Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt Biolin Scientific utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska analysinstrument, riktade mot akademin och forskningsintensiva bolag. Bolagets är sedan 2008 lönsamt och har 19 kvartal i följd uppvisat tillväxt. Vi räknar med fortsatt tillväxt drivet av stabil underliggande efterfrågan och tillväxt inom nanoteknikområdet. Värderingen är attraktiv och aktien handlas till en omotiverat hög rabatt jämfört med sektorkollegor, trots en relativt god predikterbarhet i prognoser och stabila finanser. Våra prognoser motiverar ett värde på drygt 14 kronor per aktie. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 248 MSEK Life Science Jan Wahlström Arne Bernroth Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 8,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2011e 2012e Omsättning, MSEK Tillväxt 42% 25% 18% 18% 15% EBITDA EBITDA-marginal 3% 12% 15% 16% 18% EBIT EBIT-marginal -1% n.m. % 12% 13% 15% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 18% 24% 24% 13% 15% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 VPA 0,97 1,38 1,45 0,91 1,19 VPA just* 0,97 0,47 0,66 0,91 1,19 P/E just 9,6 6,8 6,4 10,2 7,8 P/S 2,3 1,8 1,5 1,3 1,1 EV/S 2,3 1,7 1,7 1,4 1,2 EV/EBITDA just 72,3 13,5 11,1 8,6 7,0 Fakta Aktiekurs (SEK) 9,3 Antal aktier (milj) 24,1 Börsvärde (MSEK) 248 Nettoskuld (MSEK) 20 Free float (%) 63,1 Dagl oms. ( 000) 30 Analytiker: Klas Palin Peter Östling *exklusive positiv skatteeffekt Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning... 5 Utmanande mål för tillväxten... 6 Förvärv är en viktig pusselbit i affärsstrategin... 6 Tillväxtmöjligheter... 7 Attraktiv värdering med en tydlig uppsida... 7 Finansiella prognoser... 9 Farfield stärker tillväxten i år och nästa... 9 Detaljerade prognoser KSV Nima bör återhämta sig Stabilare än sektorn Kostnaderna fortsätter att öka Risker i prognoserna Värdering Relativvärdering Värderingsrabatten högre än sektorkollegor Uppköp inom sektorn visar på stor potential Nischad global aktör Kärnverksamheten är inom vetenskapliga instrument Vetenskapliga instrument Marknaden och trender Stor potential inom nischområdet Akademin är en stabil kundgrupp Högre anslag till akademin att vänta i USA Mycket finns kvar att hämta från stödpaket i USA Begränsad risk för negativa effekter i Europa Storbritannien håller fast vid budget Risker i Japan, men bättre i Kina Läkemedelsindustrins investeringar växer med BNP Nanoteknologi ger bränsle åt tillväxten Stort intresse inom forskarvärlden Ett kommersiellt genombrott står för dörren Appendix Produktbolagen Q-Sense var den första byggstenen till koncernen Unik patenterad teknologi Biacore - en anledning till stort intresse Stor skillnad i försäljningstillväxt Nya produkter kan öppna nya marknader Förstärkning genom förvärv av Farfield Teknologin Högt pris och svag distribution har bromsat KSV Nima under gemensam fana Möjligheter och risker Ambitiösa mål för Attension Osstell - lönsam men udda fågel Stabilitet i implantatet betydelsefullt Litet bolag men stor potential Otydliga synergier med övrig verksamhet Appendix Ägare Sammanfattning Redeye Rating

4 Denna sida har avsiktligt lämnats tom 4

5 Investeringssammanfattning Biolin Scientific AB (Biolin) är en koncern som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska analysinstrument. Instrumenten riktar sig mot forskare som bedriver grundforskning. Bolagets produkter säljs globalt via egen säljkår i Norden, Storbritannien och USA och på övriga marknader via ett nätverk av distributörer med kunder i över 70 länder. Utanför Helsingfors, Finland, ligger bolagets egna tillverkningsenhet, där huvuddelen av analysinstrumenten monteras. En koncern med fem olika varumärken Hög koncentration mot akademin har varit en fördel under krisen Biolin är en koncern skapade genom förvärv. Koncernen består idag av fem olika varumärken, uppdelade i två segment; vetenskapliga instrument och diagnostiska instrument. Av de två områdena finns kärnverksamheten i Biolin inom vetenskapliga instrument som representerar nästan 80 procent av omsättningen och resultatet, vilken vi fokuserat på i denna analys. Inom segmentet kommer huvuddelen av kunderna från den akademiska världen, vilken står för omkring 75 procent av försäljningen. Detta är en begränsad kundgrupp i dess storlek men har flera fördelar för Biolin i nuläget. Först och främst är oftast akademiska projekt långsiktigt finansierade med anslag från offentliga institutioner. Det är en kundgrupp med hög benägenhet att pröva nya innovativa teknologier. Med hjälp av nya teknologier kan forskare göra nya upptäckter som publiceras och stärker deras renommé. Detta återkopplar till bolaget med nya användningsmöjligheter och ökad kännedom kring de unika möjligheterna instrumenten erbjuder. För Biolin är därför denna kundgrupp mycket viktig och bolaget har som ambition till nära samarbete genom att bygga forskarnätverk. Den offentliga finansieringen till akademisk forskning har klarat sig helskinnat genom den finanskris som varit. Vi uppfattar till och med att krisen ökat medvetenheten hos politiker av vikten att investera i akademisk forskning för att långsiktigt bygga upp en stark konkurrenskraft inom landet, vilket uttalanden från ledande politiker tyder på. Därtill finns kortsiktiga stimulanser kvar i systemen i spåren av finanskrisen som vi tror ska ge ökad efterfrågan från forskarvärlden under nästa år. Tillväxtpotential inom flera områden, som exempelvis nanoteknik Biolins instrument används för att på nanonivå mäta interaktioner på ytor, vilket är betydelsefullt vid utveckling av exempelvis nya nanoteknik produkter. Vi räknar med en kraftig expansion närmaste åren inom nanoområdet när två decenniers forskning och utveckling materialiseras i produkter på marknaden. Ökad kommersialisering ska driva en ökad efterfrågan på bland annat instrument som används inom grundforskning för att utveckla nya produkter, instrument som exempelvis tillhandahålls av Biolin. 5

6 Tillväxtmål på 25 procent och EBITDA-mål på 20 procent Utmanande mål för tillväxten Bolagets finansiella långsiktiga mål är att nå en årlig tillväxt på 25 procent och en EBITDA-marginal på 20 procent. För att klara det krävs att Biolin gör kompletterande förvärv, då den organiska tillväxten ligger på procent årligen. Vi har dock inte inkluderat förvärv i analysen. Till skillnad från tillväxtmålet anser vi att lönsamhetsmålet är betydligt mindre utmanande. Bolaget har på rullande tolvmånadersbasis levererat en EBITDA-marginal på 13,9 procent. Med en stabil tillväxt på bolagets produkter närmaste åren räknar vi med att Biolin når marginalmålet under år Vi menar till och med att det finns anledning att tro på Biolin kan komma överträffa lönsamhetsmålet, då verksamheten ger höga bruttomarginaler (78 procent i genomsnitt senaste fem åren). Detta styrks exempelvis när vi jämför med Biacore, som blev uppköpt 2006 av General Electric. Biacore hade en genomsnittlig EBITDA-marginal mellan åren på nästan 22 procent, sista åren upp mot 28 procent. En jämförelse med andra stora etablerade bolag inom samma sektor visar även det på en uppsida för bolagets marginalmål, se nedan. Uppsida för bolagets lönsamhetsmål Brutto- och EBITDA-marginal, urval analysinstrumentbolag Techne EBITDA-marginal Thermo Fisher PerkinElmer Bruker Waters Life Tech. Bio-Rad Biotage Masimo Illumina Biolin Sci Bruttomarginal Källa: Bolagsrapporter och Redeye Research Vi räknar med fler förvärv inom framförallt vetenskapliga instrument Förvärv är en viktig pusselbit i affärsstrategin Biolin vill bli en globalt ledande leverantör av analysinstrument inom sitt område. En mycket ambitiös målsättning som kräver stark organisk utveckling och att flera framgångsrika bolagsförvärv genomförs. Strategin är att förvärva småbolag inom segmentet vetenskapliga instrument med en lovande teknologisk plattform där teknologin är dåligt spridd genom svag distribution. I tabellen på nästa sida har vi sammanställ hittills genomförda förvärv av bolaget, för att ge en indikation om prislappen. 6

7 Förvärvade bolag Målbolag Datum Prislapp* Försäljning Multipel av försäljning KSV Okt MSEK 27 MSEK 1,6 Nima Sept MSEK 11 MSEK 1,0 Farfield Mars MSEK 18 MSEK 1,0 Medelvärde 1,2 Källa: Redeye Research * Redeyes bedömning Potential att växa med industriella applikationer Tillväxtmöjligheter Biolin har i dagsläget en stor slagsida mot den akademiska världen, vilket så här långt varit en bra kund och tillväxtmöjlighet för bolaget. Långsiktigt krävs dock att den industriella delen växer. Det betyder fortsatt höga kostnader för forskning och utveckling, cirka 25 procent av de totala kostnaderna. Investeringar behövs både i nya instrument som kan hantera större flöden, men även stora satsningar inom applikationsutveckling. Bolagets finanser är tillfredsställande och tillräckliga för att möta kommande tilläggsköpeskillingar och rörelsekapitalbehov. Det finns dock inget utrymme för utdelningar till aktieägarna närmaste två åren. Farfield och Q-Sense agerar tillväxtmotorer Tillväxten fram till år 2015 räknar vi med genomsnittligt uppgår till 14 procent. För i år och nästa räknar vi med att bolagets intäkter stiger med 18 procent per år, drivet av förvärvet av Farfield och stark underliggande marknad. Största risken är den svenska valutan som under det andra halvåret fortsatt stärkas. Biolins instrument går till 97 procent på export, varför en stärkt krona ger en negativ effekt på omsättningen. Eftersom bolaget har en del av kostnaderna i utländska valutor som en naturlig hedge, bedömer vi att påverkan på marginalerna inte är lika påtalig. Höga marginaler lyfter vinsten DCF-värde 14 kronor per aktie Bolagets höga bruttomarginaler ger en stark vinstutveckling under vår prognosperiod, där vinsten per aktien rensat för skatteeffekter, stiger från 0,7 kronor per aktie i år till 2,2 kronor per aktie under år De främsta riskerna i prognoserna är att bolaget är litet med begränsade resurser i utveckling och marknadsföring. När bolaget växer finns en uppenbar risk för att konkurrensen hårdnar. Attraktiv värdering med en tydlig uppsida Vårt fundamentalt motiverade värde uppgår till 14 kronor per aktie, när vi använder oss av en WACC på 12,0 procent för att diskontera framtida kassaflöden. Värderingen är attraktiv, vilket styrks när vi jämför värdering med jämförbara bolag. Detta gäller även när vi jämför med den genomsnittliga värderingsrabatten bland de bolag inom sektorn som Redeye bevakar. 7

8 Vi anser att rabatten är omotiverat hög givet bolagets stabil finansiell ställning. Därtill listar vi nedan fem skäl som talar för Biolin som investering med en uppvärderingspotential. Tydlig uppvärderngspotential för aktien Slutkunderna är huvudsakligen akademiska forskare vars anslag löper över flera år, vilket ger låg konjunkturell exponering Lågt beroende av enskilda kunder. Den typiska kunden köper ett instrument för maximalt 2 miljoner kronor Jämn fördelning mellan olika geografiska områden, vilket motverkar störningar i enskilda ekonomier Unik patenterad teknologi som håller borta konkurrenter Det är en sektor med höga inträdesbarriärer SWOT-analys Styrkor Unika patenterade teknologier Höga marginaler på produkter med stor tillväxtpotential Stabilt långsiktigt finansierade kunder Svagheter Litet bolag med begränsade resurser till produktutveckling och marknadsföring Flera av bolagets teknologier är relativt dåligt igenkända, speciellt inom industrin Nytt ledarskap utan tidigare erfarenhet från att leda ett börsbolag Möjligheter Positionerat inom tillväxtområden nanoteknik och biovetenskap Eget etablerat globalt försäljningsnätverk, vilket kan användas vid förvärv Hot Tekniksprång som gör bolagets produkter omoderna Låg marknadspenetration Ökad kännedom av bolagets unika patenterade teknologier Källa: Redeye Research 8

9 Finansiella prognoser Bolaget har levererat tillväxt 19 kvartal i rad Biolin är ett tillväxtbolag som visat omsättningstillväxt 19 kvartal i rad. Sedan 2008 visar bolaget även svarta siffror med en EBITDA-marginal på rullande tolvmånadersbasis på 13,9 procent. Vi räknar med att bolaget har en fortsatt god tillväxtpotential, vilket tillsammans med höga marginaler från produkterna ska lyfta vinsten än snabbare närmaste åren. I analysen har vi gjort en större genomgång av våra prognoser för Biolin och främst reviderat upp vår syn på bolagets långsiktiga tillväxtpotential. Biolin är extremt exportinriktat med cirka 97 procent av försäljningen utanför Sverige. Vi har som en effekt av den stärkta svenska kronan tagit ned våra prognoser över försäljningen för innevarande och nästa år med 2 procent. Eftersom vi samtidigt höjt vårt marginalantagande för nästa år blir effekten för resultatet begränsad, se tabell nedan. (MSEK) 2010P 2011P Försäljning Ny Tidigare EBITDA Ny Tidigare VPA-justerat* (SEK) Ny 0,66 0,91 Tidigare 0,77 0,94 * exklusive positiv skatteeffekt Valutan ger en negativ effekt i år Farfield stärker tillväxten i år och nästa Under det första halvåret i år växte verksamheten och omsättningen steg med 15,0 procent till 69,8 miljoner kronor. En viktig anledning till det är förvärvet av Farfield, vilket konsolideras från och med det andra kvartalet i år. Exkluderat Farfield låg tillväxten på beskedliga 5,6 procent. Dollarn och euron är huvudvalutor för Biolin, vilka står för omkring 40 respektive 50 procent av intäkterna. Bolaget har ingen valutasäkringsstrategi för tillfället varför förändringar snabbt slår igenom. Vi uppskattar att försäljningen under första halvåret påverkats negativt med omkring 9 procent, vilket indikerar en organisk volymtillväxt på cirka 15 procent. Finanserna är i gott skick Vid halvårsskiftet uppgick bolagets likvida medel till 24,5 miljoner kronor och de räntebärande skulderna till 44,0 miljoner kronor. Bolagets räntebärande skulder utgörs av checkräkning till Nordea samt av konvertibla skuldebrev riktade till ägare till de förvärvade bolagen KSV och Farfield, 12,5 miljoner kronor respektive 14,4 miljoner kronor. Konvertibeln till KSV s ägare löper till och med den 30 juni nästa år till en ränta på 3,0 procent med ett lösen pris på 10 kronor per aktie. Totalt kan det ge en utspädning med 5 procent. Konvertibeln till Farfield har en löptid på 12 månader då de kan konverteras till aktier till en kurs på 10,95 kronor med en potentiell utspädning med drygt 5 procent. Därtill finns en eventuell tilläggsköpeskilling av ytterligare konvertibler, vilken ska motsvara 9

10 försäljningsökningen under perioden mellan 1 april 2010 till 31 mars Det maximala beloppet för tilläggsköpeskillingen uppgår till 11,3 miljoner kronor. Baserat på våra prognoser för Farfield beräknar vi att tilläggsköpeskillingen kommer uppgå till 3,7 miljoner kronor. Då aktien handlas under konverteringsnivåerna i nuläget finns en risk att ägarna väljer lösa dem mot kontanter, sammanlagt 26,9 miljoner kronor under nästa år. Baserat på våra prognoser över kassaflöde och befin-tlig finansiell resurs känner vi oss trygga att bolaget kan lösa lånen utan behov av att emittera. Utöver det bedömer vi att bolaget är kreditvärdiga för att uppta ett banklån, då bolaget idag har en stabil lönsamhet. Om bolaget finansierar detta med lån skulle soliditeten ändå ligga på knappt 70 procent. I vår värderingsmodell av Biolin har vi utgått ifrån att skulderna konverteras till nya aktier. Kassaflöden behövs i verksamheten Den finansiella ställningen är under kontroll, men trots det ser vi inget utrymme närmaste åren för att bolaget delar ut pengar. Kassaflödena från verksamheten behövs i verksamheten och för potentiella förvärv. Detaljerade prognoser I tabellen nedan har vi gjort en sammanställning av våra detaljerade prognoser för Biolin till och med år 2015, uppdelat mellan varje produktvarumärke. Försäljning (MSEK) Q1 Q2 Q3E Q4E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Farfield 5,7 4,0 6,0 15,7 24,3 30,3 36,4 43,7 50,2 YoY% 55% 25% 20% 20% 15% Q-Sense 39,6 56,2 13,8 13,5 16,2 22,0 65,5 76,0 87,4 100,5 115,6 132,9 YoY% 33% 42% 35% 38% 0% 10% 17% 16% 15% 15% 15% 15% Attension 18 19,9 3,1 4,2 4,1 8,0 19,4 21,8 24,4 26,8 29,5 31,5 YoY% 11% -23% -9% 10% 5% -3% 12% 12% 10% 10% 7% KSV Nima 31,1 32,1 4,5 6,3 7,1 9,6 27,5 31,9 36,7 40,4 44,4 48,8 YoY% 8% 3% -38% -37% 15% 10% -14% 16% 15% 10% 10% 10% Osstell 20,3 28,3 10,2 8,5 6,4 8,4 33,4 36,6 40,3 44,3 48,7 53,6 YoY% 36% 39% 96% -12% 10% 10% 18% 9% 10% 10% 10% 10% Nettoomsätting 109,0 136,7 31,6 38,2 37,8 53,9 161,5 190,5 219,1 248,4 281,9 317,1 Materialkostnader -24,8-31,4-5,7-8,2-8,3-11,3-33,5-39, ,2-59,2-66,6 Bruttoresultat 84,2 105,3 25,9 30,0 29,5 42,6 128,0 150,9 173,1 196,2 222,7 250,5 Personalkostnader -44,7-46,8-11,7-13,6-12,8-16,4-54,6-61,4-69,0-77,0-86,0-95,1 Övriga rörelsekostnader -36,1-41,5-11,2-12,8-11,7-13,5-49,2-58,3-65,7-74,5-84,6-92,0 EBITDA 3,4 17,0 3,0 3,6 4,9 12,7 24,2 31,2 38,3 44,7 52,1 63,4 Marginal (%) 3,1% 12,4% 9,5% 9,4% 13,0% 23,6% 15,0% 16,4% 17,5% 18,0% 18,5% 20,0% Avskrivningar -4,0-5,0-1,2-1,5-1,4-1,4-5,5-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0 EBIT -0,6 12,0 1,8 2,1 3,5 11,3 18,7 25,2 32,3 38,7 46,1 57,4 Finansnetto 5,1-0,8-1,2-0,5-0,5-0,5-2,7-1,0-0,5 0,0 0,0 0,0 Resultat före skatt 4,5 11,2 0,6 1,6 3,0 10,8 16,0 24,2 31,8 38,7 46,1 57,4 Skatt 15,0 22,0 22,7 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoresultat 19,5 33,2 23,3 1,6 3,0 10,8 38,8 24,2 31,8 38,7 46,1 57,4 Källa: Redeye Research 10

11 Lägre fluktuation er med starkt fokus på akademin Merparten av bolagets kunder finns inom den akademiska världen och är stabilt och långsiktigt finansierade. Det minskar fluktuationerna i den underliggande efterfrågan som inte nämnvärt påverkas av konjunktursvängningar. Detta har åter bekräftats i den senaste konjunktursnedgången. Vi räknar med att anslagen till dessa kunder ska fortsätta stärkas på bolagets huvudmarknader, vilket talar för en stabil underliggande efterfrågan. Kortsiktigt räknar vi med att det finns mer att hämta från de amerikanska ekonomiska stimulanspaketen som lanserades under fjolåret, vilka beräknas nå en kulmen under nästa år baserat på signaler från industrin. Denna typ av extra pengar som kommer in i systemet bör gynna dyra instrument som säljs under varumärket Farfield och Q-Sense. Tillsammans med förvärvseffekten från Farfield räknar vi med att Biolin leverera stark tillväxt nästa år där försäljningen stiger med 18 procent till 190,5 miljoner kronor. Vi ser därtill utrymme för fortsatt marginalexpansion under nästa år som lyfter EBITDA-marginalen till 16,4 procent. Bruttomarginaler på upp mot 80 procent Bolaget har mycket hög bruttomarginal varför EBITDA-marginalen bedöms fortsätta stärkas närmaste fem år för att uppnå bolagets uppsatta långsiktiga mål på 20 procent. Vi räknar därför även med en snabbare vinsttillväxt än försäljningen. Vinsten per aktie beräknas efter full utspädning stiga från 0,7 kronor under innevarande år till 2,2 kronor per aktie under år Omsättningen kan dubblas i Q-Sense till år 2015 Fram till år 2015 är det framförallt Farfield och Q-Sense instrument vi förväntar oss kommer stå för den starkaste tillväxten inom koncernen, drivet av förstärkt distribution, nya produkter och applikationsutveckling. I våra prognoser för Q-Sense räknar vi med en fortsatt stabil tillväxt på igenomsnitt 15 procent per år till och med år 2015, se tabell nedan. Prognoser Q-Sense, Miljoner kronor P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Källa: Redeye Reserach 11

12 Även om ovanstående prognoser baseras på att Q-Sense tillväxt ligger i överkant av den underliggande marknadstillväxten, är det betydligt lägre än den tillväxt bolaget uppvisat senaste fem åren på cirka 30 procent per år. Vi har sett en inbromsning i försäljningen senaste tolvmånaderna med en organisk tillväxt på drygt 20 procent. Därtill är bolaget idag betydligt större än för fem år sedan och har en högre marknadsandel bland sina kärnkunder, akademin. En uppsida är bolagets nya mer automatiserade instrument som är under utveckling som kan komma adressera industriella kunder i högre grad. Betydande tillväxtpotential för Farfield inom Biolin Vi räknar med att Farfield har en betydligt starkare försäljningstillväxt och växer med i genomsnitt nästan 30 procent per år. Bolaget är i tidigare fas än Q-Sense och har mycket att vinna på att ingå i Biolin koncernen och dess starka distributionsnätverk. Bolagets instrument är dock relativt dyra med ett pris på nästa 2 miljoner kronor, vilket kan ha en hämmande effekt. Försäljningen beräknas öka till 50,2 miljoner kronor under år 2015, se tabell nedan. Prognoser Farfield, Miljoner kronor P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Källa: Redeye Research Fortsatt fokus på akademin viktig för Farfield Utöver fördelarna med att ingå i Biolins försäljningsnätverk kommer det vara viktigt för bolaget att fortsätta vara aktiva i att bygga vidare på forskarnätverket. Detta för att öka kännedomen kring DPI-teknolgin genom öka antalet publicerade vetenskapliga artiklar. När vi ser på den framgång som Biolin haft inom detta med Q-Sense känner vi oss stärkta i våra prognoser. Det som dock fortsatt hämmar tillväxten för Farfield är att instrumenten är dyra. Lägre pris med samma prestanda är givetvis önskvärt för öka användandet inom den akademiska världen. KSV Nima bör återhämta sig Det nybildade bolaget KSV Nima har haft en svag utveckling senaste året med en organisk försäljningsnedgång på cirka 10 procent, vilken accelererat 12

13 Nylansering av varumärket bör ge bra drag i närtid under det första halvåret då försäljningen sjönk med drygt 30 procent. En del av förklaringen är att övergången till att vara ett gemensamt bolag med nya produktlanseringar spelar in. KSV Nima är även inom ett nischområde som är relativt moget. Vi räknar dock med att försäljningen återhämtar sig något under det andra halvåret, drivet av lansering av nya instrument och ökade försäljningsinsatser. Under kommande fem år räknar vi med en ökad försäljning med cirka 11 procent. Prognoser KSV Nima, Miljoner kronor P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Källa: Redeye Research Långsiktigt bedömer vi att den underliggande efterfrågan ligger på cirka 5 procent. En möjlighet som kan öka tillväxten betydligt är nya marknader inom nanoteknikområdet. Satsningar på Attension lyfter tillväxten Verksamheten inom Attension är även den inom ett moget område där det även finns ett antal betydligt större konkurrenter att tampas med. Å andra sidan är denna marknad mer industriellt inriktad. Bolaget har missgynnats av att produktvarumärket ändrades i fjol till Attension. Försäljningen senaste tolvmånaderna är ned med cirka 7 procent, där valutan spelar en stor del givetvis. Det är dock inte mycket till tillväxt. Vi uppfattar dock att Biolin satsar resurser i marknadsföring och produktutveckling för att stärka försäljningen med ambitionen att varumärket ska bli ledande inom nischen tensiometri. Tuff utmaning men nya produkter som lanseras löpande lyfter försäljningen med drygt 9 procent per år fram till år 2015, se tabell nedan. 13

14 Prognoser Attension, Miljoner kronor P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Källa: Redeye Reserach Lugnare period för Osstell väntas Sista produktvarumärket är Osstell, ett bolag verksamt inom ett helt annat område än ovanstående. Bolagets produkter är unika och patenterade, men vi känner oss osäkra i huruvida Biolin är tillräckligt resursstarka för att nå en hög marknadspenetration. Försäljningen har även uppvisat en successivt avtagande tillväxt senast året. Vi är därför försiktiga i prognoserna för Osstell som vi räknar med kommer växa med knappt 10 procent årligen fram till år 2015, se tabell nedan. Prognoser Osstell, Miljoner kronor P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Källa: Redeye Research 14

15 Inte så stora säsongsvariationer Behov av fortsatta satsningar inom FoU Stabilare än sektorn Likt andra bolag inom Life Science-området är Biolins verksamhet förenad med säsongsvariation i intäkterna där det fjärde kvartalet är det märkbart starkaste. Dock är det för övriga kvartal relativt jämnt fördelat mellan intäkterna, vilket skiljer sig mot många andra liknande bolag i sektorn. En förklaring till det är bolagets höga andel av intäkterna från forskarvärlden, där bokslutsåren i vissa länder inte följer kalenderår, exempelvis Storbrittanninen och Japan. En viss nedgång brukar komma i det tredje kvartalet då semestrar väger in. Kostnaderna fortsätter att öka Kostnaderna för verksamheten räknar vi med kommer öka tillföljd av tillväxten, dock mindre än intäkterna. Den stora utmaningen närmaste åren för bolaget ligger i att ta verksamheten från att vara ett litet nischat bolag till ett medelstort bolag inom analysinstrument. En viktig faktor för att lyckas med det är att investera i forskning och utveckling. Dessa kostnader redovisas inte separat av bolaget, men uppgår enligt ledningen till omkring en fjärdedel av de totala kostnaderna årligen. För att stärka produktportföljen mot nya och tidigare kunder är det viktigt att bolaget fortsätter investera i forskning och utveckling och vi räknar med att andelen består under prognosperioden. Även marknadsföring och service drar upp kostnaderna Biolin är en liten aktör med begränsade resurser Vi räknar även med att bolagets kostnader för försäljning och marknadsföring stiger underperioden, delvis drivet av en högre försäljning generellt men även för att stärka varumärken som exempelvis Attension. En annan viktigt konkurrensfaktor är att bolaget har en väl fungerande service mot sina kunder. Med ökad försäljning stiger dessa kostnader. Risker i prognoserna Biolin är ett litet bolag med begränsade resurser i utveckling och marknadsföring. I takt med att bolagets produkter bredare når ut till kunder finns en uppenbar risk för en ökad konkurrens från större aktörer, vilket skulle kunna hämma tillväxten. Ett annat problem för bolaget är att instrumenten är komplexa och därmed ställer höga krav på kunderna. Därför behövs både högt utbildade personal inom forskning och utvecklingen samt inom försäljning. Tillgång på kompetent personal är en möjlig flaskhals som kan bromsa bolagets expansion. Det innebär även att bolaget i viss mån är sårbart för avhopp från nyckelpersoner. Andra risker är att den politiska ambitionsnivån att tillföra resurser till de nationella organisationer inom forskning och utveckling minskar, vilket kan leda till lägre efterfrågan från den akademiska världen. Givet de stora budgetunderskott som finns i världen är detta en risk som inte ska underskattas även om det i dagsläget ser stabilt ut. Därtill finns alltid en risk för tekniksprång även om sådant inte sker över en natt. 15

16 Värdering För att värdera Biolin Scientific använder Redeye en traditionell diskonterad kassaflödesmodell (DCF), där vi prognostiserat varje enskilt produktområde inom koncernen till och med år För perioden räknar vi med att Biolin levererar en genomsnittlig årlig tillväxt på drygt 14 procent. Under denna period räknar vi med att bolagets lönsamhet (EBITDA) förbättras från 15 procent för innevarande för att under år 2015 nå upp till bolagets långsiktiga mål på 20 procent. Därefter räknar vi med att tillväxten avtar och sjunker från 10 procent ned mot 6 procent under år 2020, vilket även utgör vår terminala tillväxtfaktor. Motiverat DCF-värde 14 kronor per aktie För att diskontera framtida kassaflöden använder vi en genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) som beräknas till 12,0 procent, när vi använder ett betavärde på 1,3. Baserat på ovanstående utgångspunkter uppgår vårt fundamentalt motiverade värde för Biolin till 378 miljoner kronor eller 14,1 kronor per aktie. Potential till högre marginalmål visar på ytterligare uppsida När vi studerar utvecklingen för bolagets rörelsemarginal och hur den förändras i relation till intäkter slår omkring 40 procent av ökningen rakt ned till rörelseresultatet. I vårt huvudscenario har vi utgått ifrån bolagets långsiktiga målsättning om en EBITDA-marginal på 20 procent. Det finns anledning att tro att bolaget ska kunna nå högre. Detta styrks även när vi jämför med Biacore, som blev uppköpt 2006 av General Electric. Biacore hade en genomsnittlig EBITDA-marginal mellan åren på nästan 22 procent, sista åren upp mot 28 procent. En jämförelse med andra stora etablerade bolag inom samma sektor visar även det på en uppsida för bolagets marginalmål (se sid 6). I tabellen nedan har vi därför gjort en känslighetsanalys mellan avkastningskrav (WACC) och rörelsemarginal (EBITDA-marginal). WACC EBITDAmarginal 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 15% 17,0 15,0 13,4 12,1 11,0 10,1 9,3 18% 19,0 16,7 14,8 13,3 12,0 10,9 10,0 20% 20,3 17,8 15,7 14,1 12,7 11,5 10,5 22% 21,7 18,9 16,7 14,9 13,4 12,1 11,0 25% 23,7 20,6 18,1 16,0 14,4 12,9 11,7 Källa: Redeye Research Lyckas bolaget leverera en stabil tillväxt närmaste åren räknar vi med att investerarnas riskpremie dessutom kan justeras ned betydligt. Det finns därför en uppsida i aktien på ytterligare 70 procent jämfört med vårt DCFvärde om bolaget kan närma sig det Biacore levererade. 16

17 Ingen utmanade värdering Relativvärdering Utöver DCF-värdering har vi gjort en relativvärdering med ett antal jämförbara bolag som tillhandahåller instrument till nanoindustrin, nordiska jämförbara bolag och ett antal internationella instrumenttillverkare, se tabell nedan. Trots en omfattande lista är det inga bolag som är direkt jämförbara med Biolin. Det är även värt att poängtera är att ett antal av bolagen i tabellen bara följs av en analytiker, varför styrka som jämförelseobjekt till viss del är begränsad. Relativvärdering jämförbara bolag P/E EV/EBITDA EV/S Bolag 2010E 2011E 2012E 2010E 2011E 2012E 2010E 2011E 2012E Nanoinstrumentbolag Accelrys Inc. na na na na na na 2,1 1,9 1,8 FEI Company 22,4 16,2 14,5 8,4 7,0 na 1,0 0,9 0,9 VEECO Instruments Inc 9,3 8,3 12,0 4,4 4,3 6,1 1,3 1,1 1,7 Medelvärde 15,9 12,3 13,3 6,4 5,6 6,1 1,5 1,3 1,4 Median 15,9 12,3 13,3 6,4 5,6 6,1 1,3 1,1 1,7 Biolin Scientific AB (Redeye) 14,1 10,2 7,8 11,1 8,6 7,0 1,7 1,4 1,2 Nordiska instrumentbolag Biotage AB 26,5 15,1 13,0 7,5 5,5 5,1 1,0 0,9 0,9 Cellavision AB 9,5 6,5 6,1 na na na 2,1 1,8 1,6 Nordiag ASA neg neg neg neg neg 11,6 1,1 0,8 0,7 Mean 18,0 10,8 9,6 7,5 5,5 8,3 1,4 1,2 1,0 Median 18,0 10,8 9,6 7,5 5,5 8,3 1,1 0,9 0,9 Biolin Scientific AB (Redeye) 14,1 10,2 7,8 11,1 8,6 7,0 1,7 1,4 1,2 Internationella instrumentbolag BIO-RAD Laboratories 17,8 15,9 14,0 7,1 6,7 6,5 1,3 1,3 1,2 Bruker Corp 22,4 17,6 15,7 12,0 9,8 8,5 1,9 1,7 1,5 Caliper Life Sciences neg neg 69,2 59,0 34,2 21,4 1,4 1,3 1,3 Dionex Corp 24,6 20,8 na 13,6 12,1 na 3,3 3,0 na Illumina Inc 50,7 36,9 29,2 25,4 18,5 15,3 6,6 5,4 4,7 Life Technologies 13,6 12,3 11,3 8,1 7,8 7,3 3,0 2,8 2,6 PerkinElmer Inc 17,6 14,9 13,2 11,0 10,0 9,0 1,8 1,8 1,7 Tecan Group AG 15,9 13,3 11,4 10,9 9,9 8,6 1,8 1,7 1,6 Thermo Fisher Scientific 14,3 12,7 11,6 9,1 8,5 7,8 2,0 1,9 1,8 Waters Corp 18,3 16,1 14,3 12,8 11,6 10,8 4,2 3,9 3,7 Mean 21,7 17,8 21,1 16,9 12,9 10,6 2,7 2,5 2,2 Median 17,8 15,9 14,0 11,5 10,0 8,6 1,9 1,8 1,7 Biolin Scientific AB (Redeye) 14,1 10,2 7,8 11,1 8,6 7,0 1,7 1,4 1,2 När vi jämför med ovanstående bolag framstår inte värderingen som särskilt utmanande. Leverera boaget en hygglig tillväxt närmaste åren och samtidigt stärker marginalen, vilket inte är en alltför vågad prognos, finns en tydlig uppsida. Biotage framstår som det bästa jämförelsebolaget och i relation till dess nyckeltal framstår Biolins värdering attraktiv, med bättre tillväxt och lägre vinstmultiplar. 17

18 Värderingsrabatten högre än sektorkollegor Biolin Scientific Biolin handlas idag till en värderingsrabatt på 34 procent i förhållande till vårt fundamentalt motiverade värde. Det är betydligt över genomsnittet för jämförbara sektorkollegor under bevakning av Redeye, vilket i dagsläget uppgår till 28 procent, se tabell nedan. Värderingsrabatt på 34 procent Fundamental värderings rabatt bolag inom medicinteknik 40% 35% 30% Genomsnittlig rabatt 28 % Aktiekursrabatt 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aerocrine Biolin Cellavision Contextvision Linkmed Sectra Vitrolife Källa: Redeye Research Omotiverat hög rabatt anser vi Affärer i sektorn visar på ytterligare potential Rabatten är omotiverat hög jämfört med ovanstående sektorbolag utifrån flera perspektiv tycker vi. Först och främst är den finansiella risken i verksamheten begränsade. Bolaget är lönsamt sedan år 2008 och vi ser ingen risk för någon nyemission för att finansiera den löpande verksamheten. Biolins kunder är dessutom mindre volatila i sin efterfrågan, vilket ska leda till en jämn tillväxt och vinstökning. Detta bör premieras då ett flertal av ovanstående bolags försäljning och resultat tenderar att variera mer med konjunkturen. Bolagets produkter har höga marginaler varför tillväxten slår starkt igenom på vinsten. Uppköp inom sektorn visar på stor potential Sedan lång tid tillbaka har Life Science industrin präglats av strukturaffärer, då industrin varit fragmenterad. Idag har visserligen koncentrationen ökat och de sju största aktörerna representerar omkring 40 procent av marknaden. Det är trots allt en relativt låg koncentration och vi räknar med att bolagsaffärer kommer fortsätta många år framåt. Inte minst har Biolin självt ett intresse att genomföra affärer för att växa och leverera på bolagets aggressiva tillväxtmål. Vi tror dock det kommer handla om små spelar ännu en tid. Vi har på nästa sida sammanställt en tabell av urval av genomförda förvärv inom analysinstrumentområdet senaste tre åren för att visa på potentialen för ett potentiellt uppköp av Biolin. 18

19 Urval förvärv inom Life Science området Relevanta företagsaffärer Målbolag Köpare Datum Prislapp Försäljning Multipel av försäljning Whatman GE Healthcare April MUSD 228 MUSD 3,1 Applied Biosystems Invitrogen Juni MUSD MUSD 3,1 Corbett Life Sciences Qiagen Juli MUSD 25 MUSD 5,4 Biolab Thermo Fisher Scientific April MUSD 120 MUSD 1,0 Varian Inc. Agilent Juli MUSD 941 MUSD 1,6 Mass Spectometry (JV) Danaher Sept MUSD 265 MUSD 1,7 MDS Analytical Tech. (JV) Danaher Sept MUSD 410 MUSD 1,6 Ahura Scientific Thermo Fisher Scientific Jan MUSD 45 MUSD 3,2 Millipore Merck KGaA Feb MUSD MUSD 4,2 Fermentas Int. Thermo Fisher Scientific Maj MUSD 54 MUSD 4,8 Median 3,1 Medelvärde 3,0 Källa: Redeye Research Medelvärdet och medianen ligger i princip i paritet och indikerar på ett förvärvspris på i genomsnitt 3 gånger det uppköpta bolagets försäljning. Överfört på årets förväntade omsättning för Biolin indikerar det ett potentiellt pris på 485 miljoner kronor eller 20 kronor per aktie. 19

20 Nischad global aktör Fokus på högteknologiska analysinstrument Biolin Scientific AB (Biolin) är en koncern som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska analysinstrument, vilka främst riktar sig mot forskare och som används inom grundforskning. Bolagets huvudkontor ligger i Göteborg och produkterna säljs via en global försäljningsorganisation med kunder i 70 olika länder. Samordningen av försäljningen styrs från Stockholmskontoret, men bolaget har även försäljningskontor i Baltimore, USA, Shanghai, Kina och Manchester, Storbritannien. På den amerikanska, nordiska och brittiska marknaden har Biolin byggt en egen försäljningsorganisation. Biolin är ett relativt litet bolag med en struktur likt ett storbolag med tillgång till en egen tillverkningsenhet som ligger utanför Helsingfors i Finland, där huvuddelen av bolagets analysinstrument monteras. Innovationskraften i förvärvade bolag behålls lokalt Bolaget är uppdelat i ett antal olika produktbolag som verkar med egna varumärken. Denna lösning är vanlig i branschen och används för att behålla värdet i varumärket och kundens inarbetade förtroende. Det är även en lösning för att behålla innovationskraften i det förvärvade bolag och ligga kvar nära det universitet varifrån innovationen härstammar, vilket kan förenkla vid rekrytering och samarbeten. För att hävda sig inom analysinstrumentområdet räcker det inte bara att tillhandahålla nya och unika mätmetoder. Det är minst lika viktigt att utveckla nya applikationer som ökar användningsmöjligheterna samt gör mätresultaten lätta att tolka för användaren. Bolaget lägger därför ned stora resurser i applikationsutveckling. Q-Sense är största varumärket inom koncernen Kärnverksamheten är inom vetenskapliga instrument Biolin består idag av fem olika varumärken, vilka i sin tur är uppdelade i två produktsegment; vetenskapliga instrument och diagnostiska instrument. Det största varumärket inom Biolin är Q-Sense, som även utgör grunden till bolagsbygget och förvärvades av dåvarande MediTeam under år Försäljning för Q-Sense har haft en mycket stark tillväxt och utgör drygt 40 procent av koncernens totala försäljning. Q-Sense ingår i segmentet vetenskapliga instrument, vilket är Biolins kärnområde. Utöver Q-Sense ingår varumärkena Attension, Farfield och KSV Nima. Gemensamt för dessa är att det är instrument som används av forskare till forskning inom nanoteknologi och biovetenskaper. Kunder utgörs främst av akademiska forskare, bioteknik och läkemedelsbolag och större industribolag. Osstell riktar sig mot andra kundgrupper Produktsegment diagnostiska instrument består enbart av Osstell, som utvecklat ett instrument för att mäta stabilitet i tandimplantat. Bolaget riktar sig mot och tandkirurger som i sitt arbete sätter in tandimplantat. Det finns få tandläkare tydliga synergier mellan de bägge segmenten som riktar sig mot helt skilda kundgrupper, heller inga tydliga synergier i produktutveckling. Enda tydliga gemensamma nämnare är att det handlar om högteknologiska instrument som bygger på unika teknologier. Därtill är 20

21 verksamheten i Osstell lönsam och bidrar till koncernens resultat. Vi har dock svårt att se denna verksamhet som långsiktigt strategisk för bolaget, varför det mest troliga i slutändan är en industriell affär. Ny VD har gedigen erfarenhet men är oprövad att leda ett noterat bolag Sedan Q-Sense köptes under år 2003 har verksamheten växt snabbt inom Biolin och med det antal anställda som idag uppgår till drygt nittio personer. Under våren tillträdde Jan Wahlström som ny VD och efterträdde Fredrik Lindgren. Jan har en lång och gedigen erfarenhet inom analysinstrumentbranschen och inom koncernen, där han började som VD för Q-Sense under år Därefter har han avancerat till försäljningschef och vice VD. För ett litet bolag som Biolin är försäljning helt avgörande om de ska lyckas gå till att vara en medelstor spelar inom området. Det är därför helt rätt att rekrytera en VD med lång bakgrund inom försäljning som Jan har. Han är dock ett oprövat kort i rollen som börs VD. Biolin har visat en stark tillväxt 19 kvartal i rad Bolaget har i många år haft en stark försäljningsutveckling med 19 kvartal i rad med tillväxt, drivet dels av en stark organisk försäljningstillväxt och dels av förvärv. Mellan åren 2005 och 2009 växte verksamheten med nästan 50 procent årligen, när vi inkluderar förvärv. Tillsammans har det tagit verksamheten till svarta siffror från och med år Organiskt har den genomsnittliga tillväxten uppgått till drygt 25 procent per år, drivet framförallt av en stark utveckling för varumärkena Osstell och Q-Sense. På rullande tolvmånadersbasis omsätter Biolin 145,7 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat på 20,2 miljoner kronor. Huvuddelen av bolagets omsättning och resultat kommer från kärnområdet vetenskapliga instrument, se figur nedan. Försäljningsfördelning (12 mån) EBITDA fördelning (12 mån) Geografisk fördelning 22% 19% 26% 1% 37% 78% 81% 36% Vetenskapliga instrument Diagnostiska instrument Vetenskapliga instrument Diagnostiska instrument Europa Asien Amerika Övriga marknader 21

22 Vetenskapliga instrument Området betsår av varumärkena; Attension, Farfield, KSV Nima och Q- Sense Segmentet vetenskapliga instrument utgör kärnverksamheten inom Biolin och utgörs av fyra varumärken; Attension, Farfield, KSV Nima och Q-Sense. Gemensam nämnare för bolagen är att de utvecklar analysinstrument som användas inom materialutveckling och ytanalys på nanonivå (<100nm). Kunderna är framförallt forskare inom akademin, men bolagen har även en stigande andel försäljning riktad till industrin och då handlar det framförallt mycket stora globala bolag. Kunderna är relativt få och kan bearbetas effektivt även av ett litet bolag med begränsade resurser i marknadsföring. Verksamhetsområdet har byggts upp genom ett antal förvärv och sammanslagningar genom åren, där den första pusselbiten i bygget var Q-Sense som köptes under år 2003, se tidsaxel nedan. Q-Sense förvärvas KSV förvärvas Nima förvärvas Farfield förvärvas Attension bildas KSV Nima bildas Källa: Redeye Research Förvärvet av KSV var ett led i att bygga egen försäljning och tillverkning Därefter förvärvades det finska instrumentbolaget KSV Instruments under år 2007 som ett led i att komplettera verksamheten och för att förstärka försäljningskanalerna i USA. Därtill fick Biolin i samband med förvärvet tillgång till KSVs tillverkningsenhet utanför Helsingfors, Finland. Under hösten samma år förvärvades det brittiska instrumentbolaget Nima Technologies. Förvärvet förstärkte KSVs verksamheten inom nischområdet Langmuir-Blodgett (preparation och analys av monolager) och inom tensiometri (mätning av ytspänning). Biolins senaste förvärv genomfördes i början av innevarande år när det brittiska instrumentbolaget Farfield köptes. Verksamhet inom Farfield är närliggande med Q-Sense och ger ytterligare tyngd i produkterbjudandet för analys av proteininteraktioner. Farfield är ett typiskt exempel av bolag som är intressanta för Biolin att förvärva, med en unik patenterad teknologi där hävstången i koncernens distributionsnätverk kan utnyttjas. Utöver förvärv har två sammanslagningar genomförts mellan de två närliggande produktbolagen KSV och Nima. Under år 2009 bildades Attension som nytt varumärke i ett led för att stärka de bägge bolagens verksamhet inom tensiometri. Näst steg var att slå ihop bolagens resterande verksamhet inom Langmuir-Blodgett under det gemensamma varumärket KSV Nima, vilket genomfördes i augusti i år. 22

23 Laboratoriemarknaden uppgår till 3-4 miljarder dollar årligen Marknaden och trender Den globala marknaden för analysinstrument är mycket stor och bara inom Life Science-området beräknas försäljningen uppgå till omkring 30 miljarder dollar årligen. Biolins instrument används främst i offentliga och privata laboratorier, en marknadsnisch som analysföretaget Frost & Sullivan beräknar till 3-4 miljarder dollar per år. Starkaste tillväxten inom området förväntas för instrument som används inom nano- och bioteknik. Analysinstrument marknaden konsolideras löpande genom höga aktivitet i förvärv och sammanslagningar. Trots ett decennium med konsolidering är området fortfarande relativt där de sju största bolagen står för omkring 40 procent av den totala marknaden. Av dessa utpekas PerkinElmer, Thermo Fisher och Waters som de främsta konkurrenterna till Biolin. De är dock inga direkta konkurrenter till bolagets instrument, utan de konkurrerar om samma budget hos forskarna. För att möta konkurrensen är det avgörande att visa på värdet bolagets instrument tillför och kan hjälpa kunderna med att lösa flera olika problem i forskningsprocessen. Bolagets analysinstrument är dyra och avancerade, varför försäljningsprocessen är relativt lång och ligger på cirka ett års tid. Detta kräver att bolagets säljare har en hög utbildningsnivå, vilket generellt gäller inom hela koncernen. Tillgången på kompetent personal kan dock utgöra en begränsning när bolaget vill växa. Vi beräknar Biolins nischmarknad till 3-4 miljarder kronor årligen Stor andel av försäljningen riktad till den akademiska världen Stor potential inom nischområdet Trots att en konsolidering skett i sektorn de senaste åren finns det gott om utrymme för ett mindre och nischat bolag som Biolin, där det kan verka på ett konkurrenskraftigt sätt. Biolins nischområde är instrument för att studera interaktioner på ytor och gränssnitt där bolaget är en bland de tio största spelarna. Marknaden bedöms av bolaget uppgå till forskningslaboratorier världen över. När vi applicerar ett genomsnittspris för bolagets produkter på denna kundgrupp beräknar vi den totala marknadspotentialen uppgå till 20 miljarder kronor (~3 miljarder dollar). Detta är dock den totala marknadspotentialen och den årliga potentialen uppskattar vi ligger på mellan 3-4 miljarder kronor. På rullande tolvmånadersbasis omsätter Biolin drygt 100 miljoner kronor inom segmentet vetenskapliga instrument, vilket indikerar en marknadsandel på 3-4 procent. Akademin är en stabil kundgrupp Idag utgör forskare inom akademin omkring 75 procent av bolagets försäljning inom vetenskapliga instrument. Vid en jämförelse med andra etablerade bolag inom området är det en hög andel av sin försäljning riktad mot den akademiska världen, se tabell nästa sida. Marknaden inom akademin är visserligen begränsad i sin storlek men det finns ännu kvar stor potential för Biolin. Därtill har den kraftiga slagsidan mot offentligt finansierade kunder under den senaste konjunkturnedgången varit fördelaktigt för bolaget, då deras anslag löper över flera år och ger inte lika snabba svängningar i efterfrågan. Det är en förklaring till att Biolin klarat sig braunder konjunkturnedgången trots att flertalet av produkterna är kapitalintensiva. 23

24 PerkiElmer Waters Thermo Fisher Life Technologies Illumina Bruker Biolin Försäljningsfördelning akademi mot industri 0% 20% 40% 60% 80% 100% Industri Akademi Källa: Redeye Research och bolagsinformation Akademiska kunder är en attraktiv grupp Som vi nämnde är den akademiska forskarvärlden attraktiv kundgrupp att adressera av flera orsaker för Biolin. Projekten är oftast långsiktigt finansierade, vilket ger stabilitet i efterfrågan. Därtill är det vår uppfattning att kundgruppen är mer benägen att pröva nya teknologier. Med hjälp av nya teknologier kan forskare göra nya upptäckter som publiceras och ökar deras renommé. Detta är till fördel för Biolin vars nya teknologier då ges mer publicitet. Ju starkare en teknologi etableras bland forskare med publicerade artiklar desto större är möjligheterna att nå de bredare marknaderna inom läkemedelsindustrin och andra industriella aktörer. Högre anslag till akademin att vänta i USA Akademiska anslag kommer ofta från offentligt finansierade organisationer, där en av de allra största är amerikanska NIH (National Institutes of Health), vars verksamhet riktar sig mot framförallt forskning inom Life Science-området. Ett annan betydelsefull organisation är NSF (National Science Foundation), vars finansiering riktar sig mer brett till vetenskaplig forskning. Vi har i tabellen nedan sammanställt utvecklingen för anslag för dessa organisationer från 1997 till och med budget för nästa år. NIH och NSF årliga budget, Miljarder dollar NIH NSF Källa: NIH och NSF 24

25 Starkt stöd för fortsatta ökningar i anslag till akademisk forskning i USA De två organisationernas anslag beräknas stå för omkring två tredjedelar av de totala offentligt finansierade årliga till akademiska forskare i USA. Det har varit en stadig ökning under perioden där den genomsnittliga årliga ökningstakten uppgår till cirka 7 procent. Det är framförallt perioden vid millennieskiftet då forskningsanslagen ökade snabbt för att under perioden vara i princip stillastående. Den låga tillväxten under de senaste åren har inneburit att de offentliga forskningsanslagen justerat för inflation sjunkit. Presidenten Barack Obama vill ändra på den utvecklingen och öka de offentliga investeringarna riktat mot vetenskaplig forskning för att långsiktigt stärka den amerikanska konkurrenskraften. Detta trots att de offentliga finanserna är kraftigt ansträngda efter senaste årens finanskris. Administrationens mål är att forskningsanslagen ska dubblas för NIH till år För övriga något mindre organisationer är målet att anslagen ska dubblas till år 2012, ett utmanande mål som blir tufft att uppnå. Genomförs detta fullt ut är det en återgång till den högre tillväxt i forskningsanslag som rådde under slutet av 1990-talet, vilket givetvis skulle gynna ett bolag som Biolin med hög exponering till den akademiska världen. Politiska visioner är dock en sak och en annan är att förverkliga dessa, vilket vid otaliga tillfällen inte skett. Det finns i alla fall en stark politisk vilja att öka den offentliga finansieringen till akademin i USA och en tydlig förståelse dess betydelse för att leverera framtida tillväxt. Stimulans pengar når en kulmen först nästa år Mycket finns kvar att hämta från stödpaket i USA För att motverka de kortsiktiga effekterna från finanskrisen sjösattes ett antal olika stimulanspaket under fjolåret, där stora summor riktades till bland annat NIH. Paketet till NIH uppgick sammanlagt till 10,4 miljarder dollar och var tänkt att fördelas över två år, Eftersom det är ett betydande tillskott till NIH s årliga budget på drygt 30 miljarder dollar har det funnits stora förhoppningar i marknaden till att detta skulle leda till ökad efterfrågan från akademiska världen. Stimulansåtgärderna har dock inte fått den snabba och kortsiktiga effekt som först förväntades. Fram tills dags dato har fördelning av stimulanspengarna utvecklats betydligt långsammare än vad som varit målet. Endast omkring 30 procent av stimulanspengarna har så här långt distribuerats till olika projekt. Därtill uppger analysinstrument tillverkaren Illumina att det finns en fördröjning i marknaden från det att pengar fördelats till projekt till att det mynnar ut i order på 1-2 kvartal. Av allt att döma blir stimulanseffekterna mer utdragna än först beräknat med fortsatta effekter ytterligare ett par år framåt, där industrin idag räknar med att kulmen nås under nästa år. Ett bolag som Biolin bör gynnas av stimulanspengar, då dessa anslag ligger över normal budget och bör därmed tala för köp av så kallade high-end -produkter, likt de som säljs under varumärkena Farfield och Q-Sense. I samtal med ledningen för Biolin uppfattar vi att de ännu inte sett några tydliga tecken på att stimulanspengarna gett någon nämnvärd effekt, vilket stöds från uttalanden från andra analysinstrumenttillverkare. 25

26 Begränsad risk för negativa effekter i Europa Biolin Scientific Finanskrisen fick under våren nytt liv i Europa då flera länder till följd av höga budgetunderskott i relation till BNP fått kreditvärdigheten ifrågasatt, vilket påverkat möjligheten till nyupplåning. Räddningspaket har därefter sjöstatts och ett flertal av de europeiska länderna har tvingats till krafttag för att minska de offentliga utgifterna. Tills dags dato verkar effekterna från de svaga statsfinanserna inte haft någon direkt effekt på forskningsanslagen på någon av de stora marknaderna (Frankrike, Storbritannien och Tyskland). För Biolin är det framförallt den brittiska och tyska marknaden i Europa som är av betydelse. Bra potential för höjda anslag i Tyskland På den tyska marknaden kommer huvuddelen av de offentliga anslagen till vetenskaplig forskning från de fyra nationella vetenskapliga institutioner; Max Planck Society, Fraunhofer Society, Helmholtz Association och Leibniz Association. Anslagen till dessa institut har under de senaste åren visat en tillväxt på omkring 4 procent per år, se tabell nedan. Tabell budget för de tre största institutionerna inom Life Science, Tyskland, (MEURO) P Max Planck Society Fraunhofer Society na Leibniz Association Sammanlagt na Tillväxt 0% 5% 10% 7% Källa: Redeye Research Tyskland är i samma sits som många andra europeiska länder med betydande budgetunderskott. Därför har stora offentliga åtgärdsprogram lanserats för att nå balans i ekonomin. Den sittande regeringen har dock annonserat att forskning och utveckling är nödvändigt för att komma ur krisen och långsiktigt stärka den tyska konkurrenskraften. Bättre än befarat i Storbritannien Under fjolåret presenterades en långsiktig plan för tysk forskning, där en årlig ökningstakt på 5 procent till de stora nationella organisationerna föreslås. Nästa års budget för Federal Ministry of Education and Research visar även den på en ökning med nästa 7 procent till 11,6 miljarder euro, vilka ansvarar för fördelning av de offentliga anslagen. Storbritannien håller fast vid budget I Storbritannien har läget varit osäkert och den nya regeringen har tidigare föreslagit kontroversiella nedskärningar i offentliga anslag till akademin. Den 20 oktober i år presenterades ett slutgiltigt budgetbesked som innebär att forskningsanslagen behålls på samma nivå kommande fyra år, för att försäkra om kontinuitet i investeringar riktat mot forskning och utveckling. 26

27 Utvecklingen för de tre största offentligt finansierade organisationerna ger stöd till att anslagen till den akademiska forskningen har varit relativt stabil under de senaste åren, se tabell nedan. Tabell budget för de tre största institutionerna inom Life Science, Storbritannien, (MPUND) P Medical Research Council na Biotech & Biological Sciences Research Council na Higher Education Funding Council Sammanlagt na Tillväxt 22% 8% 9% 1% Källa: Redeye Research Frankrike har likt Tyskland signalerat om att landet långsiktigt vill öka de offentliga investeringarna riktad mot akademisk forskning och utbildning trots stora budgetunderskott. Trots att den franska marknaden är relativt stor är det vår uppfattning att Biolin i nuläget endast har mycket liten del av försäljning till landet, varför vi valt att inte fördjupa oss vidare. Ingen anledning till pessimism i Europa Stort fokus på FoU i Asien, men osäkert om anslagen ökar i Japan Sammantaget uppfattar vi att den offentliga finansieringen av akademisk forskning på de största europeiska marknaderna inte verkar stå inför några påtagliga besparingar närmaste åren, trots stora underskott i de offentliga finanserna. Istället riktas blickarna på besparingar inom välfärden. Biolin har framförallt hög exponering av sin försäljning mot den tyska marknaden, där vi uppfattar att utsikterna framstår vara fortsatt goda med hög prioritet att inte spara inom forskning och utveckling. En annan intressant marknad i Europa är den Ryska, där offentliga överskott från oljeindustrin förs över till satsningar inom akademisk forskning, speciellt inom nanoteknologi. Mer om det på sid 30 och framåt under nanoteknik. Risker i Japan, men bättre i Kina Investeringar i forskning och utveckling är sedan länge prioriterat i den japanska ekonomi som har världens högsta andel av BNP, över 3 procent. Japan är ett land beroende av dess högteknologiska industri, då landet har begränsade tillgångar av råvaror. Landets finanser är dock svaga efter återkommande budgetunderskott sedan tidigt 1990-tal och är i topp bland OECD-länderna vad gäller statsskuld i relation till BNP. Likt andra länder har detta framtvingat besparingar i den offentliga budgeten för att bemästra skenande underskott. I fjol annonserades initialt besparingar riktade mot den akademiska forskningen. Detta har dock till dags dato ännu inte materialiserats, se tabell nedan. 27

28 Budget offentlig finansiering av teknologi och vetenskaplig forskning, Japan Källa: Nature, Council for Science and Technology Policy Vi bedömer att det fortfarande finns risk för budgetnedskärningar inom de offentliga anslag till forskningen, men att landet trots det kommer fortsätta hålla en hög andel av BNP som går till forskning och utveckling. Kina är växer upp till en jätte inom akademiska världen Av de två stora tillväxtmarknaderna i Asien, Indien och Kina, är det framförallt den kinesiska marknaden som vi tror har den största potentialen för ett bolag som Biolin. Landet investerar stora summor på forskning inom bland annat Life Science och nanoteknik. Kina har under en längre tid uppvisat en hög tillväxt i investeringar inom forskning och utveckling, se graf nedan. Forskning och utveckling i Kina som procent av BNP Källa: Organization for Economic Cooperation and Development Totalt har investeringar i forskning och utveckling från mitten av 1990-talet till slutet av 2008 ökat från att uppgå till 0,5 procent av BNP till 1,5 procent av BNP. Detta har skett under en period då landets BNP-tillväxt samtidigt varit mycket hög, vilket tagit upp landet till toppen i investeringar i forskning och utveckling. Under fjolåret rapporterar den statliga organisationen Chinese Academy of Science att anslagen till vetenskaplig forskning ökade 28

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 oktober 2013 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Ny fas inledd Online Group har en stark marknadsposition inom hosting, molntjänster och onlinemarknadsföring. Gruppen har en hög andel

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 14 april 2015 Sammanfattning ADDvise Lab Solutions (ADDV.ST) Positionerat för expansion ADDvise är en ledande och expansiv svensk koncern aktiva inom lab- och sjukvårdsmiljöer.

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106 BOLAGSANALYS 14 oktober 2009 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling? Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling.

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft

AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft BOLAGSANALYS 2 april 2009 Sammanfattning AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft Efter ett tufft 2008 både sportsligt och ekonomiskt tar NGM-noterade AIK Fotboll AB nya tag. Den tidigare strategin

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer