Vad lägger de flesta hushåil mest respektive minsr. pengar på? Familjen Palmstiernas totala utgifter per månad är

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad lägger de flesta hushåil mest respektive minsr. pengar på? Familjen Palmstiernas totala utgifter per månad är"

Transkript

1 , X '13 - Konsumentprisindex, KPI, ska visa den allmänna prisutvecklingen. Man kan tänka sig en stor korg ned allt som vi köper. Korgen innehåller varor och tjänster i den proportion som hushållen brukar köpa. KPI foljer hur priset på den här korgen utvecklas över tiden. Under året är det samma varor i korgen och man uppdaterar priserna från månad till månad. Inför varje nytt år ser man över KPl-korgens innehåll för att spegla det aktuella köpmönstret. l(pl-korgen år 2010 aestajralqer och loe 5.5 oo 5.1 "" Re.p":or,.ooo oorrrr,rt'"w tn lnventar er 5,5 % '- Utbildning 0,4 % dsi0 lw, *_a vsmedell3,6 oi" Boende 229 o/o Talen i procentform anger hur stor andel av hushållens utgifter som går till respektive huvudgrupp, Alkohol, tobak 3 7 o/" l( lä der 54 a/o Vad lägger de flesta hushåil mest respektive minsr pengar på? Familjen Palmstiernas totala utgifter per månad är kr. Hur mycket lägger de på alkohol och tobak per månad om de följer det allmänna köpmönstret? Familjen Torstensson använder runt kr per månad till transporter. Uppskatta farniljens samlade utgifter per månad. Familjen Sibaharti använder ungetär 700 kr till hälsovård per månad. Gör en uppskattning av familjens boendekostnad. Anta att utgifler för kläder och skor i KPl-korgen minskar tlll 4 o/o. Hur stor är den procentuella minskningen? I tabellen nedanför ser man hur hushållens utgifter har förändrats under år Skriv av och fyll i det nya värdet. Hur många procent kommer hushållens utgifter att öka med under året? l(pl-korgen Boen de l(läder, skor All<ohol, tobak Livsmedel D iverse Restaurang och logi Re kreati o n Post, tele Transporter Hälsovård I nventa rier Utbildning Förändring (%) Nytt värde under 2010 (%) E] 2,0 0,1 2,7 2,4 2,6-1,,4-1,5 tl 2,0 1E 1,8 Summa Vad blir KPI for är 20ll om KPI for år 2010 är 303 och innehållet i korgen antas vara detsamma? Utgå från KPl-korgen år Hur stor andel skulle boendet uppta om utgiften för boende ökar med 10 % och alla andra utgifter är oförändrade? PRocENTo! UPPGTFT 15!

2 I t1 rl l*i *1-?,*o*^ fr- "*7"'* f* ^ild fit,n ^\;q'fag*"å' r r )-a R u{.". Å(.&.D*6*.a v&+ * Ser du procenttecl<net i den italienska texten från 1"584? 40 per cento per 3 -+ a0 pg --> 40 o/o Procenttecl(nets utvecl<li nq. Land USA Ryssland i l(anada Mexiko ' l(ina : Danmarl< -'..t- Sc,hwe.i1, Nolge i lyaafli!1i i sv91!ee rnillina Biq Mac-index 2010 Big Mac-index !41!!2 ] !5 59 ffi? u.o l<ostar en Big Mac i l(ina om den l<ostar 40 l<r i Sverige? M ffi#-fu ffiq# $**$rx+:* ås?#esr Procenttecknet "Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas". Så inleds berättelsen om fesu födelse i Lukasevangeliet och det är kanske den mest lästa av alla texter i världslitteraturen när det gäller skatter. Kejsar Augustus (65 f.kr.-l4 e'kr') genomförde skattereformer som omvandlade naturaskatter till penningskatter och la därmed grunden till Roms blomstringstid som varade i 200 är. skatten för varje såld slav var 4/100 och för varje frigiven slav 5/100. Det infördes även en arvsskatt på 5/100 av alla större arv. Samtidigt infördes en skatt med 1/100 på allt som såldes på auktion. Räkning med hundradelar kan man alltså se långt tillbaka i vår historia. Vårt procenttecken härstammar från 1400-talets Italien. Där skrev man 40 hundradelar som 40 per cento. Från detta skrivsätt utvecklades sedan procenttecknet. BigMoc-index Big Mac-index uppfanns 1986 av tidskriften The Economist för att mäta hur olika valutor är värderade mot varandra. Det används också for att jämföra prisnivåerna i olika länder, men det ger absolut inte hela bilden. I Sverige och västvärlden är en Big Mac relatirt billig snabbmat. Men den är förhål- Iandevis dyr i jämförelse med en måltid på ett lokalt matställe i stora delar av Asien, Afrika och Sydamerika. Big Mac-index anses ändå ge resenärer en viss vägledning när man ska räkna ut hur stor reskassa man bör ha i olika länder. Anledningen till att tidskriften valde just Big Mac sägs vara att den kan tillverkas helt inom det egna landets gränser och att den går lika snabbt att tillverka över hela världen. Om en Big Mac i Sverige är dyrare än i Danmark, så innebär det att ingredienserna eller arbetskraften måste vara dyrare i Sverige än i Danmark. MI Ett Må mir \ \ i-ö An< An< nin (l/t KA Enl mje ske< blar :\ RÄ Om arni : ( tr S a 152 PRotENr o HlSroRlA

3 -T MAX{Ats5K&RT Ett bussbolags intäkter för månadskort är under en månad kr. Månadskortet kostar I 900 kr. När priset på månadskortet höjs med 6 o/o minskar antalet sålda månadskort med Vad kommer månadskortet att kosta efter höjningen? Vilket av foljande alternativ stämmer? Motivera ditt val. A Bussbolagets intäkter är desamma som tidigare. B Bussbolagets intäkter for månadskorten kommer att öka. C Bussbolagets intäkter för månadskorten kommer att minska. Vilken av informationen här ovanför behöver man minst känna till för att kunna besvara föregående fråga? Motivera ditt svar. ryt : tr rp ril, 7s: - rönepömsåsåårusrus Andreas och Lisa fick båda loneforhojning med lika många kronor vardera. Andreas loneforhojning var 5 % och Lisas var 2,5 o/o. Undersök med beräkningar och resonernang för vilka löner detta kan vara möjiigt. (Np MaAvt 2002) KÄFSS MsW e$j{ålk En behållare innehåller kaffe och en annan innehåller exakt lika mycket mjölk. Vi tar en sked kaffe och biandar det med mjölken. Sedan tar vi en sked ur blandningen och biandar det med kaffet. Nu har vi fått två olika blandningar, en med lite kaffe i mjölken och en med lite mjölk i kaffet. Vilket av foljande alternativ stämmer? '1" Det är mer mjölk i kaffet än kaffe i mjölken. ä. Det är mer kaffe i mjölken än mjölk i kaffet. 3" Det är lika mycket mjölk i kaffet som kaffe i mjölken. RÄK?*Å RÄT*YÅ r$ el Ke L Om du skulle sätta in kr på ett bankkonto och sedan inte röra pengarna på kontot på flera år, så skulle pengarna öka med ränta på ränta. Gör ett kalkyiblad i Excel, där du anger insatt startkapital och aktuell räntesats. Använd dig av formeln K = Ca', där K är det totala kapitalet, C är startvärdet ( ), a är räntesatsen som förändringsfaktor och r är antal år. Beräkna det innestående kapitalet efter 1 år,2 år,3 år osv. Efter hur många år har kapitalet fördubblats, under förutsättning att inga uttag eller ytterligare insättningar sker, om räntesatsen fu 1,5 o/o?. Om räntesatsen är 5 o/o? Om räntesatsen tu 0,25 o/o? pr0cenr o pr0blem orh UNDERSör<N NcAR 153

4 .ri. ffi* Wå!& 4W Hi s'*"**-mx"e ft 41 S 4rlr exa.* tha t 6 Se?u.a::.., Andel. procent - hundradel. promille - tusendel. ppm - miljondel Procentberäkningar bråkform, decimalform, procentform delen andelen det hela nya värdet = förändringsfal<torn. gamla värdet Procent i. index. lån. ränta. amortering samhället Procentuella förändringar. nya värdet torandrlnsstal(tor - = gamla värdet. öl<ning: förändringsfal(tor > 1. minskning: förändringsfal<tor < 1. procentenheter Index. indexserie. basår. t(pt. inf lation Ränta. rörlig ränta. bunden ränta. ränta på ränta 154 PROCENT o ranr<ekarra

5 E ;qåcfå s 1 Skriv i procentform a) 0,035 b) 4 25 c) 24 2 Maria har ett lån på kr. Hur mycket får hon betala i årsränta om räntesatsen är 9,8 o/o? 3 Niclas arbetar på en skola. Där kan han spara datafiler på en gemensam server. Vid ett tillfalle stod följande information på skärmen: Kapacitet 558 GB, använt 481 GB, Ledigt77,4 GB. Hur många procent av kapaciteten var ledig? 4 Ett västerbottniskt uttryck lyder "harta borti harta och harta borti he". Det betyder "hälften av halften och hä1ften av det". Tolka uttrycket och tala om hur många procent det motsvarar. 5 Amir ska köpa en tv och försäljaren lockar med en rabatt på 8 %. Amir vill hellre ha en prissänkning på 500 kr. Vid vilket pris på tv:n är båda alternativen lika fordelaktiga? 6 I ishockey har man fem utespelare på planen och i bandy har man tio. Hur många procent fler utespelare har motståndarlaget om man får en spelare utvisad i a) ishockey b) bandy Täbellen visar genomsnittspriset på biobiljetter från år 2000 till och med år Ar I zooo zoor 2oo2 2oo3 2oo4 2oos I :lliettpris I G7 4 7r.o 73,0 75,4 76,7 76,4 (r(r) I a) Gör en indextabell för utvecklingen av biljettpriserna ned år 2000 som basår. b) Med hur många procent ökade priset från år 2000 till år 2001? c) Hur många procent lägre var priset på biobiljetter år 2000 jämfört med år 2003? En bil kostar kr. Bilens värde minskar med 5,0 o/o per är under en treårsperiod. Beräkna vilket värde bilen har efter tre år. En liter mjölk kostade 2,41 kr år Vad borde den ha kostat år 2010 om mjölkpriset följt KPI? Karl-lohan ska göra 1,5 liter 0,9-procentig fysiologisk saltlösning. Hur mycket salt ska han ta? Oljehalten i en bensinblandning ökades från 2,5 o/o tlll3 o/o. a) Med hur många procentenheter ökade oljehalten? b) Med hur många procent ökade oljehalten? Bensinpriset höjdes tre gånger under en vecka. Först med 2,2 o/o, sedan med 3,1 o/o och slutligen med 2,8 o/0. Hur många procent steg priset sammanlagt under den veckan? Griphook sätter in kr på ett bankkonto med 3,25 o/o räntesats och låter pengarna växa med ränta på ränta. Hur mycket pengar finns på kontot efter a) l0 år b) när I en gruva i Ukraina bröts ton uranmalm. Efter bearbetning Iick man kg uran. Hur många ppm uran innehöll malmen? PROcENT o BLANDADE UPPGTFTER 155

6 15 Vid järnvägsspåret finns en lutningsvisare. Den står i början av en backe och anger hojdforändringen för den kommande sträckan i promille av sträckans längd. a) Hur många meter ökar hojden på de närmaste 3000 metrarna? b) Hur många promille ska det stå på skylten om höjden ökar med 50 m på de närmaste meterna? (Np MaAvt 1996) 15 "... inga tennarbeten af en halt lägre än 82 % tenn, rled undantag af ett fåtal arbeten, hvilka få tillverkas af tenn med endast 65,6 o/o tenn,... " Ange skillnaden ur regelverket från 1700-talet på de olika tennsorterna både i procent-enheter och i procent (jämfört med den högre tennhalten). 17 Lisa länar kr för att köpa en lägenhet. Hon väljer att ta bunden ränta på hela lånet och räntesatsen blir då 4,25 o/o.vilken blir hennes räntekostnad per månad? 18 Helena sparar kr på ett bankkonto där räntan ar 1,5 o/o per år. Hur mycket pengar kommer hon att ha på kontot efter tre år? Räntan läggs till kapitalet i slutet av varje år. 19 Martin har en räntefond som är värd kr. Fondens avkastning per månad är 0,38 o/o pä kapitalet och avkastningen tillförs fonden varje månad. Hur mycket är fonden värd efter I år? NäVÅ tr 21 Skattesatsen i Halmstad kommun steg år 2009 rned 75 öre till 30,65 kronor per 100 kronor taxerad inkomst. a) Med hur många procent steg skattesatsen? b) Med hur många procentenheter steg skattesatsen? 22 Milan och Wilma ska köpa en ny soffa som kostar kr. De erbjuds att handla på kredit. De ska då betala 20 7o av soffans pris vid köpet och en uppläggningskostnad avkrediten på 150 kr. Resten av priset delas upp på 12 månader. De behöver inte betala ränta men får betala 25 kr i avikostnad vid varj e betalningstillfälle. a) Hur mycket ska de betala vid köptilltället? b) Hur mycket dyrare blir det för Milan och Wilma att köpa soffan på kredit? c) Hur stor är kreditkostnaden uttryckt i procent av soffans kostnad? 23 Linus har sett reklam för ett sms-lån och vill jämföra det med ett lån på en bank. 5ms-lån Låna kr i 30 dagar l(ostnad 375 kr Banklån Arsränta 5,5 % och ingen uppläggningsavgift a) Beräkna årsräntan i kronor då man lånar kronor på banken. b) For sms-lånet är kostnaden 375 kronor för 30 dagar. Vilken årsränta i procent motsvarar detta om kostnaden är lika stor varje månad? (Np MaA vt 2010) 2" Lena och Krister ska äta något innan de åker hem från Paris. De har bara 32 euro kvar och man kan inte betala med kort. Hur mycket kan de högst äta för om de vill ge minst 12 % i dricks? 24 ö Förra året växte Evert med 8 % och Lisa växte med 6 o/o.i år är de lika långa. a) Vem var längst förra året? b) Ge ett förslag på hur långa de skulie kunna vara i år. Hur iånga var de i så fall föregående år? 30 PROTENT O BLANDADE UPPC FTER

