Alkohol och. narkotika politik, vhrd bch dilemman. En konferens i Goteb org 12-1,3 aprtl 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkohol och. narkotika politik, vhrd bch dilemman. En konferens i Goteb org 12-1,3 aprtl 1999"

Transkript

1 Alkohol och narkotika politik, vhrd bch dilemman En konferens i Goteb org 12-1,3 aprtl 1999 Centralforbundet for socialt arbete Svenska Kommunforbundet Socialstyrelsen Socialvetenskapliga forskningsridet 1999

2 Att v rrda unga missbrukare Fil.dr. Bengt Svensson Socialhogskolan, Lunds Universitet Narkotikamissbru kan belysas med hjelp av en cirkelfigur som illustrerar hur viktig narkotikan ar for olika anvdndare. I mittcirkeln finns de vars liv fullstindigt domineras av narkotika. De ir pundare, jonkare och andra som ir narkotikavarldarnas traditionsbirare,idr ut hur narkotika kan anvindas, formedlar eller siljer narkotika och visar pi illegala forsorjningsmonster (Svensson 1996).I cirklarna som foljer har narkotikan allt mindre betydelse. I periferin finns de som anvdnder narkotika sporadiskt. Behandlingsinterventionerna ser helt olika ut beroende pi vilken plats narkotikan har i mlnniskors liv. Mer om detta ldngre fram. Varfor borjar ungdomar anvdnda rusmedel? Ett visst mitt av risktagande hor ungdomsi.ren till, eftersom det ir en tid di man prcivar nya upplevelser (Plant 1992). Men bakom bide legalt och illegalt drogbruk finns minga andra faktorer, i vixlande kombinationer. Olika minniskor piverkas av olika faktorer vid olika tidpunkter i livet. Fazey (1977) gor en uppdelning i individuella faktorer, omgivningsfaktorer och konstitutionella faktorer som i piverkar drogmcinster. r17

3 Individuella faktorer Omgivningsfaktorer Konstitutionella faktorer Personlighet Kcin Oro Stress Maktbehov Aldet Intelligens Psykologisk hilsa Traumatiska livshinderser Predisposition att ta risker Hedonism Sjilvdestruktivitet Nyfikenhet Socio-ekonomisk status Biologiska/genetiska anslag fcir att bruka/missbruka droger Fattigdom Kriminalitet Familjeforhillanden Press frin jimniriga Ideologi/religion Mcijligheter till utbildning Problem i skolan Skolk Drogens tillginglighet Drogens pris Arbetslcishet/ mojligheter till arbete Anomi Alienation Tradition Lagstiftning Historiska faktorer Sammanstlllningen visar de komplexa forhillanden som ligger bakom en individs beslut attborjaanvinda en legal eller illegal drog och i ett senare skede att oka konsumtionen till en missbruksnivi. Den ir en utmaning mot varje forsok att lansera enkla endimensionella forklaringar. Med dessa reservationer som bakgrund kan Indi tvi huvudvagar till narkotikan urskiljas. Awikarkarriarens vdg och den ungdomskulturella vdgen De norska ungdomsforskarna Vestel et ai (1992) skiljer mellan tvi rekryteringsvigar till narkotikamissbruk, awikandekarrilrens vd,g och den ungdomskulturella vigen. En rekryteringsvig ir via en asocial uppvixt (Sarnecki 1990). Karriiren borjar inte med narkotika utan med brottslighet, fortsitter med alkohol, narkotikan kommer forst senare. Det dr inte heller si att de gamla problemen forsvinner nar nya tillkommer. Man slutar inte begi brott ndr man borjar dricka och man slutar inte dricka for att man borjar anvdnda narkotika. Det blir i stillet pilagor av fler och fler problem. Nir de hdr ungdomarna nlr vuxen ilder har minga av dem ocksi allvarliga psykiska problem, sjukdom, arbetsloshet, avsaknad ay bostad, social isolering och fattigdom (^.^.). 118

4 Den andra vigen in till missbruk har sin grund i ungdomskulturella trender. Som flower power pi 6O-talet, punkkulturen pi 8O-talet och rave pi 9Q-talet. Hir kommer drogerna forst, kriminaliteten sedan. Vestel et al (t997) beskriver hur narkotikabruk ras upp av resursstarka, ungdomskulturella eliter som stendigt ar pi jakt efter nya kickar och uttrycksformer. Sedan inspirerar de andra ungdomar, anhiinga,rna, som har eliten som rollmodeller. De som fastnar i ett missbruk har oftare en psykosocial belastning in de som hiller sig till en kontrollerad anvdndning. Ibland vandrar nya moden vidare till vanliga mainstreamwngdotrral men di dr i allminhet eliten redan phvag mot nya utmaningar. I Sverige pekar tillginglig forskning pi att majoriteten av kenda narkotikamissbrukare for nawarande har en awikarbakgrund. I Storbritannien vid slutet av nittiotalet ar bilden en helt annan. Narkotika hiller pl att bli ett normalt inslag i mainstream-toniringars liv. En forskargrupp i nordvistra England foljde under fem ir sjuhundra slumpvis utvalda fjortoniringar och frigade dem om livsstil och drogvanor (Parker 1998). Forskarna konstaterar att narkotika nu ir en del i normaliteten i engelska toniringars liv. Efter fem ir hade 59 procent provat cannabis, 33 procent amfetamin,23 procent LSD, 20 procent ecsrasy, 6 procent heroin. Mellan 20 och 25 procent anvinde narkotika regelbundet. Skillnaderna var smi mellan ungdomar frin olika social bakgrund. Nistan lika minga kvinnor som mdn hade provat narkotika (62 resp. 67), farre kvinnor hade anvd,nt narkotika senaste minaden (28 resp. 45). Parker tillbakavisar tanken pi att droganvindarna generellt skulle ha sirskilda psykologiska bakgrundsfaktorer. Visserligen fanns det en grupp risktagande ungdomar som tidigt rcikte, drack alkohol och skaffade sig sexuella erfarenheter men de allra flesta framstod som mycket vanliga. Parker (et a1.) visar att narkotikan har blivit legitim i ungdomsgruppen under nittiotalet. Att inte prova narkotika ar det awikande beteendet. Det ir forst nir narkotikaanvindningen fir draghjilp av ungdomskulturen som den fir en riktigt stor spridning. Den engelska studien beskriver trender som dven gfur att urskilja inom svensk ungdomskultur - individualism, risktagande, onsk an att prova nya upplevelser och att narkotikabruk undan fcir undan avdramatiseras (Svensson et al 1998). 11,9

5 Missbruk dr svart att upptdcka hos ungdomar Det dr ovanligt att ungdomar i de ligre toniren definieras som missbrukare och dirmed fir vhrd som missbrukare. Bo Vinnerljung och medarbetare genomfor f.n. en aktstudie av ungdomar mellan 13-1,6 ir som 1991 plhorjade nigon form av dygnsvird. Urvalet ar 766 personer, cirka 70 procent av alla i ildersgruppen som placerades i dygnsvird det iret (1 110 personer). 25 procent av de placerade ungdomarna hade nigon form av missbruk noterat i akten. I allminhet rorde det sig om missbruk av alkohol eller narkotika men ocksi sniffning forekom. Av de som placerades pi sirskilda ungdomshem hade 54 procent ett missbruk. Statens institutionsstyrelses siffror for l99b visar att den frimsta placeringsanledningen pi de sirskilda ungdomshemmen var socialt nedbrytande beteende (67 procent), kriminalirct (59 procent) och missbruk (50 procent). Sedan L99L har narkotikaanvindningen <ikat bland ungdom. Skolungdoms-undersokningarna i irskurs nio visar en uppging frin 1,991, (4 procent for bida kcinen) till 1998 (7 procent av flickorna, B procent pojkarna). Femton procent av de pojkar som mcinstrar for virnplikt hade anvint narkotika (Folkhelsoinstitutet, 1998). Ndstan alltid ror det sig om hasch, fi har ett aktuellt missbruk. I den figur med olika cirklar som inledningsvis beskrevs befinner sig dessa ungdomar i periferin. Hur mi.nga ungdomar har ett mer omfattande narkotikamissbruk? Den senaste stora kartliggningen ir UNO-undersokningen frin 1992 (OIsson et ai 1,993). UNO undersoker det runga narkotikamissbruket, definierat som dagligt eller si gorr som dagligt narkotikamissbruk och allt injektionsmissbruk, oavsem frekvens. Av inrapporterade tunga missbrukare var 136 under tjugo ir. Amfetamin, foljt av cannabis, bensodiazepiner och heroin var dominerande preparat i hela gruppen.l Med tanke pi vad vi vet om ' Narkotikamissbrukarna under tjugo ir placeras i andra kategorier. I kategorin "missbruk av tvi eller flera medel, dock ej tungt" finns totalt personer, varav 363 under tjugo ir. Cannabis, f<iljt av amfetamin och bensodiazepiner dominerar. I kategorin "ovrigt missbruk" finns 6 924, varav 758 under tjugo ir. I denna kategori ir cannabis det dominerande preparatet. 120

6 ungdomars narkotikakarriarer si framstir UNO-siffrorna for tungt missbruk som orimligt liga (Bergmark et al 1989, Soderholm Carpelan 1992, Lauritzen et al 1,997). Men narkotikamissbruk ir nigot som pyr under ling tid. Det tar ling tid innan missbruket blir synligt. Berit Andersson (1,991,) har beskrivit hur knarkginget skapar en dold virld for att freda det illegala drogbruket. Ungdomarna drar sig undan till portar, killare och parker, forildrafrialagenheter, anonyma offentliga miljoer. Tillsammans med ginget kan man skolka, rcika hasch, ha roligt, gora aik det man annars inte fir. Man skapar sin egen jargong, sitter barriarer for utomstiende, ingen obehorig sldpps in. Hemlighetsstrategin forefaller av UNO:s siffror att ddma vara framgingsrik - myndigheterna har inte klart for sig vilken omfattning missbruket i verkligheten har. Stora brister i forskningen om vilken vdrd som fungerar bdst Det finns en generell svirigh et att visa vad som ir verksamt i ett behandlingsprogram. Ar det metoden, behandlaren, de andra klienterna eller forhillanden i den samhilleliga omgivningen som har haft storst betydelse for resultatet? Stenstrcim och Soderholm Carpelan (1996) som har gjort en forskningsgenomging av behandling av unga alkohol- och narkotikamissbrukaretar upp bristen pi aktuella nordiska studier och pitalar ocksi svirigheterna med aft dra slutsatser for svenska forhillanden genom att anvinda amerikanska studier. Det finns avsevirda kulturella och socialpolitiska skillnader. De amerikanska studierna rcir oftast vita medelklassungdomar i de ldgre toniren som anvd,nder marijuana eller alkohol. De nordiska studierna handlar diremot om lite ildre ungdomar med omfattande injektionsmissbruk, som fir nigon typ av institutionsvird under ling tid. I forskningsgenomgingen ingir tretton nordiska utvirderingar (varav sex svenska), men endast en av dessa innehiller material som samlats in under nittiotalet och forfattarna pipekar att virden forindrats sedan undersokningarna gjordes. Lite tillspetsat utrryckt - virdresulhr for enskilda behandlingsprogram har karaktiren av firskvara. En sokning i svenska databaser bekraftar att det finns mycket fi aktuella vetenskapliga studier som belyser den svenska ungdomsvirdens resultat. Trots att stora summor liggs pi olika typer av vilr- 121

7 dinsatser for ungdomar saknas en motsvarande satsning p5, att ta reda pi vilka effekter insatserna fhr. Ett undantag ir tvingsvirden dir en omfattande forskning igingsatts genom atr Statens institutionsstyrelse (SIS) delar ut sdrskilda forskningsanslag. De undersokningar som gcirs av den frivilliga virden dr av enklare slag och nir inte universitetsbiblioteken, CAN:s bibliotek eller registreras i databaser. Det kan rcira sig om kortare utvlrderingar av FoUkaraktar, egenutvirderingar och C- eller D-uppsarser pi universitet och hogskolor. Det vore indi onskvirt att dessa undersokningar samlades pi ett sdlle och att abstracts av resuhaten blev tillgdngliga via nitet. Forskningsbaserade rekommendationer om limpliga virdalternativ for ungdomar med narkotikamissbruk kan dirmed endast ges i grova drag. Ett forsta avgcirande giller attvalja rd.rt "omhindertagandenivi", attvaljainsatser som Ir si lite ingripande som mojligt. Placering pi institution eller avgiftningsklinik piskyndar den stdmplingsprocess som ungdomarna er ursatra for (Goldberg 1993, Svensson 1996). Det ar en kostnad for ingripandet som miste vigas upp av de vinster det ger. ofta anvd,nds i narkotikaforskning olika karriirmodeller over missbrukets utveckling. Tre faser brukar finnas med i modellerna som hd,r har kopplats samman med olika l\drar. Det ir en grov indelning med mi,nga undantag, men den kan anvdndas for att gi.tt antydan om hur behandlingsinsatser ska sittas in for olika ilderskategorier.. Experimentfasen ir o Adaptionsfasen 1,6-1,9 ir o Missbruksfasen Lr Den som vandrar vidare i karriiren frin experimentstadie till missbruksstadie forflyttar sig samtidigt in mot mitten i den "anvandarcirkel" som beskrevs inlidningsvis. VArd under experimentfasen Har ar oppenvirdsinsatser tillrickliga om inte andra former av awikande beteende kriver mer omfattande insatser. Det finns en bide teoretiskt och empiriskt grundad logik i Ltgarder som tar fas- 1,22

8 ta pi den unge tillsammans med familjen. I min fdltundersokning (Svensson 1996) Iade jag mirke till att flera av informanterna hade en pitagligt tit kontakt med sina mammor, trots att de for lenge sedan passerat ungdoms Lren.Iakttagels erna f.lr stod i en omfattande norsk undersokning av narkomaner i vird (Lauritzen et al 1,997). Socialarb etare byts ut, men fordldrarna finns kvar. Atgirder som riktar in sig pi forhillandet barn - forilder fir lingsiktig" effekter. Kjell F{ansson (1996) har beskrivit en randomiserad studie med kontrollgrupp frin Lund dar funktionell familjeterapi har varit mycket framgingsrik i behandlingen av unga lagovertrd'dare. Genom behandlingen har den kriminella utvecklingen bromsats, klimatet i familjen har forbettrats och forildrarnahar tagit tillbaka initiativet frin den unge som tidigare dominerat familjen. Christina Andersso n (1,995:1,50) refererar amerikanska erfarenheter frin arbete med ungdomar i riskzon som ofta piborjat ett experimenterande med droger. De program som lyckades hj;ipa ungdomarnatill att borja leva mer socialt accepterat var mer inriktade pi att kompensera faktorer som ledde framtill riskbeteendet Ln mot sjilva beteendet. I programmen ingick bland annat att individen fick kontakt med en engagerad vuxen, att skolsituationen fokuserades, att forildrarna drogs med i aktiviteter kring den unge, att ungdomarnas sociala kompetens fcirbittrades genom olika former av trining. Nir ungdomar ingick i gruppverksamhet var ledarnas personliga egenskaper av betydelse, karismatiska ledare var svira att ersitta. VArd under adaptionsfasen Experimenterandet overgir for en mindre del av ungdomarna i en adaptionsfas (Alksne er ai, t967), en period di de skaffar sig nya vinner, nya kunskaper och kompetenser, bygger upp och prcivar sin bekantskap med den narkomana virlden. Det ir samtidigt en utsatt tid. Nykomlingarna riskerar aft bli lurade, har inte lirt sig att dosera narkotikan utan kan fi skrimmande upplevelser, ger sig in i affarer der de <iverskattar sin fcirmiga (Svensson 1996). Ur virdsynpunkt ar dewa en mycket viktig fas eftersom ungdomarna stir och viger mellan att stanna kvar i tidigare sociala virldar eller definitivt ta steget in i den narkomana virlden (Tunving 1982). Hir ska hjilpen vara lattillgenglig och den ska enligt min 1.23

9 uppfattning vara utformad si att den inte etablerar eller forsdirker en narkomanidentitet. Hir stir dock olika virduppfattningar mot varandra.i tolvstegsprogram ir det centralt att individen ska erkinna sig som narkoman och dirmed anta en narkomanidentitet. Virdinsatser tar fastapi missbruket och ligger liten vikt vid andra forhillanden. Med tanke pi vad vi vet om unga missbrukares bakgrundsforhillanden blir det mirkligt med behandlingsprogram som enbart koncentrerar sig pi drogen. Traditionell ungdomsvird har diremot i allminhet valt att se pi individens hela livssituation dir narkotikan ses som bara ett av minga problem. Hir kan finnas en tendens till att blunda for att narkotikamissbruket kan fungera som motor for hela awikelseprocessen i form av kriminalitet, etablering i en subkultur, problem i skolan, konflikter med forildrar. Ungdomsvirdens sista utpost ir de "sirskilda ungdomshemmen". De kan anvindas fcir att bryta adaptionsstadiets begynnande missbruk. Hur lyckas detta? Claes Levin (1.999) har gjort en utvirdering av ett av dessa, Riby utanfcir Lund. Han har foljt upp ett urval ungdomar (50) som var inskrivna mellan 1, och procent var pojkar, 26 procent flickor. Uppfoljningstiden ir i genomsnitt nio ir for den fcirsta gruppen, tre Lr for den andra. Resultaten dr dystra. 20 procent av pojkarna hade klarat sig bra eller nigorlunda bra. 80 procent diligt eller mycket diligt. Flickorna hade klarat sig bittre med hilften i vardera av huvudkategorierna. Ndstan sjuttio procent missbrukade narkotika efter placeringen. Det ar iler in fore placeringen. Riby harbara lyckats bryta missbrukskarriiren for nlgra fi. Levin framhiller att anstalten herbergerar motstridiga krav. Det gir inte att pi en ging vara en straffande, kontrollerande inrittning och en hjilpande, behandlande och rehabiliterande. Det ir en viktig forklaring till virdens diliga behandlings- och rehabiliterin gsresultat. VArd under missbruksfasen Nir missbruksvirden i borjan av nittiotalet gick frin en tyngdpunkt pi institutionsvird till en dominans av oppenvird si skedde det trots att det saknades kunskaper om oppenvirdens effekter. I stillet grundades svdngningen pi en begynnande skepsis till institutionsvird och ett allt bistrare ekonomiskt klimat. Aven om flera utvirderingar av cippenvird pigir vantar vi fortfarande pi mer omfattande svenska studier. r24

10 Attiotalets stora uwdrdering av institutionell narkomanvird, BAKprojektet kom fram till att inslag av fostran, medlevarskap och en ideologisk behandlingsinriktning, med andra ord en Flasselapedagogik, hade goda behandlingsresultat (Bergmark et al 1989). En ittairsuppfoljning visade dock att skillnaderna mellan olika behandlingsinriktningar hade utjimnats over tiden (Bergmark et al 1996). 70 procent av de gamla Hasselaeleverna hade iterfallit i brott, vilket indikerar en iterging dll tidigare livsstilar. Svirigheterna fortsitter senare i livet for minga av klienterna. Aven efter flera hr av drogfrihet si finns mojligheten att itewanda till narkotikavarldarna (Svensson 1996). Kontaktniten finns ofta kvar liksom kompetensen som narkoman och kriminell. Oavsett arbetslosheten i samhillet finns det alltid plats for en kriminell till. Forskarna i BAK-proj ektet framhille r att fr amgin gsrik behandlin g krdver en personlig terapeutisk relation mellan behandlare och klient. Klienterna behover en trovirdig forklaring till sina problem och besked om vad de kan gora it dem. Behandlingen ska innehilla en ritual, handlingar som utfors av behandlarentillsammans med klienten. Klienten behover ocksi under behandlingsprocessen kunna se positiva forendringar (Socialstyrelsen PM 1983:3). Mats Fridell (1998) har gjort en omfattande genomging av svensk och utlindsk forskning om behandling av tunga narkotikamissbrukare. Han understryker afi bra behandling prdglas av en massiv piverkan, hog struktur, tydlighet och kvalitet. Behandling av narkotikamissbrukare fcirutsitter att sjilva missbruket alltid farblir i fokus dven om forbettringen okar med okande antal interventioner. Fridell argumenterar oclcsi emor de allt kortare virdtiderna. Behandling kortare tid in tre mi.nader - oppen- eller slutenvird - tycks generellt vara verkningslos for tunga narkotikamissbrukare. Narkotikamissbrukare forbettras i sivdl oppen- som slutenvird med okande tid i behandling. Goldberg (1993) varnar fcir de risker som dr forknippade med intensiva behandlingsmodeller dar personalen har stor makt <iver unga narkotikamissbrukare. Kristiansen (1.992) betonar vikten av en individualiserad institutionsvird med tita, omsesidiga relationer mellan personal och klienter. Ocksi Fridell (1996) rar upp vikten av ett institutionsklimat som innebir att klienten bemots med virme och respekt. r25

11 Stenstrcims och Soderholm Carpelans (1996) tidigare nimnda forskningsgenomging visar lven den aff lengre tid i behandling okar sannolikheten fdr ett lyckat behandlingsresultat. Har kan selektionsfaktorer spela in - de mest motiverade klienterna stannar lingst. Kvinnorna har i flera underscikningar signifikant blttre resultat in minnen. Minga av de unga missbrukarna har olika typer av psykiska problem som kriver individualiserade program. For dessa dr i allminhet inte behandling i kollektiv en limplig metod. I ett tidigare arbete beskriver Soderholm Carpelan (1.992) Maria ungdomsenhets arbete med unga narkotikamissbrukare under ittiotalet. Hon konstaterar att en strukturerad oppenvird fungerar bra for ungdomar med ett fungerande socialt nitverk, men inte ir tillricklig for socialt utslagna ungdomar. LVM-vArden Nir den svenska tvingslagstiftningen for vuxna missbrukare, LVM, utvidgades 1988 si var ett huvudargument att man med tvingets hjelp skulle kunna bryta ett missbruk innan det hade gett de skador som den tidigare lagstiftningen krivde fcir att medge tving. Hur har det gitt? Ar tvinget en vig aft f6rkorta missbrukskarriiren for yngre vuxna missbrukare? Sedan borjan av 1,997 hiller j^g pe, med en etnografisk undersokning av LVM-virden pi Hikanstorp (som riktar sig till unga manliga missbrukare) och Lunden (som har samma kategori kvinnliga, men ocksi med en specialisering pi psykiska storningar). Hir folj er nl,gr a p relimini r a iakttagels er: o For minnen pi Hikanstorp finns heroin med i missbruksbilden for 8Z procent, for Lundenkvinnorna frir knappt 50 procent. De som fitt LVM ir en selekterad grupp missbrukare, ofta med antingen en snabb rutschbana utfor socialt och/eller med upprepade <iverdoser och tidigare misslyckade frivilliga virdtillfdllen. Missbruket ar en del i en livsstil. Minnen har oftast en omfattande kriminalitet som foregitt heroindebuten. Vdgen till heroinmissbruk har gitt via en period av bruk. Kvinnornahar ofta fcirsorjt sig genom.prostitution. Minga har en historia av sexuella och andra <ivergrepp och har psykiska problem. For bide min och kvinnor med psykiska problem tycks narkotikan fungera som en sjilvmedicinering. 126

12 . Precis som andra forskare har jagkunnat se att tvingsvird gor att klienten kinner sig krinkt och utvecklar ett motstind. Pi Hekanstorp yttrar detta sig bl.a. som att 85 procent av klienternarymmer nigon ging. Men det finns ocksi hos klienterna ndstan alltid ett intress e afifehjelp att sluta missbruka, en cinskan om ett drogfritt liv. De forsta veckornas vird som domineras av avgiftning och fysisk och psykisk iterhimtning har en ganska stor legitimitet hos majoriteten av klienterna. Ett sex minaders tvingsomhindertagande ir det ddremot mycket fi som accepterar. Klienterna beskriver virden som i huvudsak en passiv forvaring. o Nistan alla provar frivillig vird, men ofta avbryts denna i fortid antingen under LVM-tiden eller strax efter. Det som fungerar bist ir placeringar i familjevird f<ir vuxna.. Problemen med tvingsvird ligger inte hos personalen - i det ar jag overens med klienterna - utan i virdformens inbyggda motsittningar. Att sluta med ett missbruk som ir en del i en livsstil krdver att klienten utvecklar en milmedvetenhet och beslutskompetens som stir i direkt strid med det omyndigforklarande som tvingsomhindertagandet innebir. Tvingsvird ar en kostsam och problematisk virdform som inte kan ha annat ir marginell betydelse i det totala utbudet av virdinsatser. Det finns behov av nyamodeller. Bland annat klientorganisationen RFHL har foreslagit att man provar ett kortare s.k. homeriskt tving, att klienten gir med pi att hillas kvar i en minad, ddrefter garanteras frivillig vird om hanlhon onskar eller sldpps ut. Beteckningen homeriskt tving knyter an till Odysseus som lit binda sig vid masten nir hans skepp passerade sirenerna fcir att kunna motsti deras sing, som lockat minga sjofarande i fordirvet. Hans besittningsmdn hade vax i oronen och horde vare sig den ljuvliga singen eller Odysseus entrdgna befallningar att sldppa honom loss och styra kursen mot sirenerna. Finns det underlag for ett sidant tving? Enklast kan man f5, reda pi detm genom att gl ut och frhga narkomanerna! Krympande vardresurser De ekonomiska nedskirningarna inom barnomsorg, skolor, fritidsverksamhet innebir att samhillets skyddsnit for barn och ungdomar forsvagas samtidigt som arbetslosheten riskerar att permanent stilla stora grupper ungdomar utanfcir arbetsmarknaden. Detta 1,27

13 medfor okad risk for narkotikamissbruk. Nedskirningarna inom missbruksvirden har inneburit att dven verksamheter som vi vet har goda resultat liggs ner eller forsvagas. I dagsliget (april 1999) finns inom Malmo-Lund-regionen tio avgiftningsplatser som flera tusen narkomaner ska konkurera om. Metadonprogrammet i Malmo har en vintetid pi tvi hr.i Lund har programmet intagningsstopp och fyrtio pi vintelista. En huvudparoll i svensk narkotikapolitik dr att det ska vara svirt att knarka. Det tycks numera ocksi vara svirt att fl hjalp att sluta knarka. Det ir ett mirkligt och oetiskt forhillande med tanke pi att det egna narkotikaintaget enligt lagstiftningen innebar en brottslig handling. Den som vill ha hjelp att sluta vara kriminell fir vackert vanta. Den svenska narkotikapolitiska modellen med sina tre ben, prevention, kontroll och behandling ar i obalans. Referenser Alksne, H, 6. Lieberman, L 6c Brill, L,1.967, A Conceptual Model of the Life Cycle of Addiction, International Jowrnal of tbe Ad diction s 2(2), 221,40. Anderssoo, B, , Att farstd drogmissbruk, Lund: Arkiv forlag. Anderssofl, C, 1995, Marias barn, Stockholm: Sober. Bergmark, A, m.fl. 1,989, Klienter i institwtionell narkomanv,ird. Uppsala: Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen. Bergmark, A, Lindberg, S, Olsson, B & Oscarssofl, L, 1996, A long-term follow-up of residentially treated drug abusers. Paper presented at the 22nd Alcohol Epidemiology Symposiwm, Edinburgh, June 1,996. Fazey, C, 1977, The Aetiology of psychoactiae swbstance u,se, Parts: LJnesco. Folkhilsoinstitutet/CAN, 1998, Alh,ohol- ocb narkotih.awtztecklingen i Saerige, Rapport 99. Stockholm: CAN/Folkhilsoinstitutet. Fridell, M, 1,996, Institwtionella bebandlingsformer vid missbrwk, Stockholm: Natur och kultur. Fridell, M, 1998, Behandling av narkomaner ar battre in sitt rykte, Socionomen 4/ Goldberg, Ted, 1,993, Nark,otikan a,umystifierad, Stockholm: Carlssons. 128

14 Att vdtrda unga missbrukare Flansson, K, 1,996, Familjebehandling vid ungdomsasocialitet, i Armelius B-A et al (red), V,i.rd ar., wngdomar med sociala problem - en forskningsdversikt, Stockholm: Liber Utbildning. Kristiansen, A, 1,992, Sjiilarnas kamp, Vetlanda: Klockis forlag. Lauritzen, G., \Waal, H., Amundsen, A. Sa Arner O, 1998, A Nationwide Study of Norwegian Drug Abusers in Treatment: Methods and Findings. Nordish alkohol-, narkotihatidskrift, Vo1.14, 1,997, Levin, C, 1999, Hur gir det for ungdomar efter tvingsvird i institution, Social forskning l/99, s Olsson O m.fl., 1992, Det tunga narhotikamissbrwkets omfattning i Sverige 1992, Stockholm: CAN Rapport-serie nr 28. Parker, H, Aldridge, J, Measham,F,1998, Illegal Leisure, London: Routledge. Plant, M Sr Plant, M, 1.992, Risktah,ers, London: Routledge. Sarnecki, l, 1,990, Social anpassning och sambcillssyn, Stockholm: Bri-rapport 1990:4. Socialstyrelsen, 1988, Institutionell narbomanad.rd, Stockholm: Socialstyrelsen PM: 1988:3. Statens institutionsstyrelse SIS, 1999, hemsida, Stenstrcim, N 6. Soderholm Carpelan, K, 1996, Vird och behandling av unga alkohol- och narkotikamissbrukare, i Armelius B- A et al (red), V,ird av ungdomar med sociala problem - en forskn in g s ti o e r s i k t, Sto ckholm: Lib er Utbildnin g. Svensson, B, 1996, Pwndare, jonk,are och andra, Stockholm: Carlssons. Svensson, B, Svensson, J, Tops, D, 1998, Att komma fdr sent sd tidigt som mdjligt, Helsingsfors: NAD Rapport nr 34. Svensson,B, L999, pigiende filtstudie pi Hikansrorp och Lunden. Soderholm Carpelan, K, 1,992, [Jnga narkotikamissbrukare i en zt,irdkedja Stockholm: Stockholms universitet - Socialhogskolan. Tunving, K,1982, Vird av narkomaner, Stockholm: Liber. Vestel V, Moshuus V G. Rapport nr -3 NOVA L997. Vinnerljung, B, Sallnis, M och Kyhle-Wesrermark, P, kommande, Sammanbrott ztid placeringar a,u tondringa.r i dygnsa,ird, CTJS. 1.29

Cannabisanvändning bland ungdomar

Cannabisanvändning bland ungdomar Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention Torbjörn Forkby Solveig Olausson Russell Turner Rapport 1:2013 1 Rapport 2013:04 2 Cannabisanvändning

Läs mer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer Att bemästra missbruk hos ungdomar Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer FoU i Väst/GR och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: PR-Offset, Mölndal

Läs mer

ATT KOMMA FÖR SENT SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT

ATT KOMMA FÖR SENT SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT ATT KOMMA FÖR SENT SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT Om prevention, ungdomskultur och droger BENGT SVENSSON, JOHANNA SVENSSON & DOLF TOPS NAD-PUBLIKATION Nr 34 1998 Utgiven av: Nordiska nämnden för alkoholoch drogforskning

Läs mer

Narkotikamissbruk och marginalisering

Narkotikamissbruk och marginalisering Narkotikamissbruk och marginalisering MAX-projektet, slutrapport Ingrid Lander Börje Olsson Anita Rönneling Monica Skrinjar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Stockholm, 2002 Innehåll

Läs mer

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Allmän SiS-rapport 2004:11 Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Av Jessica Rydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits

Läs mer

Psykiatriska diagnoser och förändringar hos en grupp SiSungdomar

Psykiatriska diagnoser och förändringar hos en grupp SiSungdomar Allmän SiS-rapport 2008:4 Psykiatriska diagnoser och förändringar hos en grupp SiSungdomar Av Johanna Alsfjell och Johan Stenberg ISSN 1404-2584 Förord Föreliggande rapport utgör en analys av data som

Läs mer

Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv

Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work,

Läs mer

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Forskningsrapport nr 2 2005 Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia Hansson Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Idéer om hur droganvändandet kan minska

Idéer om hur droganvändandet kan minska UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-kurs i socialt arbete med inriktning mot missbruk Höstterminen 2003 Idéer om hur droganvändandet kan minska Handledare: Kerstin Kolam Författare: Nicklas

Läs mer

Blir det bättre med behandling?

Blir det bättre med behandling? Blir det bättre med behandling? Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 8 9 april 2003 Blir det bättre med behandling? En konferens i Göteborg 8 9 april 2003

Läs mer

Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention

Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention Examensarbete Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention Litteraturöversikt med teoretiska analyser Sanela Alic Handledare: Erika Hedenskog Risk factors for juvenile delinquency - A systematic review

Läs mer

Problemsyndrom hos flickor på särskilda ungdomshem

Problemsyndrom hos flickor på särskilda ungdomshem Allmän SiS-rapport 2002:2 Problemsyndrom hos flickor på särskilda ungdomshem Av Marie-Louise Berg ISSN 1404-2584 Förord Flickor utgör ungefär en tredjedel av samtliga ungdomar som placeras på särskilda

Läs mer

Är piller lösningen?

Är piller lösningen? Är piller lösningen? - En studie om ADHD-medicineringens möjligheter och hinder för personer med både en ADHD-diagnos och ett beroende av alkohol eller narkotika. Av: Camilla Lindblom, Caroline Paulsson

Läs mer

Nr 2009:1 Skriftserien. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Annelie Björkhagen Turesson 2009

Nr 2009:1 Skriftserien. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Annelie Björkhagen Turesson 2009 Nr 2009:1 Skriftserien Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Annelie Björkhagen Turesson 2009 Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Illustratör: Birgitta Nelson Clauss

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 119 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser första halvåret 2009 Siri Nyström (red) CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

Läs mer

Rapport 2013:05. Trygghetens värde. sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv

Rapport 2013:05. Trygghetens värde. sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv Rapport 213:5 Trygghetens värde sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv Omslagsbild: Klocka. Foto: Trons. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 23 81. Den kan även laddas ned

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

Utsidan - Livet som narkotikaanvändare

Utsidan - Livet som narkotikaanvändare Utsidan - Livet som narkotikaanvändare Utgångspunkter i min forskning: ett brukarperspektiv att betrakta även narkotikamissbrukare som personer som i huvudsak bygger sina ställningstaganden på förnuftiga/

Läs mer

Att växa upp med minst en förälder som missbrukar alkohol

Att växa upp med minst en förälder som missbrukar alkohol Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete, 15 hp C- uppsats, socionomprogrammet, ht 2012 Att växa upp med minst en förälder som

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

Unga mäns kriminella beteende

Unga mäns kriminella beteende Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Socialpsykologi 61-90 HP / 15 HP HT 2010 Unga mäns kriminella beteende - En studie av vilka sociala och personliga förhållanden som kan påverka unga

Läs mer

oberoende INNEHÅLL 3/05 oberoende 3/2005 3 LEDAREN: PISKA OCH MOROT 4 ALLIANS FÖR DE STARKAS SVERIGE: HUR GÅR DET MED VISIONERNA NACKA?

oberoende INNEHÅLL 3/05 oberoende 3/2005 3 LEDAREN: PISKA OCH MOROT 4 ALLIANS FÖR DE STARKAS SVERIGE: HUR GÅR DET MED VISIONERNA NACKA? oberoende Ges ut av Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, RFHL. Utkommer med fyra nummer /år oberoende/rfhl Lagerlöfsgatan 8 112 60 Stockholm Tel: 08-545 560 60 Fax: 08-33 58 66

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN GÖTEBORG 2002-09-08 34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN Göran Bengtsson Socialpedagog 1 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Begrepp 1. Varför blir man hemlös? 2. Vilka blir hemlösa?

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman

Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman Jessica Storbjörk Redaktör Stockholms universitets förlag 106 91 Stockholm www.suforlag.se respektive författare 2012 Stockholms universitets

Läs mer