G arantier , ,91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G arantier... 137 040 782,60 242 646 901,91"

Transkript

1 18 Företagen Bankens fordringar på företag sjönk med Mmk till Mmk. Exportfinansieringen gick ned med 880 Mmk och finansieringen av inhemska leveranser, inkl. den nya posten KTR-krediter bland masskuldebrev, med 252 Mmk. Övriga masskuldebrev och övriga fordringar reducerades med sammanlagt 34 Mmk. Av skulderna till företag steg investerings- och fartygsanskaffningsdepositionerna med 127 Mmk till Mmk, medan kapitalimportdepositionerna sjönk med 128 Mmk till 209 Mmk. Kapitalimportdepositionerna om fattar också sådana kassareservdepositioner som företagen gjort på basis av sina kortfristiga krediter i utländska banker. Vid årets slut var skulderna till företag Mmk större än fordringarna på företag. U telöpande sedlar oeh mynt Beloppet av utelöpande sedlar och mynt steg med Mmk, dvs %, till Mmk. Härav svarade sedelstocken för Mmk och mynten för 873 Mmk. Dessutom ingår i posten övriga skulder sedlar i den gamla myntenheten till ett värde av 9 Mmk. Ö vriga fordringar och övriga skulder Resultatregleringarna bland övriga fordringar växte med 215 Mmk till 487 Mmk och resultatregleringarna bland övriga skulder med 123 Mmk till 733 Mmk. Resultatregleringarna upptogs tidigare till sitt nettobelopp i posten värderegleringskonto och reserveringar. För jäm förbarhetens skull korrigerades resultatregleringarna i 1986 års balansräkning så att de följer det nya schemat. Detta påverkade också balansomslutningen för Värdet av bankens fastigheter, inventarier, aktier och andelar aktiverades i enlighet med reglementet inte i balansräkningen utan avskrevs i resultaträkningen helt, allteftersom det uppstod kostnader för dem. Finlands Bank äger bankfastigheter i Helsingfors och de städer där bankens avdelningskontor är belägna. I Vanda stad är den industrifastighet där Finlands Banks sedeltryckeri finns i bankens ägo. Om sedeltryckeriet publiceras en separat verksamhetsberättelse. SIT R A Också Fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967 (SITRA) ägs av Finlands Bank. Dess kapital upptas i Finlands Banks balansräkning till 400 Mmk. Om SITRAs verksamhet utges en separat årsberättelse, som innefattar fondens bokslut. Eget kapital Bankens eget kapital, exkl. räkenskapsårets förlust, var enligt bokslutet Mmk, eller 44 Mmk större än vid föregående års slut. Av balansomslutningen representerade det egna kapitalet o. Poster utom kolum n Term insköpskontrakten med valutabankerna, samtliga i konvertibel valuta, belöpte sig vid årets slut till Mmk, dvs Mmk mera än ett år innan. Finlands Bank sålde under året sina aktier i industriföretag och specialkreditinstitut. Totalbeloppet av de garantier banken beviljade var vid slutet av året 137 Mmk, eller 106 Mmk mindre än ett år tidigare. Poster utom mk kolumn, Term inskontrakt T erm insköpskontrakt , , Term insförsäljningskontrakt , Aktier och andelar (nominellt värde) Industriaktier , Aktier i specialkreditinstitut , Bostadsaktier , ,24 Fastighetsaktier , , Övriga aktier och a n d e la r , Hi,09 Summa " , ,33 G arantier , ,91 Sedelutgivningsbalansen Den ordinarie sedeltäckningen, till vilken guldreserven och bankens ostridiga utländska fordringar räknas, växte 1987 med Mmk till Mmk. Den supplementära sedeltäckningen, som består av växlar som kan godkännas som täckning, föll med Mmk Sedelutgivningsbalansen Mmk till 39 Mmk. Hela sedelutgivningsrätten ökade härigenom med Mmk till Mmk. Sedelutgivningen, dvs. den utelöpande sedelstocken och de av bankens förbindelser som skall betalas vid anfordran, steg med sam m anlagt Mmk. Sedelutgivningsreserven växte alltså med Mmk till Mmk Förändring Sedelutgi vningsrätt Ordinarie täck n in g Supplementär täckning Summa Sedelutgivning Utelöpande sed lar Förbindelser betalbara vid an fo rd ran Summa Sedelutgivningsreserv På grund av avrundningar stämmer summorna inte alltid. Finlands Banks nettobalans Som sammandrag av den tidigare genomgången av balansposternas utveckling 1987 presenteras nettobalansen enligt huvudsektorer på s. 20. Nettobalansposterna växte avsevärt under De utländska nettofordringarna steg med drygt 17 mrd mk och nettoskulderna till finansinstitut med närmare 16 mrd mk.

2 20 21 Netto balansposterna, Mmk Föränd rimg + U tländska n e tto fo rd rin g a r N ettofordringar på den offentliga se k to rn Sum m a n e tto fo rd rin g a r N ettoskulder till finansinstitut N ettoskulder till fö re ta g U telöpande sedlar och m y n t Eget kapital, värderegleringskonto och övriga balansposter, netto = Sum m a nettoskulder och eget kapital Ränteintäkter Inhem ska D ag slån... B a n k c e rtifik a t... E x p o rtfin an sierin g... K T R -k red iter... M asskuldebrev... ö v rig a fo rd rin g a r... U tländska Internationella valu tafo n den... V ärd ep ap p er... Övriga valutafordringar , , , , , , , , ,90 Resultaträkning mk , , , , , , , , , , , , ,11 På grund av avrundningar stäm m er sum m orna inte alltid. Sum m a r ä n te in tä k te r , ,33 Resultaträkningen Bankens resultaträkningsschem a är nu fylligare än tidigare. R esultaträkningens upp ställning följer i stort sett balansräkningens. De inhem ska räntein täk tern a för 1987 u p p gick till 764 M m k. A tt nedgången blev så betydande, sam m anlagt 815 M m k, kan i huvudsak tillskrivas den ansenliga m inskningen i fordringarna på finansinstitut. Dessutom hade räntorna varit exceptionellt höga Av ränteintäkterna sjönk de som härrörde från dagslån m est, dvs. med 903 M m k. De största ränteintäktsposterna utgjorde bankens innehav av inhem ska m asskuldebrev och K TR-krediter. R änteintäkterna från bankcertifikat och tidsb undna krediter belöpte sig till 18! M m k. De utländska ränteintäkterna växte med 506 M mk till M m k. U ppgången berodde på ökningen i valutareserven. R änteintäkterna från värdepapper steg med 218 M mk och ränteintäkterna från övriga valutafordringar med 310 M m k. P å den bundna valutareserven debiterar banken ingen rän ta. De inhem ska räntekostnaderna uppgick, i stort sett oförändrade, till M m k. Den största räntekostnadsposten, 679 M m k, stod kassareservdepositionerna för. P å investeringsdepositioner betalades 158 M mk i räntor. En ny post i resultaträkningen utgjorde bankcertifikaten. R äntekostnaderna för Finlands Banks bankcertifikat, inkl. bankernas tidsbundna depositioner, belöpte sig till 461 M m k. R äntebidraget sjönk till följd av de m inskade ränteintäkterna med 218 M m k till 723 M mk. Övriga intäkter var exceptionellt stora, 333 M mk. Största delen av beloppet kan tillskrivas försäljning av aktier. Banken sålde under året sitt aktieinnehav i Enso-G utzeit Oy, Industrialiseringsfonden A b och V alm et Oy. Övriga kostnader belöpte sig till 364 M mk, vilket var 76 M m k m era än året innan. A v skrivningar gjordes på nybyggnader och på reparationer och om byggnader av fastigheter till ett belopp av sam m anlagt 74 M m k sam t på m askiner och inventarier till ett belopp av 29 M mk. K ursdifferenser för utländska värdepapper o m fattar nettobeloppet av realiserade kursvinster och -förluster vid värdepappersförsäljning och nettoförändringen i värdepappersportföljens värde. V alutakursdifferenser om fattar nettobeloppet av förändring arna i fordringarnas och skuldernas värde på grund av kursförändringar och agiointäkterna netto. Enligt valutakurserna på årets sista dag gav valutakurserna en förlust på sam m anlagt M m k. R eserveringarna ändrades inte i bokslutet. Finlands Banks förlust för räkenskapsåret 1987 utgjorde 440 M m k. Å ret innan hade resultatet blivit en vinst på 44 M m k. Förlusten täcktes i enlighet med m om ent 3 av 30 i reglem entet med medel ur reservfonden. Förlusten står i ett nära sam band med den bedrivna penning- och valutapolitiken. E ftersom valutareserven ökade u ppstod överskottslikviditet på penningm arknaden. Finlands Bank band därför likviditet i banken genom försäljning av bankcertifikat. R äntek ostnadern a för likviditetsbindningen översteg em ellertid Räntekostnader Inhem ska D a g sd e p o sitio n e r... B a n k c e rtifik a t... K assareservdepositioner... Investeringsdepositioner... K apitalim portdepositioner. T erm in sk o n trak t '... ö v rig a sk u ld e r... U tländska Internationella valu tafo n den... Ö vriga sk u ld e r... Sum m a räntekostnader Räntebidrag... övriga intäkter Expeditionsavgifter och p ro v isio n e r... Ö v rig a... övriga kostnader L ö n e r... S o cialkostnader... Sedeltillverkning... A vskrivningar... ö v r ig a... Resultat före kursdifferenser och reserveringar Kursdifferenser fö r utländska värdepapper 1... Valutakursdifferenser 4 Förändring av reserveringar... Räkenskapsårets vinstf + ) / f ö r lu s t( - ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 B eräkningsprinciper fö r resultaträkningen: 1. K ursdifferenser för term inskontrakt har upptagits bland valutakursdifferenser. 2. A vskrivningar o m fa tta r i sin helhet sådan a anläggningstillgångar som an sk affats u nder räken sk apsåret sam t övriga utgifter m ed lång verkningstid. 3. K ursdifferenser fö r u tlän d sk a värdepapper o m fatta r n ettobeloppet av realiserade kursvinster och -förluster vid v ärdepappersförsäljning och n etto fö rän d rin g en i värd ep ap p ersp o rtfö ljen s värde. 4. V alutakursdifferenser o m fa tta r n ettobeloppet av fö rän d rin g arn a i ford rin g arn as och skuldernas värde p å grund av k u rsfö rän d rin g ar och agio in täk tern a netto C

3 22 23 ränteintäkterna av respektive valutareserv. A tt bokslutet gav en förlust kan dessutom tillskrivas den effekt dollarns kursfall och uppgången i m arkens externa värde hade på valutareservens värde i m ark. Vid utgången av 1987 var dollarkursen 17.7 % och valutaindextalet, som uttrycker m arkens externa värde, 1.1 % lägre än ett år innan. Ärenden handlagda av bankfullmäktige Revisionen De revisorer som utsetts vid 1986 års riksdag, m agister i sam hällsvetenskaper Peter M uurm an, ekonom M attiv esterinen, diplom ingenjör Pentti M äki-h akola, stadsrevisor K a levi M attila och agrolog H åkan M alm, verkställde den 2 6 februari 1987 revisionen av bankens räkenskaper för enlighet med revisorernas u tlåtan d e beviljade bankfullm äktige direktionen ansvarsfrihet för bankens förvaltning under Fonden fö r Finlands självständighets jubileumsår 1967 (SITRA) B ankfullm äktige har god känt 1986 års rä kenskaper för SITRA och tillställt riksdagens bankutskott kopior av verksam hetsberättelsen och bokslutet. Vid sitt m öte den 13 novem ber beslöt bankfullm äktige på direktionens förslag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att u treda utvecklandet och organisationen av SITR A s verksam het. Granskningen av lånerörelsen och valutahandeln Bankfullm äktige har under verksam hetsåret i enlighet med 5 i sin instruktion granskat bankens lånerörelse och övriga placeringar samt valutahandeln vid följande tidpunkter: den 24 februari, den 20 m aj, den 27 augusti, den 16 oktober och den 11 decem ber. Inventeringen och inspektionen av avdelningskontoren Bankfullm äktige har i enlighet med 6 i sin instruktion verkställt inventering av huvud kontorets kassor, kassavalv, lånehandlingar, säkerheter, panter och depositioner. Inventeringen gav inte anledning till anm ärkning. B ankfullm äktige har övervakat att avdelningskontorens handkassor och kassavalv en gång i m ånaden och växlar, skuldsedlar och panter m inst tre gånger under året har inventerats av kontorens kontrollanter. Vid sam tliga avdelningskontor h ar verkställts inspektion enligt 2 i bankens in stru k tion. Ändring av reglementet fö r Finlands Bank (365/25) Vid sitt m öte den 27 januari noterade bankfullm äktige att republikens president den 31 december 1986 hade stadfäst en lag (1060/86), genom vilken punkt 1 i m om ent 1 av 17 och m om ent 3 i 30 av reglem entet för Finlands Bank hade ändrats. Vid sitt m öte den 27 augusti noterade b a n k fullm äktige att finansm inisteriet den 27 juli hade tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att fram till den 31 m ars 1988 u tarbeta ett förslag till lag om Finlands Bank i form av en regeringsproposition. A rbetsgruppen skulle vid beredningen av lagförslaget utgå ifrån att F inlands Banks ställning i förhållande till övriga statsorgan förblev o fö rän d rad, och förslaget skulle således basera sig på regeringsform ens och riksdagsordningens stadganden om F inlands Bank. A rbetsfördelningen m ellan riksdagens bankfullm äktige och bankens ledning i väsentliga frågor skulle också bibehållas. I arbetsgruppen ingick representanter för F in lands Bank och finansm inisteriet sam t en förvaltningsrättssakkunnig.

4 24 Ändring av pensions- och familjepensionsstadgorna fö r Finlands Bank I skrivelser till b an k fu llm äk tig e av den 20 ja n u a ri, den 9 ju n i och den 5 novem ber fra m höll direktionen a tt Finlands B anks pensionsoch fam iljepensionssystem i tilläm pliga delar följer statens gällande pensionssystem. D irek tionen red o g jo rd e i skrivelserna för de n ärm ast pensionstekniska än d rin g ar som hade g jo rts i lagarna om statens pensioner och som gällde b l.a. deltidsarbetets inverkan p å pensionsberäkningen, lindring av vissa stad g an d en om fribrevsrätt och b eräkning av fam iljepensionen som delar av fö rm ån slåtaren s pension, sam t för vissa än d rin g ar i stad g an d en a om sa m o rd ning. B ankfullm äktige g o d k än d e d irektionens förslag i dessa ärenden vid sina m öten den 27 ja n u a ri, den 18 ju n i och den 13 novem ber. Gränserna fö r räntorna på bankernas centralbankskrediter och -depositioner och fö r räntorna inom Finlands Banks verksamhet på penning- och kapitalmarknaden B ankfullm äktige fa tta d e två beslut om de rä n to r som tilläm pas för cen tralb an k sk red iter och -depositioner och inom F inlands Banks verksam het på penning- och k a p ita lm a rk n a den. B ankfullm äktige g o d k än d e vid sitt m öte den 24 feb ru ari direktionens förslag av den 17 februari om rän teg rän sern a. Förslaget hade följande lydelse: Enligt bankfullm äktiges beslut av den 26 novem ber 1980, som fo rtfa ra n d e ä r i k ra ft, kan direktionen på dagslån d eb itera och för dagsdepositioner k red itera en rä n ta som är högst 15 pro cen ten h eter högre än g ru n d rä n ta n och m inst lika m ed g ru n d rä n ta n. B ankfullm äktige h ar genom sitt beslut av den 25 novem ber 1986, som gäller till utgången av 1987, u tsträck t tilläm pningen av rä n te g rä n serna till a tt o m fa tta högst 6 m ån ad ers krediter och depositioner sam t m o tsv aran d e bankcertifikat. F ö r a tt effektivera det p enningpolitiska sty r system et och m inim era n egativa effekter kan det i vissa situ atio n er v a ra n ö d v än d ig t att rän ta n p å b an k ern as cen tralb an k sk red iter helt eller delvis debiteras som en avgift av typen s tra ffrä n ta fö r överskridning av en fastställd gräns eller kvot. R än tan inkl. överskridnings- 25 avgiften b o rde härvid h ålla sig inom de gränser som bankfullm äktige uppställt. Det vore dessutom m otiverat a tt slopa depositio nsräntornas nedre gräns, som i sam band med dagsräntebeslutet p å sin tid har fastställts till g ru n d rän tan. D et är också m öjligt a tt det red an u n der de n ärm aste m å n ad ern a visar sig ändam ålsenligt a tt dra bort likviditet från sam hället genom att sälja Finlands Banks egna b a n k ce rtifik at. F ör dessa borde liknande villkor som fö r b a n k e r nas b ankcertifikat tilläm pas, dock så a tt F in lands Banks bankcertifik at skulle ha en löptid på högst 6 m ånader och ett nom inellt värde av m inst 1 m iljon m ark. P å grundvalen av det ovan n ä m n d a föreslår direktionen a tt b an k fullm äktige m ed stöd av den nya punkten 1 i m om ent 1 av 17 (1060/86) i reglem entet fö r F inlands B ank skall besluta att Finlands Bank för sina högst 6 m ån a ders centralb an k sk red iter till b a n k ern a kan tilläm pa en årlig rä n ta högst 15 p rocentenheter högre än g ru n d rä n ta n och m inst g ru n d rä n ta. R än ta n på b a n kernas centralb an k sk red iter kan a n tingen helt eller delvis debiteras som en avgift för överskridning av en fastställd gräns eller kvot, varvid avgiften inkl. den debiterade rä n ta n o m räk n ad till årsrä n ta skall hållas inom dessa g rä n ser. F ör de högst 6 m ånaders depositioner som Finlands B ank m o tta r av b an k e rn a kan tilläm pas en årlig rä n ta högst 15 procentenheter högre än g ru n d rä n ta n. Dessa rän teg rän ser kan Finlands Bank tilläm pa också fö r tran sak tio n e r m ed högst 6 m ånaders bank certifik at med ban k ern a och vid em ission av egna bankcertifikat m ed en ursprunglig lö p tid på 1 6 m ån ad er och ett nom inellt värde av m inst 1 m iljon m ark. D etta beslut gäller u n d er tiden och ersätter rän tebesluten av den 26 novem ber 1980 och den 25 novem ber B ankfullm äktige godk än d e vid sitt m öte den 13 novem ber direktionens förslag av den 5 novem ber om rän teg rän sern a. Förslaget hade följande lydelse: Enligt bankfullm äktiges beslut av den 24 februari 1987, som gäller till utgången av 1987, kan Finlands Bank p å sina högst 6 m ånaders cen tralb an k sk red iter till b an k ern a tilläm pa en årlig rä n ta högst 15 pro cen ten h eter högre än g ru n d rä n tan och m inst g ru n d rä n ta. R än tan på bankernas c en tralb an k sk red iter kan antingen helt eller delvis debiteras som en avgift för överskridning av en fastställd gräns eller kvot så att avgiften inkl. den d ebiterade rä n tan o m räk n ad till å rsrä n ta hålls inom dessa g rä n ser. F ör högst 6 m ånaders d epositioner från b a n k ern a kan F inlands B ank tilläm p a en årlig rä n ta högst 15 pro cen ten h eter högre än g ru n d rän ta n. Dessa ränteg rän ser kan F inlands B ank också tilläm pa för tran sak tio n e r m ed högst 6 m å n a ders bank certifik at m ed b an k e rn a och vid em ission av egna b a n k c ertifik at m ed en u r sprunglig löptid p å 1 6 m ån ad er och ett nom inellt värde av m inst 1 m iljon m ark. Inom det penningpolitiska styrsystem et har den direk ta finansieringen av b a n k e rn a ersatts av centralbankens o p eratio n er p å in terb an k m arknaden och synnerligen begränsade m öjlig heter fö r b an k ern a a tt u tn y ttja dagslån. F in lands Bank köper b a n k ce rtifik at eller a n d ra innehavarskuldebrev av b an k e rn a fö r a tt få m a rk n a d srä n to rn a a tt sju n k a, eller säljer sina egna b a n k certifik at eller a n d ra in n eh av arsk u l debrev fö r att få dem a tt stiga eller för a tt hålla tillbaka en nedgång. Sedan m itten av april i år h ar Finlands B ank g enom fört sina m ark n ad so p eratio n er e n b art genom a tt k ö p a b ankernas eller genom att sälja egna b a n k ce rtifik at. M a rk n ad srä n to rn as utveckling k an styras ge nom m ark n ad so p eratio n er, m en F inlands B ank kan också låta m a rk n a d srä n to rn a bestäm m as av efterfråg an och u tb u d et p å fin an sm a rk n a den. F ö rän d rin g arn a i m a rk n a d srä n to rn a å te r speglas i sin tu r i rä n to rn a på b a n k ern as nya krediter. D agsm arknaden D ag sräntornas och dagsm ark n ad en s pen ningpolitiska betydelse h a r m inskat i och med a tt d ag sm arknaden nu m era fu n g erar endast som källa fö r ban k ern as dagliga residualfinansiering och som depositionsställe fö r deras överskottsm edel. D etta h ar åstad k o m m its ge nom en rä tt hög d ag slå n erän ta (nu 11 % ) och en rä tt låg dagsd ep o sitio n srän ta (nu 7,5 % ). F ö r användningen av dagslån h a r dessutom ställts gränser fö r de enskilda b an k ern a. F ör krediter som överskrider dessa gränser debite K ras n ära p å högsta tillåtn a rä n ta (19 % p.a.). T illäggsräntegränserna utg ö r ett slags sä k er hetssystem m ed tan k e p å eventuella stö rn in g ar. U nder den tid det n u varande system et v arit i kraft har såd an a inte in trä ffa t. F ö r a tt d ag sm ark n ad en skall k u n n a bevara sin n u varande fo rm, vore det ändam ålsenligt a tt d ag srän tefu llm ak tern a bibehölls o fö rä n d rade. Vid en ev. allvarlig störning på penning- eller valu tam ark n ad en är dessa fu llm akter inte n ö d vändigtvis tillräckliga. I en sådan situation m åste b an k fullm äktige i alla händelser sam m ankallas, och d å kan också dag srän tefu ll m ak tern a vid behov än d ras. V erksam heten på penning- och k ap italm a rk n a den T yngdpunkten fö r den dagliga styrningen av penningpolitiken kom m er sannolikt även i fram tiden att ligga på den k o rta, 1 6 m ån a ders, m ark n ad en. Tidvis kan det dock u p p stå behov av a tt genom m a rk n ad so p e ratio n er di rekt påverka också de långfristigare rä n to rn a. D etta gäller i synnerhet d å b an k ern a i större utsträckning b ö rja r an v än d a långfristigare m ark n a d srä n to r som referen srän to r inom sin kreditgivning. In te rb an k m ark n ad en h ar un d er de senaste m ån ad e rn a utvecklats d å det gäller längre p apper och fungera uppenbarligen väl t.o.m. fö r m atu riteter p å över fem å r. U tveck lingen kan bli än n u sn abbare, om b a n k e rn a i större o m fattn in g b ö rja r em ittera längre än ett års (upp till 5 års) b an k c ertifik at. F inlands Banks ev. deltagande skulle ge m ark n ad en ytterligare d ju p. P å dessa grunder föreslår direk tio n en a tt rän tefu llm ak tern a skall u tsträc k as till a tt o m fa tta också längre än 6 m ån ad ers o p eratio n er. S am tidigt föreslås a tt rän te fu llm a k te rn a u ta n för dagsm arknaden väsentligt begränsas. Be gränsningarna b o rde definieras så a tt de tillåter åtgärder som stabiliserar m a rk n a d srä n to rn a s utveckling även u ta n fö r det egentliga fullm ak tsom rådet. I enlighet härm ed fö reslår d irek tio n en a tt för Finlands B anks in lån in g srän to r (rä n to r tilläm pade vid försäljning av innehavarskuldebrev) uppställs en övre g räns, m en ingen nedre gräns. P å m otsv aran d e sätt uppställs fö r utlån in g srän to rn a (rä n to r tilläm pade vid kö p av innehavarskuldebrev) en nedre gräns, m en ingen övre gräns. H ärigenom kan direktionen

5 26 27 efter g o ttfin n an d e styra m a rk n a d srä n to rn a s u t veckling inom de u p p ställd a g rän sern a. O m rä n to rn a av m a rk n a d sk ra fte rn a förs u ta n fö r dessa grän ser, k an d irek tio n en fö re ta endast sådana nya m a rk n a d so p e ra tio n er som m inskar det u p p k o m n a av stån d et. D irektionen föreslår också a tt b a n k fu llm ä k tige om ed elb art skall sam m an k allas fö r att granska situ atio n en, om 3 m ån ad ers heliborrän ta n förs u ta n fö r det rän tein terv all som bankfullm äktige fastställt. För a tt Finlands Bank skall ha tillräckliga m öjligheter a tt an v än d a de utvidgade rän tefu llm aktern a bord e b an k en k u n n a em ittera bankcertifikat m ed lö p tid er på u pp till fem år. D å det gäller m atu riteter p å m er än fem år skulle Finlands Bank b edriva handel en d ast m ed m asskuldebrev em itterad e av an d ra. P å ovan a n fö rd a g ru n d er föreslår d irek tio nen a tt bankfu llm äk tig e m ed stöd av p u n k t 1 i m om ent 1 av 17 i reglem entet fö r Finlands Bank skall besluta att F inlands Bank fö r sina dagslån till b an k ern a kan tilläm p a en årlig rä n ta högst 15 pro cen ten h eter högre än g ru n d rä n ta n och m inst g ru n d rä n ta. R än tan på b an k ern as dagslån k an a n tingen helt eller delvis d ebiteras som en avgift för överskridning av en fastställd gräns eller kvot så a tt avgiften inkl. den deb iterad e rä n ta n o m rä k n a d till å rsrä n ta hålls inom dessa gränser. F ö r b a n kernas dagsdep o sitio n er kan Finlands B ank tilläm p a en årlig rä n ta högst 15 procen ten h eter högre än g ru n d rä n ta n. F inlands Bank kan för längre k re diter än dagslån till b a n k e rn a tilläm pa en årlig rä n ta m inst lika m ed g ru n d rä n ta n. D enna rän teg rän s skall tilläm pas också då Finlands Bank köp er innehavarskuldebrev av b an k ern a. Finlands B ank kan för längre deposi tio n er än d agsdepositioner av b an k ern a tilläm p a en årlig rä n ta högst 5 p ro cen t enheter högre än g ru n d rä n ta n. D enna rän teg rän s skall tilläm pas också d å F in lands B ank säljer in n ehavarskuldebrev till b a n k e rn a och em itterar egna b ankcertifik at. Finlands B anks egna b ankcertifik at kan ha en u rsprunglig löptid på 1 60 m ånader. Om rä n tan för 3 m ånaders krediter på p en n in g m ark n ad en, h elib o rrä n tan, överskrider en nivå som p å årsbasis är g ru n d rän ta n plus 5 pro cen ten h eter, el ler u n d erskrider en nivå som på å rsb a sis är lika m ed g ru n d rä n ta n, skall b a n k fullm äktige o m edelbart sam m ankallas för a tt gran sk a situationen. D etta beslut träd e r i k ra ft den 16 novem ber 1987 och ersätter rän tebeslutet av den 24 feb ruari Beskrivning av 500 och 10 marks sedlarna i 1986 års serie Finlands Banks d irektion sände den 7 sep tem ber de slutliga m odellerna fö r de nya 500 och 10 m arks sedlarna, de sista i 1986 års sedelserie, till bankfullm äktige fö r a tt faststäl las med stöd av 5 i m yntlagen och p u nkt 4 i m om ent 1 av 17 i reglem entet fö r Finlands Bank. B ankfullm äktige godk än d e sedlarna vid sitt m öte den 11 septem ber och ålade sam tidigt direktionen att publicera sedelbeskrivningen i Finlands författningssam ling. Aktieförsäljningar Vid ett m öte den 18 m ars u n d e rrättad e direktionen bankfullm äktige om a tt Finlands Bank den 10 m ars 1987 hade sålt hela sitt aktieinnehav i Industrialiseringsfonden Ab ( aktier av serie A och av serie B) till O y S kofaks A b. Vid ett m öte den 18 ju n i m eddelade d irek tio nen bankfullm äktige a tt direktionen hade u n derh an d lat m ed representanter fö r staten om a tt sälja bankens aktier i E nso-g utzeit Oy och i Valm et Oy till staten. B anken ägde aktier i E nso-g utzeit Oy (c. 10 7o av ak tiek ap i talet och 1,7 % av det to ta la rö stan talet) och aktier i V alm et Oy (c. 0,2 % av a k tiek a pitalet och av det to ta la röstan talet). D irektionen m eddelade också att riksdagen den 16 ju n i hade godkänt en tilläggsbudget, där medel anslagits för statens köp av Finlands Banks aktieinnehav i E nso-g utzeit O y och V alm et Oy. A vsikten var a tt köpebreven skulle undertecknas av handels- och industrim iniste riet som representant fö r staten och Finlands Bank så snart som m öjligt efter det a tt tilläggs budgeten fastställts. Direktionen Republikens president u tn äm n d e och fö ro rd nade direktionsm edlem m en Harri Holkeri till statsm inister i den nya regeringen, som u t näm ndes den 30 april. B ankfullm äktige bevil jad e vid sitt m öte den 20 m aj b a n k d ire k tö r H olkeri tjänstledighet fö r den tid han är sta ts m inister i ifråg av aran d e regering. B ankfullm äktige fö ro rd n a d e sam tidigt d ire k tö r Markku Puntila till stf. m edlem av d ire k tionen från och m ed den 1 ju n i 1987 fö r den tid b a n k d irek tö r H olkeri är tjänstledig och fastställde en ny arb etsfördelning fö r d ire k tio nen i stället för den som hade fastställts den 16 februari 1982 och än d rats senast den 4 feb ruari Vid sam m a m öte k o n staterad e b an k fu llm äk tige att d irektionsm edlem m arna Seppo Lind blom och Esko Ollila efter sin tjänstledighet hade å te rin trä tt i tjä n st den 1 m aj. Vid sitt m öte den 11 septem ber noterade bankfullm äktige a tt republikens president sam m a dag hade beviljat b an k d ire k tö r Seppo Lindblom avsked från tjä n sten som m edlem av direktionen rä k n at från den 1 o k to b er Bank fullm äktige behandlade vid sam m a m ö te besättandet av den ledigblivande direktionsm edlem stjänsten och beslöt göra en fram ställ ning hos statsråd et om att riksdagsm annen, m agister i sam hällsvetenskaper Kalevi Sorsa skulle u tnäm nas till tjänsten. R epublikens president u tn äm n d e den 18 sep tem ber genom öppet brev riksdagsm annen, m agister i sam hällsvetenskaper Kalevi S orsa till ifrågavarande d irektionsledam ot räk n at från den 1 o k to b er B ankfullm äktige beviljade den 16 o k to b er b a n k d irek tö r Sorsa tjänstledighet från den 1 o k to b er 1987 fö r den tid h an ä r utrikesm inister i den regering som utn äm n d es den 30 april Vid sam m a m öte gjorde b an k fullm äktige vissa änd rin g ar i den arbetsfö rd eln in g m ellan direktionens o rd fö ra n d e och m edlem m ar som hade fastställts den 20 m aj. A rbetsfördelningen ändrades den 11 decem ber enligt den nya organisationen av bankens h u v u d k o n to r, som träd d e i k raft den 1 ja n u a ri Kontrollanterna vid avdelningskontoren Som ko n tro llan ter vid bankens avdelnings k o n to r och som deras su p pleanter fu ngerar 1988 enligt bankfullm äktiges beslut fö ljan d e personer: k o n to ret i Björneborg: k o n tro llan te r f.d. verkställande d irek tö ren Eino K ivikoski och biträd an d e stad sd irek tö ren, vicehäradshövdingen M ikko Iisakki Sävelä sam t suppleanter ekonom ichefen, diplom ekonom en A n tti K aler vo L ipsanen och sk atted irek tö ren, vicehäradshövdingen Jo rm a Kalevi S aarivuo; ko n to ret i Joensuu: k o n tro llan ter verkstäl lande direktören M auri H eim o K alervo V änskä och kanslichefen, län sråd et, vicehäradshövdingen Niilo A n tero K oistinen sam t supplean ter ad m inistrativa d irek tö ren, politices k an d i daten M atti E nsio Ju h a n i H alonen och justitieråd m an n en, vicehäradshövdingen O nni N aa k ka; ko n to ret i Jyväskylä: k o n tro llan ter distriktschefen Esa M ikael R iihim äki och la n tb ru k srådet, agronom en Ingm ar G o ttfried F inskas sam t suppleanter stad sd irek tö ren Ja a k k o Kalevi Lovén och län sråd et, vicehäradshövdingen E ero Emil H erm an Jau h iain en ; ko n to ret i Kotka: k o n tro llan ter vicehärads hövdingen L eif G u n n ar T h uresson H äggblom och bo rg m ästaren, vicehäradshövdingen H eik ki P aja ri sam t su ppleanter skatted irek tö ren, vicehäradshövdingen T oivo V erneri R ikkinen och verkställande d irek tö ren, m erkonom en A ntero A nttila; ko n to ret i Kuopio: k o n tro lla n ter p o lism ästa ren, vicehäradshövdingen E rkki Ju h a n i V ahronen och d irek tö ren, agronom en P auli Uolevi liva sam t suppleanter h o v rä ttsrå d et, vicehä radshövdingen Ju h a A ntero V outilainen och stadskam reren E sa Ilm ari H urm e; ko n to ret i Lahtis: k o n tro llan ter f.d. m e rk an tilchefen Toivo V oitto K ullervo K oponen och b iträd an d e stadssekreteraren, ju ris kan d id aten Ju h a K aarlo T apio A rvela sam t suppleanter polism ästaren, ju ris k an d id a ten P e k k a T apani O jala och v aru h u sd irek tö ren, d ip lo m ek o n o m en T oivo T ap io T ik an o ja ; ko n to ret i Rovaniemi: k o n tro lla n te r länssk atted irek tö ren, ju ris k a n d id aten E rkki E m a nuel O llila och stad sk am reren, d ip lo m ek o n o men E rkki A n tero V ähälä sam t suppleanter kontorschefen, d ip lom ekonom en Seppo Olavi

6 28 29 Söderlund och distriktsbyggnadschefen, diplom ingenjören H eikki M ikael A nnanpalo; kontoret i S:t Michel: kontrollanter rektorn Pauli Veli Vainio och länsrådet Viljo Uolevi Lehtolainen sam t suppleanter justitierådm annen Jo rm a Kalevi Pekonen och m arknadschefen, m erkonom en E rkki H eikki N evasaari; kontoret i Tammerfors: kon tro llan ter k andidaten i förvaltningslära Eero E inar Lindfors och tulldirektören, politices kandidaten Veikko Arm as Seppänen sam t suppleanter politiborgm ästaren, vicehäradshövdingen P entti Järvelä och industriom budsm annen, ingenjören Pertti Päiviö Sorm unen; kontoret i Uleåborg: kontrollanter stadshushållningsinspektören, diplom ekonom en Ville Kalevi M atturi och verkställande direktören, konsuln Jo rm a Jalm ari Sallam o sam t suppleanter polism ästaren, vicehäradshövdingen Erkki Eino H aikola och borgm ästaren vid rådstuvurätten, juris licentiaten Lauri Jorm a Tirinen; kontoret i Vasa: k o ntrollan ter vicehäradshövdingen H ans-e rich Slotte och stf. professorn K auko Kalervo M ikkonen sam t suppleanter biträdande stadsdirektören, diplom ingenjören Seppo Sanaksenaho och vicehäradshövdingen M arkku^ Johannes L uom a; kontoret i Åbo: kontrollanter stadsrådet, diplom ekonom en Heikki A larik Löyttyniem i och professorn Jaakko Ilm ari N ousiainen sam t suppleanter kanslichefen, vicehäradshövdingen Paavo A arne Sakari H einonen och verkställande direktören Teuvo Toivo T apio L ehtinen. Bankfullmäktige Som bankfullm äktige fungerade vid årets början följande personer, vilka utsetts av riksdagens elektorer: Liikanen, Erkki, politices kandidat, Jaatinen, Matti, landshövding, Maijala, Matti, verkställande direktör, Saarinen, Aarne, f.d. vice ordförande i DFFF, Työläjärvi, Pirkko, landshövding, Miettinen, Mauri, forstm ästare, Vennamo, Veikko, juris licentiat, Jokela, Mikko, vicehäradshövding, Helminen, Olli, direktör. De tre förstnäm nda utgjorde de ordinarie bankfullm äktige. O rdförande var bankfullm äktig Jaatinen och vice ord fö ran d e bankfullm äktig L iikanen. N är riksdagen sam m anträdde efter riksdagsvalet i m ars, utsåg elektorerna den 14 april följande personer till bankfullm äktige: Miettinen, Mauri, forstm ästare, Liikanen, Erkki, politices kandidat, Maijala, Matti, verkställande direktör, Kanerva, Ilkka, politices m agister, Pystynen, Erkki, professor, Louekoski, Matti, vicehäradshövding, Paasio, Pertti, arbetskraftsbyrådirektör, Juhantalo, Kauko, advokat, Westerlund, Henrik, jordbrukare. E lektorerna förordnade sam tidigt M iettinen, Liikanen och M aijala till ordinarie ban k fu llmäktige. Vid sitt m öte den 14 april valde b a n k fu llmäktige ledam oten av bankfullm äktige M iettinen till ordförande och ledam oten av bankfullmäktige Liikanen till vice o rd fö ran d e. Riksdagen beviljade den 8 m aj på begäran av Liikanen, K anerva och Louekoski dessa befrielse från uppdraget som bankfullm äktige på grund av att de utnäm nts till m edlem m ar av statsrådet. Riksdagens elektorer valde den 15 maj i stället lantbruksrådet Heikki Perho, gym nastikläraren A ntti Kalliomäki och ingenjö r Jussi Ranta till ledam öter av bankfullm äktige för resten av m and attiden. Elektorerna förordnade sam tidigt b ankfullmäktig P aasio till ordinarie bankfullm äktige. Bankfullm äktige valde den 20 maj b ankfullm äktig P aasio till vice ordförande. Revisorer Riksdagens elektorer fö rrättade den 14 april val av revisorer och revisorssuppleanter för Finlands Bank och den 15 maj fyllnadsval och utsåg följande personer till revisorer av b an kens räkenskaper för 1987: Aaltonen, Markus, m agister i ekonom iska vetenskaper, Seppänen, Esko, ekonom ie kandidat, Mäki-Hakola, Pentti, diplom ingenjör, Mattila, Kalevi, stadsrevisor och Kettunen, Pentti, m erkant. Till revisorssuppleanter utsågs: Hämäläinen, Tuulikki, diplom ekonom, Björklund, Ilkka-Christian, politices licentiat, H elsingfors den 22 m ars 1988 Pertti Paasio Heikki Perho Antti Kalliomäki Kauko Juhantalo MAURI MIETTINEN Järvenpää, Heikki, politices m agister, Kokko, Heikki, jo rd b ru k are och Melin, Ingvar S., ekonom ie licentiat. Matti Maijala Erkki Pystynen Jussi Ranta Henrik Westerlund Heikki T. Hämäläinen

763 526 108,09 1 449 468 567,63 2 212 994 675,72 1 438 458 010,43 51998 701,39 1 490 456 711,82 722 537 963,90 333 072 673,53 363 586 158,02

763 526 108,09 1 449 468 567,63 2 212 994 675,72 1 438 458 010,43 51998 701,39 1 490 456 711,82 722 537 963,90 333 072 673,53 363 586 158,02 18 Ränteintäkter Inhemska (1) Dagslän... Bankcertifikat och statens skuldförbindelselån... Skördeskadekrediter... E xportfinansiering... K T R -krediter... M asskuldebrev... Övriga fordringar... Utländska

Läs mer

Räntekostnader. Räntebidrag... + 362 261 960,53 + 1 012 456 774,13 Övriga intäkter...

Räntekostnader. Räntebidrag... + 362 261 960,53 + 1 012 456 774,13 Övriga intäkter... 18 enlighet med reglementet inte aktiverats i balansräkningen, utan har i resultaträkningen helt avskrivits allteftersom det uppstått kostnader för dem. Finlands Bank äger bankfastigheter i Helsingfors

Läs mer

Garantier, m k... 15 506 904,02 68 654 180,50

Garantier, m k... 15 506 904,02 68 654 180,50 18 19 R e s u l t a t r ä k n i n g, m k R änteintäkter 1.1.-31.12.1989 1.1.-31.12.19X8 Inhem ska (1) D agslån... 57 595 448,58 14 935 828,84 Bankcertifikat och statens skuldförbindelselån... 1 905 018

Läs mer

Finlands Banks fastigheter

Finlands Banks fastigheter 28 29 Finlands Banks fastigheter Fastighet Adress B yggnadsår Volym ca m 3 H elsingfors Fredsgatan 16 1883/1961 49 500 U nionsgatan 33 / Fredsgatan 19 1848/1954 50 500 Snellm ansgatan 4-6 1857/1892 16

Läs mer

nas för Statens säkerhetsfond skall betala en daglig rän ta som högst u p p g år till m a rk n a d srä n ta n.

nas för Statens säkerhetsfond skall betala en daglig rän ta som högst u p p g år till m a rk n a d srä n ta n. 39 38 rä n ta som u p p g år till tre m ånaders m a rk n ad srän tan den dag då krediten lyfts, och a tt F inlands Bank på det depositionsk o n to som p å ovanstående villkor ö p p nas för Statens säkerhetsfond

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

beviljade lånet avb rö ts i augusti n är R yssland

beviljade lånet avb rö ts i augusti n är R yssland 38 beviljade lånet avb rö ts i augusti n är R yssland d ationer ett förslag om effektiverad övervakning d rab b ad es av en likviditetskris och regeringen av k ap italströ m m arn a och kartläggning av

Läs mer

Balansräkning Mmk. i Fonden för Finlands självständighets jubileumsår

Balansräkning Mmk. i Fonden för Finlands självständighets jubileumsår 18 A k t i v a 31. 12. 1978 31. 12. 1979 Guld... 169 1 073 Särskilda dragningsrätter.. 316 430 Reservtranchen i Internationella valutafonden... 243 225 Konvertibla v a lu to r... 3 126 2 978 Bundna valutor...

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

400 000 000,- 707 193 005,97 590 591 018,98 123 732 349,47 113 828 235,83 1 535 344 610,25 529 400 487,18 62 171 411,33 591 571 898,51 943 772 711,74

400 000 000,- 707 193 005,97 590 591 018,98 123 732 349,47 113 828 235,83 1 535 344 610,25 529 400 487,18 62 171 411,33 591 571 898,51 943 772 711,74 18 Industriaktier... Aktier i specialkreditinstitut... B ostadsaktier... Fastighetsaktier... övriga aktier och andelar... Aktier och andelar nominellt värde, mk SITRAs grundkapital... 31. 12. 1980 107

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Räntebidrag 433 874 424,46 879 423 649,24

Räntebidrag 433 874 424,46 879 423 649,24 18 A ktiva 31. 12. 1979 3 1. 12. 1980 Guld... 1 073 1 073 Särskilda dragningsrätter.. 430 397 Reservtranchen i Internationella valutafonden.. 225 380 Utländska masskuldebrev.. 1 749 2 125 Konvertibla valutor...

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1966 INNEHÅLL Sid. Finlands Banks

Läs mer

om försvagningen av m arkens värde höjde m otvärdet i m ark på fo rdringar och skulder i u t

om försvagningen av m arkens värde höjde m otvärdet i m ark på fo rdringar och skulder i u t 18 19 uppgick vid årets slut till ca 1 m iljard m ark. Bunden i F inlands Banks egendom sförvaltningsbolag finns fortfaran d e finansiering p å ca 9.5 m iljarder m ark och drygt 0.6 m iljarder m ark i

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

byggnader, grundkapitalet i Fonden

byggnader, grundkapitalet i Fonden 18 A ktiva 31. 12. 1977 31. 12. 1978 Guld... 133 169 Särskilda dragningsrätter.. 204 316 Reservtranchen i Internationella valutafonden... 243 Konvertibla v a lu to r... 1 265 3 126 Bundna valutor... 537

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 40 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om aktiebolaget Kera Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om aktiebolaget

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse. förigg7

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse. förigg7 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse förigg7 Helsingfors 1998 B 2/1998 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1997 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT HELSINGFORS 1998 INNEHÅLL ISSN 1237-4342 O Y

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 1998 Helsingfors 1999 B 4/1999 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 1998 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT H ELSIN G FO RS 1999 INNEHÅLL ISSN 1237-4342 Sida FIN

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1991

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1991 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1991 Helsingfors 1992 1992 rd B 2 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1991 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT HELSINGFORS 1992 t 3 INNEHÅLL Sida FINLANDS

Läs mer

temet grundades i juni en ledningsgrupp för p ro jektet att inrätta en nationell värdepapperscentral. Ledningsgruppens uppd rag var att leda för

temet grundades i juni en ledningsgrupp för p ro jektet att inrätta en nationell värdepapperscentral. Ledningsgruppens uppd rag var att leda för 18 19 700 miljoner mark i förluster av sina investeringar i masskuldebrevslån. U nder 1994 såldes masskuldebrevslån i mark tillbaka till Finland till ett nettobelopp av något under 8 miljarder mark. U

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

och sedeltryckeriets byggnader, Resultaträkning mk

och sedeltryckeriets byggnader, Resultaträkning mk 18 A k tiv a 31. 12. 1976 31. 12. 1977 Guld... 121 133 Särskilda dragningsrätter.. 236 204 Guldtranchen i Internationella valutafonden... --- Konvertibla valutor... 1 004 1 265 Bundna v alu to r... 440

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

M asskuldebrev smarknaden växte snabbt

M asskuldebrev smarknaden växte snabbt 18 19 M asskuldebrev smarknaden växte snabbt D et utestående beloppet börsn o terad e m asskul debrev steg kraftigt under året. Tillväxten b erod de i huvudsak på statens ökade upplåningsbehov. U n d er

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Helsingfors 1993 1993 rd B 1 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1992 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT 1 HELSINGFORS 1 993 INNEHÅLL ISSN 0356-0457

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer