HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:1 INFLYTTNING OCH TILLVÄXT I STOCKHOLMSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:1 INFLYTTNING OCH TILLVÄXT I STOCKHOLMSREGIONEN"

Transkript

1 HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:1 INFLYTTNING OCH TILLVÄXT I STOCKHOLMSREGIONEN

2 Omslagsbild: Industrifotografen AB Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN ISSN

3 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE INFLYTTNING OCH TILLVÄXT I STOCKHOLMSREGIONEN

4 FÖRORD Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att medverka till att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för företag, företagare och företagsamhet. Vår region är Sveriges tillväxtcentrum. En förutsättning för att det skall gå bra för Sverige är att det går bra för dess huvudstad. Stockholmsregionens befolkning och ekonomi växer nu snabbt. Ett hinder för företagen är emellertid att de inte kan rekrytera nya medarbetare tillräckligt snabbt. Samtidigt och som en följd av arbetskraftsbristen pekar prognoserna på att tillväxtkurvan riskerar att brytas av nedåt igen. Det har flera förklaringar. Denna rapport redovisar förhållanden som påverkar bostadsbyggandet, den offentliga servicen och kommunikationerna: Tre väsentliga faktorer för att man skall kunna och vilja söka arbete i en region. I rapporten redovisas också Handelskammarens förslag till åtgärder för att stärka tillväxtförutsättningarna. Inflyttning och tillväxt i Stockholmsregionen är den elfte rapporten i Handelskammarens rapportserie. Den beskriver Stockholms roll för tillväxten i Sverige: Hur dess stora marknad och kunskapsrika näringsliv gör den till nationell inkörsport för den nya, informationsbaserade ekonomin. Men den visar också hur förutsättningarna för denna roll riskerar att urgröpas. Statsmakterna har länge byggt sin politik på den felaktiga föreställningen att förhållandet mellan rikets regioner är ett nollsummespel. Regeringsföreträdare har sagt sig vilja motverka överhettningen i Stockholmsområdet genom att på politisk väg fördela de resurser som genereras här till resten av Sverige. Detta är en felsyn. Ingen svensk, inte heller i Vilhelmina eller Skövde, är betjänt av att utvecklingen i Stockholm motverkas. Tvärtom medför den omfattande inflyttningen möjligheter för huvudstaden att fungera som nationell tillväxtmotor. Men flyttvågen ställer också stora krav: Stockholmsregionen måste tillåtas behålla tillräckliga resurser om den skall kunna hantera en befolkningsökning på människor per år. I denna rapport pekar vi därför på reformer i statliga regel- och skattesystem som är nödvändiga, för såväl Stockholms näringsliv som för alla svenskars långsiktiga välstånd. Huvudförfattare till rapporten är Henrik Leffler. Stockholm i mars 2000 Peter Egardt VD

5 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING SID. 4 2 STOCKHOLMS 3 DEN 4 FASTIGHETS- ROLL I DEN NYA EKONOMIN SID. 5 NYA STOCKHOLMS- INFLYTTNINGEN SID. 9 OCH FÖRMÖGENHETSSKATTEN SID SKATTEUTJÄMNINGEN SID TRÖGHETER I BYGGPROCESSEN SID INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR SID EN NY POLITIK SID. 30

6 1 SAMMANFATTNING Stockholmsregionen är Sveriges ekonomiska motor. Den står för hälften av rikets tillväxt. Den är navet i vårt nationella och internationella kontaktnät. Här landar nya idéer, teknologier och tjänster, som sedan sprider sig ut i riket. Ett bra företagsklimat i Stockholm är därför nödvändigt för välståndet även i resten av Sverige. Stockholms län växer med personer per år. På ett decennium är det nästan lika mycket som hela Malmös befolkning. Länets myndigheter drar till och med ut trenden ännu längre, och räknar med att regionen kan öka med människor på trettio år mer än vad som i dag bor i Göteborg och Linköping tillsammans. Inflyttningen är såväl en förutsättning för som en följd av samhällsomvandlingen i den nya ekonomins spår. Tendensen är den samma över hela världen: Endast storstäderna kan erbjuda en lämplig marknad och miljö för det allt mer specialiserade utbudet av varor och tjänster som bär upp den nya informationsbaserade ekonomin. Stockholmsregionens tillväxt är det svenska exemplet på denna utveckling. Här har arbetstillfällen tillkommit netto sedan För Göteborg och Malmö tillsammans är siffran , och för resten av Sverige arbetstillfällen. Vi kan förutse en spridning ut i riket av tillväxten och jobbökningen, men Stockholmsregionen förväntas ta emot stor inflyttning av arbetskraft även framöver. Om människor skall kunna ta arbete i en region måste de * ha en bostad, * ha rimligt mycket offentlig service; arbetande föräldrar behöver dagis och skolor till sina barn, och sjukvård, sophämtning, räddningstjänst med mera, * kunna ta sig till och från jobbet med kollektivtrafik eller bilen, utan att bli stående i köer motsvarande inemot en arbetsdag per vecka. Här, i stadens infrastruktur av bostäder, service och transporter, blir nu bristerna allt större och flaskhalsarna trängre. Redan nu pekar prognoser på att tillväxten håller på att bromsas. Till betydande del är det politiskt beslutade regler som leder till att Stockholmsregionen har svårt att klara av de krav och problem som följer av att den växer. Denna rapport behandlar skattesystemets skevheter, tungroddheten i kommunernas bostadsplanering och bristen på infrastrukturinvesteringar i länet. De leder på olika sätt till att Stockholmsområdet får mindre resurser att klara av inflyttningen med, och till att bostadsbyggandet i regionen ligger långt under behoven. Vi är mitt uppe i ett formativt skede, och de spelregler som etableras i dag kommer att vara långsiktigt avgörande för vilken riktning utvecklingen tar. I denna rapport kommer vi att presentera hur vi vill att förutsättningarna för Stockholmsregionen, dess företag och dess medborgare skall förbättras. 4

7 2 STOCKHOLMS ROLL I DEN NYA EKONOMIN För att ett företag inom en relativt ny bransch skall kunna etablera sig krävs det att det har en stor marknad, helst i sitt närområde. Stockholmsregionen med sina tätt samlade 1,8 miljoner invånare, sin anhopning av företag och sina goda internationella kommunikationer, är den ojämförligt största marknadsplatsen i Sverige. Stockholms tillväxt... Stockholmsregionen är Sveriges centrum och inkörsport för den nya ekonomin. Den står för en dryg fjärdedel av rikets BNP och bär ensam upp ungefär hälften av den ekonomiska tillväxten arbetstillfällen har tillkommit här netto sedan 1994 (källa: Merita Nordbanken). För Göteborg och Malmö tillsammans är siffran , och för resten av Sverige arbetstillfällen. Ett företag måste också ha tillgång till produktionsfaktorer. Den viktigaste resursen i den nya ekonomin är kunskap intellektuellt kapital. Storstockholm drivs framför allt av en kraftig tillväxt i kunskapsintensiv tjänste- och varuproduktion: Sedan mitten av 80-talet har förädlingsvärdet i dessa två sektorer i regionen vuxit med ungefär 90 procent. Stockholmsregionen har det mest kunskapsintensiva näringslivet i landet, med en mångfald av specialiserade företag som inte kan finnas på annat håll än i en storstad. Den har en stor marknad för välutbildade medarbetare som kan nå sina arbetsplatser på rimliga pendelavstånd (även om kommunikationerna blir allt mer överbelastade). En tredje faktor bakom den snabba tillväxten i Stockholmsområdet är de så kallade klustren: Ansamlingar av företag som uppnår större sammanlagd effektivitet om de ligger tillsammans än om de ligger utspridda i landet. De kan pressa kostnader, och utvecklas snabbare; en infrastruktur av varor och tjänster från underleverantörer fungerar effektivare om beställarna inte ligger med hundratals kilometers avstånd, kundkretsen ligger närmare, konkurrensen skärps etc. Viktiga kluster i Stockholmsområdet är verksamma inom IT, finansiell 5

8 2 verksamhet, kontorsteknik, media, kultur och marknadsföring. Klustren utgör den mest dynamiska delen av Storstockholms näringsliv och består av branscher som ännu inte är så välutvecklade i resten av Sverige men som har möjlighet att bli det, som vi skall se nedan....sprider sig till övriga Sverige När en ny vara eller tjänst har fått fotfäste i Stockholm sprider den sig vanligen över resten av riket: Ungefär 80 procent av alla näringar som hade en hög specialiseringsgrad i huvudstadsregionen ökade sin totala sysselsättning med drygt 40 procent i resten av Sverige under denna period. (Hög specialisering för en bransch i en region innebär att branschen sysselsätter oproportionerligt många jämfört med vad som gäller i resten av landet.) fler lokala marknader runt om i landet, som blir tillräckligt stora för att bära upp lokal produktion eller distribution av varan eller tjänsten. En annan variant på spridning är att produktionen delas upp i mindre delar. Företagsenheter knoppas av, och lokaliseras i många fall ut från storstadsregionerna. Dessutom uppstår det en marknad för komplementära produkter, det vill säga sådana som är nödvändiga eller användbara för huvudprodukten. En typisk vara som spridit sig på detta sätt och dessutom givit upphov till annan sysselsättning är telefoner, system, komponenter, utrustning, service etc för mobiltelefoni. Storstad i internationell konkurrens Vår huvudstad är ekonomiskt framgångsrik, med europeiska mått mätt. Inom EU finns det bara tretton storstadsområden som har högre BRP (bruttoregionalprodukt) än Stockholmsregionen. Den liksom Sverige Källa: RTK. Spridningen av nya varor och tjänster följer vanligtvis detta mönster: Först etableras produkten i Stockholm där den största marknaden finns, något som är särskilt viktigt för nischade företag. Här finns också generellt sett den bästa tillgången på produktionsfaktorer som till exempel välutbildad och flexibel arbetskraft. Därefter standardiseras produkten, blir känd och användbar för allt större kundgrupper. Då uppstår 6

9 2 i övrigt har snabbt tagit till sig IT-revolutionen och ligger långt framme på området. Storstockholm är den region i norra Europa som har högst andel högskoleutbildade. Ser man till vetenskaplig kreativitet, mätt i antal publikationer från forskare inom naturvetenskap, teknik och medicin, ligger Stockholmsregionen bland de mest framstående i Europa, på femte plats av trettio. Stockholm har alltså en betydande styrka i form av ett avancerat näringsliv, välutbildad arbetskraft och en hygglig infrastruktur. Men det finns också hot. Välståndet är inte givet. När det europeiska näringslivet nyligen fick svara på frågan var det är bäst att etablera ett företag i dag, kom Stockholm först på artonde plats (källa: konsultföretaget Healey and Baker 1999). Av 500 tillfrågade företag tänkte 9 etablera sig i Stockholm, men 77 i Warszawa. Sedan några år tillbaka flyttar ett antal huvudkontor ut: London har de senaste åren allt mer kommit att bli en centralort för svenskt näringsliv. Det finns en tendens när ett företags huvudkontor flyttar att även forskningsfunktioner och liknande gör det. Vidare ligger vi längre ifrån de stora marknaderna på kontinenten. Köpenhamn, Amsterdam, Bryssel, Hamburg och Berlin är starka konkurrenter som dessutom har betydande lägesfördelar. Stockholm är dessutom en ganska ordinär storstad vad beträffar befolkningsmängd. Vår kontinent innehåller cirka 70 miljonstäder; Stockholm kommer först på 37:e plats. Och storleken har, som vi har beskrivit ovan, betydelse på så sätt att stora närmarknader driver på den ekonomiska utvecklingen och drar till sig innovativa företag. I detta klimat av ökad internationell rörlighet och skärpt konkurrens är det av fundamental betydelse att Stockholm och Sverige kan behålla sin konkurrenskraft. 7 En biokemist, dataexpert, civilekonom, jurist eller civilingenjör kan enkelt ta arbete utomlands. Det är ofta ett lockande alternativ, med högre lön, lägre skatt och nya miljöer inte minst om det företag man arbetar på flyttar utomlands. Stockholm och Sverige måste kunna uppvisa andra konkurrensfördelar. De senaste decennierna har den relativt goda tillgängligheten till bostäder och den hyggligt fungerande offentliga välfärden varit sådana fördelar. Men om man inte kan få en bostad, barnomsorg, kommunikationer etc där de intressanta jobben finns, tappar sverigealternativet i attraktivitet för unga högutbildade. För utländska specialister som överväger att arbeta i Sverige är bostadsproblemet än mer akut: De kan naturligtvis inte vänta flera år i bostadskö, och att köpa en lägenhet eller villa kan vara dyrt, krångligt och riskabelt. Om inte kompetent arbetskraft vill flytta till Stockholm stagnerar näringslivet här. Och Sverige stannar av. Regionalpolitiken: Stöd, men ingen tillväxt Om Stockholmsregionen blir av med resurser på ett sätt som gör att den kärvar som tillväxtmotor, leder det tyvärr inte till att resurserna sätter igång en dynamisk tillväxtprocess i de landsändar dit de styrs. Tillväxten och resurserna i Sverige är inget nollsummespel. Att Stockholmsregionen får bättre förutsättningar är givetvis viktigt för näringslivet och medborgarna här. Men det är också långsiktigt avgörande för välståndet i Vilhelmina och Skövde. Och omvänt, om tillväxten i Stockholm motverkas, växer inte resten av Sverige heller. Som beskrivs nedan kan en politik som sprider ut resurserna över riket tvärtom vara långsiktigt förödande för vårt samlade nationella välstånd.

10 2 En nyligen publicerad studie från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har noggrant gått igenom den regionalpolitiska forskningen (Regionalpolitiken en ESO-rapport om tro och vetande). Resultatet visar klart att regionalpolitiskt stöd kan omfördela offentlig välfärd men inte tillväxt. Trots att tiotals miljarder kronor årligen slussas från tillväxtområdena, har det inte genererat ekonomiska framsteg hos de bidragsmottagande. Att [...] hävda att dagens regionalpolitik är en politik för tillväxt är ett till den grad förenklat påstående att det hamnat bortom gränsen för det sanningsenliga, slår ESO-rapporten (s. 124) fast. Resurserna skulle ge större samlad avkastning om de stannade i givarområdena. Därför kan man säga att regionalpolitiken leder till samhällsekonomiska förluster. Men ingen vet exakt hur stora. Utredningarna inför skatteutjämningssystemet (se avsnitt 5 i denna rapport) är belysande: Trots att belopp i flertusenmiljonersklassen skulle överföras mellan kommunerna, gjordes ingen samhällsekonomisk analys (däremot en jämställdhets- och en snävt regionalpolitisk bedömning). Som vi har sett ovan är Stockholmsregionen en nationell resurs med sin stora marknad och sina kluster: De sätter igång en tillväxt som sedan sprider sig över landet. Och omvänt: [en] politik som syftar till att sprida ut ekonomisk verksamhet reducerar [...] den tillväxtpotential som finns i befintliga framgångsrika kluster (ESO-rapporten s. 117). Problemet förvärras av den internationella konkurrensen. I stället för att styra ekonomisk aktivitet från Stockholmsregionen till övriga Sverige riskerar regionalpolitiken att styra jobben till utländska ekonomiska centra. Därför ligger den verkliga intressemotsättningen inte mellan Stockholm och Kalix, utan mellan Sverige och exempelvis London. Foto: Industrifotografen AB. 8

11 3 DEN NYA STOCKHOLMSINFLYTTNINGEN Tillväxt och inflyttning... En ny flyttvåg går mot Stockholmsområdet från olika delar av Sverige. Senast det skedde var på 1960-talet, då inflyttningen var lika stor som i dag. Näringslivet förändrades: Sverige gick från by- och bondesamhälle till industrisamhälle på bred front, och industrin behövde arbetskraft. Vårt land fick ett enormt uppsving i välstånd, genom att människor kunde flytta till städerna och få arbete i branscher med högre produktivitet. Den gången välkomnades inflyttningen av statsmakten. För att förhindra trängsel och bostadsbrist byggdes bara i Stockholms stad nya bostäder Skolor, sjukhus och annan offentlig service byggdes ut i takt med att människor flyttade in. I dag ser vi en liknande process. Näringslivet går återigen igenom en grundläggande omvandling. Som vi har beskrivit ovan, har Stockholmsregionen snabbt blivit nationellt centrum och internationell spjutspets inom den nya informationsbaserade ekonomin. Parallellt med den ökade efterfrågan inom nya branscher växer behovet av nyanställningar inom de traditionella (dagligvaruhandel, hälso- och sjukvård, barnomsorg, vardagliga tjänster såsom bilservice etc).... men brist på arbetskraft... Stockholmsregionen drar därför till sig kompetent arbetskraft från alla delar av landet tiotusentals människor varje år. Trots det växer ett nytt problem snabbt: Arbetskraftsbristen. Ett av de avgörande hindren för att företagen i Stockholm skall kunna växa är att det inte finns personal tillgänglig, enligt länsarbetsnämndens och Handelskammarens undersökningar. Bostadsbristen och de höga boendekostnaderna är en huvudorsak till att nya arbetstillfällen inte kommer till stånd och att den ekonomiska tillväxten nu förutspås mattas av. Detta är ett problem för Stockholmsregionen och dess näringsliv. Men det är också ett problem för Sverige. Under de senaste åren har en rad storföretag flyttat ut, liksom kompetent arbetskraft. Att Stockholm är en attraktiv eller ens möjlig stad att bo och arbeta i är av avgörande betydelse för de enskildas vilja att ta jobb här. Och därmed också för företagens möjligheter att verka och utvecklas. Alternativet för dem som arbetar i den nya ekonomin är att flytta utomlands, där de ofta kan få bättre betalt och minskad skattebörda. 9

12 3... och bostäder Redan nu råder det bostadsbrist i Stockholmsregionen. De senaste fem åren har befolkningen i Stockholms län ökat med personer. Under samma tid har bara lägenheter tillkommit. Inflyttningen har hittills klarats av genom förtätning och genom permanentboende i fritidshus, men nu är marknaden mättad. För närvarande står personer i kö hos bostadsförmedlingen i Stockholm, men 1998 förmedlades bara lägenheter och inte ett enda nytt hyreshus byggdes. Huvudorsaken är hyresregleringen i form av bruksvärdesystemet. Källa: RTK. När inte hyresmarknaden fungerar ökar trycket på andra bostäder kronor per kvadratmeter är inget ovanligt pris för en bostadsrätt i Stockholm (vilket exempelvis kan jämföras med kronor i de bättre lägena i Malmö). Även villapriserna stiger snabbt: Under 1999 med 14 procent, vilket är högst i Sverige och dubbelt så mycket som rikssnittet. Bostadsbristen håller på att förvärras även i omkringliggande län, vilket gör det allt svårare för dem med jobb i Stockholm att bo och pendla från till exempel Uppsala. Detta är ett bekymmer, såväl för enskilda som från näringslivets synpunkt. Personer som arbetar tillfälligt i regionen, eller av annan anledning inte kan eller vill binda upp sig med lån på uppemot eller över en miljon, har mycket svårt att skaffa bostad. Bristen på studentbostäder hotar universitetets och högskolornas utbyggnad, vilket är ett problem för det kunskapsintensiva näringslivet i Stockholm. Den mest optimistiska bedömningen av det framtida byggandet i förhållande till bostadsbehovet står Boverket för. Enligt dess enkät räknar Stockholmskommunerna med att det kommer att byggas sammanlagt bostäder, främst bostadsrätter, varje år fram tills år Men Boverket räknar med att det årliga behovet är drygt dubbelt så stort för de kommande tio åren. Och detta är minimiberäkningar: Andra bedömningar, exempelvis från Länsstyrelsen i Stockholms län och från byggföretagen, pekar på att bostadsbristen kommer att öka betydligt mer. 10

13 4 FASTIGHETS- OCH FÖRMÖGENHETSSKATTEN Så fungerar fastighetsskatten Fastighetsskatten är långt högre i Stockholmsregionen än i andra delar av Sverige, och långt fler människor här betalar förmögenhetsskatt. Dessutom stiger skatteuttaget snabbt. Som vi skall se nedan håller detta på att skapa en mycket besvärlig situation både för dem som tänker flytta hit och för dem som bor här. Unga kompetenta medarbetare ofta småbarnsföräldrar får svårt att flytta hit, och tänker sig för två gånger innan de accepterar ett erbjudande om arbete. Näringslivet får därmed färre att anställa, viktiga jobb kommer inte till stånd, och tillväxten pressas ned. Fastighetsskatt tas ut på småhus (villor), hyreshus och bostadsrättshus. Den tas också ut på kommersiella lokaler, det vill säga fastigheter som används huvudsakligen för kommersiella ändamål (främst kontor och butiker), liksom på industrifastigheter. Basen för skatten är fastigheternas taxeringsvärde, som är 75 procent av deras marknadsvärde. Taxeringsvärdet grundas bland annat på faktorer som fastighetens läge, prisnivån på fastigheter i området, byggnadens ålder och standard samt tomtens storlek. Fastighetsskattesatsen är 1,5 procent av taxeringsvärdet för villor, medan skatten för hyreshus och hus med bostadsrättsföreningar tillfälligt har sänkts till 1,2 procent. Skatten på kommersiella lokaler är 1 procent och på industrifastigheter 0,5 procent. Efterfrågan på bostäder och lokaler är mycket stor i Stockholmsområdet, varför också marknadsvärdena är det. Höga marknadsvärden driver upp taxeringsvärdena, vilket i sin tur leder till att skatten på fastigheterna är långt högre än i resten av landet. Och på grund av den stora inflyttningen och efterfrågan stiger priserna och därmed skatteuttaget snabbt, för såväl företag som privatpersoner. Villor Småhusägarna i Storstockholm betalar i snitt kronor i fastighetsskatt om året, medan man i exempelvis Örebro eller Norrköping klarar sig undan med kronor. I många glesbygdskommuner betalar villaägarna bara kronor i skatt. Men det finns variationer som är ännu större: Exempelvis betalar villaägaren i Ragunda kronor i fastighetsskatt per år, medan en ordinär villa i Danderyd belastas med kronor nio gånger mer. 11

14 4 Skatten är en tung utgift för dem som bor i Stockholmsområdet. En villa skaffar man för att kunna bo i under lång tid. Ett problem med fastighetsskatten är därför att den utvecklas på ett oberäkneligt sätt. Om en villa säljs till högt pris där man bor, drar det upp taxeringsvärdet på samtliga villor i området. Enkelt uttryckt får man alltså betala för att grannen gjort en bra försäljning. Och mot bakgrund av den stora efterfrågan på bostäder i Stockholm kan man anta att priserna och därmed taxeringsvärdena kommer att gå upp avsevärt under de närmaste tio till tjugo åren. Ett annat problem är att fastighetsskatten tas ut oberoende av bostadsägarens skatteförmåga. Även om ena eller båda personerna i hushållet blir arbetslösa tillfälligt eller långvarigt måste skatten betalas in. Sedan ett par år är taxeringsvärdena frusna, det vill säga de har inte räknats upp. När de tinas upp väntar en chockhöjning av skatterna, om ingenting görs. För Stockholmskommunerna kommer taxeringsvärdena, och därmed fastighetsskatten, att gå upp med procent: Från till kronor i snitt. Det kan jämföras med en höjning på 25 procent för riket totalt, från en avsevärt lägre nivå. Det är redan i dag inte ovanligt att fastighets- och förmögenhetsskatten tillsammans tar kronor om året en bra bit över en genomsnittlig månadslön före skatt. Dessutom ligger det just nu (våren år 2000) ett förslag om att taxeringsvärdena på bostadsrätter, i stället för att grundas på fastighetens värde, skall grundas på de enskilda bostadsrättslägenheternas värde. Det skulle leda till ytterligare avsevärda skärpningar i beskattningen. Enligt professor Bengt Turner skulle det till och med kunna leda till en liten bankkrasch, genom att fastighetsvärdena tillfälligt faller och sprider nervositet bland kreditgivarna. För hyreslägenheter (1999) var fastighetsskatteuttaget per kvadratmeter och år 28 kronor i riket i snitt och 45 kronor i Stockholm. Till det kommer skatt på hyresintäkterna, det vill säga en dubbelbeskattning av samma objekt. Även hyresrätterna riskerar, på grund av upptinade taxeringsvärden, att få kraftiga höjningar av skatten. Hyran fastställs i förhandlingar mellan hyresvärdarna och hyresgästerna. I den mån fastighetsskatten inte kan övervältras på de senare, kommer det att bli mindre attraktivt att hyra ut lägenheter. Det kommer att vara ytterligare en spärr mot ökat byggande av hyreslägenheter. Sammantaget utgör invånarna i Stockholms län 20 procent av Sveriges befolkning, men betalar 40 procent av landets samlade fastighetsskatt på hyres- och bostadsrätter. Bostadsrätter och hyreshus Även för bostadsrätterna i Stockholm riskerar upptinade taxeringsvärden att skapa en chock för de boende år 2001: Skatteuttaget kan komma att öka med procent i Stockholm att jämföra med till exempel Skövde, där en precis likadan lägenhet bara får en ökning med 20 procent. Månadsavgiften för de boende skulle höjas med ett belopp som motsvarar skatteökningen. Fastighetsskatten/kvm för hyreshusenheter 1999 Bostäder Lokaler Kommersiella lokaler Hela landet Stockholms län Stockholms stad Källa: Sveriges Fastighetsägareförbund. 12

15 4 Kommersiella lokaler och industrifastigheter Stockholms län betalar hälften av rikets fastighetsskatt på kommersiella lokaler (det vill säga främst kontor och butiker). Fastighetsskatten på butikslokaler i bra lägen i Stockholm kan i dag ligga på över 600 kronor per kvadratmeter och år, vilket är mångdubbelt högre än i de hetaste lägena i en medelstor svensk stad trots att försäljningen per kvadratmeter inte är så mycket högre. I praktiken utgör den därmed en särskild skatt för att driva näringsverksamhet i Stockholm. Förmögenhetsskatten Ett annat problem för bostadsrätts- och villaägare i Stockholmsregionen är förmögenhetsskatten. Den betalar alla som, tillsammans med en eventuell make, har en förmögenhet som sammanlagt överstiger kronor (med avräkning för skulder). I praktiken fungerar den som en extra fastighetsskatt. För villor ligger fastighetens taxerade värde till grund för förmögenhetsskatten. Därmed blir problemet det samma som med fastighetsskatten: Den snabba prisstegringen gör att skatten går upp; snabbt och på ett oberäkneligt sätt. Problemet förvärras om frysningen av taxeringsvärdena släpps. I dag ligger det genomsnittliga taxeringsvärdet på villor på över kronor i sju kommuner i Sverige, alla i Stockholms län. Om taxeringsvärdena tinas upp hamnar 23 kommuner över gränsen, varav 18 ligger i Stockholmsregionen. Redan i dag taxeras 36 procent av förmögenhetsskatten i Sverige ut i Storstockholm, trots att regionen bara har 20 procent av rikets befolkning. Bostadsrättsägarna betalar förmögenhetsskatt på sina lägenheter (det vill säga sina andelar i bostadsrättsföreningen). Därmed 13 är problemet det samma för dem som för villaägarna: Den snabba värdestegringen ökar deras förmögenhet okontrollerat, och gör dem skyldiga att betala förmögenhetsskatt. Tillväxt, byggande och boende hindras Fastighets- och förmögenhetsskatterna hämmar företagens expansion och tillväxten i Stockholmsregionen på tre sätt: För det första direkt, genom att den belastar företagen. För stora företag finns det en gräns när det inte längre är ekonomiskt och verksamhetsmässigt försvarbart att behålla tillverkning och huvudkontor i Sverige. Alternativet har under det senaste decenniet allt mer visat sig vara utflyttning till andra europeiska storstäder (se avsnitt 2 i denna rapport). För våra små industriföretag ofta underleverantörer till de stora är situationen en helt annan: De flyttar inte så lätt. Ett för högt kostnadsläge inklusive fastighetsskatt kan då medföra att sådana företag köps upp eller läggs ned. För det andra skadar den näringslivet indirekt, genom att det blir svårare att rekrytera arbetskraft. Hyresmarknaden i Stockholms län är mättad och har mycket låg rörlighet. Återstår endast att köpa en bostad. Om man alls har råd att köpa en villa eller bostadsrätt måste man vara beredd på att några år senare sitta med avsevärda skulder och få betala hög fastighets- och förmögenhetsskatt, oavsett om man tjänar några pengar att betala den med eller inte. Den långsiktiga marknadsprognosen är god, men fastighetskriser har inträffat förr även under förhållanden som verkat säkra: Inte minst fastighetsmarknaden i Stockholm har upplevt tvära kast. Sammantaget blir ett bostadsköp inte bara dyrt utan också ett högriskprojekt. För det stora flertalet välutbildade barn-

16 4 familjer är egen villa den prioriterade boendeformen. Det innebär att den kategori som det strategiskt sett är viktigast för företagen att rekrytera förhållandevis unga och välutbildade personer antingen inte bosätter sig i Stockholm, eller bara gör det om de kan få mycket bra löner. Problemen är likartade för dem som funderar på att köpa bostadsrätt. För det tredje förrycker de ständiga ändringarna i skattereglerna och taxeringsvärdena kalkylerna för bygg- och bostadsföretagen. Bygginvesteringar är mycket långsiktiga till sin natur, och beroende av stabila spelregler. Ständiga regeländringar gör bygg- och bostadsföretag försiktiga, vilket bromsar byggandet och utbudet av bostäder. Förslag * Avskaffa förmögenhetsskatten. * Avskaffa omedelbart fastighetsskatten på kommersiella lokaler och industrifastigheter. * Akut måste taxeringsvärdena förbli frysta. Regeringen måste klart uttala detta, för att undanröja osäkerheten om spelreglerna. * Avveckla successivt fastighetsskatten på villor, bostadsrätter och hyreshus. Till dess bör skatten reformeras enligt principen lika skatt för lika hus, genom likartad beskattning av byggnadsvärde, bruksvärde eller yta på alla typer av hus, oavsett läge och byggnadsår. 14

17 5 SKATTEUTJÄMNINGEN Ett dubbelt tillväxthinder Det kommunala skatteutjämningssystemet lägger avgörande hinder i vägen för företagen, tillväxten och jobben i Stockholms län: * Det tömmer regionen på skattemedel, och därmed på möjligheterna för kommunerna att ge service och bekosta de investeringar i infrastrukturen som är nödvändiga för att klara av en snabbt växande befolkning. Stockholms kommuner och landsting betalar redan i dag sammanlagt 7,6 miljarder kronor netto till systemet och siffran stiger snabbt. Det är mer än 10 procent av de totala kommunala skatteintäkterna. Med andra ord måste kommunerna mätta fler munnar trots att skatteintäkterna inte ökar alls i samma takt som befolkningen. * Det stoppar bostadsbyggandet. I takt med att klyftan vidgas mellan en växande befoknings behov av service etc och de kommunala resurserna, minskar kommunernas vilja att tillåta bostadsbyggande eftersom fler bostäder medför att fler kan flytta in. Resultatet blir att färre kan bosätta sig i Stockholmsregionen och ta arbete och bidra till att företagen kan växa. På sikt är det ett hot mot tillväxten i hela Sverige. Så fungerar utjämningen Det kommunala skatteutjämningssystemet syftar till att alla kommuner och landsting (nedan skrivs normalt bara kommuner ) skall kunna erbjuda likvärdig service till sina medborgare. I princip är det alltså neutralt, och skall behandla kommuner i olika delar av landet lika. Som vi återkommer till nedan, har det i praktiken inte utformats så. Systemet består av två delar. Inkomstutjämningen syftar till att utjämna skillnader i 15

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Människorna Företagen Staden Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Med huvudstadsregionen mot framtiden 2012 är det hundratio år sedan Stockholms Handelskammare grundades. Det ger perspektiv

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se RAPPORT Ett hem åt alla Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN I PUNKTFORM... 3 EN KRISTDEMOKRATISK BOSTADSPOLITIK... 5 BAKGRUND...

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Rapport 2010: 2 Förord Stockholmsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är rekordlågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

The Capital of Scandinavia. Framtidsutredningen 2013 Ett hållbart och växande Stockholm

The Capital of Scandinavia. Framtidsutredningen 2013 Ett hållbart och växande Stockholm 2030 The Capital of Scandinavia Framtidsutredningen 2013 Ett hållbart och växande Stockholm Vision 2030 anger att Stockholm ska vara en trygg och tillgänglig stad, och att vi därför behöver tänka långsiktigt

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08 Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt 12 december 2008 Titel: Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt Redovisning av: Uppdrag till Statens Bostadskreditnämnd

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

EN RAPPORT AV FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING STORSTILADE BYGGPLANER MEN RÄCKER ARBETSKRAFTEN?

EN RAPPORT AV FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING STORSTILADE BYGGPLANER MEN RÄCKER ARBETSKRAFTEN? EN RAPPORT AV FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING STORSTILADE BYGGPLANER MEN RÄCKER ARBETSKRAFTEN? "Om inte utbudet av arbetskraft kan möta den ökande efterfrågan, kommer inte

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

ÄR SKATTER SKADLIGA?

ÄR SKATTER SKADLIGA? rapport nr 30/2011 ÄR SKATTER SKADLIGA? Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Av Anne-Marie Lindgren Innehåll:

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planerings förutsättningar på kort och medellång sikt. Den handlar om att identifiera trender, signaler,

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR

ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR TRE POLITISKT GENOMFÖRBARA REFORMER FÖR EN BÄTTRE BOSTADSMARKNAD I SVERIGE Carl Henrik Borg JUNI 2011 TIMBRO Författaren och Timbro 2011 ISBN 91-7566-822-2 www.timbro.se info@timbro.se

Läs mer

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Per-Anders Bergendahl Monika Hjeds Löfmark Hans Lind Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer