Alkohol- och drogpolicymanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkohol- och drogpolicymanual"

Transkript

1 Alkohol- och drogpolicymanual modell för upprättande av en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen Redaktör: Anne Kujasalo Arbetsgrupp: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen

2 Arbetshälsoinstitutet Topeliusgatan 41 a A Helsingfors tfn fax (09) Arbetshälsoinstitutet och författarna 2013 Redaktör: Anne Kujasalo Arbetsgrupp: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Layout: Leena Seppänen, Lenape design I samarbete med: social- och hälsovårdsministeriet ISBN (pdf)

3 Innehåll: Följebrev 4 Till användaren av manualen 5 1. Alkohol- och drogpolicyn ingår i utvecklingen av välbefinnandet i arbetet 6 2. Alkohol och arbete 10 Fördelar med måttligt alkoholbruk och nykterhet 11 Alkoholrelaterade olägenheter på arbetsplatsen 12 Riskgrupper och risksituationer 13 Risker i anslutning till alkoholbruk med tanke på individens arbetsförmåga 15 Enligt lagen om skydd i arbete är förebyggandet av risker förpliktande Utveckling av alkohol- och drogpolicyn på arbetsplatsen 18 Alkohol- och drogpolicyns syfte och innehåll 19 Faktahelheter i alkohol- och drogpolicyn 20 Alkohol- och drogpolicyn är en fortlöpande process 21 En kartläggning av de alkoholrelaterade olägenheterna ger bakgrundsinformation 21 Det huvudsakliga budskapet är omsorg om arbetstagarna 22 En förändring kräver tid och uppföljning Förebyggande av drogrelaterade olägenheter på arbetsplatsen 24 En diskussion om drogfrågor väcker tankar 25 Ledningens verksamhet avgör 25 Genom utbildning insikt on risker 26 Arbetsplatskulturen påverkar attityderna 27 Chefen verkar på ett ansvarsfullt sätt 28 Vårdhänvisning en del av arbetsledningsansvaret 28 En drogarbetsgrupp stöder arbetsgemenskapen 29 Företagshälsovården hjälper med att reducera drogriskerna 31 Integrering av alkohol- och drogpolicyn i företagshälsovårdens verksamhetsplan Initiativ till målinriktad diskussion och vårdhänvisning 34 Konfidentialitet i drogarbetet 35 Värt att reda ut orsakerna till nedsatt arbetsförmåga 36 Ingripande är omsorg 38 När en arbetstagare är bekymrad över sitt eget drogbruk 38 När en arbetstagare är bekymrad över en arbetskamrats arbetsskick 38 När en underordnad är bekymrad över chefens arbetsskick 38 När chefen är bekymrad över en underordnads arbetsskick 39 När en arbetstagare arbetar i berusat tillstånd 39 Mall för initiativ till målinriktad diskussion 42 En vårdförbindelse är ett avtal om återställande av arbetsförmågan 44 I rehabiliteringsplanen antecknas metoderna för att återställa arbetsförmågan 46 Stöd för en person som återvänder till arbetet efter rehabilitering Textmall för Alkohol- och drogpolicyn Blanketter i alkohol- och drogpolicymanualen 55 Blankett 1. Memorandum över samtalet 56 Blankett 2. Vårdförbindelse 57 Blankett 3. Rehabiliteringsplan 58 Blankett 4. Varning på grund av rusmedelbruk Mer information 60 Lagar och anvisningar 60 Exempel på tidiga kännetecken på ett drogproblem Nyttig läsning 62 Tio anvisningar för lagenligt agerande 63

4 Följebrev Alkohol- och drogpolicyn innehåller anvisningar om hur drogrelaterade olägenheter kan förebyggas på arbetsplatsen och hur kostnaderna för riskfyllt alkoholbruk som orsakas arbetsplatsen kan minskas och de sanitära olägenheterna som orsakas individen inskränkas. Redan under en längre tid har det funnits en beställning på denna manual i samhället. På många arbetsplatser finns det ingen alkohol- och drogpolicy som ger praktiska anvisningar om hur drogrelaterade olägenheter ska förebyggas på arbetsplatsen. En alkohol- och drogpolicy har närmast utarbetats med tanke på vårdhänvisning för en person med alkoholproblem samt för narkotikatester, och i dessa fall saknas i denna ofta information om konkreta metoder som på arbetsplatsen kan tillämpas för att förebygga alkoholrelaterade olägenheter. Detta kan delvis vara orsaken till att arbetstagarna också på de arbetsplatser där det finns en alkohol- och drogpolicy har ringa kännedom om denna eller överhuvudtaget inte vet att det finns en policy. Förebyggandet av risker och skador som orsakas av alkohol och andra droger berör var och en på arbetsplatsen. Arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy styr det planerade förebyggandet och hanteringen av riskerna. Goda verksamhetsmodeller på arbetsplatsen påverkar personalens attityder och vanor samt minskar de drogrelaterade olägenheterna. Arbetsgemenskapen kan verka som ett viktigt stöd för ombesörjandet av arbetsförmågan och ändringen av skadliga levnadsvanor. De positiva effekterna återspeglas också utanför arbetsplatsen, i arbetstagarnas familjer och andra sociala förhållanden. Genom alkohol- och drogpolicyn får arbetstagarna stöd för att undvika riskfyllt alkoholbruk och iaktta måttligt alkoholbruk eller nykterhet. Det lönar sig att arbeta för en arbetsplats som är fri från drogrelaterade olägenheter. Det är till fördel för arbetsplatsen om arbetstagarna är friska, mår bra och har inspiration för sitt arbete. Alkohol- och drogpolicyn är ett verktyg för ledningen av välbefinnandet i arbetet. Om en alkohol- och drogpolicy sammanställs samt målinriktat och systematiskt iakttas och utvecklas, utgör denna en investering som förbättrar både välbefinnandet i arbetet och arbetsproduktiviteten. Denna manual ger arbetsplatserna en mall för hur verksamheten i alkohol- och drogpolicyn som bäst kan se ut samt anvisningar om och motiveringar till sammanställningen av en alkohol- och drogpolicy. Leena Hirvonen specialsakkunnig Arbetshälsoinstitutet 4

5 Till användaren av manualen Denna manual är avsedd för förebyggande av drogrelaterade olägenheter, ingripande i dessa och sammanställning av en alkohol- och drogpolicy för arbetsplatserna på ett etiskt och lagenligt sätt. Samtliga parter drar nytta av den alkohol- och drogpolicy som utvecklas i samarbete mellan ledningen, cheferna, personalen och företagshälsovården på arbetsplatsen. Genom en gemensam överenskommelse om reglerna och en konsekvent verksamhet förmedlas budskapet att man på arbetsplatsen bryr sig om arbetstagarnas välbefinnande. I synnerhet arbetarskyddspersonalen ska delta i fastställandet av arbetsplatsens mål och åtgärder i drogfrågor som en del av arbetarskyddets verksamhetsprogram. I manualen behandlas i första hand förebyggandet av alkoholrelaterade olägenheter, eftersom alkoholen är den drog som används mest och är den skadligaste i fråga om helhetsverkningarna. Anvisningarna om användning och försäljning av narkotika, läkemedel, tobaksprodukter och anabola steroider har sammanställts med hjälp av lagar. Alkohol- och drogpolicyn ger stöd och anvisningar för förebyggande av förutom alkoholbruk också annat drogbruk samt åtgärder, om det på arbetsplatsen framgår att någon använder droger. Manualen innehåller ett informationspaket om hur innehållet i alkoholoch drogpolicyn kan byggas upp samt en textmall och tilläggsinformation för alkohol- och drogpolicyn. Informationspaketet ger en allmän bild av alkohol- och drogpolicyn och motiveringarna till varför det lönar sig att sammanställa en alkohol- och drogpolicy för arbetsplatsen samt verksamhetsmodeller för att utveckla arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy, förebygga drogrelaterade olägenheter och ingripa i dessa (kapitlen 1 5). Textmallen för och blanketterna i alkohol- och drogpolicyn är avsedda som en mall för sammanställnigen av arbetsplatsens egen alkohol- och drogpolicy (kapitlen 6 och 7). Av textmallen finns det också en separat utskriftsvänlig och modifierbar textfil för användning på arbetsplatserna på (www. ttl.fi/alkoholijatyo). I slutet finns mer information om temat samt nyttiga boktips och länkar (kapitlen 8 och 9). 5

6 1. Alkohol- och drogpolicyn ingår i utvecklingen av välbefinnandet i arbetet I detta kapitel beskrivs betydelsen av en alkohol- och drogpolicy som en del av utvecklingen av välbefinnandet i arbetet. Dessutom ges en allmän bild av metoderna för att förebygga drogrelaterade olägenheter samt förutse och hantera drogproblemsituationer på arbetsplatsen. 6

7 Ombesörjande av förutsättningarna för personalens arbete samt ett jämlikt och rättvist bemötande utgör grunden för välbefinnandet i arbetet. Genom att utveckla förebyggandet av drogrelaterade olägenheter på arbetsplatsen främjas förutom en bättre framgång i arbetet också välbefinnandet i arbetet. Arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy utgör anvisningar om hur man på arbetsplatsen ska gå tillväga i drogfrågor, och på detta sätt stöder den i sin tur välbefinnandet i arbetet. Med stöd av de mål och förfaringssätt som beskrivs i alkohol- och drogpolicyn stärks personalens delaktighet, levnadskunskap och livskontroll samt utvecklas en god organisationskultur. Utvecklingen av en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen är en investering som ger besparingar. Förebyggandet av drogrelaterade olägenheter är ett samarbete mellan personaladministrationen, arbetarskyddet och företagshälsovården i vilket hela personalen inkluderas. Alkohol- och drogpolicyn utgör lagenliga och jämlika anvisningar som överenskommits av arbetsgemenskapen och gäller hanteringen av drogfrågor på arbetsplatsen. Alkohol- och drogpolicyn innehåller anvisningar och verksamhetsmodeller för hur olägenheter som orsakas av droger på arbetsplatsen samt negativa konsekvenser för organisationen, arbetsgemenskapen och individen ska förebyggas. Likaså innehåller alkohol- och drogpolicyn en beskrivning av hur olägenheter och negativa konsekvenser som redan har orsakats av droger samt orsakerna till dessa ska hanteras på arbetsplatsen. Metoder för förebyggande av olägenheter på arbetsplatsen Personalen informeras om hur droger påverkar hälsan och säkerheten. Personalen motiveras till nykterhet eller måttligt alkoholbruk och undvikande av andra droger. Personalens välbefinnande och säkerhet i arbetet ombesörjs. Drogfrågorna inkluderas i åtgärderna för välbefinnandet och säkerheten i arbetet. I fråga om förebyggandet av drogrelaterade olägenheter avtalas personalens arbetsfördelning och uppgifter. I fråga om drogfrågor avtalas tillsammans regler som varje arbetstagare ska iaktta. De avtalade reglerna uppdateras efter behov. Drogfrågorna tas upp vid rekrytering, inskolning, utvecklingssamtal och gemensamma personalmöten. 7

8 ARBETSPLATSENS STRATEGI FÖR VÄLBEFINNANDE Plan för välbefinnande i arbetet Arbetarskyddets verksamhetsplan Företagshälsovårdens årsplan ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Arbetsplatsens riktlinjer om och principer för drogbruk Ansvar och uppgifter Arbetsgivare Arbetstagare Chefer Arbetarskydd Företagshälsovård Instruktioner för förebyggande av drogrelaterade olägenheter Introduktion av alkohol- och drogpolicyn: information, utbildning och inskolning. Regelbunden behandling av alkoholoch drogpolicyn tillsammans med personalen under ledning av chefen och vid utvecklingssamtalen. Uppföljning av att alkohol- och drogpolicyn iakttas samt Instruktioner för hantering av situationer med drogrelaterade olägenheter: Bekymmer över arbetsförmågan i olika situationer Diskussionsinitiativ PM om diskussionsinitiativ Avtal om vårdhänvisning Rehabiliteringsplan Bild 1. Alkohol- och drogpolicyn utgör en del av arbetsplatsens hälsostrategi. 8

9 Metoder för att förutse och hantera problemsituationer Öppen och saklig information och diskussion om droger. Information om möjligheterna att få stöd för drogproblem. Överenskommelser om när och hur man ingriper i drogrelaterade olägenheter. Avtal om vem som svarar för ingripandet. Ingripande i drogrelaterade olägenheter enligt anvisningarna. Vårdhänvisning i tid och gott samarbete med företagshälsovården. Stöd för personer som återvänder till arbetet efter vård eller rehabilitering. Efterbehandling av situationer med drogrelaterade olägenheter för att ta lärdom av dem. Man ser till att situationer med drogrelaterade olägenheter hanteras på ett sakligt och konfidentiellt sätt. En god atmosfär i arbetsgemenskapen är i sig en faktor som skyddar mot drogrelaterade olägenheter. Den utgör en fördelaktig miljö för att öppet behandla en drogfråga i rätt tid. Hela personalen, också de som iakttar måttligt alkoholbruk och nykterhet, omfattas av det förebyggande arbetet. Alla har rätt att få information om de hälsomässiga effekterna av droger och de vanliga sanitära olägenheter som alkohol och droger ger upphov till samt om praxisen på arbetsplatsen. 9

10 2. Alkohol och arbete I detta kapitel behandlas alkoholbruk ur arbetslivets synvinkel. Vilka fördelar har ett måttligt alkoholbruk och nykterhet med tanke på arbetsförmågan och arbetet? Hur vanliga är de alkoholrelaterade olägenheterna på arbetsplatserna? Vad innebär riskfyllt alkoholbruk och vilka är de predisponerande faktorerna till detta? Varför lönar det sig att förebygga alkoholrelaterade olägenheter på arbetsplatsen? 10

11 Fördelar med måttligt alkoholbruk och nykterhet Iakttagande av måttligt alkoholbruk och nykterhet utgör metoder för att värna om arbetsförmågan. Då löper också arbetskamraterna mindre risk för olycksfall eller skador. Arbetskamraterna behöver sannolikt inte sopa igen spåren efter eller försvara arbetsskicket hos en person som iakttar måttligt alkoholbruk eller nykterhet eller lappa dennes arbetsprestation eller försummade arbetsskift. Detta får en positiv inverkan på arbetsatmosfären, människorelationerna på arbetsplatsen, samarbetet samt arbetsförmågan. Måttligt alkoholbruk och nykterhet stöder arbetsförmågan säkerheten i arbetet atmosfären på arbetsplatsen arbetsplatsens image arbetskvaliteten och -resultaten Ett ringa eller måttligt alkoholbruk på fritiden orsakar sannolikt inte negativa konsekvenser på arbetsplatsen. Hos en pigg och utvilad arbetstagare fungerar koncentrationsförmågan, tänkandet och motoriken. En person som iakttar måttligt alkoholbruk löper mindre risk för försvagad omdömesförmåga, konflikter och skador än en bakfull arbetstagare. Det förebyggande drogarbetet på arbetsplatsen har som mål att alkoholbruket inte ska utgöra ett hot mot individens arbete, välbefinnande i arbetet och inte heller mot familjens eller arbetsgemenskapens välbefinnande. Avhållsamhet i fråga om alkoholbruk eller sporadiskt, ringa och måttligt alkoholbruk samt avhållsamhet i fråga om annat drogbruk är de bästa alternativen med tanke på hälsan. 11

12 Alkoholrelaterade olägenheter på arbetsplatsen På arbetsplatser är alkoholrelaterade olägenheter mycket allmänt förekommande. Enligt Arbetshälsoinstitutets undersökningsrapport Alkohol och arbetsplats (2010) hade närmare hälften av respondenterna observerat alkoholrelaterade olägenheter i sin arbetsgemenskap. De vanligaste observationerna gällde arbete som utfördes i bakfullt eller berusat tillstånd, alkohollukt samt förseningar och frånvaro på grund av alkohol. Dessa är negativa omständigheter som är lätta att lägga märke till, medan till exempel försämrad arbetsförmåga, depressivitet, initiativlöshet, samarbetsproblem eller svagheter i arbetskvaliteten lättare förbigås eller inte kopplas till eventuellt riskfyllt alkoholbruk. Riskfyllt alkoholbruk förekommer i alla arbetstagargrupper och branscher. Enligt boken Suomi juo (Mäkelä, Mustonen & Tigerstedt 2010) konsumeras ofta mindre mängder alkohol oftare i de högre yrkesgrupperna än i de lägre yrkesgrupperna där alkohol konsumeras i stora mängder på en gång. Alkoholbruk under fritiden är en privatsak. Om konsumtionen leder till negativa konsekvenser på arbetsplatsen, har arbetsgivaren rätt och skyldighet att ingripa. Konsekvenser av riskfyllt alkoholbruk för arbetsplatsen: kvaliteten på arbetsprestationen varierar osakligt beteende frånvaro farliga situationer och olycksfall konflikter inom personalen problem i arbetsledningen sekretess- och förtroendeproblem extra kostnader för företagshälsovården ökad sjukdomsprevalens, till exempel depression kostnader för personalomsättning kostnader för förtidspensioner kvalitetsavvikelser i kundsituationer skador för företagets anseende. 12

13 Riskgrupper och risksituationer Det är viktigt att hos unga arbetstagare allt närmare följa upp arbetsförmågan och upprätthållandet av denna, eftersom alkoholbruket bland unga män och kvinnor är större och drickandet i russyfte vanligare än i de övriga åldersgrupperna. Också användning av narkotika är vanligare bland unga vuxna än i andra åldersgrupper. En person som inleder sin arbetskarriär eller en ny arbetstagare kan på arbetsplatsen uppleva grupptryck i anslutning till dryckesvanorna. Likaså kan kvinnor inom mansdominerade branscher bli tvungna att anpassa sina dryckesvanor i enlighet med majoritetens och på detta sätt lösa in sin plats i arbetsgemenskapen. Bland männen är alkoholkonsumtionen större än bland kvinnor, men kvinnornas alkoholkonsumtion har blivit betydligt vanligare och ökat under de senaste åren. Därför bör man också på kvinnodominerade arbetsplatser fästa allt större uppmärksamhet vid förebyggande av drogrelaterade olägenheter. Vissa arbetsförhållanden eller problem i privatlivet, till exempel personliga problem och svåra familjesituationer eller ekonomiska situationer, kan leda till riskfyllt alkohol- eller annat drogbruk på arbetstid eller under fritiden. Riskfaktorn är ändå mest betydande i individens levnadsvanor då dessa omfattar regelbundet drogbruk eller metoderna för återhämtning från arbetet och stressupplösning är drogfokuserade. Också arbetsförhållandena eller de branschspecifika faktorerna kan bidra till att drogproblem uppstår. 13

14 Arbetsförhållanden som utgör en risk för drogproblem: skiftarbete eller distansarbete smutsig eller bullrig arbetsplats dåligt planerat arbete och brist på hjälpmedel snäva tidsfrister och intensiv arbetstakt rädsla för att anställningen upphör konflikter med arbetskamraterna eller chefen utslagning och fördomar brist på jämlikhet och rättvisa grupptryck. Utsatthet för drogproblem kan också orsakas inom branscher eller arbetsuppgifter där säkerhets- eller olycksfallsrisken är hög många resor företas alkohol- eller läkemedelshantering hör till arbetet kulturen ofta under eller efter arbetstiden omfattar samvaro i form av fester, där man dricker i russyfte. Det är bra om arbetsgivaren är medveten om arbetsförhållandena inom sin bransch, också med tanke på drogriskerna. Vid utvecklingen av alkohol- och drogpolicyn beaktas arbetsförhållandena, och förebyggande åtgärder inklusive anvisningar förs in i denna. Arbetstagarna informeras också om hanteringen av riskerna och betydelsen av dessa för arbetsförmågan. Inom ramen för den verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan och med hjälp av företagshälsovårdens expertis tillhandahålls stöd för arbetstagarna för att dessa ska ha krafter för arbetet och för att minska riskerna som orsakas av arbetsförhållandena. Dessutom uppmuntras de att utveckla mångsidiga metoder för stressupplösning. 14

15 Risker i anslutning till alkoholbruk med tanke på individens arbetsförmåga På arbetsplatserna behövs information om hur riskfyllt alkoholbruk påverkar arbetsförmågan. I Finland använder cirka 90 procent av befolkningen i arbetsför ålder alkohol. Hos 40 procent av männen och 20 procent av kvinnorna i arbetsför ålder förekommer riskfyllt alkoholbruk. En del av dem blir med tiden problemanvändare eller alkoholberoende. Det är omöjligt att förutspå vilka detta gäller, eftersom ingen har någon skyddsfaktor mot beroende eller andra alkoholrelaterade sjukdomar. Var och en behöver tillräckligt med information för att kunna identifiera vilka mängder och sätt som utgör riskfyllt bruk. Riskfyllt alkoholbruk innebär engångsdrickande i russyfte, regelbundet smuttande av några portioner dagligen eller rikligt intag varje vecka (Bild 1). Om alkohol konsumeras på dessa sätt, kan sanitära olägenheter förutspås, ifall gränserna upprepade gånger överskrids. Drickande i russyfte orsakar också som en engångsföreteelse en stor risk för olycksfall och sjukdomsattacker. Också användning som inte överskrider gränserna för riskfyllt bruk kan för olika individer vara skadlig, till exempel på grund av en primärsjukdom, ålder, kön, ärftlig belastning eller andra orsaker. män kvinnor doser per gång doser regelbundet varje dag doser per vecka Bild 1. Gränser för riskfyllt alkoholbruk. Källa: Behandling av alkoholproblem, God medicinsk praxis-rekommendation Duodecim. 15

16 Genom användning av alkohol, precis som av andra droger, eftersträvas bland annat modifiering av sinnesstämningar och stressupplösning. Riklig användning höjer kroppens tolerans, och då kan portionsmängden obemärkt öka och de drogrelaterade skadorna segra över den upplevda nyttan. Alkohol stressar kroppen, försämrar sömnkvaliteten och orsakar depressivitet. Rikligt alkoholbruk påverkar mer än 60 sjukdomar antingen så att en person blir mottagligare för en sjukdom eller så att en sjukdom förvärras. Människor har inte alltid en klar uppfattning om sitt eget alkoholbruk. Man glömmer vilka mängder som har konsumerats, portionsmängden är otydlig och man jämför ofta sig själv med andra som konsumerar mera. Det egna alkoholbruket kan ses som måttligt, trots att det tydligt överskrider riskgränserna (Bild 1). Med en portion avses 0,4 dl starkvin, 3,3 dl öl eller cider eller 1,2 dl svagvin. Enligt lagen om skydd i arbete är förebyggandet av risker förpliktande Lagen om skydd i arbete styr aktörerna på arbetsplatsen så att de kan förutse och förebygga riskfaktorer som utgör ett hot mot arbetstagarnas hälsa. Syftet med lagen är att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena i syfte att trygga och upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga. Målet i lagen om skydd i arbete är att förebygga olycksfall och yrkessjukdomar samt bekämpa andra olägenheter som orsakas av arbetet och arbetsmiljön och som utgör ett hot mot arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa. Enligt lagen om skydd i arbete är arbetsgivaren skyldig att genom nödvändiga åtgärder ombesörja arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, medan arbetstagarna i sin tur är skyldiga att iaktta arbetsgivarens anvisningar och bestämmelser. Var och en är skyldig att utan dröjsmål anmäla till chefen om någon omständighet hotar den egna säkerheten eller någon annan persons säkerhet på arbetsplatsen, också i de fall då berusning eller bakfylla orsakar omedelbar fara. Arbetsgivaren ska i sin tur berätta för den arbetstagare som har gjort anmälan och arbetarskyddsfullmäktige vilka åtgärder som har vidtagits i det aktuella fallet eller vilka åtgärder som kommer att vidtas. Den fortsatta behandlingen av ärendet sker i enlighet med arbetsavtalslagen eller enligt anvisningarna i arbetsplatsens alkoholoch drogpolicy. Arbetarskyddspersonalen samarbetar med cheferna och arbetstagarna samt företagshälsovården i syfte att trygga säkerheten i arbetet. Arbetarskyddspersonalens centrala uppgifter omfattar en utvärdering av ar- 16

17 betsplatsen, identifiering av störningar och symtom samt utifrån dessa ett utarbetande av åtgärdsförslag för arbetarskyddets verksamhetsprogram. Detta gäller också drogrisker samt problemsituationer och farliga situationer som orsakas av droganvändning på arbetsplatsen. Arbetsgivarens, arbetarskyddets och företagshälsovårdens grundläggande uppgifter skapar en skyldighet och möjlighet att samarbeta (Bild 2). Hela personalen involveras i arbetet för förebyggande av drogrelaterade olägenheter. Verksamheten motiveras med upprätthållande och förbättring av arbetarskyddet, välbefinnandet i arbetet och arbetshälsan. K Bild 2. Samarbete i syfte att bygga upp alkohol- och drogpolicyn Bild 2. Samarbete i syfte att bygga upp alkohol- och drogpolicyn. Arbetsavtalslagen i egenskap av den grundläggande lagen för arbetslivet reglerar arbetstagarens och arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter i frågor som anknyter till utförandet av arbetet. Arbetsavtalslagen innehåller också bestämmelser om varningsförfarandet samt uppsägningen av anställning och uppsägningsgrunderna. Dessa bestämmelser iakttas också i hanteringen av drogrelaterade olägenheter och problem. 17

18 3. Utveckling av alkohol- och drogpolicyn på arbetsplatsen I detta kapitel beskrivs processen med utvecklingen av en alkohol- och drogpolicy. Vad innehåller en bra alkohol- och drogpolicy? Hur sätts målen för en alkohol- och drogpolicy upp? Hur involveras personalen i utvecklingsfasen? Hur integreras alkohol- och drogpolicyn i praktiken och hur följs dess framgång upp? 18

19 Alkohol- och drogpolicyns syfte och innehåll Syftet med alkohol- och drogpolicyn är att på arbetsplatsen minska de alkoholrelaterade riskerna och olägenheterna samt de kostnader som dessa ger upphov till. Innehållsmässigt är alkohol- och drogpolicyn som bäst en manual som är tydlig och lätt att förstå, lättillgänglig och som varje arbetstagare känner till. Den innehåller egna ansvarsområden för varje personalgrupp samt verksamhetsmodeller och anvisningar enligt vilka alkohol- och drogolägenheter kan förebyggas och problemsituationer hanteras. Om alkohol- och drogpolicyn innehåller ett drogtest, ska det tydligt framgå vilka testet gäller, när testet genomförs och vad som händer om testresultatet är positivt. 19

20 Faktahelheter i alkohol- och drogpolicyn Organisationens riktlinjer om och principer för drogfrågor: användning, innehav, distribution, försäljning och tillverkning av olika droger under arbetstid arbetarskyddsplikt och anmälningsansvar som medlemmarna i arbetsgemenskapen har alkoholservering vid evenemang som ordnas av arbetsplatsen och ansvarsfullt alkoholbruk under representationstillfällen negativa konsekvenser av alkoholbruk under fritiden för arbetsförmågan. Anvisningarnas giltighetstid och personer som anvisningarna berör. Detaljerad beskrivning av sammanställningen, uppdateringen och förverkligandet av alkohol- och drogpolicyn samt hur användningen av denna etableras på arbetsplatsen. Metoder för uppföljning av förverkligandet av alkohol- och drogpolicyn. Arbetsgivarens, arbetstagarnas, chefernas, arbetarskyddspersonalens, drogarbetsgruppens samt företagshälsovårdens respektive ansvarsuppgifter. Åtgärder och praxis för förebyggande av drogrelaterade olägenheter: principer för sammanställningen av och informationen om alkoholoch drogpolicyn personalens, chefernas och drogarbetsgruppens utbildning arbetarskyddspersonalens uppgifter företagshälsovårdens uppgifter. Verksamhetsmodeller för diskussionsinitiativ och vårdhänvisning i olika situationer: bekymmer över nedsatt arbetsförmåga processen med hantering av ett drogproblem berusad person i arbete eller på arbetsplatsen företagshälsovårdens uppgifter i en vårdhänvisningssituation rehabiliterande åtgärder disciplinära åtgärder. Anvisning för ansvarsfull alkoholservering Test och andra specialfrågor (till exempel användning av alkometer och drogtest) Blanketter: Promemoria om diskussionsinitiativ Vårdförbindelse Rehabiliteringsplan Varning på grund av drogbruk. 20

21 Alkohol- och drogpolicyn är en fortlöpande process Arbetsgivaren, arbetarskyddsgruppen eller vilken som helst arbetstagare kan ta initiativ till att utveckla en alkohol- och drogpolicy. Den bästa utgångspunkten är att arbetsgivaren utser en representativ arbetsgrupp. I dessa fall är det klart att ledningen stöder projektet, och representativiteten säkerställer att alkohol- och drogpolicyn ända från början upplevs som en gemensam sak på arbetsplatsen. Förändrings- och utvecklingsprocesserna lyckas bäst då man ända från början öppet informerar om den fråga som är föremål för förändringen, aktivt för fram den samt lyssnar på och involverar personalen. Oberoende av om det arbetstagarna är många eller får, är det av avgörande vikt att dessa involveras i utvecklingen av alkohol- och drogpolicyn. En kartläggning av de alkoholrelaterade olägenheterna ger bakgrundsinformation Den vanliga förekomsten av alkoholbruk och olägenheter till följd av detta utgör en orsak till att utarbeta en alkohol- och drogpolicy på varje arbetsplats. En kartläggning av alkoholfrågorna på arbetsplatsen skapar en grund för uppsättningen av mål i den arbetsplatsspecifika alkohol- och drogpolicyn. För kartläggningen kan till exempel en separat drogenkät användas eller frågor om drogsituationen inkluderas i en personalenkät. Arbetsplatsens praxis i drogfrågor kan också utredas med hjälp av Arbetshälsoinstitutets verktyg, till exempel A-Step, som är avsedda för detta (www.ttl.fi/alkoholijatyo). Kartläggningen av alkoholrelaterade olägenheter ger information om de drogrelaterade olägenheterna som observerats på arbetsplatsen och farliga situationer som orsakats av drogpåverkan samt personalens behov av information om alkoholfrågor. Utifrån resultaten sammanställs en plan för utveckling av drogfrågorna i arbetarskyddets verksamhetsplan. I utvecklingsfasen av alkohol- och drogpolicyn försäkrar man sig om att varje arbetstagare har möjlighet att anonymt ge respons på denna. Om frågan i detta sammanhang är ny för samtliga och det därför upplevs som känsligt att uttrycka sin åsikt, är det viktigt att säkerställa anonymiteten. Enkäten om alkoholfrågor och responsen i denna till arbetsgemenskapen utgör en god metod för att inleda en diskussion. En överenskommelse om förfaringssätten med personalen och dess representanter stöder också engagemanget i målen. Vid en diskussion om förfaringssätten kan man fundera över hur var och en själv önskar bli bemött i sitt arbete (jämlikhet, rättvisa osv.) och eventuella drogproblemsituationer. 21

22 Det huvudsakliga budskapet är omsorg om arbetstagarna När alkohol- och drogpolicyn är färdig ska den vara lättillgänglig, till exempel finnas på anslagstavlan och i elektronisk version. I detta sammanhang lönar det sig att informera om parter som tillhandahåller hjälp och lägga fram annan aktuell och saklig information om drogfrågor. Alkohol- och drogpolicyn inarbetas i arbetsplatsens praxis på det sätt som är det mest naturliga för varje arbetsgemenskap. Det lönar sig att på ett mångsidigt sätt och regelbundet använda arbetsplatsens kommunikationskanaler i syfte att öka kännedomen om alkohol- och drogpolicyn. Vid introduktionen av alkohol- och drogpolicyn blir man tvungen att konfronteras med situationen hos en arbetstagare vars drogproblem redan tidigare hade krävt ett ingripande. Om denna fråga inte hanteras, urvattnas syftet med alkohol- och drogpolicyn med tanke på arbetsgemenskapen. En strategi som betonar att man ser till att frågan tas upp till diskussion och den konstruktiva betydelsen av att arbetsförmågan utvärderas ska betonas vid inarbetandet av alkohol- och drogpolicyn. Chefernas verksamhet vid introduktionen av alkohol- och drogpolicyn har en nyckelposition. 22

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Hanken som arbetsgivare vill förtydliga handläggningen av problem med alkoholmissbruk och hänvisning till vård. Man ingriper när det bedöms som nödvändigt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb (071228 - v1.0) Som ett led i föreningens arbetsmiljöarbete är syftet med denna policy att vi skall ha en alkohol-och drogfri miljö i föreningen och att

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Arbetsplatsmobbning, trakasserier i arbetet.

Arbetsplatsmobbning, trakasserier i arbetet. Arbetsplatsmobbning, trakasserier i arbetet. Nordiskt arbetsmiljöforum 3.-5.9.2014 Marjut Joki 1 Definitioner Arbetsplatsmobbning (Vartia) Med arbetsplatsmobbning avses situationer där en medarbetare systematiskt

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Identifiering av alkohol eller andra rusmedelsproblem

Identifiering av alkohol eller andra rusmedelsproblem Anvisningar för hantering av rusmedelsmissbruk vid Åbo Akademi De här anvisningarna har utformats som en del av arbetet med att skapa ett bra arbetsklimat för alla anställda vid ÅA. Målsättningen med dessa

Läs mer

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Godkänd av stadsstyrelsen 26.04.2010 VERKSAMHETSPROGRAM - STRATEGI FÖR ARBETARSKYDDET 1. Allmänt Syftet med arbetarskyddet är att förbättra arbetsmiljön och

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken Promemoria Bilaga 1 (5) Tehy 17.6.2010 Utvärdering av arbetarskyddssamarbetets resultat Det är svårt att skilja åt resultatutvärderingen av arbetarskyddsåtgärderna från resultatutvärderingen av personalledningens

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER POLICY 1(5) ALKOHOL OCH ANDRA DROGER Användning av droger och arbete hör inte ihop. Eftersom vår arbetsplats ställer särskilt höga krav på säkerhet får inga anställda eller tillfälligt verksamma personer

Läs mer

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se.

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se. STYRDOKUMENT 1(9) Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se Alkohol och drogpolicy Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsens

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Riktlinjer för Alkohol & Droger

Riktlinjer för Alkohol & Droger Riktlinjer för Alkohol & Droger Omtanke är en viktig del i FORIAs företagskultur. Genom att förebygga, upptäcka och rehabilitera missbruk visar Du som chef omtanke om dina medarbetare. Tillsammans med

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen

Läs mer

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda.

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda. Sid 1/5! 1 av! 5 DROGPOLICY En Blanketten god arbetsmiljö skickas till ALFEMA är en självklarhet Care, Fjärdhundragatan i arbetslivet. 14, Anställda. som använder och är påverkade av droger på arbetsplatsen

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen PRSONALHANDBOK FAGRSTA KOMMUN 005-11-07 1(6) ALKOHOL- DROGPOLICY, FAGRSTA KOMMUN MÅL Målet för Fagersta kommun som arbetsgivare är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats samt en god psykosocial miljö

Läs mer

Mindre ger mer. Broschyr för dig som vill dricka mindre

Mindre ger mer. Broschyr för dig som vill dricka mindre Mindre ger mer Broschyr för dig som vill dricka mindre 1 Innehåll Gör en lägesbedömning 4 Standardglas 6 Riskgränser 8 Minska eller sluta? 12 Då du vill dricka mindre 16 Dryckesdagbok 18 Den här broschyren

Läs mer

Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna

Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna Arbetarskyddets syfte är att säkerställa trygga och sunda förhållanden på arbetsplatserna och att hjälpa arbetstagarna att upprätthålla sin arbetsförmåga. Arbetarskyddet

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-04-09 POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Laholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare.

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande Oöste ft Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr 20\^1I ö izis - Irbi Till Kommunstyrelsen Revidering av Alkohol- och drogpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen Godkänd av allmänna förvaltningens samarbetskommitté den 28 mars 2008 Fastställd av Ålands landskapsregering den 8 april 2008 Målet med arbetet kring

Läs mer

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-06-01/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr KS/2015:166 hanna.adlerteg@upplandsvasby.se Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Drogpolicy för Valdemarsviks kommun

Drogpolicy för Valdemarsviks kommun Dnr. KLK 2008/17 026 Drogpolicy för Valdemarsviks kommun Inledning Denna policy gäller från och med 2008-04-28 och avser missbruk av alkohol eller droger. Anställda som brukar, och är påverkade av droger

Läs mer

Riktlinjer. Alkohol- och droger

Riktlinjer. Alkohol- och droger Riktlinjer Alkohol- och droger LULEÅ KOMMUN 2 (11) FÖRORD Luleå kommun ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de tillsammans med stödjande material ska

Läs mer

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK. 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK. 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX 1(10) Innehåll Syfte... 2 Roller och ansvar... 2 Förebyggande arbete... 3 Tillvägagångssätt om det händer... 4 När ska samtalet

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Rutin för hantering av missbruk

Rutin för hantering av missbruk 051205_ KMH_Rutin_missbruk.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rutin för hantering av missbruk Dnr 05/255 05-12-05 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Sida 1/8 Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Handlingsplanen för en drogfri arbetsplats kompletterar policyn för en drogfri arbetsplats och omfattar regler, ansvarsfördelning, organisation och rutiner

Läs mer

Alna. Dilemma Alna modell

Alna. Dilemma Alna modell 1 2 Alna Alkohol, Läkemedel, Narkotika, Arbetsmiljö Bildades 1961 Ingen nykterhetsorganisation Samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter LO, TCO SACO & arbetsgivare Inte vinstdrivande Medlemmar Privata

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:15 Dnr. KS 2014/0226-761 Revidering av Alkohol- och drogpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy Mer information: Susan Westberg Direktör AB Solna, Sverige susan.westberg@skanska.se s Gäller för alla Skanskas arbetsplatser inom affärsområde Sverige. Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5.

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Är tester det bästa sättet att stävja missbruk?

Är tester det bästa sättet att stävja missbruk? Är tester det bästa sättet att stävja missbruk? SEKOs vägledande principer om drogtester vid arbetsplatser med privatanställda Är tester det bästa sättet att stävja missbruk? SEKOs vägledande principer

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK Rytmus musikergymnasium ska vara en drog- och alkoholfri skola. Ingen elev eller personal ska använda droger eller missbruka alkohol under sin tid på

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

l.. - I'.. FÖRSIAG TILL RIKTLINJER I FRÅGOR RÖRANDE ALKOHOIMISSBRUK Innehåll: 1. Bakgrund och förutsättningar. 2. Organisation av arbetsgrupp. Dess arbetsuppgifter. 3. Organisation av kontaktmannanät.

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy ETT PERSONALPOLITISKT HANDLINSPROGRAM FÖR DROGFRÅGOR INLEDNING Det är en självklarhet att det inte är tillåtet för kommunens anställda att förtära alkohol/missbruka andra droger

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KRONOBY KOMMUN Godkänt av kommunfullmäktige 10.11.2005 85 PERSONALADMINISTRATION omfattar all den verksamhet med vars hjälp kommunens personalresurser rekryteras, bibehålls

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland Alkohol- och drogpolicy för Högskolan på Åland Behandlad i arbetarskyddskommissionen för Högskolan på Åland den 27.03.2012 Fastställd av rektor den 13.04.2012 Målet med arbetet kring alkohol och droger

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer