15 Institutet för livsmedelsforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 Institutet för livsmedelsforskning"

Transkript

1 15 Institutet för livsmedelsforskning Introduktion Detta praktikfall utgår från olika medarbetares problemuppfattningar. Praktikfallet handlar om vikten och betydelsen av att klargöra en organisations övergripande uppdrag och mål samt hur oklarheter i den övergripande målbilden skapar problem längre ner i organisationen. Praktikfallet har nära koppling till kapitel 6. Uppgift och mål, kapitel 7. Strategi samt kapitel 10. Individen i organisationen. Institutet för livsmedelsforskning Institutet för livsmedelsforskning ( Institutet ) grundades I slutet på talet hade några danska livsmedelstillverkare fusionerat och bildat United Food of Denmark (UFD). Det nya företaget blev därmed en av Danmarks största tillverkare av livsmedelsprodukter med en verksamhet som omfattade bland annat mejerier, slakterier och konservfabriker. Den nuvarande chefen för Institutet, Christoffer Christensen, beskriver dess tillkomst på följande sätt: Jag tror att ledningen för det nya företaget snabbt upptäckte att det saknades ett forsknings- och utvecklingscentrum. Utvecklingsverksamheten skedde utspritt på de olika fabrikerna av produktchefer och produktionsgrupper, men där fanns det sällan tid till något mer grundläggande utvecklingsarbete. Dessutom konstaterade ledningen för UFD att konkurrenterna, inte minst inom EU, expanderade kraftigt genom att satsa på forskning och utveckling. Adam Jensen, chef för administration och information inom Institutet, beskrev tillkomsten på följande sätt: Bakgrunden till Institutets tillkomst var, antar jag, att ledningen för UFD ville centralisera forskningen. Den ville få till stånd en verkligt koncentrerad forskningsinsats och uppnå vissa stordriftsfördelar inom forskningen, såsom ett rationellt utnyttjande av medarbetare (specialister), lokaler och utrustning. Från början inriktades verksamheten på kvalificerad livsmedelsteknisk forskning, till exempel bestämning av näringsvärdet hos olika produkter, konsekvenserna av att använda olika slags tillsatsmedel och mikrobiologiska problem kom Institutets verksamhet att delvis förändras och företaget fick då också en ny organisation. Institutet hade i många avseenden lyckats bra med sina forskningsprojekt. Det fanns emellertid många röster inom UFDs olika enheter, som tillsammans finansierade Institutets verksamhet, som pläderade för att det också skulle ägna sig åt service- och konsultverksamhet. Exempel på sådan verksamhet kunde vara hjälp och service när det gäller att sätta samman produktionslinjer, att prova och utvärdera maskiner eller att hjälpa företagen med rationell rengöring ur mikrobiologisk synvinkel. Även om alla inom Institutet inte var direkt roade av tanken att Institutet skulle bli mer praktiskt tillkom i alla fall en teknisk sektion 1993, med civil- Studentlitteratur 23

2 ingenjör Niels Pihl som chef. I samband med att den nya enheten kom till sågs organisationen över och en organisationsplan enligt nedan blev resultatet. Institutschef Samordningsgrupp Administration & information Kemi och biokemi Mikrobiologi Teknik Institutet uppdelades i fyra sektioner. Varje sektion förestods av en sektionschef som var underställd institutschefen. Denne tillsammans med sektionscheferna utgjorde den så kallade samordningsgruppen, Institutets enda institutionaliserade forum för samråd. I samordningsgruppen diskuterade man frågor av större vikt för Institutet och fördelade uppgifter mellan sektionerna. Denna organisation förändrades sedan inte under 11 år. Organisationen såg alltså ungefär likadan ut Verksamheten finansierades genom dels anslag från UDF, dels ersättning för service- och konsultuppdrag åt fabrikerna. Av Institutets totala budget på cirka 300 MDKK finansierades 220 MDKK genom anslag från UDF och 80 MDKK genom service- och konsultuppdrag. Allmänna uttalanden om Institutet I samband med att Institutet bytte chef i juli 2004 uppdrog UDFs styrelse åt den nye chefen att som första uppgift se över organisationens långsiktiga inriktning och dess utformning. I samarbete med en extern konsult initierades en utredning om den långsiktiga utvecklingen av verksamheten och organisationen. Som ett första steg i denna utredning genomfördes ett antal intervjuer med medarbetare i Institutet för att försöka förstå andan i organisationen. Här återges några uttalanden från dessa intervjuer: Jag tycker att detta är ett bra företag. Lokalerna är rena och snygga, jag har en relativt hygglig lön, vilket är viktigt för mig som snart ska köpa hus tillsammans med min man. Som telefonist får jag kontakt med många människor och det tycker jag är väldigt stimulerande. Men jag måste nog medge att det viktigaste för mig med det här jobbet är att det ger mig tillfälle att tjäna lite extra pengar. Om institutets situation och problem vet jag inte så mycket. Min uppgift är att sköta telefonväxeln. TELEFONIST, 24 ÅR, NYGIFT, ETT BARN. Jag trivs väldigt fint här på Institutet. Jag har varit hemmafru i 15 år, men nu har våra barn vuxit upp och när jag för ett par år sedan fick chansen att bli assistent här åt administrative chefen, såg jag det som en verkligt intressant möjlighet att få komma ut och träffa människor. Jag skulle egentligen ha kunnat ta det här jobbet nästan gratis. Det var fruktansvärt för mig de sista åren när barnen hade flugit ur boet att mer eller mindre bara gå hemma och rulla tummarna. Här träffar jag folk, kommer hemifrån och jag trivs väldigt fint med mitt jobb. ASSISTENT ÅT CHEFEN FÖR ADMINISTRATION OCH INFORMATION, 45 ÅR, GIFT, TVÅ BARN, 20 RESPEKTIVE 23 ÅR. Jag fick jobbet som forskare på kemisektionen direkt efter min doktorsexamen. Jag tog jobbet för att det gav en rätt hyfsad utkomst men såg det framför allt som en möjlighet för mig att meritera mig för en akademisk karriär. Jag hoppades att vid Institutet få syssla med praktiskt orienterad forskning, vilket jag saknade möjlig- Studentlitteratur 24

3 het till vid universitetet. Emellertid fungerar inte allt här som jag har tänkt mig. Visserligen har vi bra utrustning och bra lokaler här, men vi ges få tillfällen att ta fram verkliga full science -rapporter. Istället tvingas vi ägna oss åt alltför jordnära, vardagliga saker, som jag som forskare har svårt att engagera mig i. Jag har försökt lösa detta genom att skriva rapporter på nätterna, men på grund av sekretesskäl har det visat sig svårt. Dessutom har jag här på Institutet hamnat i en situation, där jag som regel får arbeta med avgränsade delar av totala forskningsprojekt. Det gör att jag tappar bort helhetsbilden och kanske inte alltid förstår vad jag håller på med. Egentligen är det bara sektionschefen som genom sin överblick över alla pågående projekt och hur de hänger samman, verkligen kan förstå den totala verksamheten och är den ende som kan skriva riktiga rapporter. Han är visserligen en väldigt duktig chef och en skicklig forskare, men jag tror att jag skulle kunna utföra ett betydligt bättre arbete om jag fick lite större ansvar och lite större delprojekt än vad jag idag har. FORSKARE INOM KEMI OCH BIOKEMI, 29 ÅR, OGIFT. Jag är laboratoriebiträde på analyslabbet. Jag kom hit direkt efter skolan och trivs egentligen ganska bra. Dock tycker jag att jag inte längre lär mig tillräckligt mycket och har ett alltför rutinartat jobb. Jag borde kunna få ta större ansvar och inte, som nu, varje morgon få order om exakt vad jag ska göra för typ av analyser under dagen. Ofta känner jag att jag skulle kunna göra mer, men jag har blivit tillsagd att bara göra vissa saker. Nu går jag ibland och helt enkelt rullar tummarna här. Om jag hade fått ta större ansvar skulle jag säkert tycka att det var roligare med de analyser som jag gör. Ofta vet jag inte varför vissa analyser ska utföras utan effektuerar rutinmässigt vad man beställer från mig. Egentligen skulle jag kunna effektivisera och organisera om rätt mycket av min verksamhet, men det får jag inte göra för chefen. Det värsta av allt, tycker jag, är att jag nästan aldrig får reda på när jag gör något bra eller dåligt. Det enda jag hör är när man skäller på mig för att ett prov inte är färdigt i tid. Jag känner mig därför ibland betraktad som en slags laboratorie fjolla. Jag ser heller inte några naturliga karriärmöjligheter. LABORATORIEBITRÄDE, 23 ÅR, OGIFT. Viktiga problem och utvecklingsbehov för Institutet Medan de uttalanden som återges ovan är starkt relaterade till enskilda personers individuella arbetssituation, berör nedan givna uttalanden Institutets totala verksamhet, viktiga problem och förändringar. Vi får idag argumentera duktigt för vår existens. Många inom UDF tycker att vi kostar för mycket pengar. Vi brukar emellertid betona att läkemedelsindustrin forskar för cirka 20 % av omsättningen, den kemiska industrin för 6 % av omsättningen men livsmedelsindustrin bara för cirka 1 % av omsättningen. Institutets forskning motsvarar dock endast 0,4 % av UDFs totala omsättning. För att kunna fungera inom den här organisationen är det viktigt att man känner många personer. Vi måste ta direktkontakt med de olika fabrikerna och vi måste försöka få dem att förstå att vi inte bara är en penningslukare utan att vi faktiskt åstadkommer resultat. För att klara vår ekonomi är det viktigt att vi lyckas med våra serviceuppdrag. Men dessa har tyvärr blivit färre. Vi har idag alltför dåliga kontakter med fabrikerna. Detta försöker vi avhjälpa med referensgrupper för mikrobiologi, förpackningsproblem, och så vidare. Referensgrupperna är ett komplement till vår forskningskommitté. Jag är emellertid lite tveksam till alla dessa samarbetsorgan. Det blir faktiskt svårare för oss att få direktkontakt med fabrikerna då dessa ofta hänvisar till samarbetsorgan. CHRISTOFFER CHRISTENSEN, CHEF FÖR INSTITUTET. Studentlitteratur 25

4 Jag tycker det är allvarligt att de olika sektionerna samarbetar så dåligt. Det är framför allt allvarligt eftersom vi är så beroende av varandra. Det är väldigt sällan vi har några större projekt som kan drivas helt inom de olika sektionerna. Tvärtom är det väldigt nödvändigt att vi samordnar resurser, personal och laboratorier från olika sektioner inom Institutet för att kunna klara av projektets mål. Som det nu är, är det alltför täta skott mellan sektionerna. Egentligen är det beklämmande att vi inte har tagit upp och diskuterat de här problemen tidigare. De har ju egentligen funnits i 10 år. Vi har alltid varit så upptagna av våra dagliga problem, telefonerna har ringt, och vi har sällan gett oss tid att diskutera igenom de verkligt viktiga problemen för Institutet. Vi borde ha stuckit iväg någonstans och verkligen gått på djupet med det här. PETRUS NIELSEN, CIVILINGENJÖR, CHEF FÖR TEKNIK. Vårt kanske viktigaste problem sammanhänger nog med att det pågår en rätt stor strukturrationalisering inom UDF. Många små fabriker läggs ner och slås samman till större enheter. Varje enhet blir självständigare och får större makt och de bygg er upp egna avdelningar för utveckling och forskning. Vi har hittills kunnat tjäna pengar och legitimera vår existens på ibland ganska mediokra forskningsresultat och ganska enkel teknisk service. Nu kommer kraven att skärpas betydligt. Vi måste verkligen leva upp till en högre professionell standard. Jag tror inte att vi kan splittra oss på så många olika saker som vi idag gör utan vi måste finna vår specialitet, eller vår särpräglade kompetens som man ibland med modernt språkbruk brukar uttrycka det. LUDVIG HOLBERG, FIL LIC, CHEF FÖR MIKROBIOLOGI. Ett viktigt problem inom Institutet är det dåliga samarbetet. Institutets resurser skulle kunna utnyttjas betydligt bättre om vi samarbetade bättre. Det finns tyvärr alltför många personer som går och rullar tummarna. Vi borde åstadkomma en betydligt större fördelning av ansvaret. ADAM JENSEN, EKONOM, CHEF FÖR ADMINISTRATION OCH INFORMATION. Vi måste få folk ute på fabrikerna att förstå vad vi egentligen håller på med. Forskningen är för dem något väldigt dunkelt och oklart. Det är därför vi också måste kunna visa dem att vi kan klara av praktiska problem. Tyvärr tycks vi få allt sämre förmåga att ta hand om dessa praktiska problem. Flera duktiga medarbetare har slutat när de blivit användbara och gått över för att arbeta i någon av fabrikerna istället. De motiverar sin övergång med att de inte ges utrymme för sin förmåga inom Institutet och dessutom att fabrikerna betalar bättre. PETRUS NIELSEN, CIVILINGENJÖR, CHEF FÖR TEKNIK. Chistoffer Christensen sammanfattar Institutets situation med följande ord: I samband med den stora omstruktureringen inom UDF är det viktigt att vi drar de rätta slutsatserna. Vi måste verkligen se till att skaffa oss en specialistroll. Vi måste göra det som fabrikerna inom UDF inte själva kan göra. Vi måste helt enkelt ta en rejäl diskussion om vad det här institutet egentligen ska ägna sig åt. Det saknas klart formulerade mål, vilket får medarbetarna att känna sig osäkra. De vet inte vad de ska prioritera och koncentrera sig på. Uppgifter 1. Vad för slags organisation är egentligen Institutet för livsmedelsforskning? Vilka är den till för? Vilken handlingsfrihet har den? Hur ska dess verksamhet utvärderas? Vilka är framgångskriterierna? Ska den till exempel gå med vinst? 2. I praktikfallet ges en hel rad exempel på motiv, individuella mål, motivationsfaktorer, krav på arbetsuppgifter och annat som upplevs som viktigt Studentlitteratur 26

5 av de anställda. Sammanställ och jämför de olika motiven, motivationsfaktorerna och kraven och jämför med teorierna i Integrerad organisationslära. Vilka motiv, motivationsfaktorer och krav blir tillgodosedda respektive ej tillgodosedda? 3. Vilka är Institutets viktigaste problem? 4. Varför har problemen uppstått? Varför har problemen inte blivit lösta? 5. Vilka råd skulle du/ni vilja ge ledningen för Institutet? Vilka eventuella förändringar av den formella organisationen skulle du/ni vilja genomföra? Hur ska dina/era råd respektive eventuella organisationsförändringar genomföras så att det inte bara blir en papperslösning? Studentlitteratur 27

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Stora företag - och små

Stora företag - och små Stora företag - och små Framtiden tillhör de små organisationerna, inte de stora. Naturligtvis kommer många små organisationer att sammansluta sig i, eller vara delar av, större organisationer. Jag är

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer