Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan"

Transkript

1 Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

2 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition av kränkande behandling sid 5 Främjande och förebyggande arbete sid 6 - Främjande insatser sid 6 - Förebyggande åtgärder sid 7 Upptäcka, utreda och åtgärda mobbning eller annan kränkande behandling sid 8 Särskilda satsningar sid 9 - Stenebergsskolan sid 9 Upptäckt av mobbning eller annan kränkande behandling sid 10 Samtalsmodell sid 12 Bilagor Drogpolicy Bilaga 1 Anmälningsskyldighet Bilaga 2 Policy anmälningar till socialtjänsten Bilaga3 Anmälningsblankett DO Bilaga 4 Dokumentationsformulär Bilaga 5 Uppföljningsformulär Bilaga 6 Trivselenkät Bilaga 7 2

3 3 Vår vision Ett av skolenhetens viktigaste mål är att alla ska känna sig välkomna och uppskattade på sin skola. Alla våra elever ska känna sig trygga, bli sedda och lyssnade på. All form av kränkande behandling och diskriminering skall förebyggas och upptäckt sådan skall genast uppmärksammas och åtgärdas. Denna likabehandlingsplan är utformat i samråd med representanter för olika personalgrupper i skolan. Programmet har även sin utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling (SKOLFS 2009:38). All personal kommer att få ett exemplar av likabehandlingsplanen. I samband med läsårsstarten informeras elever och föräldrar om planens huvudinnehåll och vid varje utvecklingssamtalet skall den finnas som en naturlig del i samtalet med vårdnadshavarna och eleven. Det demokratiska uppdraget ska utgöra grunden för all verksamhet. All planering, alla aktiviteter och utvärderingar skall genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Det demokratiska uppdraget, som är formulerat i skollagen, läroplaner och kursplaner, består av olika delar: Att främja elevernas lärande om demokrati och värdegrund. Att verka i demokratiska arbetsformer där elever, personal och föräldrar har inflytande och är delaktiga. Att förankra de demokratiska värdena, värdegrunden, i syfte att utveckla demokratiska samhälsmedborgare. Att motverka alla former av kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling omfattar alla på skolan och är framför allt alla vuxnas ansvar. Men elevernas deltagande i arbetet är viktigt för att nå målen om en skolenhet där kränkningar och diskriminering inte förekommer. Alla synpunkter på denna handlingsplan emottages tacksamt och kommer att beaktas vid den årliga utvärderingen. Synpunkter kan lämnas till rektorer eller andra representanter för elevhälsan på skolan. Övergripande ansvar för att följande genomförs har rektor. Dock kan delar av genomförandeansvaret delegeras till annan person såsom biträdande rektorer och övrig personal. Gävle 1 juni 2011 Kurt Hjalmarsson Rektor 3

4 4 Våra styrdokument Skollagen (2010:800) framhåller att all verksamhet i skolan ska ha sin grund i demokratiska värden och Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (1 kap. 5 ) Lgr 11 slår fast att personalen i skolan har en viktig uppgift att leva upp till och förankra hos eleverna de grundläggande värden som samhället vilar på: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Vidare poängterar Lgr 11 att: Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete. Enligt AML (arbetsmiljölagen) 1977: kap. 3 likställs elever med vanliga arbetstagare. AFS 1993: anger vidare att det ska finnas rutiner i att fånga upp signaler och åtgärda vid kränkande särbehandling. Diskrimineringslagen (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 4

5 5 Ur Barnkonventionen Inget barn får diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller liknande skäl. (art. 2) Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. (art. 3) Barn och unga ska ges möjlighet att utvecklas i sin takt och utifrån egna förutsättningar. (art. 6) Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem. (art. 12) Definition av kränkande behandling och mobbing I AFS (arbetsmiljöförordningen) 1993:17 1 definierar kränkande särbehandling som återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare Skolverkets allmänna råd definierar kränkande behandling som att någon eller några i ord eller handling kränker den grundläggande principen om alla människors lika värde. En kränkning kan utföras av en eller flera personer och riktas till en eller flera Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar kan vara: text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms, eller annan social media). psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning). verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög). fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar). Vidare definieras följande begrepp: Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån sju olika grunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Diskriminering används också som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom t.ex. sina strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. Sexuella trakasserier avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Mot bakgrund av en 5

6 sådan uppfattning ses vissa folkgrupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Homofobi avser motvilja mot eller förakt för homo-, bi- eller transsexualitet. Det ligger på Skolledningens ansvar att ovanstående begrepp görs kända bland alla anställda och på skolan. Det åligger samtlig personal att ansvara för att ovanstående begrepp görs kända bland eleverna på skolenheten. Del av undervisningstid skall vikas åt att samtala och diskutera innebörden av begreppen. 6 Främjande insatser Främjande och förebyggande arbete Skolans verksamhet och organisation skall utformas så att det befrämjar goda relationer och en trygg skolmiljö för eleverna. Den utmärks av värme, intresse och engagemang från de vuxna.. En god skolmiljö utmärks av tydliga gränser mot icke önskvärda beteenden. Skolan har i samarbete med elevråd utverkat ordningsregler som finns uppsatta i korridor och elevuppehållsrum. Det främjande arbetet omfattar alla former av kränkande behandling. Det skall vara långsiktigt och omfatta såväl individ, grupp och skolnivå. Personal, elever och föräldrar skall återkommande ges möjligheter att samtala och reflektera kring förhållningssätt, värderingar, normer och relationer. Detta sker vid föräldramöten, utvecklingssamtal och speciella tillfällen som t.ex. öppet hus dagar. Det främjande arbetet baseras på kunskap om elevernas trivsel, inflytande och förekomst av kränkande behandling. Denna kunskap inhämtas vid utvecklingssamtal, via elevenkäter etc. All pedagogisk verksamhet skall genomsyras av en medvetenhet att förebygga alla former av kränkningar. (Ett exempel på detta kan vara att pedagogen bestämmer vart och med vem varje elev skall sitta i klassrummet). Skolledningen har ansvaret att se till att all personal får en kontinuerlig uppdatering i de senaste forskningsrönen och metoder att jobba mot diskriminering och andra kränkande förhållningssätt bland elever och vuxna på skolan. Skolan ska ha rutiner för hur samarbetet skall se ut med andra berörda myndigheter och organisationer såsom socialtjänst och polis. Se bilaga 1 och 2. Under augusti månad ska klasslärare och mentorer förtydliga begreppen kring de sju diskrimineringsgrunderna för sina elever. Samtal om hela planens intentioner kring mobbning och annan kränkande behandling skall också föras i elevgruppen och synpunkter dokumenteras. 6

7 7 Skolan samarbetar med fritidsgården Brynjan. Detta samarbete innebär bla. att det finns en extra vuxen i korridoren som är tillgänglig för eleverna. Förebyggande åtgärder Personalens delaktighet samt förankring av plan Under en planeringsdag vid terminsstart i augusti aktualiseras den årligt uppdaterade planen. Lärarna har mentorstid en gång per vecka med sina elevgrupper. Rastvärdar finns i korridor och matsal enligt uppgjort schema. Databaserad närvarokontroll genomförs vid varje lektion. Avvikande närvaro rapporteras hem och upprepad sådan till elevhälsoteamet. Kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds alla i trygghetsteamet. Fältassistent finns anställd med uppgift att verka i korridorer och annan uppsökande verksamhet. Vårdnadshavarnas delaktighet Vid höstens första föräldramöte ska klasslärare och mentorer förtydliga begreppen kränkande behandling, diskriminering och mobbing för föräldrarna. Samtal om hela planens intentioner skall också föras och synpunkter dokumenteras. Information om handlingsplanen skall finnas tillgänglig på elevens modersmål Samarbete finns mellan skolan och kyrkan/muslimska församlingen. Elevers delaktighet Ett aktivt elevråd väjs varje läsår och sammanträder regelbundet. Minst ett valt elevskyddsombud deltar i skyddsronder och samverkar även på andra sätt kring elevernas arbetsmiljö. Elevrådet deltar i den årliga utvärderingen av planen. Elevenkät genomförs under höstterminen. Se bilaga 7. Sammanställning av elev- och föräldrasynpunkter samt en utvärdering av enkätsvar lämnas in till representant för EHT. Utvärdering Likabehandlingsplanens alla delar utvärderas kontinuerligt under hela läsåret men skall senast 31 maj vara klar. Förändringar börjar gälla från och med starten av HT kommande läsår. Såväl elevråd som de olika personalkategorierna som finns på skolenheten skall beredas möjlighet att på ett aktivt sätt påverka innehållet i planen inför den årliga utvärderingen. Ansvar för att utvärdering sker är rektor eller i förkommande fall biträdande rektor i samarbete med skolsocionom. 7

8 8 Upptäcka, utreda och åtgärda - mobbning eller annan kränkande behandling Rutiner ska finnas för att tidigt upptäcka kränkningar, t.ex. genom kartläggningar, enkäter och kontinuerliga samtal med elever och vårdnadshavare i utvecklingssamtal om elevernas skolsituation. Skolan ska ha ett Tryggetsteam som träffas regelbundet för att jobba med och utvärdera det kränkningsförebyggande arbetet. Rastvärdar finns ute enligt schema för att garantera en god uppsikt av vuxna även utanför klassrummet. Vuxna äter tillsammans med eleverna i skolmatsalen. EHT har ett protokollfört sammanträde regelbundet och följer på så sätt upp alla aktiva elevärenden. Här tas beslut om ev. polis och/eller anmälningar till socialtjänsten eller att kalla föräldrar till EVK/EVM. Om personal misstänks för kränkning av en elev ska rektor ansvara för att utredning genomförs. Så snart personal på skolan får kännedom om att kränkningar har eller kan ha inträffat skall uppgifterna utredas. Utredningen skall alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Den utsattes subjektiva upplevelse av det inträffade är utgångspunkten för en bedömning av och utredning kring vad som hänt. Vårdnadshavare till elever som är inblandade bör informeras skyndsamt. Den drabbades vårdnadshavare inom två dagar och de övriga inblandade inom en vecka. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. Vid varje enskilt fall ska en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och om t.ex. en anmälan till socialtjänsten skall göras (om ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp eller skydd). Om handlingen kan rubriceras som brottslig bör den anmälas till polisen. Har handlingen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa skall Arbetsmiljöverket underrättas. Handlingsmodellen i detta dokument skall användas när misstänkt kränkning uppstått. Åtgärder skall grundas på utredning av vad som skett i det enskilda fallet och skall riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den/de som utövat kränkningen. Ett individuellt åtgärdsprogram ska upprättas. Varje åtgärd ska dokumenteras, följas upp, utvärderas samt arkiveras. Utifrån de enskilda fallen bör alltid överväganden göras om åtgärder också bör vidtas i syfte att förändra förhållanden på individ-, grupp- och skolnivå. (I akuta lägen sära på vissa elever genom att placera dem i olika grupper, flytta en elev som kränker från den egna skolan till en annan skola för att garantera andra elevers trygghet). Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att klara upp en situation ska hjälp tas in utifrån. 8

9 9 Särskilda satsningar läsåret 2011/2012 Läsåret satsar vi på följande aktiviteter på Stenebergsskolan Nya BIG:are skall utbildas och organiseras. BIGs uppgifter är att arbeta förebyggande med trivsel och trygghet på skolan. En trivselenkät ska genomföras under höstterminen för att kartlägga om kränkande behandling och diskriminering förekommer. Vid höstterminens trivselenkät skall även en kartläggning ske var på skolan eleverna känner sig minst trygga. Vid föräldramöten under höstterminen skall information lämnas ut hur det kränkningsförebyggande arbetet sker på skolan. Stenebergsolympiaden återinförs 9

10 10 Upptäckt av mobbning eller annan kränkande behandling Varje representant för skolan som får veta eller tar del av information som kan tyda på att en elev är utsatt för någon form av kränkande behandling är skyldig att snarast se till att den informationen kommer till ansvarig elevvårdspersonal, rektor, kurator, skolsköterska. All upptäckt kränkning skall utredas, behandlas och dokumenteras. Steg 1 Tag fram dokumentationsformuläret. 1. Ansvarig klasslärare eller mentor samlar in uppgifter om kränkningssituationen genom samtal med den kränkta eleven (Enligt bilagd samtalsmodell). Bedöms ärendet var av ringa art tar klasslärare/mentorn enskilda samtal med berörda parter om att kränkningen skall upphöra samt om hur och när elevernas vårdnadshavare skall informeras. 2. Om kränkningen är grövre art eller att det visar det sig att den kan definieras som mobbning, kan ärendet genast föras över till Steg Uppföljningssamtal ska hållas med berörda parter 1 2 gånger Steg 2 Tag fram dokumentationsformuläret. Ärendet handläggs av på skolans trygghetsteam. 1. Trygghetsteamet samlar in information och samtalar med den kränkta eleven. Vårdnadshavare till eleven informeras skyndsamt. 2. Enskilda samtal genomförs med övriga inblandade parter. Avtal skall slutas om att kränkningen skall upphöra från och med nu. Berörda vårdnadshavare skall informeras så fort det är lämpligt. Dock senast inom 1 2 veckor. 3. Uppföljningssamtal skall hållas av ansvarig mentor till berörda parter 3 4 gånger under kommande månad. 4. Vårdnadshavare meddelas om och när ett ärende avslutas. 5. Upphör inte kränkningen överförs ärendet till steg 3. 10

11 11 Steg 3 Tag fram elevens individuella åtgärdsprogram. Ärendet överlämnas till berörd rektor som kallar till möte med vårdnadshavare. 1. Vårdnadshavare till kränkt elev, elev samt andra berörda parter kallas till möte. Beslut skall fattas om möjligt, i samråd med vårdnadshavaren om kommande insatser eller åtgärder. 2. Vårdnadshavare till kränkande elev, elev samt andra berörda parter kallas till enskilt möte. (Beslut kan fattas att inte kalla vårdnadshavare och elev till detta möte om starka skäl till detta föreligger). Beslut skall fattas om möjligt, i samråd med vårdnadshavaren om kommande insatser eller åtgärder. Överenskommelse skall ske om hur kränkningarna skall hanteras och avslutas. Åtgärdsprogram skall upprättas och följas upp. 3. Kvarstår problemet kallas parterna till nytt möte för beslut om ytterligare åtgärder, t.ex. skolbyte, anmälan till polis eller sociala myndigheter. Beslut kan även fattas utan att kalla vårdnadshavare och elev till möte om starka skäl till detta föreligger. All dokumentation lämnas till rektor/skolsocionom för arkivering så fort ärendet kan anses vara avslutat. Ett uppklarat fall är ett avslutat fall När ett mobbingfall väl är behandlat och avslutat, är det viktigt att kunna lämna det bakom sig. Det innebär t.ex. att om en före detta mobbare vid senare tillfälle bryter mot en annan ordningsregel och blir kallad till samtal skall man inte ta upp den tidigare förseelsen. Undantag kan vara om mobbningen/kränkningen fortsätter mot samma elev eller riktar sig mot en ny elev. Då har mobbaren brutit mot tidigare överenskommelser. 11

12 12 Samtalsmodell - hur man stoppar pågående mobbning/kränkning Generellt sett kan man säga att ju fortare ett ingripande sker, desto lättare är det att stoppa vad som pågår. Det är en enkel men vettig slutsats som vi också måste arbeta efter. Håller mobbningen på för länge, glider de inblandade in i fasta roller som plågare och offer och dessa blir allt svårare att arbeta bort, även om det också naturligtvis går. Beroende på situation kan samtalsledararen välja att vara ensam eller ha en bisittare med sig. Men grundkonceptet är att det bör vara två vuxna närvarande vid samtalet. Samtal med kränkt elev Har kränkningen pågått under en längre tid kan den som utsatts vara mycket misstrogen. Han/hon tror då att vi vuxna har vetat om vad som pågått, men struntat i att ingripa. Är så fallet gäller det att i första hand skapa trygghet och förtroende. Samtala med den utsatte i en trivsam miljö, gärna i hemmet som är elevens tryggaste plats. Detta är extra viktigt om eleven skolvägrar p.g.a. mobbningen. Är någon av föräldrarna hemma får de givetvis vara med under samtalet. Börja gärna med att ställa mjuka frågor om elevens intressen, familj, mm i avsikt att få honom/henne att slappna av. Försök att komma in och se världen genom elevens ögon. Ta reda på historiska faktauppgifter. Börja sedan ställa följande frågor om nuvarande situation. När händer det? Var händer det? Händelseförloppet. Vem gjorde vad? Vad gjorde Du? (En känslig och svår fråga men många gånger nödvändig att ställa). Det är mycket viktigt att få fram detaljer, exakta ordval, tidpunkter, platser mm i utredningsarbetet. Annars kommer mobbaren vid samtalet att märka vi inte vet allt/eller särskilt mycket. Därmed blir det mycket lättare för denne att smita undan sitt ansvar, skylla på andra mm. Använd här planens dokumentationsformulär. Glöm inte att be alla som har deltagit i samtalet att skriva under på formuläret. Samtala en stund om vad den utsatte har för förväntningar och vad denne vill ska hända. Tala om för offret att Du verkligen tänker gå till botten med det här. Klargör också för den utsatta eleven att denne inte på något sätt får försöka ge igen eller provocera mobbaren/mobbarna. Bestäm ny tid för uppföljningssamtal ca: en vecka senare. 12

13 13 Samtal med misstänkt utövare Gör en bedömning utifrån varje enskilt fall om vem av de misstänkta utövarna av kränkningen som skall samtalas med först. Även här gäller det att försöka skapa trygghet. Det bör dock finnas ett mått av överraskning i tid och innehåll vid dessa samtal, så att de misstänkta utövarna inte hinner prata ihop sig. Använd dokumentationsformuläret även i detta samtal. Ledaren och efterföljarna vet vad de har gjort och kan vara oroliga och ängsliga. Undvik att lägga några moraliska aspekter på det som hänt då det lätt leder till ett aggressivt försvarsbeteende. Frågan varför, bör också undvikas, då den oftast är mycket svår att svara på och lätt låser samtalet. Tala om vad du fått reda på. Använd samma språk och fraser som du fått av den utsatte: - Jag har hört att Du kallar XX för bög, att Du säger att XX pissar i sängen osv. Stämmer detta? Börjar ledaren slingra sig och skyller på andra, så avbryt och påpeka att här handlar det om honom/henne och ingen annan. Han/hon måste ta ansvar för sina handlingar. När ledaren erkänt, talar du om för honom/henne i klarspråk, utan att moralisera, vad du tycker om mobbning och förtryck av andra. Lägg sedan åter ansvaret på honom/henne genom att fråga: Vad tänker Du göra för att få slut på kränkningen? När tänker Du börja förändringen? Förövaren känner sig naturligtvis osäker på hur han/hon ska agera mot sina medhjälpare efter detta samtal. Därför är det bra att förbereda honom/henne mentalt genom att ställa frågan: Vad ska du nu säga till dina kompisar när du träffar dem? Prata gärna en stund kring denna fråga. Avsluta sedan samtalet med att tala om att du och alla andra aldrig kommer att acceptera att kränkningarna fortsätter och att vi kommer att övervaka honom/henne och eventuella medhjälpare så att de verkligen upphör med mobbningen. Uppmana också eleven att själv berätta hemma om det som inträffat, då principen från skolans sida bör vara att alltid meddela hemmet om inträffade mobbningssituationer (vissa avvikelser från denna princip bör få förekomma beroende på allvarligetsgrad och frekvens). Under steg 1. gör det ingenting om informationen till hemmet tar en vecka / några dagar, just för att ge eleven en chans att ta ansvar och reda ut situationen. Det är roligare att ringa hem och säga att någons barn har varit duktigt och rett ut en besvärlig situation som han/hon satt sig i, än att bara komma med nyheten om att barnet är en mobbare. Låt eleven skriva under överenskommelsen i dokumentationsformuläret. Förklara för eleven att han/hon nu inte får prata med andra elever om vad som sagts i samtalet. Glöm inte att avtala om en ny tid för en uppföljning om hur det gått. 13

14 14 Uppföljningssamtal Skall ske inom en vecka med 1. Den utsatte eleven 2. Utövaren 3. Medhjälparna Frågor som skall besvaras är: Har mobbningen upphört? Godkänn inga tveksamma svar. Hur känns det nu? Vad kan bli bättre? Var det svårt att sluta? (Till utövarna) Har nu mobbningen upphört får ledaren och medhjälparna ett gemensamt uppdrag: Du säger: Ni har gemensamt medverkat till att XX står utanför klassgemenskapen. Därför är det ert ansvar att få in honom/henne i den igen. Hur ska Ni göra för att få honom/henne att känna sig välkommen och accepterad igen? Låt dem komma med ett antal förslag och hur de ska genomföra dem. Uppmuntra dem och beröm dem för att de inser allvaret och tar sitt ansvar. Men poängtera att ni kommer att fortsätta övervakningen. Om mobbningen fortsätter vidtar nästa steg enligt mobbningsplanen. 14

15 15 Bilaga 1 Drogpolicy Brynäs-Nynäs skolenhet I detta skolområde arbetar vi för att ha en helt drogfri miljö. Därför är det inte tillåtet, i enlighet med övrig Svensk lagstiftning att inneha, sälja eller på något sätt använda droger på skolan, under skoltid eller fritid. Det är inte heller tillåtet att dricka eller vara påverkad av alkohol eller andra droger på skolan eller under skoltid. Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från narkotika. Enligt skollagen skall skolan motverka missbruk av narkotika. Arbetsmiljölagen ( 3 kap.) föreskriver att skolan skall ha en bra arbetsmiljö och är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, bl.a. orsakat av narkotika och alkohol. Enligt socialtjänstlagen har skolan skyldighet att göra en anmälan om stöd och hjälp av minderårig enligt SoL 14:1 *2 till socialtjänsten om en elev använder eller misstänks använda alkohol, narkotika eller andra droger. Åtgärd vid misstanke Elev vid skolan misstänks för att använda sig utav droger eller alkohol på sin fritid. Har hög frånvaro i form av skolk och/eller umgås i felaktiga kretsar. Vårdnadshavare ska kontaktas/informeras om dessa misstankar. Drogfri skola i Gävle konsulteras i ärendet. En ansökan om stöd och hjälp av minderårig lämnas in antingen av skolan eller Drogfri skola till den sociala myndigheten. Elev vid skolan ertappas med ett innehav, upplevs påverkad eller uppenbart uppträder påverkad av droger eller alkohol på skolan eller under skoltid. Vårdnadshavare skall omgående kontaktas för att komma och hämta sitt barn. Om inte vårdnadshavaren är kontaktbar skall socialtjänstens mottagningsgrupp kontaktas för konsultation. Drogfri skola i Gävle tillkallas för att handha ärendet. De ser till att en anmälan om stöd och hjälp av minderårig enligt SoL 14:1 skyndsamt lämnas in till den sociala myndigheten. Vid misstanke om eventuell överdos/övertoxering skall ambulans tillkallas. Elev ertappas med försäljning eller annat handhavande av droger på skolan eller skoltid. 15

16 16 Polisanmälan görs. Vårdnadshavare tillkallas av skolan eller polisen. Om inte vårdnadshavaren är kontaktbar skall socialtjänstens mottagningsgrupp kontaktas för konsultation. En anmälan om stöd och hjälp av minderårig lämnas in till den sociala myndigheten enligt SoL 14:1. Vid misstanke om att obehöriga personer vistas på skolan i avsikt att försälja, leverera eller på annat sätt handhar droger eller alkohol på skolan. Polis tillkallas omgående. Vid misstanke om att personal på skolan är inblandad i försäljning eller leverans av droger eller alkohol till skolans elever.. Rektor gör polisanmälan och i avvaktan på utredning avstänger den misstänkte från sin tjänst. Kontaktinformation Drogfri skola Annika Molander Angelica Persson Socialtjänstens mottagningsgrupp Polisen eller 112 Detta klassar vi som droger. Narkotika Dopningsmedel Narkotikaklassade läkemedel Sniffning GHB och liknande 16

17 17 Bilaga 2 Anmälningsskyldighet Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälsooch sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. 17

18 18 Bilaga 3 Policy - hur vi på Brynäs Nynäs skolenhet hanterar anmälningar till socialtjänsten SoL 14:1 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälsooch sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Vem anmäler I första hand skall varje anställd på skolenheten informera rektor eller biträdande rektor om sin oro eller misstankar kring eleven. Berörd rektor skriver på och lämnar in anmälan. I andra hand bör en konsultation ske med personal från elevhälsan. Skolsocionom eller skolsyster som hjälper till att formulera och skriva på eventuell anmälan. I tredje hand är det alltid den enskildes ansvar att vid kvarstående oro informera och göra en anmälan till berörd socialtjänst. Denna skyldighet kvarstår även ifall personal vid information till berörd rektor eller personal från elevhälsan inte fått medhåll kring denna oro. 18

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för grundskola, grundsärskola, fritidshem och grundsärskolans fritidshem på Brynässkolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för grundskola, grundsärskola, fritidshem och grundsärskolans fritidshem på Brynässkolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för grundskola, grundsärskola, fritidshem och grundsärskolans fritidshem på Brynässkolan 2014/2015 Vallback rektorsområde Gävle Kommun 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Resursskolan

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Resursskolan Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Resursskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition av kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst. Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever.

Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst. Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever. Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever. LIKABEHANDLINGSPLAN Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Likabehandlingsplan för Eksjö gymnasium justerad 060829 Definitioner av nyckelbegrepp Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skultuna Kommundelstjänst Persboskolan Daniel Holmvin 2013-05-14 och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål att alla skolans elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Trygghetsplan. Alsalamskolan i Örebro. Främjande förebyggande åtgärdande Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro

Trygghetsplan. Alsalamskolan i Örebro. Främjande förebyggande åtgärdande Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro Trygghetsplan Främjande förebyggande åtgärdande Alsalamskolan i Örebro 2016-2017 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro Trygghetsplan 2016-2017 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

DET DU GÖR, SPELAR ROLL

DET DU GÖR, SPELAR ROLL DET DU GÖR, SPELAR ROLL Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2009-2010 inom Bagarmossen Brotorps skolor Bakgrund Bagarmossen Brotorps likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Dansäterskolan

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Dansäterskolan Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Dansäterskolan En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan Gäller för lå 07/08

Likabehandlingsplan Gäller för lå 07/08 Likabehandlingsplan 2007-06-29 Gäller för lå 07/08 1 Grevhagsskolans vision och värdegrund Likabehandlingsplan Vi vill känna trygghet och livsglädje, visa medmänsklighet och vetgirighet, därför ställer

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Gläntans förskola 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Gläntans förskola 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gläntans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan 5 6 Utvärdering

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Jordstjärnan Detta är

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Hylte gymnasium

Plan mot kränkande behandling Hylte gymnasium Plan mot kränkande behandling Hylte gymnasium Upprättat VT 2012 Inledning Demokratiska värderingar ska utgöra grunden för all verksamhet på gymnasiet. Skolans miljö ska vara trygg och alla elever ska behandlas

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling SEGERSTASKOLAN Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling SEGERSTASKOLAN Behandla andra som du själv vill bli behandlad Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling SEGERSTASKOLAN 2016 Behandla andra som du själv vill bli behandlad Postadress: Knivsta kommun, Segerstaskolan 741 75 KNIVSTA Besöksadress:

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan Läsåret 2009-2010 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-13874 Organisationsnr

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA 2 Planen antagen 2010-11-01 och gäller till 2011-11-01 Innehållsförteckning: Utvärdering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 MÅL mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, ungdomar, vuxna och elever Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland barn

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Augusti 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

PERSBOSKOLAN. Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

PERSBOSKOLAN. Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. VÄSTERÅS STAD Rev. 2010-05-10 Persboskolan, Skultuna Rektor, Daniel Holstensson PERSBOSKOLAN Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HYLTEBYGDENS LÄRCENTRUM LÄSÅRET 2016/2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HYLTEBYGDENS LÄRCENTRUM LÄSÅRET 2016/2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HYLTEBYGDENS LÄRCENTRUM LÄSÅRET 2016/2017 Planen utgår från lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling, enligt 6 kap. skollag 2010:800 samt kommunens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal Stora Vallaskolan 2008 LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal avsedd att FRÄMJA barns och elevers lika rättigheter FÖREBYGGA och FÖRHINDRA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet

Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet Alla barn ska ha möjlighet till en glädjefylld och trygg tid i vår verksamhet där de ska känna tillit till oss vuxna och till varandra. Därför accepterar vi

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

LJUNGSBACKENSKOLAN. Likabehandlingsplan för år F-6

LJUNGSBACKENSKOLAN. Likabehandlingsplan för år F-6 LJUNGSBACKENSKOLAN Likabehandlingsplan för år F-6 1. Deklaration - värdegrund För att alla på Ljungsbackenskolan ska trivas och må bra arbetar vi utifrån följande värdegrund: Alla människor är lika mycket

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Fågelås skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fågelås skola Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Upprättad: Hösten 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Fritidshemmet och 5-årsverksamheten i Bredöl Dokumenttyp Fastställd Plan Av Utbildningsnämnden 2016-12-05, 60 Detta dokument

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer