Storu mandekl arati onen. Antagen i samlorstind av 51 markdgare frin Viisterbotten och Norrbotten vid markiigartriiff i Storuman den 28 Januari 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storu mandekl arati onen. Antagen i samlorstind av 51 markdgare frin Viisterbotten och Norrbotten vid markiigartriiff i Storuman den 28 Januari 2006"

Transkript

1 Stru mandekl arati nen Antagen i samlrstind av 51 markdgare frin Viisterbtten ch Nrrbtten vid markiigartriiff i Struman den 28 Januari 2006

2 I n neh i I lsftifteckn in g. Dagrdning Prtkll Strumandeklaratinen Analys ch kmmentarer, 2 sidr 3 sidr av Lars OIa Hull jur kand, specialist i eurpariitt. Kmmentar till Jakt- ch fiskeutredningens slutbetiinkande SOU 2005:116 8 sidr Inledning. Vad iir iiganderiitt? Vad iir samiska riittigheter? Vad iir fri rorlighet ch icke-diskriminering? Jakten, fisket ch eurpaknventinen m miinskliga riittigheter. Frigan m beviskravet ftir rensktitselriitt pi privatiigd mark. Frigan m begriinsningar av straffiaftshg nrmgivningsmakt ch eurpaknventinens egendmsskydd. Finns det ett samband mellan utvecklingen i riittspraxis ch Ekstrdms utredningsftirslag? Sammanfatbring ch ttinkbara itgarder. Krtfattad redgdrelse ftir lagftirslaget RenbetesmiletiNrdmaling Replik i Viisterbttens Kuriren A9 3 sidr 2 sidr 1 sida av Lennart Stenman Filsfie dktr. Kmmentar ch analys Jakt ch fiske i samverkan SU 2005:116 4 sidr Aganderiitten fdr inte priivas. Awittring. Utmark. Urminnes hiivd. Sammanfattnins. Statistik Renniiring. 1 sida

3 STOROMAI.IDEKLARATIOI,IEN / EKSTROMSKA'AKT FISKEUTREDI,IINGEN lvfark:igartr;iff i Strumans flkhgskla T)c nrdnin K Inlednr'ng. 2. Val av rdfrande, fva stycken ch en sfvcken bisittare. 3. Vai av sekreterare. 4. Deltagariista ch evtl val avjusterare. 5. Presentatin av Slutbetzinkande avjakt ch fiskeutredningen. Den sa kallade Ekstmska ut'edningen presenteras av Lennart Stenman. Fredraget bdrjar I< ch avslutas Kl Juristen Lars Ola Hull inleder sinjuridiska analys i anslutring till Lennart Stenmans genmging ch ber,iknas avsluta sitt fredrag Frin Kl blir det frigesteillningar ch debatt kring den redvisning sm har lrimnats 8. Kl blir det grupparbeten sm pigar tillki Kaffepaus tiil Ki. 15,30. 10, Redvisning av grupparbetena 1 i. Samtai ch diskussiner fram till Kl FrigestZillning m det skall hallas flera liknaade mten framver. 13. Mtet avsiutas.

4 P rtk I u pprdttat vid m a rkdgarm te St ru mandekla ratinen/ jakt&fiske Strumans flkhgskia 2OOd U Jhn-Elving Hem{ell hdlsar alla vdlkmna ch efter krt inledning med inf m uppldgg fr dagens mte frklarar han mtet 6ppnat. 2. Mtet vailjer tvi mdtesrdf att leda dagens mte. P A Frhm , Erik Sandstrm 1200 till mtets avslutande. 3. Undertecknad valdes att prtkllfra dagens mte. 4. Hans Lindstrm valdes att justera dagens prtkll. 5. Deltagarlista fredrgs med uppmaning m alla deltagares underskrift m ndrvar A densamma. 6. Efter krt presentatin av sina tidigare frskningsrapprier mfattande awittringarna,rdtten till land ch vatten, rdttsdkerhet-en fficiell myt? inf m sitt deltagande sm sakkunnigt vittne i Nrdmalingrdtteg6ngen ger Lennart Stenman sin analys av slutbetiinkandet Sren Ekstrdms jakt & fiskeutredning ddr han brjar med att fullstdndigt underkdnna direktivet fran Sveriges regering sm ytterst fullstdndigt deir b.l.a privata markigarna inte finns representerade s6 ck hur hela utredningen hanterats ch genmfrlsamt en histrik m hur Svenska staten fran Abskattelandens genmfrande till dags dat alltid brutit mt sina egna uppsatta regelverk. Lennaft Stenmans sammanfattning: Ekstr6ms frslag gynnar Svenska staten ch missgynnar lkalt inflytande. 7. H6kan Jnssn presenterar sitt arb sm sakkunnig i Ekstrdmska utredningen ch han framfrde samma kritik sm Stenman. Direktivet allt fr smalt ch fullstiindigt. Det faktum att Sveriges regering vdljer att tillsdtta ensamutredare p6 sa kmplext utredningsuppdrag ch sm dessutm isin egenskap av ensamutredare vdljerch utser sina sakkunniga i str utstrdckning si blir resultatet direfter. S.Advkat Lars Ola Hull presenterar sin juridiska analys av Ekstrdms utredning ch den fir samma svidande kritik sm fran Stenman ch Jnssn. B.l.a uppmanar Ekstrdm i sin utredning m lagdndringar sm m de genmfrdes skulle strida mt vir regeringsfrm ch dair jakt & fiskerdtten lyfts ur jrd;igandet cksi det frslaget strider mt jrdabalken. Han redvisar iiven m EU:s regelverk ch m hur fta svenska dmstlar ignrerar EU:s regelverk. Aven redvisning m hur man anvdnder ch i framtiden maste anvdnda dagens juridik fr att iterhdmta gdllande lagstiftning. Aganderdtten tillfast egendm: Lagfart miste vara lika i vdrde 6ver hela Sveriges land. I Ekstrms utredning mfattar hans frslag till lagstiftaren att m hans fdrslag genmfrs har markdgare i nrra Sverige sdmre riitt till fast egendm (1/3 av Sverige) ch vi harlfar en differentierad dganderdtt till fast egendm i Sverige. Hull avslutar med samma sammanfattning sm sm Lennart Stenman: Ekstrmslutbetdnkande gynnar svenska staten ch missgynnar lkalt inflytande samt krdnker EG rdtten ch svensk frfattning. Efter Hulls anfrande avbrdts frhandlinqarna fdr lunch i en timme.

