Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan"

Transkript

1 Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

2 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition av kränkande behandling sid 5 Främjande och förebyggande arbete sid 6 - Främjande insatser sid 6 - Förebyggande åtgärder sid 7 Upptäcka, utreda och åtgärda mobbning eller annan kränkande behandling sid 8 Särskilda satsningar sid 9 - Stenebergsskolan sid 9 Upptäckt av mobbning eller annan kränkande behandling sid 10 Samtalsmodell sid 12 Bilagor Drogpolicy Bilaga 1 Anmälningsskyldighet Bilaga 2 Policy anmälningar till socialtjänsten Bilaga3 Anmälningsblankett DO Bilaga 4 Dokumentationsformulär Bilaga 5 Uppföljningsformulär Bilaga 6 Trivselenkät Bilaga 7 2

3 3 Vår vision Ett av skolenhetens viktigaste mål är att alla ska känna sig välkomna och uppskattade på sin skola. Alla våra elever ska känna sig trygga, bli sedda och lyssnade på. All form av kränkande behandling och diskriminering skall förebyggas och upptäckt sådan skall genast uppmärksammas och åtgärdas. Denna likabehandlingsplan är utformat i samråd med representanter för olika personalgrupper i skolan. Programmet har även sin utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling (SKOLFS 2009:38). All personal kommer att få ett exemplar av likabehandlingsplanen. I samband med läsårsstarten informeras elever och föräldrar om planens huvudinnehåll och vid varje utvecklingssamtalet skall den finnas som en naturlig del i samtalet med vårdnadshavarna och eleven. Det demokratiska uppdraget ska utgöra grunden för all verksamhet. All planering, alla aktiviteter och utvärderingar skall genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Det demokratiska uppdraget, som är formulerat i skollagen, läroplaner och kursplaner, består av olika delar: Att främja elevernas lärande om demokrati och värdegrund. Att verka i demokratiska arbetsformer där elever, personal och föräldrar har inflytande och är delaktiga. Att förankra de demokratiska värdena, värdegrunden, i syfte att utveckla demokratiska samhälsmedborgare. Att motverka alla former av kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling omfattar alla på skolan och är framför allt alla vuxnas ansvar. Men elevernas deltagande i arbetet är viktigt för att nå målen om en skolenhet där kränkningar och diskriminering inte förekommer. Alla synpunkter på denna handlingsplan emottages tacksamt och kommer att beaktas vid den årliga utvärderingen. Synpunkter kan lämnas till rektorer eller andra representanter för elevhälsan på skolan. Övergripande ansvar för att följande genomförs har rektor. Dock kan delar av genomförandeansvaret delegeras till annan person såsom biträdande rektorer och övrig personal. Gävle 1 juni 2011 Kurt Hjalmarsson Rektor 3

4 4 Våra styrdokument Skollagen (2010:800) framhåller att all verksamhet i skolan ska ha sin grund i demokratiska värden och Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (1 kap. 5 ) Lgr 11 slår fast att personalen i skolan har en viktig uppgift att leva upp till och förankra hos eleverna de grundläggande värden som samhället vilar på: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Vidare poängterar Lgr 11 att: Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete. Enligt AML (arbetsmiljölagen) 1977: kap. 3 likställs elever med vanliga arbetstagare. AFS 1993: anger vidare att det ska finnas rutiner i att fånga upp signaler och åtgärda vid kränkande särbehandling. Diskrimineringslagen (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 4

5 5 Ur Barnkonventionen Inget barn får diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller liknande skäl. (art. 2) Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. (art. 3) Barn och unga ska ges möjlighet att utvecklas i sin takt och utifrån egna förutsättningar. (art. 6) Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem. (art. 12) Definition av kränkande behandling och mobbing I AFS (arbetsmiljöförordningen) 1993:17 1 definierar kränkande särbehandling som återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare Skolverkets allmänna råd definierar kränkande behandling som att någon eller några i ord eller handling kränker den grundläggande principen om alla människors lika värde. En kränkning kan utföras av en eller flera personer och riktas till en eller flera Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar kan vara: text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms, eller annan social media). psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning). verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög). fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar). Vidare definieras följande begrepp: Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån sju olika grunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Diskriminering används också som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom t.ex. sina strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. Sexuella trakasserier avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Mot bakgrund av en 5

6 sådan uppfattning ses vissa folkgrupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Homofobi avser motvilja mot eller förakt för homo-, bi- eller transsexualitet. Det ligger på Skolledningens ansvar att ovanstående begrepp görs kända bland alla anställda och på skolan. Det åligger samtlig personal att ansvara för att ovanstående begrepp görs kända bland eleverna på skolenheten. Del av undervisningstid skall vikas åt att samtala och diskutera innebörden av begreppen. 6 Främjande insatser Främjande och förebyggande arbete Skolans verksamhet och organisation skall utformas så att det befrämjar goda relationer och en trygg skolmiljö för eleverna. Den utmärks av värme, intresse och engagemang från de vuxna.. En god skolmiljö utmärks av tydliga gränser mot icke önskvärda beteenden. Skolan har i samarbete med elevråd utverkat ordningsregler som finns uppsatta i korridor och elevuppehållsrum. Det främjande arbetet omfattar alla former av kränkande behandling. Det skall vara långsiktigt och omfatta såväl individ, grupp och skolnivå. Personal, elever och föräldrar skall återkommande ges möjligheter att samtala och reflektera kring förhållningssätt, värderingar, normer och relationer. Detta sker vid föräldramöten, utvecklingssamtal och speciella tillfällen som t.ex. öppet hus dagar. Det främjande arbetet baseras på kunskap om elevernas trivsel, inflytande och förekomst av kränkande behandling. Denna kunskap inhämtas vid utvecklingssamtal, via elevenkäter etc. All pedagogisk verksamhet skall genomsyras av en medvetenhet att förebygga alla former av kränkningar. (Ett exempel på detta kan vara att pedagogen bestämmer vart och med vem varje elev skall sitta i klassrummet). Skolledningen har ansvaret att se till att all personal får en kontinuerlig uppdatering i de senaste forskningsrönen och metoder att jobba mot diskriminering och andra kränkande förhållningssätt bland elever och vuxna på skolan. Skolan ska ha rutiner för hur samarbetet skall se ut med andra berörda myndigheter och organisationer såsom socialtjänst och polis. Se bilaga 1 och 2. Under augusti månad ska klasslärare och mentorer förtydliga begreppen kring de sju diskrimineringsgrunderna för sina elever. Samtal om hela planens intentioner kring mobbning och annan kränkande behandling skall också föras i elevgruppen och synpunkter dokumenteras. 6

7 7 Skolan samarbetar med fritidsgården Brynjan. Detta samarbete innebär bla. att det finns en extra vuxen i korridoren som är tillgänglig för eleverna. Förebyggande åtgärder Personalens delaktighet samt förankring av plan Under en planeringsdag vid terminsstart i augusti aktualiseras den årligt uppdaterade planen. Lärarna har mentorstid en gång per vecka med sina elevgrupper. Rastvärdar finns i korridor och matsal enligt uppgjort schema. Databaserad närvarokontroll genomförs vid varje lektion. Avvikande närvaro rapporteras hem och upprepad sådan till elevhälsoteamet. Kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds alla i trygghetsteamet. Fältassistent finns anställd med uppgift att verka i korridorer och annan uppsökande verksamhet. Vårdnadshavarnas delaktighet Vid höstens första föräldramöte ska klasslärare och mentorer förtydliga begreppen kränkande behandling, diskriminering och mobbing för föräldrarna. Samtal om hela planens intentioner skall också föras och synpunkter dokumenteras. Information om handlingsplanen skall finnas tillgänglig på elevens modersmål Samarbete finns mellan skolan och kyrkan/muslimska församlingen. Elevers delaktighet Ett aktivt elevråd väjs varje läsår och sammanträder regelbundet. Minst ett valt elevskyddsombud deltar i skyddsronder och samverkar även på andra sätt kring elevernas arbetsmiljö. Elevrådet deltar i den årliga utvärderingen av planen. Elevenkät genomförs under höstterminen. Se bilaga 7. Sammanställning av elev- och föräldrasynpunkter samt en utvärdering av enkätsvar lämnas in till representant för EHT. Utvärdering Likabehandlingsplanens alla delar utvärderas kontinuerligt under hela läsåret men skall senast 31 maj vara klar. Förändringar börjar gälla från och med starten av HT kommande läsår. Såväl elevråd som de olika personalkategorierna som finns på skolenheten skall beredas möjlighet att på ett aktivt sätt påverka innehållet i planen inför den årliga utvärderingen. Ansvar för att utvärdering sker är rektor eller i förkommande fall biträdande rektor i samarbete med skolsocionom. 7

8 8 Upptäcka, utreda och åtgärda - mobbning eller annan kränkande behandling Rutiner ska finnas för att tidigt upptäcka kränkningar, t.ex. genom kartläggningar, enkäter och kontinuerliga samtal med elever och vårdnadshavare i utvecklingssamtal om elevernas skolsituation. Skolan ska ha ett Tryggetsteam som träffas regelbundet för att jobba med och utvärdera det kränkningsförebyggande arbetet. Rastvärdar finns ute enligt schema för att garantera en god uppsikt av vuxna även utanför klassrummet. Vuxna äter tillsammans med eleverna i skolmatsalen. EHT har ett protokollfört sammanträde regelbundet och följer på så sätt upp alla aktiva elevärenden. Här tas beslut om ev. polis och/eller anmälningar till socialtjänsten eller att kalla föräldrar till EVK/EVM. Om personal misstänks för kränkning av en elev ska rektor ansvara för att utredning genomförs. Så snart personal på skolan får kännedom om att kränkningar har eller kan ha inträffat skall uppgifterna utredas. Utredningen skall alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Den utsattes subjektiva upplevelse av det inträffade är utgångspunkten för en bedömning av och utredning kring vad som hänt. Vårdnadshavare till elever som är inblandade bör informeras skyndsamt. Den drabbades vårdnadshavare inom två dagar och de övriga inblandade inom en vecka. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. Vid varje enskilt fall ska en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och om t.ex. en anmälan till socialtjänsten skall göras (om ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp eller skydd). Om handlingen kan rubriceras som brottslig bör den anmälas till polisen. Har handlingen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa skall Arbetsmiljöverket underrättas. Handlingsmodellen i detta dokument skall användas när misstänkt kränkning uppstått. Åtgärder skall grundas på utredning av vad som skett i det enskilda fallet och skall riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den/de som utövat kränkningen. Ett individuellt åtgärdsprogram ska upprättas. Varje åtgärd ska dokumenteras, följas upp, utvärderas samt arkiveras. Utifrån de enskilda fallen bör alltid överväganden göras om åtgärder också bör vidtas i syfte att förändra förhållanden på individ-, grupp- och skolnivå. (I akuta lägen sära på vissa elever genom att placera dem i olika grupper, flytta en elev som kränker från den egna skolan till en annan skola för att garantera andra elevers trygghet). Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att klara upp en situation ska hjälp tas in utifrån. 8

9 9 Särskilda satsningar läsåret 2011/2012 Läsåret satsar vi på följande aktiviteter på Stenebergsskolan Nya BIG:are skall utbildas och organiseras. BIGs uppgifter är att arbeta förebyggande med trivsel och trygghet på skolan. En trivselenkät ska genomföras under höstterminen för att kartlägga om kränkande behandling och diskriminering förekommer. Vid höstterminens trivselenkät skall även en kartläggning ske var på skolan eleverna känner sig minst trygga. Vid föräldramöten under höstterminen skall information lämnas ut hur det kränkningsförebyggande arbetet sker på skolan. Stenebergsolympiaden återinförs 9

10 10 Upptäckt av mobbning eller annan kränkande behandling Varje representant för skolan som får veta eller tar del av information som kan tyda på att en elev är utsatt för någon form av kränkande behandling är skyldig att snarast se till att den informationen kommer till ansvarig elevvårdspersonal, rektor, kurator, skolsköterska. All upptäckt kränkning skall utredas, behandlas och dokumenteras. Steg 1 Tag fram dokumentationsformuläret. 1. Ansvarig klasslärare eller mentor samlar in uppgifter om kränkningssituationen genom samtal med den kränkta eleven (Enligt bilagd samtalsmodell). Bedöms ärendet var av ringa art tar klasslärare/mentorn enskilda samtal med berörda parter om att kränkningen skall upphöra samt om hur och när elevernas vårdnadshavare skall informeras. 2. Om kränkningen är grövre art eller att det visar det sig att den kan definieras som mobbning, kan ärendet genast föras över till Steg Uppföljningssamtal ska hållas med berörda parter 1 2 gånger Steg 2 Tag fram dokumentationsformuläret. Ärendet handläggs av på skolans trygghetsteam. 1. Trygghetsteamet samlar in information och samtalar med den kränkta eleven. Vårdnadshavare till eleven informeras skyndsamt. 2. Enskilda samtal genomförs med övriga inblandade parter. Avtal skall slutas om att kränkningen skall upphöra från och med nu. Berörda vårdnadshavare skall informeras så fort det är lämpligt. Dock senast inom 1 2 veckor. 3. Uppföljningssamtal skall hållas av ansvarig mentor till berörda parter 3 4 gånger under kommande månad. 4. Vårdnadshavare meddelas om och när ett ärende avslutas. 5. Upphör inte kränkningen överförs ärendet till steg 3. 10

11 11 Steg 3 Tag fram elevens individuella åtgärdsprogram. Ärendet överlämnas till berörd rektor som kallar till möte med vårdnadshavare. 1. Vårdnadshavare till kränkt elev, elev samt andra berörda parter kallas till möte. Beslut skall fattas om möjligt, i samråd med vårdnadshavaren om kommande insatser eller åtgärder. 2. Vårdnadshavare till kränkande elev, elev samt andra berörda parter kallas till enskilt möte. (Beslut kan fattas att inte kalla vårdnadshavare och elev till detta möte om starka skäl till detta föreligger). Beslut skall fattas om möjligt, i samråd med vårdnadshavaren om kommande insatser eller åtgärder. Överenskommelse skall ske om hur kränkningarna skall hanteras och avslutas. Åtgärdsprogram skall upprättas och följas upp. 3. Kvarstår problemet kallas parterna till nytt möte för beslut om ytterligare åtgärder, t.ex. skolbyte, anmälan till polis eller sociala myndigheter. Beslut kan även fattas utan att kalla vårdnadshavare och elev till möte om starka skäl till detta föreligger. All dokumentation lämnas till rektor/skolsocionom för arkivering så fort ärendet kan anses vara avslutat. Ett uppklarat fall är ett avslutat fall När ett mobbingfall väl är behandlat och avslutat, är det viktigt att kunna lämna det bakom sig. Det innebär t.ex. att om en före detta mobbare vid senare tillfälle bryter mot en annan ordningsregel och blir kallad till samtal skall man inte ta upp den tidigare förseelsen. Undantag kan vara om mobbningen/kränkningen fortsätter mot samma elev eller riktar sig mot en ny elev. Då har mobbaren brutit mot tidigare överenskommelser. 11

12 12 Samtalsmodell - hur man stoppar pågående mobbning/kränkning Generellt sett kan man säga att ju fortare ett ingripande sker, desto lättare är det att stoppa vad som pågår. Det är en enkel men vettig slutsats som vi också måste arbeta efter. Håller mobbningen på för länge, glider de inblandade in i fasta roller som plågare och offer och dessa blir allt svårare att arbeta bort, även om det också naturligtvis går. Beroende på situation kan samtalsledararen välja att vara ensam eller ha en bisittare med sig. Men grundkonceptet är att det bör vara två vuxna närvarande vid samtalet. Samtal med kränkt elev Har kränkningen pågått under en längre tid kan den som utsatts vara mycket misstrogen. Han/hon tror då att vi vuxna har vetat om vad som pågått, men struntat i att ingripa. Är så fallet gäller det att i första hand skapa trygghet och förtroende. Samtala med den utsatte i en trivsam miljö, gärna i hemmet som är elevens tryggaste plats. Detta är extra viktigt om eleven skolvägrar p.g.a. mobbningen. Är någon av föräldrarna hemma får de givetvis vara med under samtalet. Börja gärna med att ställa mjuka frågor om elevens intressen, familj, mm i avsikt att få honom/henne att slappna av. Försök att komma in och se världen genom elevens ögon. Ta reda på historiska faktauppgifter. Börja sedan ställa följande frågor om nuvarande situation. När händer det? Var händer det? Händelseförloppet. Vem gjorde vad? Vad gjorde Du? (En känslig och svår fråga men många gånger nödvändig att ställa). Det är mycket viktigt att få fram detaljer, exakta ordval, tidpunkter, platser mm i utredningsarbetet. Annars kommer mobbaren vid samtalet att märka vi inte vet allt/eller särskilt mycket. Därmed blir det mycket lättare för denne att smita undan sitt ansvar, skylla på andra mm. Använd här planens dokumentationsformulär. Glöm inte att be alla som har deltagit i samtalet att skriva under på formuläret. Samtala en stund om vad den utsatte har för förväntningar och vad denne vill ska hända. Tala om för offret att Du verkligen tänker gå till botten med det här. Klargör också för den utsatta eleven att denne inte på något sätt får försöka ge igen eller provocera mobbaren/mobbarna. Bestäm ny tid för uppföljningssamtal ca: en vecka senare. 12

13 13 Samtal med misstänkt utövare Gör en bedömning utifrån varje enskilt fall om vem av de misstänkta utövarna av kränkningen som skall samtalas med först. Även här gäller det att försöka skapa trygghet. Det bör dock finnas ett mått av överraskning i tid och innehåll vid dessa samtal, så att de misstänkta utövarna inte hinner prata ihop sig. Använd dokumentationsformuläret även i detta samtal. Ledaren och efterföljarna vet vad de har gjort och kan vara oroliga och ängsliga. Undvik att lägga några moraliska aspekter på det som hänt då det lätt leder till ett aggressivt försvarsbeteende. Frågan varför, bör också undvikas, då den oftast är mycket svår att svara på och lätt låser samtalet. Tala om vad du fått reda på. Använd samma språk och fraser som du fått av den utsatte: - Jag har hört att Du kallar XX för bög, att Du säger att XX pissar i sängen osv. Stämmer detta? Börjar ledaren slingra sig och skyller på andra, så avbryt och påpeka att här handlar det om honom/henne och ingen annan. Han/hon måste ta ansvar för sina handlingar. När ledaren erkänt, talar du om för honom/henne i klarspråk, utan att moralisera, vad du tycker om mobbning och förtryck av andra. Lägg sedan åter ansvaret på honom/henne genom att fråga: Vad tänker Du göra för att få slut på kränkningen? När tänker Du börja förändringen? Förövaren känner sig naturligtvis osäker på hur han/hon ska agera mot sina medhjälpare efter detta samtal. Därför är det bra att förbereda honom/henne mentalt genom att ställa frågan: Vad ska du nu säga till dina kompisar när du träffar dem? Prata gärna en stund kring denna fråga. Avsluta sedan samtalet med att tala om att du och alla andra aldrig kommer att acceptera att kränkningarna fortsätter och att vi kommer att övervaka honom/henne och eventuella medhjälpare så att de verkligen upphör med mobbningen. Uppmana också eleven att själv berätta hemma om det som inträffat, då principen från skolans sida bör vara att alltid meddela hemmet om inträffade mobbningssituationer (vissa avvikelser från denna princip bör få förekomma beroende på allvarligetsgrad och frekvens). Under steg 1. gör det ingenting om informationen till hemmet tar en vecka / några dagar, just för att ge eleven en chans att ta ansvar och reda ut situationen. Det är roligare att ringa hem och säga att någons barn har varit duktigt och rett ut en besvärlig situation som han/hon satt sig i, än att bara komma med nyheten om att barnet är en mobbare. Låt eleven skriva under överenskommelsen i dokumentationsformuläret. Förklara för eleven att han/hon nu inte får prata med andra elever om vad som sagts i samtalet. Glöm inte att avtala om en ny tid för en uppföljning om hur det gått. 13

14 14 Uppföljningssamtal Skall ske inom en vecka med 1. Den utsatte eleven 2. Utövaren 3. Medhjälparna Frågor som skall besvaras är: Har mobbningen upphört? Godkänn inga tveksamma svar. Hur känns det nu? Vad kan bli bättre? Var det svårt att sluta? (Till utövarna) Har nu mobbningen upphört får ledaren och medhjälparna ett gemensamt uppdrag: Du säger: Ni har gemensamt medverkat till att XX står utanför klassgemenskapen. Därför är det ert ansvar att få in honom/henne i den igen. Hur ska Ni göra för att få honom/henne att känna sig välkommen och accepterad igen? Låt dem komma med ett antal förslag och hur de ska genomföra dem. Uppmuntra dem och beröm dem för att de inser allvaret och tar sitt ansvar. Men poängtera att ni kommer att fortsätta övervakningen. Om mobbningen fortsätter vidtar nästa steg enligt mobbningsplanen. 14

15 15 Bilaga 1 Drogpolicy Brynäs-Nynäs skolenhet I detta skolområde arbetar vi för att ha en helt drogfri miljö. Därför är det inte tillåtet, i enlighet med övrig Svensk lagstiftning att inneha, sälja eller på något sätt använda droger på skolan, under skoltid eller fritid. Det är inte heller tillåtet att dricka eller vara påverkad av alkohol eller andra droger på skolan eller under skoltid. Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från narkotika. Enligt skollagen skall skolan motverka missbruk av narkotika. Arbetsmiljölagen ( 3 kap.) föreskriver att skolan skall ha en bra arbetsmiljö och är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, bl.a. orsakat av narkotika och alkohol. Enligt socialtjänstlagen har skolan skyldighet att göra en anmälan om stöd och hjälp av minderårig enligt SoL 14:1 *2 till socialtjänsten om en elev använder eller misstänks använda alkohol, narkotika eller andra droger. Åtgärd vid misstanke Elev vid skolan misstänks för att använda sig utav droger eller alkohol på sin fritid. Har hög frånvaro i form av skolk och/eller umgås i felaktiga kretsar. Vårdnadshavare ska kontaktas/informeras om dessa misstankar. Drogfri skola i Gävle konsulteras i ärendet. En ansökan om stöd och hjälp av minderårig lämnas in antingen av skolan eller Drogfri skola till den sociala myndigheten. Elev vid skolan ertappas med ett innehav, upplevs påverkad eller uppenbart uppträder påverkad av droger eller alkohol på skolan eller under skoltid. Vårdnadshavare skall omgående kontaktas för att komma och hämta sitt barn. Om inte vårdnadshavaren är kontaktbar skall socialtjänstens mottagningsgrupp kontaktas för konsultation. Drogfri skola i Gävle tillkallas för att handha ärendet. De ser till att en anmälan om stöd och hjälp av minderårig enligt SoL 14:1 skyndsamt lämnas in till den sociala myndigheten. Vid misstanke om eventuell överdos/övertoxering skall ambulans tillkallas. Elev ertappas med försäljning eller annat handhavande av droger på skolan eller skoltid. 15

16 16 Polisanmälan görs. Vårdnadshavare tillkallas av skolan eller polisen. Om inte vårdnadshavaren är kontaktbar skall socialtjänstens mottagningsgrupp kontaktas för konsultation. En anmälan om stöd och hjälp av minderårig lämnas in till den sociala myndigheten enligt SoL 14:1. Vid misstanke om att obehöriga personer vistas på skolan i avsikt att försälja, leverera eller på annat sätt handhar droger eller alkohol på skolan. Polis tillkallas omgående. Vid misstanke om att personal på skolan är inblandad i försäljning eller leverans av droger eller alkohol till skolans elever.. Rektor gör polisanmälan och i avvaktan på utredning avstänger den misstänkte från sin tjänst. Kontaktinformation Drogfri skola Annika Molander Angelica Persson Socialtjänstens mottagningsgrupp Polisen eller 112 Detta klassar vi som droger. Narkotika Dopningsmedel Narkotikaklassade läkemedel Sniffning GHB och liknande 16

17 17 Bilaga 2 Anmälningsskyldighet Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälsooch sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. 17

18 18 Bilaga 3 Policy - hur vi på Brynäs Nynäs skolenhet hanterar anmälningar till socialtjänsten SoL 14:1 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälsooch sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Vem anmäler I första hand skall varje anställd på skolenheten informera rektor eller biträdande rektor om sin oro eller misstankar kring eleven. Berörd rektor skriver på och lämnar in anmälan. I andra hand bör en konsultation ske med personal från elevhälsan. Skolsocionom eller skolsyster som hjälper till att formulera och skriva på eventuell anmälan. I tredje hand är det alltid den enskildes ansvar att vid kvarstående oro informera och göra en anmälan till berörd socialtjänst. Denna skyldighet kvarstår även ifall personal vid information till berörd rektor eller personal från elevhälsan inte fått medhåll kring denna oro. 18

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 MÅL mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, ungdomar, vuxna och elever Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland barn

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 1. Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan(2006:67) säger att den som ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är:

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Mobbningsplan för Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Agneta Svanberg rektor Tel: 0455-618601 Anna Isberg administratör Tel: 0455-618603 Tina Åkesson skolsköterska Tel: 0455-618600 Thea Lundberg lärare

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Detta är vårt gemensamma

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

1 April 2006 kom en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. (2006:67)

1 April 2006 kom en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. (2006:67) Likabehandlingsplan Läsåret 2015-2016 gällande I Ur och Skur Skabersjöskolan förskola, skola och fritidshem I Ur och Skur Ekomyran förskola I Ur och Skur Linsbo förskola 1 April 2006 kom en ny lag om förbud

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Styrande dokument för verksamheten på Campeon Frigymnasium är: o Skollagen, SFS 2010:800 o Läroplan för de frivilliga

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer