Kommunfullmäktige BKT

25 24(45) 92 Årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens räddningstjänst 2013, dnr KS 14/00104 Hällefors kommun har tillställts årsredovisning och revisionsrapport för Bergslagens räddningstjänst, BRT, gällande Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Årsredovisning 2013 för Bergslagens räddningstjänst godkänns Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet Exp till BRT Jessica Jansson

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 15.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Jessica Jansson, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Formens hus, kl. 15.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Raija Sundin, nämndsekreterare. Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V)

Raija Sundin, nämndsekreterare. Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V) 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 16.00 16.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Abdel Majid Elmoussauoui (S) Ronnie Faltin (S) Per Karlsson (M) Vivianne Pettersson (M)

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ola Ström, kommunchef Martin Emmesjö, fastighetsekonom, del av mötet Richard Johansson, VD BoAB, del av mötet

Ola Ström, kommunchef Martin Emmesjö, fastighetsekonom, del av mötet Richard Johansson, VD BoAB, del av mötet 1(16) Plats och tid Formens hus, kl. 08.00-09.35 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Kerstin Skogdalen (S), ej tjänstgörande Madeleine Hautamäki (C), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning 1(53) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.10 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Justerare Erkki Vuorijärvi (GL), ej tjänstgörande

Läs mer

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(4) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C), vice ordförande Kerstin Skogdalen (S) Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Sven-Åke Lundh

Läs mer

W KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 {21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET

W KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 {21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET ~ LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 {21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-06-01 Au 106 Dnr KS 0103/2016 Förfrågan om förnyat ställningstagande för ett gemensamt leaderarbete i Bergslagen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Sammanträdesprotokoll 2013-10-14 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) 4 april, 2014 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) Samverkansstruktur mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län Ett väl fungerande samarbete

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Ritha Sörling och Riitta Löfström. Kommunsekreterarens rum onsdag 2008-04-23

Ritha Sörling och Riitta Löfström. Kommunsekreterarens rum onsdag 2008-04-23 Kommunstyrelsen 2008-04-22 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 10.00 10.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-01-17 2 KS 1 Dnr 2011.291-37 Verksamhetsplan 2012 för Energi- och klimatrådgivning för Lessebo kommun För att öka kännedom om energi- och klimatrådgivarnas verksamhet i kommunen kräver

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Datum 2014-08-26. Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL)

Datum 2014-08-26. Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL) 1(99) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-18.25 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson

Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 13.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson Justeringens

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Datum 2015-05-12. Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V)

Datum 2015-05-12. Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V) 1(94) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V) Övriga närvarande Johan Stolpen (V), partiföreträdare

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Datum Mathias Brandt, kommunsekreterare Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren

Datum Mathias Brandt, kommunsekreterare Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Valsverket, Kl. 14.00-16:10 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S), ordförande Erkki Vuorijärvi (GL) Wilhelm Tham ersätter Arne Rubin (KD) Göran Strömqvist (M) Tommy

Läs mer

Direktionen

Direktionen Direktionen 2003-10-10 1 Plats och tid Beslutande BKT:s kansli Nora Benny Jansson (s) Svante Fägerås (s) Eino Kirjonen (hob) Hans Hedborg (c) Karl-Arne Löthgren (c) Ingegerd Lööv (s) Ulla Karlsson (s)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11) Bildningsnämnden 2009-02-17 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 08.30-12.00 Beslutande Kenth W Johansson, (m), ordförande Birger Antonsson, (s) ers R Sörling Allan Myrtenkvist, (s) Anna Hult

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare

Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(88) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-18.55 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn

Läs mer