5 9. Efter lunchen redvisade Jhn-EIving Hem{ell deklarerade ldneinkmster sm rensktarna deklarerat sm ldneuttag ur sina renskdtselfretag f6r Ar Kailla SCB. Aven fllirets rvdjursresiittningar fran svenska staten till renskdtseln red visades. 10.Efter Jhn-Elvings redvisning fretgs en frigestund mfattande allmiinningar, samfdlligheter, skillnaden mellan jaktutvningsrdtt - jaktrdtt, dganderdtt - nyttjanderdtt, rdttsprdvning, Nrdmalingsm6let samt strddngar. 11. Under denna punkt vidtgs grupparbmed mil att alla rganisatiner representerade pi mtet skulle utarbeta frslag pa fr dm viktiga punkter sm skulle inga i remissvar till Ekstrms utredning. 12. Redvisning av grupparbetet frin Srsele allmdnning, Stensele - Tdrna allmdnning, Fjiillbygdens nybyggarfdrening, Fj illjaigarna Struman samt sammanslagen grupp Vilhelmina - Drtea. 13. Mtet beslutade uppdra till Stenman/Hull att utfrma remisskrivelse sm de flesta berrda kan anviinda att bemta Ekstrdms fdrslag. 14. Det blev cksi mtets beslut att mtesdeltagare erldgger en summa m 300 kr/ mtesdeltagare sm administrativt std fr detta markdgarmdtes genmfrande. 15. Mdtesrdf Erik Sandstr6m tackade alla sm niirvarat pa m6tet ch mdtesarrangdrerna fdr vdl genmfrt m6te ch frklarade mdtet avslutat. Vid pennan dag sm van. Justeras. Mtesrdf. *p*-.-.rfl*$; eu/*erz* Ludviqssn Hans Lindstrdm Erik Sandstrdm

6 S t ruman d eki arati n en Anta-sen i samlbrstand mellan mtesdeitagarna vid markii_eartriiff i Strumans fikhgskla den 28 ranuari 2006 TiII samtliga Iedamiiter av Sveriges riksdag fiir tiverv:igande ch svar ch vidarebefrdranfr kcinnedm till regering,,nv,riigh"trr ch clmstlar ' \/i v ecnenia.r irt 1 clulsplsrdi. lr.tls d.e vertramp av iganderiitten sm frekmmit i avvittringsfcirfarandena i renbetesfiii'llen ch lappmarkerna. Vi anser cksi sa(rma civerlramp ftrekmmit i samband med andra awittringsfrfara:rden ch nu genm det indrade beviskravet ftr urminnes hiivd fr rensktseln enligt UmeA tingsratts dm av I-20 milen T I733-g8 ch T 20g1-05. Vi iir trtta pa Era pisti.enden aft r;ittsszikerheten ar tryggad. genm riitten til1 dmstlsprdr'rring. Den rd.tten har riksdagsledamcitema fvzjrtm underminerat i synnerhet genm infdrandet av rcittskraftsinstitutet sm ftjrst utvecklades genm att myndigheterna pflverkade riittstiiliimpningen sm sedan ledde til1 kdifiering (SFS 1975:OZb). Vidare begriinsade riksdagen dmstlarnas rdft att till enskildas frman anglpa frfattningskrrinkande lagstiftning (SFS 1979:933). Den begr[nsningen infcirdes sm dei av var grundlag IRF 11:14) utan att riksdagens led.amter skaffade sig nigt siirskilt mandat fr aft slpa dmstlskntrllen av aft lagstiftning iir fcjrfattningsenlig. Fcji v[sterliindska demkratier iir det annars naturligt att dmstlarna utcjvar den kntrllen i flkets intresse, nagt sm Ni mlste respeklera, eljest far Ert mand"at frtydligas ch klargras i samband d.et ailmiirura valet. Vi iir trcttta pe att enskilda inte kmmer i itnjutande av det minimislrydd av mcinskliga rtittigheter i vrigt sm fljer av Eurpaknventinen m miiirskliga riittigheter ch d.ess prtkll. I knventinen firurs en r5ftighetskatalg ftjr enskilda sm fer sin mtsvarighet i Eurpadmstlens praxis av skyidigheter fr svensk lagstiftare ch myndighetsutcjvaremt enskilda. Det giiller inte minst skyd.det av iganderatten ch andra egendrnsskyddade riittigheter. Vi vill pasti att Ni ch fregiende riksdagsmiin genm lagstiftning m hur dgandet ch annan skyddad egendm ska frvaitas, lrr Er vara behciriga att sd.ffa Er pi "a peaceful enjyment f private pssessins" pi sd.tt sm dr ttalt fiirenligt med Sveriges &taganden eniigt knventinen. Varfrjr lever Ni inte upp till det lagstiftningsfrbud sm riksdagen sjiilv har bestiimt genm 2 kap 23 $ regeringsfrmen ch varfttriyns aldrig effektema av Eurpadmstlens dmar i lagstiftningen elier i svensk riittspraxis? Vi rir cks6 trcjtta pl att inte fe tillgdgra ss de rii.ttigheter sm vi har genm EU-fdrclragen ch andra hrir direkt gcillande EG-direktiy sm innebiir skyidigheter fr svenska myndighetsutcivare mt ss enskilda. Vi rir medvetna m de pi institutinell grund verksamma eknmiska krafterna i EU men cksi m att dessa krafter enligt EG-riitten mtverkas av ett tndividuellt skydd fr ss mt institutinella avarter, inte minst ndr det giiller hdnsynen tiil att vzirdet av enskiid egendm inte f6r fcirstdras genm Asid.siittande av pnnciperna m likabeltandling ch frt rrlighet. Det finns allts6. ingen plats I lagstiftning fdr de skyidigheter staten kan iliigga enskilda rned stdd av de instttutinella EG-reglema m Ni inte samtidigt beaktar de rzittigheter ch diirmed det skvdd sm individen genm samma regier har. I det s l< samhiiilsintresset glmmer Ni eiler fcjrbiser det senare i lagstittningsarbetet, vilket ailtsa ir fcirfattningsfientiigt. Vi anser cks6. att det ar p6,ert ansvar, sm de svenska dmstlama isrdsdtter sin rzitt (undennstanserna) eller srna

7 skyldtgheter (Hgsta dmstlen ch Regeringsrzitten) att inhiimta frhanclsbeskerl fran EGdmstlen i de fail det ir fri.ga m individens skydd mt natinella regler ch mlrndi gh etsut vnin_e. Dessa allmtinna uttalanden har vi fi:n-nit vara pi. piats efter genmgd.ng ch analys av jakt- ch fiskeurredningensh'ttbercinkande, SOU 2005: 116, sm fregitts av Oeibetankandena SOU 2005:17 ch Su 2005:79 med tillhcirande direktiv 2003:45. Genmgingen ger grund fcjr de vannlmnda standpunkterna genm att direhivet pil ett frfaftningsvidrigt slitt begriinsar utredningsuppdraget ch att jurister istatsfrvaiiningen, med eller utan anknfning till utredningen, tillits sprida myter m knstitutineila lrutsiittningar ch riittsizige ti1l grund fr utredningen medan andra hindras att yttra sig. Hiinsyn till tigandercitten finns inte mn[mnd i direktiven ch utredaren uppger sjiilv att han inte fer utreda den. Eniigt utredaren saknar han al1ts6. till&telse att dverviiga ftljdema av att jakten ch fisket pi knstitutinell grund iir del i iigand.eriift tillmark. Pi det siittet utel2imnas den fr utredningen allra viktigaste analysen niimligen m inte jakten ch fisket sm en del av markiigandet har en starkare knstitutinell strillning iin jakten ch fisket grundat p6. renskcitsel ch n1'ttjande av annans mark, vilket fran var sid.a?ir en sjiiivklarhet. Fciriindringar i jakten ch fisket i renskcitselns intresse far det alltsfl inte ske n6. de privata markiigamas bekstnad, viiket utredaren diiremt menar. I den samiska fri.gan beaktas uteslutande samebymedlemmarnas intressen. Utredningen utellimnar alltsa viken ritt tili jakt ch fiske sm samer utanftjr rensk6tse1n har. Ellhar gltt med pfl att samerna i Sverige har exklusiv riitt till renskcitsel sm nfing. Undantaget giiller alla samer ch inte bara de samer sm iir medlem av sameby. Lagftrsiaget innebiir siledes att staten frtfarande ska undanhilla riitt tiii jakt ch fiske fi)r samer sm stdr utanfr samebyarna. Det star cksa klart mt bakgrund av vid mdtet redvisade riittsfall att samebyarna f'ar dmstlsstd ftir att utestiinga samer frin medlemskap i samebyarna ch diirmed kan hindra samer fran att driva renskcitsel pi sarlma viilkr sm samebyarna. Lagstiftningsfrslaget innebiir att markiigarna fcjrirar sin egen dispsitin av jahen ch fisket tiil samverkansmriden ch freningar. Samma frfarande har Eurpadmstlen redan underkiint enligt ett vid mtet redvisat riittsfall fr?n Aven samebl'rnedlemmen ftjrlrar sin enskilda riitt att dispnera jakt ch fiske till samverkansmriden ch fcireningar. Ocks6. samebymedlemmens nyttjanderiittill jakt ch fiske [r skyddad av det eurpariittsliga egendmsskyddet. Fdrslaget att civerftjra sameblmedlemmens dispsitin av jakt ch fisk iir diirfr cks& ett egendmsbrtt. Vidare fer vi papeka att lagfcirsiaget innebiir att l;insstweiserna tar dispsitinen cjver jakten ch fisket, redan innan samverkansmridesfreningar lir bildade. Det kan bara ftirstilsm att Ekstrcjm anser att jakten ch fisket inte ir skyddade mt egendmsintrlns frin det ailmiinna. Svensk lzitt (l kap 18 $ regenngsfrmen) uppf]'iler '^1' tnte det *' eurparrittsliga eury:llitts'ir egendmsslqtddet ^*, L, I irsla F.x*-"^ llllaggsprtkllet) nil,x-^-'-[-=l::!tt',lrr'l:r genm den avvikande synen pi "fuir cmpensatin", svstemet tned n,cin,qsanslutning ch tliskrtmu"rcnns av markdgama i lappmarken ch

8 renbetesfiiillen. Hnligt tbrslaget ska b&de markigare ach samebyntedlernmar betala till ibreningen ftir att jaga ch fiska pl sarnverkansmrfidet ch anses pfr svensk vis, enligl det vid rrrtitet redvisat riittsfallet frfin Haparanda tingsriixt, vara kmpenserad genr:m mcijligheten att jega pa sarrrverkansmr&det utanltir "sina marker". Mtsvarande resnemallg undertflnde Eurpadcrrnstlen i sin vid mcitet rsdvisade dm fran 1l)99. Eurapadmstlen underklinde samtidigt cxisa tvangsansiutning ch menade att siirlagstiftning lr siirskilda landsiindar int: heller [r g8ngbart. Genm den hiir dmen st&r det alltsfi klart att gallande lagstiftning avseende fiskev&rds-, viltv&rdsmr&den ch allnriinningsskgar iir fijrftttningskrf,nkande n,t mark[gare, i vart fall i lrhlllande till hur de svenska dmstlama fr n[rvarande tilliirupat dem enligt vad snm redvisats pa miitet. Fdrslaget m samverkansnrrfiden innebiir att det, blir kstnadsftirdyringar i administratin ch bevakning. Ortsbur sm intrr iir mark[gare tillftirs i praktiken ingenting ch enskilda markiigare ftr endast en br6kdel av ett eventrrellt 0r'ersktt. Eknmisk syns rensktltseln civerkmpenserad i fttrh&llande till markiigama. I fnrh&llande tilt Ovriga marktgar:e i Sv:erige, sm inte trfiffas av lagftirsiaget, lir enskikla mar*hgare i iappmarken ch pa renbetesfitllen diskriminerade. Det [r brtt mt EG-riittens regler m fri rrlighet cli icke-diskrinrinerirrg" Resuitatet blir sjunkande fastighelspriset. avflkning ch utanrrning av en tredjedels Sverige. En anlan sida av frslaget iir att det tikar knfliktema mellan alla inblandade det vill sflga mellan markiigare, samer ch staten. Gencm fcirslaget kmrner man inte ifr&n statens frtldpande itgflrder att liigga under sig disilsitinen <iver enskild egenrlnr sam pfiverkar bsde det eknnrniska ch ideeila v?irdet ftir den sm nu iiger marken eller nyttjar den. Frirslaget innebflr ett ftirfattningslaiin-kande egendamsintrang siv[l mt markiigarelx egen riitt till {Urvaltrring av jakten ch fisket sm ml renskcjtrselns riitt fiirvaltning av sin nyttjanderiitt' Det tar brt den lkala kntrcllen civer jakten ch fisket till skada fbr berrda bygder. Efte.r pttpparbeten ch redvisriing knstaterade nriitesdeltagarna enhiilligt rrrl "jakt- ch fiskeutredningerr inte kan ligga till grund tbr lagstiftning med anledning av de gen{rm direktiv ch utredning framfbrd angreppen pa det fd,lfattningseirliga egendmsskyddet, samt att den r$ttshistriska ch den juridiska analysen br: medvetet fullstlindig i utredningen' Uten hansyn till rflttshistriken ch nu gtillandegendamsskydd kan man intc separera jakt ach fiske fr*n hganderittt ch renskdtsel. h,'ictet ltesliit enhriltig (deltagarlista. bitbgas" &dfctg* l) atr st611a sig baknm Lennart Stenmans frel[sning ch Lars Ola Hulls juridiska analyser vilka trda presenterades vid rntet (flireliisningen tbilaga 2/ ch analysen /bilaga 3/hifgas), sdmt att anta ch ge ut hiirvarande deklaratin, kallad Struniimdeklaratinen) srn utel"betats med utgfugspunkt fral av gruppemas vid mtet redvisade meningar, Fr rntefr{p'h eg,ama;i8tru uffi Mdtesrdft rande vid besluien.d,,**ffe0* Hans Lindstrnt Justeringsman Samankall jetl

9 Kmnrentar t:jl Jakt- ch fiskeuh'edningens slutbetdnkande SOU 2005: 116, Fredrasnine i Struman den 28 ianuan Inledning Jakt- ch fiskeutredningen liimnade sitt siutbetiinkande, SOU 2005:116 den 17 januari Slutbetiinkandet har fregi.tts av delbetlinkandena 2005:17 (Vem far jaga ch fiska:ratt ti1l jakt ch fiske i lappmarken ch pa renbetesfiiillen) ch SOU 2005:79 (Vem flr jaga ch fiska: Histria, Flkriitt ch Milj). L&t mig inledningsvis knstatera att utredningen (Sdren Ekstrcim) fcjreslir att all mark inm den s k iappmarken ch renbetesf iillen ska siis safilman i s k samverkansmriden dit all frvaitning v jakt ch fiske ska fras. Enligt en karta sm DN hade infijrt den 17 januari 2005 pa sidan 12 iir det fraga m all mark frin nrska griinsen vid Idre tvdrs river landet, mitt ernellan Lycksele ch Umei, til1 finska grdnsen pi samma breddgrad sm G[llivare. Ekstrm siiger aft det inte ar frilga m att markiigare ska franhiindas sin jakt ch fiskeriitt ch heller inte att samebymedlemmarna ska franhiindas sin rd,tt att jaga ch fiska. Det iir enbart friga m aft jakten ch fisket ska frvaitas av samverkansfreningar enligl Ekstrcim. Ni sm iir delligare i allmiinningsskgar eller medlemmar sm markiigare av viltvirds eller fiskevi.rdsfcireningar brde krinna igen Er ch vilka hiinsyr sm tas till er jakt- ch fiskeriitt i dessa sammanhang. Fdr samebymedlemmama maste diiremt den hiir situatinen vara helt ny. Frslaget innebiir niimligen inte bara att dispsitinen dver jaicten ch fisket gir markiigaren ur hiinderna. Aven renskdtsel 96r miste m att dispnera jakt ch fisk. Vad sm visar pi det i Ekstrms ftirsiag tir de s k clvergingsbest?immelserna genm vilka den frslagna iagen m samverkansmriden ska triida i kraft den l januari 2008 ch jakten ch fisket frjrvaltas av liinsstl'relserna redan innan planer fr samverkansmrlden ch stadgar fcir s amverkans f renin garna har utarb etas ch styreis erna uts etts. Enligt vergangsbestiimmelserna ska samverkansmradena bestiimmas genm frriittningar ledda av frriittningsmiin utsedda av liinsstyrelserna. Kiinns inte detta igen fran avvittringarnas tid? Vad [r flganderitt? Vad ir samiska rflttigheter? Yad :ir fri rdrlighet ch ickediskriminering Frslaget bygger ailtsi pi att riksdagen utan vrdare skulle kunna tiilflta sig att verfra frvaitningen av jakten ch fisket filn markiigare ch rensktsein ftrst till liinsstyreisen ch sedan tiil samverkansmrdidesfcireningar. Till de senare zir siviil markiigare sm samebynediemmar tvingsansiutna. Fcirslaget bvgger cks6, pi att jakten ch fisket i lappmarken ch renbetestjiillen- inte aila marker i Svenge - ska hanteras pi detta siitt. I{iir l'dijer en genmgang lv fresiagen lagtext lneci ibreslagen ft)rfattntngskmmentar. Se viciare mln l(rtfattade recisreise iiver lqfrsiaqet i SOU :005' I i 6.

10 I likhet med Stenman kan j ag knstatera att utredninqen gegrafiskt redan ir begriinsad,qenm direktiven. Jag kan iiven knstater att direktiven helt brtser frin att rritten till jakt ch fiske iir en del av d-qanderzitten till mark ch inte ni.gn d:infran separerad rliftighet. Sm en del av dganderrtten:ir jakten ch fisket,emndlagsskyddade enligt 2 kap 18 $ regenngsfrrnen. Jakten ch i-rsket har cksi grundlagsskydd genm Sveriges 6.taganden eniigt Eurpaknventinen m miinsklisa r:ittiqherer i ihrnfeleise med lagstiftningsftrbudet i 1 k:n 'i,\ reerin5tbrmen. J a w5vlu15 Jakten ch fisket har cksa, sm en del av iiganderiitten, frfattningsskydd genm EUs frdragsregler m icke-diskriminering ch fri rdrlighet, vilket kanske dr svirare att fcjrsti. Det tir emeilertid si att genm frdragsreglema m fri rriighet gr sig ett intresset av att msiitta iigd egendm giillande. Om msdftningen av fastighet hindras av attmedlemsstat behandlar fastighetsiigare p& skilda st[llen i landet lika iir det diskriminerande ch en kriinkning av verstatliga Ellftrdrag. I detta fall kmmer fastighetsiigare i lappmarken ch pi andra stiillen att behandlas lika. Det fcjreslagna samverkanssystemet 2ir alltsl ftrenligt med EG-ritten pi grund av sin gegrafiska begriinsning. Enligt 2 kap 20 regeringsfrmen regleras samernas riitt att bedriva renskcitsel i lag. Alla syns vara civerens m ch rentigama verkar acceptera, att renskcitseln iir en brukningsriitt p6. amans mark. Den jakt- ch fiskeriitt sm ingar i renskcitselriitten iir saledes cksi en brukningsriitt eller m man sl vill en nyttjanderiift. I det avseendet iir rensktselns riitt tin jakt- ch fiske att j iimstiilla med j aktarrendatrns ch fi skea:rendatrns riiff. Jakt- ch fiskeritt sm nyftjanderiitt har cksi ett grundlags- ch ftirfatfningsenligt egendmsskydd enligt Zkap 18 $ regeringsfrmen ch enligt Sveriges itaganden enligt Eurpaknventinen. Vad sm skiljer mellan jakt- ch fisker[tt grundat p6. markiigande ch grundat nyftjanderiitt iir emellertid att nyttjanderiittshavare inte anses ha riitt att cjverli.ta riittigheten. Ritten tili jakten ch fisket grundat pl markiigandet har alltsi ett starkare frfattningsskydd iin rensktselns riitt till jakt- ch fiske sm inte flr verlitas. Detta medftjr att renskcitseln i sig inte kan piyrka nagra siirskilda riittigheter direkt riktade mt privata markrigare utan att pavisa ett fuilviirdigt civilriittsligt samband sm t ex arrendekntrakt eller bevis m urminnes hiivd. Niir utredningen nu freslir att samebymedlemmarna ska fe ratt att verlita jakt ch fiske ch dven r:itt att utnyftja jakt ch fiske till avsalu iir det alltsi fr6ga m att rensktseln tiil skillnad frin vad sm giillt tidigare, fbr samma knstitutinella riittigheter sm markiigande trts att det inte zir n6.gn iiganderiitt. Pi grund av iigandertittens fretrtide framfr nlttjanderiitt iir det diirftr inte gingbart av frfattningseniiga skrii att szinka bevisbrdan fcir rensktseln i tvister mt enskilda markrigare m rensktselriltt. Ddremt rir det mc;jligt att siinka bevisbcjrdan i tvister mellan rensktseln ch staten sm en fljd av ursprungsbeflkningens riitt eftersm det ankmmer pf, staten, inte privata markd.gare, att vdrna m den rdtten. Detta iir i praktiken vad man glrt i Nrge. Det iir dd.remt en myt att bevisbcirdan har siinkts i Nrge, i frhf,llandet meilan samema ch de prlvata rnarkd garna ansiende renskcjts elrdtten. i-imei tinesrdtt (cimen i malen T l; ch ) har emeilertici redan sdni<t beyiskrar.,et lbr urmrmes fuiivd ti1l renskcjtsei r;a enskijdas marker viiket eniigt rnrn

11 meninq sker i strid med dasens fdrfafiningsskirdd f,r deanderiitten till mark. Mer m detta nedan. FrAn EU-perspektiv hiivdar sig rensktselns rd.tt till jakt ch fiske inte ails eftersm dessa rzinigheter inte kan siiljas ch dinned inte mfartas av den fria rriigherens princip. Derta visar cksl att retten tiil jakt ch fiske grundad pi civilt markiigande har biiftre frfattningsskydd dn rdften till jakten ch fisket grunda pi rensktsel. Enligt 2 kap 20 $ andra stycket regeingsfrmen ska samernas riitt att bedriva rensktsei regleras i lag. Villkret tillkm sm en fljd av att det undantag mt fri knkurrens Sverige frhandlade sig till. EU gav tillltelse ti1l att enbart fer bedriva rensktsel.. Eniigt 25 $ renniinngslagen fir medlem i sameby jaga ch fiska pt utmarker inm deiar av byns betesmrade diir rensktsel iir tillaten I den min detta anses ge samerna rlitt till renbete, jakt ch fiske ch uttag av skg pi privatiigda marker iir det alltsi friga m att lagstiftare ger medlemmen i samebyn den hiir riittigheten pfl markii*earens bekstnad. Sett fran markligarens synvinkel iir det alltsi frlga att lagstiftaren tillater samebymedlemmarn att genm renskcjtsel gdra intrlng i markiigarens ex ++ I dll. Staten fer tiilita intrlng i det allmlinnas inkesse men enbart m staten uppfyller sina skyldigheter mt bercjrda markiigare i enlighet med iganderiittens egendmsskydd. Iagfar lterkmma tiil de reslerna. Ekstrdm brtser helt fran detta i civerfygelse m att det inte finns nigt egendmsskydd fr iganderiitten att ta hiinsyn ti1l i samband med att riksdagen antar lagstiftning sm innefattar intrang i ii.ganderlitten. I likhet med Stenman kan jag cksi knstatera att utredningen inte heller med ett enda rd berr att det endast iir medlem av sameby sm har rensktselriitt. Det villkret iir frenligt med det fr Sverige giillande undantaget fr samisk rensktsel eftersm manga samer hills utanftjr samebyarna genm att de inte beviljas medlemskap. Det rflder ingen fvekan m att samebyarna utestiinger mfurga samer fran medlemskap ch att svenska dmstlar till ch med tilliter att det sker. Frfarandet sanktineras till ch med utan att frhandsbesked frin EG-dmstlen inhlimtas. Lycksele tingsritt har t ex tillatit Vapstens sameby att utestdnga en samefamilj fran medlemskap trts att famiijen iir bsatt inm byns renbetesmride, sedan lrhundraden genm familjerlttsliga fing dr d.gare av fastighet pi byns betesmrflde ch har renmdrke sm gitt i arv m m (dm mdl T ). Aven m det tir dmstlen skyldighet att kdnna lagen lltsas man inte m att EG-rritten existerar. Vad finns det fr aniedning att enbart tiilfrarensktsein samisk jakt- ch fiskeriitt? Tillhctr inte jakt- ch fiskesamerna ch skgssamerna ursprungsbeflkningen ch drbdrarc av samma jakt- ch frskekultur sm reniigarna? Den frlgan bercir utredningen inte heller trts att den egentligen tar st?illning mt alla andra gruppenngar av samer genm att endast ge den same sm ir medlem i samebv rd.tten ti1l medlemskap i samverkansmridesf-cjrenlngama.

12 Enligt Ekstrm har han haft uppdraget att utreda hur samiska ch markrigares r:iftigheter frhiller sig ti11 varandra ch hur dagens rtittsliga situatin meilan dessa inbrdes intressen ska hanteras i frtszirtningen. Statenich starenliilhrig blag finns biand markzigama ch r1vl hnrq 1 irrrrcdninca- LrLrsulll1r5su. Aven de brsnterade skgsblagen dr representerade. Dtiremt finns det inte en enda representant ftr gruppen enskiida mark:isare. l{a1 rttrr{ri----. ntrid uti.trulurlg Il genmslras av uppfaftningen att lagstiftaren har fria hiinder att utan nigra sm heist inskriinkningar reglera frhillanden. Det frhallningss6ttet iir frfattningsstridigt. Har inte ziganderiitten till mark ett knstitutinellt skydd sm iagstiftaren inte far ftirbiga? Giiller inte ett knstitutineltt skydd 6ven fr rensktselns rltt att jaga ch fiska precisim fdr andra nytjander2itter? Ar det rimiigt att utgi fr6n att det enbart?ir samebymedlemmarna sm iir biirare av den samiska kulturen da vi har ca samer i Sverige ch samebvarnas medlemmar zir hgst ca2 500 stycken? Ar inte den samiska rd.tten inaividuett? Hur kmmer det di sig att samebyarn anses ha riitt att utestdnga samer fran medlemskap i samebyama. Varfijr dr rd.tten att jaga ch fiska flrbehallen samebymedlemmen? Finns det inte jakt- ch fiskesamer ch skgssamer sm har levt pil att jaga ch fiska ch sm tillhr d.et samiska ursprungsflket lika viil sm rendgare? Jakten, fisket ch eurpaknventinen m miinskliga riittigheter Den ftjr viltvards- ch fiskevardsmraden mtsvarande rdningen har Eurpadmstlen redan underktintill ch med fre infrandet av lagen (2000:592)m vilwardsmr6d.en (dm fallet Chassagnu mfl./, Frankrike). Frankrike hade infrt ett system med jaktmriden sm bestd flera fastigheter ch sm administrerades av en frening med styrelse. Fcjr ft)reningen giillde dels fransk iag ch dels stadgar. Fastighetsiigama var tvingade att vara medlemmar i ftireningen ch styreisen best2imde dver jakten. Frankrike hiivdade att markiigarna frtfarande var innehavare av jaktriitten ch att fcireningens enda syfte var att sdtta griinserna fr hur ch i vilken mfattning jakt fick iiga rum. Fran fransk sida var det ailtsi bara fri.ga m hinder i hur iigandet av jakt {ick brukas. Eurpadmstlen frklarade Zindi att regeisystemet innebar deis en direkt krrinkning av art I frsta tilliiggsprtkllet (en tilliten kriikning av det nyttjande sm ftiljer av iigandet av marken, dmen punkt 85), dels en kriinkning egendmsskyddet i belysning av art 14 r knventinen (diskriminering fr att systemet inte triiffade alla fastigheter, dmen punkt 95) ch deis en kriinkning av egendmsskyddet i beiysnin g av art 11 i knventinen (ritten tiit fcireningsfrihet med anledning av detta villkr riven mfattade skydd mt tvflngsanslutningar, dmen punkt 117). I fallet hade markiigama cksi anfrt att de av etiska skiil heiler inte ville att deras fastigheter skuile utnyttjas fr jakt ch att slrstemet dfumed d.ven innefattade en kriinkning av art 9 i knventinen. Den fiflgan liimnade Eurpadmstlen prcivad. Frigan rir savitt jag vet frtfarande dppen. Av detta rittsfail fciljer att det riven ir fldga m en tillilten egendmskrlinkning m lagen (1952:167) m allmiinningsskgar i Nrriand ch Daiarna anses ge stdd fcjr att styelserna tar rjver lrvaitningen av jakten ch fisket mt enskiida dekieares vilia.

13 Av Eurpadmstiens redvisnins av ndr art 1 i frsta tilliiggsprtkllet zir tiilzimplig fljer cksa att det inte heller iir tilletet att mt sameblmedlems vilja lyfta ver frvaltningen av laliten ch r-rsket til1 samverkansmridestbreningen av i princip sanuna skiil sm att det inte lir tiilatet att ta ifran markiigaren bestdmmanderitten civer frvaltningen. Frigan m beviskravet ftir rensktitselritt pi privatlgd mark Sm jag sagt tnledningsvis iir uppenbart att iiganderzitten har ett starkare knstitutineilt stcjd dn rensktseln sm brukningsriitt. Sm markzigare kan staten gra vilka eftergifter den vill pi statens mark fr jakt ch fiske mark men pl grund av det fdrfattningsenliga egendmsskyddet fbr iiganderdtten har staten inte samma riitt aft gra intring pi privatiigda marker till renskdtselns ftirman. Ska det ske lir det likviirdigt med exprpriatin ch ska ftlja bestiimmelserna fr det. Det frutsiitter att staten antingen lser in marken eller ersiitter markdgarna siviil fcjr brtfallet av jakt ch fiske, sm fr viirdeminskning av marken ch andra skadr av intringet. Aven i det fallet iir det knventinsriittsliga egendmsskyddet sm ger minimireglerna fr ers dtlnin gs skyldi gheten. Ekstrcim ch renskcitsel gr ett strt misstag, dl den inbillar sig, att renskdtselritten inklusive rltten till jakt ch fiske utan vidare f'ar utcjvas pi privatiigda marker enbart pi den grunden att rensktseln iir ett utlryck fr ursprungsbeflkningens kultur. Det tillhr niimligen samhiillet i strt att gemensamtillgdse den samiska kulturens traditin ch frtlevnad varfr det aidrig kan bli fr&ga m att privata markiigare utan ersiittning frfln staten ska tlla ett lagstadgat intrlng av renskcitsel m inte berrda markigare frivilligt ch utan ersiitlning frin renskdtseln tillater det eller redan har tillitit det sedan urminnes tid. I det s k hfiedalsmi.iet ch i det s k jiimtlandsmilet fann dmstlarna att rensktseln inte kunde bevisa urminnes hiivd ch att det i dessa fall inte fanns nign rltt till rensktsel l privatligda marker. Det gjrdes emellertid en annan bedmning i det s k nrdmalingsfallet (Umei tingsr2ifts dm , mllen T ch T ). Se min artikel Renbetesmd.let i Nrdmaling) Nrdmalingfailet innehiller alltsi sm jag pipekat en ftjriindring av begreppet urminnes hiivd med anledning av att pistienden i fcjrarbeten till renbeteslagstiftningen tiilerkiinns bevisviirde sm markdgare har att mtbevisa enligt dmen. Syftet med den friindringen syns vara att ge sken av att de privata mark:igama i iappmarken ch pa renbetesfizillen frivilligt har gett samerna ratt till rensktsel inklusive jakt ch frske pfl deras marker utan att kriiva ersiittning ch att nuvarande iisare mflste anses vara infrstldda med detta. Den utgingen ligger i statens intresse eftersm staten i si fail inte heller behcjver erszitta mark;igarna fr riitten tiil rensktseln pfl dessa vinterbetesiand utan kan spela ut att markigarna fiiviiligt har tagit pi sig att halla renskcitsein med vinterbete, jakt- ch fiske samt rdtten rtt Ia ut skg utan ersattnirrg pd sina marker.

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Prtkll L/2006 Prt.kll frt vid sammantrdde med freningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hs Mna Nrdin, Krkgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdrPh (LA) ngrid S. Erikssn (E)

Läs mer

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Beslutsförslag 2013-05-29 Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen Samernas rätt till deltagande och samråd Fysisk planering och infrastruktur Sia Spiliopoulou Åkermark och Miriam Talah April 2007 ISBN 978-91-976678-1-4

Läs mer

Motion av Magnus Olsson (SD) om ickereligiös mat inom Malmö stad

Motion av Magnus Olsson (SD) om ickereligiös mat inom Malmö stad SIGNERAD 2014-03-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2014-03-19 Vår referens Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Tjänsteskrivelse Jan-Ake.Troedsson@malmo.se Motion av Magnus Olsson (SD) om ickereligiös

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

DIS. med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS

DIS. med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Km ch titta närmare på DISGEN 8 på Släktfrskardagarna i Linköping Fyra månader efter den 10.000:e... Slveig Ringfrs blev

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Beskattning av pokervinster

Beskattning av pokervinster JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Daniel Andersson Beskattning av pokervinster Examensarbete 20 poäng Handledare Mats Tjernberg Skatterätt HT 2005 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer