Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk störning och missbruk. Stockholms läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk störning och missbruk. Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Medicinskt programarbete Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Stockholms läns landsting 2004

2

3 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Rapporten är framtagen av: Tom Palmstierna ISBN FORUM för Kunskap och gemensam Utveckling

4 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet (MPA) i Stockholm är till för att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,8 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården skall vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet drivs gemensamt av producenter och beställare. Patientföreträdarna har en självklar plats i arbetet och medverkar i de olika grupperna. Stockholms Medicinska Råd och 16 programråd har skapats för att driva arbetet. Ett flertal Årsrapporter, Regionala vårdprogram och Fokusrapporter har redan publicerats och arbetet med nya rapporter fortskrider kontinuerligt. Syftet med fokusrapporterna är att lyfta fram och belysa angelägna områden, att beskriva dagsläget och diskutera och föreslå möjliga lösningar. Rapporterna från MPA ska vara en bas för dialog mellan beställare och producenter om den medicinska kvaliteten i vården och kommer att utgöra en grund för beställarorganisationens styrning och uppföljning av vården. Programarbetet har samlat ett stort nätverk av sakkunniga och har lagt grunden till en gemensam arena för vårdens parter

5 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Innehåll Förord...1 Sammanfattning...5 Inledning...7 Kartläggning...9 Behandling av psykiskt störda missbrukare...19 Effekter på behandlare, sjukvård och myndigheter vid kontakter med socialt utsatta psykiskt störda missbrukare...24 Dagslägesbeskrivning...27 Strategiförslag för att förbättra vården...30 Två vårdorganisatoriska principer:...31 Specialiserade rehabiliteringsteam...34 Servicefunktioner för lokala och specialiserade team...37 Organisatoriska överväganden...41 Otillräckligt belysta aspekter...44 Referenser

6 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk - 4 -

7 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Sammanfattning Fokusrapporten om psykiskt sjuka missbrukare med särskilda vårdbehov har utarbetas av flera skäl. Målgruppen utgör på intet sätt en ny kategori av patienter. Däremot har dess otillfredsställda vårdbehov kommit att tydliggöras från flera håll de senaste åren. Den ökade alkohol- och narkotikaanvändningen har rimligen haft betydelse för att exponera patienterna för större svårigheter än tidigare. Därigenom har ett ökat akut vårdutnyttjande samt en ökad marginalisering konstaterats. Inom ramen för det medicinska programarbetet inom SLL har flera program inom psykiatri och beroendevård tagits fram. Dock har inte behandling av patienter med missbruk och psykisk sjukdom/störning varit föremål för genomlysning. Under rapportarbetet har ett stort antal aktörer av betydelse för målgruppen kontaktats, d v s myndigheter, vårdorganisationer och brukarorganisationer. Den bild som framträtt är att vården för patientgruppen alltjämt är fragmenterad. Den bristande samordningen mellan organisationerna orsakar svåröverskådliga kostnader och utebliven stabilisering av patienternas levnadsvillkor. P g a bristen på samordning mellan de olika myndigheterna har det även varit svårt att göra en uppskattning av gruppens storlek utgående från de olika aktörernas beskrivningar, eftersom en avsevärd överlappning finns. Med utgångspunkt från den evidens som finns om dessa gruppers behandling föreslås olika typer av behandlingsfunktioner inom ramen för sjukvården. Huvudlinjen i rekommendationerna följer den evidens som styrker att behandling av psykisk måste vara integrerad. Behandlingen för de olika tillstånden måste ske samtidigt och integrerat med övriga stöd- och kontrollinsatser från socialtjänst och eventuell frivård och frivilligorganisation. För de allra flesta patienter torde lokala samverkansteam på kommun/stadsdelsnivå med casemanagerfunktioner av typen personligt stöd och samordnare vara den mest adekvata. Samlokalisering av lokala aktörer, d v s beroendevård, psykiatri och socialtjänst, är av erfarenhet att föredra. Sjukvårdsproducenter som tar sig an patientkategorin lokalt måste kunna dokumentera att deras verksamhet är långsiktigt integrerad med socialtjänst och tillsammans med denna erbjuder verkligt integrerad behandling av missbruk och psykisk sjukdom/störning

8 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk För en mindre grupp av patienter är behovet av specialiserade kunskaper särskilt stort. Framför allt rör detta den mindre gruppen av patienter med olika former av kriminalitet och våldsbenägenhet, men även gruppen av vagabonderande och hemlösa. För dessa grupper behövs kompetenssamling i form av specialiserade team till vilka även andra myndigheter och organisationer förutom lokal socialtjänst är knutna, t ex frivården och rättspsykiatrisk öppenvård. Dessa team föreslås arbeta med klinisk konsultation i konferensform som kompetensstöd för de lokala verksamheterna i deras arbete med särskilt svåra ärenden med kriminalitet och risk för våld. De specialiserade teamen bör även i samverkan med patientens lokala socialtjänst stå för långsiktiga kvalificerade behandlingsinsatser med målet att så småningom återföra patienten till lokalsamhällets rehabiliterande resurser. Fördelen med denna specialiserade vårdform är att man kan samla kompetens från ett flertal myndigheter och vårdgivare för särskilt svårbehandlade patienter. Nackdelen och risken som måste övervakas är att man skapar ytterligare verksamheter som kan riskera att patienter förlorar det lokala rehabiliteringsperspektivet och att ett nytt bollande påbörjas. För att undvika detta måste specialteamen arbeta konsultativt som servicefunktion för de lokala aktörerna men även aktivt arbeta med en bred förankring och genomlysning av sin verksamhet hos de olika vårdgivarna inom socialtjänst, beroendevård och psykiatri. För att både den specialiserade verksamheten och den lokala verksamheten ska ha förutsättningar att fungera väl krävs en lättillgänglig och lämpligen samorganiserad service i form av akutmottagning, psykiatrisk intensivvård, specialiserad utredningsavdelning, avgiftningsplaster inom slutenvård och lättillnyktringsplatser. Den huvudsakliga organisationen av dessa verksamheter handlar om utnyttjande av befintliga verksamheter eller verksamheter under uppbyggnad, t ex de lokala dubbeldiagnosteam som finns eller håller på att ta form inom SLL. Troligen behöver tillskjutas nya resurser för de specialteam som behöver startas. För de utrednings- och intensivvårdsplatser som krävs är det sannolikt att det både behövs ett visst resurstillskott, men att det också måste ske strukturändringar inom befintlig narkomanvård och behandlande akut- och rättspsykiatrisk slutenvård. Om strukturförändringar genomförs och special- och behandlingsteam inrättas så krävs både utbildnings- och utvärderingsinsatser. Vidareutbildning av behandlingspersonal på alla nivåer är nödvändig. Befintliga case manager

9 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk utbildningar för vårdpersonal och socionomer inom psykiatri, beroendevård och socialtjänst kommer att behövas. Vidare kommer både specialistsjuksköterskor och specialistläkare att behöva vidareutbildning. Denna fråga bör utredas närmare i samarbete med Karolinska Institutets utbildningsorganisationer (KI Education) och IPULS (Institutet för professionell utbildning av läkare i Sverige). Förändringar av vården för psykiskt störda missbrukare måste utvärderas. I detta arbete bör landstinget aktivt samverka med institutioner som har erfarenhet av utvärdering av missbrukarvård som SORAD (Social research on drugs and alkohol, Stockholms universitet), sektionen för rättspsykiatri, Neurotec, KI samt sektionen för klinisk alkohol och narkotikaforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI samt FoU-enheten vid Stockholms stad. Inledning Psykiatrirådet har väckt frågan om behandling för psykiskt sjuka/störda missbrukare. Frågan har varit aktuell inom och utom sjukvården under de senaste 1 2 åren. En kraftig ökning av antalet akutsökande med svåra psykiska störningar, framförallt av psykotisk natur i kombination med missbruk av främst narkotika, har konstaterats. Ansvarsfördelning och organisation av den långsiktiga vården, liksom konsensus avseende diagnostik och behandling, är otydlig. Bristen på tydliga vårdprogram leder till bristande synkronisering mellan olika insatser. Många patienter har på grund av dessa oklarheter inte fått tillfälle att genomgå adekvat diagnostik, vilket är en förutsättning för att en verksam vård skall kunna ges. Detta leder till att gruppen inte är diagnostiskt entydigt identifierad, vilket i sin tur gör den svår att passa in i ett enskilt medicinskt program. Denna brist på tydliga vårdprogram för patientgruppen ineffektiviserar vården, varvid patienterna riskerar att inte få ändamålsenlig behandling, med onödig sjuklighet, försämrad social funktion och i vissa fall kriminalitet som följd. Syftet med denna rapport är att granska det aktuella vårdutbudet för psykiskt störda missbrukare med behov av stödinsatser samt att föreslå hur landstinget genom anpassning av sitt vårdutbud kan främja en bättre samordning av de olika aktörernas insatser

10 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Förhoppningen är att rapporten kan utgöra underlag för verksamhetsanpassning internt inom SLLs psykiatri och beroendevård och en utgångspunkt för fortsatta diskussioner mellan de olika vårdaktörerna och myndigheterna. Arbetet med rapporten och dess utformning har letts av en projektgrupp bestående av Tom Palmstierna, projektledare (SPESAK narkomanvård, Stockholms Läns Landsting), Catarina Norman (projektsamordnare, Beroendecentrum Stockholm) och Malin Alfredsson (projektkoordinator, Beroendecentrum Stockholm). I avsnittet om vetenskapligt evidens för behandling av patientgruppen har Per Lindqvist (med dr, överläkare, Beroendecentrum Stockholm), Marianne Kristiansson (chefsöverläkare, Rättspsykiatriska avd, Huddinge, Rättsmedicinalverket) och Clara Gumpert (sektionschef, sektionen för rättspsykiatri, Neurotec, Karolinska Institutet) bidragit med vetenskaplig bakgrundslitteratur och även författat stora delar av avsnittets texter. Hans Cagnell, Beställarkontor Vård har bistått med språklig överarbetning av dokumentet. Fokusrapporten har utarbetats i samråd mellan sakkunniga representanter för allmänpsykiatri inklusive representanter för hemlöshetspsykiatri, beroendevård inklusive Maria Beroendecentrum, behandlande rättspsykiatri, psykiatrisk omvårdnad, Beställarkontor Vård, socialtjänsten i Stockholms stad och län samt kriminalvården/frivården. Följande sakkunniga, utsedda av Psykiatrirådet har medverkat i framställandet av fokusrapporten: Hans Cagnell, Beställarkontor Vård, Berit Ekedahl, Beställarkontor Vård, Kerstin Paul, överläkare psykiatriska hemlöseteamet, Claes Hollstedt, biträdande verksamhetschef, Psykiatriska kliniken, Huddinge sjukhus, Reet Sjögren, Institutionen för omvårdnad, samt Rättspsykiatriska sektionen, Psykiatriska kliniken, Huddinge sjukhus, Lotta Olmarken, chefsöverläkare, Maria Beroendecentrum, Eva Klint, Frivårdsmyndigheten, Norra Stockholms län, Håkan Götmark, chefsöverläkare för cheföverläkargruppen inom SLL Psykiatri, Södertälje, Eva Huslid, Beställarkontor Vård, Jeanne Ahlberg, sektionschef Rättspsykiatriska sektionen, Psykiatriska kliniken, Huddinge sjukhus, Kent Persson, verksamhetschef, Rättspsykiatriska kliniken, Karsudden, Eva Holmlin, Vantörs stadsdelsförvaltning, Stockholms stad samt Christina Högblom, Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad. Även Kommunförbundet i Stockholms län har beretts möjlighet att delta i arbetet. Gruppen har sammanträtt vid tre tillfällen

11 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Projektgruppen har inhämtat synpunkter från RSMH-Stockholm, Brukarföreningen/Riks (för opiatberoende patienter), KRIS. Synpunkter har även inhämtats av representanter för verksamheter som arbetar med hemlösa, Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, Hvilan, Carisma Care, Convictus, Planeringshemmen AB och Stadsmissionens trappstegsboende. Därutöver har synpunkter inhämtats i särskilda möten med de olika sakkunningrepresentanternas organisationer. Synpunkter har även inhämtats från chefer inom socialtjänstens missbruksvård i Stockholms Stad Jane Rönqvist (Norrmalm), Kerstin Haraldsson (Bromma), Christian Wennberg (Östermalm, LVM-konsult), Siw Lideståhl (Hässelby-Vällingby), Bo Levenfors (Enheten för hemlösa), Åsa Malmgren (Vantör), projektledare Yvonne Zätterman Åberg (Vantör) liksom från verksamhetschefsgruppen i länets psykiatri och sektionschefsgruppen inom Beroendecentrum Stockholm. Kartläggning Patientgruppens sammansättning Flera olika undergrupper av patienter har urskilts under arbetet med rapporten. Alla klienter i grupperna har det gemensamma behovet av vård från flera myndigheter och/eller behandlingsverksamheter. De har även alla det gemensamt att de ofta faller mellan stolarna mellan rättspsykiatrisk och allmänpsykiatrisk vård, kriminalvård, beroendevård, sjukvård och socialtjänst. Med psykisk störning avses här olika typer av personlighetsstörningar, schizofreni, psykostillstånd, affektiva tillstånd och ångesttillstånd. Både personer som har någon form av påföljd inom kriminalvården och personer utan kontakt med kriminalvården är målgrupper för denna fokusrapport. Följande undergrupper urskildes i konsensus av de sakkunniga: Diagnostiserad psykossjukdom med missbruk Akutsökande patienter med drogpåverkan och allvarliga psykiatriska symtom Personlighetsstörning med missbruk och kriminalitet Psykossjukdom med missbruk och kriminalitet - 9 -

12 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Hemlösa med missbruk Tunga missbrukare med behov av omfattande sociala stöd- och behandlingsinsatser utan specificerad psykisk störning Psykiska störningar med missbruksrelaterad farlighet Kvinnor med svårt missbruk och marginalisering A. Diagnostiserad psykossjukdom med missbruk Denna grupp patienter har ofta redan tidigt diagnostiserats och bedömts inom allmänpsykiatrin. Ofta har de sin primära kontakt i allmänpsykiatrin. Beroendevården anlitas i varierande grad beroende på lokala traditioner och missbrukets allvarlighetsgrad. B. Akutsökande patienter med drogpåverkan och allvarliga psykiatriska symptom Denna grupp med allvarliga symtom, ofta akut psykotiska, inkommer i ökande grad till akutpsykiatri och akut beroendesjukvård. Antalet akuta svåra reaktioner, ffa i kombination med amfetamin och cannabis, har ökat och varken den slutna beroendevårdens nuvarande avgiftningsavdelningar eller allmänpsykiatrins intensivvård är avpassad för denna grupp. Den kräver initialt hög personaltäthet av säkerhetsskäl. Det tar ofta tid att utröna vilken bakomliggande störning som föreligger. Huvudsakligen rör det sig om personer med psykossjukdom som inte diagnostiserats tidigare eller svåra personlighetsstörningar som reagerar särskilt kraftigt på droger. C. Personlighetsstörning med missbruk och kriminalitet Dessa personer är vanliga inom kriminalvården. Efter utskrivning från anstalt finns ofta en frivårdsföreskrift. Frivården saknar dock egna resurser för vård och behandling och måste förlita sig på reguljär vård. När dessa personer har behov av eller krav på behandling eller kontroll av psykisk störning eller missbruk, krävs en samordnad insats mellan beroendevård, psykiatri och frivård. D. Psykossjukdom med missbruk och kriminalitet Dessa personer återfinns inom frivården eller den rehabiliterande rättspsykiatrins slutenvård (enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV). Dessa patienter har ofta allvarligare beteendestörningar än de som vårdas inom allmän psykiatrin. Rehabiliterande rättspsykiatri har inte heller tillgång till öppen

13 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk vårdsresurser. Detta i kombination med de ofta långa vårdtiderna utanför hemorten gör att det uppstår ett glapp mellan den tunga slutenvården och utslussningen till rehabilitering i samhället. E. Hemlösa med missbruk I Stockholms län beräknas det finnas cirka 3000 hemlösa, varav cirka 400 är så kallade uteliggare (Socialtjänstförvaltningen 2001). Omkring 75% av de hemlösa har missbruksproblem. Endast ett fåtal av alla hemlösa har hemlösheten som enda problem. Många har också missbruk och/eller psykiskt funktionshinder. Andelen hemlösa med psykisk störning har ökat från cirka 17% av de hemlösa 1993 till 44% 1999 (Finne 2001). Ungefär en fjärdedel av alla hemlösa har både psykiska problem och missbruksproblem, alltså cirka 750 personer i Stockholm (Socialstyrelsen 2000). Många av dessa har inte fått sina psykiatriska behov ordentligt bedömda. De behov de har blir ofta fragmentariskt handlagda i akutsituationer och de får inte långsiktiga vårdinsatser från psykiatri eller beroendevård. De påträffas ofta av socialtjänstens och landstingets uppsökandeverksamheter som dock inte har verktyg och ingångar för att erbjuda långsiktiga behandlingsformer. Svårigheter av rent administrativ art som folkbokföringsbegrepp och socialtjänsttillhörighet komplicerar frågan. Många av de hemlösa söker sig till härbärgen, där de ofta p g a udda eller aggressivt beteende skrämmer andra och därför avvisas med fortsatt utstötning som följd. F. Tunga missbrukare utan ännu diagnostiserad psykisk störning Efterundersökningar av tunga missbrukare och narkomaner visar att andelen med psykisk störning är avsevärd. Litteraturen förefaller peka på att ju allvarligare drogproblem, desto större är risken för allvarliga psykiska störningar. Det betyder att de tunga missbrukare som socialtjänst och sjukvård möter ofta har en psykisk störning som inte kunnat identifieras. Detta får negativa konsekvenser. Om det inte uppmärksammas att personer som inte (ännu) diagnostiserats kan ha stora och speciella behov av omhändertagande och vård så kommer marginaliseringen och utstötningen att öka när vården förväntar sig att patienten ska fungera som om han vore frisk. G. Personer med drogrelaterad kriminalitet eller farlighet Hit hör den mindre grupp av psykiskt störda patienter som är kända inom kriminalvård och rättspsykiatri och som utan droger och alkohol kan fungera relativt väl. Denna grupp har ofta tämligen låggradigt beroende men utveck

14 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk lar mycket allvarliga reaktioner när deras psykiska störning påverkas av droger. Rehabiliteringsfokus för denna grupp är kontroll av drogintag snarare än behandling av beroende, vilket gör att missförstånd om uppdraget ofta inträder när frivård/rättspsykiatri kommunicerar med reguljär beroendevård. Dessa klienter skulle sannolikt gagnas av att behandlingsinsatserna kompletteras med rättspsykiatrisk kompetens. H. Specifika genusaspekter på svårt missbruk och marginalisering Kvinnors missbruksmönster skiljer sig ofta från manligt. Bakgrund och konsekvenser blir ofta annorlunda än männens. Detta liksom att kvinnor är i minoritet samt att vården för missbrukare vanligen är organiserad efter manliga missbrukares behov, gör att frågan om dessa kvinnors hjälpbehov behöver belysas särskilt. Patientgruppens omfattning i Stockholm Antalet män och kvinnor som årligen behandlats inom både beroendevården och allmänpsykiatrin i Stockholms län år 2001 är cirka 4500 personer. Det innebär att 30 %, av de totalt patienter som beroendevården behandlade 2001 samtidigt behandlades inom allmänpsykiatrin. Enligt Romelsjö pekar prognosen på att andelen patienter som både nyttjar beroendevård och psykiatrisk vård kommer att öka till 50 % inom en femårsperiod, byggt på års siffror (Romelsjö, 2002). Psykiska störningar är alltså mycket vanliga bland missbrukare. Vid en inventering av missbrukare i Stockholms stad 1999 visade drygt en fjärdedel av de c:a missbrukarna en psykisk störning, ett fynd som återkommer även i senare uppföljningar i Stockholms stad (Finne 2001, 2003). Enligt en intervjuundersökning med 1000 patienter inom landstingets beroendevård framkom att mellan % av patienterna upplevde sig ha påtagliga psykiska problem senaste 30 dagarna % av patienterna upplevde påtagligt eller stort behov av hjälp för de psykiska problemen (Romelsjö 2001). Av de psykiskt störda missbrukarna har dock bara 44 % kontakt med den öppna psykiatrin (Finne 2003). Efter diskussion i sakkunniggruppen och med referenspersoner för fokusrapporten (social-tjänsten, frivården, rättspsykiatrin) uppskattas att psykiskt störda missbrukare har ett så pass allvarligt beteende att de är direkt

15 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk farliga för andra personer i samhället eller för sig själva, speciellt i samband med drogmissbruk. Dessa siffror är mycket ungefärliga eftersom vissa klienter kan vara oräknade medan en överlappning också kan förekomma mellan de olika myndigheternas rapportering. En översikt över hur de olika myndigheternas klienter överlappar varandra har aldrig gjorts. Kostnader för patientgruppen Individer med beteendeavvikelser, psykisk sjukdom och beroendesjukdom är en grupp människor som förutom sitt personliga lidande också är en för samhället mycket kostsam grupp. Enligt grova uppskattningar läggs ungefär 35 tjänstemannatimmar per vecka på varje allvarligt psykiskt störd missbrukare (Norman, personlig kommunikation). Det finns mycket få kostnadsstudier av psykiatriska sjukdomar generellt och inga omfattande studier av drogmissbrukare med psykisk sjukdom. Inom missbruksområdet finns det inte någon kostnadsstudie utförd i Sverige, och endast ett fåtal i Europa (McKenna et al 1996, Coyle et al 1997, Gossop et al 1998). För psykiskt störda missbrukare är det övertygande visat att dessa personer, jämfört med icke-psykiskt störda missbrukare, oftare kräver dyr akutsjukvård, oftare är smittade med HIV och har en högre mortalitet i bl a suicid (Drake & Mueser, 2000). Publicerade studier av kostnaderna för denna grupp fokuserar nästan uteslutande på behandlingskostnader och inte på samhällskostnader och sk cost-of-illness (Lubman & Sundram, 2003; King et al, 2000; Hoff & Rosenheck, 1999; Jerrell & Hu, 1996; Haddock et al, 2003). Enligt en kostnadsberäkning gjord på en fiktiv person med psykisk störning och missbruksproblem gjord av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog uppgår samhällskostnaderna till mellan och 1 miljon kronor per person och år. Det högre beloppet gäller i de fall klienten behöver mer slutenvård och LVM-vård. Detta kallas en worst case- beräkning, vilket betyder att det är en beräkning av kostnaderna för en patient i en vårdkedja som inte fungerar optimalt. De har även räknat ut hur mycket en dubbeldiagnospatient kostar samhället om åtgärderna integreras via case managers. Summan blir då % lägre, ca kronor per person och år. Kostnaderna är base

16 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk rade på år prisuppgifter och inkluderar utgifter från kommun, landsting, rättsväsende, försäkringskassa och arbetsmarknadsverk (Nilsson & Wadeskog, 1999) studerades en integrerad behandlingsmodell för 67 patienter med svår psykisk sjukdom och missbruk. Behandlingen byggde på Assertive Community Treatment (ACT) och kombinerades med missbruksrådgivning som betonade skademinskning. Vid uppföljningen efter i medeltal 31 månader var alla patienter kvar i behandling. 82 % hade fått bostad, 41 % upplevde att de minskat sitt missbruk och 42 % hade någon form av arbete. Sjukhusutnyttjandet hade dessutom minskat (Meisler et al, 1997). Ett annat exempel på hur kostnaderna för dyr slutenvård reducerades kraftigt är Gungnerprojektet i Kista/Tensta/Rinkeby ( ). De klienter som medverkade hade både psykiska störningar och missbruksproblematik. Patienterna hade kontinuerlig kontakt med ett stödteam av två case managers. Förutom att patienterna uppvisade stora förbättringar ifråga om psykosocial funktionsförmåga minskade slutenvårdsdygnen från ett genomsnitt på 91 vårddygn per klient och år till cirka tre vårddygn. Då kostnaderna för ett dygns slutenvård är cirka minst kronor och en case manager kan ansvara för cirka 5-10 klienter blir vinsterna mycket stora för både samhälle och den enskilde patienten (Palmstierna et al 2000). Olika myndigheters mandat och mål Under arbetet med rapporten har det blivit tydligt att många av de problem som uppstår kring de svårt psykiskt störda missbrukarna med olika komplicerade beteendeproblem beror på att de har kontakt med flera olika myndigheter som har mycket olika förutsättningar, värderingar, resurser och mandat. De beteendeproblem som förefaller vara svårast att hantera med många aktörer inblandade tycks vara allvarlig kriminalitet, vålds- och hotbenägenhet samt vagabonderande livsstil. Många av dessa personer är aktuella samtidigt inom frivård, rättspsykiatri, allmänpsykiatri, beroendevård, lokal socialtjänst samt hemlöshetsverksamheter inom kommun och landsting. Det är därför värt att kommentera några av olikheterna mellan dessa organisationer Frivården har mandat att förelägga patienten vissa åtgärder som behandling och i vissa fall återintagning på anstalt. Frivården har däremot inget mandat att kräva att vården utför den vård som föreläggs patienten. Frivården har som främsta målsättning att reducera risk för fortsatt kriminalitet

17 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Lokal sjukvård har utanför tvångslagarna inget mandat att förelägga patienten behandling, men har uppdraget att tillhandahålla vårdinsatser. Sjukvården har inte i första hand reducerad kriminalitet som mål, utan detta mål betraktas som underordnat individens hälsotillstånd och autonomi. Rättspsykiatrin har tunga mandat gentemot patienten i form av omedelbar återintagning via lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Däremot har man inte tillgång till en rehabiliterande eller behandlande vårdresurs utanför sjukhusets väggar. Målsättningen för rättspsykiatrin är både reduktion av kriminalitet och att främja patientens psykiska hälsa och hamnar därför mitt emellan de två ovanstående aktörerna. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att tillgodose personers grundläggande behov som boende, sysselsättning och basal försörjning. Därutöver tillkommer ansvar för att en missbrukare får den hjälp och det stöd han behöver för att komma ifrån sitt missbruk, vilket bl a innebär mandat att ansöka hos länsrätten om LVM-vård och även att göra omhändertaganden enligt LVM 13. Kommunens yttersta ansvar omfattar inte insatser som åligger annan huvudman, t ex sjukvården, men ofta uppstår ett glapp i insatser för den enskilde när huvudmännen inte är överens om sina respektive ansvars områden. Sammantaget har dessa aktörer en stor aktionspotential. Men utan samverkan kolliderar verksamheternas övergripande målsättningar, resurser och mandat med varandra och resultaten riskerar att utebli. Det framstår således som att svårigheten att få till stånd effektiva hjälpinsatser för de mest komplext psykiskt störda missbrukarna beror på deras multipla kontakter med myndigheter som har mandat och målsättningar som ofta står i konflikt med varandra. Sambanden mellan brott, missbruk och psykisk ohälsa Det senaste årets uppmärksammade grova våldsbrott har satt fokus på frågan om sambanden mellan missbruk, psykisk störning och kriminalitet. Kriminalitet uppstår i ett komplext samspel mellan individfaktorer och yttre skeenden. Tidigare forskning visar att det är nödvändigt att ta hänsyn både till individfaktorer (t ex personlighet, coping, tidigare ohälsa, kriminellt be

18 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk teende och missbruk), omgivningsfaktorer (t ex socialt nätverk, bostads- och försörjningsförhållanden) samt organisationsfaktorer (tidigare och pågående vårdinsatser, patientens följsamhet i behandling, övriga stödinsatser från vård, frivård och socialtjänst, typ av behandling osv.) Missbruk bland kriminella är mycket vanligt förkommande. Från Canada rapporteras att av fängelsedömda som återfallit i brott hade 80 % missbruksproblem (Zamble & Quinsey 1997). Från Sverige har rapporterats att 63 % av de intagna på anstalt i oktober 2000 hade missbruksproblem (Kriminalvårdsstyrelsen 2002) och att hyperaktivitetssyndrom (Dalteg, Gustafsson & Levander 1998) respektive missbruk är vanliga diagnoser bland fängelseintagna. Även personer dömda till rättspsykiatrisk vård har ofta missbruksproblem. I en utvärdering av Socialstyrelsen konstaterades att 38 % av rättspsykiatriskt vårdade patienter hade missbruk som huvud- eller bidiagnos (Socialstyrelsen 2002). Liknande resultat erhölls vid en analys av patienter som vårdats vid Rättspsykiatriska kliniken i Örebro (Björk & Lindqvist, personlig kommunikation). Kopplingen mellan drogbruk, psykisk sjukdom och kriminalitet är alltså odiskutabel även om orsakskedjan kan diskuteras (Mullen & Lindqvist, 2000). Psykisk ohälsa är vanlig bland fängelsedömda. I Sverige blir många fängelsedömda föremål för omfattande psykiatriska insatser under verkställighetstiden (Holmberg et al 1999). Av en omfattande genomgång av 62 artiklar om psykiatrisk morbiditet bland intagna på fängelser från 12 länder framkom att cirka 4 % av intagna led av psykotisk sjukdom och 10 % av depression (Fazel & Danesh, 2002). I Zamble & Quinsey:s studie (1997) angavs att över 60% hade psykiska problem och 40% hade någon gång erhållit behandling för problem relaterade till psykisk ohälsa. Dubbeldiagnospatienter, d v s patienter med både en svår psykisk störning och missbruk, representerar en särskild terapeutisk och organisatorisk utmaning för vården även i de fall gruppen inte omfattar personer med kriminalitet och risk för våld. Från en mycket omfattande och väl genomförd epidemiologisk studie i USA rapporteras att 47 % av patienter med schizofreni och 32 % med bipolär sjukdom också hade en livstidsrisk för substance use disorder, vilket vida överskrider risken för normalbefolkningen (Regier et al, 1990). Det är visat att psykiskt sjuka missbrukare jämförda med friska

19 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk missbrukare är mer känsliga för alkohol och droger. Psykiskt sjuka missbrukare är också mer exponerade för droger. Dessutom är de oftare drabbade av mer sociala problem och kräver mer och dyrare sjukhusvård. De är därtill oftare våldsamma samt uppvisar en högre suicidfrekvens än friska missbrukare (Drake & Mueser, 2000). Riskbedömning, riskrehabilitering och missbruk Under de senaste decennierna har stora forskningssatsningar gjorts för att öka kunskapen om vilka faktorer som är relaterade till risken att återfalla i allvarlig brottslighet. Bakgrunden är det dubbla ansvaret som vilar på kriminalvård och rättspsykiatrisk vård att ta hänsyn till både samhällsskydd och vård/rehabiliteringsbehov. Riskbedömningar är ytterst en samhällsskyddsåtgärd som syftar till att minska risken att människor i samhället drabbas av våld. Att bedöma risken för återfall i allvarlig kriminalitet hos psykiskt störda lagöverträdare är komplext. Ett antal riskbedömningsinstrument, t ex HCR-20 (Webster 1997), har utvecklats för att värdera återfallsrisken i definierade högriskpopulationer. Man brukar dela in riskfaktorer i statiska (t ex kön eller ålder för debut av kriminalitet) och dynamiska (t ex pågående psykisk sjukdom, psykosociala förhållanden eller missbruk). Ur behandlingssynpunkt är de dynamiska riskfaktorerna de enda relevanta, eftersom endast dessa är åtkomliga för behandling. Det finns många faktorer som samvarierar med kriminalitet, och det är svårt att identifiera de enskilda faktorer som i ett specifikt ärende påverkar förloppet. Ett återkommande fynd är den starka kopplingen mellan missbruk och återfall i brott hos rättpsykiatriska patienter (Waller, 1974; Strand, Belfrage, Fransson, Levander, 1999; Mullen & Lindqvist, 2000). I den stora och ofta refererade amerikanska ECA-studien (Epidemiological Catchment Area Study), noterades att missbruk uppvisade den starkaste kopplingen till våldsamt beteende (Swanson, 1994). Återfall i brott både bland individer som dömts till fängelsestraff (Draine, Solomon & Meyer-son, 1994; Zamble & Quinsey, 1997) och bland rättspsykiatriska patienter (Rice & Harris, 1992; Arboleda-Flórez, 1998) är kopplat till återfall i missbruk av alkohol och droger. Därmed intar drogbruk ur risksynpunkt en särställning, både i kraft av sin relativa betydelse, men också då denna riskfaktor är terapeutiskt åtkomlig

20 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Adekvat behandling mot missbruk är därför en helt avgörande terapeutisk angelägenhet för alla som arbetar med lagöverträdare eller personer med asocialt beteende. Riktade insatser mot just missbruk hos rättspsykiatriska patienter är dock sällan beskrivna i litteraturen (Mullen & Lindqvist, 2000), trots att det numera finns ett flertal evidensbaserade behandlingsformer för beroendetillstånd, t ex kognitiv terapi i kombination med specifika läkemedelsbehandlingar (O Brien 1996, SBU 2001). Missbruk visar sig i översikter av behandlingsresultat vara lika tillgängligt för behandling som andra kroniska sjukdomar, t ex astma och diabetes (O Brien 1997). Det har påpekats att paradoxalt nog, är behandling mot missbruk inte bara eftersatt hos denna patientgrupp, utan till och med den omständighet som kan föranleda exklusion från behandling (Taylor 1997). Kommande lagstiftning om kriminalitet och psykisk störning Det övergripande kriminalpolitiska mål som regeringen har lagt fast är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Till de särskilt prioriterade områdena hör förebyggande arbete när det gäller våldsbrottslighet. Psykiskt störda lagöverträdare med missbruk och/eller beroende kan betraktas som en högriskgrupp med avseende på våldsbrott. Under de närmaste åren kommer troligen stora förändringar att ske i påföljdssystemet. Den väntade lagen kommer att laborera med begrepp som tillräknelighet och insikt vid gärningstillfället (SOU, 2002:3). Det innebär att psykiskt störda lagöverträdare oftare än tidigare kommer att dömas till påföljd inom kriminalvården, men också att nya påföljder introduceras för personer med psykisk störning. De personer som överförs till kriminalvården kommer att erbjudas psykiatrisk vård vid behov under avtjänande av påföljd i fängelse. Denna förändring kommer att ställa än större krav på samverkan mellan kriminalvården och andra vårdgivare såsom allmänpsykiatri, rättspsykiatri och beroendevård. En annan nyligen tillsatt utredning, Kriminalvårdskommittén, har som uppgift att förnya och integrera de lagar som styr verkställandet av påföljder inom kriminalvårdens ram (Kommittédirektiv, En ny kriminalvårdslag, Dir 2002:90). I utredningens direktiv framhålls vikten av att fokusera på faktorer som syftar till att minska risken för återfall i kriminalitet

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn Stockholms läns landsting 2003 Fokusrapport Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet ISBN 978 91 7086 183 3 RiR 2009:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-06-03 Dnr: 31-2007-1287

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Bättre sent än aldrig. Utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten

Bättre sent än aldrig. Utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten Bättre sent än aldrig Utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten Tryckning: Kriminalvården, Huvudkontorets reprocentral Ytterligare exemplar beställs från: Kriminalvården Huvudkontoret Förlaget

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Redaktör May Blom ISBN 91-85211-44-3 Forum

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

psykiatrisk tvångsvård

psykiatrisk tvångsvård psykiatrisk tvångsvård kliniska riktlinjer för vård och behandling svensk psykiatri nr 13 svenska psykiatriska föreningen och gothia fortbildning psykiatrisk tvångsvård kliniska riktlinjer för vård och

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Per Folkesson & Therese Karlsson Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning En fallstudie

Läs mer