7 t Klorhalten i dricksvattnet uppmättes till 5,6 o/oo på förmiddagen. Vid nya mätningar under kvällen hade klorhalten ökat till 9,8 o/oo. Men hur många procent ökade klorhalten? En burk starköl rymmer en halv liter och har alkoholhalten 5,2 volymprocent. a) Hur många centiliter ren alkohol innehåiler en starköl? b) Hur många centiliter vodka med alkoholhalten 40 %o motsvarar lika stor mängd alkohol som en starköi? "Köp i dag, betala om ett halvårl" En affär erbjuder dig kredit på en dvd-spelare som kostar kr. Krediten är räntefri under ett halr,t år. Du tar hem dvd:n och efter en vecka får du ett brev från ett finansbolag som ska sköta betalningen. Med brevet följer en inbetalningsavi pä 245 kr, en så kaliad uppläggningskostnad. Ett haht år senare får du en avi på kr. Med den följer ett erbjudande att i stället för att betala dvd:n nu, kan du betala din dvd med 113 kr i månaden under 4 år. a) Vad kommer dvd:n att kosta dig med finansbolagets erbjudande? b) Hur många procent dyrare blir det i jämförelse med att betala kontant direkt? 28 Elin köper in skor till sin affär på hösten. Försäljningspriset bestämmer hon genom att lägga på 60 o/o pä inköpspriset. De skor hon har kvar på våren säljer hon på rea. Får hon tillbaka inkopspriset om hon säljer dem med 40 o/o tabatl? NI\IÅ 3 31 Vilket av följande alternativ är mest fordelaktigt for dig om du ska köpa en vara? En prishöjning pä 5 o/o foljd av en sänkning pä7 o/o, eller en prissänkning pä 7 o/o foljd av en höjning pä 5 o/o? Jenny köpte en jacka på rea. Priset på jackan hade först höjts med kr, men sänktes sedan under rean med 30 %0. Priset var nu 820 kr lägre än det var från borjan. Vad kostade jackan från borjan? Isak har ett Iån där årsräntan var kr. När räntesatsen sedan höjdes med 1,5 procentenheter ökade hans räntekostnad till kr. Hur stort är lånet och vilken är den nya räntesatsen? Värdet på en aktie ökar varje år med 8 %. Hur länge dröjer det innan värdet har fordubblats? Priset på en vara hojdes först med 25 o/o och sänktes sedan med 10 %. Om man i stäilet först höjer priset med l0 o/o,hur många procent ska man då ändra priset om man vill ha samma slutpris? Salthalten i en sjö är 8 ppm. Den fördubblas vartannat år på grund av då1ig tillströmning. Hur länge dröjer det innan salthalten överstiger 1 o/oo? 37 B är 90 o/o av A och C är 20 o/o av B. Beräkna A C r* $.? t"-å "ip $l '13 t.. { {; -".i *t '*'I 29 Hos en husvagnsförsäijare ger man 15 % rabatt på husvagnar. Det gör att en viss husvagn säljs kr billigare. Hur mycket kostar den? 30 orryt ska få l5 000 kr i studentpresent. Hennes föräldrar har hittat en räntefond med 4,7 o/o ullovad årlig tillväxt och tänker sätta in en summa när Jorryt går ut grundskolan. Hur mycket pengar ska föräldrarna sätta in för att värdet ska vara kr tre år senare? PROcENT o BLANDADE uppctfrer 157

8 å* es &# k tå,{ h 4 M w ffi ffiffitu ä Utan räknare Vad är 5 o/o av 500 kr? Skriv i procentform a) 1.2 b) å ' t0 c) 32 o/oo Maria har rz kr i sin plånbok och Stina har 0,85a kr. Hur många procent mindre pengar har Stina än Maria i sin plånbok? Anders har en summa pengar på ett konto med räntesatsen 2 o/o. Han får 100 kr i årsränta. Hur mycket pengar har han på kontot? Täbellen visar hur Markus månadslön har ökat de senaste 5 åren. För att lättare kunna folja löneutvecklingen, så har han gjort en indexserie. År r-01 (!1) lndex s a) Vilket år har han valt som basår? b) Med hur många procentenheter har lönen förändrats från år 2 till år 5? c) Stall upp ett uttryck för att beräkna hur många procent lönen har höjts från år 1 till 3. Peter har satt in kr på ett bankkonto där räntesatsen ar 1,75 %. Kapitalet får växa med ränta på ränta under 3 år. Vilket av följande uttryck visar hur mycket som finns på kontot efter 3 år? A ,01753 B ,01753 c ,0175 D , Emil har ett gammalt slitet rep som är 25 meter långt. Han klipper av 20 o/o i den mest slitna änden. a) Hur många meter klipper han bort? b) For att få tillbaka den ursprungliga replängden förlänger Emil repet med ett nytt rep. Hur många procent måste han förlänga det gamla repet med for att det ska bli 25 meter igen? Längden i en rektangel minskar med 10 % samtidigt som bredden ökar med 10 %. Visa att arean i den nya rektangeln är mindre än arean i den ursprungliga rektangeln. 1i8 cnocenr o KAPTTELTEST

9 i I HHI- 2 Med räknare Ordna i storleksordning. Börja med det minsta. 45 o/oo av 300 kr 3,5 o/o av 450 kr ppm av kr 10 Gränsen för rattfflleri går vid 0,2 o/oo alkoholhalt i blodet. En kvinna som har 4,5liter blod har I ml ren alkohol i blodet när hon stoppas av polisen. Kommer hon att kunna dömas för rattfi'lleri? Motivera ditt svar. ;! -{ m ir i -,"1 iffi :,tfl l-4 i t: li!j 11 L2 13 Värdet på en aktiefond ändrades tre gånger under en kort period. Först ökade värdet med 1,2 o/o, därefl.er med 2,8 o/o och slutligen minskade det med 2,1 %. Med hur många procent har fondens värde förändrats under perioden? En webbsajt har besökare i månaden. Man räknar med att besöksfrekvensen kommer att öka med 3,9 %o per månad det närmaste året. Hur många besökare räknar man med att ha om 5 månader? Räntan på ett banklån ökade med 0,3 procentenheter från 5,35 o/o. a) Hur många procent ökade räntan? b) Hur många kronor ökar räntekostnaden om man har ett lån på 1,2 miljoner? 14 Philip betalar 30 o/o av lönen i skatt. Av det som är kvar använder han 1/3 till hyra och llflliimat. Hur många procent av lönen har han kvar när han har betalat skatt, hyra och mat? 15 Marita har tjänat kr på sitt sommarjobb. Hon sätter in pengarna på ett sparkonto med räntesalsen2,4 o/0. När hon har haft pengarna på kontot i tre månader sänks räntesatsen med 0,5 procentenheter. Fem månader efter det att hon satt in pengarna tar hon ut dem och åker utomlands. När hon kommer hem är det mellandagsrea och hon köper lite nya kläder. Hon tycker att hon gör ett par riktiga fynd, men eftersom hon inte har tillräckligt med pengar på sitt konto tar hon ett sms-lån på kr.. Hur mycket pengar finns på hennes konto tre månader efter insättningen och hur mycket pengar har hon på kontot då hon tar ut dem?. På rean är alla varor nedsatta med 30 %0. Hon handlar för 995 kr. Hur mycket kostade varorna innan rean?. Hennes sms-lån kostar 230kr i uppläggningskostnad och 150 kr i ränta som ska betalas efter en månad. Dessutom tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr. Hur många procent dyrare blev varorna genom att hon tog lånet? Blev det billigare eller dyrare att köpa varorna på detta sätt jämfort med att köpa dem till ordinarie pris utan lånet?. Uppskatta vilken räntesats uttryckt i procent, som Maritas totala kostnader för sms-lånet motsvarar. PROcENTo rap -ELrESr 159

Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent

Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent Göra beräknar med promille och ppm 1. En person med 4,8 liter blod i kroppen har en alkoholhalt i blodet som är 0,25 promille. Hur många centiliter alkohol

Läs mer

Attila Szabo Niclas Larson Gunilla Viklund Daniel Dufåker Mikael Marklund

Attila Szabo Niclas Larson Gunilla Viklund Daniel Dufåker Mikael Marklund matematik Attila Szabo Niclas Larson Gunilla Viklund Daniel Dufåker Mikael Marklund 1b Smak prov! SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida:

Läs mer

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar.

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. Repetition kapitel 2 2.1 Andelen, delen och det hela Viktiga begrepp Procent Hundradel, 1 procent skrivs 1 % Andel Promille Tusendel, 1 promille skrivs 1 ppm Miljondel (parts per million), skrivs 1 ppm

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2 Kapitel 2.1 2101, 2102, 2103, 2104 Exempel som löses i boken. 2105 Hela cirkeln är 100 %. Den ofärgade delen är 100 % - 45 % = 55 % 2106 a) Antalet färgade rutor 3 = b) 3 = 0, 6 c) 0,6 = 60 % Totala antalet

Läs mer

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form.

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form. Steg 9 10 Bråk och procent Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 16 2 Skriv i blandad form. 5 3 Vilket eller vilka av talen är lika med en åttondel? 0,8 2 8 2 16 0,12 1,8 4 Skriv 7 % i decimalform.

Läs mer

3Procent. Mål. Grunddel K 3

3Procent. Mål. Grunddel K 3 Procent Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar räkna ut delen räkna ut hur många procent något är räkna ut det hela använda

Läs mer

ARBETSBLAD 1. 2 Procent. 1. Hur stor del är färgad? Bråkform Decimalform Procentform

ARBETSBLAD 1. 2 Procent. 1. Hur stor del är färgad? Bråkform Decimalform Procentform ARBETSBLAD 1 Procent i olika form 1. Hur stor del är färgad? Bråkform Decimalform Procentform a) b) c) d) 2. Skriv i procentform. a) 0,06 b) 0,19 c) 0,024 d) 0,801 e) 1,07 f) 0,003 3. Skriv i decimalform.

Läs mer

3-7 Procentuella förändringar

3-7 Procentuella förändringar Namn: 3-7 Procentuella förändringar Inledning Du har arbetat mycket med procent, rabatter och påslag. Nu skall du lära dig konsten att beräkna procentuella förändringar. Som alltid gäller att du måste

Läs mer

Tal Repetitionsuppgifter

Tal Repetitionsuppgifter epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Är talet a) 5 ett heltal b) 9 ett naturligt tal c) π ett rationellt tal d) 5 ett reellt tal 6 2 Rita av figuren och placera in talen rätt talmängd. naturliga tal hela tal rationella

Läs mer

4"3 Procentberäknin gar i samhättet

43 Procentberäknin gar i samhättet _.: -7-4"3 Procentberäknin gar i samhättet inflatinn kommer av latinets injlatio, som betyder uppblåsning och beskriver ökningen av den allmänna prisnivån. Motsatsen är dejlation, när priserna minskar.

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

3-4 Procent Namn: Inledning. Vad menas med procent?

3-4 Procent Namn: Inledning. Vad menas med procent? 3-4 Procent Namn: Inledning Du har kommit i kontakt med begreppet procent i många sammanhang tidigare. Kan du nämna några? Visst, det finns hur mycket som helst. Prisökningar, rabatter, arbetslöshet, partisympatier

Läs mer

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 % = 00 0 % = 0 20 % = 5 25 % = 4 50 % = 2 % = 0,0 0 % = 0,0 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Matematik A Testa dina kunskaper!

Matematik A Testa dina kunskaper! Testa dina kunskaper! Försök i största möjliga mån att räkna utan hjälp av boken, skriv små noteringar i kanten om ni tycker att ni kan uppgifterna, att ni löste dem med hjälp av boken etc. Facit kommer

Läs mer

1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar. b) 1000 0,04. 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g

1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar. b) 1000 0,04. 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g 1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar 2 Beräkna a) 0,7 50 d) 45110 b) 1000 0,04 e) 78,2/100 c) 0,08 0,5 f) 555511000 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g 4

Läs mer

Intervall I stasbeskattningen ( ) Skatt vid nedre gränsen: 515. Överstigande %: 17,5 %

Intervall I stasbeskattningen ( ) Skatt vid nedre gränsen: 515. Överstigande %: 17,5 % Du sätter in 320 euro på ditt konto. Efter ett år har du fått ränteintäkter och du har nu 326 euro på kontot. Hur stor är den årliga räntesatsen på kontot? Priset på ett par sandaler sänks under sommaren

Läs mer

4. En aktie ökade med 60 % ett år. Hur mycket var den värd då om den från början hade värdet 80kr?

4. En aktie ökade med 60 % ett år. Hur mycket var den värd då om den från början hade värdet 80kr? D. Beräkna och svara i enklaste form. 7 a) b) c) d) 7 e) f). Pedro, Lina och Amir spelar på lotto. Pedro har betalat % av insatsen. Lina har satsat 0 % och Amir har betalat resten, dvs. 0 kr.. I Sverige

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

3-6 Procent: rabatt och pålägg

3-6 Procent: rabatt och pålägg Namn: 3-6 Procent: rabatt och pålägg Inledning Nu börjar du bli en hejare på procenträkning. Du vet vad som menas med procent, och du kan räkna ut hur mycket en viss procent är av t.ex. ett belopp. I detta

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Lästal från förr i tiden

Lästal från förr i tiden Lästal från förr i tiden Nedan presenteras ett antal problem som normalt leder till ekvationer av första graden. Inled din lösning med ett antagande. Teckna sedan ekvationen. Då ekvationen är korrekt uppställt

Läs mer

Lektion 1 och Lektion 2

Lektion 1 och Lektion 2 Repetition ì Lektion 1 och Lektion 2 LEKTION 1 LEKTION 2 Procent (2,5 %) 2,5% / 100 = 0,025 Hur mycket är x % av y Enkel ränteräkning (med Dd) Lån med jämn amortering 1 + 2,5/100 = 1,025 Ränta på ränta

Läs mer

AVSNITT 4. Spara och låna. Spara och låna Koll på cashen 1

AVSNITT 4. Spara och låna. Spara och låna Koll på cashen 1 AVSNITT 4 Spara och låna Koll på cashen 1 Ordlista Aktie en andel i ett aktiebolag. Äger du en aktie innebär det också att du är delägare i bolaget. Aktiens värde är det pris som någon är villig att betala

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

c) a) b) c) tre och en halv miljon

c) a) b) c) tre och en halv miljon REPETITION 1 A 1 Hur många procent av figurerna är gula a) b) c) 2 Hur mycket är a) 10 % av 7 kr b) 30 % av 600 kr c) 7 % av 20 000 kr 3 Skriv bråken i enklaste form. a) 4 28 b) 1 2 c) 16 40 4 Skriv i

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Lathund, bråk och procent åk 7

Lathund, bråk och procent åk 7 Lathund, bråk och procent åk 7 Är samma som / som är samma som en tredjedel och samma som en av tre. är täljaren (den säger hur många delar vi har), tänk täljare = taket = uppåt är nämnaren (den säger

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

4.2 Procentuella förändringar

4.2 Procentuella förändringar 4.2 Procentuella förändringar Förändringsfaktor Förändringar uttrycks ofta i procent. Det kan vara en prissänkning, en ökning av invånarantalet eller en värdeminskning på en bil. vid sådana procentuella

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi De följande 3-4 veckorna kommer ni att arbeta med uppgifter kopplade till hushållsekonomi. Arbetet sker i mindre grupper där ni resonerar och diskuterar

Läs mer

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson Förändringsfaktor 1. Procentens ABC 2 Procentenheter, ppm och promille.13 Prisjämförelser och index finns i statistikavsnittet.. 2. Geometrisk summa med tillämpningar 15 Årliga insättningar..17 Annuiteter

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Elevhäfte. Del I och Del II. Elevens namn och klass/grupp

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Elevhäfte. Del I och Del II. Elevens namn och klass/grupp Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Elevhäfte Del I och Del II 1b Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Betalning = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Pengar, varför då?

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Betalning = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Pengar, varför då? Samhällsekonomi = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Ekonomi = Hushållning eller En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete / August Strindberg?

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2 Kapitel.1 101, 102 Exempel som löses i boken 10 a) x= 1 11+ x= 11+ 1 = 2 c) x= 11 7 x= 7 11 = 77 b) x= 5 x 29 = 5 29 = 6 d) x= 2 26 x= 26 2= 1 10 a) x= 6 5+ 9 x= 5+ 9 6= 5+ 5= 59 b) a = 8a 6= 8 6= 2 6=

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...

Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den... Hushåll FRÅGOR Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den... Q2 Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Är den...

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2014 Konsumentprisindex 2014, januari Inflationen alltjämt procent i januari Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari procent Inflationen

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2015 Konsumentprisindex 2015, januari Inflationen i januari - procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari - procent I december

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

1 Julias bil har har gått kilometer. Hur långt har den gått när den har (3) körts tio kilometer till? km

1 Julias bil har har gått kilometer. Hur långt har den gått när den har (3) körts tio kilometer till? km Test 8, version, lärarversion Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad.

Läs mer

Repetitionsuppgifter på Höstens Matematik NV12, 2012, Origo Ma1c, kap. 1-3, 5-6

Repetitionsuppgifter på Höstens Matematik NV12, 2012, Origo Ma1c, kap. 1-3, 5-6 Repetitionsuppgifter på Höstens Matematik NV12, 2012, Origo Ma1c, kap. 1-3, 5-6 Kap.1 Tal E1. På tallinjen nedan är två tal A och B markerade med ett kryss. Ange talen. Endast svar fordras. a) b) (Nationellt

Läs mer

Detaljplanering. Matematik 1A LÅ 2013/2014. Jonas Bengtsson

Detaljplanering. Matematik 1A LÅ 2013/2014. Jonas Bengtsson Detaljplanering Matematik 1A Jonas Bengtsson Läromedel: Matematik 00 1a, Natur & Kultur Information Detta är en detaljplan i kursen Matematik 1A för läsåret 2013/2014. Varje vecka innehåller 3 st lektionspass

Läs mer

Del I Denna del består av 8 uppgifter och är avsedd att genomföras utan miniräknare.

Del I Denna del består av 8 uppgifter och är avsedd att genomföras utan miniräknare. Del I Denna del består av 8 uppgifter och är avsedd att genomföras utan miniräknare. Dina lösningar på denna del görs på separat papper som ska lämnas in innan du får tillgång till din miniräknare. Observera

Läs mer

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran!

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Ränteutbetalning varje månad och trevligare hyresavi på köpet. Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Spara smart med Hemsparkonto Öppna dörren till ett nytt sätt att spara! Öppna dörren till ett

Läs mer

Till några uppgifter behöver endast svar anges. De är markerade med Endast svar krävs.

Till några uppgifter behöver endast svar anges. De är markerade med Endast svar krävs. Anvisningar Del II Provtid Hjälpmedel Del II 120 minuter för Del II. Miniräknare, formelblad och linjal. Del II består av 11 uppgifter. Till de flesta uppgifterna räcker det inte med endast svar, utan

Läs mer

Blandade uppgifter om tal

Blandade uppgifter om tal Blandade uppgifter om tal Uppgift nr A/ Beräkna värdet av (-3) 2 B/ Beräkna värdet av - 3 2 Uppgift nr 2 Skriv (3x) 2 utan parentes Uppgift nr 3 Multiplicera de de två talen 2 0 4 och 4 0 med varandra.

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

1 G. Förlänga och förkorta. z-2. a b. a± b c- 12. a bl c. 9 Vilket tal har bråket förkortats med?

1 G. Förlänga och förkorta. z-2. a b. a± b c- 12. a bl c. 9 Vilket tal har bråket förkortats med? 7? 9!? 2 Brilk OCkpfOC Förlänga och förkorta G 2/3 av rektangeln är hia. 8/2 av rektangeln är röd. Lika stora delar av rektanglarna är färgade vilket betyder att 2/3 = 8/2. 2 2 8 Vi har förlängt 2/3 med.

Läs mer

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna.

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna. Övningsblad 1.1 A Bråkbegreppet 1 Skugga 1 6 av figuren b) 2 3 av figuren 3 av figuren 4 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? b) 3 Ringa in 2 av stjärnorna. 4 Skriv 20 valfria bokstäver och låt 1 av

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av juni månad 2002. NATIONELLT

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik Nyckelord Grundläggande matematik Ord- och begreppshäfte Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP Matematik 1. BANK - VARDAGSORD 1. Minst 2. Uttag 3. Insättning 4. Kontonummer 5. Uttaget belopp kvitteras 6.

Läs mer

Högskoleverket. Delprov NOG 2002-10-26

Högskoleverket. Delprov NOG 2002-10-26 Högskoleverket Delprov NOG 2002-10-26 1. Det ordinarie priset på en skjorta, som såldes på rea, var 600 kr. Inför slutrean sänktes priset till halva ursprungliga reapriset. Vad var det ursprungliga reapriset

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Frågor till klassen/uppdragstest

Frågor till klassen/uppdragstest Frågor till klassen/uppdragstest 10 12-åringar UPPDRAGET 1 VIDEOSPELSKONSOLEN (ADAM) FRÅGOR TILL KLASSEN FÖRE UPPDRAGET Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att prata med dem om begrepp

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

1 Julias bil har gått km. Hur långt har den gått när den har körts tio (3) kilometer till? Rita en ring runt det största bråket.

1 Julias bil har gått km. Hur långt har den gått när den har körts tio (3) kilometer till? Rita en ring runt det största bråket. Test 9, lärarversion Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad. Betona ordet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Begrepp = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop?

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Begrepp = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Samhällsekonomi = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Ekonomi = Hushållning eller En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete / August Strindberg?

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Gilla Din Ekonomi. Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31

Gilla Din Ekonomi. Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31 Gilla Din Ekonomi Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31 Ung & Student Koll på läget Från 13 år får ungdomar skaffa ett eget konto med kort. Och på 18 årsdagen öppnar sig en hel värld av möjligheter.

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Konjunkturbarometern Hushåll frågor

Konjunkturbarometern Hushåll frågor Konjunkturbarometern Hushåll frågor 1. Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den? 2. Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12

Läs mer

(1) Vid den första prishöjningen ökade priset med 4 procent och vid den andra likaså med 4 procent.

(1) Vid den första prishöjningen ökade priset med 4 procent och vid den andra likaså med 4 procent. Högskoleverket 2 1. Priset på en vara förändrades två gånger på ett år. Båda gångerna höjdes priset och efter den andra höjningen kostade varan 1 352 kr. Hur stor var prishöjningen i kronor detta år? (1)

Läs mer

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser Anskaffning av resurser Eget svar Resurser för en privatperson Flyttbudget 15 000 kr Studielån 8 000 kr Bostadsbidrag 600 kr Summa inkomster 23 600 kr Möbler Hyra Litteratur Mat Telefon Gymkort Kläder

Läs mer

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 1 (5) Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 Enligt 14 kap. 15, Föräldrabalken, ska förmyndare/gode män/förvaltare före den 1 mars varje år lämna årsräkning till

Läs mer

Högskoleverket NOG 2007-10-27

Högskoleverket NOG 2007-10-27 Högskoleverket NOG 2007-10-27 Uppgifter 1. En kock försöker att skala en potatis i så långa remsor som möjligt. Hur lång är den längsta remsa som kocken lyckas åstadkomma? (1) Medianlängden av de tre längsta

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

Algebra - uttryck och ekvationer

Algebra - uttryck och ekvationer Förenkla: Tänk så här: Du går till affären och köper 3 äpplen och 2 bananer och lösgodis för 7 kr. Din kompis köper 1 äpple och 3 bananer och lösgodis för 10 kr. Hur många äpplen och hur många bananer

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Kan du det här? Geometrisk summa och linjär optimering

Kan du det här? Geometrisk summa och linjär optimering Kan du det här? Geometrisk summa och linjär optimering o Vad menas med en geometrisk talföljd? o Vad menas med geometrisk summa? Kan du beräkna geometrisk summa? o Hur kan geometrisk talföljd tillämpas

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer