Yttrande över samrådshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över samrådshandlingar"

Transkript

1 Vattenmyndigheten Västerhavet Göteborg Yttrande över samrådshandlingar Nedan följer yttrande från Lygnerns vattenråd över Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt Yttrandet har tagits fram genom två samrådsmöten för medlemmar och allmänhet där 20 personer medverkat samt arbetsgruppsmöte och slutligen ett styrelsemöte där man bestämt den slutliga versionen. Allmänt om statusklassningen 1. Svårt att hitta orsak till statusbedömning. 2. Mindre antaganden och mer fakta behövs. 3. Se nyttan med åtgärderna som föreslås, kostnad vs praktiskt. 4. Om det saknas data för grundvatten bedöms statusen som god. Opedagogiskt och bör ändras! 5. Kemisk status saknas för de flesta vatten. Data saknas. Mätningar behöver göras! Samverkan med vattenråden om detta. 6. För stor vikt vid problem från jord- skogsbruk jämfört med påverkan från samhället i övrigt. Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner Havs- och vattenmyndigheten 1. Åtgärd 3: Viktigt att bibehålla kalkanslag HaV (1:12). 2. 1:12-anslaget måste ha ett tydligare fokus på praktiska vattenvårdsåtgärder, annars når vi aldrig miljömål eller målen för vattendirektivet. Sverige lider av ett kraftigt åtgärdsunderskott, till största delen beroende på otillräcklig finansiering.

2 2 Jordbruksverket 1. Åtgärd 2: Rådgivning är bra och bör prioriteras. Greppa näringen bör utvecklas och vara tillgängligt även för mindre gårdar. 2. Åtgärd 2: Så mycket som möjligt av åtgärdarbetet bör ske genom rådgivning till markägare före styrmedel. Viktigt med duktiga och kvalificerade rådgivare. 3. Åtgärd 2: Information bör riktas till privatpersoner med trädgårdar för att minska användningen av bekämpningsmedel. 4. Åtgärd 2: Utnyttja win-win situationer. T ex låga träd ger skugga och skydd för fisk mm samtidigt kan igenväxningen med vattenväxter minska med mindre rensningsbehov. 5. Åtgärd 3: Naturligt fungerande svämplan bör finnas med under punkt j. 6. Åtgärd 4: Egenkontroll att utveckla vägledningen är viktigt. 7. Låt bönderna få gratis/subventionerad kalk där det hjälper till för ett bra ph. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1. Kopplingen mellan vattendirektivet och översvämningsdirektivet saknas. Eftersom direktiven ligger hos olika myndigheter är det av extra stor vikt att se hur direktiven i praktiken kan samverka (eller motverka varandra). Åtgärder för att minska översvämningar kan försämra vattenmiljöer och svämplan och gå stick i stäv mot vattendirektivet. Naturvårdsverket 1. Åtgärd 7: Begreppet svämplan bör användas i text och vid exempelvis rådgivning för att bättre förstå funktionen hos översvämningsområden (gäller även under exempelvis Jordbruksverk och Skogsstyrelsen). Skogsstyrelsen 1. Åtgärd 2: Viktigt med bra rådgivning och att använda sig av duktiga och kvalificerade rådgivare. 2. Bra idé att teckna avtal med markägare för att skydda vattendrag. 3. Åtgärd 4: Blå målklassning används av skogsorganisationer och fungerar bra. Den är färdig att använda och bör även användas av Skogsstyrelsen. 4. Åtgärd 7: Viktigt att kvaliteten på askan vid askåterföring kan garanteras. Den får inte innehålla aska från avfall där det finns risk för innehåll av föroreningar. Askan måste kvalitetssäkras. Finns det ren aska att sprida? Kan man lita på att den är ren? 5. Åtgärd 8: Viktigt att öka kunskapen om kvicksilver och att minska markskadorna. 6. Grot-uttag innebär ingen större ekonomisk vinst för markägare. Däremot en allvarlig förlust av näringsämnen. Därför bör GROT-uttaget minimeras. 7. Genom att använda den nya höjddatan kan man snabbt och enkelt se vilka marker som är blöta och torra. Detta kan både användas för att hitta värdfulla känsliga områden som behöver skyddas och områden som är lämpliga att köra med skogsmaskiner på för att undvika körskador och kostander. Det är viktigt att avsätta kantzoner längs vattendrag i blöta områden som svämmas över i skogsmarkerna. 8. Viktigt att hitta så många win-win situationer som möjligt. 9. Återskapa våtmarker i skogsmark exempelvis genom att utnyttja skogbilvägar som dämme.

3 3 Trafikverket 1. Åtgärd 1: Även svämplan och strandmiljöer behöver Trafikverket ta hänsyn till. Man behöver exempelvis bygga ekologiska broar som inte blir hydrologiska eller hydromorfologiska hinder och som inte utgör hinder för utter. Länsstyrelsen 1. Åtgärd 5: Rådgivning är bra och bör prioriteras. 2. Mer resurser till tillsyn av vattenverksamheter, annars når vi aldrig vattendirektivets mål. 3. Också viktig att länsstyrelserna internt prioriterar åtgärder i ställer för bara vattenadministration, särskilt när man frångått fördelningsnyckeln och får en omärkt påse pengar av Havs- och Vattenmyndigheten. 4. Höjddata (typ fosforverktyget) bör användas för att identifiera känsliga punkter i åkermark vid vattendrag som läcker ut mycket näringsämnen. Anpassade kantzoner anläggs efter detta resultat. Fungerande dränering behöver också uppmärksammas för att vattnet ska kunna sjunka ner i marken och erosionsskador genom ytavrinning minska. 5. Högre krav på att MKB generellt som bättre beskriver påverkan på vattenmiljöer. 6. Vattenråden behöver bli delgivna information vid alla utredningar inför exploateringar som kan beröra vattenmiljöer inom avrinningsområdet. 7. Åtgärder i organisationen behövs så att inte frågor som ligger mellan vatten och land faller mellan stolarna hos länsstyrelsen, som exempelvis frågor om dagvattenhantering och dagvattendammar. Kommunerna 1. Åtgärd 1: Angeläget att gamla deponier kartläggs. Alla gamla deponier ska finnas dokumenterade och inlagda på karta. 2. Avrinning från vägar och hårdgjorda ytor är en viktig fråga som kommunerna bör arbeta bättre med. 3. Åtgärd 7: Mycket angeläget och aktuellt i avrinningsområdet. Kommunerna behöver då även anlägga en större helhetssyn på avrinningsområdet så att de egna planerna sätts in i detta sammanhang. Mycket av planerna påverkar vattnet; hårdgörande av ytor, dagvatten, bebyggelse nära vatten, erosionsskydd mm. Bättre MKB behöver göras där en helhetssyn på vattnet finns med. Genom att organisera vattengrupper i kommuner som träffas regelbundet kan vattenfrågan integreras bättre i planeringen. För att bättre förstå påverkan bör även hydromorfologisk kunskap/utredning ingå vid bedömningar. 4. Ytterligare en åtgärd som inte finns med: Kommunerna behöver samverka mer med vattenråden. Detta kan exempelvis ske genom ovan nämnda vattengrupper och årlig redovisning för kommunfullmäktige från vattenråden till kommunerna. Åtgärder mot betydande påverkan per miljöområde Övergödning 1. Det framgår inte om diagrammen beskriver den totala tillförseln av kväve och fosfor eller om det är den antropogena delen, på sid Skulle även vara bra att se mängd i diagrammen på sid

4 4 Förändrade habitat genom fysiska förändringar 1. Konnektiviteten borde ha blivit bättre efter de åtgärder som gjorts i Rolfsåprojektet i kartan på sid Åtgärder för nedvandring av fisk bör nämnas. Exempelvis genom att sätta in låglutande galler på sid Även viktigt att betona att block inte läggs ut på fel ställen där det naturligt inte ska finnas block, på sid Begreppet svämplan bör finnas med på sidan 105 under ekologisk funktionella kantzoner. 5. Det saknas vissa morfologiska förändringar på sid 105, som död ved som skapar variation, dammar som fungerar som sedimentfällor, erosionsskydd som förändrar erosionsregimen och onaturliga regleringar av sjöar. 6. Även främmande arter på svämplan bör prioriteras att bekämpas som jätteloka, skunkkalla, jättebalsamin, knäckepil, slide mm, på sid Dagvattenhantering från befintliga och nya hårdgjorda ytor bör finnas med under åtgärder mot betydande påverkan per miljöproblem. Dagvatten kan påverka tillförsel av miljögifter och näring samt hydrologin. Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1: Sammanställning per åtgärdsområde 26. Rolfsån 1. Sid 177. Kemtvätt i Lerum (sista meningen under Åtgärder) är fel. Västra Ingsjön (första meningen under Betydande påverkan) bör ha hamnat fel. 2. Kungsbackafjordsprojektet bör arbetas vidare med. 3. Dagvattenfrågorna vid exempelvis Viared och Bollebygd samt avrinning från övriga vägar och hårdgjorda ytor är viktiga. I Rolfsåns avrinningsområde har skett och pågår stora exploateringar där ytor hårdgörs vid exempelvis Viareds industriområde. Bebyggelse av stora strandnära områden längs Nolån och Sörån planeras vid den planerade nya järnvägsstationen i det känsliga området mellan Sörån och Nolån. 4. Flodpärlmusslan som flaggart är beroende av både konnektivitet och värdfiskar för sin reproduktion, men även icke igenslammade bottnar. Uppföljning av flodpärlmussla och utredning vad orsaken till dålig reproduktion och minskande bestånd behövs. 5. Bygg fungerande omlöp vid kraftverk där det är möjligt, även väl fungerande vid Forsa. 6. Utred oanvända dammar och återställ där det är möjligt. 7. Viktigt med allmänhetens engagemang. Ökade utbildningsinsatser för ökad miljömedvetenhet. Det är viktigt att skolprojektet Vattnet i skolan fortsätter även efter LONA-projektets tid. Vattenråden har en viktig pedagogisk roll och är viktiga för att öka intresset. Det kan exempelvis ske genom Vattnet i skolan. Vattenrådens roll bör lyftas fram och det är viktigt att det långsiktigt finns ekonomiska resurser för detta. 8. Viktigt med mätning och uppföljning på åtgärder som genomförts, t ex omlöp. 9. Ökade eller minst bibehållna kalkanslag.

5 5 10. Uppföljning bör göras hur klunkningarna vid Apelnäs och Bosgården fungerar och om uppvandringen fungerar. Kommer de vid rätt tidpunkt? Tiden för vandring kan variera mycket olika år! Kan fiskräknare användas? 11. Åtgärder för att nedvandring av fisk fungerar förbi kraftverken behöver göras. Se över galler i kraftverken och vägarna för nedvandrande fisk! 12. En vattenvårdsplan, med helhetssyn på alla vattenvårdsfrågor i avrinningsområdet, som beskriver avrinningsområdet, sammanställning av kunskaper och behov av åtgärder behöver göras. 13. Gamla deponier behöver uppmärksammas. Exempelvis gammal industritipp Backabo Sandrared och Grönkullen mot Erikstorp. 14. Hinder för fiskvandring vid tumstocksfabriken, Hultafors. Möjlighet för fiskväg? 15. Återutsättning av block i rensade sträckor behövs. 16. En allvarlig invasiv art som nu finns vid flera vattendrag i systemet och som behöver uppmärksammas är skunkkalla. Den planteras troligen ut aktivt. (Sandaredsån och flera bäckar ut till Lygnern). 17. Mer fältbesök behöver göras för att se tillståndet och vilka åtgärder som kan göras. Exempelvis Lövbrobäcken och Tomtabäcken som bedömts ha för hög fosforbelastning. 18. Mer konkreta åtgärder på plats i vattendraget behövs. 19. Åtgärda skrotbilar, exempelvis två skrotbilar på Sjömarkens industriområde. Har stått i över tio år utan åtgärd. Vid läckage drar sig oljan direkt ut i bäck som går mot Viaredssjön efter 200 meter. 20. Säkerställa att vandringshinder som är borttagna verkligen blir borttagna på kartan och att det statusklassningen därmed kan förbättras. Trots mycket åtgärder som borttagning av vandringshinder i Rolfsån, Storån och Sörån har långa sträckor otillfredsställande status på grund av dålig konnektivitet. Detta är opedagogiskt och åtgärderna bör synas i en förbättrad status. 21. Minimera körskador i skogsbruket. 22. Klassningen vad gäller morfologi är lågt klassad för Lygnern! Varför? 23. Genom att använda den nya höjddatan kan man snabbt och enkelt se vilka marker som är blöta och torra. Detta kan både användas för att hitta värdfulla känsliga områden som behöver skyddas och områden som är lämpliga att köra med skogsmaskiner på för att undvika körskador och kostander. 24. Höjddata (typ fosforverktyget) bör användas för att identifiera känsliga punkter i åkermark vid vattendrag som läcker ut mycket näringsämnen. 25. Hur mycket uttag av vatten går till snökanoner? Bevattning inom jordbruket är numera ovanligt p g a för hög kostnad. 26. Viktigt att undersöka förekomsten av miljögifter i ytvatten och grundvatten. Lämpligt att mäta miljögifter i fisk. Samverkan mellan länsstyrelsen och vattenråd behövs. Lygnerns vattenråd Kontaktpersoner: Sven Johansson, ordförande , Peter Nolbrant, sekreterare , ,

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: 13.30 16.00 Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Bottenvikens vattendistrikt Bottenhavets vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt Södra Östersjöns vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt Samrådshandlingar

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer