Chiles skolpengssystem och lärdomar för Sverige Gabriel H. Sahlgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chiles skolpengssystem och lärdomar för Sverige Gabriel H. Sahlgren"

Transkript

1 Chiles skolpengssystem och lärdomar för Sverige Gabriel H. Sahlgren Rapport nummer 1 July 2013 CENTRE FOR MARKET REFORM OF EDUCATION 2 Lord North Street, London, SW1P 3LB

2 Om författaren Gabriel H. Sahlgren är forskningschef på Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs i London. CENTRE FOR MARKET REFORM OF EDUCATION The Centre for Market Reform of Education Ltd The moral rights of the authors have been asserted. All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the publisher. The Centre for Market Reform of The Institute of Economic Affairs 2 Lord North Street, Westminster, London SW1P 3LB E

3 Innehåll Sammanfattning 1 1. Introduktion 3 2. Kort om Chiles skolpengssystem 3 3. Har reformerna fungerat? Skolvals- och skoleffekter Konkurrenseffekter 7 4. Problem i Chiles reformer 8 5. De viktigaste lärdomarna för Sverige Slutsats 11 Referenser 13

4 Sammanfattning 1 I den svenska skoldebatten har Chile kommit att bli något av ett slagträ bland skolvalets och vinstintressets motståndare. På SvD Brännpunkt (27/3) gick exempelvis ledamöter från den Kungliga Vetenskapsakademien till attack, bland annat med hänvisning till att det chilenska systemet som introducerades av militärjuntan 1981 är det enda förutom det svenska där offentligt finansierade skolor tillåts gå med vinst. Visserligen stämmer inte detta vinstdrivande företag driver offentligt finansierade skolor på entreprenad i både England och USA. Skillnaden är att de även kan äga skolorna i Sverige och Chile. Men kan den chilenska skolan verkligen användas som ett argument mot skolval och vinstintresse? Den här rapporten diskuterar landets skolpengssystem som introducerades 1981 och vad forskningen säger gällande dess effekter. Bilden som framträder är långt mer nyanserad än den som beskrivits hittills i debatten. Först och främst finner forskningen att chilenska friskolor presterar bättre än kommunala skolor, även om vissa studier finner relativt små effekter. Forskningen indikerar också att vinstdrivande skolkedjor presterar bättre eller lika bra som olika former av icke-vinstdrivande skolor. Ingenting tyder heller på att enskilda vinstdrivande skolor driver ner kvaliteten generellt. De vinstdrivande skolor som inte tar ut elevavgifter antar också faktiskt fler elever från låg socioekonomisk bakgrund och etniska minoriteter än både icke-vinstdrivande och kommunala skolor. (Till skillnad från Sverige får chilenska skolor ta ut avgifter under vissa villkor.) De vinstdrivande skolorna startar alltså ofta i utsatta områden och ger föräldrar där större valmöjligheter än vad som annars vore fallet. Detta är viktigt eftersom internationell forskning finner att effekten av familjebakgrund på resultaten minskar ju fler elever som går på offentligt finansierade friskolor. Samtidigt är det viktigt att bra skolor expanderar så att fler elever får möjlighet att ta del av utbildningen och det är endast i vinstdrivande skolor som det finns en relation mellan förbättrade resultat och elevtillväxt. Detta gäller speciellt bland skolor som antar en hög andel utsatta elever. Vare sig friskolor eller vinstintresset verkar alltså ha påverkat resultaten negativt i Chile. Tvärtom. De studier som analyserar de totala effekterna av skolvalet finner dock blandade resultat, vilket delvis beror på att de använder olika metodologier. Samtidigt kan skillnaderna också bero på att studierna analyserar olika tidsperioder. Det chilenska systemet har nämligen förbättrats över tid. Exempelvis påverkades kommunala skolors budgetar knappt av reformen förrän sent 1980-tal, vilket naturligtvis är helt avgörande för att incitament att konkurrera ska uppstå. Detta skulle delvis kunna förklara varför studier som analyserar data från senare år ofta finner positiva effekter, medan studier som använder data från tidigt 1980-tal inte gör det. Det är dock viktigt att påpeka att det chilenska systemets utformning har varit problematiskt även efter 1980-talet. En icke-differentierad skolpeng, akademiska selektionsmetoder i både grund- och gymnasieskolan samt elevavgifter kan tillsammans ha gett starka incitament bland skolor att fokusera mer på rikare elever. Mycket riktigt har fristående skolor i Chile totalt sett också framförallt antagit elever från bättre bemedlade familjer. På senare år har det chilenska systemet dock förbättrats. Exempelvis har en differentierad skolpeng införts vilket forskningen visar har höjt resultaten och akademiska antagningsmetoder håller nu på att fasas ut. Det står också klart att Chile är det land som har ökat sina resultat i internationella undersökningar näst mest av alla länder sedan 1990-talet. De offentligt finansierade skolorna, både fristående och kommunala,

5 2 förbättrade dessutom sina resultat jämfört med de privatfinansierade skolorna mellan 1988 och 1996 (efter en initial försämring i början på 1980-talet). Detta är ett tecken på att det offentligt finansierade skolsystemet har förbättrats över tid. Det står därför klart att Chile är långt ifrån ett praktexempel på hur skolval och vinstintresset driver ner kvaliteten inom skolväsendet. Självklart har många misstag begåtts, men efter en rad reformer är landet nu på rätt väg. Sverige bör därför se och lära, både när det gäller landets misstag och framsteg. Till exempel borde man även här införa en differentierad skolpeng och mekanismer som gör det lättare för familjer från lägre socioekonomisk bakgrund att välja skola. Den viktigaste lärdomen från Chile är alltså inte att skolval och vinstintresset sänker skolan utan att utformningen på systemet spelar stor roll för hur det fungerar och att reformer kan göra stor skillnad.

6 1. Introduktion 3 I den svenska skoldebatten har Chile nyligen kommit att spela en viktig roll. I mars gick exempelvis ledamöter vid den Kungliga Vetenskapsakademien till attack mot skolvalet och vinstintresset, bland annat med hänvisning till att Sveriges skolväsende är det enda i världen med offentligt finansierade vinstdrivande skolor förutom det system som introducerades i Chile av militärjuntan 1981 (Cannon m.fl. 2013). Exemplet Chile antas alltså implicit statuera ett argument emot skolval och speciellt vinster inom skolan. Stämmer detta? Den här uppsatsen diskuterar det chilenska skolvalssystemet och hur det skiljer sig från det svenska. Den diskuterar också hur den chilenska skolan presterar. Först och främst är det värt att påpeka att Chile har förbättrat sina internationella resultat näst mest av alla länder sedan 1990-talet. De fristående och kommunala skolorna ökade dessutom sina relativa resultat över perioden 1988 och 1996 jämfört med de privatfinansierade skolorna i Chile, efter att under de första åren ha försämrats. Detta indikerar att kvaliteten i det offentligt finansierade systemet har förbättrats på senare år, även om detta inte direkt visar att skolvalet har haft med dessa förbättringar att göra. Enligt forskningen verkar fristående skolor prestera bättre än kommunala skolor, även om vissa studier indikerar att effekterna är ganska små. Det finns också stöd för att vinstdrivande koncerner, och kedjor i allmänhet, driver upp resultaten. När det gäller systemeffekterna av konkurrens är forskningen blandad medan vissa studier finner positiva effekter finner andra inga effekter alls, eller till och med negativa. Detta beror på att författarna använder olika slags metodologier, som alla lider av problem, samt de analyserar systemet under olika tidsperioder. Reformer har förändrat det chilenska skolvalssystemet över tid, exempelvis med introduktionen av tilläggsavgifter, publicering av kvalitetsinformation och införandet av en differentierad skolpeng. Det står klart att det chilenska systemet har varit problematiskt ur många synvinklar. Även om man nu har åtgärdat många saker finns det fortfarande problem. Sverige bör således lära av både misstagen och de positiva förändringarna över tid i det chilenska systemet. Lärdomarna inkluderar att (1) differentiera skolpengen, (2) bejaka vinstintresset, (3) se till att eventuella tilläggsavgifter åtföljs av bättre mekanismer för att mindre bemedlade elever inte förlorar på dem, (4) förbättra informationssystemet och (5) utöka möjligheterna för elever från mindre priviligierade bakgrunder att välja skola. Den viktigaste lärdomen från Chile är att utformning på skolval spelar stor roll för hur det fungerar och att reformer gör skillnad. Den svenska regeringen har således en viktig uppgift framför sig. 2. Kort om Chiles skolpengssystem 1981 genomförde Pinochets militärregim omfattande reformer på utbildningsområdet. Ansvaret för offentliga skolor fördes över från staten till kommunerna, man införde en nationell skolpeng och föräldrar tilläts välja mellan offentligt finansierade fristående skolor som inte tog ut avgifter och kommunala skolor. Detta skapade ett system med kommunala skolor, fristående skolor som finansieras med offentliga medel samt privatfinansierade fristående skolor. Som figur 1 visar har det skett en kraftig ökning i andelen elever som går i offentligt finansierade fristående skolor sedan Detta verkar ha skett enbart på de kommunala skolornas bekostnad eftersom de privatfinansierade skolornas elevandel i princip har legat still under perioden. Idag går över hälften av alla elever i skolor som drivs i privat regi, varav nästan alla dessa omfattas av skolpengen. Som vi ser återfanns cirka 22 % av eleverna i fristående skolor, både helt privatfinansierade och subventionerade, redan innan

7 skolpengreformen. Detta skiljer sig från den svenska situationen 1992 (och 1994 när det gäller gymnasiet), där skolvalsreformerna i princip skapade en privat skolmarknad. 4 90% Figur 1 Andelen elever per skolform i Chile 80% 70% 60% 50% 40% Kommunal Fristående Privatfinansierad 30% 20% 10% 0% Chile är idag tillsammans med Sverige ensamt i världen om att tillåta vinstdrivande skolor i ett nationellt skolpengssystem. Och liksom i Sverige är det den vinstdrivande sektorn som har tagit störst marknadsandelar. År 2008 gick 31 % av eleverna i subventionerade vinstdrivande skolor, medan endast 16 % gick i subventionerade icke-vinstdrivande skolor. I Chile går med andra ord cirka en tredjedel av alla elever i skolor som drivs av vinstdrivande företag. De flesta av dessa skolor är småföretag endast 20 % av dessa skolor tillhör en kedja och de flesta ägarna verkar ha startats av före detta rektorer i kommunala skolor (Elacqua 2009a, 2012). En stor skillnad jämfört med Sverige är att chilenska fristående skolor, och till viss del även kommunala skolor, har tillåtits anta elever med selektionsmetoder (Gauri 1998; McEwan, Urquiola, and Vegas 2008). Sedan ett par år tillbaka är dock akademisk antagning förbjuden upp till sjätte klass (Brandt 2010). En annan skillnad jämfört med Sverige är att skolor har tillåtits ta ut tilläggsavgifter av föräldrar sedan 1993, då den socialdemokratiska regeringen ändrade systemet så att alla fristående skolor och kommunala högstadie- och gymnasieskolor tilläts ta ut tilläggsavgifter av föräldrar. Dessa avgifter kan uppgå till 160 % av skolpengen. Om den månatliga avgiften är högre än 50 % av skolpengen dras % av från skolpengen (beroende på hur hög avgiften är) och skolorna måste också använda upp till 10 % av deras extra resurser till att finansiera stipendier för elever som inte kan betala avgifterna. Ungefär 50 % av de fristående skolorna har valt att ta ut avgifter (Elacqua 2012). I Chile har man till skillnad från Sverige alltså tillåtit en prismekanism bland offentligt finansierade fristående skolor (samt kommunala skolor på högstadie- och gymnasienivå). Sedan i mitten på 2000-talet har också stora förändringar skett i Chiles skolvalsmodell. Man införde en frivillig differentierad skolpeng, där fattiga elever får en högre skolpeng, under vilken skolor förbinder sig till mer ansvarsskyldighet mot utbildningsdepartementet för att får de extra resurserna. Beroende på hur bra skolorna presterar får de mer eller mindre autonomi när det gäller hur de spenderar dessa resurser. Skolorna kan inte heller kräva tilläggsavgifter av de elever de får extra pengar för, samtidigt som de förbjuds

8 att använda akademiska antagningsmetoder. Man har också infört viss kvotering för att öka integration och utöka möjligheterna bland fattiga elever att välja skola. Skolor måste nu anta minst 15 % fattiga elever så länge de inte kan visa att ansökningarna inte räcker till för att tillgodose detta krav. Det har också blivit något svårare att starta skola eftersom det tidigare kravet att ägare skulle ha genomgått minst gymnasieutbildning har höjts till ett minimum på kandidatexamen (Elacqua och Martinez 2011). 3. Har reformerna fungerat? Frågan är om reformerna har förbättrat utbildningssystemet. Först och främst kan det vara värt att notera hur Chiles resultat har förändrats över tid, för att analysera om det finns en positiv eller negativ samvariation mellan reformerna och resultaten. Hsieh och Urquiola (2006) visar att resultaten i matematik och naturvetenskap i internationella prov om något försämrades mellan 1970 och De visar också att de genomsnittliga provresultaten i subventionerade fristående skolor och kommunala skolor sjönk jämfört med de privatfinansierade skolorna mellan 1982 och Om de helt privatfinansierade skolorna inte påverkades nämnvärt av det nya skolpengssystemet utgör de en godkänd kontrollgrupp och detta är i sådana fall ett tecken på att systemet i varje fall inte har förbättrats över tid (men inte nödvändigtvis att detta har med skolvalssystemet att göra). Dock har resultaten i Pisa och Timms ökat sedan 1999 (NCES 2012; OECD 2012) och Hanushek, Peterson och Woessmann (2012) visar att Chile har haft den näst bästa resultatutvecklingen i internationella prov i världen sedan Dessutom ökade subventionerade fristående skolors och kommunala skolors relativa resultat vis-a-vis de privatfinansierade mellan 1988 och 1996 (Gallego 2002). Den försämring som Hsieh och Urquiola (2006) finner beror alltså helt och hållet på ett tapp mellan de första sex-sju åren, medan man därefter såg en vändning. Bilden är därför motstridig och kan mycket väl bero på förändringarna i systemets utformning och funktion över tid. Detta diskuteras mer i sektion 4. Enkla samvariationsanalyser inte är tillräckliga för att förstå skolvalets effekt, men det är värt att notera att det chilenska skolsystemet efter skolvalets införande efter en dålig början nu verkar ha börjat prestera mycket bättre Skolvals- och skoleffekter Liksom de svenska skolvalsreformerna har de chilenska utvärderats i ett stort antal studier. Dessa analyserar generellt provresultat i spanska och matematik. Till skillnad från den svenska forskningen har merparten av de chilenska studierna analyserat huruvida valet av en fristående skola gör att eleverna presterar bättre. Den tidiga forskningen var något blandad, med vissa studier som fann en positiv effekt och andra som fann en negativ effekt (Parry 1997; McEwan and Carnoy 2000; Mizala and Romaguera 2000; Tokman 2002; Vegas 2002). Men den forskningen baserades på data på skolnivå och tog inte hänsyn till att elever i olika skolformer skiljer sig systematiskt från varandra, vilket kan göra att resultaten överdrivs eller underdrivs åt endera hållet. Den mer avancerade forskningen är också något blandad, men det står ganska klart att elever presterar bättre om de går i fristående skolor. Sapelli och Vial (2002, 2003, 2005) finner stora effekter av fristående skolor som inte tar ut avgifter när författarna tar hänsyn till att kommunala skolor får resurser utöver skolpengen. Contreras, Sepúlveda och Bustos (2007) finner inga effekter alls när de kontrollerar för

9 6 kamrateffekter. 1 Anand, Mizala och Repetto (2009) finner att fristående skolor, både de som tar ut avgifter och de som inte gör det, presterar bättre än kommunala skolor. Effekten är i detta fall medelstor. Dronkers och Avram (2010a, 2010b) finner också medelstora effekter av de fristående skolor som omfattas av skolpengen när det gäller läsförståelse i den internationella Pisa-undersökningen, men att de helt privatfinansierade skolorna inte har några effekter alls. Mizala och Torche (2012) finner liknande resultat när det gäller på provresultaten i fjärde klass men ingen effekt i åttonde klass. Samtidigt finner de att betydelsen av föräldrarnas bakgrund är större i de fristående skolorna jämfört med kommunala skolor när det gäller resultaten i fjärde klass, men inte i åttonde klass. Det är dock svårt att veta vad dessa studier säger eftersom de använder metodologier som gör det svårt att ta hänsyn till att eleverna skiljer sig systematiskt mellan olika skolformer. Detta gör i sin tur att resultaten är något osäkra. 2 Ett par studier förbättrar dock metodologin. Denna forskning analyserar huruvida elever som byter till och från fristående skolor i årskurs åtta förbättrar respektive försämrar sina resultat i årskurs tio. Eftersom författarna har tillgång till elevernas resultat innan de bytte skola är det lättare att kontrollera för att elever som väljer fristående skolor skiljer sig från andra elever. De finner en liten positiv effekt av att gå två år i en fristående skola (Contreras och Santos 2009; Lara, Mizala och Repetto 2011). En annan studie som använder en mix av teoretiska modeller och empiriska estimat finner liknande resultat i genomsnitt, men finner ganska stora effekter bland eleverna som byter från en fristående skola (Rau, Sánchez, and Urzúa 2010). Generellt indikerar dock dessa studier att effekterna är mycket mindre än vad tidigare forskning har funnit. Men det är viktigt att komma ihåg att metodologin som används gör att författarna endast kan analysera effekten av fristående skolor bland elever som byter skola. De kan därför inte ta hänsyn till eventuella effekter som uppstår i ett långsiktigt perspektiv. Efter åtta år i en kommunal skola är det inte alls säkert att två år i en fristående skola gör stor skillnad (eller vice versa). Detta gör också jämförelser med tidigare forskning, som använder en metodologi som tar större hänsyn till detta, vanskliga (Sapelli 2010). Hursomhelst finner alltså även denna forskning positiva effekter av fristående skolor, om än ganska små. Ett par nya studier har även försökt att analysera effekterna av skolor med olika slags huvudmän. Elacqua (2009b) finner att vinstdrivande skolkedjor presterar bättre än enskilda vinstdrivande, protestantiska och kommunala skolor. Effekten är medelstor. Samtidigt finns det inga konsekventa skillnader mellan vinstdrivande skolkedjor, katolska och sekulära icke-vinstdrivande skolor. Enskilda vinstdrivande skolor presterar dock på samma nivå som kommunala skolor och sämre än vissa kategorier av de icke-vinstdrivande skolorna. Men det finns alltså ingenting som tyder på att vinstintresset per se driver ner kvaliteten. I en annan studie finner Elacqua m.fl. (2011) också att skolkedjor generellt presterar bättre än andra skolor, medan det inte finns några skillnader mellan enskilda fristående och kommunala skolor. Denna forskning ger alltså stöd för att kedjor kan vara viktiga för att öka kvaliteten. Detta kan antingen bero på att dessa utnyttjar skalekonomier för att bli mer effektiva eller att bättre skolor expanderar sin verksamhet (vilket bör vara fallet på en marknad). Naturligtvis kan det också bero på en kombination. De positiva effekterna av skolkedjorna är viktiga att notera eftersom de indikerar att det bör finnas starka incitament bland effektiva skolor att utöka sin verksamhet. Skolval garanterar naturligtvis inte att alla skolor som startar är bra, men idén är att i ett längre perspektiv kommer konkurrensen att sålla bort de dåliga äpplena. Annan forskning har därför fokuserat på en specifik icke-vinstdrivande skolkedja (Sociedad de Instrucción Primaria) som har visat sig vara mycket effektiv. Studierna finner väldigt stora effekter jämfört 1 I en annan version av samma uppsats finner författarna att när man kontrollerar för skolans selektionsmetoder är effekten väldigt liten bland elever från mer bemedlade familjer och är faktiskt negativ bland elever från lägre socioekonomisk bakgrund (Contreras, Sepúlveda, and Bustos 2010). I dessa modeller tar de dock inte hänsyn till att elever i olika skolformer skiljer sig systematiskt. Dessutom är det problematiskt att kontrollera för selektionsmetoder eftersom det är sannolikt de bättre skolorna som blir översökta och därför väljer dessa skolor. I sådana fall kontrollerar man bort den effekt man är intresserad av i första taget. 2 Detta gäller också en annan studie som finner medelstora positiva effekter av fristående skolor som inte försöker kontrollera för selektionsbias (Mizala and Romaguera 2002).

10 med andra skolor, inklusive skolor som är helt privatfinansierade (Henríquez, Mizala och Repetto 2009; Palomer och Paredes 2010; Henríquez et al. 2012). Denna forskning tyder alltså på att det går att utöka tillgången till framgångsrika skolor med hjälp av skolval och det är väldigt viktigt att dessa skolor utökar sin verksamhet för att få bort de sämre skolor som inte klarar konkurrensen Konkurrenseffekter Problemet med ovanstående studier är att de ignorerar att alla skolor kan förbättras/försämras av den konkurrens som uppstår på systemnivå när man tillåter fristående skolor och skolval. Är detta fallet är det sannolikt att studier som analyserar skillnader mellan fristående och kommunala skolor undervärderar/ övervärderar de totala effekterna av det chilenska skolvalet. Det är därför viktigt att konsultera den forskning som diskuterar hur skolvalet har påverkar resultaten på systemnivå. Resultaten har visat sig bero på metodologi, vilket gör dem väldigt osäkra. Flera tvärsnittsstudier finner nämligen medelstora positiva effekter av konkurrensen från fristående skolor i Chile (Auguste och Valenzuela 2002; Gallego 2002, 2006). Dessa studier använder så kallade instrument-variabler för att sålla bort den del av konkurrensen som beror på systematiska skillnader mellan kommuner som inte har att göra med graden av konkurrens. Problemet är att det är väldigt svårt att hitta variabler som inte fångar upp andra saker än konkurrens, vilket gör det svårt att bedöma resultatens tillförlitlighet. Detta är bekymrande eftersom andra studier som använder annan metodologi finner annorlunda slutsatser. Carnoy och McEwan (2003) analyserar om förändringar i andelen i fristående skolor genererar förändringar i provresultat under perioden De finner medelstora positiva effekter i städerna, men lika stora negativa effekter på landsbygden. Hsieh och Urquiola (2006) använder en liknande metodologi, analyserar samma tidsperiod och finner inga tecken på att konkurrens förbättrar resultaten totalt sett (de separerar inte analysen beroende på i vilken området skolan ligger). Tvärtom finns det vissa tecken på negativa effekter. Samtidigt finner de att bättre elever från hög socioekonomisk bakgrund framförallt väljer fristående skolor, vilket de menar tyder på att skolorna framförallt konkurrerar genom att anta bättre elever. En annan uppsats finner dock positiva effekter av konkurrens på resultaten med samma metod men med ett nytt mått på konkurrens som tar hänsyn till att konkurrensen skiljer sig mellan skolor även inom kommuner (Chumacero, Gallegos Mardones och Paredes 2011). Dock kräver detta mått ganska starka antaganden gällande hur föräldrar väljer skola. Dessutom är det svårt att veta om resultaten beror på att skolorna ökar kvaliteten eller antar bättre elever på grund av att författarna analyserar data på skolnivå. Problemet med ovanstående studier är dock att metodologin fortfarande har svårt att ta hänsyn till att ökningen av konkurrensenen kan korrelera med andra variabler som påverkar resultaten, men som är svåra att kontrollera för. McEwan, Urquiola och Vegas (2006) analyserar istället om resultaten ökar vid specifika nivåer där konkurrensen ökar starkt, men finner inget tecken på detta. De använder dock endast data från en landsortsregion och det är därför svårt att dra generella slutsatser från detta. En annan studie använder en mix av teoretiska modeller och empiriska estimat och finner positiva effekter på andelen elever som går vidare till universitet och slutför sina studier. De finner dock inga effekter på löner senare i livet. Författarna får fram dessa resultat genom att jämföra elever som gick i skolan innan, efter och både innan och efter skolpengreformen genomfördes (Bravo, Mukhopadhyay och Todd 2010). Problemet med denna forskning är att det är svårt att utesluta att effekterna inte beror på andra reformer som genomfördes under samma period eller andra mer genomgående förändringar i samhället.

11 8 Generellt står det därför klart att resultaten från den chilenska skolvalsforskningen är blandad. Det verkar som att fristående skolor presterar i varje fall något bättre än kommunala skolor och det finns även stöd för att skolkedjor driver upp resultaten. Det finns ingenting som tyder på att vinstdrivande skolor per se är sämre än andra skolor, snarare presterar vinstdrivande kedjor lika bra som de bästa icke-vinstdrivande skolformerna. När det gäller konkurrenseffekterna är forskningen mycket mer blandad och metodologi spelar en stor roll för resultaten. Överlag står det därför klart att det för tillfället inte finns något robust stöd för att skolpengreformen har ökat resultaten i Chile mer än marginellt på systemnivå. 4. Problem i Chiles reformer Resultaten från forskningen är alltså blandade, men det står klart att reformerna inte har varit ett universalmedel för bättre resultat. Först och främst är det viktigt att förstå att skolvalet under 1980-talet var extremt problematiskt. Utbildningssystemet var inte fullt decentraliserat förrän i slutet av årtiondet, vilket gjorde att kommunala skolors budget knappt påverkades av reformen innan dess, arbetsregler i kommunala skolor var väldigt strikta och skolpengens reella värde faktiskt minskade fram till tidigt 1990-tal. Detta förklarar i sådana fall varför studierna fokuserar på konkurrenseffekter och som analyserar förändringar över tiden med start från tidigt 1980-tal drar radikalt annorlunda slutsatser än de som analyserar tvärsnittsdata under senare 1990-tal (Gallego 2006). Detta förklarar också varför de relativa resultaten bland subventionerade fristående skolor och kommunala skolor sjönk under 1980-talet, men ökade därefter som beskrevs ovan. Programmets utformning var helt enkelt väldigt dålig under de första tio åren och resurserna minskade under tiden. Andra problem kvarstod även efter 1980-talet. Mellan 1981 och 2007 var skolpengen som sagt platt och skolor fick lika mycket i ersättning för alla elever, oavsett bakgrund. Detta gav naturligtvis starkare incitament att fokusera på rikare elever. Som Sapelli (2003) skriver är det viktigt att skolpengen differentieras för att ta hänsyn till att den reella kostnaden att utbilda en elev beror på hans eller hennes initiala humankapital samt bakgrund. Sedan 2008 får elever från låg socioekonomisk bakgrund 50 % extra. Regeringen ökade 2011 beloppet med i genomsnitt 20 % och ännu mer bland de fattigaste och hösten 2012 ökade beloppen ytterligare (OECD 2011; Emol 2012). Detta sker dock på fortfarande på frivillig basis och som sektion 2 beskrev måste skolor gå med på specifika villkor för att de ska få de extra pengarna. De tvingas exempelvis presentera en plan för vilka förändringar de tänker genomföra för att förbättra resultaten. Inte heller kan de anta elever med akademiska antagningsmetoder. Differentieringen och åtföljande krav verkar faktiskt ha bidragit till högre resultat och lägre segregation mellan och inom skolsektorerna (Correa m.fl. 2012; Elacqua 2012). Men fram till bara för ett par år sedan var alltså skolpengen helt och hållet icke-differentierad, vilket skapade problematiska incitament bland skolor. Fortfarande är det också en stor minoritet av de fristående skolorna som inte har gått med på villkoren som ställs för att få de extra pengarna och dessa har alltså färre incitament att anta elever från lägre socioekonomisk bakgrund. Dessutom står det klart att differentieringen är ganska bred och det skulle behövas fler nivåer och kanske även andra kategorier, såsom invandringsbakgrund eller förmåga. Problemet med en icke-differentierad skolpeng har säkerligen förvärrats av att skolorna har kunnat använda antagningsmetoder. Dessa tillåter nämligen skolor att anta elever som är billigare att utbilda samt har råd

12 att betala tilläggsavgifter. Det står klart att antagningsmetoder har skapat stora hinder för fattiga elever eftersom de på grund av dessa knappast har några alternativ till lågpresterande skolor (Elacqua m.fl. 2012). Detta gör att de lågpresterande skolorna inte heller har behövt stänga. Problemet med akademiska antagningsmetoder gjorde att den chilenska regeringen nyligen förbjöd dem fram till sjätte klass (Brandt 2010). Och som beskrevs ovan får inte skolor använda akademiska antagningsmetoder överhuvudtaget om de väljer att ta emot den differentierade skolpengen. En tredje faktor som bidrar till problemen är att skolor har kunnat ta ut tilläggsavgifter, samtidigt som skolor endast behöver lägga 10 % av dessa på stipendier för elever som inte har råd med dessa. Men det är just kombinationen av icke-differentierad skolpeng, antagningsmetoder och tilläggsavgifter som har skapat en problematisk incitamentsstruktur eftersom det har funnits både starka incitament samt möjligheter bland skolor att fokusera på bättre elever från högre socioekonomisk bakgrund. Med en väldifferentierad skolpeng finns inga incitament att anta mer högpresterande elever (Epple och Romano 2012). Nu kan inte heller de skolor som har gått med på kraven för att få extra pengar för fattiga elever ta ut avgifter av dessa. Intressant nog verkar det dock som att det är vinstdrivande skolor som inte tar ut avgifter som antar flest elever från låg socioekonomisk bakgrund, till och med en högre andel än kommunala skolor. Ickevinstdrivande skolor antar dock elever från bättre bakgrunder, oavsett om de tar ut avgifter eller inte (Elacqua 2012). Detta tyder på att dessa skolor ger större valmöjligheter till elever från lägre socioekonomisk bakgrund än vad som annars vore fallet. Detta motsäger argumentet att vinstdrivande skolor framförallt väljer att fokusera på elever från bättre bemedlade hem. Ett annat problem är att pengarna fortfarande inte följer eleven helt och hållet. Kommunala skolor får fortfarande extra pengar som inte knyts till skolpengen, vilket gör att incitamenten att konkurrera minskar kraftigt (Sapelli 2010). Utan sådana incitament bör vi inte heller förvänta oss att resultaten ska öka kraftigt. Generellt har även skolor inte heller haft tillräcklig autonomi för att kunna reagera på incitamenten som faktiskt har uppstått i systemet. Kommunala skolor måste följa speciella arbetsmarknadsregler utformade för lärare, med exempelvis standardiserade löneavtal. Arbetskontrakt och löner sköts från utbildningsdepartementet, vilket kombineras med centraliserade löneförhandlingar. Fristående skolor måste inte följa alla regler, men de måste använda minimilöner, specifika regler kring uppsägningar och de fastställda semesterperioderna (Mizala och Romaguera 2005). Utan större autonomi, speciellt bland kommunala skolor, är det svårt att reagera på konkurrens även om den uppstår. Slutligen har informationen varit problematisk. Det fanns ingen information alls förrän i mitten på 1990-talet och sedan dess ligger fokus på genomsnittliga provresultat. Publiceringen av dessa resultat gjorde faktiskt också att föräldrar började välja skolor med högre resultat, även om de gjorde det i ganska hög grad även innan publiceringen (Gómez, Chumacero och Paredes 2012). Tyvärr är medelresultat långt ifrån ett perfekt mått på skolors effektivitet eftersom de korrelerar starkt med elevers bakgrund. Samtidigt är den skoleffektivitetsinformation som har publicerats inte varit speciellt hjälpsam (Mizala och Urquiola 2013), vilket kanske inte heller är så konstigt eftersom även den inte heller verkar mäta faktisk effektivitet. Man baserar det på förbättringar mellan elevgrupper snarare än förbättringar bland eleverna själva (Carnoy m.fl. 2007). Sedan 2000-talets början har mer information publicerats, vilket tillsammans med de andra förändringar i skolpengssystemet som beskrivits faktiskt verkar ha påverkat föräldrars sökbeteende till det bättre. Dock verkar inte skolor hittills ha reagerat på förändringarna i efterfrågan (Elacqua och Martínez 2011). 9

Slänger vi pengarna i sjön? Resurser, reformer och utbildningspolitiska slutsatser

Slänger vi pengarna i sjön? Resurser, reformer och utbildningspolitiska slutsatser IFN Policy Paper nr 68, 2014 Slänger vi pengarna i sjön? Resurser, reformer och utbildningspolitiska slutsatser Gabriel Heller Sahlgren Institutet för Näringslivsforskning Box 55665 102 15 Stockholm info@ifn.se

Läs mer

Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan?

Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan? Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan? Jonas Vlachos är docent vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och vid Institutet för Näringslivsforskning. jonas.vlachos@ ne.su.se

Läs mer

Konkurrens mellan skolor för barnens skull!*

Konkurrens mellan skolor för barnens skull!* FREDRIK BERGSTRÖM & F MIKAEL SANDSTRÖM Konkurrens mellan skolor för barnens skull!* Rapporten belyser friskolornas roll i svensk grundskoleutbildning genom att beskriva omfattningen och framväxten av friskolor

Läs mer

Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt?

Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Anders Böhlmark Mikael Lindahl RAPPORT 2012:17 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

DET FRIA SKOLVALET ÖKAR KLYFTOR MELLAN SKOLOR

DET FRIA SKOLVALET ÖKAR KLYFTOR MELLAN SKOLOR DET FRIA SKOLVALET ÖKAR KLYFTOR MELLAN SKOLOR Den svenska skolans nya geografi Bo Malmberg, projektledare, Stockholms universitet Eva Andersson, Stockholms universitet Zara Bergsten, Uppsala universitet

Läs mer

Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?

Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? 20 Anders Böhlmark och Helena Holmlund 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? Innehåll Förord Sammanfattning 1. Inledning 1 Studiens syfte och bidrag till kunskapsläget 3 Avgränsningar

Läs mer

Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet Hur stor är effektiviseringspotentialen? Henrik Jordahl

Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet Hur stor är effektiviseringspotentialen? Henrik Jordahl IFN Policy Paper nr 8, 2006 Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet Hur stor är effektiviseringspotentialen? Henrik Jordahl Institutet för Näringslivsforskning Box 55665 102 15 Stockholm info@ifn.se

Läs mer

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Helena Holmlund Josefin Häggblom Erica Lindahl Sara Martinson Anna Sjögren Ulrika Vikman Björn Öckert RAPPORT 2014:25

Läs mer

Bistånd och korruption

Bistånd och korruption Bistånd och korruption Ulf Jakobsson Varmt välkomna till kvällens möte i Nationalekonomiska Föreningen. Innan diskussionen börjar har vi ett föreningsärende och det gäller val av ny styrelseledamot. Vår

Läs mer

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys KUNSKAPSÖVERSIKT Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen

Läs mer

Social snedrekrytering till högre studier

Social snedrekrytering till högre studier Ranehill, Eva Social snedrekrytering till högre studier En litteraturöversikt Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2002:10 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-29-X Abstract This paper provides an overview

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?

Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög? Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/6 Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög? Oskar Nordström Skans IFAU, Uppsala universitet och IZA De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens

Läs mer

( 42 ) DANIEL WALDENSTRÖM

( 42 ) DANIEL WALDENSTRÖM kapitel 3 Daniel Waldenström D e n e ko n o m i s k a ojä m l i k h e t e n i FInanskrisens Sverige ärlden genomgår just nu en finansiell och ekonomisk kris som kommer att påverka många medborgares välfärd.

Läs mer

En skolas rykte. Företagsekonomiska institutionen FEKH20 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Vt- 14

En skolas rykte. Företagsekonomiska institutionen FEKH20 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Vt- 14 Företagsekonomiska institutionen FEKH20 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Vt- 14 En skolas rykte Innebörden av en varumärkesorientering i den svenska gymnasieskolan Författare: Sanna Gustavsson

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden

Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden Krzysztof Karbownik Sara Martinson RAPPORT 2014:11 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

en kunskapsskola där alla elever lyckas

en kunskapsskola där alla elever lyckas Socialdemokraterna en kunskapsskola där alla elever lyckas Studiematerial 3781_Justering skola.indd 1 2013-04-17 12.31 en KuNSKaPSSKOla där alla elever lyckas ett studiematerial för att utveckla den socialdemokratiska

Läs mer

Assessment for learning: why, what and how?

Assessment for learning: why, what and how? Svensk översättning av Assessment for learning: why, what and how? Dylan Wiliam Professor of Educational Assessment Svensk översättning av Assessment for learning: why, what and how? Dylan Wiliam Professor

Läs mer

SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER 2004. Mer kunskap för pengarna En analys av resurser och resultat i grundskolan

SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER 2004. Mer kunskap för pengarna En analys av resurser och resultat i grundskolan SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER 2004 Mer kunskap för pengarna En analys av resurser och resultat i grundskolan Mer kunskap för pengarna En analys av resurser och resultat i grundskolan Mer kunskap för pengarna

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

En god start. en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan. Camilo von Greiff Anna Sjögren Ing-Marie Wieselgren

En god start. en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan. Camilo von Greiff Anna Sjögren Ing-Marie Wieselgren En god start en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan Camilo von Greiff Anna Sjögren Ing-Marie Wieselgren Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:2 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Reformer och resultat: Kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon betydelse?

Reformer och resultat: Kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon betydelse? Rapport till Finanspolitiska rådet 2011/3 Reformer och resultat: Kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon betydelse? Peter Fredriksson och Jonas Vlachos Stockholms universitet De åsikter som

Läs mer

Eva Lindström Ordförande för ESO

Eva Lindström Ordförande för ESO Förord Utbildningspolitiken är ett viktigt medel för att förändra samhället och förverkliga demokratin. Detta uttrycktes redan 1968 av Olof Palme på följande: Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Jämför grundskolorprojektet

Jämför grundskolorprojektet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Jämför grundskolorprojektet Ett projekt genomfört i samverkan mellan tillhandahållaravdelningen, grundskoleavdelningen och förvaltningsledningens stab Slutrapport Rapportförfattare:

Läs mer