Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av alkohol- och narkotikaberoende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av alkohol- och narkotikaberoende"

Transkript

1 Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av alkohol- och narkotikaberoende Anders Hammarberg, Med dr, Leg Psykoterapeut Karolinska Institutet Sektionen för beroendeforskning Beroendecentrum Stockholm Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) 1

2 Innehåll Kort introduktion Grundläggande psykologiska teorier avseende KBT för utveckling och vidmakthållande av beroendetillståndet KBT i praktiken: Exemplet Återfallsprevention 2

3 Alkoholvanor år i Sverige Ej alkoholkonsumenter 8% pers. Måttliga alkoholvanor 73% pers. 13% % % Högkonsumenter/Riskbrukare Svårt beroende Missbrukare/beroende 3

4 Primär prevention Insatserna riktas mot faktorer och förhållanden som påverkar uppkomsten beroendetillståndet. Ej alkoholkonsumenter 8% pers. Måttliga alkoholvanor 73% pers. 13% % % Högkonsumenter/Riskbrukare Svårt beroende Missbrukare/beroende 4

5 Sekundär prevention Tidig diagnostik och behandling av beroendetillståndet eller att förhindra ett återinsjuknande. Ej alkoholkonsumenter 8% pers. Måttliga alkoholvanor 73% pers. 13% % % Högkonsumenter/Riskbrukare Svårt beroende Missbrukare/beroende 5

6 Tertiär prevention Insatser riktade mot individer med ett redan utvecklat beroendetillstånd. Ej alkoholkonsumenter 8% pers. Måttliga alkoholvanor 73% pers. 13% % % Högkonsumenter/Riskbrukare Svårt beroende Missbrukare/beroende 6

7 Preparat Psykosocial behandling Farmakologisk behandling Alkohol Kort intervention, KBT (ÅFP), MI, 12-stegsbehandling, CRA akamprosat, naltrexon, (disulfiram) Cannabis ÅFP, familje- nätverksarbete (rimonabant) Amfetamin (KBT, ÅFP) naltrexon (bupoprion, modafinil) Kokain KBT, ÅFP disulfiram, (naltrexon, baklofen, dexamfetamin) Opiater KBT, ÅFP, MI, psykoterapi metadon, buprenorfin (naltrexon) Hallucinogener (inkl. extacy och liknande) - - 7

8 Gemensamma faktorer för framgångsrika behandlingsmetoder Fokus på att förändra tankar och beteenden i relation till drogen (ej på tänkta bakomliggande faktorer) Stöd av manual/riktlinjer för att öka följsamheten till metoden Lättillgänglig Icke-konfrontativ Tillräckligt lång tid för att behandlingen skall hinna få effekt (Berglund, Thelander et al. 2003) 8

9 KBT En grund i kognitiv terapi och beteendeterapi Kognitiv psykoterapi Förändra negativa känslor genom att förändra de kognitioner (tankar, attributioner mm) som är förknippade med känslorna (Aaron Beck m.fl.). Beteendeterapi Beteendeförändring genom förstärkning av önskade beteenden respektive utsläckning av icke önskvärda beteenden (Skinner m.fl.). 9

10 Grundantaganden för KBT Funktionella tanke-beteendemönster - väl avpassade för situationen. Vi reagerar då adekvat i olika situationer. Dysfunktionella tanke-beteendemönster grundade på fel antaganden (kognitioner), är negativa eller orealistiska. Bidrar till psykisk ohälsa genom att de leder till negativa känslor. 10

11 Olika nivåer av tankebeteendemönster Schema - Grundläggs tidigt i livet genom betydelsefulla personer (Ej alltid tillgängliga för medvetet tänkande). Livsregler - Hur vi måste vara. Grundar sig på grundantagandena (sällan tillgängliga för medvetet tänkande). Automatiska tankar - dyker upp spontant och oreflekterat. Påverkar känslor och handlingsmönster. Genom att lägga märke till automatiska tankar och arbeta med alternativa tankar kan dysfunktionella tanke-beteendemönster ersättas med funktionella. 11

12 Tankefällor Tankefel som gör att vi missuppfattar eller felbedömer en situation. Dyker upp vanemässigt Leder till att vi reagerar på sätt som inte är ändamålsenliga. Exempel: 1)Allt-eller-intet-tänkande (allt som inte är helt perfekt är misslyckat 2)Förstoring och förminskning - Det som är negativt blir STORT medan det positiva blir litet 3)Selektivt tänkande Man uppfattar endast det som bekräftar ens egna, negativa, tankar. 4) Övergeneralisering Att dra generella slutsatser om tillvaron utifrån för få händelser. Ett enda misslyckande tolkas som ett mönster som kommer att upprepas gång på gång. 12

13 Utgångspunkter för KBT (forts) - Kännetecken för effekten av beroendeframkallande droger Kort tid mellan beteende (intag av drogen) och effekt (t.ex. välbefinnande) Positiv förstärkning Må bättre vid droganvändning (t.ex. få en kick) Negativ förstärkning att slippa må dåligt utan drogen (t.ex. slippa abstinenssymptom genom återställare) Beroendetillståndet innebär att tidigare funktionella tanke-/beteende-/känslomönster ersätts med dysfunktionella där droganvändningen är central 13

14 Kognitiv Beteendeterapi (KBT) för beroendetillstånd Att förändra inlärda drogrelaterade tanke-/beteende- /känslomönster och ersätta dessa med nya ickedrogrelaterade mönster 14

15 Olika behandlingsformer inom KBT Exponering - att utsätta sig för det som väcker obehag, ångest eller liknande i syfte att detta skall minska på sikt 1) Omlärning (att man vänjer sig vid att befinna sig i situationen); 2) kognitiv omstrukturering (andra tankar kring situationen); 3) Hantera känslor (stå ut) Tanke-känsla- handling-schema (Funktionsanalys) - kartlägga dysfunktionella mönster och ersätta dem med mer funktionella Psykoedukation Att lära sig om sina symtom (t.ex. kroppsliga reaktioner) och hur man kan förhålla sig till och arbeta med dessa. 15

16 Återfallsprevention (ÅFP) Evidensbaserad behandlingsmetod (Socialstyrelsens Nationella riktlinjer) med ursprung i KBT. Project MATCH - behandlingsmanual för återfallsprevention vid alkoholberoende (NIAAA 1995). 16

17 Syftet med ÅFP ÅFP syftar till att personer med beroendeproblematik ökar sin förmåga att känna igen risksituationer för återfall i drogkonsumtion och att träna sig i att antingen undvika risksituationerna eller behärska dem. ÅFP syftar också till begränsa eventuella återfall när de inträffar. 17

18 ÅFP (enligt principerna för Väckarklockan ) 1) Introduktion till KBT färdighetsträning 2) Hantera sug - hantera tankar på alkohol och drickande 3) Problemlösning 4) Att tacka nej 5) Planera nödsituationer 6) Hantera begynnande återfall 7) Till synes irrelevanta beslut. 8) Valfri meny Agneta Österling (översättning och bearbetning). Manualbaserad återfallsprevention vid beroende. Meda AB Solna,

19 Session 1 - Introduktion Upprätta arbetsallians mellan kursledning och deltagare Presentera metoden Göra upp individuell målsättning Psykoedukation Hemuppgift Inventering av situationer som triggar drogbeteende 19

20 Inventering av situationer som triggar drogbeteende Trigger /Utlösande faktor (person, situation, händelse) Datum: Tidpunkt: Plats: Vad gjorde du efteråt? 20

21 Session 2 Att hantera drogbegär Lära sig känna igen situationer med drogbegär Distraktion Prata om suget Sugsurfing Hemuppgift: Inventering av situationer med drogbegär 21

22 Session 3 - Problemlösning Små och stora problem leder till stress, jobbiga känslor mm som kan trigga igång ett drogbegär Droger har mer och mer blivit ett sätt att låta bli att lösa problem Syftet är att lära att lösa problem utan droger Inventering av problemsituationer, vanliga tanke-beteendefällor samt alternativa sätt att lösa problemen 22

23 Session 4 Att tacka nej! Syftet är att inventera situationer där det kan bli aktuellt att behöva säga nej till att bli erbjuden droger Byta ut dysfunktionella automatiska tankar (säga ja) till funktionella (säga nej) Vad man säger (med munnen) Hur man säger det (kroppspråk) Rollspel Hemuppgift: Att tänka igenom hur man tackar nej till att använda en drog när man blir erbjuden av olika personer 23

24 Session 5 Planera nödsituationer Att vara förberedd på nödsituationer Hur går jag tillväga? - Lämna - Stoppkort - Ringa någon - Distraktion Hemuppgift Utarbeta nödplan 24

25 Session 6 Hantera begynnande återfall Att undvika att en liten drogkonsumtion leder vidare till obegränsad användning Individuella Strategier för att bryta konsumtionen Lära sig av misstagen 25

26 Session 7 Till synes irrelevanta beslut Oskyldiga beslut som leder till återfall Gå på fest där man vet att det förekommer alkohol Oplanerad helg Att ha alkohol hemma för partnerns skull Att gå på en liten promenad på fredagskvällen 26

27 Session 8 Sammanfattning, summering och framåtblickande Hur har det gått? Framtida sessioner framtida behov 27

28 Andra behandlingsformer med inslag av KBT Community Reinforcement Approach (CRA) Motivationshöjande samtal (MI) 28

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

När kroppen möter själen och smärtan mest känns i kroppen

När kroppen möter själen och smärtan mest känns i kroppen 1 Sedan 2001 är mottagningen en privat aktör inom hälso- och sjukvård. I dagsläget har vi avtal med Landstinget Gävleborg om att utreda och behandla patienter med långvarig och svårbedömd smärta från rörelseapparaten.

Läs mer

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Allmän SiS-rapport 2004:11 Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Av Jessica Rydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits

Läs mer

RSU: s familjehemsguide

RSU: s familjehemsguide 1 RSU: s familjehemsguide 2 Familjehemsguiden A-Ö Att vara familjehem för RSU innebär att ta emot en ung vuxen eller en vuxen människa i sitt hem och ge denne eller denna en naturlig och trygg hemmiljö

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Ta kontrollen över dina tankar

Ta kontrollen över dina tankar Ta kontrollen över dina tankar Vi vill alla må bra, känna lycka och nå våra mål. Men vi lägger ofta krokben för oss själva genom skuldkänslor, självförakt, oro eller svartsjuka. Genom att ändra ditt sätt

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Att bygga upp självkänslan med hjälp av KBT

Att bygga upp självkänslan med hjälp av KBT 22 Att bygga upp självkänslan med hjälp av KBT Att bygga upp självkänslan med hjälp av KBT IRENA MAKOWER De flesta klienter som söker psykoterapi vill få hjälp med sviktande självkänsla eller självförtroende.

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

personalen kommer i kläm

personalen kommer i kläm Nr 1 januari 2011 Årgång 5 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Björn Wrangsjö personalen kommer i kläm Grundteam runt barn i psykiatrin raseras sid 20 Belönande att minska i vikt. Enligt Mandometoden har

Läs mer

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Utvärderingsrapport augusti 2009 2 Innehållsförteckning Förord 5 1. Inledning/bakgrund 7 2. Syfte 7 3. Metod och genomförande

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal FoU-rapport 2009-1 Cool kids KBT-behandling för barn med ångest Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal Cool Kids KBT-behandling för barn med ångest Denna rapport

Läs mer

bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, orosproblem och depressioner Anna Frostin

bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, orosproblem och depressioner Anna Frostin bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, orosproblem och depressioner Anna Frostin Prisma Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052 103 12 Stockholm www.prismabok.se Prisma ingår i Norstedts Förlagsgrupp

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Beteendeaktivering vid borderline personlighetsstörning och depression Hanna Sahlin Berg Handledare: Jonas Ramnerö Psykoterapeutexamensarbete 2010 Psykologexamensarbete STOCKHOLMS 2008 UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer