Temadag Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temadag Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet"

Transkript

1 Temadag Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Utvecklingsledare för Beroendevården Psykiatriförvaltningen Region Halland Mobil:

2 DSM5 Substanssyndrom samt beroende tillstånd Missbruk, respektive beroende ersätts med Substanssyndrom Ny beroendediagnos: Spelsyndrom Svårighetsgradering introduceras

3 Nationella riktlinjer Upptäckt och förebyggande arbete Bedömningsinstrument och dokumentation Behandling av alkohol och narkotika Samsjuklighet Gravida kvinnor (Nya riktlinjer 2015, remiss mars 2014)

4 Ansvar för missbruks- och beroendevård i dag: Socialtjänsten övergripande ansvar Primärvården - delat ansvar för tidig upptäckt högkonsumtion och riskbruk/missbruk Psykiatrin delat ansvar missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet (Kriminalvården ansvar för rehabilitering från kriminalitet. Tar därför ansvar för viss missbruksvård)

5 Behandling vid psykiatrisk samsjuklighet Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård Hälso- och sjukvården och socialtjänsten - gemensamt ansvar för personer med missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom Behandlingen för problemen skall ske samtidigt och i samordnade former Finns ingen evidensbaserad specifik behandling för samsjuklighet Använda metoder som visat effekt vid behandling av missbruk och beroende respektive psykiatrisk störning och sjukdom Tillräckligt långvarig behandling

6 Ansvarsfördelning Inom egna organisationen och mellan olika vårdgivare. Om ansvarsgränser flyttas, uppstår nya gränser, som behöver överbryggas

7 Samverkan Samverkan bygger på att man har olika ansvar, uppdrag och roller Samverkan är nödvändig där olika vårdgivares ansvar och uppdrag möts eller överlappar varandra.

8 Samverkan Subspecialisering, avgränsningar och prioriteringar, minskar överlappningen och ökar gapet mellan verksamheter och organisationer. Leder till behov av organiserad samverkan. Samverkan måste budgeteras

9 Samverkan Samverkan är särskilt viktig vid: komplexa problem Flera vårdgivare Resurssvaga brukare Subspecialiserad vård

10 Samverkan Samverkan inte alltid lättare att få till inom en organisations olika delar än mellan olika huvudmän. Ex: Samverkan allmänpsykiatri - psykiatrisk beroendevård. Samverkan Vuxenhandläggning Funktionshinder - Försörjningsenhet

11 Effekter av samverkan Negativt: Samverkan är ofta, otydligt strukturerad, tids- och resurskrävande. Kan vara ineffektiv. Positivt: Bättre helhetssyn och överblick. Effektiviteten kan öka. Lättare för brukarna att få tillgång till rätt åtgärder och därmed bättre vård och minskat lidande. Ansvarsfördelningen mellan myndigheter kan bli tydligare och insatserna sättas in i ett större sammanhang. (SOU 2006:65).

12 Samverkan med brukare, närstående och brukarorganisationer Samverkan på alla nivåer: Behandling Organisationsutveckling Politiska beslut

13 God samverkan kräver också att det finns: Formell struktur för samverkan respekt för och kunskap om varandras kompetens och verksamhetsområden Kunskap om vad samverkan skall tjäna till.

14 Psykisk ohälsa /Missbruk Ju allvarligare psykiatrisk problematik, desto större risk för att utveckla missbruk/beroende. (Schizofreni samt bipolär sjukdom ca 50%, livstidsprevalens) Ju mer omfattande beroende desto högre förekomst av psykiatrisk problematik. De flesta med missbruk/beroende har inte någon allvarlig primär psykiatrisk problematik

15 Psykisk ohälsa /Missbruk Personer som missbrukar narkotika har i högre grad psykiatrisk problematik än de som missbrukar alkohol. Personer i behandling har högre förekomst av psykiatrisk problematik än de som inte söker behandling. De vanligaste psykiatriska tillstånden hos personer som missbrukar, depression, ångest och personlighetsstörning.

16 Alkohol RISKBETEENDE ~ 1 miljon svenskar Drogutvecklingen i Sverige 2011, CAN varav RISKBRUK/ MISSBRUK ~ och BEROENDE ~ varav ~ Komplex problematik Ett folkhälsoproble m! Var 10:e person har problem med alkohol - ett folkhälsoproblem

17 Narkotika personer har använt cannabis, någon gång det senaste året den senaste månaden. Drogutvecklingen i Sverige 2011, CAN (2012),

18 Narkotika Missbruk/Beroende:55000 mätt under en 12- månadersperiod. varav Beroende: Karolinska institutet, STAD 2014, Rapportnr:55

19 Narkotika Kvinnor 30%, av de med alkoholproblem 25% av de som har narkotikaproblem Drogutvecklingen i Sverige 2011, CAN (2012),

20 krävs för att kunna se bilden. Orsaker till missbruk och beroende Multifaktoriell bakgrund Sociala, psykosociala & psykologiska faktorer Sårbarhet Neurobiologiska, neurokemiska & genetiska faktorer QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare Symptom Tankar Känslor Varseblivning Minne Dagliga funktioner Relationer Arbete

21 Personlighetens inverkan Det finns ingen specifik alkoholistpersonlighet! Personlighetsdimensioner som är associerade med alkoholism: - Personer med orolig läggning - Impulsiva personer, Sensation-seekers - Socialt utåtriktade personer Obs! Droger/alkohol påverkar personligheten. Studier ofta på alkoholister i behandling.

22 HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM - DOPAMIN Belöningssystemet är evolutionärt stabilt system och har t.o.m. hittats hos flugor, plattmaskar och guldfiskar Dess naturliga funktion är att stimulera till inlärning av beteenden som i förlängningen ökar överlevnaden och befrämjar släktets fortbestånd motivation - fortplantning, sexuellt beteende - söka föda - markera och försvara revir

23 Centrala nervsystemet Elektrisk impuls Kemisk impuls Elektrisk impuls Neuron kommunicerar via kemiska ämnen (signalsubstanser) som frisätts från en nervcell och överförs via en receptor på en närliggande nervcell

24 Några signalsubstanser relaterade till belöningssystemet KROPPSEGNA OPIATER (ENDORFINER) Inverkar på känslor som välbehag, avslappning och rofylldhet och är smärtstillande DOPAMIN Involverat i upplevelsen av positiva känslor (lust, välbehag, belöning) och viktig för kroppsrörelser SEROTONIN Inverkar på sinnesstämning, reglerar vissa beteenden och sömn. Viktig för den kognitiva funktionen NORADRENALIN Reglerar sömn, vakenhet och påverkar sinnesstämning. Involverat i fight and flight, bl. a. aktivt vid stress GABA Förmedlar lugnande och avslappnande effekter

25 Psykisk ohälsa/missbruk Missbruk kan leda till psykiatriska problem Psykiatriska problem kan leda till missbruk Samtidig livstidsförekomst av psykiatrisk problematik: - Alkoholmissbrukare ca 40% - Narkotikamissbrukare ca 60 % - Befolkningen i stort ca 20 % (ECA) 25-50% av psykiatrins patienter har någon form av missbruksproblem - livstidsprevalens. (ECA, Nationella riktlinjer) De psykiatriska problemen har ofta föregått missbruket. Ångest Depression Personlighets störningar Neuropsykiatriska störningar PTSD Självmord

26 Psykisk ohälsa/missbruk Var tredje person med missbruksproblem har någon gång försökt ta sitt liv (Russow,1994, Landheim 2007 ).

27 Psykisk ohälsa/missbruk Förekomsten av ångest och depression är dubbelt så hög bland personer med missbruksproblem, jämfört med befolkningen som helhet. (12månadersprevalens, NESARC-studien)

28 Att sluta missbruka Kämpa mot det fysiska beroendet Göra slut med sin stora passion Klara situationer ensam Bryta med den gamla bekantskapskretsen Skaffa nytt umgänge Ny identitet Lära sig nya färdigheter Nytt arbete Byta social klass Ofta en lång och smärtsam process

29 HABILITERING / REHABILITERING (latin: Ha bilis) Habil Tjänlig, skicklig Habilitering Utveckling av ny förmåga Rehabilitering Återvinnande av förlorad förmåga

30 LVM- Vård / psykiatriska problem Livstidsp revalens: procent psykisk sjukdom % personligh etsstörningar (Arne Gerdner, Utfall av LVM-vård. Översikt och syntes av hittillsvarande studier, LVM-utredningen, SOU 2004:

31 Psykiatriska problem Komplexa vårdbehov I relation till omfattning av missbruk och psykiatrisk problematik Hög Låg Missbruk + = Svårighetsgrad Hög

32 Psykiatriska problem Olika organisationers vårdansvar vid samsjuklighet I relation till omfattning av missbruk och psykiatrisk problematik Hög Psykiatri Psykiatrisk beroendevård Soc.tjänst Rehab/hab Psykiatrisk beroendevård Psykiatri Soc.tjänst: Rehab / Hab. Låg + Primärvård Soc.tjänst Behandling Psykitrisk beroendevård - akut Och konsultativt ++ Soc.tjänst: Behandling Rehab Hab. Psykiatrisk Beroendevård Akut långsiktig behandling Primärvård - uppföljning Hög Missbruk + = Behov av koordinerade insatser

33 Självläkning En stor majoritet av de som haft problem med alkohol och/eller Narkotika, har hittat lösningar utan hjälp av vården. (Nat. Riktlinjer för missbruks och beroendevård)

34 Självläkning De som själva slutat: Mindre utsatt uppväxt Under missbruket varit mindre marginaliserade De som har de svagaste sociala resurserna: Är de som har svårast att upphöra med missbruket, trots upprepad behandling (Jan Blomqvist, Stockholms FoU-enhet)

35 Studier om självläkning visar att processen tycks gynnas av goda psykiska resurser (självbild och kognitiva förmågor) social stabilitet och nätverk sen debut (äldre personer) lindrigare beroende deltagande i AA/NA

36 Psykiskt funktionshinder: Väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden Begränsningarna har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.

37 Psykiatriska diagnoser: Inledningsvis, osäkra färskvara Baserade på symptombeskrivningar (kan ha olika orsaker men se likadana ut). Därför överlappande sällan bara avgränsade sjukdomar. Inom samma diagnosgrupp kan funktionsnivån variera.

38 Subspecialisering efter diagnosgrupper Funktionsnivån varierar inom diagnosgrupper En och samma person kan ha ett flertal diagnoser Specialiserad Beroendevård spänner över alla diagnosgrupper och personer utan psykiatrisk samsjuklighet.

39 PRINCIPER FÖR INSATSER KRING MÅLGRUPPEN SUBSPECIALISERING AV KUNSKAP - INTE AV BRUKARE FLYTTA VÅRDEN TILL BRUKARNA - INTE BRUKARNA TILL VÅRDEN ARBETA I OPERATIVA TEAM: SIP, Vård och stödsamordning, ACT SAMVERKAN VUXENHANDLÄGGNING FUNKTIONSHINDER- PSYKIATRI- BEROENDEVÅRD- PRIMÄRVÅRD ÖMSESIDIG KONSULTATION - KONSULTATIONSTEAM

40 Förutsättningar för rehabilitering / Habilitering (Socialstyrelsen -99) Bedömning av funktionsnivå redan under utredningsfasen Individuell Planering Tät samverkan mellan Psykiatri, Socialtjänst, FK, AF och andra myndigheter Rehabilitering parallellt med behandling även innan personen är drogfri Arbetsträning under lång tid Den som inte kan arbeta skall erbjudas meningsfull sysselsättning av socialtjänsten

41 Behandling/Stöd Stöd och omvårdnad kan också vara förändrade Det som ser ut som behandlingsbehov kan vara behov av omvårdnad och stöd i vardagen. Stöd kan ge förutsättningar för behandling

42 Terapeutiskt kontinuum Förändring av yttre situation Inre utveckling och förändring Socialt stöd Omvådnad Abstinensbehandling Psyko- farmaka Stödterapi Psykosocialbehandling Psykopedagogisk behandling Återfallsprevention Nätverksarbet e MI Antabus KBT Familjeterapi Anti sugläkemedel Opiatsubstitutio n 12-steg MET CRA Kognitiv terapi DBT/MBT Interpers. terapi Insikt s- terapi

43 INVOLVERA BRUKARE OCH NÄTVERK STÖD I BOENDE OCH VARDAG FÖRUTSÄTTNING FÖR BEHANDLING REALISTISKA MÅL FÖRÄNDRING I EGEN TAKT

44 Vilka behandlingar har effekt Pykosocial behandling Läkemedesbehandling Samordning av insatser vid psykiatrisk och somatisk samsjuklighet Mer omfattande psykoterapeutiska insatser ger bättre kvarhållande I behandling

45 Gynnsamma faktorer vid behandling Tre faktorer visar positiva effekter både för alkohol- och narkotikabehandling: a) Tydlig struktur i behandlingen b) Fokus på missbruket eller beroendet c) Tillräckligt lång behandling för att ge effekt

46 Gemensamma principer och förhållningssätt Som kan förstärka effekten av effektiva metoder. Betrakta den enskilde som medaktör i förändringsprocessen Upprätta en fungerande terapeutisk relation Anpassa olika insatser till den enskildes personliga och sociala förutsättningar och fas i förändringsprocessen Samverka med olika läkande krafter i hans eller hennes levnadsmiljö. (Nationella riktlinjerna)

47 Förhållningssätt till personer med psykiatrisk problematik Kontinuitet i såväl personkontakter som vårdinsatser och organisation Förutsägbarhet lova bara det man kan hålla och hålla det man lovat. Härbärgerande kunna ta emot och värdera utan att själv agera ut. Hållande, icke konfrontativt förhållningssätt Långa tidsperspektiv Rimliga förväntningar på förändring Tålamod - inte ge upp - orka vänta ut klienten Verbalisering - sätta ord på beteenden och känslor Pedagogiskt förklarande visa på sammanhang Hjälpa till att hitta alternativ strategier och lösningar

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet?

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet? Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem Bo Söderpalm Beroendemedicin, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Institutionen för

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 Efter psykiatrireformen nationell och internationell utblick Agneta Öjehagen Lunds universitet Presentation Tillbakablick: - Några ex. kända prevalens- och behandlingsstudier

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder vårdprogram Neuropsykiatriska funktionshinder Vårdprogram för vuxna patienter med neuropsykiatriska funktionshinder Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Vilka patienter? 4 3 Bemötande 4 4 Utredning 4 5

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer