Alkohol- och drogpolicymanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkohol- och drogpolicymanual"

Transkript

1 Alkohol- och drogpolicymanual modell för upprättande av en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen Redaktör: Anne Kujasalo Arbetsgrupp: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen

2 Arbetshälsoinstitutet Topeliusgatan 41 a A Helsingfors tfn fax (09) Arbetshälsoinstitutet och författarna 2013 Redaktör: Anne Kujasalo Arbetsgrupp: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Layout: Leena Seppänen, Lenape design I samarbete med: social- och hälsovårdsministeriet ISBN (pdf)

3 Innehåll: Följebrev 4 Till användaren av manualen 5 1. Alkohol- och drogpolicyn ingår i utvecklingen av välbefinnandet i arbetet 6 2. Alkohol och arbete 10 Fördelar med måttligt alkoholbruk och nykterhet 11 Alkoholrelaterade olägenheter på arbetsplatsen 12 Riskgrupper och risksituationer 13 Risker i anslutning till alkoholbruk med tanke på individens arbetsförmåga 15 Enligt lagen om skydd i arbete är förebyggandet av risker förpliktande Utveckling av alkohol- och drogpolicyn på arbetsplatsen 18 Alkohol- och drogpolicyns syfte och innehåll 19 Faktahelheter i alkohol- och drogpolicyn 20 Alkohol- och drogpolicyn är en fortlöpande process 21 En kartläggning av de alkoholrelaterade olägenheterna ger bakgrundsinformation 21 Det huvudsakliga budskapet är omsorg om arbetstagarna 22 En förändring kräver tid och uppföljning Förebyggande av drogrelaterade olägenheter på arbetsplatsen 24 En diskussion om drogfrågor väcker tankar 25 Ledningens verksamhet avgör 25 Genom utbildning insikt on risker 26 Arbetsplatskulturen påverkar attityderna 27 Chefen verkar på ett ansvarsfullt sätt 28 Vårdhänvisning en del av arbetsledningsansvaret 28 En drogarbetsgrupp stöder arbetsgemenskapen 29 Företagshälsovården hjälper med att reducera drogriskerna 31 Integrering av alkohol- och drogpolicyn i företagshälsovårdens verksamhetsplan Initiativ till målinriktad diskussion och vårdhänvisning 34 Konfidentialitet i drogarbetet 35 Värt att reda ut orsakerna till nedsatt arbetsförmåga 36 Ingripande är omsorg 38 När en arbetstagare är bekymrad över sitt eget drogbruk 38 När en arbetstagare är bekymrad över en arbetskamrats arbetsskick 38 När en underordnad är bekymrad över chefens arbetsskick 38 När chefen är bekymrad över en underordnads arbetsskick 39 När en arbetstagare arbetar i berusat tillstånd 39 Mall för initiativ till målinriktad diskussion 42 En vårdförbindelse är ett avtal om återställande av arbetsförmågan 44 I rehabiliteringsplanen antecknas metoderna för att återställa arbetsförmågan 46 Stöd för en person som återvänder till arbetet efter rehabilitering Textmall för Alkohol- och drogpolicyn Blanketter i alkohol- och drogpolicymanualen 55 Blankett 1. Memorandum över samtalet 56 Blankett 2. Vårdförbindelse 57 Blankett 3. Rehabiliteringsplan 58 Blankett 4. Varning på grund av rusmedelbruk Mer information 60 Lagar och anvisningar 60 Exempel på tidiga kännetecken på ett drogproblem Nyttig läsning 62 Tio anvisningar för lagenligt agerande 63

4 Följebrev Alkohol- och drogpolicyn innehåller anvisningar om hur drogrelaterade olägenheter kan förebyggas på arbetsplatsen och hur kostnaderna för riskfyllt alkoholbruk som orsakas arbetsplatsen kan minskas och de sanitära olägenheterna som orsakas individen inskränkas. Redan under en längre tid har det funnits en beställning på denna manual i samhället. På många arbetsplatser finns det ingen alkohol- och drogpolicy som ger praktiska anvisningar om hur drogrelaterade olägenheter ska förebyggas på arbetsplatsen. En alkohol- och drogpolicy har närmast utarbetats med tanke på vårdhänvisning för en person med alkoholproblem samt för narkotikatester, och i dessa fall saknas i denna ofta information om konkreta metoder som på arbetsplatsen kan tillämpas för att förebygga alkoholrelaterade olägenheter. Detta kan delvis vara orsaken till att arbetstagarna också på de arbetsplatser där det finns en alkohol- och drogpolicy har ringa kännedom om denna eller överhuvudtaget inte vet att det finns en policy. Förebyggandet av risker och skador som orsakas av alkohol och andra droger berör var och en på arbetsplatsen. Arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy styr det planerade förebyggandet och hanteringen av riskerna. Goda verksamhetsmodeller på arbetsplatsen påverkar personalens attityder och vanor samt minskar de drogrelaterade olägenheterna. Arbetsgemenskapen kan verka som ett viktigt stöd för ombesörjandet av arbetsförmågan och ändringen av skadliga levnadsvanor. De positiva effekterna återspeglas också utanför arbetsplatsen, i arbetstagarnas familjer och andra sociala förhållanden. Genom alkohol- och drogpolicyn får arbetstagarna stöd för att undvika riskfyllt alkoholbruk och iaktta måttligt alkoholbruk eller nykterhet. Det lönar sig att arbeta för en arbetsplats som är fri från drogrelaterade olägenheter. Det är till fördel för arbetsplatsen om arbetstagarna är friska, mår bra och har inspiration för sitt arbete. Alkohol- och drogpolicyn är ett verktyg för ledningen av välbefinnandet i arbetet. Om en alkohol- och drogpolicy sammanställs samt målinriktat och systematiskt iakttas och utvecklas, utgör denna en investering som förbättrar både välbefinnandet i arbetet och arbetsproduktiviteten. Denna manual ger arbetsplatserna en mall för hur verksamheten i alkohol- och drogpolicyn som bäst kan se ut samt anvisningar om och motiveringar till sammanställningen av en alkohol- och drogpolicy. Leena Hirvonen specialsakkunnig Arbetshälsoinstitutet 4

5 Till användaren av manualen Denna manual är avsedd för förebyggande av drogrelaterade olägenheter, ingripande i dessa och sammanställning av en alkohol- och drogpolicy för arbetsplatserna på ett etiskt och lagenligt sätt. Samtliga parter drar nytta av den alkohol- och drogpolicy som utvecklas i samarbete mellan ledningen, cheferna, personalen och företagshälsovården på arbetsplatsen. Genom en gemensam överenskommelse om reglerna och en konsekvent verksamhet förmedlas budskapet att man på arbetsplatsen bryr sig om arbetstagarnas välbefinnande. I synnerhet arbetarskyddspersonalen ska delta i fastställandet av arbetsplatsens mål och åtgärder i drogfrågor som en del av arbetarskyddets verksamhetsprogram. I manualen behandlas i första hand förebyggandet av alkoholrelaterade olägenheter, eftersom alkoholen är den drog som används mest och är den skadligaste i fråga om helhetsverkningarna. Anvisningarna om användning och försäljning av narkotika, läkemedel, tobaksprodukter och anabola steroider har sammanställts med hjälp av lagar. Alkohol- och drogpolicyn ger stöd och anvisningar för förebyggande av förutom alkoholbruk också annat drogbruk samt åtgärder, om det på arbetsplatsen framgår att någon använder droger. Manualen innehåller ett informationspaket om hur innehållet i alkoholoch drogpolicyn kan byggas upp samt en textmall och tilläggsinformation för alkohol- och drogpolicyn. Informationspaketet ger en allmän bild av alkohol- och drogpolicyn och motiveringarna till varför det lönar sig att sammanställa en alkohol- och drogpolicy för arbetsplatsen samt verksamhetsmodeller för att utveckla arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy, förebygga drogrelaterade olägenheter och ingripa i dessa (kapitlen 1 5). Textmallen för och blanketterna i alkohol- och drogpolicyn är avsedda som en mall för sammanställnigen av arbetsplatsens egen alkohol- och drogpolicy (kapitlen 6 och 7). Av textmallen finns det också en separat utskriftsvänlig och modifierbar textfil för användning på arbetsplatserna på (www. ttl.fi/alkoholijatyo). I slutet finns mer information om temat samt nyttiga boktips och länkar (kapitlen 8 och 9). 5

6 1. Alkohol- och drogpolicyn ingår i utvecklingen av välbefinnandet i arbetet I detta kapitel beskrivs betydelsen av en alkohol- och drogpolicy som en del av utvecklingen av välbefinnandet i arbetet. Dessutom ges en allmän bild av metoderna för att förebygga drogrelaterade olägenheter samt förutse och hantera drogproblemsituationer på arbetsplatsen. 6

7 Ombesörjande av förutsättningarna för personalens arbete samt ett jämlikt och rättvist bemötande utgör grunden för välbefinnandet i arbetet. Genom att utveckla förebyggandet av drogrelaterade olägenheter på arbetsplatsen främjas förutom en bättre framgång i arbetet också välbefinnandet i arbetet. Arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy utgör anvisningar om hur man på arbetsplatsen ska gå tillväga i drogfrågor, och på detta sätt stöder den i sin tur välbefinnandet i arbetet. Med stöd av de mål och förfaringssätt som beskrivs i alkohol- och drogpolicyn stärks personalens delaktighet, levnadskunskap och livskontroll samt utvecklas en god organisationskultur. Utvecklingen av en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen är en investering som ger besparingar. Förebyggandet av drogrelaterade olägenheter är ett samarbete mellan personaladministrationen, arbetarskyddet och företagshälsovården i vilket hela personalen inkluderas. Alkohol- och drogpolicyn utgör lagenliga och jämlika anvisningar som överenskommits av arbetsgemenskapen och gäller hanteringen av drogfrågor på arbetsplatsen. Alkohol- och drogpolicyn innehåller anvisningar och verksamhetsmodeller för hur olägenheter som orsakas av droger på arbetsplatsen samt negativa konsekvenser för organisationen, arbetsgemenskapen och individen ska förebyggas. Likaså innehåller alkohol- och drogpolicyn en beskrivning av hur olägenheter och negativa konsekvenser som redan har orsakats av droger samt orsakerna till dessa ska hanteras på arbetsplatsen. Metoder för förebyggande av olägenheter på arbetsplatsen Personalen informeras om hur droger påverkar hälsan och säkerheten. Personalen motiveras till nykterhet eller måttligt alkoholbruk och undvikande av andra droger. Personalens välbefinnande och säkerhet i arbetet ombesörjs. Drogfrågorna inkluderas i åtgärderna för välbefinnandet och säkerheten i arbetet. I fråga om förebyggandet av drogrelaterade olägenheter avtalas personalens arbetsfördelning och uppgifter. I fråga om drogfrågor avtalas tillsammans regler som varje arbetstagare ska iaktta. De avtalade reglerna uppdateras efter behov. Drogfrågorna tas upp vid rekrytering, inskolning, utvecklingssamtal och gemensamma personalmöten. 7

8 ARBETSPLATSENS STRATEGI FÖR VÄLBEFINNANDE Plan för välbefinnande i arbetet Arbetarskyddets verksamhetsplan Företagshälsovårdens årsplan ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Arbetsplatsens riktlinjer om och principer för drogbruk Ansvar och uppgifter Arbetsgivare Arbetstagare Chefer Arbetarskydd Företagshälsovård Instruktioner för förebyggande av drogrelaterade olägenheter Introduktion av alkohol- och drogpolicyn: information, utbildning och inskolning. Regelbunden behandling av alkoholoch drogpolicyn tillsammans med personalen under ledning av chefen och vid utvecklingssamtalen. Uppföljning av att alkohol- och drogpolicyn iakttas samt Instruktioner för hantering av situationer med drogrelaterade olägenheter: Bekymmer över arbetsförmågan i olika situationer Diskussionsinitiativ PM om diskussionsinitiativ Avtal om vårdhänvisning Rehabiliteringsplan Bild 1. Alkohol- och drogpolicyn utgör en del av arbetsplatsens hälsostrategi. 8

9 Metoder för att förutse och hantera problemsituationer Öppen och saklig information och diskussion om droger. Information om möjligheterna att få stöd för drogproblem. Överenskommelser om när och hur man ingriper i drogrelaterade olägenheter. Avtal om vem som svarar för ingripandet. Ingripande i drogrelaterade olägenheter enligt anvisningarna. Vårdhänvisning i tid och gott samarbete med företagshälsovården. Stöd för personer som återvänder till arbetet efter vård eller rehabilitering. Efterbehandling av situationer med drogrelaterade olägenheter för att ta lärdom av dem. Man ser till att situationer med drogrelaterade olägenheter hanteras på ett sakligt och konfidentiellt sätt. En god atmosfär i arbetsgemenskapen är i sig en faktor som skyddar mot drogrelaterade olägenheter. Den utgör en fördelaktig miljö för att öppet behandla en drogfråga i rätt tid. Hela personalen, också de som iakttar måttligt alkoholbruk och nykterhet, omfattas av det förebyggande arbetet. Alla har rätt att få information om de hälsomässiga effekterna av droger och de vanliga sanitära olägenheter som alkohol och droger ger upphov till samt om praxisen på arbetsplatsen. 9

10 2. Alkohol och arbete I detta kapitel behandlas alkoholbruk ur arbetslivets synvinkel. Vilka fördelar har ett måttligt alkoholbruk och nykterhet med tanke på arbetsförmågan och arbetet? Hur vanliga är de alkoholrelaterade olägenheterna på arbetsplatserna? Vad innebär riskfyllt alkoholbruk och vilka är de predisponerande faktorerna till detta? Varför lönar det sig att förebygga alkoholrelaterade olägenheter på arbetsplatsen? 10

11 Fördelar med måttligt alkoholbruk och nykterhet Iakttagande av måttligt alkoholbruk och nykterhet utgör metoder för att värna om arbetsförmågan. Då löper också arbetskamraterna mindre risk för olycksfall eller skador. Arbetskamraterna behöver sannolikt inte sopa igen spåren efter eller försvara arbetsskicket hos en person som iakttar måttligt alkoholbruk eller nykterhet eller lappa dennes arbetsprestation eller försummade arbetsskift. Detta får en positiv inverkan på arbetsatmosfären, människorelationerna på arbetsplatsen, samarbetet samt arbetsförmågan. Måttligt alkoholbruk och nykterhet stöder arbetsförmågan säkerheten i arbetet atmosfären på arbetsplatsen arbetsplatsens image arbetskvaliteten och -resultaten Ett ringa eller måttligt alkoholbruk på fritiden orsakar sannolikt inte negativa konsekvenser på arbetsplatsen. Hos en pigg och utvilad arbetstagare fungerar koncentrationsförmågan, tänkandet och motoriken. En person som iakttar måttligt alkoholbruk löper mindre risk för försvagad omdömesförmåga, konflikter och skador än en bakfull arbetstagare. Det förebyggande drogarbetet på arbetsplatsen har som mål att alkoholbruket inte ska utgöra ett hot mot individens arbete, välbefinnande i arbetet och inte heller mot familjens eller arbetsgemenskapens välbefinnande. Avhållsamhet i fråga om alkoholbruk eller sporadiskt, ringa och måttligt alkoholbruk samt avhållsamhet i fråga om annat drogbruk är de bästa alternativen med tanke på hälsan. 11

12 Alkoholrelaterade olägenheter på arbetsplatsen På arbetsplatser är alkoholrelaterade olägenheter mycket allmänt förekommande. Enligt Arbetshälsoinstitutets undersökningsrapport Alkohol och arbetsplats (2010) hade närmare hälften av respondenterna observerat alkoholrelaterade olägenheter i sin arbetsgemenskap. De vanligaste observationerna gällde arbete som utfördes i bakfullt eller berusat tillstånd, alkohollukt samt förseningar och frånvaro på grund av alkohol. Dessa är negativa omständigheter som är lätta att lägga märke till, medan till exempel försämrad arbetsförmåga, depressivitet, initiativlöshet, samarbetsproblem eller svagheter i arbetskvaliteten lättare förbigås eller inte kopplas till eventuellt riskfyllt alkoholbruk. Riskfyllt alkoholbruk förekommer i alla arbetstagargrupper och branscher. Enligt boken Suomi juo (Mäkelä, Mustonen & Tigerstedt 2010) konsumeras ofta mindre mängder alkohol oftare i de högre yrkesgrupperna än i de lägre yrkesgrupperna där alkohol konsumeras i stora mängder på en gång. Alkoholbruk under fritiden är en privatsak. Om konsumtionen leder till negativa konsekvenser på arbetsplatsen, har arbetsgivaren rätt och skyldighet att ingripa. Konsekvenser av riskfyllt alkoholbruk för arbetsplatsen: kvaliteten på arbetsprestationen varierar osakligt beteende frånvaro farliga situationer och olycksfall konflikter inom personalen problem i arbetsledningen sekretess- och förtroendeproblem extra kostnader för företagshälsovården ökad sjukdomsprevalens, till exempel depression kostnader för personalomsättning kostnader för förtidspensioner kvalitetsavvikelser i kundsituationer skador för företagets anseende. 12

13 Riskgrupper och risksituationer Det är viktigt att hos unga arbetstagare allt närmare följa upp arbetsförmågan och upprätthållandet av denna, eftersom alkoholbruket bland unga män och kvinnor är större och drickandet i russyfte vanligare än i de övriga åldersgrupperna. Också användning av narkotika är vanligare bland unga vuxna än i andra åldersgrupper. En person som inleder sin arbetskarriär eller en ny arbetstagare kan på arbetsplatsen uppleva grupptryck i anslutning till dryckesvanorna. Likaså kan kvinnor inom mansdominerade branscher bli tvungna att anpassa sina dryckesvanor i enlighet med majoritetens och på detta sätt lösa in sin plats i arbetsgemenskapen. Bland männen är alkoholkonsumtionen större än bland kvinnor, men kvinnornas alkoholkonsumtion har blivit betydligt vanligare och ökat under de senaste åren. Därför bör man också på kvinnodominerade arbetsplatser fästa allt större uppmärksamhet vid förebyggande av drogrelaterade olägenheter. Vissa arbetsförhållanden eller problem i privatlivet, till exempel personliga problem och svåra familjesituationer eller ekonomiska situationer, kan leda till riskfyllt alkohol- eller annat drogbruk på arbetstid eller under fritiden. Riskfaktorn är ändå mest betydande i individens levnadsvanor då dessa omfattar regelbundet drogbruk eller metoderna för återhämtning från arbetet och stressupplösning är drogfokuserade. Också arbetsförhållandena eller de branschspecifika faktorerna kan bidra till att drogproblem uppstår. 13

14 Arbetsförhållanden som utgör en risk för drogproblem: skiftarbete eller distansarbete smutsig eller bullrig arbetsplats dåligt planerat arbete och brist på hjälpmedel snäva tidsfrister och intensiv arbetstakt rädsla för att anställningen upphör konflikter med arbetskamraterna eller chefen utslagning och fördomar brist på jämlikhet och rättvisa grupptryck. Utsatthet för drogproblem kan också orsakas inom branscher eller arbetsuppgifter där säkerhets- eller olycksfallsrisken är hög många resor företas alkohol- eller läkemedelshantering hör till arbetet kulturen ofta under eller efter arbetstiden omfattar samvaro i form av fester, där man dricker i russyfte. Det är bra om arbetsgivaren är medveten om arbetsförhållandena inom sin bransch, också med tanke på drogriskerna. Vid utvecklingen av alkohol- och drogpolicyn beaktas arbetsförhållandena, och förebyggande åtgärder inklusive anvisningar förs in i denna. Arbetstagarna informeras också om hanteringen av riskerna och betydelsen av dessa för arbetsförmågan. Inom ramen för den verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan och med hjälp av företagshälsovårdens expertis tillhandahålls stöd för arbetstagarna för att dessa ska ha krafter för arbetet och för att minska riskerna som orsakas av arbetsförhållandena. Dessutom uppmuntras de att utveckla mångsidiga metoder för stressupplösning. 14

15 Risker i anslutning till alkoholbruk med tanke på individens arbetsförmåga På arbetsplatserna behövs information om hur riskfyllt alkoholbruk påverkar arbetsförmågan. I Finland använder cirka 90 procent av befolkningen i arbetsför ålder alkohol. Hos 40 procent av männen och 20 procent av kvinnorna i arbetsför ålder förekommer riskfyllt alkoholbruk. En del av dem blir med tiden problemanvändare eller alkoholberoende. Det är omöjligt att förutspå vilka detta gäller, eftersom ingen har någon skyddsfaktor mot beroende eller andra alkoholrelaterade sjukdomar. Var och en behöver tillräckligt med information för att kunna identifiera vilka mängder och sätt som utgör riskfyllt bruk. Riskfyllt alkoholbruk innebär engångsdrickande i russyfte, regelbundet smuttande av några portioner dagligen eller rikligt intag varje vecka (Bild 1). Om alkohol konsumeras på dessa sätt, kan sanitära olägenheter förutspås, ifall gränserna upprepade gånger överskrids. Drickande i russyfte orsakar också som en engångsföreteelse en stor risk för olycksfall och sjukdomsattacker. Också användning som inte överskrider gränserna för riskfyllt bruk kan för olika individer vara skadlig, till exempel på grund av en primärsjukdom, ålder, kön, ärftlig belastning eller andra orsaker. män kvinnor doser per gång doser regelbundet varje dag doser per vecka Bild 1. Gränser för riskfyllt alkoholbruk. Källa: Behandling av alkoholproblem, God medicinsk praxis-rekommendation Duodecim. 15

16 Genom användning av alkohol, precis som av andra droger, eftersträvas bland annat modifiering av sinnesstämningar och stressupplösning. Riklig användning höjer kroppens tolerans, och då kan portionsmängden obemärkt öka och de drogrelaterade skadorna segra över den upplevda nyttan. Alkohol stressar kroppen, försämrar sömnkvaliteten och orsakar depressivitet. Rikligt alkoholbruk påverkar mer än 60 sjukdomar antingen så att en person blir mottagligare för en sjukdom eller så att en sjukdom förvärras. Människor har inte alltid en klar uppfattning om sitt eget alkoholbruk. Man glömmer vilka mängder som har konsumerats, portionsmängden är otydlig och man jämför ofta sig själv med andra som konsumerar mera. Det egna alkoholbruket kan ses som måttligt, trots att det tydligt överskrider riskgränserna (Bild 1). Med en portion avses 0,4 dl starkvin, 3,3 dl öl eller cider eller 1,2 dl svagvin. Enligt lagen om skydd i arbete är förebyggandet av risker förpliktande Lagen om skydd i arbete styr aktörerna på arbetsplatsen så att de kan förutse och förebygga riskfaktorer som utgör ett hot mot arbetstagarnas hälsa. Syftet med lagen är att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena i syfte att trygga och upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga. Målet i lagen om skydd i arbete är att förebygga olycksfall och yrkessjukdomar samt bekämpa andra olägenheter som orsakas av arbetet och arbetsmiljön och som utgör ett hot mot arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa. Enligt lagen om skydd i arbete är arbetsgivaren skyldig att genom nödvändiga åtgärder ombesörja arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, medan arbetstagarna i sin tur är skyldiga att iaktta arbetsgivarens anvisningar och bestämmelser. Var och en är skyldig att utan dröjsmål anmäla till chefen om någon omständighet hotar den egna säkerheten eller någon annan persons säkerhet på arbetsplatsen, också i de fall då berusning eller bakfylla orsakar omedelbar fara. Arbetsgivaren ska i sin tur berätta för den arbetstagare som har gjort anmälan och arbetarskyddsfullmäktige vilka åtgärder som har vidtagits i det aktuella fallet eller vilka åtgärder som kommer att vidtas. Den fortsatta behandlingen av ärendet sker i enlighet med arbetsavtalslagen eller enligt anvisningarna i arbetsplatsens alkoholoch drogpolicy. Arbetarskyddspersonalen samarbetar med cheferna och arbetstagarna samt företagshälsovården i syfte att trygga säkerheten i arbetet. Arbetarskyddspersonalens centrala uppgifter omfattar en utvärdering av ar- 16

17 betsplatsen, identifiering av störningar och symtom samt utifrån dessa ett utarbetande av åtgärdsförslag för arbetarskyddets verksamhetsprogram. Detta gäller också drogrisker samt problemsituationer och farliga situationer som orsakas av droganvändning på arbetsplatsen. Arbetsgivarens, arbetarskyddets och företagshälsovårdens grundläggande uppgifter skapar en skyldighet och möjlighet att samarbeta (Bild 2). Hela personalen involveras i arbetet för förebyggande av drogrelaterade olägenheter. Verksamheten motiveras med upprätthållande och förbättring av arbetarskyddet, välbefinnandet i arbetet och arbetshälsan. K Bild 2. Samarbete i syfte att bygga upp alkohol- och drogpolicyn Bild 2. Samarbete i syfte att bygga upp alkohol- och drogpolicyn. Arbetsavtalslagen i egenskap av den grundläggande lagen för arbetslivet reglerar arbetstagarens och arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter i frågor som anknyter till utförandet av arbetet. Arbetsavtalslagen innehåller också bestämmelser om varningsförfarandet samt uppsägningen av anställning och uppsägningsgrunderna. Dessa bestämmelser iakttas också i hanteringen av drogrelaterade olägenheter och problem. 17

18 3. Utveckling av alkohol- och drogpolicyn på arbetsplatsen I detta kapitel beskrivs processen med utvecklingen av en alkohol- och drogpolicy. Vad innehåller en bra alkohol- och drogpolicy? Hur sätts målen för en alkohol- och drogpolicy upp? Hur involveras personalen i utvecklingsfasen? Hur integreras alkohol- och drogpolicyn i praktiken och hur följs dess framgång upp? 18

19 Alkohol- och drogpolicyns syfte och innehåll Syftet med alkohol- och drogpolicyn är att på arbetsplatsen minska de alkoholrelaterade riskerna och olägenheterna samt de kostnader som dessa ger upphov till. Innehållsmässigt är alkohol- och drogpolicyn som bäst en manual som är tydlig och lätt att förstå, lättillgänglig och som varje arbetstagare känner till. Den innehåller egna ansvarsområden för varje personalgrupp samt verksamhetsmodeller och anvisningar enligt vilka alkohol- och drogolägenheter kan förebyggas och problemsituationer hanteras. Om alkohol- och drogpolicyn innehåller ett drogtest, ska det tydligt framgå vilka testet gäller, när testet genomförs och vad som händer om testresultatet är positivt. 19

20 Faktahelheter i alkohol- och drogpolicyn Organisationens riktlinjer om och principer för drogfrågor: användning, innehav, distribution, försäljning och tillverkning av olika droger under arbetstid arbetarskyddsplikt och anmälningsansvar som medlemmarna i arbetsgemenskapen har alkoholservering vid evenemang som ordnas av arbetsplatsen och ansvarsfullt alkoholbruk under representationstillfällen negativa konsekvenser av alkoholbruk under fritiden för arbetsförmågan. Anvisningarnas giltighetstid och personer som anvisningarna berör. Detaljerad beskrivning av sammanställningen, uppdateringen och förverkligandet av alkohol- och drogpolicyn samt hur användningen av denna etableras på arbetsplatsen. Metoder för uppföljning av förverkligandet av alkohol- och drogpolicyn. Arbetsgivarens, arbetstagarnas, chefernas, arbetarskyddspersonalens, drogarbetsgruppens samt företagshälsovårdens respektive ansvarsuppgifter. Åtgärder och praxis för förebyggande av drogrelaterade olägenheter: principer för sammanställningen av och informationen om alkoholoch drogpolicyn personalens, chefernas och drogarbetsgruppens utbildning arbetarskyddspersonalens uppgifter företagshälsovårdens uppgifter. Verksamhetsmodeller för diskussionsinitiativ och vårdhänvisning i olika situationer: bekymmer över nedsatt arbetsförmåga processen med hantering av ett drogproblem berusad person i arbete eller på arbetsplatsen företagshälsovårdens uppgifter i en vårdhänvisningssituation rehabiliterande åtgärder disciplinära åtgärder. Anvisning för ansvarsfull alkoholservering Test och andra specialfrågor (till exempel användning av alkometer och drogtest) Blanketter: Promemoria om diskussionsinitiativ Vårdförbindelse Rehabiliteringsplan Varning på grund av drogbruk. 20

21 Alkohol- och drogpolicyn är en fortlöpande process Arbetsgivaren, arbetarskyddsgruppen eller vilken som helst arbetstagare kan ta initiativ till att utveckla en alkohol- och drogpolicy. Den bästa utgångspunkten är att arbetsgivaren utser en representativ arbetsgrupp. I dessa fall är det klart att ledningen stöder projektet, och representativiteten säkerställer att alkohol- och drogpolicyn ända från början upplevs som en gemensam sak på arbetsplatsen. Förändrings- och utvecklingsprocesserna lyckas bäst då man ända från början öppet informerar om den fråga som är föremål för förändringen, aktivt för fram den samt lyssnar på och involverar personalen. Oberoende av om det arbetstagarna är många eller får, är det av avgörande vikt att dessa involveras i utvecklingen av alkohol- och drogpolicyn. En kartläggning av de alkoholrelaterade olägenheterna ger bakgrundsinformation Den vanliga förekomsten av alkoholbruk och olägenheter till följd av detta utgör en orsak till att utarbeta en alkohol- och drogpolicy på varje arbetsplats. En kartläggning av alkoholfrågorna på arbetsplatsen skapar en grund för uppsättningen av mål i den arbetsplatsspecifika alkohol- och drogpolicyn. För kartläggningen kan till exempel en separat drogenkät användas eller frågor om drogsituationen inkluderas i en personalenkät. Arbetsplatsens praxis i drogfrågor kan också utredas med hjälp av Arbetshälsoinstitutets verktyg, till exempel A-Step, som är avsedda för detta (www.ttl.fi/alkoholijatyo). Kartläggningen av alkoholrelaterade olägenheter ger information om de drogrelaterade olägenheterna som observerats på arbetsplatsen och farliga situationer som orsakats av drogpåverkan samt personalens behov av information om alkoholfrågor. Utifrån resultaten sammanställs en plan för utveckling av drogfrågorna i arbetarskyddets verksamhetsplan. I utvecklingsfasen av alkohol- och drogpolicyn försäkrar man sig om att varje arbetstagare har möjlighet att anonymt ge respons på denna. Om frågan i detta sammanhang är ny för samtliga och det därför upplevs som känsligt att uttrycka sin åsikt, är det viktigt att säkerställa anonymiteten. Enkäten om alkoholfrågor och responsen i denna till arbetsgemenskapen utgör en god metod för att inleda en diskussion. En överenskommelse om förfaringssätten med personalen och dess representanter stöder också engagemanget i målen. Vid en diskussion om förfaringssätten kan man fundera över hur var och en själv önskar bli bemött i sitt arbete (jämlikhet, rättvisa osv.) och eventuella drogproblemsituationer. 21

22 Det huvudsakliga budskapet är omsorg om arbetstagarna När alkohol- och drogpolicyn är färdig ska den vara lättillgänglig, till exempel finnas på anslagstavlan och i elektronisk version. I detta sammanhang lönar det sig att informera om parter som tillhandahåller hjälp och lägga fram annan aktuell och saklig information om drogfrågor. Alkohol- och drogpolicyn inarbetas i arbetsplatsens praxis på det sätt som är det mest naturliga för varje arbetsgemenskap. Det lönar sig att på ett mångsidigt sätt och regelbundet använda arbetsplatsens kommunikationskanaler i syfte att öka kännedomen om alkohol- och drogpolicyn. Vid introduktionen av alkohol- och drogpolicyn blir man tvungen att konfronteras med situationen hos en arbetstagare vars drogproblem redan tidigare hade krävt ett ingripande. Om denna fråga inte hanteras, urvattnas syftet med alkohol- och drogpolicyn med tanke på arbetsgemenskapen. En strategi som betonar att man ser till att frågan tas upp till diskussion och den konstruktiva betydelsen av att arbetsförmågan utvärderas ska betonas vid inarbetandet av alkohol- och drogpolicyn. Chefernas verksamhet vid introduktionen av alkohol- och drogpolicyn har en nyckelposition. 22

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Hanken som arbetsgivare vill förtydliga handläggningen av problem med alkoholmissbruk och hänvisning till vård. Man ingriper när det bedöms som nödvändigt

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Gott uppförande tillåtet. osaklig behandling förbjuden

Gott uppförande tillåtet. osaklig behandling förbjuden Gott uppförande tillåtet osaklig behandling förbjuden Instruktioner till arbetsplatserna för att förhindra, identifiera och behandla osaklig behandling den riskeras, arbetskollektivet belastas och välmåendet

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Säg nej tack till rusmedel på arbetsplatsen

Säg nej tack till rusmedel på arbetsplatsen Säg nej tack till rusmedel på arbetsplatsen Utgivare: Arbetarskyddscentralen TTK Sakkunniga i rusmedelsfrågor Text Hannu Tamminen Översättning: Stefan Stenberg Foto: Katri Lehtola Lay out och ombrytning:

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-24 och framtagen i samverkan med samtliga fackliga organisationer Gäller från 2009-01-01 Uppdaterad enligt personaldelegationens beslut 2014-06-18

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb (071228 - v1.0) Som ett led i föreningens arbetsmiljöarbete är syftet med denna policy att vi skall ha en alkohol-och drogfri miljö i föreningen och att

Läs mer

god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet

god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet Arbetsgruppens medlemmar Riitta Korhonen Jarmo Ruusila Timo Valtonen Behandlat av YHL:s arbetarskyddsutskott 30.11.2014 och av

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken Promemoria Bilaga 1 (5) Tehy 17.6.2010 Utvärdering av arbetarskyddssamarbetets resultat Det är svårt att skilja åt resultatutvärderingen av arbetarskyddsåtgärderna från resultatutvärderingen av personalledningens

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Åke

Läs mer

Presentation på Höstservice 2008

Presentation på Höstservice 2008 Rusmedel Behöver Hanken ett rusmedelsprogram? Presentation på Höstservice 2008 1 Disposition för presentation» Vilka är rusmedlena?» Alkohol och hälsa» Varför använder man rusmedel?» Rusmedel och arbetslivet

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER POLICY 1(5) ALKOHOL OCH ANDRA DROGER Användning av droger och arbete hör inte ihop. Eftersom vår arbetsplats ställer särskilt höga krav på säkerhet får inga anställda eller tillfälligt verksamma personer

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Identifiering av alkohol eller andra rusmedelsproblem

Identifiering av alkohol eller andra rusmedelsproblem Anvisningar för hantering av rusmedelsmissbruk vid Åbo Akademi De här anvisningarna har utformats som en del av arbetet med att skapa ett bra arbetsklimat för alla anställda vid ÅA. Målsättningen med dessa

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Arbetsplatsmobbning, trakasserier i arbetet.

Arbetsplatsmobbning, trakasserier i arbetet. Arbetsplatsmobbning, trakasserier i arbetet. Nordiskt arbetsmiljöforum 3.-5.9.2014 Marjut Joki 1 Definitioner Arbetsplatsmobbning (Vartia) Med arbetsplatsmobbning avses situationer där en medarbetare systematiskt

Läs mer

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda.

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda. Sid 1/5! 1 av! 5 DROGPOLICY En Blanketten god arbetsmiljö skickas till ALFEMA är en självklarhet Care, Fjärdhundragatan i arbetslivet. 14, Anställda. som använder och är påverkade av droger på arbetsplatsen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

MINDRE GER MER. Guide för dig som vill minska på ditt drickande

MINDRE GER MER. Guide för dig som vill minska på ditt drickande 1 MINDRE GER MER Guide för dig som vill minska på ditt drickande INNEHÅLL Finns det skäl till förändring?... 3 Former av problembruk... 4 Utvärdera nuläget... 5 Bedöm din konsumtion i portioner... 6 Exempel

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag

Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag Missbruk av alkohol och droger är ett samhällsproblem och Grönklittsgruppen och dess dotterbolags (nedan kallad Grönklittkoncernen)

Läs mer

Gott uppförande tillåtet! Vasa 8.12.2010

Gott uppförande tillåtet! Vasa 8.12.2010 Gott uppförande tillåtet! Vasa 8.12.2010 Osakligt bemötande, vad är det fråga om? Chefens och personalens möjligheter att förebygga och minska osakligt bemötande? Marjut Joki ledande konsult, psykolog

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen PRSONALHANDBOK FAGRSTA KOMMUN 005-11-07 1(6) ALKOHOL- DROGPOLICY, FAGRSTA KOMMUN MÅL Målet för Fagersta kommun som arbetsgivare är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats samt en god psykosocial miljö

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

ANVISNING 1 (5) BRUKSANVISNING FÖR VALMERI-FÖRFRÅGAN. Förfrågans innehåll och ändamål

ANVISNING 1 (5) BRUKSANVISNING FÖR VALMERI-FÖRFRÅGAN. Förfrågans innehåll och ändamål 1 (5) BRUKSANVISNING FÖR VALMERI-FÖRFRÅGAN Förfrågans innehåll och ändamål Valmeri-förfrågan är en kompakt enkät om förhållandena i arbetet, och den riktas till arbetstagarna. Enkäten ger en överblick

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Denna policy och handlingsplan för att förebygga och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett av flera

Läs mer

Stress det nya arbetsmiljö hotet

Stress det nya arbetsmiljö hotet Stress det nya arbetsmiljö hotet I Sverige har belastningsskadorna varit den största anledningen till anmälan om arbetsskada, men nu börjar stress skadorna att gå om. Kunskapen om stress För att bedriva

Läs mer

Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN. om alkohol och droger för Ängelholms kommun

Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN. om alkohol och droger för Ängelholms kommun Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN om alkohol och droger för Ängelholms kommun Förord POLICY Ängelholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade

Läs mer

Anvisningar för hantering av rusmedelsmissbruk vid Åbo Akademi

Anvisningar för hantering av rusmedelsmissbruk vid Åbo Akademi Anvisningar för hantering av rusmedelsmissbruk vid Åbo Akademi www.abo.fi/rushantering Åbo Akademi www.abo.fi Personalärenden 2014 Instruktionerna har utformats som en del av arbetet med att skapa ett

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Psykosocial belastning på arbetsplatsen

Psykosocial belastning på arbetsplatsen Psykosocial belastning på arbetsplatsen Vad är psykosociala belastningsfaktorer? Skadlig psykosocial belastning kan förekomma på vilken arbetsplats som helst. Med psykosociala belastningsfaktorer avses

Läs mer

Mindre ger mer. Broschyr för dig som vill dricka mindre

Mindre ger mer. Broschyr för dig som vill dricka mindre Mindre ger mer Broschyr för dig som vill dricka mindre 1 Innehåll Gör en lägesbedömning 4 Standardglas 6 Riskgränser 8 Minska eller sluta? 12 Då du vill dricka mindre 16 Dryckesdagbok 18 Den här broschyren

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se.

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se. STYRDOKUMENT 1(9) Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se Alkohol och drogpolicy Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av 1 av 8 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande särbehandling... 3 2. Mobbning... 3 3. Allvarlig mobbning... 4 Diskriminering,

Läs mer

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Antagen av Kommunstyrelsen 2014-05-21. Kristianstads kommuns

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande Oöste ft Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr 20\^1I ö izis - Irbi Till Kommunstyrelsen Revidering av Alkohol- och drogpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument

Läs mer

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Godkänd av stadsstyrelsen 26.04.2010 VERKSAMHETSPROGRAM - STRATEGI FÖR ARBETARSKYDDET 1. Allmänt Syftet med arbetarskyddet är att förbättra arbetsmiljön och

Läs mer

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen 1 (6) Handlingsplan för studentkårens drog och alkoholpolicy 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs handlingsplan för drog och alkoholanvändning fastställdes 2015-05-11 av årsstämman och omfattar kårens

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige Reviderad av Personalenheten

Antaget av kommunfullmäktige Reviderad av Personalenheten ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RIKTLINJER LYCKSELE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-20 81 Reviderad av Personalenheten 2012-10-30 Personalenheten, Alkohol och droger - policy och riktlinjer i

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna

Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna Arbetarskyddets syfte är att säkerställa trygga och sunda förhållanden på arbetsplatserna och att hjälpa arbetstagarna att upprätthålla sin arbetsförmåga. Arbetarskyddet

Läs mer

DPP. DrogPolicyProgrammet

DPP. DrogPolicyProgrammet DPP DrogPolicyProgrammet Förord I Drogpolicyprogrammet (DPP) lyfter Studentkåren i Skövde (SiS) särskilt fram alkohol- och drogfrågor ur ett studentperspektiv. Dokumentet är ett av SiS styrdokument och

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

Alkohol och droger riktlinjer

Alkohol och droger riktlinjer 1 (6) 2009-04-02 Alkohol och droger riktlinjer Karlshamns kommun har cirka 2600 tillsvidareanställda. Av dessa är drygt 2200 kvinnor och drygt 400 män. I Sverige beräknas cirka 13 % av den manliga befolkningen

Läs mer

Alna. Dilemma Alna modell

Alna. Dilemma Alna modell 1 2 Alna Alkohol, Läkemedel, Narkotika, Arbetsmiljö Bildades 1961 Ingen nykterhetsorganisation Samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter LO, TCO SACO & arbetsgivare Inte vinstdrivande Medlemmar Privata

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer