Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län/ Kurator Värnamo Arbetsmarknads Center, Medborgarförvaltningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län/ Kurator Värnamo Arbetsmarknads Center, Medborgarförvaltningen."

Transkript

1 FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län/ Kurator Värnamo Arbetsmarknads Center, Medborgarförvaltningen

2 Kort bakgrund Nutid Några siffror Något att tänka på Evidensbaserade metoder vid - Alkoholmissbruk - Narkotikamissbruk Källmaterial: Arne Gerdner, Agneta Öjehagen, Mats Fridell, Jan Blomqvist

3 Dr Thomas Trotter publicerade år 1804 en avhandling på ämnet dryckenskap och dess effekter på den mänskliga kroppen. Alkoholism fastställdes som sjukdomsbegrepp av professor Benjamin Rush För 100 år sedan beslutade svenska riksdagen om tvångsvård, lag (1913:102), om behandling av alkoholister förändras synen på missbruk från att anses som bristande karaktär till att vissa individer har anlag att utveckla missbruk och att det kan leda till sjukliga tillstånd och 1960-talet ökar alkoholpolikliniker i antal med jämförelsevis mer utbildad personal (ofta sjuksköterskor) kom Nya socialtjänstlagen - en ramlag, angav målen men säger inte hur man ska nå målen. Innehåller speciallagstiftning Lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) staten tar tillbaka ansvaret för tvångsvården.

4 2007 Socialstyrelsen ger ut de nationella riktlinjerna för behandling av alkohol- och narkotikamissbrukare, gemensamma för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Kunskap till praktik - utveckling av en evidensbaserad missbruksvård Missbruksutredningen presenteras - Gerhard Larsson Förstärkt barn- och föräldrastöd i missbruk/beroendevården inom ramen av Kunskap till praktik utbildning av personal samt översyn och implementering av rutiner SKL och Socialstyrelsen, var och en för sig och tillsammans, ger stöd till att förstärka det samordnade stödet till barn och unga genom en förbättrad samverkan på lokal nivå.

5 Några siffror som gäller Sverige : Beroende av alkohol personer Tungt narkotikaberoende personer Läkmedelsberoende (RFHL nämner personer i Sverige som är läkemedelsberoende). Doping personer = personer som är beroende av någon substans samt personer som riskerar att utveckla ett missbruk av ovanstående

6 Beroendetillstånd och sjukdomar är idag en av våra viktiga och allvarliga folkhälsofrågor med risk för komplikationer av försämrad fysisk och psykisk hälsa, ansträngd ekonomi, social utsatthet såsom risk för förlorat arbete, social isolering, förlorat körkort pga rattfylla/drograttfylla, risk för kriminalitet, ökad risk för att utöva och/eller utsättas för konflikter och våld mm

7 Runt varje person med ett beroende finns lågt räknat mellan 2 5 närstående (föräldrar, syskon, partner, barn). Det gör att minst mellan människor är direkt berörda av någon annans beroende. Alla dessa personer har i sin tur partners, vänner, arbetskamrater, grannar osv Med andra ord: vi är alla mer eller mindre berörda, känner fler eller färre som antingen själva har eller är närstående med någon som har ett beroende.

8

9 Viktigt att beakta: Bakgrunden till att dricka för mycket och utveckla ett beroende är olika. Människor som utvecklar ett beroende är olika. Beroendet har dock gemensamma kännetecken, som individen måste hantera och behandlingen fokusera på.

10 Förväntningar kring alkohol vällust, självsäkerhet, sex, avslappning, aggressivitet. Biologiska effekter hjärnans belöningscentra aktiveras, sug, abstinens, tolerans, kontrollförlust. Person och livssituation arv, nära relationer, nätverk, problem.

11 Flera strukturerade metoder har visat klar positiv effekt: Strukturerad 12-stegsbehandling. Motivationshöjande behandling - MET och MI - samtalsteknik som används för att stärka motivation till förändring Kognitiv beteendeterapi (KBT) som är inriktad på missbruk genom färdighetsträning (hantera risksituationer) såsom återfallsprevention (ÅP). Community Reinforcement Approach (CRA) KBT-inriktade insatser i öppenvård för mer utslagna personer vilken inkluderar insatser med sysselsättning och nätverk.

12 Cue exposure en renodlat beteendeterapeutisk återfallsprevention inriktad på att minska sug. Ställer frågor som: -Surfa på vågen (suget) -Håll kvar känslan -Känn efter var känslan känns för någonstans? -Hur länge sitter suget i? Parterapi och familjeinriktade program både med patient närvarande och endast inriktad på familjen. Dynamisk interaktionell terapi ex transaktionsanalys (TA) utvecklades av Eric Berne på 1950-talet i USA.

13 Metoden arbetssättet har betydelse Svårighetsgrad av missbruk Terapeutens kompetens Samarbete klient behandlare (allians)

14 Psykosociala metoder med evidens. Struktur, teoriförankring samt fokus på missbruksbeteendet. Läkemedelsbehandling (antabus, naltrexon och akamprosat) och vid behov: - Stöd och behandling för andra problem.

15 Öka individens motivation för förändring. Bemöta med empati. Identifiera riskkonsumtion och ingrip tidigt. Använda evidensbaserade behandlingsmetoder. Förstärka det sociala stödet för missbruksfrihet. Stödja deltagande i AA, länkarna, frivilligorganisationer. Vid behov: Åtgärda andra sociala och psykiska problem.

16 Antal nyktra dagar har man fler nyktra dagar än tidigare? Antal drinkar/dryckesdag dricker man färre dagar? El har minskat konsumtionen? Antal dagars konsumtion utan problem har man kunnat dricka utan att det uppstått problem? Förbättring psykiskt, socialt, relationer mår man bättre överlag?

17 Det är inte så svårt att sluta dricka det svåra är att aldrig börja igen

18 Finna redskap att hantera positiva förväntningar, sug, negativ känslostämning på annat sätt än med alkohol. Ändra livsstil alkoholen utgör många ggr livsstilen, att välja bort alkohol blir därmed en annan livsstil och så småningom en förändrad uppfattning om sin identitet: att gå från att vara en missbrukare till en nykter person. Stöd, behandling för andra problem relationsproblem, problem med boende, sysselsättning, ekonomi, fritid, hälsa etc Involvera närstående de närstående kan också behöva träffa terapeut/behandlare för egen del.

19 Klienter med missbruk/beroende av narkotikaklassade preparat

20 De metoder som visat effekt: KBT med fokus på missbruket. MI samtalsteknik för att stärka motivation till förändring Community Reinforcement Approach Dynamisk terapi Familjeterapi med fokus på missbruk & beroendet.

21 Minskad narkotikaanvändning Förbättrad social situation Stannar längre i behandling Verksamt i behandling: Fokus på kärnproblemet missbruket. Hör struktur i programmet. Tillräckligt lång tid för effekt - (Ej < 3 mån). Fokus både på psykisk störning och missbruk. Samtidig problematik samtidig behandling

22 Olika kombinationer av fysisk och psykisk ohälsa samt social problematik vanligt bland personer med tung missbruksproblematik. Lägg därtill relationsproblem, problem med boende, försörjning, kriminalitet samt prostitution. Allsidig behovsbedömning nödvändig: - Ex medicinsk och psykiatrisk utredning och behandling, boendestöd, sysselsättning, undervisning i föräldraroll mm.

23 Viktigt: Riktlinjerna visar inte att: någon enskild psykosocial metod är överlägsen någon annan. - Det viktiga är att arbeta metodiskt! Behandlingsmetoden svarar för 8 till 12% av den förklarade effekten. Patientfaktorer, missbrukarmönster & den terapeutiska alliansen är också betydelsefulla. men Metoden är inte allt!

24 Enligt brukarna: Att ha blivit sedd och tagen på allvar. Känt att egna idéer och synsätt blivit respekterade. Fått trovärdig förklaring samt hittat alternativ. En nära och förtroendefull relation med någon enskild hjälpare. En trygg och drogfri miljö. Åtminstone någon emotionellt omskakande upplevelse. Fått hjälp hantera problem i livet utanför behandlingen. Kunde namnge någon specifik form av terapi.

25 Vägen ut ur missbruket den traditionella bilden: Problem - missbruket har fått negativa konsekvenser Behandling vård/behandling, metod, farmaka Bot - insikt, man avbryter missbruket, nyktert leverne Eftervård kontroll, stöd, uppmuntran

26 1. Negativa konsekvenser av missbruket 2. Söker vård inte nödvändigtvis för missbruket 5. Ev försök att förändra sina vanor 3. Någon annan frågar/påtalar ev missbruk? 4. Ambivalens till förändring En vanligare bild av hur misstanken sakta vaknar över att något inte är som det ska.

27 En alternativ bild: Långvarigt förlopp och aktiv process; olika faktorer viktiga i olika faser. Stor individuell variation men också viktiga gemensamma drag. Kontextuella faktorer viktiga. Behandling är inte alltid nödvändig, men kan bana väg för förändring. Evidensbaserad metod viktigt men också: - God arbetsallians, feed-back, individualisering och samverkan med livet utanför.

28 En engelsk forskare, Jim Orford, har visat på olika s k copingstilar som närstående till en person med missbruksproblematik kan utveckla: Känslomässig coping man uttrycker starka känslor mot missbruket Tolererande coping man stödjer el underlättar missbruket Undvikande coping man tar avstånd från den missbrukande Kontrollerande coping man försöker kontrollera missbruket el sådana händelser man vet leder till missbruk Konfronterande coping man kommunicerar direkt med den som missbrukar om missbruket Stödjande coping man försöker stödja personens egna försök att bryta sitt missbruk Självständighet man förhåller sej självständig gentemot personen som missbrukar Inaktiv coping man gör ingenting alls

29 De copingstrategier som riskerar att förstärka missbruket hos den som missbrukar är Tolererande, undvikande och kontrollerande coping Medan stödjande coping samt uppvisande av självständighet från de anhörigas sida hjälper till att reducera missbruket och inte minst leder till att åtminstone de närstående mår betydligt bättre eftersom det gör att de återfår kontrollen över sina egna liv.

30 Barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas av hälso- och sjukvårdspersonal om barnets förälder eller en annan vuxen som barnet bor tillsammans med (2g HSL ): har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider

31 Källförteckning: - Jan Blomqvist - Mats Fridell - Agneta Öjehagen - Arne Gerdner

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Allmän SiS-rapport 2004:11 Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Av Jessica Rydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet?

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet? Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem Bo Söderpalm Beroendemedicin, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Institutionen för

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

RSU: s familjehemsguide

RSU: s familjehemsguide 1 RSU: s familjehemsguide 2 Familjehemsguiden A-Ö Att vara familjehem för RSU innebär att ta emot en ung vuxen eller en vuxen människa i sitt hem och ge denne eller denna en naturlig och trygg hemmiljö

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Kvinnors alkoholmissbruk

Kvinnors alkoholmissbruk Kvinnors alkoholmissbruk En studie om alkohol, missbruk och beroende med särskild betoning på kvinnors situation Kariné Harald Examensarbete för socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Erik Nordström, FoU-ledare, 2011 Innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Utvärderingsrapport augusti 2009 2 Innehållsförteckning Förord 5 1. Inledning/bakgrund 7 2. Syfte 7 3. Metod och genomförande

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Av beroendemottagningarna

Av beroendemottagningarna Tema anhörig Kommunen skyldig ge stöd till anhöriga Sedan 2009 är Sveriges kommuner skyldiga att ge stöd till personer med anhöriga som har missbruksproblem. Men det anhörigstöd som finns riktar sig främst

Läs mer