Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt"

Transkript

1 Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt Varför dricker den deprimerade och tvärtom? Hur kan man samordna behandlingarna för alkoholberoende och depression? Behandlingsmetoder Agneta Öjehagen Professor, Inst. Kliniska vetenskaper, avd. psykiatri Lunds universitet Flera orsaker alkoholmissbruk/beroende Biologi: arv 40 60% (tvilling, adop=onsstudier) ålder, kön Bakgrund: nega=va händelser uppväxten, förväntan, inlärning Miljö: =llgänglighet, umgänge, rela=oner, stress, Ökad risk psykisk sjukdomar (störst bipolär, schizofreni), personlighetsstörningar 1

2 Konsekvenser samsjuklighet depression beroende/missbruk Depressions och beroende=llståndet riskerar försämras båda iden=fieras inte all=d och behandlas inte sam=digt och samordnat Ökad risk suicidförsök, suicid, (våld) Fysisk ohälsa, för =dig död Söker ovare, fler akutbesök, fler avbrox Påverkar rela=oner och social funk=on Forskning om a2 ha två diagnoser som komplicerar varandra Depression alkoholberoende Alkoholberoende depression L absinthe E. Degas, 1876 Wikimedia projekt 2

3 Varför dricker vi alkohol? PosiAva förväntningar via föräldrar, umgänge, kultur Vällust, självsäkerhet, sex, avslappning, stå på sig Alkohol akaverar hjärnans belöningssystem Upprymdhet, välbefinnande, avslappning, rogivande, ångestdämpning Dopamin, endorfiner, opioider, serotonin, glutamat, GABA AlkoholkonsumEon vid depression effekt på måendet alkohol Ruseffekt + Minskar ever hand Normalt stämningsläge + Depression Depression + abs=nens _ Alkoholkonsum=on kan ge läxnad från depressionen, för ax hantera bakrus och senare abs=nens. En ond cirkel utvecklas beroende 3

4 Belöningssystemet ak=veras av mat, sex, fysisk ak=vitet och alkohol, ger välbefinnande. Denna upplevelse ger en önskan ax igen uppleva effekten, upprepad konsum=on ger tolerans och behov av större intag. 15% av personer med depression använder alkohol för ax hantera depressionen och 22% av dem med bipolär sjukdom. (Bolton 2009) Upprepat alkoholintag leder =ll obalans i hjärnan abs=nens och sug ever alkohol, depressionen förstärks. alkohol Utöver depressionen utvecklas e2 alkoholberoende. Depressionen föregår alkoholberoendet Stora befolkningsstudier med strukturerad diagnos=k: ECA NCS NLAES NESARC Personer med depression har mer än fördubblad risk ax bli alkoholberoende, och allra störst risk har personer med bipolär sjukdom. Depression föregår ovare beroende hos kvinnor än män. (Sher 2006) 4

5 Alkoholberoendet föregår depressionen Personer med alkoholberoende har en 3 9 ggr ökad risk ax också få en depressionssjukdom. (Grant 2004, Alonso et al 2004) Hos personer i behandling för alkoholberoende skall depression bedömas vid nykterhet. Ökad risk för självmord 75 % av personer med alkoholberoende som tar livet av sig har en sam=dig depression. Arv alkohol % + AlkoholkonsumEon vid beroende effekt på måendet Ruseffekt hjärnans belöningssystem (nucleus accumbens) beroende abs=nens _ Normalt stämningsläge _ Sänkt stämningsläge Upprepat alkoholintag leder =ll obalans i hjärnan, olika system nedregleras en neuroadapta=on påverkar stämningsläget nega=vt. alkohol Hjärnan hyperreak=v, mer stresskänslig Ökad risk återfall depression 5

6 Egentlig depression hos f.d. alkolberoende (N=6050) Personer =digare beroende ej missbrukat 12mån 4.2 ggr ökad risk för egentlig depression jmf med personer utan =digare beroende RekommendaAon: =digt säxa in behandling för depression hos personer som slutat missbruka Hasin & Grant, Arch Gen Psych

7 Sam=dig depression och alkoholberoende påverkas av flera omständigheter Arv för beroende och/eller depression ökar riskerna, liksom individens omständigheter i livet. OavseX hur alkoholberoendet har uppkommit, så medför det så småningom nega=va konsekvenser i rela=oner och sociala sammanhang med risk för förluster, som förstärker depressionen. 12 månaders prevalens befolkningen Na=onal Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Condi=ons, NESARC, n= ( ) ny intervju NESARC,n= ( ) DSM IV: Samsjuklighet beroende/missbruk och oberoende depressions, ångestsjukdomar DSM IV: Def. oberoende psykiatriskt =llstånd 4 v. nykterhet ever abs=nens, förelegat före beroende 7

8 Sökt behandling senaste 12 mån för depression (NESARC) Depression Ångest Beroende/missbruk 21% 17% Alkoholber/missbruk 18% 13% Drogber/missbruk 8% 7% Grant el al, Arc Gen Psychiatry 2004 NESARC uppföljning 3 år (N= ) OR alkoholberoende 3år 1:a intervjun Egentlig depression 1.6 Bipolar I 2.4 med kontroll sociodemografiska karaktäris=ka Grant et al

9 Depression STAR*D studien (N=4010) samsjuklighet alkoholmissbruk/beroende 1/3 med depression har aktuellt missbruk/beroende, dessa har fler =digare suicidförsök än dem utan missbruk 46% har ex arv missbruk/beroende alkohol ovare självmordsförsök, =digare debut depression Pa=enter med depression + missbruk/beroende svarar posi=vt på an=depressiv medicinering ev. 1 v. abs=nens Rek: inte avvakta anadepressiv behandling bland personer med depression + beroende, missbruk Förekomst och betydelse av alkoholproblem vid egentlig depression i kliniken: 35 studier Diagnos nu: median 16% (5 67%), befolk. 7% 2. An=depressiv behandling har effekt på depression vid alkoholberoende 3. Alkoholberoende: depressionen sämre förlopp 4. Alkohol kan öka suicidrisken 5. Sämre social funk=on, större vårdanvändning Flertalet av studierna depression, har paaenter behandlats i sluten vård få studier mindre svårt beroende. Sullivan et al SystemaAsk översikt,

10 Pa=enter med depression och alkoholmissbruk/beroende (N=505) Egentlig depression enbart n=318 jmf depression + alkoholber n=187 Resultat samsjukliga: yngre 1:a psyk. sjukvård (depression, s försök), fler depressioner, livshändelser, mer impulsivitet, mer aggression barn + vuxen, fientlighet, ovare rökning, misshandel barndom, arv alkoholproblem och beteendeproblem barndom. Sher et al 2008 Återfallsrisk alkohol vid samsjuklighet depression, PSTD och beroende Förlopp 1 år efter behandling jmf enkla tillstånd Samsjukligas återfall föregås oftare av negativa känslotillstånd, intrapersonella faktorer, social isolering Ej skillnad antal återfall, antal drinkar, tid utan droger Tate et al, Addict. Behav

11 Suicid alkoholproblem Alkoholberoende vanlig, 25 55%, diagnos vid suicid Akut risk: förlust av vik=g rela=on nära i =den Subakut: depression 50 75%, =digare självmordsförsök Berusning: kan leda =ll suicid oberoende av om alkoholberoende, depression föreligger Egentlig depression suicidförsök (NESARC) Under livet Suicidförsök + depression enbart depression n=865 n = 4253 yngre missbruk personlighetsstörning värdelöshet 11

12 Suicidalt beteende alkoholproblem Suicidförsök: största riskfaktorn för självmord Suicidförsök vid alkoholberoende ~ 30% (17 64%) svårare missbruk =dig debut alkoholproblem komorbiditet missbruk föräldrar, =dig separa=on föräldrar impulsivitet sociala problem Varför dricker den deprimerade och tvärtom? flera kännetecken individuellt Vägen in i ex beroende vid depression: större sårbarhet (arv alkohol/depression), =digare och senare livshändelser, personlighet, =llgång alkohol, umgänge, respons alkohol + alkoholens effekt, beroendet i sig Beroendeutveckling =ll depression: alkoholens inverkan biologiskt (arv, lindring mående, ökad stresskänslighet), konsekvenser rela=oner, social funk=on, soma=skt Vården: idenafiering och handläggning 12

13 Hur kan man samordna behandlingarna för alkoholberoende och depression? Nuvarande ansvarsfördelning mellan landsting och kommun - behandling beroende, missbruk: kommunen - behandling psykisk sjukdom: landstinget - sociala insatser: kommunen Vikten av ansvar och samordning markerades i Nationella riktlinjer 2007, börjar uppdateras Missbruksutredning, förslag SOU 2011:35 sjukvården ansvar behandling, kommunen sociala insatser Hur kan man samordna behandlingarna för alkoholberoende och depression? Modeller prövat fr.a. vid svår psykisk störning: ACT team, case management (USA inspirerade) ACT liknande team, gemensamma vårdplaner (Sverige psykiatrireform) KonsultaAoner vid psykiska sjukdomar mellan verksamheter; beroendevård, socialtjänst, psykiatri, primärvård, kriminalvård är mindre utvärderat (Miltonprojekt) 13

14 Samverkan Utvärderingar av olika former modeller av samverkan inga entydiga resultat Svårt designa studier som utvärderar effekten av själva samverkan utöver de olika behandlingar, insatser som ingår. Hislls talar kliniska erfarenheter för behov av samordning, medan stödet för olika former oklart. Behandlingsmetoder Behandling av depression vid sam=digt missbruk mest utvärderat effekt av an=depressiva. Sam=dig behandling med psykologiska metoder mot missbruket bör ske men är lite utvärderat. Integrerade metoder ex KBT (evidens för såväl missbruks som depressionsbehandling saknas). 14

15 Psykofarmakologisk behandling av depression? effekt på missbruket? Depression unipolar (meta analys 14 studier) effekt depressionen (samma som vid ej missbruk) minskad konsum=on vid stor depressionseffekt, men få helnyktra Obs hos personer med Adig debut alkoholberoende risk kan försämras av SSRI med ökad konsumaon Sam=dig behandling inriktad på missbruket betonas Nunes & Levin Curr Psychiatry 2006 Medicinsk behandling effekt alkoholproblem RCT studier (SBU, Läkemedelsverket) Ej utvärderats vid samsjuklighet Campral : minskar sug ax dricka Naltrexon : minskar den posi=va effekten Antabus : ger fysiskt obehag ihop med alkohol skall intas under övervakning NaAonella riktlinjer missbruks och beroendevård,

16 Slutsats systematisk översikt behandling 59 studier; 36 RCTs (13 psykosocial, 23 medicinsk) Inga behandlingar effektiva för båda tillstånden, men - de effektiva behandlingar som finns för psykisk sjukdom fungerar också för personer med samtidigt beroende - de effektiva behandlingar som finns för alkohol-, drog- problem fungerar också hos dem med psykisk störning - effektiviteten av integrerad behandling i samma team är fortfarande oklar Tiet Q, Mausbach, 2007 Behandlingsmetoder Na=onella riktlinjer baseras på systema=ska översikter av studier med högt bevisvärde Na=onella riktlinjer behandling vid missbruk, beroende (Socialstyrelsen 2007) Na=onella riktlinjer behandling depression (Socialstyrelsen 2010) Evidensbaserade metoder finns för båda =llstånden 16

17 Iden=fika=on av riskbruk hos pa=enter inom psykiatrin Förhindra ax riskbruk leder =ll beroende Minska risk för fysisk och psykisk skada Tidig interven=on vid riskbruk av alkohol visat posi=v effekt inom soma=sk sjukvård Screening AUDIT (intervju, fylla i själv) AUDIT: 10 frågor tre områden (max 40p) konsum=on, inkl. berusningsdrickande beroendetecken skadlig konsum=on Riskbruk : kvinnor > 6 p män > 8 p Bedöma beroende > 20 p 17

18 Riskkonsum=on psykiatrins pa=enter Studie Lund och Uppsala: Riskkonsum=on: 19% kvinnor, 25% män (högre yngre) Interven=on per telefon ax minska konsum=onen gav signifikant bäxre resultat jmf jmf ingen interven=on (randomiserad studie) Eberhard S med fl 2009 SammanfaXning Samsjuklighet depression alkoholberoende är vanligt och kan utvecklas med olika ingångar, och påverkar varandra nega=vt ömsesidigt Risk för sämre förlopp (depression, alkohol) Observera risk suicidalt beteende Uppmärksamma =digt båda diagnoser, riskbruk Behandlingar och insatser samordnas, följa pa=enterna, vid behov upprepa behandlingarna 18

19 Hur bryta negaev ömsesidig påverkan? Depression alkoholberoende I vården vikegt a2 båda diagnoserna uppmärksammas vare sig vi arbetar med depressioner eller alkoholproblem psykiatri, primärvård, beroendevård, socialtjänst 19

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 Efter psykiatrireformen nationell och internationell utblick Agneta Öjehagen Lunds universitet Presentation Tillbakablick: - Några ex. kända prevalens- och behandlingsstudier

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom En sammanställning av systematiska översikter Agneta Öjehagen Lars Hansson Mikael Sandlund Carina Gustafsson Gunilla

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet?

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet? Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem Bo Söderpalm Beroendemedicin, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Institutionen för

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr.

Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr. Handledare Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr. Bihandledare Medlemmar i betygskommittén Thomas Lundqvist

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk vad säger forskningen? Peter Larm. Rapport 131

Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk vad säger forskningen? Peter Larm. Rapport 131 Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk vad säger forskningen? Peter Larm Rapport 131 CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Samsjuklighet vid substansberoende Vad vet vi?

Samsjuklighet vid substansberoende Vad vet vi? Samsjuklighet vid substansberoende Vad vet vi? Mats Fridell Lillehammer den 4 maj 2009 Lund University, Department of Psychology 1 DEFINITION AV SAMSJUKLIGHET Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM

15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM 15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM En metod för arbetsliv och företagshälsovård Att dricka för mycket ETT PROBLEM

Läs mer

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet ISBN 978 91 7086 183 3 RiR 2009:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-06-03 Dnr: 31-2007-1287

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård

Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård Ellinor Salander Renberg Charlotta Sunnqvist Åsa Westrin Margda Wærn Jussi Jokinen Bo Runeson, ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer