Livsåskådning och etik vid behandling av alkoholkonflikten. av Inge Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsåskådning och etik vid behandling av alkoholkonflikten. av Inge Johansson"

Transkript

1 Livsåskådning och etik vid behandling av alkoholkonflikten av Inge Johansson

2 LIVSÅSKÅDNING OCH ETIK VID BEHANDLING AV ALKOHOLKONFLIKTEN Inge Johansson Tryckning och distribution: Stiftelsen Fallvikskolan, Lilla Fallvik, Åtvidaberg, 2002 ISBN

3 Innehållsförteckning INLEDNING 6 BAKGRUND OCH SYFTE 6 LÄMPLIGA BESKRIVNINGSKATEGORIER 6 SWEDENBORGS METAFORER 7 METODENS BEGRÄNSNINGAR 7 HELHETEN OCH INTUITIONEN 8 TRE FASER 8 LIVSSTEGRING 11 SOCIALA KONSEKVENSER 12 BEHANDLINGSSPIRAL 12 TVÅ MEDVETANDEPLAN 14 PLANETERNA 17 MAKROKOSMOS 18 RELATIONEN MELLAN SOLEN OCH MÄNNISKAN 18 MIKROKOSMOS 20 TRE TOLKNINGSPERSPEKTIV 20 DISKUSSIONSFRÅGOR 20 OM SKAPELSEN 22 UNIVERSUMS SKAPELSE 22 JORDENS UPPKOMST 22 LIVETS OCH ARTERNAS UPPKOMST 23 MIKROKOSMOS 24 ALKOHOLPROBLEM SOM NATURKATASTROFER 26 MÄNNISKA OCH GUD 26 MELLANKOSMOS 27 HUMANISMEN 29 PSYKETS ANKNYTNING TILL DEN KOSMISKA ENERGIN 29 HUMANISMEN 30 PANTEISMEN 32 SPINOZAS VÄRLDSBILD 32 SPINOZAS PSYKOLOGI 32 SCHELLINGS GRADSKALA 33 MILJÖRÖRELSEN 33 KREATIONISMEN 35

4 NÄRA DÖDEN UPPLEVELSEN 35 EN KREATIV TOLKNING 35 NATURLIGA TOLKNINGAR 36 DISKUSSIONSFRÅGOR 38 TILL AVSNITTET OM SKAPELSEN 38 TILL AVSNITTET OM HUMANISMEN 38 TILL AVSNITTET OM PANTEISMEN 39 TILL AVSNITTET OM KREATIONISMEN 40 KONFLIKTBEHANDLING MED HJÄLP AV DEN ALKOHOLPROBLEMATISKA LIVSLINJEN DET ETISKA PERSPEKTIVET 41 SAMMANFATTNING 41 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 43 SAMMANFATTNING 43 DEN MINSTA GEMENSAMMA NÄMNAREN 44 DISKUSSION 44 VIDEOBAND: 48 REFERENSER 50 ORDFÖRKLARINGAR 52 FÖRKORTNINGAR 52 4

5 FÖRFATTARENS FÖRORD Till läsaren Följande text är ett försök att nedteckna huvuddragen i vårt sätt att stärka klientens personlighet på en viktig punkt under behandlingsarbetet. Jag tänker på hans behov av en klar livsåskådning, som leder till enhetlighet och konsekvens i handlingslivet. Under några år, under min tid som föreståndare och kurator vid Rådgivningsbyrån i Arboga, samarbetade vi ofta med klienterna för att utveckla denna sida av deras personlighet. Med tiden utkristalliserades en metod som är användbar. Den leder dessutom till goda resultat. Som senare framgår av texten är det frågan om ett tredje steg i behandlingen. Man måste naturligtvis ha tagit de två första stegen, innan man kan ta det tredje. Men, när alla stegen har tagits kompletterar och befruktar resultaten varandra. Vi får då en behandlingsspiral som leder till en stabil och varaktig nykterhet. Den som är intresserad av hur de två första stegen bör tas, hänvisar jag till mina tidigare arbeten om Alkoholkonflikten och den problematiska livslinjen. Litteraturhänvisningar finns i slutet på broschyren. Lilla Fallvik 1/ Inge Johansson 5

6 INLEDNING Bakgrund och syfte Det följande arbetet är ett försök att sammanfatta den METOD som användes vid Rådgivningsbyrån i Arboga, för att hjälpa klienten att hitta en HÖGRE MENING med den förändring som han genomgick. Närmare bestämt gällde det att KOPPLA samman DELMÅLEN i behandlingen med ett övergripande LIVSMÅL. Resultatet blev en MÅLFÖRESTÄLLNING * där dessa olika inslag förenades. Integrationen av delmål och livsmål i en målföreställning, började terapeuten att arbeta med redan under de inledande intervjuerna och tolkningssamtalen. Han och klienten sysselsatte sig sedan omväxlande med delmål och livsmål under hela behandlingsprocessen. Terapin fungerade bäst när utvecklingen löpte parallellt. Låt oss övergå till att beskriva metodens plats i behandlingen som helhet. Lämpliga beskrivningskategorier Världsåskådning, världsbild, livsåskådning, samhällssyn och samhällsbild - se där exempel på några lämpliga beskrivningskategorier i det här momentet av behandlingen. Delmålen kan vara många och skiftande under en långvarig kontakt. Det övergripande livsmålet är däremot ständigt närvarande men blir aldrig riktigt uppnått. Medan de förstnämnda målen är inriktade på att åstadkomma klart definierade resultat i behandlingen, är det senare en vision av det klienten vill uträtta i livet mot bakgrund av den världsåskådning som han har valt. Livsmålet står i samma relation till delmålen som ett lokomotiv till vagnarna. Loket rullar på under hela resan, medan vagn efter vagn kopplas ifrån vid respektive ändstation. Men, kraften kommer ovanifrån, från elledningen. På samma sätt får livsmålet sin kraft från världsåskådningen. När klienten tagit ställning, inträder han i en idégemenskap han delar världsåskådning med många likasinnade. Det blir naturligt för honom att arbeta tillsammans med de sistnämnda för att uppnå gemensamma mål. I den gemenskapen * Syftemålsförnimmelse, målföreställning, och lyckoföreställning används som synonymer för den samlade målbilden. 6

7 kan han hämta styrka och få en känsla av vad förändringen betyder i ett större sammanhang. Swedenborgs metaforer Materien är sammansatt av mönsterbildande energi, skrev Emanuel Swedenborg ( ) redan Han visade att universum skapats av Gud med hjälp av den Andliga Solen (eller the Big Bang som vi säger idag). I förlängningen har Gud då naturligtvis också kreerat vår jord med stöd av den naturliga solen och vidare livet, människan samt hennes förmåga till andlig verksamhet. Swedenborg var naturvetenskapsman och sökte det andliga hos det materiella. Han använde ett grepp från Picco della Mirandóla ( ) och beskrev hela den biologiska utvecklingen på jorden med hjälp av en människa. Solen och människan var alltså de metaforer som Swedenborg använde för att beskriva individens roll i det väldiga panorama som vi kallar universum eller kosmos. Tanken är att samma symbolik fortfarande kan tjäna som medel när det gäller att förtydliga och förstå de stora sammanhangen. Det är nämligen den svåra uppgift som terapeut och klient skall lösa tillsammans. Målet är att uppnå samförstånd om klientens genuina uppfattning när det gäller världsåskådning och livsmål. Lyckas klienten med att internalisera en världsåskådning i sin personlighet, kan han nämligen använda intuitionen för att inhämta kunskap och sinnelagsetiken för att vägleda sitt viljeliv, skilja mellan gott och ont. Metodens begränsningar För att lyckas med internaliseringen av en världsåskådning i personligheten, fordras enligt vår erfarenhet att klienten har en någorlunda klar bild av den idétradition som han vill tillhöra. Terapeutens vägledande roll blir då lättare att axla. Man kan ändå inte begära att han skall ha insikt i alla möjliga livs- och världsåskådningar. Därför har vi begränsat kunskapskraven på två sätt: 1. Som utgångspunkt för samtalen skall terapeuten referera - förmedla några enkla vedertagna naturvetenskapliga basfakta. Det innebär att bl.a. ogrundade 7

8 myter om universums uppkomst och människans tillblivelse inte förs vidare. Därmed ersätts en stor del av föreställningarna från Bibeln och upplysningstiden med uppdaterad kunskap. Läsaren hittar dessa texter under rubriken Om skapelsen i broschyren. 2. Mot bakgrund av de basfakta som refereras anförs tre möjliga tolkningsinriktningar. Tillsamman motsvarar de huvudstråken i det västerländska tänkandets historia naturvetenskapen/humanismen; panteismen; och kreationismen. För att göra presentationen av idériktningarna gripbara i terapisamtalen har vi koncentrerat framställningen till några representativa tänkare för respektive riktning. De förmedlar samtidigt livsvisdom och har en klar inställning till droger. Helheten och intuitionen Världsåskådningen omfattar HELHETEN. Hur är tillvaron uppbyggd från början till slut? Vad är meningen med livet? Vilken roll skall jag själv axla? Den kunskap som utvecklas när man tillämpar sin världsåskådning i en given situation är som sagt intuitiv man bildar sig en uppfattning genom att tillämpa en universell ordning som är överordnad en själv. Många upplever att de har intuition utan att omfatta någon genomtänkt världsåskådning. Det är nog riktigt men det betyder i så fall att de har en åskådning inom sig, utan att ha klargjort den, förtydligat den, utvecklat den. På det sättet blir kunskapen osäker, valen diffusa. Personligheten vacklar. Man känner ångest. Förlorar sin beslutsamhet. Saknar konsekvens. Se där en illustration till världsåskådningens centrala roll i personlighetsutvecklingen! Som behandlare kan man inte tvinga någon att ta itu med ämnet i terapin. Säger klienten nej måste man respektera hans ställningstagande. En behandling som utesluter en förändring av personligheten lyckas dock sällan till 100 %. Tre faser Världsåskådning och livsmål kommer in i behandlingen när Alkoholkonflikt och Alkoholproblematisk livslinje uttytts och åtgärdats. I kronologisk ordning är det 8

9 således frågan om en tredje fas. För den läsare som inte är bekant med vår behandlingsmetod följer här en kort beskrivning av de två föregående faserna: 1. I arbetet med Alkoholkonflikten i inskränkt bemärkelse använder sig terapeuten av en empirisk kunskapsteori. Han tecknar ner klientens svar på ett antal frågor om alkoholens verkningar ordagrant på ett konferensblock (s.k. fenomenografisk intervjumetod ). Klienten övervakar att svaren blir riktigt återgivna. Verkningarna förs sedan till två olika kolumner beroende på om de upplevts som positiva eller negativa. För att illustrera Alkoholkonflikten ritar behandlaren upp den figur som visas nedan. Den härrör från ett praktikfall. Figuren visar hur materialet från intervjun grupperas i Alkoholkonfliktens sinusliknande modell, där de positiva verkningarna (förväntningarna) av ett spritintag hamnar i den vänstra bubblan, medan de negativa konsekvenserna (förväntningarna) registreras i den högra. Alkoholkonflikten i denna inskränkta form utgör en klassisk lyckokalkyl i Jeremy Benthams ( ) mening. Vidare visar figuren att det är den positiva alkoholföreställningen som driver fram den negativa ångestföreställningen. Temporalt inträder de positiva verkningarna före de negativa. ( + ) Bättre självf. Gladare, uppåt Tuffare Pratar mer Öppnare än annars på dans Kan glömma Positiva alkoholföreställningar Negativa ångestföreställningar ( - ) Svettningar Skakningar Hörselhallucin. Frånvaro/arbetet Risk för körkortet, medtrafikanter Gräl med tjejen Tid Fig. Alkoholkonflikten i inskränkt bemärkelse. 9

10 Ställningstagandet till Alkoholkonflikten sker genom jämförelser i den individuella lyckokalkylen. Den empiriska kunskapsteorin leder således fram till att behandlaren använder en utilitaristisk etik för att vägleda klienten till ett sunt ställningstagande delmål i den här fasen av terapin. Jag överlåter åt läsaren att ta terapeutens roll och väga den positiva sidan mot den negativa. Tänk då också på att värdera upplevelsernas kvalitet a la J. S. Mill ( ). Det är, som han sade, bättre att vara en olycklig Sokrates, än ett belåtet svin. Vidare - vad innebär det för motivationen att alkoholföreställningen föregår ångestföreställningen? 2. I arbetet med de bakomliggande orsakerna till problemen krävs en mer omfattande, rationell kunskapsinhämtning. Man behöver en teori som är allmängiltig och en samtalsserie vilken penetrerar alla drickandets frågor. I den Alkoholproblematiska livslinjen, har vi utformat en sådan teori, samt utarbetat en rationell intervjumanual i överensstämmelse med den. Tanken är att brist på tillit till det egna jaget och/eller omgivningen, ger upphov till en kompenserande livsstil. Den senare kan i huvudsak vara aggressiv eller undfallande. Livsstilen ger upphov till anpassningsproblem som man löser med hjälp av alkoholens positiva verkningar. Den adaptionsprocessen driver i sin tur fram negativa efterverkningar av ps.fs. och social natur. Man har hamnat i Alkoholkonflikten! Det är i det sammanhanget vi definierar livsstilen som en problemskapande livslinje vilken är den direkta orsaken till Alkoholkonflikten. Mot den här rationella kunskapen svarar en uppsättning delmål av regeletisk karaktär. Närmare bestämt hämtar man andlig kraft från beteendemaximer som skall resultera i att klienten förändrar den problemskapande livslinjen till en oproblematisk. Vi kan tänka oss flera typer av beteendemaximer för det ändamålet. Här några av de vanligaste: Maximer för att återställa tilliten, tryggheten. Maximer som syftar till att ändra den problemskapande livslinjen. 10

11 Maximer som leder till en omanpassning av beteendet från onyktert till nyktert, utan att några värden går förlorade. Maximer och målsättningar som stimulerar klientens aktivitet och gör livet spännande att leva. Låt oss återgå till det praktikfall som vi lät illustrera Alkoholkonflikten med ovan. Där noterades vid tolkningssamtalen följande anpassningsproblem, som får illustrera klientens ledande linje: Saknar självförtroende. Lätt lite negativ. Lite mesig. Säger inte mycket bland okända. Svårt att ta mig för något på dans. Grubblar över livets problem, den grå vardagen. Det är som läsaren redan förstått, frågan om en undfallande livslinje. Jämför gärna med de positiva verkningarna av alkohol i modellen av Alkoholkonflikten ovan, och sambandet mellan drickande och livsstil blir klart som dagen! Livslinjen måste följaktligen förändras i en mer offensiv riktning. För att det skall gå att genomföra, fordras att också självförtroendet tränas. Vilka beteendemaximer som kan bli aktuella i så fall, överlåter jag till läsaren att fundera över. Livsstegring Under det här arbetet är inte bara förändringen av livslinjen viktig, utan också känslan av mening med delmålen. Förändringen skall vara spännande. Jag föreslår att vi använder begreppet livsstegring för den typen av målsättning. Det gäller att anknyta förändringen till mål som ger en kick framåt i livet t.ex. i privata relationer, på jobbet eller under fritiden. 11

12 Sociala konsekvenser Missbrukarens frihet att berusa sig, blir lätt ett tvång för andra. Den fördel som berusningen skänker honom, innebär ofta katastrofer för de anhöriga. Alkoholkonfliktens negativa konsekvenser kan i sådana fall diskuteras med hjälp av Immanuel Kants ( ) tankar om hur relationer mellan människor bör vara ordnade. Han utgick ifrån att även missbrukaren har en fri vilja och kan skilja mellan gott och ont. Ett föredömligt moraliskt handlande kännetecknas av att det kan tjäna som allmän lag. Det räcker alltså inte med att missbrukaren själv tjänar på ruset. Först om han tycker, att andra skall uppträda mot honom, som han beter sig mot dem, har han rätt att utföra handlingen. En mer mänsklig formulering av Kants kategoriska imperativ lyder: Man skall alltid handla så att man behandlar det mänskliga både hos en själv och hos varje annan som ett mål. Aldrig enbart som ett medel! Vilka negativa sociala konsekvenser, kan läsaren hitta i modellen enl. figuren ovan? Fundera på hur en diskussion med klienten i praktikfallet, skulle kunna utformas med hjälp av Kants idéer! Behandlingsspiral Ur kunskapsteoretisk och etisk synpunkt, kan varje steg i behandlingen av den Alkoholproblematiska livslinjen ses som en cirkel, och de sammanlagda stegen som en utvecklingsspiral. En kris t.ex. ett återfall behöver då inte uppfattas enbart som ett misslyckande, utan kan också betraktas som en uppmaning att på nytt gripa sig an Alkoholkonflikten, nu med en starkare motivation och ett program på en högre nivå. Sören Kierkegaard ( ) hade ett korresponderande synsätt på etiken först lever man som estetiker, sedan som etiker, för att via ironisk eller humoristisk uppgivenhet sluta som religiös. Forskningen visar att det kan behövas fyra cirkelvarv i behandlingsspiralen för att uppnå en stabil och varaktig nykterhet. Ibland färre. Ibland fler. 12

13 Genom att koppla ihop världsåskådningen och livsmålet med de enskilda delmålen, hittar man alltid en väg för att blåsa nytt liv i motivationen, och fortsätta behandlingen tills Målföreställningen har uppnåtts. 13

14 TVÅ MEDVETANDEPLAN Nedan visas en modell som behandlaren kan använda när han försöker att hjälpa klienten att skapa mening och sammanhang i livet. Utgångspunkten är att allt består av samma urstoff och att människan samtidigt existerar på två plan ett oändligt och evigt, ett begränsat av rummet och tiden. Behandlaren visar först att allt i universums begynnelse var koncentrerat till en enda punkt ( punktuniversum, överst på fig.) Före punkten vet ingen hur verkligheten såg ut. Olika möjligheter kan tänkas antingen existerade materien före anden, anden före materien, eller bägge samtidigt. Vi kan inte heller veta exakt hur vår verklighet efter punkten är beskaffad i sina minsta beståndsdelar. Somliga kallar det yttersta för Gud och förandligar det mönster som har bildats (mönstret av punkter på figurens övre plan). Ärkebiskop K. G. Hammar liknade det nyligen t.ex. vid ett allomfattande minne. Där han så småningom hoppas att ta plats. Andra kallar det yttersta för Naturen och ser slumpens lagar bakom det mönster som har bildats. Där finns inget medvetande. Mönstret är frukten av en naturlig utveckling som ingen har förutsett. Bara människorna själva har förutseende och förmåga till andligt skapande. Därmed har de blivit i stånd att förändra sina levnadsvillkor. Men, utvecklingen av människans förmåga i detta avseende sker inte genom att medvetandet bevaras som en själ med evigt liv. Det är i stället efterföljande generationer här på jorden, som svarar för att det medvetna framsteget förs vidare genom utbildning, praktisk verksamhet, studiet av böcker o.s.v. 14

15 Punktuniversum Det kosmiska medvetandeplanet-mönstret I universums utveckling Oändlighet och evighet Kosmisk energi Kosmisk existens Kosmiskt medvetande Kärlek och vishet eller slump? Estetik: Det sköna eller fula 3 Livsenergi. Individuell existens. Individuellt medvetande 1 2 Det Goda och Sanna eller det Onda och Falska Det individuella medvetandeplanet: Människans medvetna val i livet. Rum och tid = Livsenergi = Inriktining = Mål Livsenergins fördelning: 1. Alkoholkonflikten och problematisk livslinje. 2. Den individuella uppgiften 3. Samhörighetsuppgiften Livs- och världsåskådning Fig. Det nedre planet med den spindelliknande figuren illustrerar just den enskilda individens (här missbrukarens) medvetande och existens. Här gäller att denne skapar sitt eget liv genom att välja hur den livsenergi som han förfogar över fördelas på olika projekt i rummet och tiden. Den tredje ringens inskridande i det övre planet symboliserar hur det individuella medvetandet (=tankemönstret) söker ledning i det kosmiska (=de odelbara partiklarnas mönster). Alltefter vilken tolkning människan gör av åskådningsproblematiken, knyter 15

16 hon an till en etisk normkälla naturen, människan, Gud eller olika kombinationer och får ledning för vad hon skall göra med sitt liv. Olika tolkningar i den ontologiska frågan, ger skilda typer av intuitiv kunskap och etiskt sinnelag. Det är dock att märka att avgränsningen av materiens minsta beståndsdelar och det mönster de bildar från den enskilda människans medvetande och existens, enbart gjorts av pedagogiska skäl. I verkligheten är individen ett stycke oändlighet ( urstoff ) som tillfälligt bildar en människas mönster. Det är den konkreta innebörden av att SAMTIDIGT existera på två plan. Tanken är som sagt att individen samtidigt existerar på bägge medvetandeplanen. Frågan om en individuell existens efter döden blir öppen genom att det individuella medvetandet övergår i det kosmiska. Späds en människas föreställningsvärld ut i universum likt ett glas vatten i havet, eller bevaras den på något sätt? 16

17 Planeterna De nio planeterna kretsar kring solen i samma riktning och i nästan samma plan. Den osynliga kraft som håller dem kvar i deras banor är solens gravitationskraft. Utan denna kraft skulle samtliga planeter, jorden också, flyga rätt ut i rymden. Planeterna har inget eget ljus utan lyser med återkastat solljus. Solen är ett väldigt klot av virvlande vitglödande gaser, mer än en miljon gånger större än jorden. Utan dess ljus och värme skulle det inte finnas något liv på jorden. Planet Diam. (i km) Omloppstid runt solen (approx.) Merkurius dygn Venus dygn Jorden dygn Mars dygn Jupiter år Saturnus år Uranus år Neptunus år Pluto år 17

18 BEHANDLINGSPROCESSEN UNDER TREDJE STEGET TVÅ FÖRSLAG TILL SYMBOLER OCH NÅGOT OM BEHANDLINGSPROCESSENS VIDARE GÅNG Makrokosmos Behandlaren bör börja med att beskriva universums och jordens uppkomst. Det väldiga perspektivet i texterna sträcker sig nämligen från the Big Bang till människans nära döden upplevelser. Trådarna binds ihop genom att SOLEN används som SYMBOL för den skapande aktiviteten, vare sig det är Naturen eller Gud bakom verket. Man kan tolka universums tillblivelse som den Ursprungliga soluppgången och ljuset under nära döden upplevelsen som ett tecken på återkomsten till det eviga och oändliga varat. När människan betraktar stjärnhimlen en kristallklar vinternatt, anar hon sin plats i det stora sammanhanget. Hon grips av förundran. Vördnad. Relationen mellan solen och människan Alla människor har en positiv relation till solen. När ett litet barn ritar blir det ofta en sol och huvudfoting som framträder på pappret. Relationen mellan himlakroppen och människan förefaller att vara arketypisk. Också i de yttersta ögonblicken framträder solens utstrålning av värme och ljus som en symbol för människans aningar om det goda, eviga livet. När mor gick bort upplevde jag själv något av detta. Jag skrev i ett memorial: Morsus gick bort fredagen den 26 mars 1999 vid middagstid. Jag var på väg mellan Arboga och Linköping när det hände. Himlen öppnade sig och solen bröt fram. Nu gick mor in i ljuset, tänkte jag! På bilradion sjön Maritza Horn: Kärleken kommer, kärleken går. Ingen kan tyda dess lagar, en text av Nils Ferlin. Det goda andliga ljuset omslöt mor. Säkert mötte henne där morfar, mormor, syskonen, far och sönerna. Antagligen också svärdottern och barnbarnen. Kanske de allra minsta barnbarnsbarnen. 18

19 Vi som kände mor, kan föreställa oss den andliga kvaliteten i det ljus som hon återgick till och som nu genomströmmar oss alla. Genom hennes verksamhet har det fått en ny och hjärtligare dimension. Kärleken. Godheten. Det är så vi tänker på henne och bemöter varandra idag. Tack mor. Vila i frid. Snarlika visioner får många människor i laddade ögonblick, utan att för den skull vara speciellt religiösa eller tro på någon personlig gud. Lägg märke till vilken betydelse hennes verksamhet har haft för den andliga kvaliteten hos det ljus som nu genomströmmar oss alla. Här framträder ett radikalt humanistiskt perspektiv i förlängningen av solens utstrålning. Men solens plats i människornas historia framträder inte bara i personliga berättelser, utan också i samhälleliga riter och ekonomiska sammanhang. Redan under den yngre stenåldern stod solen sålunda i centrum för kollektivets existentiella upplevelser. Det vet vi bl.a. genom det material som publicerats angående stensättningen Stonehenge i södra England. Solens arketypiska relation till människan kommer också till uttryck vid livets slutskede. Genom den forskning som bedrivits kring nära döden upplevelser, känner vi till att det vita, andliga ljuset omsluter människan när hon tar steget över till evigheten. Många har upplevt detta ögonblick så starkt att de tyckt sig upptas i himmelriket! Det konkreta innehållet i deras vidare öden på den andra sidan påminner då ganska mycket om den vision beträffande min mors bortgång, som jag återgav här ovan. Behandlaren kan säkert hitta många andra konkreta sätt att ta upp relationen mellan solen och människan. Det är egentligen frågan om att gestalta den oändliga oförstörbara energins övergång i ändliga former och dess återgång till det oändliga. Ljuset symboliserar det kosmiska stoff som vi alla är gjorda av. Det finns många möjligheter att anknyta till detta eviga tema i det praktiska livet. Klienten har säkert egna erfarenheter som kan gestaltas. Och man kan alltid bygga på observationer här och nu. 19

20 Mikrokosmos Nästa symboliska inslag i behandlingen handlar om livets uppkomst och utveckling, enligt den naturvetenskapliga forskningen. Man griper tillfället att jämföra tillkomsten av universum med skapelsen av människan. Vilken roll spelar Gud och Människan som allsmäktiga och allestädes närvarande andliga makter i makro- respektive mikrokosmos? Det blir naturligt att föra in alkoholproblematikerns eget beslut när det gäller drogvanor och hälsa i sammanhanget. Kan analogin mellan makro- och mikrokosmos drivas längre? Kanske samhället kan ses som ett mellankosmos, där den andliga makten utgörs av kommunstyrelsen eller regeringen, medan människan som mikroorganism utsätts för besluten? Tre tolkningsperspektiv Mot bakgrund av det naturvetenskapliga basmaterialet utvecklas sedan de nämnda tre tolkningsperspektiven ett humanistiskt, ett panteistiskt och ett kreationistiskt. Ett urval av idéer och tänkare presenteras, som ligger i linje med Fallvikmodellens humanistiska helhetssyn missbrukaren skall kunna känna tillit till sig själv och omgivningen, lyckas att förändra sin alkoholproblematiska livslinje och finna rätt plats i det stora sammanhanget. Varje tolkningsperspektiv ger ett svar på frågorna om verklighetens beskaffenhet, den etiska hållningen till alkohol och vilken samhällssyn som är att föredra. Hur skall man gå till väga vid val av perspektiv? Huvudregeln är att klienten själv får avgöra vilket synsätt han föredrar. I de allra flesta fall har vi emellertid funnit att man kan börja med att presentera alla tre. Klienten får på det sättet en orientering om några av möjligheterna innan han träffar sitt val. Samtidigt finns chansen för honom att snickra ihop en egen åskådning av de olika idéerna. Det krävs finkänslighet av behandlaren det gäller att bekräfta och följa upp klientens framsteg, medan den egna åsikten ofta får träda tillbaka. Diskussionsfrågor Efter tolkningsperspektiven följer ett begränsat antal diskussionsfrågor. Frågorna följer uppläggningen av de tre synsätten. De är en minimiram som behandlaren bör kunna fylla ut, om han skall gå iland med sin uppgift. Försök därför, som terapeut, först att besvara frågorna innan du diskuterar dessa med klienten! 20

21 Använd videofilmer, bandinspelningar och böcker när det är lämpligt! Efter texterna följer en sammanställning av det material som författaren hänvisar till i de olika avsnitten, samt en del annat som man kan ha nytta av när det gäller att utveckla perspektiven. Till slut. Kom ihåg att det är det fenomenografiska arbetssättet som är grunden för uppbyggandet av tillit, samförstånd och samverken. Bara en sådan behandlingsrelation bär frukt på längre sikt! 21

22 OM SKAPELSEN Först visas en videofilm som beskriver naturvetenskapsmännens uppfattning om hur världsalltet inklusive planeten jorden kan ha kommit till. Universums skapelse Den första diskussionspunkten handlar om hur universum har uppstått för cirka 15 miljarder år sedan. Den teori som en stor majoritet av forskare ansluter sig till innebär att världsalltet skapades genom ett slags explosion eller expansion av en oändligt liten komprimerad punkt, en utveckling som man har kallat the Big Bang, den Stora Smällen. Under detta händelseförlopp uppstod sedan en glödande sfär av energi, och i nästa skede allteftersom universum svalnade väte- och heliumkärnor, samt efter cirka år atomer. En jämförelse kan göras med den religiösa idén att universum skapades av Gud med hjälp av den Andliga Solen, som framlades av den svenske naturvetenskapsmannen Emanuel Swedenborg ( ) på 1700-talet. Kärleken och Visheten får här ta samma plats som energin och dess mönsterbildning under omvandlingen av verkligheten. Jordens uppkomst Den andra diskussionspunkten gäller vår planets tillkomst. Här står forskarna på betydligt säkrare mark. Därför bör processen framställas något noggrannare: Vår sol har fötts för omkring 5 miljarder år sedan ur ett väldigt moln av gaser, till största delen väte och stoft. Molnet började krympa samman, eftersom gravitationen drog alla dess partiklar mot varandra. I och med att molnet blev mindre hettades det upp och började glöda. Molnet av heta gaser roterade allt snabbare ju mer det krympte och lyste samtidigt allt starkare. Rotationen gav det formen av ett tillplattat klot omgivet av en skivliknande ring av gaser och stoft. Molnets centrum fortsatte att krympa, ända tills den oerhörda värmen längst in satte igång en kärnreaktion som gav solen dess energi. Den platta skivan kondenserades samtidigt till jorden och de andra planeterna, alla kretsande kring solen. 22

23 Swedenborg tillämpade också här sin hypotes om att jorden skapats av Gud med hjälp av den Andliga Solen den naturliga solen betraktade han som ett verktyg och ett stöd under processens successiva gång. Swedenborgs vision inbjuder osökt till en panteistisk betraktelse (panteism = allt är besjälat). Under den senare exkluderar man helt enkelt den fristående Guden från utvecklingen och räknar blott med en substans. Big Bang och den Andliga Solen blir två sidor av samma verklighet och Naturen lika med Gud. På det sättet kan man tänka sig både naturvetenskapliga och kreativa tolkningar av universums tillblivelse. Livets och arternas uppkomst Den tredje diskussionspunkten gäller livets och arternas uppkomst. Samtalen börjar med att behandlaren visar en videofilm om Charles Darwin ( ) och hans forskning. Filmen ger en uppfattning om hur livet kan ha uppstått för cirka 3,5 miljarder år sedan. I det varma urhavet bildades först mikrosfärer, sedan enkla prokaryota celler med arvsmassa ( DNA ) utspridd innanför sina membran och slutligen efter ytterligare cirka 1,7 miljarder år mer komplicerade eukaryota celler med arvsmassan organiserad i en kärna. Redan cellen hade alla livets kännetecken den kunde svara på retning, uppta näring, avge avfallsprodukter och föröka sig. När omgivningen förändrades försökte flera celler att samverka för att lättare kunna tillfredsställa sina behov. På det sättet uppstod nya mer sammansatta livsformer växter, djur. Dessa nya livsformer var emellertid inte garanterade någon plats på jorden. Tvärtom fick varje individ kämpa för sin plats i tillvaron. De som anpassade sig bäst överlevde, andra dog ut. Under vissa skeden utplånades hela arter. Livet bytte skepnader. Darwin blottlade mekanismerna i denna utvecklingsprocess. Normalt produceras fler avkommor än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en konstant population. Samtidigt är de livsnödvändiga resurserna t.ex. födan begränsade. Därigenom uppstår en konkurrens om livsbetingelserna, som resulterar i att de bäst anpassade överlever. Genom processen sker en ackumulation av de variationer som förbättrar livschanserna. Darwin sammanfattade: Arterna utvecklas genom mångfald, variation och NATURLIGT URVAL! 23

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström ELEMENTA Pernilla Hägg Nordström Vad är då elementa - grundläggande, nödvändigt för livet på Jorden? Det är inte Dow-Jones index, inte en ständigt ökande BNP, inte tillgång på olja och billig el. Det är

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

GODKÄND BETYGSKRITERIER BIOLOGI

GODKÄND BETYGSKRITERIER BIOLOGI BETYGSKRITERIER BIOLOGI GODKÄND Växter känna till växtens grundproblem och hur växten tacklar problemen jämfört med djuren känna till att växterna har utvecklats successivt från enkla alger till blomväxter

Läs mer

Amerikanerna och evolutionen

Amerikanerna och evolutionen KREATIONISM Amerikanerna och evolutionen Jesper Jerkert refererar några nya enkäter om amerikanernas inställning till kreationism och evolution. DÅ OCH DÅ publiceras resultaten från enkäter som undersökt

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Meditation för att öppna upp ditt hjärta

Meditation för att öppna upp ditt hjärta Meditation för att öppna upp ditt hjärta När människan växer andligt då släpper det undermedvetna gradvis sitt grepp om henne. Nyckeln till andligt uppvaknande är hjärtats blomning, dvs. hjärtchakrat måste

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

ÖVNING: Träna läsförståelse!

ÖVNING: Träna läsförståelse! ÖVNING: INNEHÅLL... Vårt solsystem... Vintergatan 7... Stjärnbilder 8 9... En spännande tävling 10 11... Ord i rutor 1... Lånade ord 1 1... Vandring på månen 1 17... Ett rymdäventyr 18 19... Tänk efter!

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

Om den Fysiska Hjärnan

Om den Fysiska Hjärnan Per Bruus-Jensen Översättning: Lars Palerius Om den Fysiska Hjärnan Subjektivt lever vi alla i var sin hjärna, vilken å ena sidan tjänar som en "utkikspost" för oss, och å andra sidan både som en verkstad

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Kumla Solsystemsmodell. Skalenlig modell av solsystemet

Kumla Solsystemsmodell. Skalenlig modell av solsystemet Kumla Solsystemsmodell Skalenlig modell av solsystemet Kumla Astronomiklubb har i samarbete med Kumla kommun iordningställt en skalenlig modell av solsystemet runt om i Kumla. Placeringen av samtliga tio

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

en Universella Lagen - Anne Pedersen

en Universella Lagen - Anne Pedersen en Universella Lagen - Anne Pedersen Anne Pedersen är ordförande i det Danska Edgar Cayce Selskab och mycket insatt i Edgar Cayces readingar. Som en utgångspunkt för sin föreläsning hade hon filmen The

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Använd en lampa som sol och låt jordgloben snurra så att det blir dag och natt i Finland. En flirtkula på en grillpinne kan också föreställa jorden.

Använd en lampa som sol och låt jordgloben snurra så att det blir dag och natt i Finland. En flirtkula på en grillpinne kan också föreställa jorden. Rymden 1 Rymden...2 Dygnet...2 Månaden...2 Året...3 Stjärnhimlen...5 Öva att hitta några stjärnbilder på vinterhimlen...6 Starka stjärnor...7 Solsystemet...9 Gör en miniatyr i verklig skala...9 Ta reda

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia.

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia. Psykologi 1. Redogör för psykologins historia. Ordet psykologi betyder kortfattat läran om själen och från början var det Sokrates som ca 400 år f.kr började fundera över människan, livet, döden och allt

Läs mer

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon Att finna sig själv utifrån Kierkegaard 2013 Frank Lorentzon Kierkegaard (1813-1855)!! Livet förstås baklänges, men måste levas framlänges En förfader till existentialismen Fokus på människan och hennes

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(12) Älta skolas mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 kunna några vanliga vilda växter i Sverige kunna några vanligt förekommande tamdjur i Sverige, samt namnge deras ungar

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra.

Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra. Alkoholberoende Ordförklaring Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra. Alkoholberoende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande. Alkoholberoende

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin Innehåll Förord...11 Del 1 Inledning och Bakgrund 1.01 Vem var Martinus?... 17 1.02 Martinus och naturvetenskapen...18 1.03 Martinus världsbild skulle inte kunna förstås utan naturvetenskapen och tvärtom.......................

Läs mer

Löfgren och Gunnar Floryd för alla tankar och resonemang som ni har bidragit med på vägen till färdigställandet av den här boken.

Löfgren och Gunnar Floryd för alla tankar och resonemang som ni har bidragit med på vägen till färdigställandet av den här boken. Förord Jag vill med den här boken bidra till att du som läsare får en annan syn på vad som är möjligt med hur du kan utvecklas som människa. Boken utmanar den rådande förställningen att Människor är som

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap Vetenskapsteori Introduktion till vetenskapsteori med inriktning på medicinsk forskning Kunskap och sanning Ontologi (ontos = varande och logia = lära) läran om det som är Hur är världen och tingen beskaffade?

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Rädsla eller Kärlek? Ditt vägval!

Rädsla eller Kärlek? Ditt vägval! Rädsla eller Kärlek? Ditt vägval! Du har två grundkänslor De styr allt du gör Du väljer vilken! Jackie Bergman INNEHÅLL FÖRORD 15 1. DU VÄLJER FRAMTIDEN Vart är du på väg? 17 En universell kompass 19

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer